Page 1

åGç_çHç$RôOô» Y»ç ×[ýGTö 34 [ý$K÷» Wý×» ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ YÒEõç` Yçc÷O UEõç ""açŠç×c÷Eõ WýX×`×»'' YRÍôEõ, YRÍÆô¾çCEõõ_GãTö %çãYçXç» %‡û_» %\ öç¾-%×\öã^çG æYÒ»S Eõ»Eõ**

açŠç×c÷Eõ WýX×`×»

ff

[ý»Iø×S» ×X×»F (QöçEõã^çãG)

×Tö×X[ý$K÷»ÝÌ^ç f 350.00 $RôOEõç A[ý$K÷»ÝÌ^ç f 120.00 $RôOEõç ]É_î YÒ×TöFãX f 003.00 $RôOEõç

www : dhansiri.com e-mail : editor@dhansiri.com

34 [ý$K÷», 8/9 aeFîç

ff

19/26 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14

ff [ýÇWý[ýç»

vol. xxxIV :: no. 8/9:: rni - 34005/80 :: wednesday - 19/26 FeBRUARY 2014 :: golaghat :: : 282355

å^ç»c÷ç$RôOTö YÇ»Sç QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» YÒV`ïXÝ

m¾çc÷ç$RôOÝTö %XÇלöTö "×\ööXä$RôOL Eõç» å»_Ý'Tö YÒU] ØšöçXYÒçŠ Ac÷O GçQÍöÝFX åGç_çHç$RôO» ×[ý×`rô XçG×»Eõ `ÒÝ%YÉ[ýï [ý»Ó¾ç»* åTöãFTö» %Xî AFX 1950 $JôX» GçQÍöÝãÌ^C Ac÷O å»_ÝTö \öçG _Ì^* %çaç] ×®Ïô×[ýQöOX EõçEõTö» YÒ×TöœöçYEõ YÒÌ^çTö »çWýçãGç×[ý³V [ý»Ó¾ç» AFX YÇ»Sç GçQÍöÝ» _GãTö YÒçÌ^ 40 FX YÇ»×S GçQÍöÝãÌ^ Ac÷O å»_ÝTö %e` GÐc÷S Eõ×»×$K÷_*

× [ ý × ` rô a]ç L Eõ ] Þ × [ ý × Y X $ J ô ³ V Ð Vwø » %a]» Eõ _ e×Eõ T ö H$ R ô O Xç \Éö×]c÷ÝãX `»Ý»Tö LÇc÷O _Gçc÷O %ç±ÁLçc÷ LX½ `Tö[ýbï =VË^çYX» YÒØ™Çö×Tö

åV`» Ø‘öçWýÝXTöç ^gÇL» åaXçY×Tö åXãc÷»Ó-GçµùÝ Y×»Ì^ç_» ^Ǿ»çL »ç§_ GçµùÝ» %a] }]S» %çG×VXç ]ÇFî]Ü—öÝ Tö»ÓS GêG `ç×aTö J$ ô»Eõç»» åEõ³VÐØöš _ a×$Jô[ýç_Ì^» aX½ÆFTö ALX LXLçTöÝÌ^ \Éö×]c÷ÝX, =ä¬K÷×VTö å_çãEõ ×XL» GçTö mc÷O _Gçc÷O %×GÂV„ù éc÷ ]ÊTÇöî [ý»S Eõ»ç H$RôOXçc÷O a]GÐ %a]» LXLݾXEõ ×[ý×Øö‚Tö Eõ×» TÇö×_ä$K÷* Eõç»S AãX \Éö×]c÷ÝãX \Éö×]» Yvôç ×[ý$Jôç×» XçYçc÷O =ä¬K÷V åc÷ç¾çTö Ac÷O $Jô»] ×aˆùçÜ™ö å_ç¾çä$RôOçã¾ GSTöç×Ü—öEõ \ öç»Tö[ýbïTö ×Eõc÷» c÷O׆Tö [ýc÷X Eõ×»ä$K÷ ? AÌ^ç %a]» VÇFÝÌ^ç-×X$Jô_ç» ×[ýãlùç\ö» %çGLçXXÝ Xc÷Ì^ãX ? %Eõ_ m¾çc÷ç$RôOÝ %ç»Ó c÷OÌ^ç» Yç`Ÿï¾TöÝ %‡û_ãTö UEõç 85 c÷çLç» \Éö×] c÷ÝX (TöUçEõ×UTö å[ýVF_Eõç»Ý)Eõ YÒ`çaãX [ýçã» [ýçã» =ä¬K÷V Eõ»ç %ç»Ó åac÷O Y$RôO\Éö×] ãTö EÊõbEõ ]Ç×Nþ aeGÐç] a×]×Tö Xç]» A$RôOç aeGPöãX %çã³Vç_X $Jô_çc÷O UEõç Ø‘öã±¼öC VÝHï×VX Wý×» ]ÇFî]Ü—öÝ TöUç %a] $Jô»Eõçã» %çãEõç»ãGçL ]ãXç\öç¾ åVFǾçc÷O ×X×_ïŠ éc÷ UEõç TöUç a]aîç a]çWýçXTö Y_çÌ^X[ýçVÝ Eõç^ïc÷O \Éö×]c÷ÝX» Ac÷O %ç±ÁLçc÷» Eõç»S

åGç_çHç$RôO» EÇõ»ç_m×»» ×[ý×`rô a] çLEõ]Þ ×[ý×YX $Jô³VÐ Vwø» AFX Øö‚Ê×Tö$Jôç»S a\öç åTöãFTö» [ýça\ö¾X YÒçeGSTö %¾a»YÒçŠ ×`lùEõ ]Ç×c÷[ýÇ_ c÷Eõ» a\öçY×Tö±¼öTö %XÇלöTö c÷Ì^* ×[ý×`rô ×`”Ý TöUç %¾a»YÒçŠ YÒWýçX ×`lùEõ ×`¾ `]ïç PöçEÇõã» Øö‚Ê×Tö$Jôç»S Eõ»ç %ç»Ó %¾a»YÒçŠ YÒWýçX ×`lù×Ì^yÝ ]Ý»ç ]c÷Ü™ö» =ã`î [ýîçFîçã» %绐ö åc÷ç¾ç a\öçFXTö a]çLEõ]Þ %TÇö_ åGçØ‘öç] Ý, å^çãGX [ý»ç, Xç»çÌ^S Vça, _lù`Ÿ» [ý»Ó¾ç, ×LãTöX Vwø, %¾a»YÒçŠ YÒWýçX ×`lùEõ XãGX `]ïç, YÇ»tÌ^ åGçØ‘öç]Ý %ç×VãÌ^ YÒÌ^çTö Vwøc÷O a] çLê_ %çG[ýä$RÍôç¾ç %¾VçX TöUç LݾX» ×[ý×\ ö~ ×V` %çã_çEõYçTö Eõã» %ç»Ó Ac÷O [ý$K÷»ä$RôOç åTöãFTö» LX½ `Tö[ýbï»ÖãY Yç_X Eõ»ç» ×aˆùçÜ™ö _Ì^* 1915 $JôX» 26 åZõ[ýÐÓ¾ç»ÝTö AEõ EÊõbEõ Y×»Ì^ç_» LX½ GÐc÷S Eõ»ç VwøãVã¾ ×[ý×\ö~ aç] ç×LEõ Eõç]Tö %ç±Á×XãÌ^çG Eõ×»×$K÷_* 2015 $JôX» 26 åZõ[ýÐÓ¾ç»ÝTö åTöãFTö» LX½`Tö[ýbï» ] É_ %XÇœöçX %XÇלöTö Eõ×»[ýê_ ×aˆùçÜ™ö GÐc÷S Eõ×» ×`¾ `]ïç PöçEÇõ»Eõ a\öçY×Tö, YÇ»tÌ^ åGçØ‘öç] Ý-å»SÇ VwøEõ ^Ç$RôOÝÌ^ç a+çVEõ ×c÷$JôçãY é_ ×[ý×YX $Jô³VÐ Vwø LX½ `Tö[ýbï =VË ^çYX a×]×TöFX GPöX Eõ»ç c÷Ì^* Ac÷O =Y_ãlù ×[ý×\ö~ Eõç^ïaÉ$JôÝ» _GãTö AF×X Øö‚ç»Eõ GÐÜšö YÒEõç`ã»ç ×aˆùçÜ™ö å_ç¾ç c÷Ì^*

\öç»TöÝÌ^ QöçEõ åa¾ç» 1854 $JôX» »çSÝ ×\öãkôç»ÝÌ^ç» $K÷×[ý %e×EõTö YÒU] QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» c÷O×Töc÷ça agǾ׻ å^ç»c÷ç$RôOØšö %a] aç×c÷Töî a\öç» X[ýÝX $Jô³VÐ [ý»Vê_ Øö‚Ê×Tö \ö¾XTö 26 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý» Y»ç %绐ö éc÷ä$K÷ »ç×LîEõ Y^ïçÌ^» ×Zõ_çä$RôO_Ý %a] æYÒj 2014* [ýTöÛ]çX a]Ì^Tö QöçEõãa¾ç» _GãTö QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» [ýî¾c÷ç» Eõ×] %c÷ç» a]Ì^Tö QöçEõ ×$RôOEõ$RôO aeGÐc÷» YÇ»×S "c÷×[ý'Eõ =#Ý×¾Tö Eõ»ç» _GãTö QöçEõ ×[ý\öçGEõ %×WýEõ G×Tö YÒVçX Eõ»ç» =ã`îã» %a]» ]ÇFî QöçEõYç_» =ãVîçGTö Ac÷O QöçEõ ×$RôOEõ$RôO YÒV`ïXÝ %XÇלöTö Eõ»ç éc÷ä$K÷* 1766 $JôXTö \öç»Tö[ýbïTö QöçEõ åa¾ç» £\ö绐ö åc÷ç¾ç» Yç$K÷Tö VÐÓTöG×TöTö [ýÊ׈ù åYç¾ç Ac÷O QöçEõãa¾ç» TöUî YÒ^Ç×Nþ» [ýwïø] çX ×VXTö $Jôç×c÷Vç [ý§×F×X Eõ×] %ç×c÷ä$K÷* AFX åV` TöUç A$RôOç

