Page 1

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ΢ ΠΑΛΙΑ…

Τίτλος ενημερωτικού δελτίου

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ΢ ΢ΤΝΗΘΕΙΕ΢ ΑΡΦΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ– ΢ΤΜΠΟ΢ΙΟ

ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2ου Γ ΤΜΝΑ΢ΙΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ΢ http://arxaiondiatrofi.blogspot.gr/


ΠΓΡΖΓΥΟΙΓΚΑ ΣΓΤΥΟΤ΢: ΔΖΑΣΡΟΦΖΗΓ΢ ΢ΤΚΕΘΓΖΓ΢ ΣΩΚ ΑΡΥΑΖΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ—ΣΑ ΓΓΤΙΑΣΑ ΢ΣΕΚ ΑΡΥΑΖΑ ΓΘΘΑΔΑ

3-9

ΗΑΣΕΓΟΡΖΓ΢ ΣΡΟΦΩΚ 1.

ΑΘAΚΑ΢ΖΑΔΟΤ ΓΤΘΤΙΖΑ

2.

Α΢ΣΓΡΖΟΤ ΔΕΙΕΣΡΕ΢

3.

ΗΑΡΑΓΗΖΟΔΖΔΕ΢ ΑΚΣΤΠΑ΢

4.

ΗΩΚ΢ΣΑΚΣΖΚΖΔΕ ΢ΟΦΖΑ

5.

ΗΩΣΖΔΕ΢ ΓΓΩΡΓΖΟ΢

6.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΘΟΤ ΑΚΑ΢ΣΑ΢ΖΑ

7.

ΠΑΠΟΤΚΖΔΟΤ ΑΚΚΑ

8.

ΠΑΤΘΟΤ ΙΑΡΓΑΡΖΣΑ

9.

΢ΕΙΑΖΟΦΟΡΖΔΟΤ ΚΖΚΑ

10.

ΦΑΚΖΑΔΟΤ ΡΑΦΑΓΘΑ-ΑΚΑ΢ΣΑ΢ΖΑ

ΣΟ ΢ΤΙΠΟ΢ΖΟ ΢ΣΕΚ ΑΡΥΑΖΑ ΓΘΘΑΔΑ 1.

Ζ΢ΑΑΗΖΔΕ΢ ΠΟΘΤΗΑΡΠΟ΢

2.

ΗΑΔΑΗΟ΢ ΗΤΡΖΑΗΟ΢

3.

ΙΕΣΟ΢ ΚΖΗΟΘΑΟ΢

4.

ΙΟΤ΢ΣΑΗΑ΢ ΗΤΡΖΑΗΟ΢

5.

ΚΑΣ΢ΟΠΟΤΘΟ΢ ΔΕΙΕΣΡΕ΢

6.

ΘΖΩΣΕ ΙΑΡΖΑ- ΑΘΑΚΑ΢ΖΑ

Ε ΙΟΤ΢ΖΗΕ ΢ΣΑ ΢ΤΙΠΟ΢ΖΑ 1.

10-14

15-16

ΑΥΣΔΑΘΩΣΖΔΟΤ ΗΑΘΘΖΟΠΕ

2.

ΓΖΑΣ΢ΖΑΣ΢ΟΤ ΓΖΡΕΚΕ

3.

ΔΓΡΙΓΣΔΟΓΘΟΤ ΔΓ΢ΠΟΖΚΑ

4.

ΗΑΘΖΚΣΔΓΦ ΚΖΗΟΘΑ

5.

ΙΑ΢ΣΟΡΑ΢ ΓΓΩΡΓΖΟ΢

6.

ΠΑΡΑ΢ΥΑ΢ ΚΖΗΟΘΑΟ΢

ΣΑ ΙΑΓΓΖΡΖΗΑ ΢ΗΓΤΕ ΠΟΤ ΥΡΕ΢ΖΙΟΠΟΖΟΤ΢ΑΚ ΟΖ ΑΡΥΑΖΟΖ ΓΘΘΕΚΓ΢ 1.

ΒΡΓΣΣΕ΢ ΠΑΚΑΓΖΩΣΕ΢

2.

ΠΓΡΟΤ΢ΣΖΑΚΕ ΙΑΡΖΑ

3.

΢ΣΓΡΓΖΟΤ ΑΘΕΚΑ

4.

ΣΔΟΤΡΑ ΓΤΑΓΓΓΘΖΑ

΢ΤΚΣΟΚΖ΢ΣΡΖΓ΢ ΠΡΟΓΡΑΙΙΑΣΟ΢ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΠΡΟΓΡΑΙΙΑΣΟ΢: ΢ΖΓΟΤΡΣΔΖΔΟΤ ΢ΣΤΘΖΑΚΕ ΦΖΘΟΘΟΓΟ΢ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΟΖ ΠΟΤ ΢ΤΙΙΓΣΓΖΥΑΚ: ΙΩΤ΢ΖΔΟΤ ΢ΟΦΖΑ: ΦΖΘΟΘΟΓΟ΢ ΠΑΤΘΕ ΢ΣΑΤΡΖΑΚΕ: ΦΖΘΟΘΟΓΟ΢

17-21


Σ Ε Λ Ι Δ Α

3

ΔΖΑΠΞΜΦΖΗΓΟ ΟΡΚΕΘΓΖΓΟ ΠΩΚ ΠΩΚ ΑΞ΢ΑΖΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ Νμιιά ζημηπεία γηα ηε δηαηνμθή ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ οπάνπμοκ ζημ ένγμ Δεηπκμζμθηζηαί ημο ζμθηζηή Αζήκαημο από ηεκ Αίγοπημ (ηέιε 2μο έςξ ηηξ ανπέξ ημο 3μο αηώκα μ.΢.). Μ Αζήκαημξ έδεζε ημκ 3μ μ.΢. αηώκα θαη ζημ ένγμ αοηό ακαθένεηαη έκα ζομπόζημ πμο πανέζεζε θάπμημξ πιμύζημξ Ηάνακμ, με ηεκ εοθαηνία ημο γάμμο ημο. Από ημκ ηίηιμ δεηπκμζμθηζηέξ θαίκεηαη όηη ζηεκ ανπαία Γιιάδα θαηά ηε δηάνθεηα ημο δείπκμο, ζοδεημύζακ γηα ζέμαηα ζπεηηθά με ημ θαγεηό (θάηη ζακ γαζηνμκόμμη). Αν και ενίοηε καλοθαγάδες, καηά κανόνα ήηαν, όμως, λιηοδίαιηοι. Οι αρταίοι ήηαν «μικροηράπεζοι» και «θσλλοηρώγες», γι’ ασηό και σπήρτε η έκθραζη «Αηηικηρώς ζην».

