Page 1


Z-£n-tW-´y-bn-se G-ähpw hen-b do-sä-bv k-anäv & A-hmÀ-Uv ss\-än ]-s¦-Sp-¡q ! Confirmed speakers include:

MR. HARISH BIJOOR

MR. M P RAMACHANDRAN

MR. DEEPAK ASWANI

MR. SHIBU PHILIPS

Brand Guru & Founder Harish Bijoor Consults Inc.

Managing Director, The Lachmandas Group & Co-Chairman FICCI Kerala State Council

CMD Jyothy Laboratories Ltd

DR. A. VELUMANI PH.D

MR. M.P. AHAMMED

MR. THOMAS MANI

MR. CHACKOCHEN MATHAI

Chairman, Thyrocare Technologies Limited, Mumbai

Business Head LuLu International Shopping Mall Pvt.Ltd.

Executive VP – Retail & Outsourcing Paragon Group of Companies

Chairman Malabar Group of Companies

Founder & CEO Franchising Rightway Chennai

hnjbw : do-sä-bvensâ `mhn F´v ? [-\w do-sä-bv k-an-äv & A-hmÀ-Uv ss\-äv 2017 B-Zy-am-bn tI-c-f -¯n-\-I¯pw ]p-d-¯p\n-¶p-apÅ B-bn-c-¯n-te-sd do-sä-bv-te-gv-kns\-bpw C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« a-äp kw-cw-`-I-scbpw H-cp Ip-S-¡o-gn A-Wn-\n-c-¯p¶p. k-an-än NÀ-¨ sN-¿-s¸-Sp-¶ hn-j-b-§Ä       

do-säbvense ]pXp Ne\§Ä, s{S³UpIÄ {]-Xn-k-Ôn-bp-sS Im-e-L-«-¯n shÃp-hn-fnI-sf A-Xn-Po-hn-¡p-¶-sX-§s\? H-cp {_m³-Uv F§-s\ kr-ãn-¡mw, _n-kn-\-kv F-§s\ h-fÀ¯mw D-]-t`m-àm-hn-s\ F§-s\ {]o-Xn-s¸-Sp-¯mw? {^m-ss©-kn, C sIm-ta-gv-kv A-h-k-c§Ä do-säbv ta-J-e-bn-se hn-P-b-I-Y-IÄ do-sä-bv ta-J-e-bn Pn-F-kv-Sn-bp-sS {]-`m-hw

{][m-\ k-hntij-X-IÄ

Xn-b-Xn : 11 amÀ-¨v 2017 thZn : tlm-«Â se sa-dn-Unb³ k-abw : cm-hnse 9.30 ap-XÂ cm-{Xn 10.30 h-sc ]-s¦-Sp-t¡|-Xv B-scm-s¡?

1. do-säbvÂ, amÀ-¡-änw-Kv, {_m³-Unw-Kv ta-J-e-Ifn-se {]ap-JÀ ]-s¦-Sp-¡p-¶p 2. G-sd hn-e-a-Xn-¡-s¸-Sp-¶ do-sä-bveÀ Hm-^v Zn C-bÀ A-hmÀ-Upw a-äp \n-ch-[n 1. A-hmÀ-Up-I-fpw k-½m-\n-¡-s¸Spw 3. {]ZÀi\ tÌmfpIÄ 4. s\-ävhÀ-¡nw-Kv Un¶À. A-tXm-sSm-¸w hn-t\m-Z ]-cn-]m-Sn-Ifpw

Xmsg¸dbp¶ ta-J-e-I-fnteXS¡w, kw-cw-`-Icpw s{]m-^-j-W-ep-Ifpw  F-^v-Fw-knPn  _m-¦nw-Kv & ^n-\m³kv  ^p-Uv & _n-h-td-Pkv  Kr-tlm-]-IcWw  Pq-hÂdn  sS-e-ntImw  kq-¸À-amÀ-¡-äv  Hm-t«msam-_o  sF-än & sF-än A-\p-_-Ôtk-h-\§Ä hn-Zym-`ym-k Øm-]-\§Ä  {Sm-h & Sq-dnkw  dnb Fkvtääv, A\p_Ô

ta-J-e-I-Ä

c-Pn-kv-t{S-j³ ^o-kv: km-[m-c-W \n-c-¡v: Rs.8500+15% service taxþ Rs.9775/-þ -kv-t]m-«v c-Pn-kv-t{Sj³: Rs.10,000 + 15 % service taxþ Rs.11,500/--þ {]ZÀi\ tÌmÄ \nc¡v:km-[m-c-W \n-c-¡v: Rs.35000+15% service taxþ Rs.40250/-þ

ORGANISED BY:

Dhanam Publications Pvt. Ltd., Kadavanthra Kochi - 682 020 | Phone : +91 484 231 5840/231 6494 Mob: 90725 70050, 92496 01018 mail@dhanam.in | mktgdhanam@gmail.com www.dhanamonline.com

Payment options Cheque/Demand Draft drawn in favour of Dhanam Publications Pvt.Ltd. Kochi Or Bank Transfer : Federal Bank, Girinagar Branch, AC No. 10580200003399. IFSC /RTGS Code : FDRL0001058 Or Register online at www.dhanamonline.com

]-s¦-Sp¡q, \n-§-fp-sS _n-kn\-kv A-Sp-¯ X-e-¯n-te-¡v h-fÀ-¯q...


{]Xn-I-cWw

RESPONSE

I¬kÄ-t«-j³ ^o CÃ, {^o! Rm

¶p a-\-Ên-embn. sNm-Æmgv-N B-sW-¶v H-cmfpw hym-gm-gv-N-bm-Wv F-¶v a-sä Bfpw! sh-dp-sX Ip-c-bv-¡-| F¶pw ]n-S-t¡m-gn Iq-Ip-s¶m F¶p-sam-s¡ ]-c-kv]-cw D-¨-¯n ]gn! k-Xy-¯n _p-[-\m-gv-N-bm-Wv F-¶ h-kvXp-X Ah-sc ]d-ªp t_m-[y-s¸-Sp¯m³ X-s¶ \n-Ý-bn-¨v Rm³ tIm-fnw-Kv s_ A-Sn¨p. A-t¸m-tgm, AÂ-`p-X-sa-¶p ]-d-bmw. hn-j-an-¨p t]mtbm F-¶ ap-J-hp-c-tbm-sS Nn-cn-¨m-Wv A-hÀ hm-Xn Xp-d-¶v kzo-I-cn-¨Xv! F-§pw t]m-Im-\n-Ãm-sXbpw H¶pw sN-¿m-\nÃmsXbpw A-tlm-cm{Xw H-cp-an-¨p I-gn-sb A-Xn-]-cnNbwsIm-|v ]-c-kv]-cw I-|p-Iq-Sm-Xm-Im-Xn-cn-¡m³ H-cp a\xÈm-kv-{X-Ú³ \nÀ-tZ-in-¨ Nn-In-Õ-bmWpt]mepw B-gv-Nbn-sem-cn-¡-se-¦nepw C§-s\ CÃm¡mcyw ]d-ªv h-g-¡nSÂ! hn-Im-c-{]-IS-\w I-gn-ªm Nn-cn¨p-sIm-|-h-km-\n-¸n-¡m³ CÃm-¡m-cya-sà ]äq! BÀ-¡p th-W-sa-¦nepw ]-co-£n-¡mw F-¶v A-hÀ Nn-cn¨p, I¬-kÄ-t«-j³ ^o CÃ!

\pw ho-«p-Im-cn-bpw-IqSn Cu-bn-sS _mw¥qcn sN-¶-t¸mÄ, Ip-d-¨n-sS-bmbn A-hn-sS tN-t¡dn-b H-cp Ip-Spw_-kp-lr-¯n-s\ Im-Wm³ t]mbn. ap³-Iq-«n A-dn-bn-¨nÃ. H-cp kÀ-ss{]kv Bh-s« F-¶p hn-Nm-cn¨p. Ip-«n-I-sfm-s¡ hn-tZ-i-¯mWv. A-t±-lhpw `m-cy-bp-ta B ho«n Xm-a-k-apÅp. ]t£, sK-bv-än-se-¯n-b-t¸m-tg A-I-¯p-\n-¶p tI«-Xv ap-«³ h-g-¡mWv. im-´-io-ecm-b B-fp-I-fm-bn-cp-¶p. ho-Sp sX-äntbm F-¶m-bn R-§Ä-¡p i-¦. i-Ðw A-h-cp-tS-Xp X-s¶. F-¶p XoÀ¨-bm-b-t¸mÄ `m-cy F-s¶ \-\p-s¡ tXm|n. \-ap-¡p ]n-s¶ h-cmw. A-Xp Im-cy-am-¡m-sX Rm³ X-¼n-«p \n¶p. ]d-ªp XoÀ-¡m-hp-¶-Xm-sW-¦n {i-an-¡m-sa-¶pX-s¶ B-bn-cp-¶p a-\-Ênen-cp¸v. B-gv-N-¯À-¡-am-Wv \-S-¡p-¶-sX-

kn.cm[m-Ir-jvW³

]t£, sK-bv-änse-¯n-b-t¸m-tg A-I-¯p- \n-¶p tI«-Xv ap-«³ h-g-¡mWv

tIc-f-¯nsâ kz´w _nkn-\kv amK-kn³

D h a n a m P u b lic a t io n s P r iv a t e Li m it e d Editor Kurian Abraham

READER’S RESPONSE

Phone: 0484-2315840, 2316494 Fax: 2317872 Email: mail@dhanam.in

Executive Editor Maria Abraham Associate Editor T.S.Geena Assistant Editor Lakshmi Narayanan Special Correspondent N.S.Venugopal (Tvm) Senior Reporters Binnu Rose Xavier, K. Ajayakumar (Northern Kerala)

Editorial Annexe: Phone: 0484-4047816 9946632206 Email: dhanam20@gmail.com Website: www.dhanamonline.com Mumbai Business Office: 501/502, Imperial Plaza, Corner of 27th & 30th Road Nr. Nilgiri Garden, Bandra (W), Mumbai-400 050 Phone: 26400735, 26400829, Fax: 022-26411894

Vice President - Marketing Vijay Kurian Abraham General Manager (Operations) Antony Konnoth General Manager (Marketing) R. Surendran

Mumbai Maketing Office: Mr. Preman Isace Mobile No. +91 98331 90773 Email: mainstream.planet@gmail.com

Manager - Advertising Mohana Kumar Manager - Marketing M.V. Muraleedharan

New Delhi: N Kunju (Editorial Representative) Phone: 91-11-22755357

Circulation Manoj George

Delhi Business Office: Dinesh K. Srivastava, 31-D, Pocket-B, Dilshad Garden, Delhi-110 095 Email: dhanam.srivastavadk@gmail.com, dineshk.srivastava@gmail.com Phone: 09810735111, 09953712446, 91-11-22755357

Design & Layout Boban Devasia, Roji John, Biju V.O Editorial & Business Offices Cochin: Dhanam House, 29/609, Cheruparambath Road, Kadavanthra, Cochin-682 020

Have a Query? Call us Subscription offers: subscription@dhanam.in Phone: +91 484 2316494 / 2315840 Advertisement options: advertise@dhanam.in Phone: +91 484 2316494/2315840 Editorial: dhanam20@gmail.com, mail@dhanam.in Phone: 0484 - 4047816, 9946632206 Reader’s response: dhanam20@gmail.com Phone: 0484 - 4047816 Customer Service: +91 484 2316494 / 2315840

Subscription Rate: 1 Year ` 600, 2 Year ` 1200, 3 Year ` 2000, 5 Year ` 3500 Get Your Dhanam e-magazine on

facebook.com/ dhanammagazine

4 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

twitter.com/ mag_dhanam

s^{_phcn 28, 2017

plus.google.com/ +Dhanamonline/posts

{]tNmZ\taIp¶ Mr.IqÄ

C³jpd³kv taJesb hn«p t]mIcpXv

gnª e¡w [\¯n {]kn²oIcn¨ knss´äv {Kq]v amt\PnwKv U-b-d-IväÀ tUm. hnPp tP¡_nsâ A`napJw DÄs¡mÅp¶ IhÀtÌmdn amt\ Pv-saâv Xe¯n Gsd {]tbmP\ Icambn tXm¶n. kwcw`I tamlnIfmb sNdp¸¡mÀ¡v Gsd {]tNmZ\w \ÂIp¶ XmWv C¯c¯nepÅ hyànIfpsSbpw Øm]\§fpsSbpw hnPbIYIÄ.

I

gnª GXm\pw hÀj§fmbn [\¯n sâ Øncw hmb\¡mc\mWv Rm³. ap³ hÀj§fn \n¶pw hyXykvXambn ASp ¯nsS [\w C³jpd³kv taJebv¡v sImSp¡p¶ {]m[m\yw Ipdªp hcp¶ Xmbn tXm¶n. C³jpd³kpambn _Ô s¸« hmÀ¯IÄ [\w t]mse B[nImcn IXbpÅ amknIbn \n¶pwamän \nÀ ¯mXncn¡m³ {]tXyIw {i²n¡patÃm.

cmPtKm]mÂ, IÃmbn, tIm-gn-t¡mSv

k\ne t{]a³, XetÈcn, I®qÀ

]n.kn kndnbIv ]dªXv P\§fpsS hm¡pIÄ [

\w BÀPn¡p¶Xn\pw hnPbw ssIhcn¡p¶Xn\pw th| {]tNmZ\w \ÂIp¶tXmsSm-¸w, "[\w' IqSpX P\IobamIWw. Ignª e¡¯n {]kn²oIcn¨ ]n.kn kndnb¡nsâ teJ\¯neqsS "[\w' P\§fnte¡v IqSpX Cd§n sN¶ncp¶p. P\§Ä ]dbm³ B{Kln¨ Imcy§fmWv ]n.kn kndnbIv [\¯neqsS ]¦ph¨Xv. hn.Fw {^m³knkv, ]«w, Xncph\´]pcw

I-

IpSpw_ _nkn\kv hnPbn¸n¡m\pÅ a{´§Ä¡v \µn I-p

Spw_ _nkn\kv hnPbn¡m³ 5 a{´§Ä F¶ Xes¡«n h¶ teJ\w KpWIcambn. Cfw Xeapdbn te¡v A[nImcw ssIamdpt¼mgpw \n\¨ncn¡msX {]XnkÔnIsf t\ cntS|n hcpt¼mgpw Hcp kwcw`I³ F§s\ s]cpamdWw F¶v AÐpÄ dkmJv ZmhqZnsâ hm¡pIfneqsS ] dªp X¶ [\¯n\v A`n\µ\§Ä. sh¦-Sv caW, Xr-¸q-Wn¯pd, FdWm-Ipfw


DÅ-S¡w

8

Contents

hn-PbI-Y

14 IhÀ tÌmdn

6

\n§-fp-sS _n-kn-\-kn-s\

\m-f-s¯ tI-c-fw

5

s]m-fn-s¨-gp-Xp ¶-Xv B-cm-Ipw? -lÀ-Po-hv Fkv.Im-µm-cn

A] mc km-[y-X-IÄ

(No-^v F-Iv-kn-Iyq-«nhv Hm-^o-kÀ-, Zenises DMCC)

27 C³-sh-Ìv-saâv ssKUv C´y ]-g-b C-´y-bÃ, C-\n t\-«-§-fp-sS Imew

kn-²mÀ-° em ' Ip-cp-¯-t¡-Sp-I-fp-sS'

Nm-¼y³

18 amt\-Pvsaâv

]pXp-a I-sï-¯p-I, A-sÃ-¦n \-in¡pI

tPm-kv sUm-an-\n-Iv sN-bÀ-am³, kn-Pn-F-¨v {Kq-¸v Hm-^v I-¼-\o-kv

10-13

k-Po-hv \m-bÀ

A-`n-apJw

10 20

DHANAM@CLASS ROOM

Ø-e-{_m³-Unw-Kn-ep-ap-ïv Imcyw!

22 _m-¦nw-Kv & ^n-\m³kv

sam-_o _m-¦nw-Kv B-¸p-IÄ kw-tbm-Pn-¡pw, kp-c-£m kw-hn-[m-\-§Ä IÀ-i-\-am-Ipw

tUm. l-co-jv Pn-.]n-.kn \m-bÀ ]n-Å sN-bÀ-am³, kn-C-Hm, B-ÌÀ sa-Uv-kn-än & ¢-ÌÀ sl-Uv, tI-c-f

R

F-kvknFwF-kv {Kq-¸v Hm-^v F-Pyp-t¡-j-WÂ C³-Ìn-äyqj³-kv

-s]m-dn-©p sh-fnb¯v

21 KÌv tImfw

-tSm-bveäv I-ïp-]n-Sn-¡m³ km-t¦-Xn-I-hnZy

TAIL

hÀ-¡n ]-«na-äw

""^pUv & t{Kmk-dn ta-J-e Cc-«n h-fÀ-¨ t\Spw''

32 amt\-Pvsaâv

-Zo]-Iv A-kzm-\n

11

[-\w do-sä-bv k-an-äv & A-hmÀ-Uv ss\-äv

12

]-X-Rv-P-en]n-d-hn-¡p ]n-¶n-se c-lkyw C-Xm

13

tImfw

hyXykvXambn Nn´n¡mw, amµys¯ adnI-S¡mw Sn\n ^n-en-¸v

34 _nkn-\kv tIcf ko-Unw-Kv tIcf:

kv-ämÀ«-]v ^-ïnw-Kv cwK-s¯ \q-X-\ Np-h-Sp-h-bv-]v

'Poh\¡mcpsS apJ¯v ]p©ncn hnSÀ¯q" Sn.Fkv ]-«m-`n-cm-a³

30 hnZym-`ym-k-cwKw Imw]-kv t¹-kv-saân Xn-f-§mw,

kz]v\ tPm-en t\Smw

23-26

40 Hmt«m-sam-_oÂ

tI-{µ _P-äv hn-i-Ie\w sImïv CXv 23 F´p"^o KpUv ' _-P-äm-Ip-¶nÃ? s{]m-sk³-Pn-Xv Z¯

ä-ap-ïm-¡pw, DuÀ-P-ta-Ipw, 24 "amip-No-I-cn-¡pw" tI-c-f I-¼-\n-IÄ¡pw 26 Bizmkw, AUz. sj-dn km-ap-h D½³ Cover Design : Boban Devasia

h-cp-¶p

s]À-t^m-a³-kv ss_-¡p-IÄ

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

5


tImfw

COLUMN

\n§-fp-sS _n-kn-\-kn-s\ lÀ-Po-hv Fkv.Im-µmcn

s]m-fn-s¨-gp-Xp¶-Xv B-cm-Ipw? {]-Xy-£-¯n H-cp _-Ô-hp-anÃm-¯ ta-J-e-I-fn \n-¶p s]m-«n-ho-gp-¶ B-i-b-§Ä _n-kn-\-kpI-sf Im-e-l-c-W-s¸-Sp-¯p-¶ km-l-N-cy-¯n kwcw-`-IÀ F-´m-Wp sN-t¿|Xv?-

D

isruption (\n-e-hn-ep-Å H-¶n-sâ {]k-àn X-s¶ CÃm-Xm-¡p-¶ Io-gv-ta a-dn-¡p-¶ {]-Xn-`m-kw), Innovation (A-Xn \q-X-\-am-b co-Xn). C-h c-|n-s\bpw Ip-dn-¨v P-\-§Ä B-sI B-i-b-¡p-g-¸-¯nemWv. C-¶-th-j³ ]-cn-Wm-a-am-sW-¦n Un-kv-d-]v-j³ hn-¹-h-amWv. C¶-th-j³ ]-g-b co-XnI-sf sa-¨-s¸-Sp-¯p-sa-¦nÂ, Un-kv-d-]v-j³ ]-g-b co-XnI-sf Im-e-l-c-Ws¸-«-Xm-¡pw! _n-kn-\-kpI-sf kw-_-Ôn-¨v A-Xn-{]-[m-\am-b kw-KXn, C-¶-th-j³ _n-kn-\-kpI-sf ]-¯p i-X-am-\w h-fÀ-¨ t\-Sm³ k-lm-bn-¡p-sa-¦n Un-kv-d]v-j³ ]-¯p-aS-§v h-fÀ-¨-bmIpw k-½m\n-¡pI. h³ Io-gv-ta a-dn-¡-en-\v Im-c-Wam-b c-|v km-t¦Xn-I hn-¹-h-§-fm-Wv \mw \-½p-sS Po-hn-X-Ime-¯p I-|Xv. CâÀ-s\äpw kv-amÀ-«v t^m-Wpw. C-t¸mÄ C-¯-c-¯n-epÅ s]m-fn-s¨-gp-¯p-IÄ ap-s¼-s¯-¡mfpw th-K-¯n \-S-¡p-¶Xn-\v Un-Pn-ä hn-¹-h-t¯m-Sv \-µn ]-d-bmw. C¯-cw s]m-fn-s¨-gp-¯p-IÄ _n-kn\-kv tam-U-ep-I-sfbpw hy-hkm-b ta-J-e-I-sfbpw \-ap-¡v k-¦Â-¸n-¡m³-t]mepw ]-äm-¯ coXn-bn am-än-tb-¡mw. A-t¸mÄ B-cm-bn-cn¡pw \n-§-fp-sS ta-J-e-bn Un-kv-d-]v-j³ sIm-|p-h-cn-I. D-Zm-l-c-W-ambn Hm-t«m-sam-_o / S-bÀ ta-Je-sb t\m-¡mw. B-cm-bn-cn¡pw Hm-t«m-sam-_o / S-bÀ ta-J-e-bn Un-kv-d-]v-j³ sIm-|p-h-cnI.

B¸nfpw kn-BÀ-sFF-kv-]n-Bdpw Cu ta-J-e-bn \-S-¶ A-h-km\-s¯ h³ Io-gv-ta a-dn-¡Â 1900I-fp-sS B-Zy-hÀ-j-§-fn tam-t«mÀ ImÀ B-Zy-am-bn A-h-X-cn-¸n-¨-Xm-bn-cp¶p. C-t¸mÄ \-½p-sS \n-c-¯p-I-fn F{X Ip-Xn-c-h|nbpw Imf-h-|nbpw Im-Wp-¶p|v? Ip-Xn-c-h-|nbp-sSbpw Imf-h-|n-bp-sSbp-sam-s¡ \n-e-\nÂ-¸n-s\ tam-t«mÀ ImÀ Io-gv-ta a-dn-¡p-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. \mw hn-Nm-cn-¡p-¶-Xn-t\-¡mÄ th-K-¯n \½p-sS hy-h-km-b-¯nepw A-Xv kw`-hn¡pw. sh-©zÀ Im-¸näe-n-Ìv F-¶ \n-e-bn A-Xn-sâ kq-N-\-IÄ Rm³ ÌmÀ«-¸pI-fn Im-Wp-¶p-|v. FÃm-¯n-\p-ap-]-cn-bm-bn H-¶p ]-d-bmw, \n-e-hn-epÅ \nÀ-am-Xm-¡Ä an-I-¨ S-bÀ \nÀ-an¨pw hn-X-c-W irw-J-e sa-¨-s¸-Sp-¯nbpw A-sÃ-¦n S-bÀ CâÀ-s\äv h-gn hnäpw H¶pw B-bn-cn-¡nà Cu Io-gv-ta a-dn¡Â \-S-¡p-¶Xv. FÃm hy-hkm-b ta-J-e-bn-teXpw t]mse Cu ta-J-e-bn-se s]m-fn-s¨-gp¯pw ]p-d-¯p-\n-¶m-bn-cn¡pw h-cp-¶Xv. sam-_o t^m¬ ta-J-e X-s¶-sb-Sp-¡mw. t\m¡n-b F¶-Xv G-ähpw C-¶-th-äohm-b I-¼-\nbpw Cu ta-J-e-bn-se hn]-Wn ap-¼-·m-cp-am-bncp¶p. ]-s£ G-Xm\pw hÀ-j-§Ä-s¡m-|v t\m-¡nb-bp-sS bp-Kw A-h-km-\n¨p. t\m¡n-b {]-Xo-£n¡m-¯ Io-gv-ta a-dn-¡Â B-bn-cp-¶p C-Xn-\v {][m-\ Im-cWw. t\m¡n-b X-§-fp-sS F-Xn-cm-fnI-fn {i-² ]-Xn-¸n-¨-t¸mÄ B-¸nÄ cw-K-s¯-¯pIbpw t\m-¡n-b-bp-sS hn]-Wn hn-ln-Xw sIm|p

6 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

Cu ta-Je-sb Io-gv-ta a-dn-¡p-¶-Xn-\p-Å ]m-X-bnem-sW-¶v Nn-e hy-hkm-b \n-co-£-IÀ ]-d-bp¶p. ]-s£ A§-s\ ]-d-bp¶-h-tcm-Sp-Å F-sâ C¯cw Zenisessâ \o-¡w C-¶-th-äohv am-{X-am-sW-¶mWv. AÃm-sX Un-kvd-]v-äohv AÃ. \mw hym-]-cn-¡p-¶ _n-kn\-kv cwK-s¯ Un-kv-d-]vj³ F-´m-sW¶v A-dn-b-W-sa-¦nÂ, \mw F-´m-Wv sN-¿p¶-Xv F-¶p-am{Xw a-\-kn-em-¡n-bm t]mcm, \mw F-´n-\m-Wv C-Xv sN-¿p¶-Xv F-¶v IqSn a-\kn-em-¡-Ww.

]d¡p-¶ ImÀ

_n-kn\-kv ta-J-e-bn-ep-Å-hÀ N-«-Iq -Sn-\-¸p-d-t¯-¡v Nn-´n-¡Ww. kz-´w _n-kn\-kv cwK-¯v Un-kv-d-]v-äohm-b B-i-b-§Ä kz-bw B-hn-jv-I-cn -¡m³ C-Xh-sc {]m-]v-X-cm-¡pw

-t]m-Ip-Ibpw sN-bv-Xp. a-säm-cp D-Zm-lc-Ww sa-Un-¡Â cwK-¯p \ns¶-Sp¡mw. CRISPR/CAS9 F-¶Xv H-cp Po-t\mw F-Un-änw-Kv SqÄ B-Wv. C-Xph-gn im-kv-{X-ÚÀ-¡v Im³-k-dns\-Xn-sc t]m-cm-Sm³ a-\p-jy-I-eI-sf k-Ö-am-¡mw. C-Xv Im³-kÀ tcmK-s¯ sN-dp-¡m³ k-lm-bn-¡pIbpw sa-Un-¡Â ta-Je-sb s]m-fn-s¨-gp-Xp-Ibpw sN-bv-tX-¡mw. F-¶m Cu I-|p-]n-Sp-¯w F-hn-sS \n-¶p-h¶p? sa-Un-¡Â cw-K-¯n-sâ ]p-d-¯p-\n-¶pXs¶. FÃm hy-hkm-b ta-J-e-I-fnepw C-¯-c-¯n F-{X-sb-{X D-Zm-l-c-W-§-fp-|v? A-t¸mÄ B-cm-bn-cn¡pw S-bÀ ta-Je-sb Io-gvta- a-dn-¡p-¶Xv? S-b-dp-IÄ CâÀ-s\-än-eq-sS-bp-Å H-cp tk-h-\-am-bn A-h-X-cn¸n¨ tem-I-¯n-se B-Zy I-¼-\n-sb-¶ \n-e-bn Zenises F-¶ Øm]\w

D-Zm-l-c-W-¯n\v Hm-t«m-sam-_oÂ/ S-bÀ ta-J-e X-s¶ F-Sp-¡mw. \mw S-b-dp-IÄ hnÂ-¡p¶p. Cu ta-Je-sb C-Sp§n-b ho-£-W-¯n-eq-sS t\m-¡n-bm Zensies sâ {]-hÀ¯-\w Io-gv-ta a-dn-¡-em-bn tXm¶mw. F-¶m F-´m-Wv \mw sN¿p-¶Xv, F-´n-\m-Wv \mw sN-¿p¶-Xv F-¶v tNm-Zn-¨m-ep-Å D¯-cw k-©m-c¯n-\p-th-|n F-¶-XmWv. Cu co-Xn-bn Nn-´n-¨m -hen-sbm-cp hy-h-km-b-¯n-se sNdn-sbmcp `m-Kw am-{X-am-Wv S-bÀ-ta-J-e F-¶p Im-Wmw. CXn \n-¶v [m-cm-fw I-¼-\n-IÄ¡pw hy-àn-IÄ¡pw Cu ta-Je-sb Io-gv-ta a-dn-¡p-¶-Xn-\p-Å km[y-X D-s|-¶v a-\-kn-em-¡mw. AXp-sIm-|pX-s¶ ]-d-¡p¶ ImÀ D-|m-¡p-¶ I-¼-\n¡v Cu ta-Je-sb Io-gvta a-dn-¡mw. A-Xv bm-YmÀ-°y-am-bm S-b-dp-IÄ Im-e-l-c-W-s¸-Sp-¶ Im-e-L-«-am-bn-cn¡pw h-cp-¶Xv. A-sÃ-¦n bm-{X sN-t¿-| B-h-iywX-s¶ CÃmXm-¡p-¶ shÀ-Nz dn-bm-en-än sSIv-t\mf-Pn A-h-Xcn-¸n-¡p-¶ sS-Iv I-¼-\n-bmImw Io-gv-taÂa-dn-¡Â sIm-|p-h-cp-¶Xv. hy-àn-K-X t{Um¬ K-XmK-Xw A-h-X-cn-¸n-¡p-¶ Øm-]-\-amImw Cu ta-J-e-bn s]m-fn-s¨-gp-¯v \-S-¯p-¶Xv. A-sÃ-¦n H-cp]-s£ C¯-cw km-t¦-Xn-I-hn-Zy-IÄ tNÀ-¶v A-h-X-cn-¸n¡p-¶ a-säm-cp km-t¦Xn-I hn-Zy-bm-Imw. H-cp]-s£ C-Xn \n-s¶m-s¡ hy-Xy-kv-Xam-b -Hcp kw-hn-[m-\hp-amImw C¯-cw kw-hn-[m-\-§Ä sIm-|p-h-cp-¶ Øm-]-\-§Ä `m-hn-bp-sS I-¼-\n-I-fmWv. F-¶m A-¯-c-¯n-ep-Å Øm-]-\-§Ä C-t¸mÄ \n-e\nÂ-¡p-¶p|v. A-¯-c-¯n c-|v I-¼-\n-IÄR-§-fn \n-¶v sh-©zÀ Iym-¸n-ä ^-|v kzo-I-cn¨p-I-gnªp. Rm³ ]d-ªp h-cp-¶ Bi-bw e-fn-X-amWv. _n-kn\-kv ta-J-e-bn-ep-Å-hÀ N-«-Iq-Sn-\-¸p-d-t¯-¡v Nn-´n-¡Ww. kz-´w _n-kn\-kv cwK-¯v Un-kv-d-]väohm-b B-i-b-§Ä kz-bw B-hn-jv-I-cn-¡m³ C-Xh-sc {]m-]v-X-cm-¡pw. A-§-s\-sb-¦n- S-bÀ C³-U-kv-{Sn-bp-sS Im-cy¯n G-Xm-bn-cn¡pw "B-¸nÄ' A-sÃ-¦n CRISPR? F§-s\ B-bn-cn¡pw A-Xv {]-hÀ-¯n-¡p-I? F-\n-¡v A-dn-bnÃ. ]s£ Cu ta-J-e-bv-¡v ]pd-¯v, tem-I¯n-sâ GtXm tIm-Wn-en-cp-¶v H-cp ]-Xn-\m-ep-Im-c³ A-Xn-\p-Å km-t¦-Xn-Ihn-Zy sa-\-bp-¶p-|m-I-Ww. (Nn-e-t¸mÄ AXp-t]m-sem-cm-fp-sS I-¼-\n-bn-emImw Rm³ \n-t£-]w \-S-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv) (Zenises DMCCbp-sS No-^v F-Iv-kn-Iyq-«nhv Hm-^o-k-dm-Wv te-JI³)


Title Sponsor

Delegate Fee covers Convention Material, Dinner, Lunch & Tea

Convention Speakers include...


hnP-b-IY

SUCCESS STORY

' Ip-cp-¯-t¡-Sp-I

Nm-¼y tdmb F³^oÂUv ss_¡pIfpsS hn¸\bn \ãw t\ bpsS t\XrXzw GsäSp¯ kn²mÀ° emÂ, sFjÀ tamt«mgvhn]Wnaqeyap|m¡n-bXv Bscbpw AÂ`pXs¸Sp¯p¶ Nne

-

[\w \yqkv _yqtdm

C

Sn-ap-g-¡ i-Ð-am-bn tdm-Up-IÄ hm-gp-¶ _p-Å-än-t\m-Sv F-¶pw {]-W-b-hpw kv-t\-l-hpw B-cm-[\-bpw A-kq-b-bpw Iq-«n-t¨À-¯ a-e-bmfn-IÄ A-dn-ªn-cn-t¡-| I-Y-bm-Wv kn-²mÀ-° em-en-tâ-Xv. _p-Å-äv F-¶pw a-äv ss_-¡p-IÄ F-¶pw c-|v hn-`m-K-§fp-|m-¡n, tdm-b F³-^oÂ-Uv F-¶ t]-cn-s\ lo-tdm-bn-k-¯n-sâ-bpw hn-Ã-¯c-¯n-sâ-bpw B-`n-Pm-Xy-¯n-sâ-bpw A-Sbm-f-am-¡n-b-hÀ Cu {_m³-Un-\v ]n-¶nse ap-J-s¯ Xn-cn-¨-dn-sª-¶p h-cn-Ã.

kn-²mÀ-° em -

8 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

{_n-«o-jv ]-«m-f-hpw d-jy³ BÀan-bpw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-¶ F³-^oÂ-Uv ss_-¡p-IÄ-¡v C-´y-bn c-£-I-\m-b kn-²mÀ-° em F-¶ H-ä-bmÄ ]-«m-f-¯n-sâ I-Y-bn-epw sXfn-bp-¶-Xv {_m³-Uv C-ta-Pm-b I-cp¯pw kzm-X-{´yhpw km-l-k-hpw th-dn-« h-gn-I-fn-eq-sS k-©-cn-¡p-¶-Xn-sâ {Xn-Ãp-am-Wv. X-e-ap-dI-fp-sS- lo-tdm-k-¦Â¸-§Ä-¡-¸p-dw- Cu

ss_-¡p-I-fp-sS \nÀ-am-Xm-¡-fm-b sFjÀ tam-t«-mgv-kn-s\ C-´y³- _n-kn-\-kv cw-K-s¯- G-ä-hpw- an-I-¨- hn-P-b-I-Y-I-fnsem-¶m-¡n- am-än-b-Xn-sâ- F-Ãm s{I-Unäpw kn-²mÀ-° em-en-\p-Å-Xm-Wv. {_n-«-Wn P-·-sa-Sp-¯v H-Sp-hn C-´y³ {_m³-Um-bn am-dn-b tdm-b F³-^oÂ-Uv F-¶ t]-cn-sâ I-cp-¯n am-{Xw hn-izm-k-aÀ-¸n-¨v kn-²mÀ-° em C-cp-]-¯m-dmw h-b-kn Xp-S-§n-b bm-{X H-cp tam-tU¬ A-iz-ta-[w X-s¶-bm-bncp-¶p. dn-kv-Ip-IÄ G-sä-Sp-¯v, C-´y³ bp-h-Xzw {`m-´pt]m-se X-e-bn-teän-bn-cp-¶ {_m³-Un-sâ km-[yX-IÄ a-\-kn-em-¡n kn-²mÀ-° \-S-¸n-em-¡n-b Xo-cp-am-\-§Ä _n-kn-\-kv ta-J-e-bn-se Im-c-W-h-·mÀ-¡v I-¼-\n \-in-¸n-¡m³ sN-¿p-¶ "Ip-cp-¯w-sI-«' Im-cy-§fm-bn-cp-¶p. ]-t£, Cu Xo-cp-am-\-§Ä ]-Xn-\m-dp hÀ-j-§-fn sF-jÀ {Kq-¸n-\v \Â-In-b-Xv 63,041 tIm-Sn-bp-sS hn-]Wn aq-ey-am-Wv F-¶v Adn-bp-


I-fp-sS'

y³ cn«ncp¶ Im-e¯v I¼\n kn\v 65,000 tImSnbpsS Xocpam\§fneqsSbmWv

t¼m-gmWv kn-²mÀ-°-bp-sS Ip-cp-¯-t¡Sp-I-fp-sS hn-e a-\-kn-em-Ip-¶-Xv. 2000sâ Xp-S-¡-¯n H-cp am-kw c|m-bn-cw ss_-¡v t]m-epw hnÂ-¡m³ km-[n-¡m-Xn-cp-¶ F³-^oÂ-Uv Cu hÀ-jw P-\p-h-cn-bn hn-ä-Xv 59,676 ss_¡p-I-fm-Wv. 2016 Un-kw-_À am-k-¯n hnÂ-¸-\ \-S-¯n-b-Xv 57,398 ss_-¡p-IÄ. 2015 Un-kw-_-dn C-Xv 40453 B-bn-cp¶p. an-Uv-ssk-kv hn-`m-K-¯n-ep-Å ss_¡p-I-fp-sS amÀ-¡-än-sâ 96 i-X-am-\-hpw F³-^oÂ-Un-sâ ssIbn-em-Wv. Hm-tcm hÀ-j-hpw F³-^oÂ-Un-sâ h-fÀ-¨ A-¼-Xv i-X-am-\-¯n-te-sd-. 2016 G-{]n ap-X Un-kw-_À h-scbp-Å am-k-§-fn am-{Xw F³-^oÂUv hn-ä-Xv 4,88,262 ss_-¡p-I-fm-Wv. 2015- 3,59,968. C-t¸mÄ 34 i-X-am\w amÀ-¡-äv sj-b-dp-Å sF-jÀ {S-¡p-I-fpw s]m-fm-dn-kp-am-bn tNÀ-

¶p-Å t^mÀ ho-e-dp-I-fp-am-Wv sF-jÀ {Kq-¸n-sâ `m-K-am-b a-äv hm-l-\-§Ä. thmÄ-thm-bp-am-bn tNÀ-¶v {S-¡p-IÄ hn]-Wn-bn-se-¯n-¡m-\p-Å Xo-cp-am-\-hpw hn-P-b-am-bn. 2000-Â, 26-mw h-b-kn kn-C-H B-Ipt¼mÄ 1912 tIm-Sn B-kv-Xn-bp-|m-bncp-¶, 15 _n-kn-\-kp-I-fp-Å {Kq-¸m-bn-cp¶p sF-jÀ. C-¶v I-¼-\n-bp-sS B-kv-Xn 12,000 tIm-Sn I-S-¶n-cn-¡p-¶p. sj-bÀ hn-e F-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv 23,174 cq-]-bnepw. 2000- sF-j-dn \n-t£-]n-¨-hÀ C-¶v tIm-So-iz-c-·m-cm-sW-¶p Np-cp-¡w. tdm-Un-se taÂ-t¡m-bv-a-bpw hn-]-Wnbn-se aq-ey-hpw kn-²mÀ-°-bv-¡v hn-P-bh-gn-bn Iq-Sp-X I-cp-¯v \Â-Ip-¶p. sF-jÀ {Kq-¸n-sâ em-`-¯n-sâ 80 i-Xam-\-hpw F³-^oÂ-Uv ss_-¡p-I-fp-sS hnÂ-¸-\-bn \n-¶m-Wv. tdm-b F³-^oÂ-Uv ss_-¡p-I-fpsS Xp-S-¡w 1912-em-Wv. C-´y³ ]-«m-f-¯nsâ {]n-b-s¸-« hm-l-\-am-b-tXm-sS 1955- C-´y-bn \nÀ-am-W bq-Wn-äv Xp-S-§n-b F³-^oÂ-Un-\v ]-t£ ]n-¶o-Sv t\-cn-tS|n- h-¶-Xv {]-iv-\-§-fm-Wv. 1990- sFjÀ tam-t«m-gv-kv G-sä-Sp-¯-tXm-sS- F³^oÂ-Uv H-cp C-´y³ {_m³-Um-bn. ]m-c-¼-cy co-Xn-I-fn \n-¶v hy-Xykv-X-am-bn _n-kn-\-kv sN-¿p-¶ emÂ

15 _n-kn-\-kp-IÄ? 13 F-®w hnäp-I-f-bmw! I-¼-\n-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä hn-i-Z-am-bn ]Tn-¨-ti-j-am-Wv kn-²mÀ-° B Xo-cpam-\-sa-Sp-¯-Xv. se-jÀ ss_-¡p-I-fpw sl-hn- {S-¡p-I-fpw am-{Xw a-Xn sF-j-dn-\v. F-Ãm ta-J-e-I-fn-epw i-cm-i-cn hn-P-bw t\-Sp-¶-Xn-epw \-Ã-Xv H-t¶m c-t|m cw-K§-fn \-¼À h¬ B-Ip-¶-Xm-Wv F-¶ Nn-´-bn D-d-¨-Xm-bn-cp-¶p Cu Xo-cp-am\w. I-¼-\n B-Zy-am-bn hn-]-Wn-bn-se-¯n¨-Xv F-¶ skân-saâv-skm-¶pw Iq-Sm-sX {Sm-Î-dp-I-fp-sS bq-Wn-äv kn-²mÀ-° sNss¶-bn-se TAFE-\v ssI-am-dn. Ip-Spw-_ _n-kn-\-kp-IÄ hnÂ-¡m-\-Ã, X-e-ap-d-IÄ ssI-am-dm-\p-Å-Xm-Wv F-¶ C³-U-kv-{Sn Nn-´m-K-Xn-¡v e-`n-¨ B-Zy tjm-¡v!. h-ep¸-¡q-Sp-XÂ, `m-cw F-¶n-§-s\bp-Å ]-cm-Xn-IÄ H-gn-hm-¡n, F-¶m tdm-b F³-^oÂ-Un-sâ F-Ãm {]-tXyI-X-I-fpw \n-e-\nÀ-¯p-¶ H-cp ss_-¡v hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨m Un-amâv G-sdbm-bn-cn-¡p-sa-¶v A-dn-bm-am-bn-cp-¶ kn-²mÀ-°, an-\n Iq-¸À, t]msj F-¶o {_m³-Up-I-fp-sS ]-co-£-W-§-fm-Wv ]n-´p-SÀ-¶-Xv. tdm-b F³-^oÂ-Uv ¢mkn-Iv F-¶ ss_-¡v I-¼-\n-bp-sS hn-[nXn-cp-¯pIbpw sNbvXp.

F\n¡v sN¿m³ Ignbp¶ Imcy§Ä Rm³ sN¿pw, Hcp L«w Ignªm AXv I¼\nbnse s{]m^jWepIsf G¸n¨v ]n·mdpw

Ip-Spw-_-¯n-se bp-h-X-e-ap-d-¡m-c-\m-Wv \-ã-§-fn-te-¡v \o-§n-s¡m-|n-cp-¶ I-¼-\n-sb hn-P-b-¯n-sâ {Sm-¡n-se-¯n¨Xv. A-Xpw, _n-kn-\-kv ta-J-e-bp-sS s\-än- Np-fn-¸n-¨ Nn-e \-S-]-Sn-I-fn-eq-sS.

]p-Xn-b ss_-¡v Rm³ X-s¶ sS-Ìv sN-¿pw. ssd-Uv Nn-e-t¸mÄ e-Um-Iv h-sc \o-fpw sN-ss¶-bn-se sS-Ìv {Sm-¡n am-{Xw Hm-Sn-¨v Xr-]v-Xn-s¸-Sm³ kn-²mÀ-°-sb In«n-Ã. C-´y-bn-epw hn-tZ-i-¯p-am-bn ]-e {]-tZ-i-§-fn ssd-Uv sN-bv-Xv, F³^oÂUv ss_-¡n-sâ ]m-c-¼-cy-am-b I-cp¯pw tdm-Uv {]-k³-kpw D-s|-¶v D-d-¸p h-¶ ti-jw am-{X-ta ]p-Xn-b Un-ssk\n-\v {Ko³ kn-Kv-\ \Â-Ip-I-bp-Åq. G-ä-hpw ]p-Xn-b tam-U-em-b ln-am-e-b³ kn-²mÀ° sS-Ìv sN-bv-X-Xv F-«v am-k-amWv. hn-hn-[ cm-Py-§-fn-se hy-Xy-kv-X-amb Im-em-hØ-bn-epw tdm-Uv km-l-N-cy§-fn-epw Cu A-Uz-©À ss_-¡n-sâ {]-I-S-\w F-§-s\-bm-bn-cn-¡pw F-¶v a-\-kn-em-¡n-b-ti-j-am-Wv hn-]-Wn-bnse-¯n-¡m³ th-| H-cp-¡-§Ä I-¼-\n Xp-S-§n-b-Xv. ln-am-e-b-¯n-epw Cw¥|nep-sa-Ãmw kn-²mÀ-°-bp-sS C-¯-cw ]-co£-W bm-{X-IÄ \-S-¡m-dp-|v.

_n-kn-\-kv Iq-Sp-X hym-]n-¸n¡m-t\m? F-´n-\v ? _n-kn-\-kv em-`w sIm-|p-h-¶ k-a-b¯v ]p-Xn-b kw-cw-`-§Ä Xp-S-§m\pw {Kq-¸n-sâ km-¶n-[yw hn-im-e-am¡m-\pw kn-²mÀ-°- {ian¨nà F-¶-Xm-

Wv C³U-kv-{Sn-sb A-¼-c-¸n-¨ a-säm-cp Im-cyw. s]m-fm-dn-kp-am-bn -tNÀ-¶v t^mÀ ho-eÀ ]m-k-©À h-|n-I-fp-sS hn-`m-Kw Xp-S-§n-b-X-Ãm-sX a-säm-cp ta-J-e-bn-epw sF-jÀ tam-t«-mgv-kv I-®p-h-¨n-«n-Ã. "]-e ta-J-e-I-fn i-cm-i-cn hn-Pbw t\-Sp-¶-Xn-epw \-Ã-Xv H-t¶m c-t|m _n-kn-\-kp-I-fn H-¶m-a-Xm-Ip-¶-Xm-Wv' F-¶v ]-d-bpw kn-²mÀ-° emÂ. "se-kv Cu-kv tamÀ' F-¶pw. Ip-d-¨p- Im-cy-§Ä sN-¿p-t¼mÄ A-h Iq-Sp-X an-I-¨-Xm-bn sN-¿m³ I-gn-bpw. ]mÀ-«v-WÀ-jn-¸p-IÄ¡m-bn H-t«-sd s{]m-t¸m-k-ep-IÄ kn²mÀ-°-bp-sS ap-¶n-se-¯m-dp-|v. ]-s£, C-t¸m-gp-Å _n-kn-\-kv a-Xn F-¶m-Wv I-¼-\n-bp-sS Xo-cp-am-\w. t¥m-_ {_m ³-Um-Im³ I-gn-hp-Å s{]m-U-IväpIÄ ssIbnep-Å-t¸mÄ F-´n-\p a-äv _n-kn-\kv I-s|-¯-Ww F-¶ kn-²mÀ-°-bp-sS tNm-Zy-¯n-\v- D-¯-cw \Â-Im³ hn-]-Wn hn-Z-Kv-[À-¡pw I-gn-bp-¶n-Ã.