Lç×Tö» c÷O×Töc÷ça YÒ×TöZõ×_Tö åc÷ç¾çTö QöçEõ ×$RôOEõä$RôO YÒ\ÉöTö [ý»Iø×S %çG[ý$RÍôçc÷O %ç×c÷ä$K÷* Zõ_Tö A$RôOEõÝÌ^ç QöçEõ×$RôOEõ$RôO A$RôOç» Vç] _lùç×WýEõ Y^ïÜ™ö éc÷ä$K÷* »çrÑô AFX» c÷O×Töc÷ça TöUç V`ïX» ×F×»EõÝ Ø‘ö»ÖY QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» L×»Ì^ãTö »çrôFX» B×Töc÷î, [ýç×SLî, [ýÇ»tÝ, Eõ_ç, %ç×V ×[ý×\ö~ ×V` aç]×» aç] GÐÝEõ ×$JôÜö™ çWýç»ç YÒ×TöZõ×_Tö c÷^Ì * Ac÷O QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» ae»lùS %ç»Ó ae[ýˆùÛX» =ã`î %çGTö »ç×FãÌ^c÷O QöçEõ ×[ý\öçãG Ac÷O YÒV`ïXÝ» %çãÌ^çLX Eõ×»ä$K÷* Ac÷O YÒV`ïXÝTö »çLî» ×\ ö~ YÒçÜ™ö» 15 G»çEõÝ ×Zõ_ çä$RôO_Ýärô %e` GÐc÷S Eõ×»ä$K÷* Ø‘öçWýÝãXçwø» ^ÇG» Y»ç [ýwïø] çXê_ãEõ [ý§ QöçEõ ×$RôOEõ$RôO» a]çc÷ç» H$RôOç Ac÷O YÒV`ïXÝFX =ã¥çWýX Eõã» QöçEõ ×[ý\ öçG» %a] $JôyÔ» åYçrô]çrô»

åGç_çHç$RôOTö [ýçTö×» EõçEõTö» c÷Eõç»Eõ a¶‘öWýïXç» %çãÌ^çLX åGç_çHç$RôO» ae[ýçV aç×c÷Töî, açe•Êõ×TöEõ %ç»Ó aç]ç×LEõ

%XÇœöçX "Eõ_]'» YÒU] [ýç×bïEõ YÒ×Töœöç ×V¾a» _GTö aeG×Tö »ç×F %c÷ç 2 ]ç$JôÛ» ×VXç ØšöçXÝÌ^ Aã]$Jôç» ×UãÌ^$RôOç» c÷_Tö AEõ [ýî×TöyÔ]Ý Eõç^ïaÉ$JôÝã» ×L_çFX» `Töç×WýEõ [ýçTö×» EõçEõTö» c÷Eõç»Eõ a¶‘öˆùÛXç» LãXç¾ç» _GãTö _lù¿ÝXçU å[ýL[ý»Ó¾ç» åQö»` [ý$K÷»ÝÌ^ç LX½ LÌ^Ü™öÝ QöOY_ãlù `Òˆùçt×_ %XÇœöçXã»ç %çãÌ^çLX Eõ×»ä$K÷* VÇ×VXÝÌ^ç ×[ýØ™ÊöTö Eõç^ïaÉ$JôÝã» QöOV^çYX Eõ×»[ýê_ å_ç¾ç Ac÷O %XÇœöçX» YÒU] ×VXç (1 ]ç$JôÛ) $K÷çy-$K÷çyÝ aEõ_» ]çLTö »a»çL _lù¿ÝXçU å[ýL[ý»Ó¾ç» YÒ×Tö¬K÷×[ý %eEõX YÒ×Töã^ç×GTöç ×Tö×X$RôOç `çFçTö %çãÌ^çLX Eõ»ç éc÷ä$K÷* ×¥TöÝÌ^ ×VXç Aã]$Jôç» c÷_Tö %XÇלöTö c÷'[ý_GÝÌ^ç a\öç QöOã¥çWýX Eõ×»[ý åLîœö açe[ýç×VEõ ¥ÝãYX Vwøc÷O * %XÇœöçXTö ]ÇFî %×Tö×U» \öçbS »ç×F[ý ×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ, "%a] [ýçSÝ' EõçEõTö» a+çVEõ ×V_ÝY $Jô³VãX*


YÊœöç 2 - açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 8/9 aeFîç

19/26 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14

Wý]ï, %Uï, Eõç], å]çlùc÷O åH×» UEõç ]XÇbî LݾXTö Cg

GçÌ^yÝ ]Ü—ö» TöçdY^ïî

"" \Éö\Çö¾ïf Ø‘öf Töd a×¾TÇö[ýïã»Sîe \öãGïç åV¾aî WýÝ]c÷Ý ×WýãÌ^ç åÌ^ç Xf YÒä$JôçVçd'' å[ýV, =Y×XbV, GÝTöç, \ öçG¾Tö» Ac÷Oä$RôOçã¾c÷O ]É_ ]Ü—ö* c÷OãÌ^c÷O [ýСù GçÌ^yÝ* ""GçÌ^yÝ æYÒç$JôîãTö TöØö‚çd, GçÌ^Ü™öe yçÌ^ãTö c÷O×Tö GçÌ^yÝ*'' %Uïçd GçCgTöçLXEõ aeaç» açG»» Y»ç =ˆùç» Eõã» [ýÇ×_ãÌ^c÷O c÷OÌ^çEõ GçÌ^yÝ [ýÇ×_ åEõç¾ç c÷Ì^* Ac÷O %UïãEõ Gc÷OXç é_ Eõç_yÔ]Tö %Xî [ý§ãTöç GçÌ^yÝ ] Ü—ö» aÊ×rô c÷'_* å^ãX ×[ýbÇÕ GçÌ^yÝ - ""Cg èyã_çEõî å]çc÷XçÌ^ ×[ýVË]ãc÷ Øö‚»S LXEõçÌ^ WýÝ]c÷Ý Töä~ç ×[ýbÇÕf YÒä$JôçVÌ^çd'', GãS` GçÌ^yÝ - ""Cg [ýyÔVÜ™öçÌ^ ×[ýVË]ãc÷ [ýyÔTÇö‰øç^Ì WýÝ]c÷Ý Töä~ç VÜ™öÝ YÒäJ$ ôçVÌ^çd'', aÉ^ï GçÌ^yÝ - ""Cg %ç×VTöîçÌ^ ×[ýVË]ãc÷ ] çTöÛ‰øçÌ^ WýÝ]×c÷ Töä~ç aÉ^ïîf YÒä$JôçVÌ^çd'', m»Ó GçÌ^yÝ - ""Cg m»Ó ×[ýVË]ãc÷ ] c÷çãV¾çÌ^ WýÝ]×c÷ Töä~ç m»Óf YÒä$JôçVÌ^çd'' c÷OTöîç×V* ×Yä$K÷ %ç]ç» ×[ýbÌ^ c÷'_ =Yã»çNþ %çã_ç$Jôî [ýСù GçÌ^yÝãc÷* ^çEõ åEõ¾_ GçÌ^yÝ [ýÇ×_ãÌ^c÷O åEõç¾ç c÷Ì^* ""GçÌ^yÝ å[ýV LXXÝ GçÌ^yÝ YçY Xç×`XÝ, GçÌ^yîØ™Çö Y»e Xç×Ø™ö ×V×¾ æ$Jôc÷ $Jô Yç¾X]Ë''* GçÌ^yÝ å[ýV] çTöç GçÌ^yÝ YçY Xç`Eõç»Ý, Ac÷O ×Åy\ Éö¾XTö GçÌ^yÝ» [ýç×c÷ã» Y×[ýy Eõã»gçTöç %çX åEõçãXç Xçc÷O* ""GçÌ^yÝ [ýСùãSç] ÇF]Ë'' - GçÌ^yÝ å[ýV» ]ÇF %Uïçd aEõã_ç é[ý×VEõ ]Ü—ö» ×\öTö»Tö æ`ÒœöTö]* ""aç»\ ÉöTöçØ™ö å[ýVçXçe mãc÷îçY×XbãVç ]Töf* Töçaîf aç»Ø™Çö GçÌ^yÝ ×Åyä؃öç [ýîc÷\öÌ^ Ø™öUç**' $Jôç×»C å[ýV» aç» =Y×XbV %ç»Ó aEõã_ç =Y×XbV» aç» GçÌ^yÝ* YÉSïç¾Töç» `ÒÝEÊõbÕc÷O ×XãL GçÌ^yÝ [ýÇ×_ %LÇÛX» %çGTö YÒEõç` Eõ×»ä$K÷* (GÝTöç 10/35)* aXEõ, aX³V, aXçTöX, aXd EÇõ]ç» Ac÷O $Jôç×» ×aˆùc÷O Xç»V» %çGTö éEõäK$ ÷ - ""YÇ»çS» æ`ÒœöTö] `ÒÝ]àöçG¾Tö ]É_Töf GçÌ^yÝãÌ^c÷O'' (\ öçG¾Tö ]çc÷ç±Áî 6/61)* ""`ÒÝWý» Ø‘öç]ÝãÌ^ \öçG¾Tö ]c÷çYÇ»çSFX GçÌ^yÝ [ýÇ×_ãÌ^c÷O [ýSïçc÷Oä$K÷*'' (Wý]ï ×`lùç C a]çL» 11 YÊfTö ]c÷çYÇ»Ób YÝTö綑ö» åV¾ãGçØ‘öç] ÝãÌ^ ×_×Fä$K÷*) ''Srimad Bhagawat (The supreme Purana) being in essence the same as the Gayatri" (Srimad Bhagawat Puran by C.L. Goswami Sastri, Page 49). Ac÷O ]Ü—ö» \öçG ×Tö×X$RôOç* å^ãX - 1) Cg (YÒS¾), 2) \Éö\Çö[ýf Ø‘öf ([ýîçc÷Ö×Tö), 3) Töd a×¾TÇö[ýïã»Sîe \öãGïç åV¾aî WýÝ]×c÷ ×WýãÌ^ç åÌ^ç Xf YÒä$JôçVÌ^çd