Πα θαγεηά ημοξ δηέθενακ ακάιμγα με ημκ ηόπμ δηαμμκήξ ημοξ. Ό,ηη έβνηζθακ γύνς ημοξ ημ μαγείνεοακ θαη ημ έηνςγακ. Πα θαγεηά ημοξ ήηακ ημ θνέαξ από ημ θοκήγη, ηα ράνηα από ηε ζάιαζζα, ηα πμνηανηθά θαη ηα όζπνηα, ανγόηενα πμο θαιιηένγεζακ ηε γε. Έηνςγακ αθόμε θνμύηα, ειηέξ, νίδεξ. Μη ζοκεζηζμέκεξ πνςηκέξ ηνμθέξ ήηακ επίζεξ ηα λενά ζύθα, ηα αμύγδαια, ηα θανύδηα θαη άιια λενμί θανπμί. Έπηκακ επίζεξ θαη θναζί. Οημ πνςηκό νόθεμα ήηακ μ «θοθεώκ», έκα μίγμα θναζημύ, ηνημμέκμο ηονημύ θαη θνηζάιεονμο. Πμ ιάδη έπαηλε ζεμακηηθό νόιμ ζηε δςή ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ πμο εθηόξ από ηε πνήζε ημο ζημ θαγεηό ήηακ απαναίηεημ γηα ημ θςηηζμό.

ΠΑ ΓΓΡΙΑΠΑ ΟΠΕΚ ΑΞ΢ΑΖΑ ΓΘΘΑΔΑ θάηη ζηα γνήγμνα, ημ εζπένη-

Μη ανπαίμη με ηεκ

γηα ηηξ δμοιεηέξ ημοξ,

ακαημιή ημο ήιημο

έηνςγακ θάηη ιηηό. Αοηό ζμα. Πμ θακμκηθό γεύμα, πμο

λεθηκμύζακ ηηξ

ημ πνώημ γεύμα ιεγόηακ ήηακ πιμοζημπάνμπμ, ημ

θαζεμενηκέξ ημοξ

αθνάηηζμα, ήηακ ρςμί

αζπμιίεξ .

βμοηεγμέκμ ζε ιίγμ ακέ- θαη ιεγόηακ δείπκμκ. Έηνςγακ

Ννηκ λεθηκήζμοκ

νςημ θναζί. Ννμξ ημ

έπαηνκακ ζημ ηέιμξ ηεξ μέναξ θακμκηθά μόκμ ηα βνάδηα, γηαηί

μεζεμένη ή ημ απόγεομα ζπεδόκ θαζεμενηκά είπακ θαιεέπαηνκακ έκα απιό θαη γνήγμνμ γεύμα, ημ

άνηζημκ. Ννηκ από ημ βναδηκό γεύμα έηνςγακ

ζμέκμοξ.


ΣΕΛΙΔΑ

KΑΠΕΓΜΞΖΓΟ ΠΞΜΦΩΚ Οηε βάζε ηεξ δηαηνμ-

μηθμκμμηθή θαηάζηαζε ηεξ μηθμγέκεηαξ,

θήξ ηςκ ανπαίςκ Γιιή-

αιιά θαη με ημ ακ θαημηθμύζε ζηεκ πό-

κςκ ζοκακημύμε ηα δε-

ιε, ζηεκ ύπαηζνμ ή θμκηά ζηε ζάιαζζα.

μεηνηαθά, δεία θαη ζε πενηπηώζεηξ μείγμα

Μη Έιιεκεξ θαηακάιςκακ ηδηαηηένςξ

ακάγθεξ

θνηζανημύ

ηα γαιαθημθμμηθά θαη θονίςξ ημ ηονί.

με

Πμ βμύηονμ ήηακ γκςζηό, αιιά ακηί

ζηηάνη, από ημ μπμίμ παναζθεοαδόηακ

μ

άνημξ. Ιε ημ ζηηάνη πμο

αοημύ γηκόηακ πνήζε θονίςξ ημο ε-

πνεζημμπμηείηαη

ζήμενα μη ανπαίμη ηάη-

ιαηόιαδμο. Πμ θαγεηό ζοκόδεοε θναζί

ζοκήζςξ από μπςνμθεπεο- (θόθθηκμ, ιεοθό ή νμδέ) ακαμεμεηγμέκμ ηηθά (ιάπακα, θνεμμύδηα, με κενό. θαθέξ θαη νεβύζηα). Ε θα-

δακ ηα δώα.Πα δεμεηνη-

ηακάιςζε θνέαημξ θαη ζα-

αθά

ιαζζηκώκ ζπεηηδόηακ με ηεκ

ζοκμδεύμκηακ

Τα ιτθσοπινάκια

ΣΑΞΖ

ήηαν δημοθιλές είδος

Πα ράνηα θαη ηα ζαιαζζηκά

(βμλ), μανίδα (ζμόνηξ)

παίδμοκ ζεμακηηθό νόιμ

Βέβαηα, από ημ θαζεμε- όμςξ μηθνμύ μεγέζμοξ. Πα μεγαιύηενα ζαιαζζηκά ηα νηκό ηναπέδη ηςκ αν-

ζημ ηναπέδη ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ. Έιιεκεξ

Ακέθαζεκ έηνςγακ

πενηζζόηενα

ράνηα

μη

πμιύ μπό

θνέαξ. Οηεκ ανπαηόηεηα πνμηημμύζακ, όπςξ θαίκεηαη, θονίςξ παπηά ράνηα, όπςξ: θμιηόξ - ζθμομπνί (ζθόμβνμξ), (ζανδίκη,

ζανδέια

ηνηπίξ),

γόπα

ζηα ζομπόζηα, ακ ήηακ

παίςκ Γιιήκςκ δεκ

πενηειάμβακακ ζηα πηάηα

έιεηπακ θαη ηα οπόιμη-

ορειήξ μαγεηνηθήξ. Πέιμξ,

πα ζαιαζζηκά. Μη ζμο-

μη ανπαίεξ πεγέξ ακαθέ-

πηέξ, ηα πηαπόδηα θαη

νμοκ

ηα θαιαμάνηα μαγεηνεύ- θαηακάιςζε δηάθμνςκ μμκηακ ρεηά ή ηεγακεηά ζηναθμεηδώκ, όπςξ π.π. θαη ζενβίνμκηακ ςξ μνεθηηθά, ζοκμδεοηηθά ή οπήνπακε αθόμε θαη

μύδηα, πηέκηα θαη θμπύιηα.

ερσθρόμορθων αγγείων ζηην αρταιόηηηα. Σηην επιθάνειά ηοσς ζσνωζηίζονηαι μπριάνες και λέζηιες,

4


ΣΕΛΙΔΑ 5

ΗΞΓΑΟ έπαηδακ

ζεμακηηθό

νόιμ ζηεκ θαηακάις-

θακε πμοιενηθά θαη πήκεξ ζηηξ αοιέξ ημοξ.

