Page 1

»lÉÉ ~Éù ~Ée±àÉÅÖ +Hà {ÉÉ{ÉHeÅÖ ´Ée{ÉÅÖ ¥ÉÒW...WÉ{àÉÉùÉ{Éà ù +©àÉ ±ÉÉNÉà +É »ÉÉ´É {ÉÉ{ÉHeÅÖ ¥ÉÒW U,à ~ÉiÉ Xà +{àÉà «ÉÉNà«É »É«ÅÉÉNàÉ

©É³Ò X«É lÉÉ.à.?? +à {ÉÉ{ÉHeÉ ¥ÉÒW{Éà «ÉÉNà«É Ê»ÉSÅÉ{É ©É³Ò X«É lÉÉ? à ? ¥ÉÒWoÉÒ Ê´ÉùÉ÷ ´ÉKÞÉ ¥É{ÉlÉÉÅ ´ÉÉù {É ±ÉÉNÉ.à +Hà {ÉÉ{ÉHeÉ ~ÉloÉù{Éà ¸Éºàc©ÉÉÅ ¸Éºàc »É«ÅÉÉNàÉ ©É³Ò X«É.. ¸Éºàc yÉùÉ +{Éà AnÉ©É Ê»ÉSÅÉ{É ~ÉiÉ ©É³Ò X«É lÉÉà ¶ÉÅÖ +à Ê´ÉùÉ÷ ´ÉKÞÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉH? à ´ÉKÞÉ lÉÉà ¶ÉÅÖ +©àÉÉoÅÉÒ +Hà +HÅùÖ ~ÉiÉ {É £÷Ù.à.! ~ÉÉmÉlÉÉ »´É«É{ÅÉÒ ¾É«àÉ, A~ÉÉqÉ{É »´É«É{ÅÉÖ ¾É«àÉ lÉÉà W Ê{ÉÊ©ÉnÉ HÉ©É HùÒ ¶ÉH.à ¥ÉÒW{ÉÒ ~ÉÉmÉlÉÉ Uà V«ÉÉùà ~ÉloÉù©ÉÉÅ ~ÉÉmÉlÉÉ {ÉoÉÒ. +©àÉ V«ÉÉùà +Él©ÉÉ{ÉÒ »´É«É{ÅÉÒ ~ÉÉmÉlÉÉ ¾É«àÉ, +Él©ÉÉ{ÉÅÖ »´É«É{ÅÉÅÖ A~ÉÉqÉ{É ¾É«àÉ l«ÉÉùà »ÉlÉNÃÉùÖÖ Ê{ÉÊ©ÉnÉ °~Éà ©É³à Uà +{Éà +Él©ÉÉoÉÒ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ¶É° oÉÉ«É U.à »ÉlÅÉ +{Éà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉ»Éà ¾XùÉà ±ÉÉHàÉà +É´ÉlÉÉ ¾É«àÉ Uà +©àÉÉÅ Wà ¥ÉÒW W´àÉÒ ~ÉÉmÉlÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾É«àÉ Uà lÉ+ à Éà NÉùÖ{ÖÉÉ »{ɾà{ÉÉ Ê»ÉSÅÉ{ÉoÉÒ »É©ÉuÞ oÉ> +Él©ÉÊ´ÉHÉ»É »ÉÉyÉà U.à ¥Éɳ ùÊlɱÉÉ±É ~ÉiÉ ¾lÉÉÅ ´Ée{ÉÉÅ ¥ÉÒW »É©ÉÉ{É..! Ê´ÉùÉ÷ ´«ÉÊGlÉl´É{ÉÉ yÉÉùH ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ´ÉÉ³É +{Éà ~ÉÉmÉ´ÉÉ{É!! {ÉÉ{ÉHeÖÅ ´ÉÉ´ÉeÒ NÉÉ©É +{Éà yÉÚ³´ÉÉ³Ò ¶ÉàùÒ+Éà.. oÉÉàeÒ oÉÉàeÒ ´ÉÉùà NɳɩÉÉÅ PÉÅ÷ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ ¥É³qNÉÉeÉ ~É»ÉÉù oÉÉ«É +{Éà PÉÅ÷{ÉÉ ùiÉHÉù »ÉÉoÉà yÉÚ³{ÉÒ e©ÉùÒ+Éà Ae´ÉÉ ±ÉÉNÉà.. OÉÉ©«É Y´É{É{ÉÒ ]ÉÅLÉÒ HùÉ´ÉlÉÉ +É´ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅH ¥ÉɳHÉà NÉÒ±±ÉÒ qÅeÉ ù©ÉÒ ùÂÉÅ Uà +à©ÉÉÅ +àH Uà ùä«ÉÉiÉÒ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉà ~ÉÖmÉ ùÊlɱÉɱÉ.! {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒW ùÊlɱÉɱɩÉÉÅ ¡Éà©É +{Éà l«ÉÉNÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ. +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ù©É´ÉÖÅ ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉÅ{Éà NÉ©Éà, ~ÉUÒ +à Wä{É ¾Éà«É Hà +Wä{É! +à©É{ÉÉà »´É§ÉÉ´É W +à´ÉÉà ¾lÉÉà. +à LÉÉlÉÉ +ÉàUÖÅ +{Éà LÉ´ÉùÉ´ÉlÉÉ ´ÉyÉÖ. +à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ HùlÉÉÅ ¥ÉÒX{ÉÖÅ y«ÉÉ{É ´ÉyÉÉùà ùÉLÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. Hà÷±ÉÉÅH ±ÉÉàHÉà +à´ÉÉ ¾Éà«É Wà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »´ÉÉoÉÇ{Éà WÖ+à +{Éà Hà÷±ÉÉÅH ±ÉÉàHÉà +à´ÉÉ ¾Éà«É Wà ¥ÉÒX{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà{Éà WÖ+à.

Ö Å q É Ê¥ É É Þ l É © + ~ «ÉÉ» ÉÒ yÉùÉ ~Éù


ùÊlɱÉÉ±É +Hàq©É Ê{É&»´ÉÉoÉÇ §ÉÉ´É{ÉÉ´ÉÉ³É ¾lÉÉÅ +{Éà Wà Ê{É&»´ÉÉoÉÇ ¾É«àÉ +©àÉ{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É W ¾XùÉà ±ÉÉHàÉà ¾É«àÉ. ùÊlɱÉÉ±É ~ÉiÉ +{àÉÉ +{ÉHà Ê©ÉmÉÉà »ÉÉoÉà NÉÒ±±ÉÒ qeÅÉ ù©ÉÒ ùÂÉÅ U.à +SÉÉ{ÉH +©àÉ{ÉÒ {ÉWù ~Éeà Uà +Hà Ê´ÉùÉ÷ ´«ÉÊGlÉl´É´ÉÉ³Ò ¹ÉlàÉ ´É»mÉÉ´àÉÉ³Ò ´«ÉÊGlÉ ~Éù..! H»àÉùÒ Ê»É¾Å W´àÉÒ ©Éq©É»lÉ SÉÉ±É +{Éà »ÉÉ©ä«É °~É! W¬ÉÅ +à©É{ÉÒ ©ÉÖLÉÉHÞÊlÉ WÖ+à Uà.. ùÊlɱÉɱÉ{ÉÅÖ Àq«É +Hà yÉ¥ÉHÉù SÉHÚÒ X«É U,à lÉ{àÉÉ Êq±É©ÉÉÅ H>ÅH {É »É©ÉX«É +´àÉÒ +{ɧÚÉÊÚlÉ oÉÉ«É U.à. +ÉLÅÉÉà l«ÉÉŠλoÉù oÉ> X«É Uà +{Éà ©É{É §ÉlÚÉHɳ©ÉÉÅ »ÉùÒ X«É U.à mÉiÉ ´ÉºÉÇ ~ɾ±àÉÉ WlàÉ~ÉùÚ©ÉÉÅ X«àɱàÉÒ lÉ~É»´ÉÒ ~É.Ú©ÉÉiÉHàSÉqÅY Ä ©É.»ÉÉ. W´àÉÒ W lÉW à »´ÉÒ ¡É§ÉÉ +©àÉ{Éà +É ©É¾É~ÉùÖºÖÉ©ÉÉÅ qLàÉÉ«É U.à ~ÉiÉ...+à lÉÉà »ÉoÅÉÉùÉ{ÉÒ ¶É«ä«ÉÉ ~Éù »ÉlÚÉÉ ¾lÉÉÅ lÉÉà ~ÉUÒ +É HÉiàÉ U? à ¶ÉÅÖ +É +©àÉ{ÉÉ W HÉ>à +¶ÅÉ lÉÉà {ÉoÉÒ {É? à ¾É, +à +à©É{ÉÉ W +Å¶É »ÉÉäùɺ÷Ä Hà»ÉùÒ, ~Éù©É ¡É§ÉÉ´ÉÒ NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ +à©É{ÉÉ Ê¶Éº«ÉÉà +{Éà »ÉÅPÉ »É©ÉÖqÉ«É »ÉÉoÉà ʴɾÉù HùÒ{Éà ´ÉÉ´ÉeÒ NÉÉ©É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉÅ. +à©É{ÉÉà ¡É§ÉÉ´É W +à´ÉÉà ¾lÉÉà Hà +à W¬ÉÅ WlÉÉÅ l«ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà HÉ©É yÉÅyÉÉà, ´«É´É¾Éù ¥ÉyÉÖÅ W §ÉÚ±ÉÒ WlÉÉÅ +{Éà ¥É»É, +à©É{ÉÉ q¶ÉÇ{É +{Éà +à©É{ÉÒ ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +ÉàlÉ¡ÉÉàlÉ oÉ> WlÉÉÅ. +à WÖ+à Hà {É WÖ+à ~ÉiÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ {ÉWù +à©É{ÉÉ A~ÉùoÉÒ LÉ»ÉlÉÒ {É ¾lÉÒ, +à´ÉÖÅ W¥Éùq»lÉ ´«ÉÊGlÉl´É ¾lÉÖÅ. ùÊlɱÉÉ±É +Ê{É©ÉàºÉ {É«É{Éà Ê{ɾɳlÉÉ Ê´ÉSÉÉùà Uà +ÉWà +É©É{Éà Xà<{Éà ©É{Éà ¶ÉÖÅ oÉ< ùÂÖÅ Uà? Hà©É ©É{Éà +à©É{ÉÒ lÉù£ qÉàeÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uà? Hà©É ©É{Éà lÉà©É{ÉÉ lÉù£ LÉàáSÉÉiÉ oÉÉ«É Uà? Hà©É ©É{Éà +à©É{Éà Xà>{Éà HÅ>H oÉÉ«É Uà? Wà´ÉÉ ~ÉÚ.NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ oÉÉàeÉ {ÉYH +É´«ÉÉ Hà ¥Éɳ ùÊlɱÉɱÉ{ÉÖÅ ©É{É +à{ÉÉ HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ {É ùÂÖÅ +{Éà +à qÉàeÒ {Éà +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÒ NÉ«ÉÉ +{Éà +à©É{ÉÉÅ kàV¡$çbf 2012

