Page 1

[ý»Iø×S» ×X×»F

åGç_çHç$RôOô» Y»ç ×[ýGTö 32 [ý$K÷» Wý×» ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ YÒEõç` Yçc÷O UEõç ""açŠç×c÷Eõ WýX×`×»'' YRÍôEõ, YRÍôÆ ¾çCEõ %ç»Ó %çãYçXç» %‡û_» %\öç¾ %×\öã^çG åYÒ»S Eõ»Eõ*

açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff

(QöçEõã^çãG)

×Tö×X[ý$K÷»ÝÌ^ç f 220.00 $RôOEõç A[ý$K÷»ÝÌ^ç f 080.00 $RôOEõç ]É_î YÒ×TöFãX f 002.00 $RôOEõç

32 [ý$K÷» ff

36/37 aeFîç

ff 7/14 æ$Jô㊶‘ö» - [ýÇWý[ýç»,

ff

2011

VOL. XXXII :: No. 36/37 :: RNI - 34005/80 :: WEDNESDAY - 7/14 SEPT. 2011 :: GOLAGHAT :: : 282355

a[ýïLX a]çVÊTö GçμùÝ $RÇôO×Y» `×Nþ å^ç¾ç ]çc÷ä$ R ôO ç Tö \öç»Tö» »çLéX×TöEõ-aç]ç×LEõ LݾXTö AEõ Øö‚»SÝÌ^ H$RôOXç c÷'_ %ç~ç c÷çLçã»» %X`X* ×V{Ý» »çL V»[ýç» EgõYçc÷O å^ç¾ç LXä؃öçTö %ç»Ó _çF _çF GçμùÝ R$ ôÇ ×O Y ×Yμùç %ç¾ç_-[ýˆÊ ù-[ý×XTöç» %ç~ç c÷çLçã»» VÇXÝÛÅ×Tö ×Xã[ýçWýÝ %çc÷O X YÒ S Ì ^ X» L×»Ì ^ ãTö a[ýï Ø ™ ö »» åHç$ J ôãFç» Eõ_ç å[ýYç»Ýê_ ag×EõÌ^XÝ» L×»Ì^ãTö _çL» [ýçLTö Y×» åXUçc÷O åXUçc÷O %eEõ]ãTö å\öçR$ ôOTö ×L×Eõ LX YÒ×Tö×X×Wý åc÷ç¾ç aEõ_ TödY» éc÷ VÇXÝÛÅ×Tö ×[ýã»çWýÝ %çc÷OX» »çL§¾ç VZõç a×~×[ýrô Eõ×» a[ýïV_» a[ýïaX½×TöyÔã] YÒ Ø ™ ö ç¾ GÐ c ÷S» %×\öX¾ [ýçWýî[ýçWýEõTöç %ç»Ó %ç~ç» aç]×Ì^Eõ\öçã¾ %X`X \öeG AFX QöçIø» \öçCXç åVFç G'_* Ac÷O \öçCXç» Y] åF×V %ç×] açe÷[ýç×VEõTöç» $JôEÇõã» Wý»ç åY_çc÷O ä $ K ÷ç å^ aEõã_ç »çLêX×TöEõ Vã_c÷O YÒTöîlù [ýç Yã»çlù\öçã¾ VÇXÝÛÅ×TöTö åYç$RôO Fçc÷O %çä$K÷ %ç»Ó ]ÇF» _çLTö Ac÷O ×[ý_FX _çãG [ýÇ×_ aX½×Tö åVFǾçc÷Oä$K÷* %ç$Jô_ãTö AFX ×$Jô×Pö» Y] åF×V G] åYç¾ç G'_ å^ Ø‘öÌ^e \öç»Tö» YÒU]LX YÒ W ýçX]Ü— ö ÝãÌ ^ C Ac÷O LXã_çEõYç_ ×[ý_» YlùTö Xç×$K÷_* Eõç»S åTöCg» ×VXãTö 1950 $ J ôXTö FçVî`aî åEõã_eEõç»Ý %ç»Ó åTö×TöÌ^çc÷O ×Eõ$K÷Ç ]çX YÇ»Sç LÝYGçQÍöÝ ×EõXç» Eõç»ãS 6,00,000 YçQö‰O ø AEõ ×[ýãV`Ý åEõç+çXÝEõ ×V 2000 FX å]»ç]×Tö Eõ»ç LÝY GçQÍöÝ \öç»Töê_ %ç×X[ýê_ ×V ]çy 155 FX LÝY GçQÍöÝ %ç×Xã_ %ç»Ó åaÌ ^ çC %Eõç×]_ç %¾Øšöç»* Yç$K÷Tö F[ý» é_ G]

åYç¾ç G'_ å^ åac÷O ×[ýãV`Ý åEõç+çXÝä$RôOç» ]É_WýXãc÷ ]çy 600 YçQöO‰ø %ç×$K÷_* ×PöEõ åTöãXVã» a[ýïLX×[ý×VTö [ýZõ'$JôÛ åEõã_eEõç»Ý* 1958 $JôXTö c÷×»Vça ]ljøçc÷O 1.27 _çF $RôOEõç» Lç_ %e` å[ý×$Jô LݾX [ýÝ]ç ×XG]Eõ PöGç H$RôOXç aeH×$RôOTö c÷Ì^* 1952-57 $JôX» açWýç»S ×X[ýïç$JôX å[ýç»» Y»ç A×TöÌ^çê_ãEõ AãXWý»S» Eõ_çWýãX ×[ýØ™öç» açWýX Eõ×» a]GÐ GSTöç×XÜ—öEõ [ýî¾Øšöçä$RôOçãEõ Eõ_Ç×bTö Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* ]c÷ç±Áç GçμùÝãÌ^ åV` Ø‘öçWýÝX åc÷ç¾ç» _ãG _ãG VÇ$RôOç Y»ç]`ï ×V×$K÷_ å^ EõeäGÐ$K÷ aeGPöXä$RôOç \ö† Eõ×» GÐç] Ø‘ö»çL» YçTö×X å]×_[ý _çãG %ç»Ó åV`» ]Ü—öÝ %ç»Ó »çL§¾ç Eõ]ïEõwïøç aEõ_» ×[ý»Óãˆù %_Y c÷'ã_C Ø‘öLXYÒÝ×Tö, VÉXÝÛÅ×Tö %ç»Ó %Eõ]ï X îTöç» %×\öã^çG »çL§¾ç c÷'ã_c÷O YVTöîçG Eõ×»[ý _çãG ^çãTö »çc÷OL» $JôEÇõTö ×XEõç $Jô»Eõç»» QöO]çX åYç¾ç ^çÌ^ %ç»Ó éX×TöEõTöçã» »çc÷OL» $Jô»Eõç» »çc÷OL» Eõç»ãS $Jô_ç[ý Y»ç ^çÌ^* Ac÷O Y»+»ç]ãTöc÷O å»'_ VÇHï$RôOXç A$RôOç åc÷ç¾ç» Eõç»ãS TöVç×XÜ™öX ]Ü—öÝ, LÌ^ åLç¾çX-LÌ^ ×EõbçS» åXTöç _ç_ [ýçc÷çVÇ» `çØ—öÝãÌ^ YVTöîçG Eõ×» ×XV`ïX »ç×F×$K÷_* 1959 $ J ôXåTö Ac÷O VÉXÝÛÅ×Töã^Ì YçTö×X å]_ç åV×F åTö×Tö^Ì ç L¾çc÷»_ç_ åXãc÷»Ó %ç»Ó $JôVÛç» [ý{\ö \öçc÷O åYæ$RôOã_ åTö×Tö^Ì ç» ×[ý×`rô [ýî×Nþ åEõ. $`çÜ™öçXç] %ç»Ó ×[ý×\ö~ »çLî a]Éc÷» Y»ç ×[ý×`rô [ýî×NþEõ Ytç¾»ö XîçÌ^çWýÝ` A$Jô. %ç». Vça, QöO×»bîç»ö XîçÌ^çWýÝ` åL. %ç». ]Wý_Ç çEõç», LX½Æ-Eõç`½Ý»» XîçÌ^çWýÝ` AX. »çLçãGçYç_ %çãÌ ^ †ç», ×[ýc÷ç»» XîçÌ ^ çWýÝ` ×$ R ôO . A_. åQöXãEõ$RôO»ç] %çÌ^ç»Eõ ê_ åEõ³VÐÝÌ^ $Jô»Eõçã» `çÜ™ö Xç] Eõ×]×$RôO GPöX Eõã»* åac÷O åTö×TöÌ^çc÷O Ac÷OaEõ_

pûçXÝ-mSÝ aVaîã» G×PöTö `çÜ™öçXç] Eõ×]×$RôOã^Ì Ac÷O [ýîç×W ×$JôXçNþ Eõ×» ×^ YÒ×Töã[ýVX ×Vã_ åaÌ^ç »Iøç×Zõ$ R ôO ç » å]»YçEõTö Y×» %Y]ÊTöÇ î c÷'_* Ac÷VO ã»c÷O yÔ]çGTö J$ ô»Eõç»ã[ýçã» Ac÷O VÉXÝÛÅ×Tö» G$K÷Qöç_ LÝÌ^çc÷O »ç×F åV`» a+V _Ç¢öX Eõ×» ×[ýãV`Ý å[ýeEõ $Jôc÷EõÝ Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* %ç]ç» %a]ÝÌ^çTö A$RôOç EõUç - "EõçEõ Eõ'] åEõçãX £×X[ý, ^çEõ Eõ'] ×aãÌ^ _×PöÌ^ç[ý*' - Ac÷OÌ^çc÷O %ç]ç» åV`» VÉXÝÛÅ×Tö ×X[ýç»S» ×ØšöTöç¾Øšöç* ×[ýJ$ ôç»» \öç» »çc÷OL»*

YÒLç×YTöç [ý¡Ð ùçEõÇ ]ç»Ý <`Ÿ»Ý^Ì ×[ý`ן [ýVîç_^Ì » EõK$ ÷ç×»c÷çR$ ôO Eõ×Sœö ]c÷ç×[ýVîç_^Ì Tö å^çG» Eõ]`ï ç_ç