ζε ρανηώκ θαη θνεά-

Βέβαηα, μη πιμοζηόηενμη

ηςκ. Μη αγνμηηθέξ μη-

μπμνμύζακ κα έπμοκ θμπά-

θμγέκεηεξ θοκεγμύζακ

δηα με πνόβαηα, θαηζίθεξ

θαη έηζη είπακε πνό-

αιιά θαη γμονμύκηα. Ε ηημή

Ε γεςγναθηθή ζέζε ημο

ζβαζε

δηάθμνα

ημο θνέαημξ ήηακ ορειή,

Όια ηα γαια-

θάζε ζπηηηθμύ αιιά θαη ε

πηεκά θαζώξ θαη ια-

με μόκε ελαίνεζε ημ πμη-

θημθμμηθά

μηθμκμμηθή

γμύξ. Νμιιμί εθηνέ-

νηκό.

δοκαηόηεηα

ζε

πνμσόκηα είπακ ηδηαίηενε ζέζε ζηεκ δηαηνμθή

Πα πμοιενηθά δηαθόνςκ εηδώκ, ηα θμοκέιηα, μη ιαγμί, μη αγνηόπμηνμη, ημ αγνημθάηζηθα, ηα ειάθηα θαη ηα γκςζηά θαημηθίδηα δώα, απμηειμύζακ ηηξ θύνηεξ πεγέξ θνέαημξ ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ. Πμ μαγείνεμα γηκόηακ με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ, πημ ζοπκά, ρεηά ζημ θμύνκμ ή ζηε ζμύβια θαη βναζηά με δηάθμνα ιαπακηθό θαη θανοθεύμαηα.

ΑΡΓΑ ΗΑΖ ΓΑΘΑΗΠΜΗΜΙΖΗΑ Πα πμοιενηθά όπςξ

γέξ. Ακ θαη ήηακ γκς-

ημο. Όια ηα γαιαθημθμ-

πάπηεξ, μνηύθηα θαη θό-

ζηό ημ γάια, ε πνήζε

μηθά πνμσόκηα θαηακαιώ-

ηεξ ήηακ αγαπεμέκμ

ημο ζηεκ μαγεηνηθή α-

κμκηακ ζθέηα , με μέιη ή

γεύμα ηςκ ανπαίςκ ει-

πμθεύγμκηακ. Ρπήνπε

με ιαπακηθά. Πέιμξ, ημ

ιήκςκ θαη ζοπκά ηα ακέ- έκα είδμξ παπύννεο-

ηονί απμηειμύζε ζοζηα-

ηνεθακ έηζη ώζηε κα ε-

ζημο γάιαθημξ, ε πονη-

ηηθό δηάθμνςκ ζοκηαγώκ.

λαζθαιίζμοκ ηα αογά

αηή , ηεκ μπμία ζοπκά

ημοξ, ηα μπμία ηα μαγεί- ηαύηηδακ με ημ γηαμύννεοακ ζθηθηά ή μειάηα

ηη. Πμ ηονί απμηειμύζε

θαη ηα θαηακάιςκακ ςξ

θύνημ ζοζηαηηθό ηεξ

μνεθηηθό ή επηδόνπημ. Μ ειιεκηθήξ δηαηνμθήξ, θνόθμξ θαη ημ αζπνάδη

ημ μπμίμ ημ έθηηαπκακ

ημο αογμύ απμηειμύζακ

είηε από γάια θαηζίθαξ

οιηθά γηα πμιιέξ ζοκηα-

είηε από γάια πνμβά-

ηςκ Γιιήκςκ.


ΦΞΜΡΠΑ, ΘΑ΢ΑΚΖΗΑ Πα θνμύηα, θνέζθα ή λενά, ηνώγμκηακ ςξ επηδόνπημ. Ννόθεηηαη θονίςξ ζύθα, ζηαθίδεξ, θανύδηα θαη θμοκημύθηα. Πα λενά ζύθα πνεζίμεοακ επίζεξ ςξ μνεθηηθό, πίκμκηαξ πανάιιεια θναζί. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, ζοκμδεύμκηακ ζοπκά από ρεηά θάζηακα, ζηναγάιηα ή ρεμέκμοξ θανπμύξ μληάξ. Γηα ημοξ θαημίθμοξ ηςκ πόιεςκ ηα θνέζθα μπςνμθεπεοηηθά ήηακ πμιύ αθνηβά θη έηζη θαηακαιώκμκηακ ζπάκηα. Μη θηςπόηενμη πμιίηεξ πνμηημμύζακ ηα λενά ιαπακηθά. Πμ ηοπηθό θαγεηό ημο μέζμο ενγάηε ήηακ ε θαθή. Θάπακα, θνεμμύδηα (θνόμμομκ), γιοθμμπίδεια πνάζα, βμιβμύξ, μανμύιηα, βιίηα, ναδίθηα ήηακ ηα θονία ιαπακηθά πμο έηνςγακ.


ΣΕΛΙΔΑ 7

ΗΞΑΟΖ Πμ θναζί ήηακ θάηη ημ απαναίηεημ ζηα γεύμαηα ηςκ ανπαίςκ θαη βέβαηα ζηα ζομπόζηα, όπμο ένεε άθζμκμ. Όμςξ δεκ έπηκακ ημ θναζί όπςξ εμείξ, αιιά κενςμέκμ, όπη μόκμ με γιοθό αιιά θαη με ζαιαζζηκό κενό, αθμύ απέθεογακ κα ημ πίκμοκ, όπςξ θαίκεηαη, ακένςημ (άθναημξ μίκμξ, όπςξ ημ έιεγακ). Βέβαηα, έδηκακ μεγάιε ζεμαζία ζηεκ ακαιμγία ημο κενμύ με ημ θναζί αθμύ ημοξ ήηακ πμιύ αγαπεηό θαη δεκ έπνεπε κα γίκεη θακέκα απμιύηςξ ιάζμξ.

Ε ακαιμγία ιμηπόκ με ημ κενό ήηακ, ζοκήζςξ, ζημ

Οηα ανπαία όμςξ γιέκηηα, ζοκακημύμε θαη ηεκ "άμοζηηκ", πμο ήηακ θύπειιμ πμο μκμμάζηεθε έηζη γηαηί έπνεπε κα πηείξ ημ πενηεπόμεκμ αμοζηί,

μηζό ή ηνία μέ-

πςνίξ δειαδή κα πάνεηξ ακαπκμή! Πεκ άμοζηηκ ηεκ άδεηαδε θάπμημξ, εκώ

νε κενό θαη

έκαξ άιιμξ ηναγμοδμύζε μενηθμύξ ζηίπμοξ ζε μνηζμέκμ πνμκηθό δηάζηεμα.

δύμ θναζί. Πμ

Ηναζί δειαδή με... πνμζεζμία.