SÉùiÉ©ÉÉÅ ]ÚHÒ NÉ«ÉÉÅ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ lÉù£ qÉàelÉÉÅ «ÉÖ´ÉÉ{É lÉù£ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÒ rʺ÷ ~Éeà Uà +{Éà lÉà©É{ÉÉÅ {É«É{É Wà©É ]´ÉàùÒ HÉà±É»ÉÉ{ÉÒ LÉÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ ¾ÒùÉ{Éà ~ÉÉùLÉÒ ±Éà lÉà©É +É ¥ÉɳH{ÉÒ Ã¡ÉÊlɧÉÉ{Éà ~ÉÉùLÉÒ ±Éà Uà. +à l«ÉÉÅ W A§ÉÉ ù¾Ò X«É Uà +{Éà ùÊlɱÉÉ±É +à©É{ÉÉÅ SÉùiÉ{ÉÉà »~ɶÉÇ oÉlÉÉÅ W Êq´«É ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉà +±ÉÉäÊHH +{ÉÖ§É´É Hùà Uà. +à SÉùiÉ ~ÉùoÉÒ ©É»lÉH AcÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É {ÉoÉÒ oÉlÉÖÅ. ´ÉºÉÉàâoÉÒ lÉÉ~É©ÉÉÅ lÉ~ÉÒ{Éà »ÉÚHÒ ´ÉàùÉ{É oÉ< NÉ«Éà±ÉÒ yÉùÉ ~Éù ´ÉºÉÉÇ{ÉÒ ¥ÉÚÅqÉà ~Éeà +{Éà ~«ÉÉ»ÉÒ yÉùÉ lÉÞÊ~lÉ{ÉÉ +¾à»ÉÉ»É »ÉÉoÉà ©É¾àáHÒ Acà +à´ÉÒ ©É¾àáH ùÊlɱÉÉ±É +{É֧ɴÉà Uà. +à{ÉÒ +ÉÅLÉÉà ~ÉiÉ +à´ÉÒ ùÒlÉà ´É¾à´ÉÉ ±ÉÉNÉà Uà XiÉàà NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÉ SÉùiÉ{Éà ¡ÉKÉɱÉ{É Hùà Uà.! NÉÖù¡ÉÉiÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ¡Éà©É ´Éù»ÉÒ ùÂÉà Uà +{Éà SɾàùÉ ~Éù ©ÉÅq ©ÉÅq +{Éà ©ÉÉÊ©ÉÇH Ê»©ÉlÉ Uà. ʶɺ«ÉÉà +{Éà »ÉÅPÉ »É©ÉÖqÉ«É ©ÉÉä{É +{Éà +ÉýÉ«ÉÇ Ê©ÉʸÉlÉ §ÉÉ´ÉÉà »ÉÉoÉà +É r¶«É{Éà Ê{É¾É³Ò ùÂÉÅ Uà. H÷à±ÉÒH KÉiÉÉà +É©É W ¶ÉÉlÅÉ §ÉÉ´Éà ´ÉÒlÉÒ X«É U.à +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ±ÉÉHàÉ©àÉÉoÅÉÒ H÷à±ÉÉHÅ +iɻɩÉWÖ +{Éà +[ÉÉ{ÉÒ+Éà ´«ÉÉH³Ú oÉÉ«É Uà lÉÉà H÷à±ÉÉHÅ HlÖɾڱÉoÉÒ ¡ÉùàÉ< +ÉNɳ ¶ÉÅÖ oɶÉà lÉ{àÉÒ ¡ÉÊlÉKÉÉ Hùà U.à

{É«É{É ©ÉmäÉÒ{ÉÉà »ÉlàÉÖ l«ÉÉÅ lÉÉà +à Ê´ÉùÉ÷ ´«ÉÊGlÉ +à ´ÉÉ©É{É ¥ÉɳH lÉù£ ]HÚà U.à LÉ¥ÚÉW ¡É©àÉoÉÒ ¥Éà ¾ÉoÉà +{àÉà C§ÉÉà Hùàà U.à ¡ÉÉiÉNÉùÖ{ÖÉÉ »~ɶÉoÇÉÒ ¥ÉɳH{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +Hà +É{ÉqÅ{ÉÒ ±É¾ùà ¡É»ÉùÒ X«É U,à +H±~É{ÉÒ«É H~ÅÉ{É{ÉÉ +{ɧÖÉ´É »ÉÉoÉà +{àÉÒ +ÉLÅÉÉà NÉùÖ¡ÉÉiÉ ~Éù ~Éeà Uà +{Éà NÉùÖ{ÖÉÒ ´ÉÉl»É±«É {ÉÒlÉùlÉÒ +ÉLÅÉÉà ´ÉSSÉà {É«É{É ©ÉmäÉÒ{ÉÉà »ÉlàÉÖ ùSÉÉ«É U.àXiÉà W{©É W{©É{ÉÉ ¡É©àÉ{ÉÉà ¥ÉyÅÉ ¥ÉyÅÉÉiÉÉ.à. §É´ÉɧàÉ´É{ÉÅÖ H{ÉGà¶É{É +É §É´Éà ~ÉiÉ XeàÉ< NÉ«É.ÅÖ NÉùÖ¡ÖÉÉiÉ{ÉÉ ¥ÉÉ ¥Éà {É«É{É §É±Éà

©ÉÉùÉà HÚHeÉà ¥ÉÉà±Éà lÉÉà W »É´ÉÉù oÉÉ«É lÉà´ÉÅÖ {ÉoÉÒ. ©ÉÉiÉ»É +ʧɩÉÉ{ÉoÉÒ UHÒ {É X«É lÉà ©ÉÉ÷à lÉÉà HÖqùlÉà lÉà{ÉÉ ~ÉNÉ +ÉNɳ Ê´ÉùÉ÷ »ÉÉNÉù ©ÉÚG«ÉÉà Uà +{Éà ©ÉÉoÉÉ A~Éù ʴɶÉɳ +ÉHÉ¶É ©ÉÚG«ÉÖÅ Uà

lÉ~ɻɪÉÉ÷ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ ùÊlɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.