C-\n \n-§Ä ss{U-hv sN-bv-tXm-fq, Rm³ ]n³-ko-än-en-cn-¡mw ]p-Xn-b Im-cy-§Ä G-sä-Sp-¡p-t¼mÄ Ip-td-¡m-ew A-Xn ap-gp-In-bn-cn-¡p-¶ io-e-am-Wv kn-²mÀ-°-bp-tS-Xv. F-Ãmw i-cn-bm-bn \-S-¡p-¶ps|-¶v a-\-kn-em-bm ]n-·m-dpw, ]n-¶o-S-Xv ap-t¶m-«v sIm-|p-t]m -tI-|-Xv I-¼-\n-bn-se s{]m-^-j-W-ep-I-fm-Wv. "F-\n-¡v F-´v sN¿m³ I-gn-bpw, F-´v Ign-bn-à F-¶v hy-à-ambn A-dn-bmw., H-cp L-«w I-gn-ªm a-äp-Å-hÀ G-sä-Sp-t¯ ]-äq.' F³-^oÂ-Un-sâ hnÂ-¸\ - {Sm-¡n-em-bt¸m-gpw thmÄ-thm- slhn sh-ln-¡nÄ-kn-sâ \nÀ-am-W¯ - n ]-¦m-fnb-mb - t- ¸m-gpw C-Xp-Xs¶-bm-Wv Cu km-cY - n sN-bvX - X - v. thmÄ-thm sF-jÀ sI-mta-gvk - y sh-ln-¡nÄ-kv F-¶ kw-cw-`¯ - n-\v th-|n F-gp-¶q-dv Zn-hk - w kn-²mÀ-° am-än-sh-¨p. {]-hÀ-¯\ - w kp-Ka - a - m-bn \-S¡ - p-¶p F-¶v D-d¸ - p-hc - p-¯n-b ti-jw So-an-\v ssI-am-dn Cu "hy-Xy-kvX - \ - mw kn-²mÀ-° emÂ.' G-ä-hpw an-I-¨ co-Xn-bn s{]m-^-jW-sse-kv sN-bv-Xn-«p-Å Øm-]-\-amWv sF-jÀ tam-t«-gv-kv. an-I-¨ So-an-s\ hmÀ-s¯-Sp-¡p-I, A-hÀ-¡v D-¯-c-hm-Zn¯-§-fpw tPm-en sN-¿m-\p-Å kzm-X-{´yhpw \Â-Ip-I F-¶o Im-cy-§-fn-se-Ãmw kn-²mÀ-° tam-U-em-¡p-¶-Xv ]n-Xm-hv hn{Iw em-en-s\-bm-Wv. F-Ãm A-[n-Im-c-§fpw D-|m-bn-«p-t]m-epw 1997- Ip-Spw-_mwK-a-Ãm-¯ H-cp s{]m-^-j-Wen-s\ I-¼-\n GÂ-¸n-¨v knC-H Øm-\w D-t]-£n-¨ hn{Iw em H-cn-¡-epw a-I-s\ sF-j-dn-te¡v sIm-|p-h-cm-\pw \nÀ-_-Ôn-¨n-Ã. ho«n B-cpw _n-kn-\-kv kw-km-cn-¡m-dn-à F-¶v kn-²mÀ-°. ]p-Xn-b Im-cy-§Ä sN-¿m³ Cu bp-h kw-cw-`-I-\v ss[-cyw \Â-In-b-Xpw Cu kzm-X-{´y-am-Wv. ]p-Xn-b ta-J-e-I-fn-te-¡v _n-kn-\-kv hym-]n-¸n-¡p-¶n-sÃ-¦n-epw F³-^oÂUn-s\ H-cp an-I-¨ B-tKm-f {_m³-Um¡p-I F-¶-Xm-Wv C-\n kn-²mÀ-°-bp-sS e-£yw. e-|³ B-Øm-\-am-¡n C-Xn-\p th-| {]-hÀ-¯-\-§-fpw Xp-S-§n-¡-gnªp. Cu tam-l-¯n-\v I-cp-¯v ]-I-cp-¶Xv F³-^oÂ-Un-sâ ]m-c-¼-cy-hpw th-dn-« Nn-´-I-fp-sS ]n-´p-W-bpw X-s¶.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

9


FOCUS

R

TAIL

^pUv & t{Kmk-dn ta-Je-

Cc-«n h-fÀ-¨ t\-Spw: Zo]-Iv A-kzm-\n A

-\p-Zn-\w h-fÀ-¶p sIm-|n-cn¡p-¶ ta-J-e-bm-Wv do-sä-bvÂ. temI-¯v G-ähpw th-K-¯n h-f-cp-¶ do-sä-bv hn-]-Wn-bm-Wv C-´y-bp-tS-sX¶Xpw {i-t²-b-amWv. GI-tZ-iw 67,200 tIm-Sn tUm-f-dn-tâ-Xm-Wv C-´y-bn-se do-sä-bv hn-]-Wn. 2020 Hm-sS AXv 1.30 e-£w tIm-Sn tUm-f-dn-tâ-Xm-bn am-dp-sa¶v IW-¡p Iq-«p-¶p. tI-c-f-¯nepw Øn-Xn a-dn¨Ã; \-K-cþ{Km-a hy-Xym-k-anÃm-sX Htcm hÀ-jhpw do-sä-bv ta-J-e hn-I-kn-¨p h-cp¶p. tem-I-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§fn do-sä-bv km-¶n-[y-am-Im³ a-ebm-fn-¡v I-gn-ªn-«p-s|-¦nepw tIc-fw B-Øm-\-am-bp-Å hn-c-en-se-®m-hp¶ do-sä-bv {_m³-Up-IÄ-¡p a-m-{X-amWv tZ-io-b-X-e¯ntem A-´À-tZio-b X-e¯ntem {i-t²-bam-b t\-«w ssI-hcn-¡m-\m-bn-«p-ÅXv. F-´m-Wv tI-c-f-¯n-se do-sä-bv ta-J-e-bv-¡v kw-`-hn-¡p-¶-Xv? Cu ta-J-e-bn tI-c-f-¯n-sâ I-cp¯pw ZuÀ-_-eyhpw F-s´m-s¡-bmWv? kwØm-\-¯n-sâ km-[y-X-Ifpw ]pXn-b {]-h-W-X-Ifpw F-s´m-s¡ Xp-S§n-b Im-cy§-sf Ip-dn-¨v ^n-¡n kwØm-\ Iu¬-kn tIm sN-bÀ-am\pw sIm-¨n B-Øm-\am-b A-kzm-\n e-¨v-a³-Zm-kv {Kq-¸v km-c-Yn-bpam-b Zo]-Iv F A-kzm-\n "[-\-'¯n-\v A-\p-h-Zn-¨ A-`n-ap-J-¯n hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p.

]pXn-b tI-{µ _P-äv C-´y³ do-sä-b v ta-J-e-bv-¡v Kp-W-I-c-amIp-tam? do-sä-bv ta-J-e-bv-¡v s]m-Xp-sh Kp-W-I-cam-b _-P-äm-Wv A-cp¬ sPbv-äv-en A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. 50 tIm-Sn cq-]- h-sc hn-äp-h-c-hp-Å I-¼\n-I-fp-sS \n-Ip-Xn 30 i-X-am-\-¯n \n-¶v 25 i-X-am-\-am-bn Ip-d-¨-Xv do-sä-bv ta-J-e-bv-¡v Kp-W-am-Ip-w. 2.5 e-£w cq-]- ap-X 5 e-£w cq-] h-sc-bp-Å h-cp-am-\-¯n-\v A-©p iX-am-\-am-bn \n-Ip-Xn Ip-d-¨Xpw {KmaoW ta-J-e-bv-¡v Iq-SpX Du¶Â \Â-Ip-¶-Xn-eq-sS {Km-ao-WcpsS h-cpam-\w hÀ-[n-¡p-¶Xpw B-fp-I-fpsS sN-e-h-gn-¡Â ti-jn hÀ-[n-¸n-¡pw. kv-In sU-h-e-]v-saân-\v \ÂIn-b {]m-ap-Jy-w sXm-gn-em-fn-I-fp-sS F-®¯n ap³-\n-c-bn-ep-Å do-sä-bv ta-J-e-bv-¡v t\-«-am-Ipw. c-f-¯n-se do-sä-bv ta-J-e t\ tIcn-Sp-¶ {]-iv-\-§Ä F-s´m-

10 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

\-ãw \n-I-¯m-\m-bn D-]-t`m-àm-¡fn Iq-Sp-X `m-cw GÂ-¸n-¡m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-Ip-¶ do-sä-bv-te-gv-kn\v A-[n-I-Im-ew ]n-Sn-¨p \nÂ-¡m-\mImsX h-cp-¶p. A-Xm-Xv ta-J-e-bp-sS B-h-iy-§fpw km-[y-X-Ifpw ]Tn-¨ ti-jw am{Xw do-sä-bv tjm-dq-apIÄ Xp-d-¡p-Ibpw ssh-hn-[y-h-Xv-Ic-W-¯n-eq-sS h-cp-am-\w hÀ-[n-¸n-¡pIbpw sN-¿p-I-bm-Wv \Ã-Xv. c-f-¯n-\v G-ähpw A\p-tbm tIPyam-b do-sä-bv ta-J-e G-Xm-Wv? do-sä-bv ta-J-e-bn cm-Py-w hen-b Ip-Xn-¸n-\v X-bm-sd-Sp-¡p-I-bmWv. \ne-hnse 672 _n-ey¬ tUm-f-dn-sâ hn]-Wn A-Sp-¯ aq-¶p hÀ-jw sIm|v 1.3 {Sn-ey¬ tUm-f-dn-se-¯p-sa¶m-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-¶Xv. do-säbv ta-J-e-bn ^p-Uv & t{Km-k-dn hn-`mKw A-Xn-th-Kw h-fÀ-¶p sIm|n-cn-¡p¶p. 2020þHm-sS do-sä-bv hn-]-Wn-bp-sS 66 i-X-am-\hpw ^p-Uv & t{Kmk-dn ta-Je ssI-b-S-¡p-sa¶m-Wv ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-¶Xv. tI-c-f-¯n\pw A\p-tbm-Pyam-b taJ-e C-Xp X-s¶-bmWv. h-kv-{X§Ä, Pq-hÂdn, I¬-kyp-aÀ Uyq-d-_vÄkv & sF.än, ^mÀ-akn, ^À-Wn-¨À & ^À-Wn-jnwKv, ^q-«v-sh-bÀ F-¶n-hbm-Wv b-Ym-{I-aw h-cp-¶-Xv. n-se ]pXn-b do-{]-shä--WbvÂ-X-Ita-ÄJF--es-b´ms¡-bm-Wv? C-\n h-cp¶-Xv BÀ-«n-^n-jy Câ-en-P³-kn-sâ(AI) Im-e-am-Wv. ]p-d-¯p-Å ]-e kq-¸À-amÀ-¡-äp-Ifnepw C-¯-c-¯n-ep-Å ]-co-£-W§Ä C-t¸mÄ \-S-¡p-¶p|v. \-½Ä hm-§p-¶ km-[-\-§-fp-sS A-fhpw hn-ebpw A-¸-t¸m-Ä I-W-¡m-¡n _nÃnw-Kv F-fp-¸-am-¡p-¶-Xn-\p-Å D-]-Ic-Ww tjm-¸nw-Kv _m-kv-¡-än DÄ-s¸-Sp-¯p-¶-X-S-¡-ap-Å ]-co-£W-§-fm-Wv \-S-¡p-¶Xv.

Zo]-Iv A-kzm-\n

s¡-bm-Wv? do-sä-bv tjm-¸p-IÄ-¡p-Å aqe-[\ sN-ehpw {]-h-À-¯-\ sN-ehpw hÀ-[n-¨p sIm-|n-cn-¡p-I-bm-Wv. A-tXm-sSm-¸w hm-S-I-bn-\-¯nepw hen-b hÀ-[\-hv D-|m-Ip¶p. am-{Xaà ]-cn-ioe-\w t\Sn-b an-I¨ sXmgn tk-\-bp-sS A-`m-hhpw D|v. do-sä-bv kw-_-Ôn¨ tIm-gv-kp-I fpw C-hn-sS e-`yaÃ. an-I-s¨m-cp kss¹ sN-bv\pw G-Io-Ir-Xam-sbm cp sF-än am-t\-Pv-saâv kw-hn-[m-\ hpw \-ap-¡nÃ. am-{X-aà D-]-t`m-àr kw-Øm-\am-b tI-c-f-¯n \n-¶v tZ-io-bþcm-Pym-´-c X-e-§-fn {i -t²-bam-b I¬-kyq-aÀ {_m³-UpIÄ D-|m-Ip-¶p-anÃ. \-½p-sS shfn-s¨® t]mepw ]pd-¯p t]m-bn th-sd {_m³-Un C-hn-sS-sb¯pI-bm-Wv. c-f-¯n do-sä-bv tÌmÀ tIXp-S-§m\pw \-S-¯m-\p-ap-Å sN

e-hv A-\p-Zn-\w Iq-Sp-¶p. C-Xn-s\ t\-cn-Sm³ do-sä-bv-te-gv-kv F-´p sN-¿-Ww?

aqe-[-\ sN-e-hpw (Im-s]-Ivkv) {]-hÀ-¯-\ sN-e-hpw (H-s]-Ivkv) h-f-sc D-bÀ-¶ X-e-¯n-em-Wv tIc-f-¯nÂ. tjm-¸p-I-fn-se DÂ-¸-¶§-fp-sS aq-ey-t¯-¡mÄ Iq-Sp-X Im-s]-Iv-kv h-cp¶-Xv do-sä-bv-eÀ¡v km-¼¯n-I `m-cw h-cp-¯n sh-¡pw. C-S-\n-e-¡mÀ G-ähpw

s^{_phcn 28, 2017

"" 2020þHm-sS do-sä -bv hn-]-Wn-bp-sS 66 i-X-am-\hpw ^p-Uv & t{Kmk-dn ta-Je ssI-b-S-¡p -sa-¶m-Wv ]T-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-¶Xv ""

c-f-¯n-sâ do-sä-bv Pn-ta-FJe--ksv-äbn tIF§-s\ _m-[n-¡pw?

Iq-Sp-X-epÅ-Xv tI-c-f-¯n-emWv. hm-S-I-bn-\-¯nepw hen-sbm-cp Xp-I C-S-\n-e-¡mÀ sIm-|p t]m-Ip-¶p. I-ta-gv-ky kv-t]-kv C-ãw t]m-se e-`y-am-sW-¦nepw tI-c-f-¯n hm-SI Ip-d-bp-¶nà F-¶-Xm-Wv k-Xyw. do-sä-bv-te-gvkpw hm-S-I- sI«n-S D-S-aIfpw X-½n Iq-Sn-bn-cp-¶v B-temNn-¨v am-{X-ta C-Xn-\v ]-cn-lm-cw Im-Wm³ B-Ip-I-bp-Åq.

bv ta-J-e-bv-¡v tI-c-f-¯n do-G-sää-hpw A\p-tbm-Py-am-b {]-tZ-iw

aÕ-cw \-S-¡p¶ do-sä-bv I-ta-SJp-¯ -e-bn F-s´m-s¡ am-ä-§-fmWv D-|m-tI-|-Xv?

Hm-tcm ta-J-e-bnepw hn-P-bn-¨ amXr-II-sf ]n-´p-S-cp-I-bm-Wv ]-ecpw sN-¿p-¶Xv. AXp-sIm-|p X-s¶ F-fp-¸w ]q-«n-t¸m-Ip-Ibpw sN-¿p-¶p.

tI-c-f-¯n-sâ do-sä-bv ta-J-e-bv-¡v G-sd Kp-Ww sN-¿p-¶-XmIpw Pn-Fkvän. _mw-K-fq-cn A-©p i-X-am-\w am{Xw \n-Ip-Xn \Â-tI-|-t¸mÄ C-hn-sS 12.5 i-X-am-\-am-Wv. \n-IpXn-bn G-Io-Ic-Ww D-|m-Ip¶-Xv \-ap-¡v Kp-Ww sN-¿pw. C-¶v ]-c-¼cm-K-X do-sä-bv-te-gv-kn-\v `o-j-Wn-bmbn amdnb C sIm-ta-gv-kv X-cwK-s¯ sN-dp-¡m\pw C-Xv do-sä-bv-te-gv-kn-s\ {]m-]v-X-cm-¡pw.

G-XmWv?

tIc-f-sam-«m-sI do-sä-bv ta-J-e-bv¡v A\p-tbm-Pyam-b {]-tZ-i-am-Wv. C-´y-bn `q-hn-`m-K-¯n-sâ Im-cy¯n H-cp i-X-am-\w am-{X-am-Wv tI-c-f-sa-¦ne-pw P-\-kw-Jy-bp-sS aq-¶p i-X-am-\w DÄ-s¡m-Åp-¶p. {]-Xn-ioÀ-j D-]-t`màr sN-e-hn-sâ Im-cy-¯n-epw 1948 cq-]-bp-am-bn tIcfw ap-¶n-ep|v. sIm-¨n X-s¶-bm-Wv do-sä-bv-te-gv-kn-s\ kw-_-Ôn-¨v tIc-f-¯n G-ähpw A\p-tbm-Pyam-b Øew. sa-t{Sm-bpw, t]mÀ-«pw, sF.-än Øm-]-\-§Ä A-S-¡-apÅ hy-h-kmb-§-fpw sIm-¨n-bp-sS km-[y-X-IÄ hÀ-[n-¸n-¡p-¶p.


[\w do-sä-bv k-anäv & A-hmÀ-Uv ss\-äv 2017

-do-sä-bv Kp-cp-¡·mcn \n-¶v t\-Smw hn-P-b-a-{´-§Ä Z-£n-tW-´y-bn-se G-ä-hpw h-en-b do-sä-bv k-an-än-\v sIm-¨n H-cp-§p-¶p

G -ä-hpw an-I-¨ tk-h-\w Ip-d-ª \n-c-¡n D-]-t`m-àm-¡-fn-se-¯n-¡p-I-sb-¶-XmWv X-sâ

e-£y-sa-¶v ]-d-ª th-ep-a-Wn... D-]-t`m-àm-hn-\v F-´m-Wv th-|-sX-¶ \n-c-´-c-am-b A-t\z-j-W -¯n-eq-sS ]p-Xn-b DÂ-¸-¶-§Ä kr-ãn-¡p-¶ Fw. ]n cm-a-N-{µ³... do-sä-bv-en-s\ kw-_-Ôn-¨ Im-cy§Ä A-tX ta-J-e-bn-se Kpcp-¡-·m-cn \n¶v \n¶v t\-cn-«v tIÄ-¡m-\p-Å A-h-k-c-sam-cp-§p-I-bmWv [-\w do-sä-bv k-an-äv & A-hmÀ-Uv ss\-än-eq-sS. do-sä-bv ta-J-e-sb k-a-{Kam-bpw B-[n-Im-cnI-am-bpw hn-i-Ie-\w sN-¿p-¶ th-Zn-bm-Ipw amÀ¨v 11\v sIm-¨n-bn se sa-dn-Un-b³ I¬-sh³-j³ skâ-dn cm-hn-se 9.30 ap-X cm-{Xn 10.30 h-sc \-S¡p-¶ [-\w do-sä-bv k-an-äv & A-hmÀ-Uv ss\-äv.

l-co-jv _n-Pq-À

tUm. F th-ep-aWn

Fw.]n cm-a-N-{µ³

Fw.]n A-l-½Zv

Zo]-Iv A-kzm-\n

jn_p ^n-en]vkv

tXma-kv amWn

Nm-t¡m-¨³ a-¯m-bn

k-a-{K-am-b k-ao-]-\w F-s´m-s¡-bm-Wv do-sä-bv ta-J-e-bn-se ]p-Xp -{]-h-W-X-IÄ? sh-Ãp-hn-fn-I-fp-sS Cu Im-e-L-«¯n A-Xn-s\ F-§-s\ t\-cn-S-Ww? an-I-¨ {_m³Unw-Kn-\m-bn kzo-I-cn-t¡-| hn-]-W-\ X-{´-§Ä F-s´m-s¡? _n-kn-\-kv hn-]p-eo-I-c-W-¯n-\m-bn F-s´m-s¡ sN-¿mw? Xp-S-§n Cu ta-J-e-bp-am-bn _-Ô-s¸-« tNm-Zy-§Ä-¡v D-¯-cw I-s|-¯m-\p-Å th-Zn-bm-hp-I-bm-Wv do-sä-bv k-an-äv. tI-c-f-¯n-se {]-ap-J do-sä-bv-te-gv-kv, D¸m-ZIÀ, {^m-ss©-kn-IÄ, amÀ-¡-änw-Kv s{]m-^-j-W-epIÄ, a-äp _n-kn-\-kv \m-b-IÀ, hn-hn-[ ta-J-e-I-fn \n-¶p-Å s{]m-^-j-W-ep-IÄ Xp-S-§n B-bn-c-¯nte-sd {]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv k-an-än ]-s¦-Sp-¡p-I.

{]-ap-J-cp-sS \n-c {]-ap-J do-sä-bv kv-{Sm-ä-Pn-Ìpw {_m³-Uv Kpcp-hpw _mw¥qcn-se l-co-jv _n-PqÀ I¬-kÄ-«vkv kn-C-H-bp-am-b l-co-jv _n-Pq-dm-Wv ap-Jy {]-`m-jI³. apw-ss_ B-Øm-\-am-b ssX-tdm sI-bÀ sS-Iv-t\m-f-Po-kv en-anäUv sNbÀ-am³ tUm. F th-ep-a-Wn, tPymXn e-t_m-d-«-do-kv enan-ä-Uv sN-bÀ-am-\pw am-t\-PnwKv U-b-d-Iv-ä-dp-am-b Fw.]n cm-aN-{µ³, a-e_mÀ {Kq-¸v Hm-^v I-¼-\o-kv sN-b-À-am³ Fw ]n A-l-½-Zv, Zn e-¨v-a³-Zm-kv {Kq¸v am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-ä-dpw ^n-¡n tI-c-f tÌ-äv Iu¬kn tIm sN-b-À-am-\p-am-b Zo-]-Iv A-kzm-\n, ep-ep CâÀ\m-j-W tjm-¸nw-Kv amÄ ss{]-h-äv en-an-ä-Uv _n-kn-\-kv sl-Uv jn-_p ^n-en-]vkv, ]m-cK¬ {Kq-¸v Hm-^v I-¼-\o-kv dosä-bv & Hu-«v-tkm-gv-knw-Kv F-Iv-kn-Iyq-«n-hv ssh-kv {]-kn-Uâv tXm-a-kv am-Wn, sN-ss¶-bn-se s\-äv-hÀIv-kv kn-kv-äw-kv U-b-d-Iv-äÀ Nm-t¡m-¨³ a-¯m-bn Xp-S-§n-b-hÀ {]-`m-j-I \n-c-bn Øm-\w ]n-Sn-¨n«p-|v. ep-ep {Kq-¸v sN-bÀ-am-\pw am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Ivä-dp-am-b Fw.F bq-k-^-en, ^yq-¨À {Kq-¸v Øm-]I-\pw No-^v F-Iv-kn-Iyq«n-hv Hm-^o-k-dp-am-b

In-tjmÀ _n-bm-\n, dn-e-b³-kv C-´y-þ-amÀ-Iv & kv-s]³tk-gv-kv am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-ä-dpw t_mÀ-Uv Aw-K-hp-am-b th-Wp \m-bÀ, hnþKmÀ-Uv C³-U-kv-{So-kv en-an-ä-Uv am-t\Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ an-Yp³ Nn-än-e-¸n-Ån Xp-S-§n-b {]-ap-Jcp-sS km-¶n-[yhpw {]--Xo-£n-¡p-¶p.

\n-[n-IÄ D-s|-¦n- 10 i-X-am-\w C-f-hpw ]-t¯m A-Xn-e-[n-I-tam {]-Xn-\n-[n-IÄ D-s|-¦n 20 i-X-am\w C-f-hpw e-`n-¡pw. [-\w h-cn-¡mÀ-¡v 500 cq-] C-fhp-|v.

an-I-hn-\v Aw-Ko-Im-cw do-sä-bv cw-K-¯v hn-hn-[ ta-J-e-I-fn {i-t²-b-am-b kw-`m-h-\-IÄ \Â-In-b-h-sc B-Z-cn-¡p-hm-\m-bn A-hmÀUv ss\-äpw [-\w k-an-än-t\m-S-\p-_-Ôn-¨v H-cp-¡n-bn«p-|v. do-sä-bv-eÀ Hm-^v Zv C-bÀ, tam-kv-äv C-¶-th-äo-hv do-sä-bv-eÀ Hm-^v Zv C-bÀ, {_m³-Uv Hm-^v Zv C-bÀ, {^m-ss©-kn Hm-^v Zv C-bÀ ]p-c-kv-Im-c-§Ä-¡p ]p-d-ta F-^v-Fwkn-Pn, Hm-t«m-sam-_oÂ, tlmw A-¹b³-k-kv, _m-¦nw-Kv & ^n-\m³-kv, C³-jp-d³-kv, Hm¬-sse³ & C sImta-gv-kv Xp-S-§n hn-hn-[ hn-`m-K-§ -fn s_-Ìv do-sä-bv-eÀ Im-ä-Kdn A-hmÀ-Upw \Â-Ipw. {]-KÛÀ A-S§n-b hn-Z-Kv-[ Pq-dnbm-Wv A-hmÀUv tP-Xm-¡-sf I-s|-¯p-¶-Xv. C-´y-bn-se do-säbv-te-gv-kn-sâ {]-ap-J kw-L-S-\-bmb do-sä-bv-te-gv-kv A-tkm-kntbj³ Hm-^v C-´y-bpw k-an-än-\v ]n-´p-W- \Â-Ip-¶p.

BECOME A PROUD FRANCHISE OF A PROFITABLE EDUCATION BUSINESS

'' do-sä-bv ta-J-e-bp-am -bn _-Ô-s¸-« ]m-\ NÀ-¨-Ifpw s\-ävhÀ-¡nw -Kn-\p-Å A-h-k-c-§fpw {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v X-§-fp -sS _n-kn\-kv h-fÀ-¯p -¶-Xn-\v D-]-I-cn-¡pw''

\n-§Ä-¡pw ]-s¦-Sp-¡mw sU-en-tK-äv ^o- 9775 cq-]-bm-Wv. kv-t]m-«v c-Pnkv-t{S-j³ 11,500 cq-]. Ìp-Uâv & ^m-¡Â-än kv-s]j td-äv 5750 cq-]. aq-t¶m A-Xn-e-[n-I-tam {]-Xn-

Call: 9249000300

franchise@networkzsystems.com AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY

www.networkzsystems.com [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

11


FOCUS

R

TAIL cmPy-¯v 50 do-sä-bv kv-täm-dp-IÄ Xp-d-¡m³ Bw-th

]n-d-hn-¡p ]n-¶n-se c-lkyw C-Xm C-´y-bn-se F-^v.Fw.kn.Pn hn-]-Wn-sb Io-gv-ta a-dn-¨ ]-X-Rv-P-en-bp-sS ]n-d-hn-¡p ]n-¶n-se c-l-ky-sa-´m-Wv?

tbm-

K- Kp-cp _m-_m cmwtZ-hn-sâ \o-¡ §-sf Däp-t\m-¡p-I-bmWv C-´y-bnse _-lp-cm-{ã F-^v.Fw.kn.Pn I-¼\n-I-Ä. 2016 C-´y-bn-se i-àam-b {_m³-UpI-fp-sS hn]-Wn hn-ln-X-¯n-sâ knw-l`m-K-hpw _m-_ cmw-tZ-hn-sâ ]-X-RvP-en B-bpÀ-th-Zv A-£-cmÀ-°-¯n hn-gp-§n¡-fªp. C-´y³ F-^v.Fw.kn.Pn hn-]Wn-sb Io-gv-ta a-dn¨ (disruptive force) i-àn-sb-¶m-Wv ]-X-Rv-P-en-sb A-tkmNw sS-Iv-kn dn-kÀ-¨v dn-t¸mÀ-«v hn-ti-jn¸n-¡p¶-Xv Xs¶.

P-\-§-fp-sS {]-iv-\-§Ä ]-cn-l-cn¡q. A-hÀ Xn-cn-sI \n-§Ä-¡v hnP-bw k-½m-\n¡pw 2016 km-¼¯n-I hÀ-j-¯n hmÀ jn-I hn-äp-h-c-hn 146 i-X-am-\w h-fÀ-¨bm-Wv ]-X-RvP-en t\-Sn-sb-Sp-¯Xv. sF-än kn, Um_À, ln-µp-Øm³ bq-Wn-en-h-À, tImÄ-tK-äv, ]mw-H-eohv, t{]m-Iv-äÀ B³Uv Kmw-_vÄ F-¶o h-¼-·m-cp-sS h-fÀ-¨ H-ä A-¡-¯n H-Xp-§n \n¡p-t¼m-gm-Wv ]-X-Rv-P-en-bpsS Cu ap-t¶-äw F-¶ -Xm-Wv {i-t²-bw.

F-´p-sIm-|v ]-X-RvP-en ap-t¶-dp¶p? _m-_m cmw-tZ-hm-Wv ]-X-Rv-P-en-bpsS s]m-Xp k-aq-l-¯n-se ap-J-sa-¦nepw A-Xn-\p ]n-¶n-se \n-i-Ð km-¶n-[yam-b B-Nm-cy _mÂ-Irjv-W A-Sp-¯n-sS _nkn\-kv Sp-tU ssa³-Uv d-jn sh-¨v C-¡mcyw Xp-d-¶p- ]-d-ªp.

12 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

]-X-Rv-P-en-bp-sS ]n-d-hn-¡v Im-c-W am-b kw`-hw B-Nm-cy _mÂ-Ir-jv-W-bpsS hm-¡p-I-fnÂ: D-¯À-J-Þn-se s\Ãn¡ IÀ-j-IÀ ImÀjn-I hn-f-bv-¡v hn-e In«m-¯-Xn-\m a-cw sh-«n-¡-f-bm³ X-s¶ Xo-cp-am-\n-¨p. Cu km-l-N-cy-¯n IÀjI-sc c-£n-¡m³ _m-_m cmw-tZ-hv s\Ãn-¡ h³-tXm-Xn hm-§n kÀ-¡m-cn-sâ H-cp ^m-Iv-ä-dn-bn-se-¯n-¨v Pyq-km¡n. A-Xv ]m-bv-¡v sN-bv-Xv kz-´w B-{ia-¯nse A-t´-hm-kn-IÄ¡pw k-µÀ-i-IÀ ¡pw hn-Xc-Ww sN-bvXp. B-{i-a§Ä tI{µo-I-cn-¨v hnÂ-¸-\bpw \-S¯n. H-cp-Xc-¯nep-Å hn]-Wn ]T-\ tam I¬kyqaÀ kÀ-th tbm CÃm-sX-bmWv s\ Ãn-¡ Pyqkv hn-]-Wnbnse-¯n-¨Xpw hnÂ-¸\ \-S-¯n-bXpw. P-\§Ä A-Xn-s\ Ccp-ssIbpw \o-«n kzoIcn¨p. C-XmWv ]-XRvP-en-bv-¡v A-Sn ¯-d-bm-b-Xv. B- b pÀ- t h- Z - ¯ n- e p -Å A-dn-hm-Wv ]-XRv-P-en-bp-sS hn-P-bc-l-ky-sa-¶v C-t±-lw hy-à-am-¡p-¶p. ""R-§Ä-s¡m-cp ]-t£ am-t\-Pv-saâv, amÀ-¡-änw-Kv hn-j-b-§fn A-dn-hv ]-cn-an-X-am-bncn-¡mw. ]-t£ B-bpÀ-thZ-s¯ Ip-dn-¨v a-Xnbm-b A-dnhp|v.'' kz-tZ-in aq-ey-§Ä apdp-sI ]n-Sn¡m³ B-{Kln-¡p-¶hÀ ]-X-RvP-en DÂ-¸-¶§-fp-sS D-]-t`m-àm-hm-bn am-dp¶p-s|-¶v hy-à-am-¡p-¶ B-Nm-cy _mÂ-Ir-jv-W, C-´y³ XmÂ-¸-cy-§Ä¡-\p-kr-X-am-bn DÂ-¸-¶§-sf am-änsb-Sp-¡p-¶-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv \yq-Un kv, Po³-kv F-¶o hn-`m-K-§-fn-te¡pw I-S-¶-sX-¶v A-`n-{]m-b-s¸-Sp-¶p. {]mcw-` Z-i-bn B-bpÀ-th-Z DÂ-¸¶-§-fn am{Xw {i-²-bq-¶n-bn-cp-¶ ]-X-RvP-en ]n-¶o-Sv `£y, ku-µ-cy-hÀ[-I DÂ-¸¶-§-fp-sS hn-]-Wn-bnte¡pw {]-thin-¨p. 500 tesd D¸-¶-§-fpam-bn C-´y³ hn-]-Wn-bn-se AXn-iàam-b km-¶n-[yam-bn h-fÀ-¶n-cn¡p¶ ]-X-Rv-P-en-bp-sS ]-e DÂ-¸-¶§fpw B D¸-¶ hn-`m-K-¯n-se _-lp-cm-{ã I-¼-\n-I-fp-sS hn]-Wn hn-ln-X-¯n h³ tXm-Xn C-Sn-hm-Wp-|m-¡n-b-Xv. 2017 km-¼-¯n-I hÀ-j¯n 10,000 tIm-Sn cq-] h-cp-am-\-am-Wv ]-X-RvP-en e-£y-an-Sp-¶-Xv. 2018 e-£y-an-Sp¶Xv 20,000 þ 25,000 tIm-Sn cq-]-bmWv.

2018

Hm-Sp-Iq-Sn C-´y-bn 50 do-säbv kv-täm-dp-IÄ Xp-d¡m³ ]-²-Xn-bn-Sp-I-bm-Wv Bw-th C´y. U-b-d-Iv-äv skÃnw-Kneq-sSbpw Hm¬-sse³ hnÂ-¸-\-bn-eq-sSbpw {i-t²-bcm-b, 950 tIm-Sn tUm-fÀ hn-äp-h-c-hp-Å bpF-kv I-¼-\nbmb Bw-th Gjy-bn-se G-ähpw hen-b aq-¶ma-s¯ km-¼¯n-I i-ànbmb C-´y-bn th-cp-d-¸n-¡m-\p-Å {i-a-¯nem-Wv. cm-Py-¯v 1000 tIm-Sn cq-]-bp-sS \nt£-]w \-S-¯n-bn-cn-¡p-¶ Bwth, D-]t`m-àm-¡-fp-sS F-®w hÀ-[n-¸n-¡pIbpw A-tXm-sSm-¸w D]-t`m-àm-¡Ä ¡pw hn-X-c-W-¡m-À¡pw DÂ-¸-¶-§Ä t\-cn-«v hm-§p-¶-Xn \pw ku-Icy-sam-cp¡p-I F-¶ e-£y-t¯m-sS-bm-Wv do-sä-bv kv-täm-dp-IÄ Xp-d-¡p-¶-Xv. cm-Py-¯v U-b-d-Iv-äv skÃnw-Kv co-Xn¡p X-s¶-bmIpw Bw-th ]cnKW\ \Â-Ip-I. 2016 I-e|À hÀj-s¯ C-´y-bn-se hnÂ-¸-\ 1700 tIm-Sn cq-]-bn-se¯n-bn-cp-¶p. Bw-th-bv¡ - v \n-eh - n cm-Py-¯v 32 F-Ivk - v{- ]-kv ]n-Iv & t] tÌm-dp-If - p-|v. cm-Py-¯v Bw-th-bv¡ - v an-I¨ - `m-hnbm-Wv Im-Wp-¶s - X-¶pw 2017 epw I¼-\n h³ h-fÀ-¨ t\-Spsa¶pw c-|p Zn-hk-s¯ k-µÀ-i\ - ¯ - n-\m-bn CubnsS C-´ybn-se¯n-b Bw-th {]-knUâv U-Kv tZ-thm-kv ]-db - p-¶p.

UÂ-ln-bnse tKm-Zv-sd-Pv t\tNzgv-kv _m-kv¡-äv tjm-dq-ap-IÄ A-S-bv-¡p-¶p tZ io-b X-eØm-\ ta-J-e-bn-se (NCR) tKm-Zv-sd-Pv t\tNzgvkv _m-kv-¡-än-sâ F-«p do-sä-bv kv-täm-dp-IÄ AS-¨p ]q-«p-

¶p. ]I-cw C sIm-ta-gv-kn-eq-sS tkh-\w Xp-S-cm-\m-Wv I-¼-\n -bp-sS Xo-cp-am\w. tKm-Zv-sd-Pv t\tNz gv-kv _m-kv¡-äv am-t\-Pnw-Kv U-b-dIv-äÀ Ah-\n Z-hv-Z, AS-¨p ]q-«m-\pÅ Xo-cp-am-\w Øn-co-I-cn-¨n-«p-|v. do-sä-bv kv-täm-dp-IÄ Xp-d-¡p-¶ Xpw A-S-¡p-¶Xpw do-sä-bv-te-gv-kn-sâ h-fÀ-¨-bn km-[m-c-W -am-sW¶pw \n-e-hn-ep-Å a-äp kv-täm-dp-I-fn-eq-sSbpw Hm¬-sse³ amÀ-K-¯n-eq-sSbpw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡p-Å tk-h-\w cm-Pyhym-]-I-ambn Xp-S-cp-sa¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. A-tX-ka-bw AS-¨p]q-«Â \-S-]-Sn-sbm-s¡ \-S-¡p-¶p-s|¦n-epw 2021 km-¼¯n-I hÀ-j-t¯m-sS B-bn-cw tIm-Sn cq-] hn-äp-hc-hv t\Sp-I F-¶ e-£y-am-Wv tKm-Zv-sd-Pv t\tNzgv-kv _m-kv¡-äv ap-¶n sh-¡p-¶Xv.

sam-_o hn¸-\: B-¸n-fn-s\ I-S-¯n-sh-«n kmw-kwKv 28.5

i-X-am-\w hn]-Wn ]-¦m-fn-¯-t¯m-sS ku-¯v sIm-dnb³ I-¼-\nbm-b kmw-kw-Kv 2016 C-´y-bn G-ähpw Iq-SpX sam-_o t^m¬ hn-¸-\ \-S¯nb {_m³-Um-bn. 14.87 i-X-am-\w hn]-Wn ]-¦m-fn-¯-t¯msS B-¸nÄ sF-t^m-¬ c|m-a-Xmbn. tam-t«m-tdm-f-bm-Wv aq¶mw Øm-\-¯v. 10.75 i-Xam-\-am-Wv hn]-Wn ]-¦m-fn-¯w. h¬¹-kv h¬ 64 Pn-_n (1.78 i-X-am-\w) t]m-ep-Å a-äp {_m³-Up-Ifpw C-´y³ hn-]-Wnbn i-àamb km-¶n-[y-a-dn-bn¨p. ]pXnb t^m-Wp-IÄ A-h-X-cn-¸n-¡-s¸-Sp-¶Xn-s\m-¸w I-gn-ª G-Xm\pw am-k-§-fm-bn ]-gb t^mWp-I-fp-sS do-sk-bv hn-]-Wnbpw i-àn-{]m-]n¨n-«p|v. ]gb t^m¬ am-än ]pXn-b kv-amÀ-«v t^m¬ hm§m-³ hen-b Xn-c-¡m-Wv hn-]-Wn-bn D-|m-b-Xv. 2017  \n-ch[n kv-amÀ-«v t^m-Wp-IÄ hn-]-Wn-bn F-¯m\n-cn-s¡ do-sk-bv amÀ-¡äpw AXn-s\m-¯v h-f-cp-sa¶v Cu ta-J-e-bn-ep-Å-hÀ I-W-¡p-Iq-«p-¶p|v.


Wv. F-´m-tWm hm-¡p-sIm-|pw ]-c-kyw sIm-|pw \mw hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-¶-Xv, A-Xv X-s¶ D-]-t`m-àm-hn-\v e-`y-am¡-Ww. A-Ãm-¯ ]-£w, F-fp-¸-¯n ]-Ww t\-Sm³ I-gn-bp-sa-¦n-epw A-§-s\ D-|m-¡p-¶ ]-Ww A-Øn-c-am-bn-cn-¡pw.

'Poh\¡mcpsS apJ¯v

]p©ncn hnSÀ¯q" do-

sä-bv _n-kn-\-kn F-§-s\ hn-P-bw sIm-¿m-sa-¶v ]Tn-t¡-|-Xv am-t\-Pv-saâv kv-Iq-fp-I-fp-sS A-S-¨n-« ap-dn-¡p-Ån C-cp-¶-Ã, a-dn-¨v, _n-kn\-kn-se I-b-ä-hpw C-d-¡-hpw H-tct]m-se B-kz-Zn-¨v, hn-P-bw ssI-¸n-Snbn-sem-Xp-¡n-b-h-cn \n-¶p-am-Wv. 110 hÀ-j-s¯ {]-hÀ-¯-\ ]m-c-¼-cyhpam-bn ]-«v hy-h-km-b-¯n B-tKm-f {]-i-kv-X-am-b I-eym¬ knÂ-Iv-knsâ sN-bÀ-am-\pw am-t\-Pnw-Kv U-bd-Ivädp-am-b Sn.Fkv ]-«m-`n-cm-a³ ]-¦p-h-bv-¡p-¶-Xv, A-\p-`-h-§-fn \n-¶pw Xm³ sa-\-sª-Sp-¯ am-t\Pv-saâv X-{´-§-sf-¡p-dn-¨-m-Wv. sXm-gn-em-fn k-a-cw cq-£-am-bn-cp-¶ Im-e-¯v, sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv H-cp kwcw-`-I-sâ \-s«-Ãv F-¶v Xn-cn-¨-dn-ª \n-an-jw ap-X hn-P-bw F-¶pw ]-«m-`n-s¡m-¸w \n-¶p. Ip-dp-¡p-h-gnI-fn-Ãm-sX, do-sä-bv _n-kn-\-kn hn-P-bw sIm-¿m³ Xm³ kzo-I-cn-¨ amÀ-K-§Ä A-t±-lw ]-¦p-sh-¡p-¶p.

F-t¸m-gpw _n t]m-kn-än-hv H-cp kw-cw-`I - s - \ kw-_Ô - n-¨v G-ähpw B-Zyw th-| L-SI - w t]m-knänhn-än-bm-Wv. Xm³ F-´v _n-kn-\kv sN-¿p-¶p? F-§s - \ sN-¿p-¶p? \n Ý - n-X- Im-eb - f - h - n-\p-Ån F-{X em`w {]-Xo-£n-¡p-¶p, F-¶s - X-Ãmw kw-_Ôn-¨v kw-cw-`I - s - â a-\k - n hy-àa - m-b Nn-{Xw D-|m-IW - w. ap³-Iq«n hn-`m-h\ - w sN-bvX - X - n-\v hn-]c - o-Xa - mbn _n-kn-\k - n G-ä¡ - p-d¨ - n-ep-IÄ D-|m-bm X-fc - c - p-Xv. F-hn-sS-bm-Wv ho-gvN - kw-`h - n-¨X - v F-¶v a-\k - n-em-¡n Xn-cp-¯n ap-t¶m-«p t]m-IW - w.

dn-kv-Iv F-Sp-¡Ww do-sä-bv ta-Je - b - n \-sÃm-cp kw-cw-`I - \ - m-IW - sa-¦n B-Zyw sNt¿-|X - v dn-kvI - v F-Sp-¡m³ X-bm-dm-IpI F-¶X - m-Wv. ap-¯Ñ - \ - pw A-t±-l¯n-sâ A-\p-P\ - pw Iq-Sn Xp-S§ - n-b ko-Xm-dmw anÂ-kv sXm-gn-em-fn {]-iv\ - §-sf Xp-SÀ-¶v ]q-«n-bt- ¸mÄ, F-sâ ap¶n-ep-|m-bn-cp-¶ c-|p h-gn-IÄ ssI b - n-ep-Å _n-tImw _n-cp-Zw {]-tbm-P\-s¸-Sp-¯n h-à _m-¦n-epw ¢À-¡m-bn tPm-en sN-¿p-I. A-sÃ-¦n c-|pw IÂ-¸n-¨v hym-]m-c¯ - n-te-¡v C-d§ - p-I F¶Xm-bn-cp¶p. A-§s - \ sN-bvX - m h-cm-hp-¶ \-㧠- s - f-¡p-dn-¨v F-\n-¡v ]qÀ-® t- _m-[y-ap-|m-bn-cp-¶p. H-cp _m-¦v tPm-en sIm-|v D-|m-¡m³ I-gn-bp-¶ h-cp-am-\¯ - n-sâ ]-cn-[n-bpw F-\n-¡d - n-bm-am-bn-cp-¶p. A-Xn-\mÂ, Rm³ c-|pw IÂ-¸n-¨v X-s¶ _n-kn\-kn-te¡v C-d§ - p-Ib - m-bn-cp-¶p.

ap-{Zm-hm-Iy-§Ä ap-g-§n-t¡Ä-¡-cp-Xv Øm-]\ - ¯ - n H-cn-¡e - pw sXm-gn-

A-`n-{]m-b-a-dn-bmw, D-]-t`màm-¡-fn \n-¶v X-s¶

D-]-t`m-àm-hmWv Xmcw H-cp Øm-]\ - ¯ - n-sâ hn-Pb - ¯ - n sXm-gn-em-fn-IÄ-s¡m-¸w \nÀ-Wm-bI - a - m-b ]-¦p-hl - n-¡p-¶X - v D-]t- `m-àm-¡f - m-Wv. Øm-]\ - ¯ - n-sâ {_m³-Unw-Kn-\m-bn \mw sN-eh - m-¡p-¶ Xp-It- b-¡mÄ aq-ey-ap|v, D-]t- `m-àm-¡f - p-sS A-`n-{]m-b¯ - n-\v. H-cn-¡Â H-cp D-]t- `m-àm-hn-s\ e-`n-¨m ]n-s¶ A-hs - c \-ãs - ¸-Sm-sX t\m-¡m³ Hm-tcm Øm-]\ - h - pw _m-[y-Øa - m-Wv. I-d³-kn \n-tcm-[\ - w h-¶t- ¸mÄ, D-]t- `màm-¡s - f _m-¦v F-¡u-|v Xp-S§ - m³ Ieym¬ k-lm-bn-¨X - v D-]t- `m-àm-¡f - p-sS aq-eyw a-\k - n-em-¡p-¶X - n-\m-em-Wv.

Kp-W-ta-·- ap¶n "" Øm-]-\-¯n-sâ {_m³-Unw-Kn-\m-bn \mw sN-e-hm-¡p-¶Xp -I-tb-¡mÄ aq-ey-apï-­v, D-]-t`m-àm-¡-fp-sS A-`n-{]m-b-¯n-\v "" em-fn ap-{Zm-hm-Iy-§Ä ap-g§ - n tIÄ¡-cp-Xv. A-Xm-bX - v, sXm-gn-em-fn-If - m-Wv H-cp Øm-]\ - ¯ - n-sâ \-s«-Ãv F-¶ bmYmÀ°yw kw-cw-`I - ³ DÄ-s¡mÅ-Ww. sXm-gn-em-fn-IÄ A-kz-Øc - mIp-¶ km-lN - c - yw ap³-Iq-«n a-\k - nem-¡n A-hÀ-¡v th-| Im-cy-§Ä Ir-Xy-am-bn \Â-Im-³ kw-cw-`I - \ - v I-gn-bW - w. sXm-gn-em-fn {]-iv\ - § - f - pw k-ac - § - f - pw th-|c - o-Xn-bn ]-cn-KWn-¨v C-Ãm-bva - sN-¿m-\p-Å {i-a§ - Ä \-S¡ - W - w. I-eym-Wn-sâ B-cw-`w sXmgn-em-fn k-ac - w B-fn-¡¯ - n \nÂ-¡p-¶ Im-e¯ - m-bn-cp-¶p. F-¶mÂ, sXm-gn-emfn t£-a\ - b - §-fn-eq-sS B {]-iv\ - §Ä X-cW - w sN-¿m³ I-gn-ªX - m-Wv I-eym-Wn-sâ hn-Pb - c - l - k - yw. h-fs - c Np-cp-§n-b sXm-gn-em-fn-If - p-am-bn {]-hÀ¯-\w B-cw-`n-¨ I-eym¬ C-t¸mÄ 7000 sXm-gn-em-fn-Is - f DÄ-s¡m-Åp-¶Xn-sâ Im-cW - h - pw A-Xm-Wv.

_n-kn-\-kn A-an-X-am-bn em-`w sIm-Xn-¡p-t¼mÄ B-Zyw sN-¿p-¶ sX-äv Kp-W-ta-·-bn am-bw tNÀ-¡p-I F-¶-Xm-

H-cp kw-cw-`I - ³, A-t±-l¯ - n-sâ D- ¸-¶s - ¯-¡p-dn-¨p-Å A-`n-{]m-bw I-gn-bp¶-Xpw D-]t- `m-àm-¡f - n \n-¶pw t\-cn-«mWv A-dn-tb-|X - v. ]-«pw a-äpw sIm-|v t]mIp-¶ hm-l\ - § - f - p-sS ss{U-hÀ - am-scbpw Øm-]\ - ¯ - n-se a-äp tPm-en-¡m-sc-bpsa-Ãmw D]t`m-àm-¡f - p-sS A-`n-{]mbw A-dn-bm³ D-]t- bm-Kn-¡p-¶p. I-eymWn-sâ ]-«v \-ÃX - m-tWm? hn-e¡ - q-Sp-Xe - mtWm ? Xp-S§ - n H-cp D-]t- `m-àm-hn-s\ t\-Sm-\pw \-ãs - ¸-Sm-\pw km-[y-Xb - p-Å F-Ãm Im-cy-§s - f-¡p-dn-¨pw Iq-«¯ - n H-cm-fm-bn \n-¶pw A-ht- cm-Sp tNm-Zn-¨p a\ kn-em-¡p¶p. e-£§ - Ä ap-S¡ - n \-S¯ - p¶ _n-kn-\k - v kÀ-th-tb-¡m-fpw F-\n-¡v {]-tbm-P\ - I - c - a - m-bn tXm-¶n-bn-«p-ÅX - v Cu co-Xn-bm-Wv. sI Nn-än-e-¸n-Ån ^u-t|-j-sâ B-`n-ap-Jy¯n sIm-¨n ta-gv-kn tlm-«-en kw-L-Sn¸n-¡-s¸-« hn-P-bo-`-h k-½n-än-sâ `m-K-am-bn I-eym¬ knÂ-Iv-kv sN-bÀ-am³ B³-Uv am-t\-Pnw-Kv U-b-d-IväÀ ]-«m-`n-cm-a³ \-S-¯n-b ap-Jy {]-`m-j-W-¯n \n-¶pw.