κενό, ακάιμγα

Ε Ηαηά ηεκ ανπαηόηεηα οπήνπακ πμιιά είδε θναζημύ: ιεοθό, θόθθηκμ, νμδέ. Ρπάνπμοκ μανηονίεξ γηα όια ηα είδε θαιιηένγεηαξ, από ημ θαζεμενηκό θναζί μέπνη εθιεθηέξ πμηθηιίεξ. Λαθμοζημί αμπειώκεξ οπήνπακ ζηε Κάλμ, ηε Θάζμ, ηε Θέζβμ θαη ηε ΢ίμ. Δεοηενεύμκ θναζί παναγόηακ από κενό θαη μμύζημ, ακαμεμεηγμέκμ με θαηαθάζηα, ημ μπμίμ θαη δηαηενμύζακ μη πςνηθμί γηα πνμζςπηθή ημοξ πνήζε. Μνηζμέκεξ θμνέξ ημ θναζί γηκόηακ γιοθύηενμ με μέιη, εκώ μπμνμύζε κα πνεζημμπμηεζεί θαη γηα θανμαθεοηηθμύξ ζθμπμύξ ακ ακαθαηεοόηακ με ζομάνη, θακέιια θαη άιια βόηακα.

με ηεκ επμπή, ήηακ πιηανό ή θνύμ.


ΣΕΛΙΔΑ 8

ΔΕΙΕΠΞΖΑΗΑ, ΜΟΝΞΖΑ ΗΑΖ ΣΩΙΖ Πα δεμεηνηαθά βνίζθμκηακ ζηε βάζε ηεξ δηαηνμθήξ ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ, θαηά ηε μηκςηθή, ηε μοθεκασθή θαη ηε θιαζηθή πενίμδμ. Πα δεμεηνηαθά ζενβίνμκηακ ζοκήζςξ με έκα ζοκμδεοηηθό γκςζηό με ηε γεκηθή μκμμαζία όρμκ. Ανπηθά ε μκμμαζία ακαθενόηακ ζε όηη μαγεηνεοόηακ ζηε θςηηά, θαη, θαη' επέθηαζε, ζε μηηδήπμηε ζοκόδεοε ημ ρςμί. Από ηεκ θιαζηθή επμπή θαη μεηά, πνόθεηηαη γηα ράνη θαη ιαπακηθά. Οενβίνμκηακ ςξ ζμύπα, βναζηά ή πμιημπμηεμέκα (έηκμξ), θανοθεομέκα με ειαηόιαδμ, λύδη, πόνηα ή μηα ζάιηζα ρανημύ γκςζηή με ηεκ μκμμαζία γάνμκ.

Μ απιόξ ιαόξ θαηακάιςκε ζοπκά όζπνηα. Ννμηημμύζακ ηα θαζόιηα, ηηξ θαθέξ, ηα νεβίζηα θαη ηέιμξ ηα θμοθηά. Πα θνέζθα μπςνμθεπεοηηθά ήηακ πμιύ αθνηβά γηα ημοξ θαημίθμοξ ηςκ πόιεςκ θαη έηζη θαηακαιώκμκηακ ζπάκηα. Πα λενά ιαπακηθά ηα πνμηημμύζακ μη θηςπόηενμη πμιίηεξ. Ε θαθή απμηειμύζε ημ ηοπηθό θαγεηό εκόξ μέζμο ενγάηε.

Πμ αιεύνη από θνηζάνη, δομςμέκμ ζε γαιέηεξ ήηακ ημ πημ ζοκεζηζμέκμ θαζεμενηκό ρςμί θαη μκμμαδόηακ μάδα. Οηε δύμε ημο ρςμημύ έβαδακ δηάθμνα θανοθεύμαηα, όπςξ μάναζμ, δοόζμμ θαη μέκηα αθόμε, γηα κα πάνεη ημ ρςμί μηα δηαθμνεηηθή κμζηημάδα. Ηαη θοζηθά, έβαδακ ημ απαναίηεημ αιάηη. Μη ανπαίμη εθηημμύζακ πμιύ πενηζζόηενμ από εμάξ ζήμενα ηεκ ύπανλε ημο ρςμημύ, θαη ζεςνμύζακ πςξ ε μεγάιε πμηθηιία ημο ρςμημύ ήηακ πμιοηέιεηα, αθμύ ζοκήζηδακ κα ηνώκε μόκμ έκα θμμμάηη θνηζανέκηα μπμμπόηα.


Αθόμε μη ανπαίμη είπακ ηα ελήξ είδε ρςμημύ: Πμ ζημηγδαιέκημ, ημ ρςμί από πμκηνάιεονμ, ημ ρςμί από δηάθμνα γεκκήμαηα, από έκα είδμξ ζίθαιεξ ηεξ Αηγύπημο θαη ημ «ρςμί από θεπνί». Θόγς ηεξ μεγάιεξ «αγάπεξ» ηςκ Αζεκαίςκ γηα ημ ρςμί, ημο έδηκακ δηάθμνα μκόμαηα, ακάιμγα με ημκ ηνόπμ πμο ρεκόηακ, όπςξ: «Ζπκίηεξ» ήηακ ημ ρςμί πμο έρεκακ μέζα ζε ζενμή ζθάθε. «Γζπανίηεξ» ημ ρςμί πμο ρεκόηακ ζηηξ ζπάνεξ. «Άνημ ηονόεκηα» ηονόπηηα ζα ημκ ιέγαμε ζήμενα. «Ηνηβακίηεξ άνημξ» γηκόηακ από ζημηγδάιη. Πμ «όθςνμξ» ήηακ έκα γιύθηζμα από δύμε, ζμοζάμη θαη μέιη. Βέβαηα ακαθένμκηαη θαη από ημοξ ανπαίμοξ θαη δηάθμνα άιια είδε ρςμημύ. Γκςζηέξ επίζεξ ήηακ θαη μη ιαγάκεξ.

ΝΕΓΓΟ: http://www.hellinon.net/ANEOMENA/Diatrofi.htm http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF% CF%86%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87% CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 http://www.mouseioaianis.gr/index.php?opti http://krasodad.blogspot.gr/2011/06/blog-post_1321.html on=com_content&view=article&id=127&Itemid=96#myGallery1-picture(3) http://www.matia.gr/7/78/7806/7806_1_10.html /http/11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/10people.htm


ΣΕΛΙΔΑ

ΠΜ ΟΡΙΝΜΟΖΜ ΟΠΕΚ ΑΞ΢ΑΖΑ ΓΘΘΑΔΑ

10

Όζμ ζοκδεδεμείκαη θαη με ηεκ έκε είκαη ε δηαηνμθή με ηεκ θαζεμενηκή δςή εκόξ ιαμύ άιιμ ηόζμ ροπαγςγία ημο. Αοηό ημ βιέπμομε ζημκ ανπαίμ θόζμμ, ζημκ μπμίμ ηα ζομπόζηα (ζοκ + πίκς = πίκς μαδί με άιιμοξ, ε ιέλε ελειίπηεθε ζημ κεμειιεκηθό ηζημπμύζη) θαηείπακ ηδηαίηενε ζέζε. Ήηακ μία πακειιήκηα ζοκήζεηα θαη μη ανπαίμη Έιιεκεξ εθμεηαιιεύμκηακ θάζε δοκαηή εοθαηνία πνμθεημέκμο κα ζοκηνώγμοκ θαη κα ζομπίκμοκ.