01


02

¥ÉɳH ~Éù ¡É©àÉ ´Éù»ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ ~ÉiÉ +©àÉ{ÉÒ oÉeÇ +É«É-mÉÒY +ÉLÅÉ +{àÉÉ +Él©ÉÉ{ÉÅÖ Ê{ÉùÒKÉiÉ HùlÉÒ ¾lÉÒ! NÉùÖÖ H¬Éù«àÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É {É ¾É«àÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¾É«àÉ lÉà NÉùÖÞÖ {É ¾É«àÉ. W©àÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¥Éà W +ÉLÅÉÉà ¾É«àÉ lÉà H¬Éù«àÉ NÉùÖÖ {É ¾É«àÉ. NÉùÖÖ ~ÉÉ»Éà ¾©ÅɶàÉÉÅ +Él©ÉÉ{ÉÅÖ +´É±ÉÉHà{É HùÉ´ÉlÉÒ mÉÒY +Él©ÉÉ{ÉÒ +ÉLÅÉ ¾É«àÉ. NÉùÖÖ HÉ<à{Éà »ÉÉ©ÉoàÉÒ ¥ÉɱàÉÉ´Éà {É¾Ó +{Éà ʶɺ«É »ÉÉ©ÉoàÉÒ NÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ù¾à {ɾÒ.Å NÉùÖ¡ÖÉÉiÉ{ÉÒ mÉÒY +ÉLÅÉà +Hà W KÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉɳH{Éà +ɳàLÉÒ ±ÉÒyÉÉà +{Éà lÉ©àÉ{ÉÉ SɾùàÉ ~Éù +Hà +±ÉNÉ W ¡ÉHÉù{ÉÅÖ Ê»©ÉlÉ +É´ÉÒ NÉ«É.ÅÖ ±ÉÉHàÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.Å..+Hà {ÉÉ{ÉHeÉ, +¥ÉyÚÉ, »ÉÉ©ÉÉ{«É +{Éà yÉ³Ú ©ÉÉ÷ÒoÉÒ §Éù±àÉÉ ¥ÉɳH ~Éù +É÷±ÉÉ ©ÉÉ÷àÉ +{Éà ©É¾É{É NÉùÖÖ +É÷±ÉÉà ¡É©àÉ +{Éà +É÷±ÉÅÖ ´ÉÉl»É±«É ´Éù»ÉÉ´Éàà U.à +{àÉà X<à{Éà +É÷±ÉÉÅ ¡É»É{{É oÉÉ«É U? à ¶ÉÅÖ ¾¶É? à ¶ÉÅÖ ¾¶Éà +É Ê´ÉùÉ÷ +{Éà ´ÉÉ©É{É ´ÉSSÉ? à ±ÉÉHàÉ{àÉà G«ÉÉoÅÉÒ »É©ÉX«É Hà §É´ÉɧàÉ´ÉoÉÒ XeàɫɱàÉÉ ¥Éà +Él©ÉÉ{ÉÅÖ V«ÉÉùà ʩɱÉ{É oÉÉ«É l«ÉÉùà ÊSÉnÉ H´àÉÅÖ ¡É»É{{É oÉÉ«É? lÉ~É»´ÉÒ ~É.Ú ©ÉÉiÉHàSÉrÅY ©É.»ÉÉ. +à ´ÉɴɱàÉÉ ¥ÉÒW{Éà +ÉWà ¡É©àÉ{ÉÅÖ Ê»ÉSÅÉ{É ©É³Ò NÉ«É.ÅÖ eÒ´ÉÉ>{É ±É´É +àH ~ɳ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ ©É³Ò X«É lÉÉà ~ÉÚùÉà §É´É +{Éà §É´ÉÉà§É´É »ÉÖyÉùÒ X«É. eÒ´ÉÉ<{É ±É´É lÉÉà WàiÉà +{É֧ɴ«ÉÉà ¾Éà«É lÉà W lÉà{ÉÉ ©ÉÚ±«É XiÉà, qÖÊ{É«ÉÉ H¬Éùà«É XiÉÒ {É ¶ÉHà. ùÊlɱÉÉ±É +à ¡É©àÉ{ÉÉ yÉÉyàÉ©ÉÉŠʧÉX Å > ùÂÉÅ U.à. +©àÉ{ÉÉ +Él©ÉÉ©ÉÉoÅÉÒ +±ÉNÉ W ¡ÉHÉù{ÉÉ »~ÉqÅ{É oÉÉ«É U.à. ´ÉyÉÉùà lÉÉà ¶ÉÅÖ »É©ÉY ¶ÉH? à ~ÉiÉ, ¾É, H>ÅH oÉÉ«É Uà +{Éà Wà oÉÉ«É Uà lÉà ©É{É{Éà ¡É»É{{É Hùà U.à

kàV¡$çbf 2012

ùÊlɱÉÉ±É ¾WÖ lÉÉà +à +{É{«É +{É֧ɴɩÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³à l«ÉÉÅ lÉÉà NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ +ÉÅLÉÉàoÉÒ qÚù oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ +{Éà +à©É{ÉÉ Àq«É©ÉÉÅ +àH yÉÄ×XùÒ +É´ÉÒ NÉ>... +ùà! +É lÉÉà ©ÉÉùÉoÉÒ qÚù W> ùÂÉ Uà.Wà©É{Éà +É~ÉiÉà +àH ´ÉLÉlÉ Êq±ÉoÉÒ +{É֧ɴÉÒ+à lÉà +Hà ~É±É ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ Êq±ÉoÉÒ qùÚ oÉÉ«É lÉà H¬Éù«àÉ »É¾{É {É oÉÉ«É. ùÊlɱÉÉ±É Ê´ÉSÉÉùÉà{ÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ< NÉ«ÉÉ Uà, l«ÉÉÅ W Ê©ÉmÉÉà{ÉÉà +´ÉÉW »ÉÅ§É³É«É Uà, ùÊlÉ! SÉÉ±É ù©É´ÉÉ SÉɱÉ! lÉ©Éà ù©ÉÉ.à. ©ÉÉ°Å ©É{É +l«ÉÉùà ù©É´ÉÉ©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. +à +àHq©É yÉÒ©ÉÒ SÉɱÉà PÉù lÉù£ X«É Uà. +à©É{ÉÉ «ÉÉàNÉ ©ÉÅq oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà, SÉÅSɳlÉÉ ¶ÉÉÅlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ Uà, ©É{É ¶ÉÉÅlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÅÖÅ Uà, Ê´ÉSÉÉùÉà ¶ÉÉÅlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ Uà. §ÉÉ´ÉÉà HÅ<H +{É{«É +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ HùÒ ùÂÉÅ Uà. HÅ<H ~ÉÉ©«ÉÉ +{Éà ~ÉÉ©ÉÒ{Éà ~ÉÉUÖÅ LÉÉà«ÉÖÅ.. +à´ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ< NÉ«ÉÉÅ Uà. PÉùà W<{Éà +àH WN«ÉÉ+à SÉÚ~ÉSÉÉ~É ¥Éà»ÉÒ X«É U.à mÉiÉ-SÉÉù ´ÉºÉÇ ~É¾à ± ÉÉÅ WàlÉ~ÉÚù©ÉÉÅ lÉ~É»´ÉÒY{ÉÉ q¶ÉÇ{É ~ÉUÒ Wà ¶ÉÚ{«ÉlÉÉ +{É֧ɴÉÒ ¾lÉÒ, lÉà´ÉÒ W ¶ÉÚ{«ÉlÉÉ +l«ÉÉùà +{É֧ɴÉÒ ùÂÉÅ Uà. +à ¶ÉÚ{«ÉlÉÉ W lÉÉà ~ÉÚiÉÇlÉÉ lÉù£ ±É> W{ÉÉùÒ ¾lÉÒ. +à ¶ÉÚ{«ÉlÉÉ, ¶ÉÚ{«É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ~ÉÚiÉÇ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¾lÉÒ.

ʩɱÉ{É{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ɳ ʩɱÉ{É{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ~ɳ...«ÉÉàN«É ¥ÉÒW +{Éà »ÉÖ«ÉÉàN«É ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÖ©ÉyÉÖù KÉiÉ ¾lÉÒ. +à©É{Éà §É±Éà LÉ¥Éù {É ¾lÉÒ ~ÉiÉ Ê{É«ÉÊlÉ{Éà W°ù LÉ¥Éù ¾lÉÒ Hà +É +àH ¸Éàºc +{Éà AVW´É³ §Éʴɺ«É{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ Uà.

