Page 1

åGç_çHç$RôOô» Y»ç ×[ýGTö 34 [ý$K÷» Wý×» ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ YÒEõç` Yçc÷O UEõç ""açŠç×c÷Eõ WýX×`×»'' YRÍôEõ, YRÍÆô¾çCEõõ_GãTö %çãYçXç» %‡û_» %\ öç¾-%×\öã^çG æYÒ»S Eõ»Eõ**

açŠç×c÷Eõ WýX×`×»

ff

[ý»Iø×S» ×X×»F (QöçEõã^çãG)

www : dhansiri.com e-mail : editor@dhansiri.com

34 [ý$K÷», 6/7 aeFîç

ff

×Tö×X[ý$K÷»ÝÌ^ç f 350.00 $RôOEõç A[ý$K÷»ÝÌ^ç f 120.00 $RôOEõç ]É_î YÒ×TöFãX f 003.00 $RôOEõç

5/12 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14 ff [ýÇWý[ýç»

vol. xxxIV :: no. 6/7:: rni - 34005/80 :: wednesday - 5/12 January 2014 :: golaghat :: : 282355

\öç»TöÝÌ^ åEõç×$RôOY×Tö» WýãXã» V×»VÐ LXTöçEõ %a] aç×c÷Töî a×X½_XÝ» VÇ[ýç»êEõ V×»VÐ aÝ]çã»Fç» CY»ê_ %ç×X[ý Y»ç ^ç[ý YÒU] åEõ³VÐÝÌ^ YÒ×Töœöç ×V¾a å]»çYçXÝTö a+~ö

YÒWýçX]Ü—öÝ ]Xã]çc÷X ×aIø» $Jô»Eõçã» EõçEõãTö Yyc÷O ×[ý×\ö~ %çg $ J ô×X ×[ýpûçYX» L×»Ì^ãTö YÒEõç` Eõ»ç» ×[ýY»ÝãTö \öç»TöÝÌ^ %UïXÝ×TöãÌ^ WýXÝEõ %×WýEõ WýXÝ %ç»Ó VÇFÝÌ^çEõ a[ýïXç`» Zõçã_ æPö×_ ×Vä$K÷* Ac÷O Eõç»SãTö VÇFÝÌ^ç» aeFîç [ýç×$RÍôä$K÷ %ç»Ó açWýç»S EÊõbEõ Y×»Ì^ç_ã[ýç» V×»Vл Y»ç V×»VÐTöçê_ G×Tö Eõ×»ä$K÷, ×^ä$RôOç \öç»TöÝÌ^ %UïXÝ×Tö» [ýTöÛ]çX \ öÌ^eEõ» »ÖY*

%çÜ™ ö LÛ ç ×TöEõ ×[ýwø aeØšöç (%çc÷O.A].AZõ.)» ] ãTö ×[ýGTö 15 [ý$K÷»Tö \öç»TöÝÌ^ åEõç×$RôOY×Tö aEõ_» c÷çTöê_ å^ç¾ç WýX»ç×`ã» \öç»Tö» V×»VÐTöç VÇ[ýç»êEõ Xçc÷OEõÝÌ^ç Eõ»ç» aç]Uï %çä$K÷* Ac÷O EõUç _‰øX» AEõ %çÜ™öLÛç×TöEõ Eõ] `ï ç_çTö \öçG é_ %çc÷O.A].AZõ.» Y×»$ J ôç_X a‡ûç_Eõ FÊ r ôç×X _Gç»×QöÌ^çc÷O [ýîNþ Eõ×»ä$K÷* å^ãXêEõ %çã]×»Eõç» 14 $RôOç Y×»Ì^ç_» c÷çTöTö 10- [ý$K÷»

%çã]×»Eõç $Jô»Eõç» $Jô_ç[ý Y»ç YgÇ×L L]ç UEõç EõUç aV×» éc÷äK$ ÷* \öç»TöãTöç Yg×Ç L[ýçãV ×`Yç å]×_ LçTöÝÌ^ %UïXÝ×Tö åEõçIøç Eõ×» $RôOEõç» ]É_î ×VXEõ ×VãX %¾X×]Tö Eõ»ç AEõ açWýç»S [ýçTö×» éc÷ Y×»ä$K÷* åac÷OVã» ×[ý`Ÿ» 85 $RôOç Y×»Ì^ç_» c÷çTöTö åGç$RôOãFç¾ç %Uïã» [ýTöÛ]çX ×[ý`Ÿ» %çWýç aeFîEõ %XÇ~Tö %‡û_Eõ yçS Eõ×»[ý Yçã» [ý×Ç _ YÒa†yÔã] %çÜ™öLÛç×TöEõ ×[ýwø aeØšöçc÷O TöUî Vç×Iø Wýã»*

a]GÐ åV`» _GãTö åGç_çHç$RôOãTöç GS»çLî ×V¾a =daçc÷-=ÝYXçã» Yç_X Eõ»ç c÷Ì^* Ac÷O =Y_ãlù åGç_çHç$RôO» a]XŸÌ^ YUç»Tö »çrÑôÝÌ^ YTöçEõç %çXÇœöç×XEõ\öçã¾ =ãwøç_X Eõã» GQÍöEõçŠçXÝ %ç»Ó XG» =~Ì^X ]Ü—öÝ %LÜ™öç åXCãG* YTöçEõç =ãwøç_X Eõ×» \öçbS YÒa†Tö åTöCg AFX Wý]ï ×X»ãYlù, a]çL[ýçVÝ ×$JôÜ™öçWýç»çã» %çG[ý$RÍôç GSTöç×Ü— öEõ åV` ×c÷$Jôçã[ý \öç»Tö[ýbïc÷O LXaçWýç»S» %ç`ç-%çEõçelùç YÉ»S Eõ»çTö [ý§_çeã` a]Uï éc÷ä$K÷ [ýÇ×_ ]Ü™ö[ýî Eõã»* %a] [ýçaÝ» %çUï aç]ç×LEõ ×[ýEõç`» [ýçã[ý »çLî $Jô»Eõçã» »ÖYçÌ^S Eõ»ç LX×c÷TöEõ» %çg$Jô×Xa]Éc÷» CY»Tö %çã_çEõYçTö Eõ×» ]Ü—öÝ G»çEõÝãÌ^ J$ ô×_Tö ×[ýwøÝ^Ì [ýbTöÛ XTÇöXêEõ 500 FX V_e ×X]ïçS» ×aˆùçÜ™ö å_ç¾ç» _GãTö YÒWýçX]Ü—öÝ» GÐç] $JôQÍöEõ å^çLXç» %WýÝXTö 1700 ×Eõf×] f YU %ç»Ó 400 FX V_e ×X]

ïçS Eõ»ç c÷'[ý [ýÇ×_ aV»Ý Eõã»* %XÇœöçXTö ]Ü—öÝ G»çEõÝãÌ^ %ç»lùÝ, GÊc÷»lùÝ, ×[ýVîç_Ì^ %ç»Ó ]c÷ç×[ýVîç_Ì^» $K÷çy-$K÷çyÝ aEõ_» ]ç$JôÛ Yçrô» %×\ö[ýçVX GÐc÷S Eõã»* ×L_ çFX» ×[ý×\ö~ ×[ý\öçG» ¥ç»ç »ÖYç×Ì^Tö éc÷ UEõç %çg$Jô×Xa] É c ÷» F×Tö Ì ^ çX a¶‘ ö × _Tö AEõ YÇ×Ø™öEõç "YÒG×Tö' Ac÷O %XÇœöçXãTö =ã¥çWýX Eõ»ç c÷Ì^* GS»çLî ×V¾a =Y_ãlùî ×L_çFX» ] Ç×Nþ^gÇLç»ÓaEõ_Eõ YÒ`çaX» Tö»Zõ» Y»ç a¶‘öˆùÛXç LãXç¾ç c÷Ì^* ×[ýVîç_Ì^a]Éc÷» $K÷çy-$K÷çyÝ aEõ_» ¥ç»ç åV`äYÒ] ]É_Eõ GÝTö» %çWýç»Tö Y×»ã[ý×`Tö a] Éc÷ÝÌ^ç XÊTö î %ç»Ó åV»Ggç¾» ×[ý.×$RôO.×$Jô. åEõ³Vл YÒ×`lùçUÞ aEõ_» "åYÜšöç»Ë$K÷ %X §c÷O_' `ÝbïEõ ]$RôO» $Jôçc÷OãEõ_ $Jôç_Xç» Eõ_ç-åEõì`_ Eõ^ïaÉ$JôÝ» %XîTö] %çEõbïS %ç×$K÷_* ×L_çFXê_ åG컾 Eõ×$RÍôÌ^çc÷O %Xç %çV`ï EÊõbEõ, %ç±Á ac÷çÌ^Eõ åGç$RôO,

YÒ×Tö\öç¾çX ^Ǿ =ãVîçGÝ %ç»Ó »çrÑôÝÌ^ ×`lùçUÞ [ýç×c÷XÝ» åEõãQö$RôO aEõ_Eõ YÒ`çaX» Tö»Zõ» Y»ç a¶‘öˆùÛXç LãXç¾ç c÷Ì^* c÷OÌ^ç» YÉã[ýï ]Ü—öÝ %LÜ™öç åXCãG ] c÷ç±Áç GçµùÝ, `Ÿc÷ÝV EÇõ`_ åEgõç¾», ×[ýYÀ¾Ý [ýÝ» `eEõ» [ý»Ó¾ç» YÒ×Tö]É×wïø %ç»Ó `Ÿc÷ÝV Ø™ööTö ] ç_îçYïS Eõã»* GS»çLî ×V¾a =Y_ ãlù EÇõ`_ åEgõç¾» %aç]×»Eõ ×$Jô×Eõdaç_Ì^Tö $JôEÇõTö $K÷ç×X Y»ç å»çG» ×[ýXç]É_ÝÌ^ç %äØ—öçY$Jôç» ×`×¾»» =Y×» ×$Jô×Eõdaç_Ì^FX» å»çGÝ aEõ_» ]çLTö Zõ_]É_ %ç»Ó X¾LçTöEõ ×`£» ]çLTö åYç$K÷çEõ ×[ýTö»S Eõ»ç c÷Ì^* VÇY»ÝÌ^ç åGç_çHç$RôO ærô×QöÌ^ç]X =YçÌ^ÇNþ AEõçV` %ç»Ó åGç_ çHç$RôO ×L_ç yÔÝQÍöç AEõçV`» ] çLTö AFX YÒÝ×Tö ×yÔãEõ$RôO åFã_ç %XÇלöTö c÷Ì^*

