Page 1

TOP BUSINESS FAMILIES OF KERALA SPECIAL {]kn≤oIcWØns‚

mw h¿jw

Regn. No.KL/EKM/032/2009-2011 RN 44620/87 Licence No. KL/CR/EKM/ WPP-05/2009-11 Licenced to post without pre-payment on 2nd & 16th of every month at Kochi PSO Dhanam Vyavasaya Vanijya Dwaivarika Vol. XXI No. 9 & 10

June 15, 2009 Rs. 50

IpSpw_ _nkn-\kv hnP-bn-∏n-°m≥ 50 am¿K\n¿tZ-iß - ƒ ]pXnb Kh¨sa‚v {]Xo-£I - ƒ k^-ea- m-°ptam? Hmlcn hn]Wn: \nt£-]I - ¿ F¥p-sN-øWw? Hmt´m-sam-_o¬: ae-bm-fn-If - psS amdp∂ A`n-cp-Nn-Iƒ


]{Xm-[n-]-cpsS IØv

]S¿∂p- ]¥en°s´ IpSpw_ kwcw-`-߃ km

º-ØnI cwKsØ IpXn-∏nepw InX--∏nepw i‡ amb {]I-S\w ImgvN-sh®v Xnfßp∂ IpSpw_ kwcw-`-߃ ho≠pw BtKmf {i≤ ]nSn®p]‰pIbmWv. amμy-k-a-bØv tIm¿∏-td‰v hº-∑m-cn¬ ]eXpw No´v sIm´m-c-߃ t]mse XI-cp-tºmƒ {]iv\ß -- -tfmSv a√n´v apt∂-dm≥ IpSpw-_-kw-cw-`-߃°mWv IqSp-X¬ IcpsØ∂v sX-fn-bn-°p∂ ]T\ dnt∏m-¿´p-Ifpw Ct∏mƒ ]pdØp-h-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Hcp ]T\w A\p-k-cn®v temIsØ samØw _nkn\kv kwcw-`-ßfn¬ 75 iX-am-\hpw IpSpw-_-߃ \nb{¥n-°p-∂tXm IpSpw-_-ß-fpsS DS-a-ÿ-X-bn-ep-≈tXm BWv. BtKmf Xe-Øn¬ hf¿®-bpsS Imcy-Øn¬ ap≥\n-c-bn¬ \n¬°p∂ t^m¿Nyq¨ 500 ]´n-I-bn¬ Dƒs∏-´n-cn-°p∂ Iº-\n-I-fn¬ aq∂n-sem∂pw IpSpw_ _nkn-\kv kwcw`ßfm-Wv. C¥y-bnse _nkn-\kv {Kq∏pIfnepw KWy-am-bh IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-ß-fm-Wv. \mj-W¬ tÃmIv FIvkvtN©ns‚ kqNn-I-bmb \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏-´n-´p≈ 50 Iº-\n-Ifn¬ 25 Dw IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-ßfmWs{X. hym]mc hyh-kmb cwKØv IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ \n¿Wm-bI kzm[o\w sNep-Øp∂ C¥y-bnepw {]tXyIn®v tI-cf-Ønepw C-Xns‚ {]k‡n Gsd-bm-Wv. Kh¨sa‚nt\m hnhn[ GP≥kn-Iƒt°m tIc-f-Øn¬ kwcw-`-I-sctbm \nt£-]-I-sctbm th≠{X t{]m¬kmln-∏n-°m≥ IgnbmØ kml-N-cy-Øn¬ IpSpw_ kwcw-`I-cpsS [oc-amb Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ kwÿm-\-Øns‚ hnIk\--Øn\v hfscb[nIw t\´-ap-≠m-°phm≥ klmbn°pw. Cu kml-N-cy-Øn-emWv kwÿm-\sØ {]apJ IpSpw-_-_n-kn-\kv kwcw-`-Isc Is≠-Øm\pw Ah-cpsS t\´-ßfpw A\p-`-h-ßfpw hmb-\-°m-cp-ambn ]¶p-sh-°phm\p-ap≈ Hcp kwcw-`-Øn\v [\w ap∂n-´n-d-ßn-b-Xv. Hcp]s£ tIc-fØ - ns‚ N-cn-{X-Øn-em-Zy-am-bn-´m-bn-cn°pw CØcw Hcp DZyaw.

Z

im-_vZ-߃°p-apºv sNdp-Xmbn XpS-°-an´ ]e ÿm]\-ßfpw ]e Xe-ap-d-Iƒ ssIamdn ]S¿∂p ]¥-en-®n-cn°p∂ ImgvN- Bth-i-Icw Xs∂. XojvW-amb PohnX {]mcm-œ-ß-fn¬ \n∂v c£-s]-Sm≥ XpS-ßnb sIm®p sIm®p _nkn-\-kp-Iƒ hsc C∂v XnI™ s{]m^-jWenk-Øn-eqsS B[p-\nI Ime-L-´-Ønse sh√p-hn-fnIsf t\cn-Sm≥ k÷-am-bn-cn-°p-∂p. c≠pw aq∂pw Xe-apd-I-fpsS ss]Xr-I-ap-≈-h-cmWv Gdnb ]¶pw. F∂m¬ DØ-tc-¥y≥ IpSpw_ _nkn-\kv ]mc-º-cyhp-ambn Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ \ap°v Ct∏mgpw IpSpw_-Øn\v shfn-bn¬ \n∂v , AXv ]W-am-bmepw s{]m^-jW¬ sshZ-Kv[y-am-bmepw, hmßm≥ aSn-bm-Wv. i‡n-bp≠m-bn´pw ]e {Kq∏p-Ifpw tIc-f-Øn-\p-≈n¬ Xs∂ HXpßn-°q-tS≠n hcp-∂Xp Xs∂ AXn\v sXfn-hv. F∂m¬ Cu ÿnXn amdn-h-cp-∂p-s≠∂Xv Bim-h-l-am-Wv. F¥m-bn-cn°pw tIc-f-Ønse IpSpw_ _nkn-\-kp-IfpsS `mhn?

hcpw \mfp-I-fn¬ Imcy-߃ Hcn-°epw ]g-b-Xpt]mse Bbn-cn-°n√ F∂-Xns\°p-dn®v B¿°pw c≠-`n{]m-b-ap-≠m-In-√. DZm-c-h¬°-cWw Xpd-∂p-hn´ apsº-ßpap-≠m-bn-´n-√mØ hn[-Øn-ep≈ am‰-߃ temI-sa-ºm-Spap≈ _nkn-\-kp-I-fpsS cq]Ønepw `mhØnepw DS-aÿm-h-Im-iØnepw h≥ ]cn-Wm-a-ß-fmWv D≠m-°p-∂-Xv. C¥y kzmX{¥yw t\Sp∂ ka-bsØ {]ap-J-amb 50 _nkn-\kv IpSpw-_-ß-fn¬ shdpw GsgÆw am{Xta 1997 Bb-t∏m-tg°pw Ah-ti-jn-®n-cp-∂p≈q F∂v Hcp ]T-\Øn¬ Is≠-Øn-bn-cp-∂p. {]i-kvX-amb ]e IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-ßfpw ]ehn[ Imc-W-ß-fm¬ \am-hti-j-am-Ip-Itbm hn`Pn-°-s∏-´pt]mIp-Itbm sNbvXp.

CØcw sh√p-hn-fn-Isf tIc-f-Ønse IpSpw_ _nkn\kv kwcw-`-I¿ Xncn-®-dn-bp-∂p-≠v. Ahsb t\cn-Sm≥ ]eXpw k÷-hp-am-Wv. an° kwcw-`-ß-fnepw bph Xeapd Bib kº-∂-X-bmepw sshZ-Kv[y-Ømepw IcpØp‰ t\Xr-Xz-ti-jn-bmWv {]I-Sa- m-°p-∂X - v. D∂XhnZym`ym-khpw hntZi ]cn-io-e\ - hpw ]pXp-Xe - a- p-db - v°v \¬Im≥ ]ecpw {i≤n-°p-∂p. ]Sn-]S- n-bmbn ]cn-io-en-∏n-®tijw am{X-amWv ]ecpw kz¥w a°ƒ°m-bmepw _‘p°ƒ°m-bmepw _nkn-\k - n¬ CSw \¬Ip-∂X - v. Hcp Imcyw Dd-∏mWv. tIc-fØ - ns‚ tIm¿∏-td‰v apJw C\n Hcn°epw ]g-bX - p-t]mse Bbn-cn-°n-√. Hcp ]pXpXe-apd h≥ IpXn®p Nm´-Øn-\mWv Xbmsd-Sp-°p-∂X - v. CtX-hsc IS-°m≥ aSn-®n-cp∂ taJ-eI - f - n-te°v hsc Ah¿ XßfpsS amXr-ÿm-]\ - Ø - ns\ \bn-°m≥ shºp-Ib - mWv. H∂mw Xe-apd kwcw-`I - ¿°pw Gsd A\p-`h ]mT߃ ]I¿∂p \¬Ipw tIc-fØ - nse Cu IpSpw_ kwcw-`ß-fpsS hnPb Ncn{Xw F∂p R߃ {]Xo-£n-°p∂p. Fßs\ Cu kwcw-`ß - ƒ IpSpw-_mw-Kß -- s- f-sb√mw Htc-a\-tkmsS apt∂m-´p-sIm-≠p-t]m-Ip-s∂∂pw sh√p-hn-fn-Isf AXn-Po-hn-°p-s∂∂pw `mhn ]cn-]m-Sn-Is- f-s¥ms° BsW∂pw ]cn-an-Xn-Iƒ°p-≈n¬ \n∂p-sIm≠v hni-Zo-Ic- n°m≥ {ian-°p-Ib - m-Wv Cu {]tXyI ]Xn-∏n¬. _nkn-\kv IpSpw-_ß - f - nse hnIm-c] - chpw kmt¶-Xn-Ih - p-amb ImcW-ßf - mepw kwcw-`I - c- psS Xnc-°p-Iƒ aqehpw {]ap-Ja- mb Nne ÿm]-\ß - sf CXn¬ Dƒs∏-Sp-Øm≥ Ign-bmsX t]mb-Xn¬ R߃°v tJZ-ap≠v. km-º-ØnI amμy-Øns‚ C°m-e-Øpw ip`-{]-Xo-£bp-W¿Øp∂ kml-N-cy-amWv \ap-°p-Np‰pw. BtKm-f- i‡n-bm-Ip-hm≥ shºp∂ C¥y-bnse P\-߃ Gsd°psd kpÿn-c-amb Hcp Kh¨sa‚n-\mWv C°pdn am≥tU‰v \¬In-b-Xv. tIc-f-Øn-\m-Is´ tI{μ a{¥n-k-`bn¬ CtX-h-sc-bn-√mØ hn]p-eamb {]mXn-\n-[yamWv In´n-bn-cn-°p-∂-Xv. CsX√mw \s√mcp \msf-bpsS XpS-°am-Is´ F∂v {]Xym-in°mw.

Ipcy≥ G{_lmw FUn-‰¿


6 D≈-S°w

C O N T 25-107 tIc-f-Ønse 101 {]apJ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-߃ kqNn-I˛107

12

"tkmWn-b˛ - a- ≥tam-l≥ Sow {]Xo-£b - vs°mØv Db-cptam? tUm.hn.sI hnP-b-Ip-am¿

- p-Iƒ 18 cmPym-¥c cwKsØ IpSpw_ _nkn-\k 20 \n^v‰n 50 bnse IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ

14 22 tIcf-Øns‚ kz¥w _nkn-\kv amKkn≥ Dhanam Publications Private Limited Editor Kurian Abraham Executive Director John S. Powath Associate Editor Maria Abraham Asst. Editor K.K.Jayakumar Senior Correspondent N.S.Venugopal (Tvm) Senior R epor ters P.G. Suja, T.S. Geena Repor eporters General Manager - Marketing M.Kumar Advertisement Manager Rajasree Varma Asst. Circulation Managers Sabu Varghese Mathew Asst. Response Managers Kainakari Shibu, Lakshmi Francis Asst. Marketing Manager M.V. Muraleedharan Layout Artists Sunilkumar P.V., M.T. Gopalakrishnan, Boban Devasia Editorial & Business Offices Cochin Cochin: Dhanam House, 29/609, Cheruparambath Road, Kadavanthra, Cochin-682 020 Phone: 0484-2315840, 2316494, 3297806 Fax: 2317872, Email: danam@satyam.net.in, dhanrubber@eth.net Editorial Annexe: Phone: 0484-4041125, 3024533 Web site:www.dhanammagazine.com Mumbai: G. Rajaram Trinity Mirror & Makkal Kural Building No. 59, JanmaBhoomi Marg Office No.3, 2nd Floor, Fort, Mumbai – 400 001. Telephone & Fax: 2283 6935 Mobile: 98673 24243 E-mail: rajarama@mtnl.net.in New Delhi: N Kunju, 42 B, Pocket- 1 Mayur, Vihar Phase1, New Delhi - 110 091, Phone: 91-11-22755357

Dhanam

126-132

kIvkkv tÃmdn "Ak‰v tlmwkv A\p-Ic- W - obw Cu amXrI KÃv tImfw hnPb tZhX \nß-sfbpw ISm-£n°pw tUm.]n.]n hnP-b≥

136

amμy-Øns‚ apdn-∏m-Sp-Iƒ: Hcp Ata-cn-°≥ ImgvN

t^m°kv:

tUm.Sn.hn Ipcn-bm-t°mkv

tImb-º-Øq¿

22 133

tImb-º-Øq-cnse ap≥\nc hnZym`ymk ÿm]-\-ß-sf-°p-dn-®p≈

IpSpw_ _nkn-\-knse h\nXm cXv\߃ C\n hcp-∂Xv GI-I£n `c-W-Øns‚ \mfp-Itfm? Fw.sI Zmkv

139

]pXnb e£y-Øn-te°v ssI]n-Sn-®pb¿Ønb kPohv \mb-cpsS skan-\m¿

kvs]j¬ 138

sSIvt\m-s{S≥Uvkv BUw-_c t^mWp-If- n¬ P\m-[n-]Xyw

8

140

IpSpw_ _nkn-\kv hnP-bn-∏n-°m≥ 50 am¿K-\n¿tZ-iß - ƒ Subscription

R ate: Rate:

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

1

Y ear Year ear--

Rs.500,

142 2

_nkn-\-kp-Im-cpsS `mcy-am¿ a\-kp-Xp-d-°p∂p

Hmt´msam_o¬ ae-bm-fn-I-fpsS amdp∂ A`n-cpNn

Y ear -1,000, Year ear-1,000,

5

Y ear -3,000, Year ear-3,000,

10

Y ear -5,000 Year ear-5,000


E N T S

{]tXyI Adn-bn∏v [\Øns‚ 10, 11 e°-߃ Hcp-an®v tN¿Øp-≈-XmWv Ht´sd BI¿jI hn`-h-߃ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p≈ Cu {]tXyI ]Xn∏v ˛F-Un-‰¿

118 _m¶nwKv kmº-Øn-Iamμyw: hmbv]m \nt£] A\p-]mXw Xmtgm´v

119

tIc-fØ - nse enÃUv _m¶p-If- psS icm-icn hf¿®v 56iX-am\w

116 117

C≥jp-d≥kv Db¿∂ F≥.-F.-hn-bn¬ Dd-∏p-X-cp∂ bpen-∏p-Iƒ C≥jp-d≥kv Iº-\n-If- p-tSXv aßnb {]I-S\w

C≥sh-Ãvsa‚v ssKUv hnizmkw hos≠-Sp-°p-∂p, 108 hn]Wn \nt£-]I - ¿ F¥p-sN-øWw? _nkn-\k - p-Iƒ 110 IpSpw_ tIc-fØ - nse ]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-Iƒ \nt£-]I - ¿°v F¥p- \¬In?

112 kz¿Ww: ]pXnb \nt£] coXn-Iƒ 113 \º¿ h¨ ^n\m≥jy¬ Iº\n BIm≥ sP.B¿.Pn kr„n® _pƒ d¨ 114 Ncn{Xw s]mdn©p shfn-bØv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


COVER STORY

Ih¿ tÃmdn

8

IpSpw_ _nkn-\kv hnP-bn-∏n-°m≥

50 am¿K- \n¿ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-߃ hnP-b-I-c-ambn \S-Øm-\p≈ A]q¿h am¿K \n¿tZ-i-ßfmWnXv. tIc-f-Ønse _nkn-\kv temI-Øns‚ kv]μ-\-߃ h¿j-ß-fmbn ASp-Ø-dn-bp∂ [\w Ht´sd {]apJ IpSpw_ _nkn-\kv kwc-`-ß-fnse ]e Xe-ap-d-I-fn¬ s]´-h-cp-sS A\p-`h kº-Øn¬ \n∂v B‰n°pdp-°n-sb-Sp-Ø-XmWv Cu hnPb a{¥-߃. IpSpw_ kwcw-`-ßsf \bn-°p-∂-h¿°pam-{X-a√ ]pXp-X-e-apd kwcw-`-I¿°pw hfsc D]-Im-c-{]-Z-amb Cu Aaqey am¿K-\n¿tZi߃ Xøm-dm-°n-bXv sI.sI Pb-Ip-am¿, ‰n.Fkv Ko\, _n∂p tdmkv tkhy¿

1

IpSpw_ _nkn-\-knse hnP-b-a{¥w hn´p-hogvN sNøpI F∂-Xm-Wv. Bsc-¶nepw Fs¥-¶nepw A\¿lambn Iø-S-°p∂p F∂v tXm∂n-bm-¬ AXv a‰m-cp-a√t√m kz¥w _‘p-°ft√ Ft∂m¿Øv £an-°p-I. AtX t]mse Xs∂ Xm\mWv G‰hpw henb tIa≥ F∂ tXm∂epw \∂-√.

2

z

IpSpw-_-Øn¬ F√m-h¿°pw _nkn-\kv Imcy-ßfn¬ Htc Imcy{]m]vXnbpw Ignhpw D≠m-I-W-sa-∂n-√. ]t£ Ahsc am‰n \n¿Ømt\m CIgvØn kwkm-cn°mt\m ]mSn-√. ]Icw Ahsc IqSn Dƒs∏-SpØn, AhcpsS Ign-hp-Iƒ IqSn D]-tbm-K-s∏-Sp-Øn-s°m≠v apt∂m-´p-sIm-≠p t]m-IpI. z

3

I¿i-\-amb kmº-ØnI A®-S°w ]pe¿Øp-I. kmº-ØnI Imcy-ß-ƒ IrXy-ambn Bkq{XWw sNøpI. ]W-Øns‚ Imcy-Øn¬ Atß-b‰w kpXm-cyX ]pe¿Øp-I. z

4 5

_nkn-\-kns\ kw_-‘n® F√m Imcy-ßsf°pdn®pw IpSpw-_mw-K-߃°v hy‡-amb [mc-W-bp-≠m-bncn-°-Ww. F√madn-bp∂ X\n°v a‰m-cp-sSbpw klmbw ths≠∂ tXm∂-ep-≠m-Im≥ ]mSn-√. z

]pXnb Xe-ap-d-bn¬ Npa-X-em-t_m-[w D≠m°m≥ Ah¿°v Hcp \n›nX XpI \¬In AXp-sIm≠v Hcp kwcw`w As√-¶n¬ _nkn-\kv \SØn Ignhv sXfn-bn-°m≥ Bh-iy-s∏-Smw. Aßs\ Ignhv sXfn-bn®mte IpSpw_ _nkn-\-kn¬ {]th-i-\-ap≈q F∂v ]dbmw.

6

z

ÿm]-\-Øn¬ s{]m^-j-W-enkw thW-sa-∂m{K-ln-°p-∂-h¿ Gsd-bp-s≠-¶nepw s{]m^-j-W-ep-Isf \nb-an®v Ah¿°v {]h¿Ø\ kzmX{¥yw \¬Im≥ ]ecpw Xøm-dm-Im-dn-√. _nkn-\-kns‚ ISn-™m¨ ssIhn-´p-t]m-Ip-sa∂ anYym-[m-c-W-bmImw CXn\p ImcWw. ]t£ CØ-c-Øn-ep≈ ÿm]-\-߃ B[p-\nI bpK-Øn¬ aXnbmb a¬k-c-£-aX ]pe¿Øm-\m-ImsX ]nt∂m´v t]mIp-∂p. s{]m^-j-W-ep-Isf \nb-an-®m¬ am{Xw t]mc Ah¿°v {]h¿Ø\ kzmX{¥yw \¬IpI IqSn sNø-Ww. F¶n¬ am{Xta _nkn-\-kn¬ s{]m^j-W-enkw IS-∂p-h-cq. z

z

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

7 8

Iq´mb N¿®-Ifpw Ign-bp-∂{X Ah-k-c-ß-fn¬ H∂n®p≈ bm{X-Ifpw IpSpw-_mw-K-߃ XΩn-ep≈ _‘w IqSp-X¬ Dujva-f-am-°pw. AXv _nkn-\-knepw {]Xn-^-en-°pw. z

as‰m-cm-tf-°mƒ IqSp-X¬ kzØv kºm-Zn-°-Wsa∂ Nn¥ IpSpw-_-Øn¬ B¿s°-¶nepw Hcmƒ°v tXm∂n-bm¬ AhnsS XI¿® XpS-ßpw. sh´n-∏n-Sn-°m≥ ]pd-s∏-´m¬ B bp≤-Øn¬ _‘-ßfpw XI-cpw. kz¥w {]Xn-—m-bbv°pw AXp-hgn _nkn-\-kn\pw tIm´w X´pw.

9

z

_nkn-\-kns‚ hf¿®sb kw_-‘n®v hy‡amb [mcW IpSpw-_mw-K-߃°p thWw. AXn-\mbn Ah¿ kzbw k÷-am-I-Ww. hf¿®-bpsS Hcp {]tXyI-L´w Ign-™m¬ ]ns∂ Fß-s\, GXp-hn-[-Øn¬ apt∂-d-W-sa-∂-dn-bmsX A\n-›n-X-Xz-Øn¬ BIcpXv.

10 11

z

IpSpw_ _nkn-\k - ns‚ \S-Øn∏v ]e-t∏mgpw Atß-b‰w k¶o¿W-am-Wv. AXn-\m¬ C°m-cy-ßsf kw_-‘n-°p∂ skan-\m-dp-If - nepw ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-Ifnepw ]s¶-Sp-°p-I. z

"Imc-W-h¿ NØn-´p-thWw X߃°v kzX{¥ambn _nkn-\kv sNøm-≥' F∂ tXm∂¬ ]pXp-X-e-ap-dbn¬ D≠m-hm≥ ]mSn-√. AXn-\mbn bphm-°-fpsS Nn¥Iƒ°pw Bi-b-߃°pw _nkn-\-kns‚ \S-Øn-∏n¬ CSw \¬Ip-I.

12

z

ap≥Km-an-Iƒ IS-∂p-h∂ I„-∏m-Sns‚ ]mX-Iƒ bph-X-e-ap-d-bn¬ \n∂v ad-®p-sh-t°-≠-Xn-√. Hmtcm NphSpw shbv°m≥ FSp-t°-≠n-h∂ {]bXv\w Ahsc ]d™v a\-kn-em-°p-I. ap≥Km-an-Iƒ c‡hpw hnb¿∏pw \¬In sI´n-∏-SpØ kwcw`sØ apt∂m´p \bn-°p∂Xn¬ Ipd-®p-IqSn DØ-c-hm-ZnØ t_m[-ap-≠m-Im≥ CXv D]-I-cn-°pw.

13

z

sNdnb \ne-bn¬ \n∂v Iq´m-bva-tbmsS _nkn\kv sI´n-∏-SpØv ]n∂oSv th¿]n-cn™v ho≠pw sNdnb \ne-bn-te°v A[x-]-Xn-°p∂ ImgvN-bmWv ]e IpSpw_ _nkn-\-kpIfnepw ImWp-∂-Xv. k¶p-NnX Imcy-߃°p∏pdw hnim-e-am-sbmcp _nkn-\kv hnPbw kz]v\w I≠m¬ Cu Zpc¥w Hgn-hm-°mw. CXn-\mbn IrXy-amb ]n¥p-S¿®m-{I-ahpw s{]m^-jW - ¬ amt\-Pvsa‚ v

ssienbpw kwcw-`Ø - n¬ sIm≠p-hc- W - w.

14

z

15

z

16 17

z

18

z

19 20 21

z

bph-Xe - a- p-ds- b Xncp-Øm≥ {ian-°p-tºmƒ ap≥Kman-Iƒ Atß-b‰w anX-Xzhpw Bfl-\n-b{- ¥-Whpw ]men-°Ww. Ah-cpsS Bflm-`n-am-\sØ {hW-s∏-Sp-Øm≥ ]mSn-√. Xo¿Øpw \b-]c- a- mb CS-s]-Se - p-Iƒ - C°m-cy-Øn¬ ]pe¿Ø-Ww. IpSpw_ _nkn-\kv sI´n-∏S- pØh¿ Nne-t∏mƒ am‰ß-tfmSv hnap-JX ]pe¿Øn-tb-°mw. ap≥Km-an-It- fm-Sp≈ hntbm-Pn∏v s]mXp-th-Zn-bn¬ shfn-s∏-Sp-Øc- p-X.v \b-]c- a- mb CS-s]-Se - p-Iƒ Xs∂ thWw. Ah-cpsS {]b-X\ v sØ Atß-b‰w am\n-®p sIm≠p Xs∂ C\n-bp≈ ImeØv hnP-bn-°m≥ CØcw am‰-߃ A\n-hm-cy-am-sW∂v t_m[ys∏-Sp-Øp-I. AwK-߃ ]c-kv]cw _lp-am-\n-°p-I. F√m-h-cpsSbpw A`n-{]m-b-߃ Bcm-bp-I. \nß-fpsS Xocp-am-\߃ Ah-cptSXv IqSn-bm-sW∂ tXm∂-ep-≠m-°p-I. z

F√mw F√m-hcpw sNøm-\n-cp-∂m¬ H∂pw \S-°n√. Hcmƒ sNbvX-Xns‚ apI-fn¬ as‰m-cmƒ sNbvXm¬ CutKm ¢mjpw kw`-hn-°mw. Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Ignhpw Xm¬∏-cy-ß-fp-a-\p-k-cn®v tPmen hn`-Pn-°p-IbmWv th≠-Xv. F√m-hcpw tN¿∂p≈ Hu]-Nm-cnI ao‰nw-Kp-Iƒ D≠m-I-Ww. AhnsS s{]m^-j-W-ep-I-sf-t∏m-se-bmWv F√m-hcpw kwkm-cn-t°-≠-Xv. F∂m¬ Dujva-f-amb _‘w ImØp-kq-£n-°m≥ Hu]-Nm-cnI IqSn-t®-c-ep-Iƒ am{Xw t]mc. CSbv°v IpSpw-_-ho-´n¬ HØp-tN-c-ep-Iƒ \S-Ømw, hnt\m-Z-bm-{X-Iƒ BImw. {Kq∏v hniz-kn-°p∂ aqey-ß-fn¬ ]pXnb Xe-apdsb hf¿Øp-I. _‘-ß-fpsS ]hn-{XX amXm-]n-Xm-°ƒ Ah¿°v ImWn-®p-sIm-Sp-°p-I. ImcWw Ah-cmWv \msf {Kq∏ns\ \bn-t°-≠-Xv. z

Xm\mWv Cu ÿm]-\-Øn¬ G‰hpw Ipd®v tPm en sNøp-∂Xv F∂v Hmtcm-cp-Øcpw Nn¥n-°p-I. Xm\m Wv hepXv F∂ `mhw IpSpw_- _n-kn-\-kn¬ ]mSn-√. z

Xßfpw ÿm]-\-Øn‚ DS-a-ÿ-cn¬ Hcm-fmWv, IpSpw-_-Ønse AwK-amWv X߃ Hmtcm-cp-Øcpw F∂


9

Top Business Families of Kerala - Special

Bdn-Ø-Wp-tØ-°mw. F∂m¬ hyXy kvX IpSpw_ kml-N-cy-ß-fn¬ \n∂p-h-cp-∂-h¿XΩn¬ Aßs\ Bbn-cn-°n-√.

tZ-i-߃ tXm∂¬ Poh-\-°m-cnepw D≠m-°n-sb-Sp-°Ww. AXv _nkn-\-kns‚ hf¿®-bn¬ Gsd klm-bn°pw

22 23

_nkn-\-kn-ep≈ IpSpw-_mw-K-sØ-∏‰n tami-ambn Bsc-¶nepw ]d-™m¬ t{]m¬km-ln-∏n-°m-Xn-cn-°p-I. {Kq∏ns\ hn`Pn®v apX-se-Sp-°m≥ {ian-°p-∂-h-cm-bncn°pw tamiw Imcy-߃ ]d-™p-]-c-Øp-I. _nkn-\-kv kwcw`w GsX-¶nepw kmº-ØnI _m[y-X-bn¬ AI-s∏-´m¬ kzØv hn‰n-´m-bmepw AXpSs\ Xo¿°p-I. Hcn-°epw B _m[yX \o´n-s°m-≠pt]m-I-cp-Xv. ]n∂oSv ]W-ap-≠m-Ip-tºmƒ Xo¿°m-sa∂v ]d™v am‰n-sh-°p-I-bp-a-cpXv

24

AwK-߃ XΩn-ep≈ Iq´mbva Hmtcm Xe-ap-d-bnte°pw ]I-c-Ww. PohnX coXn-bntem hnZym-`ym-kØntem G‰-°p-d-®n-ep-Iƒ D≠m-bm¬ cay-Xbv°v tIm´w kw`-hn°mw. Aßs\ kw`-hn-°m-Xn-cn-°m≥ {i≤n-°p-I.

25 26

a‰p-≈-h-cpsS {]h¿Ø\ taJ-e-bn¬ A\m-h-iyambn CS-s]-S-cp-Xv. e£y-Øn-te-°p≈ am¿Kw ]e¿°pw ]e-Xm-bn-cn-°pw. Ip´n-Isf _nkn-\-kn-te°v sIm≠p-h-cm≥ B{Kln-°p-∂p-sh-¶n¬ sNdp∏w apXte AXn-\p≈ ]cn-ioe\w sImSp-°p-∂Xv \∂m-bn-cn-°pw. F∂m¬ Ah-cn¬ Hcp Imcyhpw ASn-t®¬∏n-°-cp-Xv. Bi-b-ß-ƒ Ah-cn¬ \n∂v hcmw. {Kq∏ns\ Ah¿ sshhn-[y-h-c-W-Øn-te°v \bn-®p-sh∂p hcmw. AXn-\m¬ Ah-cpsS D≈n-ep≈ {Inbm-Xv-a-I-Xsb X√n-s°-Sp-Ø-cp-Xv. anI® s{]m^-j-Wem-Im\mWv Ah-cpsS Xm¬∏-cy-sa-¶n¬ AXn\v A\p-hZn-°pI.

27

IpSpw-_mw-K-߃ XΩn-ep≈ hy‡n-]-c-amb {]iv\-ßfpw _nkn-\-kp-ambn Iq´n-°p-g-bv°-cp-Xv. AtX t]mse _nkn-\-knse A`n-{]mb hyXym-k-߃ hy‡n]-c-amb Imcy-ß-fp-ambn Iq´n-°p-g-bv°p-Ibpw sNø-cp-Xv.

28

]Tn-®n-dßn At∏mƒ Xs∂ ]pXnb Xe-ap-dbv°v D∂X ÿm\-am-\-߃ sImSp-°msX Ah¿°v anI® ]cn-io-e\w \¬Ip-I. XmgsØ Xe-Øn¬ \n∂v Db¿∂p-h-∂m¬ anI® coXn-bn¬ Iº-\nsb \bn-°m\pw {]Xn-k-‘n-I-fn¬ ]nSn-®p-\n¬°m-\p-am-Ipw.

29 30 31

Xm≥ Nn¥n-°p-∂Xv Ft∏mgpw icn-bm-I-W-sa∂n√ F∂v Hmtcm-cp-Øcpw a\-kn-em-°p-I. a‰p-≈-hsc AwKo-I-cn-°pI. Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw D≈n-ep≈ Ign-hp-Iƒ ]pdØp-sIm-≠p-h-cm-\mWv {ian-t°-≠-Xv. At∏mtg {Kq∏v hnP-b-Øn-seØq. {Kq∏ns‚ A\p-Zn\ Imcy-ß-fn¬ kmc-Yn-Iƒ CS-

s]-Sp-∂-Xn\v ]Icw AXv anI® s{]m^-j-W-ep-Isf G¬∏n-°p-I. AXnepw henb Imcy-߃ kmc-Yn-Iƒ°v \n¿h-ln-°m-\p-s≠∂v a\-kn-em-°pI.

32

B¿s°¶nepw ÿm]\ \S-Øn-∏p-ambn _‘s∏´ Fs¥-¶nepw {]iv\ßtfm ]cn-`h - tam ]cm-Xntbm Ds≠-¶n¬ AXv ]pd-Øp-sIm-≠p-hc- m≥ Sow eoU¿ {ian°-Ww. H‰bv°v CXn\p Ign-™n√ F¶n¬ h¿j-Øn¬ Hcn-°¬ F¶nepw Hcp I¨kƒ´nwKv GP≥kn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ tbmKw \SØn CXv ]pd-Øp-sIm-≠p-hc- Ww. AXr-]vXntbm \oc-ktam D≈nen´psIm≠ncp-∂m¬ AXv Dan-Øo-t]mse \odp-Ibpw HSp-hn¬ henb A`n-{]mb `n∂-Xbv°v Imc-Wa- mbn-Øo-cp-Ibpw sNøpw.

35

a°fpw Ah-cpsS `mcym `¿Øm-°-∑mcpw kPo-ham-bp≈ _nkn-\-kn¬ Ah¿ XΩn¬ A`n-{]mb hyXym kw D≠m-bm¬ AXv Ahscs°m≠p-Xs∂ Xo¿∏m-°n°p-∂-XmWv _p≤n. amXmthm ]nXmthm AXn¬ CS-s]´v B¿s°-¶nepw A\p-Iq-e-amtbm {]Xn-Iq-e-amtbm H∂pw sNøm≥ apXn-c-cp-Xv.

36 37

kzbw hf¿Øn hep-Xm°nb _nkn-\kns‚ NpaXe Hcn-°¬ a°ƒ°v \¬In-b-tijw Ah¿ kz¥w Imen¬ \n¬°m-dm-bm¬ ]ns∂ Ah-cpsS Npa-X-e-I-fn¬ {Inbm-fl-I-ambn am{Xta ]nXm-°-∑m¿ CS-s]-Sm-hq. Iº-\n-bpsS t]m°v icn-bm-b-Zn-i-bn-e√ F∂v tXm∂n-bm¬ B tXm∂¬ icn-bmtWm F∂v ]e-h´w Btem-Nn®v Dd-∏n-®-tijw am{Xta ]nXm-°-∑m¿ a°sf Xncp-Ømt\m D]-tZ-in-°mt\m apXn-cm-hq. Nne-t∏mƒ \nß-fpsS icn Bbn-cn-°n√ a°-fpsS icn.

38

AwKo-Imcw F∂Xv Bcpw B{Kln-°p∂ H∂mWv. a°sf sNdp-{]m-b-Øn¬ _nkn-\-kn¬ sIm≠p-hcp∂ ]nXm-°-∑m¿ Ah-cpsS ]pXnb Bi-b-ßsf AwKo-I-cn-°-Ww. icn-bm-In√ F∂v kzbw tXm∂nbm¬ t]mepw AXv ]co-£n®v kzbw t_m[y-s∏-Sm≥ tijw t]Pv 10

33

hnhm-l-ØneqsS IpSpw-_-Ønte°v hcp-∂-hsc \ne-hn-ep≈ _nkn-\kn¬ CSs-]-Sp-hn-°p∂-Xn-t\-°mƒ \√Xv Ah¿°mbn ]pXnb Npa-X-e-Iƒ \¬Ip∂-XmWv. kpK-a-ambn t]mIp∂ _nkn-\knse ]e coXn-Ifpw A\y-Ip-Spw-_-ß-fn¬ \n∂pw A\y-kwkvIm-c-Øn¬ \n∂pw hcp-∂-h¿°v icnbmbn tXm∂-W-sa∂n-√.

34

ktlm-Z-c߃ kPo-h-am-bp ≈ _nkn-\-kn¬ Ah-cpsS `mcy-am¿ t°m `¿Øm-°∑m¿t°m \n¿Wm bI ]¶v \¬Ip∂Xv hfsc B tem-Nn-®p-a-Xn. Im cWw ktlm-Z-c ߃ XΩn¬ A`n{]mb hyXymkw D≠m-bmepw AXv ]t£ s]s´∂v amdntb-°mw. Imc Ww Ah¿X-Ωn¬ c‡ _‘w D≈-XpsIm≠v s]s´-∂p≈ Bth-i-Øn¬ Fs¥-¶nepw ]d™m¬ ]n∂o-SXv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


COVER STORY

Ih¿ tÃmdn

10

t]Pv 9 XpS¿® a°ƒ°v Ah-kcw \¬Ip∂Xv \√-XmWv.

39

_nkn-\kv GsX-¶nepw kml-N-cy-Øn¬ a°ƒ °mbn hn`-Pn®v \¬tI≠ kml-Ncyw h∂m¬ GI-]-£o-b-ambn Xocp-am-\-sa-Sp-°p-∂-Xn\p-]-Icw BZyw a°-tfm-Sp-Xs∂ Iq´mbn BtemNn®v Hcp ]≤Xn X\n°v \¬Im≥ ]nXm-hn\v a°tfmSv Bh-iy-s∏-Smw.

40

s{]m^-j-W-embn \S-°p∂ ÿm]-\-ßfpsS ssZ\w-Zn\ \S-Øn-∏ns\ IpSpw-_mw-K-߃°n S-bnse A`n-{]mb `n∂X Hcp Xc-Ønepw _m[n-°-cp-Xv. Xt∂m-Sm-tem-Nn-°msX H∂pw sNø-cpXv F∂Xp-t]m-ep≈ \n¿tZi߃ GsX-¶nepw Ub-d-Iv‰¿ ÿm]-\-ß-fnse DtZym-K-ÿ-∑m¿°v \¬I-cp-Xv.

41 42

_nkn-\kv \S-Øn∏v IpSpw-_-Ønse Bsc-sb-¶nepw G¬∏n-®n-´ps≠¶n¬ AbmfpsS hm°mWv ÿm]-\-Øns‚ Imcy-Øn¬ A¥n-aw. IpSpw_ _nkn-\-kn\v t\XrXzw hln°p∂ Bsf tNmZyw sNø-W-sa-¶n¬ DNn-Xamb thZn-I-fn¬ am{Xw Aßs\ sNøp-I. At±l-Øns‚ {]h¿Ø-\-߃ icn-b√ F∂v tXm∂p∂p F¶n¬ IpSpw_ tbmK-ß-fn¬ At±-lsØ Xncp-Øp-hm≥ {ian-°p-I. F∂n´pw icn-bm-Ip-∂n√ F¶n¬ At±lsØ t\Xr-Xz-Øn¬ \n∂v am‰p-I. t\Xr-Xz-Øn¬ At±lw XpS-cp-∂n-S-tØmfw Imew At±-lØns‚ ta[m-hn-XzsØ tNmZyw sNøm≥ ]mSn√.

43

`mcybpw `¿Ømhpw Hcp-an®v {]h¿Øn°p∂ ÿm]-\Ø - n¬ _nkn-\kv Imcy-߃ Ign-bp-∂{X ho´n-te°v sIm≠p-hc- m-Xn-cn-°p-I. c≠p-t]-cp-sSbpw A[n-Imc ]cn-[n-Iƒ IrXyambn \n¿h-Nn-®n-cn-°W - w. Ign-bp-sa-¶n¬ CXn¬ ]c-kv]cw CS-s]-Sc- p-Xv. Hcp Imcyw \S-Øm≥ c≠p-t]-scbpw Xr]vXn-s∏-Sp-tØ≠ kml-Ncyw Poh-\° - m¿°v D≠m-°c- p-Xv.

44

IpSpw_ _nkn-\-kns‚ hnP-bØns‚ BWn- ° √v Iq´mb {]h¿Ø\w BWv . _nk- \ - k n\v t\XrXzw \¬Ip- ∂ - b m- f psS DØ- c - h m- Z n- Ø - a mWv Iq´mbv a Dd- ∏ m- ° pI F∂Xv .

45

_nkn-\kv Gtßm-´mWv t]mtI-≠Xv F∂pw Fhn-sS-bmWv FtØ-≠Xv F∂pw hy‡-amb ImgvN-∏mSv IpSpw-_mw-K-߃t°mtcm-cp-Ø¿°pw D≠m-I-Ww. ]c-º-cm-K-X-ambn In´nb _nkn-\kv Fß-s\bpw D¥n-Ø≈n apt∂m-´p-sIm≠pt]mIp-I-bm-I-cpXv e£yw.

46

AwK-߃°v Hmtcm-cp-Ø¿°pw kz¥w Bi-b-ßfpw A`n-{]m-b-ßfpw ]d-bm-\p≈

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

kzmX{¥yw D≠m-I-Ww. AtX-t]mse a‰p-≈-h-cpsS A`n-{]mb-ßsf hkvXp-\n-jvT-ambn kao-]n-°m-\p≈ kml-N-cyhpw D≠m-I-Ww. F¶nte Btcm-Ky-I-c-amb N¿®-Iƒ D≠m-Iq.

47 48

]pXp Xe-ap-dsb _nkn-\-kn-te°v sIm≠p-h-cp∂Xv a‰v GsX-¶n-ep-sams° ÿm]-\-ß-fn¬ Bcp-sSsb-¶nepw Iogn¬ {]h¿Øn®Xn\p-ti-j-am-bm¬ G‰hpw \∂v. Hcp-an®v \n¬°p-∂-XmWv _nkn-\-kns‚ hf¿® bv°v G‰hpw \√-Xv. F∂m¬ IpSpw-_-Ønse F√mh¿°pw hf-cm-\p≈ Ah-kcw Dd-∏m-°m-\m-I-Ww. {] tXy-In®v ]pXp Xe-ap-d-Iƒ hcp-tºmƒ. Ah¿°v kz¥amb ]e Bi-b-ßfw D≠mIpw. AsXm∂pw \S-∏m°m≥ Ah-k-c-an√ F¶n¬ _nkn-\kv hn`-Pn®v Hmtcm-

cp-Ø¿°pw hf-cm-\p≈ Ah-kcw \¬Ip-I-bm-Wv \√Xv.

49

F√m-h¿°pw {]h¿Øn-°m≥ Bh-iyamb hep∏w _nkn-\-kn\v D≠v F¶n¬ _nkn-\kv Hcp-atbmsS apt∂m-´p-sIm-≠p-t]m-Ip-I. IqSp-X¬ hf-cptºmƒ HmtcmcpØ-cp-sSbpw {Kq∏nse DS-a-ÿm-h-Imiw Hml-cn-I-fm°n am‰p-I. Iº-\n-I-fpsS \S-Øn∏v s{]m^j-W-ep-Isf G¬∏n-°pI.

50

_nkn-\kv th¿]n-cn-™mepw _‘hpw ASp-∏hpw ImØpkq£n-°p-I. AXn\v Ign-™n-s√-¶nepw s]mXpP\ a[y-Øn¬ ]c-ky-amb Ip‰-s∏-Sp-Øe - p-Iƒ Hgn-hm-°Ww. _nkn-\k - n¬ a¬k-ca- m-Imw. ]t£ hy‡n-]c- a- mb kv]¿[ D≠m-°c- p-Xv. Hcp {Kq∏ns\ Ip‰w ]d-™m¬ B Ip-Spw-_Ø - n¬ \n∂v DZbw sNbvX F√m-hs- cbpw _m[n°pw F∂Xv ad-°c- p-Xv.


11

FOCUS

t^m°kv

[\w _nkn-\kv kan‰v B≥Uv Ahm¿Uv ss\‰v 2009

Sponsors Media Partner

Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bm-bn, "Un˛sU' {Uoan¬ [\w _nkn-\kv kan‰v B≥Uv Ahm¿Uv ss\‰v Pq¨ Bdn\v sIm®n-bnse {Uow tlm´-en¬ [\w \yqkv _yqtdm

tIcf-Øn¬ ]nd-hn-sb-SpØv P\-lr-Z-b-ß-fn¬ ambmØ ap{Z Nm¿Ønb tSm]v 20 {_m≥Up-I-fpsS kmc-Yn-Isf BZ-cn-°p-∂, IpSpw_ _nkn-\k - ns\ Imem-Xn-h¿Øn-bm-°p-∂-Xn-\p≈ hnP-b-a-{¥-߃ A\m-hc- Ww sNøp∂ [\w _nkn-\kv kan‰v B≥Uv Ahm¿Uv ss\‰v 2009 Pq¨ Bdn\v sIm®n-bnse CfwIp-fØ - p≈ "{Uow sIm®n-\n'¬ Ac-tß-dp-∂p.

tUm. Sn.Fw tXmakv sFk-Iv

s{]m^. sI. cma-N-{μ≥

Hcp-°p∂ "Un˛sU'bn¬ apJy {]`m-jWw \S-Øp-∂Xv hmjnwKvS-Wnse Fbnwkv C‚¿\m-j-W¬ C≥tIm¿∏-td-‰-Uns‚ kmcYn tPm¿Pv ]utem-km-Wv. CtXm-sSm∏w hnhn[ taJ-e-Ifn-ep-≈-h-cp-ambn ASp-Øn-S-]-g-Im≥ kml-N-cy-sam-cp-°p∂ s\‰vh¿°nwKv Un∂dpw kwKo-Xhpw Iem-hn-cp-∂pw 2009 Pq¨ Bdns\ Hcp Ahn-kva-c-Wob Zn\-am-°pw.

lwdnb {^o tkm¨, eoe Ce-t{ŒmWn-Ivkv, lmcn-k¨ ae-bmfw enan-‰Uv F∂n-h-cmWv [\w Un˛-sU-bpsS {][m\ kvt]m¨k¿am¿. tNbv©v {Intb-j≥kv, B¬_¿Sy≥ C≥Ãn‰yq-´v, Xmbv {Kq∏v, A∂ {Kq∏v F∂n-h¿ tIm kvt]m¨k¿am-cp-amWv. amXr-`q-an-bmWv aoUnb ]m¿SvW¿. {Uow sIm®n≥ tlmkv]n-‰m-en‰n ]m¿SvWdpw.

s{]m^. ]cn-aƒ a¿®‚ v

2008¬ tIc-f-Ønse _nkn-\kv taJ-e-bn¬ ]pØ≥ Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ \SØn h≥ hnPbw t\Snb sF._n.-Fkv ÿm]-I sNb¿am\pw No^v FIvknIyq-´nhv Hm^o-k-dp-amb hn.sI.amXyq-kn\v NS-ßn¬ "[\w _nkn-\kv am≥ Hm^v Z Cb¿ 2008' A hm¿Uv kΩm-\n-°pw. At±lw Xs‚ hnP-b-c-l-ky-߃ \nd™ kZ-kn\p apºmsI ]¶p-sh°pw. [\w "Un˛ sU' F∂v \ma-Ic- Ww sNbvXn-cn°p∂ _nkn-\kv kan‰v B≥Uv Ahm¿Uv ss\‰n\v CØ-hW cmhnse 10.30\v Xs∂ Xnc-»oe Db-cpw. s{]m^. sI. cma-N{- μ \pw s{]m^. ]cn-aƒ a¿®‚pw \bn-°p∂ in¬∏im-e-bmWv "Un˛sU'bpsS ]Iens\ kº-∂a- m-°p-∂X - .v in¬∏-im-ebv°p tijw _nkn-\kv tIcfw BImw£tbmsS ImØn-cp∂ Ahm¿Uv ss\‰n\v Xncn-sX-fn-bpw. NS-ßn¬ [\a{¥n tUm. Sn.Fw tXmakv sFkIv NS-ßn¬ A[y£w hln-°pw. tZiob, tZim¥c Xe-Ønse {]ap-J¿ XpS-ßn-b-h-cp-ambn kwh-Zn-°m≥ Ah-kcw

IpSpw_ bp≤-߃ Hgn-hm-°mw,

hnP-bn°mw Gh¿°pw \

ΩpsS `qcn-`mKw _nkn-\-kp-I-fpw, {]tXy-In®v sNdp-InS CS-Øcw _nkn-\k - p-Iƒ IpSpw-_ßfpsS \nb-{¥-WØnep≈-h-bm-Wv. Xosc sNdnb \ne-bn¬ \n∂v Db¿∂p h∂ CØcw kwcw-`ß - ƒ GXm≠v CS-Øcw kwcw-`ß - f - psS \nebn-te°v Db-cp-∂-tXm-sS, AXm-bXv c≠mw Xe-ap-dtbm aq∂mw Xe-ap-dtbm kmc-Yy-Øn-se-Øp-∂-tXmsS th¿s]´v ho≠pw "GI-tImi' _nkn-\-kp-I-fmbn cq]m-¥-c-s∏-Spw. Db¿∂ a¬k-c-£-a-Xbpw hf¿®-bpsS DØpwK irwK-Ønte°v FØn-s∏-Sm-\p≈ Ignhpw ss]Xr-I-ambn e`n-®n´p≈hbmWv Ch-bn¬ `qcn-`m-Khpw. F∂m¬ _nkn-\k - ns‚ hf¿®sb kw_-‘n®v IpSpw-_mw-Kß - ƒ°v hy‡-amb [mcW-bn-√m-Ø-Xns‚ t]cn¬ AXn\v km[n-°msX th¿]ncn™v ho≠pw sNdnb cq]-Øn-te°v Xncn-®p-h-cp-∂p. as‰mcp Zu¿`m-Ky-I-c-amb hkvXpX IpSpw-_mw-K-߃ XΩn¬ th¿]n-cn-bp-∂tXm kzØp-Iƒ `mKw sNøp-∂tXm F√m-bvt∏mgpw kulm¿±-]-c-amb A¥-co-£-Øn-s√∂XmWv. Ccp-Iq-´-scbpw \mi-Øn-te°v \bn-°p∂ IpSpw_ bp≤-߃ km[m-cW kw`-h-am-Ip-∂p. `mKy-h-im¬, IpSpw_ _nkn-\-knse bp≤-߃ Hgn-hm°m\pw H∏w kam-[m-\hpw sFiz-cy-hpw hnf-ßp∂ _nkn\kpw IpSpw-_hpw sI´n-∏-Sp-°m-\pap≈ Nne kt¶-X-߃ Cu hnj-b-Øn¬ ]T\w \S-Øp-∂-h¿ Dcp-Øn-cn-s®-Sp-Øn´p-≠v. IpSpw_ _nkn-\kns\ Fßs\ IqSp-X¬ Db-cß - f- n-seØn°mw F∂-Xns\ Ipdn®v, Cu hnj-bØ - n¬ Bg-Øn¬ ]T\w \S-Øn- cmPym-¥c {]ikvXn t\Snbn´p≈ s{]m^. sI. cma-N{- μ\pw (C¥y≥ kvIqƒ Hm^v _nkn-\-kv, sslZ-c-_mZv) s{]m^. ]cn-aƒ a¿®‚pw (Fkv.-]n. sPbv≥ C≥Ãn-‰yq´v, apwss_) \bn-°p∂, tIm¨s^-Ut- d-j≥ Hm^v C¥y≥ C≥Ukv{Sn (CII) tIcf LS-Ih - p-ambn tN¿∂v kwL-Sn-∏n-°p∂ in¬∏-im-eb - mWv [\w _nkn-\kv kan‰v B≥Uv Ahm¿Uv ss\‰ns‚ apJy BI¿j-Ww. cmPysØ {]apJ _nkn-\kv IpSpw-_-ß-fpsS D]-tZ„m-°ƒ IqSn-bmWv Ccp-h-cpw.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


POLITICS

s]mfn-‰nIvkv

12

tkmWn-b-˛-a≥tam-l≥ Sow

amμy-Øns‚bpw Db¿∂ [\-°-Ωn-bp-sSbpw sh√p-hn-fn-I-fp-s≠-¶nepw \√ t\Xr-Xz-Øn\v sh√p-hn-fn-Isf Ah-k-c-ß-fm°n am‰m≥ km[n°pw

"c≠mgvN, cm{„o-bØ - n¬ Hcp tUm.-hn.-sI.-hn-P-b-Ip-am¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

henb Ime-amWv' F∂ Hcp ap≥ {_n´ojv {][m- \ - a - { ¥nbpsS {]kn-≤-amb hN-\sØ

AXn-i-bn-∏n-°p∂ Xc-Øn-embn- c p∂p c≠v Znh- k - Ø n- \ p≈n¬ C¥y≥ cm{„obw amdna-dn-™-Xv. F√m ^e-{]-Jym]-\-ß-sfbpw cm{„ob \nco£-I-scbpw sR´n-®p-sIm≠v P\-߃ bp.]n.-F-bv°v, Ah¿t]mepw {]Xo- £ n- ° m- Ø , A\p- I qe hn[n \¬In. C¥y≥ cm{„o-b-Øn¬, AXns\°m- f p- ] cn C¥y≥ kºZv h yh- ÿ - b n¬ hen- b am‰-ß-fp-≠m-°m≥ sI¬∏p≈-XmWv Cu P\-hn-[n. P\hn-[nsb XpS¿∂v Hmlcn hn]Wn-bn-ep-≠mb A¬`p-X-I-camb {]Xn-I-cWw hcm-\n-cn°p∂ henb am‰- ß - f psS kqN-\-bm-Wv. Cu P\- h n- [ n°v ]e hymJym- \ - ß fpw h∂p- I - g n™p. Hmtcm I£nbpw hnZKv[cpw Ah-c-h-cpsS Xm¬∏cyhpw at\m-[¿Ωhpw A\p-kcn®v hymJym-\-߃ \¬In. "cm{„ob ÿnc-X°p th≠nbp≈ P\-hn[n, "atX-X-c-XzØn-\-\p-Iq-e-amb P\-hn[n', "\√ `c-W-Øn-\p≈ AwKo-Imcw, "[oc-amb cm{„ob X{¥Øn-\p≈ {]Xn-^ew' F∂nßs\ t]mIp∂p hymJym-\߃. bYm¿∞- Ø n¬ Cu P\-hn[n Gsd k¶o¿W-amWv F∂m- s Ws‚ A`n- { ]m- b w. t\csØ kqNn-∏n-®-Xp-t]m-sebp≈ GsX-¶nepw efn-X-amb hymJym-\-ß-fn-eqsS Cu P\hn-[nsb hni-Zo-I-cn-°m-\m-In√. F∂m¬ Cu hymJym-\-ßfn- s ems° kXy- Ø ns‚ Awi-ap-≠p-Xm-\pw. h¿Ko-b-Xbv°pw _n.sP.]n°pw FXn- c mb P\- h n[n F∂ hmZ-Øn¬ henb Igºn-√. Cu sXc-s™-Sp∏v Hcn°epw "lnμpXzw Vs atX-XcXzw' F∂ ap{Zm-hm-Iy-Øn-eq∂n-b-Xm-bn-cp-∂n-√. am{X-a-√, Cu hmZw AwKo-I-cn-°p-I-bmsW-¶n¬ a[y-{]-tZ-in-sebpw NØo-kvK-Vnsebpw I¿WmS- I - Ø nsebpw P\- ß ƒ

h¿Kob hmZnI-fm-sW∂v ]dtb- ≠ n- h cpw. AXv icn- b - √ t√m. _n.sP.]n tXm‰p F∂v ]d-bp-∂-Xn-s\-°mƒ tIm¨{Kkv DPz- e - h n- P bw t\Sn F∂v ]d-bp-∂-XmIpw IqSp-X¬ icn. Atº ]cm-Pb- s ∏- ´ Xv CS- X p- ] - £ hpw aq∂mw ap∂- W nbpw \memw -ap-∂-Wn-bp-am-Wv. `cW ÿncXbv°v A\p-Iq-e-amb hn[nbmbn CXns\ hymJym-\n-°m-

10 iX-am\w Ipd-hm-sW-∂Xv {it≤- b - a m- W v. CØ- h W `mKy-tZ-h-Xbpw bp.]n.-Fsb Imcy- a mbn ISm- £ n®p F∂Xpw hkvXp-X-bm-Wv. DZml-c-W-Øn\v apwss_-bnepw ]q\-bnepw \mkn-°nepw IqSn

p v Hc-d° v b ∂p-] w ÿ F ml h vZ hy¬Ipw D¬kns‚ kºvSv' \ -bnse v. CS-X]cnn n-[ I n -X mw \-h v C^hn]-W-°p-∂ -ØnI-∏m-° P cn -Sn-∏n kmº\v \S Cu mWn° l "tS mw. Hm v {]I-√msX m-cn b XmW b-dn k¿° A °v I -߃ aq vIm-c j

sa-¶n-epw, cmPy-hym-]-I-ambn Cß- s \- s bmcp {]h- W X ImWm-\m-In-√. H‰bv°v a¬kcn-°m-\p≈ cmlp¬ Km-‘nbpsS X{¥w bp.]n.-bn¬ hnPbn- ® p. F∂m¬ Cu X{¥w _olm-dnepw Qm¿J-finepw ]cm- P - b - s ∏- ´ p. bp.]n.- b n¬ Xs∂ _n.F- k v . - ] n- s °m∏w tIm¨{Kkv ko‰v t\Sn- s b¶nepw Ah- c psS thm´ns‚ hnlnXw _n.F-kv.-]n-tb-°mƒ

bp.]n.-Fbv°v In´nb HºXv ko‰n¬ F´nepw Ah¿ ]cmP-b-s∏-tS-≠-Xm-bn-cp-∂p. inhtk-\-bn¬ \n∂v hn´p-t]mb cmPv Xm°-sdbpsS Fw.F≥.Fw.-Fkv t\Snb thm´p-Iƒ ]cn-tim-[n-®m¬ CXv t_m[ys∏Spw. CØ-h-WsØ P\-hn-[nbpsS Hcp {][m\ khn-tijX AXv k¬`- c - W - Ø n\v \¬Inb AwKo- I m- c - a m- W v . apºv \S∂ kwÿm\ sXcs™-Sp-∏p-I-fnepw CXvv {]I-Sam- b n- c p∂p. Zn√n- b n- s ebpw


13

Top Business Families of Kerala - Special

{]Xo-£-bvs°m-Øp-b-cptam? B{‘- b n- s ebpw Hdo- k - b nsebpw _olm- d n- s ebpw kwÿm\ k¿°m-cp-Iƒ°v P\- ß ƒ \¬Inb AwKoImcw CXn-\p-Zm-l-c-W-am-Wv. tI{μ- Ø nse bp.]n.F k¿°m- c n\pw k¬`- c - W Øns‚ s{IUn‰v Ah-Im-i-

amdn. sXmgn-ep-d∏v ]≤-Xn°pw ISm- i zm- k - Ø n\pw `oa- a mb XpI k¿°m- c n\v sNehm °m\m-bXv 2004˛08 Ime-L-´Ønse Db¿∂ kmºØnI

bdpw F∂v {]Xo-£n-°p-∂Xv Aÿm-\-Øm-Ipw. Ib-‰p-aXn taJ- e - I - f nse {]Xn- k ‘n XpS-cp-∂p. AXv amd-W-sa-¶n¬ temI kºZvhyhÿ amμyØn¬ \n∂v Ic-I-b-dp-I-Xs∂ thWw. F∂m¬ C¥y-bnse B`y-¥-c -D-]-t`m-Khpw AXn-

\m¬ \n¿W- b n- ° - s ∏- S p∂ B`y-¥c D¬∏m-Z-\hpw amμyan-√msX XpS-cp-∂p. Cu taJe- I - f n¬ P\- h n[n \¬Inb DtØ-P-\hpw hcm-\n-cn-°p∂ kmº-ØnI ]cn-jvIm-c-ßfpw DW¿hp-≠m-°pw. bp.]n.-F-bv°v, {]tXy-In®v

tIm¨{K- k n\v CXv hensbmcp Ah-kcam-Wv. amμyØn-s‚bpw Db¿∂ [\-°-Ωnbp-sSbpw sh√p-hnfnIfp-s≠∂Xv icn-X-s∂. Zo¿L-ho-£W-ap-≈Xpw [ochpw P\-t£a]-c-hp-amb \b-ß-fmWv Cu Ime -L-´-Øns‚ Bhiyw.

CØcw \b-߃ BhnjvIcn®v \S-∏m-°m≥ sI¬∏p-≈h¿ bp.]n.- F - b nep- ≠ v . \√ t\Xr-Xz-Øn\v sh√p-hn-fn-Isf Ah- k - c - ß - f m°n am‰m≥ km[n-°pw. P\߃°v Cu k¿°m-cn¬ Hcp]mSv {]Xo-£-Ifp-≠v.

n¬ -∂Xv Ø μy n-°p -I- m a v -e aJ v amd-W ´∂{]Xo-£ t s n s] ∂v p-aX AX mμy-‰ ÿ h dpw F. Ib -cp-∂p. ÿ a hWw y h b w Zv c-I m-Ip n XpS v hyh s∂ t º k ∂v I -\-Ø ‘ ºZ p-I-X \n ÿm Xn-k I k -b-d A se {] tem v Ic-I fn -¶n¬ \n∂ sa n¬ Ø

s∏-Smw. AtX-k-abw hg°pw h°m- W hpw {Kq∏v t]mcpw apJ- a p- { Z- b m- ° nb tIc- f Ønepw \μn{Kmw {]iv \ w shSn-sh-∏n-eqsS ssIImcyw sNbvX _wKm-fnepw `c-W-hncp≤ hnImcw i‡-am-bn. kmºØnI kml-Ncyw bp.]n.-Fbv°v A\p-Iq-e-ambn F∂Xv {it≤-b-am-Wv. amμyØns‚ ^e-ambn Nne taJe-I-fn¬ sXmgn¬ \„-s∏-´Xv k¿°m-cn-s\-Xn-cmb P\-hnIm- c - a m- b n- √ . AtX- k - a bw {KmaoW taJ- e - b n¬ Im¿jnI ISm- i zm- k hpw sXm gnepd∏v ]≤Xnbpw Im¿jnI D¬∏-∂-ß-fpsS Db¿∂ hneIfpw hfsc A\p-Iq-e-amb kml-Ncyw kr„n-®p. CXn¬ {]tXy-In®v 2008¬ `£y-[m\y-ß-fpsS hne-bn-ep-≠mb h¿[\ FSpØv ]d-tb-≠-XmWv. 2008 HmK-tÃmsS {IqUv FÆ- h ne _mc- e n\v 147 tUmf-dm-bt- ∏mƒ `£y-Ib - ‰- paXn cmPy߃ Ah- c psS `£y- [ m- \ y- ß - f psS Hcp `mKw _tbm C‘\w D¬∏mZn-∏n-°m-\mbn D]-tbm-Kn-®p. CXv cmPym¥c Xe- Ø n¬ `£y- [m-\y-ß-fpsS hne-Iƒ Db¿Øn. C¥y-bnepw Acn, tKmXºv XpS-ßnb `£y-[m\y-ß-fpsS hne-Iƒ Db¿∂p. CXv Im¿jn-I-ta-J-e-bn-em-Iam\w apºp-≠m-ImØ hn[w DW¿hp- ≠ m- ° n. CXn- t \msSm∏w Im¿jnI ISm- i zmkhpw sXmgn- e p- d ∏v ]≤Xnbpw IqSn-bm-bt- ∏m¬ {KmaoW-˛-Im¿jnI taJ-e°v hensbmcp "ssI'Ømßmbn

hf¿® \¬Inb `oa- a mb \nIpXn hcp-am\w aqe-am-Wv. \nIpXn ˛tZ- i ob D¬∏∂ A\p-]mXw (Tax GDP Ratio) 2004¬ 9.23 iX-am-\-am-bn-cp∂Xv 2008¬ 12.5 iX- a m- \ ambn IpXn-®p-b¿∂Xv k¿ °m-cn\v aSn-ioe Ab-°m≥ Imcy- a mb klm- b - a m- b n. 2004¬ C¥y- b nse {]Xnio¿j hcp-am\w 20871 cq]bm-bn-cp-∂Xv 2008 Bb-t∏mtg°pw 33283 cq]- b mbn h¿[n®p F∂Xpw Gsd {]m[m-\y-a¿ln-°p∂ Imcyam-Wv.

_m¶p-Iƒ°pw Bizmkw Cu P\- h n- [ n kºZv hyh-ÿbv°v Hcp "tSmWn°v C^IvSv' \¬Ipw F∂p-]-dbmw. Hmlcn hn]-Wn-bnse D¬kmlw AXmWv {]I-Sn∏n-°p-∂-Xv. CS-Xns‚ aq°v Ib- d n- √ msX kmº- Ø nI ]cn-jvIm-c-߃ k¿°m-cn\v \S-∏m-°mw. \n¿\n-t£-]-ØneqsS (disinvestment) henb XpI kam-l-cn-°m-\mIpw. Hmlcn hne-Iƒ h¿[n®v am¿Pn≥ Imƒkv Ipd- ™ tXmsS s{]mtam- ´ ¿am¿°v [\-ka- m-lc- Ww Ffp-∏a- m-bn. UnF¬-F^v \mev aWn-°qdp- I ƒsIm≠v 3800 tImSn cq] kam-l-cn-®Xv Hm¿°p-. s{]mtam- ´ ¿am- c psS ÿnXn sa®-s∏-´Xv henb tXmXn¬ tem¨ Unt^mƒ´v {]Xo£n® _m¶p-Iƒ°v henb Bizm-k-am-bn. Cu am‰hpw hcm-\n-cn-°p∂ Unkv-C≥shÃv s a‚pamWv _m¶v Hmlcnhn- e - I - f n¬ h≥ IpXn- ∏ p≠m-°n-b-Xv. Cu am‰- ß - f psS ^eambn kºZvhyhÿ s]s´ ∂v amμy-Øn¬ \n∂v Ic-I-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


SUCCESS STORY

kIvkkv tÃmdn

14

Ak‰v tlmwkv

A\p-I-c-Wobw Cu hnP-b- am-XrI hyXykvX taJ-e-I-fn¬ \n∂p h∂ aq∂p-t]¿ H∂n®p tN¿∂v Hcp _nkn-\kv hnP-b-I-c-ambn \bn-°p-I; AXpw Imdpw tImfpw \nd™ kml-N-cy-Øn¬. Ak‰v tlmwkv tIc-f-Øn¬ ]pXn-sbmcp _nkn-\kv amXrI krjvSn-°p-I-bmWv Sn.Fkv Ko\

A\n¬h¿a sI

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

hm

KvZm\-߃ ]men-°p-I. GsXmcp _nkn-\kns‚bpw hnP-b-Øn\p th≠ ]c-a-{]-[m-\-amb LS-I-am-Wn-Xv. _nkn-\-knse XpS-°-°msc kw_-‘n-®n-S-tØmfw ]men-°-s∏-Sp∂ hmKvZm-\-߃ Xs∂-bmWv apt∂m-´p≈ {]bm-WØn\v Du¿÷w ]I-cp-I. kml-N-cy-߃ F{X tami-am-bmepw hf-cm≥ Xs∂ P\n-®n-cn-°p∂ kwcw-`-߃°v hmKvZm-\-߃ ]ment® aXn-bm-Iq. sIm®n Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ Ak‰v tlmwkv sNøp-∂Xv CXm-Wv. X\-Xmb Hcp _nkn-\kv tamU-ep-ambn kwÿm-\sØ `h\ \n¿am-W-ta-J-e-bn-te°v IS-∂p-h∂ Ak‰v tlmwkv BgvN-I-fpsS

kp\n¬Ip-am¿ hn.

apl-ΩZv kenw sI.F.


15

Top Business Families of Kerala - Special

kwÿm-\sØ dnb¬ FtÉv cwKsØ Ipdn®pw Ak‰v tlmwkns‚ `mhn ]≤-Xn-Isf Ipdn®pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ apl-ΩZv kenw kwkm-cn-°p∂p

CS-th-f-I-fnemWv `h\ ]≤-Xn-Iƒ D]-t`m-‡m-hn\v ssIam‰w sNøp-∂-Xv. AXpw hmKvZm\w sNbvX ka-b-Øn\p aptº. Im‰v A\p-Iq-e-am-Ip-tºmƒ e£y-Ønte°p≈ {]bmWw Xmc-X-tay\ Bbm-k-cln-X-am-bn-cn-°pw. ]t£, Imdpw tImfpw \nd™ kml-N-cy-Øn¬ hnPbw t\Sm≥ Id-Xo¿∂ s{]m^-j-W-en-khpw {]Xn-_-‘ßsf adn-I-S-°m-\pX-Ip∂ a¬k-c-£-aXbpw A\n-hm-cy-am-Wv. 2007 s‚ XpS-°Øn¬ kwÿm-\sØ `h\ \n¿am-W-ta-J-ebnte°p IS-∂p-h∂ Ak‰v tlmwkv Ch c≠pw X߃°p-s≠∂v sXfn-bn-°p∂p; 24 amkw sIm≠v 12 `h-\-]-≤-Xn-Iƒ \n¿an®v ssIam‰w sNbvXpsIm≠v. Fast and steady, wins the race CXmWv Ak‰v tlmwkns‚ apJ-hm-N-Iw. Ak‰v tlmwkn-te°v Ahn-Nm-cn-X-ambn IS-∂p-h∂ AXn-Yn-b√ hnP-bw. AXn\p ]n∂n¬ Iq´mb {ia-ßfpw t_m[-]q¿h-amb \o°-ßfp-ap-≠v. h¿j-ß-fpsS A\p-`-h-k-ºØpw iX-tIm-Sn-I-fpsS ]n≥_-ehpw D≠m-bn´pw tZiobXe-Ønse h≥InS dnb¬ FtÉv Iº-\n-Iƒ InX-°ptºmƒ shdpw c≠p hbkv am{Xw {]mb-ap≈ Hcp _n¬U¿ Fßs\ apt∂-dp∂p? Ak‰v tlmwkns‚ hnPb tNcphIƒ Chbm-Wv.

s{]m^-j-W¬ Iq´mbva hyXykvX taJ-e-I-fn¬ \n∂v IS-∂ph∂ aq∂p-t]¿ H∂n®p tN¿∂v _nkn-\kv \S-Øp-I. AXn¬ hnPbw t\Sp-I. tIc-fØn¬ s]mXpth A]q¿hamb ImgvN-bm-WnXv. Ak‰v tlmwkn¬ \mw ImWp∂ ImgvNbpw CXp-X-s∂. {_m≥Uv _n¬UnwKv Hcp Iebpw PohnX-{h-Xhpw B°nb sI.F apl-ΩZv kenamWv Ak‰v tlmwkns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰¿. sI´nS \n¿am-W-cw-KØv h¿j-ß-fpsS A\p-`-h-k-ºØpw kmt¶-Xn-I-an-I-hp-ap≈ s{]m^-j-W¬ F≥Pn-\o-b¿am-cmb hn.kp\n¬ Ipam¿, sI. A\n¬ h¿a F∂n-h-cmWv Iº-\n-bpsS a‰v c≠v Ub-d-Iv‰¿am¿. _n.]n.-F¬ sam_o-ens‚ No^v Hm∏-td‰nwKv Hm^o-k¿, AXn-\p-tijw shmU-t^mWns‚ D]-tZ-„mhv F∂n-ßs\ hn`n∂ taJe-I-fn¬ Ignhv sXfn-bn-®n-´p≈ apl-ΩZv kenw \ho\ Bi-b-ß-fpsS ]n≥_-e-Øn¬ {_m≥Uv sI´n-∏-Sp-°p-∂-Xn¬ hnZ-Kv[-\m-Wv. kmaq-lnI {]Xn-_-≤-X-tbmsS Ct±lw ssIsIm≠ Nne \S-]-Sn-I-fmWv _n.]n.-F¬ sam_o-en\v tIc-fob kaq-l-Øn¬ thtcm-´ap-≠m-°n-b-Xv. hnim-e-amb Hcp Hm¿K-ss\tk-js\ Atß-b‰w s{]m^-j-W-en-ktØmsS \bn-°m≥ ssh`-h-ap≈ apl-ΩZv kenw Ak‰v tlmwkns‚ IÃ-a¿ k¿ho-kv, skbv¬kv, {_m≥Uv _n¬Unw-Kv, F®v.-B¿, ^n\m≥kv F∂o hn`m-K-߃°v t\XrXzw tijw t]Pv 16

""tIc-f-Øn¬ dnb¬ FtÉv F∂pw an∂pw Xmcw'' km

ºØnI amμyw tIc-f-Ønse dnb¬ FtÉv taJ-esb F{X-am{Xw _m[n-®n-´p≠v? `qan As√-¶n¬ hoSv hmßp-∂-h¿ ]e-hn-[-°m-cmWv. Nne¿ ÿnc-Xm-a-k-Øn\v hmßp-∂p. a‰v Nne¿ Zo¿L-Ime \nt£]w F∂ \nebv°v hmßp-∂p. thsd Nne¿ {lkz-Im-e-tØ-°p≈ kmº-ØnI t\´w ap∂n¬ I≠v hmßp-∂p. CXn¬ aq∂m-aXv ]d™ Iq´¿ Ct∏mƒ hn]-Wn-bn-en-√. Zo¿L-Ime \nt£-]sa∂ \nebv°pw ÿnc-Xm-a-k-Øn\pw hoSv hmßm≥ Dt±-in-°p-∂-h¿ Ct∏mgpw hn]-Wn-bn-ep-≠v. AØ-c°m¿°p≈ icn-bmb kabw IqSn-bm-Wn-Xv. _qw kabsØt∏mse AXy-[nIw Bh-iy-°m-cn-s√∂p am{Xta-bp-≈q. AXm-bXv tIc-f-Ønse dnb¬ FtÉv taJ-e-bn¬ amμy-an-s√-∂mtWm? tIc-f-Ønse P\-ß-fpsS ssIbn¬ ]W-an-√mØ Ah-ÿ-bn-√. dnb¬ FtÉv t]mse ÿnc-amb hf¿®m-\n-c°v {]I-Sn-∏n-°p∂ a‰v \nt£] taJ-eIƒ tIc-f-Øn¬ Ipd-hm-Wv. \√ D¬∏-∂-Øn\v Ct∏mgpw tIc-f-Øn¬ Bh-iy-°m-cp-≠v. hn¬∏-\bpw \S-°p-∂p-≠v. kmº-ØnI amμyw \oßn-Øp-S-ßp-∂-Xns‚ kqN\-Ifpw ChnsS ImWp-∂p-≠v. Imdp-I-fp-sSbpw Ccp-N{I-hm-l-\-ß-fp-sSbpw hn¬∏\ IqSn-bnt√? \me©v amkw sIm≠v ÿnXn Gsd sa®-s∏-Sp-sa∂p Xs∂bmWv hnizm-kw. 2006-˛07¬ dnb¬ FtÃ-‰n¬ \nt£]w \S-Øn-b-h¿ t\Snb t]mep≈ Hcp aqey-h¿[\ C\nbpw \nt£]-I¿°v t\Sm≥ km[n-°ptam? dnb¬ FtÃ-‰nse aqey-h¿[\ ]e LS-I-ßsf B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. anI® semt°-j≥, KpW-\n-e-hmc-ap≈ \n¿an-Xn, IrXy-k-a-b-Øp≈ ssIam-‰w, {_m≥Uv anIhv F∂n-h-sb√mw AXn¬ Nne-Xm-Wv. tIc-fsØ kw_-‘n-®n-S-tØm-f-am-sW-¶n¬, sI´nS \n¿am-W-Øn-\p-X-Ip∂ `qan ChnsS Xptemw Xp—-am-Wv. Bh-iy-tØ-°mƒ A[n-I-cn-®p≈ `h\ ]≤-Xn-I-fp-an√. hcp∂ hnI-k-\-]-≤-Xn-Iƒ IW-°nse-Sp-Øm¬ sIm®n t]mep≈ \K-c-Øn¬ aXn-bmb `h\ ]≤-Xn-I-fn-s√∂ hkvXpX a\-kn-em-Ipw. CsX√mw ]cn-K-Wn-°p-tºmƒ anI® aqey-h¿[\ dnb¬ FtÃ-‰nse \nt£-]-Øn-\p-≠m-Ip-sa∂p Xs∂bmWv hnZ-Kv[- \nK-a-\w.

apl-ΩZv kenw sI.F

GXv Xc-Øn-ep≈ `h\ ]≤-Xn-Iƒ°mIpw `mhnbn¬ Bh-iy-°m-tcsd? 25-˛30 e£w cq] hne-bp≈ A∏m¿´vsa‚pIƒ°mIpw `mhn-bn¬ Bh-iy-°m-tc-sd. kz¥-ambn hoSv thW-sa-∂m-{K-ln-°p∂ bphm-°ƒ Cu td©nep≈ `h-\-ß-fmIpw Xnc-bp-I. F¥mWv Ak‰v tlmwkns‚ `mhn ]≤-Xn-Iƒ? ]pXp-Xeapd _n¬U-dmWv Ak‰v tlmwkv. \nehn¬ 26 ]≤-Xn-I-fmWv R߃°p-≈-Xv. Nnß-am-ktØmsS Ak‰v tlmwkv IÆq-cn-se-Øpw. ]øm-ºeØv G‰hpw anI® semt°-j-\n-emWv Ak‰v tlmwkns‚ ]≤Xn hcn-I. Bep-h, IS-h-{¥, ]memcn-h´w F∂n-hn-S-ß-fnepw ]≤-Xn-Iƒ Btem-N-\-bn-ep≠v. Fd-Wm-Ip-fØv Ben≥Np-hSv, CS-∏≈n ss_∏mkv F∂n-hn-S-ß-fn¬ Hm^okv tImwπIvkv ]≤-Xn-Ifpw Ak‰v Bhn-jvI-cn-®n-´p-≠v. Ak‰v tlmwkn\v ]W-Zu¿e`yw t\cn-Sp-∂pt≠m? h≥tXm-Xn¬ `qan hmßn Iq´n hoSv sI´m≥ Cd-ßn∏p-ds- ∏-´h - c- √ R߃. `q DS-ab - p-ambn tN¿∂v tPmbn‚ v sh©z¿ coXn-bn-emWv Hmtcm ]≤-Xnbpw R߃ AhX-cn-∏n-®X - v. Cu coXn-bn¬ h≥ tXmXn¬ \nt£]w Bh-iy-ambn hcp-∂n-√. h≥ em`w t\Sm≥ km[n-°ns√∂ Ipdhpw CXn-\p-≠v. ]t£ \jvSw hcn-√. Ak‰v tlmwkv em`w t\Sn hf-cm≥ B{K-ln-°p∂nt√? hf-cm≥ th≠n Xs∂-bmWv Ak‰v tlmwkv ]ndhn-sb-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. {Iam-\p-K-X-amb hf¿®-bm-bncn-°p-sa∂v am{Xw. A{K-kohv am¿°-‰nwKpw IÆ-©n∏n-°p∂ thK-Ønep≈ hf¿®bpw Ak‰v tlmwkns‚ e£y-ta-b-√. tIc-f-Ønse s_Ãv _n¬U¿ F∂ ]Z-hn-bmWv Rß-fpsS e£yw.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


16

D∂-X-amb aqey-t_m[w t]Pv 15 XpS¿® \¬Ip-∂p. knhn¬ F≥Pn-\o-b-dnw-Kn¬ _ncp-Zhpw I¨kv{SIvj≥ amt\-Pvsa‚n¬ _ncp-Zm-\-¥c Untπmabpw t\Sn-bn-´p≈ hn.kp-\n¬ Ipam-dn\v \n¿am-W-ta-J-ebn¬ 18 h¿jsØ A\p-`-h-k-º-Øm-Wp-≈-Xv. hmkvXp-imkv{X-Øn¬ Bg-Øn¬ ]T\w \S-Øn-bn-´p≈ kp\n¬ Ipam-dmWv Ak‰v tlmwkns‚ Hmtcm ]≤-Xn-°p-ap≈ ÿew Is≠-Øp-∂Xpw AXn¬ A¥n-a- Xo-cp-am-\-sa-Sp°p-∂-XS-°-ap≈ Imcy-߃ sNøp-∂-Xv. Ak‰v tlmwkns‚ \n¿am-W-hn-`m-K-Øn\v t\XrXzw \¬Ip∂ A\n¬ h¿abpw s{]m^-j-W¬ sUh-e-∏-dm-Wv. sF.F-kv.-H, {Inkn¬ AwKo-Im-c-ß-fp≈ tZiob I-º-\nI-fnse h¿j-ß-fpsS A\p-`-h-k-º-Øp≈ A\n¬ h¿a kz¥-am-sbmcp I¨kv{S-Ivj≥ Iº-\n°pw t\XrXzw \¬In-bn-cp-∂p. Ak‰v tlmwkns‚ 26 ]≤-Xn-I-fp-sSbpw \n¿am-W-®p-a-Xe A\n¬ h¿a-bv°m-Wv. Hmtcm h¿°v ssk‰nepw Hmtcm Znh-khpw \S-t°≠ Imcy-ßsf Ipdn®p≈ hy‡-amb ap≥[m-c-W-bp≈ A\n¬ h¿a Ak‰v tlmwkns‚ ]≤-Xn-I-fpsS kpK-a-amb \n¿amW ]ptcmKXn Dd-∏m-°p-∂p. Ak‰v tlmwkns‚ aq∂v kmc-Yn-I-fpsSbpw DØ-c-hmZn-Ø-߃ hy‡-ambn \n¿h-Nn-°-s∏-´n-´p-≠v. Htc ImcyØn¬ aqhcpw A`n-{]mbw ]d-bp∂ coXn Ak‰v tlmwknen-√. ""`qhp-S-a-I-tfmSv N¿® \SØn Ak‰v tlmwkns‚ ]≤Xn°mbn ÿew Xocp-am-\n-°p∂Xv kp\n-¬ IpamdmWv. Hmtcm ]≤-Xn-bp-sSbpw \n¿am-W-®p-a-Xe ]q¿Wambpw A\n-¬ h¿Ω-bv°mWv. CXn-sem∂pw a‰mcpw CSs]-Sn-√. DØ-c-hm-Zn-Ø-ß-fnse hy‡-X-bmWv Rß-fpsS Iq´m-bva-bnse kp{]-[m-\ -L-S-Iw,'' apl-ΩZv kenw ]d-bp-∂p.

IrXy-X hoSv \n¿an-°m≥ Hmtcm D]-t`m-‡mhpw \¬Ip∂ ]Ww aqey-t_m-[-tØmsS ssIImcyw sNøp-I. CXmWv Ak‰v tlmwkns‚ \bw. ""D]-t`m-‡mhv \¬Ip∂ ]Ww Hcp-X-c-Ønepw R߃ hI-am‰n sNe-hn-Sn-√. t]bvsa‚ v sjUyqfpw I¨kv{S-Ivj≥ sjUyqfpw Atß-b‰w Iq´ntbm-Pn-∏n-®p-sIm-≠mWv Rß-fpsS apt∂-‰w. ]Ww Xcp-∂Xn-\-\p-k-cn®v \n¿amWw ]ptcm-K-an-°p-∂n-√t√m F∂v Rß-fpsS D]-t`m-‡mhv ]cmXn ]d-bn-√,'' apl-ΩZv kenw Bfl-hn-izm-k-tØmsS ]d-bp-∂p.

dnb D¬∏-∂-߃ R߃ hn]-Wn-bn¬ Ah-X-cn-∏n°pw,'' AWn-b-d-bn¬ Hcp-ßp∂ ]pXnb Bi-b-߃ ]q¿W-ambpw shfn-s∏-Sp-ØmsX apl-ΩZv kenw ]d-bp∂p. `h-\-߃ Bh-iy-amb D]-t`m-‡r-k-aq-lsØ ap∂n¬ I≠v sIm≠p≈ \ho\ D¬∏-∂-ß-fmWv XßfpsS hnP-b-Øn\v ASn-ÿm-\-sa∂v Ct±lw Nq≠n-°m´p∂p.

ss]enwKv apX¬ s]bv‚ nwKv hsc t\cn´v ""C{X Ipd™ kabw sIm≠v en^v‰v ÿm]n-°m≥ km[n-°p-sa∂v R߃°p Xs∂ Adn-bn-√m-bn-cp-∂p,'' Ak‰v tlmwkns‚ Hcp `h-\-k-ap-®-b-Øn¬ en^v‰v ÿm]n® Iº\n Ak-‰ns‚ kmc-Yn-I-tfmSv ]d™

D]-t`m-‡mhv \¬Ip∂ ]Ww Hcp-X-c-Ønepw R߃ hI-am‰n sNe-hn-Sn-√. t]bvsa‚ v sjUyqfpw I¨kv{S-Ivj≥ sjUyqfpw Atß-b‰w Iq´n-tbm-Pn-∏n-®psIm-≠mWv Rß-fpsS apt∂‰w. ]Ww Xcp-∂-Xn-\-\p-k-cn®v \n¿amWw ]ptcm-K-an-°p-∂n√t√m F∂v Rß-fpsS D]-t`m‡mhv ]cmXn ]d-bn-√,

""

""

COVER STORY

Ih¿ tÃmdn

Imcy-am-Wn-Xv. G‰hpw KpW-ta-∑-bp≈ tPmen G‰hpw thK-Øn¬ sNøpIbmWv Ak‰v tlmwkns‚ \bw. `h\ ]≤-Xn-I-fpsS \n¿amWw tIm¨{Sm-Iv‰¿am¿°v hoXn®p \¬I¬ Ch-cpsS ssien-b-√. ss]enwKv

apX¬ s]bv‚ nwKv hsc t\cn-´v. AXmWv Ak‰v tlmwkv ssì. ""tIm¨{Sm-Iv‰¿am-c√ Ak‰v tlmwkns‚ ]≤-Xn-I-fpsS ]ptcm-KXn Xocp-am-\n-°p-∂-Xv. kna‚ v apX¬ s]bv‚ v hsc R߃ t\cn´v hmßp-∂p. \n¿am-Whpw t\cn´v Xs∂. Hcp A∏m¿´vsa‚ns‚ \n¿am-W-hp-ambn _‘-s∏´v CS-s]-tS-≠n-h-cpI 45-˛50 GP≥kn-I-fp-am-bm-Wv. Ch-sb√mw t\cn´v Xs∂ R߃ \S-Øp-∂p,'' Ak‰v tlmwkns‚ \n¿amW hn`m-K-Øns‚ Npa-Xe hln-°p∂ A\n¬ h¿a hy‡-am-°p-∂p.

aqeym-[n-jvTnX kao-]\w dnb¬ FtÉv shdpw _nkn-\kv F∂-Xn-ep-]cn AXn¬ aqeym-[n-jvTnX ImgvN-∏mSv sh®p-]p-e¿Øp-∂-hcmWv Ak‰v tlmwkns‚ kmc-Yn-Iƒ. D]-t`m-‡m-hnt\mSv hmKvZm\w sNbvX-sXt¥m AXn¬ A¬∏w IqSpX¬ \¬Ip-I. CXn\mWv Ak‰v tlmwknse Hmtcm Poh-\-°m-c\pw {ian-°p-∂-Xv. D∂X KpW-ta-∑-bp≈ D¬∏∂w ]d™ ka-b-Øn\p apºv Xs∂ Ch¿ D]-t`m‡m-hn\v \¬Ip-∂p. ""Hcp `h-\-]-≤Xn c≠p-amkw sshIp-tºmƒ D]-t`m-‡m-hn\v Hcp NXp-c-{i-b-Sn°v \jvSam-IpI GI-tZiw 45 cq]-bm-Wv. A£-cm¿∞-Øn¬ CXmWv lnU≥ Nm¿Pv. hoSv In´m≥ A¬∏w sshIn-bmse¥v 30 iX-am\w aqey-h¿[\ In´n-b-t√m-sb∂v Bizkn-°p-∂-hsc I≠n-´p-≠v. ]t£ Ch¿ Xß-fpsS bYm¿∞ \jvSw Xncn-®-dn-bp-∂n-√. Ime-Xm-akw Ak‰v tlmwkns‚ ssien-b-√m-Ø-Xn-\m¬ CØ-c-Øn-ep≈ Hcp \jvShpw Rß-fpsS D]-t`m-‡m-°ƒ°p-≠m-In-√,'' Ak‰v tlmwkns‚ D]-t`m-‡r- tk-h\ hn`m-K-amb Ak‰v sIb-dns‚ Npa-X-e-bp≈ kp\n¬ Ipam¿ ]dbp∂p. Fß-s\ Hs°tbm H∂n®p tN¿∂ LS-I-ßf√ Ak‰v tlmwkns\ hnP-b-Øn-te°v \bn-°p-∂-Xv. consciously competent builder. Ak‰v tlmwkns\ AXns‚ kmc-Yn-Iƒ hnti-jn-∏n-°p-∂Xv Cß-s\-bm-Wv. dnb¬ FtÃ-‰nse Hmtcm ]pXnb Ne-\-sØbpw Ipdn®v hy‡-amb Ah-t_m[w krjvSn®v AXn-s‚-sb√mw ASnÿm-\-Øn¬ am{X-am-Wn-h-cpsS Nph-Sp-sh-∏v. AXpsIm≠p Xs∂-bmWv dnb¬ FtÉv \n¿amW taJebn¬ amμy-Øns‚ sImSp-¶m‰v hoin-bn´pw Ch¿°v Cf°w X´m-Xn-cp-∂-Xv.

D¬∏∂ \ho-I-cWw kz¥w \ne-bn¬ `h-\-k-ap®bw ]WnXv AXn¬ Xma-kn°m≥ Bfp-Isf Is≠-Ø-e√ Ak‰v tlmwkns‚ coXn. Htcm {]tZ-i-Øn-s‚bpw {]tXy-I-X-Iƒ a\-kn-em°n AhnsS Xma-kn°m≥ hcp-∂-h-cpsS Xm¬∏-cy߃ hne-bn-cp-Ønb tij-amWv Ch¿ ]≤-Xn-I-fpsS hni-Zmw-i߃ Xbm-dm-°p-∂-Xv. ]pXp-X-eapd Iw]yq-´¿ s{]m^-j-W-epIƒ°mbn Im°-\m´v _tbm-sa{SnIv F≥{Sn kwhn-[m-\hpw ssh˛-ss^bpw hoUntbm tUm¿ t^mWpw Hmt´m-am-‰nIv tK‰v Hm∏WnwKv kwhn-[m-\-hp-sa√map≈ C hmen, knen-°¨ ssl‰vkv, ssk_¿ ssl‰vkv F∂o `h-\k-ap-®b߃ Hcp-°p∂ Ak‰v tlmwkv 12˛30 A∏m¿´vsa‚p-Iƒ am{X-ap≈ kn.-B¿.Pn (t¢mkv dnte-j≥ {Kq∏v) `h-\-ßfpw Hcp°p-∂p. 500 NXp-c-{i-bSn apX¬ 2,000 NXp-c-{i-bSn hsc hnkvXo¿W-ap≈ `h-\-߃ 26 ]≤-Xn-I-fn-embn Ah-X-cn-∏n°p∂ Ak‰v hn]WnbpsS kv]μ\w Adn-™p-am-{X-amWv apt∂-dp-∂-Xv. ""UnPn-‰¬ A∏m¿´vsa‚ v, BUw-_c A∏m¿´vsa‚ v, k¿hokv A∏m¿´vsa‚ v, hm´¿ {^≠v A∏m¿´vsa‚ v, ko hyq A∏m¿´vsa‚ v, kn.-B¿.Pn A∏m¿´vsa‚ v F∂n-ßs\ hnhn[ Xc-Øn-ep≈ D]-t`m-‡m-°sf Xr]vXn-s∏-Sp-Øm-\p-XIpw hn[Øn-ep≈ `h-\-߃ R߃°p≠v. CXp-sIm≠v am{Xw R߃ Xr]vX-c-√. C\nbpw ]pXp-a-tb-

A\p-`-hn-®-dnbmw {_m≥Uv anIhv \qdpI-W-°n\v `h\ \n¿am-Xm-°ƒ°n-S-bnse as‰mcp _n¬U-dm-bn-cn-°m≥ Ak‰v tlmwkv Xbm-d-√. shdpw `h\ \n¿amW {_m≥U√; adn®v hyXy-kvX-am-sbmcp {_m≥Um-Im\p≈ {ia-amWv Chsc thdn´v \n¿Øp-∂-Xv. Ak‰v sIb¿ F∂ {]tXyI hn`m-K-Øns‚ cq]o-I-cWw Xs∂ Cu Zni-bn-te-°p≈ Ch-cpsS i‡-amb Nph-Sp-sh-∏mWv. Hmtcm hoSpw D]-t`m-‡m-hns‚ ho£-W-tIm-Wn¬ \n∂p t\m°n Ip‰hpw Ipdhpw \nIØn ssIam-dm-\p≈ Iº-\n-°p≈n¬ Xs∂ Hcp-°n-bn-´p≈ kwhn-[m-\-amWv Ak‰v sIb¿. Iº-\n-bpsS \n¿am-W-hn-`mKw `h-\-k-ap-®-b-߃ \n¿an®v ssIam-dp-∂Xv Ak‰v sIb-dn-\m-Wv. Ch¿ kap-®-b-Ønse Hmtcm hoSpw AXn¬ Xma-kn-°m-s\-Øp∂ D]-t`m-‡m-hns‚ ÿm\Øp \n∂v t\m°n Ipd-hp-Iƒ Xo¿°p-∂p. AXn\p tijw am{X-amWv ]≤XnbpsS HutZym-Kn-I-amb ssIam‰w. ""km[m-cW \ne-bn¬ Hcp _n¬Udpw D]-t`m-‡mhpw XΩnep≈ _‘w hoSv \n¿an®p \¬Ip-∂-tXmsS Xocpw. ]t£ Ak‰v tlmwkn¬ ÿnXn AX-√. hoSv ssIam‰w sNøp-∂tXmsS B _‘w IqSp-X¬ ZrV-am-Ip-I-bm-Wv. AXn-\p≈ {ia-amWv Ak‰v sIb¿ F∂ hn`mKw Xs∂,'' kp\n¬ Ipam¿ ]d-bp-∂p. Hmtcm ]≤-Xn-bp-sSbpw `qan ]qP apX¬ \n¿amW-Øns‚ Hmtcm L´-Øn-s‚bpw ]ptcm-KXn A∏-t∏mƒ Ch¿ D]-t`m‡m-°sf Adn-bn-°p-∂p. D]-t`m-‡m-hns‚ hcp-am-\-Øn\pw Bh-iy-Øn\pw DX-Ip∂ hn[-Øn-ep≈ `h-\-߃ sXc-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

s™-Sp-°p-∂Xp apX¬ hmbv] e`y-am-°p-∂Xp hsc-bp≈ Imcy-ß-fnepw Ak‰v Sow H∏w \n¬°pw. ]≤-Xn-I-fpsS ssIam‰ NS-ßn\p hsc Ak‰v tlmwkn\v \nb-X-amb coXn-bp-≠v. `h\ ]≤Xn ÿnXn sNøp∂ {]tZ-isØ P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS km∂n-[y-ØnemWv DZvLm-S\w \n¿h-ln-°p-I. h≥InS tlm´-entem dntkm¿´ntem h®√ Ch¿ ]≤-Xn-I-fpsS ssIam‰ NSßv \S-Øp-I adn®v Hmtcm `h-\-k-ap-®-b-Øn-s‚bpw A¶-WØnemWv. D]-t`m-‡m-hns‚ ]Ww sIm≠v IrXy-k-a-b-Øn\p-≈n¬ Ah¿°mbn ]Sp-Øp-b¿Ønb hoSv efn-X-sa-¶nepw {]uV-am-sbmcp NS-ßn¬ sh®v ssIam-dpI am{X-amWv X߃ sNøp-∂-sX∂v Ak‰v tlmwkv kmc-Yn-Iƒ hy‡-am°p-∂p. Poh-\-°m-tcm-Sp≈ kao-]-\-Ønepw Ak‰v tlmwkv Xß-fp-tS-Xmb Hcp ssien ]n¥p-S-cp-∂p. ""Atß-b‰w {]tNm-Zn-X-cmb Hcp kwL-Øn\p am{Xta A\-\y-amb hnPbw krjvSn-°m≥ km[n-°q. CXn-\mbn henb Imcy߃ sNtø-≠. Hcp A`n-\-μ\w sImt≠m D]-tZiw sImt≠m henb A¬`p-X-߃ Xs∂ krjvSn-°m≥ km[n°pw. Rß-fpsS Soaw-K-ß-fmWv Ak‰v tlmwkns‚ G‰hpw henb "Ak‰v','' apl-ΩZv kenw ]d-bp-∂p.


[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


F A M I LY B U S I N E S S

IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ

cmPym-¥c cw-KsØ IpSpw_ _nkn-\-kp-I bp.-Fkv Iº-\n-bmb hmƒam¿´v apX¬ Z£nW sIm-dnb≥ Iº-\n-bmb lyp≠mbv tamt´m¿ hsc cmPym-¥c {]i-kvX-amb ]e {_m≥UpIfpw IpSpw_ _nkn-\-kp-I-fmWv [\w C≥sh-Ãvsa‚ v _yqtdm

hmƒam¿´v kmw hmƒ´¨ ktlm-Z-c≥ sPbnwkns\m∏w tN¿∂v 1962¬ XpSßnb Hcp tÃmdn¬ \n∂mWv temIsØ G‰hpw henb dos‰bv¬ irwJ-e-bmb hmƒ-am¿´ns‚ XpS-°w. tÃm¿ \S-Øn∏n¬ c≠v Zi-I-Øn-tesd A\p-`-h-]-cnNbw t\Sn-b-Xn\p tij-amWv kmw hmƒ´¨ BZysØ hmƒ-am¿´v tÃm¿ Xpd-°p-∂-Xv. A©v h¿j-Øn-\p-≈n¬ 24 tÃmdp-I-fmbn hmƒ-- am¿´v hnI-kn-®p. kwcw`w XpSßn 10 h¿j-Øn\p tijw hmƒ-am¿´v \yqtbm¿°v tÃm°v FIvkvtN©n¬ enÃv sNbvXp. 21 e£tØmfw Poh-\-°m¿ temIsØ hnhn[ `mK-ß-fn-embn tPmen sNøp∂ hmƒam¿´v C∂v temIsØ G‰hpw henb sXm-gn-ep-S-a-bmWv. 404.16 _ney¨ tUmfdmWv Iº-\n-bpsS {]Xn-h¿j hcp-am-\w. 1992emWv Xs‚ 74-mw hb-kn¬ kmw hmƒ´≥ A¥-cn-®Xv. kmw hmƒ´¨ Iº-\n-bpsS DS-a-ÿm-h-Imiw `mcy Beokv hmƒ´\pw a°-fmb tdm_v hmƒ´¨, tPm¨ hmƒ´¨, Pnw hmƒ´≥ F∂n-h¿°pamWv ssIam-dn-b-Xv. kmw hmƒ´s‚ ]n¥p-S¿®m-h-Im-in-bmbn tdm_v hmƒ´¨ Iº-\n-bpsS sNb¿am≥ ]Zw Gs‰-Sp-Øp. 2005¬ Hcp hnam-\m-]-IS-Øn¬ sIm-√-s∏-Sp∂Xp hsc tPm¨ hmƒ´≥ Iº-\n-bpsS Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un¬ AwK-am-bn--cp∂p. kmw hmƒ´s‚ ktlm-Z-cs‚ a°ƒ°v Iº-\nbn¬ ]-¶m-fn-Ø-ap-≠v.

km£m¬°-cn-°p-I-bmWv aI≥ sNbvX-Xv. 1948¬ Iº-\n-bpsS hn¬∏\bpw em`-£-aXbpw Ipd-™Xns\ XpS¿∂v InNntcm sSmtbm´ Iº-\n-bn¬ \n∂v cmPn-sh-®p. \mev h¿j-Øn\p tijw At±lw ac-W-a-S-bpIbpw sNbvXp. 1957¬ At±-lØns‚ ]nXr-k-tlm-Z-cs‚ aI≥ CuPn sSmtbm´ Iº-\n-bpsS sNb¿am≥]Zw Gs‰-Sp-Øp. CuPn sSmtbm´bpsS t\Xr-XzØn-emWv Iº\n temI-sa-ºm-Spap≈ km∂n[yw hn]p-eo-I-cn-°p∂Xpw em`--£-a-X-bn¬ apt∂-dp∂-Xpw. 1992¬ At±lw sNb¿am≥ ÿm\-samgn-™p. InNntcm sSmtbm-´-bpsS aI≥ tjmbvNntcm sSmtbm-´1992-¬ Iº-\n-bpsS t\Xr-Xz-Ønse-Øn. 1999¬ ÿm\-samgn™ At±lw Ct∏mƒ Iº-\n-bpsS HmW-ddn sNb¿am≥ ]Z-hn-bn-emWv. sSm-tbm´ IpSpw-_-Øn\v ]pdØp \n∂p≈ ^pPntbm tNmbmWv Ct∏mƒ Iº-\n-bpsS sN-b¿am≥. tjmbvNntcm sSmtbm-´bpsS aI≥ AIntbm sSm-tbm´ Iº-\n-bpsS FIvknIyq-´nhv sshkv {]kn-U‚mbn {]h¿Øn-°p-∂p. 2009 PqWn¬ At±lw Iº-\n-bpsS sNb¿am\mbn ÿm\-ta¬°pw.

kmw hmƒ´¨ ÿm]-I≥, hmƒam¿´v

t^m¿Uv sSm-tbm´ 1937emWv InNntcm sSm-tbm´ (Toyota) P∏m≥ Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ sSm-tbm´ tamt´m¿ tIm¿-∏-td-j≥ ÿm]n-°p-∂-Xv. Im¿ \n¿an-°pI F∂Xv Pohn-X-{h-X-am°n am‰nb InNntcm ]nXmhv skInNn sSmtbm-´-bpsS sSmtbm´ C≥U-kv{So-kns‚ ktlm-Z-c -ÿm-]-\-ambmWv sSmtbm´ tamt´m¿ tIm¿∏-td-j≥ XpS-ßn-b-Xv. ]nXm-hns‚ e£yw

Ata-cn-°-°m-c-\mb sl≥dn t^m¿Uv 1903¬ ÿm]n®- t^m¿Uv tamt´mgvkv temIsØ G‰hpw ]gb Im¿ \n¿amXm°-fmWv. Ct∏mƒ G‰hpw henb \mem-asØ Im¿ \n¿amW Iº\n-bmb t^m¿Un\v hnhn[ cmPy-ß-fn¬ km∂n-[y-ap-≠v. 1947¬ sl≥dn t^m¿Uv A¥-cn-®p. h≥tXm-Xn¬ Imdp-Iƒ \n¿an-°p-∂Xn\v t^m¿Uv sIm-≠p-h∂ coXn t^m¿Unkw F∂ t]cn-emWv Adn-b-s∏Sp-∂-Xv. sl≥dn t^m¿Uns‚ GIaI-\mb FZvsk¬ {_nbm‚ v t^m¿Uv 1919 apX-¬ 1943¬ ac-W-a-S-bp-∂Xp hsc Iº-\n-bpsS {]kn-U‚m-bn-cp-∂p. FZvsk¬ {]kn-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

InNntcm sSmtbm´ ÿm]-I≥, sSmtbm´ tamt´m¿ tIm¿∏-td-j≥

1992emWv Xs‚ 74-mw hb-kn¬ hmƒam¿´ns‚ ÿm]-I\mb kmw hmƒ´≥ A¥-cn-®Xv. kmw hmƒ´¨ Iº-\nbpsS DS-a-ÿm-h-Imiw `mcy Beokv hmƒ´\pw a°fmb tdm_v hmƒ´¨, tPm¨ hmƒ´¨, Pnw hmƒ´≥ F∂n-h¿°pamWv ssIam-dn-b-Xv. kmw hmƒ´s‚ ]n¥pS¿®m-h-Im-in-bmbn tdm_v hmƒ´¨ Iº-\n-bpsS sNb¿am≥ ]Zw Gs‰-Sp-Øp. 2005¬ Hcp hnam-\m-]-I-SØn¬ sIm-√-s∏-Sp∂Xp hsc tPm¨ hmƒ´≥ Iº-\nbpsS Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un¬ AwK-am-bn--cp∂p.

U‚m-bn-cns° sl≥dn t^m¿Uv cq]-s∏Sp-Ønb Imdns‚ tamU-en¬ Nne am‰ßƒ sIm-≠p-h-∂p. 1945¬ FZvsk¬ t^m¿Uns‚ aqØa-I-\mb sl≥dn t^m¿Uv c≠m-a≥ t^m¿Uns‚ {]kn-U‚m-bn. 1979 hsc At±lw sNb¿am-\m-bn-cp-∂p. 1943¬ FZvsk¬ t^m¿Uv acn-°p-tºmƒ B¿anbn-em-bn-cp∂ sl≥dn t^m¿Uv c≠m-a≥ B¿an-bn¬ \n∂v hnc-an-®-Xn\p tijamWv Iº-\n-bpsS t\XrXzw Gs‰-Sp-°p∂Xv. IqSp-X¬ A{K- o-hmb _nkn-\kv ssien-bmWv sl≥dn t^m¿Uv c≠ma≥ ]n¥p-S¿∂-Xv. Ct±-l-Øns‚ ImeØv t^m¿Uv ]ªnIv t{SUUv Iº\n-bmbn amdn. sl≥dn t^m¿Uv c≠m-as‚ aI\pw t^m¿Un¬ Ub-d-Iv‰-dpam-bn-cp∂ hneyw t¢ t^m¿Uv ko\n-b-dns‚ aI≥ hneyw t¢ _n¬ t^m¿Uv Pq\nb-dmWv Iº-\n-

bpsS Ct∏m-gsØ FIvkn-Iyq-´nhv sNb¿am≥.

kmwkMv _nbpMv Np¬ (Lee Byung-chul) 1938emWv kmwkMv ÿm]n°p-∂-Xv. temIsØ G‰hpw henb Ce-Ivt{SmWnIvkv Iº-\n-bmb kmwkMv Ce-Ivt{SmWn-Ivkv, kmwkMv F≥Pn-\o-b-dnwKv & I¨kv{S-Ivj≥, kmwkMv slhn C≥Ukv{Sokv F∂nh Dƒs∏-´-XmWv kmwkMv {Kq∏v. Cu aq∂v cmPym-¥c Iº-\n-Iƒ Dƒs∏´ {Kqs∏∂ \ne-bn-emWv kmwkMv F∂ t]cv Xs∂- sXc-s™-Sp-Øn-cn-°p-

eo


Top Business Families of Kerala - Special

I-ƒ

19

emWv anج Ãoens‚ ÿm]I≥. anج IpSpw-_-Øns‚ Ão¬ \n¿amW _nkn-\kn¬ ]¶p-sIm≠ e£van anج Iº-\n-bpsS cmPym¥c {]h¿Ø-\-Øns‚ Npa-X-e-bmWv hln®n-cp-∂-Xv. 1984¬ amXm-]n-Xm-°-tfmSpw ktlm-Z-c≥am-tcm-Sp-ap≈ A`n-{]m-b-`n-∂Xsb XpS¿∂v e£van anج anج Ão¬ _nkn-\-kns‚ cmPym-¥c hn`mKw Xs‚ \nb-{¥-W-Øn-te°v sIm-≠p-h∂p. hn`-P-\-Øns‚ ImcWw anج IpSpw_w CXp-hsc shfn-s∏-Sp-Øn-bn´n√. e£van anØ-ens‚ aI≥ BZnXy anج B¿kn-tem¿ anØ-ens‚ No^v ^n\m≥jy¬ Hm^o-kdpw Ub-d-Iv‰-dp -am-Wv.

F¬.Pn

sl≥dn t^m¿Uv ÿm]-I≥, t^m¿Uv tamt´mgvkv

∂-Xv. kmwkMv F∂m¬ sIm-dn-b-≥ `mjbn¬ aq∂v \£-{X-߃ F∂mWv A¿∞w. Z£nW sIm-dn-b-bnse kntbmƒ Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ kmwkßn\v hnhn[ cmPy-ßfn¬ km∂n-[y-ap-≠v. eo _nbpMv Np√n\p tijw At±-lØns‚ aI-\mb eo Ip≥-˛-lo- (Lee Kunhee)bmWv kmwk-ßns‚ sNb¿am-\mbn ÿm\-ta-‰-Xv. k¿°m¿ DtZym-K-ÿ¿°v ssI°qen \¬In-sb∂ tIkn¬ {]Xn-bm-bXns\ XpS¿∂v 2001¬ At±lw sNb¿am≥ ÿm\-sam-gn-™p. eo kp _n∂m (Lee Soobin)Wv Ct∏mƒ Iº-\n-bpsS t\Xr-Xzw hln°p-∂Xv. Ct±-l-Øn\v eo IpSpw-_-hp-ambn _‘-an-√.

Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, sIan-°¬kv, sSen-I-ayq-Wn-t°-j≥kv F∂o taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ F¬.Pn {Kq∏v 1947emWv ÿm]n-X-am-Ip-∂-Xv. C≥ tlmbn Iq (In Hwoi Koo)ÿm]n® Z£nW sIm-dn-b≥ Iº-\n-bmb F¬.-Pn°v C∂v 80 cmPy-ß-fn¬ km∂n[y-ap-≠v. F¬.Pn Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, F¬.Pn sSen-tImw, sk\nØv Ce-Ivt{SmWnIvkv F∂nh F¬.Pn {Kq∏v Iº-\n-Ifm-Wv. e°n, tKmƒUv Ãm¿ F∂o Iº-\n-I-fpsS t]cp-Iƒ tN¿Øv 1995-emWv F¬.Pn (e°n tKmƒUv Ãm¿) F∂ t]cv {Kq∏v kzoI-cn°p-∂-Xv. C≥ tlmbn Iqhn\p tijw ASpØ Xe-ap-d-I-fpsS {]Xn-\n-[n-I-fmb Nm IyqMv Iq (Cha Kung Koo), t_m≥- aq Iq (Bon-Moo Koo)F∂n-h¿ F¬.-Pn-bpsS sNb¿am≥am-cm-bn. t_m≥-˛aq IqhmWv Ct∏m-gsØ sNb¿am\pw kn.-C.-Hbpw.

lyp≠mbv tamt´m¿ Imdp-I-fpsS hn¬∏-\-bpsS ASn-ÿm-\-

B¿kn-tem¿ anج tem

IsØ G‰hpw henb Ão¬ Iº-\nbmb B¿kn-tem¿ anج 2006emWv \nehn¬ h∂-Xv. anج Ãoepw B¿kn-temdpw ebn-®-tXm-sS-bmWv ]pXnb Iº\n cq]wsIm≠-Xv. Adp-]Xv cmPy-ß-fn-embn km∂n-[yap≈ B¿kn-tem¿ anج 2009 t^m¿Nyq¨ 500 ]´n-I-bn¬ 39-m-a-Xm-bn-cp-∂p. hntZi C¥y-°m-c-\mb e£van anØemWv Iº-\n-bpsS sNb¿am\pw No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-kdpw. C¥y-bnse G‰hpw [\n-I-cn¬ Hcm-fmb e£van anØ-

Øn¬ temI-Ønse A©m-asØ Im¿ \n¿am-Xm-°-fmb lyp≠mbv tamt´m¿ Z£nW sIm-dn-b-bnse kntbmƒ Bÿm-\-am-°n-bmWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. NpMv Pp˛-bpMv (Chung Ju-Yung) 1967-emWv lyp≠mbv tamt´m¿ ÿm]n-°p-∂-Xv. lyp≠mbv Inbm Hmt´m-tam-´ohv Iº-\nbpsS Hcp hn`m-K-amWv lyp≠mbv tamt´m¿. lyp≠m-bvbpsS Dƒkm-\nse ^mIv‰-dn- temIsØ G‰hpw henb Im¿ \n¿amW ime-bm-Wv. 1998¬ lyp≠mbv tamt´mdpw Inbm tamt´mdpw ebn-®-Xns\ XpS¿∂mWv lyp≠mbv Inbm Hmt´m-tam-´ohv F∂ Iº\n cq]-s∏-Sp-∂-Xv. NpMv Pp˛-bpßns‚ aI≥ Npßv tamMv Iq (Chung Mong Koo) hmWv Iº-\n-bpsS Ct∏m-gsØ Xe-h≥.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


F A M I LY B U S I N E S S

IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ Ww, {]h¿Ø\w F∂o taJ-e-I-fn-emWv Iº\n {]h¿Øn-°p-∂-Xv. sF.-]n.-H-bneqsS G‰hpw IqSp-X¬ ]Ww kam-l-cn® Iº-\n-bmWv dne-b≥kv ]h¿.

Sm‰m {Kq∏v Iº-\n-Iƒ

kqNn-Isb \n¿W-bn-°p-∂Xv IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ

"\n^v‰n 25' Hmlcn kqNn-I-bpsS KXn \n¿W-bn-°p∂ \n^v‰nbn¬ dne-b≥kv apX¬ k¨ ^m¿a hscbp≈ IpSpw_ _nkn-\-kp-I-fpsS B[n-]Xyw hfsc i‡-amWv [\w C≥sh-Ãvsa‚ v _yqtdm

\m

jW¬ tÃm°v FIvkvtN©v (F≥.F-kv.-C) kqNn-I-bmb \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏´ 50 Iº-\n-I-fn¬ 25Dw IpSpw_ _nkn-\-kp-I-fm-Wv. C¥y≥ _nkn-\kv temIØv IpSpw_ _nkn-\-kp-IfpsS km∂n[yw F{X i‡-am-sW∂v hy‡-am°p-∂-XmWv Cu hkvXpX. C¥y≥ _nkn-\kv temI-Øns‚ ]cym-b-ß-fmbn Hcp ImeØv C¥y°mcpsS a\-kn¬ ]Xn-™n-cp∂ t]cp-Iƒ IpSpw-_- _n-kn-\-kns‚ IcpØv shfn-s∏-Sp-Ønb Sm‰-bp-sSbpw _n¿f-bp-tSXp-am-bn-cp-∂p. ]n∂oSv A°q-´-Øn-te°v Aw_m\n {Kq∏pw IS-∂p-h-∂p. \n^v‰nbnse 14 Iº-\n-Ifpw Cu aq∂v {Kq∏p-Ifn¬ Dƒs∏-´-Xm-Wv.

dne-b≥kv {Kq∏v Hcp kvIqƒ A[ym]-Is‚ aI\mbn P\n® [n-cp-`mbn Aw_m\n 1960I-fn-emWv dne-b≥kv ÿm]n-°p-∂Xv. Xt‚-Xmb ImgvN-∏mSpw A{K-ko-hvs\kpw apX¬°q-´m-bp-≠m-bn-cp∂ Aw_m-\n-bpsS

\n^v‰n-bn¬ Dƒs∏´ IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ 1. dne-b≥kv C≥U-kv{Sokv 2. dne-b≥kv s]t{Sm-fnbw 3. dne-b≥kv Iayq-Wn-t°-j≥ 4. dne-b≥kv Im∏n-‰¬ 5. dne-b≥kv C≥{^m-kv{S-IvN¿ 6. dne-b≥kv ]h¿ 7. Sm‰m Iayq-Wn-t°-j≥ 8. Sm‰m I¨kƒ´≥kn k¿ho-kkv 9. Sm‰m Ão¬ 10. Sm‰m tamt´mgvkv 11. Sm‰m ]h¿ 12. ln≥Um¬tIm 13. sFUnb 14. {Kmknw C≥U-kv{Sokv 15. alo{μ & alo{μ 16. knπ 17. hnt{]m 18. Un.-F¬.-F^v 19. lotdm tlm≠ 20. dm≥ _mIvkn 21. sÿen‰v C≥U-kv{Sokv 22. k¨ ^m¿a 23. bqWn-sSIv 24. kpkvtem¨ F\¿Pn 25. `mcXn Fb¿sS¬

I-bpsS anI® 500 Iº-\n-I-fpsS ]´n-Ibn¬ Dƒs∏-Sp∂ dne-b≥kv C≥U-kv{Sokv 34 _ney¨ bp.-Fkv tUmf¿ hm¿jn I hcp-am-\-ap≈ Iº-\n-bm-Wv. t^m¿_vkv amK-kns‚ ]´n-I-bn¬ G‰hpw kº-∂\mb c≠m-asØ C¥y-°m-c-\mbn aptIjv Aw_m-\nsb Db¿Øn-bXv Cu Iº-\n-bm-Wv. s]t{Sm-fnbw ip≤o-I-cW cwKØv {]h¿Øn-°p∂ dne-b≥kv s]t{Sm-fn-bsØ dne-b≥kv C≥U-kv{Sokn¬ ebn-∏n-®Xv Cubn-sS-bm-Wv. hf¿® hfsc s]s´-∂m-bn-cp-∂p. 1977-emWv dne-b≥kv sF.-]n.H ]pd-Øn-d°n Hcp A\n¬ ]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-bmbn amdp-∂-Xv. [ncp-`mbn dne-b≥kv {Kq∏v {][m\ _nkn-\kv taJe-bmb s]t{Sm-sI-an-°¬kn\v ]pdsa Aw_m\n {Kq∏v ]n∂oSv hnhn[ taJ-e-I-fn-te°pw IS∂p. A\n¬ Aw_m-\n-bpsS DS-a-ÿ-X-bn2002¬ [ncp-`mbn Aw_m\n A¥-cn-®ep≈ dne-b≥kv Iayq-Wn-t°-j≥, dneXn\p tijw aqØ aI≥ aptIjv Aw_m \n Iº-\n-bpsS t\XrXzw Gs‰-Sp-Øp. F b≥kv Im∏n-‰¬, dne-b≥kv C≥{^m-kv{SIvN¿, dne-b≥kv ]h¿ F∂o \mev Iº∂m¬ ktlm-Z-c-ß-fmb aptIjv Aw_m\n-I-fmWv \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏-´n-cn-°p-∂-Xv. \nbpw A\n¬ Aw_m\nbpw XΩn-ep≈ A{K-kohv _nkn-\-kmWv A\n-ens‚ X¿°w dne-b≥kv {Kq∏ns‚ hn`-P-\-ØnemWv Iem-in-®-Xv. ^vfm-Kvjn∏v Iº-\n-bm apJ-ap-{Z. AXns‚ KpW-h-i-ßfpw tZmjh-i-ßfpw At±lw A\p-`-hn-®n-´p-ap-≠v. b dn-e-b≥kv C≥U-kv{Sokv aptI-jns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ h∂-t∏mƒ A\n-en\p e`n® 2007¬ Hmlcn hn]-Wn-bnse apt∂-‰-ØneqsS temIØv Iº-\n-Iƒ A\n¬ G‰hpta [n-cp-`mbn Aw_m\n sd t\´w sIm-bvX {Kq∏v F∂ ]pXnb Xv A\n-em-sW{Kq∏n\p Iogn¬ ¶n¬ 2008se XI h∂p. ¿®-bn¬ hn]-Wn-aqBdv Iº- \ n- I ey-Øn¬ G‰-hpfmWv v Aw_m\n tasd XI¿® t\cn{Kq∏pIfn¬ \n∂pw tS-≠n-h-∂Xpw \n^v ‰ n- b nep≈- X v . A\n-en\p Xs∂. kz- I mcy taJ- e C¥y-bnse bnse C¥y- b nse c≠m-asØ henb G‰hpw henb IºsSentImw Iº-\n\nbpw Hmlcn hn]bmWv dne-b≥kv Wn- b nse G‰hpw Iayq-Wn-t°-j≥. hn]- W n- a q- e y- a p≈ [\-Imcy tkh\ Iº-\n-bp-amb dnecwKØv {]h¿Ønb≥kv C≥U-kv{So- aptIjv Aw_m\n °p∂ dne-b≥kv kn\p Xs∂- b mWv sNb¿am≥, dne-b≥kv {Kq∏v Im∏n-‰¬ ayqNz¬ kqNn-Ib - n¬ G‰hpw IqSp-X¬ shbvt‰-Pp-ap-≈-Xv. \n^v‰n-bn¬ ^≠v, C≥jp-d≥kv, tÃm°v t{_m°nwKv aptIjv Aw_m-\n-bp-tS-Xmbn dne-b≥kv XpS-ßnb cwK-ß-fn¬ A{K-ko-hmb C≥U-kv{So-kn\p ]pdsa dne-b≥kv s]t{Sm- am¿°-‰nwKv coXn-bmWv ]n¥p-S-cp-∂-Xv. ]h¿, C≥{^m-kv{S-IvN¿ cwKØv fn-b-hp-ap-≠v. {]h¿Øn-°p∂ dne-b≥kv C≥{^m-kv{SC¥y-bnse G‰hpw henb kzImcy IvN¿ 28 _ney¨ bqWn‰v sshZyp-XnIº-\n-bmb dne-b≥kv C≥U-kv{So-kv bmWv hnX-cWw sNøp-∂-Xv. tdmUp-Iƒ, FÆ˛Kymkv ]cy-th-j-Whpw D¬∏m-ZFb¿t]m¿´p-Iƒ, skkv F∂n-h-bpsS \hpw, s]t{Sm-fnbw ip≤o-I-cWw, ^m¿a\n¿amW cwKØpw {]h¿Øn-°p-∂p. dnekyq-´n-°¬kv, sSIvssìkv, dos‰-bv¬-˛b≥kv ]h¿ 2008 P\p-h-cn-bn-emWv kvs]-j¬ C°tWm-anIv tkmWp-Iƒ Hmlcn hn]-Wn-bn¬ enÃv sNøp-∂-Xv. F∂n-ßs\ hnhn[ taJ-e-I-fn-emWv hym]-cn-®p-In-S-°p-∂-Xv. t^m¿Nyq¨ amkn- ]h¿ t{]m-P-Iv‰p-I-fpsS hnI-k-\w, \n¿am-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

C¥y-≥ hyhkm-b- ta-Je-bpsS ]nXm-hmbn hmgvØs- ∏-Sp∂ Pmwtk´vPn Sm‰ 1868emWv Sm‰m {Kq∏v ÿm]n-°p-∂Xv. Pmwtk´vPn Sm‰bpsS Ime-tijw 1904 apX¬ 1932 hsc k¿ sZm-dm_vPn Sm‰bpw 1932 apX¬ 1938 hsc k¿ \hvtdmPn k¢Xvhm-en-bbpw 1938 apX¬ 1991 hsc sP.B¿.Un Sm‰-bpw Sm‰m {Kq-∏ns‚ kmc-Yn-Ifm-bn. 1991emWv Ct∏m-gsØ sNb¿am≥ cØ≥ Sm‰ {Kq∏ns‚ t\XrXz-Ønse-Øp∂Xv. Sm‰m Iayq-Wn-t°-j≥, Sm‰m I¨ kƒ´≥kn k¿ho-kkv, Sm‰m Ão¬, Sm‰m tamt´mgvkv, Sm‰m ]h¿ F∂nhbmWv \n^v‰nbn¬ Dƒs∏´ Sm‰m {Kq∏v Iº-\n-Iƒ. t\csØ hntZiv k©m¿ \nKw enan-‰Uv (hn.-F-kv.-F≥.-F¬) F∂v Adn-bs∏-´n-cp∂ Iº\n 2002-emWv Sm‰m {Kq∏ns‚ `mK-am-Ip-∂-Xv. hn.-F-kv.-F≥.F√pw a‰v hnhn[ Iº\nI-fpw Dƒs∏SpØn 2008¬ Sm‰m Iayq-Wn-t°-j≥ \nehn¬ h∂p. C∂v C¥y-bnse ap≥\nc sSentImw Iº-\n-I-fn-sem-∂mWv Sm‰m Iayq-Wn-t°-j≥. ]pXpXmbn Bhn¿`-hn-°p∂ taJeIfn-te°v IS-∂p-sN-√p-Ibpw B taJ-e-bn¬ am{X-ambn {]h¿Øn-°p∂ Iº-\n-I-fpambn a’-cn®v H∂mw ÿm\tØ-s°-ØpIbpw sNøp∂ Sm‰-bpsS s{]m-^-j-W-enk-Øns‚ {]Xo-I-amWv Sm‰m I¨kƒ´≥kn k¿hokkv (‰n.-kn.-F-kv). 1968¬ ÿm]n-X-amb ‰n.-kn.-Fkv C¥ybnse G‰hpw henb tkm^v‰vshb¿ k¿hokv Iº-\n-bm-Wv. temIsØ G‰hpw sNdnb Im¿ F∂ cØ≥ Sm‰-bpsS kz]v\w bmYm¿∞y-am-b-

A\n¬ Aw_m-\n sNb¿am≥, A\n¬ [ncp-`mbn Aw_m\n {Kq∏v

tXmsS C¥y-bn-se G‰hpw henb Im¿ \n¿am-Xm-°ƒ F∂ ÿm\-tØ°v Db-cms\m-cp-ßp-I-bmWv Sm‰m tamt´m-gvkv. temIsØ G‰hpw henb Dcp-°v \n¿amW Iº-\n-Ifn-sem-∂mWv Sm‰m Ão¬. 13 _ney¨ tUmf¿ sNe-hn´v tImd-kns\ Gs‰-Sp-Ø-tXmsS Sm‰m Ão¬ temIsØ Ão¬ `oa≥am-cpsS ap≥\n-c-bnte°v Db¿∂p. Du¿P \n¿am-W, {]k-cW, hnX-cW taJ-e-I-fn-emWv Sm‰m ]h¿ {]h¿Øn-°p-∂-Xv.