+É NÉÖùÖ-ʶɺ«É{ÉÉ Ê©É±É{É{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ «ÉÉqNÉÉù KÉiÉ ¾lÉÒ. ¥ÉÒW +{Éà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàNÉ{ÉÒ KÉiÉ ¾lÉÒ. ¥ÉÒW +{Éà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉà »ÉÅ«ÉÉàNÉ ©ÉÉmÉ Ê©É±É{É {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ, HÅ>H »ÉWÇ{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾Éà«É Uà, lÉà©É NÉÖùÖ +{Éà ʶɺ«É{ÉÖŠʩɱÉ{É HÅ>H +{É{«É «ÉÉàNÉ{ÉÉ »ÉWÇ{É ©ÉÉ÷à W oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ùÊlɱÉÉ±É ¶ÉÚ{«É oÉ> NÉ«ÉÉ Uà. +à{Éà {ÉoÉÒ W©É´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ HÉà> »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ. »ÉÚ{É©ÉÚ{É +´É»oÉÉ©ÉÉÅ +ÉLÉÉà Êq´É»É ~É»ÉÉù oÉ> NÉ«ÉÉà. ùÉlÉ ~ÉeÒ ~ÉiÉ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ CÅPÉ {ÉoÉÒ. +{Éà G«ÉÉÅoÉÒ ¾Éà«É? CÅPÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É lÉÉà ~Éà±ÉÒ ¥Éà Êq´«É +ÉÅLÉÉà+à ±É> ±ÉÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ...!! W¬ÉÅ +ÉLÅÉ ¥ÉyÅÉ Hùà +{Éà +à Êq´«É ¡É©àÉ ´Éù»ÉÉ´ÉlÉÒ +ÉHÊÞlÉ ~ÉÉ~ÅÉiÉ ~Éù U´ÉÉ> X«É +{Éà H{ÉGà¶É{É ¶É° oÉ> X«É, H©àÉHà +ÉLÅÉÉà W +´àÉÅÖ ©ÉÉy«É©É Uà Wà +É~ÉiÉÉ W{É©É W{É©É{ÉÉ +Ê»lÉl´É{ÉÅÖ H{ÉGà¶É{É HùÉ´Éà U.à Wà ¡Éà©É +à©ÉiÉà NÉÖù¡ÉÉiÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ Xà«ÉÉà ¾lÉÉà +à´ÉÉà ¡Éà©É +ÉW »ÉÖyÉÒ {É HÉà>{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ Xà«ÉÉà {É ¾lÉÉà, {É +ÅlÉùoÉÒ +{É֧ɴ«ÉÉà ¾lÉÉà. +à +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ©ÉÉÅ +É©ÉoÉÒ lÉà©É ~ÉeLÉÉÅ £àù´Éà Uà, +à©É{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÒ +ÅlÉù{ÉÒ +àH lÉe~É +à©É{Éà ¥ÉàSÉà{É ¥É{ÉÉ´Éà Uà. PÉeÒ PÉeÒ {ÉWù Êq´ÉÉ±É ~Éù{ÉÒ PÉeÒ«Éɳ lÉù£ X«É Uà, H¬Éùà »É´ÉÉù ~Éeà +{Éà H¬Éùà +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÒ XB? NÉÖùÖ ©ÉÉ÷à{ÉÒ lÉe~É Wà´ÉÖÅ ¥ÉÒWÖ HÉà> lÉ~É {É ¾Éà«É. ~ÉiÉ ¾WÖ lÉÉà +à©É{Éà LÉ¥Éù ~ÉiÉ {ÉoÉÒ Hà +à ©É¾É~ÉÖùÖºÉ{Éà, +à »ÉÅlÉ{Éà NÉÖùÖqà´É H¾à´ÉÉ«É. ©ÉÉmÉ {ÉÉ©É{ÉÒ LÉ¥Éù ¾lÉÒ. +{Éà +ÉLÉÒ ùÉlÉ ù÷iÉ SÉɱÉÖ ùÂÖÅ, NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ... NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ, NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ W ©ÉÉùÉ ¡ÉÉiÉ..!! ùÊlɱÉɱÉ{Éà NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÉ ´ÉÉ>¦Éà¶É{É»Éà ©ÉàN{Éà÷{ÉÒ Wà©É LÉàáSÉÒ ùÂÉ ¾lÉÉÅ.. +à Êq´«É ¡Éà©É lÉà©É{ÉÉ lÉù£ +ÉHºÉÒÇ


ùÂÉà ¾lÉÉà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ +{Éà ùÊlɱÉÉ±É ¥ÉÅ{Éà qÚù qÚù ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ ~ÉiÉ ¥Éà +Él©ÉÉ{ÉÖŠʩɱÉ{É ´ÉÉ>úÉà¶É{»ÉÃoÉÒ oÉ> ùÂÖÅ ¾lÉÖÅ. ¥ÉÅ{Éà +àH¥ÉÒX{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ«É NÉ«ÉÉ ¾lÉÉÅ. §ÉÉ´ÉoÉÒ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ XiÉà H¾Ò ùÂÉÅ Uà... "¾à ´Él»É! ¾ÖÅ +É NÉÉ©É©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à {ɾÒÅ ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ FiÉÉ{ÉÖÅ¥ÉÅyÉ Uà,lÉà{Éà ~Éù©É ~ÉÅoÉà áɫÉÉiÉ HùÉ´É´ÉÉ +É´«ÉÉà UÖÅ' ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ »©ÉùiÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà, +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ Uà, ¾ä«ÉÉ©ÉÉÅ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÒ +{ÉÖ§ÉÚÊlÉ Uà.. ©É{É©ÉÉÅ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÉ »~ɶÉÇ{ÉÉ »~ÉÅq{É Uà lÉÉà Êq±É©ÉÉÅ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{Éà ©É³´ÉÉ{ÉÒ lÉe~É +{Éà lÉù»É ¥ÉÅ{Éà Uà. +àH lÉù£ PÉù©ÉÉÅ ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ ©ÉÖLÉ©ÉÉÅ "NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ lÉ©Éà ©ÉÉùÉ ¡ÉÉiÉ' {ÉÖÅ ù÷iÉ Uà, lÉÉà ¥ÉÒY lÉù£ A~ÉɸɫɩÉÉÅ NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÉÅ ©É{É©ÉÉÅ ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉÅ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ +´É±ÉÉàH{É SÉɱÉÖ Uà +{Éà Wà´ÉÒ »É´ÉÉù ~ÉeÒ... ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ, ©ÉÉ...!! ¾ÖÅ XB UÖÅ. ©ÉÉ& ¥Éà÷É, +É÷±ÉÒ ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉùà G«ÉÉÅ X«É Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ¾ÖÅ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ ~ÉÉ»Éà XB UÖÅ... ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ NÉÖùÖáÉÉiÉ ~ÉÉ»Éà XB UÖÅ. ©ÉÉ +à »É¾W§ÉÉ´Éà H¾Ò qÒyÉÖÅ... ¾É, X...§ÉÉ´ÉoÉÒ q¶ÉÇ{É HùWà!! ©ÉÉ {Éà H¬ÉÅ LÉ¥Éù ¾lÉÒ Hà, +ÉWà "XB' H¾Ò{Éà W{ÉÉù HÉ«É©É ©ÉÉ÷à NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÉ SÉùiÉ +{Éà ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÉà Uà. +ÉWà "X' HÂÖÅ Uà ~ÉiÉ lÉà ÷à©~ÉùùÒ W´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ, lÉà lÉÉà ~Éù©Éà{Éà{÷ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à X«É Uà. "Ê{É«ÉÊlÉ{ÉÉ Ê{ÉyÉÉ{É{Éà HÉàiÉ XiÉÒ ¶ÉHà?'

+t©«É +ÉHºÉÇiÉ +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ... W{©É ©ÉùiÉ{ÉÒ +É «ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ, ´ÉÉùÅ´ÉÉù W{©É +{Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù kàV¡$çbf 2012

©ÉÞl«ÉÖ... qùàH W{©É ~ÉÚùÉà oÉlÉÉÅ W HÉà> {ɾÒÅ, £ùÒ {É´ÉÉà W{©É, {É´ÉÒ +Éà³LÉÉiÉ, {É´ÉÉ ±ÉÉàHÉà +{Éà +à ~ÉiÉ §É´É ~ÉÚùÉà oÉlÉÉÅ §ÉÚ±ÉÉ> X«É. W{©É ©ÉùiÉ{ÉÒ +É «ÉÉmÉÉ{ÉÉà HÉà> +ÅlÉ Uà Hà +{ÉÅlÉ Uà? §ÉÚlÉHɳ{ÉÉ +{ÉÅlÉ §É´ÉÉà©ÉÉÅ +{ÉàH ±ÉÉàHÉà »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ »ÉXÇiÉÉ ~ÉiÉ {É +àH ~ÉiÉ ùÂÉÅ, {É +àH ~ÉiÉ ÷G«ÉÉÅ... ¥ÉyÉÉÅ W NÉ«ÉÉÅ. lÉÉà ~ÉUÒ +É W{©É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥ÉÉÅyÉà±ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ W »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà ÷à©~ÉùùÒ W Uà {Éà? +É ÷à©~ÉùùÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ ´ÉSSÉà.. ÷à©~ÉùùÒ ¶ÉùÒù{ÉÒ ´ÉSSÉà +{ÉÅlÉHɳà +{ÉÅlɧɴɩÉÉÅ HÉà> +àH ©É³à Uà +à´ÉÖÅ Wà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà +É W{©É{ÉÉà {ɾÒÅ W{É©É W{É©É{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà, Wà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ¥É¾Éù{ÉÖÅ {É¾Ò +ÉÅlÉùÒH H{ÉàG¶É{É ¾Éà«É Uà. W¬Éùà +É´ÉÒ HÉà> ´«ÉÊGlÉ +É~ÉiÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà ±ÉÉNÉà Hà HÉà> {É´ÉÖÅ ©É²«ÉÖÅ, ~ÉiÉ LÉùàLÉù! lÉÉà +à {É´ÉÖÅ {ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÖÅ, +{ÉÅlÉHɳoÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà, ¥É»É! ùɾ ¾Éà«É Uà +à ´«ÉÊGlÉ{ÉÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ ùɾ ~Éù +É´ÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ!! W¬Éùà +É~ÉiÉÒ FiÉÉ{ÉÖÅ¥ÉÅyÉ ´ÉÉ³Ò ´«ÉÊGlÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉ ~Éù ¾Éà«É +{Éà +É~ÉiÉ{Éà ~ÉiÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉ ~Éù ±É> X«É +à´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ +ÊlÉ.. +ÊlÉ.. +ÊlÉ qÖ±ÉÇ§É ¾Éà«É Uà... HùÉàeÉà W{©ÉÉà ~ÉUÒ PÉ÷lÉÒ +~ÉÚ´ÉÇ PÉ÷{ÉÉ ¾Éà«É Uà. +à©ÉÉÅ ~ÉiÉ W¬Éùà +à©É{ÉÉ ¡Él«Éà §ÉÉ´É, §ÉÊGlÉ, ¡Éà©É +{Éà ¸ÉuÉ XNÉÞlÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà +{ÉÅlÉ{ÉÉà +ÅlÉ HùÉ´ÉlÉÒ Ê»ÉyyÉl´É{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ¶É° oÉÉ«É Uà. ùÊlɱÉɱÉ{Éà ©É²«ÉÉÅ ~Éù©É{ÉÉ ~ÉÅoÉ{ÉÉ ~ÉÊoÉH NÉÖùÖáÉÉiÉ +{Éà ¶É° oÉ> NÉ> «ÉÉmÉÉ Ê»ÉyyÉl´É{ÉÒ ...!! ©ÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ±É> ùÊlɱÉÉ±É X«É Uà A~ÉɸɫɩÉÉÅ.. ~ÉiÉ l«ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉà÷ÖÅ lÉɳÖÅ ¾lÉÖÅ. NÉÖùÖq¶ÉÇ{É{ÉÒ +É¶É +{Éà ʩɱÉ{É{ÉÒ ~«ÉÉ»É lÉà lÉɳÉ+à Ê{ÉùÉ¶É HùÒ qÒyÉÒ.. +É»É~ÉɻɩÉÉÅ ¥ÉyÉÅÉ{Éà ~ÉÚUà Uà,