å`b YÊœöçTö $JôçCEõ

%a] aç×c÷Töî a×X½_XÝ» YÒ U ] åEõ³VÐ Ý Ì ^ YÒ × Tö œ ö ç ×V¾a åGç_çHç$RôO ×L_ç» %a]-XGçã_‰ø aÝ]çÜ™ö» å]»çYçXÝTö å^ç¾ç 10 åZõ[ýÓÐ ¾ç»Ý» ×VXç %XÇלöTö éc÷ ^çÌ^* a×X½_XÝ» a\öç×Tö Qö0 c÷Ýã»S åGçcg÷çãÌ^ YTöçEõç QöOãwøç_ãXã» YÒ×Töœöç ×V¾a» Eõç^ïaÉ$JôÝ» £\öç»] Ë\ö Eõã»* QöOV^çYX a×]×Tö» a\ öçY×Tö [ýÝã»S [ý»çc÷O Øö‚Ê×Tö TöYïS Eõã»* ×VX» 10-30 [ýLç» Y»ç %XÇלöTö åc÷ç¾ç ]ÇEõ×_ a\ öçFX QöOã¥çWýX Eõã» ×Qö[ýÐÓGQÍö ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^» %WýîçYEõ Qö0 \ öÝ]EõçÜ™ö [ý»Ó¾çc÷O* Qö0 c÷Ýã»S åGçcg÷çc÷O» a\öçY×Tö±¼öTö %XÇלöTö Ac÷O a\öçTö ]ÇFî %×Tö×U»ÖãY QöOY×ØšöTö UçãEõ _ÇUç åc÷ç åc÷ç» %Wýîlù ×[ý. A_çX %×Qö%'* ×[ý×`rô YÒ¾×µùE,õ åGç_çHç$RôO» åYì»Y×Tö Qöçf %×LTö [ý»Ó¾ç, ×[ý×`rô \ öçbçTö±¼ö×[ýV Qö0 XãGX PöçEÇõ»,

×[ý×`rô ×[ýpûçXÝ Qö0 æ$JôìWýÇ»Ý XçU `c÷OEõÝÌ^ç, aç×c÷×TöîEõ åEõ`¾ `c÷OEõÝ^Ì ç, GSEõ×[ý %ã`çEõ Vça åEõ Wý×» \öçã_ãEõc÷OG»çEõÝåÌ^ ×[ý×`rô %×Tö×U»ÖãY QöOY×ØšöTö UçãEõ* %a]ÝÌ ^ ç \öçbçaç×c÷Töî ×[ýEõç`» CY»Töõ m»Ó±¼ö %çã»çY Eõ×» a×X½_ XÝãÌ^ ×`lùçXÇœöçXa]Éc÷Tö %a] ÝÌ^ç \öçbç YÒã^Ì çG Eõ»ç» CY»Tö m»Ó±¼ ö çã»çY Eõ»ç» _GãTö ×`lùçUÝÛ aEõ_ãEõç %a]ÝÌ^ç \ öçbç-aç×c÷Töî» YÒ×Tö %çEõ×bïTö Eõ×»[ýê_ åEõTöã[ýç» %çg$Jô×X GÐ c ÷S Eõ»ç» EõUç YÒ E õç` Eõ×» %a]» 17 FX ×L_çTö a×X½_XÝ» ×L_ç a×]×Tö %ç»Ó `Töç×WýEõ `çFç a×]×Tö GPöX Eõ»ç» ×[ýbãÌ^ %¾GTö Eõã» a×X½_XÝ» åEõ³VÐÝÌ^ Eõç^ïEõ»Ý a\öçY×Tö Qö0 ×V_ÝY [ý»ç

XTÇ ö X c÷ O µù X » %ãXŸ b S %çã]×»Eõç» åEõ×_Zõ×XïÌ^ç ×[ý`Ÿ×[ýVîç_Ì^Tö AEõ Gã¾bSçTö

G$K÷ TöUç ×[ý×[ý~ [ýXL a+V» Y»ç AEõ Y»+»çGTö c÷OµùX» aãÞöV åYç¾ç éGä$K÷* Eõç[ýïX» Y»ç Ac÷O c÷OµùX _ç\ö Eõ»ç» YÒ$JÇô» aÞöç¾Xç %çä$K÷ [ýÇ×_ Pöç¾» Eõ×»ä$K÷* %a]» [ýIøç_Ý A»ç G$K÷» Y»ç c÷OµùX (×QöãL_) QöOàöç¾X» [ýçã[ý \öç»Tö» ×[ý×\ö~ Gã¾bSçGç»Tö Gç¾bSç $Jô×_ %çä$K÷*

×V{ÝTö [ýäQÍöçã_‰ø \ö¾X QöOã¥çWýX

»çLWýçXÝ ×V{Ý» ¥ç»EõçTö A×$RôO %ç$RôOEõWýÇXÝÌ^ç [ýäQÍöçã_‰ø \ö¾X YÒçÌ^ 10 åEõç×$RôO $RôOEõç [ýîÌ^ Eõ×» å^ç¾ç 10 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý» ×VXç ×[ý.×$RôO.×$Jô.» ]É»[[ýÝ c÷çGÐç]ç [ýaÇ]Töç»ÝãÌ^ QöOãX½ç$JôX Eõã»*


YÊœöç 2 - açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 6/7 aeFîç

m»Ó é[ýbÕ¾Ý TöÜ—ö`çØ—öTö m»Ó åEõãXEÇõ¾ç c÷'[ý _çãG åac÷O

×[ýbãÌ^ AãXêEõ åEõç¾ç éc÷ä$K÷ ""pûçXÝ m»Ó¸Jô ¾_¾çX \ö¾çãˆùçf ×`bîç]Ljùã»d* m»Ó EõU]-×aˆù¸Jô VÇ[ýï_ EõU]Ljùã»d**'' %Uïçd pûçãXã» [ý_Ý m»Óã¾ \ö¾açG»» Y»ç ×`bîEõ =ˆùç» Eõ×»[ý Yçã»* VÇ[ýï_, ×a׈ùYÒçŠ åXçãc÷ç¾ç m»Óã¾ åEõãXêEõ =ˆùç» Eõ×»[ý ? %çãEõì \öçG¾TöTö éEõä$K÷ ""]V×\ö×wøe m»Óe `çÜ™ö]ÇGç]ÝTö ]VçTö±ÁEõ]Ë*'' (11/10/5) %Uïçd å]ç» (\öG¾çX) ×[ýbãÌ^ %×\öpû, `çÜ™ö, å]çTö (\öG¾çXTö) AEõçÜ™ö ×Xœö ALXEõ å]ç» a]pûçX Eõ×» =YçaXç Eõ»ç =×$JôTö* G×TöãEõ m»Ó %×\öpû %ç»Ó `çÜ™ö Ø‘ö\öç¾» åc÷ç¾ç» =Y×» \öG¾Tö ×Xœöç c÷'[ý _çãG* åTöãc÷ åTöCg ×`bî» ae`Ì^ ×X[ýç»S Eõ×»[ýê_ alù] c÷'[ý* Ac÷O EõUçãEõ `ÒÝWý» Ø‘öç]ÝãÌ^ åTöCg» \öçG¾Tö [ýîçFîçTö éEõä$K÷ Ac÷OVã» - ""=wø]e æ`ÒãÌ^ç pûçTÇö×]¬KÇ÷f `㌠[ýСù×X å¾Vîçã^î XîçÌ^ãTöç ×XbÕçTöe Töüø±ÁË* %XîUç ae`Ì^ ×XaçEõTöç å^çGçd *'' %Uïçd Y»] YV _ç\ö» [ýçã[ý %ç»Ó åac÷OpûçX _×\ö[ý» [ýçã[ý Y»]Tö±¼ö^ÇNþ `Œ [ýСùpûçX _ç\ö Eõ»çä$RôOç XîçÌ^ aeGTö* Ac÷O pûçX _ç\ö Eõ×»[ý Yç×» å^çGî m»Ó» C$Jô»Töãc÷* å^çGî m»Óã¾ãc÷ ×`bîEõ ae`Ì^ æ$K÷V Eõ×»[ý Yçã»* m»Ó `Œ» %×\öWýç×XEõ %Uï VÇ$RôOç* A$RôOç c÷'_ c÷O VÇ$RôOç `Œã» G×PöTö* A$RôOç c÷'_ "m' ^ç» %Uï %µùEõç» %ç»Ó %çXä$RôOç "»Ó', ^ç» %Uï c÷'_ åYçc÷»* ×^LãX %çµùç» m$K÷çc÷O åYçc÷» %çãX åTöã¾gc÷O m»Ó* Ac÷O %µùEõç»Eõ %ç×] %pûçX %UïãTöç _'[ý Yçã»ç* Ac÷Oä$RôOç m»Ó `Œ» ×¥TöÝÌ^ %Uï* Ac÷O ×¥TöÝÌ^ ålùyTö `Œä$RôOç Ac÷OVã» ×aˆù éc÷ä$K÷ - ""×G»çTö %pûçX]Ë c÷O×Tö m»Ó*'' c÷OÌ^ç» %Uï c÷'_ ×^LãX %pûçXTöç VÉ» Eõã» åTöã¾gc÷O m»Ó* "×G»çTö' `Œ» WýçTÇöGTö %Uï c÷'_ ×G_ç* %Uïçd ×`¾c÷O ×[ýc÷ ×G×_ %]ÊTö =×_C¾ç» Vã» m»Óã¾ %pûçXTöç ×G×_ pûçX =×_Ì^çÌ^* `çØ— ö T ö åEõç¾ç éc÷ä$ K ÷ - ""%ç$ J ôç^ï î e ]çe ×¾LçVXÝÌ^çd'' - %Uïçd å]çEõ %ç$Jôç^ïî [ýÇ×_ Lç×X[ýç* (å] çEõ ]çãX m»ÓEõ) \öç»TöÝÌ^ B×Töc÷îTö %ç$Jôç^ïî» ØšöçX [ý§Tö CY»Tö* åaãÌ^ =Y×XbVTö éEõä$K÷ ""%ç$Jôç^ïîãVã¾ç \ö¾''* %¾ã`î m»Ó ^Uç`çØ—ö c÷'å_ãc÷ %ç$Jôç^ïî c÷'[ý Yçã»* m»Ó aVçÌ ^ aVË m »Ó c÷'[ý _çãG* [ýwï ø ] çX ^çpû[ý’õ, [ý×`œö %ç×V» Vã» m»Ó Yç[ýê_ $RôOçX* `ÒÝ»ç]$Jô³Vл ×X×$JôXç Ø‘öÌ^e \öG¾çãXc÷O [ý×`œöEõ m»Ó [ýÇ×_ é_×$K÷_* ×[ýpûTöç %LÛX» ×[ýãX aVm»Ó c÷'[ý åXç¾ç×»* [ý§ãTöç m»Ó Ø‘öçUïY» %ç»Ó [ýî¾açÌ^Ý c÷Ì^* AãXEÇõ¾ç m»Ó ×`bî» C$Jô»Tö YÒçãÌ^ åc÷Ì^ c÷Ì^* ×`bî» A$Jô»Tö ^çãTö åc÷Ì^ c÷'[ý Xç_çãG Töç» [ýçã[ý m»Ó aç¾WýçãX UEõç =×$JôTö* ALX m»Ó ^çãTö a]GÐ LGTöã» YÉLXÝÌ^ c÷Ì^ Töç» å^çGîTöç %LÛX Eõ×»[ý _çãG* [ýwïø]çX a] Ì^Tö m»Ó aEõ_» ^ãUrô \öçã¾ %¾X×Tö H×$RôOä$K÷* [ýwïø] çãX [ý§ãTöç \ö‰ø m»Óã¾ åVFç ×Vä$K÷* ×`bîc÷O Ac÷O \ö‰ø m»ÓEõ m»Ó»ÖãY aX½çX Eõ×»[ýê_ é_ä$K÷ %ç»Ó åTöCãg _çEõ» C$Jô»Tö VÝlùç [ýç `»ãSç é_ä$K÷* [ý§ açWýÇ-a~îçaÝãÌ^ [ý$JôX $JôçTÉö^ïîã» ]çXÇc÷Eõ \Çö_çc÷O å^çG %ç»Ó YÒçSçÌ^ç] %ç×V» =YãV` ×VãÌ^* AãX =YãV` å_ç¾ç %XÇ×$JôTö* ×^LX YÒEÊõTö å^çGÝ åTöCg» XÌ^X ×Øoö„ù %ç»Ó pûçãXçL_ c÷Ì^* åTöCgEõ åVFç ]çyãEõ %Ü™ö» %×\öX¾ %çX³V »aTö %çYÀÇTö éc÷ Yã»* ×c÷³VÝTö Abç» EõUç %çä$K÷ ""å^çGÝãEõç YÌ^$JôçXË %çgF, D» pûçXÝãEõç YÌ^$JôçX ¾çEõ*'' %Uïçd å^çGÝEõ ×$Jô×X[ýç $JôEÇõTö, pûçXÝEõ ×$Jô×X[ýç EõUçTö* %çãEõì Ac÷OVã» åEõç¾ç éc÷ä$K÷ ""å^çGÝãEõç, å\öçGÝãEõç, å»çGÝãEõç LçXË, %çgFã] ×XaçX, D» %çgFã] YÌ^$JôçX*''