BZnXy _n¿f {Kq∏v _n¿f {Kq∏v ÿm]-I\mb _¬tZhv Zmkv _n¿fbpsS aI-\mb L\iymw Zmkv _n¿f- Xs‚ Iº-\n-I-fn¬ an°Xpw ssIam-dn-bXv t]caI≥ BZnXy hn{Iw _n¿f-bv°m-bn-cp-∂p. BZnXy hn{Iw _n¿fbpsS Iº-\n-Iƒ BZnXy _n¿f {Kq∏n\v Iogn¬ h∂p. BZnXy _n¿fm {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ kmcYn BZnXy hn{Iw _n¿f-bpsS aI≥ Ipam-¿- aw-Kew _n¿f-bm-Wv. 1960-I-fn-emWv BZnXy _n¿f {Kq∏v ÿm]n-X-am-Ip-∂-Xv. _n¿fm IpSpw-_Ønse a‰v AwK-ßfpw Xß-fp-tS-Xmb


21

Top Business Families of Kerala - Special

\n-bpsS 88 iX-am\w Hml-cn-Ifpw s{]m-tam´¿amcmWv ssIhiw sh°p∂Xv. dne-b≥kv ]h¿ Ign-™m¬ sF.-]n.-H-bn-eqsS G‰hpw IqSp-X¬ ]Ww kam-l-cn® Iº-\n-bmWv Un.F¬.-F-^v. sI.-]n.-knw-Kns‚ aI≥ cmPohv knwKm-Wv Iº-\n-bpsS sshkv sNb¿am≥. aIƒ ]nbm knwKv tlmƒ ssSw Ub-d-Iv‰dmWv.

hnt{]m

cØ≥ Sm‰ sNb¿am≥, Sm‰m {Kq∏v

_nkn-\-kp-Iƒ \S-Øp-∂p-≠v. ln≥Um¬tIm, sFUn-b, {Kmknw C≥Ukv{Sokv F∂n-h-bmWv \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏´ BZnXy _n¿f {Kq∏v Iº-\n-Iƒ. 25 cmPy-ßfn-embn {]h¿Øn-°p∂ {Kq∏ns‚ 50 iX-am-\Øn-te-sdbpw hcp-am\w hntZ-iØp \n∂m-Wv. Aeq-an-\n-bw-˛-tIm-∏¿ cwKsØ ap≥\nc Iº-\n-bmb ln≥Um¬tIm 2007-emWv cmPym¥c Aeq-an-\nbw Iº-\n-bmb t\msh-enkns\ Gs‰-Sp-°p-∂-Xv. Ct∏mƒ temIsØ G‰hpw henb Aeq-an-\nbw tdmfnwKv Iº-\nbpw temIsØ G‰hpw henb A©v sa‰¬ Iº-\n-I-fn-sem-∂p-amWv ln≥Um¬tIm. 1948¬ XpWn\n¿amW Iº\n-bmbn Bcw`n® {Kmknw C≥U-kv{Sokv Ct∏mƒ hnkvtImkv tÃ∏nƒ ss^_¿, kna‚ v, kvt]m©v Atb¨, sIan-°¬kv, sSIvssìkv F∂o taJ-e-I-fn-emWv hym]cn-®p-In-S-°p-∂-Xv. 2004¬ Aƒ{Sm-sSIv kna‚ns‚ `qcn-`mKw Hml-cn-Iƒ {Kmknw hmßn-b-tXmsS BZnXy _n¿f {Kq∏v kna‚ v taJ-e-bn¬ ap≥\n-c-bn-se-Øn. C¥y-bnse ap≥\nc sSentImw Iº-\n-Ifn-sem-∂mb sFUnbm sk√p-edn\v 16 kwÿm-\-ß-fn-emWv km∂n-[y-ap-≈-Xv. 1995¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n® sFUn-b°v 43.02 Zie£w hcn-°m-cm-Wp-≈-Xv. 2007-emWv sFUnb F≥.-F-kv.-C-bnepw _n.-F-kv.-Cbnepw enÃv sNøp-∂-Xv.

1947¬ Hcp shPn-‰_vƒ Hmbv¬ Iº-\n-bm-bmWv hnt{]mbv°v Aknw t{]wPn-bpsS ]nXmhv XpS-°-an-Sp-∂-Xv. 1966¬ ]nXmhns‚ ac-WsØ XpS¿∂v 21-mw hb-kn-¬ Aknw t{]wPn hnt{]m-bpsS t\Xr-Xzw Gs‰SpØp. 1977¬ Aknw t{]wPn-bpsS t\Xr-XzØn¬ hnt{]m sF.‰n cwK-tØ°v IS-∂p. 1999 apX¬ 2005 hsc Aknw t{]wPn-bm-bncp∂p t^m¿_vkv amK-kns‚ ]´n-I-bnse G‰hpw [\n-I-\mb C¥y-°m-c≥.

1961-emWv `mbv taml≥ knwKv ÿm]n°p∂-Xv. dm≥_m-Ivkn-bpsS Ct∏mgsØ sNb¿am≥ At±-l-Øns‚ t]c-a-I\mb a¬hn-μ¿ taml≥ knwKm-Wv. 1967emWv `mbv taml≥ knwKns‚ aI≥ ]¿hnμ¿ knwKv dm≥_m-Ivkn-bn¬ tNcp-∂-Xv. 1982¬ At±lw amt\-PnwKv Ub-Iv‰dpw1993¬ sNb¿am-\p-ambn. 1999¬ ]¿hn-μ¿ knwKv acn-®-Xn\p tijw 2006-emWv Ct∏m-gsØ sNb¿am≥ a¬hn-μ¿ taml≥ knwKv Iº-\n-bpsS t\XrXzw Gs‰Sp-°p∂-Xv. ]nXm-hns‚ ac-W-Øn\p tijw DS≥ Iº-\n-bpsS t\XrXzw Gs‰-Sp-°p-∂ns√∂v {]Jym-]n® At±-lw Iº-\n-bpsS t\Xr-Xz-Øn-te°v hcp-∂-Xn-\mbn Ggp h¿jw ImØn-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ct±-l-Øns‚ ktlm-Z-c\mb inhnμ¿tam-l≥knwKv t^m¿´nkv sl¬ØvsI-bdns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dm-Wv. 49 cmPy-ßfn¬ km∂n-[y-ap≈ Iº\n temIsØ F´masØ henb ^m¿a-kyq-´n-°¬ Iº-\n-bmbmWv IW-°m-°-s∏-Sp-∂-Xv.

`mcXn Fb¿sS¬ ktlm-Z-c-ß-fmb cmP≥ `mcXn anج, cmtIjv `mcXn anج F∂n-h¿s°m-∏-amWv kp\n¬ `mcXn anج `mcXn {Kq∏v Bcw-`n-°p-∂-Xv. 1985¬ ÿm]n-X-amb `mcXn Fb¿sS√ns\ C¥y-bnse G‰hpw henb sSentImw Iº-\nbmbn anج IpSpw_w Db¿Øn. kp\n¬ `mcXn anج Iº-\n-bpsS sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-am-Wv. ktlm-Z-c-߃ Ccp-hcpw Ub-d-Iv‰¿am-cpw.

knπ tUm.-sI.-F.-A-l-ΩZv ÿm]n® {]apJ ^m¿a-kyq-´n-°¬ Iº-\n-

k¨ ^m¿a ^m¿a-kyq-´n-°¬kv cwKsØ {]apJ Iº-\n-bmb k¨ ^m¿abpsS ÿm]-I≥ Zneo]v Fkv. kmMvhnbm-Wv. 1982emWv Iº\n ÿm]n-X-amb-Xv. Zneo]v Fkv.kmMvhnbpsS `mcym ktlm-Z-c≥ kp[o¿ hn.hmenb FIvkn-Iyq´nhv Ub-d-Iv‰-dm-Wv. ^m¿a-kyq-´n-°¬ Iº-\nbmb k¨^m¿a-bpsS `qcn-`mKw Hml-cn-Ifpw ssIhiw sh°p-∂Xv kmMvhn IpSpw-_-am-Wv.

bqWn-sSIv ctajv N{μ-bmWv C¥y-bnse G‰hpw henb c≠m-asØ dnb¬ FtÉv Iº-\n-bmb bqWn-sS-°ns‚ ÿm]-I≥. At±-l-Øns‚ a°-fmb APbv N{μbpw kRvPbv N{μbpw Iº-\n-bpsS amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. 1995emWv Iº\n F≥.-F-kv.-C-bnepw _n.-F-kv.-C-bnepw enÃv sNøp-∂-Xv.

kpkvtem¨ F\¿Pn sÿen‰v C≥U-kv{Sokv AK¿hmƒ IpSpw-_-Øns‚ DS-aÿ-X-bn-ep≈ thZm¥ {Kq∏nse {]apJ Iº-\n-bmWv sÿen‰v C≥U-kv{So-kv. ÿm]I Ub-d-Iv‰-dmb A\n¬ AK¿hm-fmWv ssa\nw-Kv-˛-sa-‰¬ Iº\n-bmb sÿen‰v C≥U-kv{Sokns‚ sNb¿am≥. A\n¬ AK¿hm-fns‚ ktlm-Z-c-\mb \ho≥ AK¿hmƒ Iº-\n-bpsS FIvknIyq´nhv sshkv sNb¿am-\m-Wv. Ccp-h-cpsSbpw ]nXm-hmb ZzmcI {]kmZv AK¿hmƒ Iº-\n-bpsS t\m¨ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dIv‰-dm-Wv.

1995¬ Xpƒkn B¿. X¥n ÿm]n® kpkvtem¨ F\¿PnbpsS {]h¿Ø\w C∂v hnhn[ `qJ-WvU-ß-fn-embn hym]-n-®p-In-S-°pI-bm-Wv. sSIvssìkneqsS _nkn-\kv cwKØv FØn-b-Xn\p tij-amWv hn≥Uv ]h¿ F\¿Pn taJ-e-bpsS km[y-X-Iƒ Xncn®-dn™ Xpƒkn hn.X¥n hn≥Uv ]h¿ Iº\n-bmb kpkvtem¨ F\¿Pn ÿm]n-°p-∂Xv. sSIvssìkv _nkn-\kv {ItaW At±lw Dt]-£n-°p-Ibpw sNbvXp. kpkvtemWns‚ `qcn-`mKw Hml-cn-Ifpw X¥n IpSpw-_-Øns‚ ssIh-i-am-Wv. Xpƒkn B¿.X¥n-bpsS ktlm-Z-c-\mb Kncojv B¿. X¥n Iº-\n-bpsS ÿm]I Ub-d-Iv‰-dm-Wv.

alo{μ&alo{μ 1945¬ sI.-F¬.-a-lo{μbpw Kpemw apl-Ω Zpw sP.-kn.-a-lo-{μbpw sI.-kn.-a-lo-{μbpw tN¿∂v alo{μ & apl-ΩZv F∂ t]cnemWv Iº\n XpS-ßn-b-Xv. hn`-P-\sØ XpS¿∂v apl-ΩZv ]mIn-ÿm-\n-te°v t]mIp-Ibpw cmPysØ BZysØ [\-Im-cy-a-{¥n-bm-IpIbpw sNbvXp. 1948-emWv Iº-\n-bpsS t]cv alo{μ & alo{μ F∂v ]p\¿\m-a-I-cWw sNøp-∂-Xv. sP.-kn.-a-lo-{μbpsSaI≥ tIip`v alo-{μ-bmWv {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ sNb¿am≥. A\-¥n-c-h≥ B\μv Pn.alo-{μbmWv Iº-\n-bpsS sshkv sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dpw. alo{μ {Kq∏nse Bdv Iº-\n-Iƒ F≥.F-kv.-C-bnepw _n.-F-kv.-C-bnepw enÃv sNbvXn-´p-≠v. C°q-´-Øn¬ \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏-´n-cn-°p-∂Xv alo{μ & alo{μ am{Xw. temIsØ G‰hpw henb aq∂m-a-sØbpw C¥y-bnse H∂m-a-sØbpw {SmIv‰¿ \n¿am-Xm°fmWv alo{μ & alo-{μ. Po∏v \n¿am-WØn¬ XpS-ßnb Iº\nbmWv Ct∏mgpw cmPysØ bq´n-en‰n shln-°nƒ \n¿amW cwKsØ H∂m-a-≥. temK-\n-eq-sS-bmWv ]mk©¿ Im¿ \n¿amW cwK-tØ°v IS-°p-∂-Xv.

Un.-F¬.-F^v Ipim¬ ]m¬ knwKv (sI.-]n.knwKv) ÿm ]n® U¬ln em‚ v & ^n\m≥kv (Un.-F¬.-F-^v) C¥y-bnse G‰hpw henb dnb¬ FtÉv Iº-\n-bmWv. t^m¿_vkv amK-kns‚ ]´nI {]Imcw G‰hpw [\n-I-\mb \mem-asØ C¥y-°m-c\mWv sI.-]n.-knw-Kv. Bdv Zi-I-°m-e-ambn {]h¿Øn-®p-h-cp∂ Iº\n°v 32 \K-c-ß-fn-embn `qan-bp-≠v. Iº-

Ipam¿ awKew _n¿f sNb¿am≥, BZnXy _n¿fm {Kq∏v

bmb knπ-bpsS Ct∏m-gsØ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dpw At±-l-Øns‚ aI≥ ssh.-sI.-l-ao-Zm-Wv. knπ ÿm]n-®-Xn-eqsS C¥y-bnse ^m¿a-kyq-´-°¬ taJ-ebv°v tUm.-sI.-F.-A-l-ΩZv \¬Inb kw`m-h-\-Iƒ hep-Xm-Wv. FbvUvkv tcmKn-Iƒ°v PohnXw apt∂m-´p-sIm≠p t]mIm≥ acp-∂p-Iƒ hnIkn-∏n® ssh.-sI.-l-ao-Zm-Is´ FbvUvkn-s\-Xncmb t]mcm-´-Øns‚ t]cn¬ BZ-chv ]nSn-®p]-‰n-bn-´p-ap-≠v.

lotdm tlm≠ P∏m-\nse tlm≠ tamt´m-gvkp-ambn tN¿∂p≈ lotdm {Kq∏ns‚ kwbp‡ kwcw-`-amWv lotdm tlm≠. temI-Ønse G‰hpw henb Ccp-N{I-hm-l\ \n¿am-Xm-°-fmWv lotdmtlm≠. lotdm {Kq∏ns‚ ÿm]-I-\mb {_nPvtam-l≥ em¬ apRvPm-emWv lotdm tlm≠-bpsS sNb¿am≥. aI≥ ]h≥ apRvPm-emWv Iº\n-bpsS amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dpw No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-k-dpw. ÿm]I Ub-dIv‰dpw {_nPvtam-l≥ em¬ apRvPm-ens‚ ktlm-Z-c-\p-amb Hmw{]-Imiv apRvPm¬ Iº\n-bpsS t\m¨ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰dmWv. 1956¬ ÿm]n-X-amb lotdm {Kq∏v 1985emWv lotdm tlm≠ Bcw-`n-°p-∂-Xv.

dm≥_mIvkn C¥y-bnse G‰hpw henb ^m¿a-kyq-´n-°¬ Iº-\n-bmb dm≥_mIvkn

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


WOMEN

h\n-X-Iƒ

22

IpSpw_ _nkn-\-knse

h\n-Xmc-Xv\-߃ IpSpw_ _nkn-\-sk∂ kuc-bq-Y-Øn¬ ]e-t∏mgpw sXfn™p IØp-∂Xv B¨a°-fm-Ipw. F∂m¬ CXn\v Nne A]-hm-Z-ßfp-ap≠v. ]nXm-hn¬ \n∂v _nkn-\kv temIØns‚ sNt¶mepw Inco-Shpw Gs‰-SpØ an∂pw h\nXm Xmc-߃. Ah-cn¬ Nnesc ChnsS ]cn-N-b-s∏Smw [\w \yqkv _yqtdm

"CXv ]pcp-j-∑m-cpsS temI-a√' C¥y-bnse Icp-Øp‰ No^v FIvkn-Iyq-´nhpI-fn¬ Hcm-fmb cmP{io ]Xn {]hr-Øn-sIm≠v sXfn-bn-°p∂ H∂p≠v; Cu temIw ]pcp-j-∑m-cpsS am{X-a-s√∂ Imcyw. tImb-ºØ - q¿ Bÿm-\a- mb cmP{io {Kq∏v Hm^v Iº-\o-kns\ sshhn-[yh¬°-cW - Ø - n-s‚ ]mX-bn-eqsS \bn® cmP{io C¥ybnse IpSpw_ _nkn-\k - nse Icp-Øp‰ No^v FIvknIyq-´n-hp-If - n¬ Hcm-fm-Wv. ]nXmhv Pn. hc-Zc- m-Ps\ klm-bn-°m≥ 1970IfpsS Ah-km-\a- mWv cmP{io IpSpw_ _nkn-\k - n-seØp-∂X - v. H∏w ktlm-Zcn Pb-{io-bp-ap-≠m-bn-cp∂p. 1980IfpsS a[y-tØmsS cmP{io kz¥w Bi-bß - ƒ {Kq∏n¬ \S-∏m-°m≥ XpS-ßn. sSIvssì taJ-eb - n¬ \n∂v {Kq∏ns\ ]©-kmc \n¿am-WØ - n-te°v \bn-®X - n¬ kp{]-[m-\] - ¶ - mWv cmP{io hln-®X - v. ]nXmhns‚ ac-WsØ XpS¿∂v 1990¬ {Kq∏ns‚ kmcYyw cmP{io Gs‰-Sp-Øp. ]n∂oSv h≥ IpXn-∏mWv cmP{io {Kq∏v Hm^v Iº-\okv \S-Øn-bX - v. 1990¬ Iº-\n-bpsS hn‰p-hchv 50 tImSn-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ 2002¬ AXv 300 tImSn-bm-bn. `£y˛-Im¿jnI taJ-e, ]cpØn hyhkm-bw, Du¿÷w, dnb¬ FtÃ-‰v, Hmt´m-sam-_o¬, {Smh¬ F∂o cmP{io ]Xn taJ-eI - f - n-te°p IqSn {]h¿Ø\w hym]n-∏n-®mWv Cu h≥ hf¿®

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

\msf-bpsS t\Xmhv kpe÷ ^ntdm-Znb tamSvhm-\nsb tXSn-sb-ØmØ _lp-a-Xn-Iƒ Npcp-°w. AXn-sem∂v C¥ym-Sp-sUbpsS \q‰m-≠ns‚ apJw F∂ ]pc-kvIm-c-am-bn-cp-∂p. shdp-samcp tam∏Uv Iº-\n-bm-bn-cp∂ ssI\-‰n-°ns\ C¥y-bnse ap≥\nc Ccp-N{I hml\ Iº-\n-bm°n Db¿Ønb kpe÷bpsS \o°-߃ Hmtcm∂pw XnI™ kvt]mSvkvam≥ kv]ncn-t‰m-sS-bm-Wv. ]T-\-Im-eØv tZio-bX-e-Ønse Adn-b-s∏-Sp∂ _mUvan‚¨ Xmc-am-bn-cp∂ kpe÷ ^n‰v\-kn¬ C∂pw {i≤n-°p-∂p. ]T-\-Øn-epw ]mtTy-Xc {]h¿Ø-\-ß-fnepw F∂pw ap≥\n-c-bnembncp∂p kpe-÷. cmPym-¥c Xe-Ønse ap≥\nc Iº\n-I-fp-ambn kJy-Øn-te¿s∏´v ssI\-‰n°v F≥Pn-\o-bdnwKv enan-‰-Uns\ IpSpw_ _nkn-\-kns‚ sNdnbh´Øn¬ \n∂v ]pd-sØ-Øn-®-Xn-\p≈ apgp-h≥ s{IUn‰pw kpe-÷-bv°p-≈-Xm-Wv. kml-knI ImbnI hnt\m-Z-ß-fmb kvIq_ ssUhnwKpw kvIobnw-KpamWv kpe-÷-bpsS {][m\ hnt\m-Z-߃. Imen-t^m¿Wnb Bÿm-\-am-bp≈ [\-Imcy tkh\ Iº-\n-bn¬ \mep-h¿jw tPmen sNbvX A\p-`h kºØp-am-bmWv kpe÷ ssI\-‰n-°n-se-Øp-∂-Xv. Iº-\nbpsS am¿°-‰nwKv hn`m-K-Øns‚ Np°m≥ ]nSn® kpe÷ hn]-Wn-bpsS kv]μ-\-a-dn™v ]pXnb D¬∏-∂-߃ ]pdØn-d-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ssI\-‰n°v GXp Xc-Øn-ep≈ hml\w Unssk≥ sNø-Ww, Ft∏mƒ hn]-Wn-bn-se-Øn°Ww Fs∂√mw Ct∏mƒ Xocp-am-\n-°p-∂Xv Iº-\n-bpsS tPmbn‚ v amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ IqSn-bmb kpe-÷-bm-Wv.

cmP{io t\Sn-bX - v. ""F\n°v ]q¿W-ambpw apgp-Im-\m-ImØ Hcp _nkn-\kpw Rm≥ sNøn-√,'' cmP-{io-bpsS {]h¿Ø-\s- sien Xs∂-bmWo hm°p-Iƒ shfn-s∏-Sp-Øp-∂X - v. C{X-tbsd Iº-\n-Iƒ°v kmcYyw \¬Ip-∂X - n-\n-Sbnepw Ch¿ Iº-\n-bpsS \nb-{¥-WØ - n-ep≈ Icnºv ]mS-ßf - nepw t\cn-s´-Øpw. 1911¬ apØ-—\ - mb ]n.F-kv.Pn KwK \mbvUp XpS-°a- n´ _nkn-\k - ns\ H∂n¬ \n∂v as‰m-∂n-te°v ssI]n-Sn-®p-b¿Ønb cmP{io, P\-ßf - mWv Xs‚ i‡n-sb∂v Dd®p hniz-kn-°p-∂p. Xan-gv\mSns‚ Dƒ{Km-aß - f - nse Icnºv ]mS-߃°cn-In¬ h≥InS ]©-kmc ^mIv‰d- n-Iƒ ]Sp-Øp-b¿Ønb cmP{io B {Kma-ßsf kwÿm-\Øns‚ hyh-kmb `q]-SØ - n¬ AS-bm-fs- ∏-Sp-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p. ""kv{Xo AΩ-bm-Wv, `mcy-bm-Wv, aI-fm-Wv, acp-aI - f - m-Wv. Hcp Iº-\nbpsS t\XrXzw hln-°p-tºmƒ Cu Hmtcm tdmfnt\mSpw \oXn ]pe¿Øm≥ _m[y-ÿb - p-am-Wv. Hcp Iº-\n-bpsS _me≥kv jo‰nepw Iº\n ta[mhn ]pcp-j\ - mtWm kv{Xobm-tWm-sb∂v Fgp-Xp-∂n-√. Imc-Ww, _me≥kv jo‰n¬ AXn-\√ {]m[m\yw,'' cmP{io ]d-bp-∂p.


23

Top Business Families of Kerala - Special

{SmIv‰-dn-tedn hnP-b-Øn-te°v aÆv s]m∂m-°p∂ I¿j-I\v sslsSIv {SmIv‰¿ kΩm-\n® a√nI

kpe÷ ^ntdm-Znb tamSvhm-\n

{io\n-hm-k\v hyh-kmbtemIw XncnsI kΩm-\n-®Xv C¥y-bnse G‰hpw anI® _nkn-\kv kmc-Yn-Ifn¬ Hcm-sf∂ _lp-a-Xn-bmWv. hyh-km-bn-bmb F. inh-ssi-e-Øns‚ aI-fmbn ]nd∂ a√nI hm¿´¨ kvIqfn¬ \n∂v Fw.-_n.F FSp-Ø-ti-j-amWv IpSpw_ _nkn-\-kn¬ tNcp-∂-Xv. 1986¬ a√nI {SmIvt‰gvkv B≥Uv ^mw FIyp-]vsa‚ vkv F∂ t]cn-ep≈ IpSpw_ _nkn-\-kns‚ kmc-YyØn-se-Øp-tºmƒ {Kq∏ns‚ hn‰p-h-chv 85 tImSn cq]-bmbn-cp-∂p. B[p-\n-I-h¬°-c-W-Øn\pw ]pXnb D¬∏-∂-߃ hnI-kn-∏n-°p-∂Xn-\p-ambn 70 tImSn cq]bpsS \nt£]w \S-Øm≥ ss[cyw ImWn® a√n-I 2006 Bb-t∏m-tg°pw Iº-\nsb 1,200 tImSn cq] hn‰p-h-c-hp≈ kwcw-`-am°n Db¿Øn. CXn-\n-S-bn¬ Iº-\n°v Xncn-®-Sn-Iƒ Gsd-bp-≠m-sb-¶nepw AsX√mw adn-I-S-°m≥ klm-bn-®Xv a√n-I-bpsS Icp-Øp‰ t\XrXzw Xs∂-bm-bn-cp-∂p. a{Zmkv tNw_¿ Hm^v C≥U-kv{SnbpsS BZy h\nXm {]kn-U‚m-bn-cp∂ a√nI {]apJ hyh-kmb kwL-S-\-I-fp-sS-sb√mw {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPoh ]¶m-fnØhpw hln-®n-´p-≠v. 2006¬ C°-tWm-anIvv ssSwkns‚ _nkn-\kv hpa¨ Hm^v Z Cb¿ ]pc-kvIm-c-Øn\v A¿l-bmb a√n-I-bpsS PohnX ]¶mfn, Sn.-hn.-Fkv {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-amb thWp {io\n-hm-k\mWv. C∂v C¥y-bnse ap≥\nc {SmIv‰¿ \n¿am-Xm°-fmb {SmIvt‰gvkv B≥Uv ^mw FIyp]vsa‚ vkv F≥Pn-\o-b-dnwKv, πmÃn-Ivkv, Hmt´ma√nI {io\n-hm-k≥ tam-´ohv _m‰-dn-, sslt{Um-fnIv ]ºv XpSßn H´\-h[n taJ-e-I-fn-¬ IqSn i‡amb km∂n-[y-ambn-cn-°p-I-bm-Wv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


WOMEN

h\n-X-Iƒ

24

At∏m-tfm-bpsS ap∂-Wn-t∏m-cm-fn-Iƒ kRvP\, Aen-j, \mZn-b

A

]m¿se-bpsS {Xnaq¿Øn-Iƒ

t∏mtfm tlmkv]n-‰¬ {Kq∏ns‚ kmcYn tUm. {]Xm]v kn. sdUvVn Xs‚ \mev s]¨a-°-sfbpw Ip´n-I-fm-bn-cn-°p-tºmƒ Xs∂ BZyw ]Tn-∏n-®Xv \o¥em-bn-cp-∂p. Hgp-°n-s\-Xnsc \o¥m≥ ioen® B \mev ktlm-Z-cn-Iƒ At∏mtfm {Kq∏ns\ \bn-°p-∂Xv ]nXmhv kz]v\w ImWm-Ø{X Db-c-ß-fn-te°m-Wv. {]Xm]v sdUvVn-bpsS aqØ-a-Iƒ {]oXm sdUvVn-bmWv At∏mtfm tlmkv]n-‰¬ {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿. a‰p a°-fmb kp\nXm sdUvVn (FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿-˛-^n-\m≥kv), tim`\m Iman-t\\n (U-b-d-Iv‰¿, At∏mtfm ^m¿a-kn, At∏mtfm Un.-sI.-hn), kwKoX sdUvVn (F-Ivkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿ ˛ Hm∏-td-j≥kv) F∂n-hcpw {Kq∏n¬ kPo-hw. ""Rß-sf-√m-hcpw Iº\n-bpsS DS-a-I-fm-sW-∂Xv icn-X-s∂. ]t£, R߃ XnI®pw s{]m^jW-ep-Ifm-Wv,'' tim`\ ]d-bp-∂p. Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw Ignhv Is≠-Øp-Ibpw AXn¬ ]q¿W hnizmkw A¿∏n-°p-Ibpw sNøp-I-sb∂XmWv ]nXmhv X߃t°-Inb {][m\ ]mT-sa∂v Ch¿ ]d-bp-∂p. Ign-hp‰ Cu hy‡n-I-fn¬ \n∂v sI´n-∏-SpØ SoamWv At∏mtfm-bpsS i‡n-bpw. ""R߃ IpSpw_ _nkn-\-kn-te°v hen-®n-g-°-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂n-√. ]nXmhns‚ kz]v\w km£m-XvI-cn-°m≥ kzbw ka¿∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p,'' kwKoX ]d-bp-∂p.

B¨a°ƒ _nkn-\-kn¬ kz¥w ]mX tXSn t]mIp-tºmƒ ]nXmhv sI´n-bp-b¿Ønb _nkn-\kv {Kq∏ns‚ ÿnXn-sb-¥mIpw? ]m¿se At{Km-bpsS kmc-Yn-I-fmb aq∂v ktlm-Z-cn-am-tcm-SmWv Cu tNmZy-sa-¶n¬ Ah¿ ]dbpw; t]mb-h¿ t]mIpw, _nkn-\kv ]ns∂bpw IpXn-®p-]m-bp-sa-∂v. ImcWw ]m¿se At{Km-bn¬ kw`-hn°p-∂Xv AXm-Wv. ktlm-Z-c-∑m-¿ kz¥w _nkn-\-kp-ambn hgn amdn k©-cn-®-t∏mgmWv kRvP\ Nulm≥ IpSpw_ _nkn-\-kns‚ kmcYyw Gs‰-SpØ-Xv. kRvP-\-bpsS ]mX ]n¥p-S¿∂v Cf-b-h-cmb c≠v ktlm-Z-cnam¿ IqsS _nkn-\-kn-se-Øn. Aen-jbpw \mZn-bbpw. C∂v ChcmWv ]m¿se-bpsS i‡n Zp¿K-߃. {^q´n-bn-eq-sSbpw B∏n-bn-eqsSbpw eLp-]m-\ob hn]-Wn-bn¬ {_m≥Uv ta¬t°mbva ]pe¿Øp∂ ]m¿sesb C∂sØ \ne-bn-em-°n-b-Xn\p ]n∂n¬ Cu ktlm-Z-cn-am¿°v \n¿Wm-bI ]¶p-≠v. ""1999¬ ]m¿se-bn¬ FØptºmƒ {Kq∏n\v Hcp F®v B¿ Un∏m¿´vsa‚p-≠m-bn-cp-∂n-√. F¥n\v kpk-÷-amb temPn-ÃnIv Un∏m¿´vsa‚p t]mepw Iº-\n-bn-en-√m-bncp-∂p. Iº-\nsb ]p\-tc-Io-I-cn-°m≥ {ian-°p-∂-Xn-\nsS ]nXmhv Hcp \n¿tZ-ita apt∂m-´p-sh-®p-≈q; ]m¿se IpSpw-_-Ønse Hcm-fp-sSbpw hnIm-c-ßsf {hW-s∏-Sp-Ø-cp-sX-∂v,'' kRvP\ ]d-bp-∂p. ]m¿se-bpsS Hmtcm hn`m-K-Øn\pw Icp-Øp‰ t\XrXzw \¬Ip∂ Cu ktlm-Z-cn-am¿-G-‰hpw Ipd™ sNe-hn¬ Gsd aqey-ap≈ D¬∏∂-߃ hn]-Wn-bn-se-Øn-°m-\p≈ \nXm¥ {ia-Øn-em-Wv.

{]oXm sdUvVn-, kp\nXm sdUvVn , tim`\m Iman-t\\n, kwKoX sdUvVn

h

\nXm-km-c-Yn-I-fpsS \nc ChnsS Ah-km-\n-°p-∂n-√. A\p BKbn¬ \n∂v sX¿amIvkv Iº-\n-bpsS kmcYyw Gs‰-SpØ sal¿ ]pZpw-Pnbpw ep]n≥ ^m¿a-kyq-´n-°¬kns‚ {]kn-U‚pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-amb hn\nX Kp]vXbpw Pn≥Um¬ kuØv shÃv Ãoens‚ kmcYn kmhn{Xn tZhnbpw sP.-F-kv.-F-√ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ kvan\p Pn≥Um-ep-sa√mw tIm¿∏-td‰v `mc-X-Ønse Xnfßp∂ h\n-Xm-c-Xv\-ß-fm-Wv. at‰-sXmcp ]pcpj No^v FIvkn-Iyq-´nhp-Isfbpw t]mse Ch¿ Xß-fpsS ÿm]-\-ßsf \bn-°p-IbmWv; sshhn-[y-h¬°-c-W-Øn-s‚bpw hn]p-eo-I-c-W-Øn-s‚bpw ]mX-bn-eqsS IqSp-X¬ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te-°v.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


IpSpw_

_‘-ß-fpsS sI´p-d∏pw s{]m^-j-W-enk-Øns‚ ]pXnb hgn-Ifpw Cg-tN¿Øv Icp-tØmsS apt∂-dp∂ \nc-h[n IpSpw_ _nkn-\kv kwcw`-ßfp≠v tIc-f-Øn¬. ]mc-º-cy-ambn In´nb _nkn-\kn¬ a°-sfbpw ]n∂oSv Ah-cpsS a°-sfbpw ]cnio-en-∏n®v tN¿Øp-sIm≠v hf¿®bv°v thKX Iq´nb {Kq∏p-Iƒ apX¬ kz¥w A[zm-\-Øn-eqsS \´p-\-\®p-h-f¿Ønb ÿm]\sØ ]n≥ap-d-°m¿°mbn hn`Pn®v \¬In Hmtcm-cp-Ø¿°pw ]pXnb hf¿®m km[yX-Iƒ Hcp-°n-s°m-SpØ _nkn-\kv IpSpw-_-߃ hsc CXn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. a‰p Nne IpSpw-_-ß-fmIs´ ]ªnIv Cjyq-hn-eqsS aqe-[\w kam-l-cn®v IpSpw-_mwK-ß-fpsS \nb-{¥-W-Øn¬ \n∂v ap‡am°n s{]m^-jW - e - n-kØ - ns‚ hgn-bn-eqsS IqSp-X¬ Db-c-߃ Iog-S-°m-\p≈ hgn Xpd-∂p. Nne IpSpw_ kwcw-`-߃ Xe-ap-d-I-fmbn Hcp-a-tbmsS \ne-sIm≠v ap∂nse hf¿®m km[y-X-Isf apX-se-Sp-Ø-t∏mƒ

a‰p Nneh DNn-Xa- mb ka-bØv th¿s]´pw ]c-kv]cw a¬k- c n®pw IqSp- X ¬ Dbc߃ Iog- S - ° n. AXy¥w Bth-i-I-c-amWv IpSpw_ _nkn-\-kp-IfpsS D≈-d-Ifn-eq-sS-bp≈ bm{X. kwÿm-\sØ IpSpw_ _nkn- \ - k p- I - f psS AI- Ø - f - ß - f n- e qsS bm{X- \-S-Ønb [\w {]kn-≤o-I-cW Ncn-{X-Øn-emZy-ambn tIc-f-Ønse {]apJ _nkn-\kv IpSpw-_ßsf Hcp-an-®-h-X-cn-∏n-°p-∂p. Xnc°p-Ifpw bm{XIfpw aqew Nne _nkn-\kv IpSpw-_-߃°v Cu DZy-a-Øn¬ kl-I-cn-°m≥ Ign-™n-´n-√. H∂n¬ IqSp-X¬ Xe-ap-d-Iƒ kPo-h-am-bp-≈-tXm, H∂n-tesd ktlm-Z-c-∑m¿ tN¿∂v XpS-ßn-btXm Bb 20 h¿j- Ø n- t esd ]mc- º - c yhpw \n›nX hm¿jnI hn‰p-h-c-hp-ap≈ kwcw-`-ßsf am{X-amWv CXn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv . Ah-X-c-W-{I-aØn¬ t]Pv Xøm-dm-°p-∂-Xns‚ kuI-cy-a-√msX as‰mcp am\-Z-WvUhpw ]men-®n-´n-√.


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

26

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

s]m°n-\mcn IpSpw_w (]osI {Kq∏v)

Xe-ap-d-I-fpsS k¶-e\w, Ign-hp-I-fp-sSbpw tIcf-Ønse hyh-kmb cwKØv Xe- D-b¿Øn- \n¬ °p∂ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`a- mWv ]osI {Kq∏v. aq∂mw Xe-ap-d- \bn-°p∂ {Kq∏n¬ ]g-ab - psS ]mc-ºcyhpw B[p-\n-IX - b - psS NSp-eXbpw Cg-]n-cn-™p- In-S° - p∂p. _¿a-bn¬ _nkn-\-kpImc-\m-bn-cp∂ ]n.sI sambvXp \m´n¬ aS-ßn-sbØn 1942¬ XpS-°-an´v hf¿Ønb Acn, tKmXºv hym]mc ÿm]-\sØ h≥InS \n¿amW hyh-kmb kwcw-`am°n hf¿ØnbXv aI\pw Ct∏m-gsØ {Kq∏v sNb¿am-\pamb ]n.sI Al-ΩZv BWv. sambvXp-lmPn Acn-bp-sSbpw tKmX-ºn-s‚bpw hym]m-c-ØnemWv {i≤-bq-∂n-bn-cp-∂-sX¶n¬ aI≥ Al-ΩZv ssaZ, kqNn, B´ XpS-ßnb D¬∏∂-ßfpsS \n¿am-W-Ønte°pw IS-∂p. {Kq∏v Al-ΩZns‚ a°-fpsS ssII-fn-te°v FØn-b-t∏mƒ Ah¿ AXns\ F≥Pn-\o-b-dnwKv Dƒ∏-sS-bp≈ hnhn[ taJ-eI-fn-te°v sshhn-[y-h¬°cn®v i‡n-s∏-Sp-Øn. C∂v `t£ym¬∏∂߃, Ão¬ F∂n-h-bpsS \n¿amWw, Ão¬ ImÃnwKv

_nkn-\-kv, πmt‚-j≥, dnb¬ FtÉv shb¿lu-knwKv XpSßnb sshhn-[y-am¿∂ taJ-eI-fn-embn hym]n-®p-In-S-°p∂ 12 Hmfw ÿm]-\-ß-f-S-ßp∂ hyh-kmb {Kq∏mWv ]osI. ]XmI hmlI ÿm]-\-amb ]osI Ão¬ ImÃnwKvkv ss{]h‰v enan-‰Uv Hmbv¬ B≥Uv Kymkv, {Sm≥kvt]m¿t´-j≥, ssa\nw-Kv, Du¿Pw CXc F≥Pn\obdnwKv taJ-e-Iƒ F∂n-h-bv°m-h-iyamb Im¿-_¨ Ão¬, sÃbn≥sekv Ão¬, Atembv Ão¬ XpS-ßn-bh \n¿an-°p∂ ap≥\nc ÿm]-\-am-Wv. tImgnt°mSpw tImb-º-Øq-cp-amWv \n¿amW ime-Iƒ. ]osI IpSpw-_Øns‚ ]nXm-a-l-\mb sambvXp-lmPn ÿntcm¬kmln-bmb kwcw-`I-\m-bn-cp∂p. aI≥ Al-ΩZv BIs´ ITn-\m-[zm-\n-bmb Hmtcm sN-dnb Imcy-ß-fn¬ t]mepw AXoh {i≤ ]pe¿Øp∂ Bfm-Wv. Cu ta∑-I-fpsS k¶-e-\-amWv aq∂mw Xe-ap-d-bpsS khn-tij-X. AXn-s\m∏w anI® hnZym-`ym-khpw kmt¶-XnI Imcy-ß-fnse sshZ-Kv[yhpw tN¿∂-t∏mƒ ]osI {Kq∏v hnPb ]mX-Iƒ XpS¿®-bmbn

Iog-S-°n. ]nXm-hns‚ ]mX ]n¥pS¿∂v 1971-emWv ]n.sI AlΩZv _nkn-\-kn¬ FØn-b-Xv. ]n.sI Al-Ω-Zv-˛-sI.C k-^nb Zº-Xn-I-fpsS a°ƒ 1984 apX¬ Hmtcm-cp-Ø-cmbn _nkn-\-kn¬ FØn B[p-\nI-X-bpsS hnØp-]m-In. aqØ aI≥ sI.C sambvXp 1984emWv _nkn-\-kn¬ kPo-h-amb-Xv. ]osI {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb At±lw tImb-º-Øq¿ bqWn-‰ns‚ Npa-X-e- hln-°p-∂p. sI.C ss^k¬ jm¿P-bn¬ kz¥ambn XpS-°-an´v hf¿Ønb Fan-td‰vkv sSIvt\m ImÃnwKvkv kn\¿PnbpsS kn.-C.HbmWv. tPmbv‚ v amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb sI.C jm\-hmkv 2000emWv _nkn-\kn¬ {]th-in-®-Xv. tImgnt°mSv bqWn-‰n-s‚bpw tdmfnwKv an√n-s‚bpw Npa-X-ebmWv At±-l-Øn-\p-≈-Xv. aIƒ sI.C ^mØna ho´-Ωbm-Wv. ae-_m¿ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v saUn-°¬ kb≥kknse No^v Im¿Un-tbm-fPnÃv tUm.-A-en-^-k¬ BWv `¿Øm-hv. ]n.sI Al-Ω-Zns‚ A\q-P≥ ]n.sI lmjnw ^vfh¿an-√ns‚ Npa-Xe t\m°p-∂p.

Npa-X-e-Ifpw DØ-c-hm-ZnØ-ßfpw Al-ΩZv a°ƒ°v Hmtcm-cp-Ø¿°pw hy‡-ambn \n¿h-Nn®p \¬In-bn-´p-≠v. Hmtcm bqWn‰pw HmtcmcpØ¿°pw ]q¿W kzmX-{¥ytØmsS \S-Øm\p≈ A[nIm-chpw \¬In-bn-cn-°p-∂p. F√m amkhpw F√m hn`m-Kß-fp-sSbpw {]I-S\w Iq´mbn hne-bn-cp-Øp-∂p. {Kq∏ns‚ \b-]-c-amb Imcy-ß-sf√mw Iq´mb N¿®-I-fn-eq-sS-bmWv Xocp-am-\n-°p-∂-Xv. ho´n¬ _nkn-\kv Imcy߃ N¿®- sN-øp-∂X - n¬ hne°n-√m-ØX - n-\m¬ Al-ΩZ- ns‚ a°-ƒ hyh-km-bØ - ns‚ _me ]mT-ßs- f√mw sNdp-∏Ø - nte lrZn-ÿa- m-°n-bn-cp-∂p. apXn¿∂-t∏mƒ Ah¿°v anI® hnZym-`ymkw \¬Im≥ am{X-a√ a‰p ÿm]-\ß - f - n¬ tPmen sNbvXv A\p-`h kºØv B¿Pn-°m\pw Al-ΩZv Ahk-cs- am-cp-°n. `t£ym¬∏∂ hn]-Wn-bn¬ tIcfw apgp-h≥ kPo-ha- m-Im≥ ]osI {Kq∏v Hcpßp-Ib - m-Wv. Xriq¿ apX¬ Imk¿tIm-Sp-hs- c-bm-bn-cp∂p CXp-hsc hn]-Wn. C\n Z£nW-tI-cf - Ø - nte°pw hn]Wn hym]n-∏n-°pw. t^m¿PnwKv _nkn-\k - n-te°v IS-°m\pw ]cn-]m-Sn-bp-≠v.

]n.sI Al-ΩZv a°-fmb (CS-Øp-\n∂v) sI.C sambvXp, sI.C jm\-hm-k,v sI.C ss^k¬ F∂n-h¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

]osI {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ ]n.sI Al-Ω-Zv (-sN-b¿am≥), sI.C sambvXp (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿), sI.C jm\-hmkv (tPmbv‚ v amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿)

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

27

Fw.-kn.]n {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Fw.-]n.-t]mƒ (sN-b¿am≥) Fw.]n PmIvk¨, Fw.]n tSman, Fw.]n PnPn, Fw.]n ss{_‰v (am-t\-PnwKv ]m¿SvW¿am¿)

amºn≈n IpSpw_w (Fw.kn.]n {Kq∏v)

]Ø-c-am-‰ns‚ ]mc-ºcyw ^pSvt_mƒ Ifn°f-Øn¬ Hmƒdu-≠-dm-bn-cp∂ Fw.-kn.t]mƒ _n-kn-\-knepw AtXt]mse Xs∂. Htc-k-abw i‡-amb Hcp s{]m^-j-W¬ ÿm]-\hpw IpSpw_ kwcw`hpw sI´n-∏-SpØ tIcfØnse A]q¿Δw Nne kwcw-`-I-cn¬ Hcm-fmWv Ccnßm-e-°p-S-bnse Fw.-kn.]n {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw sI.Fkv.C enan-‰Uns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ubd-Iv‰-dp-amb Fw.kn t]mƒ. t]mfns‚ ]nXmhv amºn≈n tXmakv Nmt°m

Ccn-ßm-e° - p-Sb - nse hym]m-c{]-ap-J\ - m-bn-cp-∂p. I®-hS- hpw cmjv{So-b, kmaq-lnI {]h¿Ø-\ß - f - p-sams° Hcpan®p sIm≠p-t]mb ]nXm-hn¬ \n∂v ]Tn® ]mT-߃ kzPo-hnX-Øn-te°pw XpS¿∂v a°-fnte°pw At±lw ]I¿∂n-cn°p-∂p. ]e-Nc- °v samØ-°® - h-Shpw _¿am-sj¬ s]t{Smfnbw D¬∏-∂ß - f - psS GP≥kn-bp-ambn hym]m-cØn¬ \nd-™p-\n∂ hy‡nbm-bn-cp∂p tXmakv Nmt°m. 1968¬ IpSpw_ _nkn-\kv hn`-Pn-®t∏mƒ t]mfn\v hnln-

X-ambn e`n-®Xv Acn, hfw F∂n-hb - psS samØ-°® - hShpw ssS¬ ^mIv‰d- n-bp-am-bncp-∂p. Xpey hnln-Xa- mbn Irjn-ÿe - hpw e`n-®p. _nkn-\-kn¬ anI® coXnbn¬ apt∂m´p t]mI-shbmWv GXm\pw kplr-Øp-°fp-ambn tN¿∂v kuØv C¥y≥ sImta-gvky¬ tIm¿∏-td-j≥ ss{]h‰v enan‰Uv t]mƒ ÿm]n-°p-∂-Xv. ]¶m-fn-Iƒ ]ncn-™-t∏mƒ ÿm]-\hpw ]ncn-®p-hn-´p. ]n∂oSv sImta-gvky¬ {]nt‚gvkv ss{]h‰v enan-‰Uv

F∂ t]cn¬ ÿm]\w Bcw-`n-®p. _nkn-\kv cwKØv AtX-hsc B¿Pn® A\p-`-h-Øns‚ ]›m-Ø-eØn-emWv 1963¬ tIcf tkmƒh‚ v FIvkv{SmIvj≥kv enan-‰Uv (C-t∏mƒ sI.-F-kv.C enan-‰-Uv) Bcw-`n°p-tºmƒ AXn¬ Hcp s{]mtam¿´¿ Ub-d-Iv‰-dmbn t]mƒ tkh-\-a-\p-jvTn-°p-∂Xv. AXv tIc-f-Ønse tIm¿∏-td‰v taJ-e-bnse hnPb-am-bXv ]n¬°me Ncn-{Xw. Ccn-ßm-e-°p-S-bpsS hnIk-\-Øn\v hgn- sX-fn-bn® t]mƒ 30 h¿jw Iu¨kn-edmbpw AXn¬ Hcp Imem-h[n ap\n-kn-∏¬ sNb¿am-\mbpw tkh-\-a-\p-jvTn-®p. CXn-\nsS IpSpw_ _nkn-\kv hf¿Øm\pw t]mƒ {i≤ -sN-epØn-bn-cp-∂p. Fw.-kn.]n t{StUgvkv, Fw.-kn.]n F‚¿ss{]-kkv, Fw.-kn.]n GP≥kokv, Fw.-kn -t]mƒ B≥Uv k¨kv, Fw.-kn.]n At{Km sSIvt\mf-Pokv

ss{]h‰v enan-‰-Uv, Fw.-kn.]n kq∏¿ am¿°‰v F∂n-hbßnb Fw-kn.]n {Kq∏n\v C∂v t\XrXzw \¬Ip-∂Xv t]mfns‚ a°fmb PmIvk¨, tSman, PnPn, ss{_‰v F∂n-h-cm-Wv. aqØ aI-\mb PmIvk¨ Adn-bs∏-Sp∂ s]mXp-{]-h¿ØI\pw Ct∏m-gsØ ap\n-kn∏¬ sNb¿am-\p-am-Wv. s]mXp-{]-h¿Ø-\-Ønepw IpSpw_ _nkn-\-knepw kPo-h-am-b-t∏mgpw IpSpw-_Øn-\m-bp≈ kabw t]mƒ am‰n-sh-®n-cp-∂p. _nkn-\kn¬ kPo-h-amb a°ƒ°v Cu ]nXmhv kz¥w PohnXw Xs∂-bmWv ktμ-i-ambn \¬Ip-∂-Xv. Hcp Uk-\ntesd ]pc-kvIm-c-ßfpw t]mfns\ tXSn-sb-Øn-bn-´p≠v. B\n-bmWv t]mfns‚ kl-[¿anWn. GI aIƒ Djsb tUm. {^m≥knkv Be-∏m´mWv hnhmlw sNbvXn-cn-°p-∂Xv.

Top Business families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

Fw.-kn -t]mfpw `mcy B\n t]mfpw a°fmb Dj, PmIvk¨, tSman, PnPn, ss{_‰v acp-a-°-fmb tUm. {^m≥knkv Be-∏m-´v, FkvX PmIvk¨, tamfn tSman, do\ PnPn, ]pjv]w ss{_‰v F∂nh¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

28

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

amcn-hme {Kq∏v

Hcp-a-bpsS Icp-Øn¬ Db-c-߃ Xm≠n tIm

SnIƒ hn‰p-hc- h - p≈ IpSpw_ _nkn-\k - n-te°v D∂X hnZym-`ymk tbmKy-Xb - pambn ÿm]-\Ø - n-s‚ kmc-YnbpsS aI≥ FØp-tºmƒ Db¿∂ ÿm\-am-\ß - ƒ \¬In-bn-s√-¶nepw kpc-£n-Xamb Hcp ÿm\w Xs∂-bm-bncn°pw Bcpw \¬Ip-I. F∂m¬ Im≥I¿ C≥{Ko-Unb‚ vkv enan-‰U - ns‚ C∂sØ amt\-PnwKv Ub-dI - v‰d- mb kRvPbv amcn-hm-e°v e`n® DtZymKw am¿°-‰nwKv s{Sbv\nbptS-Xmbn-cp-∂p. C¥y-bpsS hnhn[ `mK-ßf - n¬ Ae-™pXn-cn-™v, _kn¬ bm{X sNbvXv IjvS∏ - m-Sp-Iƒ \nd™ am¿°-‰nwKv Hcp- h¿jtØmfw kRvPbv sNbvXp. AXn-\p-tijw tIc-fØ - n¬ Xncn-s®Øn ho≠pw Hcp h¿jw Iº-\n-bpsS hnhn[ hn`m-Kß - f - n¬ ]cn-io-e\ - w... ]t£ ]n∂n-´ h-gn-If - n-te°v Xncn-™p-t\m-°p-tºmƒ kRvPbv°v A`n-am-\hpw NmcnXm¿∞yhpw am{Xw. ImcWw C∂sØ `mcn® DØ-ch - m-Zn-Xz߃ Gs‰-Sp-Øv \nd-th-‰m≥ IcpØv ]I-cp-∂Xv BZy-Im-eß-fnse ]cn-io-e\ - ß - f - m-Wv. Cu IpSpw-_-Øn¬ P\n-®Xp-sIm≠p am{Xw Ub-d-Iv‰¿ ÿm\w B¿°pw e`n-°n-√. c≠p h¿jw ]cn-io-e\w \n¿_-‘w. AXn-\p-tijw Ipd®v aqe-[\w \¬Ipw. ]pXn-sbmcp Iº\n XpS-ßm≥ As√-¶n¬ sNdnb coXn-bn¬

Hcp ÿm]\w XpS-ßn-s°m-Sp°pw. ]ns∂ B ÿm]-\sØ hf¿Øn hep-Xm-t°-≠Xv ]pXnb AwK-Øns‚ Npa-X-ebm-Wv. AhnsS Abmƒ Ignhp sXfn-bnt® aXn-bm-Iq. A√mØ-h¿°v _nkn-\-kn¬ ÿm\-an-√.

{]tXy-I-X-Iƒ \nc-h[n sP.hn amcn-hme {Kq∏n\v CØcw X\Xp {]tXy-I-X-Iƒ A\-h-[n-bm-Wv. HsØm-cp-abmWv AXn¬ {][m-\w. Ip´nIƒ XΩnepw AXv {]I-S-amWv. ""[m¿anI aqey-ß-fn-emWv Ip´n-Isf hf¿Øp-∂-Xv. sNdp∏w apXte Xs∂ HsØm-cp-abpsS {]m[m\yw Ah¿°v ]d™v a\-kn-em°n sImSp°pw. DZm-l-c-W-Øn\v Hcp Ip´n C´n-cn-°p∂ j¿´v \√-XmsW∂v Ikn≥ ]d-™m¬ AXv At∏mƒ Xs∂ Ah\v Ducn-s°m-Sp-Øn-cn-°-Ww. ]pXnb Xe-ap-dsb Fßs\ ]cn-io-en-∏n-°p∂p F∂-Xns\ B{i-bn-®n-cn°pw IpSpw-_ -_nkn-\-kns‚ IcpØv,'' Im≥I¿ C≥{Ko-Un-b‚ vkv enan-‰-Uns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dpw IpSpw_-Ønse aqØ -a-I-\p-amb kRvPbv amcn-hme ]d-bp-∂p. 300-Hmfw h¿jsØ A\p-`h-k-º-ØmWv amcn-hme IpSpw_-Øn\v Ah-Im-i-s∏-Sm-\p-≈Xv. amcn-hme F∂ KpP-dmØn hm°ns‚ A¿∞w Ipcp-ap-fIv I®-h-S-°m-c≥ F∂m-Wv. Ipcp-

ap-fIv I®-h-S-hp-ambn KpP-dmØn¬ \n∂v tIc-f-Øn-seØnb Cu {Kq∏v hnhn[ taJe-I-fn¬ Xß-fpsS {]mhoWyw sXfn-bn®v 1000 tImSn-bn-tesd hn‰p-h-c-hp≈ _nkn-\kv km{am-Py-ambn amdn-°-gn-™p. 1911-emWv ]q¿hn-I¿ ssIamdn h∂ _nkn-\-knte°v Im©n apdm¿Pn IS-°p∂-Xv. ]n∂oSv Ct±-l-Øns‚ aI-\mb h√-`-Zmkv Im©nbpw _nkn-\-kn-se-Øn. 1970-emWv h√-`-Zmkv Im©nbpsS a-I\mb sP.h√-`-Zmkv _nkn-\kn-se-Øp-∂-Xv. sP.h√-`-Zmkv sNb¿am\mb sP.hn amcn-hme {Kq∏n¬ C∂v At±-l-Øns‚ aq∂v B¨a-°fpw kPoh km∂n[yam-Wv. kRvPbv amcn-hme Im≥I¿ C≥{Ko-Un-b‚ vkv enan-‰-Un-s‚bpw Hwav\n BIv‰ohvkv sl¬Øv sSIvt\m-f-Pokv enan-‰-Uns‚bpw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dm-Wv. c≠m-asØ aI-\mb APbv amcn-hme h√-`-Zmkv Im©n enan-‰-Uns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰dpw aq∂masØ aI≥ taml≥ amcnhme Hmt´m lmwK¿ C¥y ss{]h‰v enan-‰-Uns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dpamWv. ChcpsS a°ƒ ]Tn®p-sIm-≠n-cn°p-I-bm-Wv. s{]m^jW-en-k-Øns‚ ]q¿WX Ch-cpsS F√m Iº\n-I-fnepw Z¿in-°mw. F√m

sP.h-√-`-Zmkv ]p{X-∑m-cmb (C-S-Øp-\n-∂v) kRvPbv amcn-hm-e, APbv amcn-hm-e, taml≥ amcn-hme F∂n-h-tcm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

amkhpw ]nXmhpw a°fpw tN¿∂p≈ ao‰nwKv D≠m-Ipw. _nkn-\-kns\ kw_-‘n® F¥p Imcy-ßfpw Xpd∂p kwkm-cn-°m-\p≈ thZn-bmWv ao‰nw-Kp-I-sf∂v APbv amcnhme ]d-bp-∂p. Fs¥-¶nepw X¿°-ßfpw a‰pw D≠m-bm¬ AsX√mw IpSpw-_-Øn-\p≈n¬ sh®p Xs∂ Xo¿°pw. IqSmsX Zo]m-hen t]mep≈ hnti-jm-h-k-c-ß-fn¬ IpSpw_-Ønse F√m AwK-ßfpw IrXy-ambn HØp-Iq-Spw. tIcfØns‚ hymhkmbnI cwKsØ hf¿®-bn¬ ]e \n¿Wm-bI kw`m-h-\Ifpw \¬Im≥ amcn-hme IpSpw_Øn\v Ign-™n-´p-≠v. tIc-f-Øn¬ \n∂v bqtdm-∏nte°pw bp.-F-kv.-F-bn-te-°psams° BZy-ambn kvss]kkv Ib-‰p-aXn Bcw-`n-®Xv amcn-hme IpSpw-_-am-Wv. IqSmsX C¥y-bnse BZy Hen-tbm-sd-kn≥kv πm‚ v 1969¬ Bcw-`n-®Xv Cu {Kq∏mWv. A¶-am-en-bn-emWv πm‚ v Bcw-`n-®-Xv.

sP.hn amcn-hme {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ sP.h-√-`-Zmkv, kRvPbv amcn-hm-e, APbv amcn-hm-e, taml≥ amcn-hme

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

kz¿W hn]-Wn-bnse F≥Pn-\o-b¿am¿ \o-b¿am¿. Hcp Ce-Ivt{SmWnIvkv F≥Pn-\o-b¿. Hcp tUmIv‰¿. tIc-f-Ønse {]apJ Pqh¬dn dos‰bv¬ irwJ-e-bpsS kmc-Yn-I-fm-Wnh-sc-√mw. ]mc-º-cy-ambn ssIamdn In´nb Pqh¬dn _nkn-\-kns\ Db-c-ß-fnte°v \bn-°p-∂Xv Np¶Øns‚ Cu s{]m^-j-W¬ _ncp-Z-[m-cn-I-fmb bph Xe-apd-bm-Wv. ""sNdp-∏-Øn¬ Fs‚

tdmƒ tamU¬ A∏-\m-bn-cp∂p. Ct∏mƒ Fs‚ a°-fmWv,'' Np¶Øv {]n≥kv Pqh¬dn {Kq∏ns‚ sNb¿am≥ kn.]n t]mfns‚ Cu hm-°pIƒ IpSpw-_-Ønse bph-X-eap-d-bpsS _nkn-\kv {]mK¬`y-Øn-\p≈ AwKo-Imc-am-Wv. AtX-k-abw Np¶Øv {Kq∏nse bph-X-e-apd tdmƒ tamU-embn kzoI-cn-®n-cn-°p∂Xv ]nXm-hmb t]mfns\ Xs∂-bm-Wv.

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS

29

Np¶Øv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: kn.]n t]mƒ (sN-b¿am≥) cmPohv t]mƒ Np¶Øv, cRvPnØv t]mƒ Np¶Øv, A_n tUhnUv Im´q-°m-c≥

Np¶Øv IpSpw_w (Np¶Øv {Kq∏v)

c≠v sa°m-\n-°¬ F≥Pn-

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

1915I-fnemWv Kpcp-hm-bq-cn\-SpØv tIm´-∏S- nbnep≈ kn.F¬ ]mhpÆn kz¿W-°® - hSw Bcw-`n-®X - v. BgvNN - ¥ - Isf tI{μo-Ic- n®v _nkn-\kv sNbvXn-cp∂ ]mhpÆn ]n∂oSv Ip∂wIp-fØv IS Xpd-∂p. c≠m-asØ IS Xriq-cn-embncp-∂p. IWn-i° - m-c\ - mb ]nXmhns\ klm-bn-°m≥ Bdmw ¢mkv apX¬ aI≥ t]mfpw _nkn-\k - n-se-Øn. _nkn-\k - nse∂pw aIs\ IqsS Iq´nb B ]nXmhv 17- h-bkp-≈t- ∏mƒ t]mfns\ Nme-°p-Sn-bn¬ kz¿W°S Xpd-°m≥ \ntbmKn-®p. 1959¬ Nme-°pSn-bn¬ Xpd∂ tjmdqan-eqsS Np¶Øv _nkn-\k - n¬ ]pXnsbmcp ]mX sh´pI-bm-bn-cp-∂p. aqØ-a-I≥

cmPohv t]mƒ Np¶Øv CeIvt{Sm-WnIvkn¬ F≥Pn-\o-bdnwKv _ncp-Zhpw Fw.-_n.-Fbpw ]mkm-b-tijw H\nU Iº-\n-bn¬ am¿°-‰nwKv amt\-P-cmbn tN¿∂p. AXn\ptij-amWv IpSpw_ _nkn-\-kn-te-s°-Øn-b-Xv. c≠m-asØ aI≥ cRvPnØv t]mƒ Np¶Øv sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\o-b-dnwKpw Fw.-_n.F (^n\m≥kv)-bpw ]mkm-b -tij-amWv {Kq∏n-s\m∏w tN¿∂Xv. t]mƒ-˛-en√n Zº-Xn-Iƒ°v c≠v s]¨a-°ƒ IqSn-bp-≠v. cmPnbpw tcWp-hpw. cmPnbpsS `¿Ømhv tUm. tSmWn Xfn-bØv lyqa≥ dntkmgvkv sUh-e-]vsa‚ v hn`mKw ssIImcyw sNøp-tºmƒ tcWphns‚ `¿Ømhv A_n tUhnUv Np¶-Øns‚ A¶amen tjmdq-ans‚ ta¬t\m´w hln-°p-∂p. Ct±lw sa°m-

\n-°¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv, Fw.-_n.-F _ncp-Z-[m-cn-bm-Wv. a°-fpsS Bi-b߃s°∂pw aqeyw \¬Ip∂ t]mƒ, {Kq∏nse bph -km-c-Yn-I-fpsS Xm¬∏cyw am\n-®mWv Zp_mbn-bnse Icma sk‚-dn¬ Np¶Øns‚ tjmdqw Xpd-∂Xv. e≠-\nse _¿anwKvlmw Ask sk‚¿ \S-Øp∂ Izmfn‰n I¨t{Smƒ B≥Uv lmƒ am¿°nwKv tImgvkv ]mkm-bn-´p≈ cRvPnØv t]mƒ Np¶-Øn-\mWv Cu tjmdq-ans‚ \S-Øn∏v Npa-Xe. Nme-°pSn tjmdq-ans‚ ta¬t\m-´hpw Ct±-l-Øn\p Xs∂. ]b-\n-b¿ Pqh¬ I¨kƒ´≥kn, Nme-°p-Snbnse Np¶Øv Sh¿ F∂n-hsb√mw {Kq∏nse CXc kwcw-`-ß-fm-Wv.

Top Business Families of Kerala

ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

Np¶Øv IpSpw_w: (Ccn-°p-∂Xv) CS-Øp-\n∂v Cf-b -a-Iƒ tcWp, aqØ-a-Iƒ cmPn, t]mƒ, `mcy en√n, aqØ aI≥ cmPo-hns‚ `mcy A∂-Ω, Cfb aI≥ cRvPn-Øns‚ `mcy Ubm\. (]pd-In¬ \n¬°p-∂Xv) CS-Øp-\n∂v A_n tUhn-Uv, tUm. Sn.sP tSmWn, aIƒ cmPn-bpsS aI≥ AJn¬ tSmWn, aqØ aI≥ cmPo-hv, Cfb aI≥ cRvPnØv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

30

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

Ipcp-hn-\m-°p-t∂¬ IpSpw_w (kn.-Pn.-F®v F¿Øv {Kq∏v)

Iq-´mbvabpsS Icp-Øn¬ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te°v h

f¿®-bpsS ]pXnb ta®n¬∏pd-߃ tXSp-I-bmWv IpSpw__‘-ß-fpsS sI´pd∏v Icp-Øm°n kn.-Pn.-F®v F¿Øv {Kq∏v. 1957¬ sUman\nIv tPmk^v Ipcp-hn-\m-°pt∂¬ I∏¬ tPmen-°m¿°pw _nkn-\-kp-Im¿°p-ambn sIm®n-bnse hn√nw-KvS¨ sFe≥Un¬ XpS-°-an´ Ikot\m sdsÃm-d‚mWv ]n∂oSv Ikot\m tlm´embpw Imkot\m {Kq∏mbpw kn.Pn F®v F¿Ømbpw ]S¿∂p]¥-en-®Xv. sUman-\nIv tPmk^v Hcp tlm´-en-eqsS XpS-°-an´ _nkn-\-kn¬ ]n∂oSv Bdv a°fpw kPo-h-ambn tN¿∂psIm≠v IqSp-X¬ Db-c-ß-fnte°v \bn-®p. tPmkv sUman\n-Iv, tPm¿Pv sUman-\n-Iv, tXmakv sUman-\n-Iv, A¥cn® _m_p sUman-\n-Iv, ssa°nƒ sUman-\n-Iv, kn≤m¿∞v sUman\nIv F∂nh-cm-W-h¿. tPmkv sUman-\nIv BWv Ct∏mƒ {Kq∏v amt\PnwKv Ub-d-Iv‰¿. a‰p-≈-h¿ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿amcpsS ]Z-hn-bn-emWv. tPm¿Pv skbv¬kv hn`m-K-Øn-s‚bpw tXmakv s{]mP-Iv‰vkn-s‚bpw ssa°nfpw kn≤m¿∞pw Hm∏td-j≥kn-s‚bpw Npa-Xe-Iƒ hln-°p-∂p. aq∂mw Xe-apdsb {]Xn-\n-[o-I-cn®v tPmkv sUman-\n-°n-s‚bpw tPm¿Pv sUman-\n-°n-s‚bpw a°ƒ _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-bn°gn-™p. ""aq∂mw Xe-ap-dbv°v anI® hnZym-`ymkw \¬Ip-∂Xn-emWv Ct∏mƒ {i≤

\¬Ip-∂-Xv. ]T\ tijw IpSpw_ _nkn-\-kn¬ tN¿∂n-cn-°-W-sa∂v \n¿_‘-sam-∂p-an-√. F∂m¬ Cu _nkn-\-kn¬ Ah¿°pw Ahk-c-ap-≠v. anI®, sh√p-hn-fnIƒ \nd™ Ah-kcw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿°v AXv {]tbm-P-\-s∏-SpØmw. ]pXnb kwcw-`-߃ XpSßmw'' tPmkv sUman-\nIv hy‡-am-°p-∂p. _nkn-\-kn¬ tNcp-tºmƒ Xmgv∂ dm¶n-em-bn-cn°pw \nba-\w. Ign-hn\v A\p-k-cn-®mWv _nkn-\-knse DØ-c-hm-Zn-Ø߃ \¬Ip-∂Xv.

]pXnb taJ-e-I-fn-te°v kn.Pn.F®v F¿Øv AXns‚ Nnd-Ip-Iƒ IqSp-X¬ hncn-°p-I-bm-Wv. tlm´¬ _nkn-\-kn¬ am{X-am-bn-cn°n√ C\n AXns‚ {]h¿Ø\w. sUman-\nIv {_tZgvkv F∂ s]mXp-\m-a-Øn¬ IqSpX¬ taJ-e-I-fn-te°v Nph-Spsh-°p-I-bmWv {Kq∏v. CXn‚ `mK-ambn Ikot\m Fb¿ tI‰-dnwKv B≥Uv ^vssf‰v k¿ho-kkv F∂ t]cn¬ ]pXnb ÿm]\w XpS-ßn-bn-cp∂p. tPm¿Pv sUman-\n°n\vv BWv CXns‚ Npa-X-e. t{]m∏¿´n sUh-e]vsa‚ v _nkn-\-kpw {Kq∏v CubnsS Bcw-`n-®p. tXmakv sUman-\n°mWvv Cu hn-`m-K-Øns‚ Imcy-߃ t\m°p-∂Xv. ""{Kq∏ns‚ 11masØ tlm´¬ s^{_p-h-cn-bn¬ t]m≠n-- t®-cn-bn¬ XpS-ßn-bn-cp∂p. Cu h¿jw HscÆw IqSn XpS-ßpw. tlm´¬ hyh-km-b-

Øn¬ kn.-Pn.-F®v F¿Øv C¥y-bn¬ am{X-a√ temIØv Xs∂ AXns‚ km∂n[yw hfsc i‡-ambn Dd-∏n-®p-I-gn™p. Cu hnPbIY a‰p taJ-e-I-fnepw Bh¿Øn-°m\mWv sUman-\nIv {_tZgvkns‚ ASpØ \o°w'' tPmkv sUman-\nIv ]d-bp-∂p. Ime-Øn\v A\p-k-cn® am‰w˛ IpSpw_ _nkn-\kv aq∂mw Xe-ap-d-bpsS ssII-fnte°v IS-°p-tºmgpw {Kq∏v apdpsI ]nSn-°p-∂Xv Cu ImgvN-∏mSmWv.""1957 ¬ ]nXmhv Ikot\m XpS-ßptºm-gp≈ kml-N-cy-am-bn-cp∂n√ R߃ _nkn\knte°v hcp-tºmƒ. A∂v _nkn-\kv Bh-iy-߃°mbn-cp∂p tlm´¬. Rß-fpsS ImeØv Sqdn-k-Øn\pw sht°-j-\p-ap≈Xmbn tlm´¬. am‰-ßsf F∂pw ]nXmhv kzmKXw sNbvXn-cp∂p. Ikot\m {Kq∏v F∂ t]cv kn.-Pn.-F®v F¿Øv F∂m°n am‰p∂ ImcyØnepw At±-l-Øn\v FXn¿∏n-√m-bn-cp∂p'' tPmkv sUman-\nIv A\p-kva-cn-°p-∂p. sUman-\nIv tPmk^v Im¿jnI cwK-Øp-\n-∂mWv tlm´¬ _nkn-\-kn-te°v h∂-Xv. _nkn-\-kn¬ \n∂v hfsc anX-amb t\´ta At±lw {]Xo-£n-®n-cp-∂p≈q. ""_nkn-\-kn¬ \n∂v e`n-°m-hp-∂-{Xbpw FSp°Ww F∂Xm-bn-cp-∂n√ At±-l-Øns‚ at\m-`m-hw. Rßfpw B ]mX Xs∂bmWv ]n¥p-S-cp-∂-Xv'' tPmkv sUman-\nIv ]d-bp-∂p.

sUman-\nIv tPmk^pw `mcy X¶Ω sUman-\n°pw a°-fmb tPmkv (CS-Øp-\n∂v), _m_p, tXmakv ,ssa°nƒ, kn≤m¿∞v, tPm¿Pv F∂n-h¿s°m-∏w (-^-b¬ Nn{Xw)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

F√m BgvNbpw F√m ktlm-Z-c-∑mcpw HØp-tN¿∂v _nkn-\kv Imcy-߃ N¿®sN-øp-∂p. h¿j-Øn¬ c≠p-Xh-W-sb-¶nepw ^manen F≥t¢-hp-Ifpw kwL-Sn-∏n-°p∂p. CXn¬ IpSpw-_mw-K-ßsf√mw HØp-tN-cp-∂p. IpSp-_Øn-\p- sh-fn-bn-ep≈ Hcp I¨kƒ´‚ns‚ t\Xr-Xz-ØnemWv CXv kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. CØcw tIm¨t¢hp-I-fn¬ F√-h-cp-sSbpw D≈n-ep≈ AXr-]vXnbpw ]cm-Xn-Ifpw ]pd-Øp-h-cp∂p, ]cn-lmcw I≠p-]n-Sn-°p-∂p, _nkn-\kv kpK-a-ambn apt∂m-´p-sIm-≠pt]m-Ip∂p. Iq´mb {]h¿Ø-\-amWv Hcp IpSpw_ _nkn-\-kns‚ hnP-b-Øn‚ BWn-°√v F∂v tPmkv sUman-\nIv Nq≠n-°m´p-∂p. Sow h¿°n\v t\XrXzw \¬Ip∂ eoU¿ F√m AwKßsfbpw im‡o-I-cn®v apt∂m-´p-sIm≠p t]mIp∂ Imcy-Ønepw anIhv sXfn-bn°-W-sa∂pw At±lw A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p.

kn.Pn F®v F¿Øv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tPmkv sUman-\nIv (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿), FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Ivt‰gvkv: tPm¿Pv sUman-\n-Iv, tXmakv sUman-\n-Iv, ssa°nƒ sUman-\n-Iv, kn≤m¿∞v sUman\nIv

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS

FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA

31

Fkv.-‰n.sdÕym¿ B≥Uv k¨kv kmc-Yn-Iƒ: imcZ cmtP-{μ≥, B¿.kptc-jv. B¿.cta-jv, atljv Im¿ØnIv kptcjv

Fkv.‰n sdÕym¿ B≥Uv k¨kv

]mc-º-cy-Øns‚ \mfw AW-bmsX ""k

a-btam Imetam C√msX tPmen sNtø-≠ taJ-e-bmWv {]n‚nwKv cwKw. CXn\v Bfl-k-a¿∏Ww Gsd Bh-iy-am-Wv. Cu ka¿∏-Wa-t\m-`mhw F\n°v e`n-®Xv Fs‚ IpSpw-_-Øn¬ \n∂mWv. _nkn-\-kn-sebpw PohnX-Øn-sebpw Fs‚ tdmƒ tamU¬ Fs‚ apØ-—≥ Fw.cmtP-{μ-\mWv,'' Cu hm°p-Iƒ Fkv.‰n sdÕym¿

B≥Uv k¨knse ]pXp-X-eapd AwKhpw No^v s{]mUIvj≥ FIvkn-Iyq-´n-hp-amb atljv Im¿ØnIv kptc-jns‚-Xm-Wv. Cu ÿm]-\-Øn¬ Ct∏mƒ A©m-asØ Xe-apdbpw _nkn-\-kn-se-Øn-°gn™p. hf¿®-bn-te-°p≈ IpXn-∏n¬ Xe-ap-dIƒ ssIamdn h∂ ]mc-ºcyhpw aqey-ßfpw Cu {Kq∏v apdp-s-I ]n-Sn-°p-∂p.

{]n‚nwKv taJ-eb - nse Fkv.‰n.Bdns‚ hf¿® tIcfØns‚ {]n‚nwKv taJ-eb - psS Ncn{Xw IqSnbmWv. ]pcm-W{KŸ-ßfpw a‰pw Xmfn-tbm-eI - fn¬ \n∂v A®Sn am[y-aØ - nte°v am‰n km[m-cW - ° - mcnte°v FØn-°p-∂X - n¬ Cu {Kq∏v \¬Inb kw`m-h\ hfsc hep-Xm-W.v tIc-fØ - nse A®Sn cwKØn\p-Xs∂ ]pXnb am\-߃ ]I-cm\pw Cu Iº-\n°v Ign™p. 1886¬ kp_nb sX\m´v sdÕym-dmWv Cu ÿm]-\w Bcw-`n-®-Xv. AXn-\p-tijw At±-l-Øns‚ aI-\mb apØp-kzman sdÕym¿ B ÿm]\Øns‚ Npa-Xe Gs‰-Sp-Øp. apØp-kzman sdÕym¿ ac-W-a-S-™-t∏mƒ At±-l-Øns‚ ]Xv\n cmPΩmƒ Ipd-®p-Imew _nkn-\kv t\m°n -\-S-Øn. a°ƒ hf¿∂-t∏mƒ Ahsc G¬∏n-®p. apØp-kzman sdÕym-dpsS aq∂v B¨a-

°ƒ sIm√w, Be-∏p-g, FdWm-Ipfw imJ-I-fpsS ta¬t\m´w Gs‰-SpØp. Fd-Wm-Ipfw imJ-bpsS ta¬t\m´w cmtP-{μ-\m-bn-cp∂p. At±-l-Øns‚ ac-Wtijw ]Xv\n imcZm cmtP{μ≥ amt\-PnwKv ]m¿SvW¿ ÿm\w Gs‰-Sp-Øp. ]n∂oSv a°ƒ B¿.kptcjpw B¿.ctajpw _nkn-\-kn¬ tN¿∂p. kptcjv ÿm]-\Øns‚ No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-kdpw c-tajv ]m¿SvWdpam-Wv. kptc-jns‚ aI≥ atljv Im¿ØnIv kptcjv No^v s{]mU-Ivj≥ FIvknIyq-´nhpw ]m¿SvW-dp-am-Wv. ]mc-ºc- y-Øns‚ sISm-hnf°v AW-bmsX kq£n-°p∂ Cu {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ X߃ ]nXm-al - ∑ - m-cn¬ \n∂v ]Tn®Xpw a\-kn-em-°n-bXpw ]pXnb Xe-ap-db - n-te°v ]I-cp∂p. ]pXnb Xe-ap-db - m-Is´ _nkn-\k - n¬ \ho\ Bi-b߃ Bhn-jI v c- n®v _nkn-\-

kns\ Imem-\p-kr-Xa- m-°p-∂p. sNdp∏w apXte _nkn\kv Adn-™mWv Hmtcm Xeap-dbpw hf-cp-∂-sX-¶nepw IpSpw-_-Øne AwKw _nkn\-kn-se-Øn-bm¬ hnhn[ cwKßfn¬ ka{K ]cn-io-e\w \¬Ipw. ""_nkn-\kv am{X-a√ ]pXnb Xe-apdbnte°v ]I-cp-∂-Xv. ap≥Kman-Iƒ ssIam-dn-Ø∂ aqeyßfpw Ah-cn¬ \n∂v ]Tn® ]mT-ßfpw ]pXnb Xe-ap-d-bnse-Øn-°m≥ {ian-°m-dp-≠v,'' B¿.kptcjv ]d-bp∂p. kuØv Gjy {]n‚ v tIm¨{Kkns‚ sNb¿am≥ IqSn-bmWv Ct±-lw. IpSpw-_mw-K-ß-fpsS amkØn-sem-cn-°e - p-ff ao‰nwKv Cu {Kq∏n\v hfsc {][m-\a- m-W.v IqSmsX h¿j-Øn¬ c≠v {]mhiyw IpSpw-_Ø - nse F√m-hc- p-ambn Znh-kß - ƒ \o≠ hnt\m-Zb - m-{X-bp-ap-≠mIpw. Nne-t∏mƒ bm{X-Iƒ hntZ-it- Ø-°pam-Imw.

Top Business Families of Kerala

RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA

Fkv.-‰n.-B¿ IpSpw_w: kptc-jns‚ `mcy ]Xva kptc-jv, imcZ cmtP-{μ≥, ctajns‚ `mcy Dj cta-jv (]n∂n¬) B¿ kptc-jv, atljv Im¿ØnIv kptcjv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

32

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

sIm´mcw IpSpw_w (sIm´mcw t{SUnwKv Iº\n)

HsØm-cp-a-bpsS sIm´mcw A

SpØ HmWsaØm≥ ImØn-cn-°p-I-bmWv sIm´mcw IpSpw-_-Ønse Hmtcm-cp-Øcpw. h¿j-ß-fmbn XpS¿∂p hcp∂ HmW-°me hnt\m-Z-bm{X-bmWv e£yw. C¥y-bntem hntZ-itØm D≈ kpJ-hm-ktI-{μ-Øn¬ HmW-°mew ASn®p-s]m-fn-°p-∂Xv Ch¿ Hcp ioe-am-°n-bn-cn-°p-∂p. IpSpw_-Ønse F√m-h-cp-samØp≈ bm{X Ch¿°v hfsc {][m-\-am-Wv. CXn¬ F√mhcpw D≠m-bn-cn-°-W-sa∂Xpw \n¿_-‘-am-Wv. Xß-fpsS HsØm-cp-abv°v am{X-a-√, _nkn-\-kns‚ hnP-b-Øn\pw Cu bm{Xbv°v Gsd ÿm\ap-s≠∂v sIm´mcw t{SUnwKv Iº-\n-bpsS kmc-Yn-Iƒ hnizkn-°p-∂p. ktlm-Z-c-∑m¿ tN¿∂v XpSßn hnP-b-Øn-se-Øn® hyXy-kvX-amb Hcp IpSpw-_ -_n-kn-\-km-Wn-Xv. aqØ ktlm-Z-c-∑m¿ aq∂p t]cpw A∂v s{]m^-j-W-epIƒ Bbn-cp-∂p. ]c-º-cm-K-X-ambn {]h¿Øn-®n-cp-∂Xpw CS-°meØv hn´p-t]m-b-Xp-amb _nkn-\-kns‚ taJ-e-bn-te°v Hcp Xncn-®p-h-chv F¥psIm≠v Bbn-°qSm F∂ Nn¥ Ch-cn-ep-Zn-®p. aq∂masØ ktlm-Z-c-\mb B‚Wn tPmen sNbvXn-cp∂ Iº-\n-bpsS Krtlm-]-I-c-WßfpsS tIc-f-Ønse hnXcWw Gs‰Sp-Øp-sIm-≠m-bn-

cp∂p XpS°w. Xs‚ tPmen XpS¿∂p-sIm-≠p-Xs∂ aqØ ktlm-Z-c≥ tXmakv F√m ]n¥p-Wbpw \¬In. Kƒ^n¬ Hcp {]apJ Iº-\n-bpsS t]gvk-W¬ amt\-P¿ Bbncp∂ c≠m-asØ ktlm-Z-c≥ kn_n Xs‚ ]q¿W ]n¥pW \¬In. B‚-Wn-bmbn-cp∂p _nkn-\-kns‚ {]h¿Ø-\߃°v Np°m≥ ]nSn-®-Xv. ]TnØw ]q¿Øn-bm-°nb c≠v Cfb ktlm-Z-c-∑m¿ amXyphpw _m_phpw _nkn-\kns‚ ssZ\w-Zn\ Imcy-߃ t\m°n \S-Øn-h-∂p. 1990-I-fpsS BZyw sIm´mcw t{SUnwKv Iº\n t{Im°dn D¬∏-∂-ß-fpsS hnX-c-W-Øn-te°pw IS-∂p. CXn-eqsS t{Im°dn D¬∏-∂߃°v tIc-f-Øn¬ hnim-eamb Hcp hn]Wn krjvSn-s®Sp-°m≥ IqSn Ch¿°v Ign™p. Cu kabw kn_nbpw _nkn-\-kn¬ kPo-hambn {]h¿Øn-°m≥ XpS-ßn. c≠m-asØ Xe-apd ]Tn-®psIm-≠n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ CXphsc _nkn-\-kn-te°v FØn-bn-´n-√. F√m-h-cp-sSbpw Ign-hpIƒ Xncn-®-dn-™p≈ apt∂-‰amWv Cu ÿm]-\-Øns‚ i‡n. aqØ ktlm-Z-c≥ _m¶nwKv cwKsØ s{]m^-jW¬ BsW-¶nepw sIm´mcw {Kq∏ns‚ i‡-\mb hgn-Im-´n-

bmWv Ct±-l-sa∂v ]d-bmw. kn_n AUvan-\n-kvt{S-j≥ B≥Uv _m¶nwKns‚bpw B‚Wn am¿°-‰nwKns‚bpw amXyp {Kq∏ns‚ t\m¿Øv tIcf {]h¿Ø-\-ßfpsSbpw _m_p temPn-Ãn-Ivkns‚bpw Npa-X-e-bmWv Iº-\n-bn¬ hln-°p-∂Xv. ktlm-Z-c-∑m¿ F∂-Xn-\∏pdw kplr-Øp-°-sft∏m-sebmWv Ch¿ A©p-t]-cpw. F∂m¬ Cu A\u-]-Nm-cnIX Iº-\n-bpsS s{]m^-j-Wen-ksØ _m[n-°m-dn-√. F√m Znh-khpw sshIn´v F√m-hcpw IqSn-bp≈ ao‰nwKv \n¿_-‘-am-Wv. ÿe-Øn√mØ ktlm-Z-c-߃ sSen tIm¨^-d≥kn-eqsS ao‰nwKn¬ ]¶p-tN-cpw. CXp IqSmsX F√m amkhpw Ahkm-\sØ i\n-bmgvN F√mhcpw IqSn HØp-tN-cpw. Nß\m-ti-cn-bnse IpSpw-_ho´nep≈ HØp-Iq-Sepw Cu IpSpw-_-Øn\v {][m-\-am-Wv. ]nXmhv tPmk^v sIm´mcw t\cn´v _nkn-\kn¬ Cs√-¶nepw Ct±-lØns‚bpw ]nXr ktlm-Z-c≥ amXyphns‚bpw hm°p-Iƒ X߃°v henb {]tNm-Z-\-amsW∂v Ch¿ ]d-bp-∂p. ""]c-kv]c hnizm-khpw _lp-am-\-hp-amWv Rß-fpsS hnP-b-c-l-kyw. ssZhhnizm-kamWv Db-c-ß-fn-te°v IpXn°m≥ i‡n ]I-cp-∂-Xv,''

sIm´mcw ho´nse kmc-Yn-Iƒ (CS-Øp- \n-∂v) kn_n, amXyp, tXma-kv, B‚-Wn, _m_p

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

B‚Wn ]d-bp-∂p. Hcp IpSpw_ ÿm]-\-Øn¬ G‰hpw Ipd®v tPmen sNøp∂Xv Xm\m-sW∂v Hmtcm-cpØcpw kzbw Nn¥n-®m¬ {]iv\-߃ AhnsS Xocpsa∂v Ct±lw Nq≠n-°m´p∂p. ÿm]-\-Øn¬ tPmen sNøp-∂-h-tcmSpw Ah-cpsS IpSpw-_mw-K-ß-tfm-Spw XnI™ kvt\ltØmsS s]cp-am-dp-tºmƒ Hmtcm-cpØ¿°pw CXv kz¥w ÿm]\-am-sW∂p≈ Nn¥-bp-≠m-Ipsa∂v sIm´m-c-Øns‚ kmc-YnIƒ Nq≠n-°m-´p-∂p. sIm´mcw _nkn-\kv tIm¿∏-tdj≥, sIm´mcw Iayq-Wn-t°-j≥, sIm´mcw t{Im°dn thƒUv, sIm´mcw πmt‚-j≥kv, sIm´mcw t•m_¬kv F∂nh tN¿∂XmWv sIm´mcw t{SUnwKv Iº\n {Kq∏v.

sIm´mcw t{SUnwKv Iº-\n kmc-Yn-Iƒ: tXma-kv, kn_n, B‚-Wn, amXyp, _m_p

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

_nkn-\-knse "s{]m^-j-W¬' IpSpw_w Hcp Z¥- tUm-Iv‰¿. ChscmØp tN¿∂m¬ F¥mIpw kwkm-cn-°p-I. Ieq-cnse tZim-`n-am\n tdmUnse hen-bho-´n¬ IpSpw-_-Ønse Cu aq∂p s{]m^-j-W-ep-Ifpw Iq´mbn N¿® sNøp∂ Hcp hnjbw _nkn-\-km-Wv. _nkvan-sb∂ tIc-f-sam-∂S¶w {i≤ t\Snb Krtlm-]-Ic-W, t{Im°-dn, CeIvt{SmWnIvkv dos‰bv¬ tÃmdns‚ kmc-Yn-Iƒ _nkn-\kv Fßs\ N¿® sNøm-Xncn°pw? kuØv C¥y≥ hb¿ tdm]vkn¬ Db¿∂ ÿm\w hln-®n-cp∂ hn.F.bqk-^v DtZym-K-Øn¬ \n∂v ]ncn™ tijw XpS-°-an´ kwcw-`sØ C∂v Db-c-ß-fn-te°v \bn-°p∂Xv At±-l-Øns‚ acp-a-°fm-Wv. ""anI® hnZym-`ym-khpw temI-]-cn-N-bhpw _nkn\kn¬ hnP-bn-°p-∂-Xn\pw A\n-hm-cyam-Wv. ]nXmhv \SØp∂ _nkn-\-kn-te°v Hcp ]-cn-N-b-hp-an-√msX ]n≥ap-d°m¿ IS-∂p-h-∂m¬ hnP-bn°p-sa∂v C∂sØ kml-N-cyØn¬ Dd∏v ]d-bm-\m-In-√,'' sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\o-bdnwKv _ncp-Z-[m-cn-bmb bqk^v ]d-bp-∂p. _nkvan {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰dpw bqk^ns‚ c≠m-asØ aIƒ j_m-\n-bpsS `¿Øm-hp-amb APva-en\v ]d-bm-\p-≈Xv as‰m-∂m-Wv. IpSpw-_-Øns‚ _nkn-\kv ]pXnb Db-c-ß-fnte-s°-Øn-°m≥ _nkn-\kv

hn.F bqk^v

]mc-ºcyw am{Xw t]mc ]n≥apd-°m¿°v; adn®v _nkn-\kv Hcp ]mj-\mbn ImWp-Ibpw thWw. ""F≥Pn-\o-b-dnw-Kn\v ]Tn-°p-tºmgpw Rm≥ B{Kln-®Xv _nkn-\-kp-Im-c-\m-Im\m-Wv. kl-]m-Tn-Iƒ h≥ Iº-\n-I-fnse tPmen-Isf ]‰n kwkm-cn-®-t∏mƒ Rm≥ kz]v\w I≠Xv hnP-b-I-cambn apt∂-dp∂ kz¥w _nkn-\-kn-s\-bm-Wv,'' hn.F.APva¬ ]d-bp-∂p. APva-ens‚ aqØ ktlmZ-c≥ tUm. A^vk¬ hnhmlw sNbvXn-cn-°p-∂Xv bqk-^ns‚ aqØ-a-Iƒ k^o\-sb-bm-Wv. _nkvan {Kq∏ns‚ kmc-Yy-Øn¬ tUm. A^vkep-ap-≠v. 1980emWv bqk^v hen-bho-´n¬ C≥U-kv{Sokv F∂ kwcw-`-Øn-eqsS _nkn-\-knte°v {]th-in-°p-∂-Xv. 1982¬ lnμp-ÿm≥ s]t{Sm-fn-bØns‚ Kymkv Uoe¿jnt∏msS i‡-amb km∂n-[y-amIm≥ Ch¿°v km[n-®p. _nkvan Kymkv GP≥kokv C∂pw tIc-f-Ønse sImtagvky¬ Kymkv Uoe¿jn-∏p-Ifnse ap≥\n-c-°m-cm-Wv. ""D]-t`m-‡m-°ƒ°v AXphsc e`n-°mØ anI® tkh\-amWv _nkvan Kymkv GP≥kn \¬In-b-Xv. AXn¬ \n∂v t\Sn-sb-SpØ t]cpw s]cp-abpw hnizm-k-hp-amWv dos‰bv¬ taJ-e-bn-te°v IS∂-t∏mƒ R߃°v Icp-Ømb-Xv,'' APva¬ ]d-bp-∂p. sImta-gvky¬ Kymkv FIyp-]vsa‚ vkv Unkv{Sn-_yq-

hn.F APva¬

j-\p-th≠n 1990¬ bqWn-sSIv F‚¿ss{]-kkv IqSn Bcw-`n®-tXmsS {Kq∏ns‚ {]h¿Ø\w IqSp-X¬ hym]-Iam-bn. ]n∂oSv _nkvan eq_vkv F∂ kwcw-`hpw {Kq∏n¬ \n∂p-S-se-Sp-Øp. Krtlm-]-I-cW Uoe¿jn∏nepw kPoh km∂n-[y-amb {Kq∏n¬ \n∂p≈ BZy dos‰bv¬ tÃm¿ 2000Øn¬ Ieq¿ cmPym-¥c tÃUn-b-Øn\-SpØv {]h¿Ø\w Bcw`n®p. 1994 apX-emWv APva¬ _nkvan-bpsS {]h¿Ø-\Øn¬ kPo-h- km-∂n-[y-am-Ip∂-Xv. Ieqcpw s]cp-ºm-hqcpw {]h¿Øn-°p∂ _nkvan-sb tIc-f-Ønse ap≥\nc ÿm]\-ß-fn-sem-∂m-°p-∂-Xn¬ Cu bph F≥Pn-\o-b-dpsS _nkn\kv ssh`hap-≠v. {Kq∏ns‚ hn]p-eo-I-cW {]h¿Ø-\-ßsf√mw hn`m-h\w sNøp-∂Xpw Ct±lw Xs∂. ""IpSpw_ _nkn-\-km-Iptºmƒ Hcp-]mSv Imcy-߃ {i≤n-°-Ww. ]nXr-ÿm-\o-bcpsS Nn¥-Isf \mw am\n-°Ww. Ah-cpsS hnIm-c-ßsf {hW-s∏-Sp-Ø-cp-Xv,'' APva¬ ]d-bp-∂p. apXn¿∂-h-cpsS {]h¿Ø\ ]cn-N-bhpw bphX-e-ap-d-bpsS Du¿P-kz-e-Xbpw ka-\z-bn-°p-tºm-gmWv IpSpw_ _nkn-\kv IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-se-Øp-I-sb∂v bqk^v kzm\p-`-h-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ hne-bn-cpØp-∂p. {]h¿Ø-\-ß-fnse kpXmcy-Xbpw Iq´m-bvabpw IpSpw_

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

33

hen-b-ho-´n¬ IpSpw_w (_nkvan {Kq∏v)

c≠v F≥Pn-\o-b¿am¿, ]ns∂

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

_nkn-\-kns‚ hnPbw \n¿Wbn-°p-∂-Xnepw kp{]-[m-\- ]¶p-h-ln-°p-∂p-s≠∂v Ct±lw Nq≠n-°m-´p-∂p. _nkn-\-kns\ Ipdn-®p≈ hnim-e-amb ImgvN∏mSpw A\n-hm-cy-am-sW∂v bqk^v Iq´n-t®¿°p-∂p. IpSpw-_mw-K-am-sW∂ GI ]cn-K-W-\- sh®v Bscbpw IpSpw_ _nkn-\-kn-te°v t\cn´v \bn-°-cp-sX∂ ap∂-dnbn∏pw Ct±lw \¬Ip-∂p-≠v. ""anI® hnZym-`ymkw \¬Ip-I. F∂n´v temI-Øn¬ t]mIm-hp∂n-S-sØ√mw Ah¿ t]mI-s´. a‰v Iº-\n-I-fn¬ tPmen sNøs´. F∂n-´mImw IpSpw_ _nkn-\-kn-te-°p≈ hc-hv. CXv Ah-¿°v hnim-e-amb ho£Ww \¬Ipw. AXn-eqsS IpSpw_ _nkn-\kns\ IqSpX¬ Db¿∂ Xe-Øn-te°v FØn-°m\pw Ah¿°v km[n°pw,'' bqk^v ]d-bp-∂p. bqk-^ns‚ a°-fmb k^o-\bpw j_m-\nbpw _nkn-\-kn¬ {i≤ ]Xn-∏n-°mdp-≠v. sXmSp-]p-g, tIm´bw F∂n-hn-S-ß-fn¬ ]pXnb tjmdq-ap-Iƒ Bcw-`n-°m≥ Xøm-sd-Sp-°pIbmWv _nkvan {Kq∏n-t∏mƒ.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

_nkvan kmc-Yn-Iƒ: sNb¿am≥: hn.F.bqk^v amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿: hn.F.APva¬ Ub-d-Iv‰¿: hn.F.A^vk¬

hn.F A^vk¬

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

34

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

apØq‰v {Kq∏v (apØq‰v Fw tPm¿Pv F‚¿ss{]kv)

\memw Xe-ap-dbpw kPohw \memw Xe-ap-dbpw kPoham-btXmsS IpSpw_ _nkn-\k - ns‚ G‰hpw i‡-amb apJ-amWv Fw. tPm¿Pv apØq‰v XpS-°a- n´v hf¿Ønb apØq‰v {Kq∏v(apØq‰v Fw tPm¿Pv apØq‰v {Kq∏v F‚¿ss{]kv) tIc-fØ - n\p (Fw tPm¿Pv F‚¿ss{]-kkv) apºmsI shfn-s∏-Sp-Øp-∂X - v. kmcYn-Iƒ: IpSpw_ _‘-ßf - psS Fw.Pn tPm¿Pv (sNb¿am≥), tPm¿Pv sI´p-d∏pw s{]m^-jW - nAe-Ivkm-≠¿ (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿), enkØns‚ IcpØpw HtctPm¿Pv tXma-kv (tPmbn‚ v amt\-PnwKv t]m-se-bmWv apØq‰v Ub-d-Iv‰-¿), tPm¿Pv tP°-_v (tPmbn‚ v {Kq∏n¬ ka-\z-bn-°p-∂Xv. amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-¿) ^n\m≥jy¬ k¿hok]pXp-X-e-apd: tPm¿Pv apØq‰v tPm¿Pvv kv, sh¬Øv amt\(FIvkn-Iyq-´nhv U-b-d-Iv‰¿), t]mƒ apØq‰v Pvsa‚ v, aWn {Sm≥kv^¿, tPm¿Pv (-FIvkn-Iyq-´nhv U-b-d-Iv‰¿),t^mdn≥ FIvkvtN-©v, tUm.-tPm¿Pn Ipcy≥ (-FIvkn-Iyq´nhv aoUn-b, skIyq-cn-‰o-kv, U-b-d-Iv‰¿), Ae-Ivkm-≠¿ tPm¿Pv F≥t^m-sS-Iv, sl¬Øv(-U-b-d-Iv‰¿), tPm¿Pv Ae-Ivkm-≠¿ sI-b¿, hnZym-`ymkw, ]h¿ (-U-b-d-Iv‰¿), Cu∏≥ Ae-Ivkm-≠¿ P\-td-j≥, enj¿ B≥Uv (-U-b-d-Iv‰¿), tPm¿Pv tP°_vv tlmkv]n-‰m-en-‰n, shln-°nƒ B≥Uv Ask‰v ^n\m≥kv, {Smh¬ k¿ho-kv, πmt‚-j≥ B≥Uv FtÃ-‰vkv, luknwKv B≥Uv C≥{^m-kv{S-IvN¿, s{]jykv sa‰¬kv XpS-ßnb taJ-eI - f - n¬ {]h¿Øn°p∂ \nc-h[n ÿm]-\ß - f - S- ß - n-bXmWv apØq‰v {Kq∏v. ^vfmKv jn∏v Iº\n-bmb apØq‰v ^n\m≥kv enan-‰-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Un\v C¥y-sbm-´msI 1100 imJ-IfmWv D≈-Xv. 20000 tImSn cq]-bpsS hm¿jnI hn‰p-hc- h - mWv {Kq∏v t\Sp-∂Xv. 400 ]pXnb imJ-Iƒ IqSn XpSßm\pw {Kq∏v ]≤-Xn-bn-Sp-∂p. a-°ƒs°√mw D∂X hnZym`ymkw \¬Im≥ Fw.tPm¿Pv Gsd {i≤n-®n-cp-∂p. ]t£ I¿i-\a- mb Hcp \n_-‘\ D≠m-bn-cp-∂p. B¨ a°sf√mw ]T-\Ø - n-\n-Sb - n¬ Hgnhv In´ptºm-sg√mw Hm^o-kn¬ hcWw. _nkn-\k - n¬ klm-bn-°W - w. a°sf√mw AXv A£cw {]Xn ]men-®p. tImsf-Pn¬ ]Tn-°p-tºmƒ {^o Ah¿ D≠m-bm¬ At∏mƒ t]mepw Ah-sc√mw HmSn hcpw Hm^o-kn-te°v. Fw.tPm¿Pn\v Bdv B¨a-°fmWv D≈-Xv. Ata-cn-°b - n-¬ BXp-cip-{iqjm cwK-ØmWv aqØ-aI - \ - mb tUm.tPm¿Pv amXyp Fw.Un. c≠m-asØ-bmƒ tUm.tPm¿Pv Ipcy≥.-Fw.B¿.-kn.-]n.-Cw-•≠ - n-em-bn-cp∂ At±lw tImg-t©-cn-bn¬ tlmkv]n‰¬ XpSßn btijw 1989¬ acn-®p. aq∂m-as- Ø-bmƒ sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\o-bd- mb Fw.Pn tPm¿Pv. apØq‰v {Kq∏ns‚ sNb¿am≥ At±-lam-Wv. \mem-as- Ø-bmƒ sImta-gvkn¬

_ncp-Z[ - m-cn-bmb tPm¿Pv tXma-kv. {Kq∏ns‚ tPmbn‚ v amt\-PnwKv Ubd-Iv‰d- mb At±lw tIm´bw tkmWns‚ Npa-Xe hln-°p-∂p. A©m-as- Ø-bmƒ knhn¬ F≥Pn-\o-bd- mb tPm¿Pv tP°-_v. {Kq∏ns‚ tPmbn‚ v amt\-PnwKv Ubd-Iv‰d- mb At±lw hln-°p-∂Xv Xncp-h\ - ¥ - ] - pcw tkmWns‚ Npa-Xe - bm-Wv. Bdm-as- Ø-bm-fmWv Nm¿t´Uv F°u-≠≥kn H∂mw dmt¶msS hnP-bn® tPm¿Pv AeIvkm-≠¿. {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-dI - v‰d- mb At±lw Fd-Wm-Ipfw slUv Hm^o-kns‚ Npa-Xe hln°p-∂p. Ch-sc√mw Ah¿°v 20˛21 hbkp-≈t- ∏mtg _nkn-\k - n¬ tN¿∂h-cm-W.v Fw.Pn tPm¿Pns‚ `mcy kmd tPm¿PmWv {Kq∏ns‚ Iogn¬ U¬ln-bn-ep≈ kvIqfns‚ Npa-Xe hln-°p-∂X - v. Ch-cpsS B¨ a°fmb tPm¿Pv.Fw tPm¿Pv tlmkv]n‰m-en‰n B≥Uv F‚¿sS-bn≥sa‚ v hn`m-KØ - n-s‚bpw t]mƒ.Fw tPm¿Pv U¬ln Hm^o-kn-s‚bpw Ae-Ivkm-≠¿.Fw tPm¿Pv U¬ln tkmWn-s‚bpw Npa-Xe hln-°p∂p. tPm¿Pv tP°-_ns‚ aI≥ tPm¿Pv.Fw tP°_v Cw•-≠n¬ Fw._n.-Fbv°v ]Tn-°p-∂p. tPm¿Pv Ae-Ivkm-≠d- psS Hcp aI≥ sa°m\n-°¬ F≥Pn-\o-bd- mb tPm¿Pv.Fw Ae-Ivkm-≠¿ Ata-cn-°b - n¬ Fw._n.-Fbv°v ]Tn-°p-∂p. as‰m-cp-aI≥ Cu∏≥ Ae-Ivkm-≠¿ _n.F hnZym¿∞n-bm-Wv. tUm.tPm¿Pv Ipcys‚ aI≥ tUm.tPm¿Pn Ipcy≥ tImg-t©-cnbnse Fw.Pn.Fw aqØq‰v saUn°¬ sk‚-dns‚ Npa-Xe - - hln-°p∂p. Ch-sc√mw {Kq∏ns‚ Ub-dI - v‰¿, FIvkn-Iyq´nhv Ub-d-Iv‰¿ ]Z-hn-Iƒ hln-°p-∂p. F√m amkhpw Hcp Znhkw IpSpw_ t_m¿Uv tbmKw \SØn F√m- Im-cy-ßfpw ]c-kv]cw N¿® sNøp-∂Xv apØq‰v {Kq∏n¬ ]Xn-hmWv. Cu tbmK-Øn¬ _nkn-\k - n¬ HutZym-KnI ]Z-hn-If - p≈ F√m IpSpw-_mw-Kß - fpw ]s¶-Sp-°pw. F√m h¿jhpw c≠p Znhkw \ofp∂ IpSpw_ kwK-aß - fpw kwL-Sn-∏n-°m-dp-≠v. AXn¬ IpSpw_mw-Kß - s- f√mw ]s¶-Sp-°p-∂p.

XeapdI-fpsS kwKaw: apØq-‰nse _nkn-\k - n¬ kPoh-amb aq∂pw \mepw Xe-ap-dI - ƒ

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

35

aqØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏v kmcYnIƒ: tPm¨ apØq-‰v, tPm¿Pv apØq-‰v, tXmakv apØq-‰v, {]oXn tPm¨, \o\ tPm¿Pv apØq‰v , sdan tXmakv

apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏v

]mc-ºcyw apdp-sI-∏n-Sn®v Htc a\-tkmsS tI

apØq‰v IpSpw_w tIc-f-Øns‚ _nkn-\kv taJ-e-bn¬ i‡-amb km∂n[yw ]pe¿Øp∂ IpSpw-_-ß-fn-sem-∂mWv ]Ø\w Xn´- Pn√-bnse tImgt©-cn- bnep≈ apØq‰v IpSpw_w. 800 h¿jsØ ]g-°-ap≈ tImgt©-cn-bnse BZy-Ime IrkvXym\n IpSpw-_-amb tXh¿th-en¬ IqSpw-_-Øns‚ imJ-bmWv apØq‰v IpSpw-_w. t^mdÃv tIm¨{Sm-Iv‰v, samØ hym]mcw XpS-ßn-b-h-bp-ambn ss\\m≥ aØmbn 1880IfnemWv _nkn-\-kn\v XpS-°-anSp∂-Xv. ]n∂oSv At±-l-Øns‚ a°fpw a°-fpsS a°fpw Ah-cpsS a°fpw ]e taJ-e-I-fn¬ hº≥ ÿm]-\ß-f-S-ßp∂ _nkn-\kv {Kq∏mbn hf¿Øn-h-ep-Xm-°n apØq‰v F∂ IpSpw_ \masØ tIc-f-Øn¬ Nnc-{]Xn-„-am°n. C∂v kwcw-`-IXz anI-hn-s‚bpw IpSpw_ ]mc-º-cy-Øn-s‚bpw s{]m^-j-Wenk-Øn-s‚bpw i‡n hnfn-®-dn-bn-°p-∂-XmWv Hmtcm aqØq‰v ÿm]-\h - pw. ss\\m≥ aØm-bn°v Fw ss\\m≥, Fw.tPm¿Pv, Fw.amXyp. amXyp.Fw tXma-kv (-]m-∏-®≥) F∂n-ßs\ \mev B¨a-°-fmWv D≠m-bn-cp-∂X - v. Fw ss\\m≥ 33˛ asØ hb-kn¬ A¥-cn-®p. a‰p ktlm-Z-c-∑mcmb tPm¿Ppw amXyphpw ]m∏-®\pw tN¿∂v hn]p-e-am-°nb apØq‰v Fw tPm¿Pv B≥Uv {_tZgvkn¬ \n∂mWv tIc-f-Ønse _nkn-\kv taJe-bn¬ Xe Db¿Øn-\n¬°p∂ apØq‰v {Kq∏v (apØq‰v Fw tPm¿Pv F‚¿ss{]kv), an\n apØq‰v, apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏v F∂n-h-bpsS DZ-bw. samØ hym]m-c-hp-ambn 1887 -embncp∂p apØq‰ns‚ {]bm-W-Øns‚ XpS°w. 1939¬ Nn´n _nkn\kpw XpS-ßn. 1951 Bb-t∏m-tg°v apØq‰v _m¶n\pw XpS-°a- n´p 1979 emWv Fw tPm¿Pv {_tZgvkv ]ncn-bp-∂-Xv. shdpw 10 an\n‰v t\csØ N¿®-am-{Xta aq∂p-k-tlm-Zc-∑m¿°pw aq∂mbn ]ncn-bm≥ th≠n-h-∂p≈q F∂v C∂v ]n≥ap-d-°m¿ Hm¿°p-∂p. ]ncn-bp-tºmƒ tImgt©-cn-bn¬ Hscm‰ imJ am{Xta Fw.tPm¿Pv {_tZgvkn-\p-≠m-bn-cp-∂p≈q. F∂m¬ ktlm-Z-c-∑m¿ aq∂p t]cpw Hs‰m-bvs°m-‰bv°v \oßn-b-tXmsS imJ-IfpsS FÆw 2000tesd-bm-bn. Fw.tPm¿Pv XpS-°-an´ apØq‰v {Kq∏pw, Fw.amXyp XpS-°-an´ an\n apØq‰v {Kq∏pw, ]m∏-®≥ XpS-°-an´ apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏pw C∂v GXm-s≠√m taJ-e-I-fnepw ]c-kv]cw a¬kcn®v aqt∂-dp-∂p. Fw ss\\ms‚ aI≥ cmPp.Fw.amXyp apØq‰v ]n∂oSv apØq‰v ss\\m≥ {Kq∏n\v XpS-°-an-´p. tIc-f-Ønse _nkn-\kv taJ-e-bpsS ]ptcm-KXn°v KWy-amb kw`m-h\ \¬Inb Fw.tPm¿Pv 1993epw Fw. amXyp 2001epw, ]m∏-®≥ 2004epw A¥cn-®p. F∂m¬ Ch¿ XpS-°-an´v hf¿Ønb {]ÿm-\߃ Ch-cpsS ]n∑p-d-°m¿ IqSp-X¬ i‡n-tbmsS apt∂m-´p-sIm-≠p-t]m-Ip-∂p.

cfØnse ap≥\nc tIm¿∏-td‰v ÿm]-\-ß-fn-sem-∂mb apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏ns\ apt∂m´p \bn-°p∂ i‡n IpSpw_ _‘-ß-fpsS sI´p-d∏pw IpSpw_mw-K-߃ XΩn-ep≈ sFIyhpw BWv. ]m∏-®≥ F∂v Adnb-s∏-´ncp∂ amXyp.Fw tXma-kv XpS-°-an´v hf¿Øn hep-Xm-°nb apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏v At±l-Øns‚ a°ƒ Htc a\-tkmsS apt∂m-´psIm-≠p-t]m-Ip-Ib - m-Wv. 1980Ifn¬ ]ncn-bp-∂-Xp-hsc Fw tPm¿Pv {_tZgvkv tImg-t©-cn-bn¬ Hcp imJ-bn-eqsS am{X-amWv {]h¿Øn-®n-cp-∂Xv. Nn´n, _m¶nwKv _nkn-\-kn-\mbn tIc-fØn¬ \n∂pw C¥y-bnse ]e- `m-K-Øp\n∂pw tPm¿Pv {_tZ-gvkn\v CS-]m-Sp-Im-cp≠m-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-∑m¿ ]ncn-™-Xn-\ptijw apØq‰v ]m∏-®≥ Xncp-h-\-¥-]pcsØ ]p∂≥ tdmUn¬ XpS-ßn-b-XmWv apØq-‰ns‚ BZy imJ. Hcp Hm^okv F∂ I¨sk-]v‰n¬ \n∂v amdn aqØq‰v ]m∏-®≥ \S-Ønb Cu Nph-Sp-sh-∏ns‚ hnPbw apØq‰v F∂ {_m≥Uv \maØns‚ i‡n hnfn-®-dn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp∂p. CtX-Øp-S¿∂v aqØq‰v ÿm]-\-ßfpsS imJ-Iƒ tIc-f-Ønepw C¥y-bpsS ]e `mK-ß-fneqw tXtcm´w Xs∂ \SØn. C∂v apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏n\v C¥ysbm-´msI imJ-I-fp-≠v. {]h¿Ø\ taJe-bm-Is´ [\-Imcy tkh-\w, Hmt´m-sam_o¬ Uoe¿jn-∏v, dnb¬ FtÃ-‰v, tlmkv]n-‰m-en-‰n, sF.‰n C≥{^m-kv{SIvN¿, ]h¿ P\-td-j≥ XpS-ßn-b-h-bnembn hym]n®p InS-°p-∂p. ]m∏-®≥˛ Pm\Ω Zº-Xn-IfpsS B¨a-°-fmb tPm¨ apØq‰v, tPm¿Pv apØq-‰v, tXmakv apØq‰v F∂n-h-cmWv apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏ns\ C∂v IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te°v \bn-°p-∂-Xv. tPm¨ apØq-‰mWv {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dpw. apØq‰v Im∏n-‰¬ k¿ho-kkv enan-‰-Uns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmWv tPm¿Pv apØq‰.v aqØq‰v ba-l-bpsSbpw apØq‰v tlm≠-bpsSbpw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb tXmakv apØq-‰n\mWv {Kq∏ns‚ skbn¬kv,-

am¿°-‰nw-Kv, kv{Sm‰-PnIv πm\nw-Kv, \yq C\ntjy-‰ohvkv F∂n-h-bpsS Npa-Xe tPm¨ apØq-‰ns‚ `mcy {]oXn tPm¨ BWv apØq‰v kvssIsj-^ns‚ Npa-Xe hln°p-∂-Xv. tXmakv tPm¨,-kq-k≥ F∂n-h-cmWv a°ƒ. \o\-bmWv tPm¿Pv apØq-‰ns‚ `mcy. Nm¿t´Uv F°u-≠≥kn°v ]Tn-°p∂ So\, dnXp, tizX F∂n-h-cmWv a°ƒ. apØq‰v tlm≠-bpsS Npa-Xe hln-°p∂ sdan tXmakv BWv tXmakv apØq-‰ns‚ `mcy. kqk∂, l∂ F∂n-h¿ a°ƒ. Xncp-h-\-¥-]p-camWv aqØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏ns‚ Bÿm\w. ktlm-Z-c-∑m¿ Xncp-h-\-¥-]p-cw, Fd-Wm-Ipfw doPWep-I-fn-em-bmWv {]h¿Ø-\-sa-¶nepw Iq´m-bvabv°v Ipd-shm-∂p-an-√. Znh-khpw 25 Xh-W-sb-¶nepw t^mWn¬ kwkm-cn-°m-dp≈ ktlm-Z-c-∑m¿ ]c-kv]-c-ap≈ ao‰nw-Kp-I-ƒ°v hoUntbm tIm¨^d≥knwKv kuI-cyhpw D]tbm-Kn-°p-∂p. tImg-t©-cn-bn¬ Xma-kn-°p-∂AΩ-bpsS ASpØv c≠v amkw IqSp-tºmƒ a°fpw IpSpw-_hpw HØp-tN-cp∂p. F√m B¨a°fpw ]T-\-Øn-\n-S-bn¬ kabw In´p-tºm-sg√mw Hm^o-kn¬ h∂n-cn°Ww F∂Xv apØq‰v IpSpw-_-Øns‚ ]mcºcy-am-bn-cp∂p. "" Rm≥ A©mw ¢mkv apX¬ Hm^o-kn¬ hcp-am-bn-cp∂p'' tPm¿Pv apØq‰v A\p-kva-cn-°p-∂p. Hm^o-kn¬ h∂m¬ Hcp k_vÃm-^ns‚ tPmen-I-ƒ apX¬ sNøpambncp∂p. t]mtÃm-^o-knepw _m¶n-ep-sams° t]mIpambn-cp∂p. 1988 BIp-tºm-tg°mWv tPm¨ apØq‰pw tPm¿Pv apØq‰pw IqSp-X¬ Npa-X-e-Iƒ Gs‰-Sp°m≥ XpS-ßn-b-Xv. 1991¬ tXmakv apØq‰pw _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-bn. A°m-eØv {Kq∏n\v 100tesd imJ-I-fmWv D≠m-bn-cp-∂-Xv. C∂Xv 800 Hmfw imJ-Iƒ AS-ßp∂ h≥ irwJ-e-bmbn hym]n-®n-cn-°p-∂p. 18000 tImSn cq]-bpsS hm¿jnI hn‰p-h-chv t\Sp∂ {Kq∏v 2011HmsS 1200 imJ-Ifpw 25000 tImSn cq]bpsS hn‰p-h-chpw t\Sp∂ {Kq∏mbn hf-cm\p≈ X{¥-ß-fmWv sa\-bp-∂-Xv. Iq´m-bvabpw sFIyhpw BWv Xß-fpsS G‰hpw henb i‡n F∂v apØq‰v ktlm-Z-c-∑m¿ Htc -kz-cØn¬ ]d-bp-∂p.