Btcm-Ky-I-c-amb Pohn-X-Øn\v hn´p-hogvN AcpXv

hn-I-k-\w th-Ww, an-I-¨ B-i-b-§-fpw _n-kn-\-kn h-fÀ-¨ {]m-]n-¡p¶-Xn-\-\p-k-cn-¨v, A-Sp-¯ X-e-¯n-te¡p-Å hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ A-Wn-bd-bn H-cp-§-Ww. C-Xn-\m-bn F-t¸mgpw ]p-¯³ B-i-b-§-fp-sS Np-h-Sp ]n-Sn-¡-Ww. hn-]-Wn-bn \-ap-¡v ap-I-fn B-cp-an-à F-¶ L-«-¯nÂ, C-\n-b-¸w sa-sÃ-t¸m-¡v \-b-am-hmw F-¶v I-cp-Xn-bm X-I-À-¨ A-hn-sS \n-¶pw Xp-S-§n F-¶v ]-d-bmw.

GARDEN HOSE

HALF ROUND PIPE

SECTION HOSE

ELECTRIC WIRING PIPE

12kxmb15.5 CMssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017 [\w hyhhmWnPy

13


IhÀ tÌmdn

COVER STORY

\m-f-s¯ tI-c-fw

5

ta-J-e-IÄ,

A] mc km-[y-X-IÄ

sF.-än, hn-Zym-`ym-kw, Sq-dn-kw, sse-^v k-b³-k-kv, B-tcm-Kyw. tI-c-f-s¯ Iq-Sp-XÂ k-¼-¶-am-¡m-\pw sXm-gn-e-h-k-c-§-Ä kr-ãn-¡m-\pw Cu A-©v ta-J-e-IÄ F-§-s\ {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯-Ww?

[\w \yqkv _yqtdm

F

-´p-sIm-|m-Wv tem-I-¯v Nn-e cm-Py§Ä k-¼-¶-am-Ip-¶-Xv? a-äv Nn-e-Xv F-¶pw Z-cn-{Z-am-bn Xp-S-cp-¶-Xv? F-Ãm hnI-k-\ km-[y-X-I-fp-|m-bn-«pw F-´p-sIm-|v C-´ybn-se Nn-e kw-Øm-\-§Ä C-t¸m-gpw ]n-t¶m-¡w \nÂ-¡p-¶p? \-½Ä H-«pw {]-Xo-£n-¡m-¯ Nn-e {]tZ-i-§Ä B-tKm-f {i-² t\-Sp-¶-Xn-sâ Im-c-Ww F-´m-bn-cn-¡pw? s]m-Xp-hm-b H-cp D-¯-cw \Â-Im³ I-gn-bm-¯ tNm-Zyw. Im-c-Ww, Hm-tcm \m-Sn-sâ-bpw {]-tXy-I-XIÄ A-hn-S-s¯ km-¼-¯n-I Øn-Xn-sb kzm-[o-\n¡pw, hn-I-k-\ ]-²-Xn-I-sf-bpw. A-Xp-sIm-|m-Wv, D-bÀ-¶ km-£-c-X-bp-Å tI-c-fw kw-cw-`-ku-lr-Z kw-Øm-\-§-fp-sS en-Ìn C-cp-]-Xmw Øm-\-¯v \nÂ-¡p-¶-Xpw ]n-t¶m-¡ kw-Øm-\w F-¶v ]-ecpw I-cp-Xp-¶ _o-lmÀ \-ap-¡v ap-¶n-se-¯p-¶-Xpw. G-ä-hpw ]p-Xn-b C-¡-tWm-an-Iv kÀ-th-bp-sS IW-¡p-IÄ ]-d-bp-¶-Xv C-´y-bn-se kw-Øm-\-§Ä am-dp-¶ tem-I-¯n-s\m-¸-tam A-Xn-\p ap-s¶-tbm k-©-cn-¡m³ {i-an-¡p-¶n-à F-¶m-Wv. ssN-\-bnepw a-äv cm-Py-§-fn-epw D-|m-Ip-¶ am-ä-§Ä ap-X-em¡m³ th-| {i-a-§-sfm-¶pw C-hn-sS \-S-¡p-¶n-à F-¶v am-{X-a-à kw-Øm-\-§Ä X-½n-ep-Å km-¼¯n-I A-´-cw hÀ-[n-¨p-h-cpI-bm-sW-¶pw kÀ-th Nq-|n-¡m-Wn-¡p-¶p. ssN-\-bn-epw a-äpw km-¼-¯nI-am-bn ]n-t¶m-¡w \nÂ-¡p-¶ {]-tZ-i-§Ä k-¼¶-am-b-h-tbm-Sv a-Õ-cn-¡m³ X-¿m-sd-Sp-¡p-t¼mgpw C-´y-bn C-¯-cw kw-Øm-\-§Ä-¡v th-|

14 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

t{]m-Õm-l-\w e-`n-¡p-¶n-à F-¶m-Wp I-W-¡v. kw-cw-`- ku-lr-Z kw-Øm-\-§-fp-sS ]-«n-Ibn 20--mw Øm-\-¯p-Å tI-c-f-¯n-\v ap³\n-c-bnse-¯- W-sa-¦n ]-cn-{i-aw h-ep-Xm-bn-¯-s¶ thWw. A- tXm-sSm-¸w tI-c-f-s¯ k-¼-¶-am-¡m³ I-gn-bp-¶ ta-J-e-I-fn Iq-Sp-X an-I-¨ \n-t£-]hpw ]p-Xn-b \-b-§-fpw sIm-|p-h-cn-I-bpw th-Ww. Ir-Xy-am-b ¹m-\nw-Kn-sâ-bpw hn-j-sâ-bpw A-`mh-am-Wv tI-c-f-s¯ ]n³-\n-c-bn X-s¶ \n-À-¯p¶-Xn-sâ {]-[m-\ Im-c-Ww. tI-c-f-s¯ t]m-se

Sq-dn-kw, B-tcm-Kyw, hn-Zym-`ym-kw F-¶n-§-s\ tI-c-f-¯n-\v F-¶pw taÂ-t¡m-bv-a Dïm-bn-cp-¶ ta-J-e-IÄ-s¡m-¸w sF-.än-bpw sse-^v k-b³-kpw t]m-ep-Å cw-K-§-fn-em-Wv C-\n \-½p-sS km-[y-X-IÄ

P-\-km-{µ-X G-sd-bp-Å H-cp {]-tZ-i-¯v h³-In-S hy-h-km-b im-e-IÄ C-\n km-[y-asÃ-¶pw tk-h-\ ta-J-e-IÄ-¡m-Wv Iq-Sp-X {]m-[m-\yw \Â-tI-|-sX-¶pw Xn-cn-¨-dn-tb-|nbn-cn-¡p-¶p. Sq-dn-kw, B-tcm-Kyw, hn-Zym-`ym-kw F-¶n-§-s\ tI-c-f-¯n-\v F-¶pw taÂ-t¡m-bva D-|m-bn-cp-¶ ta-J-e-IÄ-s¡m-¸w sF-.än-bpw sse-^v k-b³-kpw t]m-ep-Å cw-K-§-fn-ep-amWv C-\n \-½p-sS km-[y-X-IÄ. Iq-Sp-X h-cp-am\w t\-Sm-\pw sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡m-\pw tI-c-f-s¯ Iq-Sp-X k-¼-¶-am-¡m-\pw Cu taJ-e-IÄ-¡v I-gn-bpw. C-´y-bp-sS Pn-Un-]n-bp-sS 3.8 i-X-am-\-am-Wv tI-c-f-¯n-sâ kw-`m-h-\ F-¶-Xpw am-tä-| Im-e-am-bn.

{]-Xo-£-bp-sS ta-J-e-IÄ sF.-än, Sq-dn-kw, B-tcm-Kyw, hn-Zym-`ym-kw, sse^v k-b³-k-kv Cu A-©v ta-J-e-IÄ-¡v A-]m-c km-[y-X-I-fm-Wp-Å-Xv. Cu cw-K-§-fn-em-Wv C-\n tI-c-fw Iq-Sp-X {i-² sN-ep-t¯-|-sX-¶p hn-ZKv-[À. tI-c-fw t]m-se-bp-Å H-cp sIm-¨v \m-Sn-\p G-ä-hpw an-I-¨ km-¼-¯n-I t\-«-ap-|m-¡m³ I-gnbp-¶ ta-J-e-IÄ. sXm-®q-dp-I-fp-sS Xp-S-¡-¯n X-s¶ t¥m_ Sq-dn-kw am-¸n C-Sw t\-Sn-b tI-c-f-¯n-sâ hn-t\m-Z-k-©m-c-¯n-\v C-\n hn-I-k-\-¯n-sâ \mfp-I-fm-Wv. Cu- hÀ-jw {]-Xo-£n-¡p-¶-Xv 7.5 i-X-


am-\w h-fÀ-¨-bm-Wv. 2016- P-\p-h-cn ap-X sk -]v-äw-_À h-sc-bp-Å am-k-§-fn am-{Xw tI-c-f¯n-se-¯n-b-Xv 7.3 e-£w t^m-dn³ Sq-dn-Ìp-I-fpw 9.2 e-£w sUm-a-Ìn-Iv Sq-dn-Ìp-I-fp-am-Wv. B-tKmf-X-e-¯n tI-c-f-¯n-\v t]-cv t\-Sn-s¡m-Sp-¡p-¶tXm-sSm-¸w X-t±-io-b-am-bn Iq-Sp-X sXm-gn-e-hk-c-§Ä kr-ãn-¡m-\pw kw-Øm-\-¯n-\v an-I-¨ h-cp-am-\w e-`y-am-¡m-\pw C-Xp-t]m-se k-lm-b-Iam-b ta-J-e-IÄ A-]qÀ-h-am-Wv. "k¬-ssd-kv C³-U-kv-{Sn'I-fn-sem-¶m-bn hn]-Wn hn-Z-Kv-[À F-Sp-¯p-]-d-bp-¶ sse-^v k-b³k-kn G-sd km-[y-X-I-fp-s|-¦n-epw Z-£ntW-´y³ kw-Øm-\-§Ä-¡v {]m-ap-Jy-ap-Å Cu ta-J-e-bn tI-c-f-¯n-sâ ]-¦v sh-dpw c-|v i-Xam-\w. Cu hÀ-jw C-´y-bn 20 i-X-am-\w h-fÀ-¨ t\-Sp-sa-¶v D-d-¸p-Å H-cp cw-K-amWv sse-^v k-b³-kv. kzm-X-{´ye-Ïn-¡p ap³-t] hn-Zym-`ymk-¯n-\p tI-c-fw \Â-In-b {]m-[m-\yw C-¶pw Cu cw-K-s¯ h-fÀ-¨-bv-¡v {]-[m-\ ]n-´p-W-bm-Wv. D-¶-X hn-Zym-`ym-k cw-K¯pw sS-Iv-\n-¡Â hn-Zym-`ym-k cw-K¯pw dn-kÀ-¨v ta-J-e-I-fn-epw ]p-Xn-b kw-cw-`-§Ä-¡v D-bÀ-¶ km-[y-X-bmWp-Å-sX-¶v hn-Z-Kv-[À. tI-c-f-¯n-se G-ä-hpw an-I-¨ sXm-gnÂZm-Xm-hm-bn sF.-än ta-Je h-fÀ-¶-Xv h-f-sc th-K-¯n-em-Wv. ]-²-Xn-I-fpw \n-t£]-§-fpw Iq-Sp-X {]m- h À- ¯ n- I - a m- I p- ¶ Xpw Cu ta-Je-bn X-s¶. C³-t^m]mÀ-¡pw sSIvt\m ]mÀ¡pw H-t«-sd ÌmÀ-«-¸p-I-fpw sF.än-sb tI-cf-¯n-\v tbm-Pn-¨ hyh-kmtijw t]Pv 16

Sq-dn-kw

" tem-I-s¯ \-ap-¡v tI-c-f-¯n sIm-ïp-h-cmw' tPm-kv sUm-an-\n-Iv

kn-C-H, kn-Pn-F-¨v FÀ-¯v {Kq-¸v

km

-[m-c-W-am-b Im-cy-§Ä-¡v A-km-[m-c-W-amb hn-P-bw t\-Sm³ I-gn-bpw F-¶-Xn-sâ Gä-hpw an-I-¨ D-Zm-l-c-W-am-Wv tI-c-f-¯n-sâ Sq-dn-kw ta-J-e. cm-P-sIm-«m-c-§-fpw tIm-«-I-fpw ayq-kn-b-hpsa-Ãmw Sq-dn-Ìp-I-sf B-IÀ-jn-¨n-cp-¶ Im-e-¯m-Wv \-½p-sS {Km-a-§-fpw tXm-Sp-I-fpw Im-b-epw \m-«p-Pohn-X-hpw Ir-jn-co-Xn-I-fp-sa-Ãmw Im-Wm³ bm-{Xn-Isc-¯p-¶-Xv. sXm-®q-dp-I-fp-sS Xp-S-¡-¯n i-cn¡pw Cu ta-J-e-¡v H-cp ]p-Xn-b D-WÀ-hv \Â-In tI-c-fw. {io-e-¦-bpw _m-en-bpw tKm-h-bpw Im-Wm³ t]m-bn-cp-¶-hÀ \-½p-sS \m-«n-te-¡v bm-{X am-än. C-¶pw A-tX km-[m-c-W-¯-hpw \m-S³ X-\n-a-bp-amWv tI-c-f-¯n Sq-dn-k-¯n-sâ G-ä-hpw h-en-b ¹-kv t]m-bnâp-IÄ. B-tKm-f-X-e-¯n X-s¶ G-sd {i-²n-¡-s¸-« H-cp tN-cp-h-bm-bn tI-c-f-¯n-sâ hn-t\m-Z-k-©m-c ta-J-e. 1991- Im-kn-t\m tX-¡-Sn-bn kv-ss]-kv hn-tÃ-Pv B-cw-`n-¨-t¸m-gpw Cu ssi-en-bm-Wv ]n-´p-SÀ-¶-Xv. F-Ãmw tem-¡Â. e-£z-dn F-¶-Xv Cu A-\p-`-hw X-s¶-bm-bn. ]n-¶o-Sv tI-c-f-¯n-ep-bÀ-¶ ]-e t{]m-P-IväpIfpw ]-cn-Øn-Xn-¡pw {]m-tZ-in-I co-Xn-IÄ-¡pw {]m-[m-\yw \Â-In-b-tXm-sS C-hn-sS Sq-dn-k-¯n-\v H-cp ]p-Xn-b X-ew X-s¶ ssI-h-¶p. C-¶pw Cu X\-Xm-b co-Xn-I-fm-Wv tI-c-f-¯n-sâ G-ä-hpw h-en-b B-IÀ-j-W-hpw. ]p-d-sa \n-¶v H-¶pw C-d-¡p-a-Xn sN-¿m-sX {]-Ir-Xn-Z-¯ k-¼-¯v am-{Xw D-]-tbm-Kn¨v, Xn-I-¨pw hy-Xy-kv-X-am-b co-Xn-bn-em-Wv tI-c-fw Sq-dn-kw cw-K-¯v taÂ-t¡m-bv-a t\-Sn-b-Xv,

t¥m_emWv tIcfw hÀ-j-§Ä F-{X I-gn-ªm-epw X-\n-a \-ã-s¸Sm-sX kq-£n-¡m³ I-gn-bp-¶-Xm-Wv tI-c-f-¯n-\v k-lm-b-am-Ip-¶-Xv. h-f-sc-tb-sd km-[y-X-I-fm-Wv Sq-dn-k-¯n-ep-Å-Xv. tI-c-f-s¯ Iq-Sp-X D-b-c-§-fnse-¯m³ k-lm-bn-¡p-¶ Cu A-h-k-c-§Ä D-]tbm-K-s¸-Sp-¯-W-sa-¦n ]p-Xn-b kv-{Sm-ä-Pn-IÄ thWw. sd-kv-t]m¬-kn-_nÄ Sq-dn-kw DÄ-s¸-sS-bp-Å amÀ-K-§-fm-Wv C-\n tI-c-fw {i-²n-t¡-|-Xv D-bÀ-¶ km-£-c-X-bm-Wv \-½p-sS kw-Øm-\s¯ a-äp-Å {]-tZ-i-§-fn \n-¶v th-dn-«v \nÀ-¯p-¶-Xv. A-tXm-sSm-¸w, tI-c-fw h-f-sc kp-c£n-X-am-Wv F-¶ hn-izm-k-hpw Sq-dn-Ìp-IÄ-¡p-|v. \-½p-sS \m-«n F-hn-sS sN-¶m-epw Sq-dn-Ìp-I-sf B-IÀ-jn-¡p-¶ H-t«-sd Im-cy-§-fp-|m-Ipw F-¶Xpw a-säm-cp {]-[m-\-s¸-« h-kv-Xp-X-bm-Wv. Im-b-embm-epw a-e-tbm-c-am-bm-epw ]m-S-§-fm-bm-epw F-Ãmw k-©m-cn-IÄ-¡v Im-Wm³ Im-gv-N-IÄ G-sd. C-Xv ]-e-hn-[-¯n-ep-Å kw-cw-`-§Ä-¡pw Im-c-W-am-Ipw F-¶-Xm-Wv Sq-dn-k-¯n-sâ {]-tXy-I-X. ^mw Sq-dnkw, tlmw-tÌ, sI-«p-h-Åw F-¶n-§-s\ X-t±-i-hmkn-IÄ-¡v sXm-gn-en-\pw _n-kn-\-kn-\pw A-h-k-c§Ä ]-e-Xm-Wv slÂ-¯v, shÂ-\-kv, B-bpÀ-th-Zw, I-f-cn-¸b-äv... tI-c-f-¯n-te-¡v tem-I-s¯ sIm-|p-h-cm³ h-gn-IÄ ]-e-Xm-Wv. C-h \-½p-sS co-Xn-bn D-]-tbmKn-¡-W-sa-¶v am-{Xw. sN-dp-Xm-bn-cp-¶m-epw B-tKmf `o-a-·m-cp-am-bn a-Õ-cn-¡m³ \-ap-¡v I-gn-bp-sa-¶v tI-c-fw ]-t| sX-fn-bn-¨p I-gn-ªp. C-\n C-Xv Iq-Sp-X an-I-¨-Xm-¡m-\m-Wv {i-an-t¡-|-Xv. h-en-b co-Xn-bn X-s¶ ]-»n-Iv- ss{]-h-äv ]mÀ-Sv-WÀ-jn-¸pIÄ-¡v km-[y-X-bp-|v C-hn-sS. kÀ-¡m-cn-sâ `m-K¯v \n-¶v ]p-Xn-b a-Zy \-bw t]m-ep-Å Imcy§Ä

D-bÀ-¶ km-£-c-X-bpw kp-c-£n-X -Xz-hpw tI-c-f-¯n-\v F-¶pw Sq-dn-kw ta-J-e-bn an-I-¨ km-[y-X-IÄ \Â-Ipw. \-½p-sS kw-Øm-\-¯n-sâ Hm-tcm {]-tZ-i-hpw Sq-dn-k-¯n-\v tbm -Pn-¨-Xm-Wv F-¶-Xm-Wv a-säm-cp {]-tXy -I-X. C-hn-sS e-`y-am-b Im-cy-§Ä a-Xn G-ä-hpw sa-¨-s¸-« co-Xn-bn kw-cw-` -§Ä hn-P-bn-¸n-¡m³

H-gn-hm-¡-W-sa-¶p am-{Xw. Sq-dn-k-¯n-eq-sS, H-cp am-Pn-¡pw D-]-tbm-Kn-¡msX, tI-c-f-¯-\n-a \-ã-s¸-Sm-sX, \-½p-sS t{kmX-kp-IÄ ]qÀ-W-am-bpw D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n Cu kw-Øm-\-s¯ A-`n-hr-²n-s¸-Sp-¯m³ I-gn-bpw F-¶-Xm-Wv k-Xyw. a-äv kw-Øm-\-§-fn \n-¶pw {io-e-¦ t]m-se-bp-Å cm-Py-§-fn \n-¶pw Cu cwK-¯v \-ap-¡v h-en-b a-Õ-cw t\-cn-tS-|n-h-cp-¶p-|v. sd-kv-t]m-¬kn-_nÄ Sq-dn-kw Iq-Sp-X t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-I, an-I-¨ A-Sn-Øm-\ ku-I-cy§Ä \Â-Ip-I F-¶ Im-cy-§Ä-¡v G-sd {]m-[m\yw \Â-tI-|-Xp-|v. F-¦n tI-c-f-s¯ Iq-Sp-X k-¼-¶-am-¡m³ Sq-dn-kw ta-J-e-¡v I-gn-bpw.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

15


IhÀ tÌmdn

COVER STORY

t]Pv 15- XpSˬ

b-§-fn-sem¶mbn amän--¡gnªp. 28 i-X-am-\w Iq-Sp-X sXm-gn-e-h-k-c-§Ä krãn-¡pw F-¶v {]-Xo-£n-¡p-¶ B-tcm-Ky-cw-K-¯pw hn-im-e-am-Wv ]p-Xn-b \m-fp-I-fn-se km-[y-X-IÄ. ]p-Xn-b kw-cw-`-§Ä Xp-S-§m-\pw am³-]-hÀ s{Sbv\nw-Kv ap-X sam-_o B-¸p-IÄ h-sc hy-Xykv-X-am-b B-i-b-§Ä {]m-hÀ-¯n-I-am-¡m-\pw I-gn-bp-¶ cw-K-am-Wn-Xv.

" th-ï-Xv Iq-«m-b {]-hÀ-¯-\w" tUm. l-co-jv ]n-Å

kn-C-H, B-ÌÀ sa-Uv-kn-än & ¢-ÌÀ sl-Uv, tI-c-f

am-Xr-I-IÄ ]-e-Xv ]p-Xn-b kw-cw-`-§-fpw ]p-Xn-b ]-²-Xn-I-fpw h-gn tI-c-f-¯n-\v t\-Sm³ I-gn-bp-¶ Aw-Ko-Im-c§-fpw km-¼-¯n-I kp-c-£n-X-Xz-hpw h-f-sc h-epXm-Wv. hy-Xy-kv-X-am-bn Nn-´n-¨v {]-hÀ-¯n-¡-Ww F-¶v am-{Xw. C-Xn-\v tI-c-f-¯n-\v am-Xr-I-bm-Im³ kzn-äv-kÀ-eâp|v. em³-Uv-tem-¡v-Uv B-b, bmsXm-cphn-[ A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp-¡-fp-sS ti-Jc-hp-an-Ãm-¯ H-cp ]-g-b sIm-tfm-Wn-b Xm-h-fw. ]-s£, C-¶v, G-ä-hpw an-I-¨ k-¼-Zv-hy-h-Ø-I-fnsem-¶v Cu cm-Py-¯n-tâ-Xm-Wv. kz-´w \m-Sn-sâ t]m-cm-bv-a-IÄ Xn-cn-¨-dn-ªp-sIm-|v H-cp km-¼¯n-I \-ho-I-c-W-¯n-\v C-hn-S-s¯ `-c-Wm-[n-Im-cnIÄ X-bm-dm-bn F-¶-Xm-Wv {]-[m-\w. tI-c-f-¯n-sâ kz-´w F-¶v I-cp-Xn \-½Ä A-l-¦-cn-¨n-cp-¶ ]-e ta-J-e-I-fn-epw C-\n I-Sp-¯

knw-KnÄ hn³-tUm ¢n-b-d³-kv, ]p-Xn-b \-b-§Ä F-¶n-§-s\ H-t«-sd Im-cy-§-fn kÀ-¡m-cpw a-äv G-P³-kn -I-fpw {i-² \Â-In-bm tI-c-f-¯n H-cp ]p-Xn-b hy-h-km-b X-cw-K-apïm -¡m³ I-gn-bpw

a-Õ-cw t\-cn-tS-|n-h-cpw F-¶-Xpw k-Xyw. B-tcmKy-hpw Sq-dn-k-hpw tNÀ-¯v tI-c-f-¯n-te-¡v a-äv kw-Øm-\-§-fn \n-¶pw cm-Py-§-fn \n-¶pw H-t«-sd t]-sc B-I-À-jn-¨n-cp-¶ sa-Un-¡Â Sqdn-k-¯n t]m-epw C-\n a-Õ-cw I-Sp-¯-Xm-Wv. C-´y³ sa-Un-¡Â Sq-dn-kw cw-Kw 2020 B-Ip-t¼mtg-¡pw C-t¸m-g-s¯ aq-¶v _n-ey¬ tUm-f-dn \n¶v F-«v _n-ey¬ tUm-f-dm-Ip-sa-¶m-Wv H-cp {Kmâv tXm¬-ä¬ ]T-\w kq-Nn-¸n-¡p-¶-Xv. C-t¸mÄ shdpw A-©p i-X-am-\w am-{X-am-Wv tI-c-f-¯n-sâ ]-¦v, C-Xv ]-¯v ap-X ]-{´-|v i-X-am-\w h-sc B-¡m³ I-gn-bpw. {]-Ir-Xn k-¼-¯n-epw `u-Xn-I ku-I-cy-§-fnepw tI-c-fw ]-e \m-Sp-I-tf-¡mÄ G-sd ap-¶n-emWv. Cu Im-cy-§Ä F-§-s\ hn-\n-tbm-Kn-¡-Ww F-¶-Xp-am-{X-am-Wv {i-²n-t¡-|-Xv.

tI-c-fw t\-cn-Sp-¶ sh-Ãp-hn-fn-IÄ KÄ-^n \n-¶p-Å h-cp-am-\w F-¶ kz]v-\-¯n-\pw C-Sn-hv kw-`-hn-¡p-¶ Im-e-am-Wn-Xv. P-\-kw-Jy-bpw km-£-c-X-bpw hn-Zym-`ym-k-hpw F-Ãm-ap-s|-¦n-epw an-I-¨ tPm-en-IÄ sN-¿m³ {]m]v-X-c-à tI-c-f-¯n-se bp-hm-¡Ä F-¶-Xm-Wv asäm-cp {]-iv\w. kv-In sU-h-e-]v-saâv C-t¸mÄ H-cp hn-j-b-am-bn G-sä-Sp-¯v ]-e Øm-]-\-§-fpw cw-K-¯v h-¶n-«p-s|-¦n-epw \-½p-sS kw-Øm-\-¯nsâ hn-I-k-\-¯n-\v G-ä-hpw B-h-iy-am-b Cu taJ-e-bn Iq-Sp-X {i-² th-W-sa-¶v Nq-|n-¡mWn-¡p-¶-h-cn tI-c-f kÀ-¡m-cn-sâ km-¼-¯n-I D-]-tZ-ãm-hm-b Ko-X tKm-]n-\m-Yp-ap-|v. Ko-X-bp-sS A-`n-{]m-b-¯n tI-c-f-¯n-\v ]n-´p-S-cm-hp-¶ H-cp tam-U PÀ-a-\n-bp-sS kv-In s{S-bv-\nw-Km-Wv-. sh-Ãp-hn-fn-IÄ-¡pw t]m-cm-bv-a-IÄ-¡p-a-¸p-dw tI-c-f-s¯ Iq-Sp-X an-I-hn-te-¡pw kp-Øn-c-amb H-cp k-¼-Zv-hy-h-Ø-bn-te-¡pw \-bn-¡m³ I-gnbp-¶ Cu A-©v ta-J-e-I-fn C-\n am-ä-§-fp-sS Im-e-am-bn F-¶v {]-Xo-£n-¡mw.

16 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

B-tcm-Kyw

s^{_phcn 28, 2017

B

-tcm-Ky-ta-J-e-bn-ep-|m-Ip-¶ \n-t£-]-§Ä {]-Xy-£-am-bpw ]-tcm-£-am-bpw kr-ãn¡p-¶ sXm-gn-e-h-k-c-§Ä A-\-h-[n-bm-Wv. tUmIväÀ, \-gv-kv, ]m-cm-sa-Un-¡Â Ìm-^v F-¶n-hÀ ap-X A-Uv-an-\n-kv-t{S-än-hv Ìm-^pw a-äv Po-h-\-¡mcpw DÄ-s¸-sS-bp-Å a-\p-jy-hn-`-h-ti-jn-bp-sS h-ensbm-cp hn-`m-Kw X-s¶ Cu cw-K-¯v B-h-iy-am-Wv. an-I-¨ sXm-gn-e-h-k-c-§Ä am-{X-a-à B-tcm-Ky-cw-Kw tI-c-f-¯n-\v hm-Kv-Zm-\w \Â-Ip-¶-Xv. H-cp Øm-]-\w Øn-Xn sN-¿p-¶ {]-tZ-i-¯n-sâ km-¼-¯n-I-am-b D-bÀ-¨-bv-¡pw Im-c-W-am-Ipw. am-{X-a-Ã, a-äv A-\p_-Ô tk-h-\-§Ä-¡pw Iq-Sp-X t\-«-ap-|m-Ipw. dn-th-gv-kv s{_-bn³ s{U-bn-\m-Wv a-säm-cp {]-[m\ t\-«w. hn-tZ-i-¯pw a-äpw Cu cw-K-¯v tPm-en sN-¿p-¶ a-e-bm-fn-I-sf Xn-cn-¨p-sIm-|p-h-cm-\pw A-h-cp-sS an-I-¨ tk-h-\w e-`y-am-¡m-\pw I-gn-bpw. sa-Un-¡Â Sq-dn-k-hpw, sa-Un-¡Â tIm¬-^-d³-kpI-fpw \-½p-sS {Sm-hÂ- Sq-dn-kw ta-J-e-bv-¡v G-sd Kp-W-I-c-am-Wv. Np-cp-¡-¯nÂ, \-½p-sS k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS ]-e ta-J-e-I-sf ]-e hn-[-¯n ]n-´p-W-bv-¡m³ B-tcm-Ky-cw-K-¯n-\p I-gn-bpw. Cu-bn-sS \-S-¶ H-cp ]T-\w A-\p-k-cn-¨v B-sI-bp-Å- sXm-gn-e-h-k-c-§fn 28 i-X-am-\w Cu ta-J-e-bn-em-Wv.

Unam³Uv hepXv Po-hn-X-ssi-en-bn-se am-ä-§-fpw hr-²-P-\-§fp-sS F-®-¯n-ep-Å hÀ-[-\-bpw a-äpw H-t«-sd tcm-K-§-fp-sS `m-c-am-Wv \-ap-¡v ap-¶n kr-ãn-¡p¶-Xv. C-h-sb-Ãmw t\-cn-Sm³ h-en-b co-Xn-bn-ep-Å Nn-In-Õm-ku-I-cy-§-fpw hn-Z-Kv-[-cp-sS tk-h-\-hpw B-h-iy-am-Wv. A-Xp-sIm-|p-X-s¶ Cu cw-K-¯v Øn-c-am-b \n-t£-]-§-fpw th-|n-h-cpw. dn-kv-Iv Gsä-Sp-¡m³ I-gn-hp-Å kw-cw-`-IÀ-¡v ]-e co-Xn-bn Cu ta-J-e-bn \n-t£-]-§Ä \-S-¯m-hp-¶-Xm-Wv. am³-]-hÀ s{S-bv-\n-wKvv, sa-Un-¡Â D-]-I-c-W-§Ä, C-e-t{Îm-Wn-Iv sa-Un-¡Â sd-t¡m-Up-I-fpw sam_o B-¸p-I-fpw DÄ-¸-sS-bp-Å sF-.än tk-h-\§Ä, {Sm³-kv-te-äÀ kÀ-ho-kv, kv-In s{S-bn-\n-wKvv, lu-kv-Io-¸nw-Kv, tlmw slÂ-¯v-sI-bÀ, ^p-Uv B³-Uv _n-h-td-P-kv, sk-Iyq-cn-än F-¶n-§-s\ H-t«sd hy-Xy-kv-X cw-K-§-fn kw-cw-`-§Ä Xp-S-§mw.

tI-c-f-¯n-se ]-e ta-J-e-Ifp-sS-bpw km-¼-¯n-I-am-b D-bÀ-¨-bv-¡v Im-c -W-am-Im³ B-tcm-Ky-cw-K-s¯ an-I-¨ \n-t£-]-§Ä-¡v I-gn-bpw. H-cp ]p-Xn-b ]T-\w A-\p-k-cn-¨v 28 i-X -am-\w sXm-gn-e-h-k-c-§-Ä B-tcm-Ky -ta-J-ebmWv kr-ãn-¡p-¶-Xv

sh-Ãp-hn-fn-IÄ an-I-¨ s{S-bv-\nw-Kv e-`n-¨-h-cp-sS A-`m-hw \-S-]-Sn-{I-a-§-fn-se Im-e-Xm-a-kw Nn-In-Õm-s¨-e-hp-I-fn-se ssh-cp-[y-§Ä knw-K-¸q-cpw X-an-gv-\m-Spw B-tcm-Ky Nn-In-Õm cw-K-¯v G-sd ap-¶n-se-¯n-b-Xv Ir-Xy-am-b e-£yt_m-[-t¯m-sS {]-hÀ-¯n-¨-Xp-sIm-|p-X-s¶-bm-Wv. sa-Un-¡Â cw-K-¯n-sâ km-[y-X-IÄ Xn-cn-¨-dn-ªv, sXm-gn-e-h-k-c-§Ä-s¡m-¸w k-¼-Zvhy-h-Ø-bn Cu cw-K-¯n-\p-Å ]-¦pw a-\-kn-em-¡n H-cp kv-{Smä-Pn-Iv ¹m³ X-¿m-dm-¡n-b knw-K-¸qÀ C-¶v G-sd ap-¶n-em-Wv. an-I-¨ slÂ-¯v C³-jp-d³-kv ]-²-Xn-I-fpw C³-^À-ta-j³ sS-Iv-t\m-f-Pn-bp-sS tk-h-\-§-fpw H-cp-t]m-se tNÀ-¯v, Nn-In-Õm-cw-K-s¯ F-Ãm kuI-cy-§-fpw F-Ãm-hÀ-¡pw F-¯n-¡m³ I-gn-ªp F-¶-Xm-Wv X-an-gv-\m-Sn-sâ t\-«w. I-W-Ivän-hn-än, an-I-¨ \n-t£-]-§Ä, lyqa³ dn-tkm-gv-k-kn-sâ an-I-hv F-¶n-h-bn-eq-sS sN-ss¶ sa-Un-¡Â hm-eyq {Sm-h-en-\v C-´y-bn-se G-ä-hpw Un-amâp-Å \-K-c -am-bn am-dn-bn-«p-|v. tI-c-f-¯n-se B-tcm-Ky-cw-Kw Iq-Sp-X an-I-¨Xm-¡m³ s]m-Xp-, kz-Im-cy ta-J-e-IÄ-¡n-S-bn-ep-

Å A-I-ew C-Ãm-Xm-¡p-I F-¶-Xm-Wv {]-[m-\w. \-b-cq-]o-I-c-W-¯n Xp-ey-X-bpw kp-Xm-cy-X-bpw th-Ww. Kp-W-t`m-àm-¡Ä, ]-Ww ap-S-¡p-¶-hÀ, s]m-Xp-, kz-Im-cy ta-J-e-I-fn-se Øm-]-\-§Ä F-¶n-§-s\ B-tcm-Ky ta-J-e-bn-se F-Ãm hn-`mK-§Ä-¡pw {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¶ hn-[-¯n-em-I-Ww t]m-fn-kn-IÄ cq-]o-I-cn-t¡-|-Xv. t]m-Ìv {Km-Pp-thäv _n-cp-Z-[m-cn-I-fp-sS F-®hpw an-I-hpw hÀ-[n-¸n¡m-\pw \-gv-kp-am-cp-sS tk-h-\w \-gv-kv {]m-Îo-j -tW-gv-kv, kv-s]-jy-en s{S-bv³-Uv \-gv-k-kv F-¶n§-s\ {]-tXy-I hn-`m-K-¯n-te-¡v D-bÀ-¯n-s¡m|p-h-cm-\pw th-| {i-a-§-fpw B-h-iy-am-Wv. Øm-]-\-§-fp-sS-bpw Po-h-\-¡m-cp-sS-bpw an-I-hv hÀ-[n-¸n-¡p-I-bpw Nn-In-Õm ku-I-cy-§Ä tem-I \n-e-hm-c-¯n-te-¡v D-bÀ-¯p-I-bpw {]-Xn-tcm-[¯n-\pw shÂ-\-kn-\pw {]m-[m-\yw \ÂIpIbpw th-Ww. kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS B-tcm-Ky-¯nepw th-Ww t^m-¡-kv, hr-²P-\-§-fp-sS-bpw. C-tXm-sSm-¸w tI-c-f-s¯ an-I-¨ sa-Un-¡Â sUÌn-t\-j-\m-bn {_m³-Uv sN-¿p-I-bpw th-Ww.


hn-Zym-`ym-kw

" A-h-k-c-§-fpw km-[y-X-I-fpw [m-cm-fw" Pn-.]n-.kn \m-bÀ

sN-bÀ-am³, F-kvknFwF-kv {Kq-¸v Hm-^v F-Pyp-t¡-j-WÂ C³-Ìn-äyqj³-kv

tI

-c-f-¯n-se hnZym-`ym-k cw-K-¯v F-¶pw kz-Im-cy ta-J-e-bv-¡m-bn-cp-¶p ap³-Xq-¡w. {]-tXy-In-¨pw {In-kv-Xy³ an-j-\-dn-am-cp-sS Iq-«m-bva-bv-¡v. A-h-cpw tI-c-f-¯n-se \m-«p-cm-Pm-¡-·m-cpw a-e-_m-dn-se {_n-«o-jv `-c-W-hpw hn-Zym-`ym-k-¯n-\v {]m-[m-\yw IÂ-]n-¨-tXm-sS-bm-Wv- tI-c-fw a-äv kwØm-\-§-fn \n-¶v hy-Xy-kv-X-am-bn hn-I-k-\-hpw h-fÀ-¨-bpw ssI-h-cn-¨-Xv. H-cp \m-Sn-sâ hn-I-k-\-¯n-\pw h-fÀ-¨-bv-¡pw hn-Zym-`ym-kw A-\n-hm-cy-am-Wv. hn-Zym-`ym-k-ap-Å P\-X-bv-¡v am-{X-ta hn-I-k-\w F-¶-Xv Nn-´n-¡m-\pw A-Xn-\p th-|n ap³-ssI-sb-Sp-¯v {]-hÀ-¯n-¡m\pw I-gn-bp. C-¶-s¯ \n-e-bn tI-c-f-¯n ]p-Xn-b hnZym-`ym-k Øm-]-\-§Ä B-h-iy-an-à F-¶v ]-e-cpw ]-d-bp-¶p-|v. A-Y-hm C-\n D-s|-¦n X-s¶ A-Xv B-[p-\n-I km-t¦-Xn-I hn-Zy-bp-sS {]-Nm-c-W-¯n-\v th-|n-bp-Å-Xm-bn-cn-¡pw. 2001\p ti-jw G-Xm-|v 350 Hm-fw s{]m-^-j-W hn-`ym-`ym-k Øm-]-\-§fpw 800 Hm-fw km-[m-c-W I-em-im-e-I-fpw tI-c-f¯n Øm-]n-X-am-bn-«p-|v. C-{X-bpw hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§Ä tI-c-f-¯n-em-h-iy-ap-t|m F-¶v ]-e hn-Z-Kv-[-cpw A-`n-{]m-b-s¸-Sp-¶p-|v. ]-s£, hn-Zym`ym-k ta-J-e F-{X h-fÀ-¶m-epw tI-c-f-¯n AXn-\p-Å km-[y-X-bp-|v, Im-c-Ww, a-äv kw-Øm-\-§fn \n-¶v hy-Xy-kv-X-am-bn C-hn-sS ]Tn-¨v ]m-km-¡p-¶ Ip-«n-I-fn 75 i-X-am-\-hpw, Nn-et¸mÄ 100 i-X-am-\w X-s¶-bpw, ]p-dw cm-Py-§-fnepw ]p-dw kw-Øm-\-§-fn-epw tPm-en tX-Sn t]m-Ip-¶-h-cm-Wv. \-à hn-Zym-`ym-kw sIm-Sp-¡m³ \-ap-¡v I-gn-bp-sa-¦n C-\n-bpw C-¯-cw Øm-]\-§Ä C-hn-sS h-cpI X-s¶ th-Ww. am-{X-a-Ã, km-t¦-Xn-I, -im-kv-{X ta-J-e-I-fn A-hn-cm-a-am-bn h-¶p-sIm-|n-cn-¡p-¶ ]p-tcm-K-Xn-bn tI-c-f-¯nse bp-h-P-\-X-¡v ]-¦m-fn-I-fm-I-W-sa-¦n A-Xv kw-_-Ôn-¨ B-[p-\n-I hn-Zym-`ym-kw e-`n-¡m-\p-Å ku-I-cyw D-|m-I-Ww.

kwcw`§Ä A\h[n 2001em-Wv kz-Im-cy km-{i-b ta-J-e-bn hnZym-`ym-k Øm-]-\-§Ä tI-c-f-¯n B-cw-`n-¨-Xv. I-gn-ª ]-Xn-\-©v sIm-Ã-¯n-\p-Ån 380Hm-fw Øm-]-\-§Ä tI-c-f-¯n h-¶p-I-gn-ªp. A-tXmsSm-¸w 30,000 tIm-Sn cq-]-bm-Wv km-{i-b Øm-]\-§-fn \n-t£-]n-¨-Xv, aq-¶p e-£w t]À-¡v t\cn-«pw G-gv e-£w t]À-¡v A-Ãm-sX-bpw Cu ta-J-e sXm-gn \Â-Ip-¶p-|v. km-t¦-Xn-I hn-Zym-`ym-k-hpam-bn _-Ô-s¸-« te-¯v \nÀ-am-Ww, P-\-td-äÀ, Iw-

km-t¦-Xn-I, im-kv-{X ta-J-e-I-fn A-hn-cm-a-am-bn h-¶p-sIm-ïn-cn-¡p-¶ ]p-tcm-K-Xn-bn tI-c-f-¯n-se bp-h-P-\-X-¡v ]-¦m-fn-I-fm-I-W-sa-¦n A-Xv kw-_-Ôn-¨ B-[p-\n-I hn-Zym-`ym-kw e-`n-¡m-\p-Å ku-I-cyw D-ïm-I-Ww

]yq«-dp-IÄ, {]nâ-dp-IÄ, sS-Iv-Ìv _p-¡p-IÄ Xp-S§n B-bn-c-¡-W-¡n-\v D-¸¶-§-fm-Wv kw-cw-`IÀ-¡v Cu hn-]-Wn-bn hnÂ-¡m³ I-gn-bp-¶-Xv. H-cp km-aq-ln-I hn-¹-hw X-s¶-bm-Wv Cu ta-J-ebp-sS h-c-thm-sS D-|m-b-Xv, C-Xp-aq-e-ap-|m-b t_m-[-hÂ-¡-c-Ww Im-c-W-amWv k-aq-l-¯n-sâ Xm-tg-¡n-S-bn-ep-Å-hÀ t]m-epw a-¡-sf C-¯-cw km-t¦-Xn-I kÀ-h-em-im-eI-fn tNÀ-¡p-¶-Xv. Øm-]-\-¯n-\p B-h-iy-am-b Ø-e-s¯ Ip-dn-¨v kÀ-¡mÀ \n-_-Ô-\-I-fp-Å-XpsIm-|v ]-e-Xpw {Km-a-§-fn-em-Wv Øm]n-¡-s¸-«-Xv. AXp-sIm-|v h-ensbm-cp km-aq-ly am-äw X-s¶ Cu ta-J-e-bn kw-`hn-¨p. tI- c - f - ¯ n- \ v ]p-d-¯v Ip-«n-I-sf

]Tn-¸n-¡m³ A-b-¡p-t¼mÄ sN-e-h-gn-¡-s¸-«n-cp-¶ ]-Xn-\m-bn-cw tIm-Sn-tbm-fw cq-] a-äp kw-Øm-\-§fn-te-¡v t]m-Ip-¶-Xv X-S-bm-\pw kzm-{i-b Øm-]-\§-fp-sS h-c-thm-sS km-[n-¨p. F-´p-sIm-|v tI-c-f-¯n K-th-j-W Øm-]\-§-fpw B-[p-\n-I kz-Im-cy kÀ-h-I-em-im-e-I-fpw D-|m-Ip-¶n-à F-¶Xv kÀ-¡m-cp-I-fpw cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fpw Nn-´n-t¡-| Im-cy-am-Wv. Cu cw-K-¯v G-sd ]p-tcm-K-Xn t\-Sn-bn-«p-Å X-an-gv-\m-Sn-s\-bpw IÀ-Wm-S-I-sb-bpw A-\p-I-cn-¨n-«m-sW-¦n-epw \-½Ä C-¡m-cy-¯n-epw ap³]-´n-bn-se-t¯-|-Xm-Wv. G-Xv cm-Py-s¯bpw hn-I-k-\-¯n-\p Np-¡m³ ]n-Sn-¡p-¶-Xv A-hn-S-s¯ hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§fm-Wv. tI-c-f-¯n I-gn-ª 60 sIm-Ã-¯n-\p-Ån H-cp hn-I-k-\-hpw s]m-Xp-ta-J-e-bn \-S-¶n-«n-Ã. kz-Im-cy ta-J-e-bn-em-sW-¦n Im-cy-am-b kw-`mh-\-I-sfm-¶pw \Â-Im³ kÀ-¡mÀ A-\p-h-Zn-¨n-«pan-Ã. Cu ta-J-e hn-I-kn-¡-W-sa-¦n hn-Zym-`ym-k cw-K-s¯ ]-cn-]qÀ-W-am-bn Xp-d-¶p-hn-Sp-I-bpw th-| \n-b-a-]-c-am-b k-lm-b-hpw ]n-´p-W-bpw \Â-Im³ kÀ-¡m-cpw _-Ô-s¸-« G-P³-kn-I-fpw X-¿m-dm-Ip-Ibpw th-Ww.

A-Sp-¯ e-¡-¯n sse-^v k-b³-k-kv

sF-.än

tUm. {In-Ìn s^À-Wm-|-kv

EjntIiv \mbÀ

sN-bÀ-am³, sI.F-kv.sF.Un.kn

kn-C-H, sF.än ]mÀ¡vkv, tIcf

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

17


amt\-Pvsaâ v

MANAGEMENT

_nkn-\-kn-sâ c-k-X{´w

]pXp-a I-sï-¯p-I,

A-sÃ-¦n \-in¡pI k-Po-hv \mbÀ

_n-kn-\-knsâ Cu h-Àj-s¯ hnj-bw C-¶-th-j³ B-¡m³ X-bmdm-tWm? A-Xn-eq-sS hen-b am-ä-§-fp-|m¡mw

F

-sâ FÃm _n-kn-\-kp-I-fpsS-bpw 2017se hn-j-b-am-bn Rm³ F-Sp-¯n-cn-¡p¶-Xv ]pXp-a I-s|-¯-em-Wv. R-§-fpsS _nkn\-kv I¬-kÄ-«nwKv ss¢âv-kpw CXpX-s¶ A-h-cp-sS {]-[m-\-hn-j-b-am-bn F-Sp-¡-W-sa-¶v Rm³ B-{K-ln-¡p¶p. A-h-cp-sS _n-kn-\-kn ]pXp-a I-s|¯Â sIm-|p-h-cm³ k-lm-bn¡p-I F-¶-Xm-Wv R-§-fp-sS e-£yw. FÃm _n-kn-\-kp-I-fpw Cu ka-bw H-cp \nÀWm-b-Iam-b \mÂ-¡-h-e-bn \nÂ-¡pI-bm-sW-¶v Rm³ hn-iz-kn-¡p¶p. t\m-«p-]n³-h-en-¡-en-\p-ti-j-ap-Å L-«-s¯-¡p-dn-¨Ã Rm³ ]-d-bp-¶Xv. A-sXm-cp XmÂ-¡men-I {]-iv-\w am-{Xam-sW-¶v am-{X-aà _n-kn\-kv km-[mc-W-\n-e-bn-te-¡v Xn-cn-¨p-h-cp-Ibpw sN-¿pw. B-tKm-f-X-e-¯n-ep-Å FÃm _n-kn-\-kp-I-sfbpw D-t±-in-¨m-Wv Rm\n-Xv ]-d-bp-¶Xv. FÃm ta-J-e-I-fnepw D-]-t`m-Kw Iq-Sn-bn-«p|v. AXv sS-en-I-ayqWn-t¡-j³ ta-J-e-bmIs«-, dn-b Fkv-tä-täm F-^v.Fw.kn.Pntbm BIs«... AXp-sIm-|pX-s¶ _n-kn-\-kpIÄ h-f-cp-I-bm-sW-¶v \-ap-¡v ]dbm³ I-gnbpw. X-§-fp-sS _n-kn\-kv h-f-cp-I-bmsW-¦nepw _n-kn\-kv D-S-a-IÄ-¡v C-Xph-sc-bnÃm-¯-hn-[w `m-hn-sb-¡p-dn-¨p-Å D-Xv-IWvT C-t¸m-gp-|v. H-cm-gv-N- ap-¼v Zp-_m-bn bm-{X sN-¿p-t¼mÄ c-|p hÀ-jw ap-¼v hf-sc \à co-Xn-bn F-bÀ Sn¡-äv _p-¡nw-Kv _n-kn\-kv \-S-¯n-bn-cp-¶ H-cp kp-lr¯n-s\ I-|p-ap«n. Hm¬-sse³ _p-¡nwKv t]mÀ-«-ep-IÄ hym-]-I-am-b-tXmsS F-bÀ Sn¡-äv _p-¡nw-Kv \-S-¯n-bn-cp-¶ `q-cn-]-£w t]cpw _n-kn\-kv \nÀ-¯nsb¦nepw A-t±-l-¯n-sâ _n-kn\-kv C-t¸m-gpw an-I-¨ h-fÀ-¨-bn-emWv. AXn-\p- Im-c-Ww SqÀ ]m-bv-t¡-Pp-I-fp-sS hnÂ-¸-\-bn-te-¡v A-t±-lw X-sâ _nkn-\-kn-s\ ssh-hn-[y-hÂ-¡-cn-¨p F-¶XmWv. C-t¸mÄ \à co-Xn-bn _n-kn\kv ap-t¶m«p-t]m-Ip-¶p-s|-¦nepw Cu _n-kn-\-kn-\v F-{X Ime-s¯ B-bpkv D-s|-¶ B-i-¦bpw kp-lr-¯v ]-¦p-sh¨p. SqÀ ]m-bv-t¡-Pv skÃnw-Kn h-cp-¶ Io-gv-ta a-dn¡Â (disruption) F´mbn-cn-¡pw? A-t±-l-¯n-sâ i-Яn `m-hn-sb-¡p-dn-¨p-Å A-\n-Ýn-Xmh-Øbpw `-bhpw \n-g-en-¨p.