Qö0 ×G×»` [ý»Ó¾ç

5/12 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14

ae[ýçV Yy» c÷O×Töc÷ça %ç»Ó

%a]Tö ae[ýçVYy» ×[ýEõç` %a]» Y»ç ae[ýçV Yy Cã_ ç¾ç» c÷O×Töc÷ça ×[ý$Jôç×»ã_ %ç×] 1846 $JôX» LçXǾç»Ý ]çc÷Tö ×`¾açG»» Y»ç Cã_ç¾ç "%»ÓãSçVc÷O' FXãEõc÷O %a]» YÒU] ae[ýçV Yy [ýÇ×_ Eõ'[ý _ç×G[ý* Ac÷O ]çãc÷EõÝÌ^ç YyFX» [ýçãV %a]» Y»ç %çGãTö åEõçãXç ae[ýçV Yy Cã_ç¾ç Xç×$K ÷_* %çã]×»EõçX ×]$K÷ãX»ÝaEõ_» YÊœöãYçbEõTöçTö FÊrôçX Wý]ï YÒ$Jôç»» =ãã`î Ac÷OFX EõçEõTö åTöCgã_çãEõ YÒEõç` Eõ×»×$K÷_ ^×VC %a]ÝÌ^ç \öçbç %ç»Ó aç×c÷Töî» =~×TöTö Ac÷OFX EõçEõTö» \Éö×]Eõç %XØ‘öÝEõç^ï* ×`¾açG» ×]$K÷X æYÒ$K÷» Y»ç YÒEõç` åYç¾ç Ac÷O EõçEõTöFX» YÒU] a+çVEõ %ç×$K÷_ Qö0 XçUçX [ýÐç=X* c÷O_çärÑôä$RôOQö _‰øX ×X=L» Y»ç %Xç $K÷×[ý %a]» [ýçë$RÍô» ¥ç»ç EõçPöTö Eõ$RôOçc÷O %»ÓãSçVc÷OTö K$ ÷Yç» [ýî¾Øšöç Eõ»ç éc÷×K$ ÷_* YÒU]ãTö Ac÷OEõçEõTöFX» [ýä$K÷ã»EõÝÌ^ç [ý»Iø×S %ç×$K÷_ ]çy A$RôOEõç %ç»Ó GÐçc÷Eõ» aeFîç %ç×$K÷_ YÒçÌ^ 700* ×EõÜ™Çö 1882 $JôXTö %»ÓãSçVc÷O EõçEõTö» YÒEõç` [ýµù éc÷ Yã»* %»ÓãSçVc÷O» ]ÊTÇöî» YÒçEËõ ] ǧwïøTö 1871 $JôXTö "%çaç] ×[ý_ç×aXÝ' Xç]» ×¥TöÝÌ^FX EõçEõTö YÒEõç` YçÌ^* %ç=XÝ%ç×$RôO ay» ayç×WýEõçã» ]çLÇ_Ý» Wý]ï YÒEõç` æYÒ$K÷» Y»ç YÒEõç` Eõ»ç Ac÷O ae[ýçV YyFX» a+çVEõ %ç×$K÷_ `ÒÝWý» [ý»Ó¾ç* 1883 $JôXê_ãEõ $Jô×_ Ac÷OFX EõçEõãTöç [ýµù éc÷ ^çÌ^* c÷OÌ^ç» ×Y$K÷Tö %a]» YÒU] FX aç×VXÝÌ^ç ae[ýçVYy "%çaç] ×]×c÷»' m¾çc÷ç$RôOÝ» Y»ç YÒEõç` c÷Ì^ 1872 $JôXTö* [ý»ãY$RôOç» ×$JôVçX³V æ$JôìWýÇ»ÝãÌ^ a+çVXç Eõ×» =×_C¾ç Ac÷O EõçEõTöFX m¾çc÷ç$RôOÝ» ×$JôVçX³V æYÒ$K÷» Y»ç åYçX YÒUã] c÷Oe»çLÝ %ç»Ó [ýIøç_Ý \öçbçTö YÒEõç` Eõ»ç éc÷×$K÷_* ×EõÜ™Çö 1873 $JôXTö EõçEõFX [ýµù éc÷ ^çÌ^* c÷OÌ^ç» ×Y$JôTö "åGç¾ç_Yç»ç ×c÷Tö aç×WýXÝ' Xç]» AFX [ýIøç_Ý \öçbç» EõçEõTö YÒEõç` YçÌ^ 1876-78 $JôXTö* 1882 $JôXTö Y׉øTö åc÷]$Jô³VÐ [ý»Ó¾ç» a+çVXçTö "%çaç] ×X=L' Xç]» AFX [ýçTöÛçã_ç$JôXÝ YÒEõç` YçÌ^* c÷Oe»çLÝ %ç»Ó %a]ÝÌ^ç \öçbçTö YÒEõç` åYç¾ç Ac÷OFX EõçEõTö 1885 $JôX» LÇ_çc÷O ]çc÷Tö [ýµù éc÷ Yã»* 1885 J$ ôXTö %çãEõì ×\ö~aÇ»Ý ]çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ "%çaç] [ýµÇù' YÒEõç` YçÌ^ mSç×\ö»ç] [ý»Ó¾ç» a+çVXçTö* Eõ×_EõTöçTö $K÷Yç éc÷ XGgç¾» Y»ç YÒEõç` åYç¾ç Ac÷O %çã_ç$JôXÝFX 1 [ý$K÷» $Jô×_ YÒEõç` [ýµù éc÷ ^çÌ^* 1886 $JôXTö [ý×_ Xç»çÌ^S

[ý»Ó¾ç» a+çVXçTö YÒEõç` åYç¾ç ]çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ "å]ì' ] çy $Jôç×»]çc÷ãc÷ $Jôã_* åac÷O a] Ì^ãTö YÒEõç×`Tö %çX åEõc÷OFX]çX [ýçTö×»/%çã_ç$JôXÝ c÷'_ - "%çaç] VYïS' (1874-75); åTöLYÇ»; a+çVEõ - _©¿ÝEõçÜ™ö ]c÷Ü™ö, "%çaç] VÝYEõ', (1876), $ J ôä³VÐ ç VÌ ^ (1876); m¾çc÷ç$RôOÝ; a+çVEõ ×V×c÷IøÝÌ ^ ç åGg ç açc÷O, "%çaç] VÝ×YEõç' (1876) »LXÝEõçÜ™ ö [ý»Vê_, "%çaç] Tö»ç' (188690) `ÒÝWý» [ý»Ó¾ç, YÒU] ×`£ %çã_ç$JôXÝ "_'»ç [ýµÇù' (1888), "%çaç]' (1891-94) - Ac÷O %ç$ R ôOçc÷O×[ý_çEõ %çã_ç$ J ôXÝã» LݾXEõç_ VÝH_ÝÌ^ç Xc÷Ì^ ^×VC åac÷Oã[ýç»» aç×c÷×TöîEõ %ç»Ó B×Töc÷ç×aEõ YÒ]É_î XUEõç Xc÷Ì^* "$RôOçc÷O]$K÷ %¾ %çaç]'

aeEõ_Eõ f

%YÉ[[ýï [ý»Ó¾ç Xç]» YÒ × Tö `×X[ýçã» AFX açŠç×c÷Eõ EõçEõTö YÒEõç` Yçc÷O×$K÷_* EõçEõTöFX» a+çVEõaEõ_ %ç×$K÷_ yÔã] »çWýçXçU J$ ôçeEõçEõ×Tö, _©¿ÝXçU ZÇõEõX, YÒã[ýçWý $Jô³VÐ Vwø, ×Tö_Eõ $Jô³VÐ `]ïç, åEõVç» XçU åGçØ‘öç]Ý, ]c÷¶ö‚V %çŒÇ{ç, YÒ\öçTö $Jô³VÐ `]ïç, c÷O³VÇ \ ÉöbS $JôyÔ¾TöÞ %ç»Ó aç»Vç `eEõ» YÒaçV Vwø* 1889 $JôXTö $Jô³VÐ EÇõ]ç» %çG»¾ç_ç» a+çVXçTö "åLçXçEõÝ' %çã_ç$JôXÝ» %ç×[ý\öÛç¾ %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töî» c÷O×Töc÷çaTö A×$RôO Øö‚»SÝÌ^ %WýîçÌ^* YÒUã] %a]ÝÌ^ç \öçbç =~×Tö aç×WýXÝ a\ö ç » ]Ç F Yy ×c÷$JôçãY %çã_ç$JôXÝFX C_çc÷O×$K÷_* Ac÷O %çã_ç$JôXÝ FX» L×»Ì^ãTö %a]Tö A$Jôç] X å_FEõ-å_×FEõç» aÊ×rô c÷Ì^* %çã_ç$JôXÝFX» L×»Ì^ãTö $Jô³VÐEÇõ]ç» %çG»¾ç_ç, åc÷]$Jô³VÐ åGçØ‘öç]Ý, _©¿ÝXçU å[ýL[ý»Ó¾ç %ç×VãÌ^ %a]Tö å[ýì׈ùEõ ×$JôÜ™öç$Jô¬JôÛç» AEõ Y×»ã[ý` G×$RÍô TÇö×_×$K÷_* 1904 $JôXTö åLçXçEõÝ» YÒEõç` [ýµù c÷Ì^* 1890 $JôXTö Eõ×_EõTöç» Y»ç "×[ýLÇ_Ý' Xç]» AF×X ] çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ YÒEõç` YçÌ^* EÊõbÕ YÒaçV VǾ»ç» a+çVXçTö Cã_ç¾ç Ac÷O %çã_ç$JôXÝFX 1892 $JôXTö [ýµù c÷Ì^* ae[ýçV aç×c÷Töî» ×[ýEõç`Tö åLçXçEõÝ %ç»Ó ×[ýLÇ_Ý» ^ãUrô %¾VçX %çä$K÷*