å^ç¾ç 16 %çGrô Tö ç ×»ãF Eõ$K÷ç×»c÷ç$RôO Eõ×Sœö ]c÷ç×[ýVîç_Ì^Tö åGç_çHç$RôO %çã]ç_çY×vôTö %¾×ØšöTö »çLã^çG åEõ³Vл Y×»$Jôç_XçTö AF×X å^çG» TöçdY^ï %ç»Ó %çWýîç×±ÁEõ ×`lùç» YÒãÌ^çLXÝÌ^Töç» CY»Tö Eõ]ï ` ç_ç %XÇ × œöTö c÷Ì ^ * ]c÷ç×[ýVîç_Ì^» %Wýîlù 廾EõçÜ™ö `c÷OEõÝÌ^ç» a‡ûç_XçTö %XÇלöTö Eõ]`ï ç_çTö a]_ [ýî×Nþ» \öçbS YÒVçX Eõã» »çLã^çG åEõ³Vл Y×»$Jôç×_Eõç ×[ý.ãEõ. aÇXÝTöç å[ýä$K÷ãX* åTöãFãTö »çLã^çG» CY»Tö AEõ ×[ýØ™ÊöTö %çã_ç$JôXç %çG[ý$RÍôçÌ^* »çLã^çG» YÒãÌ^çLXÝÌ^Töç, QöOYEõç×»Töç %ç»Ó

%ç±Áç-Y»]ç±Áç» Y×»$JôÌ^ a+ãEïõ ]c÷ç×[ýVîç_Ì^» ×`lùEõ $K÷çy-$K÷çyÝ aEõ_Eõ %×Tö aç¾_Ý_ \öçbçã» [ýLÇ çc÷O ×VãÌ^* åTöãFãTö $K÷çy-$K÷çyÝ aEõ_Eõ »çLã^çG» YÒ E Ê õ Tö ×`lùç %ç»Ó %×\öpûTöç, pûçX, %çWýîç×TűÁEõ pûçX _ç\ö Eõ×»[ýê_ açTö×VXÝÌ^ç YçPöîaÉ$JôÝ GÐ c ÷S Eõ×»[ýê_ QöO Y ãV` %ç»Ó %XÇã»çWý Eõã»* Eõ]ï`ç_çTö é`×lùEõ ×V`» CY»Tö ×`lùç×[ýV-açe[ýç×VEõ QöOãYX Vwøc÷O %ç»Ó %Wýîlù 廾EõçÜ™ö `c÷EO õÝ^Ì çc÷O AEõ Tö±¼öGWýÉ» [ýNÊþTöç YÒVçX Eõã»* Eõ]`ï ç_çTö ×[ý. åEõ. Eõ»[ýÝ ]c÷Üö™ , ×[ý.ãEõ. LÇ_Ý QöOY×ØšöTö UçãEõ*

YÒpûç`ÒÝ aÇã_×FEõç

%ç»×Tö `c÷OEõÝÌ^ç»

LX½×V¾a QöOV^çYX

åGç_çHç$RôO TöUç %a]» a]çL LݾXTö YÒ\ÉöTö [ý»Iø×S %çG[ý$RÍôçc÷O %c÷ç åGç_çHç$RôO XG»» ×[ý×`rô a]çLãa¾ÝEõç, aÇã_Ë×FEõç %ç»×Tö `c÷OEõÝÌ^ç» 87 aeFîEõ LX½ ×V¾a ×VXãLç»ç Eõç^ïaÉ$JôÝã» åGç_çHç$RôO Aã]$Jôç» ×UãÌ^$RôOç» c÷_ YÒç†STö å^ç¾ç 28 %çGrô» ×VXç a+~ c÷Ì^* aãVì %a] å_×FEõç a]çã»çc÷ a×]×Tö» %Ü™ ö Gï T ö åGç_çGç$ R ôO ×L_ç å_×FEõç Y×»bV» åaìLXîTö %çãÌ^çLX Eõ»ç Ac÷O ×V¾a×$RôO A×$RôO a]ã[ýTö aeGÝTö %ç»Ó Xç] EõÝwïøãXã» £\öç»Þö Eõ»ç c÷Ì^* ×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ, aãVì %a] å_×FEõç a]çã»çc÷ a×]×Tö» YÒ ç NþX a\öçãXyÝ %~Vç `c÷OEõÝÌ^ç» a\öçY×Tö±¼öTö a=‘öˆùÛXç QöOY_ãlù %çãÌ^ç×LTö %XÇœöçXTö åGç_çHç$RôO ×L_ç» å[ýçEõçUçTö, Zõ»Eõç×$RôOe, åV»GçCg, [ý»YUç» %ç×V» å_×FEõç Y×»bV» Tö»Zõ»

Y»ç %ç»×Tö `c÷EO õÝÌ^çEõ a=‘öˆùÛXç LãXç¾ç c÷Ì^* a=‘ ö ˆùÛ X ç %XÇ œ öçXTö GQÍöEõçŠçXÝ ]Ü—öÝ %LÜ™öç åXCãG %ç»×Tö `c÷OEõÝÌ^ç» LX½ ×V¾a» £ã\ö¬K÷ç pûçYX Eõ»ç» _GãTö A×$RôO YÇ»•õç» YÒVçX Eõ»ç» _GãTö A×$RôO \öçbS YÒVçX Eõã»* a=‘öˆùÛXç a\öçTö åYì»Y×Tö Qöçf %×LTö [ý»Ó¾çc÷CO AãEõbç» EõÌ^* c÷OÌ^ç» ×Y$K÷ãTö G”» Eõ]ï`ç_ç %XÇלöTö c÷Ì^* aãVì %a] å_×FEõç a]çã»çc÷ a×]×Tö» a\öçãXyÝ aÇã_×FEõç, ×`lùç×[ýV, å^ç»c÷ç$RôO YÒ×`lùS ]c÷ç×[ýVîç_Ì^» YÒçNþX %Wýîlùç ×[ýXÝTöç Vwøc÷O Eõ]ï`ç_çF×X QöãO ¥çWýX Eõã»* Eõ]ï`ç_çTö a]_ [ýî×Nþ»ÖãY %e` GÐc÷S Eõã» ×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ-açe[ýç×VEõ åEõ`¾ `c÷OEõÝÌ^çc÷O* `c÷OEõÝÌ^çc÷O G” aç×c÷Töî» CY»Tö ×[ýØ™ÊöTö %çã_ç$ J ôXç %çG[ý$ R Í ô çÌ ^ *

×`lùç×[ýV-açe[ýç×VEõ QöOãYX Vwøc÷OC G” aç×c÷Töî» CY»Tö %çã_çEõYçTö Eõã»* Vwøc÷O $Jô»Eõçã» %ç»×Tö `c÷EO õÝÌ^çEõ Y²¿`ÒÝ QöYO ç×Wý YÒVçX Eõ»ç QöO×$JôTö [ýÇ×_ åEõç¾ç YÒØ™öç¾Tö QöOY×ØšöTö aEõã_çã¾ a]UïX LXçÌ^* Eõ]ï`ç_çF×XTö QöOY×ØšöTö Uç×Eõ aãVì %a] $K÷çy aÜš ö ç» QöO Y a\öçY×Tö ^TöÝX [ý»çc÷ãO ^Ì ç [ýNþ[ýî »çãF* Eõ]ï`ç_ç» %Ü™öTö YÒpûç`ÒÝ %ç»×Tö `c÷EO õÝÌ^çc÷O åTöCg» LX½×VXTö »çc÷OL» %EÇõ¢ö ]»]-£ã\ö¬$K÷ôç» YÒ×Tö %çV»×S LXçÌ^* %ç»ÞöSÝãTö åGç_çHç$RôO ×L_ç å_×FEõç a]çã»çc÷» a+ç×VEõç Qöç×_]Ý `c÷OEõÝÌ^çc÷O a\öç» QöOã©`î [ýîçFîç Eõã» %ç»Ó Qö0 ×X»_ç [ýÇ$RÍôçãGgçc÷çãÌ^ %çV»×S \öçbS ×VãÌ^* ^Ç$RôOÝÌ^ç a+ç×VEõç »ÖYç `c÷OEõÝÌ^çc÷O `_çG» `»çc÷O %çG[ý$RÍôçÌ^*


(2) açŠç×c÷Eõ WýX×`×»

ff

32 [ý$K÷»