Io-gv-ta a-dn¡pI b-YmÀ-°-¯n _n-kn\-kv h-f-cp¶p|v. ]-s£ ap³-Im-e-§-fn A-Xv sN-bv-Xn-cp-¶ co-Xn-bn am-äw h-cp¶p. C-´y-bn-se F-bÀ {Sm-h ta-J-e hÀ-jm-hÀ-jw 100 i-X-am-\-t¯m-fw h-f-cp¶p. ]-s£ B-fp-IÄ Sn¡-äv _p¡v sN-bv-Xn-cp-¶ co-Xn amdn. B-fp-IÄ t^m-t«m F-Sp-¡p-¶Xv, Sm-Iv-kn _p-¡v sN-¿p-¶Xv, tlm-«Â dq-ap-IÄ _p-¡v sN-¿p-¶-Xv.... FÃmw amdn. am-{X-aà hcpw hÀ-j-§-fnepw a-m-äw h¶p-sIm-

18 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

Im-dn-sâ S-b-dp-I-fp-sS {Kn-¸v C-Xp h-gn sa-¨-s¸-Sp-¯m-sa-¶v A-t±-lw Nn-´n-¨p. \nÀ-`m-Ky-h-im tam-t«mÀ C³-U-kv{Sn B-Zy-Ime¯v ssk-¸nwKv kzo-I-cn-¡m³ X-bm-dm-bnÃ, IqSn-b \n-e-hm-c-¯n-ep-Å s{S-Uv tIm-¼u-|v-kv hn-I-kn-¸-ns¨-Sp-¯ 1950I-fn F-¯p-¶Xp-hsc. aªv, sFkv, sh-Åw F¶n-h \n-dª tdm-Up-I-fn-eq-sS hml\w Hm-Sn-¡p-t¼mÄ S-b-dp-I-fp-sS {Kn-¸v sa¨-s¸-Sp-¯m³ ssk-¸v-kn-\v I-gnªp. ImÀ S-bÀ C³-U-kv-{Snbpw {]-tXy-In-¨v t^mÀap-e h®pw ssk-¸nw-Kv hn-I-kn-¸ns¨-Sp¯p. C-t¸mÄ ap³\n-c jq \nÀam-Xm-¡fpw td-knw-Kv ImÀ S-b-dp-I-fn \n-¶v I-S-sa-Sp¯v Cu Bi-bw X-§-fpsS jq tkm-fp-IÄ-¡v {Kn-¸v e-`n-¡m³ th-|n D-]-tbm-Kn-¡p-¶p. ssk-¸v-kv sh-Åw am-än-¡-f-bp-¶-Xà {Kn-¸v sa-¨s¸-Sm-³ Im-cWw. A-Xv tkm-fpI-sf Iq-Sp-X h-g-¡-ap-Å-Xm-¡n am-äpI-bpw k-¼À-¡-¯n-em-Ip-¶ hym-]v-Xn Iq-SpX hn-im-e-am-¡p-Ibpw {Kn-¸v sa-¨s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿p-¶p. t|-bn-cn-¡pw. km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bn-epw am-äw h¶p-sIm-|n-cn-¡p-¶p. H-scmä tlm-«Â ap-dn t]mepw F-bÀ _n-F³-_n-¡v kz-´-am-bnÃ. ]-s£ amcn-b-än-s\-¡mÄ IqSn-b hm-eyp-th-j³ Cu I-¼-\n-¡p|v. bq-_-dn-\v H-cp ImÀ t]m-epw kz-´-am-bnÃ. F-¶m an-¡ ImÀ am-\p-^m-Iv-N-dnw-Kv Øm-]-\-§-sf¡mÄ hm-eyp-thj³ Cu Hm¬-sse³ Sm-Iv-kn I-¼-\n-¡p|v. H-e, H-tbm dqwkv, _n-Kv _m-kv-Iäv, ^v-fn-]v-ImÀ-«v... Xp-S§n-b Øm-]-\-§-sfÃmw- _n-kn\kv temI-¯v H-cp ]pXn-b bm-YmÀ-°yam-Wv kr-ãn-¨n-cn-¡p-¶Xvþ "]pXp-a I-s|-¯p-I, A-sÃ-¦n \-in-¡p-I' F-¶ bm-YmÀ-°yw. C-h-cmcpw ]p-Xn-bXm-b-sXm¶pw I-|p-]n-Sn-¨n-«nÃ. \n-e-hnep-Å _n-kn\-kv tam-U A-sÃ-¦n _n-kn\-kv skm-eqj-s\ \q-X-\am-b co-Xn-bn sa-¨-s¸-Sp-¯n. A-Sp-¯ hÀ-jw _n-kn\kv \n-e\nÂ-¡-W-sa-¦nÂ-t¸mepw ]pXp-a I-s|-¯-emIpw A-Xn-\p-Å Xm-t¡mÂ. \mw ]pXp-a I-s|-¯-en-s\-¡p-dn-¨v kw-km-cn-¡p-t¼mÄ Iq-Sp-X _n-kn\-kp-Imcpw Nn-´n-¡p¶-Xv ]pXn-b DÂ-¸-¶-§-sf-¡p-dn¨pw tk-h-\-§-sf¡p-dn-¨p-am-bn-cn-¡pw. F-¶m A-§-s\ bÃ. ]pXn-b DÂ-¸-¶-w hn-I-kn-¸n-s¨-Sp¡p-¶-Xn-\v C-¶-th-j³ AY-hm ]pXp-a I-s|-¯Â ]-e-t¸m-gpw B-h-iy-am-bn F-¶p-h-cnÃ. Hm-^o-kv ^-b-enw-Kv ap-X ]-c-ky-X-{´-§Ä cq-]-s¸-Sp-¯p-¶-Xn hsc _n-kn\kv Hm-¸-td-j³-kn-sâ hy-Xy-kv-Xamb FÃm ta-J-e-I-fnepw \n-§Ä-¡v ]p-Xp-a-IÄ B-hn-jv-I-cn-¡mw. F-sâ A-\p-`-h-¯n G-ähpw an-I-¨ C-¶-th-j-\p-I-fn Nne-Xv kw-`-hn-¨n«pÅ-Xv _n-kn-\-kv {]-hÀ-¯-\-¯n-se sNdn-b Nn-e hn-`m-K-§-fn-emWv. A-

s^{_phcn 28, 2017

\m-t\m-bp-sS P\\w

Hm-^o-kv ^-b-enw-Kv ap-X ]-c-ky-X-{´-§Ä cq-]-s¸-Sp -¯p-¶-Xn hsc _n-kn\kv Hm -¸-td-j³-kn-sâ hy-Xy-kv-Xamb FÃm ta-J-e-I-fnepw \n-§Ä-¡v ]p-Xp-a-IÄ B-hn-jv-I-cn-¡mw Xn-s\ C³-{In-saâ C-¶-th-j³-kv F-¶p-hn-fn-¡mw. H-cp hn-`m-K-¯n-se sNdn-b C-¶-th-j³ a-säm-cp hn-`m-K-¯nse hen-b C-¶-th-j-\m-bn ]et¸mgpw am-dm-dp|v. H-cp DZm-lc-Ww ]-d-bmw.

sNdn-b I-|p-]n-Sp-¯-§Ä h-³ am-ä-§-fp-|m-¡p¶p 1920I-fn bp.F-kn-se H-cp I-im-¸pim-eb - n tPm-en sN-bvX - n-cp-¶b - m-fm-Wv tPm¬ ssk-¸v. I-im-¸p-im-eb - psS c-à hpw sh-Åhpw \n-dª X-db - n \-S¡ - pt¼mÄ sX-¶p¶-Xv A-hnS-s¯ Øn-cw {]-iv\ - a - m-bn-cp-¶p. tPm¬ X-sâ sX-¶p¶ jq-kp-If - psS d-_À tkm-fp-If - n I-¯n-sb-Sp-¯v ho-Xn-Ip-dª hn-Sh - p-If - p|m¡n. A-Xn-\p-ti-jw jq-kn-\v sa-¨s¸-« {Kn-¸v In-«p-¶X - m-bn A-t±-lw a-\ k - n-em¡n. X-sâ I-|p-]n-Sp-¯¯ - n-\v kz´w t]-cn \n-¶v I-Sw sIm| ssk ¸ - nw-Kv (Siping) F-¶ t]-cv sIm-Sp-¡pI bpw A-Xn-\v t]äâv t\-Sn-sb-Sp-¡pIbpw sN-bvXp. {Kn-¸n-\m-bn D-|m-¡p-¶ hn-Sh - p I-sf ssk-]v-kv (Sipes) F¶pw hn-fn¨p.

"\m-t\m-th-j³' F¶ Hm-t«m-tam-«o-hv C³-Uk - v{- Sn-bn-se Un-{k-]vä - o-hv C-¶t- h j³ aq-¶p-hÀ-jw \o-| H-cp tI-kv ÌUn-bpsS ^-ea - m-bn-cp¶p. tam-t«mÀ kvI - q«-À A-]I - S- ¯ - n A-Xn k-©c - n-¡p-¶ Ip-Spw-_§ - Ä ap-gph³ sImÃ-s¸-Sp-¶ ImgvN - Smä tam-t«m-gvk - n-se H-cp Iq-«w F³-Pn-\o-bÀ-am-sc A-kz-Øc - m-¡n-. kvIq-«d - n-sâ hn-eb - v¡v, F-¶m B-fp-IÄ kz-´a - m-¡m³ B-{K-ln-¡p-¶, FÃm AÀ-°¯ - nepw i-cnbm-b H-cp ImÀ D|m-¡n-bm C¯-cw Im-gvN - I - Ä Im-tW|n h-cnÃ-tÃm-sb-¶v A-hÀ Nn-´n¨p. Im-dn-sâ FÃm `m-K-§-fn-epw ]-c-amh-[n 70 i-X-am-\w sNe-hv F§-s\ Ipd-bv-¡m-sa-¶v A-hÀ Nn-´n¨p. F-¶m C-´y³ tdm-Up-I-sf A-Xn-Po-hn-¡m-\m Ipw hn-[w ImÀ an-I-¨ co-Xn-bn ]-WnI-gn-¸n-¨X-m-bn-cn-¡Ww. A-Xn-sâ ^-ew C-Xm-bn-cp¶p. C-´y-bnse ImÀ hn-]-Wnbp-sS tem F³-Uv hn-`m-Kw ap-gp-h-\m-bn ssI-¡-em-¡n-bn-cp-¶ am-cp-Xn kp-kp-¡n A-{Xbpw hn-e-¡pd-¨v F§-s\ ImÀ D|m¡mw F-¶v X-§Ä-¡v A-dn-bn-sÃ-¶v ]-d-ªp. A-hÀ X-§-fp-sS 50 i-X-am-\w hn-]-Wn-hn-ln-Xw D-t]-£n-¨v hn-]-Wnbn \n-¶v ]n-·m-dp-I-bm-bn-cp-¶p. hcpw e-¡-§-fn ]pXp-a I-s|-¯-ens\-¡p-dn-¨v Rm³ Iq-Sp-X hn-i-Z-am¡mw. Let’s innovate 2017 ! _n-kn\-kv I¬-kÄ-«³-kn Øm-]-\am-b {_Ò te-Wnw-Kv skm-eq-j³-kn-sâ No-^v saâ-dmb te-JI³ ko-cn-b F-³{S-{]-Wdpw sse-^v tIm¨pw {K-Ù-Imc-\p-am-Wv. Cþsa-bv-Â: sajeev@bramma.in sh-_vsskäv: www.sajeevnair.com hm-«v-km-¸v \-¼-À 09526505533


Do not litter. Keep your surrounding clean.


DHANAM

@

CLASSROOM

Øe {_m³-Unw-Kn-ep-apï-­v Imcyw! temI¯nse \nÀ_Ôambpw I|ncnt¡| Øe§fpsS ]«nIbn tIcfw Øm\w ]nSn¡pt¼mÄ, Øe {_m³UnwKv F§s\ hn]Wn Is|¯ensâ `mKamIp¶p F¶v t\m¡mw

s{]m-^. A-c-hn-µv tPm-jn tPm-k^v c-Lp-\mY³

tem

-I-¯n-se I-|n-cn-t¡-| Ø-e-§-fp-sS ]-«n-I-bn \-½p-sS sIm-¨p tIc-fw DÄ-s¸-Sp-¶ hmÀ-¯ \n-§Ä hm-bn-¨p Im-Wp-a-tÃm? C-hn-Sp-s¯ {]-Ir-Xn-`w-Knbpw I-em-cq]-§fpw `-£-W-hp-saÃmw k-©m-cnIÄ-¡v h-f-sc-b-[n-Iw {]n-b-s¸-«-XmWv. F-¶mÂ, tIc-fw I-gn-ª Ipd-¨p Z-imЧ-tf B-bn-«p-Åq C§-s\ k-©m-cn-I-fp-sS ]-dpZo-k B-bn«v. F-§-s\-bmWv Cu-sbm-cp Kp-W-]-cam-b am-äw h-¶-sX-¶v Nn-´n-¨n -«p-t|m? tem-I-¯n-sâ Hcp sIm¨p-tIm-Wn In-S¡p-¶ tI-c-f-s¯¸-än F§-s\-bm-Wv A-\y-\m-«pImÀ A-dn-bp-¶Xv? H-cp anI-¨ Sq-dn-kw {_m³-Uv B -bn {]-i-kv-Xn BÀ-Ön-¨Xp-X-s¶-bm-Wv k-©m-cnI-fp-sS H-gp-¡n-\v Im-cWw. AsX, "ssZ-h-¯n-sâ kz´w \mSv' F-¶ B-IÀ-j-I am-b hn-ti-j-W-¯n Xp-S-§n-b "Ø-e {_m³-Unw-Kv" (Place/destination branding) BWv Cu-sbm-cp hn-P-b-¯n-\v ]n¶n {]-hÀ-¯n-¨ hen-sbm-cp L-SIw, cm-Py-§Ä X-½n-ep-Å A-Xn-cp-IÄ D-Zm-c-am-hp-Ibpw P-\-§Ä k-©m-c-kzmX-{´yw Iq-Sp-X A-\p-`-hn-¡p-Ibpw sN-¿p-¶ H-cp Im-e-L-«-¯n-eq-sS-bm-Wv \-½Ä I-S¶p-t]m-hp-¶Xv. Cu-sbm-cp am-ä-¯n-sâ D-t]m¸-¶w X-s¶-bmWv Ø-e§-sf {_m³-Uv sN-¿p-¶ {]-hr-¯n-bpw. cm-Py§Ä, kw-Øm\§Ä, \-K-c-§Ä F-´n-\v sIm-¨p {Km-a§Ä-t]mepw C-t¸mÄ {_m³-Uv sN-¿-s¸-Sp¶p. \-½p-sS sIm-¨n-bnseX-s¶ Ip-¼f-§n {Km-a-¯n-sâ Im-cy-sa-Sp¡q. H-cp tam-U C-t¡mSq-dn-kw {Km-a-am-bn-«m-W-v A-[n-Ir-XÀ C-Xn-s\ k-©m-cn-IÄ-¡v ap-¼n A-hX-cn-¸n-¡p-¶Xv.

{_m³UnwKv F´n\v? D-t±-in-¡p-¶ H-cp {]-XnÑm-b krãn-¡Â X-s¶-bmWv Cu {_m³-Unw-Kv IÀ-¯-hy-¯n-sâbpw B-Xy-´n-Iam-b D-t±-iyw. AXp-sIm-|p-Xs¶, Sq-dn-kw F-¶ H-scm-ä e£yw am-{X-am-bn-cn¡-

20 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

Ww F-¶nà Cu {_m³-Unw-Kv X-{´¯n-eq-sS cm-Py-§fpw kw-Øm-\-§fpw \-K-c-§-fp-saÃmw t\-Sm-\p-t±-in-¡p¶Xv. C-´y-bn-seX-s¶ ]-e- kw-Øm\-§fpw C--t¸m-Ä kw-cw-`-I-ku-lmÀ-Zam-sW-¶v ]-c-kyw sN-¿p¶-Xv \n-§Ä {i-²n-¨p-Im-Wp-a-tÃm. A-Xm-bXv, k-µÀiIÀ, hn-`-h§Ä, _n-kn\-kv kw-cw-`§Ä F-¶n-h-bv-s¡Ãmw-th-|n X-s¶ Ø-e-§Ä aÂ-k-cn-¡p-¶p-s|-¶v ]-dbmw. C-Xn {i-² t\-Sm-\mbn Hmtcm Ø-ehpw A-Xn-tâXm-b Zr-iyþ{i-hy kz`m-h k-hn-ti-j-X-IÄ DbÀ-¯n Im-Wn-¡p¶p. D-Zm-l-c-W-¯n\v, tem-

Zr-iyþ{i-hy ]-c-ky§Ä, tem-tKmIÄ, A-\y-\m-Sp-Ifn tdm-Uv tjmIÄ, Sq-dn-kw ]-h-en-b-\p-IÄ, kv-t]m¬-kÀ -jn-¸pIÄ, a-äp ]-cn-]m-Sn-IÄ, tkm-jyÂ-aoUn-b F-¶n-h-bn -eq-sS-bm-Wv Ø-e-{_m-³-Unw-Kv D-]-t`m-àm-¡Ä-¡p ap-¶n-se -¯p-¶Xv I-¯n-sâ ^mj³ X-e-Øm-\-am-bn-«mWtÃm ]m-cn-kv \K-cw k-©m-cnI-sf am-Sn-hn-fn-¡p-¶Xv. C-´y-bnse "knen-¡¬ hmen' F-¶ te-_-ep-am-bn _mw-¥qÀ \n-e-sIm-Åp¶p. A-§s\, Hm-tcmtcm B-i-b-§fpw Im-cy-§fpw kq-Nn-¸n-¡m\pw Cu Ø-e-{_m-³-UnwKn-\v km-[n-¡p¶p.

s^{_phcn 28, 2017

km-Zm H-cp DÂ-¸-¶/tk-h-\ {_m³-Unw-Kv sN-¿p-¶Xp-t]mse Cu Ø-e§-sf D-bÀ-¯n-s¡m-|p-h-cp¶-Xv A-{X F-fp-¸-a-sÃ-¶v C-t¸mÄX-s¶ Duln-¨p-Im-Wp-a-tÃm. i-cn-bmWv, A-[n-IrX-cp-sS `m-K-¯p-\n-¶p am-{X-aÃ, FÃm XÂ-¸-c-I-£n-Ifpw km-[m-c-W P-\-§fpĸ-sS ]-s¦-Sp-t¡-| H-cp {]-{In-b X-s¶-bm-WnXv. P-dp-ktew H-cp hn-ip-² \-K-c-am-bn-«v D-bÀ-¯n-¡m-«p-t¼mÄ Ahn-Sp-s¯ P-\-§-fp-sS s]-cp-am-ä-¯n h-sc \à h-i-§Ä k-µÀ-i-IÀ {]-Xo£n-¡p-¶p-|m-hpw. B-IÀ-j-Iam-b ]-c-ky-hm-N-I-§-

fn Xp-S§n, Zr-iyþ{i-hy ]-c-ky§Ä, tem-tKmIÄ, A-\y-\m-Sp-I-fn tdm-Uv tjmIÄ, Sq-dn-kw ]-h-en-b-\p-IÄ, kv-t]m¬-kÀ-jn-¸pIÄ, a-äp ]-cn-]mSn-IÄ, tkm-jyÂ-aoUn-b F-¶n-h-bneq-sS-bm-Wv Ø-e-{_m-³-Unw-Kv D-]t`m-àm-¡Ä-¡p ap-¶n-se-¯p-¶Xv. C-´y-bpsS "C³-s{I-Un-_vÄ C´y' ]c-ky Imw-s]-bv-\pw "sF eu \yqtbmÀ-¡v tem-tKm-bpw, kv-s]-bv-\nsâ "se sSm-amän-t\m' DÂ-k-h-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å ]-c-ky-§-fpsaÃmw hy-àam-b Ø-e-{_m³-UnwKv [mc-W-tbm-sS sN-¿p-¶-Xm-sW-¶v a-\-kn-em-bntÃ! sIm-¨n _n-\m-se-bp-sS t]-cn I-em-t{]-anI-sf £-Wn-¡p-¶ tI-c-f Sq-dn-kw Imw-s]-bv-\p-Ifpw \à km-[y-X-I-fm-Wv Xp-d-¶n-Sp-¶Xv. AX-Xv Ø-e-§-fn-se {][m-\ kv-am-c-I§Ä, kw-kv-Im-c§Ä, `£-W-ssh-hn-[yw, ]-cn-]m-SnIÄ, km-lkn-I Sq-dn-kw km[y-XIÄ F-¶n-h-sbÃm-am-bn-cn¡pw ]-e-t¸mgpw hn-t\m-Z-k-©m-c-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n {_m³-Uv sN-¿-s¸Sp-¶ {]-tZ-i-¯n-sâ ]-c-ky-§-fnepw a-äpw. Hm-kv-t{S-en-b-bp-sSbpw a-te-jybp-sS-bp-saÃmw ]-c-ky-§Ä- \-½p-sS

am-[y-a-§-fnepw \n-§Ä I-|n-«p-|mhpw. kw-cw-`I-sc B-IÀ-jn-¡m-\p Å H-cp {_m³-Un-\m-Is«, \n-Ip-Xn C-f-hpIÄ, _n-kn\-kv sN-¿m-\p-Å F-fp¸w, K-Xm-K-X ku-I-cy-§Ä F-¶n§-s\-bp-Å L-S-I-§Ä {]-ap-J-am-¡n Im-«m-\m-bn-cn¡pw XmÂ-¸-cyw. knwK-¸qcpw dm-k ssJ-a-bp-saÃmw Cu Im-cy-§Ä a-\-kn sh¨p-sIm-|m-Wv {_m³-Uv sN-¿-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv. a-äv Ø-e§-sf A-t]-£n-¨v t\m¡p-t¼mÄ, F´p-sIm|v Cu Ø-ew sX-c-sª-Sp-¡-W-sa-¶v hy-àam-b k-tµ-iw \Â-Ip-¶ an-I-¨ Ø-e-{_m³Unw-Kv X-{´-§Ä a-äp-Å ta-J-e-bn-epÅ {_m³-Up-I-sf-t¸m-seX-s¶ sX-csª-Sp-¸v {]-{In-b F-fp-¸-am-¡-em-Wv Ø-e-{_m³-Unw-Kpw D-]-t`m-àm-¡Ä¡p-th-|n sN-¿p-¶-Xv. F-¶m H-cp ]-c-ky-hm-N-I-¯ntem tem-tKmbn-tem, `m-Ky-ap-{Zbntem H¶pw H-Xp-§p-¶Xà Cu {_m³-Unw-Kv {]-hr-¯n-bpw. B-scbmtWm e£yw sh-¡p¶Xv, A-hÀ-¡v {]-hr¯n-bn-eq-sS an-I-¨ A-\p `-hw H-cp-¡-em-Wv Ø-e{_m³-Unw-Kn-sâbpw e-£yw. A-sÃ-¦nÂ, Ah-sc Øn-c D-]-t`màm-¡-fm¡m-t\m, ]p Xn-b D-]-t`m-àm¡-sf In«mt\m {]-bm-kw t\cn-Spw. AXp-sIm-|mWv, "A-Xn-Yn tZthm `-h' F-¶v ]-cky-sam-s¡ sN-bv-Xn-«v k-©m-cn-IÄ h-cp-t¼m-Ä A-hÀ-¡v Akp-J-I-cam-b A-´-co-£w kr-ãn-¡p¶-Xv C-´y-bv-¡v H-cp-X-c-¯nepw Kp-Ww sN-¿n-sÃ-¶v ]-d-bp-¶Xv. ]-e-t¸mgpw k-¦oÀ-Wam-b Cu {_m³-Unw-Kv {]-hr-¯n-¡v A-[n-Ir-XÀ {_m³-Uv I¬-kÄ-«³-knI-sf X-s¶ sh-¡p¶p. thmÄjv Hm-en³kv t]m-epÅ h-¼-·mÀ C¶v Cu cwK-¯v K-h¬saâp-IÄ¡pw {]m-tZin-I `-c-W-IqS-§Ä¡p-sam-¸w tNÀ-¶v {]-hÀ-¯n¡p¶p. C-´ybpw AXp-t]m-se X-s¶ tIc-fhpw Cu Ø-e-{_m³-Unw-Kn-sâ km-[y-X-IÄ ]-c-amh-[n {]-tbm-P-\s¸-Sp-¯p-sa-¶v \-ap-¡v {]-Xym-in-¡mw. A-Xn \-½Ä¡pw hen-sbm-cp ]-¦v h-ln-¡m-\p-s|-¶v a-\-kn-em-bntÃ? s{]m-^. tPm-jn tPm-k^v

tIm-gn-t¡mSv sFsFF-½n-se amÀ-¡-änw-Kv hn-`m-Kw A-tkm-kn -tb-äv s{]m-^-k-dm-Wv te-JI³. _n-kn-\kv I¬-kÄ-«nw-Kv cw-K ¯pw {i-t²-b-\mWv. C-- sa-bvÂ: joshyjoseph @iimk.ac.in

A-c-hn-µv c-Lp-\mY³

tIm-gn-t¡mSv sF-sF-F-½n-se amÀ-¡-änw-Kv hn-`m-Kw K-th-j-I hn-ZymÀ-°n -bm-Wv A-c-hn-µv c-Lp -\mY³. {]ap-J _n-kn \-kv Izn-kv am-Ì-dmWv. C sa-bvÂ: arvindr08 fpm@iimk.ac.in


KÌv tImfw

GUEST COLUMN

\ap-¡pamImw

42

tSm-bveäv I-ïp-]n-Sn-¡m³

km-t¦-Xn-I-hnZy hÀ-¡n ]-«naäw Ex MD, HAL

UÂln-bnepw t`m-¸m-enepw e-`y -amIp-¶ Kq-Knfn-sâ "tSm-bveäv' sem-t¡äÀ' ku-Icyw \-ap¡pw GÀ-s¸-Sp¯mw

aq

-{X-i-¦ I-e-i-em-bp-Å X-{X-¸m-Sv A-\p-`-hn-¨hÀ-t¡ A-dnbq. apw-ss_-bn-se¯n-b H-c-]-cnNn-X³ aq{X-sam-gn-¡m-\n-Sw In-«msX, A-h-km-\w H-cp Sm-Iv-kn ]n-Sn-¨v A-Xn Imcyw km-[n-¨ ]-{X-hmÀ-¯, \n-§-fn ]-ecpw hm-bn-¨p-Im-Wp-a-tÃm. \-K-c-§-fnseÃmw C-Xp X-s¶ AhØ. UÂ-ln-bnepw t`m-¸m-en-ep-sa-¯p-¶-hÀ-¡n-\n C-§s\-sbm-cp {]-iv-\-ap-|m-InÃ. kz-´w kv-amÀ-«v t^m¬, G-ähpw A-Sp-¯pÅ tSm-bv-e-än-te-¡p-Å h-gn Im-Wn-¨p-X-cpw. Kq-Kn-fp-am-bn k-l-I-cn-¨v kÀ-¡mÀ A-Xn-\p-Å kw-hn-[m-\-sam-cp-¡n-¡-gnªp. Kq-Knfnsâ ‘Toilet Locator’ F-¶ SqÄ D-]-tbm-Kn¨mWv Cu tkh-\w e-`y-am-¡p-¶Xv. Kq-KnÄ am-¸v F-Sp-¯v A-Xn \nÝn-X Øm\¯v ‘Toilet’ Ft¶m ‘Lavatory' Ft¶m ssS-¸v sN-bvXp-sIm-Sp-¯m A-Xv G-ähpw A-Sp-¯ tSm-bv-e-än-te-¡p-Å h-gn \o-e \n-d¯n tc-J-s¸-Sp-¯n-¯-cpw. tjm-¸nw-Kv am-fpIÄ, _kv, s{S-bv³, sa-t{Sm kv-täj-\pIÄ, s]-t{SmÄ ]-¼p-IÄ- Xp-S§n-b tI-{µ-§-fnep-Å tSm-bv-e-äp-I-fnte¡p-Å h-gn kz-´w kv-amÀ«vt^m-Wn In«p-sa-¶v Np-cp¡w. G-ähpw A-Sp-¯ tSm-bv-e-änte¡p-Å Zqcw, A-hn-sS-sb-¯m-s\-Sp-¡p-¶ G-ItZ-i k-abw, A-Xn-sâ ip-Nn-Xz \n-e-hm-cw CsXÃmw t^m-Wn-eq-sS Im-Wmw. tSm-bv-e-äv ku-P -\yam-tWm, ]-Ww sIm-Sp-¯p-]-tbm-Kn-t¡-|Xm-tWm F¶pw A-dn-bm-\m-Ipw. Cw-¥o-jv ]-Z-§Ä-¡p ]Icw ‘swachh' F-¶ ln-µn hm-¡v FâÀ sN-bv-Xmepw Imcyw \-S-¡pw. F-¶m tSm-bv-e-än-s\ tSm-bve-äv F-¶p hn-fn-¡m-sX "hm-jv-dqw', "sd-kv-äv dqw' (A-hn-sS hn-{i-a-¯n-\p t]m-Ip-¶-XmcmWm-thm) F-s¶m-s¡ hn-ti-jn-¸n-¡p-¶ \£-{X tlm-«-ep-IÄ C-t¸mÄ [m-cm-f-ap|v. AÀ-°-i-¦-bv-¡nS-h-cp-sa-¶-Xn-\m-em-Imw, C¯-cw hm-¡p-IÄ XÂ-¡mew \n§-sf tSm-bv-e-änse-¯n-¡nÃ. tI-c-f-¯n Cu km-t¦-Xn-I-hn-Zy \-S-¸n-em-¡p-t¼mÄ "I-¡qkv', "aq-{X-¸p-c', "ip-Nn-ap-dn' Xp-S§n-b ]-Z-§Ä Iq-Sn kzo-I-cn-¡p-¶ X-c-¯n tkm-^v-äv-sh-bÀ t`-ZK-Xn sN-t¿-|-Xp|v. tSm-bv-e-äpIÄ Kq-KnÄ am-¸n DÄ-s¡m-Ån-¡m³ X-t±-ihm-kn-I-fmb s]m-Xp-P\-§-fp-sS k-lI-c-Ww Bhiy-amWv. Kq-Kn-fpam-bn _-Ô-s¸-«m F-hn-sSbpw Cu ku-Icyw tc-J-s¸Sp-¯m³ F-fp-¸w km-[n-¡pw. \-½p-sS \-K-cho-Yn-IÄ hr-¯ntI-Sm-Im-Xn-cn¡m³ e-fn-Xamb C¯-cw kmt¦-Xn-I-hn-Zy-IÄ C-hn-sS \-ap-¡pam-Imw. www.pattima ttom.8m.com

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

21


_m¦nwKv & ^n\m³kv

BANKING & FINANCE

sam-_o _m-¦nw-Kv

B-¸p-IÄ kw-tbm-Pn-¡pw,

kp-c-£m kw-hn-[m-\-§Ä IÀ-i-\-am-Ipw B¹n-t¡-j-\p-I-fp-sS B-[nIyw D-]-t`m-àm-hn D|m-¡p¶ _p-²n-ap-«p-IÄ-¡v ]-cn-lm-cw Im-Wm³ _m-¦p-IÄ {i-aw XpS§n F³.F-kv thWp-tKm-]mÂ

Un

-Pn-ä _m-¦nw-Kv tk-h-\-§Ä ]-c-am-h-[n t{]mÂ-km-ln-¸n¡p-¶-Xn\v tI-{µ kÀ-¡mÀ \n-c-h-[n ]-²-Xn-IÄ B-hn-jv-¡-cn-¨v \-S-¸m-¡n-s¡m-|n-cn-¡p-I-bm-Wv. AXn-sâ `m-K-am-bn _m-¦nw-Kv sam-_o B-¸p-I-fn-epw h³-tXm-Xn-ep-Å am-ä-§fm-Wv h-¶p-sIm-|n-cn-¡p-¶-Xv. tI{µ kÀ-¡m-cn-sâbpw _m-¦p-I-fp-tS-Xp-am-bn \n-ch-[n sam-_o B-¸p-I-fp-am-Wv \n-ehn-epÅXv. _m-¦nw-Kv cw-K-s¯ Un-Pnä C-S-]m-Sp-IÄ Iq-Sp-X kp-K-a-hpw kp-c-£n-X-hp-am-Ip-sa-¶pw Cu ta-J-e-bnse ]p-Xn-b N-e-\-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-¶p. "R-§-fp-sS A-\p-`-h-¯n H-cp-amkw 40 i-X-am-\-t¯m-f-hpw Iq-Sm-sX _m-¦n-sâ sam-¯w C-S-]m-Sp-I-fn 65 i-X-am-\-t¯m-f-hpw Un-Pn-ä {Sm³-km£-\m-Wv C-t¸mÄ \-S-¡p-¶-Xv' s^-Ud -_m-¦n-sâ Un-Pn-ä _m-¦nw-Kv hn-`mKw P-\-d am-t\-P-cm-b k-®n sI. ]n hyà-am¡n. hy-Xy-kv-X B-h-iy§Ä-¡m-bn H-cp D-]-t`m-àm-hv aq-¶pw \m-epw sam-_o B-¸p-IÄ D-]-tbmKn-t¡-| km-l-N-cy-am-Wv C-t¸mÄ hn-]-Wn-bn-ep-Å-Xv. F-¶m hn-hn-[

HOT BRANDS OF KERALA

_m-¦n-sâ MPay, sF.kn. sF.kn.sF _m-¦n-sâ iMobile F-¶n-h C-Xn\v D-Zm-l-c-W-am-Wv. H-cp D-]-t`m-àm-hn-sâ hn-hn-[ _m-¦v F-¡u-|p-I-sf H-cp B-¸n k-a-\z-bn-¸n¡m-sa-¶-Xm-Wv bp.]n.sF B-¸n-sâ t\-«w. Nne _m-¦pIÄ A-h-cp-sS sam-_o _m-¦nw-Kv B-¸n X-s¶ bp.]n.sF ^o¨À Iq-«nt¨À-¯n-cn-¡p-¶-Xv ]p-Xn-b s{S³-Un-\v D-Zm-l-c-W-am-Wv. sam-_o B-¸p-IÄ D-]-tbm-Kn-¡m³ h-f-sc e-fn-X-hpw A-tX-k-a-bw D-bÀ-¶ kp-c-£n-Xzw D-d-¸m-¡p-¶-Xp-am-bn-cn-¡-Ww. ssZ-\w-Zn-\ D-]-t`m-Kw I-W-¡n-se-Sp-¡pt¼mÄ H-t«-sd B-¸p-I-fp-sS bq-kÀ CâÀt^-kv h-f-sc k-¦oÀ-W-am-sW-¶-Xm-Wv H-cp t]m-cm-bv-a. CXn-\p ]pdsa hy-Xy-kvX B-¸p-I-fp-sS kw-tbm-P-\w, ]p-Xn-b skm-eq-j-\p-IÄ, i-à-hpw \q-X-\-hp-am-b sk-Iyq-cn-än ^o-¨-dp-IÄ Xp-S-§n-b-h-bpw D|m-th-|-XmWv.

B-¸p-IÄ kw-tbm-Pn-¸n-¡p-I F-¶-XmWv sam-_o _m-¦nw-Kn-se G-ä-hpw ]p-Xn-b s{S³-Uv. H-cp D-]-t`m-àm-hv hn-hn-[ B-¸p-I-Ä D-]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ A-h-bp-sS-sb-Ãmw tem-Kn³ sF.Un, ]m-kv-thÀ-U,v {Sm³-km-£³ sF.UnXp-S-§n-b-h-sbm-s¡ HmÀ-an-¨p-sh-¡p-I F-fp-¸-hp-a-à F-¶-Xm-Wv C-Xn-\v Im-c-Ww.

efn-X-amIWw "R-§-fp-sS _m-¦n-\v aq-¶v sam_o B-¸p-I-fm-Wp-Å-Xv. D-]-t`m-àm¡-fp-sS ku-I-cymÀ-°w A-Sp-¯ 6 amk-¯n-\-Iw X-s¶ C-h-sb-Ãmw tNÀ-¯v H-scm-ä B-¸m-¡n hn-I-kn-¸n-¡m-\m-Wv R-§Ä {i-an-¡p-¶-Xv' ku-¯v C-´y³ _m-¦n-sâ ko-\n-bÀ P-\-d am-t\-Pcm-b dm-t^ än.sP ]dªp. A-´À _m-¦n-S-]m-Sp-IÄ A-Xn-th-K-¯n-em-¡p¶-Xn-\m-bn s]m-Xp-sh F-Ãm _m-¦p-Ifpw bp.]n.sF B-¸p-IÄ ]p-d-¯n-d-¡nbn-«p-|v. F-kv._n.sF-bp-sS SBI Pay, I-\-dm _m-¦n-sâ eMpower, s^-U-d _m-¦n-sâ Lotza, ku-¯v C-´y³

kpc-£-bp-am-bn Cþtem¡v

SPECIAL COMBO OFFER

Hot Brands of Kerala Cover Price: `1000 Special Price: `800

One Year subscription of Dhanam + Six Books worth Rs. 3550

Presented by www.dhanamonline.com

TOP BUSINESS FAMILIES OF KERALA

TOP BUSINESS FAMILIES OF KERALA

Top Business Families of Kerala Cover Price: `1000 Special Price: `800

500 _nkn\kv \mbIcpsS PohnX]mT§Ä Cover Price: `350 Special Price: `300

25 AXpey aebmfn _nkn\kv {]Xn`IÄ Cover Price: `350 Special Price: `300

Now @ 2500 only

R E F F O N I A G R BA IPTI

SCR

SUB

ssSw amt\Pvsaân\v 18 amÀK§Ä `50

Six Books worth Rs. 2950 now available for a special price of

*2100

MAKE THE BEST OF THE OPPORTUNITY Scheme

Regular Rate

1 Year

`720

`500

Special Offer

2 Year

`1440

`1000+Book free

3 Year

`2160

`1800+2 Books free

5 Year

`3600

`3000+3 Books or Hot

Brands of Kerala free

Method of payment

Cheque/Draft/M.O./Cash in favour of Dhanam Publications Pvt. Lts., Kochi Please add Rs. 40/- for outstation cheque.

Bank Transfer (within India)

Account Name: Dhanam Publications Pvt. Ltd., Kadavanthra Account No. : 10580200003399 Bank: Federal Bank Ltd., Girinagar IFSC/RTGS code: FDRL0001058

Dhanam Publications Pvt. Ltd.

kPohv \mbcpsS hnPba{´§Ä Cover Price: `200 Special Price: `150

22 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

OKS

BO ON &

SPECIAL OFFER FOR BOOKS

Cheruparambath Road, Kadavanthra, Cochin-682 020. Phone: 0484-2315840, 2316494 Email: circulation@dhanam.in www.dhanamonline.com

s^{_phcn 28, 2017

_m-¦nw-Kv cw-Ks - ¯ Un-Pn-ä C-S] - m-Sp-IÄ kp-c£ - n-Xa - m-¡p-¶ ]p-Xn-sbm-cp Un-Pn-ä C-þt- em-¡v kw-hn-[m-\w- ku-¯v C-´y³ _m-¦v \-S¸ - m-¡n-¡g - n-ªp. Hm¬, Hm-^v kzn-¨n H-ä¯ - h - W A-aÀ-¯p-¶X - n-eq-sS F-Ãm-hn-[ Un-Pn-ä (sam-_oÂ, CâÀ-s\-äv, ImÀ-Uv) sU-_n-äv C-S] - m-Sp-Isf-bpw H-cp \n-an-j¯ - n-\p-Ån tem-¡v sN-¿m-\m-Ipw F-¶X - m-Wv C-Xn-sâ {]-[m-\ k-hn-ti-jX - . _m-¦n-sâ sam-_o _m-¦nw-Kv B-¸m-b F-kv.sF._n an-dd - nem-Wv Cu-sbm-cp sk-Iyq-cn-än ^o-¨À Iq-«n-t¨À-¯n-cn-¡p-¶X - v. C-´y-bn X-s¶ B-Zy-am-bm-Wv C-¯c - s - am-cp \q-X\ - kw-hn-[m\w \-S¸ - m-¡s - ¸-Sp-¶X - v. F.SnFw, Hm¬-sse³ X-«n-¸p-IÄ Iq-Sp-¶Xn-\m C-¯c - ¯ - n-ep-Å A-Xn\q-X\ - kp-c£mkw-hn-[m-\§ - Ä _m-¦nw-Kv ta-Je - b - n D-Ss - \ X-s¶ hÀ-[n-t¨-¡p-sa-¶m-Wv kqN-\. "B-[mÀ A-[n-jvTn-X _-tbmsa-{SnIv sF-Uân-^n-t¡-j\ - m-Wv sam-_o _m¦nw-Kv cw-K¯ - v D-Ss\ D-|m-Im³ t]m-Ip-¶ ]p-Xnsbm-cp N-e\ - w' dm-t^ än.sP Nq|n-¡m-«n. Un-Pn-ä ]-Wa - n-S]m-Sp-IÄ - hÀ-[n¨n-cn-¡p-¶t- Xm-sS D - ] - t- `m-àm-¡f - p-sS ]-W¯ - n-\v IqSp-X kp-c£ - n-XX - zw D-d¸ - m-¡p-I F-¶X - v X-s¶-bm-Wv C-hb - p-sSsbm-s¡ e-£yw.


BUDGET & YOU _Päpw \n§fpw

F´p-sIm-ïv CXv s{]m-sk³-Pn-Xv Z¯

" ^o KpUv ' _-P-äm-Ip-¶nÃ? k¼-Zv hy-hØ-sb N-en-¸n-¡m³ Cu _P-äv D-]-I-cn-¡p-sa-¦nepw A-Xnth-Kw "^o- Kp-Uv ^m-IväÀ' Xn-cn¨p-sIm-|p-h-cm³ C-Xv t]mc

t\m

«v \n-tcm-[-\-¯n-\p tij-ap-Å B-Zy _-P-än-s\ `q-cn-`m-Kw km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[cpw {]m-tbm-KnIw, A-¨S-¡w ]m-en-¡p-¶Xv, i-cnbm-b Im-cy-§-fn {i-²-bq-¶-Xv F-¶n§-s\ Pm-{K-X-tbmsS-bmWv hn-ti-jn-¸n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv. h³-tXm-Xn sXm-gn kr-ãn-¡m³ km-[n-¡p-¶ h³ kz-Im-cy \n-t£-]apÅ {Ko³ ^oÂ-Uv t{]m-P-Iv-äp-I-fp-sS C-t¸mg-s¯ hf-sc Xm-gv-¶ h-fÀ-¨m \nc-¡v ]-cn-K-Wn¨v, B {]-iv-\w H-cp ]-cn-[nhsc ]-cn-l-cn-¡m³, Pn-Un-]nbp-sS 37 i-X-am-\w kw-`m-h-\ sN-¿p-¶ kq-£v-a, sN-dp-In-S, C-S¯-cw kw-cw`-§Ä-¡v \n-Ip-Xn Cf-hv A-S-¡-ap-Å \tc-{µ tamZn A-cp¬ sP-bv-även Im-cy-§Ä kÀ-¡mÀ sN-¿m³ {i-an-¨n«p|v. I-gn-ª c-|p-hÀ-j-am-bn tI-{µ kÀ-¡mÀ {]-tXyIw Du-¶Â \Â-Ip-¶ C³-{^m-kv{S-Iv-NÀ ta-J-e-bn-te-¡v Iq-Sp-X hn-ln-Xw A-cp¬ sP-bv-äv-en am-än-sh-¨n-«p|v. A-SnØm-\ kuI-cy cwK-¯v Iq-Sp-X ]-²-Xn-IÄ h-cp-t¼mÄ {]-Xy-£am-bn Iq-Sp-X sXm-gn-e-h-k-c-§Ä kr-ãn-¡-s¸-Spw. H-¸w kn-aâv, Ìo XpS-§n \nÀam-W km-a-{Kn-I-fpsS Un-amâpw hÀ-[n-¡pw. ]-tcm-£-ambn, A-SnØm-\ kuI-cy hnI-k-\ ]-²-XnIÄ, A-Xv tdm-Uv \nÀ-amW-am-It«, sd-bvÂsh, t]mÀ-«v hn-I-k-\-am-It«, \-S-¡p-¶ {]-tZ-i-§-fn-se km-¼¯n-I {I-b-hn-{Ib-§Ä hÀ-[n-¡pw. MGNREGA ]-²-Xn-¡v F-¡m-et¯bpw Iq-Sp-X hn-ln-X-a-S¡w, {Kmao-W ta-J-e bv¡pw ImÀjn-I ta-J-e-bv¡pw Iq-Sp-X hn-ln-Xw A-cp¬ sP-bv-äv-en \o-¡n sh-¨n-«p-|v. t\m-«v \n-tcm¼¯n-I kÀ-th-bn kq-Nn-¸n-¨n-cp-¶ bq-Wn-th[-\-s¯ Xp-SÀ-¶v G-ähpw Iq-Sp-X B-Lm-X-apgv-k t_-kn-Iv C³-Iw \nÀ-tZi-s¯ Ip-dn-¨v |mb-Xv {Kmao-W ta-J-e-bn-em-sW-¶ h-kvXp-X [-\-a{´n au-\w ]m-en-¨p-sh-¶ X-c-¯n-ep-Å A-`n]-cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ C-sXm-cp \à Np-h-Sp-sh-¸m-Wv. {]m-b {]-I-S-\-§Ä D-bÀ-¶p-h-cp-¶p|v. Cu kÀ¡mÀ \Â-Ip-¶ k-tµ-i-§Ä sX-äm-bn hym-Jym\n-¡p-¶-h-cm-Wv C-¯-c-¯n-ep-Å hn-¹-hI-c-tam, \mSIo-b {]-Jym-]-\-§-fnà h³-tXm-Xn-ep-ÅtXm B-b \-b-Xo-cp-am-\-§Ä {]-XoG-ähpw A-`n-\-µ-\mÀ-lam-b Im-cyw, k¼-Zv £n-¡p¶-Xv F-¶-Xm-Wv F-sâ ho-£Ww. I-gn-ª hy-h-Ø-bn ho|pw Iq-Sp-X A-\n-Ýn-XXzw aq-¶p _-P-äp-IÄ ]cn-tim-[n-¨m [-\-a{´n {]-[mkr-ãn-¡m-\n-S-bm-¡p-¶ \m-S-Io-bam-b Np-h-Sp-sh\-ambpw \n-Xy-\n-Zm-\-¯n-\p-Å B-i-b-§Ä-¡mWv ¸p-Itfm hn-¹-h-I-c-am-b B-ib-§tfm _-P-än Du-¶Â \Â-Ip-¶Xv. [-\-]-cam-b bm-Ym-ØnXn-I H-gn-hm-¡n-sb-¶-XmWv. t\m-«v \n-tcm[-\w GÂ-¸n-¨ hm-Zw ap-dp-sI ]n-Sn-¡p-¶ tI-{µ [-\-a{´n \m-SIo-b B-Lm-X-¯n \n-¶v ]p-d-¯p-I-S-¡m³ {i-an-¡p-¶ {]-Jym-]-\-§Ä H-gn-hm-¡p-I-bm-Wv. _n-kn-\-kp-IÄ¡pw P-\-§Ä¡pw C-Xv G-sd Bh³ {]-Jym-]-\-§fpw kÀ-¡mÀ G-Xv Zn-i-bn-teizm-kw ]-IÀ¶p. I-¼-\n-IÄ-¡p ta Iq-Sp-X ¡m-Wv k-©-cn-¡p-¶s-X¶ kq-N-\-Ifpw {]-[m-\\n-Ip-Xn-IÄ Np-a¯mt\m temw-Kv tSw Im-¸n-ä a{´n X-s¶ t\-cn-«v \Â-Ip-¶ km-l-N-cy-¯n sK-bv³ Sm-Iv-kn am-ä-§Ä h-cp¯m-t\m [-\-a-{´n C-tX {]-Xo-£n-¡m-\mIq. C¯-cw Im-cy-§-fp-sS hnap-XnÀ-¶nÃ. H-cp hn]-Wn \n-co-£-I³ Nq-|n-¡mi-Zmw-i-§-fp-am-bn [-\-a{´n _-Ô-s¸-Sp-¶-tX-bnÃ. «n-bXp-t]mse, Iq-Sp-X B-Lm-X-§Ä hn]-Wn ta-bv-¡v C³ C-´y-bm-It«, kz-Ñ `mc-Xv B-It«, {]-Xo-£n-¨n-cp-s¶-¦nepw A-Xp-|m-bnÃ. t\m-«v \n-tcm-[-\-am-I-t« FÃmw h¶-Xv {]-[m-\-a-{´nkm-aqln-I kp-c£-sb kw-_-Ôn-¨v kmbn \n-¶mWv. AXpw A-t±-lw sX-c-sª-Sp-¯

Cu kÀ-¡mÀ \Â-Ip-¶ k-tµ-i-§Ä sX-äm-bn hym-Jym-\n-¡p-¶-h-cm-Wv hn-¹ -hI-c-tam, h³-tXm-Xn-ep-ÅtXm B-b \-b-Xo-cp-am-\-§Ä {]-Xo-£n-¡p¶-Xv F-¶-Xm-Wv F-sâ ho-£Ww

k-a-b-¯pw. {]-[m-\-a-{´n-bp-sS C-¯-c-¯n-ep-Å {]n-b-s¸-« ]-²-Xn-IÄ-¡m-bn sktÊm kÀ-NmÀtPm GÀ-s¸-Sp¯p-I F-¶-Xn I-hn-ªv kÀ-¡m-cn-sâ h³ \-bw am-ä-§-fn _-Pänt\m [-\-a-{´nt¡m hen-b ]-¦n-Ã. _-P-än-eq-sSbpw km-¼¯n-I kÀ-sh-bn-eq-sSbpw I-t®m-Sn-¡p-¶-hÀ-¡v t\m-«v \n-tcm-[-\-¯n-sâ {]-Xym-LmX-s¯ Ip-dn-¨v G-ähpw Np-cp-§nb-Xv [-\-a-{´m-e-b-sa-¦nepw B-i-¦-s¸-«p Xp-S-§n-sb-¶v Im-Wm³ km-[n-¡pw. C-¡m-cy-¯n km-¼¯n-I kÀ-th-bn-em-Wv Iq-Sp-X B-i-¦ sh-fn-hm-Ip-¶Xv. Cu hÀj-s¯ {]-Xo£n-X h-fÀ-¨bm-b G-gv i-X-am\-¯n \n¶v 0.25 A-sÃ-¦n 0.50 i-X-am-\-¯n-sâ C-Sn-hv kÀ-th-bn kq-N-\-bp|v. A-Sp-¯ km¼¯n-I hÀj-s¯ {]-Xo£n-X Pn-Un]n 6.75 þ 7 i-X-am-\-amWv. F-¶m Pn-Un-]n-bn-se C-Sn-hv km[y-X ]qÀ-W-ambpw X-Ån-¡-f-bp-¶ tI-{µ [-\-a-{´n 2017þ18 km-¼¯n-I hÀ-j-¯n Pn-Un-]n h-fÀ-¨ tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-¶m-Wv hn-e-bn-cp-¯p-¶Xv.