(GçÌ^yÝ)* Ac÷O ×Tö×XC$RôOçãEõ AãEõ_ãG %Uïçd a[ýï `×Nþ]çX, ×^LX YÊ×U¾Ý, [ýСù GçÌ^yÝ [ýç åEõ¾_ GçÌ^yÝ [ýÇ×_ãÌ^c÷O %çEõç`, Ø‘öGïTö [ýîç×Y %çä$K÷ %Uïçd åEõç¾ç c÷Ì^* (\öçf5/9/5) 1) YÒS¾ a[ýï[ýîçYEõ, ×^LX aÉ^ï ]‰ø_» %\ »Lç» c÷ÖVÌ^» Y»ç 2) [ýîçc÷Ö×Tö [ýСùç» öîÜ™ö»Tö [ýСùãLîç×Tö »ÖãY ×[ý»çL]çX ]ÇF» Y»ç %ç»Ó 3) GçÌ^yÝ [ýСùç» %Uïçd a[ýïVÐrôç, ×^LX aEõã_çã» \ $Jôç_» Y»ç [ýç×c÷» éc÷ä$K÷ [ýÇ×_ \öçG¾TöTö öLXÝÌ^, åac÷O ×V[ýîØ‘ö»ÖY Y»]ç±ÁçEõ =ä{F %çä$K÷* (3/12/44-45)* %ç×] WýîçX Eõã»ç, %ç]ç» [ýÇ׈ù å^X %×V×Tö» YÇy a×¾Töç» D»aTö YÉ`ÂÝ» aÇYUTö Y×»$Jôç×_Tö c÷Ì^* G\öÛLçTö YÒU] EõXîç aç×[ýyÝ GçÌ^yÝ» Ø‘öGÞÌ^ YÝTö綑ö» åV¾ãGçØ‘öç] %×WýœöçyÝ åV¾Ý %ç»Ó ×¥TöÝÌ^ EõXîç Ý GQÍö]É»ÝÌ^ç ayç×WýEõç» YÒ\Éöã¾ [ýîçc÷Ö×Tö \Éöf\Çö[ýf Ø‘öf %Uïçd [ýîçc÷Ö×Tö» åTöãFTö» Wý]ï ×`lùç a]çL »lùç %×WýœöçyÝ åV¾Ý* (\öçf 6/18/1)* YÒU] F‰ø» 11 YÊœöçTö ×_×Fä$K÷ 1) Cg, 2) \Éöf, 3) \Çö[ýf, 4) ""Ac÷O å^ GçÌ ^ yÝ ]Ü—, AãÌ^ å[ýV Ø‘öf, 5) Töd, 6) a×¾TÇö, 7)[ýã»Sî] aX½Tö aXçTöX Wý]ï» ]É_ [ýçSÝ* Ë, 8) \öãGïç, 9) åV¾aî - Ac÷O 9$RôOç c÷OÌ^ç» ae×lùŠ %Uï Ac÷O å^ - åc÷ Xçã]ã» \öG¾çXEõ EõTöç c÷Ì^* WýÝ]×c÷ Y»ã]`Ÿ»! %çYÇ×X ×[ý`Ÿ[ýСùç‰ø» `Œã» WýîçX [ýç =YçaXç Eõ»ç c÷Ì^ aŠ Ø‘öGï, aŠ YçTöç_ %ç×V a]GÐ %ç»Ó ×WýãÌ^ç åÌ^ç Xf YÒä$JôçVÌ^çd [ýÇ×_ ØšöçXã» =dY×wø, ×Øšö×Tö, _Ì^» Eõwïøç* YÒçUïXç Eõ»ç c÷^Ì * AãEõbç»ãTö \öG¾çX» %çYÇ×X ×^ `×Nþã» aEõã_ç Lݾ» Ø™Çö×Tö, =YçaXç %ç»Ó YÒçUïXç AEõ]çy åVc÷Tö æ$JôTöXç `×Nþ ×V YÒãTöîEõ Lݾ» GçÌ^yÝ ]Ü—ö» [ýç×c÷ã» %çX Eõ'åTöç åYç¾ç c÷O׳VÐÌ^a]Éc÷Eõ ×XL Eõwïø[Nýîþ ×[ýbÌ ^×XL Tö ×X^Ç Xç^çÌ^* Eõ×»ä$K÷ %çãYçXç» aeEõ_Eõ f Cg % = åac÷O a[ýï ä `Ò œ ö [ýÇ × ˆù³VÐ $ J ô³VÐ [ý»Ó¾ç* ] %Uïçd 1) [ýСùç, è$JôTöXî `×NþãEõ %ç] ×[ýbÇÕ, ×`¾* 2) aÊ×rô, çã_çãEõ (]c÷O) WýîçX Yç_X, _Ì^ Ac÷O ×Tö×X `×Nþ» ]É_ Eõã»ç* %çãYçXç» åac÷O a[ýïä`Òœö Y»ã]`Ÿ»* 3) a±¼ö, »L, Tö] - Ac÷O `×NþãÌ^ %ç]ç» c÷O׳VÐÌ^a]Éc÷Eõ å^X ×Tö×XmS» %TöÝTö Y»] [ýСù* 4) a[ýï aÇ Y ãU Y×»$ J ôç_Xç Eõã»*%_Y [ýîçYEõ, a[ýï `×Nþ]çX \öG¾çX* [ýç§_î %ç»Ó \öç¾[ýîtEõ %Uï \Éöf \Çö[ýf Ø‘öf - 1) YÊ×U¾Ý, Eõ×»[ýê_ c÷'å_ Tö_Tö ×_Fç YÒEõç»» %çEõç`, Ø‘öGï %Uïçd ×[ý`Ÿ»ÖãY YÒEõç`] %UïC c÷'[ý Yçã»* å^ãX - åc÷ çX* 2) aTöî, pûçX [ýç è$JôTöXî aÇF* Y»ã]`Ÿ»* %çYÇ×X Ac÷O LGTö» 3) ad, ×$Jôd, %çX³V* aEõã_ç YVçUïã» aÊ×rô, ×Øšö×Tö %ç»Ó Töd - 1) åac÷O 2) åac÷O Y»] Xç` Eõã»gçTöç* ç±Áç* 3) åac÷O %Xç×V, %XÜ™ö, ×XmïS LGTö» aEõã_ç YVçUïc÷O Y»] [ýСù* LQÍö* ×EõÜ™Çö %çYÇ×X è$JôTöXî åEõ³VÐ a×¾TÇöf - 1) aEõã_ç aÊ×rô Ø‘ö»ÖY* %çãYçXç» YÒ×Tö×[ý¶‘ö ØšöçXÝÌ^ Eõã»gçTöç* 2) aÉ^ïî 3) aÉ^ïî» %\öîÜ™ö»Tö Lݾa]Éc÷ãTöç %çãYçXç» c÷O¬K÷ç]ãTö UEõç `×Nþ¾Ü™ö YÇ»ÓbLX* 4) åac÷O è$JôTöXîØ‘ö»ÖY éc÷ LQÍö YVçUï» _GTö è$JôTöXî]Ì^Ý `×Nþ, ×^ aEõã_ç Lݾ» ×]×_Tö éc÷ LQÍö YVçUïa]Éc÷ãEõç c÷ÖVÌ^ Eõ]_Tö YÒEõç`]çX éc÷ %çä$K÷* è$JôTöXî]Ì^ Eõ×» åTöçã_* [ýã»Sîe - 1) [ý»S Eõ×»[ý» XçEõ, EõçS, J$ ôEõÇ , ×L\öç, K$ ÷ç_, c÷çTö-\ å^çGî* 2) \öLXÝÌ^, 3) %çX»SÝÌ^, ö×» %ç×V LQÍöWý]Þ c÷O׳VÐÌ^a]Éc÷» ] 4) YÉLXÝÌ^* çLTö Lݾ è$JôTöXî» `×Nþ a‡ûç×»Tö \öãGïç - 1) aÉ^ïî ]‰ø_ ] c÷'å_ LQÍö c÷O׳VÐÌ^a]Éãc÷C æ$JôTöXWý] Wýî[ýwøÞ åTöL» YÒçS\ÉöTö aÊ×rô-×Øšö×Tö-_Ì^» Þ [ýØ™Çö» Vã» Eõç] Eõ×»[ý Y»ç c÷Ì^* Eõç»S Ø‘ö»ÖY `×Nþ* 2) YçY Xç`Eõç»Ý EõçãS £ãX, $JôEÇõã¾ åVãF, XçãEõ åGçµù `×Nþ* 3) [ýСùØ‘ö»ÖY åLîç×Tö* YçÌ^, K$ ÷çã_ &`ï %XÇ\ö¾ Eõã», ×L\ WýÝ]×c÷ - WýîçX Eõã»gç* öçc÷O %çØ‘öçV YçÌ^, c÷çãTö Wýã», \ö×»ãÌ^ WýÝÌ^f - [ýÇ׈ùEõ åFçL Eõçä$RÍô c÷OTöîç×V Eõç] Eõã»* Ì^f - åac÷O Y»]ç±Áç* YÒ\Éö %çYÇ×X è$JôTöXî HXØ‘ö»ÖY* Xf - %ç]ç» %çãYçXç» ¥ç»çc÷O LQÍö YVçUïc÷O YÒä$JôçVÌ^çd - 1) Y×»$Jôç_Xç Eõ»ç 2) æ$JôTöXç åYç¾çãTöç AãEõç %ç$Jô×»Tö $JôTÇö\öGï açWýX» [ýçã[ý =Y^ÇNþ Eõ»ç* Xc÷Ì^* [ý»‡û %çãYçXç» YÒ×Tö×[ý¶‘ö 3) ×ÅyTöçY×zõrô aeaç»» Y»ç =ˆùç» Ø‘ö»ÖY Lݾ è$JôTöXîc÷O ×^ Øšö_Tö c÷'[ý Y»ç £ˆù YUTö %çm¾çc÷O ×XÌ^ç* LQÍö YVçUï» _GTö ×]×_Tö c÷'å_ ×^LX aÊ×rô-×Øšö×Tö-_Ì^» G»çEõÝ Lݾ» aeaGïTö LQÍö c÷O׳VÐÌ^a]Éãc÷C