©ÉÖ¶Hà±ÉÒ ©ÉÉiÉ»É{Éà ©É¾É{É ¥É{ÉÉ´Éà Uà. qùùÉàW §ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÒ Hà ¾à §ÉNÉ´ÉÉ{É! lÉÖÅ ©É{Éà qùùÉàW qÖ&LÉ +É~ÉWà. »´ÉàSUÉ+à »´ÉÒHÉùà±ÉÖÅ qÖ&LÉ, qÖ&LÉ {É ù¾à, »ÉÖLÉ°~Éà ~ÉÊùiÉ©ÉÒ X«É lÉ~ɻɪÉÉ÷ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ ùÊlɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.

03


04

NÉ>HɱÉà +¾ÒÅ Wà ©É¾ÉùÉW »Éɾà¥É ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ ¾lÉÉÅ lÉà G«ÉÉÅ NÉ«ÉÉÅ? W´ÉÉ¥É ©É³à Uà, +à lÉÉà ʴɾÉù HùÒ{Éà §Éàá»ÉÉiÉ NÉ«ÉÉÅ. +É÷±ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ~ÉÚùlÉÒ ¾lÉÒ. +à £ùÒ qÉàeÒ{Éà PÉùà X«É Uà +{Éà "©ÉÉÅ' {Éà H¾à Uà& ©ÉÉ, ©ÉÉ, ¾ÖÅ §Éàá»ÉÉiÉ XB UÖÅ, NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ Ê´É¾Éù HùÒ{Éà §Éàá»ÉÉiÉ NÉ«ÉÉ Uà. ©ÉÉ {ÉÒ +ÉÅLÉÉà SÉ©ÉHÒ NÉ>.. +É UÉàHùÉà §Éàá»ÉÉiÉ W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà? +àH »ÉÅlÉ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà? +ÉWà +É{Éà ¶ÉÖÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà ? +ÉWà »ÉÚùW H> Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ AN«ÉÉà Uà? cÒH Uà, §É±Éà X«É. »ÉÅlÉÉà ~ÉÉ»Éà W¶Éà lÉÉà »ÉÖyÉùÒ W¶Éà. +É©É ~ÉiÉ +ÉLÉÉà Êq´É»É ©ÉqÉùÒ{ÉÒ Wà©É NɳɩÉÉÅ »É~ÉÇ ±É~Éà÷Ò{Éà £ùà Uà, HÚlÉùÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà ©É»lÉÒ Hùà Uà, ´ÉÒÅUÒ+Éà ~ÉHeà Uà +{Éà NÉÉ«É, ¥ÉHùÒ{Éà SÉùÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Êq´É»É ~É»ÉÉù Hùà Uà +à{ÉÉ HùlÉÉÅ »ÉÅlÉÉà ~ÉÉ»Éà X«É lÉà ´ÉyÉÉùà »ÉÉùÖÅ Uà.+à©É Ê´ÉSÉÉùÒ ©ÉÉ H¾à Uà..X §É±Éà X.!! Wà +àH´ÉÉù X«É lÉà {É »ÉÖyÉùà, Wà ´ÉÉùÅ´ÉÉù X«É lÉà W »ÉÖyÉùà. ùÊlɱÉÉ±É ~ɾÉàáS«ÉÉ ¥É»É »÷à{e ~Éù... lÉÉà l«ÉÉÅoÉÒ ¥É»É ~ÉiÉ {ÉÒH³Ò NÉ> ¾lÉÒ. ¥ÉÒX HÉà> ´Éɾ{É ¾lÉÉÅ {ɾÒÅ. ¾´Éà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ? W´ÉÖÅ lÉÉà Uà W!! HÉÅ> ´ÉÉÅyÉÉà {ɾÒÅ, ¾ÖÅ SÉɱÉÒ{Éà ~ɾÉàáSÉÒ W>¶É.~ÉÉÅSÉ-»ÉÉlÉ Ê©ÉmÉÉà{ÉÖÅ «ÉÖ´ÉH ©ÉÅe³ ¾lÉÖÅ.»É¾Ö »ÉÉoÉà +É´É´ÉÉ lÉä«ÉÉù oÉ«ÉÉÅ. Wà{ÉÉ©ÉÉÅ NÉÖùÖ ©ÉÉ÷à{ÉÒ lÉe~É +{Éà lÉù»É ¾Éà«É lÉà NÉ©Éà lÉà´ÉÉ Hº÷ ´ÉàcÒ{Éà ~ÉiÉ ~ɾÉàáSÉÒ X«É. Wà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ùÉàHÒ {É ¶ÉHà lÉà W ʶɺ«É ¾Éà«É. Wà{ÉÒ +Åqù ±ÉNÉ{É ±ÉÉNÉà, Wà{ÉÉ +ÅlÉù©ÉÉÅ §ÉÉ´É ¡ÉNÉ÷à lÉà{Éà HÉà> +ÅlÉù +ÅlÉù {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ. Wà +àH´ÉÉù NÉÖùÖ{ÉÉ ¥É{Éà Uà lÉà{Éà qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ H¬ÉÅ«É ù»É ù¾àlÉÉà {ÉoÉÒ. Wà{Éà ¾WÖ qÖÊ{É«ÉÉ©ÉÉÅ ù»É Uà, lÉà{Éà ¾WÖ kàV¡$çbf 2012

NÉÖùÖ{ÉÒ lÉù»É ±ÉÉNÉÒ {ÉoÉÒ. 14 ÊH.©ÉÒ. {ÉÖÅ +ÅlÉù HÉ~ÉÒ W¬Éùà §Éàá»ÉÉiÉ{ÉÉ A~ÉɸɫÉà ~ɾÉÅàS«ÉÉ l«ÉÉùà l«ÉÉÅ ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ ¡É´ÉSÉ{É SÉɱÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. A~ÉÉ¸É«É +ÉLÉÉà §Éùà±ÉÉà ¾lÉÉà. H¬ÉÅ«É WN«ÉÉ {É ¾lÉÒ. HÉÅ> ´ÉÉÅyÉÉà {ɾÒ, +à lÉÉà ¥É¾Éù SÉÅ~ɱÉ{ÉÉ hNɱÉÉ A~Éù ¥Éà»ÉÒ NÉ«ÉÉÅ +{Éà W¬ÉÅ NÉÖùÖ{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É oÉ«ÉÉÅ ¥Éà ¾ÉoÉ XàeÉ> NÉ«ÉÉÅ, ©É{É +É{ÉÅq{ÉÉ +¾à»ÉÉ»É »ÉÉoÉà ~ÉÖ±ÉÊHlÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ. SÉälÉ{«É XNÉÒ NÉ«ÉÖÅ. NÉÖùÖáÉÉiÉ{ÉÉà ʻɞ{ÉÉq NÉÖÅY ùÂÉà ¾lÉÉà. SɾàùÉ ~Éù §ÉÉ´É +{Éà ¡É´ÉSÉ{É ´ÉSSÉà BSÉÉ oÉlÉÉ ¾ÉoÉ ùÊlɱÉÉ±É Xà«ÉÉ W Hùà Uà... WÉà«ÉÉÅ W Hùà Uà. NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉà ~ÉiÉ WÉà> ±ÉÒyÉÖÅ... ¾É, +à +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà, +{Éà +à©ÉiÉà ¡É´ÉSÉ{É{ÉÉà ¡É´Éɾ ~ɱÉ÷É´ÉÒ qÒyÉÉà. ¡É´ÉSÉ{É{ÉÒ yÉÉùÉ ¶É° oÉ> NÉ>&" +É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ lÉÉ°Å HÉàiÉ Uà? +{Éà Wà lÉÉ°Å Uà lÉà W lÉÉ°Å Uà, ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉàlÉà ©Éà³´É´ÉÖÅ +à W +É §É´É{ÉÖÅ HlÉÇ´«É Uà. ¥ÉÉHÒ lÉÉà ¾ù W{©É©ÉÉÅ Y´É ¡Éà©É +{Éà ±ÉÉNÉiÉÒ©ÉÉÅ +÷´ÉÉlÉÉà ùÂÉà Uà. lÉÖÅ ©É{ÉÖº«É Uà, lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ ¶ÉÖÅ Uà? lÉÖÅ ¡ÉÉiÉÒ {ÉoÉÒ ¥É{«ÉÉà +à{ÉÒ ~ÉÉU³ ¶ÉÖÅ ù¾»«É Uà? NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÉ +àH +àH ¶É¥q ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ ¾ä«ÉÉ »ÉÉàá»Éù´ÉÉ AlÉùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÖÅ +à ¡É´ÉSÉ{É {É ¾lÉÖÅ ùÊlɱÉÉ±É ©ÉÉ÷à PÉiÉ{ÉÉà PÉÉ ¾lÉÉà. §É±Éà §É´ÉÉà§É´É{ÉÉ »ÉÉyÉH ¾lÉÉÅ, ~ÉiÉ H©ÉÉàâ{ÉÉ HÉùiÉà Wà oÉÉàeÉ PÉiÉÉÅ +[ÉÉ{É{ÉÉ +É´ÉùiÉ ¾lÉÉÅ lÉà ~ÉiÉ lÉÚ÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. ùÊlɱÉɱÉ{Éà oÉÉ«É Uà G«ÉÉùà ¾ÖÅ +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉàáSÉÖÅ G«ÉÉùà +à©É{ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ> XAÅ! NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÉà y´É{ÉÒ HÉ{É©ÉÉÅ ~ÉelÉÉà ¾lÉÉà +{Éà ´ÉÉ>úÉà¶É{»Éà +ÅlÉù{Éà »~ÉÅÊqlÉ HùlÉÉÅ ¾lÉÉÅ.