1900 $JôX» 14 LçXǾç»ÝTö "%çaç] [ý×Ü™ ö ' » LX½ c÷Ì ^ * ×Y$ K ÷ê_ %çã_ç$JôXÝFX %Eõ_ "[ý×Ü™ö' Xçã]ã» YÒEõç` YçÌ^* c÷Oe»çLÝ %ç»Ó %a]ÝÌ^ç =\öÌ^ ] çWýî]ãTöc÷O YÒEõç` åYç¾ç %çã_ç$JôXÝFX» a+çVEõ %ç×$K÷_ ]UÇ»ç å]çc÷X [ý»Ó¾ç* 1944 $JôXTö %çã_ç$JôXÝFX [ýµù c÷Ì^* 1905 $JôXTö ×Qö[ýÐÓGQÍö» Y»ç "VÝŠ' Xç]» AFX ]çãc÷EõÝÌ^ç Wý]ï] É_Eõ %çã_ç$JôXÝ YÒEõç` YçÌ^* YÒ×TöœöçYEõ a+çVEõ %ç×$K÷_ A.åEõ.G×S* A[ý$K÷»]çX m¾çc÷ç$RôOÝ %ç»Ó ×Qö[ýÐÓGQÍö» Y»ç YÒEõç` åYç¾ç %çã_ç$JôXÝFX 1945 $JôXTö [ýµù éc÷ Yã»* %a]ÝÌ^ç [ýçXçX» £×ˆùEõ»EõS %ç»Ó Eõç×X ×X[ýç»STö %çã_ç$JôXÝFãX [ý×_œö \Éö×] Eõç é_×$K÷_* c÷OÌ^ç» ×Y$K÷Tö EÇõ×» `×TöEõç» %çG\öçGTö ">bç' (1907-12), [ýgçc÷Ý (1909), %çã_ç$JôXÝ (1910), %çaç] [ýµÇù (1910-16), Eõ×[ýTöç _Töç (1911) %ç×V EõçEõTö YÒEõç` Yçc÷O×$K÷_* >bç» YÒ×TöœöçYEõ a+çVEõ %ç×$K÷_ Y²¿XçU åGçc÷ç×AÕ [ý»Ó¾ç %ç»Ó [ýgçc÷Ý» a+çVEõ %ç×$K÷_ _©¿ÝXçU å[ýL[ý»Ó¾ç* [ýgçc÷ÝFX ] çWý¾ $Jô³VÐ å[ýL[ý»Ó¾ç %ç»Ó %×]Ì^ EÇõ]ç» VçãaC a+çVXç Eõ×»×$K÷_* 1907 $JôXTö "×[ý`Ÿ[ýçTöÛç' Xç]» AF×X açŠç×c÷Eõ EõçEõTö $RôçEõç» Y»ç YÒEõç` Yçc÷O×$K÷_* a+çVEõ %ç×$K÷_ Eõç×_»ç] [ý]ïS* EÇõ×» `×TöEõç» ×¥TöÝÌ^ V`EõTö YÒEõç` åYç¾ç %çX ×Eõ$KÇ÷]çX %çã_ç$JôXÝ %ç»Ó EõçEõTö c÷'_ : "c÷OrôçSï åc÷»·Qö' (1902-04), a+çVEõ [ýa¶‘öV ×]y, "×$Jô×$RôOãLX' (1904-06) a+çVEõ Eõç×_ Vça »çÌ^, c÷OrôçSï å[ýeG_ A‰ø %çaç]', "AQöã\öçãEõ$RôO %¾ %çaç]' (1905-12) a+çVEõ Qöçf ]UÇ»ç å]çc÷X [ý»Ó¾ç, "%çaç] yÔ×XãEõ_' (1905) a+çVEõ EÊõbÕ $Jô³VÐ [ý»Ó¾ç, "%çã_ç$JôXÝ' (1910-17) a+çVEõ VÇGïçXçU $JôçeEõçEõ×Tö, "%çaç] [ýçµù¾' (1910-16) a+çVEõ Töç»çXçU $JôyÔ¾wøÞ, "%çaç] åc÷»·Qö' (1912) a+çVEõ EÊõbÕ $Jô³VÐ [ý»Ó¾ç c÷OTöîç×V* $Jô³VÐEÇõ]ç» %çG»¾ç_çc÷O YÒEõç` Eõ»ç "%a]ÝÌ^ç' (1918-58) AFX =ä{Fã^çGî açŠç×c÷Eõ EõçEõTö* Ac÷O EõçEõTöFX YÒUã] ×Qö[ýÐÓGQÍö %ç»Ó ×Y$K÷ê_ m¾çc÷çR$ ôOÝ» Y»ç YÒEõç` Yçc÷O×$K÷_* J$ ô³VÐEõÇ ] ç» %çG»¾ç_ç» =Y×»C XÝ_]×S ZÇõEõX, aVçX³V VǾ»ç, %×]% EÇõ]ç» Vça, ] ãc÷`Ÿ» [ý»Ó¾ç, _©¿ÝXçU ZÇõEõX, Y²¿Wý» $Jô×_c÷ç, åLîç×TöYÒaçV %çG»¾ç_ç, %çX³V $Jô³VÐ [ý»Ó¾ç %ç»Ó c÷㻳VÐ XçU [ý»Ó¾ç %ç×V [ýî×NþaEõã_ç ×[ý×\ö~ a]Ì^Tö EõçEõTöFX» a+çVXç» Vç×Ì ^ ±¼ ö Tö %ç×$ K ÷_* Ac÷O ^ YÊ^œ»öçTöEõç»ãS $JôçCEõ açŠç×c÷EõFX ]çLãTö Eõ]3Ìa]Ì


açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 6/7 aeFîç - YÊœöç 3

5/12 åZõ[ýÐÓ¾ç»Ý '14

c÷O×Tö[ýç$JôEõ ×Vã`ã» %çG[ý$RÍôç Ø‘öç¾_¶‘öÝ ]×c÷_ç

Ø‘öYÂç_Ý [ý»ç* åGç_ çHç$RôO XG»» AG»çEõÝ a¤çÜ™ö Y×»Ì^ç_» å[ýç¾ç»Ý* AG»çEõÝ Ø‘öç¾_¶‘öÝ ]×c÷_ç* åTöCg A×TöÌ^ç [ýîØ™ö ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe YÒ×`lùS» Eõç]Tö* ×XL» [ýçaØšöçXãTö AFX ]×c÷_ç ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe •Çõ_ FÇ×_ åGç_çHç$RôO XG»» %çã`-Yçã` UEõç ×[ý×\ö~ %‡û_» Y»ç %c÷ç c÷O¬KÇ÷Eõ ]×c÷_çEõ ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe» YÒ×`lùS ×V %çä$K÷* QÎöçc÷O\ öç»» ×$Jô$RôO» EõçbTö [ý×c÷ QÎöçc÷O×\ öe ×`×Eõ[ýê_ %c÷ç ]×c÷_ç AãEõçG»çEõÝEõ QÎ ö çc÷O\öç»» ×$Jô$RôOTö [ý§¾çc÷O ]$RôO» $Jô_ç[ýê_ ×`Eõçc÷Oä$K÷ Ø‘öYÂç_Ý [ý»çc÷O* YÒ×Tö×VãX XG»» ]çXÇc÷ã[ýçã» YÒTöîlù Eõ×»ä$K÷ »çrôçTö X-×`Eõç»Ó ]×c÷_çc÷O AFX XÝ_ç »Iø» ] ç»Ó×Tö 800 GçQÍöÝTö =×Pö ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe Eõ×» éGä$K÷, YÒ×`lùS ×V éGä$K÷ Ø‘öYÂç_Ý [ý»çc÷O* GçQÍöÝ $Jô_ç[ýê_ ×`ãEõç¾ç» ×[ý×X]Ì^Tö X-×`Eõç»ÓãÌ^ ×VÌ^ç ]$JÇôã_ã»c÷O Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ $Jô_ç[ý _Gç éc÷ä$K÷ Töçc÷O» H»FX* Ø‘ ö Y ç _Ý» Y×»Ì^ç_Tö AG»çEõÝ LÝÌ^»Ý %ç»Ó A×$RôO YÇy* åTöCgã_çEõ» Y$RÍôç-£Xç, ×$RôO=$JôX» ×ZõL, åF_ç-WýÉ _ ç %ç»Ó %XîçXî Eõç]EõçL» [ýçã[ý F»$K÷ Eõ×»[ý _Gç c÷Ì ^ ]$ R ôO» QÎ ö çc÷O×\öe ×`Eõçc÷O åYç¾ç WýX×F×Xã»* Ø‘öYÂç» æ$K÷ç¾ç_ÝLXÝ A×TöÌ^ç Eõã_L» ×¥TöÝÌ^ [ýç×bïEõTö %ç»Ó _'»ç×$RôOãÌ^ c÷çc÷O•Çõ_ ×`lùçÜ™ö