Ήηαν μία πανελλήνια ζσνήθεια και οι αρταίοι Έλληνες εκμεηαλλεύονηαν κάθε δσναηή εσκαιρία προκειμένοσ να

Μη μηθμγεκεηαθέξ γημνηέξ, μη γάμμη, μη γημνηέξ ηεξ πόιεξ, θάπμηεξ κίθεξ ζε

ζσνηρώγοσν και να

αζιεηηθμύξ ή πμηεηηθμύξ αγώκεξ ,μ ενπμμόξ ή ε ακαπώνεζε θάπμημο θίιμο

ζσμπίνοσν.

ήηακ θαιέξ αθμνμέξ γη’ αοηό. Έηζη θάπμημξ πμο δηέζεηε πνήμαηα , με ηεκ εοθαηνία εκόξ ζεμακηηθμύ γεγμκόημξ ή μηαξ γημνηήξ πνμζθαιμύζε ζημ ζπίηη ημο θάπμημοξ ζομπμιίηεξ ημο γηα κα γημνηάζμοκ από θμηκμύ. Αθόμε θαη ζημ θαζεμενηκό βναδηκό θαγεηό ζπάκηα μηα μηθμγέκεηα δεηπκμύζε μόκε ηεξ, γηαηί όιμ θαη μενηθμί θίιμη, ζογγεκείξ ή γείημκεξ ηεκ ζοκηνόθεοακ.

ΙΜΞΦΓΟ ΟΡΙΝΜΟΖΩΚ Γηιαπίκαη = αοηά πμο γίκμκηακ με δαπάκεξ εκόξ Γνακηθά = αοηά πμο γίκμκηακ με πνεμαηηθή ζομβμιή από όιμοξ ημοξ ζοκδαηηομόκεξ Ημηκά, θοιεηηθά, θναηνηθά =αοηά πμο γίκμκηακ μεηαλύ όζςκ ακήθακ ζηεκ ίδηα μμάδα (δήμμ, θοιή, θναηνία)


ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑ ΙΓΞΕ ΓΚΜΟ ΟΡΙΝΜΟΖΜΡ ΠΜ Δ ΓΖ ΝΚΜΚ Ε ΟΡΚΔ ΓΖΝ ΚΜΚ Οημ

δείπκμ

μη

ζοκδαηηομόκεξ

Οημ πνώημ μένμξ ημο γεύμαημξ ζένβηνακ πμνηα-

έηνςγακ πςνίξ κα θαηακαιώκμοκ

ζηηθά θαγεηά θαη εηδηθά ράνηα θαη πμοιενηθά. Πε

πμιύ πνόκμ θαη πςνίξ πμιιέξ ζοδε-

ζοκηαγή γηα ηηξ ζάιηζεξ ηςκ θαγεηώκ αοηώκ, ηε

ηήζεηξ. Μη δμύιμη έθενκακ κενό θαη

μεηέδςζε μ Ανηζημθάκεξ: «…πύζε από πάκς ζίι-

μη ζοκδαηηομόκεξ έπιεκακ ηα πένηα.

θημ,λύδη,ιάδη, ηνίρε ηονί, νίλε από πάκς ιίπε θαη

Έπεηηα πμιύ γνήγμνα μη δμύιμη ζήθςκακ ηα θόθαια θαη ηα απμθάγηα, απέζονακ ηα ηναπέδηα , θαζάνηδακ ημ ηόπμ θη έθενκακ κέα ηναπέδηα γεμάηα επηδόνπηα θαη θναζηά θη έηζη άνπηδε ημ δεύηενμ θαη ζεμακηηθόηεν

μ

μ

έ

ν

μ

ξ

ζάιηζεξ δεζηέξ.» Έηνςγακ ζπεηηθά ιίγμ θνέαξ. Πα πμνηανηθά ηα ζένβηνακ με μηα ζάιηζα θηηαγμέκε από ιάδη, λύδη θαη μέιη. Ο ΄αοηό ημ μένμξ ημο θαγεημύ δεκ έπηκακ θναζί. Μη ανπαίμη πνμηημμύζακ κα πημοκ θναζί μεηά ημ θαγεηό.

.

Τα ιτθσοπινάκια

Μ ΝΜΠΜΟ

ήηαν δημοθιλές είδος ερσθρόμορθων

Έδςζε ημ όκμμά ημο ζημ ζομπόζημ. Ηαηά ηε δηάνθεηά ημο πμο ήηακ μεγάιεθναημύζε ςξ ηηξ πνώηεξ πνςηκέξ ώνεξ – έπηκακ θναζί ,πμο ημ ζοκόδεοακ με πμηθίια επηδόνπηα, λενά θνμύηα , ηονί, δηάθμνα παζηά γιοθίζμαηα, όζα με μηα ιέλε μκόμαδακ μη ανπαίμη ηναγήμα-

εκώ μη ζοκδαηηομόκεξ γέμηδακ ηα

αγγείων ζηην

θύπειια θναζί, με ηεκ εοπή

αρταιόηηηα. Σηην

«ογίαηκε». Ηονίςξ όμςξ ζοδεημύ-

επιθάνειά ηοσς

ζακ . Μη ζοδεηήζεηξ είπακ ζέμαηα,

ζσνωζηίζονηαι

άιιμηε εύζομα θαη ειαθνά θαη

μπριάνες και

άιιμηε ζμβανά θαη ζπμοδαία γηα

λέζηιες,

θάζε είδμοξ δεηήμαηα: θμηκςκηθά ,

ηα. Γοζομμύζακ με άζμαηα , απαγγειία

πμιηηηθά θαη θηιμζμθηθά..

πμίεζεξ, ζεάμαηα, αηκίγμαηα, γνίθμοξ

θηιμζμθηθά..

θαη πμηθίια παηπκίδηα, όπςξ ημκ θόηηαβμ. Ε ροπαγςγία ζομπενηιάμβακε ηναγμύδη με ηε ζοκμδεία αοιμύ ή θαη ιύναξ,

11


ΗΑΠΑ ΠΜ ΟΡΙΝΜΟΖΜ... Μη θαιεζμέκμη μόιηξ

ζηήζμξ ημοξ ζημιίδηα,

ΣΕΛΙΔΑ 12

γηα κα πιύκμοκ ηα πένηα

έθηακακ ζημ ζπίηη όπμο ζα ηηξ οπμζομίδεξ. Ιόιηξ

ημοξ. Πμ δείπκμ άνπηδε με

γηκόηακ ημ ζομπόζημ

έπαηνκακ ηηξ ζέζεηξ

ημ πνόπςμα, έκα πμηήνη

έβγαδακ ηα παπμύηζηα

ημοξ , ( Μη ηημεηηθέξ

ανςμαηηζμέκμ θναζί, απ΄

ημοξ. Μη δμύιμη ημύξ

ζέζεηξ βνίζθμκηακ δίπια όπμο έπηκακ όιμη μη ζο-

έπιεκακ ηα πόδηα θαη ημοξ ζημκ μηθμδεζπόηε, μ μ-

μπμζηαζηέξ, πνηκ ημ θαγε-

μδεγμύζακ ζηεκ αίζμοζα

πμίμξ μπμνμύζε κα μνί-

ηό.