~ÉÚ. NÉÖùÖqà´Éà ©ÉÉÅNÉʱÉH £ù©ÉÉ´«ÉÖÅ +{Éà +àH ~ÉUÒ +àH ¸ÉÉ´ÉHÉà ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò NÉ«ÉÉÅ, £GlÉ ¥Éà SÉÉù §ÉGlÉÉà ù¾Ò NÉ«ÉÉÅ. NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ §ÉGlÉÉà{Éà ¡ÉàùiÉÉ HùÒ ùÂÉÅ Uà, lÉ©ÉÉùà G«ÉÉùà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÒ Uà? +àH H¾à Uà, NÉÖùÖqà´É! ±Éà´ÉÒ lÉÉà Uà ~ÉiÉ "±ÉÉàSÉ' HcÒ{É Uà. ùÊlɱÉÉ±É »ÉÉŧɳà Uà, qÒKÉÉ©ÉÉÅ "±ÉÉàSÉ' ¾Éà«É! ±ÉÉàSÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É? ±ÉÉàSÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ´Éàq{ÉÉ oÉlÉÒ ¾¶Éà? ÊW[ÉÉ»ÉÖ ©ÉÉ{ɻɩÉÉÅ ¡ÉüÉÉà{ÉÖÅ ´ÉÉ´ÉÉ]ÉàeÖÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉoÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà-SÉÉù ±É÷ LÉàáSÉÒ{Éà ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. +É lÉù£ ¥Éɳ ùÊlɱÉÉ±É ~ÉiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉà W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´Éɳ LÉàáSÉÒ{Éà WÖ+à Uà, +ùà! +É lÉÉà ¥É¾Ö +PÉùÖÅ {ÉoÉÒ, +É©ÉÉÅ ´ÉÉÅyÉÉà {É¾Ó +É´Éà. +à©É{ÉÖÅ ©É{É NÉÖùÖ ~ÉÉ»Éà W´ÉÉ lɱÉ~ÉÉ~Ée ¥É{«ÉÖÅ Uà. ~ÉiÉ ©É{É©ÉÉÅ +àH eù Uà... Wà LÉùàLÉù lÉÉà +à©É{ÉÉà Ê´É{É«É ¾Éà«É Uà. +àH ©É¾É~ÉÖùÖºÉ... +àH ¡É§ÉÉ´ÉH ´«ÉÊGlÉ ~ÉÉ»Éà ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É +{Éà lÉÖSU Hà´ÉÒ ùÒlÉà X«É? +Åqù©ÉÉÅ ±ÉVX{ÉÉ §ÉÉ´É Uà. +{Éà ¥É¾ÉùoÉÒ Ê¥É±±ÉÒ ~ÉNÉà +Åqù +É´Éà Uà. ~ÉNÉ H¾à Uà, qÉàe... qÉà÷ ©ÉÚH +{Éà Êq±É H¾à Uà, {ɾÓ, +à +Ê´É{É«É H¾à´ÉÉ«É! Ê´É{É«É~ÉÚ´ÉÇH ¥Éà ¾ÉoÉ WÉàeÒ NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÒ {ÉYH ~ɾÉàáSÉà Uà +{Éà NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà +à{Éà Xà>{Éà SÉ©ÉHÒ X«É Uà. HëÉÉùàH W SÉ©ÉHlÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅoÉÒ +à´ÉÉ Êq´«É lÉàW ÊHùiÉÉà {ÉÒH³à Uà Wà ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ +Ê»lÉl´É{Éà +ÉàNÉɳ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉKÉ©É ¾lÉÉÅ. ùÊlɱÉɱÉ{ÉÅÖ ©É»lÉH ]HÚÒ X«É Uà NÉùÖ{ÖÉÉÅ SÉùiÉ©ÉÉ.Å.. SÉùiÉ{ÉÉà »~ɶÉÇ +{Éà £ùÒ +à W +É»ÅÉ+ Ö É{àÉÒ yÉÉù...! W¬Éùà Àq«É ¡Éà©ÉoÉÒ Ê§ÉÅX«É X«É Uà. l«ÉÉùà +à ¡Éà©É{ÉÒ +ʧɴ«ÉÊGlÉ ¶É¥qÉàoÉÒ {ɾÒÅ +ÉÅ»ÉÖ+ÉàoÉÒ oÉÉ«É Uà.


¡Éà©É qÒKÉÉ NÉùÖÖ +à W H¾´àÉÉ«É, Wà ¶É¥qÉoàÉÒ {ɾÒ,Å »ÉHÅlàÉoÉÒ »É©ÉX´Éà +{Éà »ÉHÅlàÉ{Éà Wà »É©ÉWà lÉà ʶɺ«É H¾´àÉÉ«É. Wà©É ©Éà³É©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ> NÉ«Éà±ÉÉÅ ¥ÉɳH{Éà `©ÉÉ' {ÉÒ «ÉÉq +É´Éà l«ÉÉùà HÉà> NÉ©Éà lÉà÷±ÉÒ SÉÉàH±Éà÷ Hà ù©ÉHeÉÅ +É~Éà, ¥ÉɳH +à{ÉÒ »ÉÉ©Éà Xà«ÉÉ Ê´É{ÉÉ W ©ÉÉ-©ÉÉ {ÉÖÅ ù÷iÉ H«ÉÉÇ Hùà +{Éà V«ÉÉùà qÚùoÉÒ ©ÉÉ {Éà WÖ+à +{Éà +à Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ qÉà÷ ©ÉÚHÒ ©ÉÉ {Éà ´É³NÉÒ ~Éeà,lÉà©É ùÊlɱÉɱÉ{Éà ~ÉiÉ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{Éà Xà«ÉÉ ~ÉUÒ oÉÉ«É Hà ¾ÖÅ +É »ÉÅ»ÉÉù{ÉÉ ©Éà³É©ÉÉÅ LÉÉà´ÉÉ> NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà, ~ÉiÉ +ÉWà ©É{Éà ±ÉÉNÉà Uà ©É{Éà ©ÉÉùÖÅ »ÉÉSÉÖÅ »oÉÉ{É ©É³Ò NÉ«ÉÖÅ Uà. NÉÖùÖ ¡ÉÉiÉ ~ÉiÉ +àH W »ÉàHÅe©ÉÉÅ +à{ÉÒ ~ÉÉmÉlÉÉ{Éà +Éà³LÉÒ ±Éà Uà +{Éà ~ÉÉmÉlÉÉ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ Hù´ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÒ ´ÉiÉXù ¶É° oÉÉ«É Uà& NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& +ùà! lÉÖÅ ´ÉÉ´ÉeÒoÉÒ +¾ÒÅ«ÉÉ? ùÊlɱÉɱÉ& +É W lÉÉà ©ÉÉ°Å »oÉÉ{É Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Hà©É? ùÊlɱÉɱÉ& +É~É{ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ©ÉÉ°Å HÉàiÉ Uà! NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ¾´Éà ¶ÉÖÅ §ÉÉ´É Uà? ùÊlɱÉɱÉ& Wà lÉ©ÉÉùÒ HÞ~ÉÉ Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ~ÉUÒ PÉù...!!! ùÊlɱÉɱÉ& +É~É{ÉÉ SÉùiÉ©ÉÉÅ W ©ÉÉùÉ +Él©ÉÉ{ÉÖÅ PÉù Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& lÉÉ°Å {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ùÊlÉ Uà ©ÉÉ°Å {ÉÉ©É...!!! NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& »Éù»É! ¶Éà{ÉÒ ùÊlÉ HùÒ¶É? qà¾{ÉÒ Hà +Él©ÉÉ{ÉÒ? »ÉÅ»ÉÉù{ÉÒ Hà »ÉÅ«É©É{ÉÒ? ~Éù©É{ÉÒ Hà ~ÉÉ©Éù{ÉÒ? ùÊlɱÉɱÉ& NÉùÖqÖ´àÉ! ©ÉÉùÒ ùÊlÉ lÉÉà +É~É UÉ,à ©ÉÉùÉà ¡É©àÉ ,©ÉÉ°Å »É´É»Ç´É +É~É W UÉà NÉùÖqÖ´àÉ!! NÉùÖqÖ´àÉ! ¾ÅÖ lÉ©É{Éà §É´ÉɧàÉ´ÉoÉÒ +ɳàLÉÅÖ U.ÅÖ NÉùÖ¡ÖÉÉiÉ ©ÉqÅ ©ÉqÅ ©É»ÖHùÖÉ«É U.à H©àÉH,à +à lÉÉà XiÉà W Uà H,à +©ÉÉ°Å H{ÉGà¶É{É kàV¡$çbf 2012