Y»ÝlùçTö =wøÝSï éc÷ä$K÷* Ø‘öYÂç_Ý AG»çEõÝ Ø‘öç] Ýc÷ÝXç å[ýç¾ç»Ý* ×XL» Ø‘öç] ÝEõ %Eõç_ãTö åc÷»Ó¾ç[ý _Gç c÷'å_C LݾX ^LjùTö c÷ç» ]ç×X[ý åXçãFçLç AG»çEõÝ [ýî×TöyÔ]Wý]Þ açc÷aÝ %ç»Ó éWý^ï`Ý_ç ]×c÷_ç* ×[ý[ýçc÷» YÉã[ýïc÷O ×[ý.A. Yç$Jô Eõ»ç AG»çEõÝ æ$Jôì×FX Ø‘ö\öç¾» æ$K÷ç¾ç_Ý ×c÷$JôçãY LݾXä$RôOçTö %çX æ$K÷ç¾ç_Ý» Vã»c÷O »IøÝX aãYçX åV×F×$K÷_ Ø‘öYÂç_ÝãÌ^* åGç_çHç$ R ôO XG»» A×$ R ôO %ç$Rôî¾Ü™ö Y×»Ì^ç_» Tö»ÓS [ý»ç Xç]» ALX %×\ö^Ü™öç» _GTö ×[ý[ýçc÷ Yç`Tö %ç[ýˆù éc÷×$K÷_ Ø‘öYÂç_Ý* Tö»ÓS [ý»çc÷O ×Eõ$KÇ÷×VX $JôçEõ×» Eõ»ç» Yç$K÷Tö $JôçEõ×» [ýçV ×V EõçPö» [ýî¾açÌ^ %绐ö Eõã»* %×Tö Eõ] ×VX» ×\öTö»ãTö Tö»ÓS [ý»çc÷O [ýî¾açÌ ^ Tö _ç\ö ¾ çX c÷'[ýê_ Wý×»ã_* åEõc÷O[ýK$ ÷»]çX» ×\öTö»ãTö VÇc÷O-×Tö×XFX GçQÍöÝã»ç ]ç×_Eõ c÷'_* åTöCgã_çEõ» ^ÇG½ LݾXä$RôOçC aÇF-`ç×Ü™ö %ç»Ó å»ç]ç×°RôOEõ éc÷ Y×»_* åac÷O a]Ì^ä$K÷ç¾ç» ×\öTö»ãTö GçQÍöÝ $Jô_ç[ýê_ ×`Eõç» YÒ¾_ c÷O¬K÷ç YÉ»S Eõ»çTö åTöCg aZõ_Töç %LÛ X Eõ×»ã_* Ø‘ ö Y  ç _ÝãÌ ^ [ýç×c÷»ê_ ^çCgãTö, [ýLç»-a] ç» Eõ×»[ýê_ ^çCgãTö YÒçãÌ^c÷O åTöCgã_çEõ» GçQÍöÝFX $Jô_çc÷O å^ç¾ç» %\öîça Eõ×»×$K÷_ %ç»Ó

a]Ì^Tö GçQÍöÝ $Jôã_ç¾çTö YçêEõTö éc÷ Y×»_* Ø‘ö]Ý Tö»ÓS [ý»çc÷O Ø‘öYÂç_ÝEõ AFX GçQÍöÝ $Jôã_ç¾ç» _çc÷Oä$Jôã³aç å^çGç» Eõ×» ×Vã_* Ac÷O a]Ì^ä$Jôç¾ç» ×\öTö»ãTö åTöCgã_çEõ» LݾXê_ %ç×c÷×$K÷_ A×$RôO EõXîç %ç»Ó A×$RôO YÇy aÜ™öçX*

`ÒÝ =ãYX Vwø Ø‘öç]Ý %ç»Ó _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ýc÷ç_Eõ Y×»$Jôç^ï Eõ»ç» [ýç×c÷ã» Ø‘öYÂç_Ý» ×[ýã`b Eõç] Xç×$K÷_* H»»» Eõç]-[ýX aEõã_ç Eõç]Eõ»ç ]çXÇãc÷c÷O Eõ×»×$K÷_* Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ AãX ]WýÇ» a]Ì^×F×XTö A[ýç»ê_C \öç×¾ $Jôç[ý åXç¾ç×»×$K÷_ å^ Töçc÷O» $JôF YÉ»S» [ýçã[ý GçQÍöÝ $Jô_ç[ýê_ ×`Eõç %\öîçaä$RôOçã¾c÷O A×VX Töçc÷O» Y×»Ì^ç_Eõ \ö»SåYçbS ×V AEõ aeHçTöYÉSï LݾX ^çYX Eõ×»[ý _ç×G[ý*

Ø‘ ö Y  ç _Ý %ç»Ó åTö C g » Ø‘öç]Ý Tö»ÓS [ý»ç» ]WýÇ» LݾXê_

ae[ýçV Yy» c÷O×Töc÷ça ×Tö×X×VXÝÌ^çêEõ YÒEõç` Yçc÷O ^×VC ×Y$K÷ê_ Ac÷OFãXc÷O "éV×XEõ %a] ÝÌ^ç' Xç] é_ 1946 $JôXTö éV×XEõ [ýçTö×» ×c÷J$ ôçãY YÒEõç` YçÌ^* éV×XEõ EõçEõTöFX» a+çVEõ» Vç×Ì^±¼öTö %ç×$K÷_ åV¾EõçÜ™ö [ý»Ó¾ç* ×EõÜ™Çö 1949 $JôXTö AX. \ÉöAÕç» a+çVXçTö EõçEõTöFX YÇX» açŠç×c÷Eõ »ÖYTö YÒ E õç` YçÌ ^ * 1958 $ J ôXTö EõçEõTöFX [ýµù éc÷ Yã»* %׶‘öEõç×G×» »çÌ^ æ$JôìWý»Ç Ý» a+çVXçTö "%a] åQöEõç' Xç]» AFX açŠç×c÷Eõ EõçEõTö 1928 $JôXTö YÒEõç` YçÌ^* »çÌ^ æ$JôìWýǻݻ ]ÊTÇöî» _ãG _ãG EõçEõTöFãXç [ýµù éc÷ Yã»* "%ç¾çc÷X' YÒEõçã` %a] ÝÌ^ç aç×c÷TöîTö A×$RôO XTÇöX %WýîçÌ^» aÉ$JôXç Eõ×»×$K÷_* XãG³VÐ Xç»çÌ^S æ$JôìWýǻݻ açc÷ç^îTö 1929 $JôXTö Eõ×_EõTöç» Y»ç YÒEõç` åYç¾ç Ac÷O ]çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝFX» YÒ×TöœöçYEõ a+çVEõ %ç×$K÷_ ×VXXçU

`]ïç* "LÌ ^ Ü™ ö Ý' (193849) %çã_ç$JôXÝFX» %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töî» [ýÇ»tÝTö AEõ ×[ýã`b VF_ %çä$K÷* c÷OÌ^ç» YÒ×TöœöçYEõ a+çVEõ »HÇXçU æ$JôìWýÇ»Ý* Ac÷O LÌ^Ü™öÝ» å^çãG×VãÌ^c÷O YÒG×Tö[ýçVÝ Eõ×[ý %]É_î [ý»Ó¾ç, \ö[ýçX³V Vwø %ç×VãÌ^ YÒ×Töœöç _ç\ö Eõ×»×$K÷_* 1939 $JôXTö "%çaç] ×®Ïô×[ý=X'FX aç×VXÝÌ^ç c÷Oe»çLÝ EõçEõTö ×c÷$ J ôçãY ×Qö[ýÐ Ó GQÍ ö » Y»ç YÒ E õç` YçÌ ^ * a+çVEõ _©¿ÝXçU ZÇ õ EõX* %a]» ×aec÷YÇ»Ób »çWýçãGç×[ý³V [ý»Ó¾ç» YÊœöãYçbEõTöçTö Ac÷O EõçEõTöFãX 1946 $ J ôX» Y»ç éV×XEõ c÷Oe»çLÝ EõçEõTö ×c÷$JôçãY YÒEõç` Yç[ýê_ Wýã»* =ä{Fî %çaç] ×®Ïô×[ý=XFãXc÷O %a]» YÒU] éV×XEõ c÷Oe»çLÝ EõçEõTö* %ç]ç» åV` Ø‘ ö ç WýÝX

åc÷ç¾ç» a]Ì ^ ãTö 1947 $ J ôXTö å^ç»c÷ç$RôO» Y»ç "açŠç×c÷Eõ LX]\ Éö×]'FX YÒEõç` YçÌ^* [ýTöÛ]çXê_ãEõ YÒEõç` éc÷ UEõç Ac÷OFãXc÷O %a]» %ç$RôOçc÷OTöêEõ YÇ»×S açŠç×c÷Eõ EõçEõTö* EõçEõTöFX» YÒU] aeFîçä$RôOç Yçc÷O åac÷O $JôX» (1947) 10 ]ç$JôÛ Töç×»ãF* EõçEõTöFX» YÒU] a+çVEõ %ç×$K÷_ VÇ_ç_ $Jô³VÐ \ÉöAÕç* 1951 $JôXTö m¾çc÷ç$RôOÝ» Y»ç "»ç]ãWýXÇ' %çã_ç$JôXÝFX YÒEõç` YçÌ^* »ç]ãWýXÇ» ×Y$K÷» %çX VÇFX m»Ó±¼öYÉSï %çã_ç$JôXÝ c÷'_ "]×S¥ÝY' (1960-68, a+çVEõ ]ãc÷³VÐ [ý»ç) %ç»Ó "%ç]ç» YÒ×Tö×X×Wý' (1959, a+çVEõ Y²¿ [ý»Eõ$RôOEõÝ)* %ç]ç» YÒ×Tö×X×Wý ×Y$K÷ê_ a+çVXç Eõ×»×$K÷_ Qö0 \ÉöãYX c÷çL×»EõçãVã¾* 1955 $JôXTö ×V_ÝY `]ïç %ç»Ó åEõ`¾ ]c÷Ü™ö» a+çVXçTö "YÒ¾çc÷' Xç]» AFX ]çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ YÒEõç` YçÌ^* åac÷O a]Ì å`b^TöYÊœYÒöçTöEõç×`Tö $JôçCEõ %çXãEõc÷OFX]çX %çã_ç$JôXÝ EõçEõTö

