Page 122

NIRAVATH

JUBILY CHITS

INDIA (P) LIMITED

Onam Greetings

_nkn\-kv tIcf

BUSINESS KERALA

epep FIvkvtN©v AÂ^em FIvkvtN©ns\ Gsä-Sp¯p K

Ä^nse {]apJ [\ hn\nab Øm]\amb epep FIvkvtN©v bp. F.Cbn \nch[n imJ IfpÅ AÂ^em F IvkvtN©v I¼\nsb GsäSp¯p. 95 tIm-Sn cq]-bv-¡m-Wv G-sä-Sp¡Â. 30 iJIfpÅ AÂ^em FIvkvtN©v I¼\nsb GsäSp¡p¶tXmsS epep FIvkvtN©nsâ AZo_v bp.F.Cbnse imJIÄ 73 Bbn hÀ[n¡pw. Iq SmsX BtKmfXe¯n epephnsâ {]hÀ¯\w 170 imJIfmbn Dbcpw. AÂ^em FIvkvtN©nsâ imJIÄ GsäSp¡p¶tXmsS epep FIvkvtN©nsâ s\ävhÀ¡v irw JebpsS hym]vXn hÀ[n¡pIbpw

Al½Zv

h³ tXmXnepÅ CS ]mSpIÄ¡v Ahkcw e`n¡pIbpw sN¿psa ¶v epep FIvkvtN©n sâ Fw.Un AZo_v Al ½Zv A`n{]mbs¸«p. F «v hÀjw ap³]v bp.F.C bn Bcw`n¨ epep FIvkvtN©n\v Ham³, Ipsshäv, J¯À, _lvssd³, C´y, _wKvfmtZiv, ^nen¸o³kv, ko sjÂkv F¶o cmPy§ fn Ct¸mÄ {]hÀ¯\

§fp|v. 2020 HmsS [\hn\nab cwK¯v 30 iXam\w CS]mSpIfpw UnPnä km t¦XnI hnZybn km[yam¡pIbm Wv epep FIvkvtN©nsâ e£ysa¶v AZo_v Al½Zv hniZoIcn¨p.

Pn.F-kv.Sn-þA-dn-tb-ï-sXÃmw Nc-¡v tk-h-\ \n-Ip-Xn-sb-¸änbpÅ amÀ-K\nÀ-tZ-i-§-f-S§nb ]pkvXIw N

c-¡v tk-h-\ \n-Ip-Xn-sb-¡p-dn-¨v hym]m-cn-Ifpw hy-h-km-bn-Ifpw sN-dpIn-S _nkn-\-kp-Imcp-sam-s¡ A-dn-ªn-cn-t¡-| kp-{][m-\ Im-cy-§-Ä hn-i-Z-ambpw hy-à -ambpw {]-Xn-]m-Zn-¡p-¶ ]p-kv-X-I-am-Wv Pn.F-kv.SnþA-dn-tb-|-sXÃmw. Kp-em-¯n C³-Ìnäyq«v Hm-^v ^n-\m³kv B³Uv Sm-Ivtk-j-\n-se ko-\nbÀ ^m-¡Â-än Aw-Kamb tUm.tPm-kv sk-_m-kv-äy-\m Wv Cu ]p-kvX-Iw c-Nn-¨n-cn-¡p-¶Xv. Pn.F-kv.Sn-sb-¡p-dn-¨v _nkn-\-kp-ImÀ-¡v D-|m-Im-\nS-bp-Å kw-i-b-§Ä-¡v hn-izk-\o-bam-b a-dp]Sn Cu ]p-kvX-Iw e-`y-am-¡p¶p-sh¶-Xm-Wv C-Xn-sâ G-ähpw hen-b k-hn-tij-X. sk³{S F-Iv-ssk-kv B³Uv I-Ìw-kv h-Ip-¸v Pn.F-kv.Snsb¡p-dn-¨v hn-i-Zo-I-cn¨n «p-Å- tNm-Zy-§fpw A-hbv¡p-Å D-¯-c§fpw A-\p_Ô-ambn Cu ]p-kv-X-I¯n tNÀ-¯n-«p-|v. "tNmtZym-¯-c-§-fpsS a-ebmf ]-cn`m-j Zn-\-]-{X§Ä {]-kn²o-I-cn-¨n-cp-s¶¦nepw A-Xnep|m-b sX-äp-Ifpw A-hy-àXbpw B-i-b-¡p-g-¸-¯n-\n-Sbm-¡n-bn-«p|v. AXn\m-emWv A¯-cw A-]mI-X-I-sfms¡ ]qÀW-ambpw H-gn-hm-¡n-s¡m-|p-Å 100 tNm-tZym-¯-c-§Ä e-fn-Xam-b `m-jbn hyà-X-tbm-sS C-Xn \Â-In-bncn-¡p-¶Xv' tUm.tPm-kv sk-_m-kv-äy³ ]dªp. Pn.F-kv.Snsb¡p-dn¨pÅ \mev A[ymb-§-fmWv Cu ]p-kv-X-I¯nepÅXv. F´psIm-|v Pn.F-kv.Sn GÀ-s¸-Sp¯n, Pn. F-kv.Sn-bp-sS {]-hÀ¯-\w F-§-sbm-