Top Business Family of Kerala

LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES

tPm¿Pv apØq‰pw tXmakv apØq‰pw tPm¨ apØq‰pw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

36

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

an\n apØq‰v {Kq∏v

[oc-amb Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ ]e Nc°v samØ hym]m-c-hp-ambn 1940Ifn-emWv Fw.amXyp apØq‰v, aqØq-‰ns‚ hf¿®bv°v XpS°-an-Sp-∂-Xv. ]n∂oSv Nn´n _nkn\kn\pw 1951 Bb-t∏m-tg°v apØq‰v _m¶n\pw XpS-°-an-´p. tIc-f-Ønse ss{]h‰v _m¶nwKv taJ-e-bn¬ hfsc thKw apØq‰v Hcp {_m≥Uv s\bn-ambn amdn. ]n∂oSv apØq‰v IpSpw-_-Ønse aq∂v ktlm-Z-c∑mcpw kz¥-ambn _nkn-\kv XpSßm≥ B{K-ln-®p. Aßs\bmWv aI≥ tdmbv Fw amXyp-hp-ambn tN¿∂v Fw.amXyp 1978¬ an\n apØq‰v {Kq∏n\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. ]n∂oSv tIc-f-Øns‚ ]e `mKØpw imJ-Iƒ XpS-ßn. C∂v tIcfw, Xangv\mSv, I¿Æm-SIw F∂n-hn-S-ß-fnembn GI-tZiw 200 Hmfw imJ-Iƒ an\n apØq‰v {Kq∏n-\p-≠v. {]h¿Ø\ taJ-e-bm-Is´ _m¶nwKv CXc [\-Imcy tkh\w, F‚¿sSbv≥sa‚ v , Sqdn-kw, sF.‰n C≥{^mkv{S-IvN¿, ss^hv Ãm¿ HmƒUv GPv tlmw, FtÃ-‰p-Iƒ, sSen-hn-j≥ \yqkv Nm\¬ (-C-¥ym-hn-j≥) XpSßnbhbn-embn hym]n-®p-In-S-°p-∂p. an\n apØq‰v {Kq∏ns‚ BkvXn Akq-bm¿l-amb coXn-bn¬ hf¿Øn hep-Xm-°p-∂-Xn¬ \n¿Wm-bI ]¶v hln® tdmbv Fw amXyp 100Hmfw imJ-Iƒ IqSn DS≥ XpS-ßm≥ Hcpßp-Ib - mWv. Xncp-h-\-¥-]p-cw, sIm√w, Nß-\mti-cn, tIm´bw XpS-ßnb CS-ß-fnembn \nc-h[n kn\nam Xntb-‰-dp-Iƒ an\n-aq-Øq‰v {Kq∏n-\p-≠v. kz¥w _nkn-\n-kns‚ hf¿®bv°pw {]kn≤n°pw D]-I-cn°pw F∂v I≠-dn™mWv Fw amXyp Xntb-‰¿ hyh-kmb-Øn-te°v IS-∂-Xv. ImcWw kn\nabpw Xntb-‰-dp-Ifpw P\-k-aq-l-hp-

ambn Cgp-In-t®-cp∂ H∂m-sW∂pw CXn\v am[y-a-{i≤ Ft∏mgpw e`n°p-sa∂pw amXyp Is≠-Øn-bn-cp-∂p. Nn´n, _m¶nwKv taJ-eIfn¬ XpS-°wap-X¬ Xt∂m-sSm∏w D≠m-bn-cp-∂hsc kvt\ln-°m\pw Ah-cpsS Bh-iy-ß-f-dn™v {]Xn-I-cn-°m\pw Fw.amXyp {i≤n-®n-cp∂p F∂v aI≥ tdmbn apØq‰v Hm¿°p-∂p. ]T-\-Im-e-Øp-Xs∂ ]nXm-hns\ klm-bn-°m≥ tdmbn ap≥]-¥n-bn¬ D≠m-bn-cp-∂p. Hcp \ng-ep-t]mse ]nXm-hns‚ IqsS-\n∂v \s∂ sNdp∏-Øn¬ Xs∂ tdmbn apØq‰v _nkn-\-kns‚ _me ]mT-߃ lrZn-ÿ-am-°n. an\n apØq‰v {Kq∏ns\ hyXy-kvX taJ-e-I-fnte°v \bn®v hf¿Øn hep-Xm-°p-∂Xn¬ tdmbn \n¿Wm-bI ]¶mWv hln-®X - v. sF.‰n ASn-ÿm-\-ku-I-cyw, Sqdnkw F∂n-h-bn-te-°p≈ Nph-Spsh∏v hfsc i‡hpw [oc-hp-amb H∂m-bn-cp-∂p. sIm®n-bnse Ieq-cn¬ ]Wn-I-gn∏n-®n-´p≈ sSIv Sh¿ 30 Hmfw \ne-Ifp≈ tIc-f-Ønse G‰hpw Dbcw IqSnb sI´n-S-ß-fn-sem-∂m-Wv. 18 Hmfw \ne-Iƒ sF.‰n ÿm]-\߃°v am{X-am-bmWv hn`m-h\ sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. 1.24 e£w NXp-c{i-bSn hnkvXo¿W-ap≈ sSIv Shdn¬ F.‰n FΩp-Iƒ, t]mÃv Hm^okv, saUn-°¬ k¿ho-kv, tjm∏nwKv B¿t°-Uv, tS_nƒ sS∂o-kv, _neym-Uvkv, XpS-ßn-b-h-bv°p≈ kuI-cy-߃, ^n‰vs\kv sk‚¿ apX-em-b-hbpw D≠m-bn-cn-°pw. \n¿amWw ]q¿Øn-bmb sSIv Sh¿ tIc-f-Ønse \n¿amW cwKsØ hnkva-b-ambn Ieq-cn¬ \ne-sIm ≈ - p-∂p.

tdmbv apØq‰pw aI≥ tdmWnbpw `mcy \n nbpw

tN¿Ø-e-bv°-SpØv s]cp-ºfw Zzo]n¬ \n¿an-°p∂ dntkm¿´mWv an\n apØq‰v {Kq∏ns‚ ]pXnb kwcw-`-ß-fn-sem-∂v. CXns‚ \n¿amWw ]ptcm-Ka- n-°p-Ib - m-Wv. \o¥¬°pf-tØm-Sp-Iq-Snb c≠v \ne-I-fp≈ lukv t_m´pw ]pdØn-d-°m≥ {Kq∏n\v ]cn-]m-Sn-bp≠v F∂v sNb¿am≥ tdmbn apØq‰v ]d-™p. tdmbn˛\n n Zº-Xn-Iƒ°v tUm.dn\p, an\p, tdmWn F∂nßs\ aq∂v a°fmWv D≈-Xv. tUm.APnXv Xc-I≥ BWv tUm.dn\p-hns‚ `¿Ømhv. an\phns‚`¿Ømhv Nm¿t´Uv F°u-≠‚mb tamt\m BWv. Cfb aI≥ tdmWn F∂v hnfn°p∂ amXyp aqØq-‰v hmWn-Py-imkv{X-Øn¬ _ncpZ hnZym¿∞n-bmWv. tdmWn Hgn-hp-In-´p-tºm-sgms° _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Ip-∂p. ""IpSpw_ _nkn-\-kn¬ ]pdØp-\n-∂p≈ Bscbpw ]m¿SvW¿amcmbn tN¿°--cpXv'' IpSpw_ _nkn\-kns‚ kpK-a-amb \S-Øn-∏n\v {i≤n-t°≠ Imcy-ß-fn-te°v tdmbn hnc¬ Nq≠p-∂p. _nkn-\kn¬ aqey-ßsf F∂pw apdpsI ]nSn-°-Ww. _nkn-\-kn¬ Fs¥¶nepw kmº-ØnI _m[y-X-Iƒ D≠m-bm¬ AXv F{Xbpw s]s´∂v kzØv hn‰n-´m-bmepw Xo¿°Ww F∂pw Hcn-°epw \o´n-s°m-≠pt]m-I-cpXv F∂pw At±lw D]-tZin-°p∂p. tIm¿∏-td‰v kmaqly {]Xn-_≤-X-bpsS `mK-ambn Kh¨sa‚ v sslkvIq-fn¬ ]Tn-°p∂ \n¿[-\cmb hnZym¿∞n-Iƒ°v ]T-t\m-]-Ic-W-ß-fpw, bqWn-t^m-ap-Ifpw kmº-ØnI klm-b-ßfpw kaq-lØns‚ Xmsg-°n-S-bn-ep-≈-h¿°v NnIn¬km klm-b-ßfpw \¬Ip-∂Xnepw an\n apØq‰v {Kq∏v ap≥]-¥nbn-em-Wv.

an\n apØq‰v {Kq∏v kmcYn: tdmbv Fw amXyp (sN-b¿am≥)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

38

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

{^m≥knkv Be-∏m´v {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: {^m≥knkv Be-∏m´v, B‚Wn Be-∏m´v

{^m≥knkv Be-∏m´v {Kq∏v

sshhn[yh-¬°-cWw X]-ky-bm°n kz¿W hym]m-cØ - n¬ HXpßn-\n¬°msX hyXykvX taJ-e-I-fn-te°mWv {^m≥knkv Be-∏m´v {Kq∏v Nph-Sp-sh®Xv. Pqh¬dn dos‰bvenw-Kn\v ]pdsa tlmkv]n-‰men‰n, Unkv{Sn-_yq-j≥, ]mt°-PnwKv F∂o cwK-ßfn¬ Ch¿°v {it≤b km∂n[y-hp-ap-≠v. sNøp-∂-sX-¥nepw ]pXp-a-bpsS Awiw sIm≠p-hcp∂-Xn-\p≈ {ia-amWv Cu {Kq∏ns\ thdn´v \ndp-Øp-∂-Xv. {Kq∏ns‚ kmc-Yn-bmb {^m≥knkv Be-∏m´ns‚ A\p-`h kºØpw At±-lØns‚ aqØ-a-I≥ B‚Wn {^m≥knkv Be-∏m-´ns‚ \h amt\-Pvsa‚ v X{¥-ßfpw Hcpan-°p∂XmWv Cu ÿm]-\Øns‚ Icp-Øv. IpSpw-_mwKw Bb-Xp-sIm-≠p-am{Xw _nkn\-kn¬ Hcp ÿm\w sImSp°p-I-sb-∂Xv Cu ÿm]-\-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Øns‚ coXn-b-√. ]cn-io-e\w \n¿_-‘w. Fw.-_n.-Fbpw c≠p-h¿jsØ amt\-Pvsa‚ v ]-cn-io-e-\hpw ]q¿Øn-bm°nb tij-amWv B‚Wn _nkn-\-kn¬ tN¿-∂-Xv. ""Fw._n.-Fbv°ptijw Be-∏m´v sldn-t‰-Pns‚ t{]mPIv‰v amt\-P¿ BbmWv Rm≥ _nkn-\-kn¬ FØp-∂Xv. 63,000 NXp-c{i ASn-bp≈ Be-∏m´v sldn-t‰Pv bmYm¿∞y-am-°pI F∂-Xmbn-cp∂p Fs∂ G¬∏n® tPmen. Npcp-ßnb ka-b-Øn\p-≈n¬ cmPym-¥-c- \n-e-hm-cØn-ep≈ Hcp tjmdqw ]Wn-Ign-∏n-°pIsb∂Xv A£cm¿∞-Øn¬ Hcp sh√p-hnfn Bbn-cp-∂p. F\n°m-sW-¶n¬ C°m-cy-Øn¬ ap≥]-cn-N-b-hpan-√. ]t£ 19 amk-Øn-\p≈n¬ ]Wn-Xo¿Øv {]h¿Ø\w XpS-ßm-\m-bn.

F∂n¬ ]q¿W-ambn hniz-kn®v, Ignhv sXfn-bn-°m≥ Ahkcw X∂-Xn\v Fs‚ A∏ ®t\mSv F\n°v Gsd \μn-bp≠v,'' B‚Wn {^m≥knkv Be-∏m´v ]d-bp∂p. t_mè bqWn-th-gvkn-‰nbn¬ \n∂v Fw.-_n.F t\Snb B‚Wn sPtΩm-f-Pn-°¬ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v Ata-cn-°bn¬ \n∂v Ub-a≠v t{KUnwKn¬ "{KmPp-th‰v Ub-a≠vkv' tbmKy-Xbpw t\Sn-bn-´p-≠v. {^m≥knkv Be-∏m-´ns‚ c≠m-asØ aI-\mb tPm Be-∏m´pw Ign™ Unkw-_dn¬ amt\-Pvsa‚ v s{Sbv\nbmbn {Kq∏n¬ tN¿∂n-´p-≠v. XnI®pw s{]m^-j-Wembn apt∂-dp∂ Cu {Kq∏ns‚ A\p-Zn\ Imcy-ßfn¬ ]m¿SvW¿am¿ A\m-h-iyambn CS-s]-Sm-dn-√. hnhn[ hn`m-K-߃°v Npa-Xe hln°p-∂-h-cmWv AX-Xp- hn-`m-Kßsf \nb-{¥n-°p-∂-Xv. ""Be∏m´v {Kq∏ns‚ ko\n-b¿ amt\P¿am-cpsS A\p-`-h-k-ºØmWv Rß-fpsS Icp-Øv. Rß-fpsS amt\-Pvsa‚ v Soan¬ 37 h¿jw hsc Rßtfm-sSm∏w Xs∂ tPmen sNbvXh - cp≠v'', {^m≥knkv Be∏m´v ]d-bp-∂p. G‰hpw anI® s{]m^-j-Wep-IfpsS tkh-\amWv X߃ {]tbm-P-\-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂sX∂v kmc-YnIƒ hy‡-am-°p∂p. s{]m^-jW-embn apt∂-dp∂-Xn-\m¬ IpSpw_-tØm-sSm∏w Bh-iy-Øn\v kabw sNe-h-gn°m≥ Ch¿°v km[n-°p∂p. ""_nkn-\kn¬ sNeh-gn-°p∂ A{X-Xs∂ kabw IpSpw-_Øn\pw \¬I-W-sa-∂XmWv Rß-fpsS t]mfnkn'', B‚Wn Be-∏m´v ]d-bp-∂p. tImb-º-Øqcpw _mw•qcpw ]pXnb tjmdq-ap-Iƒ Xpd-°pI-sb-∂X - mWv {Kq∏ns‚ ASpØ e£yw.

Be-∏m´v IpSpw_w Rmbdm-gvN-I-fn¬ sIm®n-bnse Be∏m´v ]me-Øn-¶¬ Xd-hm´n¬ D¬kh {]Xo-Xn-bm-Wv. Bdv B¨a-°fpw AhcpsS IpSpw-_hpw Xdhm-´n¬ HØpIqSn, `£Ww Ign-®v, Xam-i-Iƒ ]d-™v, hnti-j-߃ ]¶n´v ]ncnbpw. _nkn-\kn\∏pdw _‘-Øn-\mWv ChnsS ÿm\w. sIm®n-bnse Fw.Pn tdmUnse aq∂v Intem-ao-‰¿ Np-‰-f-hn¬ Cu IpSpw_-Ønse tPyjvTm-\p-P-∑m-cpsS Ggv Pqh¬dn- tjmdqapI-fmWv D≈-Xv. ]t£ ]c-kv]cw XnI®pw s{]m^-j-Wemb a¬kcw am{Xw. F√m a°fpw Rmb-dm-gvN-I-fnepw hnti-j-Znh-k-ß-fnepw Hcp-an-®p- Iq-S-Wsa-∂Xv AΩ tacn B‚-Wn-bpsS kvt\l-tØm-sS-bp≈ \n¿_-‘-am-bn-cp∂p. C∂v B AΩ Pohn-®n-cn-∏n-√. F¶nepw AΩ-bpsS hm°p-Iƒ Cu IpSpw_w A£cw{]Xn ]men-°p-∂p. XpS°w 1950¬ ]n.‰n B‚-Wn tÃj-\dn KpUvkv hnX-c-W-hp-am-bmWv _nkn-\-knte°v IS-∂p-h-cp-∂-Xv. ]n∂oSv 1962¬ ]n.‰n B‚-Wnbpw ktlm-Z-c≥ ]n.‰n am\p-hepw tN¿∂v Fd-Wm-Ip-fØv t{_mUvthbn¬ Pqh¬dn tjmdqw Bcw`n-®p, Be-∏m´v ^mj≥ Pqh¬dn F∂ t]cn¬. tIc-f-Øn¬ "^mj≥ Pqh¬dn' F∂ k¶¬∏-Øn\p IqSnbmbncp∂p Ch¿ -C-tXmSpIqSn XpS-°-an-´-Xv. AXn\p-tijw Xriqcpw Fd-Wm-Ip-fØv Xs∂ Pph¬ PwKvj-\nepw ]pXnb tjmdq-ap-Iƒ Be-∏m´v ^mj≥ Pqh¬dn F∂ t]cn¬ Bcw-`n-®p. Be-∏m´v {_tZgvkv F∂ t]cn¬ aZyhnX-c-W-Øn-te°v 1970¬ {Kq∏v IS°p∂ ka-b-ØmWv ]n.‰n B‚-Wn A¥-cn-®-Xv. At±-l-Øns‚ ac-WØn\ptijw 22Imc-\mb tPmkv Be-∏m´pw 18Imc-\mb {^m≥knkv Be-∏m´pw _nkn-\-kv-G-s‰-Sp-°p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. ]T-\hpw _nkn-\kpw Hcp-an®v Ah¿ sIm≠p-t]m-Ip-Ib - m-bn-cp∂p. ]n.‰n B‚-Wn-bpsS a°ƒ hf¿∂t∏mƒ t\m°n- \-S-Øm≥ Ffp-∏-Øn\v tPmen hn`-Pn-®p. {^m≥kn-kn\v aZy hnX-cW _nkn-\-kv, tPmkn\v tIm´bsØ kz¿W°-S, tXma-kv, _m_p, tPmWn, am\p-h¬ F∂n-h¿°v t{_mUvthbn-sebpw Pph¬ PwKvj-\nsebpw kz¿W°-S-Iƒ F∂n-hbpsS Npa-X-e-bm-bn-cp∂p D≠m-b-Xv.

{^m≥knkv Be-∏m´v IpSpw-_mw-Kß - t- fm-sSm∏w

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

39

tXmakv Be-∏m´v {Kq∏v kmc-Yn-: tXmakv Be-∏m´v

tXmakv Be-∏m´v {Kq∏v

aqey-ß-fn¬ ASn-bp-d®v 22mw hb-kn-¬ _nkn-\-kn-seØp-tºmƒ F¥m-bn-cp∂p ssIap-

X-se∂p tNmZn-®m¬ tXmakv Be-∏m´v ]d-bpw, ""kXy-k-‘-X,

ITn-\m≤zm\w sNøm-\p≈ a\kv XpS-ßnb ]nXm-hn¬ \n∂v e`n® aqey-߃'' Be-∏m´v IpSpw_Ønse aq∂m-asØ ]p{X-\mb tXmakv Be-∏m´v C∂pw Xm≥ ASn-bp-d®p hniz-kn-°p∂ B aqey-ßsf apdp-sI-∏n-Sn-°p-∂p. Fd-Wm-Ip-fsØ Fw.Pn tdmUnse Pph¬ PwKvj-\n¬ ÿnXn sNøp∂ Be-∏m´v ^mj≥ Pqh¬dn-bmWv tXmakns‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈Xv. sshhn-[y-am¿∂ Unssk\pI-fnep≈ B`-c-W-°-e-hdbmWv Cu ÿm]-\-Øns‚ khn-ti-j-X. ss\kn tXma-kmWv Ct±-lØns‚ ]Xv\n. acnb tXma-kv, Feok tXma-kv, B‚Wn tXmakv F∂o aq∂v a°fpw hnZym¿∞n-I-fm-Wv. ]T\-Øn\v Gsd {i≤ sImSp-t°≠ kabØv _nkn-\kv Imcy-ßfnte°v Ip´n-Isf hgnXncn®p hnScp-sX∂ A`n-{]m-b-°m-c-\mWv tXmakv Be-∏m-´v. AXn-\m¬ a-

I≥ B‚Wn tXma-kn-t\mSv _nkn-\kv Imcy-߃ Ct±lw kwkm-cn-°m-dn-√. F¶nepw Ah[n-°m-eØpw a‰pw B‚-Wnbpw IS-bn-se-Øm-dp-≠v. tImb-º-Øq-cn¬ ]pXnb Pqh¬dn°v XpS-°-an-Sp-∂-tXmsS tIc-f-Øn\p ]pd-tØ°pw km∂n-[yap-d-∏n-°m-\mWv tXmakv Be-∏m´v {Kq∏ns‚ ]≤Xn. apt∂m-´p≈ F√m Nph-Sp-sh∏p-I-fnepw Ct±-l-Øn\v XmßmIp-∂Xv ssZh-hn-izm-k-am-sW∂v tXmakv Be-∏m´v Nq≠n-°m ´p-∂p. tXmakv Be-∏m-´v Hcp-Øa Irjn-°m-c-\pw IqSn-bmWvv. CS-∏≈n-°-SpØv sXßv, Ipcp-ap-f-Iv, PmXn XpS-ßn-b-h-sbms° \´p-hf¿Øp∂p Ct±-lw. IqSmsX aXnc-©q-cnepw tXm´-ap≠v Ct±-lØn-\v. Irjn-bpsS ta¬t\m´Øn\v klm-bn-°m≥ `mcy ss\kn tXma-kp-ap-≠mIpw X\ns°m-∏-sa∂v tXmakv ]d-bp-∂p.

Top Business Families of Kerala

P P P P P P P P P P P

tXmakv Be-∏m´v IpSpw-_mw-Kß - t- fm-sSm∏w

_m_p Be-∏m´v {Kq∏v kmc-Yn-: _m_p Be-∏m´v

_m_p Be-∏m´v {Kq∏v

hn]p-eo-I-c-W-Øns‚ ]mXbn¬ do

s‰-bv¬, dnb¬ FtÃ-‰v, _m¶nwKv XpSßnb cwKßfnse√mw \nd-™p-\n¬°p∂ _nkn-\kv {Kq∏mWv _m_p Be∏m´v hf¿Øn-sb-Sp-Ø-Xv. 23mw hb-kn¬ _nkn-\-kn-se-Ønb

At±lw _nkn-\-kn¬ kPo-h-ambn ]¶m-fn-bm-Ip-∂-Xn-\n-S-bnepw D∂-X-hn-Zym-`ymkhpw t\Sn-sbSpØp. _m_p-hn\v 12 hb-kp-≈-t∏mgmWv ]nXmhv ]n.‰n B‚Wn acn-

°p-∂-Xv. F¶nepw _nkn-\knsebpw Pohn-X-Øn-sebpw {][m\ Kpcp ]nXmhv Xs∂ F∂v _m_p ]d-bp∂p. ""_nkn-\kn\mbn kzbw ka¿∏n® Ct±-lØns‚ PohnXw F°m-ehpw F\n°v amXr-I-bmbn-cp-∂p''_m_p Be-∏m´v ]d-bp-∂p. _m_p Be-∏m´v kuØv C¥y≥ _m¶ns‚ Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Uv AwK-am-bn-cp-∂p.Fd-WmIp-fØv t{_mUvthbn-ep≈ Be∏m´v ^mj≥ Pqh¬dn, Pph¬ PwKvj-\n-ep≈ Be-∏m´v tKmƒUv, assd≥ ss{Uhn-ep≈ thƒUv Hm^v ssS‰m≥ XpSßnbhbmWv _m_p Be-∏m´v {Kq∏ns‚ Iogn-ep≈- ÿm]-\߃. _n.-sF.-F-kn¬ \n∂v tlmƒ am¿°nwKv ssek≥kv e`n® tIc-f-Ønse BZy Pqh¬dnbmWv t{_mUvthbnse Be-

∏m´v ^mj≥ Pqh¬dn-sb∂v _m_p Be-∏m´v Nq≠n-°m´n. _m_p-hns‚ ]Xv\n tdmkv_Uv BWv thƒUv Hm^v ssS‰ms‚ {]h¿Ø-\-߃°v Np°m≥ ]nSn°p-∂-Xv. c≠p a°-fmWv _m_p Be∏m-´n-\p-≈-Xv. Sm\nb _m_phpw sadn≥ _m_p-hpw. CXn¬ sadn\v _nkn-\-kn-ep≈ Xm¬∏-cy-߃ I≠-dn™v Ct∏mtg Ct±lw ]cnio-e\ - w \¬Ip-∂p. _nkn-\-kns‚ hn]p-eo-I-c-WamWv Ct∏mƒ _m_p Be-∏m´ns‚ {i≤. Fd-Wm-Ip-fØv kPohamIp∂ tKmƒUv kq°v amfn¬ ]pXnb tjmdqw XpS-ßp-IbmWv ASpØ e£yw. AXn-\ptijw Xan-gv\m-´n-te°pw {]h¿Ø\w hym]n-∏n-°m≥ e£y-an-Sp-∂p.

_m_p Be-∏m´v IpSpw-_mw-Kß - t- fm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

40

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

]\w]p∂ IpSpw_w (anUmkv {Kq∏v)

D]-t`m-‡m-°ƒ°v H∏w D]-t`m-‡m-°ƒ H∏w G

jybnse s{SUv d_¿ hn]-Wn-bn¬ \mb-IXzw hln°p∂ Hcp _nkn-\kv km{amPyw sI´n-∏-SpØ anIhmWv anUmkv IpSpw_ _nkn-\-kns\ Gsd {it≤-bam-°p-∂X - v. 1964¬ tIhew 65000 cq]bpsS aqe-[-\-hp-ambn ]\w]p∂ IpSpw-_-Øn¬ ]tc-X\mb _n.-F^v hdp-Ko-kns‚bpw kmdm-Ω-bp-sSbpw aqØ ]p{X-≥ tPm¿Pv hdpKokv XpS-°-an´ ÿm]\amWv C∂v anUmkv {Kq∏mbn hf¿∂v ]¥-en-®-Xv. anUmkv d_¿, P\-d¬ dt_gvkv, Ãmt‚¿Uv s{SUvkv, anUmkv t]mfn-a¿ tImºu≠vkv, anUmkv s{SUvkv XpSßn tIc-f-Ønepw t]m≠nt®-cn-bnepw Xan-gv\m-´n-ep-ambn 30 tesd bqWn-‰p-Iƒ ASßnb _rl-Ømb Hcp {Kq∏mWv anUm-kv. C¥y H´m-sIbpw temIsØ 35 cmPy-ß-fnepw C∂v anUm-kns‚ D¬∏-∂߃ FØp-∂p. C∂v c≠p -X-e-ap-d-bn-ep-≈h-cpsS kPoh km∂n≤yw anUm-kns\ IqSp-X¬ Db-c߃ Iog-S-°m≥ {]m]vX-am°p∂p. _ncp-Z-]-T-\-Øn-\p-ti-jamWv tPm¿Pv _nkn-\kv cwKtØ-°n-d-ßp-∂-Xv. BZyw ^njnwKv t_m´p-]-tbm-Kn®v a¬ky-_‘ - \ - a- m-bn-cp-∂p. AXn-\p-ti-j-amWv d_¿ A[n-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

jvTnX hyh-km-b-Øn-te°v IS-∂-Xv. G‰p-am-\q-cnse hyhkmb FtÃ-‰n¬ Hcp sjUv hmS-I-bvs°-Sp-Øp-sIm-≠m-bncp∂p P\-d¬ dt_gvkv F∂t]-cn¬ {]h¿Ø-\-߃°v XpS-°-an-´Xv. e£yw C‚¿ anIvkv bqWn‰p XpS-ßp-I-bmbn-cp-∂p. CXn-\mbn _nkn-\knse BZmbw apgp-h≥ ^mIv‰-dn-bpsS hnI-k-\-Øn-\p]-tbm-Kn-®p.

CS-]m-Sp-Im-cpsS {]nb ÿm]\w 1980 ¬ tPm¿Pns‚ kz]v\ km£m¬°m-c-ambn anUmkv d∫¿ (ss{]h‰v) enan-‰Uv {]h¿Ø\w XpS-ßn. A∂papX¬ tPm¿Pns‚ kwcw`w A\p-Zn\w IpXn-°p-I-bm-bn-cp∂p. D¬∏m-Z\ - w, KpW-ta∑, hn]-W\w F∂o Imcy-ß-fn¬ tPm¿Pv I¿i-\-amb ta¬t\m´w \S-Øn-bXv anUmkns\ CS-]m-Sp-Im-cpsS {]nb ÿm]-\-am°n am‰n. D]-t`m‡m-°-tfmSv t\cn´v CS-s]´v D¬∏-∂-sØ-°p-dn-®p≈ {]XnI-cWw a\-kn-em-°nb tPm¿Pv AXn-\-\p-k-cn-®p≈ am‰-߃ hcp-Øp-∂-Xnepw {]tXyIw {i≤n-®p. D]-t`m-‡m-°-fp-ambp≈ Cu ASp∏w Iº-\nbpsS {ZpX hf¿®bv°pw klm-bn-®p. F∂pw anUmkv D]-t`m-‡m-°ƒ°v H∏-am-bn-cp∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ F∂pw D]-t`m-IvXm-°fpw

H∏-ap-≠v. tPm¿Pns‚ `mcy adnbw hdpKo-kv, a°-fmb _n.-F^v hdpKokv, ]utemkv hdp-Kokv a°-fpsS `mcy-am-cmb Znhy- hdp-Kokv, amen\n amXyp hdpKokv F∂n-h¿ {Kq∏ns‚ Ubd-Iv‰¿am-cm-Wv. a°sf hntZi cmPy-ß-fne-b®v amt\-Pvsa‚n¬ D∂-XhnZym-`ymkw t\Sm≥ Ah-k-csam-cp-°nb tPm¿Pv Ah¿ ]T\ tijw Xncn-s®-Øn-bt∏mƒ kz¥w ^mIv‰-dn-I-fn¬ {]mtbm-KnI ]cn-io-e-\hpw \¬In. AXn-\p-ti-ja- mWv Hmtcm DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ Hmtcm-cp-Ø¿°pw \¬In-bX - v.

Aaqey ]mT-߃ Xm≥ _nkn-\-kn¬ \n∂v kzbw B¿Pn® ]mT-ßfpw tPm¿Pv a°ƒ°v ]I¿∂p\¬In. ""_nkn-\-knse hnPb-Øn\v D]-t`m-‡m-°-fp-ambn hfsc ASpØ _‘w ]pe¿tØ-≠Xv AXym-h-iy-amWv. KpW-\n-e-hm-c-Øn¬ bmsXmcp hn´p-ho-gvNbpw sNø-cpXv. AtX-t]mse sXmgn-em-fn-I-fp-ambn Ft∏mgpw \√ _‘-Øn-embn-cn-°p-Ibpw sNøWw'', tPm¿Pv Nq≠n-°m-´p-∂p. IqSpX¬ _nkn-\kv sNøm≥ th≠n A\n-b-{¥n-X-ambn ISw sImSp-°p∂ coXn Hgn-hm°-W-sa∂pw At±lw FSpØp -]-d-bp-∂p. IpSpw-_mw-Kß - ƒ tN¿∂v

Iq´m-bm-tem-Nn®v Xocp-am-\-ßsf-Sp-°p-∂-XmWv anUm-knse coXn. hf¿®-bpsS Hcp L´w ]n∂n-´-t∏mƒ {Kq∏ns\ s{]m^-j-W-ssekv sNøm\pw tPm¿Pv {i≤n-®p. {Kq∏nse kmt¶-Xn-I, kmº-Øn-I, amt\-Pvsa‚ v Xe-ß-fn¬ s{]m^-j-W-ep-Isf \nb-an-®p. kmº-ØnI amμy-sØ-ØpS¿∂v Sb¿ taJe AXns‚ Ncn-{X-Ønse G‰hpw henb sh√p-hnfn t\cn-Sp-tºmgpw anUmkns\ AsXm∂pw _m[n-®n-´n-√. am{X-a√ {Kq∏v hnI-k-\-Øns‚ ]mX-bn-ep-amWv. tdUn-b¬ Sb¿ C¥y≥ hn]-Wn-bn¬ IqSp-X¬ kPo-ham-Ip-∂-tXmsS henb _nkn\kv Ah-k-c-amWv anUmkv ap∂n¬ ImWp-∂X - v. D∂X ta∑-bp≈ D¬∏-∂-߃ am{Xw \n¿an-°p-Ibpw hn¬°p-Ibpw sNøpI F∂ XXz-im-kv{XØn¬ Dd®p hniz-kn-°p∂ anUmkv Xßsf kmº-ØnI amμyw Hcp-X-c-Ønepw _m[n°n√ F∂v Dd-®p-hn-iz-kn°p-∂p.

anUmkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tPm¿Pv hdpKo-kv, adnbw hdpKo-kv, _n.-F^v hdp-Kokv, ]utemkv hdp-Kokv, Znhy- h-dp-Kokv, amen\n amXyp- h¿Kokv

tPm¿Pv hdp-Kokv (a[y-Øn¬) _n.F^v hdp-Ko-kn\pw ]utemkv hdpKo-kn\pw H∏w

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

41

sImd-h≥∏m-SØv IpSpw_w (\nd-]d {Kq∏v)

ae-bm-fnsb Du´p∂ IpSpw_w Acn sXm´v Btcm-Ky-]m-\ob-߃ -hscbp≈ D¬∏-∂-ßfpsS \o≠\nc Xs∂ hn]-Wnbn-se-Øn®v ae-bm-fn-bpsS `£-W-io-e-߃°v Hcp ]pXp \n¿h-N\w ]I¿∂IpSpw-_amWv \nd-]d {Kq∏ns‚ kmcYn sI.sI I¿Wt‚Xv. At±-l-Øns‚ Hm^okv apdnbn¬ {io\m-cm-b-W- Kp-cptZh\pw {ioIrjvW, KW]Xn hn{K-l-Øn-\p-sa-√msam∏w Ipsd hmN-I-߃ Nn√n´v kq£n-®n-´p-≠v. AXns‚ Xe-s°´v CXm-Wv. ""_‘-߃ hf-cm≥...''. thZmØncn al¿jn-bpsS Ipsd efn-X-amb hmN-I-߃. kpZrV-amb _‘-߃ hf¿Øm≥ DX-Ip∂ Imºv AXn-ep-≠v. Ft¥ Cu hmNI-߃ Xs∂ Nn√n´v kqjn-®ncn-°p-∂p-sh∂v tNmZn-®m¬, I¿W≥ ]dbpw; _‘-ß-fpw Iq´m-bva-bpamWv GXp hnP-bØn-s‚bpw ASn-ÿm-\w. AXv hf¿Øm≥ {]tXy-In-s®m∂pw sNtø-≠. H∂p Nncn®v kwkm-cn-°p-I. ap∂n-ep≈ F√m-h¿°pw Ah-cp-tS-Xmb ]cn-KW - \ \¬Ip-I. sX‰n-≤m-

cW hf¿Øm-Xn-cn-°p-I. IpSpw_-Øn-em-bmepw hyh-kmb ÿm]-\Ø - n-em-bmepw hy‡nIƒ XΩn¬ sX‰n-≤m-cW hcmsX t\m°-Ww. h∂m¬ AXv hfcmsX t\m°-Ww. CsX√mw sIm≠v _‘-߃ kpZr-Va- mbn \n¬°p-sa∂v I¿W≥ ]d-bp-∂p. Hcp Nm°v s\√v IpØn Acn-bm°n hn‰p-sIm≠v Cu cwKØv XpS-°an´ I¿W≥ C∂v {]Xn-Zn\w sNøp-∂Xv S¨ IW-°n\v s\√n-s‚bpw Acn-bp-sSbpw _nkn-\-km-Wv. s\√v ]pgp-ßn, DW-°n, IpØn Acn-bm°n Nm°n¬ sI´p-∂Xp hscbp≈ tPmenIƒ a\p-jy-{]-bXv\w sIm≠v am{Xw \S-Øn-bn-cp∂ Imehpw \nd-]-d-bv°p-≠m-bn-cp-∂p. C∂v B ÿm\Øv B[p-\nI b{¥-kw-hn-[m-\߃ \nd-]-dbn-ep≠v. Htc \ndhpw hen-∏hpw KpW-ta-∑-bpap≈ Acn ]mbv°-‰n-em-°p∂ AXym-[p-\nI tkm¿´Ivkv kwhn-[m-\w. ""Np‰pw \S-°p∂ Imcy߃ kkq£vaw \nco-£n°pI. ]≠v tN\ \¬In

]Icw s\√v hmßn-bn-cp∂ _m¿´¿ kwhn-[m-\a- m-Wp-≠mbn-cp-∂X - v. C∂v kq∏¿ am¿°‰pw s{IUn‰v Im¿Upsa√mw h∂n-cn-°p∂p. AXn\p kam-\a- mb am‰-߃ Fs‚ _nkn-\k - n¬ hcp-Øn. A{Xtb D≈q,'' I¿W≥ ]dbp-∂p. Xs‚ _nkn-\kv kwcw`-Øn\v F∂pw Xmßmbn \n∂Xv kl-[¿anWn AΩnWnbmsW∂v I¿W≥ _lp-am-\t- ØmsS ]d-bp-∂p. aIƒ _n‚ hnhm-ln-Xb - m-Wv. {]n≥kv bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ \n∂v Fw.-_n.F ]mkmb aI≥ _nPp I¿W≥ {Kq∏ns‚ sshkv sNb¿am-\mWn-t∏mƒ. Hcp kp{]-`m-X-Øn¬ aIs\ B ÿm\-sØ-Øn-°pI-bm-bn-cp-∂n√ I¿W≥. ""A—\pw AΩbpw \∂mbn ]d-°p-sa∂ ImcWw sIm≠v am{Xw Infn-°p™v ]d-°-Wsa-∂n-√. AXn\v NndIpw Xphepw D≠m-bmepw ]d°m≥ ]cn-io-e\w IqSntb Xocq,'' _nkn-\-kn-se-Øp∂ bph-X-e-ap-dbv°v ]cn-io-e\w \¬tI-≠-Xns\ I¿W≥ hnh-

cn-°p-∂-Xn-ß-s\. _nkn-\kv ]mc-º-cy-ap≈ IpSpw-_-Øn¬ \n∂p Xs∂-bmWv _nPp hnhmlw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. _nPp-hns‚ `mcy Pn\n Ct∏mƒ AΩ-tbm-sSm∏w Iº\n-bn-seØn {]h¿Ø-\-߃ t\cn´v a\-kn-em-°p∂p. {]mYanI ]cn-io-e-\-߃°p tijw Pn\nbpw \nd-]d {Kq∏n¬ kPo-h-am-Ipw. Ime-Øn-s\mØv amdm≥ F{X s]s´∂v km[n-°p∂pthm A{X-am{Xw IpSpw_ _nkn-\-kn¬ hnP-b-km-[y-Xtb-dp-∂p-sh∂v I¿W≥ A\p-`h-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ ]d-bp-∂p. ""KpW-ta-∑-bp≈ D¬∏-∂-amWv \nd-]d \¬Ip∂-Xv. ho´-Ω-am¿ `£-W-Im-cyØn¬ KpW-ta-∑-bv°mWv {][m\yw \¬tI-≠-Xv. KpWta-∑-bn¬ hn´p-hogvN sNøptºmƒ In´p∂ Xm¬°m-enI em`w Zo¿L-Im-e-tØ°v \jvSta D≠m-°q. \nd-]-dbpsS Cu ASn-ÿm\ Bibw GsXm-cmƒ°pw ]n¥p-S-cm-hp-∂-Xm-sW∂mWv Fs‚ hnizm-kw,'' I¿W≥ ]d-bp-∂p.

I¿Æ\pw `mcy AΩn-Wnbpw a°ƒ _nPp-hn\pw _n‚ _ntPmbv°pw H∏w

\nd-]d {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: sI.-sI.-I¿W≥ (sN-b¿am≥) _nPp I¿W≥ (sshkv sNb¿am≥)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

42

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

s\®p-∏mSw IpSpw-_w (knss¥‰v {Kq∏v)

IrXyw A[n-Im-c-]-cn-[nbpw DØ-c-hm-Zn-Ø-ßfpw temIsØ kvss]kv Hentbm sdkn≥ Ib-‰p-a-XncwKsØ ap≥\nc ÿm]-\amb knss¥‰v C≥U-kv{Sokv enan-‰-Un¬ ÿm]-I≥ kn.hn tP°-_ns‚ t]c-°p-´n-Iƒ hsc Ct∏mƒ kPo-h-am-Wv. Npa-X-e-Iƒ IrXy-ambn hn`Pn®v \¬In {Kq∏ns‚ kmºØnI Imcy-ß-fn¬ am{Xw {i≤ \¬Ip∂ kn.hn tP°_v Ct∏mƒ IqSp-X¬ ka-bhpw kmaqly {]h¿Ø\-߃°mbn am‰n-sh-°p-∂p. ITn-\m-[zm-\-Øn-eqsS kn.hn tP°_v sI´n-∏-SpØ _nkn-\kv km{amPyw a°ƒ°pw _‘p-°ƒ°pambn hn`-Pn®p \¬Ip-∂-Xn¬ At±-l-Øn\v sX√pw Bi-b°p-g-∏-an-√m-bn-cp-∂p. ""kºØp-≠m-°p-tºmƒ Xs∂ AXv hfsc Bkq-{Xn-X-ambmWv D≠m-°n-bn-cp-∂-Xv. Bcp-sS-sbs° t]cn-em-bn-cn°Ww AsX∂v AXp-≠m-°ptºmtg \n›-b-ap-≠m-bn-cp-∂p. kzØpw kºØpw ]n∂oSv ssIam‰w sNøp-tºm-gp≈ \qem-am-e-Iƒ Hgn-hm-°m≥ CXv Gsd klm-bn°pw,'' kn.hn.-tP-°_v ]d-bp-∂p. kn.hn tP°_v ˛G-enbmΩ Zº-Xn-Iƒ°v Bdv -a-°fmWp≈-Xv. tUm.-hnPp tP°_v, sIan-°¬ F≥Pn-\o-bdmb APp tP°-_v, F¬hn ss\\m≥, kn¬hn amWn, an∂ tPm¿Pv, an∂n kPohv F∂n-h-cm-W-h¿. Ch-cn¬ B¨a-°f - mb tUm.-hn-Pp, APp s]¨a-°fn¬ kn¬hn-bpsS `¿Ømhv amWn h¿Ko-kv, F¬hn-bpsS `¿Ømhv ss\\m≥ ^nen∏v,

kn.hn tP°-_ns‚ ktlm-Zc- nbpsS aI≥ tPm¿Pv t]mƒ F∂n-h¿ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\ß-fn¬ kPo-ha- m-bp-≠v. Iº-\nbpsS Ub-d-Iv‰¿am-cmWv Ch¿. Iº-\n-bpsS tem°¬ skbv¬kpw t^mdn≥ skbv¬kns‚ Hcp `mKhpw tImb-º-Øq¿ bqWn‰pw tUm.hn-Pp-hns‚ Npa-X-e-bn-em-Wv. Ib-‰p-a-Xn- _nkn-\kpw I¿Wm-S-I-Ønse lcn-l¿, B{‘-bnse IΩw, tImgnt°mSv bqWn-‰p-I-fpamWv APphns‚ Npa-X-e-bn-ep-≈-Xv. ktlm-Zc ÿm]-\-amb sl¿_¬ sFk-te‰vkv ss{]h‰v enan-‰Uns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰d- psS Npa-Xe - bmWv ss\\m≥ ^nen-∏n-\p-≈Xv. Iº-\n-bpsS kmº-ØnI Imcy-ßf - psS Npa-Xe hln-°p∂Xv ^n\m≥kv Ub-dI - v‰d- mb amWn h¿Ko-km-Wv. {Kq∏v ÿm]-\ß - f - mb daZ dntkm¿Svkv, dnhn-tbd kzo‰vkv F∂n-hb - p-sSbpw {Kq∏ns‚ FdWm-Ipfw Hm^o-kn-s‚bpw NpaX-eb - mWv tPm¿Pv t]mfn-\v. {Kq∏n¬ hfsc IrXy-amWv Hmtcm-cp-Øc- p-sSbpw A[n-Imc ]cn-[nbpw DØ-ch - m-Zn-Øß - f - pw. knss¥‰v {Kq∏n¬ c≠p t]cmWv aq∂mw Xe-ap-dsb {]Xn-\n-[o-I-cn®v Ct∏mƒ kPo-h-am-bp-≈-Xv. tPm¿Pv t]mfns‚ aI≥ ]utem tPm¿Pv {Kq∏v ÿm]-\-amb Acmw-tIm- ^vtfthgvkv C¥ybpsS Ub-d-Iv‰-dmbn {]h¿Øn-°p-∂p. ss\\m≥ ^nen-∏ns‚ aI≥ tP°_v ss\\m≥ knss¥-‰ns‚ Hmkv{Sn-b≥ kwbp‡ kwcw-`amb kntaK tkhdn sSIvt\m-

kn.hn tP°_v IpSpw-_mw-K-ß-tfm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

fPn ss{]h‰v enan-‰Uv F∂ ÿm]-\-Øn¬ Poh-\-°m-c\mbn tN¿∂p-I-gn-™p. IpSpw_-Ønse kv{XoIƒ Bcpw Xs∂ _nkn-\-kn¬ C√. CXn\v {]tXy-In®v Imc-W-sam∂p-an√ F∂v kn.hn tP°_v ]d-bp-∂p. F∂m¬ Poh-ImcpWy {]h¿Ø-\-߃°mbn cq]oIr-X-amb kn.-hn.sP ^ut≠-j-\n¬ `mcy-bmb Gen-bmΩ tP°-_ns‚ t\XrXz-Øn¬ acp-a-°-fmb an\n h¿Kokpw clm\ tP°_pw Dƒ∏sS IpSpw-_-Ønse F√m s]¨a-°fpw kPo-h-ambn {]h¿Øn-°p-∂p≠v F∂v kn.hn tP°_v ]d-™p. {]Xn-h¿jw 70 e£-tØmfw cq]-bmWv Poh-Im-cp-Wy -{]h¿Ø-\-߃°mbn Iº\n sNe-hn-Sp-∂-Xv. sa{Sn-°p-te-j≥ hnZym-`ymk-Øn-\p-tijw 1952¬ I¨kv{S-Ivj≥ _nkn-\k - te°v {]th-in-®psIm≠mWv kn.hn tP°_v Xs‚ _nkn\kv PohnXw XpS-ßp-∂X - v. 1972 emWv knss¥-‰n\v XpS-°an-Sp-∂X - v. c≠p-h¿jw Ign-™t∏mƒ ktlm-Zc- n-bpsS aI≥ tPm¿Pv t]mfpw _nkn-\k - n¬ tN¿∂p. 1976 apX¬ Hentbm sdkn≥-kns‚ Ib-‰p-aXn XpSßn. A∂p-ap-X¬ C¥y-bn¬ \n∂p≈ kvss]kv Hentbm sdkn≥ Ib-‰p-aX - n-bn¬ knss¥‰v ap≥\nc-bn-em-sW∂v kn.hn tP°_v Nq≠n-°m-´n. 1986¬ tImb-ºØ - qcpw 1992¬ tImgn-t°mSpw 2001¬ I¿Wm-SI-bnse lcn-ld- nepw 2008¬ B{‘-bnse IΩØpw bqWn‰p-Iƒ Xpd-∂p-sIm≠v {Kq∏v hf¿®-bpsS \mgn-I° - √ - p-Iƒ

]n∂n-´p. hf¿®-bpsS ]S-hp-Iƒ ]n∂n´t∏mƒ c≠mw Xe-apdsb _nkn-\k - n-te°v ssI]nSn®v Ib-‰m\pw kn.-hn.-tP-°_v {i≤n-®p. ""B¨a-°ƒ _nkn-\kn-te°v h∂n´v Ct∏mƒ 21 h¿jw Ign-bp-∂p. F√mh¿°pw D∂-Xa- mb hnZym`ymkw \¬Im≥ {i≤n-®p. ]T\tijw Ahsc Iº-\nbnse apXn¿∂ DtZym-Kÿ¿s°m∏w tPmen ]cnioen∏n-®p. ^mIv‰d- n-°I - Øpw {]h¿Ø\ ]cn-io-e\w \¬In. CXn-eqsS D¬∏-∂ß - s- f-°pdn®pw D¬∏m-Z\ {]{In-bs- b-°pdn®pw Ah¿°v hy‡-amb [mcW D≠m-bn'' ]pXp Xe-apdsb _nkn-\k - n-te°v ]cn-ioen-∏n-°p∂ hgn-Iƒ kn.hn tP°_v hni-Za- m-°p-∂p. BgvN-bn¬ Hcn-°¬ Ubd-Iv‰¿ t_m¿Uv ao‰nw-Kn-\mbn Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Uv AwK߃ F√m-hcpw HØp-tN-¿∂v {Kq∏ns‚ hf¿®-bv°p≈ X{¥ßƒ sa\-bp-∂p. sIm®n cmPym¥c hnam-\-Øm-hfw Iº-\n-bpsS Ub-d-Iv‰¿ IqSnbmWv kn.hn tP°_v.

knss¥‰v {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ kn.hn.-tP-°-_v, tPm¿Pv t]mƒ, tUm.hn-Pp- tP-°-_v, APptP-°-_v, ss\\m≥ ^nen-∏v, amWn h¿Kokv, ]utem tPm¿Pv, tP°_v ss\\m≥

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

17 43

]n´m-∏n-≈n¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Hutk∏v (sNb¿am≥) ]o‰¿ t]mƒ (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) {^m≥knkv , tXmakv (Ub-d-Iv‰¿am¿)

]n´m-∏n-≈n¬ IpSpw_w (]n´m-∏n-≈n¬ {Kq∏v)

Xe-ap-d-Iƒ ssIamdn h∂ \oXn-t_m[w kaql-Øn\p ap∂n¬ XeXmgvØn \n¬t°≠n hc-cpXv: _nkn-\-kn-te°v IS-°p∂ ]pXp-X-e-ap-dbv°v ]n´m-∏n≈n¬ IpSpw_w \¬Ip∂ D]tZiw CXm-Wv. D]-t`m-‡m°sf h©n-°msX thWw _nkn-\kv F∂-XmWv ]n´m∏n-≈n¬ IpSpw-_-Øns‚ B]vX-hm-Iyw. 1940 Ime-L-´-Øn¬ tlm´¬ _nkn-\-kneqsSbmWv aqhm-‰p-]pg Bÿm-\am-bp≈ ]n´m-∏n-≈n¬ IpSpw_w _nkn\kv temI-

sØ-Øp-∂-Xv. CXn\v Np°m≥ ]nSn-®Xv ]n´m-∏n≈n¬ ]t{Xm-km-bn-cp-∂p. 1950Ifn¬ ae-©-c-°ns‚ samØ-hym-]-c-Øn-te°v IS∂p. 1979Ifn¬ s]cp-ºm-hqcn¬ ]n´m-∏n-≈n¬ sdUnsabvUv tjmdqw Xpd-∂p. 1989Ifn-emWv Ch¿ tlmw Aπ-b≥kkv taJ-e-bn-te°v IS-°p-∂-Xv. ]t{Xm-kv-˛-a-dnbw Zº-XnIƒ°v F´v a°-fm-bn-cp-∂p. Ah¿s°-√m-h¿°pw D∂X

hnZym-`ymkw sImSp-°m-\mWv ]t{Xmkv {i≤n-®-Xv. F≥Pn\o-b-dnwKv AS-°-ap≈ s{]m^j-W¬ _ncp-Z-߃ t\Snb Ch¿ ]t£ ]nXm-hns‚ _nkn-\kv ]mc-ºcyw sISmsX kq£n-®p. sIan°¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncp-Zsa-SpØ tijw Hcp Zim-_vZØn-tesd°mew BcmwtIm F∂ Iº-\n-bn¬ tPmen sNbvX ]t{Xm-kns‚ aI≥

]o‰¿ t]mfmWv Ct∏mƒ ]n´m-∏n-≈n¬ {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰¿. Ct±-lØns‚ aqØ tPyjvT≥ Hutk∏v {Kq∏v sNb¿am≥ ]Zhn hln-°p-∂p. a‰v ktlm-Z-c-∑m-cmb tXma-kv, hn¬k¨ F∂n-h¿ {Kq∏v Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. tlmw Aπ-b≥kkv taJe-bn-te°v IS∂ ]n´m-∏n≈n¬ {Kq∏v s]cp-ºm-hq¿,

tImX-aw-K-ew, Fd-Wm-Ipfw F∂n-hn-S-ß-fn-embn 14 tjmdq-ap-I-fmWv Bcw-`n-®-Xv. CXn-\p-tijw ap≥\nc tlmw Aπ-b≥k-kv, Ce-Ivt{SmWn Ivkv Iº-\n-I-fpsS samØ-hnX-c-Whpw Ch¿ Gs‰-Sp-Øp. CSp-°n, Fd-Wm-Ip-fw, tIm ´bw, Be-∏pg F∂o Pne-Ifnse 350¬∏cw Uoe¿am¿°v D¬∏-∂-߃ hnX-cWw sNøp∂ ]n´m-∏n-≈n¬ sF.F-kv.H AwKoImcw t\Snb ÿm]-\ß-fn-sem-∂mWv. ""kXyk-‘a- mb ˛ _nkn\kv AXmWv RßfpsS ]mc-ºc- yw. ASn-Ød Dd-∏n-®v, ISpØ kmº-ØnI A®-S° - tØmsS apt∂-dn-bm¬ hnPbw kp\n-›n-Xa- m-Ip-sa∂mWv A\p-`h - ß - ƒ Rßsf ]Tn-∏n-°p-∂Xv,'' ]o‰¿ t]mƒ ]d-bp-∂p.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

]n´m-∏n-≈n¬ {Kq∏v ÿm]-I≥ ]t{Xmkv IpSpw-_mw-Kß-ƒs°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

44

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

I≠w-Ip-fØn

]pXnb apJw, ]pXnb `mhw ssIhn-SmØ ]mc-ºcyw ]mc-ºcy sshZy IpSpw-_߃ {KmaoW tIc-f-Øns‚ Pohn-X-Øns‚ `mK-am-bn-cp-∂p. Ch-bn¬ `qcn-`m-Khpw anSp-°cmb ]n∑p-d-°m-cn-√m-sX, ImeØn-s\mØv am‰-߃ Dƒs°m≈msX thc-‰p-t]m-bn. F∂m¬ Hcp alm-ssh-Zys‚ ]ng-bv°mØ Ipdn-∏p-Iƒ°v B[p-\nI Ime-Øn\v A\ptbm-Py-amb cq]-`m-h-߃ \¬In sI.]n ]t{Xmkv sshZy≥kv I≠w-Ip-fØn sshZy-ime cmPy-Øns‚ AXn¿Øn-Iƒ IS∂v hf-cp-Ibm-Wv. CXn\v t\XrXzw \¬Ip-∂Xv ]t{Xmkv sshZys‚ aI-\mb sI.]n hn¬k\pw. ""]nXm-hn-s\m-∏-an-cp∂v h¿j-ß-tfmfw acp∂v Ipdn-®t∏m-sgms° \mS-dn-bp∂ Bbp¿thZ {_m≥Umbn

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

I≠w-Ip-f-Ønsb am‰-W-sa∂ Nn¥-bm-bn-cp-∂p. h¿j-Øn¬ ZpxJ-sh-≈n-bmgvN am{Xw Ah[n-sb-SpØv A[zm-\n® B \mfp-I-fn¬ I≠ kz]v\Øns‚ km£m-XvIm-c-amWv Ct∏m-gsØ I≠w-Ip-fØn'', hn¬k≥ ]d-bp-∂p. Hu]-Nm-cnI-ambn A`y-kn-°m-Xn-cp-∂n´pw h¿j-ß-fpsS A\p-`-h-k-ºØn¬ Bbp¿thZ NnIn’IfpsS D≈-d-Iƒ lrZy-ÿam-°nb hn¬k¨ PohnX]¶m-fnsb sXc-s™-SpØ-t∏mgpw {]Ya ]cn-K-W\ \¬In-bXv Bbp¿th-Z-Øn\p Xs∂. ""Bbp¿thZ tImsf-PpI-fn-emWv Rm≥ PohnX ]m¶m-fnsb sXc-™-Xv. Hcp Bbp¿thZ tImsf-Pn¬ \n∂v tUm. tdmkv tacnsb Is≠Øn'', hn¬k≥ ]d-bp∂p. Bbp¿thZ cwKsØ Cu A]q¿h Zº-Xn-Iƒ C∂v cmPym-¥c Xe-Øn¬ Xs∂ {]i-kvX-cm-Wv. tUm. tdmkv tacn hn¬ks‚ hnZ-Kvt[m-]tZiw tXSn hntZ-i-Øp-\n-∂S°w Zn\w-{]Xn \nc-h[n IØp-I-fmWv hcp-∂-Xv. Cu Zº-Xn-I-fpsS aqØ aI≥ ]t{Xmkv hn¬k≥ IpSpw_ ]mc-ºcyw ]n¥p-S-cm-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-Wv.

_n.-F.Fw.F-kv c≠mw h¿j hnZym¿∞n-bmWv ]t{Xm-kn-t∏mƒ. hnZym¿∞n-Ifmb tacn B≥ {_nPn-Øv, Ipcp-hnf hn¬k≥ F∂n-hcmWv hn¬k≥-˛-tUm.- tdmkv tacn hn¬k≥ Zº-Xn-I-fpsS a‰v a°ƒ. hn¬ks‚ ktlmZ-c-]p-{X≥ tUm. ]o‰¿ {^m≥knkpw I≠w-Ip-f-ØnbpsS {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPoh-am-bp-≠v. Xncp-h-\-¥-]p-cØp≈ I≠w-Ip-fØn kq∏¿ kvs]jym-en‰n Bip-]-{XnbpsS AUvan-\n-kvt{S-‰dmWv tUm.- ]o-‰¿.

s{]m^-j-W¬ anIhv sshZy ]mc-º-cy-Øns\m∏w \ho\ hn]-W-\-X-{¥ßfpw AXym-[p-\nI kmt¶Xn-I-hn-Zybpw ka-\z-bn-∏n®v apt∂-dp∂ I≠w-Ip-fØn Hcp NphSv ap∂n¬ \n¬°p-∂Xv s{]m^-j-W¬ anI-hns‚ IcpØn-em-Wv. {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb hn¬k\pw {Kq∏v P\-d¬ amt\-P-cmb _m_phpw No^v amt\-Pcpw tN¿s∂-Sp-°p∂ Xocp-am-\-߃ AWp-hnS sX‰msX \S-∏m-°m-\p≈ kwhn-[m-\-amWv I≠w-Ip-fØn-bn-ep-≈-Xv. ""Cu kmºØn-I-h¿j-Øn¬ t\tS≠ e£y-߃ hy‡-ambn Bkq{XWw sNø-s∏´p Ign-™p. AXv ka-b-_-‘n-X-ambn Xs∂-bmWv apt∂m-´p-t]m-Ip∂-sX∂p hne-bn-cp-Øn-bm¬ aXn,'' hn¬k≥ ]d-bp-∂p. ]mc-º-cy-ambn ssIamdn In´nb Bbp¿thZ NnIn-’mhn-[n-I-sfbpw Huj-[-ßsfbpw \ho\ Ime-Øn-\-\pk-cn®v ]cn-jvI-cn®v I≠w-IpfØn c‡-k-Ω¿±w t]mep≈ Akp-J-߃°v Im]vkyq-fpIfpw Sm_ve-‰p-Ifpw hn]-Wnbn-se-Øn-°p-∂p. sXßn≥ ]q°p-emZn ckmb-\w, GemZn telyw XpSßn I≠w-Ip-fØnbpsS {_m≥UUv Huj-[-߃ IqSpX¬ sa®-s∏-SpØn ]pXnb ]mbv°nw-Kn¬ hn]-Wn-bn-¬ ]p\c-h-X-cn-∏n-°p-I-bmWv. H∏w Bbp¿thZ Bip-]-{Xn, Sqdnkw tI{μ-߃ tI{μo-I-cn®p≈ Bbp¿thZ sk‚-dpIƒ, Bbp¿th-ZnIv dntkm¿´v F∂n-h-bn-eqsS {]h¿Ø\w

sI.]n hn¬k\pw `mcy tUm. tdmkv tacn hn¬k\pw

hn]p-e-am-°p-I-bm-Wv. AXn-c-∏n-≈n-bn-emWv I≠w-Ip-f-Øn-bpsS Bbp¿thZnIv dntkm¿´v k÷-am-Ip∂Xv. 15 Fb¿I-≠o-j≥ tIms´-Pp-I-fmWv Chn-sS-bp-≈Xv. IpSpw-_-tØm-sSm∏w hnt\m-Z-k-©m-c-tI-{μ-ß-fn¬ Xma-kn-°m\pw H∏w Bbp¿thZ NnIn-’-Iƒ \SØm-\p-ap≈ kuI-cy-amWv Chn-sS-bp-≈-Xv. amf-bv°-SpØv hen-b-]-dºv, Bep-h, Fd-Wm-Ip-fw, Xriq¿, Ccn-ßm-e-°p-S, Xncp-h\-¥-]pcw F∂n-hn-S-ß-fnepw I≠w-Ip-f-Øn-bpsS Bip-]{Xn-Iƒ {]h¿Øn-°p-∂p. CtXm-sSm∏w tUmIv‰-dpsS tkh-\-hp-a-S-°-ap≈ kuI-cy߃ e`y-am-°p∂ Bbp¿thZ ¢n\n-°p-Ifpw kwÿm-\-saºmSpw hym]n-®p-sIm-≠n-cn-°pIbm-Wv. H∏w _mw•q¿, apwss_, sNss∂, U¬ln F∂n-hn-S-ß-fn-te°pw I≠wIp-fØn {]h¿Ø\w hym]n-∏n°p-I-bm-Wv. B≥Uam≥ Zzo]nte°v Ch¿ DS-s\-Øpw.

sI.]n ]t{Xmkv sshZy≥kv I≠w-Ip-fØn sshZy-ime kmc-Yn-Iƒ: sI.]n hn¬k≥ (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) tUm. tdmkv tacn hn¬k≥ (No^v ^nkn-jy≥)

Kƒ^n¬ \n∂v aS-ßn-sb-Øp∂-h¿°v Npcp-ßnb apX¬ap-S°n¬ Bbp¿thZ cwKØv _nkn-\kv Bcw-`n-°m-\p≈ _nkn-\kv tamU-emWv Bbp¿thZ ¢n\n-°p-I-fn-eqsS I≠w-Ip-fØn Hcp-°p-∂-Xv. ""\msf-Iƒ ap∂n¬ I≠mWv I≠w-Ip-f-Øn-bpsS Hmtcm Nph-Sp-sh-∏pw. AXn-\\p-kr-X-ambn s{]m^-j-Wenkhpw kmt¶-Xn-I-hn-Zybpw R߃ ka-\z-bn-∏n-°p∂p'', hn¬k≥ ]d-bp-∂p.

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

45

sX°pw]pdw IpSpw_w (CΩm-\p-h¬ {Kq∏v)

hnP-b-Øns‚ \nd°q´v Hcp henb kz]v\sØ ]n¥p-S¿∂v hnPbw t\Sm≥ CΩm-\p-h¬ {Kq∏ns\ klmbn-®Xv Hcp a\kpw Hcp e£y-hp-ambn apt∂-dp∂ \mev ktlm-Z-c-∑m-cpsS Iq´mbva-bmWv. Xriq¿ Pn√-bnse Bº√q-cn-\-SpØv aÆw-t]-´-bn¬ Im¿jn-I-hr-Øn-bnepw I®-h-SØnepw apgp-In-bn-cp∂ sX°pw-]pdw Hutk-∏n¬ \n∂mWv Ct∏m-gsØ CΩm\p-h¬ {Kq∏ns‚ ]nd-hn. sNdnb coXn-bn¬ \S-∂n-cp∂ I®-h-S-Øn¬ \n∂v XpWn-°®-h-S-Øn-te°v Hutk∏v hgnam-dp-∂Xv 1990emWv. {KmaoW taJ-e-bnse G‰hpw hnim-eamb sSIvssì tjmdq-amWv aÆw-t]-´-bn¬ Hutk∏v Xpd∂-Xv. C∂v At±-l-Øns‚ a°-fmb jmPp, ss_Pp, cmPp, PnPp F∂n-h¿ CΩm-\ph¬ {Kq∏n\v ]pXnb hf¿®m]m-X-Iƒ sh´n Xpd-°p-∂p. ""10,000NXp-c-{i-bSn hnkvXo¿W-ap≈ tjmdqw A∂v aÆw-t]´bn¬ Xpd°m≥ ]nXmhv ss[cyw ImWn°p-I-bm-bn-cp-∂p. kz¥w \m´nse P\-߃°v G‰hpw

anI® XpWn-Ø-c-ßfpw tkh\hpw e`y-am-°p-I-bm-bn-cp∂p At±-l-Øns‚ e£yw,'' CΩm\p-h¬ {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb Sn.H ss_Pp ]d-bp-∂p. hepXv kz]v\w ImWm\pw hgn-amdn \S-°m\pw F∂pw {ian-®n-cp∂ Hutk∏v a°sfbpw B ]mX-bn-te-°mWv ssI]n-Sn-®p-sIm-≠p-h-∂-Xv. G‰hpw \√ XpWn-Ø-c-ßfpw ]pXnb ^mj\pw t\cn´v tjmdq-an-se-Øn-°m≥ a°-fnsem-cm-fmb jmPp-hns\ Hutk∏v kqd-Øn-te°v Ab®tXmsS CΩm-\p-h¬ kmco-kns‚ hf¿® Bcw-`n-®p. ]n∂oSv Xriq¿ \K-c-Ønte°v h∂ CΩm-\p-h¬ tlmƒsk-bvenepw dos‰bvenepw X\-Xmb ap{Z ]Xn-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p. ""A∂v XpWn-Ø-cß-ƒ hmßp-∂-Xp apX¬ D]-t`m-‡r-tk-h\w hsc-bp≈ Imcy-߃ R߃ t\cn-´m-bn-cp-∂p sNbvXn-cp-∂Xv. hf¿®-bpsS Hcp L´w hsc \ap°v F√mw t\cn´v sNømw. ]n∂oSpw Db-c-ß-fnte°v t]mIm≥ s{]m^-j-Wep-Isf {Kq∏n-te°v sIm≠p-h-

tc≠n hcpw. R߃ AXv sNbvXp. AXns‚ KpWhpw {Kq∏n-\p-≠m-bn,'' ss_Pp ]dbp-∂p. Hcp h¿jw apºv Xriq¿ i‡≥ _kv Ãm≥Un-\-SpØv {]h¿Ø\w Bcw-`n® CΩm\p-h¬ kn¬°vkv dos‰-bvenwKnse ]pØ≥ apJ-amWv A\m-h-cWw sNbvX-Xv. ]pXnb tjmdqw Xpd∂v A[nI \mƒ Ignbpw apºv Hutk∏v ac-W-a-S-™p. _nkn\-kn¬ Hutk-∏n-s\m∏w \n∂n-cp∂ `mcy B\n Hutk∏ns‚ ta¬t\m-´-ØnemWv aÆw-t]-´-bnse tjmdqw {]h¿Øn-°p-∂-Xv. hen-∏-s®-dp∏-an-√msX \mev t]cpw H‰ a\-tkmsS {Kq∏ns\ apt∂m´p \bn-°p-tºmƒ Xs∂ Hmtcmcp-Ø¿°pw hy‡-amb DØ-chm-Zn-Ø-ß-fp-≠v. amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb ss_Pp {Kq∏ns‚ ^n\m≥kv hn`m-KØn\v t\XrXzw \¬Iptºmƒ jmPp-hn-\mWv ]¿t®kns‚ Npa-X-e. Ãm^v sh¬s^-b¿, Poh-\-°m-cpsS ]cn-io-e\w F∂o Imcy-߃ cmPp-hns‚ Npa-X-e-bn-em-Wv. {Kq∏ns‚ ssZ\w-Zn\

{]h¿Ø\߃°v ta¬t\m´w \¬Ip-∂Xv PnPp-hm-Wv. \mev ktlm-Z-c-∑mcpw Hcp ho´n¬ Xs∂-bmWv Xma-kw. F√m Znh-khpw Xriq¿ \K-c-Ønse hnhn[ `mK-ß-fnse tjmdq-apIƒ ]q´nb tijw ktlm-Z-c∑m¿ i‡≥ Ãm≥Un-\SpØp≈ CΩm-\p-h¬ kn¬°vkn-se-Øpw. AhnsS \n∂v Hcp-an-®mWv ho´n-te°p t]mIp-I. ""F√m-h¿°pw IqSn H∂n®p Xma-kn-°m≥ ]‰p∂ hoSv ]Wn-b-Ww. CΩm-\p-h¬ kn¬°vkns\ kwÿm-\Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn-te°v IqSn hf¿Ø-Ww,'' \mev ktlm-Z-c-∑mcpw H∂n-®n-cp∂v `mhn ]cn-]m-Sn-Iƒ hni-Zo-I-cn°p-∂p.

CΩm-\p-h¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Sn.H ss_Pp (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿), jmPp, cmPp, PnPp (Ub-d-Iv‰¿am¿)

CΩm-\p-h¬ kmc-Yn-Iƒ: PnPp, ss_Pp, jmPp, cmPp F∂n-h¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

46

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv ^man-en-Iƒ IpcpSm aÆn¬ IpSpw_w (Cw]o-cn-b¬ {Kq∏v)

Cw]o-cn-b¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Cutim tPm¨, _n\p Cutim tPm¨, F_n Cutim tPm¨

Rm

bdmgvNI-fn¬ ]≈nbn¬ \n∂v Xncn-s®-Øn°gn™v ho´n¬ Hcp-an-®p Iq-S-W-sa-∂Xv ChnsS AenJnX \nb-a-am-Wv. ]ns∂ Hcpan®v t{_°v^mÃv Ign-°pw. ]nXmhpw a°fpw Hcpan®ptN¿∂p-I-gn-™m¬ ]ns∂ IpSpw-_-thZn-bmtWm AtXm t_m¿Uv ao‰nw-KmtWm F∂v th¿Xn-cn-®-dnbm-\m-In-√. sIm®psIm®p Xam-i-Iƒ apX¬ _nkn-\kns‚ \n¿WmbI Xocp-am-\߃°v hsc DuWptai thZn-bm-tb°mw. F∂m¬ C{X A\u]-Nmcn-I-a√ Cw]o-cnb¬ {Kq∏ns‚ _nkn\kv coXn-Iƒ. kmcYnI-sf√mw anI®

s{]m^-j-W-ep-I-fm-Ip-tºmƒ {Kq∏nepw s{]m^jW-enkw kzm`m-hn-Iw. Ce-Iv{Sn-°¬ tIm¨{Sm-Iv‰nwKv Iº-\n-bn¬ \mep-h¿jw Ce-Iv{Sn-°¬ F≥Pn-\o-b-dmbn tkh-\-a-\pjvTn® tij-amWv Cutim tPm¨ Cw]o-cn-b¬ F≥Pn\o-tbgvkn\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. 1971-em-bn-cp∂p XpS-°w. BZyw Ce-Iv{Sn-°¬ tIm¨{SmIv‰nw-Kn-em-bn-cp∂p XpS-°w. ]n∂oSv sshhn-[yam¿∂ taJ-e-I-fn-eqsS {Kq∏v IS-∂p-t]m-bn. Ct∏mƒ Cw]ocn-bn¬ {Kq∏n-\p- Iosg Cw]ocn-b¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv Iº\n, Cw]o-cn-b¬ kzn®v Kntbgvkv ss{]h‰v enan-‰Uv, kv{SIvN-d¬ ss^t_gvkv B≥Uv eman-t\‰vkv F∂o ÿm]-\-ßfp≠v. Cw]o-cn-b¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv Iº\n F√m-hn-[-amb Ce-{Œn-°¬ tIm¨{SmIv‰v h¿°p-Iƒ tIcf-Ønepw tKmhbnepw \SØn hcp-I-bm-Wv. tIc-f-Ønse

BZysØ 400 sI.hn. k_vtÃj≥ CdIv‰v sNbvXXv Cw]o-cnb¬ F≥Pn\o-b-dnwKv Iº-\n-bm-Wv. Cw]o-cn-b¬ kzn®v Kntbgvkv ss{]h‰v enan-‰-Uv, 11 sI.hn hmIzw k¿Iyq´v t{_°¿ \n¿an-°p-∂Xv F._n.-_n.bpsS (knÃw lukv ) klI-c-W-tØm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv. Cutim tPmWns‚ a°fmb _n\phpw F_nbpw Ct∏mƒ _nkn-\k - n-ep-≠v. k¿h ]n¥p-Wb - p-taIn Cutim tPmWns‚ `mcy t{Kkp-ap-≠v. Cutim tPmWns‚ ktlm-Zcn Pm\Ω tXmakv ]tc-X\ - mb apØq‰v ]m∏-®s‚ ]Xv\n-bmWv. Ce-Iv{Sn-°¬ F≥Pn\o-bdnwKv t\Snb tij-amWv aqØ-a-I≥ _n\p _nkn-\kn¬ FØp-∂-Xv. {Kq∏ns‚ ]m¿SvWdmb _n\p Ct∏mƒ sSIv\n-°¬ FIvkn-Iyq-js‚ Npa-X-e-bmWv hln-°p-∂-Xv. Fw.-_n.F ^n\m≥kn¬

kvs]j-ssekv sNbvX F_n ]m¿SvWdpw Hm∏-tdj≥kv Xe-h-\p-amWv. ""_nkn-\k - n-¬ Xm¬∏cyw Hcn-°epw a‰m¿°pw D≠m-°nØcm≥ Ignbn-√. AXn-\p≈ A`n-cpNn kzbw D≠m-t°-≠Xm-Wv. sNdp-∏Ø - nse Xs∂ a°ƒ°v _nkn-\k - n-s‚ Hmtcm Imcy-ßfpw Adn-bm≥ {]tXyI Xm¬∏cyw D≠m-bncp-∂p. AXv hf¿ØpI am{Xta Rm≥ sNbvXp-≈p,'' Cutim tPm¨ ]d-bp-∂p. HsØm-cp-a, ]c-kv]c kl-I-c-Ww, Sow h¿°v F∂nh Hcp-an-°p-tºmtg hnPb-ap-≠mIq F∂v hniz-kn°p∂ Cu ÿm]-\-Øns‚ kmc-Yn-Iƒ sshIn´v A©paWn-°p-tijw A¬∏-t\cw Hcp-an-®n-cp∂v HutZym-KnI Imcy-߃ kwkm-cn-°pw. Iº-\n-bnse s{]m^-j-W-epI-fmbn, XnI®pw s{]m^jW¬ coXn-bn¬ Xs∂.

Top Business Families of Kerala

s{]m^-j-W¬ IpSpw_w

Cutim tPm¨ a°-fmb _n\p tPm¨ Cutim, F_n Cutim F∂n-h-tcm-sSm∏w

t]mt∂m¿ IpSpw-_w (lukv Hm^v πmÃnIvkv {Kq∏v)

kmc-Yn-Iƒ: ]n.sI tPmkv (amt\-PnwKv ]m¿SvW¿)

aptº \S∂ hyh-km-bn-Iƒ

kmPp, kotPm, kPn (]m¿SvW¿am¿)

G

gv ]Xn-‰m-≠ns‚ _nkn\kv ]mc-º-cy-amWv ]mh-d-´nbnse t]mt∂m¿ IpSpw-_-Øn\p-≈-Xv. Im¿jnI ]›m-Ø-eap≈ IpSpw-_-Øn¬ \n∂v kz¥w hgn tXSn adp-\m-´nte°p t]mb ]n.H sIm®ph¿°n-bn¬ \n∂mWv Cu IpSpw-_-Øns‚ _nkn-\kv Ncn{Xw Bcw-`n-°p-∂-Xv.

a{Zm-kn¬ 1940¬ tlm´¬ _nkn-\kv Bcw-`n® sIm®ph¿°n 1945¬ _n¬UnwKv sa‰o-cn-b¬ hn¬∏-\-bn-te°v Nph-Sp-am-‰n. sI´nS \n¿am-WØn-\p-th≠ F√m km[-\km-a-{Kn-Ifpw Hcp IpS-°o-gn¬ AWn-\n-cØnbp≈ _nkn-\kn-te°v 1980emWv sIm®ph¿°n-bpsS aqØ-a-I≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

]n.sI tPmkv IS-∂p-h-cp-∂-Xv. ktlm-Z-c-ß-fmb t]mƒ, tXma-kv, {^m≥knkv F∂nhcpw tPyjvTs‚ ]mX ]n¥pS¿∂v IpSpw_ _nkn-\-kn¬ ]¶ptN¿∂p. 1982¬ ]n.hn.kn ^n‰nwKvkv am\p-^m-IvN-dnwKv taJ-e-bn-te°v IS∂ {Kq∏v ktlm-Z-c-∑m-cpsS Iq´m-bvabn¬ AXn-thKw apt∂-dn. _nkn-\kv IqSp-X¬ Db-c-ßfn-te-s°-Øn-°m≥ 1993¬ ktlm-Z-c-∑m¿ {Kq∏nse kwcw-`-ß-fpsS ta¬t\m´w hn`-Pn-s®-Sp-Øp. ]n.hn.kn ss]∏v \n¿am-W-Øn-\p≈ Akw-kvIrX hkvXp-°-fpsS hn]-W-\ -Np-a-X-ebvs°m∏w Hm´v Iº-\n-bp-amWv tPmkn\v e`n-®-Xv. Z£n-tW-¥y-bn-em-Zy-ambn Fkv.-U-ªyp.-B¿ ^n‰nw-Kvkv \n¿am-W- bq-Wn‰v Bcw-`n®Xpw a{Zm-kn-\-SpØv amw•q¿ ssS¬kv B≥Uv {_nIvkv F∂ kwcw`w Bcw-`n-®Xpw

]n.sI tPmkm-Wv. C∂v tPmkn-s\m∏w At±l-Øns‚ aq∂v a-°fpw kPoh-am-bp-≠v. Ãm¿ am¿°-‰nw-Kv, km\n Ãm¿ F∂ {_m≥Unep≈ sÃbv≥sekv Ão¬ In®¨ kn¶v \n¿amW Øns‚ Npa-Xe F∂n-hsb√mw aqØ a-I-\mb kmPphn\m-Wv. {Kq∏v hn]W\w sNøp∂ F√m-hn[ πmÃnIv Akw-kvIr-X-h-kvXp°-fp-sSbpw hn]-W-\ -Np-a-Xe c≠m-asØ aI≥ kotPm-hn\m-Wv. aq∂m-a≥ kPn tIc-fØn\p ]pdØv Ãm¿ am¿°‰nw-Kns‚ Npa-Xe hln-°p∂p. H∏w ssS¬ \n¿am-W -bqWn-‰v, kwÿm-\-Øn\p ]pdØp≈ {Kq∏ns‚ Irjn-bnSw F∂n-h-bp-sS-sb√mw Npa-Xebpw Ct±-l-Øn\p Xs∂. sshhn-[y-am¿∂ _nkn-\-kpIƒ hyXykvX Xe-ß-fn¬ \ne-\n¿Øn \S-Øp∂ coXnbmWv tPmkv Ah-ew-_n®p hcp-∂-Xv.

]n.sI tPmkv, a°ƒ kmPp, kotPm, kPn F∂n-h¿s°m∏w

`mhn ]≤-Xn-I-fpsS Bkq-{X-Ww, ^n\m≥kv amt\-Pvsa‚ v F∂n-h-bnse√mw tPmkn\v Xt‚-Xmb ssien-bp-≠v. Hmtcm aWn-°qdn-sebpw hchv sNe-hp-Iƒ {i≤n-°p∂ tPmkv Xs‚ Poh-\-°m¿°v thX\w \¬Ip-∂Xv Ah-cpsS {]h¿Ø-\-£-aX ASn-ÿm-\am-°n-bm-Wv. ""tPmen-°-\p-kcn®v thX\w AXmWv Fs‚ ssien. I¿i-\-amb kmºØnI A®-S°hpw thWw. Hmtcm D¬∏-∂-Øn-s‚bpw tImÃnwKpw ]c-a-{]-[m-\-amWv. sNehv Npcp-°¬ F∂m¬ thtÃPv ]c-am-h[n Ipd-bv°pI F∂Xp IqSn-bmWv. Iº\n DS-abv°p am{X-a√, tPmen-°m¿°pw "hnj≥' thWw,'' Iº-\nsb s{]m^j-W-en-k-Øns‚ ]mX-bneqsS \bn-°p∂ tPmkv ]dbp-∂p.

Top Business Families of Kerala

lukv Hm^v πmÃnIvkv {Kq∏v

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

47

Du°≥kv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: bp.F h¿Kokv (sNb¿am≥), bp.hn s_∂n, bp.hn tPmkv, bp.hn am¿´n≥

Du°≥kv IpSpw_w (Du°≥kv {Kq∏v)

Icn-ho-´n-bn¬ sImØnb Iq´mbva Xe-ap-d-I-fpsS A¥-chpw Bi-b-ß-fpsS kwL-´-\hpw Cu IpSpw-_-Ønen√. ImcWw 73Imc-\mb ]nXmhns‚ Bi-b-Øn-\n-t∏mgpw bph-Xz-am-Wv. AXn-s\m∏w HmSm≥ ]e-t∏mgpw km[n-°p∂n-s√∂ ]cm-Xn-bmWv a°fmb s_∂n°pw tPmkn\pw am¿´n-\p-ap-≈-Xv. 1957¬ XpS-ßp∂p Nme-°pSn-bnse Du°≥kv IpSpw_Øns‚ _nkn-\kv Ncn-{Xw. tIm¨{Sm-Iv‰s- d∂ \ne-bn¬ \n∂v ac-Øns‚ I®-hS- Ø - n-

te°v IS∂ bp.F. h¿Kokv A∂v ac-°® - h - S- Ø - ns‚ tI{μam-bn-cp∂ Nme-°p-Sn-bn¬ XSnan√v ÿm]n®v apt∂ \ - S- ∂ - p. C∂pw At±-lØ - ns‚ ssien AXp-Xs- ∂. ""an√n¬ s{Ibn≥ ÿm]n-°p∂ Imcy-Øn¬, dntkm¿´v XpS-ßp∂ ImcyØn¬, dnb¬ FtÉv taJ-ebn-te°v {]h¿Ø\w hym]n°p-∂X - n¬ F∂p-th≠ GXpIm-cy-Ønepw Rß-tf-°mƒ thK-Øn¬ Xocp-am-\s- a-Sp-°p∂Xv At±-la- m-Wv. C∂p sNtø≠ Imcyw Ct∏mƒ

Xs∂ sNøp-I. CXmWv At±l-Øns‚ ssien,'' ]nXmhns‚ _nkn-\kv ssiensb Ipdn®v c≠m-asØ aI\pw Du°≥kv {Kq∏ns‚ No^v FIvkn-Iyq-´n-hp-amb bp.hn tPmkv ]d-bp∂p. C∂v GsXm-cm-fp-sSbpw kz]v\K - rlw AWn-bn-s®m-cp°m-\m-hi - y-amb D¬∏-∂ß - fpsS kºq¿W t{iWn-bmWv Du°≥kv {Kq∏v e`y-am-°p-∂Xv. B\-ae k^mcn B≥Uv Sq¿kv F∂ kwcw-`-Øn-eqsS Sqdnkw taJ-e-bnepw {Kq∏v

thdn´ ]mX tXSp-I-bm-Wv. ^¿Wn-®¿, ^¿Wn-jnwKv sa‰ocn-b¬, lm¿Uvshb¿,- km-\n‰dnshb¿, ssS¬kv, •mkv, ssπhp-Uv, ta®n¬ jo‰p-Iƒ, s]bv‚ vkv, t]mfnjv XpSßnb sshhn-[y-am¿∂ D¬∏∂-ßf - psS t{iWn Ah-X-cn-∏n°p∂ Du°≥kns\ tXSn t_mfn-hp-Un¬ \n∂p-hsc an∂pw-Xm-c-ß-sf-Øp∂p. Bep-h, A¶-am-en, Nme°p-Sn, Idp-Ip‰n F∂n-hn-Sß - fn¬ Du°≥kns‚ tjmdq-apI-fp-≠v. Idp-Ip-‰n-bnepw Nme°p-Sn-bnepw ^mIv‰d- n-If - pw. F¥nepw GXnepw ]pXp-a- tXSp∂ h¿Kokpw a°fpw Du°≥kn\v ]pXnb apJw sImSp-°m-\p≈ Xbm-sd-Sp∏n-em-Wv. CXns‚ `mK-ambn F√m tjmdq-ap-Ifpw \hoI-cn-°p-Ib - m-Wv. H∏w XSn _nkn-\k - nse {]mamWyw \ne-\n¿Øm≥ hntZ-ic- mPy-ßf - n-te°pw {]h¿ Ø\w hym]n-∏n°p-∂p. ""H∂n®p \n¬°ptºmƒ F¥pw t\cn-Sm-

\p≈ IcpØv In´pw. AXmWv Du°≥kns‚ hnPb-c-lkyw,'' tPmkv Nq≠n°m-´p-∂p. GXv kml-N-cyØnepw anI® coXn-bn¬ _nkn-\kv apt∂m-´p-sIm≠p t]mIm≥ Ch¿°v km[n-°p∂Xpw CXpsIm≠pXs∂. F∂pw _nkn-\kv Imcy-߃ ]nXm-hns‚ km∂n-[y-Øn¬ N¿® sNømsX a°ƒ aqhcpw Dd-ßn-√. a°ƒ ]dbp∂ GsXmcp \qX-\m-ibhpw hf¿®bv°v A\n-hm-cysa-¶n¬ XS-k-hm-Z-ap-∂-bn°msX ]nXmhv kΩ-Xn-®n-cn-°pw. {]Ir-Xn-sbbpw AXnse Poh-Pm-e-ß-sfbpw s\t©mSv tN¿Øp\n¿Øp∂ Du°≥kv IpSpw-_-Øn¬ a‰p Nne¿ IqSn-bp-≠v. Ip©psh∂ B\bpw kpμ¿, tkmWnb F∂o c≠v H´-Ißfpw Ubm-\, Pqen F∂nßs\ c≠v IpXn-c-Ifpw A`n\hv F∂ Ip´n-°p-Xn-cbpw Du°≥kv Iq´p-Ip-Spw-_Øns‚ `mKw Xs∂.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

Du°≥kv IpSpw_w: h¿Kokpw `mcy tdmknbpw a°-ƒ°pw acp-a-°ƒ°pw t]c-°p´nIƒ°p-sam∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

48

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

hmg-∏p≈n IpSpw_w (aW-∏pdw ^n\m≥kv)

thdn´ Nn¥-Iƒ, thdn´ hgn-Iƒ A

c\q-‰m-≠ns‚ ]mc-ºc- yap≠v aW-∏p-dw {Kq∏n-\v. ]t£, bph-Xz-Øns‚ {]k-cn∏m-W-Xns‚ apJ-ap-{Z. 20mw hb-kn¬ _m¶nwKv taJ-e-bnte°v IS∂v ]Øp-h¿j-Øn\p-tijw DtZymKw Cs´-dn™v IpSpw_ _nkn-\-kn-se-Ønb kmc-Yn-bmWv Cu sNdp∏w aW-∏p-d-Øn-t\-In-b-Xv. ""sNdp-∏-°m-tcm-sSm-Øn-cn-°ptºmƒ \Ωfpw sNdp-∏-am-Ipw. \ΩpsS Nn¥-Iƒ°pw bph-Xzap-≠m-Ipw. ]pXnb ]mX-Iƒ tXSn _nkn-\-kns\ hnP-bØn-se-Øn-°m≥ bph-XzØns‚ {]k-cn∏pw N¶p-d-∏pamWv th≠-Xv,'' aW-∏p-dw ^n\m≥kns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-amb hn.]n \μ-Ip-am¿ ]d-bp-∂p. Cu thdn´ Nn¥-bmWv aW∏pdw {Kq∏v Hm^v Iº-\okns\ tZi-߃°-∏p-d-tØ°v hym]n-∏n®v hnP-b-Øns‚ ]pXnb Db-c-ß-fn-te°v FØn-°p-∂-Xv. 1949-emWv \μ-Ip-am-dns‚ ]nXmhv hn.kn ]fl-\m-`≥ kz¿W-∏-W-b-cw-K-tØ°v IS°p-∂-Xv. ÿe-\m-a-amb aW∏pdØns‚ t]cn¬ ÿm]\hpw XpS-ßn. aI\v Db¿∂ hnZym-`ym-k-ta-Inb ]nXmhv kz¥w _nkn-\-kn-te°v aI≥ IS-∂p-h-cm≥ t_m[]q¿hw Hcp-{iahpw \S-Øn-bncp-∂n-√. ]t£, hn[n

IcpXnsh®Xv as‰m-∂m-bn-cp∂p. 1976¬ s\Sp-ßmSn _m¶n¬ s{]mt_-j-Wdn Hm^o-k-dmbn tPmen-bn¬ {]th-in® \μ-Ip-am¿, 1986¬ ]nXm-hns‚ ac-WsØ XpS¿∂v \m´n-seØn _nkn-\-kns‚ Np°m≥ Gs‰Spt°≠n h∂p. ""A∂v kz¿W-∏-Wb ÿm]-\-ß-sf√mw k¿hokn¬ \n∂v hnc-an®hsc-bmWv Poh-\-°m-cmbn \nb-an-®n-cp-∂Xv. Rm≥ B coXn-b√ ]n¥pS¿∂Xv. ]Icw 25 -h-b-kn¬ Xmsg-bp≈ bphm-°sf \nb-an®p. aW-∏p-dw ^n\m≥kns‚ ]n∂o-Sp≈ hf¿®bv°v Cu Xocp-am\w Gsd KpW-I-c-am-bn´p-s≠-∂mWv Fs‚ hnizmkw,'' \μ-Ip-am¿ ]d-bp-∂p. ]nXm-hp-≠m-°nb _nkn\kv bmYm-ÿn-XnI coXn-bn¬ Xs∂ t]mI-s´-sb-∂m-bn-cp∂n√ \μ-Ip-am-dns‚ Nn¥. AXns\ Imtem-Nn-X-ambn \ho-I-cn-®-tXmsS tIc-f-Øn\v e`n-®Xv hnP-b-I-c-ambn apt∂dp∂ Hcp ]ªnIv enan-‰Uv Iº\n-sb-bm-Wv. kmº-ØnI cwKsØ ]cn-jvIc- W - ß - ƒ Xpd-∂n´ Ah-k-c-߃ ]q¿Wambpw apX-se-SpØ Iº\n IqSn-bmWv aW-∏p-dw ^n\m≥kv. 1992-emWv {Kq∏nse {][m\ Iº-\n-bmb aW-∏pdw P\-d¬ ^n\m≥kv B≥Uv eoknwKv enan-‰Uv (am-Kv^n¬)

Bcw-`n-°p-∂-Xv. sF.-kn.-B¿.F-bn¬ \n∂v "MA+' td‰nwKv t\Sn-bn-´p≈ amKv^n¬ Z£ntW-¥y-bnse ap≥\nc _m¶nwKv CXc [\-Im-cyÿm-]\ - a- m-Wv. sF.-Fk - v.H 9001-˛2000 AwKo-Imcw t\Sn-bn´p≈ aW-∏pdw {Kq∏v HmUn-‰dmbn \nb-an-®n-cn-°p-∂Xv cmPym-¥-cXe-Ønse {]ap-Jcmb GWÃv B≥Uv bwKns\-bm-Wv. ""s{]m^-j-W-enkw AXns‚ AXyp-∂-Xn-bn¬ \S∏m-°n-bm¬ am{Xta C∂v hº-∑m-tcmSv FXn-cn´v hf-cm\mIq. aW-∏pdw ^n\m≥kv sNøp∂Xv AXm-Wv. aIs\t∂m ASpØ _‘psht∂m-bp≈ ]cn-K-W\ s{]m^-j-W-en-k-Øns‚ Imcy-Øn¬ aW-∏p-dw ^n\m≥kn-\n-√. G¬∏n® DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ `wKn-bmbn sNbvXv apt∂-dp-∂h - ¿°v ChnsS GXv D∂-X-]-Z-hn-bn-epsa-Ømw,'' \μ-Ip-am¿ ]dbp∂p. e≠-\n¬ \n∂v D∂-X_ncpZw t\Snb \μ-Ip-am-dns‚ aI≥ kqcPv \μ\pw `mcy {ipXnbpw {Kq∏n¬ at‰-sXmcp Poh-\-°m-c-s\bpw t]mse Xmsg-Ø-´n¬ \n∂mWv Ib-dp∂-Xv. kqcPv {Kq∏v sshkv {]kn-U‚ v ]Z-hn-bn-se-Øn-bn´p-≠v. acp-aI - ƒ amt\-Pvsa‚ v s{Sbv\n-bm-Wv. as‰mcp aI-

\mb kplmkv \μ≥ sImtagvkn¬ _ncp-Z-sa-SpØ tijw {Kq∏ns‚ apwss_ imJ-bn¬ tPmen sNøp-∂p. aIƒ kpanX \μ≥ sNss∂ cma-N{μ saUn°¬ tImsf-Pn¬ Fw.-Fkv hnZym¿∞n-\n-bm-Wv. \μ-Ip-amdns‚ `mcy kpja kvIqƒ slUv ankv{Skpw. [\-Im-cy -ta-J-e-bnse kºq¿W -tk-h-\-߃ e`y-am°p∂ ^n\m-≥jy¬ kq∏¿am¿°-s‰∂ \ne-bn¬ tZio-b-X-eØn¬ i‡-amb \ne-bn-seØm\pw cmPym-¥-c-X-e-Øn¬ Xs∂ {it≤b Iº-\n-bmIm\pw bXv\n-°p∂ aW-∏pdw ^n\m≥kv {]h¿Ø-\-ssi-enbn-eq-sSbpw s{]m^-j-W-en-kØn-eq-sSbpw tIc-f-Ønse IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ°v Xs∂ amXr-Ib - m-Ip-Ib - mWv. sNøp-∂Xv F{X sNdnb Imcyam-sW-¶nepw AXv Hcp "hnjt\m'Sp IqSn- sNøq F∂mWv aW-∏pdw ^n\m≥kv kmcYn \¬Ip∂ ktμ-iw. Db-c-߃ kz]v\w ImWpIbpw AXv t\Sm≥ ITn-\-ambn A[zm-\n-°p-Ibpw sNbvXm¬ Akm-[y-ambn H∂p-an-s√∂p IqSnbmWv aW-∏pdw ^n\m≥kv ]Tn-∏n-°p-∂-Xv.

aW-∏pdw ^n\m≥kv kmc-Yn-: hn.]n \μ-Ip-am¿ (sN-b¿am≥, amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿) {Kq∏n¬ {]h¿Øn-°p∂ a‰v IpSpw-_mw-K-߃: kqcPv \μ≥ (sshkv {]kn-U‚v) kplmkv \μ≥ (am-t\-Pvsa‚v s{Sbv\n) {ipXn kqcPv (am-t\-Pvsa‚v s{Sbv\n) aW-∏pdw {Kq∏v sNb¿am≥ hn.]n.-\μ - I - p-amdpw IpSpw-_mw-Kß - fpw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Nn‰n-e-∏n≈n IpSpw_w (hn Km¿Uv {Kq∏v)

kwcw-`-IXz anI-hns‚ A]q¿h tNcph Nn‰ne-∏n≈n F∂ Xriq¿ Pn√-bnse I¿jI IpSpw_w sIm®u-tk-∏n-eqsS tIc-fØnse ap≥ \nc _nkn-\kv IpSpw-_-ambn amdp-I-bm-bn-cp∂p. aebm-fn-I-fpsS kwcw-`IXz anI-hn\v aIpSw Nm¿Øp∂, Bbn-c-°-W-°n\v BfpIƒ°v {]tNm-Z-\-am-Ip∂ hn Km¿Uv {Kq∏v C∂v IpSpw_ _nkn-\-kn-s‚bpw tIm¿∏-td‰v ÿm]-\-Øn-s‚bpw IcpØv ka-\z-bn°p∂ H∂mbn Xe -D-b¿Øn \n¬°p∂p. sIm®u-tk∏v \´p-\-\-®p-hf¿Ønb hn Km¿Uv {Kq∏n¬ At±-l-Øns‚ `mcybpw a°fpw Ah-cpsS `mcy-amcpw C¥y-sbm-´msI 1500tesdt∏¿ t\cn´pw 3000tesdt∏¿ ]tcm-£-ambpw C∂v {]h¿Øn°p-∂p. kwcw-`IXz anI-hns‚ A]q¿h k¶-e-\-amWv hn Km¿Uv IpSpw-_w. {]Xn-Zn\w c≠v sÃ_nsse-k-dp-Iƒ D≠m-°ns°m≠v sIm®u-tk∏v XpS-°an´ hn Km¿Uv C∂v sIm®nbnse hn Km¿Uv C≥U-kv{Sokv, hn Ãm¿ {Intb-j≥kv, hoKm ]m¿Ivkv, _mw•q-cnse h≠¿em tlmfn-tU-bvkv,

F∂n-h-b-S-ßp∂ {]Xn-h¿jw 400 tImSn-bn-tesd cq]-bpsS hn‰p-h-chv t\Sp∂ {Kq∏mbn hf¿∂p hnI-kn-®n-cn-°p-∂p. C∂v C¥y-bnse G‰hpw hn¬∏-\-bp≈ sÃ_n-sse-ksd∂v JymXn t\Snb hn Km¿Uv AtX {_m≥Un¬ ]ºp-Iƒ, hm´¿ lo‰¿, tkmfm¿ hm´¿ lo‰¿, tI_nƒ XpS-ßn-b-h-bpsS hn]-Wn-bnepw ap≥\n-c-bn-emWv. Km¿sa‚ v hyh-kmbw, Aayq-kvsa‚ v hyh-kmbw F∂o taJ-e-I-fnepw {Kq∏v Nph-Sp-d-∏n®p Ign™p. Aayqkvsa‚ v ]m¿°p-I-fmb sIm®nbnse hoKm-em≥Upw _mw•qcnse h≠¿embpw hnt\mZ t{]an-I-fpsS C„ kt¶-X-ßfm-Wv. sshhn-[y-am¿∂ sÃ_nsse-k-dp-I-fpsS \n¿am-WØn¬ Nph-Sp-d-∏n-®-tijw 1995emWv {_m≥UUv Npcn-Zmdp-Iƒ Ah-X-cn-∏n-®p-sIm≠v hn Ãm¿ {Intb-j≥kn\v XpS°-an-´-Xv. 2000¬ hoKm-em≥Uv XpS-ßn-s°m≠v as‰mcp kp{][m\ taJ-e-bn-te°pw sIm®u-tk∏v Nph-Sp-sh-®p. 2007¬ Iº-\n-bpsS Hml-cnIƒ sXmgn-em-fn-Iƒ°v \¬In-

s°m≠v At±lw ae-bmfn kwcw-`-I¿°v amXrIbmbn. 2008¬ Hml-cn -hn-]-Wn-bnte°v {]th-in-®p-sIm≠v hnI-k-\-Øn-s‚bpw hf¿®-bpsSbpw ]pXp-bp-K-Øn-te°pw sIm®u-tk∏v hn Km¿Uns\ \bn®p {Kq∏nse F√m- I-º-\nIfpw shtΔsd cPn-ÿ sNøs∏-´-h-bm-Wv. hn Km¿Uv C≥U-kv{So-kns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmWv sIm®u-tk∏v Nn‰n-e-∏n-≈n. At±-l-Øns‚ `mcy joe hn Ãm¿ {Intbj≥kns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰-dm-Wv. a°-fmb Acp¨ h≠¿em tlmfn-tU-bvkns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dpw anYp≥ hn Km¿Uv C≥U-kv{Sokns‚ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dIv‰d- pamWv. Acp-Wns‚ `mcy {]nb h≠¿em-bpsS FIvknIyq´nhv Ub-d-Iv‰-dpw anYps‚ `mcy tPmjv\ hn Ãmdns‚ FIvkn-Iyq´nhv Ub-dIv‰dpamWv . "" IpSpw-_mw-K ߃s°√mw Ah-cpsS Npa-X-eIfpw DØ-c-hm-Zn-Ø-ßfpw Fs¥ms° F∂v hy‡-ambn \n¿h-Nn®v \¬In-bn-´p-≠v. Hmtcm Unhn-j-\nepw G‰hpw

anI® `cW \n¿h-lW coXn-IfmWv Dd-∏m-°n-bn-cn-°p-∂Xv'' IpSpw-_mwK߃°nS bn¬ sFIyw Du´n-bp-d-∏n-°m≥ hn Km¿Un¬ kzoI-cn-®n-cn-°p∂ \S-]-Sn-I-sf-°p-dn®v sIm®utk∏v hni-Zo-I-cn-°p-∂p. IpSpw-_mw-K-߃ HØptNcp∂ tbmK-߃ CS-bv°nSbv°v \S-Ømdp-≠v. AXn¬ F√m-hcpw Ah-c-h-cpsS ImgvN-∏m-Sp-Iƒ Xpd∂p ]d-bp∂p. hn Km¿Unse c≠mw Xe-ap-d-bn¬s∏-´-h-sc√mw Xs∂ anI® tbmKy-X-bp-≈-hcmWv F∂v am{X-a√ a‰p ÿm]-\-ß-fn¬ {]h¿Øn®v A\p-`h kºØv t\Sn-bn-´p-≈h-cp-am-Wv. XpS-°-Øn¬ Ahsc GsX-¶n-ep-samcp {]tXyI hn`m-K-Øn¬ tPmen sNøn-∏n®v ]Sn-]-Sn-bmbn ]cnio-en-∏n-s®-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C∂v Ah-sc√mw AX-Xp ta-J-e-I-fn¬ sshZ-Kv[y-ap-≈h-cmbn amdn-°-gn-™n-cn°p-∂p.

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

17 49

Top Business Families of Kerala

LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES

hn Km¿Uv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ sIm®u-tk∏v Nn‰n-e-∏n-≈n, amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿- , hn Km¿Uv C≥U-kv{So-kv enan-‰Uv, joe, amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-¿, hn Ãm¿ {Intb-j≥kv, Acp¨, amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-¿, h≠¿em tlmfn-tU-bvkv, anYp≥, FIvkn-Iyq´nhv Ub-dI - v‰¿- , hn Km¿Uv C≥U-kv{So-kv, {]nb Acp-¨, FIvkn-Iyq´nhv Ub-d-Iv‰-¿, h≠¿ em-, tPmjv\ anYp≥, FIvkn-Iyq´nhv Ub-d-Iv‰¿, hn Ãm¿

sIm®u-tk∏pw `mcy joebpw (CS-Øp-\n∂v ) {]nb, Acp¨, anYp≥, tPmjv\ F∂n-h¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

50

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

ISp-ßm´p∏d-ºn¬ IpSpw_w (Im]v C¥y)

ImeØn\p aptº \S∂ _nkn-\kv tamU¬ tIc-f-Øn¬ am{X-a√ Z£ntW-¥ybnse-ºmSpw ssS¬ Iº-\n-I-fpsS \o≠ irwJe Xo¿Ø Im]v C¥y thdn´v \n¬°p-∂Xv Ah¿ ]n¥p-Scp∂ _nkn-\kv tamU¬ sIm≠p-Iq-Sn-bm-Wv. HmSv \n¿am-W-Øn¬ \ho\ kmt¶-Xn-I-hnZy-Iƒ tIc-fØn¬ Ah-X-cn-∏n® ISp-ßm-´p]-d-ºn¬ hocmhphn¬ XpSßp∂p Im]v C¥y-bpsS _nkn-\kv ]mc-º-cyw. bqWnb≥ ssS¬ ^mIv‰dnbn¬ Ub-d-Iv‰-dm-bn-cp∂ ]nXmhv A_vZp lmPn-bmWv hocm-hp-

sI.-hn.-Aj - dv ^v

hn\v ssS¬ ^mIv‰dn XpSßm≥ {]tNm-Z-\-am-b-Xv. ktlm-Zco `¿Ømhv A_vZpƒ JmZ¿ lmPn-tbmsSmØv 1930¬ cmPm ssS¬ ^mIv‰-dn°v hocmhp XpS-°-an´p. CtXm-sSm∏w I¶mcp {_m≥Uv Xos∏´n \n¿amWw XpS-ßn. ""\ho\ kmt¶-Xn-I-hn-Zybpw s{]m^-j-W-en-khpw At±lw \S-∏m-°n-bn-cp-∂p. HmSns‚ hne-sbm-cn-°epw Unam‚ns\ B{i-bn-®√ \n›-bn-®n-cp-∂-Xv. Akw-kvIrX-h-kvXp-hns‚ hne, Iqen, a‰v

A_vZpƒ Akokv

bqk-^en sI.hn

sNe-hp-Iƒ F√mw IW-°m°n-bn-Sp∂ hnebnt∑¬ Hcn°epw Aan-X-em`w CuSm-°nbn-cp-∂n-√,'' hocm-hp-hns‚ aI\pw Im]v C¥y I¨kv{SIvj≥kns‚ amt\-PnwKv Ubd-Iv‰-dp-amb apl-ΩZv k°o¿ ]d-bp-∂p. kwÿm-\-Øn\p ]pd-tØ°p≈ Hm¿U-dp-Iƒ IrXy-k-abØv, KpW-ta-∑-tbmsS e`yam-°m≥ ssakq-cnepw Xpw¶qcnepw a‰p-sa√mw hocmhp Hm´v Iº-\n-Iƒ XpS-ßn. tImsfPv hnZym-`ymkw t\Sn-bn-cp∂ hocmhp ssS¬ taJ-e-bnse

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Im]v {Kq∏v Hm^v Iº-\okv kmc-Yn-Iƒ: bqk^v Aen (sNb¿am≥) Ajvd^v (amt\-PnwKv ]m¿SvW¿) apl-ΩZv kKo¿ (amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿, Im]v C¥y I¨kv{S-Ivj≥kv, A_vZpƒ Akokv (amt\-PnwKv ]m¿SvW¿) l^vk, k_o-d, Xmlnd (]m¿SvW¿am¿)

Hmtcm ]pXp-a-Ifpw kz¥w bqWn-‰p-I-fn¬ Ah-X-cn-∏n-®ncp-∂p. IpSpw-_-Ønse apXn¿∂ hy‡n-sb∂ \nebn¬ IpSpw-_-sØbpw H∏w _nkn-\-kn-s\bpw apt∂m´p sIm≠p-t]m-bn-cp∂ hocmhp kz¥-am-sbmcp _nkn-\kv tamUepw Bhn-jvI-cn-®n-cp∂p. ""Hmtcm Iº-\n-bp-sSbpw ta¬t\m´w hln-°p-∂-h¿ B ^mIv‰-dn°v kao]w Xmakn-°-W-sa∂ Imcy-Øn¬ \n¿_-‘-_p≤n Xs∂ ]nXmhn-\p-≠m-bn-cp-∂p. Hmtcm Iº\n-bn-sebpw A∂-∂sØ Imcy-߃ Hcp t]mÃv Im¿Un-se-gpXn At±-l-Øn\v Iº-\n-bpsS Npa-X-e-bp-≈-h¿ Ab-®n-cn-°-Ww. Hmtcm ]pXnb Nph-Sp-sh∏pw hfsc {i≤n®p am{Xta At±lw sNbvXn-cp-∂p≈q,'' apl-ΩZv k°o¿ Hm¿an-°p-∂p. a\kv ]X-dn-bm¬ ]ns∂ F√mw t]mbn F∂ hnizm-k-°m-c\mb ]nXmhv a°-fpsS

\ho\ Bi-b-߃°v F∂pw ]n¥p-Wbpw \¬In-bn-cp-∂p. hocm-hp-hns‚ Ggv a°fpw C∂v {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-amWv. knhn¬ F≥Pn-\o-b-dnwKn\p tijw kuZn Atd-_ybn¬ F≥Pn-\o-b-dmbpw \n¿amW Iº\n \S-Øn-∏pambn h¿j-߃ {]h¿Øn® tijw Im]v C¥y I¨kv{SIvj≥kv F∂ Iº-\n°v XpS°-an´ apl-ΩZv k°o¿ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-ta-Je sI´nS \n¿amW taJ-e-bnte°v IqSn hym]n-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. apl-ΩZv k°o-dn\v aq∂v a°-fm-Wp-≈X - v. aI≥ bmkn¿ _mw•q-cn¬ Im]v C¥y {Kq∏n¬ B¿°n-sS-Iv‰v. aIƒ eman-bbpw `¿Ømhv dnbmkpw _nkn-\-kn-ep-≠v. c≠m-asØ aIƒ \_ne `¿Øm-hn-s\m∏w Ata-cn-°bn-em-Wv.

Top Business Families of Kerala

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

apl-ΩZv sI.hn

•mkv B≥Uv s•bvknwKv kmc-Yn-Iƒ: Pn.]-fl\ - m-`≥ KtWjv ]n.

•mkv B≥Uv s•bvknwKv {Kq∏v

kv^SnIw t]mse Xnf°w H

cp \q‰m-≠p-Im-esØ IpSpw_ _nkn-\-kns‚ ]mcºcyw apdpsI ]nSn-®p-sIm≠v hf¿®-bpsS ]pØ≥ taJ-e-Ifn-te°v IpXn-°m-s\m-cp-ßp-IbmWv Xncp-h-\-¥-]p-csØ •mkv B≥Uv s•bvknwKv {Kq∏v. 1905¬ s_¬Pnbw •mkp-I-fpsS t{SUnw-Kn\pw t^mt´m s{^bvanw-Kn-\p-ambn Fw.hn.-KW-]Xn Aø¿

Pn.]-fl\ - m-`≥

ÿm]n® {ioK-tWjv F‚¿ss{]-k-kmWv ]n∂oSv •mkv B≥Uv s•bvknwKv Dƒ∏sS \nc-h[n kwcw-`-ßfmbn hf¿∂v hnI-kn-®-Xv. •mkv B≥Uv s•bvknwKv {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ No^v FIvkn-Iyq-´nhmb ]n.K-tWjns‚ apØ-—-\m-bn-cp∂p KW-]Xn Aø¿. •mkv t{SUnw-Kn\v ]pdsa sIanÃv B≥Uv {UKn-Ãv, et_m-d-´dn FIyp]vsa‚ vkv B≥Uv sIan°¬kv XpSßnb sshhn-[yam¿∂ KtWjv ]n

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

_nkn-\-kp-I-fn-te°pw Aø¿ IS-∂p-sN-∂n-cp-∂p. Aø-cpsS aI\pw KtW-jns‚ ]nXm-hpamb Pn.]-fl-\m-`≥ Hcp sIanÃm-bn-´mWv {]h¿Øn-®n-cp-∂sX-¶nepw 1975 apX¬ •mkv t{SUnw-Kns‚ t\XrXzw At±lw Gs‰-Sp-°p-I-bp-≠mbn. sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\ob-dnw-Kn¬ _ncp-Z-[m-cn-bmb KtWjv 1987¬ {io KtWjv F‚¿ss{]-k-kns‚ kmcYyw Gs‰-Sp-Ø-tXmsS •mkv t{SUnwKv cwKsØ IpSpw_ _nkn-\kv ]mc-ºcyw aq∂mw Xe-ap-d-bn-te°v IqSn hym]n°p-Ib - m-bn-cp-∂p. km[m- c W •mkns\ t{]mkkv sNbv X v S^≥Uv •mkv , C≥kp- t e- ‰ Uv v •mkv , eman-t\-‰Uv •mkv F∂n-ß-s\bp≈ aq∂p-Xcw •mkv D¬∏-∂-

߃ \n¿an- ° p∂ •mkv B≥Uv s•bvknwKv knÃwkv ss{]h‰v enan-‰Un\v XpS°w Ipdn-°p-∂Xv 2003¬ BWv. tIc-fØ - nse GI •mkv sSw]dnIv bqWn-‰m-Wn-Xv. KtW-jns‚ GI ktlmZ-c\pw aq∂v ktlm-Z-cn-am-cpw Iº-\n-bn¬ Hmlcn DS-a-I-fmWv. _nkn-\kv hn]p-eo-I-c-WØns‚ `mK-ambn •mkv B≥Uv s•bvknw-Kn¬ Nne ASpØ kplr-Øp--°ƒ \nt£]w \S-Øn-bn-´p-≈Xmbn KtWjv ]d-™p _nkn-\kv Bi-b߃°pw {]h¿Ø-\ß - ƒ°pw IpSpw-_ß - ƒ H∂-S¶w \¬ Ip∂ ]n¥p-Wbpw t{]m¬kml-\h - p-amWv {Kq∏ns‚ G‰hpw henb i‡n-sb∂v KtWjv Nq≠n-°m-´n.

c≠v ]Xn-‰m≠p ap≥]pXs∂ HmW¿jn∏pw amt\Pvsa‚pw c≠mbn hn`-Pn-®-XneqsS s{]m^-j-W¬ amt\-Pvsa‚ v {Kq∏n¬ \S-∏m-°n-°-gn™p. {Kq∏nse Hmtcm bqWn‰pw ct≠m aqt∂m Poh\-°m-cmWv Ah¿°v e`n-®n´p≈ am¿K-\n¿tZ-i-߃°v A\p-k-c-W-ambn amt\Pv sNøp-∂-Xv. ssZ\w-Zn\ {]h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn®v Hcpan®v N¿® sNøm-dn-s√-¶nepw \n¿Wm-b-Ihpw kp{]-[m-\-hpamb hnj-b-߃ Hcp-an®v N¿® sNbvXv Xocp-am-\n-°p-IbmWv ]Xn-hv. tIm¨s^-U-td-j≥ Hm^v C¥y≥ C≥U-kv{Sokns‚ (ktX¨ doP¨) tIcf Nm]v‰¿ sshkv sNb¿am≥ BWv KtW-jv.

Top Business Families of Kerala

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

a™ne IpSpw_w (a™n-emkv {Kq∏v)

a\kp \ndsb a™n-emkv A

h¿ \mep-t]-sc¶nepw. Htc a\-kmWv. Ac-\q‰m≠ns‚ ]mc-º-cy-ap≈ kwcw`sØ \msf-bpsS am‰ßƒ IqSn I≠-dn™v apt∂m´p- \-bn-°m≥ Chsc {]m]vXcm-°p-∂Xv Cu kwL-i-‡nbm-Wv. CXv a™n-emkv IpSpw_w. ae-bm-fn-bpsS \mhn¬ cpNn-bpsS D¬khw Xo¿°p∂ U_nƒ tlmgvkv {_m≥Uns‚ AWn-b-d-°m¿. cRvPn tPm¨ t\XrXzw \¬Ip∂ {Kq∏nse {]h¿Ø\-߃°v IcpØv ]I¿∂v ap≥\n-c-bn¬ \n¬°p-∂Xv ktlm-Z-c-∑m-cmb kPohv a™n-e, hnt\mZv a™n-e, kt¥mjv a™ne F∂n-hcmWv. temI-sØ-hn-sS-bp-ap≈ ae-bm-fn-bp-sS `£-W-ta-ibn¬ aq∂p-t\-chpw hmgp∂ U_nƒ tlmgvkns‚ XpS°w Acn-bpsS hn¬∏-\-bn¬ \n∂m-Wv. Xriq-cnse s\√n-°p-∂p-

Im-c-\mb a™ne Hutk-∏n¬ \n∂p XpS-ßp∂p a™n-emkns‚ Acn-s∏-cp-a. Hutk∏ns‚ aI≥ Fw.H tPm¨ ]n≥Xp-S¿∂Xv ]nXm-hns‚ ]mX Xs∂. h¿jw 1959. Acn hmßm≥ P\-߃ hne-°p-dhv am{Xw t\m°p∂ Imew. IfØn-en´v saXn-s®-SpØ s\√v ]pgpßn IpØn t\sc Acnbm°n hn¬°p∂ A°m-eØv Acn-bn¬ I√v \nXy-hn-`-h-ambn-cp-∂p. B \mfp-I-fn¬ Acn°v KpW-ta∑ IqSn thWsa∂v amdn Nn¥n® Bfm-bncp∂p tPm¨. Acn-bn¬ \n∂v I√pw IdpØ Acnbpw am‰m≥ kmt¶-Xn-I-hnZy-bn-√m-Xn-cp∂ A°m-eØv tPm¨ ]e-X-cØn-ep≈ Acn-∏-I-fpsS klmb-Øm¬ Acn-bn¬ \n∂v I√v Hgn-hm-°m≥ {ian-®p-sIm-t≠bn-cp-∂p. B {iaw ^ew I≠p. I√ns‚ Afhv Ipd™ Acnsb∂ JymXn tPmWns‚ Acn t\Sn-sb-Sp-Øp. F∂pw ]pXp-a-Iƒ tXSn-bn-

cp∂ tPm¨, s\√v kwkvI-cW-Ønse \ho\ kmt¶-Xn-Ihn-Zy-Iƒ kz¥w an√n¬ AhX-cn-∏n-°m≥ {]tXyIw {i≤n®n-cp-∂p. D¬∏∂ sshhn-[yh¬°-c-W-Øn\pw tPm¨ aSn®p \n∂n-√. B¨a-°sf _nkn-\-knte°v sIm≠p-h-cm\pw B ]nXmhv {i≤n-®n-cp-∂p. kvIqfn√mØ Znh-k-ß-fn-se√mw ]nXm-hns‚ ssII-fn¬ Xqßn B \m¬h¿ kwLw Acn-an-√pI-fn¬ FØn-bn-cp-∂p. 1980ItfmsS aqØ-a-I≥ cRvPn tPm¨ kPo-h-ambn _nkn-\-kn-te°v IS-∂p. 1984¬ kPo-sh-Øn. 1990ItfmsS a‰v c≠p-t]-cpw.

am¿K-Z¿i\w ""_nkn-\-kn¬ F¥v Xocpam-\hp-sa-Sp-°m-\p≈ kzmX{¥yw R߃°v At±lw \¬In-bn-cp-∂p. Xocpam-\-߃ ]ng-®mepw At±lw NoØ- ]-d-bm-dn-√m-bn-cp-∂p. sX‰v ]‰n-b-sX-hn-sS-sb∂v Nq≠n-°m-´pw. C\n Bh¿Øn°-cp-sX∂v kvt\l-tØmsS D]-tZ-in-°pw,'' 2000 \hw_dn¬ Xßsf hn´p-]n-cn™ ]nXm-hns\ kPohv Hm¿°p∂p. \mep-t]¿°pw _nkn-\kn¬ Xpey-{]m-[m\yw \¬InbmWv B ]nXmhv ]n≥hm-ßn-b-Xv. \mep ktlmZ-c-∑m¿ C∂pw AtX \ne XpS-cp-∂p. \mep-t]¿°pw hy‡-amb DØ-c-hmZn-Ø-ß-fp-≠v. AXv CS-bv°nsS amdns°m≠n-cn°pw. amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ cRvPn tPm¨ {Kq∏ns‚ samØw {]h¿Ø-\߃°v ta¬t\m´w hln-°p-∂p. tIc-f-Øn\v ]pdØp≈ am¿°‰nwKpw Ct±-lØns‚ t\Xr-XzØnemWv. kPohv a™nebv°v tIc-fØnse am¿°-‰nwKv hn`m-KØns‚ ta¬t\m-´amWv. hnt\mZv a™ne ^n\m≥kv, FIvkvt]m¿´v F∂n-hbv°v t\Xr-Xzw \¬Ip-∂p. s{]mU-Ivj≥ hn`m-K-Øns‚ ta¬t\m´amWv kt¥-mjn-\v.

BgvN-bn¬ c≠p Znhkw \mep-t]cpw H∂n®p tNcpw. \n¿Wm-bI Xocp-am-\-ß-sf-Sp°p-∂Xv At∏m-gm-Wv. ""F√mIm-cy-Ønepw F√m-h¿°pw hy‡-amb ]¶p-≠v. s{]mUIvj≥ XpSßn am¿°-‰nwKv hsc F√m- hn`m-K-Øn\pw F√m-hcpw \n›nX Ime-b-fhn¬ ta¬t\m´w \¬Inbn-cn°-Ww,'' a™n-em-knse \bw kPohv hy‡-am-°p-∂p. a°sf {Kq∏ns‚ t\Xr-XzØn¬ {]Xn-jvTn-°-W-sa∂ Nn¥-sbm∂pw Ch¿°n-√. s{]m^-j-W-en-k-tØmsS apt∂-dn-bn-s√-¶n¬ GXv kwcw`hpw XI¿∂p-t]m-Ip-sa∂ Xncn-®-dnhpw Ch¿°p-≠v. AXp-sIm≠v F√m taJ-ebnepw anI® s{]m^-j-W-epIsf Xs∂ Ch¿ \nb-an-®n-cn°p-∂p. ]n≥ap-d-°m¿ Ignhv sXfn-bn-®m¬ _nkn-\-knte°v IS-∂p-hc- m-sa-∂X - mWv a™n-em-knse \bw. IpSpw_ _nkn-\-kn¬ ]¶m-fn-I-fm-Ip∂ F√m-h¿°pw Xpey Ign-hp-≠m-I-W-sa-∂n-√ F∂pw AXp-sIm≠v Hmtcm-cp-

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

51

Top Business Families of Kerala

LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES

a™n-emkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: amt\-PnwKv Ub-dI - ‰v ¿: cRvPn tPm¨ ({Kq∏ns‚ samØw {]h¿Ø-\ß - ƒ°v ta¬t\m´w hln-°p-∂p. tIc-fØ - n\v ]pd-Øp≈ am¿°-‰nwKv Ct±-lØ - ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬) Ub-dI - ‰v ¿: kPohv a™ne (tIc-fØ - nse am¿°‰nwKv hn`m-KØ - ns‚ ta¬t\m-´w) Ub-dI - ‰v ¿: hnt\mZv a™ne (^n\m≥kv, FIvktv ]m¿´v F∂n-hb - psS t\Xr-Xzw) Ub-dI - ‰v ¿: kt¥mjv (s{]mU-Ij v ≥ hn`m-KØ - ns‚ ta¬t\m-´w)

Ø-cp-sSbpw i‡n-Zu¿_-ey߃ Xncn-®-dn-bm\pw AwKo-Icn-°m\pw Ghcpw Xpd∂ a\kv ImWn-°Ww F∂ hnime a\-kvIX IpSpw-__nkn-\-kns‚ hnP-b-Øn\v A\n-hm-cy-am-sW∂v Ch¿ hniz-kn-°p-∂p. ]g-b-Ime ae-bmf kn\nam _m\-dm-bn-cp∂ a™n-em-kns‚ kmcYn Fw.H tPmk^v, ^pSv_mƒ tIm®v hnŒ¿ a™ne F∂n-hsc√mw a™n-emkv IpSpw-_°m-cm-Wv.

cRvPn tPm¨, kPohv a™n-e, kt¥mjv a™ne, hnt\mZv a™n-e F∂n-h¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

_nkn\kv Imcy-߃ ho´nte°v sIm≠p-t]m-I-cp-sX∂v ]Tn-∏n-®Xv ]nXm-hm-Wv. AXn\m¬ F{X sshIn-bmepw Hm^o-kn¬ sh®p ktlm-Z-c߃ Hcp-an-®p-Iq-Sn _nkn-\kns‚ F√m- Im-cy-ßfpw N¿® sNbvXv Xocp-am-\-Ønse-Øm≥ {i≤n-°p∂p.