c÷PöçãTö Y×»[ýwïøX %ç×c÷_* A×VX å^ c÷PöçãTö %çg=aÝ» %çµùç» åTö C g ã _çEõ» LݾXê_ Xç×] %ç×c÷[ý åac÷O EõUç åTöCgã_çãEõ Eõçc÷ç×XC \ö¾ç Xç×$K÷_* 2007 $JôX» 8 ]ç$JôÛ» ×X`ç AEõ ]$RôO» $Jôçc÷OãEõ_ VÉHï$RôOXçTö Tö»ÓS [ý»ç Y×TöTö c÷'_* åTöCg ]GLÇTö [ý» å[ýÌ^çêEõ %çHçTöYÒçŠ c÷'_* ØšöçXÝÌ^ ×$Jô×Eõdaç_Ì^Tö \ö×wïø Eõ»ç éc÷×$K÷_ ^×VC aÇ-×$Jô×Eõdaç» [ýçã[ý m¾çc÷ç$RôOÝ» ×L.AX.%ç».×$Jô. c÷×&Töç_ê_ ×XÌ^ç c÷'_ ^×VC åTöCgEõ [ý$Jôç[ý Y»ç XG'_* aEõã_çãEõ A×» Ø‘öYÂç_Ý» Ø‘öç]Ý %LçX åV`ê_ m×$Jô G'_* Ø‘öç]Ý» ]ÊTÇöî» Yç$K÷Tö Ø‘öYÂç_Ý» LݾXê_ åHçã» %] ç×X`ç Xç×] %ç×c÷_* AEõ EõäPöç» [ýçØ™ ö ¾ Tö ç » ]çLTö Ø‘ ö Y  ç _Ý» LݾX aeGÐç] %绐ö c÷'_* Ø‘öç]Ý» ]ÊTÇöî» Yç$K÷Tö Ø‘öç]Ý» Y×»Ì^ç_, C$Jô»-$JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç %ç»Ó %ç±ÁÝÌ^-Ø‘öLX» å_ãEõC _çãc÷ _çãc÷ Ø‘öYÂç_ÝEõ A»ç ×V[ýê_ Wý×»ã_* Ø‘öYÂç_Ý %Eõ_`»ÝÌ^ç c÷'å_C ×XL» YÇy-YXîç VÇ×$RôOEõ [ýÇEÇõTö [ýç×µù EõäPöç» [ýçØ™ö¾» aX½ÆFÝX åc÷ç¾ç» açc÷a ×XãLc÷O åGç$RôOçã_* åTöCg AEõ c÷O×Tö[ýç$JôEõ YVãlùY é_ ×XL» aÜ™öçX VÇ×R$ ôOEõ ]çXÇc÷ Eõ»ç» Vç×Ì^±¼ö ]É» Yç×Tö _'[ýê_ YÒ×Töpûç[ýˆù c÷'_* Ø‘öç]Ý» `Òçˆù» ×Y$ K ÷×VXçc÷O Ø‘ ö Y ç _ÝãÌ ^ [ýä$K÷ã»EõÝÌ^ç Y»ÝlùçTö [ý×c÷[ý _Gç åTöCg» _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ýc÷ç_» Y»Ýlùç» ]ç$JÇô_ %ç»Ó %XîçXî ]ç$JÇô_ •Çõ_Tö %çVçÌ^ ×VÌ^ç» Vç×Ì^±¼ö _'[ý _Gç c÷'_* AZõçã_ ×XL» _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý VÇ×$RôOEõ ] çXÇc÷ ×c÷$JôçãY G$RÍô ×VÌ^ç» Vç×Ì^±¼ö Yç_X, %çXZõçã_ %çãYçXLXEõ åc÷»Ó¾çc÷O é[ýWý[ýîEõ %çgãEõç¾ç×_ å_ç¾ç» ^Ü—öSç %ç»Ó Y×»Ì^ç_ ä$RôOçEõ LÝÌ^çc÷O »Fç» TöçQÍöXç - AãX VÇãVç_î]çX %¾ØšöçTö ] çX×aEõ\ö ç ã¾ \ö ç ×G Y×»×$ K ÷_ Ø‘öYÂç_Ý* ×XL» ]çTÊö, \öçTÊö-\ ö G Â Ý » açc÷a %ç»Ó =daçãc÷ Ø‘öYÂç_ÝEõ LÝÌ^çc÷O UEõç» açc÷a ×Vã_* åTöCg Ø‘öç]Ý LÝÌ^çc÷O UEõç Eõç_ä$Jôç¾çãTö GçQÍöÝ $Jô_ç[ý LXç %×\öpûTöç» [ý_Tö AEõ XTÇöX aeGÐç]Ý LݾX» YçTö×X å]×_[ýê_ %çG[ýç×$RÍô_* LÝ×¾Eõç» YU A$RôOç

Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ ×[ý$Jôç×» Yçã_* %×Tö åaçXEõçã_ Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ ]×c÷_ç ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe •Çõ_ AFX åFç_ç» ×aˆùçÜ™ö _'å_* åGç_ çHç$RôO XG»» Ygç$Jô%ç×_Øšö [ýça\ ö¾X» C$Jô»ãTö AFX QÎöçc÷O×\ öe •Çõ_ FÇ×_ã_* YÒU]ç¾ØšöçTö ØšöçXÝÌ^ å_çEõ» Y»ç Ac÷O Eõç]» [ýçã[ý Eõ$RôÇ O a]çã_ç$JôXç £×X×$K÷_* ×EõÜ™Çö Ø‘öçWýÝX×$Jô×TöÌ^ç, açc÷aÝ Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ C$Jô»-$JÇô[ýÇ»ÝÌ^ç» åTöãX ]Ü™ö[ýî %çCEõçS Eõ×» açc÷ãaã» GçQÍöÝ $Jôã_ç¾ç» YÒ×`lùS ×V[ýê_ Wý×»ã_* åEõc÷O]çc÷]çX» ×\öTö»ãTö ]$ R ôO» QÎ ö çc÷O×\öe ×`×Eõ[ýê_ %c÷ç ]×c÷_ç» aeFîç [ýç×$RÍô[ýê_ Wý×»ã_* 2 [ý$K÷» ]çX» ×\öTö»Tö YÒçÌ^ 200 G»çEõÝ ]×c÷_çEõ åTöCg GçQÍöÝ $Jôã_ç¾ç» YÒ×`lùS ×VÌ^ç» Eõç] å`b Eõ×»ã_* [ýwïø] çX a]Ì^ãTöç Ø‘öYÂç_Ý Ac÷O Eõç]Tö [ýîØ™ö éc÷ %çä$K÷* $Jô×_Tö [ý$K÷»Tö åTöCg Ac÷O •Çõ_» Y»ç ^ãUrô _ç\ö¾çX åc÷ç¾ç [ýÇ×_ Lç×X[ýê_ ×Vä$K÷* c÷O×Tö]ãWýî åTöCg » EõXîç =¬JôTö» ]çWýî×]Eõ» $JÉôQÍöçÜ™ö Y»ÝlùçTö =wøÝSï éc÷ Eõã_LTö %ç»Ó _'»çLãXç c÷çc÷O•Ç õ _ ×`lùçÜ™ö Y»ÝlùçTö =wøÝSï c÷'_* Ø‘öYÂç_ÝãÌ^ YÒ×Töœöç Eõ»ç ]$RôO» QÎöçc÷O×\öe •Çõ_FX J$ ôã_ç¾ç» [ýçã[ý AEõ [ýîØ™ö ×VXYtÝ Yç_X Eõ×» %ç×c÷ä$K÷* »ç×TöYǾç 4 [ýLçãTö å`ç¾çYç×$RôO A×» Ø‘öYÂç_ ÝãÌ^ H»Ó¾ç Eõç]-EõçL å`b Eõ×» 5/6 ]çX [ýLç» Y»çc÷O GçQÍöÝ ×`ãEõç¾ç» Eõç] %绐ö Eõã»* 7-30 ]çXTö GçQÍ ö Ý ×`ãEõç¾ç Eõç] å`b Eõ×» ×XL» GçQÍ ö ÝFãXã» XG»» ×[ý×\ö~ •Çõ_ê_ å^ç¾ç _'»ç-æ$K÷ç¾ç_ÝEõ %Xç-×XÌ^ç Eõã»* _'»ç-æ$K÷ç¾ç_ ÝEõ H»» Y»ç GçQÍöÝTö =Pöçc÷O ×XL ×XL •Çõ_Tö X]çc÷O %c÷ç %ç»Ó •Çõ_ $JÇô×$RôO» ×Y$K÷Tö ×XL ×XL H»Tö éU %c÷ç Eõç]Tö Ø‘öYÂç_Ý [ýîØ™ö Uç×Eõ[ý _Gç c÷Ì^* é[ýWý[ýî LݾX ^çYX Eõ×»ã_C Ø‘öYÂç_Ý» LݾXä$RôOç A×TöÌ^ç aTöTöç %ç»Ó Eõ]ïVlùTöçã» %ç`ç[ýçãVã» Y×»YÉSï åTöCg» LݾX aeGÐç]» Eõç×c÷XÝ [ý§Tö» [ýçã[ý c÷'[ý Yçã» =daçc÷ %ç»Ó æYÒ»Sç» =da* 0000


SAPTAHIK DHANSIRI :: vol. xxxIV :: nO. 6/7 :: wednesday, 5/12 JAN. '14 golaghat :: ph. (03774) 282355 :: CIRCULATION - 2100.

POSTAL nO. PMG -

»çIø_Ý %çc÷OãV=» é]Vç] »çLîa\öç» ×Tö×XCFX `ÒÝaÇ㻳VÐ XçU »çLEÇõ]ç»

