Page 1

CHÖÔNG TRÌNH BIEÅU DIEÃN VAÊN NGHEÄ

“LASAN – MỘT ĐỜI CHO GIỚI TRẺ” [NHAÂN NGAØY LASAN HOÄI NGOÄ 2008, 08/08/2008 ] Taïi Lasan Mai Thoân, luùc 12g00

--- oOo --1/. NGUYEÄN THAÙNH GIOAN LASAN (Söu taàm) - Hôïp Xöôùng Suoái Vieät 2/. KINH DAÂNG (Thieân)

- Song ca: Diệu Hiền - Trần Ngọc

3/. MÖØNG GIOAN LA-SAN (SH Ñình Long) Thaûo Trang (Top 5, “Vietnam Idol laàn I”) 4/. NGÖÔØI THAÀY (Nguyeãn Nhaát Huy) - Ñaéc Tröïc 5/. MUØA HEØ YEÂU THÖÔNG (Hoaøi An) - Song ca: Mai Linh – Lan Thanh 6/. LÔØI GOÏI (Song Anh) - Minh Khoa 7/. ANH (SH Anh Ñöùc) Bích Ngaân (Ca só theå hieän ca khuùc chuû ñeà trong phim “Kính Vaïn Hoa”) 8/. GIOAN LASAN MOÄT ÑÔØI CHO GIÔÙI TREÛ (SH YÙ Nhaïc) Quyønh Anh – Ñaéc Tröïc 9/. MÖØNG GIOAN THAÙNH SÖ (Söu taàm) - Nhoùm CREDO 10/. GIAÁC MÔ BAY (Ñöùc Tieán) - Bích Ngaân 11/. HOA HOÏC TROØ (

) - Quyønh Anh

12/. TRAÊM SOÂNG ÑOÅ VEÀ BIEÅN LÔÙN (Nguyeãn Baùch) - Hôïp Xöôùng Suoái Vieät Ghi chuù: Caùc baøi LASAN HAØNH KHUÙC, TÌNH HIEÄP NHAÁT, NGOÀI XUOÁNG BEÂN NHAU seõ ñöôïc trình dieãn nhö nhöõng baøi haùt taäp theå. - Daøn döïng Chöông trình: Nguyeãn Baùch (Taberd 74) - MC: Leâ Ñình Thaûo (Taberd 74) - AÂm thanh, AÙnh saùng, Saân khaáu: Nguyeãn Thanh Taâm (Taberd 74)

SuoiViet  

SouiViet Program

SuoiViet  

SouiViet Program