]pØ≥ aTw IpSpw_w (ss] B≥Uv Iº\n)

1955¬ ]nXmhv Fkv.hn ss] XpS-°-an´ ss] B≥Uv Iº-\nbpsS Ct∏m-gsØ kmc-Yn-Iƒ At±-l-Øns‚ a°-fmb Znt\iv hn ss]bpw APbv hn ss]bpamWv. amK-kn-\p-I-fp-sSbpw \yqkv t]∏-dp-I-fp-sSbpw

GP≥kn-bp-am-bmWv ss] B≥Uv Iº-\n-bpsS XpS-°w. 1980-I-fpsS BZy-amWv Fkv.hn ss]bpsS aqØ-a-I\mb at\mPv ss] _nkn-\kn-se-Øp-∂-Xv. 84¬ Znt\iv hn ss]bpw 96¬ Cf-b-a-I≥ APbv hn ss]bpw _nkn-\kn-se-Øn. at\mPv ss] c≠p h¿jw ap≥]v A¥-cn-®p. Xncp-h-\-¥-]p-cw, tImgnt°mSv, tIm´-bw, Fd-Wm-Ipfw, tXm∏pw-]Sn F∂n-hn-S-ßfn¬ do-s‰bv¬ tjm∏p-Ifp≠v ss]tImbv°v. IqSmsX FdWm-Ip-fØv t{_mUvthbn¬ _p°v tjm∏pw. ss]t°m {]n‚nwKv {]-kv, -Xn-cph-\-¥-]p-cØpw sIm®n-bn-ep-ap≈ ss]t°m ¢mknIvkv F∂n-hbpw {Kq∏n\v Iognep≈ ÿm]-\-ßfmWv. IpSpw-_-Øn¬

\n∂v _nkn-\-kn-se-Øp∂ Hmtcm AwKhpw G‰hpw XmgsØ Xe-Øn¬ \n∂pXs∂ ]cn-io-e\w t\Snbn-cn°-W-sa-∂Xv ChnsS \n¿_‘-am-Wv. amt\-PnwKv ]m¿SvW¿ Bb Znt\iv AUvan-\n-kvt{Sjs‚bpw ]m¿SvW-dmb APbv Hm∏-td-j≥kns‚bpw Npa-Xe hln-°p-∂p. AP-bv hn ss]bpsS `mcybpw Nm¿t´Uv F°u-≠‚p-amb hnZym APbv ÿm]-\-Øn¬ ^n\m≥kv I¨kƒ´‚m-Wv. c≠p-h¿jw apºp≠mb at\m-Pns‚ BI-kvanI th¿]mSv Cu IpSpw-_sØ h√msX De-®p-. ]t£ _nkn\-kn¬ {i≤ tI{μo-I-cn-°pI XßfpsS ZuXy-ambn I≠v Ch¿ thZ-\-I-fn¬ \n∂v Db¿sØ-gp-t∂‰p. _nkn-\kv ]ctam hy‡n-]-ctam Bb F√m {]Xn-k-‘n-I-fnepw ]nXm-hns‚ hm°p-I-fmWv Db-cm≥ i‡n ]I-cp-∂-

ss] B≥Uv Iº\n kmc-Yn-Iƒ: Znt\iv hn ss], APbv hn ss]

sX∂v Ch¿ ]d-bp-∂p. ""_nkn-\kv Imcy-߃ ho´n¬ sh®v N¿® sNøm-dns√-¶nepw sNdp∏w apXte Xs∂ ]nXm-hn¬ \n∂v Hcp]mSv Imcy-߃ R߃ a\kn-em-°n-bn-cp-∂p. FSp-ØpNmSn FSp-°p∂ Xocp-am-\߃ A]-I-S-Øn-te°v \bn°p-sa∂v At±lw Hm¿an-∏n°p-am-bn-cp-∂p. AXp-t]m-seD]-t`m-‡r-_‘w ImØpkq£n-t°-≠-Xns‚ {]m[m\yw R߃ a\-knem°nbXpw At±-l-Øn¬ \n∂m-Wv.'' Znt\iv hn ss] ]d-bp∂p F√m amkhpw ktlm-Z-c∑m-cn¬ Bcp-sS-sb-¶nepw Hcm-fpsS ho´n¬ Hcp-an-®p- IqSp-I-sb-∂Xv Ch-cpsS ]Xn-hmWv. H∏w hnti-jZn-h-k-ßfpw Hcp-an®v BtLm-jn-°pw. IqSmsX h¿j-Øn-sem-cn-°¬ aq∂v ktlm-Z-c-ß-fp-sSbpw IpSpw-_-߃ HØp-tN¿∂v bm{X-Iƒ t]mIpw.

Znt\iv hn ss]bpw APbv hn ss]bpw

im¥n-aTw {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tUm. im¥n-aTw cm[m-Ir-jvW≥ (sNb¿am≥) cmtIjv IrjvW (sshkv sNb¿am≥) caWn cm[m-Ir-jvW≥, cRvPnj cmtP-jv, cmtP-jv, aRvPpj (Ub-d-Iv‰¿am¿)

hnP-b-Øn-te-°p≈ Dd® Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ ssI∏n-Sn-bn-em-°nb IpSpw-_sa∂p thWw im¥n-a-TsØ hnti-jn-∏n-°m≥. ]d-b-Ø° _nkn-\kv ]mc-ºcyw Ah-Imi-s∏-Sm-\n-√mØ tUm. im¥naTw cm[m-Ir-jvW≥ kl-Pamb _nkn-\kv sshZKv[yw sIm≠pw {]mtbm-KnI _p≤nsIm≠pw sI´n-∏-SpØ

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

_‘-Øns‚ Icp-Øn¬

im¥n-aTw {Kq∏v

hnPbsØ ]n¥p-S¿∂v

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Top Business Families of Kerala

52

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

{]ÿm-\sØ IpSpw-_mw-K-ßfpsS H‰-s°-´mb ]n¥p-WtbmsS s{]m^-j-W-en-kØns‚ ]mX-bn-te°v \bn-°pI-bm-Wv. 1984¬ im¥n-aTw Zml-ia- \n-sb∂ D¬∏-∂h - p-ambmWv tUm. cm[m-Ir-jvW≥ _nkn\kv cwK-tØ-°n-dß - p-∂X - v. C∂v im¥n-aTw {Kq∏n\v Iogn-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

ep-≈Xv Ggv ÿm]-\ß - f - m-Wv. aRvPp-fmkv ^pUv s{]mUIv‰vkv, im¥n-aTw sl¿_¬ t{]mU-Iv‰vkv, im¥n-aTw πmt‚-j≥kv, im¥n-aTw Bbp¿\n-tI-X≥, im¥n-aTw t{StUgvkv, im¥n-aTw _n¬tUgvkv B≥Uv sUh-et∏-gvkv XpS-ßn-bh - b - m-Wh - . ""GImw-K\ - m-bn-cp-∂m¬ Hcn°epw hf-cm-\m-In-√. Iq´m-bvabn-eq-sSsb hf¿®-bp-≠m-Iq. Rm≥ im¥n-aT- Ø - n¬ sNøp∂Xpw AXp-Xs- ∂,'' tUm. cm[m-Ir-jvW≥ ]dbp∂p. tUm. cm[m-Ir-jvWs‚ kl-[¿anWn caWn cm[mIr-jvW≥ - {Kq∏v Ub-dIv‰¿ ÿm\w hln-°p-∂p. aI≥ ctIjv IrjvW {Kq∏ns‚ sshkv sNb¿am\m-Wn-t∏mƒ. ""kz¥w aI≥ F∂ t]cn¬ t\cn´v Iº-\n-bpsS D∂X ]Z-hn-

bn-te°v cmtI-jns\ sIm≠ph-cm≥ {ian-®n-´n-√. 3,000 cq] iº-fØ - n¬ ssk‰v kq∏¿ssh-kd- m-bmWv cmtIjns\ BZyw \nb-an-®X - v. AhnsS \n∂v Hmtcm ]Shpw Ib-dn-bmWv sshkv sNb¿am\m-bX - v,'' tUm. cm[m-Ir jvW≥ ]d-bp-∂p. ""I„-s∏-´v, Xmsg-Ø´- n¬ \n∂v hf-cW - w. _p≤n-ap-´msX ssIbn¬ hcp∂ hnP-bw Hcp cm{Xn shfp-°p-tºmƒ Hcp-]t£ ssIhn-´p-t]m-tb-°pw'', At±lw Nq≠n-°m-´p-∂p. s]¨a-°ƒ°pw {Kq∏n¬ Xpey-]-Zhn Xs∂-bmWv Ct±lw \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. im¥n-aTw At{Km-^m-ans‚ Npa-Xe cRvPnj hln-°p∂p. cRvPn-j-bpsS `¿Ømhv cmtPjv im¥n-a-T-Øns‚ Kƒ^v cmPy-ß-fnse am¿°‰nw-Kns‚ Npa-Xe hln-°p∂p. as‰mcp aI-fmb

aRvPpj im¥n-aTw {Kq∏ns‚ P\-d¬ amt\-P-cm-Wv. aq∂masØ aIƒ tcjva hnZym¿∞n-\n-bm-Wv. ""IrXyamb iº-f-Øn-emWv IpSpw_mw-K-ß-sf√mw tPmen sNøp-∂-Xv. H∏w Ah¿°v Pohn-°m-\p≈ F√m kuIcy-ßfpw Htc-t]mse \¬Ip∂p,'' tUm. cm[m-Ir-jvW≥ ]d-bp-∂p. GIm-[n-]-Xn-bmbn \n∂v IpSpw_ _nkn-\kv \bn-°m\m-In-s√∂ A`n-{]m-b-amWv tUm. cm[m-Ir-jvW-\p-≈-Xv. ""Aß-s\-bp-≈-hsc ]pXp-Xe-apd Dƒs°m-≈-sa-∂n-√. Imc-W-h¿ NØn-´p-thWw R߃s°m∂p kzX-{¥-amIm≥ F∂p ]pXp-X-e-apd Nn¥n-°m≥ XpS-ßn-bm¬ ]ns∂ FhnsS Iq´m-bva-bp≠m-Ipw?'' At±lw tNmZn°p∂p.

tUm. cm-[m-Ir-jvW≥, ]Xv\n caWn cm[m-Ir-jvW≥, CS-Øp-\n∂v tcjva, aRvPpj, cmtIjv IrjvW, cmtPjv, cRvPnj cmtPjv

Top Business Families of Kerala

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

53

aqe≥kv {Kq∏v kmcYn-Iƒ h¿Kokv aqe≥, tPmk-^v aq-e≥, kmPp aqe≥, tPmbv aqe≥,

aqe≥ IpSpw_w (aqe≥kv {Kq∏v)

Hcp-abpw [m¿an-I-Xbpw _nkn-\-knepw IpSpw-_-Ønepw [m¿an-I-X, kvt\lw, Hcpa F∂n-h-bn¬ A[n-jvTn-X-ambn apt∂-dm≥ aqe≥kv {Kq∏n\v Icp-tØ-Ip-∂Xv i‡-amb t\XrXzamWv. IpSpw-_Ønse Xs∂ sshZn-Icpw I\ym-kv{Xo-bp-amWv {Kq∏ns‚ AssUz-kdn t_m¿Un-ep≈Xv. AXn-\m¬F√m- Im-cyß-fn-epap≈ A®-S-°w

aqe≥kv {Kq∏n¬ Z¿in-°mw. hdoXv tZhkn 1960¬ ]eN-c°v hym]m-c-Øn\v A¶-amen-bn¬ XpS-°-an-´-tXmsSbmWv aqe≥ IpSpw-_w _nkn\-kn-te°v IS-∂p-h-cp-∂-Xv. aI≥ tZhkn aqe\pw XpS°w apXte Xs∂ _nkn\-kn¬ kPo-h-ambn D≠m-bncp-∂p. ]n∂oSv aq∂m-asØ

Xe-ap-dbpw _nkn-\-kn-seØn. 1986-emWv hdoXv tZhkn acn-°p-∂-Xv. Ime-{I-taW sshhn-[y-h¬°-c-W-Ønte°pw hn]p-eo-I-c-W-Ønte°pw {Kq∏v IS∂p. kq∏¿ am¿°-‰p-Iƒ, am¿Pn≥ {^o am¿°-‰p-Iƒ, hnPbv ^pUvkv F∂ {_m≥Uv \ma-Øn¬ 300Hmfw `£y D¬∏∂߃, 12Hmfw cmPy-ßf - n¬ Ib-‰p-aX - n, sSIvt\m-fPn... XpS-ßn aqe≥kv {Kq∏v km∂n[y-ad- n-bn°mØ taJ-eI - ƒ - Ipd-hm-Wv. H∏w kmaqly tkh\ {]h¿Ø-\ß - f - nepw Ch¿ ap-∂n-em-Wv. hnPbv Nmcn-‰_nƒ {SÃns‚ Iogn-emWv Ch \S-Øp-∂X - v. {Kq∏v sNb¿am-\mb tZhkn aqes‚ a°fmb h¿Kokv aqe≥, tPmk^v aqe≥, kmPp aqe≥, tPmbv aqe≥ F∂n-h-sc√mw {Kq∏ns‚

Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. Hmtcm-cpØ¿°pw Ah-ch-cp-tS-Xmb DØ-c-hm-Zn-Xz-ß-fp-≠v. {Kq∏ns‚ Hmh¿kokv am\p^m-IvN-dnwKv B≥Uv Unkv{Sn_yq-j≥ h¿Kokns‚bpw dos‰-bv¬ hn`mKw tPmbnbpsSbpw FIvkvt]m¿ ´v B≥Uv Unkv{Sn-_yq-j≥ kmPphns‚bpw kuZn-bn-te°p≈ Ib-‰p-a-Xnbpw hnX-cWhpw tPmkns‚bpw Npa-Xe-bn¬ BWv. ^m.-tPm-k^v aqe≥, ^m.-tXmakv aqe≥, knÿ t{Kkv aqe≥ F∂nhcmWv AssUz-kdn t_m¿Un-ep≈Xv. ]T\w ]q¿Øn-bm-°nb tijw \mem-asØ Xe-apdbpw _nkn-\-kn¬ kPo-h-amIpw. F∂m¬ Iº-\n-bpsS F√m hn`m-K-ß-fnepw anI® ]cn-io-e\w \¬Inb tijw am{X-am-bn-cn°pw Ahsc _nkn-\-kn¬ {]th-in-∏n-°q-

sh∂v ÿm]-\-Øns‚ kmcYn-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. IpSpw-_Øns‚ klh¿ØnXzw Dd-∏m-°m≥ \nch[n ]≤-Xn-If - mWv Chn-sS-bp≈-Xv. IpSpw_Øn¬ FUyqt°-j≥ ^≠v, tlmkv]n-‰¬ ^≠v F∂n-hbp≠v. Bhiyw hcp-tºmƒ IpSpw-_mw-Kß - fn¬ B¿°pth-Ws- a-¶nepw ^≠v FSp-°mw. ]t£ km[n°p∂ ka-bØv Xncn-®S- b - v°W-sa∂ hyh-ÿb - p-≠v. IpSpw-_-Øns‚ HsØmcpa ImØp-kq-£n-°m-\m-Ip∂-Xns‚ {][m-\- Im-cWw ]c-kv]-c-ap≈ _lp-am-\-amsW∂v Ch¿ ]d-bp-∂p. ""kz¥w Ign-hp-Ifpw t]mcmbva-Ifpw Hmtcm-cp-Øcpw kzbw a\-kn-em-°-Ww. F¶n¬ am{Xta a‰p-≈-h-cpsS t]mcm-bva-Iƒ AwKo-I-cn°m≥ Ign-bq''˛ Ch¿ Nq≠n°m-´p-∂p.

Top Business Families of Kerala

P P P P P P P P P P P

tZhkn aqe≥, Genb tZhkn, (CS-Øp-\n-∂v) kmPp aqe≥, tPmk^v aqe≥, tPmbv aqe≥, h¿Kokv aqe≥ F∂n-h¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

54

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

s\SpßmSokv kmcn ]mc-ssUkv kmc-Yn-Iƒ: ]n.sI lcn-Zm-kv, kp\n¬ s\Sp-ßmSn

s\Sp-ßmSn IpSpw_w (s\Sp-ßmSn {Kq∏v)

]n

Xmhv sNdnb coXn-bn¬ XpS-°-an´ _nkn-\kv Dbcßfn-te°v hf¿s∂¶nepw ]nXmhn¬ \n∂v e`n® aqey-߃ ]n.sI lcn-Zmkv C∂pw apdp-sI-∏n-Sn-°p-∂p. ""sSIvssì _nkn-\-kn¬ IÃ-a¿ k¿hokn\v F{X IqSp-X¬ {]m[m\yw sImSp°Ww F∂v Rm≥ ]Tn-®Xv

]n.sI lcn-Zmkv

]nXmhv ]n.sI s\Sp-ßm-Snbn¬ \n∂m-bn-cp-∂p. "t\cm hm t\tc t]m' F∂ coXnbmbncp∂p At±-l-Øn-t‚-Xv. kXy-k-‘X GXp kml-Ncy-Ønepw ssIhn-´n-cp-∂n-√,'' ]n.sI lcn-Zmkv ]d-bp-∂p. 1933¬ ]me-°mSv kp¬Øm≥t]-´-bn¬ ]n.sI s\Sp-ßm-Sn-bmWv _nkn-\-

kp\n¬ s\Sp-ßmSn

kn\v XpS°-an-´-Xv. ]n.sI s\Sp-ßmSn B≥Uv {_tZgvkv F∂ t]cn¬ sNdnb coXn-bnep≈ sSIvssì tjm∏m-bncp∂p AXv. ]n∂oSv tjmdqw IqSp-X¬ hn]p-e-s∏-SpØn s\Sp-ßmSokv kmcn ]mcssUkv F∂ t]cn¬ tjmdqan-t\mSv tN¿∂p Xs∂ kmcn°mbn {]tXyI hn`mKw Bcw-`n-®p. _ncpZw FSpØXn-\p-tij-amWv ]n.sI s\Sp-ßm-SnbpsS aI≥ ]n.sI lcn-Zmkv _nkn-\-kn-se-Øp-∂-Xv. 1979¬ ]n.sI s\Sp-ßmSn acn°p-tºmƒ _nkn-\kv GI-aI-\mb lcn-Zm-kns‚ Npa-X-ebn-em-bn. lcn-Zm-kns‚ t\XrXz-Øn¬ tjmdqw hn]p-e-s∏-SpØp-Ibpw Ime-Øn-s\mØv \ho-I-cn-°p-Ibpw sNbvXp. Aß-s\-bmWv kºq¿W

^manen tjm∏mbn s\SpßmSn kmcn ]mc-ssU-kns\ am‰n-sb-Sp-Ø-Xv. Hmƒ tIcf sSIvssìkv B≥Uv Km¿sa‚ v Uotegvkv Atkmkn-tb-js‚ tÉv sshkv {]kn-U‚pw ]me-°mSv Pn√m {]kn-U‚p-amWv lcn-Zm-kv. kvIqƒ Imew sXmt´ lcn-Zmkv kabw In´p-tºmsgms° tjmdqanse-Øm≥ kabw Is≠-Øp-am-bn-cp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂ sNdnb {]mb-Ønse anI® A\p-`-hk-ºØv B¿÷ns®-Sp-°m≥ lcn-Zm-kn\v Ign-™p. B ]mc-ºcyw s\Sp-ßmSn {Kq∏v ssIhn-´n-´n-√. lcn-Zm-kns‚ aI≥ kp\n¬ s\Sp-ßmSn sNdnb {]mb-Øn¬ Xs∂ _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-bn-cp∂p. C∂v kp\n¬ {Kq∏ns‚

Ub-d-Iv‰-dm-Wv. kp\n-ens‚ `mcy kpj-abpw _nkn-\kn¬ kPo-h-am-Wv. ]nXmhpw aI\pw sshIpt∂cw ho´n-se-Øn-°-gn™m¬ Ipd--®p-t\cw _nkn\kv N¿®-Iƒ°p≈-Xm-Wv. At∏m-gmWv ]pXnb Bi-b߃ DS-se-Sp-°p-∂-Xv. _nkn\-knse \h Bi-b-ßfpsSsb√mw ]n∂n¬ aI≥ kp\n-em-sW∂v lcn-Zm-kv ]dbp-∂p. ]me-°mSv SuWn¬ Xs∂ XpWn-Ø-c-߃°mbn AXym-[p-\n-I -amƒ coXn-bnep≈ AXn-hn-im-eamb tjmdqw XpS-ßm-\p≈ ]≤-Xnbn-emWv s\Sp-ßmSn {Kq∏v. \nc-h[n hntZ-i-bm-{X-Iƒ \SØn ]eXpw ]Tn®v AsX√mw ]pXnb tjmdq-an-¬ \S-∏m-°m-s\m-cp-ßp-I-bmWv kp\n¬.

Top Business Families of Kerala

aqey-ß-fn¬ apdpsI ]nSn®v

\ºym-´p-IpSn {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: F≥.]n tPm¿Pv (sNb¿am≥) F≥.]n B‚Wn (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿)

\ºym´p-IpSn IpSpw_w (]hngw ssdkv) IpSpw_ _‘-ß-fpsS Iq´m-bva-bn¬ \n∂v _nkn-\knse apØpw ]hnghpw apßn-sb-Sp-°p-I-bmWv ]hngw {Kq∏v. 1972 Ime-L-´-ß-fn¬ hoSn-t\mSv tN¿∂p≈ sNdnsbmcp Nm¿Øn¬ sNºn¬ Acn ]pgpßn IpØn Acn-sbSpØv hn‰n-cp∂ h¿°n-bmWv \ºym-´p-IpSn IpSpw-_sØ _nkn-\kv taJ-e-bn-te°v ssI]n-Sn®v \S-Øn-b-Xv. h¿°n-bpsS a°-fmb ]m∏®\pw tImcXpw ]n∂oSv _nkn-\-kn-se-Øn. ]nXm-hn¬

\n∂v ssIam-dn-°n-´nb _nkn\kv ]mc-º-cysØ IqSp-X¬ hn]p-e-am-°nb ]m∏-®≥ Zo]w, Hm¿a {_m≥Up-I-fn¬ Acn hn]-Wn-bn-se-Øn-®p. ]m∏-®s‚ a°-fmb tPm¿Ppw B‚-Wn-bp-amWv \ºym-´p-IpSn {Kq∏ns\ B[p\n-I-h¬°-c-W-Øns‚ ]mXbn-te°v \bn-®-Xv. s]cp-ºmhq-cn-\-SpØv Iqh-∏-Sn-bn¬ AXym-[p-\nI ssdkv an¬ ÿm]n® Cu ktlm-Z-c-∑m¿ IpSpw_ _nkn-\-kns\ Db-cß-fn-tes°Øn-®p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

temIsØ 25 cmPy-ß-fnte°v ]hngw {Kq∏n¬ \n∂p≈ `t£ym¬∏-∂-߃ Ib-‰p-aXn sNøp-∂p≠v. IpSpw_-Øn\v ]pd-tØ°pw Iq´mbva hym]n-∏n® \ºym-´pIpSn {Kq∏v Ime-Sn-bnse ssdkv an¬ I¨tkm¿jyØns‚ kPoh ]¶m-fn-Iƒ IqSn-bm-Wv. F≥.]n B‚-WnbmWv I¨tkm¿jy-Øns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿. Acn, Acn-tb-Xc D¬∏-∂ß-fn¬ am{Xw HXpßn \n¬°msX ssdkv an√p-ambn

_‘-s∏´ sshhn[yh¬°-cW-Øn-te°v IqSn Cu {Kq∏v {i≤-bq-∂p-∂p. Dan-bn¬ \n∂v sshZypXn D¬∏m-Zn-∏n-°m\pw Nmc-Øn¬ \n∂v knen-t°-‰p≠m-°m\pap≈ kwhn-[m-\-ßsf√mw Ch¿ k÷-am-°n-bn-´p≠v. I¨tkm¿jy-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Iq´m-bvatbmsS {]h¿Øn® {Kq∏v H´\-h[n \ho\ Bi-b-߃ Cu taJ-e-bn¬ \S-∏m-°n-bn´p-≠v. s\√v ]pgp-ßnb sh≈Øn¬ \n∂v _tbm-Kymkv th¿s∏-Sp-Øn, B hmXIw D]-tbm-Kn®v sshZypXn D¬∏m-Zn-∏n-°p∂ kwhn-[m-\w, Xhn-Sn¬ \n∂v XhnsSÆ th¿Øn-cn°p∂ bqWn-‰v F∂n-hsb√mw Ah-bn¬ NneXv am{Xw.

FÆ \o°w sNbvX XhnSpw a¬kym-h-in-„-ß-fpw tN¿Øv Imen-Øo‰ \n¿an-°p∂ bqWn-‰v ÿm]n-°m≥ ]≤-Xnbn-Sp∂ {Kq∏v aÆpw Nmchpw tN¿Øv C„nI \n¿an-°p∂ bqWn‰v CXn-\Iw Bcw-`n-®n´p-≠v. D¬∏∂ \ho-I-c-WØns‚ `mK-ambn H´-\-h[n hn]p-eo-I-cW {]h¿Ø-\ßfpw Ch¿ \S-Øn-h-cp-∂p. tPm¿Pns‚ aqØ-a-I≥ tdm_n≥ tPm¿Pv IpSpw_ _nkn-\-kn¬ {]h¿Øn®p XpSßn. B‚-Wn-bpsS `mcy enPnbpw tPm¿Pns‚ `mcy {Sokbpw {Kq∏n\p Iognse hnhn[ kwcw-`-ß-fpsS ta¬t\m´w hln-°p-∂p-≠v. hn´p-hogvNm at\m-`m-hamWv IpSpw_ _nkn-\-kn¬ G¿s∏-´n-cn-°p-∂-h¿°v th≠ Ah-iy-L-S-I-sa∂ A`n-{]mb-amWv ]hn-g-Øns‚ kmc-YnIƒ°p≈-Xv. kmº-ØnI A®-S-°hpw Iq´mb N¿®bpw IpSpw_ _nkn-\-kns\ Db-cß-fn-te°v \bn-°p-sa∂v Ch¿ A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p.

Top Business Families of Kerala

Iq´mbva s\bvX hnPbw

]hngw {Kq∏v kmc-Yn-I-fmb F≥.]n tPm¿Ppw (he-Øv) F≥.]n B‚Wnbpw IpSpw-_mw-K-߃s°m∏w

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

]mc-º-cy-Øns‚ km{amPyw _n

Xs‚ hnlnXw IqSn A\p-P\v \¬In B tN´\pw hyh-lm-cØn¬ \n∂v ]n∑m-dn. IpSpw_ _nkn-\-kns‚ hnP-b-a{¥w CØ-c-Øn¬ hn´psIm-Sp-°-emsW∂ hnizm-k°m-cmWv koXm-dmw. Xriq¿ ]q¶p-∂sØ e£van- \n-hmkns‚ H‰ tImw]u-≠n¬ \mep hoSp-I-fn-embn Xma-kn°p∂ koXm-dm-ans‚ kmc-YnIƒ F∂pw Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂Xv Hcp-]nSn aqey-ß-fm-Wv. Iq´m-bva-bpsSbpw kmtlm-Z-cyØns‚bpw ]Xm-I-hm-l-I-cmb koXmdmw IpSpw_w F∂pw am\n-°p-∂Xv Hmtcm hy‡n-bpsSbpw hy‡n-Xz-sØ-bm-Wv. AXp-sIm≠p Xs∂ {Kq∏ns‚ Hmtcm hn`m-K-Øn\pw ta¬t\m´w \¬Im≥ \ntbmKn-°-s∏-´n-cn-°p∂ ktlm-Z-c∑m-cpsS hm°p-I-fmIpw B hn`m-K-Øns‚ `c-W-Im-cyØnse A¥n-a -hm-°v. 1907¬ Xriq-cnse ]q¶p∂Øv koXmdmw kv]n∂nwKv B≥Uv hohnwKv an√n´v tIcfØns‚ hyh-kmb taJ-ebn¬ kz¥w ap{Z-Nm¿Ønb Sn.Fkv _me-cma Aø-cn¬ \n∂mWv koXmdmw {Kq∏ns‚ XpS-°w. ae-bm-fn-Iƒ°v kz¥w \m´n¬ s\bvsX-SpØ PK-∂m-Y≥ ap≠pw sI.-I-cpWm-I-c≥ F∂ t{SUv bqWn-

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

55

Xr-°q¿ aTw IpSpw_w (koXmdmw {Kq∏v)

kn\-knse ktlm-Zc Iq´m-bvasb Ipdn®v tNmZn®m¬ koXmdmw {Kq∏v sNb¿am≥ Sn._n kp∫-cm-aA-ø-cpsS Cf-b- a-I-\mb Sn.Fkv koXmdmw Hcp IY ]d-bpw. Hcn-°¬ c≠v tPyjvTm-\pP-∑m¿ XΩn¬ IpSpw-_-kzØns\ sNm√n X¿°-am-bn. tIkv tImS-Xn-bn-se-Øn. A\p-P≥ Xs‚ tIkv hmZn°m≥ IpSpw_ h°o-ens\ kao-]n-®p. At∏mƒ h°o¬ ]d-™p, ""Atøm Rm≥ tN´s‚ h°m-eØv FSp-Øpt]m-b-t√m. \n߃°v thWsa-¶n¬ anSp-°-\mb as‰mcmsf Npa-X-e-s∏-SpØn Xcmw. Rm≥ Xcp∂ IØv Abmsf ImWn-®m¬ aXn.'' IØp-ambn h°o-ens\ ImWm≥ ]pd-s∏´ A\p-P\v am¿K-at[y IØns‚ D≈-S°w Adn-bm≥ BImw-£-bm-bn. IØv Xpd∂p-hm-bn-®p. AXn¬ Hcp hmNIta D≠m-bn-cp-∂p-≈p. ""CXv \√ Id-h- ]ip-hm-Wv.'' ktlm-Z-c-∑m¿ XΩn-ep≈ X¿°w apX-em-°pI ]pd-Øp\n-∂p≈ aq∂m-a-sXm-cm-fm-bn-cn°p-sa∂ Xncn-®-dn-hn¬ A\pP≥ t\sc tN´s‚ ASp-sØØn kzsØ√mw tN´-\v hn´psIm-Sp-Øp. A\p-Ps‚ a\wam‰w tN´-s\bpw Aº-c-∏n-®p.

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

b≥ t\Xm-hn-s\bpw kΩm\n® koXmdmw an√v _me-cm-aA-ø-cpsS ac-WtØmsS tI{μ k¿°m-cns‚ ssII-fn-se-Øn. A—≥ Dbn-tc-Inb ÿm]\w ssIhn-´p-t]m-sb¶nepw koXm-dm-ans\ _nkn\kv temIØv \ne-\n¿Øm≥ aI≥ Sn._n kp∫-cm-a -A-ø¿ apt∂m´p h∂p. {Kq∏ns‚ asÆ-Æ, s]t{Sm-fnbw Uoe¿jn∏v Gs‰-SpØv \SØnb Ct±lw ]n∂oSv lnμpÿm≥ enh-dns‚ ¢nb-dnwKv B≥Uv t^m¿th-UnwKv tPmen-Iƒ Gs‰-Sp-Øp. ]n∂oSv hf¿®-bpsS ]mX-bnembn koXm-dm-ans‚ IpXn-∏v. {]apJ {_m≥Up-I-fpsS samØ-hn-X-c-W-°m¿, amcp-Xn, _Pm-Pv, alo-{μ, Sm‰ XpSßnb Iº-\n-I-fpsS hml-\Uo-e¿am¿ XpS-ßnb \ne-bnte°v {Kq∏v hf¿∂p. kp∫-cm-a- A-ø-cpsS aqØa-I-\mb _e-cm-a≥ samØ-hnX-c-W-Øns‚ Npa-Xe hln°p-tºmƒ c≠m-asØ aI\mb sh¶n-´-cm-a≥ amcpXn Uoe¿jn-∏ns‚ Ãnb-dnwKv Xncn-°p-∂p. aq∂m-asØ aI\mb inh-cm-a-\mWv lnμpÿm≥ enh-dns‚ kn B≥Uv F^ns‚ Npa-Xe. \memasØ aI-\mb koXmdmw Nm¿t´Uv F°u≠‚m-Wv.

{Kq∏ns‚ [\-Im-cy -h-Ip∏v ssIImcyw sNøp-∂Xv Ct±-lam-Wv. _e-cm-as‚ aI-\mb dmw amcpXn tjmdq-ans‚ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPo-h]¶m-fn-bm-Wv. {Kq∏ns‚ _PmPv tjmdqan¬ hml-\-߃ Igp-Ip-∂Xn¬ hsc ]cn-io-e\w t\Snb tijw ]Sn-]-Sn-bm-bmWv dmw amcpXn tjmdq-an¬ FØn\n¬°p-∂-Xv. Aßs\ am{Xta {Kq∏n¬ hf-cm-\m-Iqsh∂v koXmdmw hy‡-am-°p∂p. Ch¿°v _nkn-\kv XnI®pw _nkn-\kv Imcy-amWv. ho´n-seØn `mcy-am-tcmSv _nkn-\kv N¿® sNøp∂ ioew \mev ktlm-Z-c-∑m¿°pan-√. Ah¿°v A`n-{]mbw {]I-Sn-∏n°m-\p-am-In-√. AXmWv koXmdmw ssì. hy‡n-Xzhpw kzX-{¥-amb Bi-b-ß-fpap≈ hy‡n-I-fmb-Xn-\m¬ AwK-߃ XΩn¬ A`n-{]m-b-hy-Xym-k-ßfpw kzm `m-hn-Iw. F∂m¬ Imcy-ImcW klnXw \ne-]mSv hy‡am°n Ign-™m¬ AsX√mw AhnsS Xocp-sa∂v koXmdmw ]d-bp-∂p. kp∫-cma- A-ø¿-˛`m-Ky-e£van Zº-Xn-Iƒ°v c≠v s]¨a°ƒ IqSn-bp-≠v. kpK-‘nbpw Pb{io-bpw. Ch¿ hnhm-ln-X-cm-Wv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

kp∫-cm-a -A-øcpw `mKy-e-£vanbpw (C-S-Øp-\n-∂v) a°-fmb _e-cm-a≥, sh¶n-´-cm-a≥, koXm-dmw, inh-cm-a≥, ‰n.hn.Fkv dmw F∂n-h¿s°m∏w

koXmdmw {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: _ecm-a≥, sh¶n-´-cm-a≥, inh-cm-a≥, koXmdmw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

56

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

hf-∏ne {Kq∏v

\n›-b-Zm¿Vyw ssIap-X-em°n hnP-bw t\Sn-b-h¿ ]cky-߃°v h¿Æ-s∏m-ena C√m-Xn-cp∂ Hcp-Im-eØv Hmtcm D]-t`m-‡m-hn-s\bpw t\cn¬ I≠v {]mk-`w-Knbm¿∂ ]c-ky-߃ krjvSn® Hcp ]{X-Øns‚ {]km-[-I\p≠m-bn-cp∂p Xriq-cn¬. t]mƒ hf-∏n-e-sb∂ Cu hy‡n kz¥w hnb¿∏p-sIm≠v sI´n∏SpØ ÿm]-\sØ C∂v Ghcpw Adn-bp-∂Xv hf∏ne Iayq-Wn-t°-j≥kv ss{]h‰v enan-‰Uv F∂m-Wv. C¥y-bn¬ Xs∂ BZyambn sF.-F-kv.H 9001-˛2000 AwKoIm-cw t\Snb sF.-F≥.-Fkv A{I-Un-‰Uv GP≥kn-bmb hf-∏n-ebv°v bph-Xz-Øns‚ apJ-taInbXv t]mƒ hf-∏n-ebpsS a°-fmb tPm¨kv t]mƒ hf-∏n-ebpw sPbnwkv t]mƒ hf-∏n-e-bp-am-Wv. t]mƒ hf-∏ne 1961¬ sXmgn-emfn F∂ t]cn-ep≈ ]{XØneq-sS-bmWv ]cky temI-Øn-te°v IS-°p-∂-Xv. Xriq-cn¬ 5000 cq]-bpsS aqe-[-\-hp-ambn t]mƒ hf∏ne Xs‚ ]cky GP≥kn°v XpS°w Ipdn-°p∂Xv 1977¬ Bbn-cp-∂p. Xs‚ I£n-I-fpsS Bh-iy-a-dn-bp∂ a\ pw hn{i-a-sa-s¥-∂-dnbmØ A≤zm-\-ti-jn-bp-am-bncp∂p At±-l-Øns‚ Icp-Øv. D]-t`m-‡m-°-fpsS Bh-iy߃ Adn™v Ah¿°p th≠Xv \¬Im≥ hf-∏nebv°v F∂pw Ign-™n-´p-≠v. ]cn-an-Xn-Isf adn-I-S-°m-\p≈ \n›-Zm¿Vyw, kmº-ØnI A®-S-°w, A¿∏-W-t_m-[w F∂n-h-bm-bn-cp∂p t]mƒ hf-

∏n-e-bpsS hnP-b-a-{¥-߃. ""Id-I-f™ s{]m^-j-Wenkw C∂v hf-∏nse G¿s∏Sp∂ GXv cwKØpw {]I-S-amWv.]cky GP≥kn cwKsØ hnP-b-Øn\v CXv C∂v A\nhm-cyam-bn-cnt° Cu am‰w AXns‚ Bcw-`-Zn-i-bn¬ Xs∂ th¿Xn-cn®v ImWm-\m-bXmWv hf-∏n-e-bpsS hnP-bw.'' Pbnwkv hf-∏ne Nq≠n-°m´p∂p. ]nXm-hn¬\n∂v hf-∏n-ebpsS kmcYyw Gs‰-SpØ tPm¨kv t]mƒ hf-∏n-ebpw sPbnwkv t]mƒ hf-∏n-ebpw BZyw I≠-dn™ hkvXpXbpw Cu s{]m^-j-W-enkw Xs∂-bm-bn-cp-∂p. XpS¿∂v 1996¬ sIm®n-bn¬ hf-∏n-ebpsS c≠m-a-sØ imJ {]h¿Ø-\-am-cw-`n-®p. C∂v 11 imJ-I-fn-embn 200 s{]m^-jWepIƒ "Sow hf-∏n-e'-bn¬ I¿a\nc-X-amWv. ]c-ky-cw-KsØ Hmtcm t\cnb Ne-\hpw I≠-dnbm\pw kmt¶-XnIXbpsS \qX-\m-i-b-߃ kzm-b-Ø-am°m\pw hf-∏n-ebv°v CXn\Iw Ign-™p F∂-Xn-\p≈ sXfn-hmWv 1998¬ sIm®n bqWn-‰n¬ {]h¿Ø-\-am-cw-`n® C≥lukv ÃpUn-tbm. am¿°‰nwKv A\-en-knkv Unhn-j≥, Ch‚ v amt\-Pvsa‚ v {Kq∏v, {_m≥Uv _n¬UnwKv {Intb‰ohv Unhn-j≥, Sn hn sImtagvky¬ s{]mU-Ivj≥ bqWn-‰v, UnPn-‰¬ FUn-‰nMv B≥Uv U∫nwKv ÃpUntbm, CeIvt{Sm-WnIv aoUn-bbv°p≈ {]tXyI Unhn-j≥,

Hm^vsk‰v {]n‚nwKv Unhnj≥, Hm¨sse≥ AUz¿ssSknßv s\‰vh¿°v, sam_o¬ AUz¿ssS-knßv bqWn-‰v XpSßn-bh hf-∏n-esb a‰p-≈]cky GP≥kn-I-fn¬ \n∂v th¿Xn-cn®p \n¿Øp∂ LS-Iß-fm-Wv. Iq´mb N¿®-I-fn-eq-sS-sbSp-°p∂ hy‡-amb Xocp-am-\ß-fmWv hf-∏n-e-bpsS IpXn∏n\v Icp-tØ-Ip-∂-Xv. Iq´mb N¿®bpw Zo¿L-ho-£-WtØm-sS-bp≈ ]≤Xn Bkq{X-Whpw IpSpw_ _nkn-\kns‚ hnP-b-Øn\v A\n-hmcy-am-sW∂v Ch¿ hy‡-am°p-∂p. ktlm-Z-c-∑m¿ XΩnep≈ sFIyhpw Ah-cpsS A¿∏-W-t_m-[-hp-amWv hf-∏ne-bpsS hf¿®bpsS cl-kyw. Ch-sc ]n≥Xp-S¿∂p-hcp∂ Xe-ap-dbn¬ _nkn-\kns\ Ipdn®v Ah-t_m[w krjvSn-°m≥ N¿®-I-fnepw a‰pw Ah-scbpw ]s¶-Sp-∏n°m-dp-≠v. ]c-ky-tem-IØv apt∂-dm≥ Hcp hn´p-hogvNbv°pw Xbmdm-ImØ hf∏ne anI-hns‚bpw ]cn-N-b-kº-Øn-s‚bpw ASn-ÿm-\Øn¬ am{X-amWv Hmtcm \nba-\hpw \S-Øp-∂-Xv. Ime-Øn-\-\p-k-cn-®p≈ am‰-߃ Dƒs°m-≠mWv hf∏n-e-bpsS Hmtcm Nph-Spsh∏pw hniz-kvX-Xbpw Imcyß-fnse kpXm-cy-Xbpw s{]m^-j-W¬ _nkn-\-kns‚ D∂-Xn-bn-te°v hf-∏n-esb Db¿Øp-∂p. AXp-sIm-≠p-Xs∂-bmWv tIc-f-Ønse \º¿ h¨ AUz¿ssS-knßv

hf-∏ne IpSpw_w (CS-Øp-\n-∂v) sPbnwkv t]mƒ hf-∏n-e, tPm¨kv t]mƒ hf-∏n-e, t]mƒ hf-∏n-e, tacn-t]mƒ hf-∏n-e, Hmwkn tPm¨kv, eo\ sPbnwkv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

GP≥kn-bmbn hf-∏ne IayqWn-t°-j≥kv ss{]h‰v enan-‰Un\v Db-cm≥ Ign-™-sX∂v Pbnwkv hf-∏ne ]d-bp∂p. ]Øp-h¿jtØmfw XpS¿®bmbn ]{Xam[y-a-ß-fpsS _nkn-\kv tStWm-h¿ Ahm¿Up-Ifpw \nc-h[n {Intb-‰ohv Ahm¿Up-Ifpw hf∏nse tXSnsbØp-∂Xv CsX√mw sIm≠m-Wv. tIc-f-Øn-s‚bpw kaq-lØn-s‚bpw hnI-k-\-Øn\v Poh-Im-cpWy {]h¿Ø-\ßfpw hf-∏ne sNbvXp-h-cp∂p. CXn-\mbn hf-∏ne IayqWn‰n sUh-e-]vsa‚ v Unhnj≥ F∂ Hcp Nmcn-‰-_nƒ Unhn-j\pw {]h¿Øn-°p-∂p≠v. Ip´n-I-fpsS hnZym-`ymk kvt]m¨k¿jn-∏p-Iƒ, \n¿[\-cmb tcmKn-Iƒ°v NnIn’m klm-b-߃, ]mh-s∏-´-h¿°v `h\ \n¿am-W-Øn\v [\-klmbw XpS-ßn-bh hf-∏n-ebpsS Nmcn-‰-_nƒ {]h¿Ø-\ß-fn¬ s]Sp-∂p.

hf-∏ne Iayq-Wn-t°-j≥kv ss{]h‰v enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ t]mƒ hf-∏ne ˛ sNb¿am≥ tPm¨kv t]mƒ hf-∏ne, sPbnwkv t]mƒ hf-∏ne (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) Hmwkn tPm¨, eo\ sPbnwkv (]n.-B¿.H) ktlm-Z-c-kw-cw`w: am¿°v aoUnb Xriq¿.

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

kvam¿´v ^man-en@kvam¿´v _nkn-\kv (\¥n-eØv Pn˛-am¿´v) W, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv D¬∏∂ \n¿am-Xm-°ƒ tIcf hn]-Wn-bn-¬ B[n-]Xyw ÿm]n-°m≥ D‰p-t\m-°ps∂mcp _nkn-\kv kwcw`ap≠v. AXv as‰m-∂√; \¥neØv Pn am¿´v. "kvam¿´m'sbmcp _nkn-\kv IpSpw-_Øns‚ 'kvam¿´m-'sbmcp _nkn-\kv kwcw-`w. XpS°w: tIc-f-Øn¬ 1986¬ Xriq-cnse Ipdp∏w tdmUn¬ \¥n-eØv GP≥kokv F∂ tjmdqw Xpd-∂p-sIm-≠mWv \¥n-eØv IpSpw_w Ce-Ivt{Sm-WnIvkv dos‰bv¬ taJ-e-bn¬ i‡-amsbmcp Nph-Sp-sh∏v \S-Øn-bXv. Xriq-cns‚ lrZ-b-`mKØpw Ccn-ßm-e-°p-S, hmSm\-∏≈n, ]´m-ºn, aÆm¿°m-Sv, s]cn-¥¬aÆ apX-emb kao]-{]-tZ-i-ß-fn-te°pw ]S¿∂ \¥n-eØv {Kq∏ns‚ hf¿® AXn-th-K-Øn-em-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c≥ N{μ≥ \¥neØp (N-{μ-{]-Im-iv)ambn tN¿∂v \S-Ønb -_nkn-\-kpIƒ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te°v hf-cm≥ th≠n c≠v imJ-Ifmbn. F√mw Hcp IpS-°o-gn-semcp°n \¥n-eØv Pn˛-am¿´v: tIcfw I≠ ]pXp]pØ≥ tjm∏nwKv A\p-`-h-hp-ambn tKm]p \¥n-eØv {Kq∏ns‚ \¥n-eØv Pn am¿´p-Ifn¬

BZytØXv 2005¬ Xriq-cns‚ D]-\-K-c-amb ]q¶p-∂-ØmWv ]nd-hn-sb-Sp-Ø-Xv. tIc-f-Ønse Ce-Ivt{SmWn-Ivkv, Krtlm-]-I-cW hn]Wn-bn¬ CSn-ap-g-°-am-bn-cp∂p \¥n-eØv Pn˛-am¿´v. AXn-hnim-e-amb tjmdq-an¬ Hcp IpSpw-_-Øn\v Bh-iy-amb F√m-hn[ Ce-Ivt{Sm-WnIvkv Krtlm-]-I-cW-ß-fp-tSbpw temtIm-Øc {_m≥Up-Ifmb tkmWn, F¬.-Pn, hoUn-tbmtIm¨, tKmZvsd-Pv, thƒ]qƒ, kmwk-Mv, ln‰m-®n, kosa≥kv, H\nU,]m\m-tkmWn-Iv... F∂nh cmP-Iob {]uVn-tbmsS AWn-\n-cØnbn-cn-°p-∂p. cmPym-¥c \ne-hm-c-Ønep≈ tjm∏nwKv A\p-`hw. H∏w \ymb-hn-e-bn¬ G‰-hpw KpW-ta-∑-bp≈ D¬∏-∂-hpw. P\-ßsf Pn˛-am¿´n-te°v BI¿jn-°m≥ Cu LS-I߃ Xs∂ [mcmf-am-bn-cp-∂p. ]q¶p-∂sØ \¥n-eØv Pn˛am¿´ns‚ h≥ hnP-b-am-Wv tImgn-t°mSv, Xncp-h-\-¥-]pcw, IÆq¿ XpS-ßnb hnhn[ Pn√I-fn¬ hnim-e-amb Pn˛-am¿´pIƒ XpS-ßm≥ {]tNm-Z-\-am-bXv. cmPym-¥c tjm∏nwKv A\p`-htØmsSm∏w AXn-hn-]p-eamb D¬∏∂\ncbpw InS-b‰ tkh-\hpw KpW-ta-∑bpw Ipd™ hne-bpw Poh-\-°mcpsS Bflm¿∞-amb kl-I-c-

W-hp-amWv Cu al-Ømb hnP-b-Øn\p ]n∂n¬. Xncp-h\-¥-]p-cØv c≠m-asØ tjmdqw Xpd-°m≥ AXn-{ZpXw apt∂-dp∂ tKm]p \¥n-eØv sIm®n-bnepw hnim-e-amb Pn˛am¿´ns‚ ]Wn-∏p-c-bn-em-Wv. IpSpw-_hpw ]ns∂ Kpcphm-bq-c-∏\pw: tIc-f-Øn-epS\ofw 12 Hmfw tjmdq-ap-I-fp≈ tKm]p \¥n-eØv {Kq∏ns‚ DZvLm-S\ thf--I-fn¬ Xmc-\ncIƒ°p ]Icw IpSpw-_mw-Kßfpw D]-t`m-‡m-°fpw Poh\-°mcpw Bbn-cn°pw D≠m-hpI. ""amXm-]n-Xm-°-fmWv {]]©-Ønse G‰hpw henb ssNX-\yw. AXp-sIm-≠p Xs∂ Fs‚ F√m tjmdq-ans‚bpw `{Z-Zo]w A—\pw AΩ-bpw a°fpw tN¿∂mWv sXfn-bn-°p-∂Xv,'' tKm]p \¥n-eØv ]d-bp-∂p. Xnc-°p-Iƒ°nSbv°v IpSpw-_sØ ad-°mØ _nkn-\-kp-Im-c-\mWv tKm]p. Rmb-dm-gvN-Iƒ ]q¿W-ambpw IpSpw-_-Øn-\p-≈-Xm-Wv. H´pan° Rmb-dm-gvN-I-fnepap≈ Kpcp-hm-bq¿ kμ¿i\amWv as‰mcp ]Xn-hv. Kpcp-hm-bq-c∏s‚ A\p-{K-l-amWv Xs‚ F√m sFiz-cy-Øn\pw ImcW-sa∂v hniz-kn-°p∂ tKm]p aq∂v B\-Isf `Khm\v \S-Øn-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. B\-Ifpw htcWy P\p- n¬ s]´ Ht´sd \mbv°fpw a‰v

tKm]p \¥n-eØpw IpSpw-_hpw AΩ-tbm-sSm∏w

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

57

tKm]p \¥n-eØv {Kq∏v

temtImØc Krtlm-]-I-c-

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

]£n-ar-Km-Zn-Ifpw ]pXnb tamU¬ Imdp-Ifpw tKm]phn\pw IpSpw-_-Øn\pw {]nbs∏-´-h-bm-Wv. AXn-thKw _lp-Zqcw apt∂-dp∂ tKm]p-hns‚ _nkn\-knepw ]¶m-fn-bmbn `mcy ssj\n tKm]p- \¥n-e-Øpap≠v. Iw]yq´¿ F≥Pn-\o-b-dnwKn\v ]Tn-°p∂ aIƒ sFizcy \¥n-eØpw πkv Sp hnZym¿∞n-bmb A¿Pp≥ \¥n-e-Øp-amWv tKm]p-hns‚ a°ƒ. _nkn-\-kns\ ]‰n hy‡-amb [mcW D≠m-bXn\v tijw am{Xta aIs\ IqSp-X¬ Npa-X-e-Iƒ G¬∏n°p-I-bp-≈q. £a, kvt\lw, kl-I-cWw F∂nh IpSpw_ _nkn-\-kns‚ hnP-b-Øn\v th≠ A\n-hm-cy-L-S-I-ß-fmsW∂v ]d-bp∂ tKm]p \¥neØv ]W-tØ-°m-fp-]cn _‘-߃°v aqeyw I¬∏n°p-∂p. tKm]p- \¥n-e-Øns‚ temIw F∂pw hnim-e-am-Wv. sshhn-[y-am-W-Xns‚ Icp-Øv. Cu Icp-ØmWv \ho\ kwcw`-ß-fpsS hnP-b-Øn\p≈ ]n≥_ew.

Top Business Families of Kerala

MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES MILIES

tKm]p \¥n-eØv {Kq∏v kmcYnIƒ tKm]p \¥n-eØv (sN-b¿am≥) ssj\n tKm]p

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES BUSINES


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

58

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI® kn‰n Xnb-t‰gvkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Fkv.-Ip-am¿, Fkv.-N-{μ≥, Fkv. Im¿Øn-tI-b≥, Fkv. apcp-I≥, tUm.Fw.-Fkv inh-Ip-am¿

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ kn‰n Xntb-t‰gvkv {Kq∏v

]mc-º-cysØ ssIhn-SmsX HsØm-cp-a-tbmsS

Xeÿm\ \K-cn-bn¬ Hcp Ne-®n{X kwkv°mcw cq]-s∏Sp-Øp-Ibpw kn\nam hyh-kmb-Øn\v Xs∂ i‡-amb Hcp ASn-Ød- t- b-IpIbpw sNbvX IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`amWv kn‰n Xntb-t‰-gvkv {Kq∏v. {Kq∏ns‚ ÿm]-I\ - mb ]n.kp{_lvaWy-Øns‚ a°fpw t]c-°p-´n-Ifpw hsc Ct∏mƒ _nkn-\k - n¬ kPo-ha- m-Wv.

1933¬ _nkn-\-kn-te°v IS∂ kp{_-“Wyw 1978¬ A¥-cn-°p-∂-Xp-h-sc-bp≈ \mec ]Xn-‰m-≠p-Im-esØ {]h¿Ø-\-ß-sf√mw Xs∂ Xncp-h-\-¥-]p-c-Øns‚ kmaqlnI Ncn-{X-hp-ambn Gsd _‘-s∏-´n-cn-°p-∂p-. Cw]o-cn-b¬ t{SUnwKv Iº-\n-bmWv kp{_-“-WyØns‚ {]Ya kwcw-`w. \mK¿tIm-hn-en¬ \n∂v Xncph-\-¥-]p-csØ Nme-bn-te°v Nc°v sIm≠p-h-cp-∂-Xn-\p≈ BZysØ temdn k¿hokmbn-cp∂p CXv. 1936¬ Xncp-h-\¥-]p-csØ BZysØ Xntb-‰dmb \yq Xntb-‰¿ Bcw-`n-®p. ]n∂oSv {io]-fl-\m-`, Im¿ØntI-b, {ioIp-am¿, {iohn-im-Jv F∂o \mev kn\nam Xntb-‰dp-Iƒ°v IqSn At±lw XpS°w Ipdn-®p. CXn-\nsS kn\nam jq´nw-

Kn-\mbn 1951¬ t\aw tI{μo-Icn®v Xncp--h\¥]p-csØ BZysØ ^nenw ÃpUn-tbmbmb sacn-em≥Un\v XpS°w Ipdn® kp{_-“Wyw ASpØ h¿jw Xs∂ \oem s{]mU£≥kv Fs∂mcp kwcw`w cq]o-I-cn-®p-sIm≠v kn\nam \n¿amW cwK-tØ°pw IS∂p. Bfl-kJn F∂ Ne®n{Xw apX¬ kzman Aø-∏≥ hsc 81 Ne-®n-{X-ß-fmWv Ct±lw \n¿an-®-Xv. 1944 apX¬ aq∂v h¿j-°mew Xncph-\-¥-]pcw tab-dmbpw Ct±lw {]h¿Øn-®n-´p-≠v. kºØv kr„n-°p-∂X - n¬ am{X-a√ AXv hn`-Pn®v \¬Ip∂-Xnepw kp{_-“Wyw {i≤ ]Xn-∏n-®n-cp-∂p. a°-fmb Fkv.Ip-am¿, Fkv.N - {- μ≥, Fkv. Im¿Øn-tI-b≥, Fkv. apcpI≥, tUm.Fw.-Fkv inh-Ipam¿ F∂o A©v B¨a-

°ƒ°pw Xpey ]¶m-fn-ØtØmSv IqSnb Hcp Ub-dI - v‰¿ t_m¿Uv At±-lØ - ns‚ ImeØp-Xs∂ cq]o-Ic- n-®n-cp∂p. {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰¿ Bb tUm.Fw.-F-kv -inh-Ipam¿ AarX tlmkv]n-‰-en¬ tUmIv‰-dmbpw tkh\w A\pjvTn-°p-∂p-≠v. Fkv. Im¿Øn-tI-b≥ B¿°n-sSIv‰v F∂ \ne-bnepw I¿a-\n-c-X\mWv. Im¿Øn-tI-b\pw Fkv.-apcp-I\pw sSen-hn-j≥ kocn-b-ep-I-fpsS \n¿am-Xm-°fmbpw {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. hnZym¿∞n Bbn-cn-°p-tºmƒ Xs∂ ÿm]-\-ß-fn¬ t]mbn _nkn-\-kns‚ hnhn[ hi-߃ t\cn-´p-I≠v ]Tn-°p-∂-Xn-\p≈ Ah-kcw \¬In-s°m-≠mWv ASpØ Xe-ap-dsb Ch¿ Cu cwKtØ°v sIm≠p-h-cp-∂-Xv. N{μs‚ a°-fmb atl-jn\pw

Knco-jn\pw ]pdta Im¿Øn-tI-bs‚ aI-\mb sk¥n¬ kp{_-“-Wyhpw _nkn-\-kn-te°v Nph-Sp-sh®p-I-gn-™p. kn‰n Xntb-t‰gvkv ss{]h‰v enan-‰U - v, {Snhm≥{Uw {Sm≥kvt]m¿´v ss{]h‰v enan-‰Uv, sacn-em≥Uv, \oem s{]mU-£≥kv, Cw]o-cn-b¬ t{SUnwKv Iº\n F∂o A©v ÿm]-\ß - ƒ AS-ßn-bX - mWv {Kq∏v. 2002 apX¬ XpS¿®-bmbn aq∂v h¿jw hsc Xncp-h-\-¥]pcw tNw_¿ Hm^v sImtagvkns‚ {]kn-U‚mbn N{μ≥ tkh\w A\p-jvTn-®n-´p-≠v. kzman Aø-∏≥ F∂ Ne-®n{X-Øn¬ \n∂p≈ hcp-am-\amb Hcp tImSn cq] i_-cn-ae-bpsS hnI-k-\-Øn-\mbn {Kq∏v kw`m-h\ sNbvXn-´p-≈Xmbpw At±lw ]d™p.

N{μ≥ Fkv.

Nqc-°m´v IpSpw_w (tZhn {Kq∏v)

tZhn {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ Fkv.-tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \mb¿, Cμn-cm-tZ-hn, Pn.i-¶¿

_‘-ß-fpsS Xo{hX D]-t`m-‡m-°-fn-te°pw

c≠p Xe-ap-d-Iƒ kPo-h-ambp≈ IpSpw_ _nkn-\-kv kwcw-`-amWv lcn-∏ms´ tZhn {Kq∏v Hm^v Iº-\o-kv. tZhn F‚¿ss{]-k-kv, Io¿Øn ]n.hn.kn s{]mU-Iv‰vkv, Fkv. tkma-\m-Y≥ \mb¿ B≥Uv {_tZ-gvkv, F.P-\m¿Z\ In\n

tKm]m-e-Ir-jvW≥ \mb¿

B≥Uv k¨kv F∂n-h-b-Sßp∂ tZhn {Kq∏n\v XpS-°-anSp-∂Xv 1975¬ Fkv.-tKm-]m-eIr-jvW-\m-Wv. Fkv.-tkm-a-\m-Y≥ \mb¿ B≥Uv {_tZgvkv F∂ t]cn¬ lm¿Uv shb¿ hym]c ÿm]-\-am-bncp∂p BZy

Cμn-cm-tZhn

[\w hyhhyh-k kmb mb hmWnPy hmWnPy ssZzhmssZzhm-ccnI nIzzsabv sabv 31 31 && Pq¨ Pq¨ 15, 15, 2009 2009 [\w

Nph-Sp-sh-∏v. ]n∂oSv hnhn[ Xcw ]n.hn.kn D¬∏-∂-ßfpsS hnX-c-WØnte°pw Uoe¿jn-∏n-te°pw IS∂p. _nkn-\kv ]Sn-]-Sn-bmbn hf¿∂p-h-∂-tXmsS •mkv, Ce-{Œn-°¬ D]-I-c-W-߃ F∂nh Hgn-sI-bp≈ F√m \n¿amW kma-{Kn-Ifp-sSbpw hn¬∏\ Bcw-`n-®p. ]n.hn.kn ss]∏p-I-fpsS samØ hym]mc, hnX-c-W cwKtØ°pw {]thin®p. Io¿Øn {_m≥Uv \ma-Øn¬ ]n.hn.kn ss]∏p-IfpsS \n¿am-W-Ønte°v IS-∂-tXmsS Pn.-i-¶¿

{Kq∏v hf¿®-bpsS ]pXnb L´-Øn-se-Øn. Fkv.-tKm-]m-e-Ir-jvW≥ \mb¿ BWv {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰¿. s]mXpta¬t\m-´Øn\p ]pdsa, kmº-ØnI amt\Pvsa‚ v,D¬∏m-Z\ ta¬t\m´w F∂nh tKm]m-e-Ir-jvW‚ Npa-X-e-bmWv.v At±-lØns‚ `mcy Cμn-cm-tZhn {Kq∏ns‚ P\-d¬ AUvan-\nkvt{S-j≥ t\m°p-∂p. aI≥ Pn.i¶¿ Ub-d-Iv‰¿ BWv.-hn]-W-\-Øn-s‚bpw AkwkvIX hkvXp-°-ƒ hmßp-∂Xn-s‚bpw Npa-Xe i¶-dn\mWv. Xocp-am-\-߃ FSp-°p∂Xv tKm]m-e-Ir-jvW≥ \mb-cm-Wv. F∂m¬ ]c-

kv]cw Btem-Nn-®p-am-{Xta ÿm]\ \S-Øn-∏p-ambn _‘-s∏´ Xocp-am-\-߃ FSp-°mdp≈q F∂v i¶¿ ]d-bp-∂p. Aßs\ N¿® sNbvXv Hcp Xocp-am\w FSpØp-I-gn-™m¬ AXv A\pk-cn-°m≥ F√m-hcpw _m[yÿ-cm-Wv. ""Rß-fpsS IpSpw_ _‘-Øns‚ Cg-b-Sp∏w Rß-fpS D]-t`m-‡m-°tfmSpw R߃ Im´p-∂p. IqSpw_ ]mc-ºcyw Rßsf IqSp-X¬ DØ-c-hm-ZnØ t_m[-ap-≈-h-cm-°p-I-bmWv'' i¶¿ hy‡-am-°p-∂p. F≥.F-kv.-Fkv P\-d¬ sk{I-´dn ]n.sI \mcm-bW ]Wn-°¿ Nqc-°m´v IpSpw-_-Øns‚ ASpØ _‘p BWv.

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN

]pfn-aq-´n¬ IpSpw_w (]pfn-aq-´n¬ {Kq∏v)

F´-c-∏-Xn-‰m-≠n-s‚- sNdp∏w Hm

kvt{Sen-b≥ kμ¿i-\-ambmepw Ata-cn-°≥ kμ¿i-\am-bmepw sXmSp-]p-g-bnse Xdhm-´p-ho-´nse BtLm-j-ßfpsS kmbm-”-ß-fm-bmepw Ah¿ H∂n-®m-Wv. sXmSp-]p-gbnse ]pfn-aq-´n¬ Nmt°m Hutk-∏ns‚ Bdv B¨a°ƒ F∂pw Aß-s\bm-Wv. tIc-f-Ønse {]apJ \K-c-ß-fn¬ h≥InS sSIvssì tjmdq-ap-Iƒ ]SpØp-b¿Ønb Ah¿ C∂pw Htc a\-tkmsS Db-c-߃ e£y-am°n k©-cn-°p-∂p. 1924-emWv Nmt°m Hutk∏v Ffn-b-\n-e-bn¬ sXmSp]p-g-bn¬ XpWn-°-®hSw XpS-ßn-b-Xv. sIm®n-bn¬ \n∂v km[-\-߃ sXmSp-]p-gbn¬ sIm≠p-h∂v hn‰n-cp∂ ]e-N-c°v I®-h-S-°m-c-\mb Nmt°m Hutk-∏ns‚ XpWn°-®-h-Shpw hnPbw t\Sn. B ]nXm-hns‚ ]mX ]n¥p-S¿∂v a°-fmb sjh-en-b¿ Hutk∏v Nmt°mbpw ktlmZ-c≥ Hutk∏v tPmWpw sSIvssì _nkn-\-kn-seØn. Ah¿ tN¿∂v sI´n-∏-SpØXv tIc-f-Ønse {]apJamb Hcp sSIvssì {_m≥Un-s\-bm-Wv. 1940Ifn¬ XpWn-°-®-h-SØn-en-d-ßnb Ccp-hcpw tN¿∂v sXmSp-]p-g-bn¬ ]SpØp-b¿Øn-bXv hen-sbmcp sSIvssì tjmdq-am-bn-cp-∂p. 1977¬ 20,000 NXp-c-{i-ASn hnkvXr-Xn-bp≈ tjmdq-an te°v ]pfn-aq-´n¬ kn¬Ivkv hf¿∂-Xn\p ]n∂nse clkyw Iq´m-bvabpw _nkn-\kn-t\m-Sp≈ Bflm¿∏-Whpw Id-b‰ D]-t`m-‡r-tk-h-\-hpam-bn-cp-∂psa∂v Hutk∏v Nmt°m-bpsS aI\pw Xriqcnse ]pfn-aq-´n¬

kn¬Ivkns‚ kmc-Yn-bp-amb G{_lmw Nmt°m ]d-bp-∂p. 1986¬ ]pfnaq´n¬ tIm´bØv sI.sI tdmUn-¬ BZyimJ Xpd-∂p. A[nIw Xma-knbmsX sXmSp-]pg tjmdq-ans‚ ta¬t\m´ Npa-Xe Hutk∏v tPmWpw a°-fmb tdmbnbpw tdmP-dptas‰-Sp-Øp. tIm´-bsØ tjmdq-ans‚ \nb-{¥Ww sjhen-b¿ Hutk∏v Nmt°mbpw At±-lØ - ns‚ a°-fmb Nmt°m tPmkv, G{_lmw Nmt°m, Ão^≥ Nmt°m, tPm¨ Nmt°m F∂n-hcpw \n¿h-ln-®p. ""bmsXmcp Akzm-cky-ßf- p-an-√msX, hf¿®-bpsS Hcp L´-Øn¬, IqSp-X¬ hf¿® t\Sp-∂X - n-\p≈ hn`-P\w am{Xam-bn-cp∂p AXv. Ct∏mgpw ]cky Imws]bv\pw a‰v kΩm\-]c- n-]m-Sn-If- p-sa√mw ]pfn-aq-´n¬ IpSpw_w H∂n®v Btem-Nn®v kwbp-‡a- m-bmWv sNøp-∂X - ,v '' G{_lmw Nmt°m ]d-bp-∂p. 2007¬ Xriq-cn¬ ]pXnb tjmdqw Xpd∂ ]pfn-aq-´n¬ 2008¬ sXmSp-]p-gb - n¬ c≠masØ tjmdqw Bcw-`n-®p. tIm´-bsØ tjmdqans‚ \hoI-cW - {- ]-h¿Ø-\ß - ƒ ]ptcm-Kan-°p-Ib - m-Wv. Cu h¿jw Xs∂ \ho-Ic- n® tjmdqw {]h¿Ø\w Bcw-`n-°pw. ""H∂n-®n-cp∂v am{X-amWv R߃ Xocp-am-\s- a-Sp-°p-I. H∂pw At\ym\yw Hfn-®p-sh°m-dn-√. Xpd∂ a\-tkm-sSbp≈ CS-s]-Se - mWv IpSpw_ _nkn-\k - n¬ Ahiyw th≠ LS-Is- a-∂mWv Fs‚ hnizmkw,'' Ão^≥ Nmt°m ]d-bp∂p. Iq´mbn N¿® sNøp-tºmgmWv \ho\ Bi-bß - ƒ DSse-Sp-°p-∂s- X∂v Ct±lw A\p-`h - Ø - ns‚ ASn-ÿm-\Øn¬ ]d-bp-∂p. H∏w N¶p-dt∏msS apt∂m-´p-t]m-Im≥ Cu

Hutk∏v Nmt°mbpw `mcy t{Kkn Nmt°mbpw a°-fmb Nmt°m tPmkv, G{_lmw Nmt°m, Ão^≥ Nmt°m, tPm¨ Nmt°m F∂n-h¿s°m∏w

Iq´mbva D]-Ic- n-°p-sa∂pw Ão^≥ Nmt°m Nq≠n-°m´p∂p. Hutk∏v Nmt°m-bpwHutk∏v tPmWpw a°ƒ°v _nkn-\-kp -am-{X-a-√, Ipsd aqey-ß-fp-amWv ]I¿t∂-In-bXv. IS-bn-se-Øp∂ Hmtcm-cpØ-scbpw ho´n-se-Øp∂ AXn-Ynsb t]mse kzoI-cn®v Ah¿°v th≠Xv \¬In hnSW-sa-∂mWv Ch¿ a°sf ]Tn∏n-®-Xv. a°ƒ AtX hgn Xs∂ ]n¥p-S-cp-∂p. tdmbnbpsSbpw tdmPdns‚bpw `mcy-am-cmb d\n tdmbnbpw cRvPp tdmPdpw sXmSp-]pg tjmdq-ans‚ ]m¿SvW¿am-cm-Wv. kvIqƒ hnZym¿∞n-I-fmb Ch-cpsS a°fpw _nkn-\-kn¬ kPo-ham-Wv. Nmt°m tPmkns‚ `mcy Pkn tPmkv sSIvssì _nkn-\-kn¬ kPo-h-a-s√-¶nepw Hutk∏v Nmt°m-bpsS acp-a-°-fm-b kp\p G{_-lmapw enkv Ão^\pw sP∂n tPmWpw _nkn-\-kn¬ kPoh ]¶mfnØw hln-°p-∂p-≠v. _nkn\kn-te°v hcp∂ ]pXp-X-e-ap-dbv°v ]cn-io-e\w Bh-iy-amtWm F∂v tNmZn®m¬ ]pfn-aq-´n¬ kn¬Ivkns‚ kmcYn Hutk∏v tPm¨ Nncn-°pw. ""ASpØ Xe-ap-d-bpsS Ic-ß-fn¬ _nkn-\kv `{ZamWv F∂v F\n-°p-d-∏p-≠v. ImcWw Rß-tf-°mƒ kq£vaam-bmWv Ah¿ _nkn\kv \S-Øp-∂-Xv. sIm®p-a-°ƒ°msW-¶n¬ IS-bn¬ h∂m¬ ]ns∂ Xncn-®p-t]m-Im\mWv {]bm-kw,'' Hutk∏v tPm¨ ]d-bp-∂p. kz¥w ]nXm-hn¬ \n∂v ]Tn® ITn-\m≤zm-\hpw kXy-k-‘-Xbpw

IrXy-\n-jvT-bp-sams° ]pXnb Xe-ap-d-bn-te°pw ]I-cp-IbmWv Ct±-lw. ""a°-fmb tdmbnbpw tdmPdpw kvIqƒ hn´v t\sc hcp-∂Xv IS-bn-te-°m-bn-cp-∂p. ]ns∂ IS-b-S-®m-bn-cp∂p aS°w. C∂v Ah-cpsS a°fpw Cu ]mX ]n¥p-S-cp-∂p. a°ƒ°v _nkn-\-kn-t\mSv ASp-∏hpw A¿∏-W-t_m-[hpw D≠m-I-W-sa-¶n¬ AØ-cØn¬ Hcp ]cn-io-e\w Bhiy-am-Wv,'' Hutk∏v tPm¨ ]d-bp-∂p. C∂sØ kml-Ncy-Øn¬ _nkn-\kv hnP-b-I-cambn apt∂m-´p-sIm-≠p-t]m-IW-sa-¶n¬ ]pXp-X-e-ap-dbv°v temI-]-cn-Nbw IqSn thWsa∂v Iq´n-t®¿°p∂ G{_lmw Nmt°m, ASpØ Xe-ap-dbv°v AXv \¬Im\p≈ {ia-Øn-em-Wv. ]pfnaq-´n-¬ sSIvssÃ-ep-Ifn¬ FØn-bm¬ DS-a-sbbpw Poh-\-°m-c-s\bpw Xncn-®-dn-bm\m-In-√. kZm {]h¿Ø-\-\n-cX-cmbn HmSn-\-S-°p∂ kmc-YnIƒ. _nkn-\-kn-t\mSv 100 iXam-\hpap≈ A¿∏-Wt_m[amWv Chsc thdn´v \ndp-Øp-∂-Xv.

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

59

Top Business Families of Kerala

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

]pfn-aq-´n¬ kn¬°vkv tIm´-bw, Xriq¿ tjmdq-apI-fpsS kmc-Yn-Iƒ: Hutk∏v Nmt°m (am-t\-PnwKv ]m¿SvW¿) Nmt°m tPmkv, G{_lmw Nmt°m, Ão^≥ Nmt°m, tPm¨ Nmt°m (]m¿SvW¿am¿) sXmSp-]pg tjmdqw: Hutk∏v tPm¨ (am-t\-PnwKv ]m¿SvW¿) tdmbn, tdmP¿, d\n tdmbn, cRvPp tdmP¿ (]m¿SvW¿am¿)

Hutk∏v tPmWpw `mcy s]ÆΩ tPmWpw a°-fmb tdmbn°pw tdmP-dn-\p-sam∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

60

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

tPmkv Ce-Iv{Sn-°¬kv {Kq∏ns‚ hnP-b-c-l-ky-sØ°p-dn®v tNmZn-®m¬ Fw.sP B‚WnbpsS a\-kn-te°v IS-∂p-h-cp-∂Xv c≠v hy‡nIƒ \¬Inb am¿K-\n¿tZ-iß-fmWv. sse≥am\mbn PohnXw XpS-ßn tPmkv CeIv{Sn-°¬kv F∂ _nkn-\kv km{am-Py-Øn\v XpS-°-an´ ]nXmhv Fw.Pn tPmk^pw sIm¥-bnse aWnIƒ t]mse \n߃ Hcp-an®p IgnbWw F∂p-]-tZ-in® AΩ -A∂Ω tPmk-^pw

ap°S-bn¬ IpSpw_w (tPmkv CeIv{Sn-°¬kv {Kq∏v)

]nXm-hns‚ ]mX-bn¬ \¬Inb am¿K-\n¿tZ-i-߃ B‚-Wn-°n∂pw hgn-hn-f-°mIp∂p. C∂v Ch¿ c≠pt]cpw Cu temI-Øn√. F-¶nepw Ch¿ ]d™ hm°p-I-fmWv B‚WnbpsS Pohn-X-Øn¬ \ng-en-°p-∂-Xv. ]nXmhv Fw.Pn tPmk^v 1947¬ a´m-t©-cn-bn¬ sNdnb coXn-bn¬ Ce-Iv{Sn-°¬ tjm ∏n\v XpS-°-an-´p-sIm-≠mWv _nkn-\-kn-te°v IS-°p-∂-Xv. ]n∂o-SXv Fd-Wm-Ip-fØv Fw.Pn tdmUns‚ ]e `mK-

tØ°pw hym]n-∏n-®p. {ItaW Ct±-l-Øns‚ a°fpw _nkn-\-kn-se-Øn. 1971¬ tjWm-bvkv Xntb-‰dn\p kao]w tPmkv Ce-Iv{Sn°¬kpw alm-cm-Pmkv {Ku≠n\v kao]w Ce-Iv{Sn°¬ skbv¬kv tIm¿∏-tdj\pw Bcw-`n-®p. Fw.sP tPm¿Pv, t__n, t]mƒ, B‚-Wn, eqbn-kv, tXmakv, {^m≥knkv F∂nßs\ Ggv B¨a-°fpw c≠v s]¨a-°-fp-amWv Fw.Pn tPmk^v ˛ A∂Ω Zº-Xn-Iƒ°p≈Xv. Fw.Pn tPmk^v hf¿Øn hepXm-°nb {Kq∏v ÿm]-\߃ Hmtcm ∂pw C∂v Hmtcm a°fp-sSbpw Npa-X-e-bn-

em-Wv. CXn¬ Fw.sP tPm¿PmWv tPmkv Ce-Iv{Sn°¬kv t{SUnwKv Iº\n t\m°n -\-S-Øp-∂-Xv. {^m≥knkn\v tPmkv CeIv{Sn-°¬ skbv¬kv tIm¿∏td-js‚ Npa-X-e-bm-Wp≈Xv. eqbnkn\m-Is´ tPmkv CeIv{Sn-°¬ GP≥kokv F∂ ÿm]-\-am-Wp-≈Xv. Fd-Wm-Ip-fØv tjWmbn-kn\v kao-]-ap≈ tPmkv Ce-Iv{Sn-°¬kv tjm∏mWv Fw.sP B‚Wn t\m°n-\-SØp-∂-Xv. Ct∏mƒ At±-lØns‚ Cf-b-a-I-\mb hntPm B‚Wn Fw.-_n.F Ign™v _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-bn-´p≠v. ""Fs‚ h¿j-ß-fmbp≈ A\p-`h kº-Øpw hntPm-bpsS B[p-\nI amt\Pvsa‚nse Adn-hp-Ifpw {Kq∏ns‚ apt∂m-´p≈ ]mXIsf kpK-a-am-°pw'', B‚Wn ]d-bp-∂p. B‚-WnbpsS aqØ-a-I≥ tPm B‚Wn km≥{^m≥knkvtIm-bn-emWv tPmen sNøp-

s]cn-bm¿ ssdkv kmc-Yn-Iƒ: kn.Un t]mf-®≥, kn.Un tPmkv, kn.Un sk_m-Ãy≥, kp\n¬ t]mf-®≥

XI-cmØ Bfl-_‘w Ch-cpsS hnP-b-a{¥w

kwXr-]vXn-tbm-sS-bp≈ NncnbmWv Nnd-bv°¬ IpSpw-_Øns‚ e£yw. s]cn-bm¿ F∂ {_m≥Un¬ Acnbpw Acn-s∏m-Snbpw a‰v `t£ym¬∏-∂-ß-fp-sa√mw hn]-Wn-bnse-Øn-°p∂ Cu IpSpw_Øns‚ apJ-hm-NIw D]-t`m‡m-hns\ kt¥m-jn-∏n-°q, kt¥mjw XncnsI hmßq

kn.Un t]mf-®≥

∂-Xv. Xncn-®p-h∂v {Kq∏ns\ tlm´¬ _nkn-\kv cwK-tØ °pw ssI]n-Sn®v \S-Øm-\mWv tPmbpsS Xocp-am-\w. CXn\v F√m ]n¥p-Wbpw H∏w am¿K\n¿tZ-iß - fpw \¬In B‚Wn aI-t\m-sSm-∏a- p-≠.v hnP-b-߃ ssI∏n-Sn-bnsem-Xp°n apt∂-dp-tºmgpw amXm-]n-Xm-°ƒ ]Tn-∏n® ]e ]mTßfpw B‚Wn ad-°p-∂n√. ""-B¿°pw ISw sImSp-°cp-Xv. Ah≥ \ns‚ i{XphmIpw F∂v At±lw ]d-bmdp-≠m-bn-cp-∂p. AXp-t]mse Xs∂ IS-sa-Sp-°-cp-sX∂pw ]nXmhv ]d-bp-am-bn-cp∂p. ]s£ Hcp hmbv]-bp-sa-Sp°msX _nkn-\kv \S-Øns°m-≠p-t]m-Im-\m-In√t√m. F¶nepw hmbv]-sb-Sp-°p∂ ka-bØv Cu hm°p-Iƒ Rmt\m¿°pw. ssIøn-sem-Xpßp∂ hmbv]-sb-Sp-°m\pw Ah F{Xbpw s]s´∂v Xncn®-S-°m\pw Cu hm°p-Iƒ Fs∂ klm-bn-®n-´p≠v,'' B‚Wn ]d-bp-∂p.

Fw.sP. B‚-Wn, hnae B‚-Wn, tPm B‚-Wn, KoX tPmWn, tPmWn t]mƒ amºn-≈n, hntPm B‚Wn

Nnd-bv°¬ IpSpw_w (Nnd-bv°¬ {Kq∏v)

Hmtcm ho´Ω-bpsSbpw

tPmkv Ce-Iv{Sn-°¬kv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ Fw.sP B‚-Wn, hntPm B‚Wn

F-∂-Xm-Wv. 1977apX¬ s\√v ]pgpßn IpØn Acn-bm°n hn‰n-cp∂ IpSpw-_-°m-cmWv Ch¿. apØ-—-\n¬ \n∂v ssIam-dn°n-´nb Cu _nkn-\-kns\ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te°v FØn-®Xv kn.Un t]mf-®\pw kn.Un tPmkpw kn.Un sk_m-Ãy-\p-am-Wv. 1996¬ G‰hpw B[p-\n-I-amb kwhn-

kn.Un tPmkv

[\w hyhhyh-k kmb mb hmWnPy hmWnPy ssZzhmssZzhm-ccnI nIzzsabv sabv 31 31 && Pq¨ Pq¨ 15, 15, 2009 2009 [\w

[m-\-߃ k÷-am°n s]cn-bm¿ F∂ {_m≥Uns\ Acn-hn-]-Wn-bn¬ ap≥\n-c-bnse-Øn® Cu ktlm-Z-c∑mcpsS HsØm-cpa Xs∂bmWv s]cn-bm-dns‚ hnPb cl-kyw. 1980Ifn¬ Zp_m--bnte°v _nkn-\kv hym]n-∏n® t]mf-®\pw tPmkpw sk_mÃy\pw AhnsS \n∂v t\Snb ]cn-Nbkº-Øns‚ IqSn ]n≥_-e-Øn-emWv kztZ-iØv

kn.Un sk_m-Ãy≥

kp\n¬ t]mf-®≥

AXym-[p-\nI ssdkv an¬ ÿm]n-®-Xv. aqh¿°pw Z p_m-bn¬ _nkn-\-kp-s≠¶nepw Hcmƒ F∂pw \m´n-ep≠m-Ipw. AXmWv Nnd-°¬ IpSpw-_-Øns‚ ssien. t]mf-®s‚ aI≥ kp\n¬ t]mf-®≥ Ct∏mƒ s]cn-bm¿ ssdkns‚ P\-d¬ amt\-P-cmWv. ]nXm-hn-s‚bpw ]nXr-ktlm-Z-c-∑m-cp-sSbpw IqsS \n∂v Acn-bp-sSbpw Acn-tbXc D¬∏-∂-ß-fp-sSbpw kwkvI-c-Whpw hn]-W-\hpw AS-°-ap≈ Imcy-߃ ]Tn® tij-amWv kp\n¬ P\-d¬ amt\-P¿ ]Zhn Gs‰-Sp-Ø-Xv. hn]-W-\-Øns‚ a¿Ωw Adnbm≥ F√m Hu´vse-‰p-I-fnepw Npcp-ßn-bXv h¿jØn¬ c≠p Xh-W-sb-¶nepw s]cnbm-dns‚ kmc-Yn-Iƒ kμ¿i\w \S-Øm-dp-≠v.

Iq´mbn Xocp-am-\-sa-Sp°pI, AXn¬ Dd®p \n¬°pI. Nnd-°¬ IpSpw-_-Ønse ktlm-Z-c-∑m¿ F∂pw Cu coXn-bmWv ]n¥p-S-cp-∂-Xv. ]W-tØ-°m-fp-]cn a\p-jy-_‘-߃°mWv X߃ hne I¬∏n-°p-∂-sX∂v Ch¿ ]dbp-∂p. ]c-kv]c _lp-am-\amWv IpSpw_ _nkn-\kv hnP-bn-°m≥ th≠ A\n-hmcy-L-S-I-sa∂pw Ch¿ Iq´nt®¿°p-∂p. tPmkns‚ aI≥ _ntPm tPmkpw IpSpw_ _nkn-\-knte°v IS-°m-\p≈ Xbmsd-Sp∏n-em-Wv. Ct∏mƒ Hmkvt{Senb-bn¬ Fw._n.F hnZym¿∞nbmWv _ntPm.

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

61

Sok¨ dt_gvkv Sn.-Pn.N{μIp-am¿ ˛ Fw.-Un (So-k¨ dt_-gvkv) {]ho¨ ˛ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ (sPw sse‰vkv)

X´mw ]d-ºn¬ IpSpw_w (Sok¨ {Kq∏v)

d_¿ hyh-kmbw Xriq-cn-te-s°m-gp-°n-b-h¿ aq¿°-\n-°c {Kma-Ønse X´mw-]-d-ºn¬ tKmhn-μ≥ Fgp-Ø-—≥ kvIqƒ amjm-bncp-∂p. At±lw Xs‚ a°ƒ°v ]I¿t∂-In-bXv hnZybpw aqey-t_m-[hpw.

tKmhn-μ≥ Fgp-Ø-—s‚ c≠m¨ a-°ƒ hyh-kmb taJ-e-bn¬ kz¥-amb Hcp ]mX sh´n-Øp-d-∂-t∏mgpw ssIhn-SmsX kq£n-°p∂Xpw Cu aqey-t_m-[-am-Wv. F≥Pn-\o-b¿, \S≥, hyh-kmbn, sIm®n tZhkzw t_m¿Uv A[y-£≥ F∂o \ne-bn¬ tIc-fo-b¿°v kp]-cn-Nn-X\mb Sn.-Pn c-hn-bmWv Cu ktlm-Z-c-∑m-cn¬ Hcmƒ. c≠m-a≥ Sn.Pn N{μ-Ip-am-dpw. sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\ob-dnwKv _ncp-Z-sa-SpØ tijw sSIvk¨ d_¿ s{]mUIv‰vkv F∂ ÿm]-\-Øn\v XpS-°-an-´Xv Sn.Pn chn-bm-Wv. 1971 embncp∂p AXv. A\pP≥ N{μ-Ip-am¿ tPyjvTs‚ ÿm]\-Øn-s\m∏w \n∂v s{SUv d_¿ D¬∏∂-ß-fpsS hn]W-\hpw hyhkm-b-Øns‚

a¿ahpw {Kln-®p. 1980¬ Bdv Poh-\-°m-tcmsS aq∂v e£w cq]-bpsS apX¬ ap-S-°n¬ tIme-gnbn¬ So-k¨ dt_gvkn\v N{μ-Ipam¿ XpS-°-an-´p. ""Iq´m-bvatbmsS apt∂m-´p-t]m-bm¬ hnP-bn-°m-\m-Ipsa∂ ktμ-iamWv R߃°v ]nXm-hn¬ \n∂v e`n-®-Xv. ^mIv‰-dn-bpsS {]h¿Ø\w XpSßn h¿j-an{X-bm-bn´pw Hcp sXmgn-emfn kacw t]mepw D≠m-bn-´n-√. thX\ h¿[\ XpSßn \nb-a\-°mcyw hsc sXmgn-emfn kwL-S\m {]Xn-\n-[n-Iƒ IqSn Dƒs∏´ kanXn Iq-Sn-bmtem-Nnt® Xocp-am-\-sa-Sp-°q. sXmgn-emfn ˛ apX-emfn _‘a√ GI a\-tkmsS {]h¿Øn-°p∂ Hcp kwLamWv SokWnep-≈-Xv. sXmgnemfn bqWn-b-\n-√mØ kwcw`-amWv Sok¨,'' N{μ-Ip-am¿ ]d-bp-∂p. kzImcy taJ-e-bn¬ d_¿ ]m¿°v ÿm]n®

Sok¨ tIc-fØ - nse ap≥\nc s{SUv d_¿ ^mIv‰d- nbmbpb¿∂Xv KpW-ta-∑b - psS Imcy-Øn¬ ]pe¿Øp∂ \njvI¿j sIm≠pw IqSn-bmWv. 12 bqWn-‰p-If - mWv Sok¨ dt_-gvkn-\p-≈X - v. e≠-\nse tembvUvkv _m¶n¬ Poh-\°m-cn-bm-bn-cp∂ {iotZhn sbbmWv N{μ-Ip-am¿ hnhm lw sNbvXX - v. Iº-\n-bpsS ^n\m≥kv hn`mKw ssIIm cyw sNøp∂Xv {iotZ-hnbmWv'', N{μ-Ip-am¿ ]d-bp∂p. N{μ-Ip-am¿ ˛ {iotZhn Zº-Xn-Iƒ°v c≠v a°-fm-Wp≈-Xv. aqØ aI≥ {]ho¨ F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncp-Z-saSpØ tijw IpSpw_ _nkn\-kn¬ kPo-h-am-bp-≠v. c≠masØ aI≥ {]Zo]v Fw.-_n._n.-Fkv hnZym¿∞n. AXn-c-∏n-≈n-bnse hm´¿ Xow ]m¿°mb {Uow thƒUns‚ sNb¿am≥ IqSnbmb N{μ-Ip-am¿ t\XrXzw \¬Ip∂ {Kq∏ns‚ dos‰bv¬ taJ-e-bnse kwcw-`-amWv

Kpcp-hm-bq¿ tdmUn¬ ]q¶p∂Øp≈ sPw sse‰vkv. sse‰pIƒ, B¿´n-^n-jy¬ πm‚ vkv, ^m\p-Iƒ, Krtlm-]-I-c-W߃, Ce-Iv{Sn-°¬ D]-I-c-W߃ F∂n-h-bpsS hn]p-eamb t{iWn-bmWv "sPΩn's‚ {]tXy-I-X. \mSI \S-s\∂ \nebnepw tIc-fo-b¿°v ]cn-Nn-X\mb N{μ-Ip-am¿ aq∂v kn\na-Iƒ \n¿an®n´p-≠v. d_¿ FtÃ-‰v, d_¿ hyh-km-bw, F‚¿sS-bn≥sa‚ v, dos‰bv¬ taJ-e-bn¬ i‡-amb km∂n[y-amb Sok¨ apS-∏-√q-cn¬ ]pXnb ^mIv‰dn Bcw-`n°m\pw C¥y-bnse a‰n-S-ßfn¬ hn]Wn hn]p-e-am-°m-\pap≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-Wv. CXn\v Ch¿°v Icp-tØ-Ip∂Xv apX-em-fn, sXmgn-emfn t`Z-an-√mØ Iq´m-bvabpw KpW-ta-∑-tbm-sSbp≈ \njvI¿jbpw \oXn -t_m-[-hp-am-Wv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

N{μ-Ip-amdpw `mcy {iotZhnbpw a°ƒ {]Zo]v, {]ho¨ F∂n-h¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

62

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Ipcn-°ƒ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: lk≥ ss^k¬ Ipcn-°ƒ (amt\-PnwKv ]m¿SvW¿) Jenw Ipcn-°ƒ, Ckva-bn¬ dnPp Ipcn-°ƒ, CwXn-lmkv Ipcn-°ƒ (]m¿SvW¿am¿)

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ Ipcn-°ƒ IpSpw_w (Ipcn°ƒ {Kq∏v)

ae-_m-dns‚ A`n-am\w

at©cn apX¬ Nme-°pSn

lk≥ sambvXo≥ Ipcn-°ƒ 1970Ifn¬ _kv k¿hokv Bcw-`n-®p-sIm≠v {Kq∏ns‚ {]h¿Ø\w IqSp-X¬ hn]p-eam-°n. ]n∂oSv ssπhpUv \n¿am-W-ta-J-e-bn-te°v {Kq∏v IS-∂p. Ipcn-°ƒ {Smh¬kv F∂ t]cn¬ Bcw-`n® _kv k¿hokv ]n∂oSv \n¿Øn-sb¶nepw hn]-W-\-Ønepw \n¿am-W-ta-J-e-bnepw X\Xmb ap{Z ]Xn-∏n®v Ipcn-°ƒ {Kq∏v apt∂-dp-I-bm-bn-cp-∂p.

hsc \o≠ Hcp _nkn-\kv temIw kr„n® ap≥Km-an-IfpsS Ncn-{X-amWv Ipcn-°ƒ {Kq∏n-\p-≈-Xv. temdn k¿hokv, tIm¨{SmIv‰v h¿°p-Iƒ F∂nh kz¥ambn \S-Øn-bn-cp∂ lk≥ Ip´n Ipcn-°-fn¬ \n∂mWv Ipcn-°ƒ {Kq∏ns‚ _nkn\kv cwKsØ Nph-Sp-sh-∏pIƒ XpS-ßp-∂-Xv. Ct±-l-Øns‚ aI≥

ss^k¬ Ipcn-°ƒ

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

dnPp Ipcn-°ƒ

lk≥ sambvXo≥ Ipcn°fpsS _nkn-\kv \o°ßƒs°√mw Icp-tØIn ktlm-Z-c-ß-fmb lk≥ salvaqZv Ipcn-°fpw A_vZpƒ laoZv Ipcn-°fpw F∂pw H∏ap-≠m-bn-cp-∂p. ktlm-Z-c-∑m-cpsS Iq´mbva-bn¬ apt∂-dnb {Kq∏n\p Iogn¬ C∂v kwcw-`-߃ \nch-[n-bm-Wv. tImgn-t°ms´ hnhn[ tI{μ-ß-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ Ipcn-°ƒ ssS¬ sk‚¿, Ipcn-°ƒ ss]∏vsse≥kv, Ipcn-°ƒ ssS¬kv ÃpUn-tbm, Ipcn°ƒ Atkm-kn-tb-‰vkv, sImt≠m-´n-bnse Ipcn-°ƒ ssS¬kv, \ne-ºq-cnse Ipcn°ƒ skdm-an-Ivkv, at©-cnbnse Ipcn-°ƒ ss]∏vsse≥kv, Ipcn-°ƒ ssS¬kv, Ipcn-°ƒ

F√m-h-tcbpw Xpey-cmbn ImWp∂ IpSpw_w cW hn]-Wn-bn¬ {it≤b ÿm\w ]pe¿Øp∂ KpUvtam-WnwKv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv c≠v Xe-apdIƒ kPo-h-am-bp≈ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-am-Wv. tKmZvsdPv ^¿Wn-®-dp-I-fpsS hn¬∏-\-bp-ambn 1968emWv ÿm]\w {]h¿Ø\w XpS-

A¿Pp\ sdÕym¿

ÿm-\w. IpSpw-_-Ønse apXn¿∂-bmfpsS Xocp-am-\amWv _nkn-\-knepw Ch¿°v Ah-km-\-hm-°v. F√m Imcyßfpw Xpd∂v kwkm-cn-°p∂Xpw {]Xn-k-‘n-I-fnepw tamiw \mfp-I-fnepw Ip‰-s∏Sp-Øtem ]gn-Nm-ctem C√msX H∂n®p \n¬°-epamWv Ipco-°ƒ {Kq∏ns‚ {]tXy-I-X-sb∂v {Kq∏v kmcYn-Iƒ ]d-bp-∂p. _nkn-\-knte°v ]pXp Xe-ap-dsb L´w L´-am-bmWv {]th-in-∏n-°p∂-Xv. ]T-\-Im-eØp Xs∂ _nkn-\-kn¬ ]cn-io-e\w \¬Ipw. ]T-\-tijw sNdnb sNdnb DØ-c-hm-Zn-Ø-ßfmIpw BZyw G¬∏n-°p-I. anI® ]cn-io-e\w e`n® tijw am{Xta Ipcn-°-fnse bph-X-e-ap-dbv°v ]q¿W DØc-hm-ZnØw e`n-°q.

Icow Ipcn-°ƒ

s]‰mkv IpSpw_w (KpUvtam-WnwKv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv)

Be-∏p-g-bnse Krtlm-]-I-

_n¬UnwKv t{]mU-Iv‰vkv, Ipcn-°ƒ t]mfn-ta-gvkv, Smt¶m-am≥ t]mfn-tagvkv F∂n-h-sb√mw {Kq∏n\p Iognse hnhn[ kwcw-`-ß-fmWv. ap≥Km-an-I-fpsS ]mX ]n¥p-S¿∂v ]pXp Xe-apd Ipcn-°ƒ {Kq∏ns‚ kmc-YyØn-te°v Db¿∂p-I-gn-™p. lk≥ sambvXo≥ Ipcn-°fpsS aI-\mb lk≥ ss^k¬ Ipcn-°-fmWv {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvW¿. ]nXr-k-tlm-Z-c-∑mcpsS ]p{X-∑m-cmb Jeow Ipcn-°fpw dnPp Ipcn-°fpw ss^k-ens‚ ktlm-Z-c\mb CwXn-lmkv Ipcn-°ƒ°pw {Kq∏ns‚ ]m¿SvW¿am-cm-Wv. ktlm-Z-c-∑m¿ XΩn-ep≈ Iq´m-bva-bmWv Ipcn°ƒ {Kq∏ns‚ hnP-b-Øn\v ASn-

ßp-∂X - v. ]n∂oSv F√m-Øcw Krtlm-]I - c- W - ß - f - p-sSbpw hn¬∏\ Bcw-`n-®p. ]pXnb hn]-Wnbpw _nkn-\kv Ahk-cß - fpw tXSnb {Kq∏v 1984¬ tN¿Ø-eb - n¬ Krtlm-]I - c- W - ß-fpsS hn¬∏-\b - v°mbn KpUvtam-WnwKv GP≥kokv Bcw-`n-®p-. anI® hn¬∏-\m-\¥c tkh-\-

\mK-e£van

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Øn-eqsS D]-t`m-‡m-°f - psS hnizmkw t\Sn aqt∂-dnb {Kq∏v 1993¬ Be-∏p-gb - n¬ KpUvtam-WnwKv F‚¿ ss{]kkv XpS-ßn. 1998¬ {ioe-£an Unkv{Sn-_y-t´gvkv XpS-ßn-s°m≠v Unkv{Sn-_yqj≥ _nkn-\k - n-te°pw NphSp-sh-®p. 2003¬ BWv Be-∏pg-bn¬ tZhn Unkv{Sn-_yq-

F _m-e-Ir-jvW≥

_n cmP-e£van

KpUvtam-WnwKv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv kmc-Yn-Iƒ ]n A¿Pp\ sdUym-¿, \mK-e£van, F._m-e-Ir-jvW≥ , cmP-e£van _me-Ir-jvW≥

t´gvkv XpS-ßp-∂X - v. ]n A¿Pp\ sdUym-cmWv {Kq∏v sNb¿am≥. At±-lØn‚ `mcy \mK-e£van {Kq∏v Ub-d-Iv‰¿ BWv. Ch-cpsS aI≥ F._m-e-Ir-jvW≥ BWv {Kq∏v amt\-PnwKv Ub-dIv‰¿. _me-Ir-jvWs‚ `mcy cmP-e£van _me-Ir-jvW≥ Ub-d-Iv‰¿ BWv. cmP-e-£van°mWv tN¿Øe imJ-bpsS Npa-X-e. ""hfsc sNdnb \ne-bn¬ XpSßnb kwcw-`-amWv C∂sØ \ne-bn¬ hf¿∂v hep-Xm-bXv. D]-t`m-‡m-°-fpsS icnbmb Bhiyw I≠-dn™v AXn-\p-X-Ip∂ D¬∏-∂-߃ \¬Im≥ Ign-™-XmWv Rß-fpsS hnPb clkyw'' _me-Ir-jvW≥ ]d-bp-∂p. CS-]m-Sp-Imsc hep-∏-s®-dp-∏an-√msX Xpey-cmbn ImWp∂ kao-]-\amWv KpUvtam-Wnw-Kn-

teXv F∂pw At±lw Nq≠n°m-´p-∂p. amXm-]n-Xm-°fpw aI\pw `mcybpw am{Xw AS-ßnb IpSpw_ kwcw-`-am-bn-Xn-\m¬ km[m-cW IpSpw_ _nkn-\kp-I-fn-ep≈ {]iv\-ßsfm∂pw Chn-sS-bn√ F∂v _me-Ir-jvW≥ ]d-bp-∂p. ""]nXmhv F\n°v _nkn-\kn¬ ]cn-]q¿W kzX-{¥yamWv \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. F∂m¬ Xocp-am-\-߃ FSp°p-hm≥ th≠ F√m am¿K \n¿tZ-i-ßfpw \¬Im-- dp≠v'' _me-Ir-jvW≥ hy‡-am-°n. ITn-\m-[zm-\hpw CS-]m-Sp-Imcp-am-bp≈ Djvaf _‘-hpamWv {Kq∏ns‚ hnPb clky-sa∂v Nq≠n-°m-´nb _meIr-jvW≥ CXn\v Xßsf {]m]vX-am-°p-∂Xv IpSpw_ ]mc-º-cy-am-sW∂pw A`n-am-\]q¿hw ]d-bp-∂p.

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

Ip™p hnØn-\p-≈nse B¬acw s{]m^-jW - ¬ ssien-bneqsS am‰n adn-®t- ∏mƒ AsXmcp anI® IpSpw_ _nkn-\k - m-bn. Fkv.F - w.-F¬-˛_ - n.-B¿.Un {Kq∏ns‚ hnP-bØ - ns‚ XpS°w Aß-s\-bmWv. 1960Ifn¬ sNmΔ-∂q-cnse tNdp-˛-X¶w Zº-Xn-Iƒ sNdnb coXn-bn¬ \S-Øn-bncp∂ kz¿W-∏-Wb

hmbv]bn¬ \n∂mWv AhcpsS aI≥ kn.kn hneyw h¿Kokv Hcp _nkn-\kv Bibw Is≠-ØnbXv. hneyw Xs‚ ktlm-Z-c≥ sska¨ tNdp-hn-s\bpw tN¿Øv 1980¬ Ip∂w-Ip-fØv Bcw-`n® Fkv.-Fw.-F¬ F∂ ÿm]-\-am-Wn∂v Fkv.Fw.-F¬-˛-_n.-B¿.Un {Kq∏mbn hf¿∂phn-I-kn-®-Xv. hml-\-hmbv] \¬Im≥ At\Iw t]¿ cwK-Øn-√mØ kml-N-cy-Øn-emWv hneyw h¿Kokv Fkv.-Fw.-F¬ F∂ kwcw-`Øn-eqsS B taJ-e-bnte°v IS-∂ph-∂-Xv. BZy\m-fp-I-fn¬ Ip∂wIp-f-ambn-cp∂p {]h¿Ø-\tI-{μw.

]n∂oSv CtX ]mX-bn¬ \nch[n t]¿ IqSn k©-cn-°m≥ FØn-b-tXmsS {]h¿Ø-\cwKw hn]p-e-am-°n. Xriq¿, ]me-°m-Sv, Fd-Wm-Ipfw, CSp°n Pn√-I-fn¬ C∂v {Kq∏n\v km∂n-[y-ap-≠v. dnk¿hv _m¶v Hm^v C¥y-bpsS Iogn¬ cPn-ÿ sNbvXn-cn-°p∂ _m¶nwKv CXc ^n\m≥kv Iº-\n-bmb Fkv.-Fw.-F¬ ^n\m≥kv 1996¬ ss{]h‰v enan-‰Uv Iº\n-bmbn {]h¿Ø\w Bcw`n®p. 1998¬ Fkv.-Fw.-F¬ ^n\m≥kv ]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-bm-bn. dnk¿hv _m¶v Hm^v C¥y-bpsS AwKo-Im-cap≈ _m¶nwKv CXc ^n\m≥kv Iº-\n-bmWv {Kq∏nse as‰mcp kwcw-`-amb _n.B¿.Un skIyqcn‰o-kv. ""Iq´m-bva-bmWv {Kq∏ns‚ Icp-Øv. Iq´mbn N¿® sNbvXv Xocp-am-\-sa-Sp-°ptºmƒ ]e sa®-ß-fp-≠v. Hcp hy‡n°v X\n®v ImWm≥

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

63

Np¶Øv IpSpw_w (Fkv.F - w.-F¬-˛_ - n.-B¿.Un {Kq∏v)

kz¿W ]Wb CS-]m-Sns\

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Fkv.-Fw.-F¬-˛_n.-B¿.Un {Kq∏v kn.kn hneyw h¿Kokv (amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿) tacn hneywkv , kn.sI A∏p-tam≥ (FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dI - v‰¿am¿) kn. sska¨ tNdp, {KnK¿ sNdn hneywkv (Ub-dI - v‰¿am¿)

km[n-°mØ \∑-Xn-∑-Iƒ Iq´mbn Nn¥n-°p-tºmƒ ImWm≥ ]‰psa∂-XmWv AXn¬ {][m-\w,'' hneyw h¿Kokv ]d-bp-∂p. _nkn-\kv ]›m-Ø-esam-∂p-an-√mØ IpSpw-_Øn¬ \n∂mWv hneyans‚ Pohn-X-Øn-te°v IS-∂p-h∂ tacnsb _nkn-\-kn-te°v "amtam-Zok' ap°m≥ h¿j-ßtfmfw A[zm-\n-t°≠n h∂psh∂v hneyw ]d-bp-∂p. {Kq∏ns‚ Xriq-cnse {]h¿ Ø-\-߃°v Np°m≥ ]nSn-®ncp∂ tacn hneywkv _nkn-\knse kPo-h-km-∂n-[y-am-bn. Ch-cpsS aI≥ P\-d¬ saUnkn-\n¬ _ncp-Zm-\-¥c _ncp-ZØn\v ]Tn-°p∂ tUm. {KnK¿ sNdn hneywkpw _nkn-\kn¬ kPo-h-am-bp-≠v. ""aI\v saUn-kn\v ]Tn°m-\m-bn-cp∂p B{K-lw. AXv ]Tn-∏n-®p. ]t£ _nkn\-knepw Xm¬∏-cy-ap-≠v. {KnKdns‚ `mcy kqk∂ F≥Pn-

\o-b-dnwKv _ncp-Z-[m-cn-bm-Wv,'' hneyw h¿Kokv ]d-bp∂p. {Kq∏ns‚ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰-dmb kn.sI A∏ptam≥ hneyw h¿Ko-kn\v kz¥w IpSpw-_mwKw Xs∂bm-Wv. hfsc sNdp-∏-Ønse hneyw h¿Ko-kns‚ IpSpw-_Øn-te°v IS-∂p-h∂ A∏ptams\ hf¿Øn hep-Xm°n _nkn-\-knepw IqsS°q´p-Ibm-bn-cp∂p hneyw. {Kq∏nse Hmtcm Poh\°msc-s\bpw hy‡n-]c-ambn hnfn®v {]tNm-Z-\hpw t{]m’m-l-\hpw \¬Ip∂ hneyw, Iq´m-bva-bn-eq-sS-bmWv hnP-b-߃ t\Sp-∂-Xv. hml\-hm-bv]bvs°m∏w hml\ hn]-W\ cwKØpw {Kq∏v kPo-h-am-Wv. ]nbm-Pntbm shln-°nƒkv ss{]h‰v enan‰-Uns‚ Uoe¿jn-∏v, amcpXnbpsS Xriq¿ Pn√m Uoe¿jn∏v F∂n-h-bmWv {Kq∏n\v C∂p-≈-Xv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

kn.kn hneyw h¿Ko-kpw , `mcy tacn hneywkpw (CS-Øp-\n-∂v) kn. sska¨ tNdp, kqk∂ {KnK¿, {KnK¿ sNdn hneyw-kv, A∏p-tam≥ F∂n-h¿s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

64

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

am¶q-´-Øn¬ IpSpw_w (\yq `mcXv Stbgvkv)

hnP-b-Øn\v ]n∂mse IpXn®v A

tembv hotem Im¿ BIvk-k-dotkm hmßm\mbmepw Im¿ tamUn-^n-t°j\nep≈ kwi-b-߃°mbmepw \yq `mc-Xns‚ D]-t`m‡m-°fn¬ ]ecpw t\sc hnfn-°p-∂Xv Ata-cn-°-bn-te°m-Wv. ÿm]-\-Øns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb taml≥ k°-dnb amXyq-kns‚ aI\pw \yq `mc-Xns‚ Ub-d-Iv‰-dp-amb \nXns\. AtX, \yq `mcXv Stgvkn¬ aq∂mw Xe-ap-dbpw kPo-h-am-bn-Øp-S-ßp-tºmƒ Gsd BÀmZw ÿncw D]-t`m‡m-°ƒ°m-Wv. Ata-cn-°-bnse ^vtfmdnU bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ amÿ Hm^v C‚¿\m-j-W¬ _nkn-\kv hnZym¿∞n-bmb Cu 22-Im-c≥ ÿe-Øn-s√t∂bp≈p. \yq `mcXv ]n‰vtÃm∏n-te°v th≠ Atembv ho¬, BIvkkdokv F∂n-h-bpsSsb√mw Hm¨sse≥ ]¿t®-knwKv Ata-cn-°-bn-en-cp∂v \S-Øp∂Xv \nXn-\m-Wv. Znh-k-Øn¬ ]e XhW ]nXm-hns\ hnfn®v Imcy-߃ kwkm-cn®mWv Xocp-am-\-߃ FSp-°p∂-Xv. ]s£ CsXm∂pw A{X henb Imcy-ßfmbn \nXn≥ Icp-Xp-∂n-√. Xm≥ ]nXm-hns‚ ]mX ]n¥p-S-cp∂p F∂ `mhamWv Cu bph-_n-kn-\kv {]Xn-`-°v. tamls‚ ]nXmhv am¶q-´Øn¬ aØm-bn-®\mWv \yq`mc-Xn\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. Sb¿ dos{S-Unw-Kn-em-bn-cp∂p XpS°w. ]n∂oSv A∂v BsI D≠m-bncp∂ aq∂v Sb¿ Iº-

\n-I-fp-sSbpw Uoe¿jn∏v kz¥-am-°n. ]p\eq-cm-bn-cp∂p BZy tjm∏v. ]n∂o-S-tßm´v tIcfw apgph≥ \yq `mcXv Stbgvkv hym]n-®p. aØm-bn-®s‚ aI≥ taml≥ k°-dnb 14mw hbkp-ap-X¬ _nkn-\-knep≠v. 12Hmfw tjmdqapIƒ D≠m-bn-cp∂-Xp-sIm≠v F√mw H‰°v t\m°n-\-S-Øm≥ ]nXm-hn\v Ignbpambn-cp-∂n-√. kvIqƒ kabw Ign-™m¬ tlmÃen¬ \n∂v {]tXyI A\p-aXn hmßn Xncp-h-\-¥-]p-csØ tjmdqan¬ taml≥ FØpw IqSmsX i\n-bm-gvN-I-fn¬ apgp-h≥ tjmdqan¬ Xs∂-bmbn-cn-°pw. tImsf-Pn¬ ]Tn°ptºmgpw Cu ]Xnhv XpS¿∂p. _ncp-Z-saSpØ tijw 21mw hb- n¬ ]nXm-hns‚ \n¿tZ-ia-\p-k-cn®v Hcp temI-]-cy-S\w Xs∂ \S-Ønb tij-amWv taml≥ apgp-h≥ka-bhpw _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Ip-∂Xv. AXn\p tijw _nkn-\kv AUvan-\n-kvt{Sj\n¬ Untπma-sb-Sp-Øp. taml\p tijw Cfb ktlm-Z-c-ß-fmb {]n≥kpw {]kmZpw _nkn-\-kn-se-Øn. C∂v Ccp-h¿°pw \yq`mcXv F∂ {_m≥Un¬ Xs∂ aq∂v Sb¿ tjmdqapIƒ hoX-ap-≠v. ]nXmhv am¶q-´-Øn¬ aØm-bn®≥ Ct∏mƒ Sb¿ _nkn-\kn¬ kPo-h-a-√. At±lw Xncp-h-\-¥-]p-cØv d∫¿ πmt‚-j≥ t\m°n- \-S-Øp∂p. Xncp-h-\-¥-]p-csØ IpSpw-_ho-´n¬ CS°v ]nXmhpw a°fpw HØp-Iq-Sm-dp≠v.

\nXn≥, tj¿en, Znhy F∂n-h¿ taml≥ k°-dn-tbm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

taml≥ k°-dn-b°v FdWm-Ip-fw, Xriq¿, tImgnt°mSv F∂n-hn-S-ß-fnembnGgv tjmdqapIfmWp≈Xv. tamls‚ `mcy _n-cp-Zm-\-¥c _ncp-Z-[m-cnbmb tj¿fn ÿm]-\-Øns‚ Ub-d-Iv‰-dm-Wv. F≥Pn-\o-bdnwKpw Fw._n.-Fbpw t\Snb aIƒ Znhy hnhm-ln-X-bm-Wv. t{^m≠n-b¿ sse^v sses‚bpw tUm.-sI.Fw sNdn-bm≥ lm¿´v ^ut≠-js‚bpw kmcYn tUm.-sI.Fw sNdn-bms‚ aI\pw Im¿UnbmIv k¿P-\p-amb tUm.kRvPbv sNdn-bm-\mWv ZnhybpsS `¿Øm-hv. t{^m≠n-b¿ sse^v sses‚ t{]mPIv‰v amt\-P-cmWv Znhy. Un{Kn°v ]Tn-°p-tºmtg \nXn≥ ]nXm-hn-s\m∏w _nkn\-kn-ep-≠m-bn-cp-∂p. Fd-WmIp-fØv ss_∏m-knep≈ \yq`m-cXv ]n‰vtÃm∏v XpSßm\p≈ Bibw \nXnt‚-Xm-bn-cp-∂p. AhnsS Sb-dpIƒs°m∏w sshhn-[y-am¿∂ Atembv hoep-Ifpw Im¿ BIvk-k-dn-Ifpw Dƒs∏-SpØm-≥ ap≥ssI-sb-Sp-ØXpw \nXn≥ Bbn-cp-∂p-sh∂v taml≥ k°-dnb ]d-bp-∂p. Sb¿ dos‰bv¬ skbv¬kn¬ \yq `mcXv Ct∏mƒ C¥y-bn¬ H∂m-a-XmsW∂v kmc-Yn-Iƒ hy‡-am°p-∂p. \nc-h[n Sb¿ Iº-\nI-fpsS AwKo-Im-c-߃ \yq `mcXv kz¥-am-°n-bn-´p-≠v. ]T-\-Øn-s\m∏w Xs∂ IqSq-X¬ ]cn-io-e\w t\Sm≥ \nXn≥ Ata-cn-°-bnse Sb¿

_nkn-\-kp-ambn _‘-s∏´ as‰mcp Iº-\n-bnepw tPmen sNøp-∂p-≠v. \nXn≥ hntZ-iØm-b-Xn-\m¬ ]nXmhpw aI\pw XΩn-ep≈ _nkn-\kv N¿®-Isf√mw t^mWn-eq-sSbm-Wv. anI® s{]m^-j-Wep-Ifpw A\p-`-h-k-º-Øp≈ Poh-\°m-cp-amWv \yq `mc-Xn\v s{]m^-j-W-enkw ]I-cp∂ LS-I-am-bn -tam-l≥ Nq≠n-°mWn-°p-∂-Xv. hml-\-߃°m-h-iy-amb F√m tkh-\-ß-fp-a-S-ßp∂ cmPym-¥c \ne-hm-c-Øn-ep≈ tjmdqw bmYm¿∞y-am-°m\p≈ {]b-Xv\-Øn-emWv Ct∏mƒ \yq `mcXv {Kq∏v. FdWm-Ipfw ss_∏m-kn¬ CXn\mbn ÿew hmßn-°-gn™p. ]pXnb tjmdq-ans‚ cq]-I¬∏\-°mbp≈ Bi-b-߃°mbn hntZ-iØv \nc-h[n ÿe-ßfn¬ taml\pw \nXn\pw CXn\Iw k©-cn-®p-I-gn-™p. Ata-cn-°-bnse ]T\w ]q¿Øn-bm-°n-b-tijw Xncn-®ph∂v _nkn-\-kn¬ kPo-h-amIm-\mWv \nXns‚ Xocp-am-\w.