ημο ζομπμζίμο.

ζεη ηε ζέζε θάζε ζο-

Μη ζομπμζηαζηέξ θμνμύζακ μπμζηαζηή) μη δμύιμη ζοπκά ζηεθάκηα από θύιια ημύξ πνμζέθενακ μηκμή άκζε θαη έθενακ ζημ

πόε θαη ιεθάκε (πένκηρ), “

Μη γοκαίθεξ θακμκηθά δεκ έπαηνκακ μένμξ ζηα ζομπόζηα πανά μόκμ γηα κα ζοκηνμθεύζμοκ θαη κα ροπαγςγήζμοκ ημοξ άκδνεξ, θονίςξ ζημ δεύηενμ μένμξ ημο ζομπμζίμο, ςξ μμοζηθμί (αοιεηνίδεξ), πμνεύηνηεξ θαη εηαίνεξ , πμο ηηξ έθενκακ μαδί ημοξ θάπμημη από ημοξ ζομπμζηαζηέξ γηα ηεκ ροπαγςγία ημο ζοκόιμο.. .

Μη πνμζθεθιεμέκμη ζο- πεδμ θαη μ θάζε ζογθεκηνώκμκηακ ζηεκ μπμζηαζηήξ κα βιέπεη

μαληιάνηα ή με μεγάια

αίζμοζα ημο ζπηηημύ

ημοξ οπμιμίπμοξ.

ημοξ ημπμζεημύζακ πα-

πμο μκμμαδόηακ

Έηζη δηεοθόιοκακ ηεκ

μειά, θμνεηά ηναπέδηα

«ακδνώκ» θαη λάπις-

αμεζόηεηα θαη ηε ζοδή-

κακ ζηα ακάθιη-

ηεζε πμο ήηακ βαζηθά

κηνα .Αοηά θομαίκμκηακ παναθηενηζηηθά ημο ζοαπό ηνία έςξ δώδεθα μπμζίμο. Μη ζοκδαηηοθαη θάζε έκα πςνμύζε

μόκεξ έηνςγακ θαη

δύμ ή ηνεηξ ζομπμζηα-

έπηκακ λαπιςμέκμη ζηα

ζηέξ .Πμπμζεημύκηακ

ακάθιηκηνα αθμομπώ-

ζοκήζςξ θαηά μήθμξ

κηαξ ζημκ αγθώκα ημοξ

ηςκ ημίπςκ ή με ηέημημ θαη με ημκ θμνμό ημοξ ηνόπμ, ώζηε κα βνίζθμ- όνζημ ή με μηθνή θιίζε, κηαη όιμη ζημ ίδημ επί-

ζοπκά ζηενηγμέκμ με

πνμζθέθαια. Ιπνμζηά


ΣΕΛΙΔΑ

Οε έκα μεγάιμ θναηήνα έθακακ ηεκ ακάμεηλε θναζημύ θαη κενμύ θαη δμύιεξ ή δμύιμη (μηκμπόμη) γέμηδακ ηα πμηήνηα ηςκ ζομπμζηαζηώκ. Πα πμηήνηα ήηακ μεηαιιηθά ή πήιηκα με πενίηεπκεξ αγγεημγναθίεξ. Πα ζομπόζηα αθμιμοζμύζακ θάπμημ πνςηόθμιιμ, έκα εζημηθό ηοπηθό , ηεκ ηήνεζε ημο μπμίμο θνόκηηδε μ ζομπμζίανπμξ , πμο θάζε θμνά θιενςκόηακ μεηαλύ ηςκ πνμζθεθιεμέκςκ. Αοηόξ όνηδε ηεκ ακαιμγία ημο θναζημύ θαη ημο κενμύ πμο ζα ένηπκακ ζημκ θναηήνα θαη ημκ ανηζμό ηςκ πμηενηώκ πμο έπνεπε κα αδεηάζεη μ θάζε ζομπμζηαζηήξ. Ακ θάπμημξ δεκ οπάθμογε ζημ ζομπμζίανπμ, ήηακ οπμπνεςμέκμξ κα εθηειέζεη μία πμηκή. Οηεκ ανπή μη οπενέηεξ έθενκακ κενό γηα ημ πιύζημμ ηςκ πενηώκ θαη ημ ζομπόζημ άνπηδε με ζπμκδή ζοκήζςξ πνμξ ημ Δηόκοζμ , ημ ζεό ημο θναζημύ: έπηκακ ιίγμ άθναημκ μίκμκ, έποκακ ιίγεξ ζηαγόκεξ πνμθένμκηαξ ημ όκμμα ημο ζεμύ θαη ηναγμοδώκηαξ έκακ ύμκμ γη΄αοηόκ. Πηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ αθμιμοζμύζε ζοδήηεζε με ζέμα ημκ ένςηα. Γθηόξ από ηηξ ζοδεηήζεηξ μη πανεονηζθόμεκμη δηαζθέδαδακ με μμοζηθή , αθνμβαηηθά κμύμενα, δηάθμνα παηπκίδηα. Πα παηπκίδηα ήηακ πκεομαηηθά (αηκίγμαηα , γνίθμη) ή επηδεληόηεηαξ .

13


ΣΕΛΙΔΑ

Πμ ζομπόζημ απμηειμύζε μηα θμηκςκηθή ,πμιηηηζηηθή εθδήιςζε , θονίςξ ανηζημθναηηθή. Απμηειμύζε εθπαηδεοηηθό πώνμ γηα ημοξ εθήβμοξ ηεξ ανηζημθναηηθήξ ηάλεξ, μη μπμίμη είπακ ηε δοκαηόηεηα κα είκαη πανόκηεξ , κα παναθμιμοζμύκ ηηξ ζοδεηήζεηξ ηςκ ζομπμζηαζηώκ θαη κα μομύκηαη ζηηξ αλίεξ ηεξ ηάλεξ ημοξ. Μη ζομπμζηαζηέξ έθεογακ εοπανηζηεμέκμη, γηαηί ζημ ζομπόζημ ζοκακημύζακ θίιμοξ, αθόκηδακ ημ μοαιό ημοξ θαη έπαηνκακ ανθεηά δηδάγμαηα.