Eõç^ïlù] éc÷ Yã», åTöãX Øšö_Tö åac÷O è$JôTöXî`×Nþ» ]É_ åEõ³VÐ `×Nþ» ]c÷±¼ö å^ ×Eõ]çX Töç» aÝ]ç %ç×] åEõãXêEõ ×X»ÖYS Eõ×»[ý Yç×»] ? %ç×] åEõçãXç] ãTöc÷O %çãYçXç» ]×c÷]ç]Ì^ `×Nþ» Töüø =Y_׍ù Eõ×»[ý åXç¾çã»çcg÷Eõ* TöUç×Y %çãYçXç» ]×c÷]ç]Ì^ `×Nþ» C$Jô»Tö XTö éc÷ %»çãYçXç» $Jô»STö `»SçY~ éc÷ %çãYçXç» B`Ÿ×»Eõ `×NþEõ WýîçX Eõ×»ä$K÷çcg÷Eõ - å^X %ç]çã_çEõ» YÒ×Tö YÒa~ éc÷ %çYÇ×X %ç]ç» c÷O׳VÐÌ^a] Éc÷Eõ aÇYãU Y×»$Jô_Xç Eõã»* %çYÇ×X c÷O׳VÐÌ^» YÒ¾wïøEõ* %çYÇ×X EÊõYç Eõ×» %ç]ç» [ý×c÷Û]ÇFÝ c÷O׳VÐÌ^a]Éc÷Eõ aÇYãU Y×»$Jôç×_Tö XEõ×»ã_ %ç×] %çãYçXç» Töüø [ýÇ×L Yç[ý» åEõçãXç aöç¾Xç Xçc÷O* åac÷O[ýçã[ý åc÷ Y»ã]`Ÿ», %çYÇ×X %XÇGcÐ ÷ Eõ×» %ç]ç» [ý×c÷]Û FÇ Ý c÷O׳VÐ^Ì a] Éc÷Eõ %çãYçXç» %×\ö]ÇFÝ Eõã» å^X*' Ø‘öç]Ý ×`¾çX³Vc÷O åTöãFTö» The Divine Name Tö GçÌ^yÝ» %Uï AãXVã» Eõ×»ä$K÷ - "We meditate on that Ishwar's glory who has created the universe, who is fit to be worshipped, who is embodiment of knowledge and light, who is the remover of all sins and ignorance. May be enlighten our intellects." - %Uïçd ×^LãX ×[ý`Ÿ[ýСùç‰øFX aÊ×rô Eõ×»ä$K÷, ×^LX YÉ×LTö åc÷ç¾ç» å^çGî, ×^LX pûçX %ç»Ó åLîç×Tö» ]É×wïø]Ü™ö \ öç‰øç», ×^LX a[ýïYçY %ç»Ó %pûçXTöç å]ç$JôXEõç»Ý åac÷OLX <`Ÿ»» ]×c÷]ç %ç×] WýîçX Eõã»gç* åac÷OLãX å^X %ç] ç» [ýÇ׈ù YÒ#×_Tö Eõã»* å^çG %ç»Ó açWýX »c÷aî» YÒ U ] %WýîçÌ ^ » V`] Y×»ä¬K÷VTö GçÌ^yÝ» %Uï Eõ×»ä$K÷ AãXVã» - ""Cg AÌ[ý %Uï aÊ×rô, ×Øšö×Tö, aec÷çÌ[ýç±ÁEõ [ýÐ ¡ ùç-×[ýbÇ Õ -Ì [ ýÓVÐ Ì [ ýÖY ×Å y mSç±ÁEõ YÌ[ ý[ýСù* ×^×X ×V[ýçEõÌ[ý ]‰ø_ç\ öîÜ™öãÌ[ý Töd YÒEõç`Eõ YÌ[ý] YÇÌ[ýÓb Ì[ýÖãY ×[ýÌ[ýç×LTö %çäK÷X* ×Tö×X LÝã[ýÌ[ý c÷ÖVÌ^Eõ]ã_ LÝ[ýç±ÁçEõçãÌ[ý YÒEõç`] çX c÷c÷OãTöäK÷X* Ac÷O %ã\öV pûçX ¥çÌ[ýç VÝ׊ C yÔÝQÍöç×[ý×`rô, a[ýï\ÉöTö YÒa[ýEõçÌ[ýÝ aÉã^ïî, YÊ×U[ýÝ, %Ü™öÌ[ýÝlù C Ø‘öGï* Ac÷O ×Åy\Éö[ýXØ‘öÌ[ýÖY LXX-] Ì[ýS\öÝ×Tö-×[ýVÇÌ[ýSçUï =Yçaî åac÷O \ öGï Xç]Eõ [ýСùØ‘öÌ[ýÖY å^ åLîç×Tö f Töçc÷çc÷O %ç×] ×JôÜ™öç Eõ×Ì[ý* å^ \ öGï a[ýïÜ™ö^ïç]Ý åLîç×TöÌ[ýÖYÝ YÌ[ýã]`ŸÌ[ý aeaçÌ[ýÝ %ç]ç×VãGÌ[ý [ýÇ׈ù[ýÊ×wøãEõ Wý] ïçUï Eõç] å]çlùÌ[ýÖY JôTÇö[ýïãGï ×XÌ[ýÜ™öÌ[ý æYÒÌ[ýS Eõ×Ì[ýãTöäK÷X* .................* a×[ýTÊö-]‰ø_-]Wýî[ýTöÞ ^gçc÷çãEõ %ç]Ì[ýç ¥çÌ[ýç WýîçX Eõ×Ì[ý, ×Tö×X å^ 3Ì^ YÊœöçTö $JôçCEõ