\yq`m-cXv Stbgvkv C¥y ss{]h‰v enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ: taml≥ k°-dnb amXyqkv (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) tj¿fn (U-b-d-Iv‰¿) \nXn≥ (U-b-d-Iv‰¿)

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

65

F.hn.Pn {Kq∏v

ImesØ tXm¬∏n® s]cp-a, am‰-߃°p aptº {]bmWw km

aq-ly,-kmw-kvIm-cn-I,cm-{„ob afi-e-ß-fnse \ndkm-∂n-[y-amWv tIm´-bsØ At©-cn¬ IpSpw-_°m¿.-kz¥-am-sbmcp _nkn-\kv temIw sI´n-∏-Sp-°p-Ibpw H∏w Np‰n-ep-ap≈ kaq-lØn\v tkh\w \¬Ip-Ibpw sNøp∂ {Kq∏ns‚ {]Jym-]nX \bw ]cn-ÿn-Xnsb t\mhn°mØ _nkn-\kpw hnI-k-\{]-h¿Ø-\-ßfpw F∂-Xm-Wv. 1937¬ F.hn tPm¿PmWv Cu kwcw-`-Øn\v ASn-Ød ]mInbXv. F.hn tPm¿Pns\ hyhkm-b-tI-cfw kvacn-°p∂Xv F.hn.Pn {Kq∏v ÿm]-I≥ F∂ \nebv°v am{X-a√; adn®v Zo¿L-Z¿in-bmb kmaqly-{]-h¿Ø-I≥ F∂ \nebn¬ IqSn-bm-Wv. aq∂v XhW tIm´bw ap\n-kn-∏m-en‰n sNb¿am-\m-bn-cp∂ F.hn tPm¿Pv tIm´bw \Kcw C∂sØ \ne-bn¬ B[p-\n-Ih¬°-cn-°p-∂-Xn¬ \n¿Wm-bI-]-¶mWv hln-®-Xv. bqWn-b≥ ¢_v tdmUnse kz¥w sI´n-S-Øn¬ d_¿ t_m¿Uv Hm^okpw \gvkdnbpw XpS-ßm≥ F√m-ku-Icyhpw Hcp°n \¬Inb F.hn tPm¿Pv d_¿ taJ-e-bn¬ Xs∂-bmWv Xs‚ kwcw-`hpw Bcw-`n-®-Xv. d_¿ πmt‚-j≥ cwKØp \n∂p XpS-ßnb {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-߃ tXbn-e-tØm´w taJ-e-bnte°pw XpS¿∂v Hmt´m-sam_o¬, s]t{Sm-fnbw D¬∏-∂ß-fpsS Uoe¿jn∏v cwKtØ°pw hym]n-°p-I-bm-bncp-∂p. F.hn tPm¿Pns‚ _nkn\kv kwcw-`-Øn-te°v IS-∂ph∂ a°-fmb h¿°n tPm¿Pv, tPm¿Pv tPm¨ (Ccp-hcpw \ncym-X-cm-bn), AeIvkv tPm¿Pv F∂n-h¿ {Kq∏ns\ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te-°mWv \bn-®-Xv. FXp\n-ebv°pw ]nXm-hns‚ al-Ømb

AeIvkv tPm¿Pv

]mcºcyw ]n¥p-S-cm≥ A¿l\mb h¿°n tPm¿Pv 1959emWv {Kq∏ns‚ sNb¿am≥ ÿm\w Gs‰-Sp°p∂-Xv. ]m¿e-sa‚wKw, tIm´bw ap\n-kn-∏m-en‰n sNb¿am≥ F∂o-\n-e-I-fnse√mw {]h¿Øn-®n-cp∂ h¿°n tPm¿Pv H´-\-h[n s]mXp-ta-Jem Iº-\n-I-fpsS Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un¬ AwKam-bn-´n-cp-∂n-´p-≠v. ]tc-X-\mb tPm¿Pv tPm¨ At©-cn¬ {Kq∏n\p Iognse FtÃ-‰ns‚ amt\-P-cm-bmWv IpSpw_ _nkn-\-kn-te°v IS-∂-Xv. ]n∂oSv {Kq∏nse F√m Iº-\nI-fp-sSbpw Ub-d-Iv‰¿ ]Zhn hln-®n-cp∂ tPm¿Pv tPm¨ D]mkn AS-°-ap≈ kwL-S-\I-fpsS t\Xr-\n-c-bnepw {]tim-`n-®n-cp-∂p. {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ kmc-Yn-bmb AeIvkv tPm¿Pv d_¿ ]¿t®kv B≥Uv skbv¬kv Un∏m¿´vsa‚ns‚bpw Hmt´m-sam-_o¬ Un∏m¿´vsa‚n-s‚bpw amt\-Pcmbn 1960emWv _nkn-\-knte°v {]th-in-°p-∂-Xv. F.hn.Pn {Kq∏ns‚ hf¿®bnepw sshhn-[y-h¬°-cW {]h¿Ø-\-ß-fnepw \n¿Wm-bI- ]¶v hln® AeIvkv tPm¿Pv Ct∏mƒ \oe-Kncn So FtÃ-‰ns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰-dmWv. {Kq∏n\p Iognse hnhn[ Iº-\n-I-fpsS Ub-dIv‰¿ ]Z-hnbpw Ct±lw hln°p-∂p. tIcfw, Xangv\mSv F∂o kwÿm-\-ß-fn-embn 4,000 G°-tdmfw d_¿, tXbne πmt‚-j-\p≈ {Kq∏nse Iº-\n-I-fn¬ `qcn-`mKhpw Cu taJ-e-bn¬ Xs∂bmWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. πmt‚j≥ taJ-e-bn¬ ]pØ≥ Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ \SØn-bn-´p≈ {Kq∏ns‚ tXbn-etØm-´-ßfpw d_¿tØm´ßfpw D¬∏m-Z-\-Øn-s‚bpw D¬∏-∂-Øns‚ KpW-ta-∑-bpsS-bp-sa√mw Imcy-Øn¬ tZiob ASn-ÿm-\-Øn¬

F.hn tPm¿Pv

Xs∂ ap≥\n-c-bn¬ \n¬°p∂-h-bm-Wv. ]ocp-ta-Snse c≠v tXbne FtÃ-‰p-Iƒ _tbm-ssU-\manIv Hm¿Km-\nIv So ^manwKv coXn Ah-ew-_n-°p-∂-h-bmWv. \oe-Kn-cn-bn-ep≈ {Kq∏ns‚ tXbn-e-tØm-´-Øn¬ \n∂v D¬∏m-Zn-∏n-°p∂ tXbne C¥y-bnse Xs∂ G‰hpw KpW-ta-∑-bp≈ tXbne-I-fn¬ H∂m-Wv. AeIvkv tPm¿Pv, At±-lØns‚ ktlm-Z-c-]p-{X-∑mcmb F.hn tPm¿Pv, Pn.sP At©-cn¬, AeIvkv tPm¿Pns‚ aI-\mb AeIvkv tPm¿Pv (Pq\n-b¿) F∂n-hcmWv Ct∏mƒ {Kq∏n\p Iognse kwcw-`-ß-fpsS t\Xrÿm\w hln-°p-∂-Xv. Ch¿°v ]pdta kzX{¥ Ubd-Iv‰¿am-cmb sXmΩ≥ ‰n.Ip-cphn-f, Ia-tUm¿ amWn tXmakv F∂n-hcpw {Kq∏v Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un-ep-≠v. Hm¿Km-\nIv _tbmssU\m-anIv ^manwKnse hnZKv[-\mb F.hn tPm¿Pv Xma-c-∏≈n d_¿ Iº\n enan-‰-Uns‚ tlmƒ ssSw Ub-d-Iv‰-dmWv. Ct±lw Ct∏mƒ d_¿ t_m¿Uv AwKw, Uªyp.-U-ªyp.-F-^v˛C-¥y-bpsS tIc-f-L-S-IØns‚ sNb¿am≥ F∂o ]Zhn-Iƒ IqSn hln-°p-∂p. d_¿, tXbne πmt‚-j-\pIƒ, Hm¿Km-\nIv ^manw-Kv, h\y-Pohn kwcw-£-Ww, ]cnÿn-Xn-ku-lm¿±-]-c-amb kmt¶-X-߃, hml-\-߃ F∂o taJ-e-I-fn¬ {]tXyI Xm¬∏-cy-ap≈ F.hn tPm¿Pv Cu taJ-e-I-fp-ambn _‘s∏´ H´-\-h[n kwL-S-\-IfpsS D∂X ÿm\w Ae-¶-cn®n-´p-≠v. ssIemkv d_¿ Iº\n enan-‰-Uns‚ tlmƒ ssSw Ub-d-Iv‰-dmb Pn.sP At©-cn¬ D]m-kn-bpsS FIvkn-Iyq´nhv IΩn‰n AwKamWv.

Pn.sP At©-cn¬

Atkm-kn-tb-j≥ Hm^v πmt‚gvkv Hm^v tIcfbpsS sNb¿am≥ ]Zhn hln-®n-´p≈ Ct±lw πmt‚-gvkns‚ \nch[n kwL-S-\-I-fn¬ kPoh ]¶m-fnØw hln-°p-∂p. \oe-Kncn So FtÉvkv enan-‰Uns‚ tlmƒ ssSw Ubd-Iv‰-dmb AeIvkv tPm¿Pv(Pq\n-b¿)\v πmt‚-j\p-I-fpsSbpw πmt‚-j≥ Iº\n-I-fp-sSbpw amt\-Pvsa‚n¬ 19 h¿jsØ A\p-`hkºØp-≠v. Ch-sc√mw {Kq∏nse hnhn[ Iº-\n-I-fpsS Ub-dIv‰¿ ÿm\hpw hln-°p∂p-≠.v {Kq∏nse Hmtcm Iº-\n-bpsSbpw kmcYyw hln-°p-∂Xv s{]m^-j-W-ep-I-fm-Wv. At©cn¬ IpSpw-_-Ønse ]pcpj AwK-߃°v am{Xta IpSpw_ _nkn-\knte°v {]th-in-°m\m-Iq. _nkn-\-kn\v t\XrXzw \¬Ip∂ IpSpw-_mw-K߃s°√mw Htc iºfw \¬Ip∂ coXn-bmWv F.hn.Pn ]n¥p-Sc- p-∂X - v. Iq´mb N¿®I-fn-eqsS Xocp-am-\-ß-sf-Sp-°p∂ ssienbmWv F.hn.-Pn-°p-≈-Xv. IpSpw_mw-K-߃ XΩn-ep≈ sFIyhpw Iq´mb Xocp-am-\ßfpw kXy-k-‘-Xbpw ]ckv]c hnizm-khpw kl-I-c-Whp-amWv IpSpw_ _nkn-\kns‚ hnP-b-Øn\v ASn-ÿm\-sa∂v Ch¿ Xß-fpsS A\p`h ]mc-º-cy-Øn¬ \n∂v ]dbp-∂p.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

F.hn.Pn {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: AeIvkv tPm¿Pv, F.hn tPm¿Pv, Pn.sP At©-cn¬, AeIvkv tPm¿Pv (Pq\n-b¿)

AeIvkv tPm¿Pv (Pq\n-b¿)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

66

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

tIcfØnse anI®

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

tPmbv Bep-°mkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tPmbv Bep-°, tPm¨t]mƒ tPmbv

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ tPmbv Bep°mkv {Kq∏v

ss]XrIw ImØp-sIm≠v hyXykvX ssien-bn-eqsS B

ep-°mkv IpSpw-_Ø - ns‚ ss]XrIhpw _nkn-\kv aqeyßfpw Db¿Øn-∏n-Sn-®psIm≠pXs∂ XnI®pw hn`n∂-amb Hcp _nkn-\kv ssienbneq-sS-bmWv tPmbv Bep-°mkv Xs‚ _nkn-\kv km{amPyw hf¿Øn-h-ep-Xm°n-b-Xv. Bep-°mkv ktlm-Zc-ßfn¬ \mem-a-\mb tPmbv sI´n-∏-SpØ tPmbv Bep°mkv {Kq∏n\v C∂v tIc-fØn-\-IØpw ]pd-Øp-ambn (hn-tZi \K-c-ß-fmb Zp_mbnbpw e≠-\p-apƒ∏-sS) 72 Pqh¬dn tjm∏p--Ifp-≠v. sSIvssì, aWn FIvkvtN©v, sF.‰n XpS-ßnb taJ-eI-fnepw kPohambn apt∂dp∂ F´v cmPy-ß-fn-embn 85 ÿm]-\-ß-fp≈ {Kq∏n¬ tPmbn-bpsS GI aI≥ tPm¨t]mƒ tPmbv tN¿∂tXmsS aq∂mw Xe-ap-dbpw kPo-h-am-bn. _n.-_n.F ]T\w Ign™ tPm¨t]mƒ tPmbv Hm^o-knse Npa-X-e-Iƒ, {]tXy-In®pw tkm^v‰vsh-b¿ kw_-‘n® Imcy-ß-fpsS Npa-Xe kPo-h-ambn Gs‰SpØp\S-Øp-I-bmWv Ct∏mƒ. aqØ aIƒ tacn sP\n tPmbv _n.-tIm-an\pw Cf-baIƒ F¬k tPmbv ]Ømw ¢mknepw ]Tn-°p-∂p. IpSpw_mwK-ß-sf√mw {Kq∏ns‚ Ub-dI - v‰¿am-cmWv. ""`mcy tPmfn Fs‚ F√m

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Imcy-ßfpw a\-kn-em-°n-s°m≠p≈ kºq¿W-amb ]n¥pW-bmWv \¬Ip-∂-Xv. Xs‚ hnP-b-Øns‚ Hcp kp{]-[m\ LSIw Cu ]n¥p-W-bmWv. a°sf _nkn-\-kn-te°p sIm≠p-h-cm≥ R߃ t_m[]q¿h-amb {ia-ß-sfm∂pw \SØn-bn-´n-√'' tPmbv Bep°mkv ]d-™p. ""Hmtcm h¿jhpw ]pXnb 12 ÿm]-\-ß-sf-¶nepw XpSßp-∂-XmWv Rß-fpsS coXn. 2010 HmsS 10 cmPy-ß-fn-embn Pqh¬dn tjmdqap-I-fpsS FÆw 100 XnI-bv°pI-bmWvv e£yw. sNss∂ \K-cØn¬ 60000 NXp-c-{i-bSn hnkvXo¿W-Øn¬ CubnsS {]h¿Ø-\-am-cw-`n® tjmdqw temI-Ønse G‰hpw henb Pqh¬dn dos‰bv¬ Hu´vse-‰mWv'' At±lw Nq≠n-°m-´p∂p. 3900 tImSn cq]-bpsS hm¿jnI hn‰p-h-chnseØn \n¬°p∂ Cu {Kq∏n¬ C∂v 3000 tØmfw Poh-\-°m¿ tPmen sNøp-∂p. Kƒ^v cmPyß-fnse ÿm]-\-ß-fpsS tIm¿∏-td‰v Hm^o-kmb Zp_mbnepw C¥y-bnse ÿm]-\ß-fpsS tIm¿∏-td‰v Hm^okmb sIm®n-b-nepw CShn´v ]d-∂p-h∂v _nkn-\-kn\v ta¬t\m´w hln-°p∂ tPmbv

Bep-°m-sk∂ kq£vaZ¿inbmb _nkn-\kv kmcYn°v F√m-‰n\pw kz¥-amb Hcp ImgvN-∏mSpw ssien-bp-ap≠v. ""_nkn-\kv hnPbw Hcn°epw Hcp A¬`pXtam `mKytam A√. kwip-≤n, hnizm-ky-X, ITn-\m-[zm\w Ch-sbm-s°-bmWv GXp _nkn-\-kn-t\bpw, AXp IpSpw_ _nkn-\-km-bmepw hnP-b-Øn-te°v \bn-°p-∂-Xv. Right Time, Right Place, Right Speed F∂nh Fs‚ _nkn-\kv

Xocp-am-\-ß-fn¬ Rm≥ ]men°p∂ Nne kp{]-[m\ XXzß-fm-Wv''tPmbv Bep-°mkv hy‡-am-°n. {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-amb tPmbv Bep-°mkv Xs∂bmWv aq∂p Imcy-߃ t\cn´v ssIImcyw sNøp-∂-Xv. ]pXnb ÿm]-\-Ønt\m tjmdqant\m D≈ ÿew Is≠-Øepw CS-]m-Sp-d-∏n-°p∂XpamWv BZy-tØXv. C‚ocn-b¿ Unssk-\nwKv \n›bn°p-∂XmWv c≠m-atØXv. hn]-W\ Imcy-ßfmWv aq∂m-a-tØXv. _m°nbp≈ Imcy-߃ s{]m^-j-Wep-Isf G¬∏n-®n-cn-°p-I-bmWv. _nkn-\kv kvIqfp-I-fn¬ \n∂pw kzmb-Ø-am-°nb _nkn-\kv ssien-b√ Xt‚sX∂v At±lw FSp-Øp-]-d™p. ""CXv Rm≥ ]cp-h-s∏-SpØnsbSpØ Hcp ssien-bmWv. AXns‚ hnP-b-sØ-°pdn®v F\n-°m-fl-hn-izmk-hp-ap-≠v,'' ]pØ≥ {]Xn-`-Isf Is≠Øn, ]cn-io-en-∏n®v kz¥w coXn-Iƒ°\pkr-X-ambn cq]s∏-SpØn-sb-Sp-°p-∂-Xn¬ \njvI¿j ]men°p∂ tPmbv Bep°mkv Nq≠n°m´p-∂p. Zo¿L-ho-£-Ww, hm°p-]m-en-°¬, kw ip-≤n, KpW-ta∑ XpS-ßnbh X\n°p Bep-°mkv IpSpw-_-Øn¬ \n∂v ss]Xr-I-ambn e`n® KpW]m-Tß - f - m-sW∂v tPmbv Bep-°mkv ]d™p

Bep°mkv IpSpw_w 1956.

A∂mWv Xriq¿ kztZ-in-bmb Bep°m h¿Kokv shdpw 200 NXp-c{i ASn-bp≈ Hcp B`-c-W-°S XpS-ßp∂Xv. IpSIƒ, hkv{X߃ F∂n-hbpsS sNdnb tXmXn-ep≈ hym]mcØn¬ \n∂m¿-Pn® I®-hS ]cnNbam-bn-cp-∂p apX¬°q´v. A©v B¨a-°fpw ]Øv s]¨a-°-fp-a-Sßnb h¿Kokv ˛ Geym IpSpw_w Ffnb \ne-bn¬ A∂v XpS-°-an´ B IpSpw_ _nkn-\kv C∂v BtKm-f-X-eØn¬ Xs∂ km∂n-[y-apd∏n®n-cn-°p∂p. Imem-¥c- Ø - n¬ A©v B¨a-°fpw Ah-cp-tS-Xmb km{am-Py-߃ ]Sp-Øpb¿Øp-tºmgpw ss]Xr-Ihpw ITn-\m-[zm\hpw Bbn-cp∂p Ah-bp-sS-sb√mw F°m-et- Øbpw Icp-Øv. 1989 Unkw-_¿ A©n\v Bep°m h¿Ko-kv, a°-fpsS _nkn-\kv {]mK¬`y-Øn¬ IrXm¿∞-\mbn temItØmSp hnS-]-d-bp-tºmƒ Bep-°mkv {Kq∏v tIc-f-Ønepw Kƒ^v cmPy-ßfnepw hy‡-amb km∂n-≤y-ap-d-∏n-®n-cp∂p. tIc-f-Ønse IpSpw_ _nkn-\kv cwKØv temIw ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°n sshhn-[y-am¿∂ taJ-e-I-fn¬ A`q-X]q¿hamb hnPbw ssIh-cn® Cu {Kq∏ns‚ _nkn-\kv ssh`-hhpw ssienbpw kam-\-X-I-fn-√m-Ø-Xm-Wv. KpW-ta-∑, _nkn-\-knse [m¿an-I-X, ITn-\m-[zm-\w, ssZhm-\p-{Klw F∂n-hbmWv Ct∏mgpw Xß-fpsS _nkn-\kv hf¿®-bpsS ASn-ÿm-\-L-S-I-ß-ƒ F∂v ]n≥ap-d-°m¿ ]d-bp∂p. Bep-°mkv _nkn-\kv {Kq∏ns‚ Ncn-{X-Ønse G‰hpw \n¿Wmb-I-amb hgn-Øn-cn-hm-bn-cp∂p 1998¬ _nkn-\kn¬ Hcp-t]mse {]mK¬`yhpw Bflhn-izm-k-hp-ap≈ A©v B¨a-°fpw kz¥w \ne-bn¬ IcpØp sXfn-bn-°phm≥ kzm`m-hn-I-ambn FSpØ Xocp-am\w. tPmkv, t]mƒ, {^m≥kn-kv, tPmbv, Bt‚m F∂o A©v Bep-°mkv ktlm-Z-c-ßfpw kz¥w t]cn-ep≈ hyXykvX _nkn-\kv {Kq∏p-Iƒ°v P∑w sImSp-ØXv Aß-s\-bm-bn-cp-∂p. kzm`m-hn-I-ambpw Pqh¬dn cwK-ØpXs∂ anIhv sXfn-bn-°m-\m-bn-cp∂p A©p-t]-cp-tSbpw ]n∂o-Sp≈ {iaw.

tPmbv Bep°mkv IpSpw-_mw-Kß - t- fm-sSm∏w (^b¬ Nn{Xw)

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V FAMILIES IN KERALA V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

67

t]mƒ Bep° {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: t]mƒ Bep°, hn\p Bep°

t]mƒ Bep° {Kq∏v

]mc-º-cy-Øn¬ ASn-bp-d®v kz¿Æhym-]mc cwKØv \nc-h[n h¿jsØ A\p-`h kº-Øp≈ {Kq∏mWv t]mƒ Bep° {Kq∏v. ]mc-º-cy-Øns‚ aln-abpw

{]uVnbpw hnSmsX ]n¥p-S-cp∂ {Kq∏v aq∂v Pph¬dn- tjm∏pI-fpambn Cu cwKØv ssP{X-bm{X XpS-cpIbmWv. {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-

dmb t]mƒ Bep° _nkn-\-knse-Øp-∂Xv 18mw hb-kn-em-Wv. Fd-Wm-IpfØv Fw.Pn tdmUn¬ 1994¬ {Kq∏ns‚ imJ XpSßns°m≠m-bn-cp∂p XpS-°w. ]n∂oSv sImSp-ß-√qcpw ]me°mSpw ]pXnb tjmdq-ap-Iƒ Bcw-`n-®p. C∂v t]mƒ Bep-°bvs°m∏w ÿm]-\-Øns‚ F√m°m-cy-ßfpw t\m°n-\-S-Øm≥ aI≥ hn\p t]mfpw D≠v. Fw._n.F ]T\w hntZ-i-Øp-\n∂v ]q¿Øn-bm-°nb tij-amWv hn\p _nkn-\-kn-se-Øp-∂-Xv. amt\Pvsa‚ v s{Sbv\n-bmbn Ipd-®p-\mƒ tPmen sNbvX-Xn-\p-ti-j-amWv hn\p Ub-d-Iv‰¿ ÿm\w Gs‰-Sp°p-∂-Xv. Ct∏mƒ {Kq∏ns‚ ]me°m-Sv tjmdq-ans‚ Npa-Xe hn\p-hn\m-Wv. A—\pw aI\pw _nkn-\kv Imcy-߃ N¿® sNøp-∂-Xn\v {]tXyI ka-b-sam-∂p-an-√. tjm∏nse CS-t\-c-ß-fn¬ apX¬

AØm-g-th-f-I-fn¬ hsc _nkn\kv kwkm-cn-°pw. {Kq∏n¬ ]pXpaIƒ Bhn-jvI-cn-°m\p≈ Bi-b-߃ ]eXpw hn\p-hn-t‚Xm-sW∂v ]nXm-hns‚ km£y-]{Xw. F¥mWv hnP-b-c-l-ky-sa∂v tNmZn-®m¬ t]mƒ Bep-°°v ]d-bm≥ \nc-h[n LSI-ß-fp-≠v. ""]nXm-hn¬ \n∂v ]Tn® ITn-\m≤zm-\Xzcbpw _nkn-\-kn-ep≈ Bfl-k-a¿∏-W-hpw. ]ns∂ C{Xbpw ImesØ A\p-`-hkºØpamWv {Kq∏ns‚ hnPbw.'' ""IW-°p-Iƒ IrXy-ambn kq£n-°p-∂-Xn¬ At±lw AXnk-a¿∞-\m-bn-cp-∂p. ]nXm-hn¬ \n∂v e`n® IW-°n-ep≈ IWniX ]e kml-N-cy-ßfnepw F\n°v XpW-bm-bn-´p-≠v,'' t]mƒ Bep° ]d-bp-∂p. C∂v t]mƒ Xs‚ aI\v _nkn-\-kv ]mT߃ ]d-™p-sIm-Sp-°p-tºmƒ ]nXmhn¬ \n∂v ]Tn® Aaq-eyamb Adn-hp-Iƒ hn´p-I-f-bm-dn-√.

Top Business Families of Kerala

P P P P P P P P P P P

t]mƒ Bep° IpSpw-_mw-K-ß-tfm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL KERAL


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

68

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

If-Øn-¶¬ IpSpw_w (kztZin {Kq∏v)

shÆ-°-√n¬ sImØnb hnPbw Hm

Sv Iº-\n-bn¬ \n∂v C‰men-b≥ am¿_n-fn-seØn \n¬°p∂ _nkn-\kv ]mc-ºcy-amWv kztZin {Kq∏n\p≈-Xv. tImgn-t°mSv ^tdm°v Bÿm-\-ambn 1948Ifn-emWv kztZin {Kq∏v ]nd-hn-sb-Sp-°p∂-Xv. HmSv Iº-\n, ac an√v, _kv k¿ho-kv, s]t{Smƒ ]ºv, d_¿ πmt‚-j≥ F∂nßs\ hyXykvX taJ-e-Ifn¬ km∂n-[y-ap-≠m-bn-cp∂ {Kq∏n\v t\XrXzw \¬In-bn-cp∂Xv If-Øn-¶¬ IpSpw-_Ønse CØm-ep-°p´n lmPnbpw ASpØ _‘p-hmbn-cp∂ t]m°¿ Aen-bp-am-bncp-∂p. CØmep-°p´n lmPnbpsS aI≥ Ah-dm≥ Ip´n lmPn t]m°¿ Aen-bpsS GI-a-Iƒ ^mØn-asbbmWv hnhmlw sNbvX-Xv. CtXmsS _nkn-\-kns‚ kmc-Yyhpw Ah-dm≥ Ip´n lmPn-°m-bn. Ah-dm≥ Ip´n lmPn ˛ ^mØna Zº-Xn-Iƒ°v kenw, djoZv, lk≥Ip-´n,

sjco-^v, k°o¿, k_nX, ^mØna F∂n-ßs\ Ggp a°-fm-Wp-≈-Xv. a°-sfsb√mw _nkn-\-kn¬ ]¶m-fnbm-°nb Ah-dm≥ Ip´n lmPn IpSpw_ _nkn-\kv A\y-kw-ÿm-\-ß-fn-te°v IqSn hym]n-∏n-®p. I¿Wm-S-I, Xan-gv\mSv kwÿm-\-ß-fn¬ ac-an-√p-Ifpw HmSv Iº-\n-Ifpw XpS-ßnb {Kq∏v 1970emWv {Kmss\‰v taJ-e-bn-te°v IS°p-∂-Xv. Xan-gv\m-´nse Xehm-Sn¬ ªm°v {Kmss\‰v Izmdn kz¥-ambn Bcw-`n® {Kq∏v C∂pw Cu cwKØv A{K-K-Wy-cm-Wv. 1994emWv IpSpw_ _nkn\-kn-te°v Ah-dm≥ Ip´n lmPn-bpsS aI-\mb k°o¿ lpssk≥ IS-∂p-h-cp-∂-Xv. ^tdm-°nse {Kmss\‰v …m_v ^mIv‰-dn-bpsS kmc-Yy-amWv k°o¿ lpssk≥ BZyw Gs‰-Sp-Ø-Xv. kztZin {Kq∏nse ÿm]-\-ßsf Dbcßfn-te°v \bn®

k°o¿ lpssks‚ t\Xr-XzØn-emWv tIc-f-Ønse BZysØ {Kmss\‰v ssS¬ bqWn‰v Bcw-`n-®-Xv. C‰m-enb≥ am¿_nƒ t\cn´v Cd-°paXn sNøp∂ tIc-f-Ønse GI ÿm]-\-amWv kztZ-in. C‰-en, kvs]bn≥, {Kokv XpS-

Ah-dm≥ Ip´n lmPn-

ßnb hntZi cmPy-ß-fn¬ \n∂v am¿_nƒ tªm°p-Ifpw t\cn´v Cd-°p-aXn sNøp∂p. CØcw tªm°p--Iƒ kwkvIcn-°p-∂-Xn-\p≈ ]pXnb

^mIv‰dn ^dq-°n¬ Xs∂ DS≥ Bcw-`n-°pw. CXpw tIcf-Ønse BZysØ kwcw-`-amWv. kztZin sa¿a¿ C‰m-enb F∂ {_m≥Un-ep≈ {Kq∏v kwcw-`-߃ tIcf hn]-Wnbn-se-Øn-°p-∂Xv hntZ-iØp \n∂p≈ am¿_nfpw {Kmss\‰pw ssSep-I-fp-am-Wv. kztZin Cwt]m¿Svkv B≥Uv FIvkvt]m¿Svkv, kztZin {Kmss\‰v C¥y ss{]h‰v enan-‰-Uv, kztZin tÃm¨ C≥U-kv{So-kv, sa¿a¿ C‰m-enb _n¬UnwKv t{]mUIv‰vkv ss{]h‰v enan-‰Uv F∂n-ßs\ {Kq∏nse hnhn[ Iº-\n-I-fpsS kmcYyw hln-°p∂ k°o¿ lpssk≥ hnhmlw sNbvXncn-°p-∂Xpw tIc-f-Ønse {]apJ _nkn-\kv IpSpw-_-Øn¬ \n∂mWv. Cutè {Kq∏v kmcYn Fw.C aocms‚ aIƒ \nkbmWv k°o-dns‚

kztZin {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Ah-dm≥ Ip´n lmPn k°o¿ lpssk≥ \nk k°o¿

Pohn-X-]-¶m-fn. Fd-Wm-Ipfw sk‚ v sXtc-kmkv tImsfPn¬ \n∂v Fw.Fkv kn tlmwk-b≥kv H∂mw dmt¶msS ]mkmb \nk Cutè {Kq∏n-s‚bpw kztZin {Kq∏n-s‚bpw Ub-dIv‰¿ ]Zhn hln-°p-∂p-≠v.

k°o¿ lpssk\pw \nk k°odpw

s]cn-t©cn¬ C≥Ukv{Sokv ÿm]-I≥: ]n.-sI.-tXm-akv kmc-Yn-Iƒ: tUm. tPm¿Pv tXma-kv, Ipcy≥ ]n.-tXm-ak - v, tPm¨k¨ ]n. tXmakv

s]cnt©-cn¬ IpSpw_w (s]cn-t©cn¬ C≥U-kv{So-kv)

t\´-߃ ]¶p-sh-°p-∂h - ¿ tIm

´bw ]pXp-∏n≈n Cc-hns\-√q¿ s]cn-t©cn¬ IpSpw_-°m¿ F∂pw anI® amXr-IIƒ krjvSn-°m-\mWv {ian-°pI. `mhn-bnse Ah-k-c-߃ ap≥Iq´n°≠v ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jvIc- n-°p-∂X - nepw ktlm-Z-c-∑m-cpsS Iq´m-bvabnepw Ch¿ ap≥\n-c-°m¿ Xs∂. ]c-ºc- m-KX - a- mbn hyh-km-bØnepw _nkn-\k - nepw kPoh ]¶m-fn-If- m-bn-cp-∂p s]cnt©-cn¬ IpSpw-_° - m¿. Cu IpSpw-_Ønse Zo¿L-Z¿in-bmb Hcp kwcw-`I - \ - m-bn-cp∂ Ipcy≥

sImcqfbpw aI≥ ]n.sI tXmakpw tN¿∂v tIm´-bØv Xos∏´n Iº-\n-Iƒ \S-Øn-bn-cp∂p. ]e-Nc- °v samØ hym]mc cwKØpw Ch¿ {]h¿Øn-®n-cp∂p. d_¿ taJ-eb - n-te°v _nkn-\kv hym]n-∏n-®Xv ]n.sI tXma-km-W.v hml-\ß - ƒ h¿[n°p-∂t- XmsS Sb¿ dos{SUnwKv taJ-eb - n¬ IqSp-X¬ Ah-kc- ß-fp-≠m-Ip-sa∂ IW-°p-Iq´en¬, 1960¬ tIc-fØ - nepw Xan-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

gv\m-´nse tX\n AS-°a- p≈ ÿe-ßf- nepw tXmakv Sb¿ do s{SUnwKv Iº-\n-Iƒ Bcw-`n®p. dos{SUnwKv taJ-e-bn¬ s]cn-t©-cn¬ IpSpw-_-Øns‚ kwcw`w hnPbw I≠-tXmsS tXma-kns‚ a°fmb tUm. tPm¿Pv ]n. tXmakpw tPm¨k¨ ]n. tXmakpw Ipcy≥ ]n. tXmakpw _nkn-\kn-te°v IS-∂p-h-∂p. tXmakpw ]p{X≥ tUm. tPm¿Pv ]n. tXmakpw tN¿∂v 1987¬ tXmwk¨ dt_gvkv ÿm]n-®p. tPm¨k¨ ]n. tXmakv, 1991¬ tPm¨k¨

dt_gvkv F∂ kwcw-`Øn\pw Ipcy≥ ]n tXmakv 1997¬ s]cn-t©-cn¬ dt_gvkv F∂ kwcw-`Øn\pw XpS-°-an-´p. tUm. tPm¿Pv ]n. tXmakv ]nXm-hn-s\m∏w tN¿∂v XpSßn-b tXmwk¨ dt_gvkv {Kq∏n≥ Iogn¬ 1999¬ ]qh≥Xp-cp-Øn¬ Sn sP ]n dt_gvkv Bcw-`n-®p. d_¿ am‰p-I-fpsS \n¿am-W-cw-KØv {i≤ tI{μo-I-cn-°p-∂-Xns‚ `mK-ambn 2004¬ Sn. sP ]n C≥U-kv{Sokv F∂ ÿm]\w XpS-ßn. sNdp-InS hyh-kmb Atkm-kn-tbjs‚ Ct∏m-gsØ {]knU‚ v IqSn-bmb tUm. tPm¿Pv tXma-kmWv Sn sP ]n {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvW¿. Ipcy≥ ]n. tXmakpw tPm¨k¨ ]n. tXmakpw hnhn[ Iº-\n-Iƒ ÿm]n-®psIm≠v d_-d[ - n-jvTnX hyhkmb taJ-eb - n¬ km∂n[yw i‡-am-°n-bn-´p≠v d_¿ am‰v \n¿am-WØ - nepw Ch¿ ap≥\n-c° - m-cm-Wv.

Htc hyh-kmb taJ-ebn¬ hym]-cn-°p-tºmgpw ]ckv]cw a¬k-cn-°m≥ Cu ktlm-Z-c-∑m¿ Xbm-d-√. am{Xa√ H‰-s°-t´msS \n∂v h≥ Hm¿U-dp-Iƒ kzoI-cn®v hn`Pn-s®-Sp-Øp. 75 hbkv ]n∂n´ ]nXm-hns‚ A`n-{]mb-߃°v Ct∏mgpw hneI¬∏n-°p∂p. amk-Øn¬ Hcn-°-se-¶nepw HØp-IqSn _nkn-\kv AS-°-ap≈ Imcy߃ N¿® sNøm-dp-≠v. kwcw-`-IXz ]cn-io-e\ ]cn]m-Sn-Iƒ, tZio-b, cmPym-¥c Xe-ß-fnse {]Z¿i-\߃ F∂n-h-bn-se√mw H∂n®v kw_-‘n-°p∂ ktlm-Z-c∑m¿ ÿm]\ßsf s{]m^j-W-en-k-Øns‚ ]mX-bnte°v \bn-°p-∂-Xn¬ AXoh {i≤bmWv ]pe¿Øp∂Xv. Ch¿ aqhcpw sNdp-InS hyh-kmb Atkm-kn-tb-j\p-Ifnepw a‰v kmaqly kmwkvIm-cnI kwL-S-\-Ifnepw kPoh ]¶m-fnØw hln-°p-∂p.

s]cn-t©cn¬ {Kq∏v ÿm]-I-\mb ]n.sI tXmakpw `mcy Nn∂Ω tXmakpw a°-fmb Ipcy≥ ]n. tXma-kv, tUm. tPm¿Pv ]n. tXma-kv, tPm¨k¨ ]n. tXmakv F∂n-h¿s°m∏w

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

69

{]ÃoPv e®va¨Zmkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ hnjvWp-Zm-kv, Zo]Iv Akzm\n

{]ÃoPv e®va¨Zmkv {Kq∏v

]em-b-\-ß-fn¬ Xf-cmsX D∂-X-ß-fn-se-Ønb _nkn-\kv IpSpw_w 1947se C¥y˛]mIv hn`-P\-sØ-Øp-S¿∂v ]m°n-ÿm\nse kn≥Un¬ \n∂pw c≠v hb-kp≈ ssI°p-™v hnjvWp-Zm-kp-ambn ]em-b\w sNbvX tZhn-sb∂ ho´-Ω. IÆo-tcmsS bm{X-bm-°nb `¿Ømhv e®va≥Zmkv . ]n∂oSv t_mws_-bn¬ FhnsS-tbm-sh-®p≈ kwK-aw. dos‰bv¬ _nkn-\-kn¬ tIcf-Øn¬ ap≥\n-c-bn-te°v IpXn® e®va¨Zmkv {Kq∏ns‚ ^vfmjv _m-°m-Wn-Xv.

t_mws_-bn¬ \n∂v Xangv\m´n-te°v C¥y≥ anen-´dn Im‚o≥ kssπ Poh-\-°m-c-\m-bncp∂ e®va¨Zm-kn\v ]gb _‘-߃ t_mws_-bnepw, ]n∂oSv tNt°-dnb Xan-gv\m´nse Du´n-bnse sh√nwKvS¨ anen-´dn t_knepw

Im‚o≥ kssπ tIm¨{SmIv‰v _nkn-\kv XpS-cp-∂-Xn-t\sd klm-b-I-cam-bn. ]n∂oSv Xmhfw hb\m-´nse kp¬Øm≥_-tØcn-bm-bn-cp-∂p. sF.‰n.-kn-bpam-bp≈ _‘w XpS-ßp-∂Xv 1956˛57¬ Chn-sS-sh-®mWv. sF.‰n.-kn-bpsS Sp_mt°m D¬∏-∂-ß-fpsS samØhnXcW cwKØv anI® {]I-S\w ImgvN-sh® e®va¨Zmkv IpSpw-_-Øn\v ]n∂oSv Xncph-\-¥-]p-cØpw Fd-Wm-Ip-fØp-ap≈ hn]-W-\-Øns‚ Npa-Xe ssIh-∂p. CXn-\n-Sbn¬ a°-fmb hnjvWp-Zm-kn\pw cXv\bv°pw tim`bv°pw Zo]Iv Akzm\n°pw D∂X hnZym-`ymkw \¬Im≥ e®va¨Zmkv {i≤n-®n-cp-∂p. samØ-hn-X-cW _nkn-\kns‚ BZy-]m-T-߃ sNdp-∏-Øn¬ Xs∂ ]nXmhn¬ \n∂pw Ch¿ A`ykn-

®n-cp-∂p. saUn-°¬ _ncpZw t\Sn U¬ln-bn¬ {]mIv‰okv sNbvXn-cp∂ tim` CubnsS AkpJw aqew A¥-cn-®p.

]pXp-X-e-ap-dbpw Gsd kPohw c≠mw Xe-ap-d-bnse hnjvWpZmkpw Zo]Iv Akzm\n-bp-amWv Gsd ]S¿∂p]-¥-en® e®va¨Zmkv IpSpw_ km{am-PyØns‚ C∂sØ kmc-Yn-Iƒ. Cfw-Xe-ap-dbn¬ Akzm-\n-bpsS aI≥ {]Imiv sF.‰n.kn samØ-hn-X-cW _nkn-\kns‚ Npa-Xe hln-°p-∂p. Akzm-\n-bpsS `mcy tPymXn°mWv ssa InwKvUsa∂ Fw.Pn tdmUnse samØ-hn-XcW kap-®-b-Øns‚ \S-Øn∏v Npa-X-e. e®va¨Zmkv {Kq∏n\v

C∂v hnhn[ dos‰bv¬ taJe-I-fn¬ kPo-h-km-∂n-[y-ap≠v. sdbva-≠vkv, If¿ πkv, t_mws_ UbnwKv, Bwsh F∂o Iº-\n-I-fpsS {]apJ {^mss©-kn-bmWv Cu {Kq∏v. sF.‰n.-kn-bpsS samØ-hn-X-cW GP≥kn Ct∏mgpw i‡-ambn XpS-cp∂p. 35 ap≥\nc sdUn-sabvUv {_m≥Up-I-fpsS Z£n-tW¥y-bnse G‰hpw henb ^mIv‰dn Hu´vse‰v Cu {Kq∏ns‚ DS-a-ÿ-X-bn¬ ssh‰n-e-bn¬ hnP-b-I-c-ambn {]h¿Øn-°p-∂p. dnb¬ FtÉv taJ-e-bnte°pw Cu {Kq∏v cwK-{]thiw sNbvXp-I-gn-™p. ]nXmhv ImWn-®p-Xs∂ hgnbneq-sS-bp≈ _nkn-\kv {]bm-W-Øn¬ hnjvWpZmkpw Zo]Iv Akzm-\nbpw Db-c-ß-fn¬ FØn-b-Xn\v ]n∂n¬ ]c-kv]c hnizm-khpw-kp-Zr-V-amb Bfl-_-

‘hpw Gsd ]¶p-h-ln-®n´p≠v. ""]nXmhv A\p-h¿Øn® _nkn-\kv coXn-Iƒ R߃ C∂pw A£-cw-{]Xn ]n¥p-Scp-∂p. AXp-X-s∂-bmWv Rß-fpsS hnP-b-Øn\v ]n∂n¬'' Akzm\n ]d-™p. Poh-\-°m-cp-ambn Xpd-∂n-S-s]-Sp-I, em`w _nkn-\-knte°v Xncn®v apX¬apS-°pI XpS-ßn-bhsbms° e®va¨Zmkv {Kq∏v C∂pw ]n¥p-S-cp∂ ss]Xr-I-ß-fm-Wv. ]T-\-Øn\n-S-bnepw ]nXm-hns\ _nkn-\-kn¬ klm-bn-®n-cp∂Xv Gsd {]tbm-P-\-s∏-´psh∂v Akzm\n ]d-™p. Hmtcm Poh-\-°mc\pw ktlm-Z-c-߃ iºfw kz¥w ssIsIm≠v F√m amkhpw ssIam-dp∂ A]q¿h coXnbpw e®va¨Zmkv {Kq∏ns\ hyXykvX-am-°p-∂p.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

70

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

{^qt´m-am≥kv kmc-Yn-Iƒ G{_lmw tXmakv kn_n tXmakv tPm¿Pv tXmakv tSmw tXmakv

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

"sse^v Cukv kzo‰v, F≥tPmbv!' {^qt´m-am≥kv D]-t`m-‡m-°-tfmSv ]d-bp∂ Cu- hm-NIw Cu ÿm]-\Øns‚ kmc-Yn-I-fpsS PohnXssien-bnepw {]I-S-am-Wv. ]pXnb ]pXnb D¬∏-∂-ß-fpambn D]-t`m-‡m-hns‚ a\kn¬ ÿm\w t\Sp-tºmgpw _‘-ß-fpsS Dujva-fX Ch¿ ImØp-kq-£n-°p-∂p, PohnXw Bkz-Zn-°p-∂p. Ac-

F´p-]-d-bn¬ IpSpw_w ({^qt´m-am≥kv)

_‘-Ønepw a[pcw \nd®v \q-‰m≠mbn D]-t`m-‡m°fpsS Xo≥ta-i-bn¬ ÿm\w t\Sn- ssP{X-bm{X XpS-cp-I-bmWv {^qt´m-am≥kv. Hmtcm kok-Wnepw At∏m-gsØ Bhiyw Ign™v [mcmfw ]g-h¿K-߃ \in-®p-t]m-Ip∂Xv XS-bm≥ Ah-bn¬ \n∂v aqeyh¿[nX D¬∏-∂-߃ D≠m-°-Wsa∂ F≥.sP tXma-kns‚ Bi-b-Øn¬ \n∂v 1957¬ Bbn-cp∂p {^qt´m-am≥kns‚

XpS-°w. IqsS ktlm-Zcn `¿Ømhv ]n.-Fkv eqt°m-kpap-≠m-bn-cp-∂p. ss]\m-∏n-fn¬ \n∂v Pmw t]mep≈ aqeyh¿[nX D¬∏-∂-߃ D¬∏m-Zn-∏n-®p-sIm-≠m-bn-cp∂p XpS°w. _nkn-\kpw H∏w hn]-Wnbpw hf¿∂-t∏mƒ D¬∏-∂-߃ h¿[n®p. Pmw, kvIzmjv, tkmkv, {^q´v ]ƒ∏v, {^q´v Pqkv, A®m-dp-Iƒ XpSßn 150-Hmfw D¬∏-∂-ß-fmWv C∂v {^qt´m-

am≥kv hn]-Wn-bn-en-d-°p-∂Xv. hnhn[ Iº-\n-Iƒ°v C≥{Ko-Un-b‚ v kπ-b¿ IqSnbmWv {^qt´m-am≥kv. a‰p cmPy-ß-fn-ep≈ {_m≥UpIƒ°mbn sshhn-[y-am¿∂ `t£ym¬∏-∂-ßfpw X߃ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂p-s≠∂v Iº\n-b-[n-Ir-X¿ hy‡-am-°p-∂p. ]g-߃ t{]mkkv sNbvXv ]ƒ∏v D≠m°n AXn¬\n∂v D¬∏mZ\w \S-Øp∂ coXnbmWv {^qt´m-am≥kn-t‚-Xv. C∂v F≥.sP tXmakns‚ a°-fmb G{_lmw tXma-kv, kn_n tXma-kv, tPm¿Pv tXma-kv, tSmw tXmakv F∂n-h¿ _nkn-\kn¬ kPo-ha- mbn cwK-Øp-≠v. CXn¬ tPm¿Pv tXmakv ^pUv sSIvt\m-fP - nÃv IqSn-bm-Wv. ]pXp-aI - ƒ Is≠-tØ-≠X - ns‚bpw ITn-\m-[zm-\Øns‚bpw henb ]mT-ßfmWv X߃ ]nXm-hn¬ \n∂v ]Tn-®s- X∂v Ch¿ Htc kzcØn¬ ]d-bp-∂p.

tXmwk¨ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ _nPp sI. tXmakv ss_Pp sI.-tXm-akv _ntPmbv sI.-tXm-akv

F∂pw Hcp NphSv ap≥t] D¬∏-∂-߃°v i‡-amsbmcp hn]-Wn-bp-≠m-Ip-sa∂v I≠-dn™v Hcp apgw aptº HmSn-b-h-cmWv tXmwk¨ {Kq∏v. 1986¬ Fd-Wm-Ip-fØv tIm¨sh‚ v tdmUn¬ Aeqan-\nbw FIv{Sq-j≥ hn]-W-\Øn-\mbn Ffn-b-\n-e-bn¬ ]¶m-fn-Ø-hy-h-kmbw Bcw-`n®psIm-≠mWv Ch¿ _nkn-\kv cwK-tØ°v IS-°p-∂-Xv. ktlm-Z-c-∑m-cmb _nPp sI. tXma-kv, ss_Pp sI.tXm-akv F∂n-h¿ tN¿∂v XpS-ßnb B kwcw`w ]n∂oSv Xncp-h-\-¥-]p-cw, Xncp-

""G´nse ]ip ]p√v Xn∂n√ F∂v ]d-bp-∂-Xpt]mse D∂X hnZym-`ymk tbmKyX t\Sn-bm¬ am{Xw _nkn-\-kn¬ tim`n-°m-\m-In√. AXn-\m¬ IpSpw-_ -_nkn-\-kn-te°v IS-∂p-h-cp∂ ]pXnb Xe-ap-dbv°v ChnsS hnhn[ taJ-e-I-fn¬ anI® ]cn-ioe\w \¬Ip-∂p,'' tSmw tXmakv ]d-bp-∂p. s{]m^-j-W-embn apt∂dp∂ {^qt´m-am≥kv {Kq∏n\v \mev D¬∏m-Z\ bqWn-‰p-IfmWv D≈-Xv. Ch-bpsS NpaXe CXns‚ \mev kmc-YnIƒ°m-Wv. ktlm-Z-c-߃ CS-bv°n-Sbv°v Ip-´-\m-´nse IpSpw-_-ho-´n¬ HØp-Iq-Spw. Ip´-\m-Sns‚ {]Ir-Xn-`w-Knbpw ktlm-Z-c-ß-fpsS HsØm-cpabpw _nkn-\-kns‚ `mc-ßfn¬ \ns∂m-gn™v a\kv im¥-am-°m≥ klm-bn-°psa∂v Ch¿ Xncn-®-dn-™n-cn°p∂p.

tSmw tXma-kv, G{_lmw tXma-kv, tPm¿Pv tXma-kv, kn_n tXmakv

s\Sn-bq-g-Øn¬ IpSpw_w (tXmwk¨ {Kq∏v) tIcf-Øn¬ Aeq-an-\nbw

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

h-√, ]Ø-\w-Xn´ F∂n-hn-Sß-fn¬ Aeq-an-\nbw B≥Uv AsseUv sk‚¿ F∂ t]cn¬ tjmdq-ap-Iƒ Xpd-∂p. Xr∏q-Wn-Øp-d, sIm®p-th-fn, sNß-∂q¿ F∂n-hn-S-ß-fn¬ Aeq-an-\nbw At\m-ssUknwKv ]uU¿ tIm´nwKv, emU¿ am\p-^m-IvN-dnw-Kv, ^m{_n-t°-j≥ h¿°p-Iƒ F∂n-hbpw \SØn h∂p. cmPysØ {]apJ Aeq-an\nbw D¬∏∂ \n¿am-Xm-°fpsS tIc-f-Ønse {]Ya hnX-c-W-°m-cm-Im≥ Npcpßnb Imew sIm≠v {Kq∏n\v km[n-®p. sI´n-S-\n¿amW

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

cwKØv Bh-iy-amb 150¬∏cw D¬∏-∂-߃ hntZi-cm-Py-ß-fn¬ \n∂v t\cn´v Cd-°p-aXn sNøp∂ {Kq∏v C∂v Cu cwKsØ ap≥\n-c°m-cm-Wv. C‚o-cn-b¿ sU°td-j\pth≠ kma-{Kn-Iƒ, Aeq-an-\nbw skIvj-\p-Iƒ, ]n.-hn.kn tUm¿, koenwKv ]m\¬, ^¿Wn-®¿, ^n‰v\kv FIyp-]vsa‚ vkv XpS-ßn-b-hsb√mw Ch¿ Cd-°p-aXn sNøp-∂p. Cu cwKsØ {Kq∏ns‚ Hu∂XyØn\v ASnh-c-bn-Sp-∂-XmWv Iº-\n°v e`n-°p∂ {]Xn-I-c-Ww. Ggnae \mhnI A°m-U-an, kwÿm-\sØ {]apJ sI´n-S\n¿am-Xm-°ƒ, k¿°m¿ ÿm]-\-߃ F∂n-h-bp-sSsb√mw ^m{_n-t°-j≥ tPmen-Iƒ Chsc CXn-\Iw tXSn-sbØn-bn-´p-≠v. XnI®pw s{]m^-j-W¬ coXn-bn¬ apt∂m-´p-t]mIp∂ Iº-\nbpsS Ub-d-

Iv‰¿ t_m¿Un¬ kam-\-ta-Je-bn¬ h¿j-ß-fpsS A\p-`h-k-º-Øp≈ s{]m^-j-W-epI-fm-Wp-≈-Xv. kwÿm-\-saºmSpw Hcp-t]mse {i≤-]-Xnbp-∂-Xn-\mbn {Kq∏ns‚ kmcYn-I-fmb aq∂p-t]¿ aq∂v taJ-e-bpsS ta¬t\m´w hln°p-∂p. sNb¿am-\mb _nPp sI.-tXm-a-kn-\mWv Xncp-h-\¥-]pcw taJ-e-bpsS Npa-X-e. Ub-d-Iv‰¿am-cmb ss_Pp sI.-tXm-akv Fd-Wm-Ipfw taJ-e-bp-sSbpw _ntPmbv sI.-tXm-akv a[y-Xn-cp-hn-XmwIq¿ taJ-e-bp-sSbpw kmcYyw hln-°p-∂p. Aeq-an-\nbw skIvj-\pI-ƒ, ]nhnkn tUmdp-Iƒ, ]m\-ep-Iƒ, _n¬UnwKv sa‰ocn-b¬kv, lm¿Uvsh-b¿ F∂n-h-bpsS Cd-°p-aXn cwKØpw hnhn-[-bn\w emUdp-I-fpsS \n¿am-W-cw-KØpw ]uU¿ tIm´nwKv, A\-ssUknw-Kv, ^m{_n-t°-j≥ tPmen-Iƒ F∂n-h-bpsS cwKØpw ^¿Wn-®¿ Cd-°paXn taJ-e-bnepw {]h¿Øn°p∂ {Kq∏n\v Iogn¬ \ne-

hn¬ H≥]Xv kwcw-`-ß-fmWp-≈-Xv. GI-tZiw 500-Hmfw t]¿°v t\cn´pw \mem-bn-cØn-e-[nIw t]¿°v ]tcm-£ambpw sXmgn¬ \¬Ip∂ {Kq∏ns‚ kmc-Yn-Iƒ Htc a\-tkm-sS-bmWv apt∂-dp-∂Xv. amXm-hns‚ am¿K-\n¿tZ-i߃ C∂pw inc- m-h-ln°p∂ Ch¿ Iq´p-Ip-Spw-_ambn Xs∂ Ign-bp-∂p. ]ckv]c hnizm-khpw _lp-am\hpw Iq´mb Xocp-am-\-ß-fpamWv Xß-fpsS sI´p-d-∏n\v ASn-ÿm-\-sa∂v {Kq∏v kmcYn-Iƒ ]d-bp-∂p. Ah-[n-°me-ßfn¬ H∂n®v bm{XIƒ \S-Øp∂ Ch-¿ IpSpw_ _nkn-\-kns‚ hnP-b-Øn\p ]n∂n¬ kpXm-cy-Xbv°v henb ]¶p-s≠∂ hnizm-k°m-cm-Wv. _nkn-\-kn-t\m-Sp≈ Xm¬∏-cyhpw s{]m^-j-W¬ hnZym-`ym-khpw D≈ bph-X-eap-dsb am{Xta _nkn-\-kn¬ Ch¿ ]n≥ap-d-°m-cm-°m≥ B{K-ln-°p-∂p-≈q.

_nPp sI.-tXm-a-kv, ss_Pp sI.-tXm-a-kv, _ntPmbv sI.-tXm-akv

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

Bi-b-ß-fn¬ sImcpØ hnPbw CS-thf Ip‰q-°m-c≥ {Kq∏ns‚ kmc-Yn-I-fmb {^m≥knkv sI t]mfn\pw tPm¨ sI t]mfn\pw Hcp-an-®p- tN-cm\p≈ Ah-kcw IqSn-bm-Wv. D®-bqWv Hmtcm-cp-Øcpw amdnamdn sIm≠p-h-cpw. c≠pt]cpw Hcp-an-®n-cp-∂v `£Ww Ign-°p-∂- ka-bØv ho´p-hnti-j-߃ apX¬ Kuc-h-ap≈ _nkn-\kv N¿®-Iƒ hsc IS∂p-h-cmw. Cu CS-th-fbpw kwkm-chp-sams° BI-kvan-I-a-√. _nkn-\-kn-s\bpw IpSpw-_-_‘-ßsfbpw XnI®pw imkv{Xo-b-ambnØs∂ tIm¿Øn-W-°m\p≈ Ip‰q°m-c≥ {Kq∏ns‚ coXn-bmWnXv. ""_nkn-\kv IpSpw-_-ßfnse _‘߃ ImØp-kq£n-°-W-sa-¶n¬ A\u-]-NmcnI IqSn-°m-gvN-Ifpw D≠m-IWw. Bi-b-hn-\n-abw \∂mbn \S-°-Ww. _nkn-\-kn¬ hy‡n-Iƒ°√, _nkn-\-kn\mWv {]m[m\yw F∂-XmWv {][m-\-ambpw Hm¿t°-≠-Xv,'' tPm¨ sI t]mƒ ]d-bp-∂p. Ggmw ¢mkv ]q¿Øn-bm°nb tijw 13masØ hbkn¬ F°u-≠‚mbn PohnXw Bcw-`n-®-XmWv Ip‰q°m-c≥ {Kq∏n\v P∑w \¬Inb sI.]n t]mƒ. 10 h¿j-tØmfw Ct±lw tPmen XpS¿∂p. kz¥-ambn Hcp _nkn-\kv XpS-ß-W-sa∂ Xmbn-cp∂ At±-l-Øns‚ Pohn-Xm-`n-em-jw. ]e _nkn-\kp-Iƒ amdn sNbvXp. F∂m¬ IqSp-X¬ em`-km-[yX-bp≈ _nkn-\kv F∂ \nebn¬ HSp-hn¬ tem¨{Un _nkn-\knte°v Cd-ßnbt∏mƒ ho´n¬ \n∂pw _‘psI.]n t]mƒ IpSpw-_mw-K-ß-tfm-sSm∏w

°-fn¬ \n∂p-sams° FXn¿∏p-Iƒ i‡-am-bn. ]s£ Ah-sbm∂pw At±lw Imcy-am-°n-bn-√. _nkn-\kv em`-I-c-ambn XpS-ßn-b-tXmsS FXn¿∏ns‚ i‡n Ipd-™p.

hnP-b-Øn\v ]n∂mse F∂m¬ Cu hnPbw sIm≠pw sI.]n t]mƒ Xr]vX\m-bn-cp-∂n-√. 1939-HmsS Sb¿, _m‰dn F∂n-h-bpsS dn∏-b-dnwKn-te°v IS-∂p. ]n∂oSv Hcp ]Sn-IqSn IS∂v Sb¿ hn¬∏\ Bcw-`n-®p. Sb¿ hmßm≥ hcp∂ D]-t`m-‡m-°ƒ kvs]b¿ ]m¿Svkp-IqSn Bhiy-s∏-´p. Bh-iy-°m¿°v At±lw AXpw FØn-®p-sImSp-Øp. F¶n¬]ns∂ F¥psIm≠v kvs]b¿ ]m¿Svkv hn¬∏\ Bcw-`n-®p-IqSm F∂mbn At±-l-Øns‚ Nn¥. Aßs\ kvs]b¿ ]m¿Svkpw At±-l-Øns‚ tjm∏n¬ ÿm\w ]nSn®p. D]-t`m-‡m-°ƒ°v ho≠pw Unam‚ v IqSn. Ah¿ kvs]b¿ ]m¿Svkn¬ \n∂v {S°v Xs∂ Bh-iy-s∏-´p-Xp-Sßn. hne-tb-°m-tfsd {S°ns‚ e`y-X-bm-bn-cp∂p A∂sØ {]iv\w. I¬°´ hsc t]mbn anen-´dn h≠n-Iƒ hmßn At±lw Chn-sS-sb-Øn-®p. I¬°-´-bn¬ {S°v FØp-∂Xv Bkm-an¬ \n∂m-sW∂v a\kn-em°n At±lw t\cn-´pt]mbn AhnsS \n∂pw h≠nsIm≠p-h∂p. Xriq-cnse BZy Hm^o-kn-\p-tijw c≠masØ imJ Xpd-∂Xv I¬°-´bn-em-bn-cp-∂p. _nkn-\kv hf¿∂t∏mƒ t]mfns‚ ktlm-Z-c-∑mcpw

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

71

Ip‰q-°m-c≥ IpSpw_w (t]m∏p-e¿ {Kq∏v)

Hm^oknse D®-t\-csØ

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

_nkn-\-kn¬ ]¶m-fn-I-fm-bn. c≠v B¨a-°fpw \mev s]¨a-°-fp-a-S°w sI.]n t]mfn\v Bdv a°-fm-Wv. tImgn-t°mSv B¿.-C.-kn-bn¬ \n∂v sa°m-\n-°¬ F≥Pn-\ob-dnwKv ]q¿Øn-bm-°n-b-ti-jamWv B¨a-°-fmb {^m≥kn-kv, tPm¨ F∂n-h¿ _nkn-\-kn-se-Øp-∂Xv. Ipd®p-Imew Iº-\n-bnse apXn¿∂ Bfp-I-fpsS Iogn¬ ]cn-io-e\w t\Sn-b-ti-j-amWv Ccp-hcpw _nkn-\-kn¬ kPoh-am-Ip-∂-Xv. 1984-¬ amcp-XnbpsS Uoe¿jn∏v FSp-ØtØmsS hf¿®-bpsS ]pXnb L´-Øn-te°v {Kq∏v {]th-in®p. amcp-Xn-bpsS tIc-f-Ønse BZysØ Uoe¿jn-∏m-Wn-Xv. AXn-\p-tijw sshhn-[yam¿∂ taJ-e-I-fn-te°v IS∂p. C∂v Ip‰q-°m-c≥ {Kq∏n\p Iosg t]m∏p-e¿ shln°nƒkv B≥Uv k¿ho-kkv enan‰Uv, t]m∏p-e¿ Hmt´m-sam_o¬kv, Ip‰q-°m-c≥ Hmt´msam-_o¬kv, t]m∏p-e¿ an¬ tÃmgvkv, Ip´q-°m-c≥ F≥Pn≥ do_n¬tUgvkv, t]m∏p-e¿ πmt‚-j≥kv B≥Uv FtÃ-‰vkv, Hmt´m_tbgvkv, Hmt´m lukv, Ip´q-°m-c≥ C≥Ãn-‰yq´v t^m¿ lyqa≥ dntkm-gvkkv sUh-e-]vsa‚ v, t]m∏p-e¿ saKm tamt´mgvkv C¥y enan‰U,v t]m∏p-e¿ Hmt´m Uotegvkv enan-‰Uv F∂o ÿm]-\-ß-fmWv D≈Xv. c≠v tPyjvTm-\p-P-∑m-cpsSbpw Ign-hp-Ifpw Xm¬∏-cyßfpw A\p-k-cn-®mWv Ch¿ {Kq∏nse hnhn[ Npa-X-e-Iƒ Gs‰SpØncn-°p-∂-Xv. F≥Pn\obdnwKv taJ-e-

tbmSmWv {^m≥knkn\v Xm¬∏cysa¶n¬ tPmWn\v amt\-Pvsa‚ v hn`m-K-amWv Xm¬∏-cyw. Ch-cpsS ktlm-Zco-]p-{X≥ \ho≥ ^nen∏v F≥Pn-\o-b-dnwKn¬ _ncp-Zhpw Fw.-_n.-Fbpw t\Snb tijw _nkn-\-kn-se-Øn-bn-´p-≠v. {Inkv-akv t]mep≈ hntijm-h-k-c-ßfn¬ c≠v ktlmZ-c-∑mcpsSbpw IpSpw-_-߃ H∂p-tN¿∂mWv BtLm-jw. IqSmsX _nkn-\kv]c-amb ]e hntZ-i-bm-{X-I-fnepw ktlm-Z-c-∑mcpw Ch-cpsS `mcy-amcpw Hcp-an-®mWv bm{X.Xriq-cnse IpSpw-_-ho-´n¬ Ct∏mƒ Bcp-an-s√-¶nepw amk-Øn-sem-cn-°¬ ktlm-Z-c߃ Bsc-¶n-epw AhnsS t]mbn Xma-kn-°pw.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

]nXmhv Xs∂ Kpcp _nkn-\-knepw Pohn-XØnepw {^m≥kn-kn-s‚bpw tPmWn-s‚bpw Kpcp ]nXmhv sI.]n t]mƒ Xs∂-bm-Wv. ]nXm-hn-s\-°p-dn®v Hm¿°mØ H‰ Znhkw t]mepw Ch-cpsS PohnX-Øn¬ D≠m-Im-dn-√. ""At±-l-Øns‚ PohnXw Hcp henb ]mT]p-kvXIw Xs∂bm-bn-cp-∂p. F√m°mcy Ønepw Hcp A\p-I-c-Wob amXr-I,'' tPm¨ sI t]mƒ Hm¿°p-∂p. ""D]-t`m-‡mhv Hcp Imcyw Bh-iy-s∏-´m¬ AXn-t\mSv "t\m' ]d-bm-ØXmWv ]nXm-hns‚ G‰hpw henb hnP-b-c-l-kyw. At±-lØns‚ hf¿®bv°v Imc-W-ambXpw AXp Xs∂. At±lw ]I¿∂pX∂ B ]mTw C∂pw R߃ AXv ]n¥p-S-cp-∂p,'' tPm¨ Iq´n-t®¿°p-∂p.

Ip‰q-°m-c≥ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: {^m≥knkv sI t]mƒ, tPm¨ sI t]mƒ

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

72

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

]mc-K¨ d_¿ C≥U-kv{Sokv kmc-Yn-Iƒ:

tIcfØnse anI®

G{_lmw amXyp, tPmk^v sI.tXm-a-kv, amWn sI.-tXm-a-kv, sI.‰n tXma-kv, sdPn G{_-lmw, sdPn.sI tPmk-^v, tPmk^v k°-dn-b, kmP≥ sI.-tXm-a-kv, hnPq k°-dnb

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ ]mc-K¨ d_¿ C≥U-kv{Sokv

Iq-´mbvabpsS Icp-Øn¬ t\Snb hnPbw F

¥v _nkn-\kv XpS-ßW - sa∂v Ch¿°v A[nIw BtemNn-t°≠n h∂n-cn-°n-√. ImcWw Ah¿ P\n-®p-hf¿∂Xv d_-dns‚ kz¥w \mSmb tIm´-bØ - m-W.v IqsS kwcw-`I - c- m-Im-\p≈ AXn-bmb B{K-lhpw tN¿∂-t∏mƒ ]mcK¨ F∂ {_m≥Uv ]nd-hn-sbSp-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. 1974¬ sI.bp tXma-k,v sI.bp kvIdnb Ch-cpsS ktlm-Zc- o `¿Øm-hmb ]n.hn G{_-lmw F∂n-h¿ tN¿∂mWv lhmbv sNcp-∏p-\n¿ΩmW Iº-\n-bmbn ]mc-K¨ d∫¿ C≥U-k{v Sokn\v XpS-°a- n-´X - .v 1958¬ d_¿ hym]m-c-hp-ambmWv {Kq∏v _nkn-\-kn-te°v IS-°p-∂-Xv. sI.bp tXmakpw ]n.hn G{_-lmapw tN¿∂mWv A∂v _nkn-\-kn\v XpS-°-an-´Xv. A∂v e`n® A\p-`h kºØv ]mc-K¨ {_m≥Uns\ hf¿Øp-∂Xnepw klm-bn-®p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

]mc-K¨ d_¿ C≥Ukv{Sokv C∂v c≠mw Xe-ap-dbpsS Ic-ß-fn¬ kpc-£n-X-amWv. G{_lmw amXyp, tPmk^v sI.-tXm-a-kv, amWn sI.-tXm-a-kv, sI.‰n tXma-kv, sdPn G{_-lmw, sdPn.sI tPmk-^v, tPmk^v k°-dn-b, kmP≥ sI.-tXm-a-kv, hnPq k°-dnb F∂n-hcmWv C∂v {Kq∏ns\ \bn-°p-∂-Xv. F√m-hcpw _nkn-\-kn¬ H‰-a-\-tkm-sS kPo-h-am-sW¶nepw Hmtcm-cp-Ø¿°pw Iº\n-bn¬ Hmtcm Npa-X-e-I-fmWp-≈-Xv. Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Ignhpw Xm¬∏-cy-ßfpw Hmtcm taJ-e-bn-ep≈ {]mhoWyhpw A\p-k-cn-®mWv tPmen hn`-Pn-®n-cn-°p-∂-Xv. ITn-\m-≤zm-\w, kXy-k-‘-X, A¿∏-W-a-t\m-`mhw F∂n-hbmWv Iº-\n-bpsS hnP-bØn\v ]n∂n-se∂v kmc-Yn-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. ""D]-t`m-‡m-hn\v anI-®-

KpW-ta-∑-bp≈ D¬∏∂w \¬IpIsb∂-Xn-\mWv R߃ {]m[m\yw sImSp°p∂Xv. Sow h¿°neqsS am{Xta AXv km[n-°q. IpSpw_ _‘-Øns‚ ]hn-{XXbpw H∏w s{]m^-j-W-enkhpw Hcp-an®v sIm≠p-t]m-Ip∂-XmWv Rß-fpsS Icp-Øv,'' kmc-Yn-I-fn-sem-cm-fmb sI.‰n tXmakv ]d-bp-∂p. _nkn-\kv apt∂m´p sIm≠p-t]m-Ip-∂-Xn\p≈ G‰hpw henb {]tNmZ\w e`n-°p-∂Xv ho´n¬ \n∂m-sW∂v sI.‰n tXmakv Iq´n-t®¿°p-∂p IpSpw-_mw-K-ß-fmWv _nkn-\-kn-ep-≈-sX-¶nepw GsXmcp tIm¿∏-td‰v ÿm]\-sØbpw t]mse kmc-YnIƒ Hcp-an-®p- tN¿∂mWv {][m\ Xocp-am-\-߃ FSp°p-∂-Xv. amk-Øn-sem-cn-°¬ CXn-\mbn kmc-Yn-Iƒ Hcp-an®p-Iq-Spw. F∂m¬ {Kq∏ns‚ A\p-Zn\ Imcy-ß-fn¬ kmc-

]mc-K¨ kmc-Yn-Iƒ

Yn-Iƒ ssII-S-Øm-dn-√. anI® s{]m^-j-W-ep-Isf AXn\mbn \ntbm-Kn-®n-cn-°p-∂p. Iq´m-bva-bpsS Icp-Øn¬ IqSp-X¬ Db-c-߃ Xm≠m\p≈ Xøm-sd-Sp∏nemWv ]mcK¨ {Kq∏v. _mw•q-cn¬ s{]è C¥y ss{]h‰v enan‰-Uv, Cem-kvs{SIvkv t]mfntagvkv ss{]h‰v enan-‰Uv F∂o c≠v s{]mU-£≥ bqWn-‰p-Iƒ IqSn {Kq∏v Bcw-`n®n-®p-≠v. ]mc-K¨ t]mfn-a¿ t{]mUIv‰vkv ss{]h‰v enan‰Uv F∂ ÿm]\w tIm´bØpw Bcw-`n-®p. BZy-Im-e-ß-fn¬ {]Xn-Zn-\D¬∏m-Z\w 1,000 tPmUn Bbncp-s∂-¶n¬ Ct∏m-gXv 2,50,000 tPmUn Bbn h¿≤n-®n-cn-°p∂p. lhmbv N∏¬ IqSmsX Cuhm, t]mfn- bp-dn-Øo≥, ]nhnkn sNcp-∏p-I-fpsS \n¿Ωm-W-Øn-te°pw IS-∂p. kvIqƒ _mKp-Ifpw Iº\n Ct∏mƒ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂p.

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

]mw ss^_¿ {Kq∏v kmcYnIƒ: amXyp tPmk-^v, amKn, tPmkv t]mƒ, tdmk-∂, A\p

\memw Xe-ap-dbpw kPohw ti-cn-bn-ep≈ hmcnbw]dºn¬ IpSpw-_-Ønse hn.H Hutk∏v ko\n-b¿ 19˛mw \q‰m≠ns‚ Ah-km\ ZiIß-fn¬ XpS-°-an´ shfns®Æ _n-kn-\kv C∂v c≠pw aq∂pw \mepw Xe-ap-d-I-fneqsS ssIamdn FØn-b-

t∏mƒ tIc-f-Ønse ap≥\nc hyh-kmb {Kq∏mbn amdn. Ib¿ tUm¿ am‰vkv, Im¿ am‰vkv, S^v‰Uv am‰vkv, d_¿ ˛ Ib¿ tImwt_m am‰vkv, Pntbm sSIvssìkv, ]qt¥m´ D]-I-c-W-߃, XpSßnb \nc-h[n D¬∏-∂-߃ \n¿an-°p∂ ]mw ss^_¿ {Kq∏v C¥y-bnse ap≥\nc Ib¿ Ib-‰p-aXn ÿm]-\-am-

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

73

hmcnbw ]d-ºn¬ IpSpw_w (]mw ss^_¿ {Kq∏v)

tN¿Øe-bnse ssX°m-´p-

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

Wv. 1945emWv hn.H Hutk∏v ko\n-bdpw At±-l-Øns‚ aI≥ hn.H Hutk∏v Pq\nbdpw ]mw ss^t_gvkv B≥Uv bm¨kv t{SUnwKv Iº-\n-°v Xp-S-°-an-Sp-∂-Xv. Ibdpw Ib-dp¬∏-∂-ßfpw \n¿an®v Ib-‰p-aXn sNøp-I-bmbn-cp∂p {][m\ _nkn-\kv. 1963¬ ]mw ss^_¿ Be-∏p-

g-bnse t_mws_ Iº-\nbpsS ^mIv‰-dnbpw 1966¬ shmƒ°m¿´v {_tZ-gvkns‚ sIm®n Unhn-j\pw Gs‰SpØp. 1968emWv aq∂mw Xe-ap-dbpsS {]Xn-\n-[n-bmbn amXyp tPmk^v Iº-\n-bpsS sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ubd-Iv‰-dp-ambn Npa-Xe G¬°p∂-Xv. ]mw ss^_-dns\ hf¿®-bpsS ]pXnb Db-c-ßfn-te°v \bn® At±-l-Øn\v Ib¿ hyh-km-b-Øn\v \¬Inb ka{K kw`m-h-\bv°p≈ tI{μ Kh¨sa‚ns‚ ante-\nbw Ahm¿Uv t^m¿ sse^v ssSw A®ohvsa‚ v e`n-®n-cp-∂p. s{]m^-j-Wn-e-k-ØneqsS B[p-\nI temIsØ sh√p-hn-fn-Isf t\cn-Sm≥ k÷-amb ]mw ss^_¿ {Kq∏n¬ Ct∏mƒ \memw Xeap-dbpw kPo-h-am-bp-≠v. amXyp tPmk-^ns‚ `mcy

amKnbpw aI≥ tPmkvt]mƒ amXyphpw BWv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿am¿. tPmkvt]mfns‚ `mcy A\p Akn- v P\-d¬ amt\-P-cmbn {]h¿Øn-°p-∂p. amXyp-tPmk-^ns‚ aIƒ tdmk∂ Ub-d-Iv‰¿ BWv. B¿In-sSIv‰mb hn\p sP.sh-≈p-Ipt∂¬ BWv tdmk-∂-bpsS `¿Øm-hv. At±lw kz¥w B¿°n-sSIv‰vkv ÿm]-\amb Unssk≥ en¶ns‚ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿ BWv. tlmkv]n-‰m-en-‰n, F‚¿sS-bn≥sa‚ v,-hn-Zym`ymkw F∂o taJ-e-I-fnte°v sshhn-[y-h¬°-cn°p∂ {Kq∏v AXn-\p≈ Hcp°-ß-sf√mw ]q¿Øn-bm-°n°-gn-™p.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

amXyp tPmk^v IpSpw-_mw-K-߃°v H∏w

sImSn-bw-]m-d-bn¬ IpSpw_w (tlm´¬ C‚¿\m-j-W¬ {Kq∏v)

tlm´¬ C‚¿\m-j-W¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: kÆn sI.-]o-‰¿ (-am-t\-PnwKv ]m¿SvW¿) ]o‰¿ sI Nmt°m (]m¿SvW¿) ]o‰¿ sI tPmbv (]m¿SvW¿)

anI® amXr-I-I-fp-ambn A

]q¿Δ-amb Hcpa sIm®nbnse tlm´¬ C‚¿\m-jW¬ {Kq∏ns‚ kmc-Yn-Iƒ°nS-bn¬ Z¿in-°mw. tPyjvTm-\pP-∑m-cpsS c≠v a°-fpw AhcpsS a°-fp-amWv Cu {Kq∏ns‚ Aa-c-°m¿. IqSmsX Hmlcn DS-a-Ifmbn _‘p°fpap-≠v. Chsc F√m-h-scbpw tIm¿Øn-W°p-∂Xv X߃ H∂m-sW∂ Nn¥-bm-Wv. h¿j-Øn-sem-cn°¬ F√m-h-cp-sam-∂n®v bm{X t]mIpw. {Kq∏p-ambn _‘-s∏´ F√m-h-cp-ap≠mIpw bm{X-bpsS a[pcw \pI-cm≥. AIm-e-Øn-ep-≠mb ]nXm-hns‚ ac-W-tijw 16mw hb-kn¬ sNdnb ]t{XmkmWv _nkn-\-kn\v XpS-°-an-´-Xv. Cf-b -ktlmZc≥ sI.kn Nmt°m-bv°∂v {]mbw 10 hb-kp-am-{Xw.

sI.kn Nmt°msb ]Tn-°m≥ hn´v sNdnb ]t{Xmkv tdmUp-I-fp-sSbpw a‰p tIm¨{SmIv‰v tPmen-Iƒ Gs‰-Sp-Øp \SØn. _nkn-\kv hf¿∂-t∏m-tg°pw Nmt°m F≥Pn-\o-bdnwKv _ncpZw t\-Sn-°-gn™ncp-∂p. c≠p-h¿jw Ct±lw ]n.-U-ªyp.-Un-bn¬ Akn- v F≥Pn\o-b-dmbn tPmen sNbvXv A\p-`h kºØv B¿Pn-s®-Sp-Øp. AXn-\ptijw Nmt°mbpw _nkn\knse-Øn-b-tXmsS henb tIm¨{SmIv‰p-Iƒ Gs‰-SpØv XpS-ßn. ]h¿ lukp-I-fpsS Icm-dp-I-fm-bncp∂p {][m-\-ambpw Gs‰-SpØn-cp-∂-Xv. tIc-f-Ønse A∂sØ Ggv ]h¿ lukpI-fn¬ \mseÆ-Øn-s‚bpw \n¿amWw \S-Øn-bXv sNdnb

]t{Xmkpw Nmt°mbpw tN¿∂m-bn-cp-∂p. 1962-emWv C‚¿\m-j-W¬ SqdnÃv tlmw F∂ t]cn¬ tlmkv]n-‰m-en‰n cwK-tØ°v IS-∂-Xv. ]n∂oSv 1968-emWv C‚¿\m-j-W¬ SqdnÃv tlmw hn]p-e-s∏SpØn tlm´¬ C‚¿\m-j-W¬ Bbn amdnbXv. sI.kn Nmt°m AIm-eØn¬ A¥-cn-®t∏mƒ At±l-Øns‚ aI≥ ]o‰¿ sI Nmt°mbv°v {]mbw 10 hbkpam{Xw. 1978-emWv sNdnb ]t{Xm-kns‚ aI≥ kÆn sI ]o‰¿ Fw.-sS°v t\Snb tijw _nkn-\-kn¬ {]th-in-°p-∂-Xv. knhn-¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncpZw t\Snb tijw 1990¬ ]o‰¿ sI Nmt°m-bpw _nkn-\-knse-Øn. sNdnb ]t{Xm-kns‚ aI≥ tUm.-tPmbv sI

]o‰dns‚ ac-W-tijw At±l-Øns‚ aI≥ ]o‰¿ sI.tPm-bn(tPm∏n)bpw _nkn-\kn-se-Øn.-Fw.-_n.-Fbpw tlm´¬ amt\-Pvsa‚n¬ D∂X _ncp-Zhpw tPm∏n t\Sn-bn-´p-≠v. Ct∏mƒ kÆn sI ]o‰¿ {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvWdpw ]o‰¿ sI.-Nmt°mbpw ]o‰¿ sI.-tPmbnbpw ]m¿SvW¿am-cp-am-Wv. ""]nXmhv acn®tijw Fs‚ Imcy-ß-sf√mw t\m°n- \-S-Øn-bXv A∏-®\m (sNdnb ]t{Xmkv) bn-cp∂p. At±-l-Øns‚ ac-W-tijw Rß-fpsS IpSpw-_-Øns‚ Imc-W-h¿ kÆn sI.-]o-‰-dmWv. tPyjvT≥ F∂-Xn-s\°mfp]cn At±-lsØ Rm≥ ImWp-∂Xv ]nXm-hns‚ ÿm\-Øm-Wv. tPm∏n-°m-sW¶n¬ Rm≥ ]nXr-k-tlm-Z-c-

\m-Wv. AXn-\m¬ R߃ °n-S-bn¬ A`n-{]mb hyXymk-Øn-s‚tbm X¿°-ß-fpsStbm {]iv\-an-√,'' ]o‰¿ sI. Nmt°m ]d-bp-∂p. tIme-t©-cn-bnse sP.sP I¨s^-£-\dn ss{]h‰v enan-‰-Uns‚ kmc-Yn-Iƒ Cu IpSpw-_-Øns‚ ASpØ _‘p-°-fmWv. BgvN-bn-semcn-°-ep≈ IqSn-t®-c-ep-Ifnepw h¿j-Øn-sem-cn-°ep≈ bm{X-bnepw Ch-cp-ap≠m-Ipw. {Kq∏ns‚ Iogn¬ I¨kv{S-£≥ cwK-Øp≈ ko ]o sS°v, tlm´¬ C‚¿\m-j-W¬, ]o‰vkv Hmt´m-tam-´ohv s{]mUIv‰vkv ss{]h‰v enan-‰-Uv F∂o ÿm]-\-ß-fmWv D≈-Xv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

74

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

\nIvjm≥ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Fw.-Fw.hn sambvXp CIv_m¬, Bkm-Zv, jwjZv

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpS-pw-_-߃

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

apØmdn apk-en-bm¿ hf-∏n¬ IpSpw_w (\n-Ivjm≥ Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv)

Krtlm-]-I-cW hn]-Wn-bnse "BXn-tY-b¿' tlm´¬ taJ-e-bn¬ \n∂v hym]m-c-ta-J-e-bn-te°v IS-∂h-cmWv IÆq¿ ]g-b-ßm-Snbnse apØmdn apk-en-bm¿ hf-∏n¬ IpSpw-_w. tlm´¬ hyh-kmb taJ-e-bn¬ \n∂v hn]-W-\-cw-K-tØ°p≈ NphSp-sh-∏nepw Ch¿ ssIhnSmsX kq£n-°p∂ H∂p-≠v, Hcp BXn-tY-bs‚ XnI™ acym-Zbpw kulrZ at\m-`m h - h - pw. 1981-emWv Cu IpSpw_w _nkn-\kv taJ-e-bn¬ Kuc-

Fw.-Fw.hn sambvXp

h-am-sbmcp CS-s]-S¬ \S-Øp∂-Xv. IÆq-cn¬ Ch¿ Bcw`n® k^-b¿ SqdnÃv tlmaneqsS ‰n. ]n Al-ΩZv lmPn kº-∂-am-sbmcp IpSpw_ _nkn-\kn\v Xncn-sIm-fp-ØpI-bm-bn-cp-∂p. ]nXm-hns‚ _nkn-\-knte°v ]¶m-fn-bmbn aqØ-aI≥ Fw.-Fw.hn sambvXp FØn-b-tXmsS {Kq∏v hyXykvX taJ-e-I-fnte°v IS-∂psN-∂p. FIvsskUv _m‰-dnbpsS Uoe¿jn∏v Bcw-`n-®tXmsS t{SUnw-Kn-te°v IS∂ {Kq∏v ]n∂oSv Fw.-B¿.-F^v Sb-dns‚ Uoe¿jn∏pw kz¥am-°n. CXn-\p-ti-ja- mWv {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ ]Xm-Ihm-lI kwcw-`-amb \nIvjm≥ Ce-Ivt{Sm-WnIvkn\v sambvXp XpS-°-an-Sp-∂Xv. ae-_m-dnse Ce-Ivt{Sm-WnIvkv, Krtlm-]I - c- W tjmdq-apIsf Ipdn-®p≈ k¶¬∏-߃ Xs∂ Xncp-Øn-°p-dn-°p∂ kwcw-`-am-bn-cp∂p CXv. IÆq-

cnse am{X-a√ kao] Pn√-Ifnse IqSn D]-t`m-‡m-°sf BI¿jn®v sIm≠v apt∂-dn Ffnb \ne-bn¬ \n∂v AXnhn-im-e-amb tjmdq-ambn hf-cpI-bm-bn-cp-∂p. tlm´¬ _nkn-\kv \SØn hnPbw sImbvX ]nXm-hn¬ \n∂v ssIam-dn-°n´nb ]mT-߃ _nkn-\-kn¬ {]mh¿Øn-I-am-°nb sambvXphns‚ aq∂v ktlm-Z-c-∑m¿ IqSn {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-ßfn¬ kPo-h-am-bp-≠v. Ch¿°v Gh¿°pw \n¿Wm-bI hnj-bß-fn-e-S°w Ah-km\ hm°v sambvXp-hns‚ Xocp-am-\-ß-fmWv. hfsc sNdp∏w apX¬ Xs∂ _nkn-\-kn¬ kPo-ham-Im-\p≈ Ah-kcw Hcp-°ns°m-≠mWv Ch¿ bph-X-e-apdsb IpSpw_ _nkn-\-knte°v ssI]n-Sn-®p-sIm-≠p-h∂-X.v seIvkkv t{]m∏¿´o-kv, alZv t{StU-gvkv (FIvsskUv _m‰-dn, Fw.-B¿.F^v Sb¿ F∂n-h-bpsS

Uoe¿jn-∏v), tkm\ sdtÃmd‚ v, t{SUv Cukn (tkm^v‰vshb¿ Unhn-j≥) F∂n-hbmWv {Kq∏nse hnhn[ ÿm]-\-߃. \nIvjm≥ Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, seIvkkv t{]m∏¿´okv F∂o kwcw-`-ß-fpsS ta¬t\m´w hln-°p-∂Xv sambvXphmWv. tkm^v‰vshb¿ sUh-e]vsa‚ v hn`m-K-Øns‚ ta¬t\m´w ktlm-Z-c-\mb CIv_m-emWv hln-°p-∂-Xv. a‰v ktlm-Z-c-∑m-cmb BkmZpw jwjZpw _nkn-\kn¬ kPo-h-am-Wv. BkmZv tkm\ sdtÃm-d‚ v, alZv t{StUgvkv F∂n-h-bpsS NpaXe hln-°p-tºmƒ jwjZv jm¿P-bn¬ _nkn-\kv sNøp-∂p. _nkn-\kv ]›m-Ø-eap≈ IpSpw-_-Øn¬ \n∂mWv sambvXp hnhmlw sNbvXn-cn°p-∂-Xv. \mj-W¬ CeIvt{Sm-Wn-Ivkns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb apkvX-^-bpsS

kap{Z jn∏vbm¿Uv ss{]h‰v enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ: tUm.-Fkv Poh≥ (No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-k¿) Fkv lco-jv (amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿) Fkv Acp¨ (FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dI - v‰¿)

B™n-en-∏d- º - n¬ IpSpw_w (k-ap{Z jn∏vbm¿Uv ss{]h‰v enan-‰-Uv)

Hcpa Xs∂ hnP-b-a{¥w We are be 3 divided by 3 Oh God! Part Us Not Till Death

acWw hscbpw Xßsf ]ncn°-cptX F∂ Cu {]m¿∞\

B™n-en-∏-d-ºn¬ IpSpw-_Ønse ]qPmapdnbn¬ Xnfßp∂ ]nØ-f-bn¬ sImØnsh-®n-cn-°p-∂X - m-Wv. Hcp-abmWv G‰hpw henb IcpØpw hnP-b-a-{¥hpw F∂p- a-\-kn-em°n apt∂m´v IpXn°p∂ kap{Z jn∏vbm¿Uv ss{]h‰v enan-‰Uns‚ kmc-Yn-IfpsS Hmtcm Znh-khpw XpS-ßp-∂Xv Cu {]m¿∞\ I≠m-Wv. aq∂v ktlm-Z-c-∑mcpw Ah-cpsS IpSpw-_hpw Hcp ho´n-emWv Ign-bp-∂X - v. tKmhn-μ≥ kp[m-Ic- ≥ 1974-emWv kap{Z {Kq∏n\v XpS°-an-Sp-∂-Xn\v ap≥ssI-sb-SpØ-Xv. C∂v kap{Z

tUm.-Fk - .v P - o-h≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

jn∏vbm¿Uv ss{]h‰v enan-‰Uv sF.-Fkv.H AwKo-Imcw t\Snb C¥y-bnse {]apJ t_m´v \n¿am-Xm-°fmWv. hm´¿ kvt]m¿´vkv, Sqdn-kw, ^njnwKv taJ-e°v Bh-iyamb hnhn-[-X-c-Øn-ep≈ t_m´p-Iƒ Ch¿ cq]-I¬∏\ sNbvXv, \n¿an®v, hnX-cWw sNøp-∂p. t_m´p-IfpsS 55Hmfw tamU-ep-I-fmWv kap-{Zbn-ep-≈-Xv. Be∏pg Pn√bnse Acq-cn-se C≥Ukv{Snb¬ FtÃ-‰nemWv kap-{Z-bpsS Hm^o-kv. \mK-]-´-Ww, B≥U-am≥ F∂n-hn-S-ß-fn¬ imJ-I-fp-≠v. cm[m kp[m-Ic- \ - mWv tKmhn-μ≥ kp[m-Ic- s‚

aIƒ ^co-Z-bmWv sambvXphns‚ `mcy. kmaq-ly, kmwkvIm-cnI {]h¿Ø\ cwKØpw kPoh km∂n-[yamb sambvXp Ct∏mƒ t\m¿Øv ae-_m¿ tNw_¿ Hm^v tImta-gvkns‚ {Sj-d-dmWv. IpSpw-_mw-K-߃ XΩnep≈ kvt\lhpw hnizmkhpw Iq´m-bva-bp-amWv IpSpw_ _nkn-\-kns‚ ImXse∂v sambvXp A`n-{]m-b-s∏Sp-∂p. {]Xn-k-‘n-L-´-ß-fn¬ H∂n®p \n∂v Xocp-am-\-ß-sfSp-°m\pw ]c-kv]cw klm-bn°m-\p-ap≈ k∂-≤X IpSpw_ _nkn-\kns‚ hf¿®bv°v Du¿Pw ]I-cpsa∂v Ct±lw Nq≠n-°m-´p∂p. H∏w _nkn-\-kns‚ hf¿®bv°v kzoIm-cy-amb \n¿tZiw Bcn¬ \n∂p-h∂mepw AXv Dƒs°m-≈m\p≈ hnim-e-Xbpw _nkn-\kn\v t\XrXzw \¬Ip-∂h¿°v thWw.

]Xv\n. Ct±-lØns‚ aq∂v a°-fmWv C∂v _nkn-\k - ns\ \bn-°p-∂X - v. tUm.-Fkv Poh≥ {Kq∏ns‚ No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-kdpw Fkv lcojv amt\-PnwKv Ubd-Iv‰dpw Fkv. Acp¨ FIvknIyq-´nhv Ub-dIv‰dp-am-Wv. Hcp-a-bpsS {][m\ ]mTw B™n-en-∏-d-ºn¬ ho´n¬ \n∂p-Xs∂ XpS-ßp-∂p. Iq´pIp-Spw-_-ambn aq∂v kmc-YnIfpw Ign-bp-∂Xv Hcp ho´nemWv. amXm-]n-Xm-°-fpsS am¿K-\n¿t±-i-߃ A\p-kcn®v apt∂m-´p-t]m-Ip-∂X - mWv Xß-fpsS Icp-sØ∂v {Kq∏ns‚ kmc-Yn-Iƒ hy‡am-°p-∂p.

IpSpw-_I - mcy-߃°v am{X{-amWv ho´n¬ ÿm\w. _nkn-\kv hnj-b-߃ hoSns‚ ]Sn-∏p-cbv°v shfnbn-em-Wv. aq∂p ktlm-Z-c-∑mcp-sSbpw `mcy-am¿ _nkn-\kn¬ Cs√∂p am{X-a-√, Ah¿ _nkn\kv Imcyßfn¬ CS-s]-Sm-dpan√. Ch¿s°-√m-h¿°pw kz¥ambn tPmen-bp-ap-≠v. _‘-Øn\v {]m[m\yw I¬∏n-°p-∂p-sh-¶nepw s{]m^-j-W-en-k-Øns‚ Imcy-Øn¬ Ch¿°v hn´p-hogvN-bn-√. Hmtcm-cp-Øcpw sNtø≠ Imcy-ß-sf-°p-dn®v hy‡-amb Ah-t_m[w F√m-h¿°p-ap-≠v.

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL FAMIL


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN

Hfi IpSpw_w (tNmbvkv {Kq∏v)

{]Xn-k-‘n-Isf Du¿P-am-°nb IpSpw_w GItZiw Ac \q‰m≠p apºv Nß-\m-ti-cn-bnse Hfi IpSpw-_mwK-amb H.‰n tXmakv XpS-°a- n´ kapt{Zm¬∏∂ kwkvIc- W _nkn-\kn¬ \n∂mWv At±-lØ - ns‚ 11 a°-fn¬ ]Øm-a\ - mb tPmkv tXmakv C∂sØ tNmbvkv {Kq∏ns\ \´p-\\ - ®v hf¿Øn hep-Xm-°n-bX - v. tIcf-Ønse _nkn-\kv cwKØv Ht´sd ]pXn-b hgn-Iƒ sh´nØp-d∂ sP.‰n F∂-dn-bs- ∏Sp∂ tPmkv tXmakn\v ssIØm-ßmbn aq∂mw Xeapdbpw FØn-°g- n™p. ]nXmhv acn®v ]nt‰h¿jw Xs∂ tPmkv tXmakn\v _nkn-\-kn-te°v Cdtß≠n-h∂p. 40 e£w cq]-bpsS IS _m[y-Xbn¬s∏´v \´w Xncn-bp-I-bmbn-cp∂ IpSpw_ _nkn-\kns\ c£n-s®-Sp-°pI F∂ `mcn® DØ-c-hm-ZnØw Gs‰-Sp°p-tºmƒ tPmkn\v {]mbw shdpw 17. A∂v tPmkv {]oUn{Kn°v ]Tn-°p-∂p. ]T\w Xs∂ Dt]-£n-®mWv At±lw _nkn-\-kn¬ tNcp-∂-Xv. ]nXm-hns‚ ac-WtØmsS hn¬°m≥ Xocp-am-\n®n-cp∂ IpSpw_ _nkn-\kmWv tPmkv sNdp-{]m-bØn¬ Gs‰-SpØv hf¿ØnbXv. IpSpw_ _nkn-\-kn¬ \n∂v tPmkns‚ ktlm-Z-c-∑mcmb H.‰n Ae-Ivkm-≠¿ 1972epw tSmw tPmkv 1986 epw ]ncn-™p. ]nXm-hns‚ _nkn\-knse kz]v\w k^eam-

°m≥ AΩ A∂Ω tXmakv 2007¬ acn-°p-∂-Xp-hsc tPmkv tXma-kns‚ IqsS-bp≠m-bn-cp-∂p. Hcp _nkn-\kv km{amPyw ]Sp-Øp-b¿Øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ henb Db¿®bpw XI¿®bpw I≠ tPmkv tXmakv ]t£ {]Xn-k-‘n-I-fn¬ Xf-cmsX Db¿sØ-gp-t∂¬°p-I-bm-bn-cp∂p. kap-t{Zm¬∏∂ Ib-‰p-aXn, jn∏nw-Kv, dnb¬ FtÃ-‰v, t{]m∏¿´n sUh-e-∏vsa‚ v, `t£ym¬∏-∂w, hnZym-`ymkw XpS-ßnb cwK-ß-fn-se√mw kPo-h-amWv C∂v tNmbvkv {Kq∏v. tNmbvkv Im\nwKv Iº\n C≥tIm¿∏-td-‰U,v tNmbvkv Im\nwKv Iº-\n, tNmbvkv kvIqƒ, tNmbvkv C‚¿ tamU¬ k¿hokvkv, tNmbvkv FtÉv B≥Uv I¨kv{S£≥kv, tNmbvkv C≥t^m-sh XpS-ßn-bh AS-ßnb {Kq∏v {]Xn-h¿jw 450 tImSn cq]bpsS hn‰p-h-chv t\Sp-∂p. kapt{Zm¬∏∂ kwkvI-cW bqWn‰mWv {Kq∏ns‚ ]XmI hmlI ÿm]\w. tIc-f-Ønse hnZym-`ymk cwKØv X\-Xmb ]mX sh´nØp-d∂ tNmbvkv kvIqƒ ]T\-tØm-sSm∏w ]mtTy-Xc {]h¿Ø-\-߃°pw Xpey ]cn-K-W\ \¬Ip∂ A]q¿hw Nne kvIqfp-I-fnsem-∂m-Wv. tIc-f-Ønse dnb¬ FtÉv taJ-e-bn¬ 1987¬ {]th-in® tNmbvkv kwÿm-\Øv Xe-bp-b¿Øn \¬°p∂ \nc-h[n sI´n-S-ß-

tPmkv tXmakv `mcy Fen-k-_-Øn\pw a°ƒ°pw H∏w

fpsS in¬∏n-I-fm-Wv. tNmbvkv Km¿U≥kv, tNmbvkv ]m¿°v, tNmbvkv ssl‰vkv, tNmbvkv Sthgvkv , tNmbvkv hnt√Pv XpS-ßn-bh DZm-l-c-Ww. Ct∏mƒ Xr∏qWn-Øp-d-bn¬ tNmbvkv ]mcssUkv F∂ t]cn¬ 1.8 G°¿ ÿeØv tIc-fØnse G‰hpw Dbcw IqSnb ^vfm‰p-I-fn¬ H∂v Hcp-ßp-Ibm-Wv. anI® Iem-Im-c\pw Iem kzmZ-I-\p-amb tPmkv tXmakv C¥ybpsS s]¿t^manwKv B¿Sv cq]-ß-fpsS t{]m¬km-l-\-Øn\pw kwc£-W-Øn\pw th≠n sIm®nbn¬ XpS-ßnb sP.‰n ]mIv (JT PAC) BWv G‰hpw HSp-hnesØ Nph-Sp-sh-∏v. tPmkv tXma-kns‚ aqØ aIƒ A∂ tPmkv aq∂v sIm√-ambn Ata-cn-°-bnse Hm^o-knepw c≠m-asØ aI≥ tXmakv tPmkv H∂-cs°m-√-ambn sIm®n Hm^oknepw kPo-h-am-bn-°-gn-™p. a‰p a°-fmb adnb tPmkv, F¬k tPmkv, tP°_v tPmkv F∂n-h¿ hnZym¿∞n-Ifm-Wv. tPmkns‚ `mcy Fenk-_Øv _nkn-\-kn¬ kPoh-a√ F¶nepw ssIØmßmbn Ft∏mgpw IqsS-bp-≠v. ""]WsØ Hcn-°epw kvt\ln-°-cp-Xv. _lp-am-\n°p-I-bmImw''_nkn-\-knse Xf¿®bpw Db¿®bpw hfsc ASp-Øp-\n∂v I≠ Hcmfmb tPmkv tXmakv kº-Øn-s\°p-dn-®p≈ Xs‚ ImgvN-∏m-Sv -

hy‡-am-°p-∂p. ]W-Øns‚ aqeyw Fs¥∂v a\-kn-e-°m-s°m-SpØp-sIm-≠mWv tPmkv tXmakv Xs‚ a°sf ]cn-ioen-∏n-°p-∂-Xv. AXp-sIm≠v t]m°‰v aWn-°p-th≠n sNdptPm-en-Iƒ sNøm≥ a°ƒ°m¿°pw aSn-bp-an√ ""Cu Iº\n Rm≥ a°ƒ°v ]mc-º-cy-ambn \¬Im-s\m-∂p-a√ Dt±-in-°p∂-Xv. \n߃°v Iº\n Bhiy-ap≠v F¶n¬ Fs‚ ssIbep≈ tNmbvkns‚ Hml-cn-Iƒ hne-b°v hmßn°pI F∂mWv Rm≥ AhtcmSv ]d-bm-dp-≈Xv'' tPmkv tXmakv ]d-bp-∂p. IpSpw-_-Øn-te°v hcp∂ a‰v IpSpw-_-ß-fn¬ \n∂p≈ ]pXnb Bfp-Isf (hnhm-lØn-eqsS) \ne-hn¬ \S-∂psIm-≠n-cn-°p∂ _nkn-\-kn¬ {]th-in-∏n-°-cp-sX-∂mWv tPmkv tXma-kns‚ A`n{]mbw. ""Ah¿°v AXym-h-iyamWv F¶n¬ ]pXnb _nkn\kv XpS-ßm≥ Ah-kcw \¬Imw. A√msX \ne-hn¬ `wKn-bmbn \S-∂p-sIm-≠n-cn°p∂ _nkn-\-kn¬ CS-s]Sm≥ A\p-h-Zn-°-cpXv'' At±lw Nq≠n-°m-´p-∂p.

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

75

Top Business Families of Kerala

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

tNmbvkv {Kq∏v km-c-Yn-Iƒ: tPmkv tXmakv A∂ tPmkv, tXmakv tPmkv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER IN KER


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

76

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

sI.]n h¿°n B≥Uv k¨kv {Kq∏v

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

kmc-Yn-Iƒ: sI.hn ]o‰¿, sI.hn tPmkv, sI.hn sd∂n, h¿Kokv sI.-]o-‰¿

Im°-\m´v IpSpw_w (sI.]n. h¿°n B≥Uv k¨kv {Kq∏v)

16

mw hb-kn¬ Pqh¬dn bpsS `mcn® DØ-c-hm-ZnXzw Gs‰-Sp-Ø-XmWv aqØ-a-I≥ sI.hn ]o‰¿. C∂v At±-lØns‚ Cf-b-k-tlm-Z-c-ßfpw aqØ-a-I\pw _nkn-\-kn¬ kPo-hw. Ah¿s°ms° ]nXm-hv sI.]n h¿°nbn¬ \n∂v Xm≥ ]Tn® ]mT-ßfpw A\p-`h - k - º - Ø - n¬ \n∂v

B¿÷n-s®-SpØ hnP-bc- l - ky-ßfpw At±lw ]¶p-sh°p-∂p. 1941¬ ktlm-Z-c-∑m-cmb sI.]n Nmt°mbpw sI.]n h¿°nbpw tN¿∂mWv _nkn\-kn\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. tImX-aw-K-esØ Pph¬dn tjmdq-amWv BZysØ kwcw`w. hf¿®-bpsS Hcp L´w ]n∂n-´-t∏mƒ sI.]n h¿°nbn¬ tImX-aw-K-eØv

Xs∂ ]pXnb tjmdqw XpSßn. ]n∂oSv hnhn-[-bn-Sß-fn¬ tjmdq-ap-Iƒ At±lw Bcw-`n-®p. F´mw ¢mkn¬ ]Tn-°ptºmƒ Xs∂ sI.]n h¿°nbpsS aqØ-a-I≥ sI.hn ]o‰¿ _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Im≥ XpS-ßn-bn-cp∂p. ]Ømw ¢mkv ]q¿Øn-bm°n-b-tijamWv At±lw _nkn-\-kn-te°v {]th-in-°p∂-Xv. ]n∂oSv ]o‰-dns‚ Cf-b-

k-tlm-Z-c-ß-fmb sI.hn tPmkv, sI.hn sd∂n F∂nh¿ tPyjvTs‚ ]mX kzoIcn®v _nkn-\-kn-se-Øn. C∂v sI.hn ]o‰¿ ASn-amen, aq∂m¿ F∂n-hn-Sß-fn-ep≈ sI.]n h¿°n B≥Uv k¨kv Im°-\m´v Pph-te-gvkn-s‚bpw ASn-am-en, aq∂m¿ F∂n-hn-Sß - f - n-ep≈ πmt‚-js- ‚bpw Npa-Xe - b - mWv hln-°p-∂X - v. sI.hn tPmkn\v sXmSp-]p-gbn¬ c≠v Pph¬dn tjmdq-ap-Ifpw I´-∏\ - , Cucm-‰p-t]-´, s]cp-ºm-hq¿ F∂n-hn-Sß - f - n¬ Hmtcm tjmdq-ap-If - p-amWp≈-Xv. Cf-bk - t- lm-Zc- ≥ sI.hn sd∂n- tImX-aw-KeØp≈ c≠v Pqh¬dn-IfpsSbpw `qXØm≥sI´n-ep≈ πmt‚-j‚bpw Npa-Xe-bmWv hln-°p-∂X - v. ktlm-Zc- ß - s- f√mw

tN¿∂v [\ym SqdnÃv tlmw F∂ ÿm]\w \S-Øp-∂p≠v. IqSmsX ]o‰dpw tPmkpw tN¿∂v \SØp∂ kwcw-`a- mWv sI.]n h¿°n B≥Uv hn.-Fkv _n¬tU-gvkv. sI.hn ]o‰-dns‚ aqØ-aI≥ h¿Kokv ]o-‰dpw Fw._n.F ]T-\Ø - n-\p-tijw _nkn-\k - n¬ kPo-ha- m-bn-´p≠v. aq∂m-dnse tlm´-ep-Ifmb aq∂m¿ C≥, aq∂m¿ Imkn¬, kvss]kv tjm∏mb kvss]kkv C≥ F∂nhbpsS Npa-Xe - b - mWv h¿Ko-kn\p-≈X - v. aqhm-‰p-]p-g-bnse IpSpw_-ho-´n¬ AΩ tacn h¿°nbpsS ASpØv amkØn-sem-cn-°¬ a°-sf√mw HØp-tN-cpw. Bdp-am-k-Ønsem-cn-°¬ F√m-hcpw HØptN¿∂v bm{X-Ifpw t]mImdp≠v.

sI.hn ]o‰¿ IpSpw-_mw-K-ß-tfm-sSm∏w

Fbv©¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ tPmkv.sP s]mt∂-gØv, tkhy¿.sP s]mt∂-gØv, tacn-°p´n tPmk^v

s]mt∂-gØv IpSpw-_w (-F-bv©¬ {Kq∏v)

kmtlm-Z-cy-Øns‚ Iq´m-bva-bn¬ s\bvsX-SpØ hnPbw

Be∏p-g-bnse Krtlm-]-IcW hn]-Wn-bn¬ ap≥\n-cbnep≈ Fbv©¬ {Kq∏v kmtlm-Z-cy-Øns‚ Iq´m-bvabn¬ s\bvsX-SpØ tIc-fØnse {]apJ IpSpw_

tPmkv sP.s]-t∂-gØv

_nkn-\kv kwcw-`-ß-fn-sem∂m-Wv. tPmkv.sP s]mt∂-gØpw ktlm-Z-c≥ tkhy¿.sP s]mt∂-gØpw AΩ tacn°p´n tPmk^pw Htc a\-

tPmfn sP. s]mt∂-gØv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

tkmsS I¿a-\n-c-X-cm-Wv Cu {]apJ dos‰-bvenwKv {Kq∏n¬. tPmkv.sP s]mt∂-gØv 1986emWv _nkn-\kv cwKtØ°v IS-°p-∂-Xv. sI¬hnt\-‰¿ Ah¥n Hmt´m Uoe-dmbn-´m-bn-cp∂p XpS-°w. ]n∂oSv ^¿Wn-®-dp-Ifp-sSbpw tlmw A-πb≥k-kns‚bpw hn¬∏\-bn-te°v IS∂p. C∂Xv tN¿Ø-ebnepw Be-∏p-

tacn-°p´n tPmk^v

g-bnepw tjmdq-ap-I-fp≈ Fbv©¬ GP≥ko-kv, tlmw sIb¿, sFUnb sam_o-ens‚ {^mss©kn XpS-ßn-bh AS-ßnb _nkn\kv {Kq∏mbn hf¿∂v hnIkn-®n-cn-°p-∂p. 12000 NXp--c-{ibSn hnkvXo¿W-Øn¬ ÿnXn-sN-øp∂ Fbv©¬ GP≥ko-kns‚ Bÿm\w tN¿Ø-e-bm-Wv.- H´p-an° {_m≥Up-I-fp-sSbpw F√m t{iWn-bn-ep-ap≈ Kr-tlm-]-Ic-W-ß-fpsSbpw ^¿Wn--®-dp-Ifp-sSbpw hn]p-e-amb tiJcw Fbv©-ens‚ {]tXy-I-XbmWv. XpS- ° - a n´v hf¿Øn

hep- X m- ° nb _nkn- \ kv {Kq∏n¬ Ct∏mƒ At±- l Øns‚ ktlm- Z - c \pw Htc a\- t kmsS {]h¿Øn- ° p∂p. tIm´bw saUn- ° ¬ tImsf- P nse F√p- t cmK hnZ- K v [ ≥ tUm.]n.F- k v . tPm¨ Ch- c psS ASpØ _‘p- h m- W v . ""kvt\lhpw ]c-kv]c _lp-am-\hpw \ne-\n¿Øp∂p. {]h¿Ø-\-ß-fnse kpXm-cy-Xbpw Dd-∏m-°p-∂p. IpSpw_ _nkn-\-kns‚ kpKa-amb \S-Øn-∏n\v CXv c≠pw AXym-h-iy-amWv'' tPmkv s]mt∂-gØv hy‡-am-°p-∂p.

Top Business Families of Kerala

_‘-Ønepw kph¿WØnf°w

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

shfn-bn¬ IpSpw-_w( {Smh≥Iq¿ {Kq∏v)

kmtlm-Z-cy-Øns‚ Iq´m-bva-bn¬ apt∂‰w tI

cf-Ønse Ib¿ Ib‰p-aXn cwKØv Xe Db¿Øn \n¬°p∂ IqSpw_ _nkn\kv kwcw-`-ß-fn-sem-∂mWv tN¿Ø-e-bnse {Smh≥Iq¿ am‰vkv B≥Uv am‰nwKv Iº\n

hn.B¿.-{]-km-Zv

(‰n.Fw.-Fw.-kn) Dƒ∏sS \nch[n ÿm]-\-ß-f-S-ßp∂ {Smh≥Iq¿ {Kq∏v. Ib¿, sskk¬, Pq´v, tIm´¨ XpS-ßn-b-h-bn¬ A[n-jvTn-X-amb D¬∏-∂-ßfpsS Ib-‰p-aXn hn]-Wn-bn¬ {]Xn-h¿jw 150 tImSn-tbmfw cq]-bpsS hn‰p-h-chv t\Sp∂ {Kq∏n¬ Ct∏mƒ \memw Xeap-dbpw I¿a-\n-cX - a- m-Wv. sshhn-[y-am¿∂ taJ-e-I-fn¬ {ZpX hf¿® t\Sp∂ \nch[n ÿm]-\-ß-fmWv Cu {Kq∏nep-≈X - v. tImSn-I-fpsS hn‰p-h-chp≈ Ib¿I-b-‰p-aXn ÿm]\w, kq∏¿ kvs]jym-en‰n tlmkv]n-‰¬, \gvknwKv tImsf-Pv, F≥Pn-\o-b-dnwKv B≥Uv C≥^¿ta-j≥

sSIvt\m-fPn tImsf-Pv, {UKv B≥Uv Uo AUn-£≥ sk‚¿, s]bn≥ B≥Uv ]men-tb-‰ohv sk‚¿, sa‚en Ne-©Uv Bb Ip´nIƒ°p≈ kvIqƒ XS-ßn-b-hb-S-ßp∂ {Kq∏ns‚ D¬`hw 1917emWv.

hyXykvX taJ-e-I-fn¬ km∂n[yw ]nXm-hns‚ ]mX ]n¥pS¿∂v ‰n.Fw.-Fw.-kn°v XpS-°an-Sp-∂Xv 1917¬ sI them-bp[-\m-Wv. At±lw hf¿Øns°m-≠p-h∂ {]ÿm-\sØ At±-l-Øns‚ ac-W-tijw a°ƒ IqSp-X¬ Db-c-ß-fnte°v \bn-®p. Hcp-a-tbmsS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

77

{Smh≥Iq¿ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: hn.B¿ {]km-Zv, hn.hn ]hn-{X≥, hn.hn kt¥m-jv,tUm.-hn.hn lcn-Zm-kv,tUm.-hn.hn ]ymtc-em¬,

{Kq∏n\v hf¿®m ]mX-sbm-cp°p-I-bmWv hn.B¿.-{]-km-Zpw, hn.hn ]hn-{X\pw hn.hn kt¥m-jpw, tUm.sI {]k-∂Ip-am-cnbpw sI Kncn-P-bpw. {Smh≥Iq¿ sImt°m-S^vkv, hn¬´¨ hothgvkv, sI.hn.Fw tlmkv]n-‰¬, sI.hn.Fw {SÃv, F∂n-h-b-Sßnb {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvW¿ hn.hn {]kmZv BWv. a‰p IpSpw-_mw-K-߃ ]m¿SvW¿am-cm-Wv. {Smh≥Iq¿ am‰vkv B≥Uv am‰nwKv Iº\n-bmWv {Kq∏ns‚ ]XmI hmlI ÿm]-\w. {]kmZpw ]hn-{X\pw kt¥mjpw tN¿Ø-e-bnse ‰n.Fw.-Fw.-kn-bpsSNpa-Xe - Iƒ \n¿h-ln-°p-tºmƒ, sI.hn.Fw tlmkv]n-‰-ens‚

Npa-Xe tUm.hn.hn lcn-Zm-kn\m-Wv. sI.hn.-Fw {SÃns‚ Npa-Xe tUm.hn.hn ]ymtc-emen-\m-Wv. Ch-cpsS a°-fn¬ ]ecpw \memw Xe-ap-dsb {]Xn-\n-[o-I-cn®v _nkn-\kns‚ ap≥\n-c-bn¬Øs∂-bp≠v. B[p-\nI bpK-Ønse sh√p-hn-fn-Isf t\cn-Sm≥ Ch¿ {Kq∏ns\ k÷-am-°p∂p. ktlm-Zc- ∑ - m¿ Hcp-atbmsS {Kq∏ns‚ hf¿®bv°mbn {]b-Xv\n-°p-∂Xv I≠v hf-cp∂ ASpØ Xe-apdbpw AtX ]mX-bn-eq-sSbmWv k©-cn-°p-∂-Xv. IpSpw_ kwcw-`-am-sW-¶nepw s{]m^-j-W-en-k-Øn\v AXoh {]m[m-\y-amWv {Kq∏v \¬In-bn-cn-°p-∂X - v.

Top Business Families of Kerala

LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES LIES

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

78

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ F h¨

_‘-ß-fnepw _nkn-\-knepw H∂mw- \-º¿ C

°gn™ sabv H∂n\v Ccnßm-e-°p-S-bnse Xfn-bØv IpSpw_w HØp-tN¿∂p. {]m¿∞n-®p. H∂n-®n-cp∂v `£Ww Ign®v kt¥mjw

tPmWn Xfn-bØv

]¶p-sh®v ]ncn-™p. Ah¿ \qdn-tesd t]cp-≠m-bn-cp-∂p. _nkn-\kv taJ-e-bn¬ kPoh-amb Cu Xfn-bØv IpSpw_Øn¬ \n∂mWv F˛-h¨ t]mfntagvkns‚ D¬`-hw. I¿j-I-\mb Xfn-bØv ]utem-Xns‚ A©v B¨a°-fmWv Xfn-bØv {Kq∏ns‚ hf¿®bv°v ASn-ÿm-\-in-ebn-´-Xv. Ch-cn¬ aqØ -c-≠pt]-cmb Hutk∏pw ]utemXpw s\√v IpØn Acn-bm°n hn¬∏\ \S-Øp∂-Xnepw sIm{]-bm´n shfns®-Æ-sb-SpØv hn¬°p-∂Xnepw kPo-h-am-b-t∏mƒ aq∂m-a-\mb tem\-∏≥ s]mXp-{]-h¿Ø-\-Ønepw

tIm¨{Sm-Iv‰¿ tPmen-Iƒ Gs‰-Sp-°p-∂-Xn-\p-amWv Xm¬∏cyw Im´n-b-Xv. Cf-b-hcmb Ip™p-h-doXpw d∏mbnbpw Irjn-bn-te°v Xncn™p. apcn-bmSv 2500 ]d tImƒ\new Ch¿°p-≠m-bn-cp∂p. Ch-cn¬ d∏m-bn-bpsS Cfb a-I-\mWv F˛-h¨ t]mfnta-gvkn\v XpS-°-an-´-Xv. as‰mcp aI-\mb ]utemkv _nkn\kv cwKØv kPo-h-ambp≠v. d∏m-bn-bpsS \mem¨a°-fn¬ aq∂m-a-\mb Ipcy≥ dmk¬ssJ-a-bn¬ I¨kv{SIvj≥ cwKØv {]h¿Øn°p∂p. Hcp-Im-eØv apcn-bmSv

Iip-h≠n ^mIv‰n- kz¥-ambp-≠m-bn-cp∂ Xfn-bØv IpSpw-_-Øns‚ {]uVnbpw ]mc-º-cyhpw Db¿Øn-∏n-Sn°p∂ kwcw-`-amWv F˛-h¨ t]mfn-ta-gvkv. ""\nehpw a\kpw sh´n-ap-dn-°msX shdpw 15 an\n-´p-sIm≠v IpSpw_ `mKwsh∏v \S-Ønb ]mc-º-cy-amWv R߃°p-≈Xv. sh´n-]n-Sn-°msX hn´p-sImSp-°p-I-sb-∂-XmWv RßfpsS ]mc-º-cyw. Rm≥ F∂pw ]n¥p-S-cp-∂Xv AXp Xs∂,'' F˛-h¨ t]mfn-tagvkns‚ kmcYn tPmWn XfnbØv ]d-bp-∂p. Ct±-l-Øns‚ `mcy km≥kn tPm¨ _nkn-\kv

Bbp¿th-Z-Øn¬ \n∂v hyXykvX taJ-e-I-fn-te°v ]

sI.-c-taiv

_nkn-\kv kwcw-`ß - f - n-sem∂p-Iq-Sn-bmWv CXv. tcmKn-Iƒ°v NnIn¬k \¬Ip∂ \ne-bn¬ \n∂v ^m¿akn F√mhn[ ]mc-ºcy Bbp¿thZ Huj-[-ßfpw h≥tXm-Xn¬ \n¿an®v hnXcWw sNøp∂ ÿm]-\-ambn hf¿∂p. tIi-h≥ sshZy-cpsS aI≥ sI.c-taiv {_m≥Uv

sI.-Zn-t\iv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

sI.-eoe

CtaPv hf¿Ønbpw hn]-W\ irwJe hn]p-eo-I-cn®pw {Kq∏ns‚ IpXn-∏n\v KXn-thKw h¿≤n-∏n-®p. D¬∏∂ \nc h¿[n-∏n-°m\pw \ho\ D¬∏∂-߃ hn]-Wn-bn-en-d-°m\pw Gsd {i≤n® At±lw {Kq∏n¬ s{]m^-j-W-en-khpw \S-∏m-°n. Ct∏mƒ tIcfw, Xan-gv\mSv, B{‘-{]-tZ-iv, I¿Wm-SI

kn.-sI.-kXn

Imcy-ß-fn¬ kPo-h-ambn ]¶m-fn-bm-Ip-∂p. Ch-cpsS aqØ- ]p{Xn Aeo\ tImb-ºØq¿ ImcpWy tImsf-Pn¬ Fw.-_n.F hnZym¿∞n-\n-bmWv. Cf-b- a-Iƒ AYo-\bpw hnZym¿∞n-\n-bm-Wv. ""a°-fpsS Bi-b-߃°v Rms\∂pw sNhn-sIm-Sp-°mdp-≠v. ]pXnb Hm^okv k÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv Xs∂ Ah-cpsS CjvSm-\n-jvS߃ IW-°n-se-Sp-Øm-Wv,'' tPmWn ]d-bp-∂p. aqcn-bmSv ]tØ-°-dn¬ ]n.-hn.kn ^n‰nwKvkns‚ Iº\n ÿm]n-°m\p≈ Xbmsd-Sp-∏n-em-Wn-t±-lan-t∏mƒ.

Fkv.Un ^m¿akn {Kq∏v kmcYn: sI.-c-taiv, sI.-Zn-t\iv, sI.-eoe, kn.-sI.-kXn

[\z-¥cn `h≥ IpSpw-_w (Fkv.Un ^m¿akn {Kq∏v)

tcX-\mb ]n.Fkv tIih≥ sshZy¿ 1939¬ Be-∏p-gbn¬ Bbp¿thZ NnIn¬kmeb-ambn XpS-°a- n´ Fkv.Un ^m¿akn C∂v tIc-fØ - nse F^v.F - w.-kn.Pn hn]-Wn-bnepw Bbp¿thZ D¬∏∂ hn]-Wnbnepw ap≥\n-cb - n-ep≈ Hcp {]apJ _nkn-\kv {Kq∏mbn hf¿∂p hnI-kn-®n-cn-°p-∂p. tIc-f-Ønse {]apJ IqSpw_

F h¨ t]mfn-tagvkv kmcYn: tPmWn Xfn-bØv

F∂n-hn-S-ß-fn¬ hn]-Wn-bp≠v. KWy-amb tXmXn¬ Ib‰p-a-Xn-bp-ap-≠v. [mXp-]p-„n, Kymkv tÃm¨ ss]¬ BIv‰v, dqam-‰v,{-- _“n i‡n, _me _nμp, XpS-ßnb Huj-[-߃°v ]pdsa aq√q-∏q, Nμ-\w, XpS-ßnb tkm∏p-Ifpw Fkv.Un ^m¿akn \n¿an®v hn]-Wn-bnse-Øn-°p-∂p. 350Hmfw ]c-º-cm-KX Huj-[ßfpsSbpw 50Hmfw s{]mss{]‰dn acp-∂p-I-fpsSbpw \n¿am-Xm-°-fmWv C∂v Fkv.Un ^m¿a-kn. Fkv.Un ^m¿akn ss{]h‰v enan-‰-Uv, Hmdn-b‚¬ saUn-kn≥kv, Hmdn-b‚¬ FIvkv{Sm-£≥kv, ae-_m¿ In®≥ enan-‰Uv XpS-ßn-bh AS-ßn-b-XmWv Fkv.Un ^m¿akn {Kq∏v. sI.c-taiv BWv {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-

Iv‰¿. ktlm-Z-c-ß-fmb sI. Znt\-i≥, kXn tKm]m-e-IrjvW≥, -{]-b, eoe F∂n-h-¿ Ub-d-Iv‰¿am-cmWv. ""Xocp-am-\-߃ Iq´mbmWv FSp-°p-∂Xv. F√mh¿°pw kzX{¥ Npa-X-e-IfmWv \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. IqSpw_ Imcy-߃ _nkn-\kp-ambn Iq´n-°p-g-bv°m-dn√'' _nkn-\kv kpK-a-ambn \SØm≥ Fkv.Un ^m¿akn bn¬ sIms°m-≠n-´p≈ \S-]Sn-I-sf-°p-dn®v ctaiv hni-ZoI-cn-°p-∂p. ""s{]m^-j-W¬ _ncp-Zap≈ hsc \nb-an-®-Xp-sIm≠v am{Xw Imcy-an-√. {]^-j-Wenkw F∂Xv Hcp {InbmflI at\m-`m-h-amWv.AXmIs´ Hcp _ncp-Z-Øn-eqsS e`n-°p-∂-Xp-a-√. AØcw at\m-`m-hap≈-hscIs≠ Øn Hmtcm taJ-e-bnepw \nb-an-°p-I,'' ctaiv ]d™p.