ff

Gçμù-Ý[ýAEõçV»%çã_ç$Y]JôXåF×V ç

- %YÉ[ýï [ý»Ó¾ç

[ýTö]Û çXê_ãEõ %ç]çEõ Ø‘öçWýÝXTöç %LÛX Eõ×» ×VÌ^ç ]c÷ç±Áç å]çc÷XVça Eõ»]$JgôçV GçμùÝEõ \öç»TöÝÌ^ ]çXÇãc÷ Yçc÷»ç Xçc÷O* ]çy \Çö_ Eõã» YÒÌ^çTö YÒWýçX]Ü—öÝ, \öç»Tö» YÒU]LXç YÒWýçX]Ü—öÝ L¾çc÷»_ç_ åXãc÷»Ó» AEõ]çy EõXîç c÷O׳V»ç GçμùÝ» Y»ç AEõçEõç» Eõ×»* c÷O׳V»ç GçμùÝEõ ×[ýÌ^ç ×V×$K÷_ ]Ç=‘öçc÷O» ×Zõã»ç GçμùÝê_ %ç»Ó åTöCg» CB»aTö LX½ VÇc÷O YÇy atÌ^ GçμùÝ %ç»Ó »çLݾ GçμùÝ* Ac÷O »çLݾ GçμùÝã» Y±óöÝ [ýTöÛ]çX» æ$Jôç×XÌ^ç GçμùÝ (c÷O$RôOç×_) %ç»Ó åTöCgã» YÇy »ç§_ GçμùÝ [ýTöÛ]çX EõeäGÐ$K÷» YÒWýçX ]Ü—öÝ» Vç[ýÝVç» aeaVLX* åaãÌ^ GçμùÝãÌ^ GçμùÝãÌ^ [[ýãTö AEõEõç» Eõ»ç åV×F Ac÷O ×[ýä`ÀbS ]Xê_ %çãc÷* Lç×Tö» ×YTöç ]c÷ç±Áç GçμùÝ c÷'_ %×c÷eaç, %X`X Wý]Hï R$ ôO %ç»Ó TöîçG-aTöTöç» YÒTöÝEõ %ç»Ó %çXä$RôOç GçμùÝ QöOYç×Wý c÷'_ \öç»Tö Ø‘öçWýÝX åc÷ç¾ç» Yç$K÷Tö å\öçG[ýçV» YÒ×Tö×X×Wý±ö¼ Eõ»ç A$RôOç åGç$RôO* Ac÷^ÌO ç VÇc÷O GçμùÝ AEõçEõç» Eõ»çaEõ_» pûçTöçãUïãc÷ QöOä{F Eõ×»ã_ç, %Xî %×\öYÒçÌ^ Xçc÷*O A×TöÌ^ç %çãc÷ç å^ç¾ç %çGrô ]çc÷Tö \öç»Tö» »çLWýçXÝ ×V{ÝTö %çãEõì %X`X Yˆù×Töã» Ø‘öçWýÝX \öç»Tö» 60 V`Eõ» Yç$K÷Tö åV`» LXTöçEõ QöO¥Çˆù Eõ»ç GçμùÝ[ýçVÝ V`ïX» åa¾Eõ Ø‘öXç]WýXî %ç~ç c÷çLçã»» VÇXÝï×Tö ×[ýã»çWýÝ ×¥TöÝÌ^ Øö‚»SÝÌ^ %çãX³Vç_X* [ýTöÛ]çX lù]Töç» ]$JôXVTö UEõç aEõã_ Yçc÷×» éGä$K÷ GçμùÝ[ýçV» %×c÷ea %çã]çH]Ü—ö, ag$Jôç %UïTö %X`X» EõUç* %ç×L TöçãEõc÷O YÒLçGSEõ åVFǾçã_ GçQÍËöVÝ[ýçVÝ %ç~ç c÷çLçã»c÷O* Ac÷O %X`ãX A$RôOç EõUç %çãEõì YÒ]çS Eõ×»ã_ å^ \öç»TöÝÌ^ LXTöç £c÷O UEõç Xçc÷O - ]c÷ç±Áç GçμùÝ[ýçVÝ åXTÊö±¼ö» %ãXŸbSTöåc÷ é» %ç×$K÷_ %ç»Ó TöçãEõ Yçc÷O aÇV»É EõXîçEÇõ]ç»Ý» Y»ç `×VÌ^ç-%»ÓSç$Jô_ê_ãEõ LçGÊTö c÷'_* åac÷OÌ^ç åV×FãÌ^c÷O ×[ý`Ÿc÷O Tö[ýWý ]ç×Xä$K÷ %ç»Ó \öç»TöÝÌ^ GSTöÜ—öc÷O %ç$Jô_ãTö LXTöç» ]çLTö åEõ$Jôç éc÷ %çä$K÷ Töçã» QöO]çX Yçã_* aeaVÝÌ^ GSTöÜ—öc÷O LX]çXa» ¥ç»ç aÊ×rô Eõ»ç AEõ [ýî¾Øšöç ]çy %ç»Ó TöçTö å^×TöÌ^ç %XîçÌ^, %Töîç$Jôç» %ç»Ó VÇXÝÛÅ×Tö» Eõ'_çWýãX VY-VYç[ýê_ Wý×»ã_ åTö×TöÌ^ç \öç»TöÝÌ^ LXa±¼öçc÷O %çãEõì LçG×»Tö åc÷ç¾ç» lù]Töç åc÷»çc÷O å^ å^ç¾ç Xçc÷O TöçEõ YÒ]çS Eõ×»ã_ GçμùÝ[ýçVÝ %ç~ç c÷çLçã»» VÇXÝÛÅ×Tö ×[ýã»çWýÝ LXã_çEõYç_ () ×[ýãWýÌ^Eõ» %çãX³Vç_ãX* A×TöÌ^ç %çãc÷ç å_çEõYç_ %çc÷OX YÒSÌ^X» ålùyTö »çLêX×TöEõ V_a]Éc÷» \Éö×]Eõç» [ýÇ»tÝê_* Ac÷O å_çEõYç_ ×[ý_F×X %Xî [ý§ åV`» %ç×c÷Û %ç×X V»Eõç»Ý [ýÇ×_ \öç×¾ YÒU] QöOxçYX Eõ×»×$K÷_ åV`» $JôTÇöUïFX å_ça\öçãTö 1968 J$ ôXTö %ç»Ó %XÇã]çVX Eõ×»×$K÷_ 1969 J$ ôXãTö YÒWýçX]Ü— öÝ c÷O׳V»ç GçμùÝ» $Jô»Eõç»» ×VXãTö* ×EõÜ™Çö åac÷O å_ça\öç \öeG åc÷ç¾çTö ×[ý_FXã»ç %Y]ÊTöÇ î c÷'_* Töç» ×Y$K÷Tö %çãEõì 1971, 1977, 1985, 1989, 1996 %ç»Ó 2001 $JôXTö QöOxç×YTö c÷Ì^ ^×VC aeaVaEõ_» %XÝc÷ç» [ýçã[ý Y×» Uç×Eõ_* Eõç»S Ac÷O å_çEõYç_ %çc÷XO Tö Y×»STö c÷'ã_ »çLêX×TöEõ V_ã[ýç» %ç»Ó åV`» WýX c÷»_ÇEõÝ Eõ»ç [ýî¾Øšöçä$RôOçTö %çHçTö c÷ç×X[ý* Ac÷O Eõç_ä$K÷ç¾çTö åV`» c÷çLç» c÷çLç» åEõç×$RôO R$ ôOEõç ×[ý`eÊ F_ \öçã¾ åV`» Y»ç C_çc÷O éG $JÇôc÷OLç»ã_‰ø» å[ýeEõ %ç»Ó ×[ýãV`Ý »çrÑô» å[ýeEõTö L]ç éc÷ \öç»Tö» %UïêX×TöEõ [ýî¾Øšöç åaçã_çEõ-ä$Rôçã_çEõ Eõ×» åY_çc÷äO K$ ÷* Ac÷O Eõç^ïTö ×EõÜ™öÇ açWýç»S \öç»TöÝÌ^ LXTöç» %VÊ`îTö J$ ô»Eõç»ã[ýç»» J$ ôEÇõ]ÇVç Eõ]ïEõç‰øc÷O VçÌ^Ý* Ac÷O [ýî¾Øšöçc÷O \öç»TöÝ^Ì LXYÒ×Tö×X×Wý» açWýç»S ×X[ýçï J$ ôXã[ýç»Tö WýX[ý_, [ýç§[ý_» YÒ\öç¾ ×[ýØ™öç» Eõ×» %ç]ç» Ac÷O Y×¾y Ø‘öçWýÝXTöçEõ Eõã_ç×bTö Eõ×»ä$K÷* [ýTöÛ]çX AEõ TöUî]ãTö 15Tö]Ë å_çEõa\öçTö YÒç^Ì 40 `Töçe` aVaîc÷O ×[ý×\ö~ %Y»çWý]É_Eõ å]çEõVÛ]çTö å^ãX- FÇX, QöEõçc÷OTö, ]×c÷_ç» `ç×_XTöç c÷ç×X, LÇc÷O Lâã_ç¾ç %ç×V ×[ý×\ö~ Eõç‰øTö L×QÍöTö* %çXãc÷ Xç_çãG açeaVEõ åHç$Jô ×V J$ ô»Eõç» YTöç c÷TöîçEõ»ç, VÇXÝÛÅ×Tö Eõ»ç %ç×V A$RôOçA$RôOçêEõ YÒÌ^çTö YÒWýçX]Ü—öÝ »çLݾ GçμùÝ» ×VXTö YÒSÌ^X Eõ»ç "TöUî LXç» %×WýEõç» %çc÷OX'» L×»Ì^ãTö åYçc÷»ê_ %ç×c÷ä$K÷ %ç»Ó åGçä$RôO-YçãTö éG Tö»ÓS GêG» ]Ü—öÝ éG æ$Jôç»çeä$Jôç¾ç aÜšöçEõ åHç$Jô ×V[ýê_ ^çCgãTö åL_Tö åaçã]ç¾ç, %a]» açeaV ALãX Lç_ Eõ×» \öç»TöÝÌ^ XçG×»Eõ [ýÇ×_ å_çEõa\öçê_ »çLî» YÒ×Tö×X×Wý éc÷ å^ç¾ç %ç»Ó %çXãc÷ Xç_çãG [ýTöÛ]çX» YÒWýçX]Ü—öÝ ]Xã]çc÷X ×ae ]Ü—öÝa\öç» ALX ]Ü—öÝ %ç»Ó VÇLXêEõ açeaV ×Töc÷ç» åL_Tö Eõç»ç»Óˆù éc÷ UEõç åGç$Jô»ã[ýçã» ×Eõ aÉ$Jôçc÷Oä$K÷ ? Ac÷OVã» \öç»TöTö [ýTöÛ]çX AEõ YgÇ×LY×Tö $JôyÔc÷O açWýç»S \öç»TöÝÌ^ %ç»Ó åV`» å]»ÓV‰øØ‘ö»ÖY EÊõbEõä`ÒSÝEõ ×[ýWýØ™ö Eõ×» æVÐçYVÝ» [ýØ—öc÷»S Y[ýï $Jô»Eõç»Ý ^Ü—öä$RôOçã¾ $Jô_çc÷O å^ç¾ç Xçc÷OãX ? (3 YÊœöçTö J$ ôçCEõ)