19/26 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14

açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 8/9 aeFîç - YÊœöç 3

`ÒÝEÊõbÕ Töçc÷çãTö aã³Vc÷ Xçc÷O* WýîçX C %ç]Ì[ýç Ac÷O [Ì ýÖYc÷O ×JôÜö™ ç Eõ×[Ì ý^Ì ç Uç×Eõ ^Uç åWýÌ^! aVç a×[ýTÊö]‰ø_]Wýî[ýwøÞ XçÌ[ýçÌ^Sf aÌ[ý×aLçaXa×~×[ýrôf åEõÌ^ÇÌ[ý[ýç]Ë EõXEõEÇõ‰ø_[ýçX ×Eõ×Ì[ýRôOÝc÷çÌ[ýç ×c÷Ì[ýS½Ì^[ýYÇWýÊïTö`…JôyÔf @ãGŸãVC Ac÷O a×[ýTÊö]‰ø_ ]Wýî[ýTöÞ YÌ[ý] YÇÌ[ýÓb åGçYÝLX [ý{\ö `ÒÝEÊõãbÕÌ[ý Ø‘öÌ[ýÖY pûçTö c÷c÷O[ýçÌ[ý LXî %ãXEõ %çã_çJôXç c÷c÷OÌ^çäK÷* . . . . . . . . . . a×[ýTöÊ ]‰ø_]Wýî[ýTöÞ aÌ[ý×aL-%çaãX %ç]çãVÌ[ý åWýî^Ì XçÌ[ýçÌ^S %[ý×Øšö×Tö EõãÌ[ýS A[ýe LÝã[ýÌ[ý Eõwïø[ýî å^ Töd-açÌ[ýÖYî_ç\ö Eõ×Ì[ý[ýçÌ[ý LXî LX½, LÌ[ýç, Eõç] Xç-[ýçaXçÌ[ý c÷çTö c÷c÷OãTö %[ýîçc÷×Tö Yçc÷O[ýçÌ[ý LXî åac÷O YçVY²¿ %XÇWýîçX EõÌ[ýçc÷O Eõwïø[ýî*'' \ö»Tö »Lçc÷O aÇVÝHï Eõç_ »çL±¼ö Eõ»ç» ×Y$K÷Tö G‰øEõÝ XVÝ» Yç»Tö YÇ_c÷» %ç`Ò] Tö \öG¾çXEõ %ç»çWýXç Eõã»gçãTö aÉ^ïîê_ $Jôçc÷O Eõ»ç YÒçUïXç» ]É_ Töçd Y^ïî - å\öì×TöEõ Ø™ö»» Y»ç aÇVÉ»Tö %¾×ØšöTö aÉ^ïî åV¾Töç» £ˆù åLîç×TöãÌ^ %ç]ç» Eõ] ïZõ_ Xç` Eõã»* Ac÷Oä$RôOçã¾c÷O åac÷O åLîç×Tö ×^ åEõ¾_ \öç¾» ¥ç»çc÷O Ac÷O YÒEõç`]çX ×[ý`ŸEõ aÊ×rô Eõã», %çãEõì c÷OÌ^çãTöc÷O åaç]çc÷O ×XL è$JôTöXî]Ì^ `×Nþã» %ç`ÒÌ^YÒçUÞ LÝa]Éc÷Eõ »lùç Eõã» %ç»Ó ×^ %ç]ç» ×[ýã[ýEõ [ýÇ׈ùEõ ad YUTö %çm¾çc÷O ×X[ý Yçã» åac÷O åLîç×Tö `×Nþ» C$Jô»Tö %ç×] %ç`ÒÌ^ ]ç×Gä$K÷ç* Ac÷O YÒçUïXçc÷O GçÌ^yÝ» ]É_ %UïãEõ aÉ$Jôçc÷Oä$K÷* (\öçf 5/7/14) ^çpû [ý’õîc÷O ×XL m»Ó é[ý`î+çÌ^X» éaãTö ]TöçÜ™ö» H$RôOçTö m»ÓTöêEõ å[ý×$K÷ LËÌ^çX %çc÷»S Eõ×»[ýê_ aÉ^ïî åV¾TöçEõ AãXVã» %ç»çWýXç Eõ×»×$K÷_ - ""åc÷ a[ýï`×Nþ]çX Y»] åV¾Töç! TÇö×] Y×[ýy Cg W[ý×X» YÒTöÝEõ* ×[ý`Ÿç±Áç»ÖãY [ýСùç» Y»ç TÊöSê_ãEõ J$ ôç×»C]Ç×Pö Lݾ» %Ü™öfØšö %ç»Ó lùS, ]Çc÷É wøï , %XÇY_, Y_, X³V, ×VX, ]çc÷, [ý$K÷» %ç×Vã» %XÜ™ö Eõç_$JôyÔ »ÖãY [ý×c÷fØšö* TÇö×]ãÌ^c÷O @TÇö %ç×V aÊ×rô Eõ×» LGTöFXEõ %çm¾çc÷O é_ éG %ç$K÷ç* åc÷ Y»] åV¾Töç %ç×] %×Tö a\ö×Nþã» YçY-TöçY Xç`Eõç»Ý åTöç]ç» åac÷O ×[ýFîçTö ]‰ø_çEõç» YÉLî a±¼öçä$RôOçEõ WýîçX Eõã»ç* Ac÷O ×[ý`Ÿ» ×Øšö»-%×Øšö» aEõã_ç Lݾ» TÇö×]ãÌ^ %Ü™öfØšö, %Wýîlù* TÇö×]ãÌ^ aEõã_ç Lݾ» YÒ[ýwïøEõ, G×TöãEõ %ç]ç» ×[ý$Jôç» [ýÇ׈ù» TÇö×]ãÌ^c÷O ×XãVÛ`Eõ* (\öçf 12/6/67-69)* Ac÷Oä$RôOçã¾C åac÷O GçÌ^yÝ ]Ü—ö» %UïãEõ aÉ$Jôçc÷Oä$K÷* ""GçÌ^yç ×[ý`Ÿç×]y @×bGïçÌ^yÝ $K÷³Vf a×[ýTöç åV¾Töç LãYçXÌ^ãX ×[ý×XãÌ^çG*'' %Uïçd GçÌ^yÝ» @×b ×[ý`Ÿç×]y, $K÷³V GçÌ^yÝ, LGTö LX½VçTöç Y»ã]`Ÿã»c÷O =Yçaî åV¾Töç %ç»Ó Ac÷O ]Ü—öã» =YXÌ^X aç×WýTö c÷Ì^* YÒEÊõTöçUïTö %pûçXÝEõ pûçXÝ Eõ»ç c÷Ì^* [ýç]S»ÖYÝ \öG¾çXEõ a×[ýTöç %Uïçd aÉ^ïî åV¾Töçc÷O =YXÌ^X» a]Ì^Tö Ac÷O GçÌ^yÝ ]Ü—ö YÒVçX Eõ×»×$K÷_* (\öçf 8/18/14) Ac÷O ]Ü—ö åEõçãXç ×[ýã`b Wý]ï» [ýç åEõçãXç ×[ýã`b ]Tö» Y×»$JôçÌ^Eõ Xc÷Ì^ [ýÇ×_ Eõ'[ý Yç×»* c÷OÌ^çTö åEõçãXç açEõç» =YçaXçã»ç ØšöçX Xçc÷O* c÷OÌ^ç» =Yçaî åV¾Töç Ø‘öÌ^e Y»] [ýСù - %Xç×V, %XÜ™ö, ×X»çEõç», ×X»tX, aã[ýïç±YçVEõ, a[ýï[ýîçYEõ, a] `×Nþ]çX, a[ýïpûçTöç, a[ýï»ÖYWýç»Ý* åac÷O Eõç»ãSc÷O ALX %×c÷³VÇ, %\öç»TöÝÌ^ ×[ýFîçTö é[ýpûçXEõ åL.×[ý. A$K÷. c÷_QöãX GçÌ^yÝ ]Ü—ö YÊ×U¾Ý» YÒãTöîEõ é[ýpûç×XEõ Y»ÝlùçGç»» VǾç»]ÇFTö åFç×VTö Eõ»ç =×$JôTö [ýÇ×_ éEõ×$K÷_* ""X ×\ö~çe YÒ×TöYVîãTö GçÌ^yÝe [ý¡Ð ùSç ac÷'' - GçÌ^yÝ %ç»Ó [ýСù» ]çLTö åEõçãXç å\öV Xçc÷O* TöüøV`Þ »çWýçXçU ZÇõEõX å[ýVçÜ™ö [ýç$Jô&×TöãVã¾