åGç_çHç$ R ôO ×L_çTö UEõç EõÝ×wïø ×$Jôc÷Ô a]Éc÷» ×\ öTö»Tö »çIø_Ý %çc÷OãV=» é]Vç] A$RôOç =ä{Fã^çGî ØšöçX* »çIø_Ý %çc÷OãV= Ø‘öGïãV= Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷» `çaXEõç_ (17951810)Tö Eõ×_Ì ^ çã\öçã]ç»ç [ý»ZÇõEõX» \öXÝãÌ^Eõ %ç×$K÷_* [ý§ãTö »çIø_Ý %çc÷OãV=Eõ LÝãÌ^Eõ [ýÇ×_ EõÌ^* ×EõÜ™Çö Eõ×_ Ì^çã\öçã]ç»ç [ý»ZÇõEõX» LÝãÌ^Eõ AG»çEõÝ %ç×$K÷_* Eõ×_Ì ^ çã\öçã]ç»ç [ý»ZÇõEõX» YÉ[ýï» Xç] åGãµù_ç %ç»Ó YÒU]ãTö åTöCg éVÌ^IøÝÌ^ç »çLãFç¾ç %ç×$K÷_ [ýçã[ý åTöCgEõ åGãµù_ç »çLãFç¾ç [ýÇ×_ éEõ×$K÷_* åTöCg Eõ]ïVlùTöç» [ý_ Tö m¾çc÷çR$ ôOÝ» [ý»ZÇõEõX éc÷×K$ ÷_* Ø‘öGïãV= Eõ]ã_`Ÿ» ×aec÷c÷O åTöCgEõ m¾çc÷ç$RôOÝTö [ý»ZÇõEõX YTöç» Yç$K÷Tö Eõç]»ÖY» VdzVÝÌ^ç æVÐçc÷ [ýç åQöç]QÇö×]Ì^ç æVÐçc÷» åXTöç c÷»Vwø %ç»Ó [ýÝ»VwøEõ V]X Eõ×»[ýê_ ×XãÛ` ×VãÌ^* åTöCg %×Tö VlùTöçã» åac÷O æVÐçc÷Ý aEõ_Eõ YÒçSV‰ø ×V VdzVÝÌ^ç æVÐçc÷ a]É_ã‡û V]X Eõã»* %çãc÷ç] »Lçc÷O åTöCg» Ac÷O Eõç^ïTö aÜ™Çörô éc÷ "YÒTöçY [ý{\ö' =Yç×Wý YÒVçX Eõã»* Ø‘ ö Gï ã V= åGì»ÝXçU ×aec÷» ×VXTö å]ç¾ç]»ÝÌ ^ ç ×[ýäVÐçc÷ V]XTö ac÷çÌ^ Eõ×»[ýê_ c÷Orô c÷O׉ø^Ì ç åEõç+çXÝEõ %çã[ýVX Eõ×» ×EõK$ ÷Ç ]çX [ý»Eõç‰øçL ×$JôYçc÷Ý %ç×X×$K÷_* Ac÷O ×$JôYçc÷Ý×[ý_çEõ Ytç¾Ý %ç»Ó ×c÷³VÇØ™öçXÝ å_çEõ %ç×$K÷_* Ac÷O ×$JôYçc÷Ýã[ýçã» %çãc÷ç] »Lç» VÇ[ýï_Töç» aÇã^çG é_ åGçãLc÷O GLç×_ éc÷ %a] ÝÌ^ç ]çXÇc÷» CY»Tö %Töîç$Jôç» Eõ×»[ýê_ Wý×»ã_* AãX åc÷ç¾çTö »Lçc÷O Eõ_ÝÌ ^ çã\öçã]ç»ç [ý»ZÇõEõXEõ Ac÷OaEõ_Eõ V]X Eõ×»[ýê_ åEõç¾çTö åTöCg %×Tö VlùTöçã» Ac÷O Eõç] Eõ×»×$K÷_* Ac÷OLXç [ý»ZÇõEõãXc÷O ×`_ Hç$RôOTö [ýСùYÇy» CY»Tö AFX V_e ×V[ýê_ %çg $ J ô×X GÐ c ÷S Eõ×»×$K÷_* V_e ×V[ýê_ YÒØ™ÇöTö Eõ»ç ×Eõ$KÇ÷]çX `ç_EõçPö» FÇ$RôOç ×`_Hç$RôO» c÷çTöÝ]É»ç Y[ýïTö» Y׸Jô]ê_ [ý§ Eõç_ê_ãEõ TöçTö Y×» %ç×$K÷_* Yçä$K÷ [ý»ZÇõEõX m¾çc÷ç$ R ôOÝ» Zõç$ J ôÝ [ýLç»» C$Jô»Tö UEõç $RôOãEõì[ýç»Ý Fç$RôOTö

]ÊTÇöî åc÷ç¾çTö TöçãTö ×c÷³VÇ]ãTö ` Vçc÷ Eõ×» Yç$K÷Tö %×Øšö %ç×X åGç_çHç$RôO» [ý»ZÇõEõXHç$RôOTö é] Vç] ×VãÌ^* %ç$Jô_ãTö »çIø_Ý %çc÷OãV=» é]Vç] [ýÇ×_ %ç×] éEõ %c÷ç é]Vç]ä$RôOç »çIø_Ý %çc÷OãV=» Xc÷Ì^_ Eõ_ÝÌ^çã\öçã] ç»ç [ý»ZÇõEõX»ãc÷ é]Vç]* Eõç»S ×c÷ãTö`Ÿ» [ý»[ý»Ó¾ç» "%çãc÷ç]» ×VX' Xç]» [ýÇ»tÝFXTö &rôêEõ =ä{F %çä$K÷ å^ ×$JôXçTö_Ý å] ìLç» [ý»ZÇõEõXHç$RôOTö 24 c÷çTö VÝH_ [ýçc÷ AQöç_ YÇ×Tö Töç» a] çX CFêEõ é]Vç]ä$RôOç [ýç×µù[ýê_ %çãÌ ^ çLX Eõã»* Yçä$ K ÷ ] çXÇc÷×[ý_çãEõ ]ç×$RôO Fç׳V c÷çc÷O»çS åc÷ç¾çTö »ç×Tö »çL×[ýbÌ^ç åG»ã] ç$Jôç \ö»ç_ÝãÌ^ [ýçc÷Qöç_» 4 c÷çTö Eõç×$RôO åY_çc÷O »ç×Tö» ×\öTö»ãTö EÇõ×»c÷çTö CFêEõ é]Vç]ä$RôOç [ýç×µù åY_çÌ^* %¾ã`î »çIø_Ý %çc÷OãV=ã»ç é]Vç] ×EõK$ ÷Ç a»ÓêEõ åac÷O [ý»ZÇõEõXFç$RôO» C$Jô»ãTö %ç×$K÷_* ×EõÜ™Çö åac÷O é]Vç] \ öç×Iø ]çXÇãc÷ åF×Tö» ]ç×$RôOê_ »ÖYçÜ™ö» Eõ×»ã_* A×TöÌ^çC $Jô»Eõçã» c÷O$RôOçã» å[ý» ×V %×Tö aç]çXî ]ç×$ R ôOã» é]Vç]ä$ R ôOç å[ý×» »ç×Fä$K÷* é]Vç]» å[ý×$K÷\ öçG ]ç×$RôO ]çXÇãc÷ åF×Tö Eõ×»[ýê_ _'å_* »çIø_Ý %çc÷OãV=Eõ Eõ_ÝÌ ^ çã\öçã]ç»ç [ý»ZÇ õ EõãX Fç$RôOFX TöVç»Eõ Eõ×» $Jô_çc÷O Uç×Eõ[ýê_ ×XãVÛ` ×V×$K÷_ %ç»Ó åac÷O Fç$ R ôOFX» éVX׳VX Eõç] Eõ×»[ýê_ ×Eõ$KÇ÷]çX ]çXÇc÷ [ý§¾çc÷O ×V×$K÷_* åac÷O Eõç»ãS åac÷O ]çXÇc÷×F×XEõ [ýc÷TöÝÌ^ç [ýÇ×_ éEõ×$K÷_* Yç$K÷Tö %XîçXî LXãGçœöÝ» ]çXÇ ã c÷ç åac÷O [ý»ZÇõEõX Fç$RôOTö H»[ýç»Ý Eõ×» Uç×Eõ[ýê_ _'å_* [ý»ZÇõEõXFç$RôO» Ac÷O B×Töc÷îYÉSï EõUç×F×X» Y»ç %XÇ]çX Eõ×»[ý Yç×» å^ c÷OÌ^ç» ]çXÇc÷×F×X ^ãUrô Eõ]ïae•Êõ×Tö UEõç* %çãc÷ç] »Lç» ×VXTö ^ãUrô WýçX åc÷ç¾ç Pöçc÷OEõãc÷ Fç$RôO [ýÇ×_ åEõç¾ç éc÷×$K÷_ ^çãTö Töç» =dYçVãXã» TöçTö UEõç ] çXÇc÷×F×X Ø‘ö¬K÷_\öçã¾ \ö»SåYçbS éc÷ Uç×Eõ[ý Yçã»* åac÷O a]Ì^Tö »çIø_Ý %çc÷OãV=ã¾ VlùTöçã» Ac÷O Fç$RôOFX $Jôã_ç¾ç Eõç»ãS ]çXÇãc÷ åTöCgEõ `Òˆùçã» »çIø_Ý %çc÷OãV= [ýÇ × _ ]

ç×Tö×$K÷_* [ýwïø]çX UEõç é]Vç] ä$RôOç» A$Jô»ãTö »çIø_Ý %çc÷OãV=» é]Vç]ä$RôOç %ç×$K÷_* å]ç¾ç]»ÝÌ^ç ×[ýäVÐ ç c÷» Yç$ K ÷Tö åV` aÉ $ J ô_ Eõ×»[ýê_ YÉSïçX³V [ýÇ$RÍôçãGçcg÷çãÌ^ \öç×G å^ç¾ç ]çXÇc÷×F×XEõ %ç×X aeØšöçYX ×V Ac÷O %‡û_ä$RôOçãTö [ý§¾çc÷O×$K÷_* »çIø_Ý %çc÷OãV=Eõ Ac÷O ØšöçX» aEõã_ç ]çXÇãc÷ LçãX Eõç»ãS Ac÷O [ý»ZÇõEõX» é]Vç] ä$RôOçãEõc÷O »çIø_Ý %çc÷OãV=» é] Vç] [ýÇ×_ Eõ'[ýê_ Wý×»ã_ %ç»Ó åac÷OVã»c÷O $Jô×_ Uç×Eõ_* 00

ae[ýçV Yy» c÷O×Töc÷ça

éc÷ä$K÷ - "XTÇöX ^ÇG', "LX]Tö', 'aÇ»×\ö', "%a][ýçSÝ', "×X= \ öÌ^$K÷', "G×Tö', "c÷OrôçSï æ$K÷×°RôOãX_' c÷OTöîç×V* 1965 $ J ôXTö "XTÇ ö X YÒ×Tö×X×Wý'FX Y²¿ [ý»Eõ$RôOEõÝ» a+çVXçTö YÒEõç` YçÌ^ ^×VC $Jôç×»[ý$K÷» Eõç_ãc÷ ×$RôO×Eõ Uç×Eõ_* Ac÷O a]Ì^Tö YÒEõç×`Tö %çX VÇFX ]çãc÷EõÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ c÷'_ "%a]ÝÌ^ç' (1968) a+çVEõ $Jô³VÐYÒaçV `c÷OEõÝÌ^ç %ç»Ó "YÒc÷»Ý'; a+çVEõ å^çãG` Vça* 1969 $JôX» LçXǾç»Ý ]çc÷Tö YÒEõç` åYç¾ç ``Ý ZÇõEõX» "×[ýØö‚Ì^' Xç]» ]çãc÷EõÝÌ^ç »c÷aî] É_Eõ AFX %çã_ç$JôXÝ YÒEõç` YçÌ^* bçPöÝ» V`EõTö YÒEõç` åYç¾ç %çX åEõc÷OFX]çX %çã_ç$JôXÝ-EõçEõTö c÷'_ - Ø‘öçØšöî, GSTöÜ—ö, LX]Tö, %c÷O_ ×X=L, %a] [ýçTö × », éV×XEõ %a], açŠç×c÷Eõ XÝ_ç$Jô_, %a] åLîç×Tö, `»çc÷OHç$RôO, %a] »çc÷OL, a]Ì^, %ç]ç» åV`, XTÇöX YÒ[ýçc÷, yÔç×Ü™ö %ç×V* c÷OÌ^çã» ``Ý ZÇõEõX» ×[ýØö‚Ì^FX Ac÷O Y^ïÜ™ö YÒEõç` Yçc÷O %ç×c÷ä$K÷* %a]» AFX YÇ » ×S aç×VXÝÌ^ç [ýçTö×» EõçEõTö "%çaç] ×]×c÷»'» ×Y$ K ÷Tö 1930 $ J ôXTö å^ç»c÷ç$RôO» Y»ç »çÌ^ [ýçc÷çVÇ» ×`¾ YÒaçV [ý»Ó¾ç» a+çVXçTö "aç×VXÝÌ^ç [ýçTö×»' YÒEõç` YçÌ^* 1935 $JôXTö åTöCg Ac÷O EõçEõTöFXãEõc÷O "éV×XEõ [ýçTö×»' Xç] ×V éV×XEõ [ýçTö×» ×c÷J$ ôçãY YÒEõç` Eõã»* c÷O^Ì ç» a+çVEõ %ç×$K÷_ [ýçG½Ý[ý» XÝ_]×S ZÇõEõX* Ac÷OFXãEõc÷O %a]» YÒU ]FX éV×XEõ [ýçTö×» EõçEõTö [ýÇ×_ Wý×»[ý Yç×»* %¾ã`î 1931 $JôXãTöc÷O å^ç»c÷ç$RôO» Y»ç "XG»» EõUç' [ýÇ×_ å^ç»c÷ç$RôOãTö aÝ]ç[ýˆù UEõç