36/37 aeFîç

ff

7/14 æ$Jô㊶‘ö» - [ýÇWý[ýç», ff

2011

GÐÜšö LGTö» %XXî c÷O×TöEõUç

UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç»» ×[ý³VÇãTö ×aμÇù %ç±ÁãXŸ b Ý ]çXÇ c ÷ pûçX×YYçaÇ c÷Ì^* %XçHÐçTö» YÒ×Tö aVçÌ^ &Êc÷ç×X×XŸTöö éc÷ UçãEõ* %LXç EõUç Lç×X[ýê_ QöOVGÐݾ éc÷ Yã»* %V×`ïTö VÐ[ýî æ$Jôç¾ç» åcg÷Yçc÷ LãX½* %G]î ØšöçXTö YVçYSï Eõ×»[ýê_ c÷O¬K÷ç YÒEõç` Eõã»* ]çXÇc÷» Ac÷O %V]î `×Nþ %ç»Ó WýçQöO×Tö» [ýçã[ýc÷O L_-Øšö_» [ý×c÷Øöš \öçG» _GãTö %\öîÜ™ö» \öçG» QöOY×» %çEõç` ]çGïãTöç ×YÌ^ç×Y ×V ZÇõ×»[ýê_ alù] éc÷ä$ K ÷* ×[ýpûçX» LÌ ^ ^çyçTö YÒ ^ Ç × Nþ ×[ý V îç» YÒãÌ^çG F$RÇôO¾çc÷O X X »ÖY» »ÖY aÉ$Jôçc÷Oä$K÷* Ø‘ö»ÖYçUïTö ×[ýpûçãX ]çXÇc÷Eõ Y×»]ç×LÛTö \öçã¾ aÊLX åEõì`_Tö QöO¥Çˆù Eõ×» TÇ ö ×_ä$ K ÷* åac÷O [ ý ç ã[ý [ýî¾c÷ç×»Eõ Y^ïçÌ^ãTöç LݾX ^çYX» Yˆù×Tö a_×X Eõ×» %×\öX¾±¼ö» åLç¾ç» TÇö×_ä$K÷* Y×»VÊ`î]çX LGTöTö ]çXÇc÷ åaãÌ^ »]SÝÌ^ YÒTöÝ\Éö* aÇEÇõ]ç» Eõ_ç» açWýEõ* adzV»» YÉLç»Ý* ×X»ÓY] aç]ç×LEõ YÒçSÝ »ÖãY a]×UïTö* ]çXÇc÷» AãX Y^ïçÌ^ [ýç YçPöç\öîça» \Éö×]Eõç %XØ‘öÝEõç^ï* YÇ×U %WýîÌ^ãX ]çXÇc÷Eõ YÉSï %ç»Ó %×\öpû Eõ×» åTöç_ç» %×»c÷Sç å^çGçÌ^* XLXç %ãXEõ ×[ýbÌ^» Wýç»Sç &rô c÷Ì^* TöVÇY×» ×EõTöçY Y$ R Í ô ç %ç»Ó å_Fç %XÇ`Ý_ãX %×WýEõ\öçã¾ ]c÷±¼ö YÒVçX Eõã»* %çX×Eõ ×EõTöçY Y$RÍôç %\öîça Y×$RÍô _'[ý Yç×»ã_ LݾXTö ×XfaeGTöç %XÇ\ö¾ XEõ»çêEõ Uç×Eõ[ý Yçã»* %Wýî^Ì X a+ãEï õ Ac÷O b ç» ]Ü™ ö [ýî YÒ×SWýçXã^çGî :""GÐÜšö %WýîÌ^ãX ×VãÌ^ YÉSïTöç %çã_ç$JôXçc÷O ×VãÌ^ arô]Töç ×_FX %\öîçãa ×VãÌ ^ ^UçUïTöç*'' - ZÐõç×X³a$Jô å[ýEõX* YÒEõÊ TöçUïTö YÊ×U¾ÝFX QöçIø»* a]çLFX [ýc÷_* ×[ýØöÊ™ Tö LXãGçœöÝ» aÝ]ç-aeFîçc÷ÝX ×[ýã^Ì » aEõã_ç ×EõTöçY Y$RôÍ çãTöç ac÷LaçWýî TöUç aÞö¾Y» Xc÷^Ì * TöUç×YC c÷OÌ^ç» ]çLãTö YÒpûç açWýXç» AEõçÜ™ö å^çG×aˆù aEõã_ XçXç ×[ýbÌ^» %ãXEõ Wý»S» YÇ×U %WýîÌ^X Eõ×»[ýê_ YÒä$Jôrôç %[ýîçc÷Tö »çãF* AãX [ýî×Nþ aEõ_» ]çLã» ×Eõ$KÇ÷]çX å_çãEõ ×EõTöçY Y×$RÍô Töç» »a %çØ‘öçVX Eõ×» %çãYçX\öçã¾

- ×[ýYÇ_ EÇõ]ç» PöçEÇõ» YÒa~ c÷^Ì * åEõçãXç åEõçãXç å_çãEõ %çãEõì ×XãL QöOYEÊõTö åc÷ç¾ç» åac÷O %XÇ\Éö×Tö» %XÇ\ö¾ %çXãEõç YçS Eõã»ç¾ç[ýê_ c÷O¬K÷ç YÒEõç` Eõã»* åTöãX Y^ïçÌ^» %WýîÌ^XçUÝÛ aEõã_ ×EõTöçY AãEõçFX Y×$RÍô åac÷O ×EõTöçYFX» aç»\öçG, QöO x ç×YTö ×[ý b Ì ^ » ae×lùŠ ×[ý¾»S, »$JôXçê`_Ý, YÒEõç` \öeGÝ TöUç aç]GÐÝEõ \öçã¾ [ýc÷X Eõ»ç mSçGTö ]çXV‰ø c÷OTöîç×V» $Jô]Ç EõUç ×_×F ×XL» %×\ö]Tö YÒEõç` Eõã»* AãX Wý»S» Eõ]ïc÷O YçPöEõ, å_FEõ, YÒEõç`Eõ %ç×VEõ QöOYEÊõTö Eõ×» åTöçã_* AãX mS×[ý×`rô ]çXÇc÷ %çV`ïXÝÌ^, %çV»SÝÌ^ %ç»Ó Eõ_îçSÝÌ^* %çXYÒEõçã» aç+Ò×TöEõ Eõç_» GS]çWýî]» å^çãG×V "GÐÜšö Y×»$JôÌ^' ×`TöçX åFç_ç» XÝ×Tö GÐc÷S Eõ×»ä$K÷* Ac÷O YVãlùY ×X¸JôÌ^ YÒ`eaXÝÌ^* AãX [ýî¾Øšöç» å^çãG×V XTÇöX YçPöEõ AãEõçLãX ×XL» ]XfYÇ T ö ×EõTöçY AãEõçFX yÔÌ^ Eõ»çTö aÇ×[ýWýç YçÌ^* ×¥TöÝÌ^ãTö ×EõTöçYFX» YÒaç», YÒ$Jôç» %ç»Ó YÒ$Jô_XTö açZõ_î _ç\ö c÷Ì^* TÊöTöÝÌ^ãTö ×[ýbÌ^[ýØ™Çö» YÒEõç`Tö %çãagç¾çc÷ Uç×Eõã_ [ýç ×Eõ[ýç [ýçV Y×» G'ã_ Y»¾wøÝÛ Eõç_Tö å^çG-×[ýãÌ^çG ×Eõ=‘öç aeã`çWýX Eõ»ç» U_ C_çÌ^* %¾ã`î ×EõTöçY Y×$RÍô åac÷O ×EõTöçYFX» ×[ýbãÌ^ aÇ&rô %×\ö]Tö YÒVçX Eõ×»[ý Y»çãTöç ×[ý¥çX TöUç ]XX`Ý_ [ýî×Nþ aEõ_» Yãlùãc÷ aÞö¾* a]çLTö AãX Y^ï ç Ì ^ » YçPöEõ %ç»Ó å_FEõ» aeFîç åTöãXc÷O XGSî* a]çL» AãX _¶ùYÒ×Töœö YçPöEõ %ç»Ó å_FEõ»ÖãY a]çVÊ T ö [ýî×NþaEõ_» ]çLã» UçãX`Ÿ» ]ç_çEõçã»ç ALX %XîTö] aç×c÷Töîãa¾Ý* ]É_Töf UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç» ãVã¾ YÇ×U %WýîÌ^XEõ LݾX» [ýÐTö ×c÷$JôçãY GÐc÷S Eõ×» å_ç¾ç å^X %XÇ\ö¾ c÷Ì^* Eõç»S åY$K÷çTö åTöãFTö ALX %a] $Jô»Eõç»» YÒU] æ`ÒSÝ» YÒ`ça×XEõ ×[ýb^Ì ç* åTöãFTö» å^ %çc÷×» [ýÇ×_[ýê_ ]ÇäPöc÷O Xçc÷O åac÷O EõUç åTöãFTö» YV-]^ïVçc÷O YÒ×TöY~ Eõã»* Töç» ]çLãTö aÇã^çG [ý×Ç L a]Ì^» ZõçãEõ ZõçãEõ åTöãFTö %WýîÌ^XTö ×_Š éc÷ Yã»* `_ç×G[ý _GÝÌ^ç EõUç å^ åTöãFãTö Y$RÍôç YÒçÌ^×[ý_çEõ

×EõTöçY» ×[ý`V ×[ý¾»S ×_×F [ýçTö×» EõçEõTö, %çã_ç$JôXÝ %ç×V» aç×c÷TöîYÊœöç [ýç GÐÜšö Y×»$JôÌ^ %ç×V ØšöçXTö YÒEõç` Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* åTöãFTö» Ac÷O ]c÷d mSä$RôOç YÒ`eaXÝÌ^ %ç»Ó %XÇEõ»SÝÌ^* %çXYÒ E õçã» åTöãFTö ALX %XÇ\Éö×TöYÒ¾S TöUç [ýçØ™ö¾ LݾX» ag$Jôç $K÷×[ý %gEõç aZõ_ å_FEõ* Eõ×PöX ×[ýbÌ^ AãEõç$RôOçC a»_\öçã¾ QöOYØšöçYX Eõ×»[ý Y»çãTöç åTöãFTö» %Xî AEõ é[ý×`rô* J$ ôEÇõ» %çG» H$RôOXç a]Éc÷» LÝÌ^ç Eõç×c÷XÝ ×_×F [ýçTö×» EõçEõTö, %çã_ç$ J ôXÝ %ç×VTö åTöãFãTö c÷O×Tö]ãWýî YçPöEõ» c÷ÖVÌ^ &`ï Eõ»ç» QöOY×»C %a]ÝÌ^ç \öçbç aç×c÷Töî» æ$JôçTöç_» %çG`ç»ÝTö GLGLÝÌ ^ ç %çaX %_eEÊ õ Tö Eõ×»ä$K÷* "[ýEÇõ_» åGçμù', "Tö_ a»ç å`¾ç_Ý', "a]çLEõ]ÝÛ V׉ø»ç] Vça', "aç×c÷Töî-a]çLLݾX' c÷O T öîç×V åTöãFTö» [ýç$JôEõ[ýXÝÌ^ç YÒEõç×`Tö YÇ×U* åTöãFTö» aVî YÒ E õç×`Tö ×EõTöçYFX éc÷ä$K÷ - "×[ý³VÇãTö ×aμÇù*' [ýçØ™ ö ×¾EõãTö Ac÷O ×EõTöçYFX åEõçãXç ×X»Ö×YTö ×[ýbÌ^» %çWýç»Tö »×$JôTö å]ì×_Eõ GÐÜšö Xc÷Ì^* "×[ý³VÇãTö ×aμÇù'» %çã»ç¾çSTö %çä$K÷ Xç]Ý-Vç]Ý %ãXEõ å_FãEõ å_Fç ×[ý×\ö~ ×EõTöçY» aç»Tö±¼ö* åTöãFãTö Y$RÍôç ×EõTöçY ×[ý_çEõ» ×Xã]ï ç c÷ ×[ýä`ÀbS* AãXEÇõ¾ç YÒEõç»» ×EõTöçY %a]ÝÌ^ç \öçbç-aç×c÷TöîTö YÒ$JÇô» Xc÷Ì^* YÒ a eGyÔã] QöO ä {F Eõ×»[ý Y»ç ^çÌ^ å^ åEõ¾_ ×EõTöçY» CY»Tö ×\ö×wø %çã»çY Eõ×»ãÌ^c÷O %ãXEõ ×EõTöçY» QöOY×» "YÇØö™ Eõ Y×»$JôÌ^', "[ýc÷ãO ^Ì » Töç×_Eõç', "[ýc÷OãÌ^» åV`' c÷OTöîç×V [ýIøç_Ý aç×c÷ T öî» %çã_ç$ J ôXÝ %ç×VC YÒEõç` éc÷ %çä$K÷* ×EõÜ™Çö %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töîö Ac÷O ×V`Tö A×TöÌ^çC EõçIøç_* UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç»ãVã¾ ×EõTöçY AãEõçFX Y×$RÍô å_FEõEõ YÒ`eaç Eõ×»[ýê_ ×Eõ=‘öç QöOdaçc÷ å^çGç[ý ê _ãEõ ]Ü™ ö [ý î YÒ E õç` XEõã»* åTöãFãTö Y$ R Í ô ç ×EõTöçYFX» ×Xã]ïçc÷ a]çã_ç$JôXç Eõ×» å_FEõEõ a×PöEõ ×V`Tö %çG[ýç×$RÍô[ý Y»çêEõ åVçb×F×XC %çIÇø×_Ì^çc÷O [ýç×WýTö Eõã»* åTöãFTö» Ac÷O mSä$RôOç (3 YÊœöçTö J$ ôçCEõ)


açŠç×c÷Eõ WýX×`×»

ff

32 [ý$K÷»

ff

36/37 aeFîç

ff

7/14 æ$Jô㊶‘ö» - [ýÇWý[ýç», ff

2011

(3)

YÒLç×YTöç [ýСùEÇõ]ç»Ý <`Ÿ»ÝÌ^ ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^» %çWýç»Tö YÒ` -

%ç±Áç ×Eõ %ç»Ó c÷OÌ^ç» »ÖY ×Eõ ?