GçÌ^yÝ ]Ü—ö» TöçdY^ïî åTöãFTö» å[ýVçÜ™ö V`ïX» 50-51 YÊœöçTö ×_×Fä$K÷ - ""×^ åLîç×Tö Ø‘öGï» CY»Tö %çä$K÷ TöçTöêEõ =wø] åLîç×Tö %ç»Ó Xçc÷O* åac÷O åLîç×Töã^Ì YÇ»Ób» [ýwøï ]çX %çä$K÷* Ac÷O åLîç×Tö ×Eõ ? Ac÷O YÒ`» =wø»Tö éEõä$K÷ å^ åac÷O åLîç×Tö [ýСù* . . . . c÷OÌ^çTö GçÌ^yÝ $K÷³V %¾_¶‘öX Eõ×» ×$Jôwø a]çWýçX Eõ»ç» [ýî¾Øšöç ×Vä$K÷*'' Ac÷O GçÌ^yÝ ]Ü—ö åEõãXêEõ LY Eõ×»[ý _çãG ×XL m»Ó» Y»ç \öç_êEõ [ýÇ×L _'[ý _çãG* c÷OÌ^çTö ]çy ×[ýã`b\ öçã¾ ]X Eõ×»[ý_GÝÌ^ç EõUç åEõc÷OR$ ôOç]çXãc÷ =ä{F Eõ»ç c÷'_* (1) ×^ Pöçc÷OTö ]X» YÒa~Töç C `ç×Ü™öã» LY Eõ×»[ý Yç×» åTöãX Pöçc÷O [ýç×$Jô é_ ×Øšö» éc÷ %ç»çã]ã» =wø» [ýç YÉ[ý ]ǾçêEõ %çaX Yç×Tö £ˆù `»Ý» %ç»Ó Y×[ýy ] ãXã» [ý×c÷[ý _çãG* (2) Ac÷O ]Ü—ö» Ygç$Jô$RôOç %¾açX [ýç ^×Tö %çä$K÷* YÒU] - Cg ×¥TöÝÌ^ - \Éö\Çö¾ïfØ‘öf TÊöTöÝÌ^ - Töd a×¾TÇö[ýã»Sîe $JôTÇöUï - \öãGïç åV¾aî WýÝ]×c÷ Y‡û] - WýÝãÌ^ç å^ç Xf YÒä$JôçVÌ^çd** YÒãTöîEõ %¾açXãTö é» é» AãEõ =`çc÷ãTö åGçä$RôOc÷O ZgõçÅ×Eõ Gç[ý _çãG* YÒãTöîEõä$RôOç `Œ» %Uï [ýÇ×L £ˆù\öçã¾ aÇ&rôêEõ =¬Jôç»S Eõ×»[ý _çãG* (3) LY ×Tö×X×[ýWý* å^ãX - [ýç×$JôEõ, =Yçe£ %ç»Ó ]çX×aEõ* ]çXÇãc÷ £XçêEõ =¬Jôç»S Eõ×»ã_ [ýç×$JôEõ, CgPö VÇ$RôOç aç]çXî\öçã¾ _»çc÷O EõU]×Y ×XãL £XçêEõ åGç¾çEõ =Yçe£ %ç»Ó ×L\öç, CgPö X_ã»ç¾çêEõ ]ãXã» åGç¾çEõ ] çX×aEõ å[ýçã_* [ýç×$JôEõ açWýç»S, =Yçe£ æ`ÒœöTö» %ç»Ó ] çX×aEõ LY æ`ÒœöTö]* (4) ]Ü—ö LY Eõ»ç» aeFîç %×Tö Eõã]C Vc÷[ýç» c÷'[ý _çãG* Ac÷O aeFîç açWýç»S, A` [ýç A` %çPö[ýç» ]Wýî] %ç»Ó Aãc÷Lç» [ýç Aãc÷Lç» %çPö[ýç» =wø] [ýÇ×_ `çØ—öTö åEõç¾ç éc÷ä$K÷* ×EõÜ™Çö %çWýÇ×XEõ ×Eõ$KÇ÷]çX Y׉øTö» ] ãTö %ç»Ó c÷×»¥ç»» GçÌ^yÝ TöãYç\Éö×]Tö Ac÷O ]Ü—ö LY» åEõçãXç ×X×Vrô aeFîç Xçc÷O* åTöCgã_çEõ» ]Tö c÷'_ ]çXÇãc÷ Lç» XÇm$Jôçê_ãEõ EõçãYç» _Ì^, å\öçEõ-×YÌ^çc÷ XÇm$Jôçê_ãEõ %çc÷ç»-YçXÝ FçÌ^; åac÷OVã» %ç±ÁçTö aÜ™Çöלö» \öç¾ A$RôOç =Y_׍ù XEõ»çê_ãEõ LY Eõ»ç =×$JôTö* GçÌ^yÝ ]Ü—ö» c÷O×Töc÷çaê_ ]X Eõ×»ã_ [ýÇ×L[ý Yç×» å^ é[ý×VEõ ^ÇGTö YÒ$JÇô» Y×»]çãS c÷OÌ^ç» YÒ$Jô_X %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö ×Y$K÷ê_ c÷O VÇ[ýï_ éc÷ %ç×c÷_* ×^ ]Ü—ö» »ÖY» Eõ”Xç %çä$K÷, ×^ ]Ü—ö» TödEõç×_Eõ LçG×TöEõ Zõ_ %çä$K÷, ×^ ]Ü—ö» ×XL» AãEõç$RôOç ×[ý×`rô ]É×wøï [ýç YÒTöÝEõ %çä$K÷, åTöãX ]Ü—ö Y»¾wøÞ Wý]ïç$Jôç^ïî aEõã_ YÒ$Jôç» Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* ×`bîYÒ×`bî aEõã_C åTöãX ]Ü—ö %×Tö =daçãc÷ã» %ç»Ó %çGÐãc÷ã» GÐc÷S Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* Zõ_Tö ×[ý×\ö~ aç+ÒVç×Ì^Eõ [ý×L ] Ü—ö ×[ý_çEõ ×[ýÌ^×Y Y×»_* c÷O×Tö]ãWýî - ""Ø‘öçc÷çYÒS[ýaÇe^ÇNþe `ÉäVÐ ]Ü—öe V V×¥Lf `ÉäVÐç ×X»^]çäYÂç×Tö [ýÐç¡ùãS ^çTöîãWýçG×Tö]Ë **'' ""aç×¾yÝ YÒS[ýe ^LÇÛ_©¿Ý Ø—öÝ `ÉäVÐç ^×V pûçXÝÌ^çd a ]ÊãTöçc÷ãWýçG¬K÷×Tö*'' %ç×V XçXçX æ`ÀçãEõã» [ýçµùXÝ ×V Ø—öÝ %ç»Ó `ÉVÐEõ Ac÷O ]Ü—ö» Y»ç [ýׇûTö Eõ×»ã_* ×EõÜ™Çö A×TöÌ^ç =Vç» Wý]ïç$Jôç^ïî aEõ_» =ãVîçGTö Ac÷O [ýСù GçÌ^yÝãÌ^ YÇX» Gç Eõ×» =×Pöä$K÷ %ç»Ó æPöEõ G‰øÝ» Y»ç Yç» \öç×Iø aEõã_çã» ]çLê_ %çG[ýç×$RÍô %ç×c÷ä$K÷* Ø‘öGÞÌ^ YÝTö綑ö» åV¾ãGçØ‘öç]Ý GQÍö]»É ÝÌ^ç ayç×WýEõçã» éEõä$K÷ - "å[ýV» GçÌ^yÝ]Ü—ö» %Uï %XÇaçã» Lݾc÷O <`Ÿ»» $Jô»STö YÒçUïXç Eõ×» <`Ÿ»» %XÇGÐc÷Tö ]Ç×Nþ» å^çGîTöç _ç\ö Eõã»* \öçG¾Tö ]c÷çYÇ»çS %ç»Ó GÝTöç`çØ—ö» ]ãTöã»C GçÌ^yÝ =YçaXç» ×XÌ^] %XÇaçã» Y»ã]`Ÿ»Eõ =YçaXç Eõ»çä$RôOç pûçXÝ ]çXÇãc÷ a]UïX Eõã»*' - (Wý]ï, ×`lùç, a]çL »lùS, YÒU] F‰ø* YÊ-11)

`ÒÝ`ÒÝ Ø‘öç]Ý Ø‘ö»ÖYçX³V Y»] c÷eaãVã¾ éEõä$K÷ - ""aXçTöXÝ [ýÐç¡ùåSÌ[ýçTö Ø—öÝã_çEõ ×VGãEõ YÒS[ý C [ýСù GçÌ^yÝ ]ãÜ—öÌ[ý %×WýEõçÌ[ý åVX Xçc÷O, A]X ×Eõ ×XãLÌ[ý YÒa×[ýyÝ LXXÝãEõC Xãc÷, ×XãLÌ[ý [ýe`×[ý[ý׈ùïXÝ LçÌ^ç åEõC Xãc÷, Lç]çTöçÌ[ý [ýe` ×[ý[ý׈ùÛEõç ×XL EõXîç åEõC Xãc÷* ×EõÜ™Çö TöUç×Y %ãXEõ XçÌ[ýÝ å[ýãVÌ[ý ]Ü—ö Ì[ý»JôXç Eõ×Ì[ýÌ^ç×»K÷ã_X* ×Eõ Ì[ýÖãY Eõ×Ì[ýã_X ?'' (YÒ×TöW[ý×X 17` [ýbï, 3Ì^ aeFîç YÊf 269) ""]çX[ýã±¼öÌ[ý »JôÌ[ýã]çdEõbïãEõ _ç\ö EõÌ[ýçc÷O c÷'_ [ýÐç¡ùS±¼ö _ç\ö* ]çX[ý ]çäyÌ[ýc÷O ] çX[ý;å±¼öÌ[ý »JôÌ[ýã]çdEõãbï åYgç»KÇ÷[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý %çä»K÷* aÇTöÌ[ýçe ]çX[ý ]çäyc÷O [ýÐç¡ùS c÷[ýçÌ[ý %çEõçelùçÌ[ýC %×WýEõçÌ[ýÝ* Ac÷O GçÌ^yÝ ]Ü—ö åTöç] çãEõ åac÷O %çEõçelùç YÒVçX Eõä¬K÷* åEõ åEõçUçÌ^ LãX½ä»K÷, åEõ ×Eõ \öçã[ý LãX½ä»K÷, Ac÷O YÒ` åTöç]Ì[ýç EõãÌ[ýçXç*'' (%F‰ø ae×c÷Töç bœö F‰ø, YÊ 45) \ö×Nþ ]çGïTö Ø—öÝ %ç»Ó `ÉVÐã»ç å^ aEõã_çãTö a]çX %×WýEõç» %çä$K÷ Ac÷O EõUç =YãV`» $Jôã_ã» `ÒÝEÊõbÕc÷O ×XL ]ÇãF =ˆù[ý» %çGTö éEõä$K÷* (\öçf 11/29/31) "It is the Gayatri Mantra alone that can be prescribed commonly for all Hindus. The Lord commands in the vedas : "Samano Mantrah let one Mantra be common to all." Hence the Gayatrishould be the one mantra for all Hindus''. - The Divine Name by Swami Sivananda) %Uïçd aEõã_ç ×c÷³VÇãEõ ×V[ý Y»ç ]çy A$RôOçc÷O %çä$K÷, åac÷Oä$RôOçã¾c÷O éc÷ä$K÷ GçÌ^yÝ* \öG¾çãX å[ýVTö %çãV` ×Vä$K÷ Ac÷O A$RôOç ]Ü—ö aEõã_çã» c÷CEõ* G×TöãEõ ×c÷³VÇ» Yãlù GçÌ^yÝãÌ^c÷O AEõ ]Ü—ö åc÷ç¾çä$RôOç =×$JôTö* %ç]ç» é[ýbÕ¾ Wý]ï» `çØ—öãTöç Ac÷O ]Ü—ö» =ä{F %çä$K÷* `ÒÝEÊõbÕc÷O %rô ]×c÷bÝ» [ýç×c÷ã»C X»EõEõ ]V Eõ×», [ý³VÝ Eõ×» åUç¾ç 16 c÷çLç» A` G»çEõÝ Xç»ÝEõ =ˆùç» Eõ×» ×XL» Y±óöÝ»ÖãY åEõãXêEõ GÊc÷Øšöç×_ Eõ×»ä$K÷ TöçãEõ $Jôç[ýê_ Xç»ãV ¥ç»Eõçê_ %ç×c÷ åVFç Yçc÷Oä$K÷ "EõãTöç GÊãc÷ %ç$K÷ç aµùîç =Yç×a GçÌ^yÝ ]Ü™Ëö LYç å]ìX §Ì^ç [ý×a'

- EõÝwïøX 17/4/3)