{Kmao-W ta-J-e-bv¡v Du¶Â h³In-S kz-Im-cy \n-t£-]-¯n-\p-Å km-[yX-IÄ _-P-än tX-Sp-¶-hÀ AÂ-¸w \n-cm-i-cmtb-¡pw. Imc-Ww ]pXn-b ta-J-e-I-fn kz-Im-cy \n-t£-]w \-S-¡p-¶-Xn-s\ t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-¶ Im-cy-§-fnÃ. \m-Kcn-I D-]-t`m-Kw h³-tXm-Xn hÀ[n-¸n-¡p-¶ L-S-I-§-fp-anÃ. _m-¦p-I-fp-sS In-«m¡Sw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡p-¶Xn-t\m Ah-sb B-hÀ-¯-\aq-e-[-\-am-¡p-¶Xnt\m k-lm-b-I-amb hy-àam-b kq-N-\-I-fp-anÃ. tam-Zn kÀ-¡m-cn-sâ a-säm-cp hen-b e-£yam-b sXm-gn kr-ãn-¡p-¶-Xn-s\ Ip-dn-¨v F-´m-Wv D-ÅsX-¶v t\m-¡mw. A-SnØm-\ kuI-cy hnI-k-\ ]-²-XnIÄ, {Kmao-W ta-J-e-bv¡v Du-¶Â \ÂI F-¶n-h-bn-eq-sS Xm-sg X-«n-se sXm-gn-enÃmbv-a {]-iv-\-¯n-\v ]-cn-lm-cw Im-Wm³ kÀ-¡mÀ {i-²n¨n-«p|v. F-¶m I-gn-ª Im-e-§-fn kw-`-hn¨Xp-t]mse sFänþsF-än A-\p-_-Ô hy-h-kmb-§-Ä, DuÀ-Ö taJ-e, sSen-tImw, kw-LSn-X do-sä-bv F-¶o cw-K-§-fn-se h-fÀ¨ sIm-|v kr-ãn-¡-s¸-«Xp-t]m-ep-Å "Izm-fn-än tPm-_v' Aà C-Xn-eq-sS D-|m-Ip-¶Xv. C-sXm-cp \à _-P-ämWv. hy-Xy-kv-Xam-b Np-h-Spsh-¸p-IÄ sIm-|v k¼-Zv hy-hØ-sb N-en-¸n-t¨¡pw. F-¶m "^o Kp-Uv ^m-IväÀ' A-Xn-th-Kw Xn-cn¨p-sIm-|p-h-cp-¶-Xn Cu _P-äv a-Xn-bm-Ip¶nÃ. ({]ap-J _n-kn\-kv tPÀ-W-en-kväpw _n-kn\-kv Sp-tU-bpsS F-Un-ä-dp-am-Wv te-JI³. I-S-¸mSv: _n-kn\-kv SptU)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

23


BUDGET & YOU _Päpw \n§fpw

"am-ä-ap-ï DuÀ-P-ta ip-No-I-c s^-

{_p-h-cn H-¶n-\v tI-{µ [-\-a-{´n A-cp¬ sP-bv-äv-en A-h-X-cn-¸n-¨ _-P-än-\v ]p-Xp-aIÄ G-sd-bm-bn-cp-¶p. l H³-]-Xv Z-im-Ð-¯n-\n-sS B-Zy-am-bn sd-bnÂ-th _-P-äv s]m-Xp-_-P-än-sâ `m-K-am-bn. l s^-{_p-h-cn A-h-km-\w _-P-äv A-h-X-c-Ww F-¶ Io-gvh-g-¡w am-än H-cp am-kw ap-t¼ A-h-X-c-Ww. G-{]n H-¶n-\v Ir-Xy-am-bn ]-²-Xn-IÄ B-cw-`n-¡p-¶Xn-\p-Å H-cp-¡-¯n-sâ `m-K-am-b \o-¡w. tI-{µ [-\-a-{´n `m-hn-bn Im-Wp-¶ sh-Ãp-hn-fn-IÄ l bp.F-kv s^-U-d dn-kÀ-hv \n-c-¡v D-bÀ-¯Â l A-kw-kv-Ir-X F-®-hn-e-bn-se Nm-©m-«w l hn-I-kn-X-am-b k-¼-Zvhy-h-Ø-I-Ä B-tKm-f-hÂ-¡-cW-¯n \n-¶pw kw-c-£-W hm-Z-¯n-te-¡v am-dp-¶-Xv C-´y³ k-¼-Zvhy-h-Ø-bp-sS dn-t¸mÀ-«v ImÀ-Uv l cm-Pym-´-c \m-W-b \n-[n-bp-sS {]-h-N-\ {]-Im-cw 2017 Im-e-L-«-¯n A-Xn-th-Kw h-f-cp-¶ ap³-\n-c k-¼-Zvhy-h-Ø-bm-bn am-dpw. l kp-Øn-c-am-b am-t{Im C-¡-tWm-an-Iv s]m-kn-j³ l [-\-¡-½n-bn-se Ip-d-hv l t\-cn-«p-Å hn-tZ-i \n-t£-]-¯n h³ h-fÀ-¨ l tem-I-¯n-se G-ä-hpw h-en-b am-\p-^m-Iv-N-dnw-Kv cm-Py-§-fp-sS ]-«n-I-bn H³-]-Xmw Øm-\-¯p \n-¶v B-dmw Øm-\-t¯-¡v cm-Pyw \n-e sa-¨-s¸-Sp-¯n-b-Xv. cmPy-¯v \-S-¸m¡m-s\m-cp-§p-¶ Nc-¡v tk-h-\ \nIpXn (Pn-F-kvSn) cm-Py-s¯ \n-t£-]hpw h-f-À-¨bpw Xz-cn-X-s¸-Sp-¯p-sa-¶ {]-Xo-£-bm-Wv tI-{µ [-\-a{´n A-cp¬ sP-bv-äv-en {]-I-Sn-¸n-¡p-¶Xv.

l aq-¶p

m {K

B

-ao-W ta-J-e

-K -tcm

y ]-cn-c-£

l C-´y³

Hm-l-cn hn-]-Wn-bn 0.93 i-X-am-\-¯n-sâ C-Sn-hv. ]-en-i \n-c-¡n Ip-d-hv. \n-t£-]-¯n hÀ-[-\.

tI{µ _-P-änse kp-{]-[m-\ h-kv-Xp-X-IÄ Ir-jn-bpw IÀ-j-I t£-a-hpw l ImÀ-jn-I hm-bv-]-¡m-bn 10 e-£w tIm-Sn. ]-en-i-bn 60 Zn-h-k C-f-hv. l cm-Py-s¯ Ir-jn-hnÚm³ tI-{µ-§-fn a-®v ]-cn-tim-[-\m an-\n em-_p-IÄ l \-_mÀ-Un ssa-t{Im P-e-tk-N-\ ^-|n-\v cq-]w \Â-Ipw. C-Xn-\m-bn 5,000 tIm-Sn. l £o-c ta-J-e-bv-¡m-bn U-b-dn t{]m-k-knw-Kv B³-Uv C³-{^m-kv-{S-Iv-NÀ sU-h-e-]v-saân-\m-bn \-_mÀ-Un {]-tXy-I ^-|v.

24 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

k

- ¯ m¼

hÀ-j-¯n-\p-Ån cm-Py-s¯ {]-hÀ-¯-\-k-Ö-am-b 63,000 {]m-Y-an-I ImÀ-jn-I s{I-Un-äv skm-ssk-än-I-sf Pn-Ãm sk³{S tIm þ Hm-¸-td-äo-hv _m-¦p-I-fp-sS tImÀ _m-¦nw-Kv kw-hn[m-\-hp-am-bn _-Ôn-¸n-¡p-¶-Xn-\p-Å \-_mÀ-Uv ]-²-Xn-¡v k-lm-bw \Â-Ipw. l c-|p- hÀ-j-¯n-\p-Ån H-cp tIm-Sn Ip-Spw-_-§-sf-bpw 50,000 {Km-a ]-©m-b-¯p-I-sf-bpw Zm-cn-{Zy-ap-à-am-¡p-I e-£yw. l {]-[m-\-a-{´n B-hm-kv tbm-P-\-bv-¡p Io-gn-em-bn `-h-\ c-ln-XÀ¡m-bn c-|p hÀ-j-¯n-\p-Ån H-cp tIm-Sn ho-Sp-IÄ. l 2018 sa-bv H-¶n-\p-Ån cm-Py-s¯ {Km-a-§Ä k-¼qÀ-W-am-bn ssh-Zyp-Xo-I-cn-¡pw. l hn-Zym-`ym-kw, ss\-]p-Wy-hn-I-k-\w, sXm-gn e-`y-am-¡Â l hn-h-c km-t¦-Xn-I hn-Zy I-cp-¯m-¡n Hm¬-sse³ ]mTy ]-²-Xn Xp-S-§pw. SWAYAM F-¶v t]-cn-«n-cn-¡p-¶ Cu ]-²-Xn-bn 350 Hm¬-sse³ tIm-gv-kp-IÄ l 35 Z-i-e-£w bp-hm-¡Ä-¡v tPm-en t\-Sm³ ]-cym-]v-X-am-b ]-cn-io-e-\w e-`y-am-¡m³ SANKALP ]-²-Xn.

l \ym-b-hn-e-¡v

a-cp-¶p-IÄ e-`y-am-¡m-\pw P-\-dn-Iv a-cp-¶p-I-fp-sS D-]-tbm-Kw t{]m-Õm-ln-¸n-¡m-\pw D-X-Ipw hn-[w {U-Kv-kv B³-Uv tIm-kv-sa-än-Iv dqÄ-kv ]-cn-jv-I-cn-¡pw. l ap-XnÀ-¶ ]u-c-·mÀ-¡v B-[mÀ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bp-Å B-tcm-Ky kv-amÀ-«v ImÀ-Uv. l A-Sn-Øm-\ ku-I-cy hn-I-k-\w, \n-t£-]w l sN-e-hp Ip-d-ª `-h-\-§-fp-sS \nÀ-am-Ww A-Sn-Øm-\ ku-I-cy ta-J-e-bm-bn I-W-¡m-¡pw. l \q-X-\ am-Xr-I-IÄ DÄ-t¨-À-¯p-Å ]p-Xn-b sa-t{Sm sd-bv ]-²-Xn l sS-en sa-Un-kn³, F-Uyqt¡-j³, ss\-]p-Wyw F-¶n-h Un-Pnä sS-Iv-t\m-f-Pn-bn-eq-sS e-`y-am-¡m³ DigiGaon C-\o-tjy-äo-hv l bm-{Xm kp-c-£-bv-¡v cm-{ão-b sd-bv kw-c-£m tIm-iv F-¶ t]-cn H-cp e-£w tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-²-Xn.

n-I ta-J -e s]m-Xp-ta-J-em I-¼-\n-I-fm-b IRCTC, IRFC, Hm-l-cn hn-]-Wn-bn en-Ìv sN-¿pw. l sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« tI-{µ s]m-Xp-ta-J-em Øm-]-\-§-fp-sS k-a-b _-Ôn-X-am-b en-Ìnw-Kv D-d-¸m-¡m³ ]p-Xp-¡n-b kw-hn-[m-\w sIm-|p-h-cpw. l hn-tZ-i \n-t£-]- t{]m-Õm-l-\ t_mÀ-Uv \nÀ-¯-em-¡pw. l 2017 amÀ-t¨m-sS _m-¦p-IÄ ]p-Xp-Xm-bn ]-¯p-e-£w ]n.H.F-kv sSÀ-an-\-ep-IÄ Øm-]n-¡pw. l sd-bvÂ-th-bn-se

IRCON F-¶n-h


ïm-¡pw, a-Ipw, cn-¡pw"

Id³-kn-bn \n-¶v Un-Pn-ä-en-te¡v l aq¶p

e-£w h-sc-bp-Å C-S-]m-Sp-IÄ am-{X-ta I-d³-kn-bn \-S-¯m³ ]m-SpÅq. C-Xn-\p ap-I-fn-ep-Å C-S-]m-Sp-IÄ sN-¡v hgntbm UnPn-ä amÀ-K-§-fn-eqsStbm \-S-¯Ww. H-cp hy-àn-bn \n-¶v H-ä Zn-h-kw I-d³-kn-bm-bn aq-¶p e-£-¯n Xmsg-tb kzo-I-cn-¡mhq. I-d³-kn-bn-ep-Å H-ä C-S-]m-Sv aq-¶p e-£¯n Xm-sg B-bn-cn-¡Ww. H-ä N-S-§p-am-bn _-Ô-s¸-«v I-d³-kn C-S-]m-Sv aq-¶p e-£¯n Xm-sg B-bn-cn-¡-Ww. l sd-h-\yq sNe-hv A-sÃ-¦n aqe-[-\ sNe-hv C-\-¯n I-d³-kn-bn \-S-¯m-hp-¶ C-S]m-Sp-I-fp-sS ]-cn-[n 20,000 cq-]-bn \n-¶v 10,000 cq-]-bm-¡n-.

B-Zm-b-\n-Ip-Xn kw-_-Ôn-¨ Nn-e Im-cy-§Ä l _n-kn-\-knÂ

B-Zm-b-\n-Ip-Xn \n-c-¡p-IÄ 60 h-b-kn Xm-sg-bp-Å \n-Ip-Xn-Zm-b-IÀ \n-e-hn-se \n-Ip-Xn \n-c-¡v c-|-c e-£w cq-] h-sc C-à 2,50,001 cq-] ap-X 5,00,00 h-sc 10% 5,00,001 ap-X 1,000,000 h-sc 20% 1,000,000 ap-I-fn 30% 60 h-b-kn-\p ap-I-fn-ep-Å-hÀ 80 h-b-kn Xm-sg \n-e-hn-se h-cp-am-\ Ém-_v \n-c-¡v aq-¶p-e-£w h-sc C-à 3,00,001 þ 5,00,000 10% 5,00,001þ1,000,000 20% 1,000,000 ap-I-fn 30% 80 h-b-kn-\v ap-I-fn {]m-b-ap-Å-hÀ \n-e-hn-se h-cp-am-\ Ém-_v \n-c-¡v 5,00,000 h-sc C-à 5,00,001 þ 1,000,000 20% 1,000,000\v ap-I-fn 30% h-cp-am-\ Ém-_v

]p-Xn-b \n-c-¡v C-Ã 5% 20% 30% ]p-Xn-b \n-c-¡v C-Ã 5% 20% 30% ]p-Xn-b \n-c-¡ C-Ã 20% 30%

kÀNmÀPv l A-¼-Xv e-£-¯n-\pw H-cp tIm-Sn-¡p-an-S-bn h-cp-am-\-ap-Å-h-cp-sS \n-Ip-Xn-bnt·Â ]-¯p- i-X-am-\w kÀNmÀPv Np-a-¯n. l H-cp tIm-Sn-¡p ap-I-fn h-cp-am-\-ap-Å-hÀ-¡v \n-e-hn-ep-Å 15 i-X-am-\w kÀNmÀPv Xp-S-cpw. I-¼-\n-IÄ tIm-Sn h-sc hmÀ-jn-I hn-äp-h-c-hp-Å kw-cw-`-§-Ä-¡p-Å B-Zm-b-\n-Ip-Xn 30 i-X-am-\-¯n \n-¶v 25 i-X-am-\-am-¡n.

l 50

I-iph-|n ]-cn-¸v em-ä-ssd-äv AS-¡w A-eq-an-\n-bw A-bn-cv KmÀln-I D-]-tbm-K¯n\v D-XIp-¶ dn-th-gvkv Hmkv-tam-kn-\v sa-{¼-bv³ F-e-saâv FÂ.F³.Pn tkm-fmÀ sSw-t]À-Uv ¥m-kv

_n-kn-\-kp-am-bn _-Ô-s¸-« \n-Ip-Xn l A-\p-am-\m-[n-jvTn-X

BZm-b \n-Ip-Xn A-S-bv¡m-hp-¶ kw-cw-`-§-fp-sS hmÀjn-I hn-äp-hc-hv ]-cn-[n H-cp tIm-Sn-bn \n-¶v c-|p tIm-Snbm-bn D-bÀ-¯n. l 50 e-£w cq-] h-sc hmÀjn-I h-cp-am-\w IW-¡m-¡p-¶ s{]m-^-j-W-ep-IÄ-¡v ap³-IqÀ \n-Ip-Xn H-ä-¯-h-W-bm-bn A-S-bv-¡mw. l do-^-|v th-K-¯n-em-¡m-s\-t¶mWw, \n-Ip-Xn dn-t«¬ ]-cn-jv-I-cn-¡m-\p-Å k-a-b ]-cn-[n 12 am-k-am-bn Ip-d-¨p. 2018þ19 hÀj-s¯ dn-t«Wn-sâ kq£v-a ]cn-tim-[-\ 18 am-k-¯n-\pÅnepw A-Xn-\-Sp-¯ hÀ-j-t¯-Xv 12 am-k¯n-\p-Ånepw ]qÀ-¯n-bm-¡pw.

ÌmÀ«-¸v l ÌmÀ-«-¸p-IÄ-¡v

I-Ìw-kv Uyq-«n sF-äw

\n-¶Ãm-sX A-©p e-£w cq-] h-sc- h-cp-am-\-ap-Å-hÀ-¡v H-cp t]-Pv am-{X-apÅ, e-fn-Xam-b dn-t«¬ t^mw D-]-tbm-Kn-¡mw. C-¡q-«À B-Zy-am-bm-Wv dn-t«¬ \Â-Ip-¶-sX¦nÂ, {]-tXy-I tI-kp-I-fnÃm-sX kq£v-a ]cn-tim-[-\-bnÃ. l Hm-Un-än-\v hn-t[-b-cm-hm-¯ hy-ànbpw ln-µp A-hn-`-à Ip-Spw-_-§fpw hm-S-I-bn-\-¯n 50,000 cq-]-bn Iq-Sp-X \Â-Ip-t¼mÄ A-©p i-X-am-\w Sn.Un.F-kv In-gn-hv sN-¿-Ww. \n-Ip-Xn dn-t«¬ \nÝn-X k-ab-¯v ^-b sN-¿m-¯-Xn-\p-Å ]ng l k-a-b ]-cn-[n I-gnªv, Un-kw-_À 31\-Iw dn-t«¬ ^-b sN-¿p-¶-hÀ-¡v 5000 cq-] ]n-g. AÃm-¯-hÀ-¡v 10,000 cq-] ]n-g. l F-¶m sam-¯w BZm-b \n-Ip-Xn A-©pe£w cq-]-bn Xm-sg B-sW-¦n ]-c-am-h-[n 1000 cq]-tb ]n-g Np-a-¯p-I-bp-Åq.

\n-e-hn-se t_-kn-Iv I-Ìw-kv Uyq-«n 30%

]pXn-b \nc-¡v

15%

G-gp hÀ-jw h-sc \n-Ip-Xn C-f-hv. 2016 amÀ-¨n-\p ti-jw c-Pn-ÌÀ sNbv-X ÌmÀ-«-¸p-IÄ-¡m-Wv \n-Ip-Xn C-f-hn-\v tbm-KyX. \n-e-hn A-©p hÀ-j-am-Wv.

45%

tk-h-\ \n-Ip-Xn l Pn-F-kv-Sn-bnÂ

7.5%

10%

5%

2.5%

DÄ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-\m \nc ¡n am-ä-anÃ. 14 i-X-am-\w \n-Ip-Xnbpw A-c i-X-am-\w kz-Ñv `m-c-Xv skÊpw A-c i-X-am\w Ir-jn I-eym¬ sk-Êpw AS¡w 15 i-Xam\w.

5%

(I-S-¸mSv: hÀ-a B³-Uv hÀ-a NmÀ-t«-Uv F-¡u-|vkv)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

25


BUDGET & YOU _Päpw \n§fpw

Bizmkw, AUz. sj-dn km-ap-h D½³

tI-c-f I-¼-\n-IÄ¡pw kw-Øm-\-¯n-sâ FÃm B-h-iy-§Ä¡pw tI-{µ _-P-än aXnbmb ]-cnK-W-\ e-`n-¨n-sÃ-¦nepw tI-c-f I-¼-\n-IÄ-¡v Xr-]v-Xn-I-c-am-Wv Nn-e \nÀ-tZ-i-§Ä

I

-gn-ª Z-im-Ð-¯n tI-c-f-¯n-se sN-dpIn-S hy-hkm-b bq-Wn-äp-I-fpsSbpw kv-ämÀ-«-¸p-I-fp-sSbpw F-®¯n h³ Ip-Xn-¨p-Nm-«-am-Wv D-|m-b-Xv. bp-h kw-cw-`-IÀ-¡v e-`n-¡p-¶ t{]m-Õml-\w, C-¶-thj-\v e-`n-¡p-¶ {]-Nm-cw F¶nh sIm-|v tI-c-f-¯n-se ÌmÀ«-¸v C³-U-kv{Sn Øn-cam-b h-fÀ-¨ t\-Sp-¶p|v. kw-Øm\-s¯ _-lp-`q-cn]-£w _n-kn\-kp-Ifpw hy-h-km-b-§fpw Cu hn-`m-K¯n DÄ-s¸-«-Xn-\m kw-Øm-\-¯n-sâ km-¼¯n-I hn-I-k-\-¯n \nÀ-Wm-b-I ]-¦m-Wv C-h h-ln-¡p-¶-Xv. ssi-i-h Z-ibn-ep-Å ÌmÀ-«-¸p-I-fp-sS h-fÀ-¨ D-d-¸m-¡m\p-Å ^-|v D-d-¸m¡Â, {]m-cw-`-L-«-¯n ÌmÀ-«-¸p-IÄ-¡v \n-Ip-Xn C-fhv, sF.än, sF-.än A-[n-jvTn-X kw-cw-`-§Ä-¡p-Å SmIv-kv tlm-fntU, sN-dpIn-S kw-cw-`-§-fp-sS tImÀ-¸-td-äv Sm-Iv-kn Cf-hv Xp-S-§n-b-hsbÃmw kw-Øm-\-¯n-sâ B-h-iy-§-fm-bn tI-{µ _-P-än-\v ap-t¶m-Sn-bm-bn k-aÀ-¸n-¨ncp¶p. tI-{µ [-\-a{´n A-cp¬ sP-bv-äv-en s^-{_ph-cn H-¶n-\v A-h-X-cn-¸n-¨ _-Pän C-h-bn Nne-Xv Aw-Ko-I-cn-¨n-«p|v. kw-Øm-\-¯nsâ FÃm {]-Xo-£-Ifpw \n-d-th-äp-¶-Xn tI-{µ _P-äv ]-cm-P-b-s¸s«-¦nepw s]m-Xp-th _P-äv Xr-]v-Xn-I-c-amsW-¶v hn-e-bn-cp-¯mw.

kv-ämÀ-«-¸p-IÄ¡pw Kp-Ww

sNdpIn-S kw-cw-`-§Ä-¡v ap-t¶dmw

2015se _P-äv \nÀ-tZ-i-§-fn tI-{µ [-\-a{´n tImÀ-¸-td-äv Sm-Iv-kv L-«w L-«-am-bn 25 i-X-am-\-am¡n Ip-d-bv-¡p-sa-¶v {]-Jym-]n-¨n-cp¶p. s^-{_ph-cn H-¶n-se _P-äv {]-kw-K-¯nse A-cp¬ sP-bv-äv-enbpsS hm-¡p-IÄ t\m¡q: ""cm-Py-¯n-sâ km-¼¯n-I {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS _-lp-`q-cn-]-£hpw sN-dp-In-S, C-S¯-cw kw-cw-`§-sf tI-{µo-I-cn-¨mWv. cm-Py-s¯ P-\-§-fn ]-c-amh-[n t]À¡pw sXm-gn \Â-Ip¶Xpw C-Xp Xs¶. C¯-cw kw-cw-`-§Ä-¡v C-f-hpIÄ e-`y-am-Im-¯-Xn-\m h³In-S I-¼-\n-I-fp-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ Iq-Sp-X \n-Ip-Xn C¯-cw kw-cw-`-§Ä \Â-tI-|-Xm-bn h-cp-¶p|v.'' ÌmÀ-«-¸p-IÄ-¡p-Å \n-Ip-Xn C-f-hp-IÄ Iq-Sn _-P-äv 2017ep-|v. ÌmÀ-«-¸p-IÄ¡p-Å Sm-Iv-kv tlm-fn-tU B-Zy A-©phÀ-j-¯n-se Xp-SÀ-¨bm-b aq-¶p- hÀ-jw F-¶-Xn \n-¶v B-Zy G-gv hÀ-j-¯n-se Xp-SÀ-¨bm-b aq-¶p- hÀ-j-sa-¶-Xm¡n. kw-Øm\-s¯ ÌmÀ«-¸v C-t¡m-kn-kv-ä¯n-\v Iq-Sp-X I-cp-t¯-Im³ Cu \nÀtZ-iw D-]-I-cn-¡pw. kvämÀ«-¸v kw-cw-`§Ä-¡v ^-|v k-am-lc-Ww kp-K-a-am¡m³ D-]-I-cn¡pw hn-[-¯n thm-«nw-Kv A-h-Im-i-¯n-\v Xp-SÀ-¨-bm-bn 51 i-X -am\w Hm-l-cn-IÄ ssIh-iw sh-bv-t¡-|Xp-s|-¶ hy-h-Ø-bn Cf-hp h-cp-¯nbn-«p|v. F-¶m C-Xn-sâ sa-¨w h-f-sc Ipd-¨v ÌmÀ«-¸v kw-cw-`-§Ä-t¡ e-`n¡m³ km-[y-X-bpÅq. C³-Iw Sm-Iv-kv \n-b-a-{]-Im-cw C-Xn-\pÅ tbm-Ky-Xm am\Z-Þw IÀ-i-\-am-sW-¶-Xm-Wv C-Xn-\p Im-cWw. \n-_-Ô-\-IÄ e-fn-X-am-¡m³ _-P-än \nÀ-tZ-i-§-fp-anÃ. kv-ämÀ«-¸v C-´y sh_v-ssk-än-se \n-Ip-Xn C-f-hn-\v 2016  A-t]-£ \Â-In-b 111 t]-cn AÀ-l-X -t\-Snb-Xv shdpw F-s«-®w am-{Xam-Wv. A-t§b-äw lr-Z-b-t`-Z-I-amWv Cu Ah-Ø.

CXp-sIm-|p X-s¶-bm-Wv C-¡m-cyw ]-ecpw kÀ¡m-cn-sâ {i-²-bn s]-Sp-¯n-b-Xv. 2015þ16 km-¼ ¯n-I hÀ-j-¯n-se Ìm-än-¡Â Um-ä ]cn-tim-[n-¨m H-cp tIm-Sn-bn Xm-sg em-`-ap-|m-¡n-b 2.85 e-£w I-¼-\n-IÄ 30.26 i-X-am-\w \n-Ip-Xn \Â-tI-|n h-¶t¸mÄ 500 tIm-Sn cq-]-bv-¡p ta h-cp-am-\-ap-|m-¡nb 298 I-¼-\n-IÄ \ÂIn-b \n-Ip-Xn 25.90 i-X-am-\ -am-Wv. 2015þ16 km-¼¯n-I hÀ-j-¯n dn-t«¬ k-aÀ¸n-¨ 6.94 e-£w I-¼-\n-I-fn 6.67 e-£w I-¼-\n-IÄ sN-dp-In-S, C-S¯-cw hn-`m-K-¯n s]-«-XmWv. sN-dp In-S, C-S¯-cw kw-cw-`-§Ä A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-¶ Sm-Iv-tk-j-\p-am-bn _-Ô-s¸-« \n-ch-[n hn-j-b§-sf ]-cn-K-Wn-¡p-¶-Xm-Wv A-cp¬ sP-bv-äv-en-bp-sS _-Päv. hmÀjn-I hn-äp-h-c-hv 50 tIm-Sn cq-] h-sc-bp-Å I-¼\n-I-fp-sS tImÀ-¸-td-äv \n-Ip-Xn 25 i-X-am-\-am-¡n Xm-gv¯p-sa-¶ X-sâ ap³ {]-Jym-]-\-¯n D-d-¨p- \n-¶v A-cp¬ sP-bv-äv-en {]-hÀ-¯n-¨p. 96 i-X-am-\w I-¼-\nIÄ-¡v C-Xn-sâ Kp-Ww e-`n-¡p-sa-¶m-Wv {]-Xo-£. sN-dpIn-S C-S¯-cw I-¼-\nI-sf Iq-Sp-X a-Õ-c-£a-am-¡p-¶-Xn-\v C-Xv D-]-I-cn-¡pw. kw-cw-`-§-fp-sS \-S-¯n-¸n-s\ ]p\x-]cn-tim-[n-¡m-\p-Å D-WÀ-¯p]m-«v Iq-Sn-bm-Wv _-P-änse Cu \nÀ-tZ-iw. tI-c-f-¯nsâ Imcyw ]-cn-K-Wn-¨m kw-Øm\-s¯ ]e ]mÀ-SvWÀ-jn-¸v kw-cw-`-§-fpw tImÀ-¸-td-äv kw-cw-`-§-fm-bn am-dm-\p-Å A-\p-Iq-e A-´-co-£-am-Wv C-t¸m-gp-ÅsX-¶m-Wv F-\n-¡v tXm-¶p-¶-Xv.

dnb F-kv-tääv: hy-à-X Kp-Ww sN¿pw

_-P-än A-\p-Iq-eam-b \nÀ-tZ-i-§Ä In«n-b

a-säm-cp ta-J-e-bmWv dn-b F-kv-tä-äv. tPm-bvâv sU-h-e-]v-saâv F-{Kn-saâv hy-h-Ø-bn hy-àX sIm-|p-h-¶Xpw kÀ-ho-kv Sm-Iv-kv \n-Ý-bn-¡p-¶Xn \n¶pw `q-an-bp-sS hn-e H-gn-hm-¡n-bXpw tI-c-f¯n-se \n-Ip-XnZm-b-IÀ-¡v B-izm-k-am-Ipw. dn-b F-tÌ-äv ta-Je-sb kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw C-sXmcp h-en-b {]-iv-\-am-bn-cp-¶p. I-cmÀ hy-h-Ø-bn hy-à-X h¶Xv Cu ta-J-e-bv-¡v F´p-sIm|pw Kp-W-I-c-am-Ipw, {]-tXy-In¨v Cu ta-J-e {]-Xn-k-ÔnI-sf A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-¶ Cu km-l-N-cy-¯nÂ.

(te-J-I³ \m-jv Im-]n-ä ]mÀ-Sv-tW-gv-kn-sâ sl-Uv þ Sm-Iv-kv B³-Uv tImÀ-¸-td-äv tem- BWv)

26 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017


market REVIEW

C³sh-Ìvsaâ v ssKUv

s]mdn©p shfn-b¯v

INVESTMENT GUIDE

C-´y ]-g-b C-´y-b-Ã, C-\n t\-«-§-fp-sS Im-ew Uo-tam-Wn-ssä-tk-j-\pw _-P-äpw h-cm-\n-cn-¡p-¶ Pn-F-kv-Sn-bpw Hm-l-cn-hn-]-Wn-¡v am-{X-a-Ã, cm-Py-¯n-\p X-s¶ h³ Ip-Xn-¸n-sâ {]-Xo-£-bm-Wv \Â-Ip-¶-Xv

C-

stock SCAN

´y-bp-sS Hm-l-cn hn-]-Wn-bpw cq-]-bpw H-cp ]p-Xn-b L-«-¯n-te-¡v I-S-¶n-cn-¡p-I-bm-Wv. ao-Un-b-bpw hn-]-Wn-bp-sS h-àm-¡-fpw kr-ãn-¨ ]-cn{`m-´n a-dn-I-S-¶v Uo-tam-Wn-ssä-tk-j\v ap³]p-|m-bn-cp-¶ A-h-Ø-bv-¡pw ao-sX-sb-¯n C-h c|pw. I-d³-kn ]n³-h-en-¡-ens\ Xp-SÀ-¶pw amÀ-¡-äv iàambn ap-t¶m-«p-t]m-bn F-¶v ]-e-cpw ]-d-bp-¶ps|-¦n-epw F-sâ A-`n-{]m-bw A-X-Ã -- H-¶v h-gn-sXän ho-W-Xn-\v ti-jw C-t¸mÄ amÀ-¡-äv kz-bw i-cns¸-Sp-¯nbtXbpÅp. Uo-tam-Wn-ssä-tk--j-\pw h-cm-\n-cn-¡p-¶ Pn-F-kv-Sn-bpw D-|m-¡m³ t]m-Ip¶ ^-ew C-Xp-h-sc amÀ-¡-än-Â{]-Xy-£-am-bn-«n-Ã. sk³-sk-Iv-kv D-S³ X-s¶ Ip-Xn-¨p-b-cm³ t]m-Ip-I-bm-Wv. I-gn-ª c-|v e-¡-§-fn-epw Rm³ ]-d-ªXp-t]m-se, Uo-tam-Wn-ssä-tk-j-\pw Pn-F-kv-Snbpw kw-L-Sn-X ta-J-e-sb-bm-Wv G-ä-hpw t]m-

kn-äo-hv B-bn _m-[n-¡p-I. A-kw-L-Sn-X ta-J-e C-Xp-h-sc D-]-tbm-Kn-¨n-cp-¶ \ym-b-c-ln-X-am-b ]-e B-\p-Iq-ey-§-fpw A-hÀ-¡v e-`y-a-Ãm-Xm-Ipw. K-h¬saân-sâ IÀ-i-\-am-b \n-e-]m-Sv Im-c-Ww, Sm-Iv-kv Hgn-hm-¡m-\pw A-Xp-h-gn-bp-|m-Ip-¶ Kp-W-§Ä B-kz Zn-¡m-\p-ap-Å B-fp-I-fp-sS Xm¸-cyw h-f-sc Ip-dªn-«p-|v. ]-e I-¼-\n-IÄ-¡pw, {]-tXy-In-¨v sN-dp-InS kw-cw-`-§Ä-¡v, hn-¸-\-bpw em-`-hpw Ip-d-¨v ImWn-¡p-¶ kz-`m-h-ap-|v. C-Xpw C-\n Ip-d-ªp-h-cpw. kw-L-Sn-X ta-J-e-bn-te-¡v _n-kn-\-kp-IÄ am-dp-¶Xn-eq-sS-bp-|m-Ip-¶ t\-«-§Ä-s¡m-¸w Iq-Sp-X enÌ-Uv I-¼-\n-IÄ an-I-¨ IzmÀ-«À-en dn-kÄ-«p-IÄ {]Jym-]n-¡p-¶ H-cp Øn-Xn-hn-ti-j-hpw C-\n Im-Wmw. Uo-tam-Wn-ssä-tk-j³, {Sw-]v F-s¶m-s¡-bp-Å B-i-¦-IÄ a-d-¶v, I-d³-kn ]n³-h-en-¡-en-sâ ^-eam-bn hn-e-bn-Sn-ª tÌm-¡p-I-fn Iq-Sp-X {i-²n¡m³ Rm³ \nÀtZin-¨n-cp-¶p. Im-c-Ww, C-sXm-cp

{lkz-Im-e {]-iv-\-am-Wv. ZoÀ-L-Im-e-t¯-¡v \nt£-]w \-S-¯p-¶-hÀ D-]-tbm-K-s¸-Sp-t¯-| H-cp {]-iv\w. Xmgv¶ t]mbvân \n¶v sk³skIvkv 11 iXam\w DbÀ¶t¸mÄ, anUvIym]v, kv-tamÄ Iym ]v C³UIv-kv 20 iXam\amWv DbÀ¶Xv. C-Xn-\p ti-jw ]-e tÌm-¡p-I-fp-sS-bpw hn-e C-c-«n-bm-bn-«p-ap|v. ap³-]v Xp-SÀ-¨-bm-bn-«p-|m-bn-cp-¶ F-^v-sF-sF skÃnwKv Ahkm\n¨t¸mÄ B-`y-´-c Øm-]-\-§fp-sS Hm-l-cn hm-§Â iàambn XpScpIbmWv.

_Pänse t\«w

A-cp¬ sP-bv-äv-en-bp-sS _-P-änÂ- s{]m-U-Iväohmb A-k-äp-IÄ-¡v Iq-Sp-X {]m-[m-\yw \Â-In-b-Xv Kp-W-I-c-am-bn. C³-{^m-kv-{S-Iv-¨À, Ir-jn, {Km-ao-W ta-J-e F-¶n-h-bv-¡m-Wv t^m-¡-kv. A-Sn-Øm-\ ku-I-cy-§-fp-sS Im-cy-¯n a-äv hn-I-kz-c cm-Py-§fp-sS ]n-¶n-em-Wv \-½Ä. C-Xn-\p h-en-b ap-X-Âap-S-¡pw th-Ww. C-¡m-cy-¯n kÀ-¡m-cn-sâ {]-Xn_-²-X D-d-¸n-¡p-¶-Xm-bn-cp-¶p D-bÀ-¶ hm-eyp-th-j-\n Un-amÀ-«n-sâ _-P-äv. sXm-gn-em-fn k-aq-l-¯n-sâ sF-]n-H h-cp-t¼mÄ Cu tÌm-¡n-sâ ]-Ip-Xn-bn-te-sd t]-cpw Ir-jn-bntd-änw-Kn-epw am-ä-§Ä h-cpw. Im-c-Ww, epw A-\p-_-Ôn-X ta-J-e-I-fn-epw Un-amÀ-«n-t\-¡mÄ hen-b {_m³-UmtPm-en sN-¿p-¶-h-cpw G-sd-t¸-cpw Wv ^yq-¨À do-sä-bvÂ. tam-Wn-ssä-tk-j-sâ h-c-hpw C- {Kq-¸n-sâ _n-kn-\-kp-IÄ. {Km-ao-W ta-J-e-bn Xm-a-kn-¡peo Iq-¸À, C³-Un-tKm t\-j³ Xp\n h-cm-\n-cn-¡p-¶ Pn-F-kv-Sn-bpw C¶-Xp-am-b-Xp-sIm-|v C-h-sc-Ãmw [-\w hm-b-\-¡mÀ-¡v ]-cn-Nn-X-am-b ´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø-sb i-à-am-b tÌm-¡m-Wv ^yq-¨À I¬-kyq-aÀ. 13, S-§n ]-e {_m³-Up-I-fm-Wv ^yq-¨À _-P-äv {]-Jym-]-\-§-fp-sS Kp-Wap-t¶-ä-¯n-sâ h-¡n-emWv F-¯n-¨n- 17, 22 F-¶o hn-e-I-fp-Å-t¸mÄ Cu sse-^v-kv-ssä ^m-j³-kn-sâ Io-gnt`m-àm-¡-fm-bn am-dn. cn-¡p-¶-Xv. C-Xv Iq-Sp-X {]-tbm-P-\w tIm-f-¯n-eq-sS Rm³ \nÀ-t±-in-¨ H-cp ep-Å-Xv. sk³-{SÂ, {_m³-Uv ^m-Iv-äC-´y³ k-¼-ZvL-S-\-bp-sS dn F-¶o {]-ap-J ^m-j³ sN-bv-\p-IsN-¿p-¶-Xv kw-L-Sn-X ta-J-ekwh n-[m-\w X-s¶ am-dp-I-bm-Wv. fpw C-hÀ-¡p-|v. do-sä-bv sb-bm-Wv. a-[y-hÀ-Kw h-f-sc Ip-d-¨p-Iq-Sn kw-L-Sn-X-am-b H-cp C³{^m-kv-{S-Iv-¨-dpw a-äv H-t«{]-_-e-cmb-Xn-\m D-]-t`mkm-¼-¯n-I hy-h-Øn-Xn-bn-te-¡msd \nt£-]-§-fpw k-´-amK-¯n-em-Wv Ip-Xn-¨p-Nm-«w DFuture Consumer - `26 Wv \-½Ä \o-§p-¶-Xv. \n-Ip-Xn bp-Å ^yq-¨À FâÀ-ss{]|m-Ip-I, t\-«w e-`n-¡p-¶-Xv hy-h-Ø-bv-¡v AXoXamb H-cp Future retail - `220 knsâ sam-¯-am-b aq-eyw do-sä-bv I-¼-\n-IÄ-¡p-am-bnh-en-b I-Å-¸-W km-¼-¯n-I I-W-¡m-¡p-¶-Xv ]-Xn-\m-bncn-¡pw. hy-h-Ø \-ap-s¡-¶pw k-am-´-cFuture lifestyle fashions - `185 cw tIm-Sn-bm-Wv. C-´y-bn-se do-säbv taam-bn D-|m-bn-cp-¶p. C-Xn-s\-Xn-sc Future enterprises - `24 C-{X-bpw h³-In-S _n J-e-bn-se eo-Udm-Wv ^yq-¨À kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¯ \-S-]-Sn-IÄ kn-\-kp-IÄ sN-¿p-¶p-s|{Kq-¸v. Cu {Kq-¸n-se I-¼-\n-Ihn-P-bn-¡p-I-bpw A-gn-a-Xn Ip-d-bp¦n-epw C-h-bv-s¡-Ãmw tNÀsf-Ãmw C-t¸mÄ h-fÀ-¨-bp-sS I-bpw sN-bv-X km-l-N-cy-¯n ¶v 19000 tIm-Sn am-{X-am-Wv {]-[m-\ h-gn-¯n-cn-hn-em-Wv. kÀ-¡mÀ h-cp-am-\-¯n h-en-b C-´y-bp-sS do-säbv Inw-Kv F-¶-dn-b- tÌm-¡v. C-t¸m-g-s¯ tS-tWm-hÀ 2000 amÀ-¡-äv Iym-]v. A-Sp-¯ hÀ-j-§-fn hÀ[-\-hp-|m-Ipw. Iq-Sp-X ]-Ww s¸-Sp-¶ In-tjmÀ _n-bm-\n-bm-Wv ^yq- tIm-Sn. 2021 B-Ip-t¼m-tg-¡pw e-£y- 25--35 i-X-am-\w hfÀ-¨ I-W-¡m-¡pkÀ-¡m-cn-\v sN-e-h-gn-¡m-\pw It¼mÄ H-cp ZoÀL-Im-e \n-t£-]-¯n¨-dn-sâ ta-[m-hn. 2021 B-Ip-t¼m-tg- an-Sp-¶-Xv 20,000 tIm-Sn-bpw. gn-bpw. A-Xp-sIm-|v C-\n km-¼¡pw tS-tWm-hÀ A-©n-c-«n hÀ-[n-¸n-¨v ¯n-I Ip-Xn-¸n-sâ \m-fp-I-fm-Wv. C-´y-bn-se ap³-\n-c do-sä-bv-e-dm \v tbm-Pn-¨ tÌm-¡v. H-cp e-£w tImSn-bm-¡m-\m-Wv _n-bm- b ^yq-¨À do-säbv-en-sâ Io-gn-ep-Å C-\nbp-Å A-©v- B-dv hÀ-j-§Ätem-I-¯n-se an-I-¨ km\n-bp-sS ¹m³. {]-ap-J {_m³-Um-Wv _n-Kv _-kmÀ. ¡p-Ån C-h-bp-sS sam-¯-am-b amÀ¼-¯n-I i-àn-bm-bn h-f-cp-¶ F-^v-Fw-kn-Pn, ^m-j³ ta-J-e-I- Cu-kn-tU, sl-dn-tä-Pv F-¶o {_m³- ¡-äv Iym-]v H-cp e-£w tIm-Sn-bm-tIcm-Py-¯n k-¼-¯v kr-ãn-¡m³ fn {]-ap-J {_m³-Up-I-fn-eq-sS-bm-Wv U-Uv tÌm-dp-I-fpw Cu I-¼-\n¡p-|v. |-Xm-Wv. ZoÀ-L-Im-e \n-t£-]-IÀ-¡v h-en-b A-h-k-c-§Ä e-`n-¡p-¶ Im-ew.

