Page 1

Event 15-17 Nov 2013


ภายในงานรวบรวมสิ่งทีเ่ ป็น Heritage ของความเป็นล้านนา และพบได้ทโี่ ครงการเศรษฐสิริ สันทรายทีเ่ ดียวเท่านั้น


อาหารเหนือ Fusion food จัดรูปแบบขันโตก พิเศษจาก Chef ชื่อดัง และอาหารจากร้าน “นาซิ จำาปู๋” ของเมืองเช สำาหรับที่โครงการเศรษฐสิริ สันทรายเท่านั้น


ร่วมลอยกระทงในลำานำ้าแม่คาว ด้วยกระทงใบตองทีอ ่ อกแบบมาสำาหรับโครงการนีโ้ ดยเฉพาะ


ชว์การทำาโคมจากผู้เฒ่า ผู้แก่ที่มช ี ื่อเสียงมายาวนานของเมืองเชียงใ


จกับบรรยากาศประดับโคมไฟประทีบ โคมสาย และร่วมลอยโคมใน

#sansiriyipeng Event  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you