122 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

Wv, A-Xv \-S-¸m-¡-s¸-Sp-¶- hn[w F-¶nhsbms¡ ]p-kv-X-I-¯n hn-i-Z-oIcn¨n«p-|v. tIm-t¼m-kn-j³ se-hn F-´mWv, F§ s\ dn-t«¬ k-a-À¸n-¡mw, F-´m-Wv Bân t{]m-^n-äv A-tYm-dn-«n Xp-S-§n-b-hbpw ]p-kv-X-I-¯n DÄ-s¡m-Ån¨n«p-|v. Pn. F-kv.Sn-bp-sS shÃp-hn-fn-I-sfbpw km-[y -X-I-sfbpw Ip-dn¨p-Å A-[ym-b-¯n ]pXnb kw-hn-[m-\w tI-c-f-¯n-sâ k-¼-Zv hyh-Ø-sb F§-s\ _m-[n¡p-sa¶pw hn-iZo-I-cn-¨n«p-|v. "Pn.F-kv.Sn F¶Xv km- t ¦- X n- I hn- Z ym- [ njv T n- X kw-hn-[m-\-am-b-Xn-\m ]-gbXp-t]mse \n-Ip-Xn sh-«n¸v km-[y-am-InÃ. A-¡m-c-W -¯m kw-Øm-\-¯n-sâ \n-Ip-Xn h-cp-am-\w D-bcpw' tPm-kv sk-_m-kv-äy³ Nq-|n¡m-«p-¶p. H-cp hym-]m-cn-¡v Pn.F-kv. Sn ssI-Imcyw sN-¿m³ I-gn-bp ¶ - n-sÃ-¦n F-´p- sN-¿ Ww, Nc-¡v I-S¯ - e - n-s\ A-Xv F§s\ _m-[n-¡pw, Nc¡v I-S¯ - e - n-sâ aqeyw F-§ s - \- \nÀ-Wb - n-¡mw, I-bä - p-aX - n-¡msc Pn. F-kv.Sn F§-s\ _m[n¡pw Xp-S§n-b hn-hc - § - Ä ]p-kvX - I - ¯n e-`yamWv. Iq-Sm-sX sX-csª-Sp¡-s¸-« N-c¡ - p-If - p-sS bpw tkh-\§ - f - p-sSbpw Pn.F-kv.Sn \n-c¡pIÄ, tIm-t¼mkn-j³ \n-Ip-Xn A-Sb - v¡p¶-Xn-s\-¡p-dn-¨p-Å {]-tXyI tNm-tZym¯-c§Ä, hym-]m-cn-IÄ-¡v am-{X-am-bpÅ tNm-tZym-¯c - § - Ä F-¶n-hbpw A-\p-_Ô-am-bn Cu ]p-kvX - I - ¯n tNÀ-¯n«p-|v. Un.kn _p-IvkmWv ]p-kvXI - w {]-kn²o-Ic - n-¨n-cn-¡p¶Xv.

sk]v-äw_À 15, 2017

F-kv._n.sF F-kv._n. F-¡u-ïp-IÄ-¡v

]pXnb ]en-i \n-c-¡p-IÄ {]-Jym-]n-¨p tÌ

-äv _m¦v Hm-^v C-´y tk-hnw-Kvkv _m-¦v F-¡u-|p-IÄ-¡v ]p-Xp¡n-b ]en-i \n-c-¡p-IÄ {]-Jym-]n-¨p. 2017 Pq-sse 31 ap-X {]m-_-ey-¯n-ep-Å Cu \n-c-¡pIÄ {]-Im-cw H-cp tImSn cq-]bv-¡p ap-I-fn tkhnwKvkv _m¦v F¡u-|v _m-e³-kv D-ÅhÀ¡v {]-Xn-hÀ-jw \m-ep i-X-am\w \n-c-¡n X-s¶ ]en-i e-`n ¡pw. H-cp tIm-Sn cq-]bpw A-Xn Xm-tgbpw _m-e³-kv \n-e-\nÀ-¯p-¶-hÀ¡v {]-Xn-hÀjw 3.5 i-X-am-\w \n-c-¡nemhpw ]en-i e-`n¡pI. Fw.kn.FÂ.BÀ. 2017 P-\ph-cn H-¶p ap-X 90 A-SnØm\ t]m-bvâp-IÄ Ip-dª km-l-N-cy-¯n-em-Wv ]en-i \n-c-¡pIÄ ]p-Xp-¡p-hm³ _m-¦v Xo-cp-am-\n-¨-Xv.

