Page 1

Students names

Abhishek Ameena Chand Avinash reddy Basavaraj Bhagya Nayak Bhagyashree Belliraj Chandershekar Chenbasava Dipeeka Kalappa Laxmi Malingaraya Mallikarjun.B MD.Altaf MD.Siyam MD.Usman Padmavati Parshuram Pramod Ranjita Sambhav Shanthkumar Shivmallappa.j Shivmallappa.m Shivraj Shivsharnnamma

Siddureddy

Eng

Kan

Maths

EVS

TOT

%

G

PET

COM


Soubhagya Sushmita Saniya mohamadi Sabeer hussian Vikas reddy Vaishnavi Mounesh Mallikarjun.P Bheemraya Md.Ashraf miya Bhrath

1std mark list