^yq¨À {Kq¸v Uo

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

27


C³sh-Ìvsaâ v ssKUv

INVESTMENT GUIDE

hnþKmÀUv A-Sn-ap-Sn am-dp-¶p C ´y³ Ce{ÎnIv B³Uv Cet{ÎmWn

Ivkv KpUvkv hn]Wnbnse I-cp-¯p-ä tIc-f {_m³-Uv hnþKmÀUv A-Sn-ap-Sn am-ä¯ns\m- c p- § p- ¶ p. DÂ- ¸ -¶-§-fp-sS cq-]-IÂ-¸\-bn ap-X D-]-t`màm-hn-\v \Â-Ip-¶ tkh-\-¯n h-sc ]qÀ-W -am-sbm-cp ap-JÑm-b amä-am-Wv A-Wn-b-d-bn sIm-¨u-tk-¸v H-cp-§p-¶Xv. C-Xn-sâ `m-K-am-bn tem-tKm-bpsS ]-cn-jv-I-cn-¨ ]-Xn¸S- ¡ w X- b m- d m- b n- I -gn-ªp. 1977 Ffn-b \ne-bn sIm-¨u-tk-¸v Nn-än-e-¸n-Ånsb-¶ ZoÀL-ZÀ-inbm-b kw-cw-`-I³ Xp-S-¡-an-« hnþKmÀ-Uv, \mÂ-¸Xmw hÀj-¯n Iq-Sp-X bp-h-Xzt¯m-sS ]p-\-c-h-Xn-¸n-¡p-¶-Xn-sâ `m-K-amWv Cu am-äw. C-´y-bn-se a-säm-cp am-\p-^m-Iv-Ndnw-Kv I-¼-\n-sb-¶ km-[m-c-W hn-tij-W-¯n H-Xp-§msX, I¼\n I-Ss¶-¯n-bn-cn-¡p-¶ ta-J-e-I-fn-seÃmw

]pXn-b t]cpw tem-tKm-bp-a-m-bn

cq-]-IÂ-¸-\-bnepw {] I-S-\-¯n-epw a-äp-Å {_m³-UpI-sf A-Xn-ibn-¸n-¡p-¶ ]pXnsbm-cp DÂ-¸-¶-t{i-Wn A-h-Xcn-¸n-¡m-\pÅ X-bm-sdSp-¸n-em-Wv hnþKmÀUv. hcpw \m-fp-I-fn ]m- t ¡- P nw- K v ,  do- s äbvÂ, aoUn-b I-ayq-Wnt¡-j³ F-¶p th-| Nn-än-e-¸n-Ån- FÃm-X-e-¯nepw I¼\n- b psS ]pXn- s bm- c p hy-ànXzw A-\p-`-h-thZy-am-Ip-sa-¶v hnþKmÀUv sN-bÀ-am³ sIm-¨utk-¸v Nn-än-e-¸n-Ånbpw am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ an-Yp³ Nn-än-e-¸n-Ånbpw Nm-\Â ]mÀ-Sv-WÀ-amÀ-¡v AS-¡w \ÂIn-b k-tµ-i-¯nÂ hy-à-am¡p-¶p. D-]-t`m-àr tk-h-\w, k-s¹ sNbv³ am-t\-Pv-saâv, sk-bvÂ-kv B³Uv amÀ-¡-änw-Kv XpS§nb ta-J-e-I fnse \nc-´-c cq-]m-´-co-I-c-W¯ns\m-Sp-hnem-Wv I¼-\n ]p-\-c-h-X-cn¸n¡p-¶-sX¶v hnþKmÀ-Uv km-c-YnIÄ ]-d-bp-¶p.

Pnt bmP nXv {]

[y-¯nÂ, I-¼-\n-bp-sS XpS-¡w ap-X-ep-Å D-]-t`m-àm-hv sI sI BÀ hÀ-a ]pXnb temtKm {]-Imi-\w sN-bv-Xp. C-´y-bn-se hnhn-[ `m-K-§-fn-epw KÄ^v cm-Py-§-fn-ep-am-bn hym-]n-¨p In-S-¡p-¶ 511 Hm-^o-kp-I-fn-eq-sS H³]-Xv e-£-t¯mfw D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v tkh-\w \Â-Ip-¶ Pn-tbm-Pn-Xv 29,000 tIm-Sn cq-]-bp-sS B-kv-Xn ssIImcyw sN-¿p¶p. \n-t£], K-thj-W, D-]-tZ-i-I ta-J-e-I-fn Iq-Sp-X {i-² tI-{µo-I-cn-¨v \n-t£-]-IÀ-¡v an-I¨ amÀ-K-\nÀ-t±-i-§Ä \Â-Ip-¶-Xn-\p-Å kw-hn-[m-\w GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-¶v kn sP tPmÀ-Pv ]-dªp. Hmtcm hy-àn-bp-sSbpw B-h-iym-\p-k-c-W-ap-Å \nt£-] ]-²Xn (^n-\m³-jy ¹m-\nwKv) H-cp-¡m\pw C³-sh-Ìv-saâv A-ssUzkdn kÀ-ho-kv Xp-S-§m\pw ]-²-Xn-bn-«-Xmbpw A-t±-lw ]-d-ªp. I-¼-\n-bp-sS Hmlcn C-S-]m-Sp-I-fp-sS 90 i-Xam-\-hpw \-S-¡p-¶ CâÀ-s\ äv, sam-_o F-¶n-h-bn \-ho-\am-b Un-Pn-ä kmt¦Xn-I hn-Zy H-cp-¡p-¶-Xn\m-bn Iq-Sp-X ap-XÂ-apStemtKm {]-Im-i-\ N-S-§n F. _m-e-Ir-jvW³, k-Xo-jv ¡v \-S-¯p-sa¶pw knsP ta-t\m³, sI.sI.BÀ hÀ-a, kn.sP tPmÀPv, tPmÀ-Pv A-dn-bn-¨p. P-b tP¡-_v A-e-Iv-km|À F-¶nhÀ

ap-J \nt£-] tk-h-\ Zm-Xm-¡fm-b Pn-tbm-Pn-Xn-\v C-\n ]pXn-b t]cpw temtKm-bpw. \nt£-] tk-h-\ cwK-¯v aq-¶p ]-Xn-äm-|v ]qÀ-¯n-bm-¡p-¶-Xn-sâ `m-Kam-bm-Wv I¼-\n ]pXn-b {_m³-Unw-Kn-\v H-cp-§p-¶-Xv. Pn-tbm-Pn-Xv ^n-\m³-jy kÀ-hok-kv F-¶-m-bn-cn¡pw I¼-\n C-\n ap-X D-]-tbm-Kn-¡p-I. {^©v _-lp-cm-{ã _m-¦nw-Kv Øm-]-\am-b _n-F³-]n ]mcn-_-bp-am-bp-Å I-cmÀ ]pXp-¡n-b-Xn-sâ `m-K-am-bmWv Cu amäw. sIm-¨n-bn Pn-tbm-Pn-Xv Øm-]-I\pw am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-ä-dpamb kn sP tPmÀPv, F-Iv-kn-Iyq-«n-hv Ub-d-Iv-äÀ k-Xo-jv ta-t\m³, Pn-tbm-Pn-Xv sSIv-t\m-f-Po-kv am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ F _m-e-Ir-jv-W³ F-¶n-h-cp-sS km-¶n-

hïÀem tlmfntUbv-kn\v 214.17 tImSnbpsS sam¯hcpam\w h |Àem tlmfntUbvkn\v 2016-þ17 se BZy H³]Xp amk¡mebfhn 214.17

tImSnbpsS sam¯hcpam\w. Ignª hcvjw CtX Imebfhn t\SnbXv 176.55 tImSnbmWv. F¶m Øm]\¯nsâ AämZmbw 52.25 tImSnbn \n¶pw 29.63 tImSnbmbn

Ipdªp. sslZcm_mZn ASp¯nsS {] hÀ¯\w Bcw`n¨ ]pXnb ]mÀ¡nsâ \nÀ amWs¨ehpIÄ \nan¯amWv AämZmbw IpdªXv. AtXkabw, kµÀ iIcpsS F®¯n 17 iXam\¯nsâ hÀ²\ hp|mbXmbn Øm]\¯nsâ am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ Acp¬ Nnäne¸nÅn ]dªp.

Fkv_nsF ss{Xamk em`w 2152 tImSn cq] cm

Pys¯ Gähpw henb _m¦mb Fkv_nsF HtÎm_À, - Unkw_À ssXamkem`¯n 71 iXam\w hÀ[\. 2152.2 tImSn cq]bpsS ss{Xamk em`amWv t\ SnbXv. Fkv_nsF A\p_Ô Øm]\§fpsSbpw D]Øm]\§fpsSbpw IqSn em`w/ \ãw IW¡nseSp¯pÅ XpIbmWnXv. Fkv_nsF Häbv¡v t\SnbXv 2610 tImSn cq]bpsS em`amWv. Ignª hÀjw CtX Imebfhn 1115.3 tImSncq]bpsS em`amWv _m¦v t\ SnbXv. Häbv¡pÅ hcpam\w 53587.5 tImSncq]bpw sam¯¯nepÅ hcpam\w 75537.2 tImSn cq]bpamWv. In«m¡S¯n\mbn \o¡nh¨Xv 8942.83 tImSn cq]. Ignª sImÃw CXv 7949.38 IqSnbmbncp¶p. Cu ss{Xamk¯nse In«m¡S A\p]mXw 4.24 iXam\ amWv. ap³sImÃanXv 2.89 iXam\ambncp¶p.

aW¸pdw ^n\m³kn\v Cc«nem`w kz

ÀW¸Wb I¼\nbmb aW¸pdw ^n\m³kv \ S¸p km¼¯nI hÀj¯nsâ aq¶mw ]mZ¯n 202.52 tImSn cq]bpsS AämZmbw t\Sn. Ignª hÀjw CtXImebfhn 100.34 tImSn cq]bpsS AämZmbamWv aW¸pdw t\ SnbXv. hcpam\w 616.20 tImSnbn \n¶pw 46.14 iXam\w DbÀ¶v 900.15 tImSncq]bmbn. c|p cq] hnebpÅ Hmlcnsbm¶n\v 50 ss]k \nc¡n I¼\n em`hnlnXw {]Jym]n¨n«p|v. t\m-«p\n-tcm-[-\-¯nsâ k-a-b-¯mWv Cu t\-«w ssI-h-cn¨-Xv F-¶-Xn k-t´m-jn-¡p-¶p F-¶v a-W-¸p-dw ^n-\m³-kv am-t\ -Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ hn.]n \-µ-Ip-amÀ ]-dªp.

28 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017


hhhhhhh

DDDDDDDDD

tIcf I¼-\n-I-fpsS Hmlcn A-h-tem-I-\w

tI-{µ _-P-än-sâ kzm-[o-\w hn-]-Wn ap-t¶-äw Xp-S-cp-¶p 2017þ18

km-¼-¯n-I hÀ-j-t¯-¡p-Å tI-{µ _-P-äv Hm-l-cn hn-]-Wn-¡v ]-IÀ-¶v \Â-Inb D-t¯-P-\w s^-{_p-h-cn c-|mw h-m-c-¯n-epw Xp-S-cp-I-bm-Wv. 2017 P-\p-h-cn 27 ap-X s^-{_ph-cn 10 h-sc-bp-Å c-|m-gv-N- Im-e-b-f-hn-\pÅn tI-c-f I-¼-\n-I-fp-sS Hm-l-cn hn-ebn-epw C-Xn-sâ {]-Xn-^-e-\w Im-Wmw. _-lp-`q-cn-]-£w I-¼-\n-I-fp-sS -bpw Hm-l-cn hn-e-IÄ C-¡m-e -b-f-hn Ip-Xn-¸v tc-J-s¸-Sp-¯nb-t¸mÄ G-Xm-\pw Nn-e- Hm-l-cnIÄ am-{X-am-Wv \-ã-ap-|m-¡nb-Xv. sI.F-kv.C, F-kv._n.än, ap¯q-äv ^n-\m³-kv, a-W-¸p-dw ^n-\m³-kv, hn KmÀ-Uv, In-sä -Iv-kv F-¶n-h-bp-sS Hm-l-cn-I-fmWv C-¡m-e-b-f-hn G-ä-hpw an-I-¨ t\-«w \n-t£-]-IÀ¡v \Â-In-b-Xv. P-\ph-cn 27\vv 705 cq-]-bm-bn-cp-¶ sI.F-kv.C-bp-sS Hm-l-cn hn-e 55 cq-] hÀ-[-\-tbm-sS 760 cq-]-bm-bn IpXn-¨p-bÀ-¶p. F-kv._n.än-bp-sS Hm-l-cn hn-e 553.45 \n-¶pw 21.90 cq-] D-bÀ-¶v 575.35 cq]-bm-bn. ap-¯q-äv ^n-\m³-kn-sâ Hm-l-cn hn-

2017 P-\p-h-cn 2017 s^{_p-h-cn 27se hne (cq-]) 10se hne (cq-]) At¸mtfm Stbgvkv 187.35 182.45 F.-hn.än 34.65 36.80 sIm-¨n³ an-\-dÂ-kv & dq-ss«Â 127.50 118.75 [\-e£van _m¦v 24.10 25.55 Cut̬ s{SUvkv 142.65 129.15 F^v.-F.-kn.än 33.55 37.25 s^U-d _m¦v 78.60 84.45 Pntbm-PnXv 38.05 39.25 Pn.-än.-F³ sSIv-kv-ssäÂkv 15.00 14.30 lmcn-k¬kv ae-bmfw 82.25 88.15 C³-Unt{S-Uv (sP-.BÀ.Pn) 38.00 37.05 tIcf BbpÀthZ 71.55 76.85 InsäIvkv 417.50 433.30 sI.-F-kv.C 705.00 760.00 aW-¸pdw ^n\m³kv 80.05 98.90 ap¯qäv Iym]nä kÀhokv 270.20 271.10 ap¯qäv ^n\m³kv 320.75 340.85 \näm sPe-än³ 209.35 208.45 ]mävkv]n³ C´y 13.45 13.45 d_v^ne 51.20 50.00 Fkv.-_n.än 553.45 575.35 ku¯v C-´y³ _m¦v 21.40 22.95 {ioiàn t]¸À anÂkv 8.00 7.87 shÀsSIvkv skIyq-cn-äokv 2.70 3.25 hnþ-KmÀUv* 196.05 213.65 h|Àem 375.20 375.70 I¼\n

e-bn 20.10 cq-]-bp-sS-bpw a-W-¸p-dw ^n-\m³kn-sâ hn-e-bn 18.85 cq-]-bp-sS-bpw hn-þ-KmÀUn-sâ hn-e-bn 17.60 cq-]-bp-sS-bpw hÀ-[-\-bp|mbn. In-sä-Iv-kn-sâ Hm-l-cn hn-e 15.80 cq-] D-bÀ-¶v 433.30 cq-]-bn-se-¯n. lm-cn-k¬ a-e-bm-fw, s^U-d _m-¦v, tI-c-f B-bpÀth-Z F-¶n-h-bp-sS Hm-l-cn-Ifn b-Ym-{I-aw 5.90, 5.85, 5.30 cq-]-bp-sS hÀ-[-\-bp-|m-bn. Cu-t̬ s{S-Uv-kv, sIm¨n³ an-\-dÂ-kv, A-t¸m-tfm S-tb-gv-kv F-¶n-h-bm-Wv Gä-hpw Iq-Sp-X \-ãw tc-Js¸-Sp-¯n-b Hm-l-cn-IÄ. Cukv-tä¬ s{S-Uv-kv 142.65 cq-]bn \n-¶pw 13.50 cq-]-bp-sS Ip-d-thm-sS 129.15 em-Wv t¢mkv sN-bv-X-Xv. sIm-¨n³ an-\dÂ-kn-sâ Hm-l-cn hn-e-bn 8.75 cq-]-bp-sS-bpw A-t¸m-tfm S-tb-gv-kn-sâ hn-ebn 4.90 cq-]-bp-sS-bpw C-Sn-hp-|m-bn. _m-¦nw-Kv Hm-l-cn-I-sf-t¸m-se a-äp-Å [-\-Im-cy Øm-]-\§-fp-sS Hm-l-cn-I-fpw hy-Xy-kv-X tXm-Xn apt¶-äw tc-J-s¸-Sp-¯p-I-bp-|m-bn.

_m¦p-IÄ DÄ-¸-sS-bp-Å [-\-Im-cy Øm-]-\-§-sfÃmw t\-«w ssI-h-cn¨p

*Hml-cn hn-`-P-\-¯n-\v ti-j-ap-Å hne

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

29


hnZym-`ym-k-cwKw

EDUCATION

Imw]-kv t¹-kv-saân Xn-f-§mw,

kz]v\ tPm-en t\Smw

Imw]-kv t¹-kv-saân-\v H-cp§pw ap³-]v Xm³ B-{K-ln-¡p-¶ kz]v\ tPm-en-bn-te-s¡-¯m³ kz-bw ]m-I-s¸-Sp¯pI [\w \yqkv _yqtdm

B

-h-iy-¡mÀ Gsd, F-¶m A-hkc-§Ä Ip-d-hpw. C-Xm-Wv Imw]-kv t¹-kv-saân-sâ C-t¸m g-s¯ Ah-Ø. kz-]v-\- tPm-en tIm-gv-kv I-gnbpw ap-¼pX-s¶ e`n¡pI F¶Xv DtZym-KmÀ-°n-sb kw-_-Ôn-¨n-S-t¯m-fw G-sd B-izm-k-I-camWv. C¯c-¯n Imw]-kv t¹-kv-saân Xn-f-§m³ k-lmbn-¡p-¶ Nn-e amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä...

bm³. hr-¯n-bp-Å jq BsW-¶v D-d-¸m¡p-I. l

l A-h-k-c-§-sf-¡p-dn-¨v hyà-am-bn a-\-kn-em¡p-I: tIm-sf-

Pn t¹-kv-saânsâ Npa-X-ebpÅ D-tZymK-Øt\mSv -G-sXm-s¡ I-¼-\n-I-fm-Wv t¹-kv-saân-\v F-¯p¶-Xv F-¶v tNm-Zn-¨p a-\-kn-em-¡p-I. A-h-cp-sS sk-e-£³ t{]mk-kv F-§-s\-bm-bn-cn-¡p-sa-¶v hÀj-§-fp-sS A-\p-`-h-k-¼¯p-sIm-|v B DtZym-KØ-\v ]dbm³ km-[n-t¨-¡pw.

l \n-§Ä Sow s¹-bÀ BtWm?: an-I-¨ Sow s¹-bÀ B-b-h-À¡v an-

l \n-§-fp-sS e£yw F-´mWv?: \n-§Ä e£yw sh-¡p-¶ kz-]v-\-tPm-en G-Xm-sW-¶ Im-cy¯n hy-àX-bp-|m-IWw. G-Xv I¼-\n-bn tPm-en sN-¿m³ B-{K-ln-¡p¶p? AXpw G-Xv tdm-fnÂ? C-¡mcy-§-fn hy-à-X-bp-s|-¦n A-Xn-\p-th-|n-bp-Å H-cp-¡-§Ä F-fp-¸-amIpw. l B-IÀ-j-Iam-b sd-kyq-sa X-bm-dm¡pI: FÃm tPm-en¡pw Iq-Sn H-cp sd-kyq-sa F¶ co-Xn-bm

-Wv ]-eÀ-¡pw. F-¶m I-¼-\nbpw tdmfpw A-dn-ªv A-Xn-\-\p-k-cn-¨p-Å sd-kyq-sa-bm-Wv X-bm-dm-t¡-|Xv. sd-kyq-sa-bn-ep-Å hn-h-c-§Ä k-Xy-k-Ô-am-bn-cn-¡m³ {]-tXy-Iw {i-²n-¡p-I. l I-gn-hp-IÄ h-fÀ-¯n-sb-Sp¡p-I: Bß

F.F-kv Kn-cojv

30 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

hn-izm-kw D-|mIp-I F¶-Xv ]-c-a {]-[m-\-amWv. t\m«-¯nepw `m-h-¯nepw B-ß-hn-izm-kw kv-^p-cn-¡Ww. DuÀ-Pkz-e-X-bp-Å D-tZym-KmÀ-°n-IÄ {]-tXy-Iw {i-²n-¡-s¸-Spw. B-i-b-hn-\n-a-b-ti-jn-bm-Wv h-fÀ-¯nsb-Sp-t¡-| a-säm-cp {]-[m-\ kv-InÂ. l CâÀ-hyq-hn-\m-bn H-cp§p-I: \n-§-fp-sS sUm-sa-bv³ ta-J-e-I-sf-¡p-dn-¨pÅ tNm-Zy-§Ä CâÀhyq-hn-ep-|m-Ipw. tPm-en tX-Sp-¶ Øm-]-\-¯n-sâ sh_v-ssk-äv k-µÀ-in¨v "F-_u-«v A-kv' `m-Kw \-¶m bn hm-bn-¨p a-\-kn-em-¡p-I. tNm-Zy-§Ä-¡v k-Xy-k-Ô -am-bn D¯-cw ]-d-bp-I. CâÀ-hyq-hn-\v t]m-Ip-t¼mÄ t^mÀ-a {U-kv tIm-Uv X-s¶ thWw. tIm-sf-Pnse bqWn-t^m-an-em-Wv CâÀ-hyq-hn t]m-Ip-¶-sX¦n A-Xv hr-¯n-bm-bn C-kv-Xn-cn-bn-«p-th-Ww A-Wn-

]n.än tPmÀPv

sl-Uvþ lyq-a³ dn-tkm-gv kkv, A-t¸mtfm S-tb-gv-kvþsNss¶

""dn-{Iq-«v-saân aq-¶v Imcy-§Ä-¡m-Wv Rm³ {]m -[m\yw \Â-Ip-¶-Xv. H-¶v an-I-¨ B-i-b-hn-\n-a-b-tijn-bmWv. tI-c-f-¯nse hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS B-i-b -hn-\n-a-b-ti-jnbpw Cw-¥n-jv ]-cn-Úm-\hpw Gsd sa-¨-s¸-Sp-t¯-|n-bn-cn-¡p¶p. c-|mas¯ {][m-\ LS-Iw hy-hkm-b ta-J-e-sb¡p-dn-¨p-Å {]m-tbmKn-I Úm-\-am-Wv. sshhn-[y-amÀ-¶ ]-cn-io-e-\-]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sSbpw tIm-sf-Pn-se ]qÀ-Æ-hn-ZymÀ-°n-I-fp-am-bn k-l -I-cn-¨p-Å {]-hÀ-¯-\-§-fn-eq-sSbpw hy-hkmb ta-J-e-bn- F-´p-\-S-¡p-¶p F-¶-Xn-s\¡p-dn-¨v hn-ZymÀ-°n-I-fn A-h-t_m-[w krãn-¡m³ tIm-sf-P-[n-Ir-XÀ ap³-ssI-s¿-Sp¡Ww. aq-¶ma-s¯ L-SIw, hn-ZymÀ-°n-bp-sS t\-Xr-Xz KpW-amWv. A-Xv hn-ZymÀ-°n kz-bw hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-t¡-|-XmWv. Cu aq-¶v Im-cy§Ä Ht¶m ct|m am-k-§Ä sIm-|v t\-Snsb-Sp-¡m-\m-InÃ. s{]m-^-j-W hn-Zym-`ym-k Im-ew ap-gp-h³ A-Xn-\m-bn ]-cn-{i-an-¡-Ww.''

{Kq-¸v Un-kv-I-j³ {]-[m\w:

{Kq-¸v Un-kv-I-j³ ]-cn-io-en-¡m³ an¡ tIm-sf-Pp-Ifpw hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v A-h k-c-sam-cp-¡m-dp|v. A¯-cw A-h-k-c§Ä ]T-\-Im-e-¯pX-s¶ {]-tbm-P-\-s¸ -Sp-¯p-I. kp-lr-¯p-¡-fp-am-bn tNÀ-¶v {Kq-¸v Un-kv-I-j³ ]-cn-io-en-¡Ww. {Kq¸v Un-kv-I-j-\n an-I-¨ {]-IS-\w \-S¯m-\p-Å h-gn-I-sf-¡p-dn-¨v CâÀ-s\-än Xn-c-bp-I.

ssh-kv {]-kn-Uâvþ lyq-a³ dn-tkm -gvkkv, hnþKmÀ-Uv C³-U-kv-{Sokv

""D-tZym-KmÀ°ntbm-Sv R-§-fp-sS I-¼-\n-sb-¡p-dn-¨v F-´-dnbmw F¶ tNmZyw tNm-Zn-¡mdp|v. A-Xn \n-¶v A-h-cp-sS a-t\m`m-hw a-\-kn-em-¡m-\m-Ipw. ]Tn-¡m \pw ]pXn-b Im-cy-§Ä a-\-kn-em-¡m \pw XmÂ-¸-cy-ap-Å-bm-fm-Wv D-tZym KmÀ-°n-sb-¦n A-bmÄ I-¼-\n-bp-sS sh_v-sskäpw a-äpw t\m-¡n ]pXn-b Im-cy-§Ä a-\-kn-em-¡n-bn-cn-¡pw. H-gp¡³ a-«n-ep-Å D-¯-c-§Ä ]-d-bp-¶h-cp|v. F-¶m I-¼-\n-sb-¡p-dn-¨v B-g-¯n a-\-kn-em-¡p-¶-h-cmWv a-Xn-¸p-f-hm-¡p-¶Xv. H-c-p Xp-S-¡-¡m-c -\n \n-¶v H-cn¡-epw A-\p-`-h-k-¼ ¯pw ssh-Z-Kv-[yhpw {]-Xo-£n-¡m-\mInÃ-tÃm. t]m-kn-äo-hm-b a-t\m-`m-h-amWv Rm³ {]-[m-\-ambpw H-cp Xp-S-¡¡m-c-\n \n-¶v {]-Xo-£n-¡p-¶-Xv.

s^{_phcn 28, 2017

I-¨ {]-IS-\w Im-gv-N-sh-¡m-\m-Ip-w. AXn\m \n-§-fp-sS a-t\m-`m-hw A-dn-bm\pÅ tNm-Zy-§Ä t¹-kv-saâv t{]m-k-knep-|m-Ipw. H-¸w \n-§-fp-sS eo-UÀjn-¸v Kp-W-§fpw hn-e-bn-cp-¯pw.

l A-dn-hv \-ho-I-cn¨p-sIm-|n-cn¡p-I: ]mT -]p-kv-X-I-¯n-se A-dn-hv h-f-sc -{]-[m-\-am-sW-¦nepw A-Xv am{Xw t]m-c. kz]v\ tPmen, e-£y-an-Sp-¶-hÀ X-§-fp-sS ta-J-e-bn \-S-¡p-¶ G-ähpw ]pXn-b Imcy-§-sf-¡p-dn-¨v A-dn-bWw. Iq-Sp-X Im-cy-§Ä ]Tn¡m³ a-t\m-`m-hw D-Å-bm-fm-Wv \n-§-sf¶ tXm-¶Â CâÀhyq t_mÀ-Un-\v a-Xn-¸p-f-hm-¡pw. l ]-cn-io-en¡p-I: {]ap-J I-¼-\n-I-fp-sS sk-e-£³ co-Xn-I-fpw sS-Ìv ]m-täWp-sam-s¡ CâÀs\-än e-`y-amWv. A-h t\c-s¯ a-\-kn-em-¡n-bn-cp¶m F-gp-¯p-]-co-£-I-fnepw CâÀ-hyq-hnepw Xn-f§m-\m-Ipw.

KnÂ-_À-«v Unkq-k

P-b-cm-P³ hn

F-hn-än

""hn-ZymÀ-°n I-sf dn-{Iq-«v sN-¿pt¼mÄ A-h-À-¡v X-§-fp-sS ta-Je-bn-ep-Å A-dn-hn-

ssh-kv {]-knUâvþ lyq-a³ dn-tkm-gvk-kv & A-Uv-an-\n-kv-t{Sj³

¹m-tâ-j³-kv Un-hnj³ Im-en-I hn-j-b-§-sf-¡p-dn-¨p-Å D-tZym-KmÀ-°n-bp-sS A-dn-hv ]cntim-[n-¡m-dp-|v. ]mTy-hn-j-b-§Ä¡-¸p-d-t¯-¡pÅ hm-b-\m-io-ew H-cp D-tZym-KmÀ-°n-¡v {]-[m-\-amWv. Rm³ {]-[m-\yw \Â-Ip-¶ a-säm-cp LS-Iw Nn-´-I-fnepw B-i-b-§-fn-ep-ap-Å hy-à-X-bmWv. CâÀ-hyq-hn-\v H-cp-§nbmtWm D-tZym-KmÀ-°n F-¯n-bn-cn-¡p¶-Xv F-¶Xpw {]-[m-\-amWv. {i-²n¡p-¶ a-säm-cp {]-[m-\-LSIw D-tZym-KmÀ-°n-bp-sS B-i-b-hn-\n-ab-ti-jn-bm-Wv.

sl-Uvþlyq-a³ dn-tkm-gvkkv, sIm¨n³ CâÀ-\m-jW F-bÀ-t]mÀ-«v

sâ B-gw (conceptual understanding) ]cn-tim-[n-¡m-dp|v. ]mTy-hn-j-b-§Äs¡m-¸w X-s¶ X-§-fp-sS ta-J-e-bn C-t¸mÄ F-´p kw-`-hn-¡p-¶p, ]pXn-b s{S³-Up-IÄ F-´m-Wv.. Xp-S§n-b Im-cy-§-Ä D-tZym-KmÀ-°n A-dn-ªncn-¡-Ww. dn-{Iq-«v-saân {]m-[m\yw sIm-Sp-¡p-¶ a-säm-cp {][m-\ LSIw B-än-äyq-UmWv. D-tZym-KmÀ-°n-bp-sS at\m-`m-hw a-\-kn-em-¡m³ hnhn[ tNmZy-§Ä tNm-Zn-¡m-dp|v. \n-§-sf-¡pdn-¨v \n-§Ä X-s¶ hn-e-bn-cp-¯p-I, XmÂ-¸-cy-§Ä F-s´ms¡-bmWv? \n-§-fp-sS t\-«-§Ä F-s´m-s¡-bmWv?... Xp-S§n-b tNm-Zy-§-fn \n-¶v B-än-äyq-Uv hy-à-am-Ipw.''


_nkn-\kv tIcf

BUSINESS KERALA

tIc-f-¯n ]pXn-b ]-²-Xn-I-fp-am-bn ¢-_v a-lo-{µ tI

c-f-¯n ]pXn-b \nt£-] ]-²-Xn-I-fp-am-bn ¢-_v a-lo{µ. aq¶m-dnepw A-ã-ap-Sn-bnepw ]pXn-b dn-tkmÀ-«p-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn-«p|v. Iq-Sm-sX an-I-¨ Ø-ew e-`yam-Ip-I-bm-sW-¦n a-e-_mÀ ta-J-e-bn-epw dn-tkmÀ-«p-IÄ Øm-]n-¡p-sa-¶v a-lo-{µ dntkmÀ-Sv-kv & tlm-fn-tU-bv-kv C-´y en-anä-Uv No-^v amÀ-¡änwKv Hm-^o-kÀ Kn-cn-[À koXmdmw ]-dªp. \n-e-hn aq-¶mÀ, A-ã-apSn, ]q-hmÀ, sN-dmbn, Ip-a-cIw, tX-¡Sn, B-e¸p-g F-¶n-hn-S§-fn-em-bn F-«v dn-tkmÀ-«p-IÄ a-lo{µ tlm-fn-tU-bv-kn-\v D-|v. A-ã-ap-Snbn-se ^v-tfm-«nw-Kv dn-tkmÀ-«v k-©mcn-I-fp-sS {]n-b-s¸-« C-S-am-bn am-dn-bn-

«p-s|¶pw A-t±-lw ]-d-ªp. C-tXm-sSm¸w Ah[n¡m-e bm-{X I - Ä-¡n-Sb - n an-Is - ¨m-cp Xm-ak - Øew I-s|-¯m-\pÅ _p-²n-ap-«n\v ]- c n- l m- c - h p- a mbn F-¯p-Ib - pw sN¿p¶p ¢-_v a-lo{µ. sh-t¡j³ Hm-WÀ-jn-¸v F-¶ B-ib - ¯ - n-sâ Nph-Sp-]n-Sn-¨v tem-Is¯ hnhn-[ dn-tkmÀ-«p-If - n Xm-ak ku-Icyw H-cp-¡p-I-bm-Wv ChÀ. ]-e hy-àn-IÄ H-tc h-k-Xn-bp-sS D-S-a-Øm-h-Im-iw ]-¦p-sh-¨v D-]-tbmKn¡p-I F-¶-Xm-Wv sh-t¡j³ Hm-

WÀ-jn-¸v F-¶ B-ibw. ¢-_v a-lo-{µbn sa-¼À-jn-¸v ^okpw hmÀjn-I h-cn-kw-Jybpw \Â-Ip-t¼mÄ B-Uw_-c h-kX - n-If - n hÀ-j¯ - n G-gp ]-Iepw F-«p cm-{Xnbpw Xm-ak - n-¡m\p-Å A-hk-cw e-`n-¡p¶p. a-lo{µ tlm-fn-tU-bvk - n-\p Io-gn-ep-Å dntkmÀ-«p-If - n am-{Xaà a-äv sh-t¡ j³ Hm-WÀ-jn-¸v I-¼\ - n-If - p-sS D-Sa - Ø-Xb - n-epÅ tem-Is - ¯ 4500 te-sd dn-tkmÀ-«p-If - nepw Xm-ak - n-¡m-\p-Å A-hk-cw ¢-_v sa-¼À-¡v e-`n-¡p¶p. ]n-cn-ap-dp-¡a - nÃm-sX H-gn-hp-Im-ew Ip S- pw_-t¯m-sSm-¸w B-kz-Zn-¡m\pw tlm«Â ap-dn-If - p-sS hm-SI - hÀ-[\ - bpsS `m-cw GÂ-¡m-Xn-cn-¡m\pw C-Xn-eq s - S D-]t- `m-àm-hn-\v km[n-¡p¶p.

sN-dp-In-S kw-cw-`-§Ä-¡v I-cp-t¯-In

hym-]mÀ 2017 kw-

Øm-\-s¯ sN-dp-In-S, C-S-¯-cw, kq-£v-a hy-h-km-b kw-cw-`-§Ä-¡v D-WÀ-th-Im³ kw-Øm-\ hm-Wn-Py h-Ip¸v kw-L-Sn-¸n-¨ _n-kn-\-kv Sp _n-kn-\-kv ao-äm-b hym-]mÀ 2017 A-h-km-\n-¨-t¸mÄ 400 tIm-Sn cq-]-bp-sS hm-Wn-Py A-t\z-j-W-§Ä e-`n-¨-Xm-bn kw-Lm-S-IÀ. t_mÄ-Km-«n ]m-e-kn \-S¶ {Xn-Zn-\ kw-K-a¯n 7,400 A-[n-Iw hm-Wn-Py Iq-Sn-¡m-gv-NIÄ \-S¶p. 683 _-bÀ-amÀ c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xn 437 t]À ]-s¦-Sp-¯p. sk-ÃÀ-am-cp-tS-Xm-bn 200 Ìm-fp-I -fp-|m-bn-cp-¶p. 46 hn-tZ-i cm-Py-§-fn \n-¶mbn 120 Hm-fw hn-tZ-i {]-Xn-\n-[n-I-fpw ta-f-bn ]-s¦-Sp-¯p. Hm¬-sse³ h-gn ap³-Iq«n \n-Ýbn-¨-h-bm-bn-cp¶p _-bÀ þ-sk-ÃÀ Iq-Sn-¡m-gv-N-I-fn-e-[n-Ihpw. `-£y kw-kv-I-c-W ta-J-e-bn \n¶m-Wv C-¯-h-W Iq-Sp-X {]m-Xn-\n-[yw D-|m-b-Xv. hy-h-km-b hm-Wn-Py U-b-d-Ivätd-äv ap-tJ-\ _n-kn-\-kv kw-K-a-¯n ]-s¦-

Sp-¯ an-I-¨ sk-ÃÀ-¡v GÀ-s¸-Sp-¯n-b {]-Y-a A-hmÀ-Uv Nm-e-¡p-Sn-bn-se dm-t]mÄ- km-\n-¹m-Ìn-\v \Â-In. kw-Øm-\-¯n-sâ hym-h-km-bn-I DÂ-¸m-Z-\-£a-X {]-ZÀ-in-¸n-¡p-I, hy-h-km-b h-fÀ-¨ Xz-cn-X-s¸-Sp¯p-I, B-bpÀ-th-Zw, ssI-¯-dn, sS-Ivkv-ssäÂ-kv, Xp-Wn-¯-c-§Ä, d-_À, I-bÀ, I-c-Iu-i-ew Xp-S-§n hn-hn-[ taJ-e-I-fn-se D¸¶-§Ä-¡pw km-t¦Xn-I hn-Zy-IÄ-¡pw {]-Nm-cw \Â-Ip-I Xp-S-§n-b e-£y-t¯m-sS-bm-Wv hym]mÀ kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. hy-h-km-b hm-WnPy U-b-d-Ivä-td-äv, lm³-Uv-eqw-kv B³Uv sS-Iv-kv-ssäÂ-kv U-b-d-Ivä-td-äv, hy-h-km-b hn-I-k-\ tImÀ-]-td-j³ F¶n-h-bp-sS k-lI-c-W-t¯m-sS-bm-Wv kw-Øm-\-¯v aq¶mw X-h-W-bpw _n-kn-\-kv kw-K-aw kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. ^n-¡n hy-h-km-b, hm-Wn-Py ]-¦m-fn-bm-bn.

sF.kn.FÂ sa-Un-em-_v 50 EECP skâ-dp-IÄ B-cw-`n-¡p-¶p _m-

-¦nw-tK-X-c [-\-Im-cy cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-¶ sF. kn.F {Kq-¸v ]p-Xn-b kw-cw-`-am-b sa-Un-em-_n-eq -sS B-tcm-Ky-Nn-In-Õm cw-K-t¯¡v Np-h-Sp-sh-¡p-¶p. C-Xn-sâ `m-K-ambn c|v hÀ-j¯n-\p-f-fn tI-c-f-¯nep-S-\o-fw 50 B[p-\n-I F³-lm³kv-Uv F-Iv-kv-täÀW Iu-|À ]Ä -tkj³ (EECP) skâ-dpIÄ B-cw`n- ¡ p- ¶ - X n- \ m- b n ICL {Kq¸v 100 tIm-Sn cq-] \nt£]w \-S-¯pw. t\m¬ C³-hm-ko-hv ImÀ-Unbm-Iv Nn-In-Õm cw-K-¯v sN-ss¶ B-Øm-\-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-¶ hm-tkm sa-Un-sS Ip-am-bn tNÀ-¶mWv ]²-Xn \-S-¸m-¡p¶Xv. ICL lo bp-hÀ lmÀ-«v F-¶ t]-cn tI-c-f-¯n-sem-«m-sI EECP sS-Iv-t\m-f-Pn hym-]n-¸n-¡p-¶-Xn-\v hm-tkm-sa-Un-sS-¡pam-bn sF.kn.F I-cm-dn-teÀ-s¸-«p. tem-tIm-¯-c \n-e-hmc-ap-f-f Nn-In-Õm kuIcy-§Ä Ip-d-ª \n-c-¡n F-Ãm-hÀ-¡pw e-`yam-¡p-I F-¶-XmWv e-£y-sa-¶v sF.kn.F {Kq-¸v sN-bÀ-am-\pw am-t\-

Pnw-Kv U-b-d-Iv-ä-dp-am-b sI.Pn A-\n Ip-amÀ ]-d-ªp. hn hn-[ X-cw kv-s]-j-sse-kv-Uv {So-äv-saâp-IÄ H-cn-S-¯v e-`yam-¡p-¶-Xn-\m-bn ]-eX-cw Nn-InÂk-Ifpw sa-Un-¡Â tk-h-\-§fpw H-cp- Ip-S-¡o-gn tcm-Kn-IÄ-¡v \Â-Ip-IbmWv ICL sa-Un-em-s_¶v A-t±-lw hy-à-am¡n.

anUn Cu-Ìv F³-{S{]-tW-dn-b tIm¬-t¢-hv amÀ-¨n K

Ä^v cm-Py-§-fn-se _n-kn\-kv km-l-N-cy-§-sfbpw Xn-cn-s¨-¯p-¶ {]-hm-kn-I-Ä-¡v sN-¿m-\m-hp-¶ _nkn\-kv km-[y-XI-sf Ip-dn¨pw ]Tn-¡p-¶-Xn-\m-bn a-e_m-dn \n-¶p-Å kulr-Z Iq-«m-bv-a-bm-b 99 sFUn-b ^m-Ivä-dn _n-kv 2017 an-Un Cu-Ìv F³-{S{]-tW-dn-b tIm¬-t¢-hv kw-L-Sn-¸n-¡p¶p. amÀ-¨v aq-¶p ap-X A-©p h-sc Zp-_m-bvbn-se tlm-fn-tU C³ tlm-«-enem-Wv ]-cn-]mSn. tI-c-f¯n \n-¶p-Å 200 t]À¡v KÄ-^v cm-Py-§-fnse _n-kn\-kv km-lN-cy-§Ä ]Tn-¡m-\p-Å km-l-N-cy-am-Wv C-Xn-eqsS H-cp-¡p-¶-sX-¶v 99 sFUn-b ^m-Ivä-dn `m-c-hm-ln-IÄ ]-d-bp¶p. hy-Xy-kv-X-am-b 20 sk-j-\pIÄ tIm¬-t¢-hn D-|m-Ipw. Zp-_m-bvbn-se {]ap-J _n-kn\-kv hy-ànXz-§-sf ]-cn-N-b-s¸-Sm\pw B-i-b-§Ä ]-¦p-sh-¡m\p-ap-Å A-h-k-c-§fpw H-cp-¡n-bn-«p|v. an-Un CuÌn-s\ Iq-Sm-sX bq-tdm-¸nepw A-ta-cn¡³ sF-Iy-\m-SpI-fnepw D-Å _n-kn\-kv A-h-k-c§-sf Ip-dn¨pw tIm¬ -t¢-hv NÀ-¨ sN-¿pw. ]-{X-k-t½-f-\-¯n Zzm-c-I D®n, hn `-c-Xv-Zmkv, A-^v-Xm-_v ju-¡-¯v sI hn, tKm-]-Ip-amÀ sI, A-Po-jv sse-emIv, ap-kv-X-^ AÂ-ln-Pmkv, ap-kv-X ^ tImkv-tam, a-Po-Zv K-k F-¶n-hÀ ]-s¦-Sp¯p. t^m¬: 9656820000

hn-]p-eo-I-c-W-¯n-\v H-cp§n aq-ey-hÀ-[n-X ImÀ-jn-tImÂ-¸-¶ ta-J-e ]p-

Xn-b Im-e-¯n-se hn-]-Wn-bp-sS B-h-iy-§Ä-¡-\pkrX-am-bn X-§-fp-sS ap-J-Ñm-b am-äm³ tI-c-f-¯n-se sN-dp-In-S ImÀ-jn-I `-£y hy-h-km-b cw-Kw X-¿m-sd-Sp¡p-¶p. C-Xn-sâ `m-K-am-bn kw-Øm-\ K-h¬-saân-sâ k-lm-b-t¯m-sS _mÀ-tIm-Unw-Kv , ]m-t¡-Pnw-Kv cw-Kw \-hoI-cn-¨v h³-In-S _-bÀ-am-sc B-IÀ-jn-¡m³ {i-an-¡p-Ibm-Wv kw-Øm-\ hy-h-km-b h-Ip-¸v. hy-h-km-b h-Ip-¸v sI.F-kv.sF.Un.kn-bp-am-bn tNÀ¶v sIm-¨n-bn-se t_mÄ-Km-«n ]m-e-kn kw-L-Sn-¸n-¨ {Xn-Zn-\ A-{Kn {]-ZÀ-i-\-¯n ImÀ-jn-I `-£y ta-J-ebn \n-¶p-f-f 100 Hm-fw sN-dp-In-S C-S-¯-c kq-£v-a kw-cw-`-§Ä ]-s¦-Sp-¯p. ""Cu cw-K-t¯-¡v Iq-Sp-X _-bÀ-am-sc B-IÀ-jn-¡p¶-Xn-\v ]m-t¡-Pnw-Kv _mÀ-tIm-Unw-Kv ta-J-e-bp-sS \-ho-I-c-W-am-Wv B-h-iyw. aq-eyhÀ-[n-X DÂ-¸-¶-§Ä¡m-Wv C-¯-h-W F-Iv-kv-t]m-bn {]m-[m-\yw \Â-Inb-Xv. -h-cpw hÀ-j-§-fn Cu ta-J-e-sb \-ho-I-cn-¡p-¶ -Xn-\v Iq-Sp-X {i-² \Â-Ipw.'' hy-h-km-b h-Ip-¸v hàmhv A-\n Ip-amÀ ]-d-bp-¶p. hm-g-¸-g¯n \n-¶p-f-f {]-Ir-Xn-Z-¯ ]m-\o-bw, N-¡ lÂ-h, tdm amwtKm kv-Izm-jv Xp-S-§n ImÀ-jn-I ta-J-e-bn \n-¶pf-f \n-c-h-[n aq-ey-hÀ-[n-X DÂ-¸-¶-§-fp-sS Ìm-fp-IÄ {]-ZÀ-i-\-¯n-ep-|m-bn-cp-¶p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

31


hhhhhhh amt\Pvsaâ v

DDDDDDDDD MANAGEMENT

THE CONTRARIAN CONSULTANT

hyXykvXambn Nn´n¡mw, Sn\n ^nen¸v

amµys¯ adnIS¡mw km¼¯nI cwK¯v XfÀ¨ Ft¸mÄ thWsa¦nepw kw`hn¡msa¶ncns¡ F§s\ Icp¯pä Hcp kwcw`w sI«n¸Sp¯v hnPbw sIm¿mw F¶v t\m¡mw

C

´ybnse, {]tXyIn¨v tIcf¯nse kwcw`IÀ t\m«v ]n³hen¡ens\ XpSÀ¶pÅ {lkzIme Xncn¨SnIfn s]«v DgdpIbmWv. F® hne CSnhns\ XpSÀ¶v KÄ^v cmPy§fn DSseSp¯ {] XnkÔn Ignª c|p hÀj ambn tIcf hn]Wnbnepw {] Xn^en¡p¶p|v. 2014 PqWn 100 Atacn¡³ tUmfdn\v apIfnembncp¶ F® hne 2016 P\phcnbn 30 Atacn¡³ tUmfdn Xmsgbmbn. F® hnebnep|mb Cu I\¯ CSnhv, 2016Â, tIcf¯n \n¶pÅ At\ Iw t]cpsS sXmgn \ãs¸Smt\m KÄ^v cmPy§fnse AhcpsS _nkn\kpIÄ AS¨p]q«mt\m CSbm¡nbn«p|v. \hw_À F«n\v AÀ²cm{Xn \ S¶ t\m«v ]n³hen¡ensâ IqSn {]XymLmXs¯ XpSÀ¶v Ignª c|pamk¯n\nsS tIcf¯nse H«p an¡ taJeIfnepw 10--þ50 iXam\w C SnhmWv D|mbncn¡p¶Xv. 2008--þ2009 se BtKmf km¼¯nI amµy¯n\p tijw tIcf¯nse _nkn\kpIÄ A`napJoIcn¡p¶ Gähpw cq£amb {]XnkÔnbmWnXv. tIcf¯nse \n ch[n kwcw`§Ä, ]cky sNehp IÄ sh«n¡pd¨pw Poh\¡msc ]ncn¨phn«pw {]XnkÔnbn \n¶v IcIbdm\pÅ {ia¯nemWv. C¯c¯nepÅ sNehv Npcp¡ensâ bpw te Hm^nsâbpw A\pcW\ §Ä amk§tfmfw k¼Zv hyhØbn {]Xn^en¡pw. F¶ncp¶mepw, {it²bamb Hcp hkvXpX, FÃm taJeIfnse bpw Nne _nkn\kpIsf C¯cw {]XnkÔnIÄ {]XnIqeambn _m[n¨n«nsöv am{Xaà Ah kao] `mhnbn anI¨ hfÀ¨ t\Sm³ X¡ coXnbn apt¶dpIbpw sN¿p¶p. hniZamb ]T\¯n \n¶v a\ knem¡nb Nne hkvXpXIfp|v. s]mXpth Contrarian (XnI¨pw hyXykvXamb ImgvN¸mSv) F¶p hntijn¸n¡p¶ kao]\w kzoIcn ¡p¶hcpsS _nkn\kpIfmWv Cu L«¯n XmcXyta\ anI¨ {]IS \w ImgvNsh¡p¶Xv. Gähpw IqSp X BLmXw Gäphmt§|n h¶hÀ Popular (XnI¨pw km[mcW amb ImgvN¸mSv) kao]\w _nkn\ kn kzoIcn¡p¶hcmWv. Cu hnjbw Bg¯n hniIe\w sN¿m³ Hcp DZmlcWw \aps¡Sp¡mw. Htc taJebn {] hÀ¯n¡p¶, Htc hep¸apÅ c|v

32 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

hyXykvX kwcw`§fpsS kmcYnI sfbmWv \mw hniIe\¯n\v hnt[ bam¡p¶Xv. Cu {]XnkÔn A hÀ CcphcpsSbpw kwcw`§sf F§s\ _m[n¨psh¶v \ap¡v t\m¡mw. kwcw`I³ A, kz´w kwcw`¯nsâ \S¯n¸n XnI ¨pw km[mcWamb ImgvN¸mSv (popular) sh¨p]peÀ¯p¶ hyànbmWv. F¶m kwcw`I³ B XnI¨pw hyXykvXamb (Contrarian) ImgvN¸mSn\v DSabpw. C\n \ap¡v Chsc hniIe\w sN-¿mw.

hn]Wn hnlnXw

Hmtcm amÀ¡äv skKvv-sa ân\pw thï­n {]tXyIw hn`h k¼¯v hn\ntbmKn¡pI F¶XmWv XnI¨pw km[mcWamb ImgvN¸m sS¦n hyXykvXamb ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ Htc hn`h k¼¯ns\ Xs¶ hyXykvXamb amÀ¡äv skKvv -saân\mbn hn\ntbmKn¡pw

s^{_phcn 28, 2017

_nkn\kv \S¯n¸nse XnI¨pw km[mcWamb ImgvN¸mSv, Hcp {]tXyI amÀ¡äv skKvvsaân km[yamb ]camh[n hn] Wn hnlnXw t\SnsbSp¡pI F¶XmWv. F¶m hyXykvXamb ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ Hcp {] tXyI skKvv-saân Xs¶ hn]Wn hnlnXw \nÝnX iXam\ambn \nP s¸Sp¯pw. Hcp {]tXyI amÀ¡äv skKvsaân ]camh[n hn]Wn hn lnXw t\Sn em`ap|m¡pI F¶ XmWv \à hgnsb¶v popular kao]\ apÅhÀ hnizkn¡p¶p. F¶m `m hnbn D|mIm\nSbpÅ km¼¯nI amµy§fn \n¶v c£s¸Sm³ Hmtcm amÀ¡äv skKvsaânepapÅ hn]Wn hnlnXw \nÝnX iXam\ambn \nPs¸Sp¯m\mIpw Contrarian kao]\apÅhÀ {i²n¡pI. XnI¨pw km[mcW ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ AhÀ {]thin¡p¶ Hmtcm amÀ¡äv skKv-saânepw 50 iXam\w hn]Wn hnlnXw t\Sm³ {ian¡pw. CXn \n¶v hyXykvXambn Contrarian kao]\apÅhÀ AhÀ {]thin¡p¶ Hmtcm amÀ¡äv skKvsaânepw 10 iXam\w hn]Wn hnlnXsa¶Xmbncn¡pw \nP s¸Sp¯nbncn¡pI. kwcw`I³ A tIhew c|v amÀ¡äv skKvsaân km¶n[yw Adnbn¡pt¼mÄ kwcw`I³ B Htckabw ]¯v hyXykvX amÀ¡äv skKvv-saân kPohambn \n¡pw.

hn`h§Ä (Resources) Hmtcm amÀ¡äv skKvv-saân\pw th|n {]tXyIw hn`hk¼¯v hn\n tbmKn¡pI F¶XmWv XnI¨pw km[mcWamb ImgvN¸msS¦n hyXykvXamb ImgvN¸mSpÅ

kwcw`I³ Htc hn`h k¼¯ns\ Xs¶ hyXykvXamb amÀ¡äv skKvvsaân\mbn hn\ntbmKn¡pw. _nkn\ kv hfÀ¯m\pw amt\Pv sN¿m\pw Gähpw efnXamb hgn {]tXyIw {] tXyIambpÅ hn`h k¼¯v hn\n tbmKn¡Wsa¶v Popular kao]\ apÅhÀ hnizkn¡pt¼mÄ Contrarian kao]\apÅ kwcw`I³ Htc hn`h k¼¯ns\ IqSpX {i-a-I-c-ambn amt\Pv sNbvXv hyXykvX amÀ¡äv skKvv-saâns\ tkhn¡m³ th|n {]m]vXam¡pw. `mhnbn ht¶¡m hp¶ amµy§sf AXnPohn¡m³ CXmWv anI¨ hgnsb¶v AhÀ hnizkn¡p¶p. C¯cw Hcp ImgvN¸mSnsâ ^e ambn Popular kao]\apÅhÀ c|v hyXykvX amÀ¡äv skKvv-saân\mbn c|v {]tXyI ^mIvädnIÄ Øm ]n¡p¶p. F¶m kwcw`I³ B, AXmbXv hyXykvX ImgvN¸m SpÅh³ Xsâ ]¯v amÀ¡äv skKvsaân\pambn Hscmä ^mIädn am{Xta Øm]n¡q. AXn \n¶v FÃm hn]Wnsbbpw tkhn¡pIbpw sN¿pw. kwcw`I³ A bv¡v c|v ^mIvädn kz´ambp|mIpt¼mÄ kwcw`I³ B bv¡v Hsc®ta D|mIq.