»ç]-EÊõbÕEõ _GTö é_ %áÇøã» ]UÇ»çê_ ^çCgãTö [ýç$RôOãTö ]Wýîçc÷Ô åc÷ç¾çTö, »UãTö åTöCgã_çEõEõ éU ^]ÇXç» [ýСùâÑ÷V» YçXÝTö Xç×] GçÌ^yÝ ]Ü—ö LY Eõã»gçãTö YçXÝ» ×\öTö»ãTö »ç]-EÊõbÕEõ åVFç Yçc÷O×$K÷_* (\öçf 10/39/41)* [ýLjùãVã¾ %çPö [ý$K÷» [ýÌ^aãTö Ac÷O [ýСù GçÌ^yÝ ]Ü—ö ×`×Eõ×$K÷_ [ýÇ×_ A×$JôÌ^ç» åLîç×Tö» aŠ] YÊœöçTö =ä{F %çä$K÷* Eõ'[ýê_ G'å_ A×Tö^Ì ç åVFç éGä$K÷, %a]» [ýç×c÷ã» \öç»Tö» aEõã_ç Pöçc÷OãTö GçÌ^yÝ» YÒ$Jô_X YÉSï YãÌ^ç\öã»ã» $Jô×_[ý _ç×Gä$K÷* [ýСù GçÌ^yÝ» a]ã[ýTö =YçaXç» YÒçã]çãZõçX å»EõQïö Eõ×_EõTöç» ×&×»$JÇôãÌ^_ A°RôOç» YÒçc÷OãL$JËô ×_×]ä$RôOãQö 37 [ý$K÷»» %çGãTöc÷O [ýLç»Tö å]×_ ×V×$K÷_* =wø» YÒãV`» %Fç$JôEõ %ç`Ò], ]UÇ»ç» %F‰ø åLîç×Tö %ç×VãÌ^ Ac÷O [ýСù GçÌ^yÝ» [ý§_ YÒ$Jô_XçãUï %×Tö =Vîã]ã» %çG-\öçG é_ %ç×c÷ä$K÷* c÷×»¥ç» TöãYç\ Éö×]Tö %aeFî X»-Xç»ÝãÌ^ Lç×Tö-[ýSï ×X×[ýïã`ãb a]Éc÷ÝÌ^çêEõ ×XÌ^×]Tö»ÖãY GçÌ^yÝ ]Ü—ö LY Eõ×»[ý _ç×Gä$K÷* G×TöãEõ c÷O A×TöÌ^ç %ç»Ó %çG» Vã» Eõçã»ç %ç$JÇôTöÝÌ^ç a+V éc÷ UEõç Xçc÷O* aEõã_çã¾


SAPTAHIK DHANSIRI :: vol. xxxIV :: nO. 8/9 :: wednesday, 19/26 FEB. '14 golaghat :: ph. (03774) 282355 :: CIRCULATION - 2100.

aÇ-Ø‘öçØšöî» [ýçã[ý éV éV %ç]ç» aEõã_çã» A$RôOç Y×»×$JôTö ×YÒÌ^ FçVî* éVãÌ^ %ç]ç» a]çL LݾXTö A$RôOç m»Ó±¼öYÉSï \Éö×]Eõç Yç_X Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* YÉLç-Yç[ýïX, åc÷ç]-^pû, ×[ý[ýçc÷, `Òçˆù ×Y‰øç×V ×[ý×\ö~ ]çeG×_Eõ %ç»Ó Wý]ÞÌ^ TöUç %çWýîç×űÁEõ Eõç^ïTö %ç]ç» a]çLTö éV» [ýî¾c÷ç» a[ýïLX ×[ý×VTö* aTöãTö [ýî¾c÷ç» Eõ»ç Y‡ûç]ÊTö» ×\öTö»Tö éV A$RôOç %XîTö] =YEõ»S* éVEõ éV, Vc÷Ý, VWýÝ %ç×V ×[ý×\ö~ Xçã]ã» LXç ^çÌ^* YÊ×U¾Ý» ×[ý×\öXX Pöçc÷OTö éV» [ýî¾c÷ç» Eõ»ç c÷Ì^* Ac÷O éV åXç ×Eõ ? a»_ é[ýpûç×XEõ %UïTö éV éc÷ä$K÷ A$RôOç ×X×Vrô %¾ØšöçTö TöçY %ç»Ó =bÕTöçTö Ag¾ç GçFÝ»Tö =d Y~ åc÷ç¾ç %aeFî å[ýãkô»ÝÌ^ç» a]×rô* Ac÷O å[ýãkô»ÝÌ^ç ×[ý_çEõ» ×\öTö»Tö å_kôã[ý×$Jô_ç$Jô, [ý_ãG×»Ì^ç$Jô %ç»Ó å_kôã[ý×$Jô_ç$Jô A×$JôV×Zõ_ç$Jô YÒWýçX* ^×VC a»c÷\öçG å[ýãkô»ÝÌ^çc÷O %ç]ç» `»Ý»Tö %YEõç» açWýX Eõã» TöUç×Y éVTö UEõç =Yã»çNþ å[ýãkô»ÝÌ^ç VÇ×[ýWý "åY×X×$Jô×_Ì^ç]' Xç]» å\göEÇõ» LçTöÝÌ^ å[ýãkô»ÝÌ^ç ×[ýWý åGrôçä$Jôã»Eõ åEõãkô»ÝÌ^çc÷O ]çX¾ åVc÷» =YEõç» açWýX Eõã»* YÊ×U¾Ý» ×[ý×\ö~ åV`Tö éV» [ýî¾c÷ç×»Eõ ×V`Tö DbWýÝÌ^ mS a+ãEïõ Y»Ýlùç×X»Ýlùç $Jôã_ç¾ç éc÷ä$K÷* éV FçVî ×c÷$Jôçã[ý [ý§ mS a+~* A$RôOç a]Ýlùç» Y»ç åYç¾ç TöUî %XÇa×» Yç×EõØ™öçX» "§XLç' Xç]» Lç×Töä$RôOç, [ýÇ_ãG×»Ì^ç» Yç[ýïTöî %‡û_» »Ó$Jô» EõãEõ$Jôç$Jô %‡û_Tö [ýa[ýça Eõ»ç å_çEõ aEõ_» ]çLTö `Töç×WýEõ [ý$K÷»ÝÌ^ç [ýʈù å_çEõ LÝ×¾Tö UEõç» ]É_ãTö ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ éV [ýî¾c÷ç» Eõ»çä$RôOç %XîTö] Eõç»S* Ac÷O aEõ_ [ýʈùç» ]çLTö =¬Jô »Nþ$K÷çY, c÷ÖV×Y‰ø» å[ý]ç», [ý§]Éy, EõEïõ$RôO %ç×V L×$RôO_ å»çG» X]ÇXç ×[ý»_* %ç]ç» åV`Tö %×Tö YÒç$JôÝX Eõç_ã» Y»ç éV» [ýî¾c÷ç» %ç»Ó c÷OÌ^ç» =YEõç»ÝTöç a+ãEïõ ×[ý×\ö~ GÐÜšö åYç¾ç ^çÌ^* éVãÌ^ LݾXÝ `×Nþ [ý$RÍôçÌ^, c÷L×]`×Nþ [ý$RÍôçÌ^ %ç»Ó Yç×»YçEõ ×yÔÌ^ç ×XÌ^]ÝÌ^ç Eõã»* %VãÌ^ %çX×Eõ EõEïõ$RôO å»çG %ç»Ó Eõ×_Lç» å»çG» YÒ×Töã»çWýEõ ×c÷$Jôçã[ý Eõç] Eõã»* »Ó$Jô ×[ýpûçXÝ å]$RôO$Jô×XEõãZõ VÝHï×VXÝÌ^ç Y»Ýlùç» ¥ç»ç Eõ'[ý åFçãL å^ [ýÇ_ãG×»Ì^çX aEõã_ éV×XEõ ^ãUrô Y×»]çãX éV FçÌ^ %ç»Ó c÷OãÌ^ åTöCgã_çEõ» LݾX Eõç_ TÇö_Xç]É_Eõ\öçã¾ [ýÊ׈ù Eõã»* »Ó$Jô åV`Tö GÐc÷SÝ, QöçãÌ^»ÝÌ^ç, A×X×]Ì^ç %ç×V å»çGTö éVEõ DbWý ×c÷$Jôçã[ý [ýî¾c÷ç» Eõã»* éV» ×XÌ^]ÝÌ^ç [ýî¾c÷çã» ]çXÇc÷» `»Ý»» Eõã_rôã»_ Eõ] Eõ×»[ý Yçã»* %çã]×»Eõç» Qöçf LLÛ ×\ö. ]ãX 26 LX YÇ»Ób-]×c÷_ç» CY»Tö Y»Ýlùç Eõ×» ] Ü™ö[ýî Eõ×»ä$K÷ å^ éV×XEõ YÒçÌ^ 2 ×_$RôOç»êEõ éV åFç¾ç ]çXÇc÷» Eõã_rôã»_» Y×»]çS ×XÌ^×]Tö UçãEõ* éV×XEõ AEõ EõçY éV Uç×Eõã_ 108 `×Nþ åEõ_×$JôÌ^ç] åYç¾ç ^çÌ^* c÷OÌ^ç» CY×»C éVTö F×XL %ç»Ó YÒ'×$RôOX LçTöÝÌ^ YVçUïC UçãEõ* GçFÝ» Fçc÷O c÷L] Eõ×»[ý åXç¾ç»ç ] çXÇãc÷ ac÷ãL éV c÷L] Eõ×»[ý Yçã»* éV» ×XÌ^]ÝÌ^ç [ýî¾c÷çã» ]çXÇc÷Eõ VÝHïLݾX ×VãÌ^* Eõ×_Lç» å[ý]ç» YÒ×Töã»çWý Eõã»* c÷O %ç]ç» `»Ý»» aÇ-Ø‘öçØšöî» [ýçã[ý A$RôOç `×Nþ`ç_Ý $RôO×XEõ» Vã» Eõç] Eõã»* [ýwïø]çX %ç]ç» a]çLTö YÒçÌ^×[ý_çEõ %ç$Jôç»-%XÇœöçX, ×[ýÌ^ç-[ýç»Ó %ç×VTö _Ç×$Jô-\ öç×L» %[ýçWý YÒ$Jô_X H×$RôOä$K÷* Töç» ]çLãTöç ^×V éV×XEõ %çc÷ç»» Töç×_EõçTö éVEõ Pöçc÷O ×VCcg÷Eõ åTöãÜ™ö c÷OÌ^ç» =YEõç» %ç×] _ç\ö Eõ×»]cg÷Eõ* åaãÌ^ éV FçCgEõä$JôçX !