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS

FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA

79

hnP-b-e£van {Kq∏v Hm^v Iº-\okv ÿm]-I≥ sI.c-ho-{μ≥ \mb¿ kmc-Yn-Iƒ {]Xm]v \mb¿, {]Imiv \mb¿

hnP-b-e£van {Kq∏v Hm^v Iº-\okv

Iebpw _nkn-\kpw ssItIm¿°p∂ ]mc-ºcyw hntZiØv cmPyØv hnP-be£van Imjyp Iº\n (hn.F¬.-kn) sb∂m¬ tIc-fØns‚ Iip-h≠n hyh-km-bØns‚ hnP-b-]-XmI t]dp∂ kwcw-`-am-Wv. Iem-aq-ey-ap≈ kn\n-a-Isf s\t©‰n emfn°p-∂-h¿ Hcp kaq-l-Øn\v hn.F¬.kn, Iem-t{]-an-bmb Hcp kwcw-`-Is‚ _nkn-\kv DZy-a-hpw. ip≤-I-esb D]m-kn°p∂h¿°v _nkn-\kv s]mXpth hg-ßm-dn-s√∂ hmZ-ap≠v. F∂m¬ AXn\v A]-hm-Z-amWv hn.F¬.-kn-

sI.c-ho-{μ≥ \mb¿

bpsS ÿm]-I-\mb sI. cho{μ≥\m-b-¿. tIc-f-Øns‚ A`n-am-\-amb Hcp kwcw`w ]Sp-Øp-b¿Ønb cho-{μ≥ \mb¿ ae-bmf kn\n-am-kzm-ZI¿°v Hcp ]nSn \√ kn\n-aIƒ kΩm-\n® \n¿am-Xm-hv IqSn-bm-Wv. sIm√Øv Iip-h≠n hyhkm-bn-bm-bn-cp∂ ]n.Ir-jvW]n-≈-bpsS aI-\mbn ]nd∂ cho-{μ≥ \mb¿ _ncp-Z-]-T-\Øn-\p-tijw ]nXm-hns‚ _nkn-\-kn-te°v IS-°p-I-bmbn-cp-∂p. 25mw hb-kn¬, 1957emWv cho-{μ≥ \mb¿

hnP-b-e£van Imjyp Iº\n Bcw-`n-°p-∂-Xv. Iip-h≠n ]cn-s∏-SpØv hntZ-i-tØ°v Ib-‰p-aXn sNbvX hn.F¬.kn cho-{μ≥ \mb-cpsS Zo¿L-ho£-W-tØm-sS-bp≈ _nkn\kv X{¥-ß-fp-sSbpw amt\Pvsa‚ v ssh`-h-Øn-s‚bpw Icp-Øn¬ AXn-thKw apt∂dp-I-bm-bn-cp-∂p. tIc-fw, Xangv\m-Sv, B{‘-{]-tZiv F∂o kwÿm-\-ß-fn-embn 100tesd ^mIv‰-dn-I-fmWv C∂v hn.F¬.-kn°p Iogn-ep-≈-Xv. _nkn-\kv kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-\-Øn-\p≈ Hcp am¿K-am°n am‰nb cho-{μ≥ \mb¿ sIm√w \K-c-Øns‚ kmwkvIm-cn-tIm-∂-Xn-°mbn sNbvX tkh-\-ßfpw \nc-h[n-bm-Wv. sIm√w ]ªnIv sse{_dn B≥Uv dnk¿®v sk‚-dn-\p-th≠n cho-{μ≥ \mb¿ ]Wn-Xo¿Øp \¬Inb aq∂p-\ne sI´nSw DZvLm-S\w sNbvXXv A∂sØ {][m-\-a-

{¥n-bm-bn-cp∂ samdm¿Pn tZim-bn-bm-bn-cp-∂p. sIm√w ]ªnIv sse{_-dn-tbmSv tN¿∂v tkm]m\w HmUn-t‰mdn-bhpw kn¬h¿ Pq_nen aμn-chpw ]Wn Xo¿Øp \¬Inb Ct±lw H´-\-h[n {KmaoW sse{_-dn-Iƒ°pw B¿Svkv B≥Uv kvt]m¿Svkv ¢_p-Iƒ°pw [\-k-lmbw e`y-am-°n-bn-cp-∂p. Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\ß-fn¬ kPoh ]¶m-fnØw ]pe¿Øp∂ cho-{μ≥ \mb¿ 1994˛1995 h¿j-Øn¬ tIc-fØnse G‰hpw anI® \nIpXn Zmb-I-\p≈ ]pckvImcw t\Sn-bn-´p-≠v. amt\Pvsa‚ v cwK-ß-fnse AS°w H´-\-h[n ]pc-kvIm-c-߃ e`n-®n-´p≈ cho-{μ≥ \mb¿ \n¿an® kn\n-a-I-sf√mw Xs∂ anI® Iem-aq-ey-ap-≈Xm-bn-cp-∂p. C∂v _nkn-\-kns‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈Xv cho-{μ≥

\mb-cpsS a°-fmb {]Xm]v \mbcpw {]Imiv \mb-cp-amWv. Iip-h≠n hyh-km-bØn\p ]pdta tlm´¬ taJe-bn-te°v IS∂ {Kq∏ns‚ kwcw-`-amWv sIm√sØ \mWn tlm´¬. kpk-÷-amb ssk\yØn\v Xpey-amWv hnP-be£van Imjyp-hns‚ amt\Pvsa‚ v Sow. DØ-c-hm-Zn-Ø߃ IrXy-ambn hn`-Pn®p \¬Ip∂ ssien-bmWv ChnsS-bp-f-f-Xv. _nkn-\-kn¬ t\cn´v CS-s]-Sp∂ F√m IpSpw-_mw-K-ßfpw _nkn-\kns‚ F√m-h-isØ Ipdn®pw IrXy-amb [mc-Wbpw ]cn-io-e-\hpw kn≤n-®-hcm-Ipw. IpSpw-_-Ønse bph-X-eap-dbv°v sNdp-{]m-b-Øn¬ Xs∂ _nkn-\-kn-t\mSv B`napJyw ]pe¿Øm-\p≈ ]cnio-e-\w \¬Im-dp-≠v.

Top Business Families of Kerala

RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA

{]Imiv \mb¿

{]Xm]v \mb¿

sImc-º-bn¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ tUm. apl-ΩZv Aen, ssk\_ Al-Ω-Zv, Ban\m Aen

sImc-º-bn¬

_nkn-\-kn-eqsS kmaqly tkh\w a

\pjy-kvt\-ln-bmsbmcp kmaq-ly-{]-h¿Ø-I≥, Id-If™ cmjv{So-b-°m-c≥ Cßs\-bp≈ Hcp hy‡n°v \√ _nkn-\-kp-Im-c\pw BImtam? ap…nw eoKv t\Xmhpw ap≥ Fw.-]nbpamb ]tc-X-\mb sImc-º-bn¬ Al-ΩZv lmPn CsX√mw Bbn-cp-∂p. At±lw Db-tcInb _nkn-\kv kwcw-`-an∂v hyXykvX taJ-e-I-fn¬ hnPbw t\Sn apt∂-dp-I-bm-Wv. {Sm≥kvt]m¿´v k¿hokv, πmt‚-j≥ XpS-ßnb _nkn\kv cwK-ß-fn¬ kPoh

tUm. apl-ΩZv Aen

km∂n-[y-am-bn-cp∂ sImc-ºbn¬ {Kq∏v 1972¬ BXp-c-tkh-\-cw-K-tØ°v IS-°p-I-bmbn-cp-∂p. ""ssZh-\n-tbmKw t]mse-bmWv sImc-º-bn¬ {Kq∏v BXp-c-tk-h-\-cw-KtØ°v h∂-Xv. ]nXmhv hoSv ]Wn-bm-\mbn Is≠-Ønb ÿeØv {]apJ tUmIv‰dpw tImgn-t°mSv saUn-°¬ tImsf-Pnse A∂sØ s{]m^-k-dp-am-bn-cp∂ tUm.kn.sI cma-N-{μ-s‚bpw a‰v A`yp-Zb Imw£n-I-fp-sSbpw D]-tZiw sNhn-s°m≠v Bip-]{Xn kap-®-b-Øn-\mbn

ssk\_ Al-Ω-Zv

ASn-Ød sI´p-I-bm-bn-cp-∂p,'' {Kq∏nse {][m\ kwcw-`-amb sImc-º-bn¬ tlmkv]n-‰¬ B≥Uv Ub-K-tWm-ÃnIv sk‚-dns‚ Bcw-`sØ Ipdn®v sImc-º-bn¬ Al-ΩZv lmPnbpsS aI\pw Bip-]{Xn-bpsS amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dp-amb tUm.-ap-l-ΩZv Aen ]d-bp-∂p. IpSpw-_-_n-kn-\-kns\ Db-c-ß-fn-te°v \bn-°m≥ aIs\ {]m]vX-\m-°-W-sa-∂Xm-bn-cp∂p sImc-º-bn¬ Al-ΩZv lmPnbpsS kz]v\w. Ahn-sSbpw as‰mcp A¤pXw \S-∂p. BXp-c-tk-h-\-amWv Xs‚ hgn-sb∂p Xncn-®-dn™ Ct±-l-Øns‚ aI≥ tUm.-apl-ΩZv Aen anI-s®mcp tUmIv‰-dm-bn. Ct∏mƒ Bip]-{Xn-bpsS amt\-PnwKv Ub-dIv‰dpw sImc-º-bn¬ F‚¿ss{]-k-kns‚ ]m¿SvWdp-amWv tUm.-ap-l-ΩZv Aen. ae-_m-dnse G‰hpw anI® Bip-]-{Xn-I-fn-sem-∂m-

Wn∂v sImc-º-bn¬ tlmkv]n-‰¬ B≥Uv Ub-K-tWm-ÃnIv sk‚¿. ae∏pdw Pn√-bn¬ Xs∂ BZyambn \gvknwKv kvIqƒ Bcw`n-®Xv Chn-sS-bm-Wv. 1000tØmfw InS-°-I-fp≈ Bip]-{Xn-bn¬ kq∏¿ kvs]jmen‰n NnIn¬km kuI-cy-ßfp-≠v. at©-cn-bnse sImc-ºbn¬ πmt‚-j≥kv, sImc-ºbn¬ B¿t°Uv tjm∏nwKv amƒ, B_okv A∏m-c¬kv, Gd-\mSv Ce-Iv{Sn-°¬kv {Kq∏v, sImc-º-bn¬ {Sm≥kvt]m¿´vkv, sImc-ºbn¬ ]mt°-PnMv C≥Ukv{Sn (tIm-b-º-Øq¿) F∂n-hbmWv {Kq∏ns‚ Iognse CXc kwcw-`-߃. tUmIv‰¿ kwcw-`-I-\mb tUm. apl-ΩZv Aen-bpsS _nkn-\kv \o°ßƒ°v Xmßpw XW-ep-ambn amXmhpw `mcybpw IqsS Xs∂-bp-≠v. amXmhv ssk\_ Al-ΩZv sImc-º-

bn¬ tlmkv]n-‰¬ B≥Uv Ub-K-tWm-ÃnIv sk‚-dns‚ Ub-d-Iv‰dpw sImc-º-bn¬ F‚¿ss{]-k-kns‚ amt\PnwKv ]m¿SvW-dp-am-Wv. `mcy Ban\m Aen sImc-º-bn¬ tlmkv]n-‰¬ B≥Uv Ub-KtWm-ÃnIv sk‚-dns‚ Ub-dIv‰dpw B_okv A∏mc¬kns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvW-dp-am-Wv. BXp-c-ip-{iqjm cwKØv \mev ]Xn-‰m-≠m-Ip-tºmƒ ae-∏p-dØpw kao-]-{]-tZ-i-ßfn-ep-ap-≈-h¿°v anI® NnIn’ e`y-am-°m≥ km[n®p-sh-∂-Xn¬ X߃ IrXm¿∞-cm-sW∂v sImc-ºbn¬ IpSpw-_mw-Khpw Bip]{Xn P\-d¬ amt\-P-cp-amb hn.sI apl-ΩZv ]d-bp-∂p. Iq´mb N¿®bpw IpSpw-_mw-K߃ XΩn-ep≈ sFIy-hpamWv sImc-º-bn¬ {Kq∏ns‚ Icp-sØ∂v tUm.-ap-l-ΩZv Aen hy‡-am-°p-∂p.

Ban\m Aen

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

80

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

D∏q-´n¬ {Kq∏v

ss]Xr-Ihpw anIhpw s{]m^-j-W-en-khpw HØp-tN¿∂ IpSpw_ _nkn-\kv d_¿ ]m¬ kwkvI-c-Ww, d_¿ •ukv \n¿amWw, tªm°v d_¿ D¬∏m-Z\w F∂o taJ-e-I-fn¬ C¥ybnepw cmPym-¥c Xe-Ønepw t]cp-tI´ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-amWv D∏q-´n¬ {Kq∏v. ss]Xr-I-Øn-s‚bpw anI-hns‚bpw s{]m^-j-W-en-k-Øns‚bpw DZm-Ø-amb tNcp-h-bmWv Cu IpSpw_ _nkn-\-kns‚ apJ-ap{Z. thfn-ae d_¿ Iº\n enan-‰Uv ÿm]n-®p-sIm≠v {Kq∏ns‚ C∂sØ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ F.Ip-cys‚ ]nXmhv Ipcy≥ F{_lmw 1945emWv d_¿ πmt‚-j≥ cwK-tØ°v Nph-Sp-sh-®-Xv. 1955¬ d_¿ ]m¬ kwkvIcW taJ-e-bn-te°v Ipcy≥ F{_lmw ss{]h‰v enan-‰Uv F∂ t]cn¬ cwK-{]-thiw sNbvXv aq∂v h¿jØn-\p≈n¬ d_¿ ]m¬ kwkvI-cW-Øn-\mbn Hcp ^mIv‰dn ÿm]n-®p. ]n∂o-Sp≈ h¿jß-fn¬ hf¿®-bpsS \nc-h[n ]S-hp-Iƒ Xm≠nb Cu Iº\n C∂v {]Xn-Zn\w 100 S¨ D¬∏m-Z\ tijn-bp≈ C¥y-bnse G‰hpw henb sk≥{Sn-^yqPv em‰Ivkv t{]mk-knwKv Iº-\n-bm-Wv. 1989emWv •ukv D¬∏mZ\w Bcw-`n-°p-∂-Xv. sshhn[y-am¿∂ k¿Pn-°¬, FIvkman-t\-j≥, ssK\-t°mf-Pn-°¬, C≥U-kv{Sn-b¬, lukv tlmƒUv •ukns‚ \n¿am-W-Ønepw Ib-‰p-a-Xnbnepw Cu Iº-\nbpw ]n∂o-

Sm-cw-`n® Im\w em‰Ivkv ss{]h‰v enan-‰Upw C∂v ap≥\n-c-bn-em-Wv. \mK¿tIm-hnen-emWv •ukns‚ D¬∏m-Z\ bqWn-‰p-Iƒ {]h¿Øn-°p-∂Xv. 18 h¿j-Øn-\p-≈n¬ Cu cwKØv 1730 iX-am\w hf¿®bmWv {Kq∏v ssIh-cn-®n-´p-≈Xv. D¬∏m-Z-\-Øns‚ 45 iX-am\hpw Ib-‰p-a-Xn-bm-Wv. {Kq∏ns‚ Iogn-ep≈ Iº\n-I-fpsS kmcYyw hln-°p∂Xv IpSpw-_-Ønse aq∂v ktlm-Z-c-ß-fm-Wv. aqØ ktlm-Z-c≥ F.Ip-cy-\mWv D∏q-´n¬ {Kq∏n-s‚ -sNb¿am\pw Ipcy≥ F{_lmw enan-‰-Uns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰dpw. thfn-ae d_¿ Iº-\nbpsS amt\-Pnw-Kv U-b-d-Iv‰mWv ASpØ ktlm-Z-c≥ F.tP-°_v. s{]m^j-W¬ Nm¿t´Uv F°u-≠‚mb At±-l-amWv {Kq∏ns‚ Iogn-ep≈ F√m Iº-\n-I-fp-sSbpw kmº-ØnI Imcy-߃ ssIImcyw sNøp∂-Xv. Cfb ktlm-Z-c≥ chn F{_lmw Im\w em‰Ivkv C≥U-kv{So-kns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dm-Wv. Cfw Xe-ap-dbpw _nkn-\kn¬ kPo-h-am-Wv. F.tP-°_ns‚ a°-fmb F{_lmw kn.tP-°_pw ^nen∏v kn.tP°_pw bYm-{Iaw Im\w em‰Ivkv C≥U-kv{So-kns‚bpw Ipcy≥ F{_lmw ss{]h‰v enan-‰-Un-s‚bpw Ubd-Iv‰¿am-cmbn {]h¿Øn-°p-∂tXm-sSm∏w am¿°‰v s{]mtamj\pw s{]mU-Iv‰v sUh-e-

]vsa‚pw ssIImcyw sNøp∂p. F.Ipcys‚ acp-aI - ≥ {]ho¨ amXyp, Ipcy≥ F{_lmw ss{]h‰v enan-‰Uns‚ B`y-¥-c, cmPym-¥c hn]-Wn-bpsS Npa-Xe hln°p-∂p. chn G{_-lm-ans‚ `mcy XfnX F{_lmw Ub-dIv‰-dmbpw ¢b‚ v dnte-j≥kv FIvkn-Iyq-´nhv, FIvkvt]m¿´v tUmIyp-sa-t‚-j≥ FIvkvt]¿´v F∂o \ne-Ifnepw {]h¿Øn-°p-∂p. Ub-dI - v‰¿am¿°v Hmtcm-cpØ¿°pw Hcp {]tXyI Iº-\nbp-sStbm hn`m-K-Øn-s‚tbm Npa-Xe - b - p-≠v. AXp-sIm-≠pXs∂ a¬kc-_p-≤n-tbmsS anI® {]I-S\w ImgvN-sh®v kz¥w Iº-\n-sbbpw {Kq∏ns\bpw ]ptcm-K-Xn-bn-te°v \bn-°p-∂-Xn¬ F√m-hcpw hym]r-Xc- m-Wv. ""ss]XrIw sIm≠p-am{Xw Bcpw IpSpw_ _nkn-\-kn¬ Ib-dn-∏-‰p∂ coXn D∏q-´n¬ {Kq∏n-en-√. Ignhpw Xm¬∏-cyhp-ap-≈-h¿°v kz¥w ]≤-Xn-Ifp-ambn {Kq∏ns‚ _nkn-\kn¬ {]th-in-°m≥ F√m kzmX-{¥y-hp-ap-≠v. {Kq∏ns‚ F√m ]n¥pWbpw t{]m ¬km-l\hpw D≠m-bn-cn°pw. ]t£ kz¥w t{]m P-Iv‰ns‚ DØ-c-hm-Zn Øw Gs‰-SpØp- s Im- ≠ mbn-cn-°Ww

IpSpw_ _nkn-\-kns‚ `mKam-Ip-∂-Xv. anIhv sXfn-bn-t°≠Xpw ]pXp-ap-J-Øns‚ DØ-chm-Zn-Ø-Øn¬s∏-Sp-∂p. {Kq∏ns‚ tIm´bw Hm^okv Bÿm-\-am°n _nkn-\kv ssIImcyw sNøp∂ ^nen∏v kn.tP-°_v ]d-bp-∂p. •ukv \n¿an-Xn-bn¬ sshhn-[y-h¬°-c-W-Øn-eqsSbpw \qX\ kmt¶-XnIhnZybn-eq-sSbpw C\nbpw Db-c߃ Xm≠m-\p≈ Iq´mb {ia-Øn-emWv IpSpw-_mw-K-ßsf-√mw.

D∏q-´n¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: F.Ip-cy-≥, F.tP-°_ - v, chn G{_lmw, ^nen∏v kn.-tP-°_v, {]ho¨ amXyp, G{_lmw kn.tP-°_v, XfnX G{_lmw

F.tP-°_ - ,v chn G{_lmw F∂n-h¿s°m∏w F.-Ip-cy≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

^nen∏v kn.-tP-°_v

{]ho¨ amXyp

G{_lmw kn.tP-°_v

XfnX G{_lmw

BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

81

Ah\yq doP‚v {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ H.‰n. Ae-Ivkm-≠¿, t{Xkym-Ω, tXmak,v sFkIv

Hfi IpSpw_w (Ah\yq doP‚ v {Kq∏v)

_‘-ß-fpsS Icp-Øn¬ tlm´¬ hyh-kmb taJ-e-bn¬ tIcf-Ønse tlm´¬ hyhkmb cwKØv {]h¿Øn°p∂ Ah\yq dosP‚ v {Kq∏v c≠v Xe-ap-d-Iƒ kPo-h-ambp≈ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`a- m-Wv. Nß-\m-ti-cn-bnse Hfi IpSpw-_mw-K-amb H.‰n AeIvkm-≠¿, 1978¬ \mj-W¬ ko^pUvkv XpS-ßn-b-tXmsS Bcw-`n-®Xv as‰mcp hnP-b-Km-Ybm-Wv. tNmbvkv ko^p-Uv kns‚ ÿm]-I≥

H.‰n. tXmakns‚ aI-\mb Ae-Ivkm-≠¿ kz¥w kwcw-`Øn\v sXc-s™-SpØ taJebpw kap-t{Zm¬∏∂ kwkvI-cW hyh-km-b-am-bncp-∂p. F∂m¬ 1993¬ sIm®nbnse Fw.Pn tdmUn¬ Ah\yq dosP‚n\v XpS-°-an´p-sIm≠v tlm´¬ hyh-km-bØn-te°p IqSn Nph-Sp-sh® Ae-Ivkm-≠¿ Ahn-sSbpw hnP-b-s°mSn ]mdn-®p. 1999¬ I¨sh≥j-\pIƒ°mbn ]\-ºn≈n \K-dn¬ Ah\yq sk‚¿ tlm´¬ XpSßnbtXmsS {Kq∏ns‚ hf¿® ]pXnb hgn-Øn-cn-hn-seØn. _nkn-\kv bm{X-°m¿°v

kpJ-Xm-ak kuI-cy-sam-cp°n a\w-I-h¿∂ {Kq∏v AXn-c-∏-≈nbn¬ sdbn≥ t^md-kv‰v F∂ tlm´¬ XpS-ßn-s°m≠v hnt\m-Z-k-©m-cn-I-fpsS CS-bnte°pw IS-∂p. C∂v Ae-Ivkm-≠-dpsS c≠v B¨a-°fpw _nkn-\kn¬ kPo-h-am-Wv. {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰¿am-cmb H.kn. tXmakv A©v h¿jw apºpw sFk°v Ae-Ivkm-≠¿ c≠v h¿jw apºp-amWv _nkn-\kn¬ kPo-h-am-b-Xv. Ae-Ivkm-≠-dmWv {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰¿. tXmakv Ah\yq sk‚dn-s‚bpw sdbn≥ t^md-Ã-n-

s‚bpw Imcy-ß-fnepw sFkIv Ah\yq dosP‚ns‚ Imcy-ß-fnepw kPo-h-am-Wv. Ae-Ivkm-≠-dpsS `mcy t{Xkym-Ω-bmWv {Kq∏ns‚ kmº-ØnI Imcy-ß-fpsS Npa-Xe hln-°p-∂X - v.

IcpØv h¿[n-∏n-°p∂Xvs{]m^-jWenkw IpSpw-_mw-K-߃ _nkn-\kn¬ kPo-h-am-bp≠v F¶nepw {Kq∏ns‚ {]h¿Ø\-߃ s{]m^-j-W-ssekv sNbvXn-cn-°p-I-bm-sW∂v Ae-Ivkm-≠¿ Nq≠n-°m-´p∂p. ""R߃ \S-Øn∏v Imcy-

ß-fn¬ H∂nepw CS-s]-Sm-dn√. F√mw ka¿∞-cmb s{]m^-j-W-ep-Isf G¬∏n®n-cn-°p-I-bm-Wv. \b-]-c-amb Imcy-߃ am{Xw R߃ N¿® sNbvXv Xocp-am-\n°p∂p'', At±lw ]d-™p. tlm´¬ taJ-e-bn¬ hnIk-\-Øn\v Hcp-ßp-I-bmWv {Kq∏v. sIm®n-bpsS hnI-k\ km[y-X-Iƒ IW-°n-se-SpØv ]pXnb tlm´¬ XpS-ßm\p≈ F√m Xbm-sd-Sp-∏p-Ifpw {Kq∏v \S-Øn--°-gn-™p. 125 dqap-I-fp-ff ]pXnb tlm´¬ Fd-Wm-Ipfw ss_∏mkv tdmUn¬ teIvtjm¿ tlmkv]n-‰-en\v kao]amWv XpS-ßp∂-X.v

H.‰n.Ae-Ivkm-≠¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

82

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

F.B¿. F.F-kv.Un IpSpw_w (Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏v)

Bdv ]Xn-‰m-≠ns‚ ]mc-º-cy-ap≈ kwcw`w Bdv ]Xn-‰m-≠n-te-sdImewsIm≠v \memw Xe-ap-dbn-te°v hsc hym]n-®p-Ign™ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`amWv Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏v. FB¿.-F.-Fkv.Un IpSpw-_-Ønse GI-tZiw 120Hmfw AwK-߃ tN¿∂ hen-sbm-cp- Iq-´p-Ip-Spw_ amWv Cu _nkn-\kv {Kq∏v. FB¿.-F.-F-kv.Un IpSpw_w 1947¬ sIm√Øv cq]w-sIm-SpØ Izbn-tem¨ tdUntbm k¿hokv F∂ Hcp dos‰bv¬ tjmdqw C∂v Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏v F∂ t]cn¬ tIc-f-Ønepw Xangv\m-´n-ep-sam-s°-bmbn ]S¿∂v ]¥-en-°ptºmƒ AXv IqSpw_ Iq´m-bva-bpsS i‡n {]I-S\w IqSn-bmWv. {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ sNb¿am≥ Fkv.-Ku-X-as‚ apØ-—-\mb F.B¿.-F.-Fkv sZmssc-kzm-an-bmWv Cu IpSpw-_-Øns‚ Imc-W-h¿. kmaq-lnI {]h¿Ø-I-\pw kzmX{¥yka-c-tk-\m-\n-bp-ambn-cp∂ sZmssc-kzman sIm√w tI{μ-am°n Snw_¿ _nkn-\kmWv \S-Øn-bn-cp-∂-Xv. Bdv B¨a-°fpw aq∂v s]¨a°fpw Dƒs∏-´-Xm-bn-cp∂p sZmssc-kzm-an˛ hnim-em£n Zº-Xn-am-cpsS IpSpw-_w. Snw_¿ _nkn-\kv Ah-km-\n∏n-®-tXmsS ]nXm-hns‚ am¿K\n¿tZiw kzoI-cn-®p-sIm≠v a°-fmb Acp-Wm-N-ew, sj≥_-K-aq¿Øn, Xne-I-cmP≥, KtW-i≥, j¨apJw, F∂n-h-sc√mw tN¿∂mWv 1947¬ Iyp.B¿.-F-kn\v XpS°w Ipdn-®-Xv.

KuX-a≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

^nen-]vkns‚ Uoe¿jn∏m-bn-cp∂p Iyp.B¿.-Fkv BZyw t\Sn-b-Xv. ]n∂oSv Ce{Œn-°¬ D¬∏-∂-߃, sd{^nP-td-‰-dp-Iƒ, sSen-hn-j≥ XpSßnb hnhn[ D¬∏-∂-ß-fpsS Uoe¿jn-∏p-Iƒ t\Snb ÿm]\w 1950¬ Xncp-h-\-¥]p-cØv imJ Bcw-`n-®p. XpS¿∂v Be-∏p-g, tIm´-bw, tImb-º-Øq¿ F∂n-hn-S-ßfnepw imJ-Iƒ XpS-ßn. 1968¬ {^nUvPv lukv Fs∂mcp -ÿm-]\w Fd-Wm-Ip-fØv Bcw-`n-°p-Ibpw ]n∂oSv Xriqcpw tImgn-t°mSpw AhbpsS imJ-Iƒ Xpd-°p-Ibpw sNbvXp. ""IpSpw-_-sØbpw _nkn-\-kn-s\bpw hf¿Øn hep-Xm-°n-b-Xns‚ F√m s{IUn‰pw Fs‚ hey-—-\mb Acp-Wm-N-e-Øn-\p-≈-Xm-Wv. ktlm-Z-c-∑m¿°v F√mh¿°pw hoSv sh®p-sIm-Sp-Øti-j-amWv At±lw kz¥ambn hoSv t]mepw \n¿an-®Xv'', KuX-a≥ ]dbp∂p. IpSpw-_-_-‘-ß-fnse sI´p-d-∏n-s‚bpw Hcp-a-bpsSbpw ]mT-߃ Imc-W-h-cmb sZmssc-kzm-an-bn¬ \n∂m-Wv At±-l-Øns‚ a°fpw ASpØ Xe-ap-dbpw t\Sn-sb-SpØ-Xv. Xs‚ BkvXn-Iƒ hn`Pn®v \¬ImsX Iq´m-bva-bpsS ]mTw a°sf ]Tn-∏n-°p-Ibmbncp∂p At±lw sNbvXXv. {]kvXpX Iq´mbva Ct∏mƒ \memw Xe-ap-d-bnte°v hsc FØn-\n¬°p-∂p-. sZmssc-kzm-an-bpsS a°fmb KtW-i≥, j¨apJw F∂n-h¿ am{Xta Ct∏mƒ Pohn-®n-cn-∏p-≈q. Ch-cpsS

apc-fo-[-c≥

ktlm-Z-c-\mb sj≥_-Kaq¿Øn-bpsS aI-\mb KuXa≥ F≥Pn-\o-b-dnw-Kn¬ amÿ _ncpZw t\Sn-b-tijw 1974¬ _nkn-\-kn-te°v hcn-Ibpw ]n∂oSv Iyq.B¿.-Fkn-s‚- hf¿®-bn¬ \n¿Wm-b-I-amb hgn-Øn-cn-hp-≠m-°p-Ibpw sNbvXp. ]nXr-k-tlm-Z-c-∑m-cmb Xne-I-cm-P≥, Acp-Wm-New F∂n-h-cn¬ \n∂mWv KuXa≥ _nkn-\-kns‚ ]mT-߃ ]Tn-®-Xv. Iyp.B¿.-F-kn\v tImgn-t°m-Sv, ae-∏p-dw, sNß∂q¿, ]Ø-\w-Xn´ XpS-ßnb ÿe-ß-fn¬ imJ-Iƒ Bcw`n® Ct±lw 1992¬ sshhn-[yh¬°-c-W-Øn\v XpS°w Ipdn-®p. {]kvXpX h¿jw sdbva-≠vkns‚ tjmdqw Xncph-\-¥-]p-cØv Bcw-`n-°pIbpw ]n∂o-SXv sIm√w, tIm´-bw, \mK¿tIm-hn¬, ]´w, tImb-º-Øq¿ F∂n-hn-Sß-fn-te°v hym]n-∏n-°p-Ibpw sNbvXp. hn≥Uv F\¿Pn D¬∏m-Z\ cwK-tØ°v {Kq∏v \nt£]w \S-Øp-∂-Xn\pw Ct±lw ap≥ssI-sb-Sp-Øp. kpXm-cy-X, A®-S-°w, HsØmcpa F∂o KpW-K-W-ßsfms° IpSpw_ kzØn-t\msSm∏w ]mc-º-cy-ambn In´n-bXm-Wv Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏ns\ IpSpw_ _nkn-\-kmbn \ne\n¿Øp-∂-sX∂v KuX-a≥ ]dbp-∂p. ""hy‡n-]-c-ambn Hcp _m¶v F°u-≠p-t]mepw F\n-°n-√. R߃s°ms° Bh-iy-ap≈ ]Ww R߃ Iº-\n-bn¬ \n∂pw FSp-°p-IbmWv ]Xn-hv. AXv Bcpw ]ckv]cw tNmZyw sNøm-dn-√.'' KuX-a≥ Nq≠n-°m-´n. A©v Unhn-j-\p-I-fmWv {Kq∏n-\p-≈-Xv. CXn¬ Iyp.B¿.-Fkv dos‰bv¬ enan‰Uv KuX-a\pw {^nUvPv lukv At±-l-Øns‚ ktlm-Z-c-\mb Kncn-[-c\pw t\m°n \S-Øp-∂p. sdbva≠vkns‚ hn]-W\ ÿm]-\amb en√n ssh‰vkns‚ NpaXe Xne-I-cm-Ps‚ aI-\mb cmL-h-\m-Wv. kmwk-Mv, ^nen]vkv, tkmWn XpS-ßn-b-hbpsS FIvkv¢q-knhv tjmdq-apIƒ Dƒs°m-≈p∂ sk¬ {^nUvPns‚ Npa-Xe \memw Xe-ap-d-bn¬s∏´ kpssP \n¿h-ln-°p-∂p. Unkn-{Sn-_yqj≥ kwhn-[m-\-amb Iyp.B¿.Fkv am¿°-‰nwKv

ss{]h‰v enan-‰-Uns‚ Npa-Xe j¨ap-J-Øns‚ aI-\mb apcfn-°m-Wv. Ch¿°p ]pdsa aq∂mw Xe-ap-d-bn¬s∏´ KtWins‚ aI≥ PK-∂m-Y≥, AcpWm-N-e-Øns‚ a°-fmb Atim-I\pw hnP-b-Im¥\pw \tS-is‚ aI≥ N{μ-ti-J-c≥ F∂n-h-scms° _nkn-\-kn-ep≠v. IpSpw-_-Ønse Hmtcm-cpØ¿°pw Hmtcm t]m¿´vt^mfntbm \¬In-s°m-≠mWv Ahsc {Kq∏ns‚ `mK-am-°n-bn´p-≈-Xv. kv{XoIfpw C°m-cyØn¬ ]n∂n-e-√. DZm-l-c-WØn\v KuX-as‚ `mcybmb Im¥n-aXn F®v.-B¿ hn`m-KØns‚ ta¬t\m-´-hp-ambn _nkn-\-kn¬ kPo-h-amWv. . IpSpw-_-Ønse \memw Xe-ap-d-bn¬s∏-Sp∂ A`n-a-\yp, KtW-jv, Znt\-iv, kpssP, Pb¥v, APnXv F∂n-hcpw _nkn-

Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏v kmcYn-Iƒ: KuX-a≥, iin-[-c≥, cmL-h≥, kpssP, apc-fo-[-c≥

\-kn¬ kPo-h-am-bn-°-gn-™p. KuX-as‚ aI-\mb A`n-a\yp {]i-kvX-amb as°≥kn-bnse tPmen Dt]-£n-®mWv c≠v h¿jw apºv IpSpw_ _nkn-\kn¬ tN¿∂-Xv. 500 Poh-\°m-cp≈ Iyp.B¿.-Fkv {Kq∏ns‚ hn‰p-h-chv GI-tZiw 250 tImSn cq]-bm-Wv. Hmtcm h¿jhpw c≠v {]mhiyw am{X-ta- {Kq-∏ns‚ ao‰nwKv tNcp-I-bp-≈q. F∂m¬ F√m-hcpw Znh-tk\ ]c-kv]cw Bi-b-hn-\n-abw \S-Øp-∂-Xn-eqsS IpSpw-__‘w Dujva-f-ambn \ne\n¿Øm≥ km[n-°p-∂-Xmbn KuX-a≥ ]d-bp-∂p. hnI-k\w, sshhn-[y-h¬°-c-Ww, Uoe¿jn∏v F∂n-h-bnsems° Iq´mb Xocp-am-\amWv \S-∏m-°-s∏-Sp-∂-Xv.

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

hyh-km-b- tI-c-f-Øn\v IcpØv ]I¿∂ IpSpw_w hnI-k-\-Øn\v ine- ]m-Inb A]q¿hw Nne IpSpw-_-ß-fnsem-∂mWv Bep-h-bnse Ing°-º-e-Øp≈ A∂-˛-Ins‰Ivkv IpSpw-_w. tabv°mhpwIpt∂¬ IpSpw_w ]c-º-cm-K-X-ambn hym]cn®n-cp∂ tXm´w taJ-e-bn¬ \n∂v 41 h¿jw apºv Fw.kn tP°_v hgn-amdn \S-∂-tXmsS kwÿm-\-Øn\v e`n-®Xv InS-b‰ Hcp \n¿ amW hyh-kmb km{am-PyamWv. C∂v tP°-_ns‚ B¨ a°fmb t_m_n Fw tP°_pw km_p Fw tP°_pw AXns\ B[p-\nI bpK-Ønse km[y-X-Iƒ°v \Sp-hn-eqsS \bn-®p-sIm-≠pt]m-Ip-∂p. Aeq-an-\nbw ]m{X-ßfpsS Imcy-Øn¬ am{X-a√ {]j¿Ip°¿, ep¶n, Idn-s∏mSn-Iƒ akm-e-Iƒ, kvIqƒ _mKv XpS-ßn-b-h-bpsS ImcyØnepw ae-bm-fn-Iƒ s\©nte-‰p∂ i‡-amb {_m≥UpIƒ krjvSn-°p-∂-Xn-\mWv tP°-_n-s‚bpw a°-fp-sSbpw kwcw-`-IXz anI-hv hgn-Xp-d∂Xv.

Hcp-°p-∂Xv h≥ sXmgn-e-h-kcw Ign-™-h¿jw 450 tImSn cq]-bpsS hn‰p-h-chv t\Snb {Kq∏ns‚ G‰hpw {it≤b kw`m-h\ AsXm-cp-°p∂ h≥ sXmgn-e-h-k-chpw hyh-kmb

Ah-k-c-hp-am-Wv. 10000 t]¿°mWv {Kq∏v t\cn´v sXmgn¬ \¬Ip-∂-Xv. 20000 t]¿ ]tcm-£-ambpw tPmen sNøp-∂p. 150 tesd sNdp-InS bqWn-‰p-Ifpw A∂˛ Ins‰Ivkv {Kq∏ns\ B{i-bn®v Ing-°-º-eØpw ]cn-k-c-{]-tZi-ß-fn-ep-ambn {]h¿Øn°p∂p. Fw.kn tP°_v 1964¬ BWv Aeq-an-\nbw ]m{X-ßfpsS \n¿am-W-Øn\mbn A∂ Aeq-an-\nbw XpS-ßp-∂-Xv. 1972¬ NmIvk¨ C≥Ukv{Sokn\v XpS-°-an-´p-sIm≠v {]j¿Ip-°-dns‚ \n¿am-W-Ønte°v IS-∂p. 1978¬ ae-bm-fnIƒ°v cpNn-°q-´ns‚ ]pXptemIw Xo¿Øp-sIm≠v Idn-s∏m-Sn-I-fpw akm-e-I-fpw hn]Wnbn-se-Øn-°m≥ kmdm kvss]kkv XpS-ßn. Km¿sa‚ vkv hyh-km-b-Ønte°v {Kq∏v IS-∂Xv 1980¬ Ins‰Ivkv enan-‰-Un\v XpS-°-an´p-sIm-≠m-Wv. 2000¬ Ip´nIƒ°v kvIqfn¬ sIm≠pt]mIm≥ {_m≥UUv _mKmb kvIq_ntU hn]Wnbn-se-Øn-®p. Bbp¿thZ D¬∏-∂-ß-fpsS \n¿am-W-Øn\mbn F√nkv sl¿_-en\v XpS-°-an-´Xv 2008-em-Wv. sNdp-{]m-b-Øn¬ Xs∂ ]T-\-Øn-\n-S-bnse Hgnhp kab-ß-fn¬ a°ƒ Iº-\n-bn¬ hcp-Ibpw Imcy-߃ a\-kn-em°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. a°ƒ Fs¥-¶nepw ]pXnb Bi-b߃ ]d-™m¬ Fw.kn tP°_v AXns\ Gsd

t{]m¬km-ln-∏n-°pIbpw sNbvXn-cp-∂p. AXp-aqew \jvS-ap-≠m-Iptam Fs∂m∂pw At±lw Imcy-am°n-bn-cp-∂n-√. ]pXnb ]co-£W-߃ \S-∏m-°m≥ CXv a°ƒ°v ss[cyw \¬In. {Smh¬ BIvk-k-dokv hn]Wn-bn-te°pw CubnsS {Kq∏v IS-∂n-cp-∂p. `£y kwkvIcWw. sSIvssìkv, Bbp¿thZw F∂o taJ-e-Ifn-¬ h≥ hnI-k\ {]h¿Ø-\ßfmWv {Kq∏v Bkq-{XWw sNbvXn-cn-°p-∂Xv. AXn-eqsS Cu h¿jw 200 tImSn cq]bpsS A[nI hn‰p-h-c-hmWv {]Xo-£n-°p-∂-Xv. -AtUm-Wnkv F∂ t]cn¬ ]pcp-j-∑m-cp-sSbpw B· F∂ t]cn¬ kv{XoI-fpsSbpw A≠¿ Km¿sa‚ vkns‚ hn]-Wn-bnte°pw Ins‰Ivkv {]th-in°p-I-bm-Wv. `t£ym¬∏-∂-ß-fpsS hn]-Wn-bn¬ akmeIƒ Iyq_vkv cq]-Ønepw DS≥ kmdmkv hn]-Wn-bn-seØn-°pw.

sshhn-[y-am¿∂ D¬∏-∂-߃ Zl\w Ffp-∏-am-°m\pw ae-_‘w Hgn-hm-°m-\p-ap≈ c≠v Bbp¿thZ D¬∏-∂-ßfpw A∂-˛-In-s‰Ivkv {Kq∏ns‚ ]pXnb D¬∏-∂-ß-fn¬ s]Sp∂p. F√nkv F∂- t]-cn-ep≈ sl¿_¬ emIvssk‰pw sl¿_¬ ssUP-Ãp-amWv B

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

83

tabv°mhpwIp-t∂¬ IpSpw_w (A∂ ˛ Ins‰Ivkv {Kq∏v)

tIcf-Øns‚ hyh-kmb

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

D¬∏-∂-߃. Km¿sa‚ vkv Ib-‰p-aXn hn`m-K-Øns‚ D¬∏m-Z\ tijn Iq´m-\mbn 100 tImSn cq] apS°n XpS-ßp∂ ]pXnb bqWn‰v c≠p-am-k-Øn-\p-≈n¬ D¬∏m-Z\w XpSßpw. A∂ D¬∏-∂ \nc-bn-emIs´ t\m¨ÃnIv D¬∏-∂-ßfn¬ sshhn-[y-h¬°-cWw \S∏m-°pw. tIc-fob amXrI--bnep≈ t\m¨ÃnIv D¬∏∂-ßfmWv A∂ hnI-kn-∏n-°p-∂-Xv. DØ-tc-¥y≥ amXr-I-bn-ep≈ t\m¨ÃnIv ]m{X-߃°v ]Icw No\-®´n, Dcpfn XpS-ßnb tIc-fob amXrIIƒ hnI-kn-∏n-°p-I-bmWv e£yw. A∂ Ins‰Ivkv {Kq∏ns‚ sNb¿am-\mWv Fw.kn tP°_v Ct∏mƒ. {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ t_m_n Fw tP°_v BWv. t_m_n-bpsS `mcy an∂n {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰-dm-Wv. Ins‰Ivkv Km¿sa‚ vkv enan-‰-Uns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmWv km_p Fw tP°-_v. a°ƒ°v tP°_v Npa-X-eIƒ IrXy-ambn hn`-Pn®v \¬In-bn-´p-≠v. -{Kq-∏ns‚ tem°¬ skbv¬kv t_m_n-bpsS Npa-X-e-bnepw Ib-‰p-aXn km_p-hns‚ Npa-Xe-bn-ep-am-Wv. Ccp-hcpw {]h¿Ø-\-ß-fn¬ ]c-kv]cw CS-s]-Sm-dn√. km[p-P-\-ß-fpsS t£aØn-\mbn {Kq∏v Ht´sd Imcy߃ sNøp-∂p-≠v.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

A∂ Ins‰Ivkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ Fw.kn tP°_v, t_m_n Fw tP°_v, km_p Fw tP°-_v, an∂n t_m_n

Fw.kn.tP°_v

t_m_n Fw.tP°_v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

84

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw_w (Bkv]n≥hmƒ B≥Uv Iº\n enan-‰-Uv)

Ncn{Xw ChnsS Imh¬°m-c≥ t]cpsIm≠v hntZ-in. ]t£ AXn¬ XpSn®p \n¬°p-∂Xv Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw-_Øns‚ {]uV-amb ]mc-ºcyhpw s]cp-a-bpw. CØ-cØn¬ A]q¿Δ-amb Hcp an{iW-amWv Bkv]n≥hmƒ B≥Uv Iº-\n. \q‰m-≠p-I-sf tXm¬∏n-®p-sIm≠v Xe-bpb¿Øn \n¬°p∂ Bkv]n≥hmƒ tIc-f-Øns‚ kmº-ØnI Ncn-{X-Ønse kph¿W-en-]n-I-fn-se-gp-Xnb A[ym-b-am-Wv. 1867¬ sIm®n Bÿm-\ambn Bkv]n≥hmƒ F∂ Cw•ojv bphm-hmWv Bkv]n≥hmƒ Iº\n cq]o-Icn-®-Xv. shfn-s®-Æ, Ipcp-ap-fIv, XSn, sIm{], kpK‘hyRvP\-߃, tXbne F∂n-h-bpsS hym]m-c-ta-J-ebn-em-bn-cp∂p Iº\n {]mcw-`Im-e-L-´-Øn¬ hym]-cn-®n-cp∂-Xv. sIm®n-bpsS kmaqly kmº-ØnI cwK-ß-fn-se√mw \nd-™p-\n-∂n-cp∂ hy‡n-Xzam-bn-cp∂p Bkv]n≥hmƒ. sIm®n-bn¬ I∏¬∏m-X-sbm-cp°m≥ ap≥ssI-sb-SpØ Ct±lw temIØnse CXc jn∏nwKv Iº-\n-Ifpambn _‘w ÿm]n®v Ib-‰p-aXn hym]n-∏n-®p. Im∏n hym]m-cw, tXbn-e, d∫¿ πmt‚-j≥, Ib¿ D¬∏∂-ß-fpsS \n¿amWw F∂o taJ-e-I-fn-te°v {]h¿Ø\w hym]n∏n® Iº\n jn∏nw-Kv, temPn-ÃnIv cwKØv D∂-X-io¿j-cmbn \nesIm≠p. \q‰m-≠p-Iƒ IS-∂pt]mbn´pw Cu _nkn-\kv

kwcw-`-ß-sf√mw Ct∏mgpw {]Xm-]-tØmsS \ne-sIm-≈p∂p-sh-∂-XmWv Bkv]n≥hmfns‚ {]tXy-I-X. Bkv]n≥hm-ƒ {]h¿Ø\w Bcw-`n® Ime-L-´-Øn¬ Xs∂ XpS-°-an´ kwcw-`-ßsf√mw Ime-{]-hm-l-Øn¬ Ipe-a-‰-t]m-b-t∏mƒ ImesØ AXn-Po-hn-®p-\n¬°p∂, {_n´ojp-Im-cm¬ ÿm]n-°-s∏´ Iº-\n-sb∂ hnti-j-Whpw Bkv]n≥hm-fn\v kz¥w. Xn-cphnXmwIq¿ cmP-Ip-Spw-_Øns‚ kmc-Yy-amWv Cu A]q¿h _lp-a-Xn°v Bkv]n≥hm-fns\ A¿l-am°n-b-Xv.

cmP-Ip-Spw_w Bkv]n≥hm-fn-te°v 1956emWv Bkv]n≥hmƒ Iº-\n-bn-te°v Xncp-hn-XmwIq¿ cmP-Ip-Spw_w IS-∂p-h-cp∂-Xv. Iº-\nsb ]ªnIv enan‰Uv Iº-\n-bm-°n-b-t∏mƒ cmP-Ip-Spw-_-Øns‚ DS-a-ÿ-Xbn-ep≈ \nt£] ÿm]\sØ {]Xn-\n-[o-I-cn®v cmP-Ip-Spw-_-Øns‚ {]Xn-\n[n Iº-\n-bpsS Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un-se-Øn. 1971¬ `qcn-`mKw Hml-cn-Ifpw cmP-Ip-Spw_w hmßn. almdmWn tkXp-]m¿h-Xn-_mbn sNb¿am\pw {io ]fl-\m-`Zmk cma-h¿a amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dp-ambn Npa-X-e-tb-‰p. Ct∏mƒ am¿ØmWvU h¿a alm-cm-Pmhv sNb¿am\pw cma-h¿a amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dp-am-Wv. Bkv]n≥hmƒ sNss∂-bpsS F.-Pn.Fw ]Zhn

lnkv ssl\kv am¿ØmWvU h¿a

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

cma-h¿a

{]n≥kv am¿ØmWvU h¿a hln-°p-∂p. cmP-Ip-Spw_w kmcYyw Gs‰-Sp-Ø-tXmsS Iº\n s{]m^-j-W-en-k-Øns‚ ]mXbn-eq-sS-bp≈ AXns‚ {]bmWw Bcw-`n-®p. {Kq∏ns‚ Hmtcm hn`m-K-Øn\pw t\XrXzw \¬Ip∂ Atßb‰w s{]m^-j-W-emb hy‡nXz-ß-fm-Wv. H∏w cmP-Ip-Spw_mwK-߃ Hmtcm hn`m-K-Øns‚bpw {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-ambn CS-s]´v {Kq∏ns\ t\cmb ]mX-bn-eqsS \bn°p∂p. Iº-\n-bpsS kmc-Yy-Ønep≈ D∂-X-cpsS t\Xr-XzØn¬ ÿnc-ambn ao‰nw-KpIfpw \S-Øm-dp-≠v. D∂-X-amb ss\Xn-I-X, {]h¿Ø-\-ßfnse kpXmcyX, tIm¿∏-td‰v aqey-߃ F∂n-h-bmWv Bkv]n≥hm-fns\ thdn´v \n¿Øp∂ a‰v LS-I-߃. Inco-Sm-h-Im-insb Is≠Øm≥ IrXy-amb \n_-‘-\Iƒ \ne-\n-∂n-cp∂ cmP-Ip-Spw_-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ Iº-\n-bpsS ]n¥p-S¿®m-h-Imi-Ønepw ]pXp-X-e-ap-dsb kmc-Yy-Øn-te°v sIm≠p-h-cp∂-Xn-ep-sa√mw \nb-X-amb Nn´-h-´-ß-fp-≠v. C¥y-bnse {]apJ Xpd-ap-J-ßfpw ]´-W-ßfpw tI{μo-I-cn®v {]h¿Øn-°p∂ temPn-ÃnIv Unhn-j\pw \neºq¿ tI{μo-I-cn®p≈ πmt‚j≥ Unhn-j\pw amw•q¿ tI{μo-I-cn®p≈ tIm^n Unhnj\pw Be-∏pg tI{μo-Icn®p≈ Ib¿ Unhn-j\pw sIm®n Bÿm-\ambp≈ Sq¿ Unhnj\p-amWv Bkv]n≥hm-ƒ B≥Uv Iº\n enan‰-Un\p Iognep≈ kwcw-`-߃. ae_m¿ tImÃv assd≥ k¿ho-kkv ss{]h‰v enan-‰-Uv, Bkv]n≥hmƒ sSIvt\m-f-Pokv enan‰-Uv, Bkv]n≥hmƒ Pntbm-sSIv enan-‰Uv F∂n-h-bmWv {Kq∏n\p Iognse CXc Iº-\n-Iƒ.

kmaqly ]cn-jvI¿Øm-°ƒ tIc-fob Ncn-{X-Øn¬ apJ-hpc th≠mØ Xncp-hnXmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw_w tIcfob kaq-l-Øns‚ ]ptcm-K-Xn°mbn sNbvX tkh-\-߃ hnh-c-Wm-Xo-X-am-Wv. IpSpw_ _nkn-\-kp-Isf hnP-b-I-cambn apt∂m-´p-sIm-≠p-t]mIm≥ Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-IpSpw_w apt∂m-´p-h-bv°p∂ \n¿tZ-i-ap≠v; _nkn-\-kns‚ F√m hi-ß-sfbpw \n߃°v IrXy-amb [mc-W-bp-≠m-bn-cn°p-I. AtX-k-abw ÿm]-\Ønse Poh-\-°m¿°v kzX{¥-ambn tPmen sNøm\pw DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ Gs‰-Sp-°p∂-Xn-\p-ap≈ A\p-Iqe kmlNcyw Hcp-°p-I. tIc-fob kaq-l-Øn¬ ambmØ ap{Z-Iƒ Nm¿Ønb

Bkv]n≥hmƒ B≥Uv Iº\n enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ: am¿Øm-WvU-h¿a alm-cm-Pmhv (sN-b¿am≥) cma-h¿a (am-t\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿)

Xncp-hn-Xmw-Iq¿ cmP-Ip-Spw-_Ønse ]n≥ap-d-°mcpw {]uVamb B ]mc-ºcyw ImØp-kq£n-°p-∂p-≠v. Bkv]n≥hmƒ B≥Uv Iº-\n-bpsS {]apJ {]tam-´-dmb \mcm-b-W≥ C≥shÃvsa‚ v {SÃv ss{]h‰v enan-‰Uns‚ sNb¿ t]gvk¨ ÿm\w hln-°p∂ Kucn ]m¿hXn_mbn Xºp-cm-´n H´-\h[n Nmcn-‰-_nƒ kwL-S-\-Ifnepw Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\ß-fnepw kPoh ]¶m-fn-bm-Wv. cmPIpSpw-_-Øns‚ al-Ømb ]mc-ºcyw kmaq-ly-cw-KØv Db¿Øn-∏n-Sn-°p-∂ Kucn e£van-_mbn Xºp-cm-´n \nch[n ]pkvX-I-ßfpw cNn-®n´p≠v.

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN

\nc-bØv IpSpw_w (F≥.-kn.-tPm¨ {Kq∏v)

]mc-º-cy-Øns‚bpw ]pXp-a-bp-sSbpw ka-\zbw Ib¿ A[n-jvTnX D¬∏-∂ßfpsS Ib-‰p-a-Xn, πmt‚j≥, Km¿sa‚ vkv XpS-ßn-bsshhn-[y-am¿∂ taJ-e-Ifn¬ anIhv ]pe¿Øp∂ F≥.-kn.tPm¨ B≥Uv k¨kv {Kq∏n\v F≥.-kn. tPm¨ XpS°-an-Sp-∂Xv 1943emWv.-hfsc sNdnb coXn-bn¬ XpS-ßnb Iº\n C∂v 45 tesd cmPyß-fn-te°v sshhn-[y-am¿∂ D¬∏-∂-߃ Ib-‰p-aXn sNøp-∂p. Ib-‰p-aXn ÿm]-\-

F≥.kn.sP tPm¨

F≥.-kn.sP cmP≥

߃°v D¬∏-∂-߃ hnXcWw sN-bvXp-sIm-≠mWv tPm¨ Xs‚ _nkn-\kv XpSßp-∂-Xv. F≥.-kn.-tPm¨ B≥Uv k¨kv (Be-∏pg & XqØp°pSn), s\tcmØv πmt‚j≥kv (-B-ep-h & Iq¿Kv), ss\\m≥ ss{]h‰v enan-‰Uv, (XqØp-°p-Sn), sImt°m S^vt‰gvkv... XpS-ßn-bh ASßp-∂- {Kq∏n¬ Ct∏mƒ \memw Xe-ap-dbpw kPo-h-am-

AeIvkv tPmk^v

bn-°-gn-™p. F≥.-kn. tPmWns‚ ]mX ]n¥p-S¿∂mWv At±-lØns‚ a°fpw _nkn-\-knse-Øn-bXv. c≠mw Xe-ap-dsb {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂Xv F≥.kn tPmWns‚ a°-fmb F≥.-kn.sP tPmWpw F≥.kn.sP cmP\pam-Wv. tPm¨ BWv {Kq∏ns‚ kn.C.-H. cmP≥ ^n\m≥kv, F®v.-B¿ hn`m-K-߃ ssIImcyw sN øp-∂p. aq∂mw Xeap-dsb {]Xn-\n[o-I-cn-°p-∂Xv kp\n¬ tPm¨, AeIvkv tPmk^v, tPm¨ amXyp, tPm¨ Nmt°m, tPm¨.kn s\tcm-Øv,

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

F≥.-kn.tPm¨ B≥Uv k¨kv kmc-Yn-Iƒ: F≥.-kn.sP tPm¨, F≥.-kn.sP cmP≥, kp\n¬ tPm¨, AeIvkv tPmk-^v, tPm¨ amXyp, tPm¨ Nmt°m, tPm¨.kn s\tcm-Øv, {^m≥knkv tPm_v, Ae-Ivkm-≠¿ tPm_v, tP°_v kn.s\-tcmØv, tP°_v tPmk^v, aØmbn tPm¨, hn\ojv Nm≠n{^m≥knkv tPm_v, AeIvkm-≠¿ tPm_v, tP°_v kn.s\-tcmØv, tP°_v tPmk^v F∂n-h-cm-Wv. kp\nepw tPm¨ Nmt°mbpw FIvkvt]m¿´v am¿°-‰nwKpw AeIvkpw tPmWpw C‚¿\m-j-W¬ am¿°-‰nwKpw tPm¨ s\tcmØpw {^m≥kn-kpw s{]mU-£\pw Ae-Ivkm≠¿ Km¿sa‚ vkv Unhn-j\pw tP°_v s\tcmØv πmt‚j\pw tP°_v tPmk^v ]pXnb ]≤-Xn-I-fpsS Imcyßfpw t\m°p∂p. \memw Xe-ap-dsb {]Xn\n-[o-I-cn-°p-∂Xv aØmbn tPmWpw hn\ojv Nm≠n-bp-amWv. aØmbn Km¿sa‚ vkv Unhn-j-\nepw hn\ojv Nm≠n XqØp-°p-Sn- πm‚ns‚ P\-d¬ AUvan-\n-kvt{S-j-\nepw

{]h¿Øn-°p-∂p. sshhn-[y-am¿∂ taJ-e-Ifn¬ {]h¿Øn-°p-∂Xp sIm≠v IpSpw-_-Ønse Hmtcm AwK-Øn\pw anIhv ]pe¿Øm-\p≈ Ah-kcw {Kq∏n-ep-≠v. Hmtcm-cp-Ø-cpsSbpw Npa-X-e-Ifpw A[n-Imc-ßfpw hy‡-ambn \n¿h-Nn®n-´p-ap≠v AwK-ßs- f√mw _ncp-Zm\¥c _ncpZ [mcn-If - m-Wv. tPmen-Iƒ hn`-Pn®p \¬In-bncn-°p-∂Xv Ah-ch - ¿°v ]cn-Nb-ap≈ taJ-eI - f - n-embXn\m¬ ap∂nse Ah-kc- ß - sf G‰hpw ^e-{]-Za- mbn {]tbmP-\s- ∏-Sp-Øm≥ F√m-h¿°pw Ign-bp∂p. tIc-fØ - n\p shfnbn-ep≈ ÿm]-\ß - ƒ t\m°n \S-Øm-\p≈ Npa-Xe \¬Inbn-cn-°p-∂Xv IpSpw-_Ø - nse bphXe-ap-db - v°m-Wv.

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

85

Top Business Families of Kerala

A A A A A A A A A A A

tPm¨ Nmt°m

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE IN KE


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

86

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

sh≈m-∏≈n IpSpw-_w (sh≈m-∏≈n {Kq∏v Hm^v _nkn-\kv)

tlm´¬ _nkn-\-knse IpSpw_ km∂n[yw

km

aqly, kmap-Zm-bnI cwKß-fnse {it≤b hy‡n-Xzamb sh≈m-∏≈n \tS-i-t‚Xv Hcp _nkn-\kv IpSpw_w IqSn-bm-Wv. kw`h _lp-eamb hgnI-fn-eqsS \S∂v sh≈m-∏≈n \tS-i≥ sI´n-∏SpØ \nc-h[n tlm´-ep-Iƒ

sh≈m-∏≈n \tS-i≥

AS-ßp∂ IpSpw_ kwcw-`Øns‚ Npa-X-e-Iƒ \tSis‚ `mcy {]oXn \tS-i\pw aI≥ Xpjm¿ sh≈m-∏-≈n°p-am-Wv. Be-∏p-g-bnse Be∏n {]n≥kv tlm´¬, tN¿Ø-ebnse Aizn\n sdkn-U≥kn,

{]oXn \tS-i≥

{Smh≥Iq¿ ]me-kv, Fd-WmIp-fsØ tlm´¬ ko tdmIv, tIm´-bsØ {]n≥kv XpS-ßnbh AS-ßp∂XmWv sh≈m∏≈n {Kq∏v. \tS-is‚ ]nXmhv sh≈m∏≈n hn.sI tIi-h≥ Ib¿ Ib-‰p-aX - n-°m-c\ - m-bn-cp-∂p. ]eN-c°p hym]m-ch - p-am-bmWv \tS-i≥ Xs‚ _nkn-\kv PohnXØn\v XpS-°a- n-´X - v. I®hSw s]mSn-s]m-Sn-s®-¶nepw `qX-Zb IqSp-Xe - m-bn-cp-∂X - n\m¬ ]W-s∏-´n-bn¬ Imcy-amsbm∂pw hogp-am-bn-cp-∂n-√. tPyjvT≥ taml≥ Zmkns‚ Iogn¬ Icm¿ ]WnIƒ ]cn-io-en-®p. AXn\ptijw Icm¿ cwKØv IqSp-X¬ kPo-h-am-bn. Cu

cwKØv Gsd Db-c-߃ IogS-°n-b-ti-jw tlm´¬ _nkn\-kn-te°v IS-∂p. CXn\nS-bn-emWv kapZmb {]h¿Ø-\-Øn¬ kPoh-am-Ip-∂-Xv. Fkv.-F≥.-Un.-]ntbmK-Øns‚ P\d¬ sk{I´dn Bb-tXmsS _nkn-\kv `mcy-sbbpw aI-s\bpw G¬∏n-®p. AXn-\p-tijw _nkn-\kv \S-Øn-∏n-\p-th≠ am¿K-\n¿tZ-i-߃ am{Xw \¬In-h-cp∂p. Be-∏p-g-bnse Be∏n {]n≥kv tlm´¬, tN¿Ø-ebnse Aizn\n sdkn-U≥kn F∂n-h-bpsS Npa-Xe {]oXn \tS-i-\m-Wv. Fd-Wm-IpfsØ tlm´¬ ko tdm°v, tIm´-bsØ {]n≥kv, tN¿Ø-

IcpØv, sshhn-[y-h¬°-cWw

Xmhv XpSßnb _nkn-\kn¬ am{Xw HXpßn \n¬°msX X\nsb sh´nb hgn-bn¬ IqSn \S°m≥ Hcp kwcw-`-Is‚ Dƒ°-cpØv IqSn thWw. hyXy-kvX-h¬°-cW-Øns‚ ]mX-bn¬ IqSn {Kq∏ns\ \bn®psh∂-XmWv

]n.-Fkv knw]vk¨

e-bnse {Smh≥Iq¿ ]mekv F∂n-h-bpsS Npa-X-e-bmWv Xpjm¿ sh≈m-∏-≈n-°v. _nkn-\-kn-ep≈Xv G‰hpw ASpØ IpSpw_mwK߃ Xs∂ Bb-Xn-\m¬ km[m-cW IpSpw_ _nkn\kv kwcw-`-ß-fn-ep≈ {]iv\-ß-sfm∂pw D≠m-Imdn√ F∂v sh≈m-∏≈n \tSi≥ ]d-bp-∂p."" F√m-h¿°pw kzX{¥ Npa-X-e-bmWv \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. _nkn-\kns‚ kpK-a-amb \S-Øn∏n\p th≠ D]-tZ-i-ßfpw am¿K \n¿tZ-i-ßfpw th≠t∏mƒ \¬Ip-∂p. Ah¿°mh-iy-amb {]tNm-Z-\hpw t{]m¬km-l-\hpw \¬Im\pw {i≤n-°p-∂p.

Xpjm¿ sh≈m-∏≈n

]pen-tIm-´n¬ IpSpw-_w (kp_nIvkv)

]n

sh≈m-∏≈n {Kq∏v Hm^v _nkn-\kv kmc-Yn-Iƒ: {]oXn \tS-i≥, Xpjm¿ sh≈m-∏≈n

kp_nIvkv {Kq∏ns‚ c≠mw Xe-ap-dbnse ]n.-Fkv knw]vksWbpw kp_n≥ksWbpw {it≤-b-cm-°p-∂-Xv. 1954¬ ]n.sF sska¨ Hmbv¬ _nkn-\-kn\v XpS-°an-´p-sIm-≠mWv ]pentIm-´n¬ IpSpw_w _nkn-\-kn-te°v {]th-in-°p∂-Xv. ]n∂oSv a°ƒ c-≠pt]cpw ]T\-tijw _nkn-\-knse-Øn-bt∏mƒ Xs‚ _nkn-\-knte°v hcm≥ Pn‰vk¨

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

sska¨ \n¿_-‘n-®n-√. ]Icw Ah¿ sXc-s™-SpØ hgn bmYm¿∞y-am-°m≥ F√m klm-b-ßfpw \¬In. Aßs\ Ce-Iv{Sn-°¬, tlmw Aπ-b≥kkv _nkn-\-knte°pw {Kq∏n\v IS-°m-\m-bn. 1980emWv sskas‚ aqØa-I≥ ]n.-Fkv knw]vk¨ Ffn-bc- o-Xn-bn¬ kp_nIvkv F∂ Ce-Iv{Sn°¬ tjm∏n\v XpS-°a- n-Sp-∂X - v. 250 NXp-c{- iASn hnkvXo¿Æ-Øn¬ XpS-°an´ tjm∏v 1988¬ 2,000 NXpc{i A - Snbm°n hn]p-eo-Ic- n®p. 1993¬ AXv 7,000 NXp-c{- iA-Sn-bm-°n. D]-t`m-‡m°fpsS kwXr-]vXnbpw hn-izm-khpw t\Sn-sb-SpØv kp_nIvkv hf¿∂p. C∂v 25,000 NXp-c{- iA-Sn-bp≈ tIc-fØ - nse

{]apJ Ce-Iv{Sn°¬ tjmdqambn kp_nIvkv amdn-°gn-™p. tIcf Ce-Iv{Sn-°¬ Atkm-kn-tb-js‚ Pn√m {]kn-U‚mWv knw]vk¨. kp_nIvkv sadn-em‚ v F∂ Ip´n-If - psS ]m¿°ns‚bpw sska¨ sk‚¿ F∂ IeymW aWvU] - Ø - ns‚bpw Npa-Xe knw]vkW - m-Wv. ]T\Øn-\p-tijw Ct±-lØ - n s‚ aI≥ ]n.Fkv Pn‰vkWpw _nkn-\k - n-se-Øn-bn-´p-≠v. Hmbv¬ _nkn-\kv Ct∏mgpw t\m°n-\-S-Øp-∂Xv ]nXmhv sska-Wm-Wv. At±l-Øns‚ Cf-b-a-I≥ ]n.Fkv kp_n≥k¨ tlmw Aπ-b≥kkv cwK-tØ-°mWv Xncn-™-Xv. "kp_n≥kv'

kp_nIvkv kmc-Yn-Iƒ: ]n.sF sska¨ ]n.-Fkv knw]vk¨ ]n.-Fkv kp_n≥k¨ ]n.F-kv.-Pn-‰vk¨

F∂ t]cn¬ ]me-°mSv tlmw Aπ-b≥kkv tjmdqamWv kp_n≥k¨ \S-Øp-∂-Xv. amk-Øn-sem-cn°¬ ]nXmhpw a°fpw AhcpsS IpSpw-_hpw kp_nIvkv sadn-em‚n¬ HØp-Iq-Spw. ho´p-Im-cy-ßfpw _nkn-\kv Imcy-ß-fp-sams° kwkm-cn°p-∂Xv At∏m-gm-Wv. kmc-Yn-Iƒ°v Hmtcm-cpØ¿°pw Ah-cp-tSXmb cwKß-fn¬ DØ-c-hm-Zn-Xz-ßfp≠v. Hcmƒ as‰m-cm-fpsS taJ-e-bn¬ ssII-S-Øm-dn-√. am{X-a√ ]c-kv]-c-hn-izmkw IpSpw-_-Ønse Hmtcm AwKßfpw ImØp-kq-£n-°p-∂p. ]nXm-hns‚ am¿K-\n¿tZ-i߃ A\p-k-cn-®mWv a°ƒ apt∂m-´p-t]m-Ip-∂-Xv.

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP

BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

ae-_m-dns‚ apJ-—mb am‰n-b-h¿ a

]n.-sI.-ap-l-ΩZv

IpSpw_ _nkn-\-kn-se-Ønb ImZ¿ Ip´n shtè C¥ysb C¥y-bnse G‰hpw henb ac A[n-jvTnX hyhkmb bqWn-‰p-I-fn-sem-∂m°n hf¿Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Gjybnse Xs∂ FÆw ]d™ ac A[n-jvTnX hyh-kmb {Kq∏m-Wn∂v shtè C¥y ssπhp-Uvkv. ac hyh-km-b-Øn¬ B[p-\nI kt¶-X-߃ D]tbm-Kn-°p-∂-Xn¬ F∂pw ap∂n¬ \n∂n-cp∂ ImZ¿ Ip´n 1972¬ Iº-\n-bn¬ dnk¿®v B≥Uv sUh-e]vsa‚ v bqWn‰v k÷-am-°n. ac hyh-km-b-Øn¬ BW-thm¿÷Øns‚ km[y-XIƒ IqSn {]tbmP-\-s∏-Sp-Ønb Ct±lØns‚ {]Xn` hyh-km-bta-J-e-bn¬ am{Xw HXpßn \n¬°p-

∂-Xm-bn-cp-∂n-√. A°m-Z-anIv taJ-e-bn¬ X\-Xmb hy‡n ap{Z ]Xn∏n® ImZ¿ Ip´n sF.sF.‰n a{Zm-kv, kqd-XvI¬ B¿.-C.kn, tImgn-t°mSv B¿.-C.kn F∂n-h-bp-sS-sb√mw KthWnwKv t_mUn AwKambn {]h¿Øn-®n-´p-≠v. CXn\p ]pdta a{Zmkv sePn-t…-‰ohv Akw-ªn-bn¬ c≠p-h´w Fw.F¬.-F-bp-am-bn-cp-∂p. ae-_m-dnse hnZym-`ym-k-ta-JebpsS hf¿®-bnepw {it≤-bamb ]¶phln® hy‡n-bm-bn-cp∂ ImZ¿ Ip´n. ImZ¿ Ip´nbpsS \mem¨ a°-fn¬ c≠m-a-\mb ]n.sI apl-Ω-ZmWv ]nXm-hn¬ \n∂v shtè C¥ym ssπhpUvkns‚ kmcYyw Gs‰Sp-ØXv. apl-Ω-Zns‚ ktlm-Z-c∑m¿ a‰v _nkn-\kv taJ-e-Ifn¬ kPo-h-am-Wv. apl-Ω-Zns‚ aqØ-a-I≥ amb≥ apl-ΩZv Ct∏mƒ

87

shtè C¥y ssπhpUvkv C¥ym enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ: ]n.sI apl-ΩZv (amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) amb≥ apl-ΩZv (FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿) ]n.sI sal-_q_v (am¿°-‰nwKv amt\-P¿)

F.sI IpSpw_w (shtè C¥y ssπhpUvkv enan-‰Uv)

c _nkn-\-kn¬ ae-_mdns‚ ta¬t°m-bvabv°p aIpSw Nm¿Øn-s°m≠v ImeØn-s\m∏w \S∂ _nkn-\kv {Kq∏mWv shtè C¥ym ssπhp-Uvkv. IpSpw-_-Øns‚ ]c-º-cmKX _nkn-\-kmb XSn I®-hS-Øn-te°v 1945¬ IS-∂p-h∂ ImZ¿ Ip´n-bmWv shtè C¥y ssπhpUvkv F∂ kwcw-`-Øn\v XpS-°-an-´-Xv. Xe-t»cn {_Æ≥ tImsfPn¬ \n∂pw _\m-dkv lnμp bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ \n∂pw D∂X _ncp-Z-sa-SpØ tijw

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

CSw \¬Iq. IpSpw_ _nkn-\kv F∂-Xn-e-∏pdw s{]m^-j-W¬ amt\-Pvsa‚ v \bn-°p∂ kwcw-`-ambn shtè C¥ysb hf¿Øm≥ Ign-™Xpw CsX√mw sIm≠m-Wv. temI-Øns‚ Hmtcm tImWnepw kμ¿i\w \SØn ]pXnb kmt¶-X-߃ t\cn-´-dn™v AXv kz¥w _nkn-\-kn¬ {]mh¿Øn-I-am°nb bph-X-e-apdbmWv {Kq∏ns‚ IpXn-∏n\v Np°m≥ ]nSn-°p-∂Xv. hnP-b-I-c-amsbmcp _nkn-\kv km{am-PyØns‚ BUw-_-c-ß-fn-te°√ bph-X-e-ap-dsb X߃ Iq´n-s°m-≠p-h-cp-∂-sX∂v apl-ΩZv ]d-bp-∂p. ""_nkn-\kns‚ G‰hpw I„-∏m-Sp≈ hiw I≠-dn™ bph-X-e-apdbvt° IpSpw_ _nkn-\kns\ hnP-b-I-c-ambn apt∂m´p \bn-°m≥ km[n-°q,'' apl-ΩZv ]d-bp∂p.

shtè C¥ym ssπhpUvkns‚ FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰-dm-Wv. c≠m-asØ aI≥ ]n.sI sal-_q_v {Kq∏ns‚ am¿°-‰nwKv amt\-P-cp-am-Wv. aq∂m-asØ aI≥ ]n.sI km°n_v Hcp Ata-cn-°≥ Iº-\n-bn¬ tPmen sNøp-∂p. \mem-asØ aI≥ ]n.sI Bkn^v e≠-\n¬ \n∂v amt\-Pvsa‚n¬ _ncp-Z-saSpØ tijw IpSpw_ _nkn-\-kn-te°v {]th-in-®n´p-≠v. D∂X hnZym-`ymkw kn≤n® kmc-Yn-I-fmWv km[m-cW \ne-bn-ep≈ ac-°-®-h-S-Øn¬ HXp-ßmsX shtè C¥ysb ]pXnb Db-c-ß-fn-te°v \bn-®-Xv. kam\ _nkn-\kv taJ-ebn¬ anI® ]cn-io-e-\hpw D∂X hnZym-`ym-khpw temI-]-cn-N-bhpw kn≤n® tijta bph-X-e-ap-dbv°v shtè C¥y {Kq∏n¬

Top Business Families of Kerala

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

amb≥ apl-ΩZv

B¿.-Fkv KW-]Xn aqØm≥ B≥Uv k¨kv

aqØm≥kv IpSpw_w (B¿.-Fkv KW-]Xn aqØm≥ B≥Uv k¨kv)

kmc-Yn-Iƒ Pn. tkXp-am-[-h≥, Fkv.-K-tW-jv, Fkv kptc-jv, Fkv kXojv

Hcpa Ch-cpsS hnP-b-c-lkyw XpWn hym]mc cwKØv Zim-_vZ-ß-fpsS h¿jsØ A\p-`h kº-ØmWv aqØm≥kv IpSpw-_-Øn\v

KtWjv Fkv

Ah-Im-i-s∏-Sm-\p-≈Xv. c≠p Xe-ap-d-bn¬s∏-´-h¿ _nkn-\kn-ep-s≠-¶nepw F√m-h-cpsSbpw hm°p-Iƒ°v ChnsS Xpey-{]m-[m\yw sImSp--°p-∂p. ]c-kv]cw Btem-Nn-°msX Hcp Imcy-hpw ChnsS \S-∏nem-°n-√. F√m-h¿°pw {]tXyI Npa-X-e-Iƒ \¬Inbn-´p-≠v. AXv GtIm-]n-∏n-°p∂Xv ]nXmhv Pn.-tk-Xp-am-[-h\m-Wv. B¿.-Fkv KW-]-Xn -aqØm≥ B≥Uv k¨kv F∂ ÿm]-\-Øns‚ Hcp-a-bpsSbpw hnP-bØns‚bpw -c-lkyw CXp-Xs∂-bm-Wv. 1927¬ B¿.-Fkv KW-]Xn-aq-Øm-\mWv _nkn-\-kn\v XpS-°-an-´-Xv. ]me-°ms´

BZy XpWn-°-S-bm-bn-cp∂p CXv. A°m-eØv sImSp-ºv, Nn‰q¿ F∂o {]tZ-i-ß-fn¬ ssIØdn sNbvXv D]-Po-h\w Is≠-Øp-∂-h-cp-≠m-bn-cp-∂p. Ah¿°v \q¬ sImSpØv hkv{X-߃ s\øn-°p-I-bm-bncp∂p A∂sØ ]Xn-hv. ]n∂oSv Xan-gv\m-´nse CutdmUn¬ \n∂pw ssIØdn hkv{X-ß-ƒ sIm≠p-h-cm≥ XpS-ßn. AtXmsS _nkn\kpw hf¿∂p. B¿.-Fkv KW-]-Xn-aqØms‚ ac-W-tijw aI≥ Pn.-tk-Xp-am-[-h≥ I®-hSw Gs‰-Sp-Øp.- C-t±lw _nkn\kv H∂p-IqSn hn]p-e-am-°n ÿm]-\sØ ae-_m-dnse

{]apJ XpWn- sam-Ø-hn-XcW ÿm]-\-am°n am‰n. C∂v sNdnb coXn-bn¬ Nn√d hym]m-chpw Chn-sS-bp-≠v. ae-_m-dnse {]ap-J, CS-Øcw XpWn-°-S-Iƒs°√mw ChnsS \n∂mWv ssIØdn hkv{X߃ hnX-cWw sNøp-∂sX∂v ÿm]-\-Øns‚ kmcYn-Iƒ ]d-bp-∂p. ]me-°mSv tNw_¿ Hm^v sImta-gvkv, aqØm≥ k¿hokv skmssk‰n F∂nh-bpsS ÿm]I t\Xm-°fn¬ Hcm-fmWv tkXp-am-[h≥. Ct∏mƒ Pn. tkXp-am-[hs‚ a°-fmb Fkv.-K-tW-jv, Fkv kptc-jv, Fkv kXojv F∂n-h¿ _nkn-\kn\v

t\XrXzw sImSp-°p-∂-Xv. Fkv KtW-jmWv apJy kmc-Yn. ]pXnb Xe-ap-d-bn¬s∏-´h¿°v anI® ]cn-io-e\w sNdp∏w apXte ChnsS \¬Ip-am-bn-cp-∂p. Hgn-hp-k-ab-ß-fn¬ IS-bn¬ sIm≠ph∂ncpØn ]cn-io-e\w \¬In-bn-cp-∂p. hn¬°p∂ D¬∏-∂-ßfpsS KpW-ta-∑, hne-°p-d-hv, hnim-e-amb tjmdqw, CS-]m-SpIm-cp-ambp≈ _‘w, ]¶m-fnIƒ XΩn-ep≈ am\-knI sFIyw F∂n-h-bmWv XßfpsS khn-ti-j-X-sb∂v ÿm]-\-Øns‚ kmc-Yn-Iƒ hy‡-am-°p-∂p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

88

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

hot°kn IpSpw_w (hn.sI.kn {Kq∏v)

]mZ-c£ hn]-Wn-bn¬ hnPbw sImbvX-h¿ tIcf-Ønse ]mZ-c£ hn]-Wn-bn¬ aptº \S-∂-hcmWv hn.-sI.kn {Kq∏v. 1968¬ hn.-sI.kn ssπhpUv B≥Uv am®v C≥U-kv{Sokv F∂ t]cn¬ tkm^v‰v hpUv D]-tbm-Kn®v Xos∏´n \n¿am-Wbq-Wn‰v Bcw-`n®p sIm≠v hyh-kmb taJ-e-bn-te°v IS-∂p-h∂ Ch¿ sshhn-[yh¬°-c-W-Øns‚ `mK-ambn 1984 apX¬ lhmbv sNcp∏v \n¿am-W-Øn-\m-h-iyamb jo‰pw kv{Sm∏pw \n¿an-°p∂ ^mIv‰dn Bcw`n®p.

]c-kv]c hnizmkw hnP-b-Im-cWw 1986 apX¬ hn.-sI.kn {_m≥Un¬ lhmbv sNcp∏v hn]-Wn-bn¬ Cd-°p-Ibpw ]n∂oSv kmt¶-XnI hnZ-Kv[scbpw GXm\pw kplr-Øp°-sfbpw IqSn Dƒs∏-Sp-Øns°m≠v ]n.-hn.-kn, Un.-sF.-]n, Cuh, ]n.bp F∂o taJ-e-Ifn-te°v IqSn _nkn-\kv hym]n-∏n-°pIbpw sNbvXp. C∂v {Kq∏n\p Iogn¬ \nc-h[n ss{]h‰v enan-‰Uv Iº-\n-fp≠v. Cu {Kq∏n\v t\XrXzw \¬Ip-∂Xv {Kq∏v ÿm]-I-

\mb hn.-sI.kn aΩZv tImbbpw At±-l-Øns‚ a°fmb hn.-A-_vZpƒ dkmJpw hn. \ujm-Zp-amWv. Ch¿°v ]pdta hn.-sI.kn aΩZv tImbbpsS ktlm-Z-c-∑m-cmb hn.-apl-Ω-Zv, hn.-ap-l-ΩZv Ip´n, acp-aI-\mb sI.-Fw. laoZv Aen ASpØ _‘p-°-fmb hn.-d-^o-Jv, hn.-A-_vZpƒ djo-Zv, sI. DΩ¿ ^dqJv F∂n-h¿ {Kq∏ns‚ t\Xr-\n-cbn-ep-≠v. IqSmsX krlr-Øp-°fpw kmt¶-XnI hnZ-Kv[-cp-amb sI.kn Nmt°m, Fw.hn thWp-tKm-]m¬, hn.]n Akokv, Fw.-_m-_p, F.hn kp\n¬ \mYv, hn.]n apkvX-^, F≥.]n apkvX^ bmkn≥, ]n.Fw jndm-kv, Fw. DΩ¿tIm-b, kn.]n kp_mPv F∂n-hcpw {Kq∏ns‚ hnP-b-Øn¬ \n¿WmbI ]¶v hln-°p-∂p. 15 Iº\n-Iƒ Dƒs∏-Sp∂ hn.-sI.kn {Kq∏ns‚ hnPb clkyw ]ckv]c hnizm-k-Øn-eq-∂nb Iq´mb {]h¿Ø-\hpw IpSpw_mw-K-ßfpw kplr-Øp-°fpw XΩn-ep≈ sFIyhpw ]ckv]c [mc-Wbpw KpW-\n-e-hmc-ap≈ D¬∏-∂-ß-fp-amsW∂v kmc-Yn-Iƒ GI-I-WvT-ambn ]d-bp-∂p. tImgn-t°m-Sv,

ae-∏p-dw, tImb-º-Øq¿, I¿Wm-S-I-bnse \©≥tImSv F∂nhnS-ß-ƒ tI{μo-I-cn®mWv {Kq∏v Iº-\n-Iƒ {]h¿Øn-°p-∂-Xv. sNdp-InS hyh-kmb bqWn-‰p-Iƒ ÿm]n-®p-sIm≠v h≥tXm-Xn¬ sXmgn-e-h-k-c߃ krjvSn® {Kq∏v IqSnbmWv hn.-sI.-kn. kPoh cmjv{Sob {]h¿Ø-I\pw ap≥ Fw.-F¬.-Fbpw sNdp-InS hyh-kmb Atkm-kn-tb-j≥ kwÿm\ A[y-£\pw IqSnbmb hn.-sI.kn aΩZv tImb°v _nkn-\kv Hcp XcØn-ep≈ kmaq-ly-{]h¿Ø\w IqSn-bm-Wv. {]Xy£-ambn 1500 t]¿°pw ]tcm-£-ambn 1000-tØmfw t]¿°pw {Kq∏v sXmgn¬ \¬Ip-∂p.

s{]m^-j-W-enkw XpW-bmbn ÿm]-\-Øn¬ Imtem-NnX-amb s{]m^-j-W-enkw sIm≠p-h-cp∂Xn¬ ap≥\n-c°m-cmb hn.-sI.kn ITn-\m-[zm\n-Ifpw hniz-kvXcpw hnZ-Kv[cp-am-b-hsc Poh-\-°m-cmbn \nb-an-°p-∂-Xn¬ AXoh {i≤ ]pe¿Øp-∂p. _nkn-\-

knse Hmtcm Ne-\hpw kq£va-ambn A]-{K-Yn-°p∂ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ D¬∏-∂Øns‚ KpW-ta-∑-bn¬ Hcp hn´p-ho-gvNbpw sNøm-dn-√. kzX-{¥-ambn _nkn-\kv ssIImcyw sNøm≥ {]m]vX-am-Ip-∂Xv hsc hn.sI.kn bph-X-e-ap-dbv°v ]cnio-e\w \¬Ip-∂p. XpS¿∂v _nkn-\kv Npa-X-e-Iƒ G¬∏n-°p-I-bmWv Ch-cpsS ssien. ITn-\m-[zm-\hpw kXy-k‘amb CS-s]-S-ep-Ifpw klI-c-W-hp-amWv GsXmcp _nkn-\-kn-s‚bpw hnP-bØns‚ ASn-ÿm\sa∂v Dd®p hniz-kn-°p∂ hn.sI.kn {Kq∏v Poh-Im-cpWy {]h¿Ø-\-ß-fnepw kPohambp-≠v. hn.-sI.kn Nmcn-‰-_nƒ ^ut≠-j≥ hgn Poh-ImcpWy {]h¿Ø-\-߃°v t\XrXzw \¬Ip∂ {Kq∏v {KmaoW taJ-e-bn¬ hnZym`ymk ÿm]-\-߃ ÿm]n®p-sIm≠v hnZym-`ymkw kaql-Øns‚ Xmsg-Ø-´n-te°v IqSn FØn-°m-\p≈ {iaßfpw \S-Øp-∂p.

hn.-sI.kn {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: hn.-sI.kn aΩZv tImb (sN-b¿am≥) hn. A_vZpƒ dkm-Jv, hn.-\u-jmZv (U-b-d-Iv‰¿am¿)

hn.-sI.kn aΩZv tImb

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

hn.-\ujmZv

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP


IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

IpS hn]-Wn-bpsS KXn \nb-{¥n-°p∂ IpSpw_w IpS-hm-h-®≥ F∂-dn-bs∏-´ncp∂ Xøn¬ G{_lmw XpS°-an´ IpS-\n¿Ωm-W-amWv ]n∂oSv C¥y-bnse Xs∂ IpS hyh-km-b-Øns‚ tI{μ-

‰n.hn kvIdnb

ambn Be-∏p-gsb am‰n-b-Xv. IpS-hm-h-®≥ 1954¬ XpS°-an´ sk‚ vtPm¿Pv Aw{_√m am¿´v tIc-f-Ønse D¬∏∂ {_m≥Unw-Knepw Xpd-∂n-´Xv ]pXnb hgn-I-fmWv. Hcp¬∏∂w Fß-s\ \n¿an®v {_m≥Uv sNbvXv hn¬°Ww F∂Xn\v DØa DZml-c-W-am-bn-cp∂p sk‚ v tPm¿Pv IpS-Iƒ. B[p\nI ImesØ Bh-iy-߃°pw kuI-cy-߃°pw A\p-k-cn®v

sshhn-[yam¿∂ D¬∏-∂-߃ Bhn-jvI-cn-®p-sIm≠v Xøn¬ G{_-lm-ans‚ aI≥ ‰n.hn kvIdnb ]nXm-hns\ klm-bn°m≥ _nkn-\-kn-se-Øn-btXmsS IpS-I-fpsS cq]hpw `mhhpw amdn. am{X-a√ hn]Wn ]Xn-∑-S-ßv BIpIbpw sNbvXp. 14˛mw hbkn¬ Cu cwKØv FØnb ‰n.hn kvIdnb ]n∂oSv Adn-bs∏-´Xv sk‚ vtPm¿Pv t__n F∂m-bn-cp-∂p. {_m≥Uns‚ t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp∂ tIc-fØnse A]q¿hw Nne _nkn\-kp-Im-cn-sem-cm-fm-bn-cp∂p At±-lw. IqSpw_ _nkn-\kmb

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS

89

t]m∏n Aws{_e {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: ‰n.hn kvIdnb tUhnkv Xøn¬

Xøn¬ IpSpw-_w (t]m∏n Aws{_e {Kq∏v)

Be∏p-g-bn¬ 1940Ifn¬

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

sk‚ v tPm¿Pv Aws{_e am¿´v ]ncn-™-tXmsS ‰n.hn kvIdnb t]m∏n F∂ t]cn¬ ]pXnb {_m≥Uv kr„n-°pIbpw AXns\ hn]-Wn-bn¬ Nnc {]Xn-jvT-am-°pIbpw sNbvXp. ‰n.hn kvIdnbbpw At±l-Øns‚ aI≥ tUhnkv Xøn-ep-amWv C∂v t]m∏n Aw{_√ am¿´ns\ apt∂m´p \bn-°p-∂-Xv. kvIdnb BWv {Kq∏ns‚ sNb¿am≥.-No^v FIvkn-Iyp-´nhv Hm^o-k-dmWv tUhnkv Xøn¬. temtIm-Øc \ne-hm-cap≈ IpSbpsS \n¿amW Iuiew apX¬ IpS hn]-Wn-

bpsS kakvX taJ-e-I-fnepw ka-{K-amb Adn-hp≈ ‰n.hn.kvI-dnb°v H∏w Fw._n.F _ncp-Z-[m-cn-bmb aI≥ tUhnkv Xønepw tN¿∂tXmsS ÿm]\w hf¿®bpsS ]pXnb taJ-e-I-fnte°pw IS-∂p. _nkn-\-kn¬ IpSpw-_mwK-ß-fmbn ]nXmhpw aI\pw am{Xtabp≈q F∂-Xn-\m¬ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`ß-fnse k¶o¿W-X-Iƒ ChnsS-bn-√. XnI™ s{]m^jW-en-khpw A[n-Imcw hn`Pn®v \¬In-bn-cn°p∂Xn\mepw hfsc kpK-aambmWv {]h¿Ø-\-߃.

Top Business Families of Kerala

ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES

tUhnkv Xøn¬

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I FAMILIES I


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

90

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

tXh-∂q¿ IÆ-¶c IpSpw_w (Fkv.-kn.-Fw.-Fkv {Kq∏v)

D∂X hnZym-`ymk cwKØv apt∂ \S∂ IpSpw_w tUm.

Pn.]n.kn \mb-cpsS a°-fmb {]Zo]v ]n.tX-h∂qcpw {]tamZv ]n.tX-h-∂qcpw ]T-\-tijw Fkv.-kn.-Fw.-Fkn¬ tNcp-tºmƒ {Kq∏n\v C{Xbpw hep∏-an-√. F∂m¬ kz¥w a°sf Xs‚ _nkn-\kn-te°v £Wn-°p-tºmƒ {Kq∏ns‚ hf¿®m km[y-X-sb°p-dn®v tUm.Pn.-]n.kn \mb¿°v sX√pw kwi-b-ap≠m-bn-cp-∂n-√. ImcWw AXv DZm-c-h¬°-c-W-Øns‚ ImeL-´-am-bn-cp-∂p. AXv \S∏m°n XpS-ßp-tºmƒ amt\Pvsa‚ v taJe G‰hpw hf¿®m km[y-X-bp≈ taJ-eI-fn¬ H∂mbn amdp-sa∂v At±-l-Øn\v Adn-bm-am-bn-cp∂p. tUm.\m-b-cpsS IW-°q-´ep-Iƒ sX‰n-bn-√. D∂X hnZym-`ymk taJ-e-bn¬ ]pXnb Ah-k-c-߃ Hmtcm∂mbn Db¿∂p hcp-tºmgpw AsXms° {]tbm-P-\-s∏-SpØm≥ tUm.\m-b-cpsS CSwssIbpw hew-ssI-bp-ambn a°ƒ {]Zo]pw {]tamZpw H∏ap-≠m-bn-cp-∂p. tUm. \mb¿ 1976¬ XpS°-an´v hf¿Ønb Fkv.-kn.Fw,-Fkn¬ {]Zo]v tNcp-∂Xv 1991epw {]tamZv tNcp-∂Xv 1993 epw Bbn-cp-∂p. A∂v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

tIhew 15 tImSn-tbmfw cq]bpsS BkvXn-bp≈ Hcp ÿm]\w am{Xambn-cp∂p Fkv.-kn.-Fw.-F-kv. F¶¬ C∂sØ BkvXnbpsS hn]Wn aqeyw 786 tImSntbmfw cq]- -hcpw. HºXv ÿm]-\ß -- -ƒ AS--ßp∂ {Kq∏mbn F.-kn-.Fw.-F {K∏v C∂v hf¿∂p hnI-kn-®n-cn-°p∂p. {]Xn-h¿jw hnhn[ ÿm]-\-ß-fn¬ \n∂v D∂X hnZym-`ymkw t\Sn ]pd-Øn-dßp-∂Xv 1300 tesd hnZym¿∞n-Iƒ BWv. Hmtcm tImsf-Pn\pw A\paXn taSn-°p-∂-Xnepw Kh¨sa‚ v, sSIv\n-°¬ FUyq-t°-j≥ Iu¨kn¬, bp.Pn.kn F∂n-h-bp-am-bp-≈GtIm-]\ {]h¿Ø-\-ß-fnepw tUm.\m-b¿ {i≤ tI{μo-I-cn-®t∏mƒ AØcw tImsf-Pp-Iƒ \n¿an-°p-∂-Xn¬ {]Zo]pw Ah-bpsS A°m-Z-anIv Imcyß-fnepw ]T\\ne-hm-c-Øns‚ Imcy-Ønepw {]tamZpw I¿Ω\n-c-X-am-bn. ]nXm-hn-s‚bpw a°fp-sSbpw Htc a\-tkm-sSbp≈ Cu \o°-߃ sNs∂Øn-bXv tIc-f-Ønse D∂X hnZym-`ym-k-ta-J-esb KWyambn kzm[o-\n® Hcp hnZym`ymk ÿm]-\-Øns‚ ]nd-hn-

°m-Wv. ""Fßs\ amt\-Pvsa‚ v hnZym-`ymkw anI® \ne-hm-ctØmsS \¬Im-sa∂v sXfn-bn°m≥ Ign-™-Xn¬ kt¥m-jap-≠v. F≥Pn-\o-b-dnwKv hnZym`ym-k-Øns‚ Imcy-Ønepw AXv Bh¿Øn-°m≥ Ign-™Xn¬ -A-`n-am-\-ap≠v'', tUm.\mb¿ ]d-bp-∂p. C∂v a°fpw Ah-cpsS `mcy-amcpw kPo-h-amb Hcp IpSpw_ kwcw-`-amWv Fkv.kn.-Fw.-Fkv {Kq∏v. {]Zo-]v, tImsf-Pv \n¿amWw ]pXnb ]≤-Xn-Iƒ XpS-ßn-b-h-bpsS Npa-Xe hln-°p-∂p. `mcy tUm.cm[ tXh-∂q¿ Fkv.-kn.Fw.-Fkv kvIqƒ Hm^v sSIvt\m-fPn B≥Uv amt\Pvsa‚ v Ub-d-Iv‰-dm-Wv. A°mU-anIv Imcy-ß-fp-sSbpw ]T-\\n-e-hm-c-Øn-s‚bpw Npa-X-ebmWv {]tam-Zn-\v. `mcy Cμp \mb¿ Fw.kn.F C≥Ãn-‰yq´ns‚ Ub-d-Iv‰-dm-Wv. tUm. -\m-b-cpsS `mcy kc-kΩ ho´Ω-bm-Wv. ""IpSpw_ kwcw-`-am-sW¶nepw CsXmcp {SÃv Bbn´mWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. \∂mbn \S-Øn-s°m-≠p-t]mIp-∂n-S-tØmfw Imew Ah¿°nXv apt∂m´p sIm≠p-

tUm.Pn.-]n.kn \mbcpw IpSpw-_mw-K-ßfpw

t]m-Imw. As√-¶n¬ Kh¨sa‚n\v Gs‰-Sp-°mw. Rß-sf√mw Chn-SpsØ iºf-°m¿ am{Xw'', tUm.\m-b¿ hy‡-am-°n. IpSpw-_mw-K-ßfpw IpSpw_-Øn\v ]pd-Øp-\n-∂p≈ aq∂v s{]m^-j-W-ep-Ifpw ASßp-∂-XmWv {Kq∏ns‚ Ub-dIv‰¿ t_m¿Uv. BgvN-bn¬ c≠v t_m¿Uv ao‰nw-Kp-Iƒ \SØpw. CX-√msX IpSpw-_mw-K߃ am{X-ambn ao‰nw-Kp-Iƒ H∂p-an-√. ""hfsc kpXm-cyamWv Rß-fpsS {]h¿Ø-\w. IpSpw-_mw-K-߃°v am{X-ambn H∂n-®n-cp∂v N¿® sNøm≥ bmsXm∂pw Chn-sS-bn-√.'' tUm. \mb¿ hy‡-am-°p-∂p. a°ƒ thsd hoSp-I-fnemWv Xma-kw. F√m Rmb-dmgvN-I-fnepw tUm.\m-b-cpsS ho´n¬ D®-`-£-W-Øn\v F√mhcpw HØp-Iq-Spw.

Fkv.-kn.-Fw.-Fkv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tUm.Pn.-]n.kn \mb¿, {]Zo-]v, {]tam-Zv, tUm. cm[ tXh-∂q¿, Cμp \mb¿

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

HsØm-cpabpsS Icp-Øn¬ cwKØv cmPym-¥c Xe-Øn¬ Xs∂ {]h¿Øn-°p∂ an° Iº-\n-Ifpw IpSpw_ _nkn\kpIfm-Wv. tIc-f-Ønse {]apJ kap-t{Zm¬∏∂ Ib-‰paXn {Kq∏mb t__n assds‚ hnP-b-Øn\v ]n∂nse IcpØpw IpSpw_Øns‚ HsØm-cp-abmWv. sIm-√Øv i‡n-Ip-f-ß-cbnse I√p-hnf IpSpw-_Ønse AwK-amb sI.-kn.ss\-\m≥ tImgn-t°m-sSØn kap-t{Zm¬∏∂ _nkn-\kv Bcw-`n-°p-∂-Xn\v ]n∂n¬ B taJ-e-bnse km[y-X-Isf Ipdn-®p≈ Zo¿L-ho-£-Wap≠m-bn-cp-∂p. 1975¬ tImgnt°m-sS-Ønb At±lw c≠p h¿j-Øn\p tij-amWv t__n assd≥ {Kq∏v ÿm]n°p-∂-Xv. kap-t{Zm¬∏∂ kwkvI-cWw \S-Øp∂ C≥tUm-a-ssd≥ ^mIv‰dn hmßn-btXm-sS-bmWv t__n assd≥ {Kq∏ns‚ XpS-°w. ]n∂oSv ktlm-Z-c-ß-fmb sI.kn.-cm-P≥, sI.-kn.-tXm-a-kv, sI.-kn.-_m_p F∂n-hcpw _nkn-\-kn¬ ]¶m-fn-I-fm-bn. t\csØ A¥-cn® aqØ ktlm-Z-c-\mb sI.-kn.t__nbpsS kvac-Wm¿∞-amWv {Kq∏n\v t__n assd≥ F∂v t]cn-´-Xv. as‰mcp ktlm-Z-c\mb sI.-kn.-Nm-t°mbpw

t\csØ ac-W-a-S-™n-cp-∂p. ]pXnb Xe-apdbn¬ s]´hcpw Ct∏mƒ _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Wv. sI.kn.t__nbpsS aI-\mWv tUm.-A-eIvkm-≠¿. sI.-kn.-ss\-\ms‚ a°-fmWv AeIvkv sI.-ss\\m\pw tPm¿Pv sI.ss\\m\pw. sI.-kn.-tXm-akns‚ a°-fmWv AeIvkv sI.-tXm-a-kv, A\pjv sI.-tXma-kv F∂n-h¿. sI.-kn.-_m-_phns‚ a°-ƒ Ae-Ivkv sI._m-_phpw tP°_v sI._m_phpam-Wv. sI.-kn.cmP\v c≠v s]¨a-°-fm-Wp-≈-Xv. a°-fn¬ Hcmƒ hnhmlw sNbvXn-cn-°p∂Xv apwss_- tI{μ-ambn kap-t{Zm-¬∏∂ _nkn-\kv cwKØv {]h¿Øn-°p∂ Hcp IpSpw-_-Ønse AwK-sØ-bmWv.

em`-tI-{μ-߃ sNΩo≥ Ib-‰p-a-Xn-bn¬ {][m-\-ambpw {i≤ tI{μo-Icn® {Kq∏v ]n∂oSv D¬∏-∂ßfn¬ sshhn[yw sIm-≠p-h∂p. t\csØ {][m-\-ambpw P∏m-\n-te°pw bp.-F-knte°pw Ib-‰p-aXn \S-Øn-bncp∂ Iº\n Ct∏mƒ bqtdm∏nte°pw Z£n-Wm-{^n-°, bp.F.-C, CuPn-]vXv, Xp¿°n F∂n-hn-S-ß-fn-te°pw Ib-‰paXn \S-Øp-∂p-≠v.

(CS-Øp-\n-∂v) sI.kn ss\\m≥, sI.kn cmP≥, sI.kn tXma-kv, sI.kn _m_p F∂n-h¿

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

91

I√p-hnf IpSpw_w (t__n assd≥ {Kq∏v)

kapt{Zm-¬∏∂ _nkn-\kv

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

I√p-hnf Xd-hm-Sns\ kw_-‘n®v _nkn-\kpw IpSpw-_hpw Cg-tN¿∂XmWv. tImgn-t°msS ^mIv‰dn hf∏n¬ Xs∂-bp≈ ho´n-em-bncp∂p t\csØ IpSpw-_mw-K߃ Xma-kn-®n-cp-∂-Xv. sslkvIqƒ hnZym-`ymk ImeØp Xs∂ a°ƒ IS-∏pd-ß-fn¬ sN∂pw a’y-sØmgn-em-fn-I-fp-ambn CS-s]´pw _nkn-\-kns‚ _me-]m-T-߃ hiam°n-bn-cp-∂p. 1991 apX¬ {Kq∏v c≠v em`-tI-{μ-ß-fmbn amdn. sI.kn.-ss\-\ms‚ t\Xr-Xz-Ønep≈ {Kq∏v sIm®n tI{μambpw sI.-kn.-_m-_p, sI.-kn.tXm-akv F∂n-h-cpsS t\XrXz-Øn-ep≈ {Kq∏v tImgnt°mSv tI{μ-am-bp-amWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. sI.-kn.ss\-\ms‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ {Kq∏n¬ t__n assd≥ C‚¿\m-j-W¬, t__n assd≥ kmdm-kv, t__n assd≥ ^pUvkv F∂o Iº\n-I-fmWv Dƒs∏-´n-cn-°p-∂-Xv. sI.-kn.-tXm-a-kn-s‚bpw sI.kn.-_m-_p-hn-s‚bpw t\Xr-XzØn-ep≈ {Kq∏n\v Iogn¬ t__n assd≥ FIvkvt]m¿Svkv, t__n assd≥ s{]m-U-Iv‰vkv, t__n assd≥ (Cu-tè) FIvkvt]m¿Svkv F∂o Iº\n-Ifpw {]h¿Øn-°p∂p.

c≠m-asØ ktlm-Z-c-\mb sI.-kn.-cm-P≥ πmt‚-j≥ cwKØmWv {i≤ tI{μo-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv.

]pXnb Xe-apd tUm.-A-e-Ivkm-≠-dpsS DSa-ÿ-X-bn-emWv tImgn-t°ms´ t__n satΩm-dn-b¬ Bip-]{Xn. AeIvkv sI.-ss\-\m\pw tPm¿Pv sI.ss\\m\pw ]nXmhn-s\m∏w t__n assd≥ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-ß-fpsS ta¬t\m´w hln-°p-∂p≠v. sI.-kn.-tXm-a-kn-s‚bpw sI.kn.-_m-_p-hn-s‚bpw t\Xr-XzØn-ep≈ {Kq∏n¬ AeIvkv sI.-tXm-a-kv, A\pjv sI.-tXma-kv, Ae-Ivkv sI.-_m-_p, tP°_v sI.-_m_p F∂nhcpw Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. AeIvkv sI.-_m_p Ct∏mƒ sIm®n tI{μ-ambn {]h¿Øn-°p∂ tÃm°v t{_m°nwKv ÿm]-\-amb slUvPv CIzn-‰o-kns‚ amt\PnwKv Ub-d-Iv‰¿ IqSn-bm-Wv. Iº-\n-bpsS `qcn-`mKw Hml-cnIfpw t__n assd≥ {Kq∏ns‚ ssIh-i-am-Wv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

t__n assd≥ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: sI.kn ss\\m≥, sI.kn cmP≥, sI.kn tXma-kv, sI.kn _m_p

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

92

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

A_mZv {Kq∏v

sISp-Xn-I-fn¬ \n∂pw Icp-Øm¿Pn®v

apt∂-dnb IpSpw_ _nkn-\kv A

©v Xe-ap-d-I-fpsS IcpØp‰ ]mc-º-cy-ap≈ sIm®nbnse A_mZv {Kq∏ns‚ hnPb-KmY Ht´sd sISp-Xn-Isf Bfl-hn-izm-k-tØm-sSbpw kpZr-U-amb Bfl-_-‘-Øneq-sSbpw AXn-Po-hn-®-Xns‚ t\¿°m-gvN-bm-Wv. h¿j-߃°p-ap≥]v dm≥ Hm^v I®n¬ IpXn-c-°-®-h-SØn¬ am{Xw apgpIn kzÿ PohnXw \bn-®n-cp∂ apl-ΩZv Imknw A√m-\, apl-ΩZv lmjnw A√m\ ktlm-Z-c-∑mcpsS hn[n am‰n-a-dn-®Xv 1819se `qI-º-am-bn-cp-∂p. Bbn-c-ßtfm-sSm∏w B Zpc-¥-a-cp-`q-anbn¬ \n∂pw ]mem-b\w sNbvX Ccp-hcpw FØn-s∏´Xv IS¬s∏m-∂ns‚ \mSmb a´m-t©-cn-bn-em-bn-cp-∂p. shbn-eØn´v DW-°n-sbSpØv s]m≥Xn-f-°-am¿∂ sNΩo≥ ]cn-∏ns‚ Ib-‰p-aXn km[y-X-Iƒ Xncn-®-dn™ Imknw A√m\ sNΩo≥ ]cn∏ns‚ hntZi hn]-Wn-bn¬ Icp-Øp‰ km∂n[yw ÿm]n®p. _¿a-bn-te-°p≈ Ib-‰p-aXn-bmWv henb t\´-߃°v klm-bn-®-Xv. ]n∂oSv hn]Wn tlmwt¶mw-Kn-te°pw knwK-∏qcn-te°pw hym]n-∏n-®p. 1894¬ Bcw-`n® Cu _nkn-\kv kwcw`w Chsc sIm®n-bn¬ \n∂p≈ {]Ya kapt{Zm¬∏∂ Ib-‰p-aXn ÿm]\-am-°n. Cu IpSpw_ _nkn-\-

A≥h¿ lmjnw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

kns\ ]n∂oSv Hu∂-Xy-ß-fnte-s°-Øn-®Xv Imknw A√m\-bpsS a°-fmb Dkvam≥ apl-ΩZv lmjnw tk´pw C{_mlnw apl-ΩZv lmjnw tk´p-am-Wv. 1931emWv A_mZv ^nj-dokv ÿm]n-°p-∂-Xv. _nkn-\-knepw sISp-XnIƒ Cu IpSpw-_sØ ]n≥XpS¿∂n-cp-∂p. c≠mw temI-a-lmbp-≤-Im-eØv Hcp I∏¬ sNΩo≥ A∏msS t_mw_m-{Ia-W-Øn¬ \jvS-s∏-´p. F∂m¬ {]Xn-k-‘n-I-tfmSv ASn-b-dhv ]d-bm≥ Bcpw Hcp°-am-bn-cp-∂n-√. ASpØ Xe-ap-d-bn¬s∏´ lmjnw Dkvam≥ tk´v, AlΩZv Dkvam≥ tk´v, kJ-dnb Dkvam≥ tk´v F∂n-h¿ A_mZv ^nj-do-kns\ ho≠pw Db-c-ß-fn-te-s°-Øn-®p. Cu Xe-apd Sn∂n¬ ]mbv°v sNbvXpw, tªm°v {^okv sNbvXpw Hmtcm sNΩo\pw {]tXyIw ac-hn-∏n-s®-SpØp (IQF) I-b-‰p-aXn sNbvXpw Cu cwKØv ]pXnb ]Ÿm-hpIƒ sh´n-Øp-d∂p. \memw Xe-ap-d-bn-se A≥h¿ lmjnapw, dnbmkv Al-ΩZpw, tUm. \Po_v k°-dn-bmkpw t\Xr-Xz-ta-s‰Sp-ØXv Cu IpSpw_ _nkn-\kn\v ]pXnb hgn-Øn-cn-hm-bn. tlm´¬ _nkn-\-kn-te°pw dnb¬ FtÃ-‰n-te°pw A_mZv {Kq∏v i‡-amb NphSp-sh∏v \S-Øn-bXv Ch-cpsS

dnbmkv Al-ΩZv

t\XrXz-Øn-em-bn-cp-∂p. A≥h¿ lmjn-ans‚ kmcYy-Øn¬ A_mZv ^nj-dokv Ct∏mgpw {Kq∏ns‚ ]XmI hmlI Iº-\n-bmbn hf¿®bpsS IpXn-∏n-em-Wv. dnbmkv Al-Ω-Zns‚ Zo¿L-ho-£Wap≈ t\Xr-Xz-Øn¬ Db-c߃ Iog-S-°p∂ Sqdnkw B≥Uv tlmkv]n-‰m-en‰n hn`mK-Øn\v ]Xns\m∂v dntkm¿´p-Ifpw tlm´-ep-a-Sßnb Hcp hn]p-e-amb irwJe-bm-Wn∂v tIc-f-Øn-ep-≈-Xv. tUm \Po_v k°dnbmkv \bn-°p∂ A_mZv _n¬tUgvkv 17 ]≤-Xn-Iƒ CXn-t\m-SIw hnP-b-I-c-ambn ]q¿Øn-bm-°n-°-gn-™p. APvam-\nse Fan-td‰vkv kn‰nb-S°w Bdv ]≤-Xn-Iƒ \n¿am-W-Øns‚ hnhn[ L´ß-fn-emWv A©mw Xe-ap-dbpw _nkn-\-kn-te°v cwK-{]thiw sNbvXp-I-gn-™p. _nkn-\-kns‚ NqSpw Nqcpw A\p-`-hn®p hf¿∂ ]n≥X-e-ap-d-Iƒ°v AXn¬ \n∂pw th¿s]-s´mcp PohnXw Nn¥n-°m-\m-hp-am-bn-cp-∂ns√∂v dnbmkv Al-ΩZv A\pkva-cn-°p-∂p. Cfw Xe-ap-dsb _nkn-\kn-te°v hgn \S-Øm-\p≈ thZn-Iƒ krjvSn-°m\pw {ian°m-dp-s≠∂v dnbmkv ]d-™p. amkw-tXmdpw kwL-Sn-∏n°p∂ IpSpw-_-kw-K-a-ßfpw

Xpd∂ N¿®-Ifpw CXn\v klm-bn-°p-∂p. F√m _nkn\kv Xocp-am-\-ßfpw N¿®-bneqsS Dcp-Øn-cn-bp∂ ka-hm-bØnepw IpSpw-_mw-K-߃ XΩn-ep≈ Bfl-_-‘-Ønepw A[n-jvTn-X-am-Ip-tºm-gmWv IpSpw-_-_n-kn-\kv sI´p-dt∏msS Db-c-߃ Xm≠p-∂sX∂v dnbmkv FSp-Øp -]-d-™p. Bh-iy-ta-J-e-I-fn¬ s{]m^-j-W-ep-Isf `c-W-]¶m-fn-I-fm-°m\pw {Kq∏v {i≤n°p-∂p-s≠∂v dnbmkv ]d-™p. 2000 t]¿°v t\cn´v tPmen \¬Ip∂ A_mZv {Kq∏v tIc-f-Øns‚ hnI-k-\Øn\v kmc-amb kw`m-h-\-Iƒ \¬In-bn-´p-s≠∂v dnbmkv ]d-™p.

tUm.\-Po_v k°-dnbmkv

A_mZv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: A≥h¿ lmjnw, dnbmkv Al-Ω-Zv, tUm. \Po_v k°-dn-bmkv

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

93

sI.‰n.kn IpSpw_w

kmtlm-Z-cy-Øns‚ Iq´m-bva-bn¬ IqSp-X¬ Db-c-ß-fn-te°v Ac \q‰m≠p apºv ]n.hn.kman tImgn-t°m´v XpS-°-an´ tIcf {Sm≥kvt]m¿´v Iº\n (sI.‰n.kn)C∂v sshhn-[yam¿∂ taJ-e-I-fn¬ Xe Db¿Øn \n¬°p∂ \nc-h[n ÿm]-\-ß-f-S-ßp∂ IpSpw_ _nkn-\kv {Kq∏m-Wv. {Sm≥kvt]m¿t´-j≥ hyh-kmb-Øn\v ]pXnb ]mX-Iƒ

]n.hn KwKm-[c- ≥

sh´n-Øp-d∂ sI.‰n.-kn-bmWv {Kq∏ns‚ ]XmI hmlI ÿm]\w. Ht´sd sh√phnfnIƒ \nd™ hgn-I-fn-eqsS-bmWv ]n.hn kman sI.‰n.knsb hf¿Øn-s°m-≠p-h∂Xv. C∂v 300 tImSn-bn-tesd cq]-bpsS hn‰p-h-chv t\Sp∂ sI.‰n.kn {Kq∏n¬ 4000tØmfw t]¿ t\cn´pw 10000tØmfw t]¿ ]tcm-£-ambpw tPmen sNøp∂p. ]n.hn.-km-anbpsS B¨a°fmb ]n.hn.-N-{μ≥, ]n.hn. KwKm[-c≥ F∂n-h¿ ]pXnb taJ-e-I-fn-te°v \bn®v hf¿Øn hep-Xm-°nb

sI.‰n.kn {Kq∏n¬ Ct∏mƒ aq∂mw Xe-ap-dbpw I¿a-\n-cX - am-W.v

]e- ta-J-e-bnepw ap≥\n-c-bn¬ t{]m∏¿´n sUh-e-]vsa‚ v, πmt‚-j≥, aoUn-b, hnZym-`ymkw, kn\n-a, tlmkv]n-‰¬, Hmt´m-sam-_o¬, t{SUnwKv XpS-ßnb taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ \nc-h[n ÿm]-\-ß-f-S-ßp∂ {Kq∏v kmtlm-Z-cy-Øns‚ Iq´m-bvabn¬ apºnse hf¿®m-km-[yX-Isf apX-se-SpØv apt∂-dp-Ibm-Wv. thK-Øn-ep≈ hnX-c-Ww, kpc-£n-X-Xzw, hniz-k-\o-b-X, hn]p-e-amb imJm irwJ-e, aqey-h¿[nX tkh-\-߃ XpS-

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

ßn-b-h-bpsS Imcy-Øn¬ C¥y-bnse temPn-ÃnIvkv cwKØv ap≥\n-c-bn-emWv sI.‰n.kn. t{]m∏¿´n sUh-e-∏vsa‚ v cwK-tØ°v {Kq∏v IS-°p-∂Xv 1991emWv. hmWn-Py, `h\ kap-®-b-ß-fpsS {]apJ \n¿Ωm-Xm-°-fmWv C∂v ]n.hn.-Fkv A∏m¿´vsa‚ vkv. sI.‰n.-kn-bpsS amt\PnwKv ]m¿SvW¿ ]n.hn.-N-{μ-\mWv. amXr-`qan Zn\-]-{X-Øns‚ Ub-d-Iv‰dpw amt\PnwKv FUn-‰-dp-amb ]n.hn N{μs‚ `mcy tla-e-X. an\n, ko\, cPo-\, ]n.hn \n[ojv F∂nh¿ a°ƒ. sI.‰n.-kn-bpsS ]m¿SvW¿ Bb \n[ojv amXr`q-an-bpsS Ub-d-Iv‰-dp-am-Wv. sI.‰n.kn {Kq∏nse a‰v kwcw-

sI.‰n.kn IpSpw_w kmc-Yn-Iƒ: ]n.hn. KwKm-[-c≥, ]n.hn.-N-{μ≥, ]n.hn.-\n-[ojv

`-ß-fn¬ hnhn[ Npa-X-e-Ifpw At±lw hln-°p-∂p. an\n sIm®n-bnse ]n.hn.-Fkv tlmkv]n-‰-ens‚ Npa-Xe hln-°p-∂p. sI.‰n.-kn-bpsS ]m¿SvW¿ Bb ]n.hn KwKm-[-c≥ amXr`q-an-bpsS Ub-d-Iv‰dpw ]n.hn.Fkv A∏m¿´vsa‚ vkns‚ amt\-PnwKv ]m¿SvWd- p-am-Wv. a‰v kwcw-`ßfpsS hnhn[ Npa-X-e-Ifpw At±lw hln°p-∂p. sjdn≥ KwKm-[-c\mWv `mcy. sj\p-K, sjKv\, sj¿K F∂n-ßs\ aq∂v a°ƒ. sj\p-K-bpsS `¿Ømhv tUm.P-b-Xn-e-Iv. tUm.hnPn¬ cmlp¬ BWv sjKv\bpsS `¿Ømhv. tUm.k-μo]v {io[-c≥ BWv sj¿K-bpsS `¿Øm-hv.