%çYÇ×X [ýç»Ó ×XLãEõ ×XãL åEõ×TöÌ^ç[ýç YÒ` Eõ×» $Jôçc÷Oä$K÷ãX - %çYÇ×X åEõçX ? Ac÷O YÊ×U¾Ýê_ %çYÇ×X Eõ'» Y»ç %ç×c÷_ %ç»Ó ]ÊTÇöî %¾Wýç×»Tö å^×TöÌ^ç Eõ]ï» %Ü™öTö %çYÇ×X Eõ'ê_ QöO_×$RôO ^ç[ý ? c÷^Ì , c÷O AEõ QöçIø» YÒ`* Ac÷O YÒ`Âã[ýç»» YÒEÊõTöçUïTö QöOwø» Yç[ýê_ c÷'ã_ %çWýîç×űÁEõ %çã_ç$JôXç» ]çãL×V LݾX V`ïX Töüø Zgõ×c÷Ì^çc÷O $Jôç[ý Yç×»[ý _ç×G[ý* åaãÌ^ c÷OÌ^ç» %ç×V YçPö å_ç¾ç» QöO ã ©å`î %ç×] "»çLã^çG' [ýç %çWýîç×TűÁEõ %çã_ç$ J ôXç» AEõ %XÇ Ø š ö çX "YÒLç×YTöç [ýСùEÇõ]ç»Ý <`Ÿ»ÝÌ^ ×[ý`Ÿ × [ýVîç_Ì ^ '» åGç_çHç$ R ôO `çFç» "»çLã^çG' %Uï ç d %çWýîç×±ÁEõ pûçXV`ïX» _GTö L×QÍöTö Y×»$Jôç×_Eõç (×[ý. åEõ. aÇXÝTöç) G»çEõÝ» _GTö Ac÷O QöOã©ã`î %çã_ç$JôXçTö [ýãc÷çãTö åTöCg E õ åaçWýç éc÷×$ K ÷_ å^ åTöCgã_çEõ» %çWýîç×TűÁEõ pûçX V`ïX TöÃø¼ » ]ãTö %ç±Áç ×Eõ %ç»Ó c÷OÌ^ç» »ÖY ×Eõ %ç]çEõ %_Y [ýÇLçc÷O Eõ'[ýãX ? Ac÷O YÒ`Âã[ýç»» QöO w ø» ×V[ýê_ éG <`Ÿ » ÝÌ ^ ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^» ]Töç]Tö %XÇa×» Y×»$Jôç×_Eõçc÷O %ç]ç» ]çLã» ×¥TöÝÌ^ YÊœöç» Y»ç

ALX ×LpûçaÇEõ YÒ` Eõ×»ã_ %çãYçXç» Xç] ×Eõ ? - å]ç» Xç] »ç]* (Wý»çc÷'_) - c÷Ì^, %çYÇ×X éEõä$K÷ å^×TöÌ^ç %çãYçXç» Xç] »ç]* %ç$ J ô_ãTö %çãYçXç» Xç] "»ç]' Xc÷Ì ^ * Ac÷O Xç] %çãYçXç» `»Ý» %Uï ç d %çãYçXç» åVc÷ä$RôOçEõ YÒãÌ^çLX %XÇaçã» ×$JôXçEõÝ ×V[ýê_ãc÷ Ac÷O Xç] ×VÌ^ç éc÷ä$K÷* YÒEÊõTöçUïTö %çYÇ×X AEõ "%ç±Áç'ãc÷* AEõ "åLîç×Tö×[ýï³VÇ'* åTöCg YÒ` Eõ×»×$ K ÷_ %çYÇ × X [ýç»Ó åEõ×TöÌ^ç[ýç \öç×[ý Yçc÷Oä$K÷ãX %çYÇ×X AEõ %ç±Áç [ýÇ×_ ? \öç×¾ã_ %ç$Jô×»Tö _çãG, ×EõÜ™Çö %çã_ç$JôXç» å^çãG×V QöOY_׶ù Eõ×»[ý Yç×»ã_ [ýç [ýÇ×L Yçã_ c÷O ac÷L éc÷ Y×»[ý* %ç×L ^×V ]c÷O YÒ` Eõã»ç %çYÇ×X åEõçX ? ac÷LãTö %çYÇ×X å]çEõ Eõ'[ý %çYÇ×X ALX "×`lùEõ', ×^ãc÷TöÇ %çYÇ×X ×`lùEõTöç Eõã»* %Xî ALXEõ aÇ×Wýã_C åTöCg» Eõ]ï LݾXTö ×^ åY$Jôç TöçãEõc÷O Eõ'[ý å^ãX- $K÷çy-$K÷çyÝ, GÊ×c÷XÝ, QöçNþ», c÷O×t×XÌ^ç», [ýî¾açÌ^Ý c÷OTöîç×V* ×EõÜ™Çö åTöCgã_çãEõ XçLçãX å^ Ac÷O ×[ý_çEõ [ýçØ™ö¾Tö %ç±Áçc÷O `»Ý» Wýç»S Eõ»ç»

Yç$ K ÷Tö å_ç¾ç [ýî¾açÌ ^ ÝEõ Xç]ãc÷* ( Professional name) ×EõÜ™Çö %ç]ç» `»Ý»ä$RôOç ^ç» ¥ç»ç [ýTöÛ ] çX %ç×] QöOYã»çNþ "åY$Jôç'ã[ýç» Eõ×»ä$K÷ç, ×^ [ýÌ^a %XÇa×» [ýç_îEõç_ãTöç %ç×$K÷_, [ýTöÛ]çX %¾ØšöçãTöç %çä$ K ÷ %ç»Ó %ç]ç» [ýÊ ˆ ù Eõç_ãTöç Uç×Eõ[ý* G×TöãEõ [ýç_îEõç_, Eõ]ï»Tö %¾Øšöç, [ýʈùEõç_ aEõã_çãTö %ç]ç» `»Ý»ä$RôOç ×[ýVî]çX %ç×$K÷_, %çä$ K ÷ %ç»Ó Uç×Eõ[ý* YÒãTöîEõLX [ýî×Nþ» "]c÷'O Xç]» ×^ä$RôOç »ÖY TöçãEõc÷O "%ç±Áç' [ý×Ç _ QöOY_׶ù Eõ»ç c÷Ì^* YÒ ã TöîEõ ]çXÇ ã c÷ [ýwï ø ç_çY Eõã»çãTö "]c÷O ' » CY»Tö m»Ó±¼ö %çå»çY Eõã»* ×EõÜ™Çö "]c÷O' åEõç¾çLX [ýçØ™ö¾Tö åEõçX c÷Ì ^ ãTöç åEõç¾çLãX XçLçãX* [ýçØ™ö¾Tö "]c÷O' %ç»Ó "å]ç»' VÇ$RôOç å[ýã_G %UïTö [ýî¾c÷ç» åc÷ç¾ç `Œ, %ç]ç» %çWýîç×űÁEõ %XÇØšöçX» \öçbçTö* "]c÷O ' ]çãX "%ç±Áç' %ç»Ó "å]ç»' ]çãX "`»Ý»'* %Uïçd %ç±Áç» %ç`Ò Ì ^ Øš ö _* Wý»Eõ, %çYÇ×X A$RôOç åEõçPöçTö [ý×c÷ %çä$ K ÷* åac÷O åEõçPöçãTöç %çãYçXç» %ç`ÒÌ^ Øšö_* åac÷O

GÐÜšö LGTö» %XXî c÷O×TöEõUç

UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç»» ×[ý³VÇãTö ×aμÇù åØoöc÷WýXî* AãX %XÇYÒç×STö ]É_Eõ ×X»ãYlù ]Ü™ö[ýî YÒVçX Eõ×»[ý Y»çãTöç ×[ýpû å_çEõ» [ýçã[ýãc÷ aÞö¾* åTöãFTö» ×$JôÜ™öç ×X]GÂTöç» YÒ×TöZõ_X _lùî Eõ×»[ý_GÝÌ^ç - ""å_×FEõçc÷O å^X A$RôOç ×aˆùçÜ™öTö c÷O×Tö]ãWýî QöYO XÝTö éc÷äK$ ÷ %ç»Ó Ac÷O ×aˆùçÜ™öEõ %çX Vc÷LXEõ LXç[ýê_ Xç»Ý %ç»Ó YÊ×U¾Ý» LX½ ×Vä$K÷* YçPöEõ» aX½ÆFTö YÒ` åTöCg »ç×F åUç¾ç Xçc÷O [ýç åEõçXä$RôOç QöO×J$ ôTö [ýç åEõçXä$RôOç %XÇ×J$ ôTö åac÷ãO [ýç» J$ ôÌ^-×X¸JôÌ^ Eõ×»[ýê_ YçPöEõEõ Vç×Ì^±¼ö ×VÌ^ç Xçc÷*O '' - (%XXîç Xç»Ý, YÊœöç-105) - ""åEõc÷O$RôOç]çX Eõç×c÷XÝ Ac÷O YÇ×UFXTö a×~×[ýrô Xc÷'ã_C YÇ×UFX» åaì³V^ïî Eõ] Xc÷'_ãc÷ãTöX*'' - (YÉ[ýï EõUç - ×`£» [ýçã[ý AEõ QöOYã^çGÝ QöOYc÷ç», YÊœöç - 170) - ""YÇ×UFX» Gç×QöTö YÇ×UFX» Xç] %ç»Ó å_FEõ» Xç] Uç×Eõã_ YÇ×U\gö»ç_Tö ae»×lùTö Pöçc÷O» Y»ç YÇ×UFX ×[ý$Jôç×» QöO×_C¾çTö ac÷L c÷Ì^* Ac÷O EõUç×F×X QöO×$JôTö ×[ýã[ý×$JôTö c÷'ã_ å_FãEõ åTöãFTö» Y»¾wøÝÛ GÐÜšöTö åac÷O]ãTö Eõç^ï [ýî¾Øšöç _'[ý Yç×»[ý*'' - (YÉ[ýï EõUç - ×`£» [ýçã[ý AEõ QöOYã^çGÝ QöOYc÷ç», YÊœöç - 170)