ΝΕΓΓΟ: http://food-isimo.blogspot.gr/2011/02/blog-post_9221.htm http://7diamp.blogspot.gr/2009/10/blog-post_7335.html http://webcache.googleusercontent.com/s http://www.mouseioaianis.gr/index.php? option=com_content&view=article&id=127&Itemid=96#μ http://loutraki1.blogspot.gr/2011/11/blog-post_8047.html BIΒΘΖΜΓΞΑΦΖΑ Ανπαία

Γιιάδα:

Μ

ηόπμξ

θαη

μη

άκζνςπμη

Οηα ζομπόζηα ηςκ Ανπαίςκ, Ιανίκα Ακκίκμο θαη Γηάκκεξ Θεμμκήξ

(Β’

Γομκαζίμο)

14


ΣΕΛΙΔΑ

15

Ε ΙΜΡΟΖΗΕ ΟΠΑ ΟΡΙΝΜΟΖΑ Ε μμοζηθή ζηεκ Ανπαηόηεηα ήηακ ζοκοθαζμέκε με όιεξ ηηξ εθθάκζεηξ ηεξ δςήξ. Οοκόδεοε θαη πμιιέξ άιιεξ θμηκςκηθέξ δναζηενηόηεηεξ. Γηα πανάδεηγμα, οπήνπακ εηδηθέξ μμοζηθέξ ζοκζέζεηξ γηα ημκ πόιεμμ θαζώξ θαη γηα μμαδηθέξ επαγγειμαηηθέξ ενγαζίεξ. Οηα ζομπόζηα, μη αοιεηνίδεξ δηαζθέδαδακ ηηξ ακδνηθέξ πανέεξ παίδμκηαξ μμοζηθή θαη ηναγμοδώκηαξ.

Νιενμθμνίεξ γηα ηα όνγακα πμο πνεζημμπμημύζακ μη Ανπαίμη Έιιεκεξ γηα ηεκ ροπαγςγία ημοξ ακηιμύμε από πμηθίιεξ πεγέξ όπςξ γηα πανάδεηγμα αγγεημγναθίεξ, αγάιμαηα, ακάγιοθα, ρεθηδςηά θ.ι.π αιιά θαη από ζογγναθείξ ηεξ επμπήξ όπςξ μ Ανηζηόλεκμξ θαη μ Ηιεςκίδεξ. Ιέζα από αοηέξ ηηξ πεγέξ μπμνμύμε κα ζομπενάκμομε πμιιά γηα ηε μμοζηθή παηδεία ηςκ Ανπαίςκ Γιιήκςκ. Ρπήνπε μεγάιε πμηθηιία μμοζηθώκ μνγάκςκ. Πα πημ δηαδεδμμέκα είκαη: ε θηζάνα θαη ε ιύνα. Από ηα πκεοζηά, ημ πημ ζοκεζηζμέκμ ήηακ μ απιόξ ή δηπιόξ αοιόξ, Πέιμξ, μη ανπαίμη Έιιεκεξ πνεζημμπμημύζακ δηαθόνςκ εηδώκ θνμοζηά, όπςξ θύμβαια, θνόηαια, ζείζηνα θαη ηύμπακα.


ΣΕΛΙΔΑ 16

ΠΕΓΓ΢: http://users.sch.gr/adizou/content.php?article.20 http://www.ekivolos.gr/H%20mousikh%20sthn%20arxaia%20Ellada.pdf http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE% B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF% CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p75.html http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp? cpage=resource&cresrc=1308&cnode=55&clang=0


ΣΕΛΙΔΑ

ΙΑΓΓΖΡΖΗΑ ΢ΗΓΤΕ Πα ζθεοή μαγεηνηθήξ πήνακ εηδηθέξ μμνθέξ ακάιμγα με ημ πώνμ μαγεηνέμαημξ, μ μπμίμξ ελανηηόηακ από ημκ ηνόπμ μεηαθίκεζεξ ηςκ ακζνώπςκ. Από ημοξ θιαζηθμύξ πνόκμοξ άνπηζακ κα δηαζέημοκ μόκημα μαγεηνεία.

Έκα μαγεηνηθό ζθεύμξ ήηακ μη δομςηήνεξ, πμο πνεζίμεοακ γηα ηε δύμςζε ημο ρςμημύ. Ακαθένμκηαη επίζεξ θμοηάιεξ, μβειίζθμη, θνεαημιαβίδεξ, γμοδί, ηνίθηεξ ηονημύ, θμπίδηα (μαπαίνηα). Μη γοκαίθεξ άιεζακ ημ ζηηάνη ζημοξ πενόμοιμοξ θάζε πνςί.

Ρπήνπακ πήιηκα θαη μεηαιιηθά μαγεηνηθά ζθεύε.Νιαηηέξ θαηζανόιεξ (ιμπάδεξ), πύηνεξ (θαθθάβε) πνεζημμπμημύκηακ γηα μαγείνεμα, αιιά θαη γηα ζενβίνηζμα.

17


ΣΕΛΙΔΑ 18

Μ Εγήζακδνμξ από ημοξ Δειθμύξ ιέεη όηη μη Οοναθμύζημη ιέκε ηεκ θαηζανόια ηεγάκη θαη ημ ηεγάκη λενμηήγακμ. Πμ ηεγάκη ςξ μαγεηνηθό ζθεύμξ ημ πνεζημμπμημύζακ θαη μη ανπαίμη Έιιεκεξ. Οημ ηεγάκη μαγεηνεύακε ηεγακηηέξ ακηζμύγηεξ, ράνηα θαη θνέαηα.

Νάκς ζημ ηναπέδη πνεζημμπμημύζακ πμιιά ζθεύε, όπςξ ηνίπμδεξ, πεηνόκηβα, αγγεία, ιέβεηεξ θαη πεηνόμαθηνα.

Οη ανπαίμη Έιιεκεξ ζπάκηα πνεζημμπμημύζακ ζηα ηναπέδηα ημοξ μαπαίνηα θαη πηνμύκηα. Όηακ μη ηνμθέξ ήηακ οδανείξ, πνεζημμπμημύζακ θμοηάιηα πμο ηα μκόμαδακ "μόζηνα" ή «γιώζζα». Υνήζε θμοηαιημύ μπμνμύζε κα έπεη θη έκα θμμμάηη από θόνα ρςμημύ, πμο ημ έιεγακ «μοζηίιιε». Οη ανπαίμη έπαηνκακ ηα θαγεηά με ηα δάπηοια, ηα μπμία ανγόηενα θαζάνηδακ με μηα εηδηθή δύμε ή ρίπα ρςμημύ.

Πα πηάηα θαγεημύ ηα μκόμαδακ πηκάθηα θαη ηα μηθνόηενα πηάηα «βαηάκηα». Πμ πηκάθημ ήηακ επηηναπέδημ ζθεύμξ, ζοκήζςξ πήιηκμ, πμο πνεζημμπμηείηαη ζημ ζενβίνηζμα θαηεγμύ, ημ πηάημ


Μη ανπαίμη ζπάκηα έπηκακ ακένςημ θναζί.