åYì»ç×SEõ Eõç×c÷XÝ

POSTAL nO. PMG -

Statement about ownership and other particulars about newspaper saptahik Dhansiri Form IV (See Rule 8) Declaration Year 2013-2014 RNI Regd No.: 34005/80 :: Postal No. PMG-45

1. Place of Publication 2. Periodicity of its Publication 3. Printer's name 4. Whether citizen of India if foreigner state the country of origin Address 5. Publisher's name 6. Whether citizen of India if foreigner state the country of origin Address 7. Editor's name Whether citizen of India if foreigner state the country of origin Address 8. Name and Address of Individuals Who won the Newspaper and partners shareholders holding more than one percent of the total capital

: Golaghat, Assam : Weekly : Sri Punya baroa : Yes : Doesnot arise : Amolapatty Road Golaghat - 785 621 : Sri Punya baroa : Yes : Doesnot arise : Amolapatty Road Golaghat - 785 621 : Sri Apurba barooah : Yes : Doesnot arise : Amolapatty Road : Dhansiri Trust Board (Regd) Amolapatty Road Golaghat - 785 621

` I, Punya barua hereby declare that the particulars given are true to the best of my knowledge and belief. Sd/ Punya Barua Date : 15/2/2014 Signature of Publisher

\öNþ åEõçX

[ý§Tö ×VX» %çGTö AFX åV`Tö ALX ]Ç×$JôÌ^ç» %ç×$K÷_* åTöCg» c÷çTöTö AFX FÇ[ý aÇ-_lùSÝÌ^ç _lùÝXç»çÌ^S `çã_GÐç] %ç×$K÷_* ]Ç×$JôÌ^çã» »ç×TöYǾçc÷O £c÷O =×Pö åTöCg c÷ç×PöÌ^ç»» å]çXçä$RôOç %ç×X é_ TöçTö UEõç c÷ç×PöÌ^ç»ã[ýç» =×_Ì^çc÷O åac÷O aÇ_lùSÝÌ^ç `çã_GÐç]FX %ç×X C$Jô»Tö é_ åagç \ö×»ä$RôOçã» `çã_GÐç]Tö åcg÷$Jôç ]ç×» Wý×» c÷ç×PöÌ^ç»ã[ýç» TöçTö Wýç» ×VãÌ^ %ç»Ó ]ÇãFã» FÇ[ý adzV» \öLX GçÌ^* YÒãTöîEõ×VXçc÷O YǾç YÒçÌ^ AH°RôOç]çX a]Ì^ åTöCg Ac÷OVã» Eõ$RôOçÌ^* Töç» Yç$K÷Tö åTöCg åLçTöç ×$Jô_çc÷O» Eõç] %绐ö Eõã»* Ac÷OVã» [ý§Tö ×VX éG %çä$K÷* A×VX YǾçc÷O åac÷O×YãX ALX [ýÇ$RÍôç [ýç]ÇS åac÷O×YãX %ç×c÷_* c÷O]çX adzV» \ö×Nþ]É_Eõ GçX %ç»Ó c÷O]çX adzV» G_ç [ýç]ÇãS åEõ×TöÌ^çC %çGãTö £Xç Xç×$K÷_* åac÷O GçX» aÇã» aÇã» åTöCg Y] åF×V å^×TöÌ^ç åV×Fã_ å^ Ac÷O GçX %Xî åEõçãXçã¾ åGç¾ç Xçc÷O, ALX ] Ç×$JôÌ^çã»ãc÷ Gçc÷O %çä$K÷* åTöCg %ç»Ó C$Jô» $Jôç×Y %ç×c÷_* å^×TöÌ^ç AãEõ[ýçã» C$Jô» Yçã_×c÷ åTöCg [ý» %ç$Jô×»Tö c÷'_* ]ÇFTö c÷×» Xç] %ç»Ó \ö×»» Tö_Tö c÷×»* [ýç]ÇãS ×Eõ Eõã»ç, Eõ'é_ ^çCg éc÷ Töd XçYçã_* %¾ã`bTö GçX Uç×]_* [ýç]ÇãS ]Ç×$JôÌ^ç»Eõ Eõ'å_ - åc÷»ç å]çEõ A$RôOç [ýØ™Çö ×V[ýçãX ? ]Ç×$JôÌ^çã» Eõ'å_ ×Eõ [ýØ™Çö _çãG åEõç¾ç* ^×V ]c÷O ×V[ý Y»ç [ýØ™Çö c÷Ì^, ]c÷O åTöç] çEõ ×V[ý Yçã_ %×Tö %çX³V Yç]* açWýî %XÇa×» ]c÷O ×V[ýê_ æ$Jôrôç Eõ×»]* [ýç]ÇãS åV×» XEõ×» Eõ'å_ - åTöç]ç» \ö×»» Tö_Tö å^ ×`_ä$RôOç %çä$K÷ å]çEõ åac÷Oä$RôOç ×V[ýçãX ? ]Ç×$JôÌ^çã» »e ]ãXã»c÷O \ö×»» Tö_» Y»ç `çã_GÐç]FX =×_Ì^çc÷O [ýç]ÇSEõ ×V ×Vã_* [ýç]ÇS» %ç³V åEõçãX $JôçÌ^* %çX³VTö ]ç×$RôOTö \ö×»ãEõ ×X×VÌ^çêEõ H» C_çã_êG* [ýç$RôO» Y»çc÷O [ýç]ÇSÝEõ ×$JôAÕ×» ]ç×Töã_* [ýç]ÇSÝãÌ^C ×Eõ c÷'_ [ýÇ×_ åVì×» %ç×c÷_* %ç×c÷ åVãF [ýç]ÇS» c÷çTöTö adzV» `çã_GÐç]* [ýç]ÇãS [ýç]ÇSÝEõ YÉLç» å^çGç» Eõ×»[ýê_ Eõ'å_* _ãG _ãG [ýç] ÇSÝãÌ^ YÉLç» - å\öçG» å^çGç» Eõ×» YÒçÌ^ ×VXä$RôOçã¾c÷O YÉLç Eõ×»ã_* VÇãÌ^çã» ]XTö %çX³Vc÷O XWý»ç c÷'_* [ý§Tö ×VX» ]X» Eõç]Xç A$RôOç YÉ»S c÷'_* YWýÉ×_ %ç»×Tö Eõ×» Fçc÷O-é[ý £ã_*

åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý ]çc÷»

×VX %ç»Ó ×V¾a

14 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý 19 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý 21 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý 24 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý 28 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý

f ×$Jô_ç»çÌ^ ×V¾a f å\öã_°RôOçc÷OX åV f %ç×_ %çc÷O ×_Gçe f %çÜ™öf»çrÑôÝÌ^ ]çTÊö\öçbç ×V¾a f %ç¾Eõç»Ý ×V¾a f ×[ýpûçX ×V¾a c÷OÌ^çEÇõ[ý %ç×_ åZõçX : 94350 54130

%ç¾`îEõ

ALX Data Entry Operator with Laptop» %ç¾`îEõ

`ÝäHÐ å^çGçã^çG Eõ»Eõ ×$Jô×$RôO ×$Jôärô], ×Qö.×$Jô. %×Zõ$Jô» aX½ÆFTö, åGç_çHç$RôO åZõçX : 94350 54130

]çL×X`ç A$RôOç aãYçX åV×Fã_ _lùÝXç»çÌ^ãS [ýç]ÇSEõ Eõ'å_ å^ ]c÷O Eõç×_ åTöç» c÷OÌ^ç» [ý» Eõrô Yçc÷Oä$K÷ç* ]c÷O %çGãTö ^'Tö %ç×$K÷ã_ç TöçTö Eõçc÷Oê_ãEõ å] çEõ éU %ç×c÷×[ý* å^×TöÌ^ç ]Ç×$JôÌ^çã» å]ç» ]É»Tö \ö×»ä$RôOç éU ]ÇãFã» \ö×Nþ]É_Eõ aÇ_×_Tö \öLX Gçc÷O å]ç» C$Jô»Tö Töç» c÷ç×PöÌ^ç»ã[ýç» Wýç» ×VãÌ^ ]c÷O [ý» %çX³V YçCg* å]çEõ åac÷O aÇF» Y»ç [ýׇûTö XEõ×»×[ý* åTöç» YÉLçTö ]c÷O %EõãXç aãÜ™öçb åYç¾ç Xçc÷O* TöçTö éc÷ %çc÷êG* [ýç]ÇãS %çãEõì `çã_GÐç] ×X ]Ç×$JôÌ^ç»» H»Tö ×V éU %ç×c÷_* åEõç¾ç $RôOçX - åEõçX ag$Jôçc÷O \öNþ* 00000000

WýX×`×» Xîça a×]×Tö» éc÷ åGç_çHç$RôOô açŠç×c÷Eõ WýX×`×» $K÷Yç`ç_Tö `ÒÝ]TöÝ YÉSî [ý»Ó¾ç» ¥ç»ç ]Ç×VÐTö C YÒEõç×`Tö a+çVEõ f `ÒÝ%YÉ[[ýï EÇõ]ç» [ý»Ó¾ç, ac÷-a+çVEõ `ÒÝ]TöÝ ]׳V»ç [ý»Ó¾ç XçU*

27 2 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you