- "" ×EõTöçY AFX AãEõã_Uç»ÝãÌ^ Y×$RÍô[ýê_ ×^ä$RôOç »a» V»Eõç» Töç» %\öç¾ %XÇ\ö¾ Eõ»ç ^çÌ^* yÔ] \öIøç å^X _çãG* åac÷O a]Ì^» »çLXÝ×TöEõ %ç»Ó aç]ç×LEõ [ýî¾Øšöçã»ç [ýîçFîç Vç×Iø Wý»ç» aÇã^çG %ç×$K÷_*'' - (]çXÇc÷» ]çãL ]çãL, YÊf-200) - "" GÐÜšöFX» YÒ×Töä$RôOç ×X[ýμùc÷O ×$JôÜ™öçEõbïEõ, ^Ç×Nþ» CY»Tö %çWýç×»Tö %ç»Ó EõUX\öeGÝ %×\öX¾*'' - (AEõ V`Eõ» ×$JôÜ™öç-VÇf×$JôÜ™öç, YÊf-216) - ""GÐÜšöFX» YçãTö YçãTö YÒEõç` Yçc÷Oä$K÷ å_FEõ» aç]ç×LEõ aä$JôTöXTöç, ^Ç×Nþ» ]çãLã» aTöî» ×[ýä`ÀbS %ç»Ó Fç×$RôOãFç¾ç å_çEõ aEõ_» Eõ_îçS» c÷ãEõ ]çTö ]Töç» YÒ¾STöç*'' - (AEõ V`Eõ» ×$JôÜ™öç-VÇf×$JôÜ™öç, YÊf-216) - "" %ç`ç[ýçVÝ Eõ×[ýãÌ^ ]çXÇc÷» %ç`ç \öeG Eõ»çä$RôOç ×[ý$Jô»ç Xçc÷O* %aÝ] éWý^ï %ç»Ó Eõrô» ]çãLã» Eõ×[ýãÌ^ åV×Fä$K÷ A$RôOç åaçSç_Ý \ö×¾bîTö*'' - (%a]ÝÌ^çTö m_Lç»» Eõ×[ýTöç, YÊf 222) aÇTöÝÿÂù aeã[ýVX`Ý_, YÒJ$ ôÇ » ×EõTöçY %Wýî^Ì X Eõ×» Y×»Yhõ [ýî×Nþ»ÖãY Y×»G×STö, _¶ùYÒ×Töœö å_FEõ UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç»ãV¾» "×[ý³VÇãTö ×aμÇù' %a]ÝÌ^ç \öçbç aç×c÷Töî» AFX QöOä{FXÝÌ^ YÇ×U* ×EõTöçYFX Y×$RÍô YçPöEõ (å`b YÊœöçTö J$ ôçCEõ)

åEõçPöç» VǾç»-×F×»×Eõ FÇ×_ Eõç] %XÇ^çÌ^Ý %çYÇ×X [ýî¾c÷ç» Eõã»* ×PöEõ %ç]ç» `»Ý»ä$RôOçC %ç±Áç» %ç`ÒÌ^Øšö_ %ç»Ó %ç±Áçc÷O a]Ì^ %XÇ^çÌ^Ý c÷OÌ^çEõ [ýî¾c÷ç» Eõã»* %ç±Áçc÷O `»Ý»ä$RôOç Y×»$Jôç_Xç Eõ×» J$ ô_çc÷O é_ ^çÌ^* GçQÍöÝ AFX $ J ô_ç[ýê_ ×^Vã» $ J ôç_Eõ» YÒãÌ^çLX %ç»Ó $Jôç_Eõ %×[ýc÷ãX ×^Vã» GçQÍöÝFX %$Jô_ éc÷ Yã» åac÷O V ã» `»Ý» Y×»$ J ôç_Eõ %ç±Áç» %×[ýc÷ãX [ýç %[ýTö]Û çXTö `»Ý» %$Jô_ [ýç ×XPö» éc÷ Yã»* %ç±Áçc÷O YÒ ã Ì ^ çLX %XÇ a ×» `»Ý»» %†-YÒTöî† å^ãX EõçS [ýî¾c÷ç» Eõ×» £ãX, J$ ôEÇõ [ýî¾c÷ç» Eõ×» åVãF, ]ÇFFX [ýî¾c÷ç» Eõ×» åEõç¾ç %ç»Ó aEõã_ç %×\ö[ýî×Nþ» [ýçã[ý [ýî¾c÷ç» Eõã» %Uï ç d `»Ý»» YÒ ã TöîEõä$ R ôO ç %eGEõ %ç±Áçc÷O Y×»$Jôç_Xç Eõã»* Ac÷O %ç±Áç `»Ý»» Y»ç ×[ý×$K÷~ éc÷ G'ã_ `»Ý» ×XU» éc÷ Y×»[ý - åTö×TöÌ^çc÷O `»Ý»» ]ÊTÇöî [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* Ac÷Oä$RôOç a[ýï ×[ý×VTö å^ ]c÷O åEõçX [ýÇ×_ \öç×¾ã_ %ç×] Lç×X] å^ %ç]ç» `»Ý»ä$RôOç Y‡ûTö±¼ö» a]çc÷ç»* Ac÷O a]Éc÷ %ç±Áç» ¥ç»ç Y×»$Jôç×_Tö c÷Ì^* Y×»$Jôç×_Tö Eõ]ï å^ãX- ]c÷O

åVãFç, ]c÷O S£ãXç, ]c÷O $Jô_ç×Zõ»ç Eõã»ç - Ac÷O Eõ]ïã[ýç» %ç±Áçc÷O Eõã»ç¾çc÷O ^×VC "%ç±Áç' `»Ý»» Y»ç YÊUEõ* ×^Vã» æ$RôO×_ãZõçX» ¥ç»ç åEõç¾ç [ýç £Xç LX æ$RôO×_ãZõçX» Y»ç YÊUEõ, åac÷OVã» $JôEÇõ, YçS, ]ÇF %ç×V açWýX a]Éc÷» Y»ç %ç±Áç YÊUEõ* - c÷O AEõ æ$JôTöXçãc÷ ]çãUç* ×EõÌ^ãXç %ç±Áç `»Ý»Tö UçãEõ ^×VC c÷O ×XãL J$ ôEÇõ, EõçS, XçEõ, [ýç ]ÇF Xc÷Ì^* ×EõÜ™Çö $JôEÇõ» ¥ç»ç $JôçÌ^ [ýç EõçS» ¥ç»ç £ãX c÷OTöîç×V* åTöCg %×[ýXç`Ý, ×EõÜ™Çö `»Ý» ×[ýXç`Ý, Ac÷O `»Ýã» Eõ]ï Eõ×»[ýê_ Yçc÷äO K$ ÷, å\öçG Eõ×»[ýê_ Yçc÷Oä$K÷; ×EõÜ™Çö `»Ý»» ¥ç»ç Eõç] Eõã»ç¾çLãXc÷O [ýç å\öçGçLãXc÷O "]c÷O'* %L»-%]» %ç±Áç* Eõ]ï» %Ü™öTö %ç±Áç» GÊc÷Ø‘ö»ÖY [ýç %ç±Áç» åYç$JôçEõ Ø‘ö»ÖY Ac÷O `»Ý»ä$RôOç %ç±Áçc÷O å^×TöÌ^ç A×» ^çÌ ^ åTö×TöÌ ^ ç åEõç¾ç c÷Ì ^ "åLîç×Tö m×$K÷ G'_' (The light has gone)* LݾX Xç$RôO» \öçCXç å`b c÷'_* `»Ý» A×TöÌ^ç %$Jô_ [ýç ]ÊTö* ^ÇmTöçc÷Oä$K÷ - "açŠç×c÷Eõ WýX×`×»'» Tö»Zõ» Y»ç*