lÉÉà W{É©É W{É©É{ÉÅÖ U.à ~ÉiÉ ¥ÉɳH{ÉÒ XNÉlÞÉlÉÉ +{Éà ¥ÉɳH{ÉÉ §ÉÉ´ÉoÉÒ ¡É»É{{É ~ÉiÉ U.à ùÊlɱÉÉ±É ¥Éà ¾ÉoÉ XàeÒ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{Éà Xà> ùÂÉ Uà, +à©É{ÉÒ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ +àH +ùY Uà..+àH Ê´É{ÉÅlÉÒ{ÉÉà §ÉÉ´É Uà. NÉÖùÖqà´É! ¥É»É! ¾´Éà +àH ~É±É ~ÉiÉ ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ qÚù {ɾÒÅ HùlÉÉÅ... ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉ SÉùiÉ +{Éà ¶ÉùiÉ ©ÉÉÅ »oÉÉ{É +É~ÉÉà NÉÖùÖqà´É! ©ÉÉùÉà »´ÉÒHÉù HùÉà. Wà Êq´É»Éà Y´É{Éà NÉÖùÖ{ÉÒ ¡ÉÉÊ~lÉ oÉÉ«É Uà lÉà Êq´É»Éà lÉà{ÉÖÅ ©É{É +{Éà ©ÉNÉW ¥ÉÅyÉ oÉ> X«É Uà +{Éà Àq«É LÉÖ±ÉÒ X«É Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÒ +ÉÅLÉÉà ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉàà{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hùà Uà +{Éà +àH +©ÉÒ §Éùà±ÉÒ HÞ~ÉÉrº÷Ò ùÊlɱÉÉ±É ~Éù ~Éeà Uà. ùÊlɱÉɱÉ& NÉÖùÖqà´É! +É~É Wà©É H¾Éà, Wà H¾Éà ¥ÉyÉÖÅ ©ÉÅWÖù Uà, ~ÉiÉ ©É{Éà lÉ©ÉÉùÉoÉÒ qÚù {É Hù¶ÉÉà. ©ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà W ù¾à´ÉÖÅ Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ Ê´ÉSÉÉùà Uà, SÉɱÉÉà +É{ÉÒ ¡Éà©ÉqÒKÉÉ lÉÉà oÉ> NÉ> ¾´Éà +à{ÉÒ »ÉÅ«É©ÉqÒKÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É XiÉÒ+à. ``Wà NÉÖùÖ{ÉÉ ¾Éà«É lÉà NÉÖùÖ Wà´ÉÉ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à +{Éà Wà NÉÖùÖ{ÉÉ {É ¾Éà«É lÉà NÉÖùÖ{ÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¾Éà> ¶ÉHà?'' NÉÖùÖqà´Éà lÉÉà +àHW KÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉÉùLÉÒ ±ÉÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ, ©ÉÉùÖÅ +{Éà +à ¥ÉɳH{ÉÖŠʩɱÉ{É +à ©ÉÊiÉ +{Éà HÅSÉ{É{ÉÉ «ÉÉàNÉ Wà´ÉÖÅ Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉà ¾´Éà »ÉÅ«É©É ~ÉùÒKÉÉ ¶É° HùÒ& NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ¥Éà÷É, »ÉÅ»ÉÉù lÉÉà +»ÉÉù Uà... ùÊlɱÉɱÉ& NÉÖùÖqà´É! +à÷±Éà W +É~É{ÉÉ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ »ÉÉù ±ÉÉNÉà Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ¥Éà÷É, »ÉÅ¥ÉÅyÉ lÉÉà +¶ÉÉ·´ÉlÉ Uà... ùÊlɱÉɱÉ& ~ÉiÉ, NÉÖùÖqà´É! ©ÉÉùÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ lÉÉà ¶ÉÉ·´ÉlÉ ±ÉÉNÉà Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ& ¥Éà÷É, +É »ÉÅ»ÉÉù ¶ÉÖÅ Uà? ùÊlɱÉɱÉ& NÉÖ ù Ö q à ´ É! +É »ÉÅ » ÉÉù ~ÉÊù¨É©ÉiÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ Uà +{Éà +à÷±Éà W +É

Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ~ÉiÉà Wà HÉ©É{ÉÉà §ÉÉù A~ÉÉeÒ ¶ÉHà Uà lÉà{Éà ´ÉÞyyÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉÅ qà¾{ÉÉà §ÉÉù ±ÉÉNÉlÉÉà {ÉoÉÒ

lÉ~ɻɪÉÉ÷ ~ÉÚ. NÉÖùÖqà´É ¸ÉÒ ùÊlɱÉɱÉY ©É.»ÉÉ.

05


~ÉÊù¨É©ÉiÉ{ÉÖÅ ~ÉÚiÉÇÊ´ÉùÉ©É Hù´ÉÉ ¾ÖÅ +É~É{ÉÉ ¶ÉùiÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà UÖÅ. NÉÖùÖ{Éà ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ +à ʶɺ«É{Éà »É©ÉX´ÉÒ ùÂÉ Uà +{Éà ʶɺ«É{Éà ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ NÉÖùÖ +à{Éà WNÉÉeÒ ùÂÉ Uà, ©ÉÉùÒ «ÉÉmÉÉ V«ÉÉÅoÉÒ +yÉÚùÒ ù¾Ò NÉ> ¾lÉÒ, l«ÉÉÅoÉÒ H{ÉàG÷ HùÒ ùÂÉÅ Uà. »ÉÅ»ÉÉù +{Éà »ÉÅ«É©É{ÉÉ §Éàq{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉlÉÉÅ +É ´ÉÉlÉÉDZÉÉ~É{ÉÉ +ÅlÉà ùÊlɱÉÉ±É +àH +Él©ÉÊ´É·´ÉÉ»É »ÉÉoÉà NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{Éà H¾à Uà& ùÊlɱÉɱÉ& NÉÖùÖqà´É! +É~É{ÉÒ +É[ÉÉ +à W ©ÉÉùÉà »ÉÅ«É©É Uà, +É~É{ÉÖÅ »©ÉùiÉ +à W ©ÉÉùÉà ·´ÉÉ»É Uà, +É~É{ÉÉ SÉùiÉ{ÉÖÅ +ÉSÉùiÉ +à W ©ÉÉ°Å SÉÉÊùmÉ Uà +{Éà +É~É{ÉÒ §ÉÊGlÉ +à W ©ÉÉùÉ ¡ÉÉiÉ Uà. +É~É{ÉÉà ¾ù +àH ¶É¥q ©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à úÉÁ´ÉSÉ{É Uà.