_m¦v hmbv]IÄ In«mhp¶Xn ]camh[n _m¦v hmbv]IÄ hm§n _nkn\kv hfÀ¯pIsb¶XmWv _nkn\knse km[mcWamb ImgvN¸mSv. F¶m hyXykvXamb ImgvN¸mSpÅhÀ _nkn\kv hfÀ¯m³ kwcw`Isâ ^|v am{Xta D]tbmKn¡q. Hcp _nkn\knse dnt«¬ Hm¬ Im¸nä Fwt¹mbvUv (ROCE) hfsc IpdhmbXn\m (\nIpXn¡p apt¼ GXm|v 15 iXam\w) BWv Popular kao]\apÅhÀ _nkn\kv hfÀ¯m³ Gähpw \à hgn ]c amh[n _m¦v hmbv] FSp¡p¶Xm sW¶v hnizkn¡p¶Xv. kwcw`I sâ ^|v dnb FtÌän \nt£ ]n¡pIbpw Cu BkvXn CuSv \ÂIn _m¦v hmbv] FSp¡pIbpw sN¿pw. km[mcWKXnbn dnb FtÌäv hneIÄ {]XnhÀjw 20þ-25 iXam\w hÀ[n¡mdp|v. ]eni sNehnsâ ASnØm\¯n \nIpXn `mcw Ipdbv¡m\mIpsa¶ A[nI A\q Iqeyw IqSn kwcw`I\v e`n¡pw. F¶m Contrarian kao]\ap ÅhÀ _nkn\kn DbÀ¶ ROCE km[yamsW¶v hnizkn¡p¶p. (\nIp Xn¡p tijw GXm|v 20 - 50 iXam


hhhhhhh

DDDDDDDDD

\w). AXpsIm|p Xs¶ Gähpw \à hgn kwcw`Isâ ^|v _nkn\kn sâ hfÀ¨¡mbn t\cn«v \nt£]n ¡p¶XmsW¶v ChÀ hnizkn¡p¶p. _m¦v hmbv]IÄ ]qÀWambpw Hgnhm ¡p¶p. `mhnbn D|mIm\nSbpÅ am µys¯ AXnPohn¡m³ CXmWv anI¨ hgn. _m¦v hmbv]IÄ Øncamsbmcp _m[yXbmWv. amµy \mfpIfn CXv _nkn\kn ISp¯ k½À±w sNep ¯pw. Popular kao]\apÅhÀ, AXmbXv kwcw`I³ A _m¦n \n¶pw

amÀ¡äv s{S³Un \n¶pw hn`n¶ambn \n¡pI F¶XmWv Contrarian kao]\w. D¸¶§Ä hm§m³ \nÀ_ÔnXam¡p¶ Hm^dpIÄ \ÂIn sdm¡w ]W¯n\v AhÀ D¸¶§Ä D]t`màm¡Ä¡v hn¡p¶p ]camh[n hmbv] FSp¡pw. ChcpsS sU_väv CIznän A\p]mXw 1:1 Bbn cn¡pw. CXn \n¶pw XnI¨pw thdn« ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ B _nkn\ kn kz´w ^|v am{Xta \nt£]n ¡q. _m¦v hmbv] FSp¡pIbpanÃ.

hmeyp sNbv³ hmeyp sNbv-\nsâ Hcp hn`mK¯n am{XamIpw Popular kao]\apÅhÀ {i²bq¶pI. F¶m Contrarian kao]\apÅhÀ AhÀ¡v km[yamb{X hmeyp sNbv³ kz´w \nebn ssIImcyw sN¿m³ {ian¡pw. C¯csamcp ho£W¯nsâ `mKambn Popular kao]\apÅ kwcw`I³ A, am\p^mIvNdnwKn am{Xw {i² ]Xn¸n¡pIbpw D¸¶§Ä Unkv{Sn_yq«À¡v \ÂIn sIm|v dosäbv irwJeIfnte¡v F¯n¡m³ {ian¡pIbpw sN¿p¶p. CXn \n¶v hncp²ambn, Contrarian kao]\apÅ kwcw`I³ B, kz´w ^mIvädnbn \nÀan¡p¶ D¸¶§Ä Unkv{Sn_yq«Àamsc B{ibn¡msX Xs¶ t\cn«v dosäbv irwJeIfnte¡v F¯n¡pw. A§s\ km[yamb{X hmeyp sNbv-\n ChÀ {i²bq¶pIbpw sN¿pw.

IS¡mÀ (Debtors) _nkn\kv \S¯n¸nse s]mXpthbpÅ Popular kao]\w amÀ¡äv s{S³Uv ]n´pScpI F¶XmWv. AXnsâ `mKambn IÌaÀ¡v s{IUnäv \ÂIpIbpw CXnsâ ^eambn amÀ¡änte¡v henb _p²nap«nÃmsX IS¶pIbdm³ km[n¡pIbpw sN¿pw. amÀ¡äv s{S³Un \n¶pw hn`n¶ ambn \n¡pI F¶XmWv Contrarian kao]\w. D¸¶§Ä hm§m³ \nÀ _ÔnXam¡p¶ Hm^dpIÄ \ÂIn sdm¡w ]W¯n\v AhÀ D¸¶§Ä D]t`màm¡Ä¡v hn¡p¶p. CXv skbvÂkv Poh\¡mÀ¡v ]n¶oSv ]Ww ]ncns¨Sp¡p¶Xn\pÅ kabw em`n ¡m³ klmbn¡pw. am{Xaà HmhÀ Uyq s]bv-saâv t]mepÅ ImcW§Ä

sIm|v skbvÂkv XSk§Ä hcp¶Xv CXneqsS Hgnhm¡s¸SpIbpw sN¿pw. C¯csamcp kao]\¯nsâ `mKambn Popular ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ A Un kv{Sn_yq«À¡v 45 Znhks¯ s{IUnäv ]ncoUv \ÂIpw. Unkv{Sn_yq«À dosäbv-eÀ¡v 30 Znhks¯ s{IUnäv ]ncoUmIpw \ÂIpI. CXn \n¶v hncp²ambn Contrarian ImgvN¸mSpÅ kwcw`I³ B dosäbv-eÀ¡v D¸¶w sdm¡w ]W¯n\v hn¡pw. CXn\mbn AbmÄ kz´w hn]W\ irwJebpw At§bäw BIÀjIamb Hm^dpIfpw D]tbmKn¡pw.

Bhiys¸Spw. C¯cw \S]SnIÄ FÃmw FSp¯m epw At±l¯nsâ sam¯w _nkn\kv \ã¯n Xs¶bmIpw apt¶m«pt]m IpI. _m¦v hmbv]IfpsS Xncn¨Shpw I\¯ ]enibpw ImcWw At§bäw ]W£ma¯n Ct±lw \«w Xncnbpw. Cu kmlNcyw A[nI\mÄ \o|p t]mbm kwcw`I³ A ]m¸cmIpw. dnb FtÌäv hn]Wn At§bäw achn¨ ØnXnbnembXn\m At±l ¯nsâ dnb FtÌäv BkvXn hnäv ] Wam¡m\pw km[n¡nÃ. t\m«v ]n³hen¡ens\ XpSÀ¶pÅ BZy BgvNbn kwcw`I³ BbpsS hn¸\bpw If£\pw 80 iXam\w CSnªp. F¶m Ct¸mÄ At±l ¯nsâ skbvÂkpw If£\pw Imcy amb tXmXn IcIbdn. At±l¯nsâ D¸¶¯n\v km¶n[yapÅ ]¯v hn]WnIfnepw t\m«v ]n³hen¡Â Imebfhn\v ap³]pÅXpambn X«n¨p t\m¡pt¼mÄ 90 iXam\w Imcy§Ä Xncn¨p]nSn¡m³ km[n¨n«p|v. hn ¸\bpsS 90 iXam\hpw Xncn¨p]nSn ¡m³ km[n¨XpsIm|v At±l¯nsâ GI ^mIvädn Ct¸mgpw em`¯n apt¶m«psIm|pt]mIm³ km[n¡pw. kwcw`I³ B At±l¯nsâ BhiyanÃm¯ FÃm sNehpIfpw sh«n¡pdbv¡psa¦nepw Poh\¡mcpsS F®w h³tXmXn Ipdbv¡nÃ. kwcw`I³ B dosäbv-epImÀ¡v sdm¡w ]W¯n\v D¸¶§Ä \ÂIp¶Xn\mÂ, hn¸\bn CSnhps|¦nepw dosäbv-epImÀ AhcpsS Bhiy¯n\pÅ ]camh[n D¸¶§Ä Ct±l¯n \n¶pw

hm§pw. ImcWw Ct±l¯nsâ FXncmfnIÄ¡v HmhÀ Uyp ImcWw D¸¶§Ä hn¸\¡mÀ¡v \ Im³ ]äm¯ kmlNcyamWv \nehnepÅXv. hn¸\ km[mcW \ne ssIhcn¨Xn\m kwcw`I³ B Xsâ _nkn\kv hn]peoIcn¡m\pÅ ]²Xn Bhnjv-Icn¡pIbmWv. Ct±l¯n\v _m¦v hmbv]bpsS `mcanÃ. am{XaÃ, Ct±l¯nsâ FXncmfnIÄ AhcpsS ^mIvädn AS¨p]q«pIbpw hn]Wnbn \n¶v ]n³henªncn¡pIbpamWv. Cu A\pIqe kmlNcy§fmWv kwcw`I³ B¡v hnIk\ ]²XnIÄ Bhnjv-Icn¡m³ Icp¯v ]Icp¶Xv. apIfn hnhcn¨ Imcy§Ä ]cntim[n¡pt¼mÄ {]XnkÔnbpsS kzm[o\w Popular ho£Whpw Contrarian ho£Whpw sh¨p]peÀ¯p¶ c|v hyXykvX kwcw`Icn XnI¨pw hyXykvXamsW¶v ImWmw. amµyw FÃm¡me¯pw kw`hn ¡m³ CSbpÅXn\mÂ, Hcp _nkn\kv \S¯ns¡m|pt]mIm³ Gähpw \à hgn Contrarian kao]\w kzoIcn¡p¶ XmWv. C´y-bnepw Pn.kn.kn cm-{ã-§-fn-ep-am-bn Øm-bnbm-b _n-kn\-kv tam-U-ep-IÄ h-fÀ¯n-sb-Sp-¡p-¶-Xn-\p-th-|n ZoÀ-LIm-e A-SnØm-\-¯n kw-cw-`-I-cp-am-bn tNÀ-¶v {]-hÀ-¯n-¡p-¶ _n-kn\-kv A-ssUz-k-dm-Wv te-JI³. 1992 IIM (L) \n¶v PGDM F-Sp-¯-Xn-\p-tijw _n-kn\-kv A-ssUz-k-dm-bn {]-hÀ-¯\w B-cw-`n-¨ A-t±-lw dn-kÄ-«v-kv I¬-kÄ-«nwKv {Kq-¸n-sâ No-^v F-Iv-kn-Iyq-«nhv Hm-^o-kdm-Wv. website: www.we-deliver-results.com, email: tinyphilip@gmail.com

_nkn-\kv {]Xn`-IÄ

t\m«v ]n³hen¡Â C\n \ap¡v Cu c|v kwcw`IÀ ¡pw \hw_À F«n\p tijw F´v kw`hn¨psh¶v t\m¡mw. t\m«v ]n³hen¡en\p tijapÅ BZy BgvNbn kwcw`I³ A bpsS skbvÂkpw If£\pw 80 iXam\¯ntesd CSnªp. ]n¶oSv Ct±l¯nsâ skbvÂkpw If£\pw A¸w IcIbdnsb¦nepw Ct¸mgpw t\m«v ]n³hen¡en\v ap³]pÅ Imebfhpambn XmcXayw sN¿pt¼mÄ 50 iXam\w am{XtabpÅq. Cu {] XnkÔnbn \n¶v IcIbdm³ kwcw`I³ A AXymhiyaÃm¯ sNehpIÄ sh«n¨pcp¡pw. AXmbXv ] cky sNehv Ipdbv¡pw. Poh\¡mcpsS F®w h³tXmXn sh«n¡pdbv¡pw. ]Ww ]ncnªp In«m\pÅXn\m skbvÂkv GItZiw \ne¨ a«mIpw. Ct±lw skbvÂkv Poh\¡mtcmSv ]Ww ]ncns¨Sp¡p¶Xn {i² Du¶m³ \nÀtZiw \ÂIpw. Ct±l ¯nsâ Unkv{Sn_yq«dpw CXn\p kam\ amb kmlNcyamWv A`napJo Icn¡p¶Xv. `qcn`mKw dosäbv-epIm cn \n¶pÅ t]bv-saâpw HmhÀ Uyq Bbn¡mWpw. hn¸\bn I\¯ CSnhv kw`hn¡p¶Xn\m kwcw`I³ A, Xsâ ^mIvädnbn te Hm^v {] Jym]n¨v `qcn`mKw Poh\¡mscbpw Hgnhm¡pw. Xsâ Hm^okv Poh\¡m tcmSv BgvNbn A©p Znhkw Ipdª thX\¯n thmf|dn ASnØm\¯n tPmen sN¿m\pw

` 350on

ly

25 hnP-b-I-Y-IÄ, A]qÀh A\p-`-h- ]m-T-§Ä

kn.sP tPmÀPv ]n.sP tPmÀPvIp«n tKm]p \´ne¯v sFkIv tPmk^v kn.hn tP¡_v Fw.kn tP¡_v F³. PlmwKoÀ tPmWn F{_lmw tPmÀPv PÌn³ tPmk^v sIm¨utk¸v Nnäne¸nÅn ]n.sI tImin hn.sI amXyqk-v Fw.C aocm³ ]n.F³.kn tat\m³ hn.]n \μIpamÀ Pn.]n.kn \mbÀ F³.BÀ ]Wn¡À sI.]n t]mÄ t]mÄ tXmakv s]mdn©p shfnb¯v Fw.]n cmaN{μ³ kt´mjv \mbÀ {ioIm´v `mkn sI.hn tSmfn³ Fw.F bqk^en

hnP-bn-¡Ww F¶ tamlw a\-Ên Pzen-¸n-¡m³, \n§sf {]tNm-Zn-¸n-¡m³ Hcp ]pkvX-Iw C¶p-Xs¶ \n§fpsS tIm¸nDd-¸p-h-cp-¯pI Method of payment  Cheque  Draft Dhanam Publications Pvt. Ltd. Kochi

 M.O  Cash in favour of

For online purchase log on to www.dhanamonline.com

BUSINESS MAGAZINE

Dhanam Publications Pvt. Ltd. IS-h{- ¥, sIm®n - 682 020, t^m¨: 0484-2315840, 2316494, E-mail: circulation@dhanam.in, Website: www.dhanamonline.com

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017 33


_nkn-\kv tIcf

BUSINESS KERALA

ko-Unw-Kv tIcf

kv-ämÀ«-]v ^-ïnw-Kv cwK-s¯

\q-X-\ Np-h-Sp-h-bv-]v

sSIv-t\m-]mÀ-¡n-se ]mÀ-¡v skâ-dn \S¶ ko-Unw-Kv tI-c-f-bn ÌmÀ«-]v kw-cw-`-IÀs¡m¸w sh-©zÀ Im-¸n-ä-enÌpIÄ, G-©Â C³-sh-tÌ-gv-kv Xp-S-§n-b-hcpw ]-s¦-Sp¯p [\w \yqkv _yqtdm

^

-|v t\-Sn-sb-Sp¡p¶-Xn-\m-bn tI-c-f-¯n-se ÌmÀ-«-¸p-IÄ Fs´m-s¡ X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ \-S -¯-Ww, ÌmÀ-«-¸p-I-fn F§-s\ \n-t£]w \-S¯mw Xp-S§n-b hn-j-b§Ä- B-kv]-Z-am-¡n ko-Unw-Kv tI-c-f F-¶ t]-cn tI-c-f ÌmÀ«-]v an-j³ Xn-cp-h-\-´-]pcwsSIv-t\m-]mÀ-¡n kw-L-Sn-¸n-¨ in¸ im-e ÌmÀ«-]v kw-cw-`-IÀ¡pw \n-t£]IÀ¡pw aq-ey-h¯m-sbm-cp A-\p-`-h-am-bn. tI-c-f-¯n-se ÌmÀ«-]v kw-cw-`-Iscbpw A-tXm-sSm-¸w cm-Py-¯n-sâ hnhn-[ `m-K§-fn-epÅ sh-©zÀ Im-¸n-ä-enÌpIÄ, G-bv©Â C³sh-tÌ-gv-kv Xp-S§n-b \n-t£-]-I-scbpw H-cp-an-¨v H-scm-ä thZnbn sIm-|ph-cp-¶-Xn\pw A-hÀ X-½n ^-e-{]-Zam-sbmcp B-i-b-hn-\na-b-¯n-\pw hgn-sbm-cp-¡nsb-¶-Xm-Wv ko-Unw-Kv tI-c-f-bp-sS hn-Pbw. sSIv-t\m-]mÀ-¡n-se ]mÀ-¡v skâdn P-\p-h-cn 28,29 Xo-b-Xn-I-fn-em-bn \ S¶ ko-Unw-Kv tI-c-f, kw-Øm\-s¯ ÌmÀ«-]v ta-Je-¡v ]pXn-sbm-cp Znim -t_m-[w -\Â-Ip-¶ hn-[-¯n {]-K-Ûcmb kw-cw-`-I-cp-sSbpw \n-t£-]-I-cp-sSbpw {]-`m-j-W-§-fm k-¼p-ã-am-bn-cp-¶p. H-tc-k-a-bw Xs¶ P-\-d {Sm-¡nepw ssk-Uv {Sm-¡n-ep-am-bp-Å c-|v sk-j-\p -I-fn-eq-sS-bm-Wv inÂ-¸-im-e ap-t¶dnbXv.

kw-cw-`-§-fp-sS h-fÀ-¨bpw hn-Im-khpw Positively

Impacting

the

Commu-

nity F-¶ hn-j-b-s¯-¡p-dn-¨m-bn-cp¶p tImÀ-¸-td-äv 360bp-sS km-c-Ynbm-b h-cp¬ N-{µ³ kw-km-cn-¨Xv. tI-c-f¯n-se H-cp hn-Zq-c -{Km-a-¯n \n¶pw F-§-s\-bm-Wv knw-K-¸qÀ, bq-tdm¸v, ^n-en-¸o³kv, an-Un Cu-Ìv XpS§n-b cm-Py-§-fn Hm-^o-kp-I-fp-Å H-cp _-lp-cm-{ã I¼-\n X-\n¡v ]-Sp¯p-bÀ-¯m-\m-b-sX-¶v h-cp¬ hn-iZo-I-cn-¨p. dosä-bv cwKs¯ _-lpcm-{ã I-¼-\n-bm-b _n-Kv _m-kv¡-äv

34 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

NS§n sF.än sk-{I-«-dn Fw.in-h-i-¦-c³ kwkm-cn-¡p¶p

ÌmÀ«-]v ta-Je-¡v ]pXn-sbm-cp Znim-t_m-[w -\Â-Ip-¶ hn-[ -¯n {]-K-Ûcm-b kw-cw-`-I -cp-sSbpw \n-t£-]-I-cp-sSbpw {]-`m-j-W-§-fm k-¼p-ã-am -bn-cp-¶p ko-Unw-Kv tI-c-f G-sä-Sp-¯ sU-en-hÀ (Delyver) F-¶ kv-ämÀ«-]v kw-cw-`-¯n-sâ D-S-abm-b A-^vk k-ephpw kw-cw`-I-tcm-Sv kw-h-Zn¨p. X-sâ I-¼-\n-sb G-sä-Sp-¡m³ _n-Kv _mkv-¡-än-s\ t{]-cn-¸n-¡p-¶ hn-[-¯n sUen-h-dn-s\ h-fÀ-¯nb-Xv F-§-s\-bm-sW -¶p-Å A-^v-k-en-sâ hn-i-Zo-IcWw kw-cw`§-sf h-fÀ-¨-bn-te-¡v \-bn-¡m³ B-{K -ln-¡p-¶ FÃm ÌmÀ«-]v kw-cw-`-IÀ¡pw an-I-s¨m-cp amÀ-K-ZÀ-i-\-am-bn- amdn. H-cp ÌmÀ-«-¸n \n-t£-]w \-S¯ms\m-cp-§p-t¼mÄ sh-©zÀ Im-¸n-ä-en-ÌpIÄ F-s´m-s¡-bmIpw ]cn-tim-[n¡p-I?

s^{_phcn 28, 2017

{]u-Vam-b thZn

kv-ämÀ-«-¸n-sâ B-ibw, A-Xn-sâ I-cp¯v XpS-§n kw-cw-`-IÀ {i-²- ]-Xn-¸nt¡-| \n-ch-[n ta-J-e-I-fn-te-¡v sh -fn-¨w ho-ip-¶-Xm-bn-cp-¶p bpWn-tIm¬ sh-t©z-gv-kn-sâ km-c-Ynbm-b A-\n tPm-jn-bp-sS {]-`m-jWw. tI-cfo-b kwcw-`-I-cp-sS A-dn-b-s¸-Sm-¯ hn-P-b-I-YI-sf-¡p-dn-¨v sSdptam s]³-t]m-fn-sâ Øm-]-I kn.C.Hbm-b kn._metKm]m kwkm-cn¨p. se-äv-kvsh-©zÀ, tIm¬t¥m sh-t©z-gv-kv F-¶n-h-bp-sS {]-Xn-\n-[n-IÄ \n-t£-]-IÀ¡pw kw-cw`-IÀ-¡p-am-bn kw-L-Sn¸n-¨ {]-tXy-I skj-\p Ifm-bn-cp-¶p inÂ-¸ im-e-bp-sS a-säm-cp BIÀ-j-Ww-.

\n-t£-]À¡v Hm-^o-kv ku-Icyw sh-©zÀ Im-¸n-ä-enÌp-IÄ, G-bv©Â C³sh-tÌ-gv-kv Xp-S§n-b \n-t£-]-IÀ-¡m-bn kw Øm-\ kÀ-¡mÀ \-S ¯nb \-bcq-]oI-c-W

NÀ-¨-bpw inÂ-¸-im-e-bp-sS `m-K-am-bncp¶p. ÌmÀ-«-¸p-IÄ-¡v [-\ k-lm-bw \Â-Im-³ k-¶-²-cm-bn-«pÅ Øm]-\§Ä-¡v tI-c-f-¯n Hm-^o-kv XpS-§p-¶-XS¡-apÅ kuI-cy-§Ä tI-c-f ÌmÀ«-]v an-j³ \Â-Ip-sa-¶v sF.än sk-{I-«-dn Fw.in-hi-¦-c³ ]-d ªp. C-t¸mÄ _m-ey-Z-i-bn-ep-Å kvämÀ-«-¸p-I-Ä c-|mw- L-«-¯n-te-¡v F¯p-¶-tXm-sS ]-W-e-`yX-¡v X-S-k -ap-|m-Im-sX ap-t¶m-«v t]m-Ip-¶Xn\m-bn F-s´m-s¡ sN-¿-W-sa-¶Xn-s\-¡p-dn-¨v sh©zÀ Im-¸n-ä-enÌp-I-fp-am-bn kÀ-¡mÀ Iq-Sp-X NÀ-¨-IÄ \-S-¯pw. tI-c-f-¯n-se ÌmÀ«-¸p-IÄ-¡v [-\-klm-bw e-`yam¡p-¶ G-bv©Â ^-|pI-fn a-e-bm-fn-IÄ [m-cm-f-ap-s|-¦nepw Ah-cpsS-sbm-s¡ {]-hÀ-¯-\ ta-J-e kwØm \¯n-\v ]p-d-¯mWv. A-hÀ-s¡m-s¡ tI-c-f -¯n Iq-Sp-X ku-I-cy-§Ä H-cp-¡psa¶pw kÀ-¡m-cnsâ sF.Sn \-b-t¯msSm-¸w {]-Jym-]n-¡p-¶ ÌmÀ«-]v t]m-fn-knbn C-¡m-cy-§Ä DÄ-s¸-Sp-¯p-sa¶pw in-h-i-¦c³ ]-dªp. tI-c-f ÌmÀ«-]v an-j³ kn.C.H tUm.P-bi-¦À {]-kmZpw C-cp-]-tXm-fw \n-t£-]I-cpw \-b-cq-]oIcW NÀ-¨-bn ]-s¦Sp¯p.

h-fÀ¨¡v Du-¶Â \Â-Ip-I, an-I-thmsS Ìm

À«-]v kw-cw-`Icpw \n-t£-]-Icpw {i-²n-t¡-| \n-ch-[n hn-j-b-§Ä inÂ-¸-im-e-bn NÀ-¨ sNbvXp. H-cp ÌmÀ-«-¸n-te-¡v \n-t£-]-I³ ap-X -ap-S-¡p-¶-Xn-\v ap³-]v Ip-sd-tbsd kw-cw-`-§-sfsb-¦n-epw hn-i-Z-am-bn hn-e-bn-cp-¯p¶-Xv Kp-WI-c-am-Ipw. C-´y³ km-l-N-cy-¯n hn-P-b-Icam-sbm-cp I¼-\n ]-Sp-¯p-bÀ-¯p-¶-Xn-\v H-cp ]-Xn-äm-s|-¦nepw B-h-iy-am-tb-¡pw. A-Xn-\m B-Zy-L-«-¯n I-¼-\n-sb h-fÀ-¯p-Isb¶Xm-bn-cn¡-Ww FÃm-h-cp-sSbpw k-ao-]\w. A-Sp-¯- L-«-¯n am-{X-ta em-`w e-£y-an-Sm\m-Ip-I-bp-Åq. sN-dn-b Xp-I-IÄ ho-Xw A-t\-Iw ÌmÀ-«-¸p-I-fn \n-t£-]n-¡p-¶-Xn-eq-sS \n-t£-]¯n-se dn-k¡ v- v Ip-d¡ - m-\m-Ipw. hn-Pb - n-Ifm-b ÌmÀ«-]v \n-t£-]-I-cp-sS ssi-en-IÄ a-\-Ên-em-¡p-¶Xpw ]pXn-b \n-t£-]-I-À-¡v {]-tbm-P-\-I-c-amWv. H-cp D¸-¶tam A-sÃ--¦n tkh-\-tam Iq-Sp-X Bfp-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-t¼m-gm-Wv A-Xn-\v A[n-I aq-ey-ap-|m-Ip-¶Xv. I-¼-\n-bp-sS aq-ey-\nÀ-®-b¯n A-sXm-cp \nÀ-®m-b-I L-S-I-amWv. B-ib-¯n-sâbpw km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bp-sSbpw H-¸w A-Xv \-S-¸m-¡-s¸-Sp-¶-Xn-se an-I-hp-am-Wv ÌmÀ«-]v kw-cw-`§sf hn-P-b-¯n-te-¡v \-bn-¡p-¶Xv.


AIzm-{]q-^v dq-^nw-Kv kn-Ì-hp-am-bn ss{]w tNmÀ-¨ ]qÀ-W-ambpw X-S-bp-¶Xpw jo-äv Xp-f-bv-¡m-sX X-s¶ tkm-fmÀ ]m-\ L-Sn-¸n-¡m-hp-¶ Xpamb \q-X-\ cq-]-I¸\ [\w \yqkv _yqtdm

F

³-Pn-\o-b-dnwKv, I¬kv-{S-£³ C³-U-kv{Sn-bn-se k-¼qÀW skmeq-j³ s{]m-ssh-Udm-b ss{]w, tNmÀ-¨ ]qÀ-Wambpw X-S-bp-¶ dq-^nw-Kv kn-Ìw A-h-X-cn-¸n-¡p-¶p. ss{]w kz-bw hn-I-kn¸n-s¨-Sp-¯ A-Izm-{]q-^v F-¶ {_m³-Un-epÅ Cu dq-^nw-Kv jo-äp-I-fp-sS {] [m-\ k-hn-tij-X, jo-äv ho|pw Xp-f-bv-¡m-sX X-s¶ tkm-fmÀ ]m-\-ep-IÄ tPmk-^v amXyp L-Sn-¸n-¡m\mIpw F-¶XmWv. ""A-Izm-{]q-^v ss{]an-sâ kz-´w I-|p-]n-Sp-¯-am-Wv. Cu jo-äp-IÄ \nÀ -an-¡m-\p-Å sa-jn-\-dn-Ifpw {]-tXy-Iw Un-ssk³ sNbv-sX-Sp-¯-XmWv. H-cp kv{Iq t]mepw ]p-d-ta-bv-¡p ImWn-sÃ-¶-Xm-Wv C-Xn-sâ {]-tXyI-X. am-{XaÃ, tkmfmÀ ]m-\-ep-IÄ Øm-]n-¡m-\mIpw hn-[w {]-tXy-I kw-hn-[m-\hpw A-Izm-{]q-^n-\p|v,'' ss{]w {Kq-¸v sN-bÀ-am³ tPmk-^v amXyp hy-à-am-¡p-¶p. 36 cm-Py-§-fn t]äâv sN-¿-s¸-« A-Izm-{]q-^v t{i-Wn-bn km-[m-c-W dq-^nw-Kv jo-äp-Ifpw km-³-Uv hn-¨v ]m-\-ep-I-fpw I¼-\n ]p-d-¯n-d-¡p-¶p. dn-ºp-I-fn L-Sn-¸n-¨p-sh-bv-¡m-hp-¶ Iym-]p-Ifm-Wv A-Izm-{]q-^n-s\ hy-Xy-kv-X-am-¡p-¶Xv. s{]m

-ss^ jo-äp-IÄ D-d-¸n-¨ ti-jw kv-{Iq-I-fp-Å dnºpI-sf s]m-Xnªp-sIm-|v Iym-]p-IÄ C-Sp¶p. Cu Iym-]n {]-tXy-Iw cq-]IÂ-¸-\ sNbv-X {]-tXy-I ¢m-¼p-IÄ h-gn tkm-fmÀ ]m-\-ep-IÄ Øm-]n-¡mw. s{]m-ss^ jo-äp-IÄ A-ep-an-\n-b-¯nepw Ìoen-epw e-`y-amWv. am-{XaÃ, _-lp-hÀ-W-§-fn-ep-Å Iym-]p-Ifpw e-`y-am-Wv.

kv-täm¬ tIm«-Uv dq-^nw-Kv ssS _-lp-hÀ-W-§-fn-ep-Å tÌm¬ tIm«Uv sa-ä dq-^nw-Kv ssS-ep-Ifpw ss{]w hn]-Wn-bn-se-¯n-¨n-«p|v. taÂ-¡q-cI-sf kp-µ-c-am-¡p-¶ Cu tÌm¬ tIm«-Uv dq-^nw-Kv ssS-ep-IÄ Xp-cp-¼n-s\ {] Xn-tcm-[n-¨v ZoÀ-L-Im-ew \n-e-\n¡p-¶-h-bm-sW-¶v I¼-\n h-àm¡Ä A-dn-bn¨p. taÂ-¡q-c-bn A-Xn-th-Kw Øm-]n-¡m\pw km[n-¡pw. `m-chpw Xm-c-X-tay-\ Ip-d-hmWv. ]-cn-Øn-Xn-¡v tZmj-I-c-aÃm-¯ C-h DuÀ-P kw-c£-W¯n\pw D-X-Ipw. {S-kv CÃm-sX-bp-Å dq-^v kv-{S-Iv-NÀ cw-K¯pw ss{]w k-Po-h-am-Wv. C³-Ukv{Sn-b _nÂ-UnwKv, hmWn- P ym- h - i y- ¯ n- \ p- Å

_-lp\n-e a-µn-c§Ä, B-ip-]-{XnIÄ, tjm-dq-apIÄ, hn-Zym-`ym-k Øm-]-\§Ä, tlm-«-epIÄ, d-kn-U³jy- _nÂ-Unw-Kp-IÄ F-¶n-h- A-S-¡-ap-Å-h-bp-sS kv-{S-Iv-N-d skm-eq-j³ s{]m-ssh-Udm-b ss{]w Ìo _nÂ-Unw-Kv \nÀam-W cw-K¯pw ap³-\n-c-bn-emWv. kw-Øm\-s¯ {]apJ tlm-kv-]n-ä {Kq-¸n-\m-bn B-dp\n-e Ìo _nÂ-Unw-Kv 90 Zn-h-k-¯n-\p-Ån-emWv ss{]w \nÀ-an-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Ìo _nÂ-Unw-Kv kn-Ì-¯n aq-¶p Z-im-Ð-¡m e-s¯ A-\p-`-h k-¼-¯p-Å tPmk-^v am-Xyp t\XrXzw \Â-Ip-¶ ss{]w {Kq¸n-\v tI-c-f-¯n \mepw an-Un Cu-Ìn aq¶pw ^mIv-ä-dn-I-fp|v. C-´y ap-gph³ i-àam-b hn]-W-\ kw-hn-[m-\-ap-Å {Kq-¸v anUn Cu-Ìv, B-{^n-¡ F-¶n-hn-S-§-fn-se hn]-Wn-I-fnepw kPo-h km-¶n-[y-am-Wv. hn-h-c-§Ä¡v: tSmÄ {^o \-¼À: 1800 1212365, C sa-bvÂ: primeroofing1@ gmail.com, www. primeroofing solutions.com

ss^hv ÌmÀ Hm^vskäv {]ntâgv-kv

C\n ]mt¡PnwKv cwK¯pw ta¡v C³ C´y Imw]bn\n \n¶pw {]tNmZ\w DÄs¡m|v ]mt¡PnwKv cwK¯v h³\nt£]w \S¯nbncn¡pIbmWv ss^hv ÌmÀ ]mt¡PnwKv [\w \yqkv _yqtdm

{]n

ânw-Kv ta-J-e-bn-se {i-t²-b km¶n-[y-am-b, sIm-¨n B-Øm-\-amb ss^-hv ÌmÀ Hm-^v sk-äv {]n-tâ-gv-kv C-\n ]m-t¡-Pnw-Kv cw-K-¯pw k-Po-h-am-Ip¶p. D-]-t`m-àr h-kv-Xp-¡-fp-sS ]m-t¡Pnw-Kn-se A-\-´ km-[y-X-IÄ a-\-kn-em¡n-bm-Wv ]p-Xn-b Np-h-Sp-sh--¸v. ss^-hv ÌmÀ {]nânw-Kn-t\m-Sv A-\p-_-Ôn-¨v ss^hv ÌmÀ ]m-t¡-Pnw-Kv F-¶ t]-cn-em-Wv ]p-Xn-b kw-cw-`w B-cw-`n-¨n-cn-¡p-¶-Xv . Kp-W-ta-·-bp-Å D-¸¶-§Ä-¡v Kp-W-ta-·-bp-Å ]m-¡nw-Kv F-¶-Xm-Wv ss^-hv ÌmÀ ]m-t¡-Pnw-Kn-sâ {]-hÀ-¯-\ a-{´w. tI-c-f hn-]-Wn-bn ]m-t¡-Pnw-Kv cw-K-¯v D-¶-X \n-e-hmcw ]p-eÀ-¯p-¶ Øm-]\-§Ä Ip-d-hm-Wv F-¶ Xn-cn-¨-dn-hv DÄ-sIm|v D¸-¶-§-sf-bpw D-¸-¶-§Ä-¡v hn-]Wn-bn X-\-Xmb Øm -\w D-d-¸n-¡p-¶-Xn ]mt¡-Pnw-Kn-\p-Å

]-¦n-s\-bpw ]-än im-kv-{Xo-b-am-b ]T-\w \-S-¯n-b ti-j-am-Wv Øm-]-\-¯n-sâ Xp-S-¡w. tI-c-f-¯n \n-e-hn-ep-Å C-S-¯-cw ]m -t¡-Pnw-Kv Øm-]-\-§-fn \n-¶pw hy-Xy -kv-X-am-bn, tem-tIm-¯-c \n-e-hm-c-ap-Å ]m-¡nw-Kv ss^-hv ÌmÀ ]m-t¡-Pnw-Kv D-d-¸p \Â-Ip-¶p. hntZi-¯p \n¶pw C-d-¡p-a-Xn sN-bv-X A-Xym-[p-\n-I k-Öo-I-c-W-§ -tfm-Sv Iq-Sn-b sa-jo-\m-Wv C-Xn-\m-bn C-hnsS D-]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. C-ã-ap-Å Un-ssk -\p-I-fn tamÄ-Uv sN-bv-sX-Sp-¡m-hp-¶ hn[-¯n-em-Wv sa-jo-\n-sâ k-Öo-I-c-Ww. t_m-Iv-kp-I-fn-epw a-äpw D-]-tbm-Kn¡p-¶ t^m-t«m-I-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-cw

H-«p Ip-d-bm-sX-bp-Å ssl Izm-fn-än {]n ânw-Kn-s\m-¸w Hm-t«m-am-än-Iv ssUI-«dpw t^mÄ-UÀ ¥qhdpw D]tbm-Kn-¨p-Å coXn-bmWv C-hn-sS D-]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. C-Xv Np-cp-§n-b k-a-b-¯n-\p-Ån Iq-Sp-X D-¸m-Z-\-£-a-X D-d-¸p-h-cp-¯p-¶p. ""]m-t¡-Pnw-Kn-se km-[y-X-I-sf ]qÀW-am-bpw hn-\n-tbm-Kn-¡m³ \-ap-¡m-bn-«nÃ. \n-e-hn tI-c-f-¯n D-¸m-Zn-¸n-¡s¸-Sp-¶ D¸-¶-§-fp-sS ]m-t¡-Pnw-Kv saäo-cn-bÂkv _mw-¥qÀ, ssl-Z-cm-_m-Zv Xp-S -§n-b Ø-e-§-fn- \n-¶m-Wv F-¯n-¡p¶Xvv. Cu {]-h-W-X am-äm-\p-Å B-Zy ]-Sn F-¶ \n-e-bn-em-Wv Cu cw-K-¯v \n-t£ -]w \-S-¯p-¶-Xv. D-¶-X \n-e-hm-cw ]p-eÀ -¯p-¶ ]-e D¸¶-§-fpw C-hn-sS D-¸m-Zn¸n-¡-s¸-Sp-¶p-|v. F-¶mÂ, ]m-t¡-Pnw-Knse t]m-cm-bv-a aq-ew A-h B-tKm-f-hn-]Wn-bn \n-¶pw ]p-d-´-Å-s¸-Sp-I-bm-Wv. A-Xn-\m D-]-t`m-àm-¡-fp-sS a-\-kv I-|dn-ªp-Å, Un-ssk-\p-IÄ-¡pw ]m-¡nw-Kn -\p-am-Wv R-§Ä ap³-Xq-¡w \Â-Ip-¶-Xv'' ss^-hv ÌmÀ Hm-^v sk-äv {]n-tâ-gv-kv P\ d am-t\-PÀ ic-Xv Ip-amÀ ]-d-bp¶p. {]-[m-\-a-{´n-bp-sS "ta-¡v C³ C-´y' Imw-s]-bv³ B-Wv C-¯-c-¯n H-cp kwcw-`w Xp-S-§p-¶-Xn-\m-bn ss^-hv ÌmÀ am-t\-Pv-saâns\ t{]-cn-¸n-¨-Xv. ]m-t¡-PnwKn-se an-I-hp-sIm-|v C-´y³ D-¸¶-§ Ä¡v B-tKm-f-hn-]-Wn-bn {i-t²- t\Sm³ km-[n-¡p-sa-¶v AhÀ {]-Xym-in-¡p-¶p. {]-hÀ-¯-\w B-cw-`n-¨v am-k-§Ä-¡pÅn Xs¶ hn-]-Wn-bnse ]e {]ap-J {_m³-Up-I-fp-sSbpw ]m-t¡-Pnw-Kv ss^-hv ÌmÀ G-sä-Sp-¯p-I-gn-ªp. hn-tZ-i-t¯¡v I-b-äp-a-Xn sN-¿m-\p-Å D-¸¶-§-fpsS ssl Izm-fnän ]m-t¡-Pnw-Kv B-Wv Ch cn ]-ecpw \Â-In-bn-cn-¡p-¶-Xv F-¶-Xv {i-t²-b-am-Wv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

35


CONSUMER CONNECT

Z´Nn-In-Õm cwK-¯v D-WÀ-thIn

sIm-UmIv '17

tIm-«b-¯v \-S-¶ C-´y³ sUâ A-tkm-kn-tb-j³ kwØm-\ k-t½-f-\w P-\-]-¦m-fn-¯w sImïpw ssh-hn-[y-amÀ-¶ ]-cn-]m-Sn-IÄ sImïpw {i-t²-b-am-bn

Z

´ Nn-In-Õm-cw-K-¯v D-WÀ-hv ]-IÀ-¶v C-´y³ sUâ A-tkm-kn-tb-j³ kwØm-\ k-t½-f-\w. 49þma-Xv kwØm-\ k-t½-f-\-am-Wv P-\p-h-cn 20, 21, 22 Xn-b-Xn-I-fn-em-bn sIm-Um-Iv '17 F-¶ t]-cn tIm-« b-¯v \-S-¶Xv. \m-tf-bv-¡m-bn H-cp-an-¨v F-¶ Xow A-SnØm-\-am-¡n \-S-¶ k-t½-f-\-¯n kw-Øm-\-¯n-\I¯pw ]pd-¯p \n-¶p-am-bn 3000 ¯nte-sd {]-Xn-\n-[n-IÄ ]-s¦-Sp-¯p. hn-t\m-Zhpw hn-Úm-\hpw C-g-tNÀ¶ ssh-hn-[y-amÀ-¶ ]-cn-]m-Sn-IÄ sIm-ïv {i-t²-b-am-bn-cp-¶p k-t½-f\w. ]-¯v {]o- tIm¬-^-d³-kv tIm-gv-kp-IÄ, 12 {]-`m-j-W§Ä, t{S-Uv s^-bÀ, 200 te-sd k-bân-^n-Iv t]-¸À A-h-X-c-W§Ä, I-emþhn-t\m-Z ]-cn-]m-Sn-IÄ F-¶n-h-bm-Wv k-t½-f\-s¯ B-IÀ-j-I-am-¡n-b-Xv. C-´y³ sUâ A-tkm-kn-tb-j³ kwØm-\ {]-knUâv tUm ap-l½-Zv k-ao-dn-sâ A-[y-£-X-bn Btâm Bâ-Wn Fw-]n k-t½f-\w D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Xp-SÀ-¶v hn-t\m-Z ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§dn. aqhm-bn-c-¯ntesd sUân-Ìp-I-fp-sS ]-¦m-fn-¯w sIm-ïv N-cn{Xw Ipdn-¨ k-t½-f-\-¯n-\v HmÀ-K-ss\-knw-Kv I-½n-än sN-bÀ-am³ tUm amXyp tPm-k^v, sk-{I«-dn tUm. Cu-¸³ tXm-akv, {S-j-dÀ tUm. F-_n tPm-kv F-¶n-h-cmWv t\-XrXzw \Â-InbXv. t]m-]v-tIm¬ & tNm-¡-te-äv ^u-ï³, tIm-«¬ Im³Un, am-Pn-Iv tjm, Im-cn-t¡-¨-dn-kväv, sa-lµn, Smäq, _mw-KvÄ kv-tämÀ, A-´m-£cn, Ip¡-dn tjm Xp-S§n-b-hbn-eqsS Ip-«n-IÄ¡pw kv-{Xo-IÄ-¡p-w hn-t\m-Z-¯n-\p-Å A-h-k-chpw H-cp¡n. am-{X-aà {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v k-ao]-s¯ {]-Ir-Xn Im-gv-N-IÄ Im-Wm\pw Im-bÂ-¸-c-¸n-eq-sS t_m-«v k-hm-cn \-S-¯m-\p-ap-Å ku-I-cyhpw H-cp-¡n-bn-cp¶p.

sIm-Um-Iv 17 tIm-«b¯v Btâm Bâ-Wn Fw-]n D-Zv-LmS-\w sN-¿p¶p

t{S-Uv s^-bÀ

tUm amXyp tPm-k^v

tUm. Cu-¸³ tXm-akv

200 te-sd hy-Xykv-X Ìm-fp-I-fmWv t{S-Uv s^-b-dn D-ïm-bn-cp-¶ -Xv. 21\v cm-hn-se hn F³ hm-k-h³ FwFÂ-F D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Z-´ Nn-In-Õm cwK-s¯ \-ho-\am-b D-]-Ic-W-§-fp-sS {]-ZÀ-i-\-§Ä sIm-ïv {i-t²-b-am-bn t{S-Uv s^bÀ. cm-Pym´-c X-e-¯n-ep-Å I-¼-\n-I-fp-sS F¬-]-tXm-fw kv-äm-fp-I-fm-Wv {] ZÀ-i-\-¯n D-ïm-bn-cp-¶-Xv. ]p-Xpa-bmÀ-¶ k½m-\ ]-²-Xn sIm-ïv {i-² t\-Sm\pw t{S-Uv s^-b-dn-\v km[n-¨p. C-S-hn-« Ìm-fp-I-fn k-µÀ -i-IÀ-¡v k-½m-\-§Ä GÀ-s¸-Sp¯n-b-Xn-\m FÃm `m-K-¯pÅ Ìm-fp-I-fn-te¡pw k-µÀ-iI-sc F¯n-¡m-\m-bn. t{S-Uv s^-bdn-\v tUm. tdm-_n³ sX-cp-hn t\-XrXzw \ÂIn.