GçμùÝ[ýçV» Y] åF×V

Ac÷[O ýç» açeaV aEõã_ %ç~ç c÷çLçã»» %X`XTö a]GÐ \öç»Tö» LXGS» Ø‘ö»ÖY åV×F ×^ä$RôOç YÒØ™öç¾ c÷çTö$JôçY×»ã_ _'ã_ åaÌ^çC %ç\Çö¾ç \ö»ç å^Xãc÷ _çãG* Eõç»S aeaV» ×XÌ^]]ãTö AãX YÒØ™öç¾ c÷Ì^ ×[ý\öçLX» L×»Ì^ãTö å\öç$RôO» [ýî¾Øšöçã»ãc÷* ×EõÜ™öÇ Ac÷O LXã_çEõYç_ ×[ý_» ålùyTö ×EõÌ^ c÷çTö$JôçY׻㻠a]UïX åVFÇC¾ç» Vã» [ýî¾Øšöç _'ã_ åaÌ^çC A$RôOç YÒ` éc÷ »'_* Eõç»S ×[ýGTö 12 [ý$K÷ã» Ac÷O å_çEõYç_ ×[ý_FX Y×TöTö éc÷ UEõç EõUçä$RôOç `çaEõ-×[ýã»çWýÝ åEõçãXç Vã_c÷O »çc÷OLEõ XLXçã_* 14-15Tö]Ë aeaV» aVaî» AEõçe`c÷O ×XL» aç-a+×wø 10 mS» %×WýEõ ]çy 5 [ýK$ ÷» açeaV-×[ýWýç^Ì Eõ éc÷å^Ì c÷O H×$RôOäK$ ÷* Töç» éEõ×ZõÌ^d _'[ý Y»ç LXã_çEõYç_ ×[ý_ Ac÷O aEõ_ å_çãEõ %XçGTö ×VXTö %çc÷OX Eõ×» ×XL» \ö×»Tö EÇõPöç» ]ç×»[ýãX ? ]çy %ç~ç» a]UïX» LXYÒ[ýçc÷Eõ `çÜ™ö Eõ»ç» AEõ åEõì`_ å^Xãc÷ _çãG* %ç»Ó TöçãEõ [ýÇ×L %ç~çc÷O %X`X \öeG Eõ×» éEõä$K÷ å^ åTöCg Ac÷O %X`X ]çy Øšö×GTö »ç×Fä$K÷, \ö×¾bîãTö Ac÷O [ýî¾Øšöç» a+Òaç»S Eõ»ç c÷'[ý* åV`» Ø‘öçWýÝXTöç ^gÇLTö å^×TöÌ^ç åV` ×[ý\öçLX» YÒØ™öç¾ %çç×c÷_, ]c÷ç±Áç GçμùÝãÌ^ Töç» ×[ýã»çWýÝTöç Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó åXç¾çFç×_Tö ×XãL ×c÷³VÇ]Ç$K÷_]çX» a+ÒÝ×Tö» Eõç»ãS %X`X aTöîçGÐc÷ Eõ×»×$K÷_* åTöãX %¾Øšöç» Yç$K÷Tö GçμùÝLÝ ×V{Ýê_ HÉ×» %c÷çTö åTö×TöÌ^ç» G\öSï» åLãXã»_ ]çQöO°RôO å[ýä$RôOX $Jôçc÷çã[ý GçμùÝEõ _GWý×» éEõ×$K÷_ å[ýçã_ ]c÷O EõeäGÐ$K÷Eõ å]ãXL Eõ×»ã_ç G×TöãEõ %çYÇ×X åV` ×[ý\öçLXTö %çY×wø XEõ×»[ý* ×EõÜ™Çö QöOwø»Tö GçμùÝLÝãÌ^ éEõ×$K÷_ å^ EõeäGÐ$K÷Eõ å]ãXL Eõ×»_ç c÷Ì^, ×EõÜ™Çö åV`[ýçaÝ å]ç» _GTö %çä$K÷* åaãÌ^ %ç×L» %¾ØšöçTö åV`[ýçaÝ %ç~ç c÷çLçã»» VÇXÝÛÅ×Tö ×[ýã»çWýÝ %çã³Vç_X» _GTö %çä$K÷* TöUçEõ×UTö »çc÷OL» YÒ×Tö×X×Wý å[ýç_ç aEõ_» _GTö Xçc÷O* Eõç»S a»c÷ aeFîãEõ \öç»TöÝÌ^ LXaçWýç»S» G×»œö aeFîEõ» å\öç$RôO Yçc÷O LÌ^Ý åc÷ç¾ç Xçc÷O* ]çy ×X[ýïç$JôXÝ %eEõTöãc÷ ×[ýLÌ^Ý åHç×bTö åc÷ç¾ç [ýî×Nþ * Xc÷Ì^ãX ?


SAPTAHIK DHANSIRI :: VOL. XXXII :: NO. 36/37 :: WEDNESDAY - 7/14 SEPT. - 2011 GOLAGHAT :: PH. (03774) 282355 :: CIRCULATION - 2100. POSTAL NO.

PMG - 43

UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç»» ×[ý³VÇãTö ×aμÇù 3 YÊœöç» Y»ç

aEõã_ åEõc÷O[ýçFãXç ×EõTöçY» Xç] %ç»Ó Töç» aç»çe` Y^ïÜ™ö adzV»êEõ Lç×X[ýê_ aÇ×[ýWýç Yç[ý* c÷OÌ^çTö åTöY~FX ×EõTöçY» ]ÇEõ×_ %çã_ç$JôXç Eõ»ç ]Ü™ö[ýî a×~×¾rô Eõ»ç éc÷ä$K÷* $K÷çy-$K÷çyÝãÌ^ ×EõTöçYFX Y×$RÍôã_ QöOYEÊõTö åXçãc÷ç¾çêEõ XçUçãEõ* YÇ×U\gö»ç_Tö ×EõTöçYFX ae»lùS» å^çGî ×EõTöçYFX [ý§_ YÒ$Jôç» %ç»Ó ac÷L_\öî åc÷ç¾ç» [ýî¾Øšöç c÷'ã_ \öç_ c÷Ì^* YÒçpûTöç, YçGïTöç %ç»Ó aeã[ýVX`Ý_Töç» [ýçã[ý ×[ý³VÇãTö ×aμÇù åVFç åYç¾ç» QöOY×» YçPöEõ a]çLãEõç ]ç_çEõç»ãVã¾ Ac÷O aÇ×[ýWýç %EõYä$RôO %YïS Eõ×»ä$K÷* ×EõTöçYFX» Ø‘öEõÝÌ^ é[ý×`rô %XXî* GÐÜšö LGTö» AEõ c÷O×Töc÷ça* ]ç_çEõç»ãV¾» aÇØ‘öçØšöî %ç»Ó Eõ_]» Wýç» å[ýç¾TöÝ éX» åEõç[ýç_ åagçTö» Vã» %[ýîçc÷Tö UçEõEõ* åTöãFTö» Y»ç %ç»Ó %×WýEõ å_Fç Yç[ýê_ [ýç$RôO $Jôçc÷O å»ç¾ç c÷'_* ""×[ý³VÇãTö ×aμÇù'' å_FEõ f UçãX`Ÿ» ]ç_çEõç» YÒEõç`Eõ f $Jô³VÐ YÒEõç`, YçS[ýLç», m¾çc÷ç$RôOÝ -1 YÒU] YÒEõç` f åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý, 2011 å[ý$RÇôOYçTö f å[ýSÇ ×]`Ò* Ø‘ö±¼ö f ]×SEõç ]ç_çEõç»* ]É_î f 130 $RôOEõç YÊœöç f 223* ()()()()

ýåGç_çHç$RôO `çFç aç×c÷Töî a\öç» YÒ×Töœöç ×V¾aTö ×[ý×`rô [ýî×NþaEõ_ * Zõä$RôOç - %×]Tö XçG»Ý

éVÌ^çe %‡û_» ×`lùç [ýî¾Øšöç

åGç_çHç$ R ôO ×L_ç» %XîTö] EÊ õ ×b YÒ W ýçX éVÌ ^ çe %‡û_» ×[ýbãÌ^ A×Tö^Ì ç aEõã_çã¾ \öç_Vã» LçãX* åGç_çHç$ R ôO a]×rôä$ R ôO ç » %ãˆùÛ E õ %e`c÷O G]ç×»m×» =~Ì^X F‰ø» %WýÝXØšö [ýTöÛ]çX éVÌ^çe %‡û_* %‡û_ä$RôOç YÒWýçX]Ü—öÝ GÐç] $JôQÍöEõ å^çLXç %WýÝXTö %ç]ç» »çLîFXTö YÒEÊõTöãTöc÷O %×Tö YÇ»×S - Ac÷O ×^×[ý_çEõ YU ×X]ïçS Eõ»ç éc÷äK$ ÷ åac÷O ×[ý_çEõ» ×\öTö»Tö a»c÷ aeFîEõ EõUç éVÌ^çe %‡û_» [ýÇEÇõTö UEõç YU ×X]ïçS» ×Eõ$KÇ÷×VX» ×Y$K÷ãTöc÷O [ýî¾c÷ç»» %XÇYã^çGÝ åc÷ç¾çTö AEõç_» YÇ » ×S EõÝ×TöÛ Øö‚Ê × Tö »çc÷LO » %c÷ç-ã^ç¾ç ålùyTö XTÇöX a]aîçc÷O åVFç ×VãÌ^*[ýF_ç-[ýF_êEõ ×[ý_çãEõc÷O YÒEõç` Eõã»* Ac÷Oãc÷X A»çc÷O å^ç¾ç YEõÝ YU» CYã»ã» åFçL Eõç×$RÍôãÌ^c÷O c÷CEõ, %‡û_ä$RôçO ×EõÜöÇ™ A×Tö^Ì çC ×`lùç ålùyTö $Jôçc÷OãEõã_ã»c÷O c÷CEõ %U[ýç ^Ü—ö$Jôç×_Tö VÇ$JôEõÝÌ^ç-$Jôç×»$JôEõÝÌ^ç [ýçc÷ãXc÷O [ý§ ×Y$Jô Y×» é»æ$K÷* ×[ýGTö `TöçŒÝ» c÷CEõ %c÷ç-ã^ç¾çTö åVFç ×VÌ^ç %aÇ×[ýWýç \ÇöNþ å\öçGÝãÌ^ãc÷ %XÇ]çX c÷eO 1986 J$ ôX» Y×»Eõ”Xç» Y»çãc÷ Eõ×»[ý Yçã»* »çLîFX» %XîçXî Pöçc÷OTöêEõ åGç_çHç$RôO ×L_ç» Ac÷O éVÌ^çe %‡û_» »çc÷ãO L VF_ Eõ»ç GÐç]îç‡û_» [ýç$RôO-YU VÐÓTö G×TöTö ×X]ïçS Eõ»ç éc÷ä$K÷ ØšöçXÝÌ^ ×[ýWýç×Ì^Eõç ]ç×$RôãO Tö H»-[ýç»Ý é_ å\öçR$ ôVO çX aç[ýîØ™ö TöUç GQÍöEõçŠçXÝ ×[ý\öçG» Vç×Ì^±¼öTö UEõç ]Ü—öÝ G»çEõÝ» a×yÔÌ^ Eõ×»[ýê_ Yçc÷äO K$ ÷* =Nþ Y×»Eõ”Xç» \Éö×]EõçTö* %¾ã`î %Xî %‡û_ãTöç å^ ×Y$K÷ Y×» %çä$K÷ åTöãX %çãG-Yçä$K÷ ]çy A$RôçO c÷O ×$JôÜö™ ç å^ãXXc÷Ì^* A×TöÌ^ç ]É_ EõUç éc÷ä$K÷ YU, V_e, YÇ_ %ç×V ×X]ïçSTö åTöãX [ýäK$ ÷ã»Eõ» \öçTö]×Ç Pö å^çGç» Eõ»ç* Eõç×»Eõ»Ý ×V`ä$RôOç» YÒ×Tö m»Ó±¼ö ×X×VÌ^çTö %ç»Ó ×[ýã`bpû» Tö»Zõ» ×`lùç-×[ýVîç» ×[ýbãÌ^ Y×»ã[ý` G×$RôÍ [ýê_ Y»ç ×Xœöçã» Eõ]ïTö J$ ôEõÇ ×X×VÌ^çTö ×X]ïçS» Vç×Ì^±¼öTö UEõç aEõã_ Eõç]Tö %çc÷×»ãÌ^c÷O Xêc÷×K$ ÷_* a]Ì^» G×TöTö Gç×Zõ_×Tö Eõ»çTö %×Tö åaçXEõçã_ YUã[ýç» Xrô c÷Ì^* AãX A$RôOç YU éVÌ^çe[ýçaÝ» åaì\öçGî =VÌ^ c÷'_* åGç_çHç$RôO $Jôc÷»» a]ÝY¾wøÝÛ [ý»×$RôOe-c÷çTöÝãÌ^ãFç¾ç é_ YVÇ]×S 1991 J$ ôXTö G]ç×»m×» =~Ì^X F‰ø ×Tö×X%ç×_» Y»ç ×^ä$RôçO YU %GÐa» éc÷äK$ ÷* %×Tö Eõ] ×VX» ×\öTö»ãTö c÷Ì^* Ac÷O Y×»Eõ”XçãTö \öç»TöÝÌ^ L»çLÝSï éc÷ Y»ç Ac÷O YUä$RôOç ×[ý\öçãG å]»ç]×Tö» YÒ×TöC $JôEÇõ ×V[ýê_ LçTöÝÌ^ EõeäGÐ$K÷ Vã_ $Jô»Eõç» GPöX å[ýçWýc÷Ì^ a]Ì^ åYç¾ç Xçc÷O* Zõ_Tö åEõc÷O[ýç[ý$K÷ã»ç \öGÂYÒçÌ^ %¾Øšöçã»c÷O Eõã»* YÒÌ^çTö ]ÇFî]Ü—öÝ ×c÷ãTö`Ÿ» EO õÝÌ^çc÷O %a]Tö Y‡ûçÌ^Tö ×X[ýçï J$ ôX YUä$RôOç %[ýîçc÷Tö %çä$K÷* QöOˆùÛTö] ]c÷ã_ ×[ýbÌ^ä$RôOç L»Ó»Ý ×c÷$Jôçã[ý `c÷ YTöç» Yç$K÷Töãc÷ éVÌ^çe %‡û_» ×[ýbãÌ^ GSî Eõ×» YÒãÌ^çLXÝÌ^ [ýî¾Øšöç» YÒ×Tö $JôEÇõ ×VÌ^Eõ* %Wýî^Ì X A$RôçO J$ ô_çc÷O åGç_çHç$RôO XG»Tö AFX a\öçTö éVÌ^çe %‡û_» =~×TöEõã” Eõç] Eõ»ç» %ç`Ÿça ×VãÌ^* åGç_çHç$ R ôO a]×rô» Y»ç åac÷O a]Ì^Tö ×[ýWýçÌ ^ Eõ [ýçe_çãV`Eõ \Éö×] c÷Ø™öçÜ™ö»» YÒ×Tö[ýçVTö %ç$KÇ÷» åLç» é_ å`ç\öç^çyç åGç_çHç$RôOTö* Zõä$RôOç - %×]Tö XçG»Ý × c ÷ $ J ô ç ã Y