I-d³-kn \n-tcm-[\-s¯ Xp-SÀ-¶v 2016 \-hw_À, Un-kw-_À am-k-§-fn tkhnw-Kvkv _m-¦v, Idâv F-¡u-|p-I-fn-te¡p|m-b h³ \n-t£-]hpw C-Xn-\p Imc-W-am-bn-«p-|v. sN-dpIn-S taJ-e, Irjn, At^m-U-_vÄ lu-knwKv XpS§n-b ta-J-e-I-fnse h³ tXm-Xn-ep-Å sN-dpInS hmbv-]-¡mÀ-¡p Kp-W-I-cam-b co-Xn-bn Fw.kn.FÂ.BÀ. \ne-hnse Øn-Xn-bn Xp-S-cm³ F-kv._n. F¡u|n-se ]en-i \n-c-¡p-IÄ ]p-Xp¡nb-Xp k-lm-b-I-am-Ip-sa¶v F-kv._n. sF. \m-j-W _m-¦nwKvv {Kq-¸v am-t\PnwKvv U-b-d-IväÀ c-P-\o-jv Ip-amÀ hy-àam¡n. hn-h-c-§Ä¡v: https://bank.sbi/

CALENDAR OF

EVENTS sk]v-äw_À

09þ11, 2017

19þ20, 2017

Hmt«m-tam-«o-hv F³-Pn\o-bd - nw-Kv tjm C-´y 2017,

14 -ma-Xv kn.sF.sF t¥m-_ Fw.F-kv.Fw.C _n-kn\-kv k-anäv, C-´y lm-_n-äm-äv skâÀ,

\yq-UÂln, t^m¬: +91-1244014060, Cþsa-bvÂ:

teena.pandey@cii.in, www.cii.in

21þ24, 2017 tlm-«Â-sS-Iv tI-c-f 2017, cmPo-hv Km-Ôn C³-tUmÀ kv-tä-Unbw, {Iq-kv F-Ivkv-t]m-kv kw-LSn-¸n-¡p¶p, t^m¬: +91 88 93 30 44 50, Cþsa-bvÂ: info@cruzexpos. com

\-hw_À 9þ11, 2017, sNss¶ t{S-Uv skâÀ, sN-ss¶, t^m¬: +91 97 68660988

17þ18, 2017 CâÀ-\m-j-W tIm¬-^-d³kv B³-Uv F-Iv-kn-_nj³ Hm¬ slÂ-¯v Sq-dnkw, Zv dm-hn-kv dn-tkmÀ-«v & kv-]m I-Shv, tIm-gn-t¡m-Sv, kn-sF-sFbp-sS B-`n-ap-Jy-¯nÂ, t^m¬: 91-484-4012300, Cþsa-bvÂ: sreejith. kumar@cii.in

H-Iv-täm_À

Unkw_À

5þ9, 2017

4þ7, 2017

sIm-bÀ tI-cf - 2017, CâÀ-\mjW Cuhâv Hm¬ I-bÀ & \m-Np-d ss^-_À s{]m-UIvä - vkv, C-FwF-kv kvt- ä-Unbw, B-e¸ - p-g, Un-¸mÀ-«vs - aâv Hm-^v sIm-bÀ sU-he - ] - vs - aâv, K-h¬saâv Hm-^v tI-cf - kw-LS- n-¸n¡p¶p. t^m¬: +91- 471-2730162, +91- 9495016333, http://coirker

CâÀ-\m-jW -  B-tcm-Ky 2017, 1st CâÀ-\m-jW -  F-Ivk - n-

\hw_À

9þ11, 2017

alafair.com/

1þ4, 2017 t]¸-sd-Ivk - v, {]K-Xn ssa-Xm³, \yq-UÂln, CâÀ-\m-jW -  t{SUv B³-Uv F-Ivk - n-_n-j³-kv C-´y ss{]h-äv en-anä-Uv kw-LS- n¸n-¡p¶p. http://india.paperex-expo. com

_n-j³ B³-Uv tIm¬-^d - ³kv Hm¬ B-bp-jv B³-Uv shÂ-\ kv, hn-Úm³ `h³, \yq-UÂln, t^m¬: +91 11 2348 7409, sam-_oÂ: +91 98 1040 1125 Cþsa-bvÂ: praveen.mittal@ficci.com,

www.internationalarogya.com

lnµp-Øm³ CâÀ-\m-jW -  ^À-Wn-¨À s^bÀ (HIFF) Unkw_À 9þ11, 2017, ep-ep CâÀ-\mjW I¬-sh³-j³ skâÀ, Xr-iqÀ-, HIFF tS{Uv B³Uv Cu-hâvk - v ss{]h-äv en-anä-Uv kwL-Sn-¸n-¡p¶p. t^m¬: +91 7356 77 33 33, Cþsa-bvÂ: hello@hiff.in

Dhanam Aug-16-31st & Sep 1-15 (combined issue)  
Dhanam Aug-16-31st & Sep 1-15 (combined issue)  

Published on 2nd SEP Kerala's own business magazine, was launched in 1987 and is the No.1 business and investment magazine. Today, Dhanam...

Advertisement