~Éù©É ©ÉÉNÉ{ÇÉÒ ¡ÉùàiÉÉ 06

ùÊlɱÉɱÉ{ÉÉ ©É{ÉɧàÉÉ´É XiÉÒ NÉùÖ¡ÖÉÉiÉ lÉ©àÉ{Éà ~Éù©É{ÉÉ ©ÉÉNÉ{ÇÉÒ ¡ÉùàiÉÉ +É~Éà U,à ~Éù©É ±ÉK«É{ÉÒ ¡ÉùàiÉÉ +É~Éà U,à ©ÉÉKàÉ «ÉÉmÉÉ ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉùàiÉÉ +É~Éà Uà +{Éà ùÊlɱÉÉ±É W{É©É W{É©É{ÉÒ +yÉùÖÒ «ÉÉmÉÉ{Éà ~ÉÊù~ÉiÚÉÇ Hù´ÉÉ, +ÉNɳ ´ÉyÉÉù´ÉÉ W©àÉ +Hà e¥¥ÉÉà +Êà{W{É »ÉÉoÉà XeàÉ«É X«É, lÉ©àÉ Ê¶Éº«É NÉùÖÖ »ÉÉoÉà XeàÉ> X«É U.à [ÉÉ{É +{Éà §ÉÊGlÉ{ÉÉ ¥Éà ~ÉÉ÷É ~Éù ùÊlɱÉɱÉ{ÉÒ NÉÉeÒ ©ÉÉKàÉ©ÉÉNÉâà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ W> ù¾Ò U.à NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ, ~Éù©É »ÉÖ L É +{Éà ¶ÉÉÅ Ê lÉ{ÉÉ +¾à » ÉɻɩÉÉÅ , ùÊlɱÉɱÉ{Éà LÉ¥Éù ~ÉiÉ {É ~ÉeÒ, G«ÉÉùà »É©É«É Ê´ÉlÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. Ê¡É«É~ÉÉmÉ ~ÉÉ»Éà ´«ÉÊGlÉ{Éà »É©É«É{ÉÖÅ §ÉÉ{É {ÉoÉÒ ù¾àlÉÖÅ, +{Éà +Ê¡É«É ~ÉÉmÉ ~ÉÉ»Éà ¾ù +àH »ÉàHÅe +àH ´ÉºÉÇ Wà´ÉÒ ±ÉÉNÉà Uà. NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ ~ÉÚUà Uà, ¥Éà÷É PÉùà {ÉoÉÒ W´ÉÖÅ? kàV¡$çbf 2012

ùÊlɱÉÉ±É W´ÉÉ¥É +É~Éà Uà, NÉÖùÖqà´É! ©ÉÉ°Å PÉù lÉÉà +É~É{ÉÉ SÉùiÉ W Uà. ¾ÖÅ lÉÉà +l«ÉÉùà ©ÉÉùÉ PÉùà W UÖÅ. `ʶɺ«É{Éà NÉÖùÖSÉùiÉ Ê»É´ÉÉ«É ¥ÉÒWÖÅ HÉà> PÉù, PÉù ±ÉÉNÉà lÉÉà +à ʶɺ«É {É H¾à´ÉÉ«É.' NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ H¾à Uà, ¥Éà÷É, V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ {É ¾Éà«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +©Éà HÉà>{ÉÉÅ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉà »´ÉÒHÉù {ÉoÉÒ HùlÉÉÅ. lÉ{Éà Xà HÉ«É©É ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà, +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ lÉÖÅ Wà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ù¾àlÉÉà ¾lÉÉà, +à ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ±É> +É´É, ~ÉUÒ ¾ÖÅ lÉ{Éà »´ÉÒHÉù´ÉÉ lÉä«ÉÉù W UÖÅ. Y´É{É V«ÉÉÅ »ÉPÖÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{SÉ ¾É«àÉ Uà l«ÉÉÅ »ÉPÖÉÒ HÉ>à »ÉHÅ÷ +É´ÉlÉÅÖ {ÉoÉÒ, V«ÉÉùà Y´É{É +»ÉÉ©ÉÉ{«É ¥É{É´ÉÉ X«É U,à l«ÉÉùà »ÉHÅ÷ +{Éà »ÉPÅɺÉÇ ¥É{ÅÉ{àÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà ~Éeà U.à V«ÉÉÅ »ÉPÖÉÒ ±ÉÉ>£©ÉÉÅ HÉ>à Ê¡É«É ~ÉÉmÉ {É +É´Éà l«ÉÉÅ »ÉyÖÉÒ HÉ>à ~ÉÒeÉ {É +É´É.à Wà Êq´É»Éà Y´É{É©ÉÉÅ HÉà> FiÉÉ{ÉÖ¥ÉÅyÉ{ÉÖÅ, eÒ´ÉÉ>{É ±É´É{ÉÖÅ ~ÉÉmÉ +É´Éà lÉà Êq´É»ÉoÉÒ Ê´É~ÉÊlÉ+Éà +É´É´ÉÉ{ÉÒ ¶É° oÉ> X«É. ~ÉiÉ LÉùàLÉù lÉÉà +à Ê´É~ÉlÉÒ {É¾Ò ¡Éà©É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò ¾Éà«É Uà. W{àÉÉà ¡É©àÉ »ÉÉSÉÉà ¾É«àÉ, W{àÉÒ ¸ÉyyÉÉ rh ¾É«àÉ, W{àÉÒ §ÉÊGlÉ »÷ÉÄNáàÉ ¾É«àÉ +{àÉà HÉ>à ±ÉÉNÉiÉÒ ±ÉɧàÉÉ´ÉÒ {É ¶ÉH.à +Hà´ÉÉù W{àÉà »Él«É »É©ÉX«É lÉ{àÉÉ §ÉÉ´É, §ÉÊGlÉ, ¡É©àÉ, ¸ÉyyÉÉ +{Éà »É©É~ÉiÇÉlÉÉ +±ÉNÉ W ¾É«àÉ. ùÊlɱÉɱÉà ~ÉiÉ HÂ,ÅÖ NÉùÖqÖ´àÉ! ¾ÅÖ ¾©ÉiÉÉÅ W XB UÅÖ +{Éà ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{ÉÒ +É[ÉÉ ±É>{Éà lÉùlÉW ~ÉÉUÉà +É´ÉÅÖ U.ÅÖ V«ÉÉÅ »ÉÖPÉÒ »ÉÅ»ÉÉù »ÉÉoÉà H{ÉàG¶É{É Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ NÉÖùÖ Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà H{ÉàG÷ oÉ´ÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. Wà NÉÖùÖ Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ »ÉÉoÉà H{ÉàG÷ oÉ> X«É Uà lÉà »ÉÅ»ÉÉùoÉÒ eÒ»H{ÉàG÷ oÉ> X«É Uà.

ùÊlɱÉÉ±É §Éàá»ÉÉiÉoÉÒ ´ÉÉ´ÉeÒ +É´Éà Uà. PÉùà +É´ÉÒ{Éà ©ÉÉ {Éà H¾à Uà& ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ, ©ÉÉ ©ÉÉùà W´ÉÖÅ Uà. ©ÉÉ& ¥Éà÷É G«ÉÉÅ W´ÉÖÅ Uà? ùÊlɱÉɱÉ& V«ÉÉÅ ©ÉÉùà HÉ«É©É ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà l«ÉÉÅ...!!! ©ÉÉ& ¥Éà÷É, HÉ«É©É lÉÉà lÉÉùà +©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà W ù¾à´ÉÉ{ÉÖÅ Uà {Éà? +©Éà lÉÉùÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ UÒ+à. ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ, lÉ©Éà lÉÉà ©ÉÉùÉ +É W{©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ Ê~ÉlÉÉ UÉà, ©ÉÉùà lÉÉà Wà{ÉÉà W{©É W{©ÉoÉÒ UÖÅ lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà W´ÉÖÅ Uà. ©ÉÉ& ¥Éà÷É, lÉÖÅ +É ¶ÉÖÅ ¥ÉÉà±ÉÒ ùÂÉà Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ! ©ÉÉ ¸Éàºc Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¸Éàºc? ©ÉÉ& ¥Éà÷É, ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ¸Éàºc! ùÊlɱÉɱÉ& lÉÉà ~ÉUÒ `©ÉÉ' ~ÉÉ»Éà ù¾à´ÉÖÅ ¸Éàºc Hà ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉ»Éà ù¾à´ÉÖÅ ¸Éàºc? ©ÉÉ& ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ~ÉÉ»Éà ù¾à´ÉÖÅ ¸Éàºc, ~ÉiÉ ¥Éà÷É! +ÉWà lÉÖÅ +É´ÉÖÅ Hà©É H¾àà Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ, ©É{Éà +ÉWà »ÉÉKÉÉlÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ ©É³Ò NÉ«ÉÉ Uà.+à©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ©É{Éà ¶ÉÉÅÊlÉ ©É³à Uà, +à©É{ÉÉÅ SÉùiÉ©ÉÉÉÅ ©É{Éà »É©ÉÉÊyÉ ©É³à Uà +{Éà +à©É{ÉÉ »ÉÉÅÊ{Éy«É©ÉÉÅ ©É{Éà +ÉÊl©ÉH lÉÞÊ~lÉ{ÉÉà +É{ÉÅq ©É³à Uà. ©ÉÉ& ¥Éà÷É, lÉÖÅ HÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ©ÉÉ, +à©É{ÉÒ W.. Wà NÉ>HɱÉà +É~ÉiÉÉ NÉÉ©É©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ +{Éà +ÉWà §Éàá»ÉÉiÉ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇÈ Uà. ©ÉÉ& +SUÉ, lÉÉà lÉÖÅ »ÉÉäùɺ÷Ä Hà»ÉùÒ NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hùà Uà? ùÊlɱÉɱÉ& ¾É, ©ÉÉ! +à NÉÖùÖ¡ÉÉiÉ W ©ÉÉùÉ ~Éù©ÉÉl©ÉÉ Uà. ¥Éɳ ùÊlɱÉɱÉ{Éà `©ÉÉ' »ÉÉoÉà{ÉÉà +Él©ÉÊ´É·´ÉÉ»É ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉà ´ÉÉlÉÉDZÉÉ~É +{Éà +à{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É Ê´É¶Éà ´ÉÉÅSÉÉà +É´ÉlÉÉ +ÅH©ÉÉÅ..!!

ananya-avdhut-part-1  
ananya-avdhut-part-1  
Advertisement