Page 1

回 Huí

向 Xiàng


回向 Huí xiàng

回向偈 Huí xiàng jì

願 以此 功 德 莊 嚴佛淨土 Yuàn yǐ cǐ gōng dé zhuāng yán fú jìng tǔ

上 報 四 重 恩下濟三途苦。 Shàng bào sì chóng ēn xià jì sān tú kǔ.

普願諸 眾 生 冤 親諸債主 Pǔ yuàn zhū zhòng shēng yuān qīn zhū zhài zhǔ

悉發菩提心 同 生 極樂國。 xī fā pú tí xīn tóng shēng jí lè guó.

2


回向 Huí xiàng

常 行 菩 薩 道 Cháng xíng pú

sà dào

願 消 三 障 諸 烦 恼。 Yuàn xiāo sān zhàng zhū fán nǎo.

願 得 智 慧 真 明 了。 Yuàn dé zhì huì zhēn míng liǎo.

普 願 罪 障 悉 消 除。 Pǔ yuàn zuì zhàng xī xiāo chú.

世 世 常 行 菩 隡 道。 Shì shì cháng xíng pú sà dào.

3

Profile for Dharma Daily

Hui Xiang  

Always conclude your chanting sessions by chanting the Hui Xiang. In this Hui Xiang, you can choose to chat either one of the versions. Dis...

Hui Xiang  

Always conclude your chanting sessions by chanting the Hui Xiang. In this Hui Xiang, you can choose to chat either one of the versions. Dis...

Advertisement