Top Business Families of Kerala

P P P P P P P P P P P

]n.hn N{μ≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

94

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

Xqt∏-en¬ IpSpw_w ({]n≥kv {Kq∏v)

Hcp ]d s\√n¬ \n∂v _nkn-\kv km{am-Py-Øn-te°v aq∂v ]Xn-‰m≠v apºv Hcp ]d-s\√pw AN-©-e-amb Bfl-hn-izm-khpw ssIap-Xem°n Bcw-`n® I®-hS kwcw-`sØ tImSn-Iƒ hn‰p-hc-hp≈ _nkn-\kv km{am-Pyam-°nb hnP-b-I-Y-bmWv {]n≥kv {Kq∏ns‚ kmc-Yn-Ifmb ‰n.sI A_vZpƒ Icoan\pw ‰n.sI Aao¿ Aen°pw ]d-bm-\p-≈-Xv. Xriq¿ Pn√-bnse amf-°SpØv amºd F∂ {KmaØnse Xqt∏en¬ Ip™p-apl-Ω-Zns‚ a°-fmbn ]nd∂ A_vZpƒ Icoapw Aao¿ Aenbpw sh√p-hn-fn-Isf X®pS®v ITn-\-{]-bXv\w sIm≠v sI´n-∏-SpØ kwcw-`-amWv {]n≥kv {Kq∏v. 1971¬ Hcp ]d s\√n¬ \n∂mWv _nkn-\kv taJ-e-bn-te°v IS-°p-∂-Xv. s\√v IpØn Acn-bm°n hn‰ncp∂ ktlm-Z-c-∑m¿ s\√ns‚ e`yX IW-°n-se-SpØv _nkn-\kv tI{μw Xriq-cn¬ \n∂v ]me-°m-t´°v ]dn®p \´p. Ah-k-c-߃ I≠-dn™p≈ Cu am‰w h≥ IpXn®p-Nm-´-Øn-\mWv hgn-sh-®-Xv. ]me-°mSv XØ-aw-Kew {Kmaw tI{μo-I-cn®v _nkn-\kv \SØn-bn-cp∂ Ch¿ ]n∂oSv AhnsS Xs∂ ÿnc-Xm-a-kam-°n. I¿j-I-cn¬ \n∂v t\cn´v Gs‰-SpØ s\√v hmSI-s°-SpØ Acn-an-√p-I-fn¬ IpØn Acn-bm°n hn]-Wn-bnse-Øn® Ch¿ ]n∂oSv ‰n.sI ssdkv an¬, ss^k¬ jm ssdkv an¬ F∂nh kz¥ambn Bcw-`n-®p. ]me-°mSv Aßm-Sn-bn¬ ae-_m¿

t{SUnwKv Iº\n F∂ kwcw-`Øn\p IqSn XpS-°-an´ Ch¿ 1979¬ ]me-°m´v InWm-t»-cnbn¬ {]n≥kv ^vtfm¿ an¬ ÿm]n-®p-sIm≠v _nkn-\kv cwKØv as‰mcp _p≤n-]q¿hamb Nph-Sp-IqSn sh®p. CtXmsS tKmX-ºp¬∏-∂ßfpsS hn]-Wn-bn-te°v IS∂ {Kq∏v {it≤b {_m≥Umbn amdp-I-bm-bn-cp∂p. {]n≥kv B´, ssaZ, kqNn F∂nh {Kq∏ns‚ {_m≥Uv aqeyw Db¿Øn. tIm´-bsØ Ub-a≠v tdmf¿ ^vtfm¿ an¬ Gs‰-SpØv sX°≥ tIc-f-Ønse hn]-Wnbnepw {Kq∏v IS-s∂-Øn. sshhn-[y-h¬°-c-WØns‚ `mK-ambn hkv{X\n¿am-W-ta-J-e-bn-te°v IS∂ {Kq∏ns‚ Cu cwKsØ BZykw-cw`w Xncp-∏q-cn-em-bn-cp-∂p. {]n≥kv A∏m-c¬kv F∂ Cu kwcw-`-Øns‚ e£yw Ata-cn°-bn-te°pw bqtdm-]y≥ cmPyß-fn-te°pap≈ hkv{X-ßfpsS Ib-‰p-a-Xn-bm-bn-cp-∂p. _nkn-\kv sshhn-[yh¬°-c-W-Øn\v ]pXnb taJe-Iƒ tXSn-s°m-≠n-cp∂ ÿntcm¬km-ln-I-fmb {]n≥kv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ 1996¬ ]me-°mSv ]´m-ºn-bn¬ Ão¬ hm¿°-°-ºn-Iƒ°p≈ Akw-kvIrX hkvXp-°ƒ°mbp≈ \n¿am-W-ime Bcw-`n®p. Cu kwcw-`-Øn\v Np°m≥ ]nSn-®Xv {Kq∏nse ko\n-b¿ P\-d¬ amt\Pcmb kn±n-JmsW∂v A_vZpƒ Icoapw Aao¿ Aenbpw ]d-bp-∂p. \n¿am-W-ta-Je ap≥s]-ßp-an-

{]n≥kv {Kq∏v kmc-Yn-I-fmb ‰n.sI.A_vZpƒ Icow, ‰n.sI.Aao¿ Aen, ss^k¬ jm, A\q]v jm F∂n-h¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

√mØ hn[w IpXn®p ]m™ncp∂ Hcp Ime-L-´-Øn¬ hm¿°-°-ºn-I-fpsS AkwkvIrX hkvXp \n¿amWw Bcw-`n® {]n≥kv ]n∂oSv hm¿°-°-ºn-I-fpsS \n¿am-Wbq-Wn‰pw Bcw-`n-®p. IÆq-cnse sI.Fw Ão¬ Gs‰-Sp-Øp-sIm≠v hm¿°-°ºn-I-fpsS cwKØv Nph-Sp-d∏n® {]n≥kv {Kq∏v 2004¬ ]me-°m´v I©n-t°mSv Sn.Fw.Sn hm¿°-°-ºn-I-fpsS \n¿am-W-Øn-\mbn Z£n-tW¥y-bnse Xs∂ G‰hpw hn]pe-amb ^mIv‰dn ÿm]n-®p. \ho\ kmt¶-XnI hnZy-bp-sS Icp-Øn¬ KpW-ta-∑-bp≈ Sn.Fw.Sn Iºn-Iƒ hn]-Wn-bnse-Øn® {]n≥kv 2007¬ {]n≥kv t^m¿´n-ss^Uv Ão¬ Bcw-`n-®p. Sn.Fw.Sn Ãoens‚ AkwkvIr-X-h-kvXp-°ƒ Cd-°paXn sNøp-∂-Xn-\mbn 2008¬ jm¿P Bÿm-\-am°n A¬ a_vdq¿ F∂ kwcw`hpw Bcw-`n-®p. InS-b‰ s{]m^-jW-en-kØns‚bpw Bflm¿∞-Xbpw HsØm-cp-abp-ap≈ Poh-\°mcpsS kwL-i-‡n-bp-sSbpw IcpØn¬ Ffnb \ne-bn¬ \n∂v h≥InS _nkn-\kv km{am-Pyambn {]n≥kns\ hf¿Øp-Ibm-bn-cp-∂p. A_vZpƒ Icoapw Aao¿ Aenbpw. _‘-߃°v Gsd aqeyw I¬∏n-°p∂ Cu ktlm-Z-c∑mcpsS Pohn-X-]-¶m-fn-I-fmsb-Øn-bn-cn-°p-∂Xv ktlm-Zcn-am-cm-Wv. A_vZpƒ Icoans‚ `mcybmb sal-aqZ

_oK-Øns‚ ktlm-Zcn apØp_o-hn-sb-bmWv Aao¿ Aen hnhmlw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. A_vZpƒ Ico-ans‚ aq∂p a°-fn¬ sa°m-\n-°¬ F≥Pn\o-b¿am-cmb ss^k¬ jmbpw A\q_v jmbpw {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. Cf-b-a-I-\mb A\ojv jm F≥Pn-\o-b-dnwKv hnZym¿∞nbm-Wv. bp.F.-C-bnse {]apJ t_°dn irwJ-e-bmb A¬Jbmw t_°-dn-bpsS kmcYn bqk^v lmPn-bpsS aIƒ Bbni-sb-bmWv ss^k¬ hnhmlw sNbvXn-cn°p-∂-Xv. Bbn-i-bpsS ktlmZcn JZo-P-bmWv A\q-]ns‚ Pohn-X-]-¶m-fn. Aao¿ Aen-bpsS aI-fmb s^_nX AenbpsS `¿Ømhv kpc`n ^vtfm¿ an¬ {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dmb \nkm-dm-Wv. bp.F.-C-bnse {]apJ hmWnPyirwJ-e-bmb FwsI {Kq∏ns‚ sNb¿am≥ A_vZp-≈-bpsS aI≥ jm\-hmkmWv Aao¿ Aen-bpsS c≠m-asØ aI-fmb ko\Øv Aensb hnhmlw sNbvXn-cn°p-∂-Xv.

{]n≥kv {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: ‰n.sI A_vZpƒ Icow (sNb¿am≥, amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) ss^k¬ jm, A\q_v jm (Ub-d-Iv‰¿am¿)

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS OP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA OP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS OP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP OPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALAVTOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERALA KERALATOP TOPBUSINESS BUSINESSFAMILIES FAMILIESIN INKERA KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

95

s\Ãv {Kq∏v

s\Ãv {Kq∏v

ktlm-Z-cß--fpsS HsØm-cp-a-bpsS hnPbw c≠v ktlm-Z-c-ß-fpsS HsØm-cp-a-bpsS hnP-b-Km-YbmWv sIm®n Bÿm-\-ambn 1990¬ XpS°w Ipdn® sF.‰n tkm^v‰vsh-b¿, lm¿Uvshb¿ taJ-e-I-fn¬ C¥y-°IØpw hntZ-iØpw Akq-bmh-l-amb \ne-bn¬ hf¿® ssIh-cn® s\Ãv {Kq∏n-t‚-Xv. temI-{]-ikvX sSIvt\m{Im-‰mb tUm. PmthZv lks\∂ hntZi ae-bm-fn-bp-

tUm.-Pm-thZv lk≥

sSbpw At±-l-Øns‚ _ncpZ[m-cn-bmb GI ktlmZ-c≥ F≥.-P-lmw-Ko-dn-t‚bpw kmc-Yy-Øn¬ s\Ãv {Kq∏v C∂v BtKm-f-X-e-Øn¬ IqSpX¬ Db-c-ß-fn-te°v IpXn--°pI-bm-Wv. HsØm-cp-abpw Xpd∂ Bi-bh - n-\n-ab - hpw Ds≠-¶n¬ IpSpw_ _nkn-\k - n\v GXv Db-cß - s- fbpw Xm≠mw F∂v, tPyjvT ktlm-Zc- s\ ]nXr-Xp-

F≥. Plmw-Ko-¿

ey-\mbn ImWp∂ Plmw-Ko¿ ]d-bp-∂p. ""_nkn-\-kn¬ ]¶m-fn-If - mIp∂ IpSpw-_mw-K߃ XΩn¬ Iq´mb N¿®bpw ]c-kv]c hnizm-k-tØmsS _nkn-\kv kz]v\-߃ ]qhWn-bn-°m≥ Iq´mb ]cn{iaßfpw D≠m-I-Ww. Aßs\ Bbm¬ IpSpw_ _nkn-\-kpIƒ°v GXp-b-c-ßfpw Xm≠m\mIpw'' Plmw-Ko¿ s\Ãv {Kq∏ns‚ A\p-`hw ZrjvSm-¥am°n ka¿∞n-°p-∂p. tIc-f-Ønse Adn-b-s∏Sp∂ BZy-Ime FIvkvt]m¿´¿ Bb a°m¿]n-≈-bpsS t]c-°n-Smß-fmWv Cu ktlm-Z-c-∑m¿. C¥y-bn¬ sIm®n, _mw•q¿, apwss_, ssakq¿ F∂n-hn-S-ß-fnepw P∏m≥, Ata-cn-°, Zp_mbv, Cw•≠v, saIvknt°m, ssN\ XpS-

ßnb \nc-h[n hntZi cmPyß-fnepw kPoh km∂n-[yap≈ Cu {Kq∏v 15 h¿j-ambn 20-˛30 iX-am\w hm¿jnI hf¿® ssIh-cn-®p-sIm-≠mWv apt∂-dp-∂-Xv. sF‰n taJebv°p ]pdsa ^pUv s{]mUIv‰vkv, Irjn F∂o taJ-e-I-fnepw s\Ãv {Kq∏n\v km∂n-≤yap-≠v. Bbn-c°-W°n\v tIc-fo-b¿°v kz¥w aÆn¬ Xs∂ tPmen \¬Inb ÿm]-\-amWv s\Ãv {Kq∏v. temtIm-Øc \ne-hm-cØn¬ {]h¿Øn-°p∂ s\Ãv {Kq∏ns‚ Iº\nIƒs°√mw sF.F-kv.H AwKo-Im-ca- p-≠v. tUm.Pm-thZv lk≥ BWv {Kq∏v sNb¿am≥. sshkv sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ubd-Iv‰dpw Plmw-Ko-dm-Wv. tUm.Pm-thZv lks‚ sSIvt\m-fPn cwKsØ

BtKmf sshZKv[yw tIc-fØns‚ {]tXyI kml-N-cyØn¬ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ i‡-amb t\Xr-Xz-amWv Plmw-Ko¿ \¬In-b-Xv. tUm. PmthZv lks‚ c≠p s]¨a°fpw saUn°¬ s{]m^-j-\n¬ D∂X tkm]m-\-ßfmWv sXc-s™Sp-ØXv. Plmw-Ko-dns‚ Fw._n.F _ncp-Z-[m-cn-bmb aI≥ A¬Øm^v kPo-hambn IpSpw_ _nkn-\kv cwK-Øp-≠v. aIƒ \kv\n≥ hnhm-ln-X-bm-Wv. `¿Øm-hns‚ F√m _nkn\kv sS≥j\pw ]q¿W-ambn a\-kn-em°n Cu _nkn-\kv IpSpw-_Ø - ns‚ sI´p-d∏ - n\pw hf¿®bv°pw Icp-Ømbn {]h¿Øn-°p∂ Hcp amXrIm IpSpw-_n-\n-bmWv Plmw-Kodns‚ `mcy \njn.

Top Business Families of Kerala

kmc-Yn-Iƒ tUm.Pm-thZv lk≥, F≥.-P-lmw-Ko¿

A¯m^v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA


TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS FAMILIES TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

96

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN BUSINESS FAMILIES IN

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ Xøn¬ IpSpw_w (tPm¨kv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv)

kXy-k-‘-amb CS-]m-Sp-Iƒ, aqeym-[n-jvTn-X-amb \ne-]m-Sp-Iƒ IpSpw_ kwcw-`-amb sk‚ v tPm¿Pv Aw{_√ am¿´v ]ncn™-tXmsS 1985emWv tPm¨kv Aw{_√ am¿´v ]ndhn-sb-Sp-°p-∂Xv. IpS hn]-Wn-bn¬ tamUep-I-fpsS sshhn-[yhpw

A{_lmw Xøn¬

D¬∏∂ ta∑bpw sIm≠v {it≤b ÿm\w t\Snb tPm¨kv Aw{_√ am¿´n¬ tUm.G-{_-lm-ans‚ a°fpw tN¿∂-tXmsS {]h¿Ø\ taJe sshhn-[y-am¿∂ cwKß-fn-te°pw hym]n-®p.

tPm¿Pv Xøn¬

IpS-hn-]Wn, Hmt´m-sam_o¬, Ib¿ Ib-‰p-aXn XpSßnb cwK-ß-fn¬ I¿a\nc-XamWv C∂v {Kq∏v. tPm¨kv Aw{_-√, tPm¨kv tlm≠, tPm¨kv ss^t_gvkv F∂nh-b-S-ßnb {Kq∏n\v ]nXmhpw

tPm¨ F Xøn¬

a°fpw AS-ßnb kmc-Yn-Iƒ ka¿∞-amb hf¿®m X{¥ßƒ sa\-bp-I-bm-Wv. tPmk^v Xøn-emWv {Kq∏ns‚ kn.C.-H tPm¿Pv F Xøn-epw, tPm¨.F Xønepw Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv. ""A[n-Imcw F√mh¿°pw IrXy-ambn hn`-Pn®v \¬In-bn-cn°p-∂-Xn-\m¬ `cWw kpK-a-am-Wv. Bscms° Fs¥ms° sNø-W-sa∂ Imcyw hy‡-ambn \n¿h-Nn-®n´p-≠v. ]c-kv]cw hnizkn-°p∂, F¥n-s\bpw t]mkn-‰o-hmbn ImWp∂ kao-]-\amWv Rß-fp-tS-Xv. ]nXm--hns‚ am¿K tPmk^v F Xøn¬

aqey߃ apdp-sI-∏n-Sn®v ambmØ ap{Z ]Xn-∏n® Fw. Nmt°m-]n≈-bpsS ]pXnb Xe-ap-d-bmWv sP.sP I¨s^-Ivj-\-dnsb \bn-°p∂-Xv. _nkn-\kv ]mc-º-cyhpw B[p-\nI amt\-Pvsa‚ v X{¥-ß-fp-amWv Cu {Kq∏ns\ thdn-´p-\n-dp-Øp-∂-Xv. Nmt°m ]n≈-bpsS aI≥ tPmbv ]n tP°_v _ncp-Zm-\¥c _ncp-Zw ]q¿Øn-bm-°n-bXn-\p-tijw _nkn-\-kn-seØn. Ipd-®p-\mƒ \n¿amW cwKØv XpS¿s∂¶nepw ]mbvt°-PnwKv _nkn\kneqsS-bmWv hyh-kmb cwKtØ-°p≈ {]th-i\w. ]n∂oSv tPmbv ]n -tP-°_v I¨s^-Ivj-\dn D¬∏m-Z\ taJ-e-bn-te°v IS-∂p. sP.sP I¨s^-Ivj\-dnss{]-h‰v enan-‰-Uns‚ XpS°w Aß-s\-bm-Wv. C∂v Cu ÿm]\w {]apJ Iº-

\nIƒ°v tSm^n-Ifpw F¢-bdp-Ifpw \n¿Ωn®v \¬Ip∂p. Un{Kn ]q¿Øn-bm-°nbt∏mƒ apX¬ tPmbv ]n tP°_ns‚ aI≥ tP°_v tPmbv _nkn-\-kn-ep-≠v. Iº-\n-bpsS kmcYnbpsS aI-\m-bmepw icn Xmg-sØ X-e-Øn¬ \n∂p Xs∂ Db¿∂p-h-cWw F∂p \n¿_‘ap≈ tPmbv ]n tP°_v _n.tImw Ign™ aI\v \¬In-bXv πm‚nse tPmen-bm-bn-cp-∂p. ]n∂oSv ^n\m≥kn¬ Fw.-_n.F sNbvXp. Fw.-_n.F ]q¿Ønbm-°nb-tijw c≠p-h¿jw c≠v {]apJ Iº-\n-I-fn¬ tPmen sNbvXp. IqSp-X¬ A\p`h-k-ºØv B¿Pn-°pIbpw s{]m^-j-W-enkw F¥mWv F∂v a\-kn-em-°pIbpambn-cp∂p e£yw. AXn\p-tijw tP°_v tPmbv ]mco-knse C.-F-kv.-F-kv.-C.-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

kn-bn¬ \n∂v C‚¿\m-jW¬ A{Kn ^pUv amt\Pvsa‚n¬ Fw.-_n.F FSpØp. AXn-\p-ti-j-amWv _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Ip-∂Xv. ""]T\w Ign™v t\sc Ub-d-Iv‰¿ ÿm\hpw Gs‰SpØv ]Xn-hp-co-Xn-bn¬ {]h¿Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂n√ Fs‚ coXn. XmgsØ XeØn¬ \n∂v km[m-cW Hcp Poh-\-°m-c-s\-t∏m-se-bmWv Rm≥ Db¿∂p h∂-Xv. F√m hn`m-K-ß-fp-sSbpw {]h¿Ø-\ßfpw H∏w Poh-\-°m-scbpw Bg-Øn¬ a\-kn-em-°m-≥ AXv klm-b-I-am-bn. AXn\v hgnIm-Wn-®p-X-∂Xv Fs‚ ]nXm-hm-Wv,'' tP°_v tPmbv ]d-bp-∂p. _nkn-\-kn-¬ kPo-h-am-bt∏mƒ tP°_v tPmbnbpsS {][m-\ -{iaw s{]m^-j-Wenkw \S-∏n-em-°p-∂-Xnepw

\n¿tZ-i-ßfpw XpW-bmIp∂p'' tPmk^v Xøn¬ ]dbp-∂p. ""]nXm-hn\v _nkn-\kns‚ F√m taJ-e-bnepw {]mho-Wy-ap-≠m-bn-cp-∂p. AXv I≠v ]Tn-®mWv Rm≥ ]cn-io-en-®Xv. s{]m^-j-W¬ sshZ-Kv[y-ap≈ hfsc anI® Hcp Soans‚ Iogn¬ D∂-Xamb Hcp {]h¿Ø\ coXnbmWv ChnsS hnI-kn-∏ns®-Sp-Ø-Xv'' At±lw Nq≠n°m-´n. Xøn¬ IpSpw-_-Øns‚ khn-ti-j-X-I-fmbn tPmk^v Db¿Øn-°m-´p-∂Xv kXy-k‘-X-tbm-sS-bp≈ CS-]m-SpIfpw XXzm-[n-jvTn-Xhpw aqeym-[n-jvTn-X-hp-amb \ne-]mSp-I-fp-am-Wv.

sP.sP I¨s^-Ivj-\dn ss{]h‰v enan-‰Uv kmcYn: tPmbv ]n.-tP-°-_v, Um¿en tPmbv, tP°_v tPmbv

I√m-\n-°¬ {Kq∏v (sP.sP I¨s^-Ivj-\-dn)

I¨kv{SIvj≥ cwKØv

tPm¨kv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv kmc-Yn-Iƒ: A{_lmw Xøn¬, tPm¿Pv Xøn¬, tPm¨ F Xøn¬, tPmk^v F Xøn¬

kmt¶-Xn-I-hnZym \ho-IcWØnep-am-bn-cp-∂p. ""s{]m^-j-W-ep-Isf \nb-an®n´v Ah¿°v kzmX{¥yw sImSp-°m-Ø-XmWv s{]m^j-W-enkw IpSpw-_-_n-kn-\kn¬ Ipd-hm-Im-\p≈ {][m\ Imc-Ww. Nne-t∏mƒ RßfpsS Iº-\n-bn¬ Nne Imcyß-ƒ s{]m^-j-W-ep-Iƒ sNøp-∂Xv sX‰m-sW∂v I≠mepw Ah¿ sNbvXv ]Tn°s´ F∂p hnNm-cn-®v Ahsc ssKUv sNøp-I-bmWv Fs‚ coXn. F√m-°m-cyßfnepw kmc-Yn-Iƒ CS-s]Sm≥ \n∂m¬ Iº-\n°v hf¿®-bp-≠m-In√. kv{Sm‰PnIv Unkn-j≥ ta°nwKv t]mep≈ DØ-c-hm-Zs∏´ Imcy-ß-fn-emWv kmc-Yn-Iƒ CS-s]-tS-≠-Xv,'' tP°_v tPmbv ]d-bp-∂p. tPmbv ]n.tP°_v tIme-t©cn saUn-°¬

tImsf-Pns‚ sk{I-´-dn-bm-Wv. AXn-\m¬ At±lw Bip-]{Xn-bpsS Imcy-ß-fp-ambn Xnc°n-em-bn-cn-°pw. `mcy Um¿en tPmbv FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dIv‰-dm-Wv. tP°_v tPmbnbpsS `mcy kqk≥ tP°_v lyqa≥ dntkm-gvkkv hn`m-KØn-s‚ NpaX-e-bmWv hln°p-∂-Xv. IpSpw_w apgp-h≥ _nkn-\kn¬ kPo-h-am-sW¶nepw ho´n¬ _nkn-\kv Imcy-߃ kwkm-cn-°p∂ ]Xnhv Ch¿°n√. tlm´¬ C‚¿\m-j-Wens‚ kmc-Yn-I-ƒ ChcpsS ASpØ _‘p-°-fm-Wv. BgvN-bn-sem-cn-°¬ F√mhcpw tN¿∂v Bcp-sS-sb¶nepw ho´n¬ HØp-tN-cpI ]Xn-hm-Wv.

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

97

sslk¨ {Kq∏v

ss]øq-c-bn¬ IpSpw-_w (sslk¨ {Kq∏v)

hnZy Xs∂ [\w IÆn√m-Øh- t\ IÆns‚ hne-bd- n-bq. kml-Nc- y-߃ aqew hnZym-`ymkw Ggmw ¢mkn¬ Ah-km-\n-∏n-t°≠n h∂ Hcp km[m-cW - ° - m-c≥ JØ-dnepw tIc-fØ - nepw sI´nbp-b¿Øn-bXv hn]p-ea- mb Hcp _nkn-\kv temIw. ]t£ Adn-bs- ∏-Sm≥ B{K-ln-°p-∂Xv hnZym-`ym-k t- a-Je - b - n¬ sNbvX Imcy-ßf- psS t]cn-epw. ae-_m¿ taJ-eb - n¬ tlm´¬, Hmt´m-sam-_o¬ taJe-bn¬ i‡-amb km∂n-[yamb sslk¨ {Kq∏ns‚ kmcYn ]n.]n sslZ¿

lmPnbpw Iq´cpw tN¿∂v ]SpØp-b¿Øn-bn-cn-°p∂ sF.C.Fkv FUyp-t°-jW - ¬ C≥Ãn-‰yq´ns‚ e£yw F¬.sI.Pn apX¬ Fw.sSIv hscbp≈ hnZym-`ymkw Hcp IpS-°o-gn¬ sIm≠p-hc- pI F∂-Xm-Wv. tImgn-t°ms´ Zbm-]pcw FUyq-t°-jW - ¬ C≥Ãn-‰yq-j≥kns‚ {]knU‚ v IqSn-bmb sslZ¿ lmPn X\n°v t\Sm-\m-ImsX t]mbXv kaq-lØ - n\v \¬IpI-bm-Wv. kz{]-bX - v\Ø - m¬ At±lw sI´n-∏S- pØ _nkn\kns‚ ta¬t\m´ Npa-Xe

a°-fmb ss^k¬, Pam¬, A≥h¿, BjnJv F∂nh¿°pw. 1962 P\p-hcn H∂n-\mWv ss]øq-cb - n¬ sslZ¿ lmPn Pohn-Xa- m¿Kw tXSn JØ-dnte°v ]pd-s∏-Sp-∂X - .v AhnsS _‘p-hns‚ IS-bn¬ skbv¬kvam\mbn XpSßn ]cnN-bk - º - Øv t\Sn. H∏w _‘ßfpw hf¿∂p. 1978¬ JØdnse A¬ \mk-dn¬ Hcp sjbvJns‚ IqSn klm-bØm¬ kz¥-ambn IS XpS-ßn. ]n∂oSv ]Sn-]S- n-bm-bp≈ hf¿®-bm-bn-cp-∂p. dbm-\nepw JØ¿ Fb¿t]m¿´n\p kao-]hpw ^manen

kmc-Yn-Iƒ: ]n.]n sslZ¿ lmPn (sNb¿am≥), ss^k¬ (No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-k¿), Pam¬, A≥h¿, BjnJv ^pUv sk‚-dns‚ hn]p-ea- mb kq∏¿ am¿°-‰p-Iƒ XpS-ßn. Nn°≥, ao‰v, _´¿, Nokv _nkvI‰v XpSßn H´-\h - [n `t£ym¬∏-∂ß - f- psS JØdnse samØ-°® - h - S- ° - m¿ IqSnbmWv {Kq∏v C∂v. kz¥w a°ƒ°pw JØdnse a‰v ae-bmfn Ip´nIƒ°pw anI® hnZym-`ymkw \¬Im≥ C¥y≥ kvIqƒ ÿm]n-°p-∂-Xn\v ap≥ssIsb-SpØ sslZ¿ lmPn aqØ-a-I-\mb ss^k-ens\ Ggmw hb-kn¬ JØ-dnte°v H∏w Iq´n. IqsS \n¿Øn hnZym-`ym-khpw H∏w _nkn-\-kns‚ a¿ahpw ]Tn∏n-®p. C∂v {Kq∏ns‚ No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-kdpw P\-d¬ amt\-P-dp-amWv ss^k¬. X\n-°n-√mØ hnZym-`ymk-Øns‚ Ipdhv a°-fn-eqsSbpw Ct±lw \nI-Øn. B¨a-°-sf√mw _nkn-\kv amt\-Pvsa‚nepw sF.‰n taJe-bn-ep-sa√mw hntZi _ncp-Z߃ t\Sn-b-h-cm-Wv. GI-

a-Iƒ \ko-asb hnhmlw sNbvX-b-®n-cn-°p-∂Xpw as‰mcp {]apJ _nkn-\kv IpSpw-_-Øn-te°v Xs∂. tIc-f-Ønse _nkn-\-kpIƒ°v sslZ¿ lmPn t\XrXzw \¬Ip-tºmƒ JØdnse {]h¿Ø-\-߃ a°ƒ GtIm-]n-∏n-°p-∂p. aq∂masØ aI≥ A≥h-dn\v kz¥ambn sF.‰n kwcw-`-hp-ap-≠v. 1986emWv sslk¨ tImgn-t°ms´ tlm´¬ taJe-bn¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n°p-∂-Xv. a‰v ]¶m-fn-I-tfmsSmØv Imen-°‰v Sh¿ F∂ tlm´epw Bcw-`n-®p. Sm‰bpsS Uoe¿jn∏v t\Sn sslk¨ tamt´mgvkv Hmt´msam-_o¬ taJ-e-bn-te°pw IS-∂p. sI‚In ss{^Uv Nn°-Wns‚ a{Zmkv {^mss©-knbpw Ch-cm-Wv. sI.F-^v.-kn-bpsS tIc-fØnse {^mss©-knbpw Ch¿ t\Sn-°-gn-™p.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

]n.]n sslZ¿lm-Pnbpw IpSpw-_mw-Kß - fpw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

98

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

sIm´p-Im-∏n≈n ]pXp-a\ IpSpw_w (eqWm¿ {Kq∏v)

[oc-amb Nph-Sp-sh-∏p-I-fp-ambn apt∂m´v I¿jI IpSpw-_-Øn¬ \n∂v F≥Pn\ob-dnwKv _ncp-Z-hp-saSpØv _nkn-\-kn-te°v Cdßp-tºmƒ sFkIv tPmk^ns‚ ap∂n¬ FXn¿∏p-Iƒ am{X-amWv D≠m-bn-cp-∂-Xv. Bfl-hn-izmkw am{X-am-bncp∂p Icp-Øv. A∂sØ sFkIv tPmk-^ns‚ [ocamb Nph-Sp-sh-∏p-IfmWv C∂v Ct±-l-Øns‚ a°ƒ°pw Cfb ktlm-Z-c-߃°pw apt∂m´v IpXn-°m≥ {]tNm-Z\-ta-Ip-∂-Xv. ]nXm-hn¬ \n∂v e`n-°p∂ A\p-`h]mT-߃ Hcp amt\-Pvsa‚ v ¢mkn¬ \n∂pw e`n-°mØ Aaq-eyamb Adn-hp-I-fm-sW∂v a°fmb Pp_nbpw sPkpw Htc kzc-Øn¬ ]d-bp∂p. 1975¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncp-Z-sa-SpØ tijamWv sFkIv tPmk^v _nkn-\-knte-°n-d-ßp-∂-Xv. Adn-b-s∏Sp∂ tUmIvS-dm-bn-cp∂p Ct±l-Øns‚ ]nXmhv ]n.‰n tPmk^v. Cf-b- k-tlm-Z-cß-fmb _mÃn≥ tPmk-^v, tPm¨k¨ tPmk^v F∂n-

hcpw sFkIv tPmk-^ns‚ ]mX kzoI-cn®v _nkn-\-kn-seØn. F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncp-Z[m-cn-I-fmb Ccp-hcpw ssakq¿ ^mIv‰-dn-bpsS Npa-Xe Gs‰-SpØp. {Kq∏ns‚ _mKv Unhnjs‚ Npa-Xe tPm¨ks‚ `mcy do\ tPm¨k-\m-Wv. {Kq∏ns‚ Im™n-c-∏-≈n-bnse ^mIv‰-dn-bpsS Npa-Xe sFk°ns‚ `mcym-k-tlm-Z-c-∑m-cmb Ip´n-®≥ sI.-\-S-°en\pw hn≥kv sI.-\-S-°en\p-am-Wv. tIc-f-Ønse ]mZ-c£m hn]-Wn-bn¬ kPoh km∂n-[yam-Im≥ Ign-™p-sh-∂-XmWv eqWm-dns‚ G‰hpw henb t\´w. ]n∂oSv IpS, _mKv F∂nh-bpsS \n¿am-W-Ønte°pw IS-∂p. tIc-f hn]Wn ]nSn-®-S-°n-b -tijw a‰v -kwÿm-\-ß-fnepw kPo-h-km-∂n[y-am-Im≥ eqWm¿ {Kq∏n\v Ign-™p. Ct∏mƒ hnhn[ cmPy-ß-fn-te°v D¬∏-∂-߃ Ib‰n Ab-°p-∂pap≠v. Fw.-_n.F ]T\w ]q¿Ønbm-°n-b-Xn-\p- tijw 2000-ØnemWv sFkIv tPmk-^ns‚

aqØ-a-I≥ Pp_n sFkIv eqWm-dn-se-Øp-∂-Xv. _nkn-\kn¬ Ct±-l-Øn\v F√m ]n¥p-Wbpw \¬Ip∂ `mcy So\ Pp_n-bmWv eqWm¿ IpSI-fpsS Unssk-\nwKv \S-Ønbncn-°p∂Xv. Cf-b-a-I\pw Fw.-_n.F _ncp-Z-[m-cn-bp-amb sPkv sFkIpw kPo-h-ambn Ct∏mƒ _nkn-\-kn-ep-≠v. amk-Øn-sem-cn-°ep≈ F√m-h-cp-sSbpw Hcp-an-®p-IqS¬ _nkn-\-kpw IpSpw__‘-ßfpw kpZr-Vam-°m≥ klm-bn-°p-∂-Xmbn Pp_n sFkIv Nq≠n°mWn°p-∂p. _nkn-\knse ]pXp-a-bm¿∂ Bi-bßfpw Dcp-Øn-cn-bp-∂Xv NqtSdnb CØcw N¿®-I-fn-em-Wv. ""sNdp∏w apXte _nkn\kns‚ Hmtcm hi-ßfpw Adn-™mWv hf¿∂-Xv. AXpsIm-≠p-Xs∂ ]T-\-tijw _nkn-\-kn-te-°n-d-ßn-bt∏mƒ {]tXy-In-s®mcp ]cn-ioe-\-Øns‚ Bh-iy-ap-≠m-bn√,'' ]Tn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Imew apX¬ _nkn-\-kn¬

kn_n¬, Pqen, sFkIv tPmk-^v, Pp_n, So\, tacn-°p´n sFk-Iv, sPkv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

kPo-h-ambn CS-s]-Sm-dp-≠m-bncp∂ Pp_n sFkIv ]d-bp∂p. ]nXm-hns‚ Akm-am-\yamb A¿∏-W-t_m-[w, Imcy߃ hne-bn-cp-Øm-\p≈ kn≤n XpS-ßnbhsbms° Bcm-[-\-tbm-sS-bmWv Pp_n ho£n-°p-∂-Xv. {Kq∏n¬ Hmtcm hn`m-KßfpsSbpw Npa-Xe hnhn[ taJ-e-I-fn¬ {]mho-Wy-ap≈ s{]m^-j-W-ep-I-sf-bmWv G¬∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. AXn\m¬ s{]m^-j-W-enkw ]q¿W-ambn \S-∏n-em-°m-\mIp∂p.

eqWm¿ kmcYnIƒ: sFkIv tPmk^v (sNb¿am≥ B≥Uv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) Pp_n sFkIv sPkv sFkIv

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

Nmc-¶m´v {Kq∏v Hm^v Iº-\okv kmcYnIƒ: kn.B¿ tZh-cm-P≥, kn.B¿ kpKp-W≥, kn.sI tZh-Z-Øv, kn.kn {]Im-iv, ‰n.Fkv kenw, kn.]n hmk¥n AΩ, kn.B¿ Pb-cmPv

]mc-º-cysØ apdpsI ]nSn®v Hcp-a-tbmsS F

kn.B¿ tZh-cm-P≥

kn.B¿ kpKp-W≥

`mcXv GP≥ko-kv, Nmc-¶m´v I¨kv{S-£≥kv, Nmc-¶m´v t^{_n-Ivkv, Aae πmt‚j≥kv, XpS-ßn-bh ASßp∂ {Kq∏ns‚ XpS°w 1925emWv. A∂mWv sI.sI thep _nkn-\-kn\v XpS-°-anSp-∂-Xv. ]n∂oSv At±-lØns‚ aI≥ kn.hn cmP-∏≥ _nkn-\-kns\ \ho-I-cn-°pIbpw iIvXn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXp. ktlm-Z-c-∑m-cmb kn.hn

kn.sI tZh-Z-Øv

Ip™n-°p-´≥, kn.hn NnZw-_c≥, kn.hn taml-\≥ F∂n-h¿ {Kq∏ns\ hnI-kn-∏n°m\pw Ib-‰p-aXn t]mep≈ taJ-e-I-fn-te°v Nph-Spsh®v-hf¿® Xzcn-X-am-°m\pw th≠ ]n¥pW \¬In. tIc-f-Ønse Ib¿ hyhkm-bsØ B[p-\n-I-h¬°-cn°m≥ ap≥ssI FSpØ {Kq∏p-I-fn-sem-∂mWv Nmc-¶m´v {Kq∏v. kn.hn cmP-∏s‚ ac-W-

kn.kn {]Im-iv

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

99

Nmc-¶m´v IpSpw_w (Nmc-¶m´v {Kq∏v Hm^v Iº-\o-kv)

´c Zim-_vZsØ ]mc-ºcy-ap≈ _nkn-\kv IpSpw-_amWv tN¿Ø-e-bnse IWn-®p-Ip-f-ß-c-bn-ep≈ Nmc-¶m´v IpSpw-_w. IpSpw-_Ønse ]e- X-e-ap-d-I-ƒ hf¿Øn-s°m-≠p- h-∂ -XmWv sshhn-[y-am¿∂ taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn-°p∂ Nmc-¶m´v {Kq∏v Hm^v Iº-\o-kv. Nmc-¶m´v Ib¿ am\p-^m-IvN-dnwKv Iº-\n,

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

sØ-Øp-S¿∂v 1982¬ At±-lØns‚ aI≥ kn.B¿ tZh-cm-P≥ {Kq∏ns‚ Npa-Xe Gs‰-Sp-Øp. AtXmsS Iº\n hf¿®-bpsS ]pXnb Db-c߃ Iog-S-°n. Ign™ 12 h¿j-ambn Pntbm-sS-Ivssìkns‚ Ib-‰p-a-Xn-bn¬ C¥y-bn¬ H∂mw ÿm\w sF.F-kv.H 9001, sF.F-kv.H 14001 k¿´n^n-t°-j-\p-Iƒ t\Sn-bn-´p≈ Nmc-¶m´v {Kq∏n-\m-sW∂v

‰n.Fkv kenw

kn.]n hmk¥n AΩ

tZh-cm-P≥ Ah-Im-i-s∏Sp∂p. tZh-cm-P-\mWv {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿. At±-l-Øns‚ ]nXr ktlm-Zc ]p{X-∑m-cmb kn.B¿ kpKp-W≥, kn.sI tZh-Z-Øv, kn.kn {]Im-iv, ‰n.Fkv kenw, ]nXm-hns‚ ktlm-Z-cn-bmb kn.]n hmk¥n AΩ, kn.B¿ Pb-cmPv F∂n-h¿ Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

kn.B¿ Pb-cmPv

koamkv shÕnwKv If-Ivj≥kv,

Imtcm-Øp-IpSn IpSpw_w (koamkv shÕnwKv IfIvj≥kv {Kq∏v)

kmc-Yn-Iƒ: Pem¬, Ip™p-ap-l-Ω-Zv, Aen-bm¿, kp[o¿, jao¿

s{S≥Up-I-fpsS XpS-°-°m¿ Plv\mc, anIvkv B≥Uv am®v, tIm´¨ s^Ãn-h¬, ]n¶v B≥Uv ]¿∏nƒ s^Ãnh¬, I¿°n-S-I°n-gn-hv... hkv{X-hym-]mc taJ-e-bn¬ kPoh km∂n-[y-amb koamkv {Kq∏n\v Hcn-°epw Hm^v kok¨ Fs∂m∂v D≠m-Im-dn-√. F∂pw

{Inbm-fl-I-ambn Nn¥n-°p-∂p, thdn´ hgn-bn-eqsS \S-°p-∂p. CXv Ch¿°v Fßs\ km[n°p∂p F∂-dn-b-W-sa-¶n¬ Cu Iº-\n-bpsS kmc-Yn-IfpsS s]cp-ºm-hq-cn-ep≈ IpSpw-_-ho-´n-te°v H∂p t]mI-Ww. ktlm-Z-c-∑m¿ XΩn¬ \o≠ N¿®bnem-Wv. ]pXp Bi-b-߃ hncn-bp∂Xv Cu N¿®-bn-em-Wv. ]n∂oSv IpSpw_-hn-tijhpw

]d™v AØm-ghpw Ign®v IpSpw-_-sØbpw Iq´n ktlmZ-c-߃ Ah-c-h-cpsS hoSp-Ifn-te°v t]mIpw. ]nXmhv sI.F.]coXv s]cp-ºm-hq-cn¬ koamkv sSIvssìkv XpS-ßns°m≠mWv _nkn-\-kn\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. hkv{X-ßfpsS samØ-hym-]m-c-ØneqsSbm-bn-cp∂p XpS-°w. AXn-\ptijw tÃj-\dn D¬∏-∂ßfpsS samØ-hym-]mcw Bcw-`n-®p. s]cp-º-mhq-cn¬ Xs∂ aq∂p-\n-e-I-fn-¬ hnim-e-amb sI´n-S-Øn¬ koamkv shÕnwKv If-Ivj\v XpS-°-an´-tXmsS shÕnwKv IfIvj≥kv F∂ Bibw Xs∂ koamkv {Kq∏v tIcf-Øn\p kΩm-\n-°p-I-bmbn-cp-∂p. AXp-hsc t]cns‚ IqsS sSIvssìkv Ft∂m at‰m Bbn-cp∂p XpWn°-S-I-fpsS \ma-߃.

XpS¿∂v A¶-am-en-bnepw Bep-h-bnepw koamkv shÕnwKv If-Ivj≥kv F∂ t]cn¬ tjmdq-ap-Iƒ Bcw-`n-®p. 1989-HmsSbmbn-cp∂p sI. F.]co-Xns‚ ac-Ww. C∂v Ct±-l-Øns‚ a°-fmb Pem¬, Ip™p-ap-l-Ω-Zv, Aen-bm¿, kp[o¿, jao¿ F∂n-h-sc√mw _nkn-\-kn¬ kPo-h-am-Wv. aqØ ktlm-Zc≥ Pem¬ tÃj-\dn D¬∏∂-ßfpsS samØ-hn¬∏-\-bnemWv {i≤ tI{μo-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv. A¶-am-en-bnse tjmdq-ans‚ Npa-Xe kp[o-dn\m-Wv. ""_nkn-\-kn¬ hn´p-ho-gvNIƒ {][m-\-am-sW∂v ]nXmhv ]d-™p-X-cp-am-bn-cp-∂p. H∏w sX‰p-Ifpw Nq≠n-°m-Wn®v X∂n-cp-∂Xv ]n∂o-Sp≈ hf¿®-bn¬ Gsd klm-bn-®p,'' Ub-d-Iv‰¿ sI.]n.kp[o¿ ]d-bp-∂p. ]c-kv]-c-ap≈ kXy-k-‘X

IpSpw-_-_n-kn-\-kn¬ Gsd {][m-\-am-sW∂pw Ct±lw Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. F√m sh≈n-bm-gvN-Ifnepw ktlm-Z-c-ßfpw AhcpsS `mcy-amcpw Ip´n-Ifpw s]cp-ºm-hq-cnse IpSpw-_-ho´n¬ HØp-tN-cpw. _nkn-\kns‚ `mhn-]-≤-Xn-Iƒ Xocpam-\n-°p-∂-Xv Cu IqSn-°m-gvNbn-em-Wv. H∏w IpSpw-_mw-K߃ XΩnepw Ip´n-Iƒ XΩnep-ap≈ Hcpa \ne-\n¿Øp-∂Xnepw Cu IqSn-°m-gvN-Iƒ°v Gsd {]m[m-\y-ap-s≠∂v koam-kns‚ kmc-Yn-Iƒ hy‡-am-°p-∂p. {Kq∏n¬ samØw 700-Hmfw Poh-\-°m-cp-≠v. Npa-X-e-Iƒ hoXn-®p-sIm-SpØv F√m {]h¿Ø-\-ßfnepw Poh-\°msc ]¶m-fn-I-fm-°m≥ Ch¿ {]tXyIw {i≤n°p∂p. 2010 G{]n-temsS sXmSp-]p-gbn¬ hnim-e-amb tjmdqw k÷o-I-cn-°m-\mWv {Kq∏ns‚ ASpØ ]≤Xn.

sI.]n.-kp-[o-¿ IpSpw-_mw-K-ß-tfm-sSm∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

100

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

Ipf-ßc IpSpw_w (te_¿ C¥y {Kq∏v)

hnZym-`ym-k- cw-KsØ am‰n adn® IpSpw_w tIc-f-Ønse hnZym-`ymk cwKØv kz¥-amb CS-s]-S-epI-fn-eqsS {it≤b ap{Z ]Xn∏n® IpSpw-_-amWv te_¿ C¥y {Kq∏ns‚ hnPb in¬∏nI-fmb Ipf-ßc ^manen. hnPb-I-c-amb {]h¿Ø\Øns‚ cPX Pq_nen BtLmjn°p∂- te-_¿ C¥y-bn¬ s^Ud¬ kwhn-[m-\-am-Wv F∂v IpSpw-_mw-K-߃ ]dbpw. C¥y-bnse kwÿm-\-߃°v ]e- Im-cy-ß-fnepw ]cn-]q¿W kzmX-¥y-ap-≈-Xp-t]m-sete_¿ C¥y {Kq∏ns\ Db-cß-fn-te°v \bn-°p∂ Ipfßc ^man-en-bnse Hmtcm AwK-Øn\pw _nkn-\kv \SØn-∏n¬ ]cn-]q¿W kzmX{¥yw \¬In-bn-cn-°p∂p. F√m-h¿°pw Ah-c-h-cpsS I¿a taJ-e-Iƒ hy‡-ambn hn`-Pn®p \¬In-bn-´p≠v. B taJ-e-I-fn¬ DNn-X-amb Xocpam-\-߃ Hmtcm-cp-Ø¿°pw kz¥w \nebv°v FSp-°mw. tPm¿Ppw B¨a-°fpw Hcp ho´n-emWv Xma-kn-°p-∂-Xv. ho´n¬ _nkn-\kv kwkm-cn°-cp-sX∂ hnet°m kwkmcn®ncn°-W-sa∂ \btam te_¿ C¥ybv°v C√. hfsc Npcp-ßnb apS-°papX-en¬ tPm¿Pv Ip-f-ßc XpS-ßnb ]mc-e¬ tImsf-

Pn¬ \n∂mWv ]ªn-t°-j≥, hnZym-`ym-kw, Sqdnkw XpSßnb taJ-e-I-fn¬ ]S¿∂p-]¥-en® te_¿ C¥y {Kq∏ns‚ DZ-bw. B¨a-°ƒ c≠p-t]cpw Xß-fpsS Ignhv sXfn-bn-®-tXmsS Ahsc _nkn-\-kns‚ temI-tØ°v tPm¿Pv Iq´n-s°m-≠p-h-cpIbpw Ccp-h¿°pw DØ-c-hm-ZnØ-߃ G¬∏n-®p-sIm-Sp°pIbpw sNbvXp. ""tIc-fØns‚ _nkn-\kv temIØn\v Ipf-ßc IpSpw-_Øns‚ G‰hpw henb kw`mh\ GXm-sW∂pw tNmZn-®m¬ GXp -sh-√p-hn-fnbpw Gs‰-Sp°m≥ Ignhpw N¶q-‰hpw Bfl-hn-iz-k-hp-ap≈ a°sf kw`m-h\ sNøm≥ Ign-™XmWv F∂mWv Fs‚ DØcw'', tPm¿Pv Ipf-ßc ]dbp-∂p. ]mc-e¬ tImsf-Pn¬ tPm¿Pv Ip´n-Iƒ°v sImSp-Øncp∂ ]T\ klm-bn-Iƒ kao]sØ a‰p A[ym-]-Icpw clky-ambn D]-tbm-Kn-°m≥ XpSßn-btXmsS-bmWv CXns\ ]pXnb Hcp _nkn-\kv Bibam°n tPm¿Pv am‰n-b-Xv. AØcw ]T\ klm-bn-Iƒ {]kn-≤o-I-cn-°p∂ te_¿ C¥y F∂ amkn-I- XpS-ßnbm¬ h≥ hnP-b-am-bn-cn-°p-

tPm¿Pv Ip-f-ßc IpSpw-_mw-K-߃s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

sa∂ At±-l-Øns‚ IW-°pIq-´¬ A£-cm¿∞-Øn¬ icn-bm-bn. ]n∂oSXv tIc-fØnse hnZym¿∞n-I-fpsS hnPba{¥-am-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. C∂v 15 e£-Øn-tesd tIm∏nI-fpsS {]Nm-c-ap≠v te_¿ C¥y amkn-I-bv°v. _nkn-\-kns‚ F√m- Imcy-ßfpw a°ƒ sNdp∏w apXte I≠p-h-f¿∂-XpsIm≠pXs∂ Ah-cpsS _nkn-\-kn-te-°p≈ {]th-i\hpw A\m-bm-k-am-bn. ""Fs∂bpw Fs‚ _nkn-\-kns\bpw hfsc ASpØv I≠psIm-≠mWv Ah¿ hf¿∂p h∂Xv AXp-sIm≠v F\n°v Ahsc {]tXy-In®v H∂pw ]Tn-∏n-t°-≠n -h-∂n√'', tPm¿Pv Ipf-ßc hy‡-am°p-∂p. a°ƒ hf-cp-Ibpw Ign-hpIƒ {]I-S-am-°p-Ibpw sNøp∂-tXmsS ]nXm-°-∑m¿ _nkn\-kn¬ Ign-bp-∂{X iq\y-am-IW-sa∂v tPm¿Pv Nq≠n-°m-´p∂p. P\-td-j≥ Kym∏n-t‚Xmb {]iv\-߃ D≠m-Imw. ]nXm-°-∑m¿ AXv a\-knem°n {]Xn-I-cn-°-Ww. -At±lw hy‡am-°p-∂p. hn.sP tPm¿Pv Ipf-ß-cbmWv {Kq∏v sNb¿am≥, `mcy tdmkΩ tPm¿Pv sshkv sNb¿am≥.

Ccp-hcpamWv hnhn[ hnZym`ymk ÿ]-\-ß-fpsS {]h¿Ø-\-߃°v Np°m≥ ]nSn-°p∂Xv. kt¥m-jv, cmtPjv, kpP, emen F∂n-h-cmWv a°ƒ. kt¥mjv tPm¿Pv Ipfß-c amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ BWv. At±-l-Øns‚ `mcy tkm¨kn. cmtPjv tPm¿Pv Ipf-ßcbmWv FIvkn-Iyq-´nhv Ub-dIv‰¿, `mcy Sn\p. kpP tPm¿Pv, te_¿ C¥y ]ªnIv kvIqfns‚ {]n≥kn-∏¬ BWv , `¿Ømhv kPn tXma-kv Ub-t\mh {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-dIv‰¿ BWv. emen tPm¿Pv AarX C≥Ãn-‰yq´v Hm^v saUn-°¬ kb≥k-kn¬ A[ym-]n-IbmWv. `¿Ømhv tUm.-tPm¿Pv tPmk-^v, tXhc Fkv.-F®v tImsfPv A[ym-]I≥.

te_¿ C¥y {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tP¿Pv Ipf-ßc, kt¥mjv tPm¿Pv, cmtPjv tPm¿Pv

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V IN KERALA V

TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

shÃvt^m¿´v tlmkv]n-‰¬ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ sI.Fw taml≥Zmkv (am-t\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) Pb{io taml≥Zmkv, tUm. Zo] taml≥, tUm. tZ\n taml≥, [t\jv taml≥ (U-b-d-Iv‰¿am¿)

BXpc tkh\ cwKsØ Cf-ImØ tIm´ bn¬ BXp-c-tk-h-\-Øn-\mbn as‰mcp tIm´ sI´n-bncn-°p-IbmWv Imfn-I-≠≥ amap-hns‚ aI≥ taml≥Zm-kv. shÃvt^m¿´v Bip-]{Xn

{Kqs∏∂ kwcw-`-Øn-eqsS taml≥Zmkpw IpSpw-_hpw P\-߃t°-Ip∂Xv anI® NnIn¬km kuI-cy-ß-fm-Wv. CXv BXp-c-tk-h\ cwKsØ ap≥\nc

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

101 17

Imfn-I-≠≥ IpSpw_w (shÃv t^m¿´v Bip-]{Xn {Kp∏v)

Xriqcnse ]Sn-™m-d-t°m-´-

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

{_m≥Umb shÃvt^m¿´ns‚ kmc-Yn-°p-≈Xv F≥Pn-\o-bdnwKv ]›m-Ø-e-am-Wv. sa°m\n-°¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv Untπma t\Snb tijw C¥ybnepw Kƒ^n-ep-ap≈ \nc-h[n Iº-\n-I-fn¬ tkh-\-a-\pjvTn® taml≥Zmkv 1974emWv kz¥-ambn _nkn-\kv kwcw`w Bcw-`n-°p-∂-Xv. bp.F.C Bÿm-\-ambn t{SUnwKv, tIm¨{SmIv‰v taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn® taml≥Zmkv 1985¬ Xs‚ _nkn-\kv tIcf-Øn-te°v IqSn hym]n-∏n-°pbm-bn-cp-∂p. shÃvt^m¿´v tlmkv]n-‰¬ {Kqs∏∂ Iº\n cq]o-I-cn® taml≥Zm-kns‚ tIc-f-Øns‚ BZysØ kwcw`amWv Xriqcnse ]Sn-™msd

tIm´-bnse shÃv t^m¿´v Bip-]-{Xn. 250 InS-°-fp≈ aƒ´n kvs]jm-en‰n Bip]{Xn-bm-Wn∂v shÃvt^m¿´v. ]n∂oSv BXn-tY-bXz hyhkm-b-ta-J-e-bn-te°v IS∂ {Kq∏v 2000-Øn¬ t^m¿ Ãm¿ tlm´-emb IrjvW C≥ Kpcp-hm-bq-cn¬ Bcw-`n-®p. 2002¬ ]q¶p-∂Øv 300 InS-°fp≈ shÃv t^m¿´v ssl sSIv tlmkv]n-‰¬ enan-‰Uv Bcw-`n-®p-sIm≠v {Kq∏v BXpc-tk-h\ taJ-e-bnse km∂n[yw i‡-am-°n. ]n∂oSv hnZym-`ymk taJe-bn-te°v {]h¿Ø\w hym]n-∏n® {Kq∏ns‚ Cu Znibn-ep≈ BZy ÿm]-\-amb shÃv t^m¿´v A°m-Uan t^m¿ lb¿ FUyq-t°-j≥ Xriq-cn-\-SpØv t]mt´m-cn¬ {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. Fw.-

_n.-F, Fw.-kn.-F, Fw.-F-®v.F, _n.-Fkv kn \gvknw-Kv, t]mÃv t_knIv _n.-Fkv kn \gvknw-Kv, Pn.-F≥.-Fw, ]mcm-sa-Un-°¬ tImgvkpIƒ, tlm´¬ amt\-Pvsa‚ v XpSßn H´-\-h[n s{]m^-jW¬ tImgvkp-Iƒ ChnsS \S-Øp-∂p-≠v. 2004¬ ]c-º-cm-KX Bbp¿thZ NnIn¬kbv°mbn Bbq¿thZ Bip-]-{Xnbpw {Kq∏v Bcw-`n-®p. _nkn-\kn¬ taml≥Zm-kn\v ]n¥pW-tbIn C∂v `mcybpw a°fpw cwK-Øp-≠v. `mcy Pb{io taml≥Zmkv {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰-dm-Wv. a°fmb tUm. Zo] taml≥, tUm. tZ\n taml≥, [t\jv taml≥ F∂n-hcpw {Kq∏ns‚ Ub-d-Iv‰¿am-cm-Wv.

Top Business Families of Kerala

OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

sI.Fw. taml≥Zmkv IpSpw-_mw-K-߃s°m∏w

CS-t»cn {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: C.sP tUhnkv, amKn tUhn-kv, anYp≥ tUhnkv

CS-ticn {Kq∏v

AXnYn tZthm `hx Im™qcnse CS-t»cn XdhmSv F∂pw cm{Xn Gsd sshIntb Dd-ßn-bn-cp-∂p-≈q. Ahn-SpsØ _nkn-\-kp-Imcmb \mev ktlm-Z-c-∑m¿ A∂-∂sØ Imcy-ßfpw A∂v ]‰nb Aa-fn-Ifpw ]d™n-cp∂v ]e-t∏mgpw cmhv shfp-∏n-°p-am-bn-cp-∂p. XdhmSv hoSv s]mfn®v am‰n ]pXnb hoSv ]Wn-bp-Ibpw ktlm-Z-c-∑m¿ Hmtcm-cp-Øcpw Ah-c-h-cpsS hgn-Iƒ tXSpIbpw sNbvsX-¶nepw B kmtlm-Zcyw C∂pw \ne\n¬°p-∂p. Htc _nkn-\kn¬ \mep-t]cpw Xn-f-ßp-

tºmgpw Ah¿°n-S-bnse HsØm-cp-a-bvs°mcp tIm´hpw kw`-hn-®n-´n-s√∂v CS-t»-cnsb∂ IpSpw-_-\maw kz¥w _nkn-\kv {_m≥Umbn sIm≠p-\-S-°p∂ C.sP tUhnkv ]d-bp-∂p. ]pI-bne ssek≥kn-bmbn-cp∂ CS-t»cn tPmk^v 1960-˛62-I-fn-emWv I≈v jm∏v teew sIm≠v _nkn-\kv hym]n-∏n-®-Xv. s\√v IpØn Acn-bm°n hn‰pw ac-an√v ÿm]n®pw CS-t»cn IpSpw_sØ hyh-kmb taJ-ebn¬ i‡-amb \ne-bn¬ tPmk^v FØn-®p. ]nXm-

hns‚ ]mX-bm-Wn∂v \mem¨ a°fpw ]n¥p-S-cp-∂-Xv. tPmk^ns‚ aqØ-a-I≥ tUm. C.sP amWn A¶-amen en‰n¬ ^vfh¿ Bip-]-{Xn-bnse t\{X-tcmK hnZ-Kv[-\m-Wv. At±-l-Øns‚ a°-fmb at\mPpw sFk°pw Fd-WmIpfw am¿°‰v tdmUnse ae_m¿ lukv F∂ tlm´ens‚bpw tXm∏pw-]-Snbnse {]n≥kkv tlm´ens‚bpw t\XrXzw Gs‰-SpØv IpSpw-_-Øns‚ _nkn-\kv ]mc-ºcyw \ne-\n¿Øp-∂p. c≠masØ aI-\mb tPmkpw At±-l-Øns‚ ]p{X\mb Pnw tPmkpw tN¿∂v c≠v tlm´-epI-ƒ \S-Øp∂p. aq∂m-a\mb h¿°n®\pw aI≥

amXyqkpw \mev tlm´-epIƒ°mWv t\XrXzw \¬Ip∂-Xv. Bep-h-bnse tlm´¬ {]oan-b¿, tXh-c-bnse tlm´¬ bph-cm-Pv, aq∂mdnse CuÃv F≥Uv, Ipa-cIsØ te°v tkmwKv F∂nh-bm-W-h. \mem-a≥ tUhnkv IpSpw_ ]mc-º-cysØ Db¿Øn ]nSn-®p-sIm≠v tIcf-Øn-\-IØpw ]pd-Øp-ambn A©v tlm´-ep-I-fmWv \SØp-∂-Xv. Fd-Wm-Ip-fØv IXr-°-S-hn-ep≈ CS-t»cn am≥j≥, I´-∏-\-bnse CSt»cn dntkm¿´v, Xncp-h-\-¥]pcw ]mf-b-Øp≈ {]n≥kv ]me-kv, Du´n-bnse ln¬kv ]me-kv, sImssS-°-\m-ense tImt°gvkv Sh-¿ F∂nhbmWv Ah. CXn\p ]pdta Ct±-l-Øns‚ aI≥ anYp≥ Im™q-cn¬ CS-t»cn hnt√Pv dntkm¿s´∂ {Xo Ãm¿ ]≤Xn°pw XpS-°-an´p Ign-™p. IqSmsX Ipa-c-IØv CS-t»cn Imb¬ dntkm¿s´∂ t]cn¬ t^m¿ Ãm¿ UoeIvkv kuIcy-ß-tfmSp IqSnb ]≤Xn

Unkw-_-dn¬ {]h¿Ø-\k÷-am-°m-\p≈ Xbm-sd-Sp∏n-emWv tUhn-kn-t∏mƒ. ""_nkn-\k - nepw Pohn-XØnepw I¿°i--°m-c\ - m-bncp∂p ]nXm-h.v shdp-sX-bn-cn°m≥ Rßsf kΩ-Xn-°p-ambn-cp-∂n-√. ITn-\a- mbn A[zm-\n°Ww, hchv sNe-hp-Iƒ IrXy-ambn kq£n-°W - w. Cu c≠v ]mT-ßfpw At±-lØ - n¬ \n∂mWv ]I¿∂p-In-´n-bX - ,v '' tUhnkv ]d-bp-∂p. 1976¬ tPmk^v ac-Wa- S- s™¶nepw a°-sf√mw Htc a\-tkmsS _nkn-\k - v hf¿Øn. kz¥-amsbmcp {_m≥Uv krjvSn-®,v t{SUnwKv cwK-Øp-IqSn km∂n[yw i‡-am-°m≥ B{K-ln®v BZyw th¿]n-cn™Xv tUhn-km-bn-cp-∂p. a‰v aqhcpw thdn´v _nkn-\kv \SØm≥ Xocp-am-\n-®Xv 2008¬ am{X-am-W.v CS-∏-≈n-bnse CS-t»cn C≥Ãn-‰yq´v Hm^v tlm´¬ amt\-Pvsa‚n\v t\XrXzw \¬Ip-∂Xv tUhn-kns‚ `mcy amKnbmWv.

C.sP. tUhnkv IpSpw-_mw-K-߃s°m∏w

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA IN KERA


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

102

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

H_vtdm¨ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: Fw.F.apl-ΩZv, \qdp-±o≥ _m_p, k°o¿ lpssk≥, ^ntdmjv Iemw, Fw.Fw.Bkn-^v, Fw.Fw.kpss^¿

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃ ta\n-e-IØv IpSpw_w (H_vtdm¨ {Kq∏v)

kvt\lhpw emfn-Xyhpw Icp-Øm°n

\mep ktlm-Zc- ß - fpw _nkn-\-kn¬ kPo-hw. IqSn-t®-cptºmgpw IpSpw-_h - n-ti-jß - ƒ ]¶nSptºmgp-sams° Ch¿°v _nkn-\k - ns\ am‰n \ndp-Øm\m-In-√. ImcWw _nkn-\kv F∂Xv c‡-Øn¬ Aen-™XmWv H_vtdm¨ {Kq∏n-\.v C∂v Cu IpSpw-_Ø - nse aq∂mw Xe-ap-dbpw _nkn-\k - n¬ FØn-bn-cn-°p-∂p. Hcp ]cn-ioe\-Øn-s‚bpw Bh-iy-an-√m-Øhn[w Chcpw {Kq∏n¬ h≥ sh√p-hn-fn-Iƒ Gs‰-Sp-°p-∂p: IpSpw-_Ø - n¬ \n∂v ]Tn® A\p-`h]mT-߃ GsXmcp ]cn-io-e\ - s- Ø-°mfpw hep-XmsW∂v sXfn-bn-®p-sIm-≠.v .. Im¿jn-tIm¬∏-∂-ß-fpsS

Fw.F.apl-ΩZv

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

hym]m-c-Øn-eqsS Fw.sI. A_vZp-√-bmWv {Kq∏n\v XpS°-an-´-Xv. Fw.sI.A_vZp√ B≥Uv k¨kv F∂ t]cn¬ XpS-°-an´ ÿm]\w hf¿®-bpsS hnhn[ ]S-hp-Iƒ ]n∂n´v C∂v H_vtdm¨ {Kq∏m-bn. tIcf-Ønse _nkn\kv ^vtfmd {Kq∏v F∂ t]cn¬ Kƒ^n-te°pw hf¿Øm≥ Ch¿°m-bn. ^vtfmd {Kq∏ns‚ Iogn¬ Zp_m-bn¬ Bdv tlm´-ep-I-fmWv D≈-Xv. tlmkv]n-‰m-en‰n taJ-e-bnemWv {Kq∏v Adn-b-s∏-Sp-∂sX-¶nepw sshhn-[y-am¿∂ cwK-ß-fn¬ Ch¿ kPoh km∂n-[y-am-Wv. Fw.sI.A_vZp-√-bpsS

\qdp-Zo≥ _m_p

k°o¿ lpssk≥

aqØ-a-I≥ Fw.F.apl-ΩZv BWv {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰-dpw. a‰p ktlm-Z-c-ßfmb \qdp-±o≥ _m_p, k°o¿ lpssk≥, ^ntdmjv Iemw F∂n-h¿ {Kq∏ns‚ FIvkn-Iyq-´nhv Ubd-Iv‰¿am-cm-Wv. apl-Ω-Zns‚ a°-fmb Fw.Fw. Bkn^v, Fw.Fw.kpss^¿ F∂n-hcpw D]-cn-]T\w ]q¿Øn-bm-°n-btijw {Kq∏n¬ FIvkn-Iyq´nhv Ub-d-Iv‰¿ ÿm\w Gs‰SpØn-cn-°p-I-bm-Wv. F√m-hcpw C¥y-bn¬ D≠m-Imdn-s√-¶nepw CSbv°v IqSn-°m-gvN-Iƒ \n¿_-‘w. CØcw IqSn-°m-gvN-I-fn¬ IpSpw-_-hn-ti-jw, _nkn-\-kv

^ntdmkv Iemw

F∂n-ß-s\-bp≈ AXn¿h-cºp-Iƒ D≠m-Im-dn-√. F√mh¿°pw ChnsS A`n-{]m-b߃ Xpd-∂p-]-d-bmw. F¶nepw aqØ- k-tlm-Z-c≥ FSp-°p∂ Xocp-am-\-ß-tfmSv X߃°v hntbm-Pn∏v D≠mIm-dn-s√∂v ktlm-Z-c-߃ ]d-bp-∂p. emfn-Xyhpw kvt\lhpw ]c-k] v c- h - n-izm-kh - p-amWv Cu IpSpw-_Ø - ns‚ Icp-Ø.v "tlmkv]n-‰m-en‰n cwKw R߃°v _nkn-\k - n-\∏ - pdw "Hcp ]mj-\m'Wv. _nkn-\kn¬ aqey-߃ ImØp-kq-£n°p-∂X - nepw k∂-≤{]h¿Ø\-ßf- n¬ ]¶mfnbmIp-∂X - nepw {Kq∏v Gsd {i≤sImSp-°p∂p.

Fw.Fw. Bkn^v

Fw.Fw kpss^¿

]hngw {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: tPm_n hn.Np-¶Øv ao\ tPm_n, an\p tPm_n, tPm¿Pv Xfn-b-Øv, tPmk-^v, at\mPv

Np¶Øv IpSpw_w (]hngw {Kq∏v)

AΩ Xs∂ Ch¿°v i‡n Xriq¿ Pn√-bnse tIm´-∏-Snbn¬ \n∂v ]S¿∂p ]¥-en® Hcp _nkn-\kv IpSpw-_Øns‚ IY-bmWv ]hngw {Kq∏n\v ]d-bm-\p-≈-Xv. 1932¬ Ipμw-Ip-fØv kz¿W-°-®-hSw \S-Øn-s°m≠mWv ]hngw F∂ {_m≥Un¬ ]n¬°m-eØv Adn-b-s∏´ Np¶Øv IpSpw_w _nkn-\kv cwK-tØ°v IS∂p-h-∂-Xv. Np¶Øv h¿Kokv amÿ XpS-°-an´ _nkn-\kv kwcw`sØ ]hngw {_m≥Un¬ hf¿Øn-b-Xn\p ]n∂n¬ Ct±-l-Øns‚ \mev B¨a-°ƒ°v \n¿Wm-bI

]¶m-Wp-≈-Xv. ]nXmhv 17h¿jw apºv acn-®p-t]m-sb¶nepw ktlm-Z-c-∑m¿ XΩnep≈ Iq´mbva C∂pw tIm´w X´msX XpS-cp-∂p. ""AΩbmWv Rß-fpsS IpSpw_-Øns‚ i‡n. C∂pw Rß-sf-√m-hcpw Hmtcm Xocpam-\-sa-Sp°pw apºpw AΩ-bpambn Btem-Nn-°pw. ]pXnb kwcw-`-߃ Fhn-sS-bmbmepw AΩ hcpw. t\cn¬ ImWpw. sX‰v I≠m¬ ]dbpw. \√Xv I≠m¬ t{]m¬km-ln-∏n-°pw,'' IpSpw_ _nkn-\-kn¬ Iq´mbva \ne-\n¿Øp∂

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

i‡n-bmbn XpS-cp∂ 84Imcnbmb AΩ tacn sken≥ h¿Ko-kns\ Ipdn®v aI≥ tPm_n hn. Np¶Øv ]d-bp∂Xv CXm-Wv. Xriq-cn¬ am{Xw HXpßn \n∂n-cp∂ {Kq∏ns\ ]me-°mt´°v ]S¿Øn-bXv h¿Kokv amÃ-dmbn-cp-∂p. ]n∂o-Sp≈ hn]p-eoI-cW {]h¿Ø-\-߃°v Np°m≥ ]nSn-®Xv a°-fmb kÆn, tPmkn, tPm_n, AeIvkv F∂n-h-cm-Wv. tImb-º-Øq¿, s]m≈m®n F∂n-hn-S-ß-fn-ep≈ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø\-߃°v Ct∏mƒ kÆn t\XrXzw \¬Ip-tºmƒ tImgn-t°mSv taJ-ebnse Imcy-

Cu aqey-߃ a°-fn-te°pw Poh-\° - m-cn-te°psams° ]Icm\pw {i≤n-°p∂p,'' Fw.F.apl-ΩZv Nq≠n-°m-´p-∂p. Kƒ^nse {]apJ tlm´¬ irwJ-eb - mb ^vtfmd {Kq∏ns‚ {_m≥Un¬ tIc- f - Ø nepw tlm´-ep-Iƒ XpS-ßm\p≈ Hcp°-Øn-emWv {Kq∏v. CXns‚ BZy- ] - S n- b mbn Fd- W m- I pfØpw s\Sp- º m- t i- c n- b nepw tlm´-ep-Ifpw AØm-Wn-bn¬ dntkm¿´pw ÿm]n- ° m\pw ]≤-Xn-bn-Sp∂p≠v. H_vtdm¨ amƒ, ^v t fmd {Kq∏v Hm^v tlm´¬kv , H_v t dm¨ t{SUnwKv tIm¿∏-td-j≥, H_vtdm¨ Cws]Ivkv, Fw.sI.A_vZp√ B≥Uv k¨-kv, ªq au≠v t]∏¿ B≥Uv t_m¿Uvkv C¥y enan-‰Uv, Hm¨ ssSw sSIv\n-°¬ amt\-Pvsa‚ v F∂o ÿm]-\ß-fmWv H_v tdm¨ {Kq∏n\v Iogn-ep-≈Xv

ß-fpsS ta¬ t\m´w tPmkn°m-Wv. AeIvkpw tPm_nbpw ]me-°mSv tI{μoI-cn®v _nkn-\kv sNøp-∂p. tPm_n hn.-Np-¶-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ ]hngw {Kq∏v Pqh¬dn, dnb¬ FtÉv, tjm∏nwKv amƒ F∂nßs\ hyXykvX taJeIfn¬ CXn-\Iw {it≤b km∂n-[y-am-bn-cn-°p∂p. ]hngw Pqh-t√-gvkv, \t√∏n-≈n-bnse ]hngw Km¿U≥kpw Ieym-W-a-WvU]hpw tPm_okv amfnse tPm_okv _km¿, ]hngw tKmƒUv hnt√Pv B≥Uv tÃj-\dn tÃm¿ F∂n-h-sb√m-amWv C∂v tPm_n t\XrXzw \¬Ip∂ ]hngw {Kq∏n-\p-≈-Xv. a‰p-≈-h¿ \nßtfmSv Fßs\ s]cp-am-d-W-sa∂v B{K-ln-°p-∂pthm AXpt]mse Ah-tcmSv s]cp-am-dpI-sb∂XmWv ]hn-g-Øns‚ B]vX-hm-Iyw. ""\mw a‰p-≈hsc BZ-cn-®m¬ am{Xta \ap°v Xncn®v BZchv e`n°q. Np¶Øv IpSpw-_Ø - nse F√m-hcpw XΩn¬ Dujvaf

_‘-am-Wp-≈X - v. em`-ambmepw \jvSa- m-bmepw ]¶psh-bv°m-\p≈ a\-ÿnXn thWw. {]h¿Ø-\Ø - n\v A[nI aqe-[\w th≠n-hcp∂ Ah-kc- ß - f - n¬ IpSpw_mw-Kß - ƒ H‰-s°-´mbn AXn\v ]cn-{i-an-°p-∂p,'' tPm_n hn.-Np-¶Øv ]d-bp-∂p. hym]mcn hyh-kmbn GtIm]\ kan-Xn-bpsS kmc-Yy-Ønep≈ tPm_n ]me-°ms´ kmaq-ly, kmwkvIm-cnI taJe-bnse kPo-hk - m-∂n-[yamWv. `mcy ao\ tPm_n, aIƒ an\p tPm_n, acp-a-I≥ tPm¿Pv Xfn-b-Øv, a°-fmb tPmk-^v, at\mPv F∂n-hsc√mw tPm_n-bpsS _nkn\kn\v Icp-tØIn IqsS-bp≠v. tPmk^pw at\mPpw F≥Pn-\o-b-dnwKv hnZym¿∞nI-fm-Wv. ""]T-\-Im-eØp Xs∂ Ip´n-Iƒ°v _nkn-\kv kw_-‘-amb Imcy-ßsf Ipdn®p≈ {]mY-anI Adnhv \¬Im≥ {ian-°m-dp-≠v.

tPm_n hn.Np-¶Øpw `mcy ao\ tPm_nbpw a°-fmb tPmk-^v, at\mPv, an\p tPm_n acp-a-I≥ tPm¿Pv Xfn-bØv F∂n-h¿s°m∏w

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS KERALA V TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

V V V V V V V V V V V

TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES FAMILIES

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS KERALA TOP BUSINESS

Ip∂-sØmSn IpSpw_w (Sn]v tSm]v ^¿Wn-®¿)

Zpcn-X-°-S¬ Xm≠n cmPknwlm-k-\-Øn-te°v ho

´n¬ \s√mcp Itkc t]mep-an-√m-Xn-cp∂ Zcn-{Z-amb _mey-Im-eØp \n∂v ITn-\m[zm\w sIm≠v h≥ hnP-b߃ sh´n-∏n-Sn® tIm´-°ense Ip∂-sØmSn Ip™nt°mb amÃ-dpsS aI-\mb skbvX-ehnbmWv C∂sØ Sn∏v tSm∏v ^¿Wn-®¿ {Kq∏ns‚ krjvSmhpw kmc-Ynbpw. Zmcn-{ZyØn¬ \n∂v IpSpw-_sØ Ic-I-b-‰-Wsa∂ Nn¥-bn¬ \n∂mWv skbvX-ehn I®-hS cwKtØ°v IS-°p-∂-Xv. XhW

hyh-ÿ-bn¬ sNdnb ^¿Wn®-dp-Ifpw ]m{X-ßfpw hn¬°p-I-bm-bn-cp∂p BZyw sNbvX-Xv. CXn¬ \n∂v sa®w In´msX h∂-t∏mƒ 1982¬ tIm´-°¬ _kv Ãm≥Un-\SpØv Ccp-ap-dn-∏o-Sn-I-bn¬ sNdn-b-tXm-Xn¬ ^¿Wn-®¿ tjm∏v Xpd-∂p. XhW hyh-ÿ-bn¬ hmßp∂ D¬∏-∂-߃ XhW hyh-ÿ-bn¬ D]-t`m‡m-hn\v hn¬°p-I-bm-bncp∂p A∂v skbvX-e-hn-bpsS coXn. KpW-ta-∑tbm cq] sshhn-[ytam D≈ D¬∏-∂߃ Cu hn[w hmßmt\m hn¬°mt\m skbvX-e-hn°v km[n-®n-cp-∂n-√. Cu {]Xnk‘n adn-I-S-°m-\mWv At±lw 1990¬ tIm´-°¬ im¥n-\-K-dn¬ kz¥-ambn ^¿Wn-®¿ \n¿amW bqWn‰v Bcw-`n-®-Xv. Ic-hn-cp-Xpw kmt¶-XnI sshZ-Kv[y-hpap≈ Iem-Im-c-∑m¿ Sn∏v tSm∏ns‚ \n¿amW bqWn-‰n¬

AWn-tN¿∂-tXmsS tIc-fob in¬∏ `wKnbpw KpW-ta-∑-bpap-≈ ^¿Wn-®-dp-Iƒ AhnsS \n∂v tjmdq-an-te°v {]h-ln°m≥ XpS-ßn. BZy-amZyw skbvX-ehn CS-Øcw IpSpw_-ß-fn-te°p≈ ^¿Wn-®-dpI-fpsS \n¿am-W-Øn-\mWv Du∂¬ \¬In-b-Xv. hn]Wn I≠-dn™v BUw-_c ^¿Wn-®¿ cwK-tØ°v Sn∏v tSm∏v IS-∂-tXmsS {_m≥Uns‚ {]ikvXn tZiØns‚ AXn-cp-Iƒ IS∂v ]pd-tØ°v Hgp-In. tZio-b, cmPym-¥-c-X-e-Ønse \nc-h[n Hm¿U-dp-Iƒ Chsc tXSn-sbØn. kmbv_m_-bpsS Ccn-∏nS-amb samWm¿°v, tIcf sslt°m-SXn No^v PÃnkv tNw_-¿, jm¿P kp¬Øms‚ knwlm-k-\w F∂n-h-sb√mw ]Wn-Xo¿Ø Sn]vtSm-]mWv U¬ln-bnse Aeo-KUv k¿h-I-em-im-e, e≠-\nse hnPbv IrjvW dtÃm-d‚ v F∂n-hn-S-ß-fnsebpw AI-

Øfßfpw Ae-¶-cn®ncn-°p∂Xv. tIc-f-Ønse hnhn[ tlm´-ep-Iƒ, dntkm¿´p-Iƒ F∂n-hn-S-ß-fn-se√mw AXn-Yn°v cmP-Iob kzoI-cW-sam-cp-°p-∂Xv Sn∏v tSm∏n¬ \n∂p≈ ^¿Wn-®-dpIfmWv. Pohn-X-Ønse Xncn-®-SnIsf Atß-b‰w N¶p-dt∏msS t\cn´v h≥ hnP-b߃ kz¥-am-°nb skbvX-ehn°v C∂v _nkn-\-kn¬ Xmßmbn \n¬°p-∂Xv \mev B¨ a°-fm-Wv. jmP-lm≥, kpƒ^n-°¿, AkvI¿ Aen, bmk¿ Adm-^Øv F∂n-h¿ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ kPo-h-ambn \n∂v ]nXmhns‚ Ic-߃°v i‡n ]Icp-∂p. Ch¿ XΩn-ep≈ sFIyhpw Iq´mb {]h¿Ø\-ssi-en-bp-amWv Sn]v tSm∏ns‚ hnP-b-c-l-ky-sa∂v skbvX-ehn hy‡-am-°p-∂p. skbvX-e-hn-bpsS `mcy sXmØp-Ωbpw {Kq∏ns‚ Ub-

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA BUSINESS

FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA FAMILIES IN KERA

103

Sn]v tSm]v ^¿Wn-®¿ {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ sI.‰n skbvX-ehn (sN-b¿am≥ B≥Uv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿) sXmØpΩ, jmP-lm≥, kpƒ^n-°¿, AkvI¿ Aen, bmk¿ Adm-^Øv (U-b-d-Iv‰¿am¿)

d-Iv‰-dm-Wv. aqØ-a-I≥ jmP-lm-\mWn-t∏mƒ {Kq∏ns‚ {]h¿Ø\-ß-fn¬ \ho-\hpw ]ptcm-Ka-\-]-c-hp-amb Bi-b-߃ \S-∏m-°m≥ Np°m≥ ]nSn-°p∂-Xv. tdmkv hpUv, alm-KWn F∂n-h-bn¬ Xo¿Ø ^¿Wn®-dp-Iƒ CS-Ø-c-°m-cpsS t]m°-‰n-W-ßp∂ hn[-Øn¬ \¬Im-\p≈ {Kq∏ns‚ ]pXnb kwcw-`-amb samkm¿´v t•m_¬ ^¿Wn-®dn\v t\XrXzw \¬Ip-∂Xv AkvI¿ Aen-bm-Wv. tIc-fØn¬ \ne-hn¬ ]Øv tjmdqap-I-fmWv Sn]v tSm∏n-\p-≈-Xv. IqSp-X¬ tjmdq-ap-Iƒ Xpd°m≥ Ch¿°v ]≤-Xn-bp-≠v. IqSmsX Ggv samkm¿´v t•m_¬ ^¿Wn-®¿ tjmdq-apIfpw tIc-f-Øn¬ {]h¿Øn°p-∂p-≠v. Xncp-h-\-¥-]p-cØv In≈n-∏m-eØv samkm¿´ns‚ ]pXnb tjmdqw DS≥ {]h¿Ø\w Bcw-`n-°pw.

Top Business Families of Kerala

RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA RALA

sI.‰n skbvX-ehn

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

104

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

awK-e-∏-≈n¬ IpSpw_w (awKfw {Kq∏v)

Htc a\-tkmsS aqey-߃ Db¿Øn-∏n-Sn®v tIcf-Ønse am[y-a-{]h¿Ø\ cwKØv i‡-amb km∂n[yw sNep-Øp∂ awKfw {Kq∏v tIc-f-Ønse {]apJ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`-ß-fn¬ H∂p-Iq-Sn-bmWv. 1969¬ Fw.kn h¿Kokv kn.Fw.-Fkv tImsf-Pnse Hcp sNdnb apdn-bn¬ XpS-°an´XmWv awKfw. AXv C∂v \nc-h[n {]kn-≤o-I-c-W-߃ AS-ßp∂ awKfw ]ªn-t°j≥kv, awKfw I¨s^-£W-dn, awKfw UbKvt\mÃnIv B≥Uv dnk¿®v sk‚¿ XpSßn-bh Dƒs∏-Sp∂ kwÿm\sØ {]apJ _nkn-\kv {Kq∏mbn hf¿∂p hnI-kn-®n-cn°p-∂p. Fw.kn h¿Ko-kns‚ `mcybpw a°fpw kPo-h-ambp≈ IpSpw_ _nkn-\kv Hcp-a-tbmsS ap∂nse _nkn\kv km[y-X-Isf apX-seSpØv apt∂m-´p-t]m-Ip-∂p. _mem-cn-„-X-Ifpw I„-∏mSp-Ifpw \n™ Hcp `qX-Im-eØn¬ \n∂mWv Fw.kn h¿Kokv awKfw {Kq∏ns\ C∂sØ \ne-bn-se-Øn-®-Xv. 1980IfpsS XpS-°-Øn¬ awKfw hmcn-I-bmbn amdn-btXm-sS-bmWv hf¿®bv°v KXnthKw IqSn-b-Xv. 1985 Bbt∏mƒ awKfw C¥y-bnse G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {]kn-≤o-

I-c-W-am-bn. ]n∂oSv _me-aw-Kfw, I\y-I, cm{„-\mZw XpSßnb {]kn-≤o-I-c-W-ßfpw awKfw {Kq∏n¬ \n∂v ]nd-hnsb-Sp-Øp. hf¿®-bpsS kp{][m\ L´-Øn-se-Ønb {Kq∏v I∂S `mj-bn-te°pw Nph-Spsh-®p. 1984¬ I∂-S-bn¬ awKf F∂ {]kn-≤o-I-cWw XpS-ßn. Gsd-Øm-a-kn-bmsX I∂-S-bn¬ _me-aw-K-f, _me-

Fw.kn h¿Kokv

aw-Kf Nn{X-I-Y, Knfn-hn≠p F∂o {]kn-≤o-I-c-W߃°pw XpS°w Ipdn-®p. kn\nam t{]an-Iƒ°mbn kn\nam awK-f-Øns‚ {]kn≤o-I-c-Whpw awKfw {Kq∏v XpSßn.

awKfw IpSpw_w: (CS-Øp-\n-∂v) km_p h¿Ko-kv,- km-P≥ h¿Ko-kv, tUm. kPn h¿Ko-kv, _nPp h¿Kokv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

awKfw Zn\-]-{X-Øn\v XpS°an´p-sIm≠v {Kq∏v 1989¬ tIc-f-Ønse am[y-a-cw-KØv Xß-fpsS km∂n[yw IqSpX¬ i‡-am-°n. C°m-e-b-fhn¬ a‰v _nkn-\kv taJ-e-Ifn-te°v Nph-Sp-sh-°m\pw awKfw {Kq∏v ad-∂n-√. awKfw I¨s^-£-Wdn, awKfw UbKvt\mkv‰nIv B≥Uv dnk¿®v sk‚¿ XpS-ßn-b-hbpsS ]ndhn Aßs\bmWv. awKfw ^ut≠-j≥, awKfw FUyq-t°-j-W¬ skmssk‰n F∂n-h-bnepw {Kq∏v AwK-ß-fm-Wv. _nkn-\kv hn]p-e-am-°p∂-Xn-\n-S-bn¬ kmaqly ]cnjvI-c-W-Øn\pw h¿Kokv Xt‚-Xmb coXn-Iƒ ]co£n®v hnPbw I≠p. tIc-fsam-´m-sIbpw U¬ln-bnepw kv{Xo[\ clnX kaql hnhmlw kwL-Sn-∏n®v At±lw kv{Xo[-\-sa∂ ZpcmNm-c-Øn-s\-Xnsc t]mcm-Sn. 2006 P\p-h-cn-bn¬ Fw.kn h¿Kokv A¥-cn-®-tXmsS At±-l-Øns‚ aqØ aI≥ km_p h¿Kokv awKfw {Kq∏ns‚ kmc-Yy-ta-s‰-Sp-Øp. No^v FUn-‰¿ ÿm\w hln°p∂ km_p-hns‚ t\Xr-XzØn¬ awKfw {Kq∏v _nkn\kv taJ-e-bn¬ {it≤b Nph-Sp-sh-∏p-I-fmWv \S-Øp-

∂Xv. kmP≥ h¿Ko-kmWv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿. tUm.kPn h¿Kokv FUn-‰¿. _nPp h¿Ko-kmWv amt\-PnwKv FUn-‰¿. Fw.kn h¿Ko-kns‚ `mcy ¢mcΩ h¿Kokv I\y-IbpsS No^v FUn-‰¿ Bbn {]h¿Øn-°p-∂p. Xocp-am-\-߃ F√mw IpSpw-_mw-K-߃ tN¿∂v Iq´mbn Btem-Nn-®mWv FSp°p-∂-Xv. BgvN-bn-sem-cn-°¬ AwK-ß-sf√mw IpSpw_ ho´n¬ HØp-tN¿∂v t\´ßfpw tIm´-ßfpw hne-bn-cpØp∂ N¿®-Iƒ kPo-h-ambn \S-Øp-Ibpw ]cn-lm-c-߃ ImWp-Ifpw sNøp-∂p. ktlm-Z-c-∑m¿ Hmtcm-cpØcpw Ah-c-h¿°v Npa-X-ebp≈ hn`m-K-Øns‚ {]h¿Ø\w sa®-s∏-SpØm≥ kZm ]cn{i-an-°p-∂p. tIc-f-Øns‚ km£cXm hf¿®-bn¬ {][m\ ]¶v hln°m≥ Ign-™Xpw ]{X-{]h¿Ø-\-Øn-eqsS Fßs\ Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\hpw kmaqly tkh-\hpw \S-Ømsa∂v sXfn-bn-®-Xpw awK-e∏≈n IpSpw-_-Øns‚ ka{K kw`m-h-\-I-fmbn ]n≥ap-d-°m¿ Db¿Øn-°m-´p-∂p.

awKfw {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ: ¢mcΩ h¿Kokv , km_p h¿Kokv , kmP≥ h¿Kokv, tUm.kPn h¿Kokv, _nPp h¿Ko-kv,v

FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN FAMILIES IN

KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA KERALA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA FAMILIES IN KERALA

105

Cutè IpSpw_w

Hcp Ing-°≥ hoc-KmY H

cp ]e-N-c°v samØ hym]mcn Bbn-´mWv Fw.C aocm≥ Xs‚ _nkn-\kv PohnXw Bcw-`n-°p-∂-Xv. F∂m¬ C∂v At±lw C¥ybnse {]apJ Idn-s∏mSn \n¿am-XmhmWv. ae-bm-fn-IfpsS kwcw-`-IXztijn-bpsS am‰v hnfn-®-dn-bn-°p∂ \nc-h[n ÿm]-\-ß-f-S-ßnb Cutè {Kq∏v F∂ hyhkmb kwcw-`-Øns‚ ÿm]I\pw sNb¿am\p-am-Wv. CXns\-√m-ap-]cn tIc-f-Ønse Hcp {]apJ _nkn-\kv IpSpw-_Ønse Imc-W-h-cp-am-Wv. a°ƒ \hmkv aocm\pw ^ntdmkv aocm\pw H∏w Fw.C aocm≥ C∂v \bn-°p-∂Xv 280 tImSn cq]-bntesd hn‰p-h-chv t\Sp∂, 2500tesd t]¿ tPmen-sN-øp∂ IpSpw_ _nkn-\kv kwcw-`sØ-bm-Wv.

s{]m^-j-W-en-k-Øn-eqsS apt∂‰w ]nXmhv hf¿Øn hep-Xm°nb Cutè {Kq∏ns\ s{]m^-jW - s- sekv sNbvXv Ime-L´- Ø - nse sh√p-hn-fnIsf t\cn-Sm≥ k÷-am-°p-IbmWv {Kq∏v sshkv sNb¿am\mb \hmkv aocm≥. {Kq∏ns‚ `mhn hnI-k\ - {- ]-h¿Ø-\߃°v aq¿®- Iq-´m≥ Ub-dIv‰d- mbn Cfb aI≥ ^ntdmkv aocm\pw kPo-ha- mWv. Fw.C aocms‚ `mcy \^ok-bm-Is´ Xt±-ih - m-kn-If - psS a°ƒ°v sa®-s∏´ hnZym`ymkw \¬Im-\mbn aocm≥ XpS-°a- n´ Cutè ]ªnIv kvIqfns‚ amt\-Pc- mbn tkh\w A\p-jvTn-°p∂p.

s{SUv d_¿, d_-ssdkvUv Ib¿sa-Ø, sdUn-taUv hkv{X-߃, ]mt°PvUv IpSnsh≈w, Sqdn-kw, hnZym-`ymkw XpS-ßnb taJ-e-I-fn-embn hym]n-®p-In-S-°pIbmWv Cutè {Kq∏v ÿm]-\߃. Ah Cutè tIm≠n-sa‚ vkv ss{]h‰v enan‰-Uv, Cutè t¢mØnwKv Iº-\n, Cutè am{S-kkv ss{]h‰v enan-‰-Uv, Cutè s{SUvkv B≥Uv dos{S-Uvkv, Cutè AIzm-an-\-d¬, Cutè ]ªnIv kvIqƒ F∂n-h-bmWv. ]T\ tijw πmt‚-j≥ _nkn-\-kn-te°v IS-°m-\mWv aocm≥ BZyw B{K-ln-®-Xv. ]t£ sN∂p-s]-´Xv ]e-Nc°v I®-h-S-Øn-em-Wv. G¿s∏Sp-∂Xv GXv taJ-e-bn-embmepw ap≥\n-c-bn-se-Ø-Wsa∂v At∂ At±lw \n›bn-®p-d-∏n-®n-cp-∂p. ]e-N-c°v samØ hym]m-c-Øn¬\n∂v ]n∂oSv \nc-h[n D¬∏-∂-ßfpsS hnX-c-W-Øn-te°v IS∂p. CXn-\n-S-bn¬ KpW-ta-∑-

bp≈ Idn-s∏m-Sn-I-fpsS km[yX Xncn-®-dn-™v AXns‚ \n¿am-W-Øn-te°v IS-∂p. D∂X KpW-ta∑ Dd-∏p-hcpØp∂ AXym-[p-\n-I- ku-Icy-ß-tfm-sS- ASn-amenbnepw Xan-gv\m-´nse tX\n-bn-ep-ap≈ ^mIv‰-dn-I-fn-emWv Ct∏mƒ D¬∏-∂-߃ \n¿an-°p-∂-Xv. F¥p- {]-Xn-Iq-e-X-Isfbpw \n›bZm¿Vy-tØmsS t\cn-Sm≥ {]tXyI kma¿∞yw Xs∂-bp≠v aocm\v. aocms‚ ]e Xocp-am-\ßfpw hnπhIc-am-bn-cp-∂p. \S-∏m-°pI Akm-[y-sa∂v F√m-hcpw Icp-Xp-∂-Xm-bn-cp∂p. ]co-£n-°m≥ ]ecpw ss[cy-s∏-Sm-Ø-Xm-bn-cp-∂p.

[oc-amb Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ B¿°pw C\n IS-ambn D¬∏-∂-߃ hn¬t°≠ F∂ aocms‚ Xocp-am\w AØ-c-Øn-sem-∂m-bn-cp-∂p. CutÃ-Wns‚ ]n∂o-Sp≈ hf¿®bv°v G‰hpw IqSp-X¬ i‡n-]-I¿∂-Xv B Xocp-am\-am-bn-cp∂p F∂v aocm≥ ]dbp-∂p. A∂v AØ-c-samcp Xocp-am-\-sa-Sp-Ø-t∏mƒ A\pIqe A`n-{]mbw ]d-™-h¿ hfsc Npcp-°-am-bn-cp-∂p. CtÃ-Wns‚ IY CtXmsS Ign™p F∂mWv Iº-\nbpsS Hcp skbv¬kvam≥ Xs∂ aocms‚ apJ-Øpt\m°n ]d-™-Xv. h¿j-߃ ]e-Xp-]n-∂n´v A]-cn-Nn-X-amb ]pXnb ÿe-ß-fn-te°v IS∂p-sN-√p-tºmgpw ]pXnb taJ-e-I-fn-te°v {]th-in-°ptºmgpw CutÃ-Wns‚ Cu \b-Øn¬ am{Xw bmsXmcp

am‰-hp-an-√. CXc IpSpw_ kwcw-`-ß-fn¬ \n∂v CutÃWns\ thdn´v \n¿Øp-∂Xv hf¿®-bpsS \n¿Wm-b-L-´Øn¬ {Kq∏n\v s{]m^-j-Wssekv sNøm-s\SpØ Xocpam-\-amWv ""ÿm]\ \S-Øn-∏p-ambn _‘-s∏´v F√m-Im-cy-ß-fnepw \ap°v Adn-hp≠v F∂v Icp-Xcp-Xv. Adn-hn-√mØ Imcy-ß-sf°p-dn®v hnZ-Kv[-cpsS D]-tZiw tXS-Ww. Hcp hnZ-Kv[s\ \n߃ sa‚-dmtbm I¨kƒ´‚mtbm Ft∏mgpw IqsS-°q-´-Ww'' D≈ Adn-hpambn apt∂m-´p-t]m-ImsX IqSpX¬ Adn-hp-Iƒ B¿Pn-°m\p≈ {ia-߃ Bh-iyamsW∂v Nq≠n-°m-´ns°m≠v \hmkv aocm≥ ]d-bp-∂p. ""s{]m^-j-W¬ amt\-Pvsa‚n eqsS ÿm]\-Øns‚ ssZ\wZn\ Imcy-ß-fn¬ kz¥w {]k‡n C√m-Xm-°n-bmte _nkn-\kv \S-Øn∏v Bkz-Zn°m-\m-hq,'' \hmkv Nq≠n-°m´p-∂p.

Cutè {Kq∏v kmc-Yn-Iƒ Fw.C aocm≥, \hmkv aocm≥, ^ntdmkv aocm≥

\hmkv aocm≥

Fw.C. aocm\pw ]Xv\n \^o-kbpw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP


TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS TOP BUSINESS

106

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS

FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP IN KERALA TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

tIcfØnse anI®

_nkn-\kv IpSpw-_-߃

tImaØv IpSpw_w (sam-bvXqkv saUn-sI-b¿ ss{]h‰v enan-‰-Uv)

Ime-Øn\p aptº \S-∂-h¿ kzImcy taJ-e-bnse Atem-∏Xn ¢n\n-°p-Iƒ A]q¿h kw`-h-am-bn-cp∂ ImeØv kz¥-am-sbmcp ¢n\n°v XpS-ßnb Hcp tUmIv‰¿ hSt° ae-_m-dn¬ Btcm-Ky, hnZym-`ymk taJ-ebn¬ krjvSn-®Xv Hcp sNdp hnπ-hw. 1968-emWv shtè tlmkv]n-‰¬ F∂ sNdnsbmcp kzImcy Bip-]-{Xn-bpambn tUm.sI. sambvXp Xs‚ ssP{X-bm{X Bcw-`n°p-∂-Xv. BXp-c-ip-{iqjm cwKØv h≥am-‰-߃°v hgnsh® tUm. sambvXp 1992¬ hSt° ae-_m-dnse BZy aƒ´n kvs]jm-en‰n Bip-]{Xn-bmb \mj-W¬ ÿm]n®p. amw•q¿, DUp-∏n, tKmh F∂n-hn-S-ß-fn¬ AXym-[p\nI UbKvt\mÃnIv sk‚-dpIƒ kvYm]n® tUm.sambvXp BXp-c-ip-{iq-jm-cw-KØv tkh\w th≠ P\-k-aq-lØn-te°v Cd-ßn-s®-√p-I-bmbn-cp-∂p. BXp-cip{iqjm cwK-Øpam{Xw HXpßn \n¬°msX tUm. sambvXp hnZym-`ym-k-taJ-e-bn-te°v IqSn Xs‚ {]h¿Ø\w hym]n-∏n-®p. apkvenw FUyq-t°-j-W¬ skmssk-‰n-bpsS (Fw.-C.-Fkv) ÿm]I t\Xm-°-fn-semcm-fm-bn-cp∂p tUm. sambvXp. Fw.C.F-kns‚ kwÿm\ A[y-£\pw Hmƒ C¥y sk{I--´dn P\-d-ep-ambpw

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

tkh\w A\p-jvTn-®n-´p≠v tUm. sambvXp 1999¬ sI.-Fw.kn.‰n F∂ t]cn¬ Hcp Nmcn‰-_nƒ {SÃv ÿm]n-®psIm≠mWv Ct±lw hnZym-`ymk-ta-J-e-bn¬ kPo-h-am-bn. Imen-°‰v k¿h-I-em-ime t_m¿Uv Hm^v ÃUokns‚ ap≥ sNb¿am\mbn-cp∂ tUm. sambvXp-hn\v hnZym-`ymk cwKØpw Xt‚-Xmb Bi-bß-fp-≠m-bn-cp-∂p. anI-hns‚ tI{μ-ß-fmb hnZym-`ym-k ÿm]-\-߃ Bcw-`n-°p-∂-Xn\mbn Ct±lw cq]o-I-cn® sI.-Fw.-kn.-‰n°p Iogn¬ Ct∏mƒ 500 InS-°-Ifp≈ saUn-°¬ tImsfPv AS°w 16 hnZym-`ym-k-ÿm-]\-ß-fm-Wp-≈-Xv. Ch-bn¬ saUn-°¬, ]mcm-sa-Un-°¬, F≥Pn-\o-b-dnw-Kv, _nkn-\kv tImgvkp-Iƒ XpS-ßn-bh ]Tn-∏n-°p∂ tImsf-Pp-Iƒ Dƒs∏-Sp-∂p. s]¨Ip-´nIƒ°p am{X-ambn Hcp F≥Pn\o-b-dnwKv tImsfPv {SÃv \SØp-∂p-≠v. hnZym-`ym-k] - c- hpw kmaqly-]c- h - p-ambn ]nt∂m°w \n¬°p∂ Hcp henb hn`mKsØ kaq-lØ - ns‚ apJy-[m-cb - n-se-Øn-°m≥ tUm. sambvXp-hns‚ {]h¿Ø-\ß - ƒ Gsd klm-bI - a- m-bn-´p-≠v. CtXm-sSm∏w dnb¬ FtÉv, t{]m∏¿´n sUh-e-]vsa‚ v, πmt‚-j≥ taJ-e-I-fn-te°p IqSn IS-∂p-sN∂ tUm. sambvXp-hns‚ _nkn-\kv

tUm. sI. sambvXp IpSpw-_mw-K-߃s°m∏w

Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ°v IcptØIn `mcy Ban\ sambvXphpw aq∂v a°fpw cwK-Øp-≠v. \yqtdm-f-Pn-Ãmb tUm. sI.Fw sal-_q-_v, \ntbm-t\-t‰m-f-Pn-Ãmb tUm.sI.Fw Bjn-Jv, tdUn-tbm-fPn-Ãmb tUm. sI.Fw \hmkv F∂n-h-cmWv ]nXmhns‚ _nkn-\kv kwcw-`ßfn¬ kPo-h-ambn ]¶m-fnØw hln-°p-∂-Xv.

XnI™ s{]m^-j-W-enkw sambvXqkv saUn-sI-b¿ ss{]h‰v enan-‰-Uv, \mj-W¬ tlmkv]n-‰¬, Imcnt\m I¨kv{S-Ivj≥kv, s]‚-K¨ _n¬tU-gvkv, anUvem≥Uv FtÃ-‰v, Ime-lcn FtÉv, A¬ P_o¬ FtÃ-‰v, sI.Fw.-kn.‰n {Kq∏v Hm^v C≥Ãn‰yq-j≥kv F∂n-h-bmWv {Kq∏nse kwcw-`-߃. aq∂m¨a-°ƒ°pw {Kq∏nse kwcw-`-ß-fpsS \SØn∏v Npa-Xe hoXn®p \¬In-bn-´p≈ tUm.-sambvXp Ah¿°v Xß-fpsS taJ-ebn¬ InS-b‰ {]h¿Ø\w ImgvN-sh-°m≥ klm-bn°p∂ hn[w Db¿∂ hnZym-`ymkhpw anI-hm¿∂ ]cn-ioe\hpw e`y-am-°n-bn-´p-≠v. AXym-[p-\n-I- kt¶-X-߃ Xß-fpsS Hmtcm ÿm]-\Ønepw Ah-X-cn-∏n-®n-´p≈ tUm.-sambvXp _nkn-\-kns‚

kpK-a-amb \S-Øn∏v, Zo¿L-ho£-W-tØm-sS-bp≈ Xocp-am-\ß-fn-eqsS Dd-∏m-°p-∂p. {Kq∏nse hnhn[ kwcw-`-ßfpsS ta¬t\m´ Npa-Xe a°ƒ°v hn`-Pn®p \¬In-bn-´ps≠-¶nepw {Kq∏ns‚ ta[mhn F∂ \ne-bn¬ F√m Imcy-ßfnepw tUm.sambvXp {i≤-]-Xn∏n-°m-dp-≠v. H∏w acp-a-°sf IqSn Ct±lw _nkn-\-kn¬ ]¶m-fn-bm°nbn-cn-°p-∂p. lko\ sal-_q-_v, tUm. lko\ Bjn-Jv, tUm. Bbnj \kvdo≥ F∂n-hcmWv tUm. sambvXp-hns‚ ]p{X-`mcy-am¿. sl¬Øv sIb¿, dnb¬ FtÉv/ I¨kv{S-Ivj≥, t{]m∏¿´n sUh-e-]vsa‚ v, FUyp-t°-j-W¬ C≥Ãn-‰yqj≥kv, πmt‚-j≥ taJ-eIfn¬ {it≤b km∂n-[y-amb {Kq∏ns‚ {][m\ khn-ti-jX s{]m^j-W-en-k-am-Wv. IpSpw_ _nkn-\kv hnPb-I-c-ambn apt∂m-´p-sIm-≠pt]m-I-W-sa-¶n¬ ]pd-Øp-\n∂p≈ CS-s]-S-ep-Iƒ ]q¿Wambpw Hgn-hm-°-W-sa∂ A`n{]m-b-amWv Ct±-l-Øn-\p-≈-Xv. IqSmsX {Kq∏v kmcYn F∂pw \njv]-£-amb kao-]\w kzoI-cn-°-W-sa∂pw tUm.sambvXp ]d-bp-∂p.

sambvXqkv saUn-sI-b¿ ss{]h‰v enan-‰Uv kmc-Yn-Iƒ tUm.sI sambvXp (am-t\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿/ amt\-PnwKv {SÃn) Ban\ sambvXp, tUm.-sI.Fw sal-_q-_v, tUm. sI.Fw Bjn-Jv, tUm.-sI.Fw \hmkv (U-b-d-Iv‰¿/ {SÃn)

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP KERALA TOP


OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP

BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA V TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES

IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA IN KERALA TOP BUSINESS FAMILIES IN KERA

TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP

BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES BUSINESS FAMILIES

107

Top Business Families of Kerala - Index Sl No.

Page No

Name of the Groups (Family names)

Sl No.

Page No

Name of the Groups (Family names)

Sl No.

Page No

Name of the Groups (Family names)

1.

A1 Polymers (Thaliyath Family)

-

78

68. Peekay Group (Pokkinari Family)

-

26

2.

Abad Group

-

92

85. SML-BRD Group (Chungath Family)

-

69. Periyar Rice (Chirakkal Family)

-

60

3.

Alapatt Babu Group (Alapatt Family)

-

39

86. ST Reddiar Group

-

31

70. Perincheril Group (Perincheril Family)

-

68

4.

Alapatt Francis Group (Alapatt Family)

-

38

87. Subix (Pulikottil Family)

-

86

71. Pittappillil Group (Pittappillil Family)

-

43

5.

Alapatt Thomas Group (Alapatt Family)

-

39

88. Swadeshi Group (Kalathingal Family)

-

68

72. Popular Group (Kuttukkaran Family)

-

71

6.

Alukkas Joy (Alukkas Famliy)

-

66

89. Synthite Group (Nechuppadam Family)

-

42

73. Presteege Lachmandas Group

-

69

7.

Alukkas Paul (Alukkas Family)

-

67

90. Teeson Group (Thattamparampil Family)

-

61

74. Prince Group (Thooppelil Family)

-

94

8.

Angel Group (Ponnezhathu Family)

-

76

91. TipTop Furniture (Kunnathodi Family)

- 103

75. Popy Umbrella Group (Thayyil Family)

-

89

9.

Anna-Kitex Group (Mekkavumkunnel Family)

-

83

92. Travancore Group (Veliyil Family)

-

77

76. Pulimoottil Group (Pulimoottil Family)

-

59

10. Aspinwall & Company Ltd (Travancore Royal Family)

-

84

93. Tomson Group (Nediyoozhathil Family)

-

70

77. QRS Group (ARASD Family)

-

82

11. AVG Group (Ancheril Family)

-

65

94. Ukkens Group (Ukkens Family)

-

47

78. RS Ganapathi Moothan & Sons (Moothans Family)

-

87

12. Avenue Regent Group (Olassa Family)

-

81

95. Valappila Group (Valappila Family)

-

56

79. Samudra Shipyard Pvt Ltd (Anjiliparambil Family)

-

74

13. Baby Marine Group (Kalluvila Family)

-

91

96. Vellappalli Group of Business (Vellappalli Family)

-

86

80. Santhimadom Group (Santhimadom Family)

-

52

14. Bismi Group (Valiyaveettil Family)

-

33

97. V-Guard (Chittilappilli Family)

-

49

81. SCMS Group (Thevannur Kannankara Family)

-

90

15. CGH Earth Group (Kuruvinakkunnel Family)

-

30

98. Vijayalakshmi Group of Companies

-

79

82. SD Pharmacy Group (Dhanwanthari Bhavan Family)

-

78

16. Charangattu Group of Companies (Charangattu Family)

-

99

99. VKC Group

-

88

83. Seemas Wedding Collection (Karothukudi Family)

-

99

17. Choice Group (Olassa Family)

-

75

100. West Fort Hospital Group (Kalikandan Family)

- 101

84. Sitaram Group (Thrikkur Madom Family)

-

55

18. Chungath Group (Chungath Family)

-

29

101. Western India Plywood Ltd (AK Family)

-

19. City Theatres Group

-

58

20. Devi Group (Choorakkat Family)

-

58

21. Eastern Group

- 105

22. Edassery Group (Edassery Family)

- 101

23. Emmanuvel Group (Thekkumpuram Family)

-

24. Fruitomans Group (Ettuparayil Family)

-

70

25. Glass and Glazing

-

50

26. Good Morning Group of Companies (Peddas Family)

-

62

27. Gopu Nandilath Group (Nandilath Family)

-

57

28. House of Plastics Group (Ponnor Family)

-

46

29. Hyson (Payyurayil Family)

-

97

-

46

31. International Group (Kodiyamparayil Family)

-

73

32. J J Confectionary (Kallanikkal Family)

-

96

33. Johns Group of Companies (Thayyil Family)

-

96

34. Jose Electricals Group (Mukkadayil Family)

-

60

35. Kandamkulathi (Kandamkulathi Family)

-

44

36. Kap India (Kadungattuparambil Family)

-

50

37. Kottaram Trading Company (Kottaram Family)

-

32

38. Korambayil Group (Korambayil Family)

-

79

39. K.P Varkey & Sons Group (Kakkanattu Family)

-

76

40. KTC Group

-

93

41. Kurikkal Group (Kurikkal Family)

-

62

42. Labour India Group (Kulangara Family)

- 100

43. Lunar Group (Kottukappilli Puthumana Family)

-

98

44. Manappuram Finance (Vazhapulli Family)

-

48

45. Mangalam (Mangalappallil Family)

- 104

46. Manjilas Group (Manjila Family)

-

51

47. Mariwala Group

-

28

48. MCP Group (Mampilli Family)

-

27

49. Midas Group (Panampunna Family)

-

40

50. Mini Muthoottu Group (Muthoot Family)

-

36

51. Moidu’s Medicare (Komath Family)

- 106

52. Moolans Group (Moolan Family)

-

53

53. Muthoot M. George Group (Muthoot Family)

-

34

54. Muthoot Pappachan Group (Muthoot Family)

-

35

55. N.C.John Group (Nirayath Family)

-

85

56. Nedungadi Group (Nedungadi Family)

-

54

57. Nest Group

-

95

58. New Bharath Tyres (Mankoottathil Family)

-

64

59. Nikshan Electronics (Muthari Musaliar Valappil Family)

-

74

60. Nirapara - KKR Group (Koravanpadathu Family)

-

41

61. Oberon Group (Menilakathu Family)

- 102

Ooppoottil Group (Ooppoottil Family)

87

45

30. Imperial Group (Kurudamannil Family)

62

63

-

80

63. Pai & Company (Puthan Madam Family)

-

52

64. Palm Fibre Group (Variyamparampil Family)

-

73

65. Paragon Group

-

72

66. Pavizham Group (Chungath Family)

- 102

67. Pavizham Rice (Nambiyattukudi Family)

-

54

s]±mkv IpSpw_w (KpUvtam-WnwKv {Kq∏v Hm^v Iº-\okv) tIc-f-Ønse {]apJ IpSpw_ _nkn-\-kp-I-sf-°p-dn-®p≈ kvs]jen¬ 62-˛mw t]Pn¬ \¬In-bn-cn-°p∂ KpUvtam-WnwKv {Kq∏v Hm^v Iº\o-kns‚ IpSpw_ \maw s]±mkv IpSpw_w F∂mWv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA KERA

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO


C≥sh-ÃssKUv vsa‚ v Kochi - May 31 & June 15, 2009

D H A N A M I N V E S T M E N T G U I D E

hn]Wn hnizmkw hos≠-S

\nt£-]-I¿ F s_b-¿ am¿°-‰n-\v Ah-km-\a- m-sb∂v Icp-Xm-hp∂ kml-Ncy-amWv Ct∏m-gp-≈s- X-¶nepw hn]-Wn-bpsS Db¿∂ \ne-bn¬ Hml-cn-Iƒ hmßp∂Xv Gsd Pm{K-X-tbmsS thWw sI.-A-c-hnμv

2008

HIvt‰m-_¿ 27\v 7,697.39 t]mbv‚ v hsc CSn™- Hmlcn hn]-Wn- B \ne-bn¬ \n∂pw Ggv amk-Øn-\p-≈n¬ 7,000 t]mbv‚ nte-sd-bmWv Db¿∂-Xv. hn]-Wn-bpsS s_b¿ L´w Ah-km-\n-®p-sh∂v Ct∏mƒ hnZKv[¿ Htc kzc-Øn¬ ]d-bp-∂p. hn]-Wn- CSn™p-sIm-≠n-cp-∂-t∏mƒ Atß-b‰w "s_bdnjv' Bbn-cp∂ hnZ-Kv[¿ t]mepw hn]-Wnbn¬ C\n IpXn-∏ns‚ Ime-am-sW∂v {]h-Nn®p-Xp-S-ßn. Hcp Xq°v ]m¿e-sa‚n-\v IqSp-X¬ km[yX I¬∏n- ° - s ∏- ´ ncp∂- X n- \ m¬ sXc- s ™- S p∏v ^ew ]pd-Øp-hc- p-∂t- XmsS hn]-Wn-bn¬ CSnhv kw`-hn-°p-sa∂ IW-°p-Iq-´¬ an° \nt£]-I-scbpw hn]-Wn-bn¬ \n∂v amdn-\n¬°m\mWv t{]cn-∏n-®-Xv. bYm¿∞-Øn¬ Ign™ Ggv amk- Ø n- \ p- ≈ n¬ hn]- W n- b n- e p- ≠ mb

apt∂-‰-Øn¬ \n∂v t\´-ap-≠m°nb \nt£-]I¿ sNdn-sbmcp hn`mKw am{X-am-Wv. Xmgv∂ hne-I-fn¬ "Bh-tdPv' sNøm\pw ]pXp-Xmbn \nt£]w \S-Øm\pw Xøm-dm-b-h¿ hfsc Npcp°w am{Xw. _pƒ am¿°-‰nse Db¿∂ hne-I-fn¬ \nt£-]n®hcmIs´ t\´w e`n°m≥ C\nbpw ImØn-cn-t°≠n hcpw.

\nt£-]-I¿°v Icp-X¬ thWw ""hn]Wn Db-c-ß-fn-se-Øp-tºmƒ Hml-cnIƒ hmßm-\p≈ {]h-W-X-bmWv ]e \nt£]- I - c nepw ImWp- ∂ - X v . 8,000 t]mbv ‚ n¬ hmßm\pw 20,000 t]mbv ‚ n¬ hn¬°m\pw Ah¿ Xøm-dm-In√''˛ Pntbm-PnXv _n.-F≥.]n ]cn_ ^n\m≥jy¬ k¿ho-kkv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ kn.-sP.-tPm¿Pv Nq≠n-°m-´p-∂p. hn]-Wn-bn¬ ho≠pw IpXn∏v XpS-ßn-b-tXmsS

hn]-Wn-bn¬ I≠Xv "Hmh¿ dnbm-£≥'

anUvIm∏v Hml-cn-I-fn¬ Ah-kcw

kn.-sP.-tPm¿Pv

]n.-F-kv.-k-Xy≥

s_

b¿ am¿°- ‰ n\v A¥y- a m- b n- s b∂v ]dbmw. BtKmf kw`h hnIm- k - ß sf XpS¿∂p≠mb sshIm- c n- I m- h ÿ, cq]-bpsS aqey-timjWw F∂n- h - b mWv C¥y°v {]Xn-Iq-e-ambn `hn- ® - X v . AØcw LSI߃ krjvSn® G‰hpw tami-amb L´w Ah-km\n®p Ign-™p. bp.-]n.-FbpsS sXc- s ™- S p∏v hnPbw hn]-Wn-bpsS apt∂-‰-Øn\v Hcp \nan-Øhp-am-bn. sXc-s™-Sp∏v ^esØ XpS¿∂p≠mb hn]Wn-bnse apt∂‰w "Hmh¿ dn-bm-£≥' BWv. ]cn{`m- ¥ - a mb kml- N - c y- Ø n¬ hn]Wn XI- c ptºmgp-≠m-bXp t]mse Hcp AanX {]Xn-I-c-WamWv CXpw. hn]-Wn-bpsS ASpØ L´w Xocpam-\n-t°-≠Xv _P‰v, k¿°m¿ \b߃, Bscms°-bm-bn-cn°pw a{¥n-am¿ XpS-ßnb hnhn[ LS-I-ßsf ASn-ÿm-\-am-°n-bm-Wv. \nt£-]I¿ Ct∏mƒ \nt£-]n-°p-∂-Xn\v ]Icw Hcp Xncp-Ø-en-\mbn ImØn-cn-°p-∂-XmIpw \√-Xv.

BtKmf hn]-Wnbpw Ct∏mƒ XpS¿∂p≈ A\pIqe hm¿Ø-Iƒ°mbn ImØn-cn-°pI-bm-Wv. Cu L´-Øn¬ hn]-Wn-bn¬ C\n Hcp I¨tkm- f n- t U- j - \ mWv km[y- X . hntZi \nt£-]- ÿm]-\-ß-ƒ XpS¿∂pw C¥y- b n¬ \nt£]w XpS- c Wsa- ¶ n¬ BtKmf kml-Nc- y-߃, k¿°m-cns‚ \b߃, Id≥kn-bpsS ÿncX F∂o LS-I߃ A\p-Iq-e-am-IWw. C¥ysb kw_- ‘ n®v Ib- ‰ p- a Xn, tkm^v ‰ v s hb¿ F∂n- h - b psS ÿnXn tami-am-sW-¶nepw a‰p ]e taJe-I-fnepw amμyw AI-∂n-´p-≠v. aqe-[\w BI¿jn°m≥ Ign-bp∂ AØcw taJ-eI-fn-em-IWw \nt£-]w. BtKmf [\- I mcy hn]WnbpsS Ct∏m-gsØ ÿnXn ]cn-K-Wn-°p-tºmƒ t\cn-´p≈ hntZi \nt£]Øns‚ ]cn[n DS≥ Iq´m≥ a≥tam-l≥knKv k¿°m¿ Xøm- d m- I p- s a∂v F\n°v tXm∂p- ∂ n- √ . t\cn-´p≈ hntZi \nt£-]-Øn\v Xmgv∂ ]cn[n I¬∏n-®Xv BtKmf kmº-ØnI XI¿®-bn¬ C¥y°v Gsd KpWw sNbvXn´p-s≠∂ Imcyhpw \man-t∏mƒ Hm¿t°-≠Xp-≠v.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

C

\n 500 t]mbv‚ v hscsbm-s°-bp≈ Xncp-ج am{Xta {]Xo£n- t °- ≠ - X p≈q. BtKm-fX-e-Ønepw s_b¿ L´w Ah- k m- \ n®p Ign™p. B tKmf hn]Wn C¥ybn-te°v D‰p- t \m- ° p∂ kml- N - c y- a m- W nt∏mƒ. temIv k `m sXc- s ™- S p∏v ^esØ XpS¿∂v C¥y≥ hn]-Wn-bnep-≠mb apt∂-‰-Øns‚ Nph-Sp-]n-Sn®v BtKmf hn]-Wn-Ifpw ]Øv iX-am-\tØmfw apt∂-dn-bXpw hntZi \nt£]I ÿm]-\-ßfpsS ^≠v C¥y-bnte°v Hgp-Ip-∂Xpw AXns‚ sXfnhm-Wv. t\csØ IqSp-X-embpw C≥{Sm tU t{SUnw-Kv sNbvX-Xn\p ]Icw Hml- c n- I ƒ \nt£- ] - Ø n- \ mbn

hmßp∂ {]h-WX IqSn-h-cn-I-bm-Wv. anUvIm-∏v, kvtamƒIm∏v Hml-cn-I-fn¬ h≥tXm-Xn-emWv \nt£]w \S-°p-∂X - v. CXv _pƒ am¿°-‰ns‚ XpS-°a- m-sW∂ kqN-\b - mWv \¬Ip-∂X - v. \ne-hn-ep≈ \nt£-]-I¿ em¿Pv Im∏v Hml- c n- I - f nse em`- s a- S pØ tijw anUv I m∏v Hml- c n- I - f n- t e°v ]p\¿\n- t £]w \S- Ø p- I - b mWv sNtø- ≠ - X v . h≥ap- t ∂‰w \S- Ø nb em¿PvIm∏v Hml-cn-IfpsS hne-bn¬ C\n Imcy- a mb Db¿®bv ° v DS≥ km[y- X - b n- √ . AtX kabw aqeyw t\m°p- t ºmƒ Ipd™ hne- b n¬ Ct∏mƒ e`y-amb ]e Hml-cn-I-fnepw apt∂-‰-Øn\v km[y-X-bp≠v. C≥{^m-kv{S-IvN¿ BWv \nt£-]I¿ {][m-\-ambpw {i≤ tI{μo-I-cnt°≠ taJ-e. Ão¬, ]h¿, _m¶v F∂o taJ- e - I - f nepw apt∂- ‰ - Ø n\v km[y-X-bp-≠v. anUvIm∏v Hml-cn-I-fn¬ sIbv≥ C¥y, s{]mthm-Kv, \mKm¿Pp\ s^¿´n- s se- t k- g v k v , tZ\m _m¶v F∂nh anI® {]I- S \w Imgv N sh°m≥ km[y-X-bp-≠v.