[ý»×$RôOe-c÷çTöÝãÌ^ãFç¾ç YU» VÇ»ç¾Øšöç

×X[ýçï ×$JôTö åc÷ç¾ç YÒ^Ì çTö XãGX åXCãG éVÌ^çe %‡û_» =~×TöEõã” [ý×_œö YVãlùY GÐc÷S Eõ×» G]ç×»m×» =~Ì^X F‰øEõ c÷.O A.A$Jô. [ýEÀ õ ×c÷J$ ôçãY åHçbSç Eõ»çc÷O %XîçXî =~Ì^X» %çgJ$ ô×X» _GãTö ×`lùç [ýî¾Øšöçã»ç =~×Tö» [ýçã[ý VÊR$ ôÍ YVãlùY GÐc÷S Eõ×» \öçã_]çX å[ý-J$ ô»Eõç»Ý ×[ýVîç_Ì^ J$ ô»Eõç»ÝEõ»S Eõ×» ×`lùç» =~×TöTö %×»c÷Sç å^çGçÌ^* å[ýJ$ ô»Eõç»Ý •Çõ_ UEõç %‡û_ ×c÷$JôçãY åGç_çHç$RôO ×L_ç» ×\öTö»Tö Ac÷O éVÌ^çe %‡ûã_c÷O YÒWýçX* A×Tö^Ì çC ×Eõ$K÷Ç aeFîEõ ×[ýVîç_Ì^ å[ýJ$ ô»Eõç»Ý \öçã¾c÷O J$ ô×_ %çä$K÷* ×[ýGTö 1991 $ J ôX» Y×»Eõ”Xç» Yç$K÷Tö 1996 $JôX» Y×»Eõ”Xç» Y»ç 2009 [ýbïê_ Ac÷O aÇVÝHï Eõç_ä$K÷ç¾çTö éVÌ^çe %‡û_» ×`lùç» [ýî¾ØšöçYXç =~Tö åXçãc÷ç¾ç Eõç»S ×Eõ$KÇ÷]çX %ç×c÷ Y×»_* ×[ýGTö 16/12/2000 » ×VXç åTö×TöÌ^ç» åEõ³VÐÝÌ^ ×[ýãL×Y $Jô»Eõçã» \öç»Tö[ýbï» =ãVîçGY×Tö aEõ_» AFX a\öçTö åHçbSç Eõ×»×$K÷_ å^ $Jô»Eõç»Ý Eõ]ï$Jôç»ÝEõ `ÝäHÐ Eõç]» Y»ç [ýçWýîTöç]É_Eõ %[ýîçc÷×Tö ×V åac÷O YVã[ýç» ×[ý_×Ç Š Eõ»ç c÷'[ý* %ç»Ó YVã[ýç»Tö XTÇöX ×X^Ç × Nþ ×VÌ ^ ç Xc÷'[ý* åac÷O ×XãVÛ`Xç]ãTö %a]ãTöç åac÷O a]Ì^» %a]» ]ÇFî]Ü—öÝ YÒZÇõ{ EÇõ]ç» ]c÷Ü™öc÷O XGgç¾» AFX a\öçTö 27/ 12/2000 J$ ôXTö åHçbSç Eõ×»×$K÷_ å^ %a]ãTöç %VÉ» \ö×¾bîãTö åEõçãXç ×[ý\öçGãTö ×X^Ç×Nþ ×VÌ^ç» a•öç¾Xç Xçc÷O 2010 $JôX Y^ïÜ™ö* AãX AEõ Y×»×Øšö×TöTö %a]Tö 2001 %ç»Ó 2006 J$ ôXTö `çaXTö EõeäGÐK$ ÷ V_» $Jô»Eõç» GPöX c÷Ì^ ^×VC $JôçEõ×»Tö ×X^Ç×Nþ ålùyTö Ac÷O $JÇô×Nþ [ýçc÷ç_

- ^VÇ [ý»Ó¾ç YǹY[ýX*

UEõç [ýçã[ý Tö»ÓS GêG åXTÊö±¼öçWýÝX $Jô»Eõçã»ç ×[ýYçIøTö Y×»_* AãX Eõç»STö Ac÷O éVÌ^çe» Vã» ×Y$JôY»ç %‡û_» %¾Øšöç AãEõ[ýçã» å[ýÌ^ç éc÷ Y×»_, \öçã_]çX •Çõ_ å[ýJ$ ô»Eõç»Ý\öçã¾ Uç×Eõ G'_* %¾ã`î Ac÷O $Jô»Eõç»» Eõç^ïEõç_Tö ×`£ =~Ì^X YÒEõ”, a[ýï×`lùç ×]$JôX %ç×V ×`lùçãEõ³VÐ YÒ×Töœöç éc÷ä$K÷* Ac÷O VÝH_ÝÌ ^ ç a]Ì^ä$K÷ç¾çTö å[ý$Jô»Eõç»Ý •Çõ_» ×`lùEõ aEõã_ $JôçEõ×» LݾX» éX»ç`î %XÇ \ ö¾ Eõ×» •Ç õ _» ×`lùç» YÒ×Tö ]X-EõçS åY_çc÷O A»ç-Wý»ç ]ãXç\öç¾ _'[ýê_ [ýçWýî åc÷ç¾ç [ýçã[ý Ac÷O %‡û_» ×`lùç [ýî¾Øšöç ^ãUçY^ÇNþ åc÷ç¾ç Xçc÷O [ýÇ×_[ý Yç×»* Ac÷O ålùyTö åGç_çHç$RôO a]×rô» ×[ýWýç×Ì^Eõç TöUç ]Ü—öÝ %LÜ™ ö ç åXCG [ýçc÷O ã V=ã¾ ^ãUçY^ÇNþ [ýî¾Øšöç GÐc÷S Eõ»ç» %ç`ç Eõ×»ã_ç ^çãTö VÇFÝÌ^ç $K÷çy$ K ÷çyÝ aEõ_» ×`lùç GÐ c ÷S ac÷LaçWýî c÷Ì^ %ç»Ó å[ý$Jô»Eõç»Ý •Ç õ _a]É c ÷, ×^ã[ýçã» a]çLTö YÒ\ÉöTö [ý»Iø×S å^çGçc÷O %ç×c÷ä$K÷ åac÷Oa]Éc÷ $Jô»Eõç»Ý Eõ»S Eõ»çTö [ý×_œö [ýVãlùY _'[ý* %çGÜ™ÇöEõ 2011 [ýbï» ×X[ýïç$JôXãTöç EõeäGÐ$K÷ V_» $Jô»Eõç» %a]Tö YÒ×Töœöç c÷'å_ãc÷ éVÌ^çe %‡û_» ×`lùç [ýî¾Øšöç» =~×Tö c÷'[ý* TöçãEõ Xc÷'å_ éVÌ^çIø» »çc÷OL Qö_ç» [ýG»Ý éc÷ Qö_çãTö £Eõç[ý _ç×G[ý* G×TöãEõ »çc÷OL a»¾ c÷'[ý» c÷'_* éVÌ^çe %‡û_» ×`lùç [ýî¾Øšöç =~Tö c÷CEõ*

WýX×`×» Xîça a×]×Tö» éc÷ åGç_çHç$RôOô açŠç×c÷Eõ WýX×`×» $K÷Yç`ç_Tö `ÒÝ]TöÝ YÉSî [ý»Ó¾ç» ¥ç»ç ]Ç×VÐTö C YÒEõç×`Tö a+çVEõ f `ÒÝ%YÉ[[ýï EÇõ]ç» [ý»Ó¾ç, ac÷-a+çVEõ `ÒÝ]TöÝ ]׳V»ç [ý»Ó¾ç XçU*

Xaptahik Dhansiri (issue 36-37)  

32 nyears old weekly newspaper from Golaghat, Assam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you