%çaXTö EõeäGÐ$K÷»

VÝHï×VXÝÌ^ç QöOdEõ¢öç» å`bTö »çLîa\öç» ×Tö×XCFX %çaXTö a×X½_ÝTö ×[ýã»çWýÝ `×NþEõ Y»çØ™ ö (!) Eõ×» `çaXçWýÝØšö EõeäGÐ$K÷ Vå_ LÌ^_ç\ö Eõã»* LÌ^_ç\ö» a+ÉSï %ç`ç UEõç Ø‘öã±¼öC a×X½_ÝTö ×[ýã»çWýÝ ×[ýWýçÌ ^ Eõ» ×[ý`Ÿ ç aHçTö E õTö ç »

[ýçã[ý ×[ýã»çWýÝ» QöOê]c÷TöÝÌ^ç YÒçUÝÛ ×[ý×`rô açe[ýç×VEõ c÷çc÷OV» §ä$K÷c÷OX Y»çØ™ö c÷'[ý_GÝÌ^ç c÷Ì^* EõeäGÐ$K÷» ×[ýLÌ^Ý YÒçUÝÛ aEõ_ c÷'_ \Éö¾ãX`Ÿ» Eõ×_Töç, Qö0 atÌ^ ×ae %ç»Ó ×[ý.×Y. AZõ.» ×[ý`Ÿ×Ld éV]ç»Ý*

åGç_çHç$RôO ×L_ç Eõç»çGç»Tö GSTöÜ—ö ×V¾a Yç_X

65 Tö]Ë GSTöÜö— ×V¾a åGç_çHç$RôO» %XîçXî %‡û_» _GãTö ×L_ç Eõç»çGç»Tö =_c÷-]ç_ãc÷ã» =VË ^çYX Eõ»ç c÷Ì^* åac÷O×VXç YǾç YTöçEõç =ãwøç_X Eõã» Eõç»çGç» %WýÝlùEõ, "æYÒ×$JôãQö°RôO$Jô Eõã»Eõ$JôãX_ $Jôç×\öÛ$Jô å]ãQö_ Zõ» å]×»×$RôOÌ^ç$Jô $Jôç×\öÛ$Jô' å]ãQö_ YÒçYEõ ×[ýVîçWý» `c÷OEõÝÌ^çc÷O* c÷OÌ^ç» Yç$K÷Tö Eõç»ç[ýçaÝ aEõ_» ]çLTö åF_ç-WýÉ_ç, GÝTö-XÊTöî Y×»ã[ý`X Eõ»ç c÷Ì^* VÇY»ÝÌ^ç GQÍöEõçŠçXÝ ]Ü—öÝ %LÜ™öç åXCãG Eõç»ç[ýçaÝ aEõ_» ]çLTö Zõ_-]É_ ×[ýTö»S %XÇœöçXTö %e` GÐc÷S Eõã»* ×VX» 2 [ýLç» Y»ç å[ý×TöÌ^XÝ ^Ǿ &'$RôOÛ$JôÛ zõç¾ %ç»Ó Eõç»çGç» V_» ]çLTö %XÇלöTö åc÷ç¾ç \ö_Ý[ý_ YÒ×Töã^ç×GTöçTö Eõç»çGç» Vã_ LÌ^ _ç\ö Eõã»* åF_» %Ü™öTö ×[ýLÌ^Ý YÒ×Töã^çGÝ aEõ_Eõ YÇ»•õç» ×[ýTö»S Eõ»ç c÷Ì^* [ýg$RôOç ×[ýTö»S a\öçFX Y×»$Jô_Xç Eõã» ×`lùç×[ýV =ãYX Vwøc÷O* a\öçTö ×[ý×`rô %×Tö×U» \öçbS YÒVçX Eõã» YÒ[ýÝX açe[ýç×VEõ, WýX×`×» EõçEõTö» a+çVEõ %YÉ[ýï [ý»Ó¾çc÷O* [ý»Ó¾çc÷O Eõç»ç[ýçaÝ aEõ_Eõ ]çX×aEõ, `ç»Ý×»Eõ ×[ýEõç`» [ýçã[ý ×[ý×\ö~ Eõç^ïaÉ$JôÝTö %çG[ýç×$RÍô ^ç[ýê_ Y»ç]`ï %çG[ý$RÍôçÌ^* åGç_çHç$RôO ×L_ç Y×»bV» aVaîç, a]çLãa¾ÝEõç »ÖYç `c÷OEõÝÌ^ç, EÊõ×Tö ×`lùEõ Xç»çÌ^S YÒaçV Vça, açe[ýç×VEõ, Eõ×[ý LÝXç [ý»Ó¾ç, å_FEõ åc÷]$Jô³VÐ `c÷OEõÝÌ^ç, Eõç»çWýîlù »çLÇ c÷çL×»Eõç `c÷OEõÝÌ^ç, YÉ×Sï]ç `c÷OEõÝÌ^ç YÒ]ÇãFî \öçã_ãEõc÷OG»çEõÝ [ýNþçc÷O [ýNþ[ýî »çãF* AFX EõçEõTö ]ÇZõL_ §ä$K÷c÷OX» a+çVXçTö YÒEõç` Yçc÷O×$K÷_* [ýwøï ]çãX %a]Tö YÒJ$ ô×_Tö éc÷ UEõç éV×XEõ EõçEõTöãEõc÷OFX» ×\ öTö»Tö - éV×XEõ LX]\Éö×], %ç×L» %a], %ç]ç» %a], YÒ×Tö×VX, F[ý», ×XÌ^]ÝÌ^ç [ýçTöÛç, éV×XEõ %a], Vîç æ$K÷×°RôOãX_, YÉ[ýïç$Jô_ YÒc÷»Ý, Vîç %çaç] ×®Ïô×[ý=X, a]Ì^ YÒ[ýçc÷, éV×XEõ ^ÇG`eF %ç×VãÌ^c÷O YÒWýçX* %a]Tö ×`£ %çã_ç$JôXÝ» ×\öTö»Tö 1961 $JôXTö YÒEõç` åYç¾ç %a] ×[ýpûçX a×]×Tö» "×[ýpûçX åL=Tö Ý 'åÌ ^ æ$ J ô]XÝÌ ^ ç aEõ_Eõ ×[ýpûçX» pûçX ×VÌ^çTö ac÷çÌ^Eõ éc÷ %ç×c÷ä$K÷* %çX AFX LX×YÒÌ^ ×`£ %çã_ ç$JôXÝ "%ç×¾•õç»' (1988) `çÜ™öXÇ Töç]Ç_Ý» a+çVXçTö YÒEõç` Yçc÷O %ç×c÷ä$K÷* c÷OÌ^çã»çY×» Qö0 \öã[ý³VÐ XçU `c÷OEõÝÌ^ç» a+çVXçTö Cã_ç¾ç aZÇõ»ç (1983), `çÜ™öXÇ Töç]Ç_Ý» "å]ì$JôçEõ' (1984), _ç[ýSî åGçØ‘öç] Ý» "×Eõ ZÇõã_ ZÇõ_ç_ç (1972), %a] YÒEõç`X Y×»bV (EÇõ]ÇV

åGçØ‘öç]Ý)» "]ÇEÇõTöç' (1987), $Jô³VÐ]ç, $Jôç³V]ç]ç, »'Vç×_ %ç×V =ä{FXÝÌ^ ×`£ %çã_ç$JôXÝ* %a] %çã³Vç_X» LXLçG»SEõ é_ %ç`Ý» V`EõTö [ýçTö×»EõçEõTö, %çã_ç$JôXÝ YÒEõç`» =LçX =äPö* ×EõÜ™Çö åac÷Oa] É c ÷» åEõc÷OFX]çX» [ýç×c÷ã» a»c÷aeFîãEõc÷O VÇc÷O/A$RôOç aeFîç YÒEõç`» Yç$K÷ãTö [ýµù éc÷ Yã»* %a]» ×[ý×\ö~ YÒçÜ™ö» Y»ç Cã_ç¾ç %çX %çX %çã_ç$JôXÝ EõçEõTö» _GãTö åGç_çHç$RôO» Y»ç WýX×`×» Xîça a×]×Tö (å»f)» ¥ç»ç ×[ýGTö 35 [ý$K÷ã» ×X»×[ý׬K÷~\ öçã¾ YÒEõç` Yçc÷O UEõç "açŠ×c÷Eõ WýX×`×»' Xç]» açŠç×c÷Eõ EõçEõTöFãXç =ä{Fã^çGî* ×L_ç ×\ö×wøTö YÒ E õç` åYç¾ç Ac÷O EõçEõTöFX» [ýTöÛ]çX» a+çVEõ %YÉ[[ýï [ý»Ó¾ç* YÉ[[ýï» a+çVEõ» Vç×Ì^±¼öTö %ç×$K÷_ è$JôÌ^V %çŒÇ_ ] ç×_Eõ, YÒZÇõ{ YÒçS ]c÷Ü™ö, åc÷] [ý»ç %ç×V* %a] $Jô»Eõç»» %XÝc÷ç» Eõç»ãS $Jô»Eõç»Ý ×[ýpûçYX %ç×V [ýµù Eõ×» ×[ýGTö V`EõTö YÒçÌ^

WýX×`×» Xîça a×]×Tö» éc÷ åGç_çHç$RôOô açŠç×c÷Eõ WýX×`×» $K÷Yç`ç_Tö `ÒÝ]TöÝ YÉSî [ý»Ó¾ç» ¥ç»ç ]Ç×VÐTö C YÒEõç×`Tö a+çVEõ f `ÒÝ%YÉ[[ýï EÇõ]ç» [ý»Ó¾ç, ac÷-a+çVEõ `ÒÝ]TöÝ ]׳V»ç [ý»Ó¾ç XçU*

12 2 14  
12 2 14  
Advertisement