Z-´ Nn-In-Õm cwK-s¯ \-ho-\am-b D-]-I-c-W-§-fp-sS {]-ZÀ-i-\-§Ä sIm-ïv {i-t²-b -am-bn t{S-Uv s^bÀ. 200 te-sd hy-Xykv-X Ìm-fp-I -fm-Wv t{S-Uv s^-b-dn D-ïm-bn-cp-¶-Xv

k-bân-^n-Iv sk-j-\pIÄ k-t½-f-\-¯n-sâ `m-K-am-bn \-S-¶ k-bân-^n-Iv t{]m-{Km-ap-I-fp-sS D-Zv-Lm S-\w Xn-cp-h-©qÀ cm-[m-Ir-jv-W³ FwFÂ-F \nÀ-h-ln¨p. Fw-Pn bq-Wn-thgv-kn-än ap³ ssh-kv Nm³-k-e-À tUm. tUm F-_n tPm-kv _n C-Jv-_m tUm. tP¡-_v k-¡dnb A-\p-kva-c-W {]-`mj-Ww \-S¯n. A-´-cn¨ tUm. tP¡-_v k-¡-dnb-sb Ip-dn-¨v tUm. tPm-Pn tXma-kv c-Nn-¨ tI-c-f slÂ-¯v tamUÂþ {^w k-Ivk-kv Sp ss{I-kn-kv F-¶ ]pkvX-Iw N-S-§n {]-Imi-\w sN-bvXp. Z-´ Nn-In-Õm cwKs¯ k-a-Imen-I k-¦Â-¸-§fpw km-t¦Xn-I hn-Zy-Ifpw ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïv hn-Z-Kv-[À \-S¯n-b {]o tIm¬^-d³-kv tIm-gv-kp-Ifpw {]-`m-j-W-§fpw hn-Úm-\-Zm-bI-am-bn. {]o tIm¬-^-d³-kv tIm-gv-kp-IÄ-¡v tUm. A-K-kv-än³

36 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

t{S-Uv s^-bdpw {]-ZÀ-i-\hpw hn F-³ hm-k-h³ FwFÂ-F D-Zv-LmS-\w sN-¿p¶p. t{S-Uv s^-bÀ sN-bÀ-am³ tUm. tdm-_n³ sX-cp-hnÂ, HmÀ-Kss\-knw-Kv I-½n-än sN-bÀ-am³ tUm. am-Xyp tPmk-^v XpS-§n-bhÀ k-ao]w

sN-dp-I-c-bpw {]-`m-j-W- ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v tUm. Bâ-Wn ]n Pnbpw t\-XrXzw \ÂIn. tUm. sj-dn tPm-k^v, tUm. sN-dn³ tPm¬, tUm. amXyp hn tPm-k^v, tUm. c-Rv-Pp ssS-äkv, tUm. \n-[o-jv auem-\ Xp-S-§n-b-hcpw hnhn-[ {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v t\-XrXzw \ÂIn.


_nkn-\kv tIcf

BUSINESS KERALA

tdm«-dn CâÀ-\m-j-W Unkv-{Sn-Iväv 3201 tIm¬-^-d³-kv sIm-¨n-bn kw

cw-`-Icpw s{]m-^-j-W-ep-I-fpa-S-§p¶ tdm«-dn CâÀ-\m-jW-en-sâ Un-kv-{Sn-Iv-äv 3201 tIm¬-^d³-kv þ DÂ-k-hv 2017þ sIm-¨n-bn \-S-¡pw. s^-{_p-h-cn 18, 19 Xn-b-Xn-Ifn sIm-¨n se sa-dn-Un-b³ cm-Pym´-c I¬-sh³-j³ skâ-dn-em-Wv ] -cn-]m-Sn. F-d-Wm-Ipfw, Xr-iqÀ, C-Sp ¡n, ]m-e-¡mSv, tIm-b-¼¯qÀ sd-h \yp PnÃ-I-f-S§p-¶-Xm-Wv Unkv{Sn-Iväv 3201. 135 ¢-_p-Ifpw G-I-tZiw 5200 te-sd Aw-K-§fpw PnÃ-bn kw-L-S-\-bv-¡p|v. 2500 te-sd {]-Xn\n-[n-IÄ tIm¬-^-d³-kn ]-s¦Sp-¡p-sa-¶v Unkv-{Sn-Iväv K-hÀ-WÀ tUm. {]-Im-iv N-{µ³, tIm¬-^d³-kv sN-bÀ-am³ cm-Pvtam-l³ \m bÀ, DÂ-k-hv 2017 P-\-d sk-{I«-dn Pn-_p t]mÄ F-¶n-hÀ A-dn-bn-¨p. N-S-§n kn-bm am-t\-Pnw-Kv Ub-d-Iv-äÀ hn.sP Ip-cy³, kn-\n-am kwhn-[m-b-I³ {]n-b-ZÀi³, I-eym¬ knÂ-Iv-kv sN-bÀ-am-\pw am-t\-Pnw-

Kv U-b-d-Iv-ä-dpam-b Sn.Fkv ]-«m-`ncma³, bp-h N-e-¨n-{X Xm-cw {]bm-K amÀ-«n³ F-¶n-hÀ-¡v tdm«-dn F-Iv-ke³-kv A-hmÀ-Up-IÄ k-½m-\n-¡pw. hntZ-i Im-cy a-{´me-bw A-Uo-

j-W sk{I«dn Zo-]-Iv thm-d, ^nem-UÂ-^n-b-bn-se tXma-kv sP-t^-gvk¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-en se sl-a-täm-f-Pn-kv-äv tUm. Fw.hn ]n-Å, tdm«-dn CâÀ-\m-j-W {]-kn -Uân-sâ {]-Xn-\n-[n {]-Xm-]v ]p-cmWnIv, tkm¬ A-©v U-b-d-Iv-äÀ kn.

A{Kn ^n-\m³-knwKv

s^-U-d _m-¦v I-tam-Un-än- Hm¬sse-\p-am-bn ssI-tImÀ-¡p¶p

cm-Py-hym-]-I-am-bn sIm-fm-ä-d am-t\-Pv-saâv tk-h-\§Ä e-`y-am-¡p-¶-Xn-\pw sh-bÀ-lu-kv d-ko-]v-än-t·Â

tem¬ A-\p-h-Zn-¡p-¶-Xn-\p-am-bn s^-U-d _m-¦v cm-Pys¯ {]-ap-J Hm¬-sse³ Um-ä, C³-^À-ta-j³ t]mÀ-«em-b I-tam-Un-än Hm¬-sse³ C-´y-bp-am-bn I-cmÀ H-¸n-

I-tam-Un-än Hm¬-sse-\p-am-bn ]-¦m-fn-¯-¯n GÀ-s¸-«Xv kw-_-Ôn-¨ [m-c-Wm-]-{Xw s^-U-d _m-¦v sU-]yq-«n P-\d am-t\-PÀ (F-kv Fw C & A-{Kn) sI.tam-l-\-\pw I-tamUn-än Hm¬-sse³ amt\-Pnw-Kv U-b-d-IväÀ tPmÀ-Pv sF-¸pw ssI-am-dp-¶p

«p. I-cmÀ A-\p-k-cn-¨v www.commodityonline.com F-¶ t]mÀ-«Â h-gn I-tam-Un-än Hm¬-sse³ A-{Kn I-tam-Unän ^n-\m³-knw-Kv- ¹m-äv-t^mw cq-]o-I-cn-¡pw. C-Xph-gn IÀ-jIÀ-¡pw hym-]m-cn-IÄ-¡pw Hm¬-sse-\m-bn I-tamUn-än amÀ-¡-äpw sh-bÀ-lu-kp-I-fpw {Sm-¡v sN-¿m-\m-Ipw.

tUm. {In-kv-än s^À-Wm-­ïkn-sâ {]-`mjWw

I-cn-bÀ ssK-U³-kn-\m-bn C-\n

'I-cn-bÀ I¬-kÄ-«âv ' sam-_o B-¸v

F ³-Pn-\ob-dnw-Kv, sa-Un-kn³ Xp-S-§n-b ta-J-e-IÄ -¡-¸p-d-ap-f-f B-bn-c-¯n C-cp-¶q-dn-e-[n-Iw sXm-gn-ep-

I-sf-¡p-dn-¨pÅ hn-h-c-§-fp-am-bn H-cp sam-_o B -¹n-t¡j³. I-cn-bÀ I¬-kÄ-«âv F-¶ Cu sam_o B-¹n-t¡-j\n Hm-tcm sXm-gn-en-\pw B-h-iy -am-b A-`-ncp-Nn-I-sf-¡p-dn-¨v hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p. H-cp hyàn-sb Po-hn-X hn-P-b-¯n-te-¡p \-bn-¡p-¶-Xn I-cnb-dn-se hn-P-b ]-cm-P-b-§Ä-¡v \nÀ-Wm-b-I ]-¦p-|v. A-Xp-sIm-|p X-s¶ Po-hn-X-¯n-se G-ä-hpw {]-[m-\s¸-« Xo-cp-am-\-§-fn-sem-¶m-Wv e-`y-am-b \q-dp I-W-¡n\v sXm-gn-e-h-k-c-§-fn \n-¶v A-`n-cp-Nn-¡n-W-§n-b G-Xv sXm-gn sX-c-sª-Sp-¡-W-sa-¶-Xv. {]m-b ]qÀ¯n-bm-b H-cmÄ Po-hn-X-¯n D-WÀ-¶n-cn-¡p-¶ k-a-b¯n Iq-Sp-X-epw sN-e-h-gn-¡p-¶-Xv I-cn-b-dn X-s¶bm-Wv F-¶-Xm-Wv Im-c-Ww. hn-ZymÀ-°n-IÄ ]-e-t¸m-gpw Cu hn-j-b-¯n Xocp-am-\-§-sf-Sp-¡p-¶-Xv am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS t{]-c-W-bmtem, kp-lr-¯p-¡-fp-sS D-]-tZ-i-¯m-tem H-s¡-bm-Ipw. A-\-´-c ^-e-am-bn A-kw-Xr-]v-X-am-b sXm-gn-ep-am-bn ]-eÀ-¡pw Po-hn-Xw X-f-fn \o-t¡-|n h-cp-¶p. Cu kml-N-cy-¯n-em-Wv ]-¯mw ¢m-kv, +2 hn-ZymÀ-°n-IÄ¡v k-lm-b-I-c-am-b B-¹n-t¡-j³ H-cp-¡n-bn-cn-¡p¶Xv. Kp-KnÄ t¹ tÌm-dn \n-¶v ku-P-\y-am-bn Uu¬-temUv sN-¿mw.

Cu-t̬ `qanI

A´m-cm-{ã h-\n-Xm Zn-\-¯n sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« h-\n-X I-sf B-Z-cn-¡p-¶-Xn-sâ `m-K-ambn Cu-t̬ kw-L-Sn-¸n¡p-¶ 2017se Cu-t̬ `qan-I A-hmÀ-Up-I-fp-sS tem-©nwKv sI.Fkv.sF.Un.kn Fw.Un Fw._o-\ \nÀ-h-ln-¡p¶p. Cu-kv-tä¬ {Kq-¸v sN-bÀ-am³ \-hm-kv ao-cm³, Cu-t̬ `qan-I A-hmÀ-Uvkv tIm HmÀ-Un-t\-äÀ kpan-X kp-[m-IÀ, Cukv-tä¬ am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-äÀ \-hm-kv ao-cm³, U-b-d-Iv-äÀ ]n.sI ap-l½-Zv F-¶n-hÀ k-ao]w

kv-t]mÀ-Sv-kv sa-Un-kn³ cw-K-¯v

B-kv-äÀ Un.Fw. slÂ-¯v-sI-bÀ

tIc-f-¯n-se kv-t]mÀ-Sv-kv sa-Un-kn³ cw-K-¯v \nÀ -Wm-b-I kw-`m-h-\-IÄ \Â-Ip-¶-Xn-\m-bn B-kv-äÀ Un.Fw. slÂ-¯v-sI-bÀ tem-tIm-¯-c \n-e-hm-c-¯nÂv kv-t]mÀ-Sv-kv sa-Un-kn³ tI-{µ-§Ä Xp-S-§n. sIm-¨nbn B-kv-äÀ sa-Un-kn-ä-n-bn-epw tIm-gn-t¡m-Sv Bw-kv-äÀ anw-kn-ep-am-bn B-cw-`n-¨ kv-t]mÀ-Sv-kv skâ-dp-I-fp-sS

B-kv-äÀ Un.Fw. slÂ-¯v-sI-b-dn-sâ ]pXn-b kv-t]mÀ-Sv-kv saUn-kn³ skâ-dnsâ D-Zv-LmS-\w k-¨n³ sX-|pÂ-¡À \nÀ-h-ln-¡p¶p

D-Zv-Lm-S-\w k-¨n³ sX-|pÂ-¡À \nÀ-Æ-ln-¨p. hn-hn-[ {]m-b-¯n-ep-f-f A-Xv-e-äp-I-fp-sS {]-I-S-\w sa-¨-s¸-Sp -¯p-¶-Xn-\mbn A-Xym-[p-\n-I ku-I-cy-§Ä kv-t]mÀSv-kv skâ-dn H-cp-¡pw. Im-bn-I hn-t\m-Z-§Ä Po-hn-X¯n-sâ A-`n-hm-Py L-S-I-am-bn am-dn-bn-cn-¡p-I-bm-sW¶pw Po-hn-X-¯n hy-àn-Xz-hpw A-¨-S-¡-hpw h-fÀ¯m³ kv-t]mÀ-Sv-kv k-lm-b-I-c-am-Ip-sa-¶pw B-kv-äÀ Un.Fw slÂ-¯v-sI-bÀ Øm-]-I sN-bÀ-am-\pw am-t\Pnw-Kv U-b-d-Iv-ä-dp-am-b tUm.B-km-Zv aq-¸³ ]-d-ªp.

's{I-Un-äv ImÀ-Up-IÄ sI-Wn-bm-tb-¡pw' ]-

sI.Fw.F kw-LS- n-¸n-¨ e-IvN - À ao-än sI.F-kv.sF.Un.kn sN-bÀ-am³ tUm. {In-kvä - n s^À-Wm-|k - v kw-km-cn-¡p-¶p. sI. Fw.F t{]m-{Kmw I-½n-än sN-bÀ t]-gvk - ¬ a-cn-b G-{_lmw, sI.Fw.F {]-kn-Uâv am-Xyp D-dp-¼¯ - v, sI.Fw.F tlm-Wd - d - n sk-{I-«d - n BÀ.am-[h - v N-{µ³ F-¶n-hÀ k-ao-]w

`m-kvIÀ, {]ap-J Iu¬-k-eÀ ^m. tPmk-^v ]p-¯³-]p-c-bv¡Â, bp F-³ A-tkm-kn-tb-äv C-¡-tWm-an-Iv A-^-tb-gvkv Hm-^o-k-À tUm. A-cp¬ tP-¡_v, BÀ-PnF-^v F-Iv-kn-Iyq-«nhv tkÀ-¨v C-´y-bp-sS eo-UÀ-jn-¸v & t_mÀ-Uv F-Iv-kn-Iyq-«n-hv U-b-dIv-äÀ {]n-b sN-«n cm-P-tKm-]mÂ, C³t^m-kn-kv t¥m-_ amÀ-¡-äv-kv (sk-bvÂkv) F-¨v.BÀ hn-`m-Kw X-eh³ kp-Pn-Xv Ip-amÀ, NmÀ-t«Uv F-¡u-|âpw {K-Ù-IÀ-¯m-hpam-b ]n.kn _m-e-kp-{_-lva-Wy³, s{]m^. sI.hn tXma-kv Fw]n, ]n.cmPohv Fw-]n, Pn-tbm-Pn-Xv ^n-\m³-jy kÀ-hokkv en-anä-Uv C³-sh-Ìv-saâv kv-{Sm-ä-Pn-Ìv tUm. hn.sI hn-P-b-IpamÀ Xp-S-§n-b-hÀ {]-`m-j-I-cm-bn F-¯pw. ]n¶Wn Kmbn-I dn-an tSm-an A-h-X-cn-¸n-¡p-¶ kwKo-X \n-i-b-S¡apÅ hn-t\m-Z ]-cn-]m-Sn-Ifpw \ -S-¡pw.

kv{Xo c-Xv-\-§Ä-¡v B-Z-c-th-Im³

W-¯n-\v ]I-cw ImÀ-Up-IÄ D]-tbm-Kn-¡p-¶ {]h-W-X cm-Py-¯v hÀ- [ n¨p- s Im- | n- c n- ¡ p- I - b m- W v . C-¡m-c-W-¯m s{I-Un-äv ImÀUp-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v hmbv-] t\-Sp -¶-Xn-\p-Å t{]-c-W P-\-§Ä-¡p|m-Ip-sa¶pw `m-hn-bn hm-bv-]m Xn-cn-¨S-hv Ip-d-bp-¶-tXm-sS km-¼ ¯n-I cwK-¯v A-Xv km-aq-ln-I hpw a\x-im-kv-{X-]-c-hp-am-b H-t«sd {]-iv-\-§Ä-¡n-S-bm-¡p-sa¶pw tI-c-f C--¡-tWm-an-Iv A-tkm-kn-

tbj-sâ {]-kn-Uâmb tUm. F-kv. C-cp-Z-b-cm-P³ A-`n-{]m-bs¸«p. tI-{µ _-P-än-s\-¡p-dn-¨v tI-c-f bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS C-¡tWm-an-Iv-kv hn-`m-Kw kw-L-Sn-¸n¨ NÀ-¨ D-Zv-LmS-\w sN-¿p-I-bmbn-cp-¶p A-t±lw. I-gn-ª aq-¶v am-k-§-fm-bn cmPy-¯v D-|m-bn-«p-Å km-¼-¯n-I -am-µy-s¯ A-Xn-Po-hn-¡p-¶-Xn-\pÅ \-S-]-Sn-IÄ _-P-än Im-Wm-\nsÃ-¶v {]ap-J km-¼-¯n-I-hnZ-

Kv-[\mb tUm. _n.F {]-Im-iv ]-dªp. cm-Py-s¯ k-¼-Zv-L-S\sb _m-[n-¨n-cn-¡p-¶ Ku-c-h-am-b {]-iv-\§-sf A-`n-ap-Jo-I-cn-¡p-¶Xn-\v _-P-än-\v I-gn-ªn-«nsÃ-¶v Kpem-¯n C³-Ìn-äyq«v Hm-^v ^n-\m³kv B³-Uv Sm-Iv-tkj-sâ U-b-dIv-ädm-b s{]m. Un \m-cm-b-W Nq|n-¡m«n. tUm. BÀ taml³ sF. BÀ.Fkv, tUm. A-ÐpÄk-eow, tUm. a-Rv-Pp F-kv.\m-bÀ Xp-S§n-b-hÀ kw-km-cn¨p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

37


_nkn-\kv tIcf

BUSINESS KERALA

G-IZn-\ hn-a³ eo-UÀ-jn-¸v tIm¬-t¢-hv sIm-¨n-bn sI-Fw-F-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n amÀ-¨v H¶n\m-Wv tIm¬-t¢-hv

LLB MBA BEd REGULAR / PART TIME / DISTANCE UGC / NCTE / BAR COUNCIL APPROVED

kv {Xo £y-an-«v

im-ào-IcWw etI-c-f am-t\-Pv-sa âv A-tkm-kn-tbj³ (sIFw-F) G-IZn-\ hn-a³ eoUÀ-jn-¸v tIm¬-t¢-hv kw-L -Sn-¸n-¡p-¶p. A-´m-cm-{ã h-\nXmZn\-¯n-\v ap-t¶m-Sn-bmbn amÀ-¨v H¶n\v ]-\-¼n-Ån \-Kdn-se skâÀ tlm-«-enemWv ]-cn-]mSn. cm-hnse 9.30\v amÀ-K-c-äv BÂh B-cw-`n-¨v ssh-Io-«v A-©n\v k-am-]n-¡pw. sI-Fw-F-bp-sS Io-gn {]-hÀ-¯n¡p-¶ hn-a³ am-t\-tP-gv-kv t^m-d-¯n-sâ t\-Xr-Xz¯n-em-Wv sse-^v (eoUv, C³-kv-s]bÀ, ^pÄ^nÂ, Fw-]hÀ) F-¶ hn-j-b-¯n hn-a³ eo-UÀjn-¸v tIm¬-t¢-hv 2017 kw-L-Sn-¸n-¡p¶Xv. hnhn-[ ta-J-e-I-fn {]-hÀ-¯n-¡p-¶ {]ap-J h-\n-X-I-Ä tIm¬-t¢-hn- ]-s¦-Sp¡pw. cm-P-Øm-sâbpw D-¯-cm-J-Þn-sâ-bpw KhÀW-dm-bn-cp-¶ amÀ-Kcäv BÂh apJym-Xn-Ynbm

Ipw. {]apJ Kmbn-I D-jm D-Xp¸v, ¢mkn-¡Â Um³k dpw Um³-kv F-Uypt¡-j\nÌpamb A-temI-\µ tdmbv, skâÀ t^mÀ sUhe-]v-saâv ÌUo-kv HmW d-dn s^-tÃmbpw sP³-UÀ ]mÀ¡v t_mÀUv Aw-Kh - p am-b s{]m-^. arZp Cu¸³, D-jm D-Xp¸v IqÀKnse knÂhÀ {_q¡v & sdbÀ FÀ-¯v F-tÌ-äv tlmw-kvt- äbvk - v D-Sa - tch-Xn A¿À, ^p-Uv t^mÀ tXm-«v Øm-]I - Nn-{X Ir-jvW - ³, _À¯v hn-tÃ-Pn-sâ {]n-b¦ C-Sn-¡p-f, C³-Ìm-tbm-Kn Øm-]I kpZ-£W X¼n, Xn-cp-h\ - ´ - ] - pc-s¯ e-£va - o-`m-bv \m-jW -  tImfPv Hm^v ^n-kn¡Â F-Uyp-t¡-j\ - n-se A-tkm-kn-tb-äv s{]m^-kÀ tUm. D-j F-kv. \mbÀ Xp-S§ - n-bh - À kwkm-cn¡pw. hnh-c-§Ä¡v: Email - info@kma.org.in

9846002893 admissionlogin@gmail.com

tI-c-f-s¯ hy-h-km-b ku-lr-Z-am-¡p-I-sb-¶ e-£y-hp-am-bn

sI-F-kv-F-kv-sF-F tI

-c-f-¯n- hy-hkm-b ku-lr-Zm-´co-£w kr-ãn-¡p-I F-¶ e-£y-¯n-\mbn tI-c-f kv-tä-äv kv-tamÄ C³-U-kv{So-kv A-tkm-kntb-j³ ]-cn-{i-an¨p h-cpI-bm-sW-¶v F.\n-km-dp-±o³ kw-Øm-\ {]-kn-U Zm-tam-ZÀ A-h-\qÀ âm-bn sX-c-sª-Sp-¡ -s¸-« Zm-tam-ZÀ A-h-¶qÀ. Ease of doing Business \m-bn kÀ-¡mÀ ]p-Xn-b amÀ-K-\nÀ-t±-i-§Ä sIm-|ph-cm-\p-Å {i-a-¯n-em -Wv. A-Xv \-S-¸n-em-bm tI-c-f-¯n hy-h-kmbw sN-¿m³ F-fp¸-am-bn-cn-¡p-sa-¶m-Wv I-cp-Xp-¶-Xv. hyhkmb ta-Je bv-¡v IqSp-X ^-|v A-\p-h-Zn-¡p-I, tdm-Up-I-fpw kp-e-`-amb ssh-Zyp-Xnbpw, sh-Å-hpw DÄ-s¸-Sp-¶ A-Sn-Øm-\ kuI-cy hn-I-k-\w sIm-|ph-cn-I Xp-S-§n-b B-h-iy-§Ä kwL-S-\ B-hiy-s¸-«p h-cn-I-bm-sW-¶v ]p-Xn-b `m-c-hm-lnIÄ ]-d-bp-¶p. F.\n-km-dp-±o-s\ (sIm-Ãw) P-\-d sk-{I-«-dn-bm-bn sX-csª-Sp-¯n-«p-|v. a-äp `m-c-hm-ln-IÄ: ssh-kv {]-kn-Uâp-amÀ: Fw.Jm-en-Zv tIm-gn-t¡m-Sv (t\mÀ-¯v tkm¬), sI.F tPm-

FwFkv-Fw-C inÂ-¸ime

k-^v F-d-Wm-Ip-fw (sk³-{S tkm¬), sI.sI c-ta-jv B-e-¸p-g (ku-¯v tkm¬). tPm-bnâv sk-{I-«-dn: s_-¶n ]m-td ]-¯-\w-Xn-« (ku¯v tkm¬), G-{_-lmw Ip-cym-t¡m-kv tIm-«-bw (sk³-{S tkm¬), Fw.H tPm-kv Ip-amÀ I-®qÀ (t\mÀ-¯v tkm¬). {S-j-dÀ: ]n.sP tPm-kv F-dWm-Ip-fw.

CALENDAR OF EVENTS s^{_phcn kÀ-¡nÄ kv-äm-À«-¸v k-anäv 2017, s^-{_p-h-cn 15þ16, Zn e-en-Xv apw-

-{]nâv an-d-¡nÄ F-Ivkv-t]m 2017, G-{]n 7þ9, kn-bm t{S-Uv B³-Uv F-Ivkn-_n-j³ skâÀ, sIm-¨n, +91 44 49584739, Cþsa-bvÂ: mktg@intelexpo.com

http://events.vccircle.com

-CâÀ-\m-j-WÂ

-hn-kn

ss_, A-tÔcn, apw-ss_, t^m¬: 0120--4171111, Cþsa-bvÂ: kanika@vccircle.com,

amÀ¨v -F-^v-Fw-kn-Pn k-an-äv 2017, tIm¬-s^-U-tdj³ Hm-^v C-´y³ C³-U-kv-{Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯nÂ, amÀ-¨v 8, 2017, Zn e-en-Xv, apw-ss_, t^m¬: 08042889595, Cþsa-bvÂ: soumika.chakraborty@ cii.in

-sI.Fw.F

36þma-Xv tZio-b am-t\-Pv-saâv I¬-sh³j³,

amÀ-¨v 9þ10, 2017, se sa-dn-Un-b³ I¬sh³-j³ skâÀ, sIm¨n, t^m¬: 0484þ 2317966, Cþsa-bvÂ: info@kma.org.in,

www.kma.org.in

-[\w

do-sä-bv k-an-äv & A-hmÀ-Uv ss\-äv 2017, amÀ-¨v 11, tlm-«Â se sa-dn-

kq£vaþsNdpIn-SþC-S¯cw hy-h-km-bn-IÄ-¡mbn Inäv-tImbpw sIFkvFkv-sFFbpw sIm-¨n-bn kwLSn¸n¨ in¸ime Inäv-tIm FwUn kndnbIv tUhnkv DZvLmS\w sN¿p¶p

38 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

s^{_phcn 28, 2017

G{]nÂ

Unb³, sIm¨n, t^m¬: +91 484 2315840, 2316494, Cþsa-bvÂ: advertise@dhanam.in,

mktgdhanam@gmail.com, www.dhanamon lince.com

l-bÀ FUyq-t¡j³ s^bÀ, (IHEF), G-{]n 28þ30, 2017, P-h-lÀ-em s\-lv-dp CâÀ-\m-j-W tÌUnbw, sIm¨n, t^m¬: +91 471 6566393, +91 86066 54393 sa-bvÂ: info@icirclexpo.com,

http://www.ihef.in, icirclexpo.com

Pq¬ -CâÀ-\m-j-WÂ

tIm¬-^-d³kv Hm¬ Sq-dn-kw sSIv-t\m-fPn,

A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v Sq-dn-kw t{SUv HmÀ-K-ss\-tk-j-sâ B-`n-ap-Jy-¯n Pq¬ 8þ10, 2017, se sa-dn-Unb³, sIm¨n, t^m¬: +91 9526 439 577 Cþsa-bvÂ: info@icttindia.org, www.icttindia.org

-IPLEX - CâÀ-\m-j-WÂ

F-Iv-kn-_n-j³ 2017,

¹m-Ìn-Iv

Pq¬ 15þ18, 2017 sN-ss¶ t{S-Uv skâÀ, sN-ss¶, t^m¬: 09362446667 Cþsa-bvÂ: iplex2017@tapmaindia.com, http://www. iplexindia.com/


RENT Palarivattom bypass signal Jn.

1 lakh SFT office space & 12,360 SFT showroom 9447086644 9495431644

To Advertise Please Call

0484-2315840, 2316494

Ernakulam: Mr. Mohanakumar-9061480718, Mr. Satheesh Kumar-9072570055 Trivandrum & Kollam: Mr. Santhosh Chacko-9072570051, Mr. Satheesh Kumar-9072570055 Kottayam, Idukki & Pathanamthitta: Mr. Anoop- 9072570063 Thrissur: Mr. Santhosh Chacko- 9072570051, Mr. Murali- 9072570053 Kozhikode & Kannur: Mr. Mangalesh- 9072570057, Mr. Vijayraj- 9072570054 Malappuram & Palakkad: Mr. Mohandas- 9072570058 Wayanad & Kasargode: Mr. Mangalesh- 9072570057

Virtual Office Solutions

@ Kakkanad, Kochi KOCHI VIRTUAL ADDRESS HD VIDEO CONFERENCING SMART OFFICE SPACE KOCHI VIRTUAL NUMBERS CALL ANSWERING SERVICE LIVE CHAT ON YOUR WEBSITE SINCE 2012

Get 1 Month FREE with this Ad* *Virtual Office and Virtual Phone only. Conditions Apply.

Spacelance v i r t u a l o ff i c e s o l u t i o n s

94000 31100

www.spacelance.com

Dhanam Publications Pvt.Ltd ISh{´, sIm-¨n þ 682 020, t^m¬: 0484þ2315840, 2316494, Email: circulation@dhanam.in, www.dhanamonline.com

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

39


Hmt«m-sam-_oÂ

AUTOMOBILE

h-cp-¶p

s]À-t^m-a³-kv ss_-¡p-IÄ

Cu hÀ-jw ss_-¡v hn-]-Wn-bn an-I-¨ h-fÀ-¨-m-km-[y-X-bp-Å-Xv s]À-t^m-a³-kv ss_-¡v hn-`m-K-¯n\m-bn-cn-¡pw. C-h-bp-sS hÀ-[n-¨p-h-cp-¶ P-\-{]o-Xn I-W-¡n-se-Sp-¯v an-I-¨ {]-I-S-\- an-I-hpw I-cp-¯p-ap-Å ]p-¯³ ss_-¡p-I-Ä hn-]-Wn-bn-en-d-¡n X-§-fp-sS B-cm-[-I-sc Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv hn-hn-[ C-cp-N-{I-hm-l-\ -{_m³Up-IÄ. A-Sp-¯ G-Xm-\pw am-k-§Ä-¡p-Ån hn-]-Wn-bn-se-¯p-¶-Xpw Cu hÀ-jw hn-]-Wn-bn-se-¯n-b-Xp-am-b, aq-¶v e-£w cq-]-bv-¡v Xm-sg F-Iv-kv-tjm-dqw hn-e-bp-Å, sX-c-sª-Sp-¯ Nn-e tam-U-ep-I-sf ]-cn-N-b-s¸-Smw

än-hn-F-kv-þ-_n-Fw-U-»yp G310R Cu hÀ-jw B-Zy-]m-Z-t¯m-sS _n-Fw-

U-»yp tam-t«m-dm-Uv C-´y-bn {]-hÀ-¯\w B-cw-`n-¡p-sa-¶m-Wv {]-Xo-£. I-¼\n X-§-fp-sS G-ä-hpw Xm-§m-\m-Ip-¶ \n-c-¡n-ep-Å tam-U-em-b Gv310R s\ Cu hÀ-jw a-[y-¯n hn-]-Wn-bn A-h-X-cn -¸n-¡m-\m-Wv km-[y-X. _n-Fw-U-»yq tam -t«m-dm-Upw än-hn-F-kv tam-t«mÀ I-¼-\n-bpw tNÀ-¶v hn-I-kn-¸n-¨- tam-U-em-Wn-Xv. änhn-F-kn-sâ _mw-¥q-cn-ep-Å ¹mân \n¶n-d-§p-¶ C-Xn-tâ-Xv 313 kn-kn, t^mÀ kv-t{Sm-¡v knw-KnÄ kn-en-|À hm-«À IqÄ-Uv F³-Pn-\m-Wv. Cu tam-U-en-s\m¸w _n-Fw-U-»yq G310 GS F-¶ a-sämcp tam-U Iq-Sn hn-]-Wn-bn-en-d-¡m³

G

I-¼-\n D-t±-in-¡p-¶p-|v. än-hn-F-knsâ ¹mân DÂ-¸m-Zn-¸n-¡p-¶, _n-FwU-»yq-hn-sâ c-|m-a-s¯ ss_-¡m-bn-cn¡pw C-Xv. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 2þ2.8 e-£w cq-]

lo-tdm Xtreme 200S

-sd ]p-Xp-a-I-tfm-sS _-Pm-Pv X-§fpsS ]Ä-kÀ F³-F-kn-s\ ho-|pw hn-] -Wn-bn A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. \-ho-I-cn-¨ F³-Pn³, ]p-Xn-b t_mUn {Km-^n-Iv-kv, Uyp-h tSm¬ I-fÀ kv-Iow Xp-S-§n-b {]-tXy-I-X-I-tfm-sS h-cp-¶ Cu tam-U _n-F-kv \m-ev aeo-I-c-W am-\-Z-Þ-§Ä A-\p-k-cn-¨v cq-]-IÂ-¸-\ \-S-¯n-bn-cn-¡p-¶p F-¶ k-hn-ti-j-X-bp-ap-|v. A-Xn-\m an-I-¨ C-Ô-\-£-a-X e-`n-¡p-sa-¶v I-¼-\n A-h-Im-i-s¸-Sp-¶p. B-dv kv-]o-Uv {Sm³kv-an-j-t\m-Sv Iq-Sn-b, 199.5 kn-kn knwKnÄ kn-en-|À, en-Izn-Uv IqÄ-Uv tamt«mÀ F³-Pn³ B-Wv C-Xn-tâ-Xv. ]u-cp

j - a - p-Å ^yq-h Sm-¦v, hn-`P - n-¨ ko-äpIÄ, ho-Xn- Ip-dª ph - c - p-¶ sS-bv `mKw, 17 C-©v A-tem-bv ho-ep-IÄ... Xp-S§n-bh - b - m-Wv a-äv k-hn-ti-jX - I - Ä. F-Iv-kv-tjm-dqw hn-e: 96,443 cq-]

s_-t\-en än-F-³-än 135 2016

km-[m-c-W-¡mÀ-¡v Xm-§m-\m-Ip-¶ hn-

e-bn-ep-Å ss_-¡p-IÄ am-{Xw A-h-X-cn¸n-¨n-cn-¡p-¶ lo-tdm tam-t«mÀ-tImÀ-¸v asäm-cp am-ä-¯n-te-¡v Np-h-Sp-sh-¡p-I-bmWv. lo-tdm F-Iv-kv-{Sow 200F-kv F-¶ tam-U-en-eq-sS G-sd h-fÀ-¨m-km-[y-Xbp-Å s]À-t^m-a³-kv ss_-¡p-I-fp-sS hn-`m-K-¯n-te-¡v I-S-¡p-¶p. 200 kn-kn 4þ-kv-t{Sm-¡v, knw-KnÄ kn-en-|À F-bÀ IqÄ-Uv F³-Pn-\m-Wv Cu kv-t]mÀ-Sv-kv ss_-¡n-\p-Å-Xv. 5 kv-]o-Uv am-\p-h Kn-bÀ t_m-Iv-tkm-Sv Iq-Sn-b Cu tamU A-Sp-¯ G-Xm-\pw am-k-§Ä-¡p-

Ån hn-]-Wn-bn-se-¯p-sa-¶v {]-Xo-£n¡p-¶p. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 90,000þ 1.10 e-£w cq-]-tbm-fw

b

-a-l-bn \n-¶v hm-l-\-t{]-an-IÄ Im¯n-cn-¡p-¶ Fw-än-þ03 F-¶ tam-U-epw Cu hÀ-jw X-s¶ hn-]-Wn-bn A-h-X-cn¸n-¡pw. YZFR3 F-¶ tam-U-en-sâ A-tX F³-Pn-\m-b 321 kn-kn ]m-c-e Szn³, en-Izn-Uv IqÄ-Uv F³-Pn-\m-bn-cn-¡pw Cu tam-U-en-\pw I-cp-¯p-]-I-cp-I. F³Pn³ am-{X-a-Ã, k-kv-s]³-j³, t{_-¡v, hoÂ, S-b-dp-IÄ... Xp-S-§n ]-e L-S-I-`mK-§-fpw BÀ3 F-¶ tam-U-en \n-¶v I-Sw-sIm-|-Xm-Wv. _n-Fw-U-»yp Pn310BÀ, sI-än-Fw 390 Uyp-¡v Xp-S-§n-b tam-U-ep-I-fm-bn-cn-¡pw C-Xn-sâ {]-[m-\

Hm-t«m F-Iv-kv-t]m-bn {]-ZÀ-in¸n-¨ s_-t\-en än-F³än 135\v C-´ybn {]-Xy-£ F-Xn-cm-fn C-sÃ-¶Xm-Wv k-Xyw. an-\n kv-t]mÀ-Sv-kv ss_-¡m-b C-Xn-tâ-Xv 135 kn-kn 4þkv-t{Sm-¡v F³-Pn-\m-Wp-Å-Xv. D-bÀ-¶ {]-I-S-\-t¯m-sSm-¸w an-I-¨ C-Ô-\£-a-X-bp-am-Wv Cu tam-U hm-Kv-Zm\w sN-¿p-¶-Xv. A-Sp-¯ am-k-t¯m-sS tam-U hn-]-Wn-bn-se-¯p-sa-¶m-Wv {]-Xo-£n-¡p-¶-Xv. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 1.5 e-£w cq-]-tbm-fw

än-hn-F-kv A-Iyq-e 310 (A-]m-s¨ BÀ-än-BÀ 300)

b-a-l Fw-än-þ03

40 [\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

_-Pm-Pv ]Ä-kÀ 200N-S

G

F-Xn-cm-fn-IÄ. Cu hÀ-jw a-[y-t¯m-sS ]p-Xn-b ss_-¡v hn-]-Wn-bn A-h-X-cn¸n-¡p-sa-¶m-Wv {]-Xo-£n-¡p-¶-Xv. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 2 e-£w cq-]-bv-¡v ap-I-fnÂ

s^{_phcn 28, 2017

-ä-hpw Im-¯n-cn-¡p-¶ ss_-¡v tamU-ep-I-fn-sem-¶m-Wv _n-Fw-U-»yq G310R sâ ¹m-äv-t^m-an \nÀ-an-¡p-¶ A-Iyq-e 310. än-hn-F-kn-sâ \n-e-hn-ep-Å tam-U-ep-I-sf A-t]-£n-¨v G-ä-hpw {] -I-S-\-an-I-hpw I-cp-¯pw th-K-X-tb-dn-bXp-am-b tam-U-em-Wv C-sX-¶v ]-d-bmw. CXn-sâ t]-cv än-hn-F-kv A-]m-s¨ BÀ-än -BÀ 300 F-¶m-bn-cn-¡p-sa-¶pw A-`yq-l -§-fp-|v. 313 kn-kn, \m-ev kv-t{Sm-¡v knw-KnÄ kn-en-|À hm-«À IqÄ-Uv F³Pn-\m-bn-cn-¡pw ]p-Xn-b ss_-¡n-\v I-cp

-¯p-]-I-cp-I. B-dv kv-]o-Uv Kn-bÀt_m -Iv-km-Wv C-Xn-tâ-Xv. A-Sp-¯ H-t¶m ct|m am-k-§Ä-¡p-Ån A-Iyq-e 300 hn-]-Wn-bn-se-¯p-sa-¶m-Wv {]-Xo-£n¡p-¶-Xv. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 1.5þ1.8 e-£w cq-].


sI-än-Fw Uyq-¡v 390-

ln_ ap-_md-Iv

km£mÂIm-c-¯n\pw sX-c-sª-Sp¯-Xv Hm-t«m-sam-_o cwKw X-s¶. saÀ-kn-sU-kv s_³-kn-sâ tIm-gn-t¡m-s« Uo-eÀ-jn¸mb {_n-Uv-Pvth tam-t«mÀ-kv F-¶ Ip-Spw-_ _n-kn-\-kn U-b-d-Iv-ä-dm-bn {]-hÀ-¯n-¨-XmWv Cu cwK-¯v ln-_-bp-sS ap³-]-cn-N-bw. sN-dp-¸-¯n-te C-cpN-{I hm-l\-§-tfm-Sv {]W-bw tXm¶n-b ln_ ss_¡v Hm-Sn-¨v a-e-¸p-d-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fn bm-{X sN-¿p-am-bn-cp-¶p. sN-ss¶-bn tImsf-Pv ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-Xn-\p ti-jw Xn-cn-s¨-¯n-bm-Wv {_n-Uv-Pv th-bn {]-hÀ-¯n-¨p Xp-S-§n-b-Xv. kp-lr¯m-b ss^-k kp-ss_-À hb-tk B-bn-«pÅq. F¦n-se-´m? tdm-b F³-^oÂ-Un-sâ UoeÀtdm-b F³-^oÂ-Un-sâ tI-c-f-¯njn-¸v kw-_-Ôn-¨ Imcyw A-h-X-cnse Htc-sbm-cp h-\n-Xm Uo-e-dm-Wv ¸n-¨-t¸mÄ XmÂ-¸cyw tXm-¶n ln-_ ap-_m-dIv. ]m-c-¼-cy-am-bn sN-bvbmWv F³^oÂUv I-¼-\n-sb Xp h-cp-¶ _n-kn-\-kn \n-¶v hn-`nk-ao-]n-¨Xv. ¶-am-bn F-s´-¦nepw kz-´-am-bn sN¿-W-sa¶ tam-l-¯n \n-¶m-Wv _m Xn-I-ª a-X-hn-izm-kn-bmb c-Iv FâÀ-ss{]-k-kv F¶ tdm-b ln-_ A-Xn-sâ \-· _n-kn-\F³-^oÂ-Uv Uo-eÀ-jn-¸n-sâ D-Zbw. knepw D-|m-I-W-sa-¶v B-{K-lntIm-«-¡- N-¦p-sh-«n-bn ]-Xn-\m-bn¡p-Ibpw sN-¿p-¶p. c-|p aq-¶p cw N-Xp-c-{ib-Sn hn-kv-Xr-Xn-bn-em-Wv am-k-¯n-\p-Ån hp-a¬ ssd-tU-gvtjmdqw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-¶Xv. ]mÀ-¡nwkv ¢-_v cq-]o-I-cn-¡m\pw Xp-SÀ-¶v Kn\pw hn-im-eam-b ku-Icyap-|v C-hn h-S-t¡-bn-´y-bn {]-tXy-In-¨v esS. Xpd-¶v G-Xm\pw B-gv-N-IÄ-¡pUm-¡v t]m-ep-Å Ø-e-§-fn-te-¡v Ån X-s¶ \n-ch-[n _p-¡nw-Kp-IÄ bm-{X kw-L-Sn-¸n-¡m\pw X-bm-sd-Spt\-Sn-sb-Sp-¡m³ _mc-Iv FâÀ-ss{]¡p-I-bm-Wv ln_. ln-_ ap-_m-dIv k-kn-sâ 60 Aw-K So-an-\v I-gn-ªp. HmÀ-a-sh-¨ \mÄ ap-X ]n-Xm-hv s]m-Xp-{]-hÀ-¯-I\pw {]ap-J _n_n-kn\-kv Xn-c-¡p-I-fn-em-bn-cpkn-\-kp-Im-c-\pam-b ]n.hn A-Ðp h-lm-_n-sâ ¶p. B Xn-c-¡p-IÄ F-s´-¶v A-dn-bm-\p-Å Iu-Xp-Iw A-\p-P³ ]n.hn A-en ap-_m-d-In-sâ a-I-fm-Wv A-t¶ a-\-kn s]m-§n-h-¶-XmWv. kz-´w _n-kn-\ln-_. ]n-Xmhpw ]nXr-k-tlm-Z-c\pw h-fÀ-¯n-s¡m-|p kp-ambn C-¶v Xn-c-¡p-I-fn \n-¶v Xn-c-¡p-I-fn-te¡v h-¶ C³U-kv {Kq-¸n-eq-sS hm-l-\-§-fp-sS temI-¯v Hm-Sp-t¼mÄ B-ß-kw-Xr-]v-Xn-bm-Wv ln-_-bp-sS a\-kp B-Ir-ãbm-b ln-_ kz-´w Øm-]-\-sa-¶ kz]v-\ \n-dsb.

B-ß-hn-izm-k-¯n-sâ s\-dp-I-bn C-Xm H-cp s]¬-Ip-«n 22 A-

Sp-¯ am-k-t¯m-sS hn-]-Wnbn-se-¯p-sa-¶v {]-Xo-£n-¡p-¶ tam-U-em-Wv sI-än-Fw Uyq-¡v 390. sI-än-Fw 1290 kq-¸À Uyq-¡v R sâ cq-]-IÂ-¸-\-bn-se Nn-e k-hn-tij-X-IÄ C-Xn- I-S-sa-Sp-¯n-«p-|v. 373.2 kn-kn Hä kn-en-|À, \m-ev kv-t{Sm-¡v F³-Pn-\m-Wv ]p-Xn-b tam-U-en-\p-|m-hp-I. B-dv kv-]o-Uv {Sm³-kv-an-j-\m-Wv C-Xn-tâ-Xv. 13.4 en-äÀ ^yq-h Sm-¦v, \-ho-I-cn-¨ änF-^v-än C³-kv-{S-saâv ¢-ÌÀ, ]p-Xnb FÂ-C-Un sl-Uv-em-¼v Xp-S-§n-b {]-tXy-I-X-I-tfm-Sv Iq-Sn-b Uyq-¡v 390, _n-F-kv \m-ev am-\-Z-Þ-§Ä A-\p-k-cn-¨p \nÀ-an-¨ ss_-¡m-Wv. {]-Xo-£n-¡p-¶ hn-e: 2þ2.25 e-£w cq-]-tbm-fw

N ATIO C I L PUB

ORDER FORM

! R E OFF

PRE

[\w ]»n-t¡-j³ {]kn-²o-I-cn-¡p-¶ "F§s\ Hcp hyhkmbw XpS§n hnPbn¸n¡mw' F¶ ]pkvX-I¯nsâ {]o ]»n-t¡-j³ ]²-Xn-bn ................ tIm-¸n-IÄ hm§m³ B{K-ln-¡p-¶p.

t]cv................................................................ taÂhn-emkw.................................................. ..................................................................... ......................................................................

kz´ambn Hcp kwcw`w

XpS§Ww F¶v Nn´n¡p¶hcpsS F®w IqSnhcnIbmWv. Hcp kwcw`w F§s\ XpS§Wsa¶pw F§s\ hnPbn¸n¡Wsa¶pw Cu ]pkvXIw ]dªpXcpw. sNdpInS kwcw`IÀ¡v Gsd {]tbmP\Icamb hnhc§Äs¡m¸w ÌmÀ«¸nse km[yXIfpw UnPnä amÀ¡än§nsâ BhiyIXbpw sh³NzÀ Iym]nä t\Sm\pÅ amÀK§fpw CXnep|v. hyhkmb cwKt¯¡v IS¶phcp¶hÀ¡v hgnIm«nbmhpIbpw \nehnepÅ kwcw`Isc IqSpX Dbc§fn se¯m³ klmbn¡pIbpw sN¿p¶XmWv Cu ]pkvXIw.

350 cq] hnebn«ncn¡p¶ ]pkvXIw {]o]»nt¡j³ hyhØbn C-t¸mÄ 250 cq]bv¡v e`n¡p¶p

]n³:.................................................................... t^m¬:............................................................... Cþ-sabvÂ:........................................................... ]W-a-S¨ hnh-c-§Ä: M.O.

UnUn sN¡v F³-C-F^vän

hnh-c-§Ä

_m¦v..................................................................... {_m©v................................................................. XnbXn..............................

0 `35 *

only 0 `25

H¸v

tIm-¸n-I-fp-sS F-®w

hne t]m-kv-tä-Pv Dĸ-sS

2 3 5

550 825 1340

* Offer valid till 28-02-2017 Bank Transfer

Dhanam Publications Pvt. Ltd. Cheruparambath Road, Kadavanthra, Cochin-682 020, Phone: 0484-2315840, 2316494, Email: circulation@dhanam.in, subscription@dhanam.in, Web: www.dhanamonline.com

Account Name: Dhanam Publications Pvt. Ltd., Account No. : 10580200003399 Bank: Federal Bank Ltd., Girinagar IFSC/RTGS code: FDRL0001058

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI s^{_phcn 28, 2017

41


Dhanam Vyavasaya Vanijya Dwaivarika - February 28, 2017 - `30

Registered No.KL/EKM/032/2015-17 RN 44620/87

Printed and published by Vijay Kurian Abraham for Dhanam Publications Pvt. Ltd., Cheruparambath Road, Kadavanthra, Kochi-682 020. Printed at S.T.Reddiar & Sons, Ernakulam. Editor: Kurian Abraham

Dhanam february 28, 2017  

Published on Feb 28, 2017 Dhanam, Kerala's own business magazine, was launched in 1987 and is the No.1 business and investment magazine. T...