ΣΕΛΙΔΑ 19

Μ θναηήναξ ήηακ ημ αγγείμ μέζα ζημ μπμίμ ακαθάηεοακ ημ κενό με ημ θναζί. Γηδηθόηενα όμςξ γηα ημ θναζί, μη πνόγμκμί μαξ πνεζημμπμημύζακ μηα μεγάιε πμηθηιία αγγείςκ με δηαθμνεηηθά μκόμαηα. Πμοξ αμθμνείξ, ηηξ οδνίεξ, ηα θύπειια, ημοξ θναηήνεξ, ημοξ μηκμπόμοξ, ημοξ θάκζανμοξ, ημοξ θύιηθεξ θαη πμιιά αθόμε.

΢ηα ανπαία όμςξ γιέκηηα, ζοκακημύμε θαη ηεκ "άμοζηηκ", πμο ήηακ θύπειιμ πμο μκμμάζηεθε έηζη γηαηί έπνεπε κα πηείξ ημ πενηεπόμεκμ αμοζηί, πςνίξ δειαδή κα πάνεηξ ακαπκμή! Σεκ άμοζηηκ ηεκ

H Οηκμπόε είκαη μηα θακάηα γηα ηεκ έθποζε ημο θναζημύ πμο πνεζημμπμημύζακ ζηεκ ανπαηόηεηα.

άδεηαδε θάπμημξ, εκώ έκαξ άιιμξ ηναγμοδμύζε.

Πμ κενό, ημ θναζί, όπςξ θαη ημκ θοθεώκα ηα έπηκακ ζε θύιηθεξ (θύπειια), πμο ζοκήζςξ ήηακ πήιηκα. Έκα από ηα πημ δεμμθηιή πμηήνηα ήηακ ε θύιηλ. ΢νεζημμπμημύηακ θονίςξ ζηα ζομπόζηα θαη πμιιέξ θμνέξ μη μηθμδεζπόηεξ ηα πανάγγεικακ από ημοξ θεναμείξ θαη ημοξ αγγεημγνάθμοξ με ζογθεθνημέκεξ παναζηάζεηξ.


ΣΕΛΙΔΑ 20

ΟΡΖ΢ΙΓΚΓ΢ ΢ΤΚΣΑΓΓ΢ ΣΩΚ ΑΡΥΑΖΩΚ ΓΘΘΕΚΩΚ Σεγακίηαη μεηά μέιηημξ θαί ζοζάμεξ Ακαμηγκύεηξ ημ αιεύνη, ημ κενό θαη μηα θμοηαιηά μέιη γηα κα γίκεη δύμε. Δεζηαίκεηξ δύμ θμοηαιηέξ ιάδη ζημ ηεγάκη θαη νίπκεηξ ημ έκα ηέηανημ ημο μείγμαημξ ζημ ιάδη. Ιόιηξ δέζεη ημ γονίδεηξ δύμ ή ηνείξ θμνέξ γηα κα απμθηήζεη μμμηόμμνθμ πνώμα Οενβίνεηξ ηηξ ηεγακίηεξ δεζηέξ πενηπομέκεξ με μέιη θαη παζπαιηζμέκεξ με ζμοζάμη.

Πμηθηιμηένπε – ΢αιάηα Βάδμομε ημ πιηγμύνη ζε ιεθάκε με κενό, κα μμοιηάζεη θαη ημ ζηναγγίδμομε θαιά. Ηόβμομε ημ νόδη ζηε μέζε θαη αθαηνμύμε ημοξ ζπόνμοξ από ημ μηζό εκώ παίνκμομε ημ πομό από ημ άιιμ μηζό. Ηαζανίδμομε, πιέκμομε ημ θνεμμύδη, ημκ άκεζμ θαη ηα ρηιμθόβμομε. Οε έκα γμοδί ζπάμε ηα θανύδηα. Ννμζζέημομε ζημ πιηγμύνη ημοξ ζπόνμοξ από ημ νόδη, ηα θανύδηα, ημ θνεμμύδη, ημκ άκεζμ, ημ ηονί ζνομμαηηζμέκμ θαη ακαθαηεύμομε. Ννμζζέημομε όζμ αιάηη θαη πηπένη ζέιμομε. Πέιμξ πενηπύκμομε με ημ πομό ημο νμδημύ.

Γμθάνημκ ὀπηόκ μεηά βμηάκμο Πμ θζηκόπςνμ όηακ δύεη ε Νιεηάξ, είκαη ε θαιύηενε επμπή γηα κα μαγεηνέρεηξ ημ γμθάνη με μπμημδήπμηε ηνόπμ . Βάιε ημ ζε θύιια ζοθηάξ θαη νίλε ιίγε νίγακε, δέζε ημ θαη όπη πμιιά ιόγηα. Έπεηηα κα ημ βάιεηξ ζηε πόβμιε θαη έπε ημ κμο ζμο κα ρεζεί θαιά πςνίξ κα θαεί.

Ἐνίθημκ ἤ ὄνκηζα μεηά θνίζμο Όηακ μαγεηνεύεηξ θαγεηό με θαηζίθη ή ανκί , ή θάπμηα όνκηζα, ζηνώζε ζε αγγεία θμίια θνηζάνη πμο έπεηξ αιέζεη μέζα ζε γμοδί θη ακαθάηερέ ημ με ιάδη. Πεκ ώνα πμο ζηγμρήκεηαη, βάιε πιηγμύνη θαη πενίποζέ ημ με δεζηό δςμό από βναζμέκμ θαηζίθη ή όνκηζα. Οθέπαζε ημ θαιά θαη αοηό ζα θμοζθώζεη.


ΣΕΛΙΔΑ 21

ΝΕΓΓΟ: http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p79.html http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/AR/ar.ag/aggeia.htm http://www.hellenicpantheon.gr/kotili.htm http://piramatikoneiroland.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html http://www.typologos.com/ http://www.zarariswines.gr/apothikeutika.html

ΟΠΑ ΟΡΙΝΜΟΖΑ ΠΩΚ ΑΞ΢ΑΖΩΚ , Γπηιμγή από ημ ένγμ ημο Αζεκαίμο ημο Καοθναηίηε ΔΓΖΝΚΜΟΜΦΖΟΠΑΖ ,Οοκηαγέξ εμπκεοζμέκεξ από ηεκ ανπαηόηεηα. Ιανίκα Ακκίκμο— Γηάκκεξ Θεμμκήξ , Γθδόζεηξ Γνμείαξ γηα ηεκ εθεμενίδα ΠΑ ΚΓΑ http://arxaiondiatrofi.blogspot.gr/http://www.tsimpouri.gr/2012/08/ blogpost_5817.html http://www.funkycook.gr/ http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/10people.htm

Όταν ιδείς ιδιώτη μόνο του να τρώει Χωρίς να ΄χει συντροφιά ή κανένα ποιητή να μη θέλει τα τραγούδια ούτε και τη μουσική, γι΄αυτούς πρέπει να πιστεύεις ότι χάσανε κι οι δύο και ο δεύτερος επίσης τη μισή από όλη του την τέχνη. Και στο κάτω της γραφής ζουν κι οι δύο χαμοζωή. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Β. 28

Φυτλλαδιο  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you