Page 1

EaI hnaumaana caalaIsaa daoha EaI gauru carna saraoj rj , inaj manamaukuru sauQaair barna]^M rQaubar ibamala jsau jao dayaku fla caair bauiwhIna tnau jainako , saumaraO pvana kumaar bala bauiQa ivaVa dohu maaoihM , hrhu klaosa ibakar

aa aa

caaopa[ jya hnaumaana &ana gauna saagar , jya kpISa ithu^M laaok ]jagar rama dUt Atuilat bala Qaamaa , AMjina pu~ pvanasaut naamaa mahabaIr iba`kma bajrMgaI , kumait inavaar saumait ko saMgaI kMcana barna ibaraj saubaosaa , kanana kuMDla kuMicat kosaa

a aa a aa

haqa baj` AaO Qvaja ibarajO , ka^MQao ma^MUj jnao} saajO saMkr sauvana kosarInaMdna toj p`tap maha jga baMdna ibaVavaana gaunaI Ait caatur , rama kaj kirbao kao Aatur p`Bau cair~ sauinabao kao risayaa , rama laKna saIta mana baisayaa

a aa a aa

saUxma $p Qair isayaihM idKavaa , ibakT $p Qair laMk jravaa BaIma $p Qair Asaur sa^Mharo , ramacaMWko kaj sa^Mvaaro laaya saijvana laKna ijyaavao , EaIrQaubaIr hriYa ]r laayao rQaupit kInhI bahut baDa[ , tuma mama ip`ya Bartih sama Baa[

a aa a aa

sahsa badna tumharao jsa gaavaOM , Asa kih EaIpit kMz lagaavaOM sanakaidk ba`(aid maunaIsaa , naard saard saiht AhIsaa jma kubaor idgapala jha^M to , kiba kaoibad kih sako kha^M to tuma ]pkar sauga`IvaihM kInha , rama imalaaya raj pd dInha

a aa a aa

tumharao maM~ ibaBaIYana maanaa , laMkosvar Bae saba jga janaa a juga sahs~ jaojna pr Baanau , laIlyaao taih maQaur fla janaU aa p`Bau mauiWka maoila mauK maahIM , jlaiQa laa^MiQa gayao Avarj naahIM a duga^ma kaj jgat ko joto , saugama Anauga`h tumhro toto aa


rama duAaro tuma rKvaaro , haot na Aa&aibanau pOsaaro saba sauK lahO tumharI sarnaa , tuma rcCk kahU kao Drnaa Aapna toj samharao AapO , tInaaoM laaok ha^Mk toM ka^MpO BaUt ipcaasa inakT naihM AavaO , mahabaIr jba naama saunaavaO

a aa a aa

naasaO raoga hrO saba pIra , jpt inarMtr hnaumat baIra saMkT toM hnaumaana CuDavaO , mana k`ma bacana Qyaana jao laavaO saba pr rama tpsvaI raja , itna ko kaj sakla tuma saaja AaOr manaaorqa jao kao[ laavaO , saao[ Aimat ijvana fla pavaO

a aa a aa

caaraoM juga prtap tumhara , hO prisaw jgat ]ijyaara saaQau saMt ko tuma rKvaaro , Asaur inakMdna rama dulaaro AYT isaiW naaO inaiQa ko data , Asa bar dIna janakI maata rama rsaayana tumhro pasaa , sada rhao rQaupit ko dasaa

a aa a aa

tumhro Bajna rama kao pavaO , jnama jnama ko du:K ibasaravaO AMt kala rQaubar pur ja[, jha^M jnma hir Bakt kha[ AaOr dovata ica<a na Qar[ , hnaumat sao[ saba^ sauK kr[ saMkT kTO imaTO saba pIra , jao sauimarO hnaumat balabaIra

a aa a aa

jO jO jO hnaumaana gaaosaa[M , kRpa krhu gauru dova kI naaM[ jao satbaar paz kr kao[ , CUTih baMid maha sauK hao[ jao yah pZO hnaumaana caalaIsaa , haoya isaiW saaKI gaaOrIsaa tulasaIdasa sada hir caora , kIjO naaqa )dya mah^M Dora

a aa a aa

daoha pvanatnaya saMkT hrna , maMgalamaUrit $p rama laKna saIta saiht , )dya basahu sauMr BaUp

a aa

/Hanuman%20Chalisa%20Gujarati  

http://bhujmandir.org/library/scriptures_pdf/hanuman-chalisa/Hanuman%20Chalisa%20Gujarati.PDF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you