Top Business Families of Kerala - Special t]Pv 110 tIc-fØ - nse IpSpw_ _nkn-\k - p-Iƒ

t]Pv 114

]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-Iƒ \nt£-]-I¿°v F¥v \¬In?

t]Pv 114

Ncn{Xw krjvSn® "_pƒ d¨' s]mdn©p shfn-bØv

Ipcp-ap-fIv hn]Wn IcpØv hos≠-Sp-°p∂p

Sp-°p∂p

F¥p sNøWw? \nt£- ] - I ¿ HmlcnIfnte°v ho≠pw BI¿jn-°-s∏-Sp-I-bm-Wv. 8,000 t]mbv‚ n¬ \nt£-]n-°m\p≈ dnkvsISp-°m≥ k∂-≤X ImWn-°m-Ø-h-cmWv 14,000 t]mbv‚ n¬ \nt£]n-°m≥ Xøm-dm-Ip-∂-sX-∂-XmWv IuXp-Iw. bp.-]n.F k¿°m-cn¬ XpS¿∂pw P\-߃ hnizm-k-a¿∏n-®-tXmsS Hmlcn hn]-Wnbpw hnizmkw hos≠-Sp-Øn-cn-°p-∂p. \nt£-]-IcpsS ]¶m-fnØw kzm`m-hn-I-ambpw C\n hn]Wn- b n¬ h¿[n- ® p- h - c pw. kmº- Ø n- I - a m- μ yØns‚ G‰hpw tamiamb L´w Ign-™psh∂v hne-bn-cp-Ø-s∏-Sp∂ kml-N-cy-Øn¬ {]tXy-In-®pw. 10 iX- a m- \ - Ø n- t esd hn]Wn Db¿∂Xns\ XpS¿∂v t{SUnwKv c≠v aWn- ° q¿ \n¿Øn-sh-°p-Ibpw c≠v aWn-°q-dn\p tijw ho≠pw A©v iX- a m- \ - Ø n- t esd Db¿∂tXmsS Znhkw apgp-h≥ t{SUnwKv \n¿ØpIbpw sNbv X kw`hw C¥y≥ Im∏n- ‰ ¬ am¿°-‰ns‚ Ncn-{X-Øn¬ BZy-am-bm-Wv. _pƒ am¿°‰v dmensb A\p-kva-cn-∏n°pw hn[w BZy-Zn-h-k-ß-fnse em¿PvIm∏v Hml-cn-I-fnse IpXn-∏n\p tijw anUvIm-∏v, kvtamƒIm∏v Hml-cn-Iƒ IpXn-®p-I-b-dpIbpw sNbvXp. s_b¿ am¿°‰v Ah- k m- \ n- ® p- s h∂p Xs∂ ]d-bm-sa-∂mWv an° hnZ-Kv[cpw ]dbp-∂-Xv. CXv _pƒ am¿°-‰ns‚ Bcw-`-am-

sW∂v A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂hcp-ap≠v A°q-´Øn¬. ""s_b¿ am¿°‰v Ah-km-\n-®p-sh∂v am{X-a-√, _pƒ am¿°-‰n-te°v \mw {]th-in®p Ign-™p-sh∂mWv Fs‚ A`n-{]m-bw. Zo]m-hen-°p-≈n¬ sk≥skIvkv 17,000 t]mbv‚ nte°v apt∂-dp-sa-∂mWv Rß-fpsS hne-bn-cpج.''˛ apØq‰v skIyq-cn-‰okv No^v FIvknIyq-´ohv Hm^o-k¿ ]n.-F-kv. k-Xy≥ ]d-bp-∂p. hn]Wn {lkz- I m- e m- S n- ÿ m- \ - Ø n¬ 16,500 t]mbv‚ v hsc apt∂- d p- s a- ∂ mWv Iym∏v t Ãm°v k v amt\- P nwKv Ub- d - I v ‰ ¿ hn.cmtP-{μ\pw ]d-bp-∂-Xv. F∂m¬ Aan- X - a mb ip`- { ]- X o- £ ]pe¿Øp-∂-Xn-t\mSv kn.-sP.--tPm¿Pv hntbmPn∏v ]pe¿Øp-∂p. ""C¥y≥ hn]-Wn-bpsS XI¿®bpw Db¿®-bp-sams° Xocp-am-\n-°-s∏Sp-∂Xv hntZi \nt£-]I ÿm]-\-ß-fpsS \ne-]m-Sns\ ASn-ÿm-\-am-°n-bm-Wv. hntZi \nt£] ÿm]- \ - ß fpsS ^≠nw- K ns‚ Hgp°v XpS-c-W-sa-¶n¬ BtKmf kml-N-cyßfpw A\p-Iq-e-am-I-Ww. C¥y°p am{X-ambn hf¿® ssIh-cn-°m-\m-Ip-sa∂ "UoI-πnwKv Xnb-dn'-bn¬ Rm≥ hniz-kn-°p-∂n-√.''˛ kn.-sP.tPm¿Pv Nq≠n-°m-´n. k¿°m-cns‚ \b-߃ F¥m-Ip-sa∂ Imcy-Ønepw hy‡X D≠m-tI≠- X p- s ≠∂pw tI{μ- k ¿°m¿ t\cn- ´ p≈ hntZi \nt£] ]cn[n DS≥ Iq´psa∂

am[ya߃°pw a‰p ]e¿°p-ap≈ {]Xo£ X\n-°n-s√∂pw At±lw ]d-™p.

\nt£-]-I¿°v Icp-X¬ thWw t\csØ Hml-cn-Iƒ hmßn Ct∏m-gsØ dmen-bpsS KpW-^-e-߃ sIm-øm≥ km[n°msX t]mb \nt£- ] - I ¿°v COm- ` wKw tXm∂pI kzm`m- h n- I w. ]t£ hn]Wn XpS¿∂pw IpXn- ® p- s Im- t ≠- b n- c n- ° p- s a∂ hnizm-k-Øn¬ Db¿∂ hne-I-fn¬ hmßp-∂Xnse A]-ISw \nt£-]-I¿ Xncn-®-dn-b-Ww. hn]-Wn-bnse XI¿®-bpsS L´w Ign-™psh∂v hnZ-Kv[cn¬ an°-hcpw ]d-bp-∂p-sh-

109

¶nepw Htc thK-X-bn¬ hn]Wn XpS¿®-bmbn IpXn- ® p- s Im- ≠ n- c n- ° n- s √∂pw C\n- b p≈ \nt£]w Xncp-Ø-ep-I-fpsS L´-Øn-em--bn-cn°-W-sa∂pw Ah¿ Hm¿an-∏n-°p-∂p. _P-‰v {]Jym-]-\-߃, k¿°m¿ \b-߃ F∂n-hbmWv C\n hn]-Wn-bpsS KXn \n¿W-bn-t°≠-Xv. h≥{]-Xo-£-I-fp-ambn _P-‰n\v apºv hn]Wn IpXn-°p-Ibpw _P-‰n\v tijw CSnbp-Ibpw sNøp∂ A\p-`-h-߃ \mw t\csØ I≠-Xm-Wv. _P-‰n\p tijta hn]-Wn-bpsS C\n-bp≈ KXnsb Ipdn®v hy‡X ssIh-cnI-bp-≈q. C≥{^m-kv{S-IvN¿ BWv IpXn-∏n\v km[yX-bp≈ Hcp {][m-\-ta-J-e-bmbn hnZ-Kv[¿ Nq≠n-°m-´p-∂-Xv. ASn-ÿm\ kuIcy hnI-k\-Øn¬ C¥y°v F{Xtbm apt∂m´p t]mIm\p- s ≠- ∂ n- c ns° \o≠- I m- e - Ø n\p tijw BZy-ambn XpS¿®-bmbn A[n-Im-c-Øn¬ hcp∂ ÿnc-X-bp≈ k¿°m¿ AXn-\mbn ]pXnb ]e ]≤- X n- I fpw Bhn- j v I - c n- ° - p - s a- ∂ mWv {]Xo-£n-°-s∏-Sp-∂-Xv. t\csØ hn]-Wn-bnse CSn-hn¬ Hmlcn kqNn-I-tb-°mƒ h≥X-I¿® t\cn-tS≠n h∂ C≥{^m-kv{S-IvN¿ Hml-cn-Iƒ Hcp h¿jsØ Xmgv ∂ hne- b n¬ \n∂pw Ct∏mƒ Xs∂ \qdpw Ccp-∂qdpw iX-am\w Db¿∂p- I - g n- ™ p. AXn- \ m¬ {i≤m- ] q¿hw Hml-cn-Iƒ sXc-s™-SpØv Xncp-Ø-ep-Iƒ kw`-hn-°p-tºmƒ Ah-kcw {]tbm-P-\-s∏-SpØpI-bmWv Ct∏mƒ \nt£-]-I¿ sNtø-≠Xv. anUvIm∏v Hml-cn-Iƒ sXc-s™-Sp-°p-tºmƒ ASn-ÿm-\-L-S-I-ß-fn¬ Du∂¬ thWw.

12,000\v Xmtg°v C\n CSnbm≥ km[y-X-bn√ cmtP-{μ≥ hn.

sk ≥ s k I v k v 12,000 t]mbv ‚ n\v Xmtg°v C\n CSnbm-\p≈ km[y-Xbn-√.s_b¿ am¿°‰v Ah-km-\n®tXmsS IqSp-X¬ \nt£] ]¶mfnØw XpS¿∂v {]Xo-£n-°mw. sXc- s ™- S p∏v ^ew {]Xn-Iq-e-amIp-sa∂pw hn]Wn CSn-bp-sa-∂p-ap≈ IW-°p-Iq-´-en¬ hn]Wn- b n¬ \n∂v amdn- \ n¬°p- I - b mWv hntZi \nt£-]I ÿm]-\ß - fpw Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ \nt£-]-Icpw Dƒs∏-sSbp≈ Hcp hn`mKw sNbvXX - v. Ah¿ ^≠pambn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. Ah¿ C\n \nt£-]-Øn-\mbn hn]-Wn-bnse XmgvNIƒ D]-tbm-K-s∏SpØp-I-bmWv sNøp-I. AXn-\m¬ hn]-Wn-bn¬ hen-sbmcp CSnhn\v C\n km[yX ImWp-∂n-√. dos‰bv¬ \nt£-]I - cpw Xncp-Øe - p-Iƒ hmßm-\p≈ Ah-k-c-ambn D]-tbm-K-s∏-Sp-ØpI F∂

X{¥-amWv kzoI-cn-t°-≠-Xv. IqSp-X¬ kzIm-cy-h¬°-c-W-Øn\pw hntZi \nt£-]Ø - n-\p-w hgn-Xp-d° - p∂ ]cnjvI-c-W-߃ ]pXnb k¿°m¿ \S-∏n-em°nbm¬ AXv hn]Wn°v Gsd KpWw sNøp-sa∂ IW-°p-Iq-´e - mWv dmen°v hgnsh-®X - v. IS- _ m- [ yX IqSp- X - e m- b - X n- \ m¬ C≥{^m-kv{S-IvN¿ Iº-\n-Iƒ {]iv\-߃ t\cn-´-XmWv Ah-bpsS Hmlcn hne-bn¬ h≥-CS- n-hn\v hgn-sh-®X - v. ]en-i\ - n-c°v Ipd™Xpw ]pXnb ASn-ÿm\ kuIcy hnIk\ ]≤- X n- I ƒ \S- ∏ n- e m- ° m- \ p≈ km[yX sXfn- ™ n- c n- ° p- ∂ Xpw C\n C≥{^m-kv{S-IvN¿ Iº-\n-Iƒ°v Gsd KpWw sNøpw. anUvIm∏v C≥{^m-kv{S-IvN¿ Hml-cn-I-fmb F¬.-sF.-Sn.-F¬, t\mbvUm tSmƒ, Pn.-Fw.-B¿ C≥{^ F∂nhbn¬ \nt£] km[y-X-bp-≠v. t\csØ \nt£]w \S-Øn-b-h¿°v ]e anUvIm∏v Hml-cn-I-fnepw \qdv iX-am\-tØmfw em`w In´n-bn-´p-≠v. AØcw \nt£-]I - ¿ Ct∏mƒ em`-sa-SpØv Xncp-Øep-I-fn¬ ho≠pw \nt£]w \S-Øp-∂XmIpw \√-Xv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


tIc-f-Ønse IpSpw_ _nkn-\-kp-Iƒ

]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-I-ƒ \nt£-]-I¿°v F¥p \¬In? tÃm°v FIvkvtN©p-I-fn¬ enÃv sNbvX tIc-f-Ønse ]e IpSpw_ _nkn-\-kp-IfpsSbpw Hmlcn hne-I-fn-ep≠mb IpXn∏v \nt£-]-I¿°v ]e aSßv t\´amWv \¬In-bXv [\w C≥sh-Ãvsa‚ v _yqtdm

tI

cf-Øn¬ \n∂p≈ IpSpw_ _nkn-\k - p-If - mb Ggv Iº-\n-I-fmWv tÃm°v FIvkvtN-©p-I-fn¬ enÃv sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. hn`-h-k-am-l-c-W-Øn-\mbn ]ªnIv enan-‰Uv Iº-\n-I-fmbn amdnb IpSpw_ _nkn-\-kpIfpsS {]I-S\w hne-bn-cp-Øp-I-bmWv ChnsS

At∏mtfm Stbgvkv 1975 emWv

tdmWIv knwKv At∏mtfm Stbgvkv ÿm]n-°p∂Xv . 2002¬ At±lw A¥- c n®Xns\ XpS¿∂v aI≥ Hm¶m¿ Fkv.I - ≥hm¿ {Kq∏ns‚ sNb¿am\pw amt\-PnKv Ub-dI - v‰dpambn. Hm¶m¿ Fkv. I≥hm-dns‚ ktlm-Z-c≥ \ocPv I≥hm¿ Iº- \ n- b psS sshkv sNb¿am\pw tPmbv ‚ v amt\- P nwKv Ub- d Iv‰dpamWv. 1990IfpsS XpS-°-Øn¬ _n.-F-kv.-C-bn¬ enÃv sNbv X At∏mtfm Stbgv k v F≥.- F - k v . C {]h¿Ø\w Bcw-`n® 1994¬ Xs∂ Ahn-sSbpw enÃv sNøs∏-´p. 2007 HmK-Ãn-emWv At∏mtfm Stbgvkns‚ Hmlcn 400 cq]bv°v ASpØp\n¬s° 1:10 A\p-]m-XØn¬ hn`-Pn-°p-∂X - v. hn`-P\Øn\p tijw Hmlcn hne ]n∂oSv 60 cq]bv°v apI-fn-te°v (10 Hml-cn-Iƒ°v 600 cq]) Db¿∂n-cp-∂p. hn]-Wn-bnse XI¿®-bn¬ 13.60 cq] hsc-sbØnb Hml-cn-bmWv Ct∏mƒ 30 cq]-°v apI-fnte°v Db¿-∂-Xv. Iº-\n-bpsS hn]-Wn-aqeyw 1580 tImSnbm-Wv. Hmlcn hne : 31.35 cq] (sabv 27, 2009) _p°v hmeyp : 26.49 C.-]n.-Fkv : 2.15 ]n.C : 14.58 t^kv hmeyp : 1 cq] Unhn-U≥Uv : 50% s{]m-tam-´¿ sjb¿ tlmƒUnwKv : 39.35% ]ªnIv sjb¿ tlmƒUnwKv : 14.69%

Hmlcn hne _p°v hmeyp C.-]n.-Fkv ]n.C t^kv hmeyp Unhn-U≥Uv s{]m-tam-´¿ sjb¿ tlmƒUnwKv ]ªnIv sjb¿ tlmƒUnwKv

: : : : : :

68 cq] (sabv 27, 2009) 63.25 9.14 7.51 10 35%

: 69.38% : 27.21%

lmcn-k¨kv ae-bmfw

]

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Hmlcn hne _p°v hmeyp C.-]n.-Fkv ]n.C t^kv hmeyp Unhn-U≥Uv s{]m-tam-´¿ sjb¿ tlmƒUnwKv ]ªnIv sjb¿ tlmƒUnwKv

: 14 cq] (sabv 27, 2009) : 21.22 : 2.06 : 6.80 : 10 : 15% : 52.09% : 40.92%

πmt‚-j≥ taJ-e-bn¬ {]h¿Øn°p∂ lmcn-k¨kv ae-bmfsØ 1988-emWv {]apJ IpSpw_ _nkn\kv {Kq∏mb B¿.-]n.Pn Gs‰-Sp-°p∂-Xv. Z£n-tW-¥y-bnse G‰hpw henb _nkn-\kv {Kq∏p-I-fn-sem∂mb B¿.-]n.Pn°v hnhn[ taJ-eI-fn¬ km∂n-[y-ap-≠v. B¿.-]n.-tKm-b¶bpsS a°fmb l¿jv tKmb-¶bpw kRvPohv tKmb-¶b - p-amWv {Kq∏ns‚ Ct∏m-gsØ sNb¿am\pw sshkv sNb¿am\pw. Iº-\n-bpsS hn]-Wn-aqeyw 134.26 tImSn cq]-bm-Wv. 2003¬ F´v cq]-bp≠mbn-cp∂ Hmlcn hne 2006¬ 180 cq]-bn-te°v Db¿∂ncp∂p. Hmlcn hne _p°v hmeyp C.-]n.-Fkv ]n.C t^kv hmeyp Unhn-U≥Uv s{]m-tam-´¿ sjb¿ tlmƒUnwKv ]ªnIv sjb¿ tlmƒUnwKv

: 72.75 cq] (sabv 27, 2009) : 89.91 : 7.88 : 9.23 : 10 : 15% : 50.31% : 38.53%

F.-hn.‰n c-ºc- m-KX πmt‚-j≥ _nkn\- k n¬ \n∂p≈ sshhn- [ yh¬°cW-sa∂ \ne-bn-emWv F.hn tXmakv {Kq∏v 1994¬ F.hn.‰n \mNz-d¬ s{]m-UIv‰vkv Bcw-`n-°p-∂-Xv. APnXv tXma-kmWv Iº-\n-bpsS sNb¿am≥. 66 cq] Hmlcn hne-bp≈ Iº-\n-bpsS hn]-Wn-aq-eyw 52.33 tImSn cq]bmWv. 2007 P\p-h-cn-bn-emWv Iº\n F≥.-F-kv.-C-bnepw _n.-Fk - v.C - b - nepw enÃv sNøp-∂X - v. enÃv sNbvX Znhkw 149 cq] hsc-sb-Ønb Hmlcn hne ]n∂oSv IpØs\ CSn-bp-∂-XmWv I≠-Xv. 100 cq]bv°v Xmtg°v CSn™ Hmlcn hne ]n∂oSv 150 cq]bv°v apI-fn-se-Øp-∂Xv 2008 P\p-h-cn-bn-em-Wv.

XpS¿∂v ho≠pw Hmlcn hne 2008 HIvt‰m-_-dn¬ 10 cq]bv°v Iotg°v ]Xn-®p. 2008¬ 15 iX-am-\hpw 2007¬ 10 iX-am-\hpw 2006¬ A©v iX-am-\hpw 2005¬ 10 iX-am-\hpw Unhn-U≥UmWv Iº\n \¬In-bn-´p-≈-Xv.

{ioi‡n t]∏¿ an¬kv

Ins‰Ivkv 1999 emWv

Ins‰ Iv k v Km¿sa‚ v k v enan-‰Uv _n.-F-kv.-Cbn¬ enÃv sNøp-∂X - .v Ins‰Ivkv Km¿sa‚ k v v enan-‰U - ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ km_p tP°-_m-Wv. ktlm-Z-c≥ t_m_n tP°_mWv A∂m˛Ins‰Ivkv {Kq∏ns‚ amt\PnwKv Ub-dI - v‰¿. {Kq∏v ÿm]-I\pw sNb¿am\pw Fw.kn tP°_v BWv. A©v cq] Hmlcn hne-bp≈ Iº-\n-bpsS hn]-Wnaqeyw 35.20 tImSn cq]-bm-Wv. 2003 P\p-h-cn-bn¬ 1.50 cq]bp-≠m-bn-cp∂ Hmlcn 2006 sabv BIp-tºm-tg°pw 165 cq] (Hmlcn hn`-P-\-Øn\p tij-ap≈ aqeyw IW-°m°n-bmep≈ hne) hscsbØn-bn-cp-∂p. Hmlcn H∂n\v Hcp cq] apJ-hn-e-bp≈ Iº\n Ign-™ h¿jßfn¬ 20, 15, 10 iX-am\amWv Unhn-U‚ v \¬Inbn-´p-≈-Xv. Hmlcn hne _p°v hmeyp C.-]n.-Fkv ]n.C t^kv hmeyp Unhn-U≥Uv s{]m-tam-´¿ sjb¿ tlmƒUnwKv ]ªnIv sjb¿ tlmƒUnwKv

: 7.41 cq] (sabv 27, 2009) : 6.27 cq] : 2.16 : 3.43 : 1 cq] : 20% : 16.77% : 37.35%

{Im ^v ‰ v

t]∏¿, UyqsπIv k v t_m¿Uv F∂nh \n¿an-°p∂ i‡n t]∏¿ an¬kv 2006 sk]v‰w-_-dn-emWv _n.-F-kv.-C-bn¬ enÃv sNøp-∂-Xv. 30 cq]bv ° v Cjyp sNbv X Hmlcn XpS¿∂v h≥- C - S n- h mWv ImWn- ® - X v . Cjyp hne-bn¬ \n∂pw 50 iX-am-\Ø - ntesd CSn™ Hmlcn ho≠pw 30 cq]-bn-te°v Xncn-s®Øn-bXv 2008 P\p-h-cn-bn-em-Wv. hn]-Wn-bnse CSn-hns\

aW-∏pdw kz

¿W-hmbv]m cwKØv {]h¿Øn-°p∂ aW-∏pdw P\-d¬ ^n\m≥kv & eoknwKv enan-‰Uv amμy-Im-eØpw i‡-amb hf¿®bmWv ssIh-cn-®-Xv. sNb¿am≥ hn.-]n.-\-μIp-am-dns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂


Top Business Families of Kerala - Special

111

Iº\n Ign™ h¿j-ß-fn¬ ss{]h‰v CIzn‰n hgn hn]p-e-amb tXmXn¬ hn`-h-k-am-l-cWw \S-Øn-bn-´p-≠v. H´p-an° Hml-cn-Ifpw Hcp h¿jsØ Db¿∂ hnetb°mƒ Gsd Xmgv∂ \ne- b n¬ Ct∏mgpw XpS- c p∂ kml- N - c y- Ø nepw sabv amk- Ø n¬ 52 BgvNsØ Db¿∂ hnebnte°v aW-∏p-d-Øns‚ Hmlcn hne Db¿∂p-sh∂Xv Iº-\n-bpsS Ct∏m-gsØ {]I-S-\-Øns‚ kqNn-I-bm-Wv. 195 cq]-bn¬ Ct∏mƒ hym]mcw sNøp∂ Iº-\n-bpsS Hmlcn hne sabv 20\mWv 52 BgvNsØ Db¿∂ hne-bmb 220 cq]-bn-se-Øn-b-Xv. P\ph-cn-bn¬ Hcp h¿jsØ G‰hpw Xmgv∂ hne-bn-se-Øn-b-Xn\p tijw 100 i-X-am-\-Øntesd Db¿®-bmWv aW-∏p-d-Øns‚ Hmlcn hne-bn-ep-≠m-b-Xv. 330 tImSn cq]bmWv Iº\n- b psS hn]Hmlcn hne : 191.35 cq] (sabv 27, 2009) Wn-aqeyw. _p°v hmeyp : 45.63 cq] 2003 P\p-hcn-bn¬ Ggv cq] C.-]n.-Fkv : 17.56 hne- b p- ≠ m- b n]n.C : 10.90 cp∂ Hml-cn-bm t^kv hmeyp : 10 cq] Wv 2008 P\p-hc- nUnhn-U≥Uv : 20% bn¬ 198 cq]-bnse-Øn-b-Xv. s{]m-tam-´¿ sjb¿ F≥.-F-kv.-CtlmƒUnwKv : 30.35% bn¬ enÃv sN ]ªnIv sjb¿ øm≥ Iº\n A tlmƒUnwKv : 22.88% t]£ \¬ Inbn-´p-≠v.

apØq‰v Im∏n-‰¬ k¿ho-kkv apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏ns‚ DS-a-ÿ-X-bn-ep≈ t\m¨ _m¶nwKv ^n\m≥jy¬ k¿ho-kkv Iº-\n-bmb apØq‰v Im∏n-‰¬ k¿ho-kkv 1994-emWv ÿm]n-X-am-Ip-∂-Xv. tXmakv tPm¨ apØq‰v sNb¿am-\mb Iº\n 1995-emWv _n.-F-kv.-C-bn¬ enÃv sNøp-∂-Xv. Iº- \ n- b psS hn- ] - W n- a qeyw 34.39 tIm Sn cq]- b m- W v . 2004 sk ]v‰w-_d- n¬ 2.64 cq] hne-bp-≠m-bn-cp∂ Hmlcn 2008 P \p-hc- n-sb-Øp-tºm-tg°pw 100 cq]bv°v apIfn-te°v Db¿∂n Hmlcn hne : 52.90 (sabv 27, 2009) cp-∂p. hn]- W n_p°v hmeyp : 27.11 bnse XI¿® C.-]n.-Fkv : 8.34 sb XpS¿∂v Hm lcn hne 23 cq ]n.C : 6.34 ]-bn-te°v Xmgpt^kv hmeyp : 10 Ibpw sNbvXp. UnhnU ≥Uv : 15% Xmgv ∂ \nebn¬ \n∂pw 100 s{]m-tam-´¿ sjb¿ iX-am-\-ØntlmƒUnwKv : 74.98% tesd Hmlcn ]ªnIv sjb¿ hne Ct∏mƒ tlmƒUnwKv : 24.10% Db¿∂n´p≠v.

hn˛-Km¿Uv sIm-®u-tk∏v Nn‰n-e-∏n≈n amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dmb hn˛-Km¿Uv 2008¬ Hmlcn hn]-Wn-bpsS XI¿® Bcw-`n-®-Xn\p tij-amWv sF.-]n.H ]pd-Øn-d-°nb-Xv. 82 cq] Cjyp hne-bp-≠m-bn-cp∂ Hmlcn 2.70 aS-ßmWv k_vkvss{I_v sNø-s∏-´-Xv. 80 e£w Hmlcn-I-fmWv ]ªnIv Cjyp-hn-s\-Øn-®n-cp-∂-Xv. 2008 s^{_p-h-cn-bn¬ sF.-]n.H ]pd-Øn-d-°nb hn˛-Km¿Uv am¿®n¬ F≥.- F - k v . - C - b nepw _n.- F - k v . - C - b nepw enÃv sNbv X p. hn]- W n- b nse XI¿®sb XpS¿∂v hn˛-Km¿Uns‚ Hmlcn hne-bnepw IpØ-s\-bp≈ CSn- h mWv ]n Hmlcn hne : 66.70 cq] (sabv 27, 2009) ∂oSv I≠- X v . _p°v hmeyp : 39.48 cq] Hcp h¿jsØ G‰hpw Xmgv∂ C.-]n.-Fkv : 5.06 hne- b n¬ \n ]n.C : 13.18 ∂pw 70 iX-am-\t^kv hmeyp : 10 cq] tØmfw C UnhnU ≥Uv : 65% t∏mƒ Hmlcn hne Db¿∂n-´ps{]m-tam-´¿ sjb¿ ≠v . Iº- \ n- b p tlmƒUnwKv : 68.12% sS hn]-Wn-aq]ªnIv sjb¿ eyw 199 tImSn tlmƒUnwKv : 23.66% cq]-bmWv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


112 c\v e`n-°pw. kz¿Ww DS≥ Bh-iy-an-s√-¶n¬ tKmƒUv C.-Sn.F-^n-teXp t]mse F°u-≠n¬ Xs∂ kq£n-°m\pw Ah-kc- a- p-≠.v CS-]m-Sp-Im-c≥ Icm-dn-te¿s∏-Sp-tºmƒ CS-]m-Sp-Im-c\p th≠n t{_m°¿ ItΩm-Un‰n FIvkvtN©v hgn Ah[n hym]mc Icm-dp-Iƒ hmßp-Ib - mWv sNøp-I. Icm¿ Imemh[n Xocpw hsc t{_m°¿ Ah[n hym]mc Icm-dp-Iƒ hmßp-Ibpw hn¬°p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cn-°pw. kz¿WØns‚ hne Db-cp-tºmƒ em`w CS-]m-Sp-Im-cs‚ F°u≠n¬ tN¿°pw. hne CSn-bp-Ib - m-sW-¶n¬ Ah[n hym]mc Icm¿ \ne-\n¿Øm≥ th≠ am¿Pn-\mbn CS-]m-Sp-Im-c≥ amk-KU - p-°fmbn \¬Inb XpI D]-tbm-Kn-°pw. Ah[n hym]m-c-Øn¬ aq∂v amk-tØ-°p≈ Icm-dp-IfmWv e`y-am-Ip-I. Hcp amkw, c≠v amkw, aq∂v amkw F∂nß-s\- Imem-h-[n-I-fp≈ Icm-dp-I-fm-bn-cn°pw CXv. DZm-l-cW-Øn\v sabv amk-Øn¬ sabv, Pq¨, Pqsse F∂o amkß-fpsS Ah-km-\-Øn¬ Imem-h[n Ah-km-\n-°p∂ Icmdp-I-fn-te¿s∏-Sm-\m-Ipw. Icm¿ Imem-h[n Xocp∂ Znhkw AXv Ah-km-\n-∏n®v ASpØ amk-ßfnse Icm-dp-I-fn-tekz¿Whne-bn¬ IpXn-∏ns‚ ASpØ L´w {]h-Nn-°-s∏-Sp-∂ kml-N-cy-Øn¬ °v CS-]mSv Zo¿-[n-∏n-°p-∂-Xns\ tdmƒ-Hm-h¿ F∂mWv ]dbp-I. Icm-dp-Iƒ F{X XhW tdmƒ-Hm-h¿ sNø-W-sa∂v BI¿j-I-amb ]≤-Xn-I-fmWv \nt£-]-I¿°mbn hnhn[ [\-Imcy \nt£-]-I-\v Xocp-am-\n-°mw. DZm-l-c-W-Øn\v 100 amk-Ønÿm]-\-߃ cq]-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv \p-≈n¬ 100 {Kmw kz¿Ww hmßp∂ Hcp \nt£-]-I\v tdmƒ-Hm-h¿ Hm]vj≥ 1 (c≠v amkw), tdmƒ-Hm-h¿ Hm]vj≥ \nXy hc-Z-cm-P≥ 2 (Hcpamkw) F∂n-h-bn¬ GXv thW-sa-¶nepw sXc-s™-Sp°mw. BZysØ Hm]vj\n¬ Imem-h[n Xo-cm≥ c≠v amkw _m°n-bp≈ Icmdnte¿s∏-Sp-IbmWv sNøp-I. c≠mkneqsS kz¿Ww ]e- Xh-WI - f - m-bp≈ \nt£-]Ø - n-eqsS {_phcn aq∂mw hmc-Øn¬ aƒ´n Itam-Un‰n asØ Hm]vj\n¬ Imem-h[n Xo-cm≥ Hcp amkw _m°nhmßmw. DZm-lc- W - Ø - n\v 100 {Kmw kz¿Ww 100 amk-ØFIvkvtN-©n(-Fw.-kn.-FI - vkv)¬ kz¿W-hne 10 {Kman\v 16,349 cq] F∂ F°m-es- Øbpw Db¿∂ hne-bn-se-Øn. hW-If - mbn ]Ww \¬In hmßm-hp-∂X - mWv. F{X kz¿Ww bp≈ Icm-dp-I-fn-em-bn-cn°pw G¿s∏-Sp-∂-Xv. BZysØ Hm]vj-\n¬ 49 XhW tdmƒ Hmh¿ sNtø--≠n-hcpw. c≠mhmß-Ws- a∂pw F{X Xh-WI - f - mbn ]W-aS- b - v°W - s- a-∂pkvt]m´v am¿°-‰nepw kz¿W-hne 10 {Kman\v 15,750-˛15,775 asØ Hm]vj-\n¬ tdmƒ-Hm-h¿ sNøp-∂Xv 99 X-h-W-bm-bnsams° \nt£-]I - \v Xocp-am-\n-°mw. BZnXy _n¿f cq]-bn-te°v Db¿∂p. s^{_p-hc- n-bnse Db¿∂ hne-bn¬ cn-°pw. \n∂pw CSn-hp-≠m-sb-¶nepw Ign™ h¿jw kz¿W{Kq∏ns‚ `mK-amb At∏mtfm kn‘qcn Itam-Un-‰okv kz¿Ww hmßpI F∂ Dt±-iy-tØm-sS-bmWv \nt£]w t{SUnwKv C.-]n.-Fkn\v kam-\a- mb Hcp kvIoan\v cq]w \nt£]Øn¬ \n∂p≈ icm-icn t\´w 30 iX-am-\a- m-Wv. \S-Øp-∂s- X-¶n¬ hne-bnse Nm©m-´ß - sf \nt£-]I - ≥ \¬In-bn-´p-s≠-¶nepw CXv H‰ XhWbmbn 100 {Kmw Hml-cn, t_m≠v F∂o \nt£-]a- m¿K-ßt- f-°mƒ hfsc Ku\nt °≠ X ns √∂v ^n≥am¿´v amt\P nwKv Ubd I v ‰ ¿ anI® t\´-amWv kz¿WØn¬ \n∂v \nt£-]I - ¿°v e`n-®kz¿Ww hmßp∂ tPmen°m-cmb kv{XoIƒ°m-bn cq]-s∏e£vaW - ≥ ]f-\n-b∏ - ≥ ]d-bp∂p. kz¿Ww hmßpI F∂ Xv. kz¿WØn¬ IpXn-∏ns‚ c≠mw L´w Itam-Un‰n hnZSp-Øn-bn´p-≈X - m-Wv. e£ya ns √¶ n¬ CS]m-Sp-Im-c\v em`-sa-Sp-°p-Ibpw sNømw. Kv[¿ {]h-Nn-°p∂ Cu L´-Øn¬ {lkz,- a-[y-Ime \nt£Al-ΩZ- m-_m-Znse shb¿lu-kn-emWv kz¿Ww kq£n-°pCukn t] kvIow ]-Isc kw_-‘n-®n-St- Ømfw kz¿Ww Ct∏mgpw BI¿j∂-Xv. kz¿Ww CS-]m-Sp-Im-cs- \-Øn-°p-∂Xv kuP-\y-am-bm-Wv. I-am-Wv. amk-KU - p-°f - mbn ]Ww \¬In kz¿Ww hmßp∂ kz¿Ww hmßp-tºmƒ Hcp iX-am\w hm‰v \¬tI-≠ kz¿W-Øn¬ \nt£-]n-°p-∂h - ¿ FIvkvtN©v X - p-≠.v t{SUUv ^≠p-(C.-Sn.-F^ - v) Iƒ°mWv ap≥K-W\ \¬Ip-∂Ah[n hym]m-c-Øn¬ ]cn-Nn-X-csX-¶nepw hnhn[ Xcw \nt£-]I - ¿°mbn [\-Imcy tkh√mØ -hcpw Ah[n hym]m-c-Ønse \-cw-KsØ Iº-\n-Iƒ a‰v \nt£-]a- m¿K-ßfpw A`yq-l-ß-fn¬ Xm¬∏-cy-an-√m-Ø-h-cpcq]-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. tÉv _m¶v Hm^v amb dos‰bv¬ \nt£-]-Isc Dt±-in-®pk-K-Up-°-fmbn ]Ww \¬In C¥y-bpsS tKmƒUv Unt∏m-kn‰v ≈-XmWv Cu kvIosa∂pw ]f-\n-b-∏≥ kvIow Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ kz¿Ww hmßp∂ coXnb mWv ]d-™p. hy‡n-Isf Dt±-in-®p-≈X - m-sWCukn t] kvIoan¬. CXn-\mbn ¶n¬ sden-tK¿ F‚¿ss{]-kFkv._ - n.-sFbpsS tKmƒUv kns‚ D]-hn-`m-Ka- mb Hml-cn-bn-S-]m-Sn-teXp t]mse CSUnt∏mkn‰v kvIow ^n≥am¿´ns‚ Cukn t] kvIow ]m-Sp-Im-c≥ t{_m°nwKv ÿm]-\(C.-]n.-Fk - v) sNdp-InS \nt£-]Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ \nt£-]Øn¬ Hcp F°u≠v Xpd-t°-≠I¿°m-bp-≈X - m-Wv. C.-]n.-FIsc Dt±-in-®p-≈X - mWv Fkv._ - n.-sFXp-≠v. Ah[n hym]m-c-Øn-teXp bpsS tKmƒUv Unt∏m-kn‰v kvIow. Cu kvIow A\p-kc- n®v kz¿Wm-`c- W - ß - tfm t]mse t{_m°-dp-ambn Hcp Icm_mdp-Itfm Bbn (Ip-d™ - Xv 500 {Kmw) dn-te¿s∏-Sp-I-bmWv CS-]m-Sp-Im\nt£-]n-°mw. \nt£]w \S-Øp∂bmƒ°v ]I-ca- mbn ]eni Dd-∏p-Xc≥ sNtø-≠-Xv. cp∂ t_m≠p-Iƒ \¬Ip-∂p. kz¿WØns‚ Afhv A\p-kc- n-®mWv ]en-i\ - nc°v \n¿W-bn-°p-I. Hcp Intem kz¿Ww aq∂v h¿j-tØ°v \nt£-]ncoXn-bmWv Cukn t] kvIoan¬. CXn-\mbn °p-Ib - m-sW-¶n¬ {]Xn-h¿jw Hcp iX-am\tam XØp-ey-amb Hml-cn-bn-S] - m-Sn-teXp t]mse CS-]m-Sp-Im-c≥ 10 {Kmw kz¿Wtam ]en-ib - mbn e`n-°pw. aq∂v h¿j-Øn\p t{_m°nwKv ÿm]-\Ø - n¬ Hcp F°u≠v Xpdtijw \nt£-]n® Hcp Intem{Kmw kz¿W-Øn\v 30 {Kmw t°-≠X - p-≠v. Ah[n hym]m-cØ - n-teXp t]mse kz¿Ww \nt£-]I - \v e`n-°pw. ]W-am-bmWv ]eni th≠t{_m°-dp-ambn Hcp Icm-dn-te¿s∏-Sp-Ib - mWv CSsX-¶n¬ Imem-h[n ]q¿Øn-bm-Ip∂ h¿jsØ am¿®v 31]m-Sp-Im-c≥ sNtø-≠X - v. CS-]m-Sp-Im-c≥ F{X \p≈ kz¿W-Øns‚ cmPym-¥c hne-bpsS ASn-ÿm-\kz¿Ww hmß-Ws- a∂pw AXn-\mbn ]Ww Øn¬ ]eni e`n-°pw. tUmf-dn-ep≈ cmPym-¥c hnebpsS \¬Ip-∂Xv F{X amk-ßf - m-bm-sW∂pw BZyw cq]-bn-ep≈ aqeyamWv IW-°m-°p-I. tUmf-dns‚ aqeyw Xocp-am-\n-°p-I. Icm-dn-te¿s∏-Sp∂ Znh-ksØ Gdn-bn-cn-°p∂ ka-bØv AXns‚ sa®hpw \nt£-]I - \v kz¿W-hnebv°mbn-cn°pw kz¿Ww hmßpe`n° pw. ∂-Xv. hmßm-\mbn Icm-dn-te¿s∏-Sp∂ aq∂v h¿j-amWv Ipd™ \nt£] Imem-h[ - n. \mev kz¿W-Øns‚ hne-bpsS 15 iX-am\w h¿jt Ø° p≈ \nt£] Ø n\v 1.25 iXa m\ hpw A©v BZyw am¿Pn-\mbn \¬I-Ww. h¿j-tØ-°p≈ \nt£-]Ø - n\v 1.50 iX-am-\h - p-amWv ]en-i. XpS¿∂v Xpey amk-KU - p-°f - mbn Cu kz¿W-\n-t£] ]≤-Xn°v sh¬Øv SmIvkv _m[-I_m°n-XpI AS-°p-I. ^n≥am¿´v a-√. _mdp-Ifpw tImbn-\p-If - p-ambn kz¿Ww hmßp∂h¿°v 0.03 iX-am-\amWv Icm-dn\v kz¿Ww kq£n° p∂ X n\v th≠nhcp∂ tem°¿ Nm¿Ppt{_m°-tdPv CuSm-°p-∂X - v. Ifpw Hgn-hm-°mw. F∂m¬ CXv Icm¿ Imem-h[n°p tijw am{X-am-Wv. FIvkvtN©v t{SUUv ^≠p-Iƒ Pph¬-dn-bn¬ \n∂pw tKmƒUv FIvkvtN©v t{SUUv ^≠p-Iƒ Ct∏mgpw kz¿Ww hmßp-∂X - n-t\-°mƒ GXp Xc-Øn-ep≈ \nt£-]I - ¿°pw kzoIm-cy-amb \nt£] Ipd™ hne°v Cu kvIoanam¿K-am-Wv. Ct∏mgp≈ Bdv tKmƒUv C.-‰n.-F^ - p-Iƒ eqsS CS-]m-Sp-Im-c\v kz¿Ww Ign™ h¿jw Db¿∂ t\´-amWv \nt£-]I - ¿°v \¬In-bnhmßm≥ km[n-°p∂p. Hcp KUp ´p-≠v. kz¿Ww \jvSs- ∏-Sm-\p≈ km[yX C√m-ØXpw AS-bv°m-\m-ImsX t]mbm¬ Imemsh¬Øv SmIvkpw temwKv tSw Im∏n-‰¬ sKbn≥ SmIvkpw h[n Zo¿Ln-∏n-°mt\m ]Ww ]n∂oSv _m[-Ia- √ - m-ØXpw tKmƒUv C.-Sn.-F^ - p-If - psS ta∑-If - m-Wv. AS-bv°mt\m km[n-°pw. F√m KUp(By arrangement with Business Today) °fpw AS-®p-Ig- n-™m¬ kz¿Ww CS-]m-Sp-Im-

kz¿Ww

]pXnb \nt£] ]≤-Xn-Iƒ s^

am

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


Top Business Families of Kerala - Special

113

""Hm

lcn, D¬∏∂ Ah[n hym]mc taJ-e-I-fn¬ am{X-sam-Xp-ßmsX Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw Bh-iy-߃°\p-k-cn®p≈ [\-Imcy tkh-\-߃ Ah-cpsS ASp-sØ-Øn®psImSp-°p∂ Hcp ^n\m≥jy¬ Iayq-Wn‰nbmbn hf-cp-I-bmWv Rß-fpsS e£yw. AXn-\mbn ]pXnb Hcp-°-߃ AWn-b-d-bn¬ XIr-Xn-bmbn \S-°p-I-bmWv''. Hmlcn hym]mc cwKØv tIc-f-Ønse {]apJ Iº-\n-I-fn-sem-∂m-b sIm®n-bnse sP.B¿.Pn skIyq-cn-‰okv enan-‰-Uns‚ Ub-d-Iv‰-dmb ap\ojv Zbm-¬ -BWnXv ]d-bp-∂-Xv. Iº\n Gs‰-SpØ t_dnwKv ss{]h‰v CIzn‰n ]m¿SvtWgvkv C¥y ss{]h‰v enan-‰-Uns‚ ]m¿SvWdmWn-t±-lw. t_dnwKv C¥y sP.B¿.Pnsb Gs‰-Sp-Ø-Xn-s\-°p-dn®pw hcm≥ t]mIp∂ am‰-ß-sf°p-dn®pw [\-Øn\v A\p-h-Zn® A`n-ap-J-Øn¬ At±lw hni-Zo-I-cn-°p∂p.

""sP.B¿.Pn No.1 ^n\m≥jy¬ k¿hokv Iº-\n-bmIpw'' sP.B¿.PnbpsS \nb-{¥Ww Gs‰-Sp-°m-\p-≠mb kml-N-cy-sa-¥mWv? sF.‰n, F^v.Fw.kn.Pn, ^m¿a, ]h¿ XpS-ßnb hnhn[ taJ-e-I-fn-ep≈ sNdp-InS CS-Øcw Iº-\n-Ifn¬ \nt£]w \SØn Ah-bpsS hf¿®bv°v If-sam-cp°p∂ CIzn‰n ]m¿SvW¿ ÿm]-\-amWv t_dnwKv. 18 amk-ambn R߃ sP.B¿.PnbpsS 45 iX-am\w Hml-cnIƒ ssIhiw sh®n-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. ASp-ØnsS AXv 48 iX-am-\-ambn Db¿Øn. XpS¿∂v \nb-a-]-c-ambn ]gb s{]mtam-´¿am-cn¬ \n∂v t_dnwKv ÿm]-\-ta-s‰-SpØp. Ct∏mƒ sP B¿ Pnbn¬ `c-W-]-c-amb ]cn-jvIm-cß-fmWv \S-°p-∂-Xv. t]cn-epƒ∏sS Ht´sd am‰-߃ ASp-Øp-Xs∂ {]Xo-£n-°mw. ]pXnb amt\-Pvsa‚ v Fs¥√mw am‰-߃ sIm≠phcpw? tIc-fw, Xan-gv\m-Sv, B{‘-{]-tZ-iv, alm-cmjv{S F∂nhn-S-ß-fn-embn 100 imJ-Ifpw 300 tesd {^mss©-kn-Ifp-ap≈ Iº-\n-bmWv sP.B¿.Pn Ct∏mƒ. CXn¬ Xs∂ 60 iXam\-Øn-tesd {]h¿Ø-\-ßfpw tIc-f-Øn-em-Wv. Chn-SpsØ {]h¿Ø-\-߃ ]q¿hm-[nIw i‡n-s∏-Sp-Øp∂-tXm-sSm∏w Xan-gv\m-´n¬ IqSpX¬ imJ-I-fm-cw-`n®v hf¿®bv°v B°w Iq´m-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏n-emWv. BZyw Z£n-tW-¥y-bnepw XpS¿∂v tZio-b-X-e-Ønepw H∂m-asX-Øp-I-bmWv e£yw. CXn-\mbn CIzn-‰n, Itam-Un‰n

]p-Xnb kmcYyw sP. B¿. Pnbp-sS a- p-t∂m-´p-≈ I- p-Xn-∏n\v IcpØp ]I-cp-∂ k - m-cY - yw {it≤-ba- m-W.v amt\-Psv a‚nse am‰Øns‚ `mK- a m- b mWv sP.- B ¿.- P n- b psS No^v ^n\m≥jy¬ Hm^o-kd- mbn {]h¿Øn-°p-Ib - m-bncp∂ Kuchv hnthIv tkmWn amt\-PnwKv Ub-dI - v‰¿ ÿm\w IqSn Gs‰-Sp-ØX - v. N - m¿t´Uv F°u-≠‚mb Ct±lØn\v lotdm tlm≠, tIm´Iv skIyq-cn-‰okv XpS-ßn-b- ÿm-]-\-ß-fn-embn C¥y-bnepw hntZiØpw {]h¿Øn-®-Xns‚ A\p-`h - k - º - Ø - p-≠v. t_dnwKv ss{]h‰v CIzn‰n ]m¿SvtWgvkns‚ ]m¿Sv W - d mb ap\njv Zbm¬ Ub-d-Iv‰-dm-Wv. [\-Imcy tkh-\-cw-KØv 18 h¿j- ß - f psS ]cn- N - b - a p≈ ap\ojv kn‰n _m¶v , sbkv _m¶v F∂n- h - b n¬ X{¥- { ]- [ m- \ - a mb hn hn[ XkvXn-II - fnem-bncp-∂p. sIm®n Bÿm-\ambn XpS¿∂p-sIm≠v Kuchv hnthIv tkmWn {]h¿Ø\w hym]n-∏n°m-\m-Wp-t±-iyw. C - X - n-\mbn ko\n-b¿ amt\-P¿amcpsS Hcp kwLw hnhn[ Un∏m¿´vsa‚p-If - psS Npa-Xe-tb-‰n-´p-≠v. 25 ]pXnb imJ-Ifpw 100 {^mss©-knIfpw Cu kmº-ØnIh¿jw Bcw-`n-°pw. h¿jm-hkm-\t- Øm-Sp-IqSn CS-]m-Sp-Im-cpsS FÆw Ct∏m-gp≈ c≠v e£-Øn¬ \n∂v Cc-´n-bm-°m-\m-Wp-t±iyw.

taJ-e-I-fn¬ am{X-sam-XpßmsX {]h¿Ø-\-koa C≥jp-d≥kv cwK-tØ°pw _m¶nwKv CXc [\-Imcy tkh\ cwK-tØ-°p-sams° hym]n-∏n-°pw. C≥jp-d≥kv t{_m°nw-Kn\v Ht´sd km[yX-bm-Wn-∂p-≈-Xv. sse^v C≥jp-d≥kv, t\m¨ sse^v, tamt´m¿ C≥jp-d≥kv, sl¬Øv C≥jp-d≥kv F∂n-h-bn-se√mw D]-t`m-‡m-°-fpsS Bh-iy-Øn-\n-Wßp∂ D¬∏-∂-sa-Øn-°pw. sP.B¿.Pn ^n≥ tIm¿∏v F∂ t]cn¬ _m¶nwKv CXc [\-Imcy tkh\Ønte°pw IS-∂n-cp-∂p. Ct∏mƒ CS-]m-SpIm¿°v ]c-am-h[n hmbv] \¬Im-\p≈ {ia-߃ XpSßn-°-gn-™p. kz¿Ww hmßm-\mbn hmbv]-Iƒ e`y-am°n-bn-´p-≠v. SmIvkv πm\nw-Kv, ^n\m≥jy¬ πm\nw-Kv, \nIpXn AS-bv°m≥ thZn-sbm-cp-°¬, Hm¨sse-\mbn ayqNz¬ ^≠v \nt£-]-Øn\v Ah-k-c-sam-cp-°¬, t]m¿´vt^mfntbm amt\-Pvsa‚ v tkh-\w XpS-ßnb kuI-cy-ß-sf√mw XpS¿∂v e`y-am°n CS-]m-Sp-Im¿°mh-iy-amb klm-b-sa-√m-sam-cp-°pw.

Wv. Ah¿ \nt£] Imcy-ß-fn¬ A¬∏w I¨k¿th-‰ohp-am-Wv. Hmlcn hn]-Wn-bn¬ Dul-°-®-h-S-tØ-°mtfsd bp‡n-]q¿hw Nn¥n®p apt∂-dp-I-bmWv th≠-Xv. as‰m-∂p-≈-Xv, a‰n-S-ß-fn¬ \n∂v hyXy-kvX-ambn Chn-sSbp-≈-h¿ _‘-߃ \ne-\n¿Øm-\n-jvS-s∏-Sp-∂-h-cm-Wv. AXp-sIm≠v hy‡n-]-c-amb _‘-ß-fn-eq-∂n-bp≈ tkh-\-߃ \¬In Hcp ^n\m≥jy¬ Iayq-Wn-‰n-bmbn amdm\mWv R߃ Hcp-ßp-∂-Xv. sIm®n Xs∂-bm-bncn°pw {]h¿Ø-\-tI-{μw. F≥.B¿.sFI-fn¬ \n∂p≈ ]W-sam-gp°v Ipd-™Xv Xncn-®S- n-bm-Iptam? F≥.B¿.sFI-fpsS ]W-sam-gp°v Ipd-™Xv CS-]mSp-Isf Xm¬°m-en-I-ambn _m[n-t®-°mw. F∂m¬ Zo¿L-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn¬ AsXmcp `oj-Wn-bm-In-√. am{X-hp-a-√, Ah¿°m-h-iy-amb a‰v kmº-Øn-Im-h-iy߃ e`y-am-°m≥ R߃°v Ign-bp-sa-∂p-d-∏p-ap-≠v.

CsX-ßs\ km[y-amIpw? aq∂v {][m\ Imcy-ß-fm-Wp-t±-in-°p-∂-Xv. H∂v: anIhp‰ [\-Imcy tkh\w \¬Ip-∂-Xn\v sSIvt\m-f-PnbpsS km[y-X-Iƒ ]c-am-h[n D]-tbm-K-s∏-Sp-Øpw. C‚¿s\- ‰ v , sam_o¬ t^m¨ F∂n- h - b psS klm- b - t ØmsS Cu tkh- \ - ß ƒ Ah- c psS hnc¬Øp-ºn-se-Øn-°m\m-Wp-t±-iyw. s\‰p-]t- bmKn®v F°u≠v Bcw-`n°m\pw hoSns‚ kzIm-cyX- b n- e n- c p∂v t{SUv sNøm\pw CS-]mSv hnh-cßfpw hn]-Wn-bpsS Ne\-ß-fpw Fkv.Fw.FkneqsS Adn-bn-°m-\p-sams°- b mbn sFt{SUv F∂ ]pXnb tkm^v‰v sh-b¿ Bcw-`n-®n-´p-≠v. CsX√mw Db¿∂ hcp-am\-°m¿°v th≠n- am{XsP.B¿.-Pn-bpsS hnhn[ hn`m-Kß - f - nse {]apJ DtZym-Kÿ - ¿ Fw.Un hnthIv tkmWn°pw Ub-dI - ‰v ¿ ap\ojv Zbm-en-\p-sam∏w a√ XnI®pw km[m-c-W°m- c mb CS- ] m- S p- I m¿ Ct∏m-gp≈ CS-]m-Sp-Im¿°v IqSp-X¬ anI® tkh\w °pw th≠n-bm-sW-t∂m¿°-Ww. c≠m-asØ Imcyw: Rß-sf-Øn-®p-sIm-Sp-°pw. sP.B¿.Pnbnse Poh-\-°m-cpsS IcpØv ]c-am-h[n hn\n-tbm-Kn-°p-I-bmWv. Ct∏m-gp-≈-hsc \ne-\n¿Øp-∂Ah[n hym]m-cw, C≥jp-d≥kv taJ-eI-fn¬ IcpØp tXm-sSm∏w cmPy-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn-ep≈ \ne-\n¿Øm-s\-s¥m-s°-bmWv Dt±-in-°p-∂Xv? {]K¬`sc IqSn BI¿jn°p-∂-Xn-eqsS sP.B¿.Pn IqSp-X¬ imJ-Iƒ Bcw-`n-°m\pw IqSp-X¬ Im¿jnI henb i‡n-bmbn hf-cpw. aq∂m-aXv: skIyq-cn-‰okv hnf-If - p-sSbpw sa‰-ep-If - p-sSbpw Ah[n hym]m-ca- m-cw-`nFIvkvtN©v t_m¿Uv Hm^v C¥y, t^m¿thUv °m\pw ]≤-Xn-bp-≠v. hcpw amk-ßf - n¬ IqSp-X¬ ]cn-io-eam¿°‰v IΩn-j≥, sF.B¿.Un.F, B¿._n.sF F∂o \mev sdKp-te-‰dn AtYm-dn-‰n-IfpsS \n_-‘-\-Ifpw N´- \-ßfpw a‰p-am-cw-`n-°pw. sse^v C≥jp-d≥knepw t\m¨ sse^v C≥jp-d≥knepw sshhn-[y-amb tkh-\ß - ƒ ßfpw A∏msS AwKo-I-cn-®p-sIm≠v XnI®pw kpXm-cye`y-am°n C≥jp-d≥kv t{_m°nw-Kns‚ km[y-XI - ƒ ]camb {]h¿Ø-\-amIpw ImgvN-sh-°p-I-sb-∂-XmWv. am-h[n D]-tbm-Ks- ∏-Sp-Øpw. tamt´m¿ C≥jp-d≥knepw ae-bmfn \nt£-]I - sc Ipdn®v F¥m-W`- n-{]mbw? sl¬Øn-ep-sams° Ht´sd Nph-Sp-sh-∏p-Iƒ {]Xo-£n°mw. CXp-hsc 80 tImSn cq] t_dnwKv \nt£-]n-®n-´p-≠v. ae-bmfn \nt£-]-I¿ hfsc bp‡n-]q¿hw Nn¥n°p-∂-hcpw Hmtcm Ne-\-ß-sf-°p-dn®pw Adn-hp-≈-h-cp-am- CXn-\mbn IqSp-X¬ \nt£-]n-°m≥ Xbm-dp-am-Wv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


114

INVESTMENT GUIDE

C≥sh-Ãvsa‚ v ssKUv am¿°‰v dnhyq

Ncn{Xw krjvSn® "_pƒ d¨' s]mdn©p shfn-bØv

ASpØv Bdv amkw- apX¬ Hcp h¿jw hsc anUvIm-∏v, kvtamƒIm∏v Hml-cn-Iƒ sXc-s™SpØv \nt£-]n-°p-∂-Xn\v klm-b-I-c-amb kml-Ncyw hn]-Wn-bn-ep-≠m-Ipw

H

t´sd IdpØ Xn¶-fm-gvNI - ƒ°p tijw sabv 18\v Hcp kph¿W Xn¶-fm-gvN-bv°mWv \mw km£yw hln-®-Xv. Hmlcn hne-I-fnse IpØ-s\-bp≈ CSnhv "hmßm-\p≈ Ncn-{X-]-c-amb Ah-k-c-'amsW∂v s^{_p-h-cn-bnepw am¿®nepw Cu ]w‡n-bn¬ Rm≥ Nq≠n-°m-´n-bn-cp-∂p. Cu ]w‡n-bn¬ ip]m¿i sNbvX Hml-cn-I-fpsS hne-bn¬ c≠v amk-Øn-\p-≈nep≠mb Db¿®-bmWv CtXm-sSm∏w \¬In-bn-cn-°p∂ ]´n-I-bn¬ hy‡-am-°nbn-cn-°p-∂-Xv. Xo¿®-bmbpw 2008s‚ BZy-]-Ip-Xn-bn¬ ip]m¿i sNbvX Hml-cn-I-fpsS hne-bn¬ ]n∂oSv XncnsI Ib-dn-sb-¶nepw henb CSn-hp-≠m-bn-´p-≠v. sk≥skIvkv 6,000 t]mbv‚ n-te°v CSn-bp-sa∂ {]hN-\-hp-ambn Aip-`m-]vXn-hn-izmkw {]N-cn-∏n-®p-sIm-≠ncp∂ hnZ-Kv[-cpsS hm°p-Iƒ°v sNhn sIm-SpØ ]e \nt£-]I - cpw Hcp kph¿Wm-hk - c- a- mWv \jvSs- ∏-Sp-Ønb-Xv. C¥y-≥ kºZvhyh-ÿ-bpsS Ct∏m-gsØ ASnÿm-\-]-c-amb LS-I-߃ IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ sk≥sk-Ivkns‚ 10,000 t]mbv‚ n\v Xmsg-bp≈ \ne°v \ymbo-Ic- W - a- n-√. ]t£ AXv kw`-hn®p! sXc-s™-Sp∏v ^esØ XpS¿∂p≠mb 2,000 t]mbv‚ ns‚ apt∂-‰Øn\p tijw ap≥\nc Hml-cn-Ifn¬ Imcy-amb Ne-\an-√mØ Ah-ÿb - n¬ \n¬s°, kvtamƒIm-∏v, anUvIm∏v Hml-cn-Iƒ IpXn-°p∂-XmWv I≠-Xv.

ß-fpsS ^≠v C¥y-bn-te°v IqSp-X-embn Hgp-Ip-∂Xn\pw hgn-sh-°pw. Ct∏m-gsØ \ne-bn¬ \n∂pw sk≥sk-Ivkn¬ KWy-amb apt∂‰w Rm≥ {]Xo-£n-°p-∂n-√. Cu h¿jw C\n sk≥skIvkv 12,000-˛16,000 \ne-hm-cØ - n-em-bn-cn°pw Nen-°p-∂-Xv. AtX kabw Hml-cn-Iƒ sXc-s™-SpØv \nt£-]n-®m¬ \nt£-]-I¿°v t\´-ap--≠m-°m-\m-Ipw. ASpØv Bdv amkw- apX¬ Hcp h¿jw hsc anUvIm-∏v, kvtamƒIm∏v taJ-e-bn¬ \n∂pw Hml-cn-Iƒ sXc-s™SpØv \nt£-]n-°p-∂-Xn\v klm-b-I-c-amb kml-Ncyw hn]-Wn-bn-ep-≠m-Ipw. Izmfn-ss^Uv C≥Ãn-‰yq-j-W¬ tπkvsa‚ v (Iyq.-sF.-]n), {]n^-d≥jy¬ Cjyp, ssd‰v Cjyp XpS-ßnb am¿K-ß-fn-eqsS ASpØ Bdv amkØn-\p-≈n¬ Iº-\n-Iƒ 50,000 tImSn cq] kam-l-cn-°psa-∂mWv Rm≥ {]Xo-£n-°p-∂-Xv. IS-_m-[yX Ipdbv°m\pw ]≤-Xn-Ifpw hn]p-eo-I-cW ]cn-]m-Sn-Ifpw \S-

hf¿® Xzcn-X-s∏Spw sXc-s™-Sp-∏n¬ bp.-]n.-F-bpsS CØ-c-samcp {]IS\w Bcpw {]Xo-£n-®n-cp-∂n-√. C\n hn]Wn {]Xo-£n°p-∂Xv ÿnc-X-tbmsS {]h¿Øn-°p∂ Hcp k¿°m-cns\-bm-Wv. ]e Imc-W-ß-fm¬ am‰n-sh-°-s∏´ ]cn-jvIcW \S-]-Sn-Iƒ C\n \S-∏n-em-°-s∏-Sp-sa∂pw hn]Wn {]Xo-£n-°p-∂p. CXv C¥y-bpsS kmº-ØnI hf¿® Xzcn-X-s∏-Sp-Øp∂-Xn\pw hntZi \nt£-]I ÿm]-\-

∏n-em-°m\pw ]e Iº-\n-Iƒ°pw aqe-[\w Bh-iy-ap≠v. dne-b≥kv Iayq-Wn-t°-j≥, kpkvtem¨, bqWnsS- I v , Un.- F ¬.- F - ^ v , dne- b ≥kv ]h¿, Snkv t Im, sS¬tIm, Pb-{]-Im-iv, BZn-Xy-_n¿f, Pn.-Fw.-B¿, ]h¿{Kn-Uv, sSIv alo-{μ, ]m¥-eq¨ XpS-ßnb Ht´sd Iº-\n-Iƒ aqe-[\ kam-l-c-W-Øn-\mbn {ian-°p-I-bmWv. ^≠v kam-l-cWw Bh-iy-am-bp≈ Iº-\n-I-fpsS Hml-cn-I-fn¬ thdn´ Ne\w kw`-hn-°p-∂Xv Hcp s]mXp-{]-Xn-`m-k-am-Wv. CXv t{SU¿am¿°v {]tbm-P-\-s∏-SpØm-hp∂ Ah-k-c-hp-am-Wv. ]pXnb A¥-co-£-Øn¬ ]e Iº-\n-I-fp-sSbpw ÿnXn Gsd t`Z-s∏-Sp-Ibpw AØcw Iº-\n-I-fpsS Hmlcn hneIƒ ct≠m AXn¬ IqSp-Xtem aS-ßm-Im\p≈ -km[y-X-bpap-≠v. (t]m¿´vt^mfntbm amt\-Pvsa‚ v cwKsØ {]apJ kwcw-`-amb CIzn‰n C‚-en-P‚ vkns‚ kmc-Yn-bmWv teJ-I≥. email:portfolio@dishnetdsl.net Ph: 0484-2365188)

teJ-I≥ [\-Øn-eqsS ip]m¿i sNbvX Hml-cn-I-fn¬ \n∂p-≠mb t\´w FUn-j≥ sabv 15, 2009 G{]n¬ 15, 2009 G{]n¬ 15, 2009 am¿®v 15, 2009 s^{_p 28,2009 s^{_p- 28,2009 s^{_p 28,2009

Hmlcn

ip]m¿i sNbvX-t∏m-gsØ hne am¿Kv 65 cq] ]m¥-eq¨ dos‰bv¬kv 146 cq] C¥y≥ tlm´¬kv 37 cq] kpkvtem¨ F\¿Pn 40 cq] dne-b≥kv Im∏n-‰¬ 417 cq] ]t´¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv 188 cq] C.-F≥.-sF.-F¬ 138 cq]

Ct∏m-gsØ hne (am¿®v 27) 98 cq] 306 cq] 63 cq] 89 cq] 919 cq] 366 cq] 208 cq]

t\´w (%) 51 109 70 122 120 94 50

Ipcp-ap-fIv IcpØv hos≠-SptØ°pw D¬∏m-Z\ cwKØv {_ko-¬ t\cn-Sp∂ ISpØ {]Xn-k‘n BtKm-f-X-e-Øn¬ Ipcp-ap-fIv hneIƒ Db-cm≥ klm-b-I-am-Ip-sa-∂mWv {]Xo-£n-°-s∏-Sp-∂Xv kn-.kn-._n- \yq--kv-

hnb‰v-\m-an-se Db¿-∂ kv-t‰m-°v\n-e BtKm-f XeØn¬- Ip-cp-apfIn-\p-- ta¬- kΩ¿-±w- Dfhm°p-∂psh¶n-epw hcpw- am-kßfn¬- D¬∏∂w- Icp-Øp- ho-s≠Sp-°pw F∂ {]Xo-£bn-em-Wv- Im¿-jn-I taJe.- D¬-∏m-Z\ cw-KØv{_ko¬- A`n-ap-Jo-Icn-°p-∂ {]Xn-k‘n-bm-Wv- Ip-cp-ap-fIn-s‚ {]Xo-£ Db¿-Øp∂ Hcp- {][m-\ LSIw-.- G{]n¬a≤y-Øn¬- Bcw`n® I\Ø agsb XpS¿-∂v- {_ko-en-se ap-Jy- D¬-∏m-Z\ taJeIƒ- ISp-Ø {]Xn-k‘n-bnem-Wv.- h≥-tXm-Xn¬- Ir-jn-\m-iwkw-`hn-® \n-ebv-°v- Cu h¿-jwD¬-∏m-Z\Øn¬- 50 iXam-\w- Ipdhp- t\cn-Sp-sa∂m-Wv- {_ko-en-b≥s]∏¿- FIv-kv-t]m¿-t´gv-kv- Atkmkn-tbj≥- hn-ebn-cp-Øp-∂Xv.C¥y-bn-epw- D¬-∏m-Z\w- IpØs\ CSn-™p- \n¬-°p-Ibm-Wv.hn-e Xm-gv-∂ XeØn-em-bXn-\m-¬tIcfØn-se kvt‰m-°n-kv-‰p-IƒIp-cp-ap-fIv- ssIhn-Sp-∂n-√.- sIm-®nbn¬- A¨-Km¿-_nƒ-Uv- Ip-cp-apfIv- Izn-‚en-\v- 12,500 cq]bn-epwKm¿-_nƒ-Uv- 13,000 ep-am-Wv- am-km¥y-Øn¬- CS]m-Sp-Iƒ- \S∂Xv.-

Ah[n- hym-]m-cØn-epw- sNdnb DW¿-hv \n-ehn-ep-≠v-. cq-] Icp-Øm¿-Pn-®tXm-sS hn-\n-ab hn]Wn-bn¬- C¥y≥- Ip-cp-ap-fIns‚ \n-c°v- SÆn-\v- 2800 tUm-fdmbn- Db¿-∂p.- BtKm-f hn-]Wnbn¬Nc°n-s‚ e`y-X Np-cp-ßnbXn\m¬- Atacn-°bpw- bp-tdm∏pw- Xn-c°n-´p-≈ hym-]m-c߃-°v\o-°w- \SØp-Ibm-Wv.-

GewHm-^v- ko-k¨BbtXm-sS Getee tI{μßfn¬- Nc°v- hchv Ip-d™ Afhn-em-W-.vDØtc¥y-≥- hym-]m-cn-Ifpw- Ib‰paXn-°m-cp-w- Ge°bn-¬- Xm¬-∏cyw- Im-Wn-®p.- sabv- 20 \v- \S∂ teeØn¬- an-I®bn-\Øn-\v- Intem- {Km-an-\v- 812 cq] hn-e e`n-®p.icm-icn- 616 cq-]bn-em-Wv- teew\S∂Xv.- DØtc¥y-≥- hym-]m-cnIfp-sS tKm-Uu-Wp-Ifn¬- D¬∏∂w-- kv-t‰m-°n-√.- AXpsIm≠pXs∂ tee tI{μßfn¬\n-∂v- Nc°v- Is≠Øm≥- CS]mSpIm¿- \n¿-_‘n-Xcmhpw-.- Cukm-lNcy-Øn-¬- X¬-°m-ewGeØn-se an-Ihv- Xp-Scpw.-

\m-fn-tIcwko-k¨- Bcw`Øn¬- A©p- cq-]

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

hn-e e`n-® \m-fn-tIcw- CXn\nSbn¬- 3.-50 te-°v- C-Sn-™p.- kw`cW GP≥-kn- am¿-°‰v- \n-c°nepw- Izn-‚en-\v- 1000 cq-] Iq-Sp-X¬\¬-In- sIm-{]sbSp--°p-∂Xm-bn{]Jym-]n-°p-tºm-gpw- hn-]WnA\p-Zn-\w- XI¿-®bn¬- B≠ndßp-Ibm-Wv.- D¬-∏m-Z\ ko-kWmbXn-\m¬- hn¬-∏\ kΩ¿Zhpap-≠v.cmPym-¥c ]mw- Hm-bv¬- hn]Wn-bn¬- atejy-bn¬- kvt‰m-°vNp-cp-ßn-bXv Ne-\-ap-≠m-°n-bn´p≠v.- Cu- BthiØn¬-- shfns®Æ ]n-Sn-®p- \n¬-°m≥- {ian°pw.- CSh∏m-Xn- \m-fn-tIc hnfshSp-∏n-\v- XSkw- Dfhm-°p-∂ H∂m-Wv.- Cu L´Øn¬- kw`cWw- Im-cy-£aam-°n-bm¬- sNdnb Ne\߃- {]Xo-£n-°mw.-

tXbn-e B`y-¥c tXbn-e hn-]Wn]Øv- h¿-jØn\n-Sbn-se G‰hpw- i‡am-b hne°b‰Øn-em-Wv.- I\Ø hcƒ®sb Xp-S¿-∂v- D¬-∏m-Z\ cw-KØv\n-e\n¬-°p-∂ Xf¿-®bm-Wv- hne°b‰Øn-\v- Xo-{hX ]I¿-∂Xv.Cu- h¿-jw- P\p-hcn-˛am¿-®vIm-ebfhn¬- BtKm-f D¬-∏m-Z\ cw-KØv- 44.-5 Zie£w- In-tem- {Km-

an-s‚ CSn-hv- t\cn-´Xm-bn IW°m°p∂p-.- Cu- Im-ebfhn¬- C¥ybn¬- 8.-1 Zie£w- In-tem- {Km-ans‚ D¬-∏m-Z\w- Ip-d™p.- G{]nen¬- ÿn-Xn- Iq-Sp-X¬- tam-iam-bn-.15˛18 Zie£am-Wv- D¬-∏m-Z\ cwKØv- G{]n-en-se CSn-hv.- Cu- amkw- 30 iXam-\w- D¬-∏m-Z\Øn¬hn-Shv- IW°m-°p-∂p. B`y-¥c hn-]Wn-bn¬- tXbn-ebp-sS \n-c°v26.-13 iXam-\amWv- h¿-≤n-®Xv.-

d_¿am-ka[yØn¬- d_¿- hn-e 9300 cq] hsc Xmgv-∂n-dßn-sb¶nepw- B`y-¥c hn]Wn-bn¬- Im-cy-am-b hn¬-∏\ kΩ¿Z߃- H∂p-w- D≠m-bn-√. {]mtZin-I XeØn-¬- jo-‰n-s‚ e`y-X Dd∏p- hcp-Øm≥- Ign-bm-sX h∂ XmWv- Sb¿- hy-hkm-bn-Iƒ- Cd°paXn-bn¬- {i≤bq-∂m≥- Im-cWw-.sabv- BZy- ]Ip-Xn-bn¬- am-{XwGXm-≠v- 7000 S¨- d_dn-s‚ Cd°p-aXn- hy-hkm-bn-Iƒ- \SØn.am-km-¥y-tØm-sS Cd°p-aXn- 15,000 SÆn¬- FØm≥- CSbp≠v.B`y-¥c˛cmPym-¥c \n-c°p-IƒXΩn-ep-≈ h≥- A¥cam-WvCd°p-aXn- Ip-Xn-®p- Ibdm≥- ImcWw.- Cd°p-aXn- hm¿-ØIƒsNdn-btXm-Xn¬- hn-e CSn-s®¶nepw- d_dn-s‚ e`y-X Ip-d™Xn-

\m¬- am-km-¥y-Øn¬- hn-]Wn- ho≠pw- 100- cq] adn-IS∂p.- cmPym¥c \n-c°v- In-tem- {Km-an-\v- 75˛80 cq-] am-{Xam-Wv-.- CXv- Cd°p-aXnkm-[y-XIƒ- i‡am-°p-∂ H∂mWv.]I¬- Np-Sn-\v- Im-Tn-\yw- Ip-Sn\n-∂Xn-\m¬- sabv amkØn-¬- kwÿm-\Øn-s‚ ]e `m-Kßfn-epw{]Xo-£bv-s°mØv- d_¿- D¬-∏mZ\w- h¿-≤n-®n-√. Im-eh¿-jØn-s‚ IS∂p- hchv- Cu- am-kw- d_dn-s‚ bo-¬-Uv- Db¿-Øp-w.- ag d_¿- sh´n\v- XSkw- Dfhm-°p-w.- an-I® hn-e ap≥- \n¿-Øn- D¬-∏m-ZI¿- d_¿acßfn¬- sdbn≥- Km¿-Up-IƒLSn-∏n-®p- a¨-kq-¨- sh´n-\vk÷am-Wv.- ap-Jy- D¬-∏m-ZI cm-Pyam-b Xm-bv-em‚n-epw- Cu- am-kw- ]pXn-b ko-k¨- Bcw`n-°pw.- am¿-®v˛G{]n¬- am-kßfn¬- ssN\bn-¬Hm-t´m-sam-_o¬- taJebn¬- \n-e \n-∂ sdt°m¿-Uv- hn¬-∏\ cmPym¥c d_dn¬- {]Xo-£ P\n-∏n-®p.km-t¶Xn-Iam-bn- hn-tZi Ah[n- hn-]Wn-Ifn¬- \n-c°v- Xmgm≥- CSbp-≠v.- B`y-¥c hn-]Wnbn¬- X¬-°m-ew- ap-t∂‰Øn-\v- km[y-X Cs√¶n-epw- d_¿- Hcp- ]cn-[nhsc ]n-Sn-®p- \n¬-°m≥- {ian-°pw.-hn-tZi hn-]Wn-Ifp-sS Np-hSp- ]n-Sn®p- Du-l°®hS°m¿- B`y-¥c Ah[n-bn¬- \SØp-∂ NcSp-henIƒ- Cu- thf \n¿-Wm-bIam-Ipw.-


115

TopBusinessFamiliesofKerala-Special

dnb¬ FtÉv Iº-\n-Iƒ°v ^≠v e`y-am-°m≥

skIypdm C¥ym dnb¬ FtÉv ^≠v icn-AØv A\p-kr-X-amb C¥y-bnse BZysØ sk_n AwKo-IrX sh©z¿ Im∏n-‰-¬ ^≠mb skIypdm tIc-f-Øn¬ \n∂p≈ CØ-c-Ønse BZysØ ^≠v IqSn-bmWv [\w C≥sh-Ãvsa‚ v _yqtdm

sk _n

AwKo- I r- X - a mb skIypdm C¥ym dn-b¬ FtÉv ^≠n¬ Pqsse 31 hsc \nt£-]n-°mw. skIypdm C¥ym ^≠v icn-AØv \n_-‘-\-Iƒ A\p-kcn®v {]h¿Øn-°p∂ ^≠m-Wv. dnb¬ FtÉv Iº-\n-Iƒ°v ^≠v e`y-am-°p∂ skIypdm C¥ym \nt£]w tiJ-cn-°p-∂Xv Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ hy‡n-I-fn¬ \n∂pw dos‰bv¬ \nt£-]I-cn¬ \n∂pw \nt£]I ÿm]-\-ßfn¬ \n∂p- a mWv . A©v e£w cq]- b mWv Ipd™ \nt£-]w. C≥sh-Ãvsa‚ v amt\Pvsa‚ v Iº-\n-bmb skIypdm C≥shÃvsa‚ v amt\-Pvsa‚ v (C-¥y) ss{]h‰v enan- ‰ Uns‚ s{]mtam- ´ ¿ tImgn- t °mSv tI{μ-ambn {]h¿Øn°p∂ {]apJ dnb¬ FtÉv Iº-\n-bmb sslsse‰v {Kq∏mWv. sslsse‰v _n¬tU- g vkns‚ s{]mtam-´dpw Ub-d-Iv‰-dp-amb Fw.F.salv_q-_mWv skIyp-dmbpsS amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿.

tIc- f - Ø n¬ \n∂p≈ BZysØ dnb¬ FtÉv ^-≠mWv skIyp-dm. icnAØv A\p- k r- X - a mb C¥y- b nse BZysØ sk_n AwKo-IrX sh©z¿ Im∏n-‰-¬ ^≠pw skIyq-dmbm-Wv. A©v h¿jw tem°v C≥ ]ocn- b Up≈ t¢mkvUv F≥UUv kvIoamWv skIypdm C¥ym dnb¬ FtÉv ^≠v. {]Xn- h ¿jw 25 iX- a m\w em`w Cu ^≠nse \nt£]ØneqsS {]Xo-£n-°msa∂v skIypdm C¥y ^≠v amt\-Pvsa‚ v Ah-Im-i-s∏-Sp∂p.

tIc-fØ - nsebpw tIc-fØ - n\v ]pdsØ {][m\ \K-c-ß-fn-sebpw dnb¬ FtÉv ]≤-Xn-I-fn-emWv ^≠v \nt£]w \S-ØpI. tem°v C≥ ]ocoUv Ah-km-\n-°p-∂Xn\p apºv \nt£]w ]n≥h-en-°m-\m-In√. AtX kabw \nt£]w tX¿Uv ]m¿´n°v ssIam-dm-hp-∂-Xm-Wv. A©v h¿jw tem°v C≥ ]oco-Ups≠¶nepw \nt£-]-I¿°v aq∂m-asØ h¿jw apX¬ Xs∂ em`w In´n-Øp-S-ßm-\p≈ km[y-X-bp-s≠∂v ^≠v amt\-P¿ hy‡am-°p-∂p. c≠v-˛-aq∂v h¿j-Øn-\p-≈n¬

A©v h¿jw tem°v C≥ ]oco-Up≈ t¢mkvUv F≥UUv kvIoamb skIypdmbn¬ \n∂v {]Xnh¿jw 25 iX-am\w em`w e`n-°m-sa∂v ^≠v amt\-P¿am¿ Ah-Im-i-s∏-Sp∂p

]q¿Øn-bm-Ip∂ dkn-sU≥jy¬, sIm-tagvky¬, dnb¬ FtÉv ]≤-Xn-Iƒ°mbmWv skIypdm C¥ym sh©z¿ Im∏n‰¬ ^≠v apJy-ambpw \nt£]w \S-Øp∂-Xv. Cu ]≤-Xn-I-fn¬ \n∂pw XncnsI In´p∂ ]Ww D]-t`m-‡m-°ƒ°v dnt´Wmbn XncnsI e`n- ° pw. XncnsI e`n°p∂ ]Ww ]p\¿\n- t £- ] n- ° m\m In- √ . BZysØ aq∂v h¿jw \nt£- ] n°p∂ XpI-bpsS c≠v iX-am-\a- mWv ^≠v amt\- P v s a‚ v ^o. aq∂v h¿j- Ø n\p tijw \nt£] aqey-Øns‚ 1.75 iX-am\hpw amt\-Pvsa‚ v ^okmbn \¬I-Ww. sF.-F¬&F^v.-F-kv {SÃv Iº-\nbmWv skIypdm C¥ym dnb¬ FtÉv ^≠ns‚ {SÃn. icn-AØv \n_-‘-\-Iƒ A\p-k-cn®v {]h¿Øn-°p∂ ^≠ns‚ icn- A Øv AssUz- k ¿ XJv h m AUvsshkdn B≥Uv icn-AØv C≥shÃvsa‚ v skmeq-j≥kv BWv.

aW-∏p-d-Øns‚ A‰-em`w 44.34 iX-am\w h¿[n®p aW∏pdw P\-d¬ ^n\m≥k v&

eoknwKv enan-‰Uns‚ 2008-˛09 h¿jsØ A‰m-Zm-b-Øn¬ 44.34 iX-am\w h¿[-\. 30.30 tImSn cq]-bmWv A‰mZm-bw. 2007-˛08¬ A‰m-Zmbw 20.99 tImSn cq]-bmbn-cp-∂p. {]h¿Ø-\e - m`w 79.40 tImSn cq]-bn¬ \n∂pw 165.02 tImSn cq]-bmbn h¿[n-®p. \nIp-Xn°p apºp≈ em`w 31.96 tImSn-bn¬ \n∂pw 46.28 tImSn cq]-bn-se-Øn. 10.92 e£w D]-t`m-‡m-°ƒ°mbn 3506.6

tImSn cq]- b psS kz¿W- h m- b v ] - b mWv Iº\n \¬In-b-Xv. Ign™ h¿jw 49.52 tImSn cq]- b psS t\cn- ´ p≈ hntZi \nt£]w Iº- \ n°v e`n- ® p. [\- I mcy tkh\ hyh-km-b- hnZKv[-\mb F.B\μ≥, bp.- F - k v . Fbnse s{]m- h n- U n- b ≥ ^n\m≥jy¬ tIm¿∏- t d- j ≥ ap≥ sNb¿am\pw kn.-C.-Hb - p-amb ssitejv sP.taØ F∂n-h¿ Iº-\n-bpsS Ub-d-Iv‰¿ t_m¿Un¬ AwK-ß-fm-bn.

a¬ho-μ¿ knwKv dm≥_mIvkn hn´p dm≥_mIvkn et_m-´-do-kns‚ sNb¿am≥, kn.-C.-H, Fw.-Un- ÿm\-ß-fn¬ \n∂v a¬hoμ¿ taml≥ knwKv cmPn-sh-®t- XmsS 48 h¿jambn Iº-\nbp-ambn XpS-cp∂ taml≥knwKv IpSpw-_Ø - ns‚ _‘w C√m-Xmbn. Pm∏-\okv Iº-\n-bmb sZbvNn km≥tIym dm≥_m-Ivknsb Gs‰-SpØv Hcp h¿j-Øn\p≈nemWv a¬ho-μ¿ taml≥ knwKv Iº-\n-bpsS t\Xr]ZhnIƒ Hgn-™X - v. Iº-\n-bpsS {]I-S\ - Ø - nep-≠mb {]iv\-ß-fmWv t\Xr-\n-c-bn¬ am‰-

Øn\v hgn-sh-®-sX∂v Icp-Xp-∂p. dm≥_m-Ivkn-bpsS No^v Hm∏-td-‰nwKv Hm^o-k-dmb AXp¬ tkm_vXn-bmWv a¬hoμ¿ knwKn\p ]Icw kn.-C.-Hbpw Fw.-Un-bpambn \nb- a n- ° - s ∏- ´ - X v . (Cu e°- Ø n¬ \n^v‰n-bn¬ Dƒs∏´ IpSpw_ _nkn-\-kpI-sf Ipdn-®p≈ teJ-\-Øn¬ dm≥_m-Ivknsbbpw Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. teJ\w A®Sn-®-Xn\p tij-amWv dm≥_m-Ivkn-bpsS t\Xr-XzØn¬ am‰-ap-≠m-b-Xv)

tZ\m _m¶v {]h¿Ø\w hn]p-e-am-°p∂p Cu

h¿jw 100Dw ASp-Ø aq∂p-h¿j-Øn-\p≈n¬ 400 Dw imJ-Iƒ XpS-ßm≥ e£y-anSp∂ tZ\ _m¶v AXns‚ D]-t`m‡r ASnØ-dbpw hn]p-e-am-°p-∂p. Cu h¿jw _m¶ns‚ CS-]m-Sp-Im-cpsS FÆw Hcp tImSn-bn-se-Øn-°p-sa∂v _m¶ns‚ sNb¿am\pw amt\- P nwKv Ub- d - I v ‰ - d p- a mb

Un.F¬ dmh¬ ]d-™p. tIc-f-Øn¬ Cu h¿jw aq∂v imJ-Iƒ IqSn XpS-ßp-sa∂pw At±lw hy‡-am-°n. aq∂p-h¿jw sIm≠v _m¶ns‚ samØw _nkn-\kv 1.26 e£w tImSn cq]-bn¬ FØn-°m\pw tZ\m _m¶v e£y-an-Sp-∂p.

`mcXn F.-F-Ivkv.-F-bpsS sUbven Fkv.-sF.]n F

√m Znh-khpw \nt£-]n-°m-hp∂ knÃam-‰nIv C≥shÃvsa‚ v πm≥ (F-kv.-sF.-]n) `mcXn F.-F-Ivkv.-F- Ah-X-cn-∏n®p. {]Xn-Zn\w \nt£-]n-°m-hp∂ G‰hpw Ipd™ XpI 300 cq]-bm-Wv. 300 cq]°v apI-fn¬ \nt£-]n-°m≥ Xm¬]-cy-ap-≈-h¿°v 100 cq]-bpsS aS-ßp-Ifmbn \nt£-]-XpI \n›-bn-°mw. F√m amkhpw \nt£-]n-°p∂ Fkv.sF.]nIfn¬ Hmtcm amkhpw \n›nX XobXnbn-emWv bqWn-‰p-Iƒ hmßpI. `mcXn

F.-FI - vkv.F - b - psS sUbven Fkv.s- F.-]n-bn¬ Hmlcn hn]- W n- b n¬ hym]mcw \S- ° p∂ F√m Znh-k-ß-fnepw bqWn-‰p-Iƒ hmßm\m-Ipw. G‰hpw Ipd™ {]Xn-Zn\ \nt£]w 300 cq]-bm-b-Xn-\m¬ km[m-cW hcp-am-\-°m¿°v \nt£-]n-°m≥ A\p-tbm-Py-a√ Cu ^s≠∂v hne-bn-cpØ-s∏-Sp-∂p. Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ \nt£-]-IscbmWv Cu ^≠v {][m-\-ambpw e£y-an-Sp-∂-Xv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


116

Dhanam Insurance, May 31 & June 15, 2009

C≥jpd≥kv

Db¿∂ F≥.-F.-hn-bn¬

dnt´¨ Dd-∏p-X-cp∂ bpen-]p-Iƒ Db¿∂ F≥.-F.-hn-sb ASnÿm-\-am-°n-bp≈ dnt´-¨ Dd∏p-X-cp∂ aq∂v Hmlcn A\p_‘nX C≥jp-d≥kv πm\p-I-fmWv Ct∏mƒ e`y-am-bncn-°p-∂X - v. [\w \yqkv _yqtdm

Hm

lcn hn]-Wn-bnse XI¿® ]e bpen]v \nt£-]-I-cp-sSbpw \nt£-]-aq-ey-Øn¬ h≥ CSnhmWv krjvSn-®-Xv. km-[mcW C≥jp-d≥kv t]mfnkn-I-fn¬ \n∂p≈Xn-t\-°mƒ em`w e`n-°p-sa∂ {]Xo- £ - b n¬ bpen- ] p- I - f n¬ \nt£- ] n- ® h¿°p≠mb Xncn-®Sn Hmlcn A\p-_‘ - nX C≥jpd≥kv t]mfn-kn-I-fn¬ \n∂v \nt£-]-I¿ AI-em≥ Imc- W - a m- b n. bpen]pI- f n- t e°v \nt£- ] - I sc ho≠pw BI¿jn-°pI F∂ e£y-tØm-sS-bmWv \nt£-]-Im-e-b-f-hnse Db¿∂ F≥.-F.-hn-bpsS ASn- ÿ m- \ - Ø n¬ Kmc‚oUv dnt´¨ \¬Ip∂ kvIoap-If - pambn C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ cwK-sØØn-bn-cn-°p-∂-Xv. Fkv._ - n.sF sse^ns‚ kvam¿Sv bpen-]v, _n¿f k¨sse^v C≥jp-d≥kns‚ πm‰n\w πkv, Sm‰m F.-sF.-Pn-bpsS C≥shÃv Ajz¿ F∂n-h-bmWv Kymc‚oUv dnt´¨ \¬Ip∂ t]mfn-kn-Iƒ. hn]Wn-bn¬ e`y-amb km[m-cW bpen-]p--I-tf-°mƒ an\naw \nt£] ]cn[n Ch-bn¬ A¬∏w Db¿∂Xm-Wv. Fkv.-_n.sF kvam¿Sv bpen-]nepw _n¿f k¨sse^v πm‰n\w πknepw 50,000 cq]-bmWv Ipd™ {]Xn-h¿j {]oanbsa-¶n¬ Sm‰m F.-sF.Pn C≥shÃv Ajz-dn¬ Ipd™ {]Xn-h¿j {]oanbw 90,000 cq]-bm-Wv. Ch-sb√mw \n›nX Ime-b-f-hn\p≈n¬ am{Xw t]mfnknI-sf-Sp-°m-hp∂ t¢mkvUv F≥UUv kvIoap-If - m-Wv.

Fkv.-_n.sF kvam¿Sv bpen]v \nt£- ] - I m- e - b - f - h nse BZysØ Ggv h¿jsØ G‰hpw Db¿∂ F≥.-F.hnbpsS ASnÿm-\-Øn¬ dnt´¨ Dd-∏p-X-cp∂ kvIoam-Wn-Xv. {]oanbw AS-bvt°≠ Imebfhv aq∂v h¿jtam

Poh≥ {]` C≥jz-d≥kv GP‚p-am¿ a\x∏mTw ]Tn-t°≠ Hcp hninjv S {KŸw. Hcp an\n F≥ssk- t ¢m- ] o- U n- b m. \memw ]Xn-∏v H‰ {]Xn°v 90 cq]. IqSp-X¬ tIm∏n-Iƒ H∂n-s®-Sp-Øm¬ 50 cq] hoXw am{Xw. CXn-\Iw hn‰Xv 10,000 tIm∏n-Iƒ. ¢nb-d≥kv skbn-en¬ Ct∏mƒ 655 tIm-∏n-Iƒ e`yw. Contact: V.M.Francis K-16, Kailas Nagar, Pattom, Trivandrum -4 Ph: 0471-2447940, 0944307979

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Bdp amkw, aq∂v amkw, Hcp amkw F∂o Ime-bf - h - p-If - nembpw \nt£]w \S-Ømw. {]oanbw Atem-t°-j≥ Nm¿Pv BZysØ h¿jw 15 iX-am\-am-Wv. c≠m-as- Øbpw aq∂m-as- Øbpw h¿jw A©v iX-am\w Nm¿Pv \¬I-Ww. A©v h¿jw {]oanbw AS-bv°p-∂-h¿ \mema-sØbpw A©m-a-sØbpw h¿jw A©v iX-am\w IqSn Nm¿Pmbn \¬I-Ww. CXn\p ]pdsa {]oanbw AUvan-\n-kvt{Sj≥ Nm¿Pmbn F√m amkhpw 600 cq]bpw \¬I-Ww. ^≠v amt\-Pvsa‚ v Nm¿Pv ^vsfIvkn s{]m´Iv‰v ^≠n¬ {]Xn-h¿jw 1.5 iX-am-\hpw aWn-am¿°‰v ^≠n¬ {]Xn-h¿jw 0.25 iX-am-\-hp-am-Wv.

_n¿f k¨sse^v πm‰n\w πkv \nt£] Ime-b-f-hnse Db¿∂ F≥.-F.-hn-bpsS ASn-ÿm\-Øn¬ dnt´¨ Dd∏p \¬Ip∂ kvIoamWv _n¿f k¨sse^v πm‰n\w πkv. Hmtcm amkhpw Pq¨ 15-\v B amksØ Db¿∂ F≥.-F.hn tcJ-s∏-Sp-Øpw. Cßs\ tcJ-s∏-Sp-Øp∂ Db¿∂ F≥.-Fh - n-Ifn¬ G‰hpw Db¿∂Xv ASn-ÿm-\am°nbm-bn-cn°pw Kymc‚oUv dnt´¨ e`n-°p-∂-Xv. {]oanbw AS- b v t °- ≠ - Ime- b - f hv aq∂v h¿j- a mWv . t]mfnkn Imem-h[n 10 h¿j-am-Wv. aq∂v h¿j-Øn\p tijw `mKn-I-ambn Xp-I ]n≥-h-en-°m≥ Ah-k-c-ap-≠v. ]n≥h-en-°p∂ G‰hpw Ipd™ XpI 5,000 cq]-bm-bn-cn-°-Ww. ]n≥h-en-°p-∂Xn\v {]tXyI Nm¿Pp-I-sfm-∂p-an-√. aq∂v h¿j-Øn\p tijw t]mfnkn kd-≠¿ sNøm-\pw Ah-kc- ap-≠v. t¢mkvUv F≥UUv kvIoamb _n¿f k¨sse^v πm‰n\w πkns‚ t]mfn-kn-sb-Sp°m≥ Pq¨ 16 hsc Ah-k-c-ap-≠v. Ipd™ hm¿jnI {]oanbw 50,000 cq]-bm-Wv. aq∂v h¿j- Ø n\p tijw `mKn- I - a mbn ]n≥h-en-°mw. 100 iXam\w hsc Hml- c n- I Fkv._ - n.sF kvam¿Sv fnepw sU‰v C≥kv { Spbpen- ] nepw _n¿f sa‚p- I - f nepw 40 iXam\w hsc aWn am¿°‰v k¨sse^v πm‰n\w \nt£- ] - a m¿K- ß - f n- e pπknepw 50,000 cq]amWv \nt£-]w. Hmlcn bmWv Ipd™ {]Xnhn]Wn CSn- b p- t ºmƒ \nt£]w sU‰v, aWnA©v h¿jtam BWv. CXv t]mfnkn h¿j {]oanbsa- ¶ n¬ Sm‰m F.am¿°‰v \nt£-]-am¿KDS-abv°v sXc-s™-Sp-°mw. sF.Pn C≥shÃv Ajz- d n¬ ß-fn-te°v am‰m≥ Aht]mfn-kn-bn¬ tN¿∂v 10 h¿jw k-c-hpap-≠v. Ipd™ {]Xn- h ¿j {]oanbw Ignbptºmƒ BZysØ Ggv t]mfnkn Atem-t°h¿jsØ Db¿∂ F≥.- F .hn, 90,000 cq]-bm-Wv. j≥ Nm¿Pv BZy-h¿jw t]mfnkn Imem- h [n Xocp∂ Znh{]oan-b-Øns‚ 10 iX-amksØ F≥.- F .hn Ch- b n¬ \hpw XpS¿∂p≈ h¿jGXmtWm Db¿∂Xv AXns‚ ASnß-fn¬ {]oan-b-Øns‚ ÿm-\Ø - n-em-bn-cn°pw dnt´¨ e`n-°p∂-Xv. t]mfnkn DS-abv°v A{]-Xo-£nX acWw kw`-hn®m¬ \mev iX-am-\-hp-am-Wv. ^≠v amt\-Pvsa‚ v Nm¿Pv {]Xn-h¿jw ^≠ns‚ aqeyw, kw AtjzUv Chbn¬ GXmtWm Db¿∂Xv 1.5 iX-am-\-am-Wv. aq∂v h¿j-Øn\p tijw kd-≠¿ Nm¿Pv CuSm-°p-∂-X-√. AXv t\man-\n°v e`n-°pw. Hcp h¿jsØ apgp-h≥ {]oan-bhpw AS-®p-Ig- n-™m¬ t]mfnkn kd-≠¿ sNømw. A©v h¿jw Ign- F∂m¬ AXn\v apºv ]n≥h-en-°p-I-bm-sW-¶n¬ BZy-h¿jw ™m¬ kd-≠¿ Nm¿Pv CuSm-°n-√. t]mfnknsbSpØv A©v 16 iX-am-\hpw c≠m-asØ h¿jw 13 iX-am-\hpw aq∂m-asØ h¿jw 10 iX-am-\hpw kd-≠¿ Nm¿Pv CuSm-°pw. h¿jw Ign-™m¬ `mKn-I-ambn ]n≥h-en-°m-\p-am-Ipw. aWn-am¿°‰v ^≠v, ^vsfIvkn s{]m-´Iv‰v ^≠v F∂o c≠v Sm‰m F.-sF.Pn C≥shÃv Ajz¿ ^≠p-I-fn-em-bm-Wv \n-t£-]w. Hcp h¿j-Øn¬ Xmsg \nt£] Imem-h-[n-bp≈ k¿´n-^n-°‰vkv Hm^v sUt∏m-kn‰vkv, sImtaHmlcn hn]-Wn-bnse Nm©m-´ß - ƒ°n-Sb - nepw Db¿∂ F≥.gvky¬ t]∏-dp-Iƒ, {Sjdn _n√p-Iƒ XpS-ßnb aWn-am¿°‰v F.-hn-bpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ dnt´¨ F∂ BI¿j-Wo-X-b-mC≥kv{Sp-sa‚p-I-fn-emWv (]-c-am-h[n 80 iX-am\w hsc) aWn- Wv Sm‰m F.-sF.Pn C≥shÃv Ajz-dn-\p-ap-≈-Xv. 100 amk-ßam¿°‰v ^≠v \nt£]w \S-Øp-I. k¿°m¿ skIyq-cn-‰o-kv, fnse Db¿∂ F≥.-F.-hn-bpsS ASn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn°pw t_m≠p-Iƒ XpS-ßnb sU‰v C≥kv{Sp-sa‚p-I-fn¬ 20 iX-am\w dnt´¨ e`n-°p-∂-Xv. hscbpw \nt£]w \S-Øpw. {]oanbw AS-®p-I-gn-™m¬ Nm¿PpImem-h[n ]q¿Øn-bm-Ip-tºmƒ G‰hpw Db¿∂ F≥.-F.-hn, Iƒ Ingn-®p≈ XpI aWn-am¿°‰v ^≠n-em-bn-cn°pw \nt£-]n- Imem-h[n ]q¿Øn-bm-Ip∂ Znh-ksØ F≥.-F.hn CXn¬ °p-∂-Xv. {]oanbw AS-bv°p∂ amksØ F´mw XobXntbm GXmtWm Db¿∂Xv AXns‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-bn-cn°pw 23˛mw Xob-Xn-tbm \nt£]w ^vsfIvkn s{]m-´Iv‰v ^≠n-te°v dnt´¨ e`n-°p-∂-Xv. am‰pw. Hml-cn-I-fnepw Hmlcn A\p-_‘ \nt£-]-am¿K-ß-fnIpd™ \nt£-]-XpI {]Xn-h¿jw 90,000 cq]-bm-Wv. c≠mep-amWv ^vsfIvkn s{]m-´Iv‰v ^≠v \nt£]w \S-Øp-I. hn]- asØbpw aq∂m-as- Øbpw h¿jw {]oanbw XpI-bn¬ Ipdhv hcpWn-bpsS KXn A\p-kc- n®v \nt£]w sU‰v, aWn-am¿°‰v \nt£- Øm\mIpw. F∂m¬ Ipd™ {]oanbw 90,000 cq]-bm-bn-cn-°W - w. ]-am¿K-ßf - n-te°pw am‰m-hp-∂X - mWv. Cu kvIoap-I-sf√mw BZm-b-\n-IpXn \nbaw 80 (kn) Hcp h¿jw G‰hpw Ipd™ \nt£]w 50,000 cq]-bm-Wv. {]Imcw \nIp-Xn-bn-fhv e`n-°p∂hbm-Wv.


INSURANCE

Top Business Families of Kerala - Special

117

sshZy-\m-Y≥ sF.-kn.-sF.-kn.sF {]qU≥jy¬ Fw.Un

C≥jp-d≥kv Iº-\n-I-fptSXv C¥ybnse G‰hpw henb kzImcy

aßnb {]I-S\w Ign™ kmº-ØnI h¿jw C≥jp-d≥kv Iº-\n-I-fpsS _nkn-\-kn¬ IpØ-s\-bp≈ CSn-hmWv D≠m-b-Xv [\w \yqkv _yqtdm

km

º-Øn-I-am-μysØbpw Hmlcn hn]-Wn-bnse XI¿®sbbpw XpS¿∂v C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ Ign™ kmºØnI h¿jw ISpØ {]Xn-k-‘n-bmWv t\cn´Xv. C≥jp-d≥kv Iº-\n-IfpsS _nkn-\-kn¬ IpØ-s\-bp≈ CSn-hmWv 2008--˛09-ep-≠m-b-Xv. C≥jp-d≥kv cwK-tØ°v kzImcy C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ IS-∂p-h∂ - X - n\p tijw B-Zy-am-bn Ign™ h¿jw sdKpe¿ t]mfn-kn-I-fpsS ]pXnb {]oan-bØn¬ \n∂p≈ hcp-am-\-Øn¬ Ipd-hp≠m-bn. t\m¨-˛-knw-Knƒ {]oan-b-Øn¬ \n∂p≈ hcp-am-\-Øn¬ 10 iX-am\w Ipdhm-Wp-≠m-b-Xv. knwKnƒ {]oanbw If-£\nepw 14 iX-am\w CSn-hp-≠m-bn-´p-≠v. Cu taJebn¬ ap≥h¿jhpw hcp-am-\Øn¬ Ipd-hm-Wp-≠m-bn-´p-≈-Xv. knwKnƒ {]oanbw t]mfnkn If-£\n¬ ss{]h‰v C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ 30 iX-am\w CSnhv tcJ-s∏-Sp-Øn-bt∏mƒ t\m¨ knwKnƒ {]oan-b-Øn¬ 15 iX-am\w hf¿® t\Sn. AtX kabw F¬.-sF.kn knwKnƒ {]oanbw If-£\n¬ 11Dw t\m¨ knwKnƒ {]oan-b-Øn¬ 23Dw iX-am\w CSnhv t\cn-´p. sF.-kn.-sF.-kn.sF {]qU≥jy¬, _PmPv Ae-b≥kv F∂nh-bmWv i‡amb Xncn-®Sn t\cn-´-Xv. sF.-kn.-sF.kn.sF {]qU≥jy¬ 22 iX-am-\hpw _PmPv Ae-b≥kv 33 iX-am-\hpw t\m¨ knwKnƒ {]oanbw hcp-am-\-Øn¬ CSnhv t\cn-´p. AtX kabw Fkv._n.sF sse^v, Sm‰ F.-sF.Pn, dneb≥kv, F®v.-Un.-F-^v.-kn Ãmt‚¿Uv, _n¿fm k¨sse^v F∂o Iº-\n-Iƒ hf¿®-bmWv tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xv. IqSp-X-embpw bpen-]p-I-fn¬ {i≤ tI{μo-I-cn-®n-cn-°p∂ Iº-\n-Iƒ kan{i {]I-S-\-amWv 2008-˛09-¬ ImgvN sh®-Xv. C≥jp-d≥kv _nkn-\-kn¬ 80 iX-am\hpw bpen]v Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ sF.-kn.-sF.-kn.sF {]qU≥jy¬ 33 iX-am\w CSnhv t\cn-´-t∏mƒ 90 iXam\w _nkn-\kpw bpen-]n¬ sNøp∂ _n¿fm k¨sse^v 42 iX-am\w hf¿®bmWv tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

P\-d¬ C≥jp-d≥kv P\-d¬ C≥jp-d≥kv cwKw _nkn-\kn¬ HºXv iXam\w hf¿® tcJ-s∏SpØnsb¶nepw AXv ap≥h¿j-tØ°mƒ Xmgv∂-Xm-Wv. 2007-˛08¬ hf¿® 12.63 iX-am-\-am-bn-cp-∂p.

kzIm-cy P\-d¬ C≥jp-d≥kv Iº\n-Iƒ 12.06 iX-am-\hpw s]m-Xp-ta-Jem C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ 7.11 iX-am\w hf¿®-bp-amWv tcJ-s∏-Sp-Øn-bXv. C^vtIm tSm°ntbm 22.63 iX-am\w hf¿®-bmWv t\Snb-Xv. sF.-kn.-sF.kn.sF ew_m¿Uv 2.25 iX-am-\hpw _PmPv Ae-b≥kv 9.82 iX-am-\hpw hf¿® tcJ-s∏-Sp-Øn-b-t∏mƒ dne-b≥kv P\d¬ 1.62 iX-am\w CSn-hmWv ImWn®-Xv. am¿®n¬ sF.-kn.-sF.-kn.sF ew_m¿Uv 19 iX-am\w CSn-hmWv t\cn-´Xv. {]oanbw If-£-\n¬ CSnhv tcJ-s∏Sp-Ønb Htc-sbm-cp P\-d¬ C≥jpd≥kv Iº\n dne-b≥km-Wv. s]m-Xp-taJem C≥jp-d≥kv Iº-\n-I-fmb \yq C¥y-˛4.53, \mj-W¬-˛6.73, bpssW-‰Uv C¥y-˛14.33, Hmdn-b‚¬˛4 iX-am\w F∂n-ß-s\-bmWv hf¿® tcJ-s∏-Sp-Ønb-Xv. bpssW-‰Uv C¥y am¿®n¬ 25 iX-am\w hf¿® tcJ-s∏-Sp-Øn. BtcmKy C≥jp-d≥kv cwKsØ hf¿® 227.67 iX-am-\-am-Wv. Cu cwKØp am{X-ambn {]h¿Øn-°p∂ Iº-\n-bmb At∏mtfm Un.-sI.hn 1542 iX-am\w hf¿®-bmWv t\Sn-bXv. Ãm¬ sl¬Øv & AsseUv C≥jp-d≥kv 204.38 iX-am\w hf¿® ssIh-cn-®p.

^v.kn Ãmt‚¿Uv sse^ns‚ \jvSw 502.96 tImSn (ap≥ h¿jw 234.51 tImSn) cq]-bm-Wv. P\-d¬ C≥jp-d≥kv Iº-\n-bmb F®v.-Un.-F^v.kn C¿tKm-bpsS \jvSw 25.21 tImSn (ap≥h¿jw 16.77 tImSn) cq]-bp-amWv.

sse^v C≥jp-d≥kv Iº-\n-bmb sF.-kn.-sF.-kn.sF {]qU≥jy¬ sse^n\v ]pXnb t\Xr-Xzw. Iº-\nbpsS amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dpw No^v F-Ivkn-Iyq-´ohv Hm^o-k-dp-ambn hn.ssh-Zy-\m-Y≥ ÿm\-ta-‰p. inJm -i¿a°v ]I-c-am-bmWv sshZy-\m-Y≥ sF.-kn.-sF.-kn.sF {]qU≥jy¬ sse^ns‚ t\Xr-Xz-Ønse-Øn-b-Xv. t\csØ sF.-kn.-sF.kn.-sF- _m¶ns‚ FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-Iv‰-dm-bn-cp∂ sshZy-\m-Y≥ sF.-kn.-sF.-kn.sF tlmw ^n\m≥kns‚ sNb¿am-\mbpw {]h¿Øn-®n-´p-≠v. sF.-kn.-sF.-kn.sF ew_m¿Uv P\-d¬ C≥jp-d≥kns‚bpw kn_n-en-s‚bpw Ub-d-Iv‰dmbpw tkh-\-a-\p-jvTn-®n-´p-≠v.

em`-Øn¬ CSnhv {]oanbw If-£-\n¬ h¿[\ tcJs∏-Sp-Øn-sb-¶nepw kmº-Øn-I-amμyw Ign™ h¿jsØ C≥jp-d≥kv Iº\nIfpsS {]I-S-\sØ kmc-ambn _m[n®p-sh-∂mWv CXp-hsc ]pdØp h∂ C≥jp-d≥kv Iº-\n-I-fpsS hm¿jnI dnt∏m¿´pIƒ hy‡-am-°p-∂-Xv. P\-d¬ C≥jp-d≥kv cwKsØ {]ap-J-cmb bpssW-‰Uv C¥y C≥jp-d≥kns‚ A‰-em-`-Øn¬ 2008-˛09¬ 25 iX-am\w CSn-hm-Wp-≠m-b-Xv. \nt£-]-h-cp-am\w 30 iX-am\w CSn™-XmWv Iº-\n-bpsS {]I-S-\sØ _m[n-®-Xv. 476 tImSn cq]-bmWv Iº-\nbpsS Ign™ h¿jsØ A‰-em-`w. 2007˛08¬ CXv 631.6 tImSn cq]-bm-bn-cp-∂p. F®v.-Un.-F-^v.kn sse^v, P\-d¬ C≥jp-d≥kv Iº-\n-Iƒ h≥\jvSw t\cn-´-Xns\ XpS¿∂v F®v.-Un.-F-^v.kn (lu-knwKv sUh-e-]vsa‚ v ^n\m≥ jy¬ tIm¿∏-td-j≥) 2008-˛09¬ em`Øn\v apºp≈ hcp-am-\-Øn¬ 16 iXam\w CSn-hmWv t\cn-´-Xv. sse^v C≥jp-d≥kv Iº-\n-bmb F®v.-Un.-F-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


BANKING & FINANCE

_m¶nwKv & ^n\m≥kv

118

kmº-ØnI amμyw:

hmbv]m-˛-\n-t£-]m-\p-]m-Xw

Xmtgm´v z z

\nt£]Ønse h¿[-\bv°v B\p-]m-Xn-I-ambn hmbv]m hnX-c-W-Øn¬ hf¿®bn√ kmº-ØnI amμyw ImcWw hmbv]m hnX-c-W-Øn¬ _m¶p-Iƒ ISpØ \nb-{¥Ww ]men-°p∂p z kn.Un tdtjym C\nbpw Ipd-t™°p-sa∂v kqN\

F≥.-Fkv.thWp-tKm-]m¬

kw ÿm- \ sØ hmWnPy _m¶p-I-fnse hmbv]m-˛-\n-t£]m-\p-]mX(kn.Un.-tdtjym)Øn¬ Ipd-h.v A\p-]mXw 5.04 iX-am\w Ipd-™v 66.35 iX-am-\-Øn-se-Øn-bncn-°p-IbmWv. Ign™ kmº-ØnI h¿j-Øns‚ aq∂mw-]m-Z-amb 2008 Unkw- _ - d nse IW°v {]Im-c-amWv kn.Un.-td-tjymbn¬ C{Xbpw Ipdhv D≠m-bncn-°p-∂-Xv. kmº-ØnI h¿jØns‚ XpS°w apX¬ Xs∂ hmbv ] m- ˛ - \ n- t £- ] m- \ p- ] mXw t\cnb tXmXn¬ Ipd-™p-h-

cp∂ {]h-WX \ne-\n-∂n-cp-s∂¶nepw C°-gn™ Unkw-_tdmsS kn.Un.-tdtjym CSn-bpI-bm-bn-cp-∂p. 2007 am¿®n-emWv tIc-fØnse hmWnPy _m¶p- I fnse hmbv]m-˛-\n-t£-]m-\p]mXw BZy-ambn 70.09 iX-am\-sa∂ \ne-hm-c-Øn-se-Øn-bXv. XpS¿∂v Ign™ H∂c h¿j-°mew hsc kn.Un tdtjym GI-tZiw 70 iXam-\-Øn\v apI-fn-em-bn-cp∂p \ne-\n-∂n-cp∂-Xv. 2008 am¿®n¬ hmbv]-˛-\nt£- ] m- \ p- ] mXw AXns‚

G‰hpw Db¿∂ \ne-hm-c-amb 71.39 iX-am-\-Øn-se-Øn-bn-cp∂p. F∂m¬ XpS¿∂p≈ HºXv amk-°m-e-b-f-hn-\p-≈n-emWv 5.04 iX- a m\w CSn- t hmsS kn.Un.-tdtjym 66.35 iX-am-\ambn Npcp-ßn-b-Xv. hntZi ae- b m- f n- I - f psS \nt£-]-Øn-ep-≠mb h¿[\, kmº- Ø nI amμy- s Ø XpS¿∂v hmbv]m hnX-cW - Ø - n¬ _m¶p- I ƒ G¿s∏- S p- Ø nb \nb- { ¥- W w, hmbv ] - b psS Unam‚n¬ h∂ Ipdhv XpSßnb \nc-h[n Imc-W-ß-fm-

]´n-I˛1 100 iX-am-\-Øn\v apI-fn¬ kn.Un tdtjymbpw 400 tImSn°v apI-fn¬ \nt£-]hp-ap≈ _m¶p-Iƒ _m¶v

tIc-f-Ønse samØw imJ-Iƒ \nt£]w

samØw hmbv]

kn.Un.tdtjym

sF.kn.-sF.-kn.sF

58

1758 tImSn 4447 tImSn

235 iX-am\w

C≥UkvC≥Uv

14

407

,,

525

,,

129

,,

bqt°m _m¶v

26

457

,,

563

,,

123

,,

kuØv ae-_m¿ {Kmao¨ _m¶v

225

2143

,,

2220

,,

103

\nt£]w IpXn-®pb¿∂p

,,

]´n-I˛ II kwÿm-\Øv G‰hpw IqSp-X¬ \nt£-]a - m¿÷n-®n-´p≈ _m¶p-Ifpw Ah-bpsS kn.Un. tdtjymbpw _m¶v

tIc-f-Ønse imJ-Iƒ

Fkv.-_n.‰n

583

samØw \nt£]w

samØw hmbv]

emWv kwÿm-\sØ hmbv]m˛-\n-t£-]m-\p-]mXw Ipd-bm-\nS-bm-b-sX∂v Nq≠n-°m-´-s∏-Sp∂p. F≥.-B¿.sF \nt£]w Ipd-™p-h-cp∂ Hcp {]h-W-XbmWv kmº- Ø nI h¿jØns‚ c≠mw ]mZ-Øn¬ \ne\n-∂n-cp-∂-Xv. F∂m¬ aq∂mw ]mZ-Øn¬ am{Xw hntZi aebm- f n- I - f psS \nt£- ] - Ø n¬ 3064 tImSn cq]-bpsS h¿[-\bm-Wv-D-≠m-b-Xv. kmº-ØnI amμysØ XpS¿∂v 2008 HIvt‰m_¿ apX¬ Kƒ^n¬ \n∂pw bqtdm-]y≥ cmPy-ßf - n¬ \n∂pambn hntZi ae-bm-fn-I-fpsS \nt£]w h≥tXm-Xn¬ tIc-fØnse _m¶p-If - n-te°v FØnXp- S - ß n- b - X ns\ XpS¿∂mWv F≥.-B¿.sF \nt£-]-Øn¬ s]s´-s∂mcp IpXn-®p-I-b‰w D≠m- b - X v . CXns\ XpS¿∂v samØw F≥.- B ¿.sF \nt£]w Ct∏mƒ 34,649 tImSn F∂ G‰hpw Db¿∂ Xe-Øn-se-Øn-°-gn-™p.

kn.Un.tdtjym

27923 tImSn 16972 tImSn 60.78 iX-am\w

s^U-d¬ _m¶v

388

15141

,,

10077

,,

66.56

,,

Fkv.-_n.sF

304

15053

,,

9832

,,

65.32

,,

I\dm _m¶v

271

9664

,,

6337

,,

65.58

,,

kuØv C¥y≥ _m¶v

296

8575

,,

3619

,,

42.50

,,

F≥.- B ¿.sF \nt£- ] tØm-sSm∏w B`y-¥c \nt£]hpw IpXn-®p-b¿∂Xv kn.Un.tdtjym Xmtg°v t]mIm≥ Imc-W-am-bn-´p-≠v. kmº-ØnI h¿j-Øns‚ BZy aq∂v ]mZß- f n- e mbn F≥.- B ¿.sF \nt£-]-Øn¬ 4760 tImSn-bpsSbpw B`y- ¥ c \nt£- ] Øn¬ 12,365 tImSn-bp-sSbpw h¿[\ D≠m-bt- XmsS samØw \nt£-]-Ønse h¿[\ 17,125 tImSn- b m- b n. F∂m¬ ap≥ kmº-ØnI h¿jw CtX Imeb-f-hn¬ 7730 tImSn cq]-bpsS h¿[- \ am{Xta samØw \nt£-]-Øn-ep-≠m-bn-´p-≈q.

\nt£-]-Øn-ep-≠mb Cu h¿[-\bv°v B\p-]m-Xn-I-am-b hmbv ] m hnX- c Ww Ign™ h¿jw D≠m-bn-´n-s√∂XmWv bmYm¿∞yw. \nt£-]-Øn¬ 17,125 tImSn- b psS h¿[\ D≠m- b - t ∏mƒ 2008 G{]n¬ apX¬ Unkw-_¿ hsc hmbv]bmbn hnX-cWw sNbvX XpI 6047 tImSn am{X-am-Wv. \nt£]-Øn¬ 16 iX-am\w hf¿® ssIh-cn-®-t∏mƒ hmbv] hnXc-W-Ønse hf¿® shdpw F´v iX-am-\a- mbn Npcp-ßn-bt- XmsS kn.Un. tdtjym Ipd-bp-Ib - m-bncp-∂p. kmº-ØnI h¿j-Øns‚ BZy ]mZ-Øn¬ 925 tImSnbpw c≠mw ]mZ-Øn¬ 3604 tImSnbp-amWv hmbv]-bmbn _m¶pIƒ hnX-cWw \S-Øn-b-sX¶n¬ aq∂mw ]mZ-Øn¬ CXv 1518 tImSn-bmbn Ipd-bp-Ib - m-bncp-∂p. 2008 am¿®n¬ hmbv]m-hnX-c-W-Øns‚ hf¿®m-\n-c°v 17.16 iX-am-\-am-bn-cp-∂-XmWv Ign™ Unkw-_-tdmsS ]IpXn-bmbn Ipd-™n-cn-°p-∂-Xv. kmº- Ø nI amμysØ

XpS¿∂v hmbv]m hnX-cW - Ø - n¬ _m¶p-Iƒ - ISpØ \nb-{¥Ww G¿s∏-Sp-Ønbncp∂p. CtXØpS¿∂v D¬∏m- Z - \ - c wKØv am{X-a√ hym]mc taJ-ebnse t]mepw bYm¿∞ Bhiy-°m¿°v _m¶p-Iƒ Ct∏mgpw hmbv ] \ntj- [ n- ° p- ∂ - X mbn {]kvXpX taJ-ebnse hnhn[ kwL-S\ - I - f - psS {]Xn-\n-[n-Iƒ Nq≠n-°m-´p-∂p. CXn-\p-]p-dsa amμysØ XpS¿∂v D]-t`m-‡m-°fpw hfsc- t bsd PmK- c q- I - c m- b n. sXmgn¬ taJ-e-bnse Ac-£nXm-h-ÿ, thX-\-Øn-ep-≠mb Ipdhv XpS- ß n- b - h - s bms° hmbv-]s- bSp-°p-∂Xv Ipd-°p-∂Xn-\n-S-bm-°n-b-Xmbn hne-bn-cpØ-s∏-Sp-∂p. s{IUn‰v Im¿UpIƒ aptJ-\-bp≈ hmbv]-Iƒ Ipd- s ™∂v am{X- a √ an° _m¶p-Ifpw Ah-bpsS hmbv]m, D]-t`mK ]cn[n sh´n-°p-d° - pIbpw sNbvXp. CØcw \S-]S- nI-sfms° Xs∂ _m¶p-If - n¬ \n∂p≈ ]W- Ø ns‚ Hgp°ns\ XS-™-Xm-bmWv \nKa\w.

Fkv.-_n.-‰n-bpsS kn.Un tdtjym G‰hpw Xmgv∂ \ne-bn¬ kwÿm-\sØ hmWnPy _m¶p-I-fpsS samØ kn.Un- tdtjym 66.35 iX-am-\-ambn \ne-\n¬°p-tºmgpw 10Hmfw _m¶p-I-fpsS kn.Un tdtjym 100 iX-am-\-Øn\v apI-fn-emWv. Ch-bn¬ an° _m¶p-Iƒ°pw Ipd™ \nt£] tiJcw am{X-ta-bp-≈q-sh-¶nepw IqSp-X¬ XpI hmbv]-bmbn \¬In-b-Xn-\memWv Ch-bpsS kn.Un.-tdtjym Db¿∂p \n¬°p-∂-Xv. DZm-l-c-W-ambn Ch-bn¬ 235 iX-am\w kn.Un tdtjym-tbmsS G‰hpw ap∂n¬ \n¬°p∂ kzImcy _m¶mb sF.kn.-sF.-kn.sF _m¶n\v tIc-f-Øn¬ 1758 tImSn-bpsS \nt£]w am{X-ap-≈-t∏mƒ 4447 tImSnbmWv hmbv]-bmbn \¬In-bn-´p≈-Xv. hni-Zmw-iß - ƒ°mbn CtXm-sSm-∏a- p≈

]´n-I˛I {i≤n-°p-I.

A\p-]mXw IqSp-X¬ ]pXp-X-e-apd _m¶p-IfptSXv 10,000 tImSn°v ta¬ \nt£- ] - a p≈ Fkv.-_n.-Sn, s^U-d¬ _m¶v, Fkv.-_n.sF F∂o _m¶p-I-fpsSsb√mw kn.Un.-tdtjym 66 iX-am-\Ø - n\v Xmsg-bm-Wv. hni-Zmw-iß - ƒ ]´n-I˛II¬ sImSp-Øn-´p-≠v. Ch-bn¬ G‰hpw IqSp- X ¬ \nt£- ] - a p- ≈ Xpw kwÿm- \ Øns‚ kz¥w _m¶v F∂v hnti-jn-∏n-°p∂-Xp-amb Fkv.-_n.-‰n-bpsS kn.Un -td-tjymbmWv G‰hpw Xmgv∂ \ne-bn¬ \n¬°p∂Xv. sF.kn.-sF.-kn.-sF, C≥Ukv C≥Uv _m¶v, bqt°m _m¶v, Ae-lm-_mZv _m¶v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

XpS-ßn-bh - s- bms° A\y kwÿm-\ß - f - n¬ \n∂p≈ ^≠p- t ]mepw tIc- f - Ø n- t e°v Hgp°p-tºmƒ Fkv.-_n.‰n Dƒ∏-sS-bp≈ tIcf _m¶p-Iƒ hmbv]m hnX-c-W-Øn¬ ]nt∂m°w t]mbn.

bmYm-ÿn-XI \ne-]m-Sp-Iƒ hmbv ] m hnX- c - W - Ø n¬ s]mXpth bmYm- ÿ n- X nI \ne- ] mSv kzoI- c n- ° p∂ kwÿm-\sØ {]apJ _m¶p-Iƒ kmºØnI amμy-Øns‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ IqSpX¬ \nb- { ¥Ww G¿s∏- S p- Ø n- b Xp- s Im≠mWv kn.Un. tdtjym Xmtg°v t]mbsX∂v kmº-ØnI cwKsØ {]ap-J¿ Nq≠n°m-´p-∂p. tIcf _m¶p-I-fn¬ 100 iX-am-\Øn\v apI-fn¬ kn.Un.-td-tjym \ne-\n¿Øn-

bn-´p-≈Xv doP-W¬ dqd¬ _m¶mb kuØv ae-_m¿ {Kmao¨ _m¶v am{X-am-Wv. kwÿm-\Øv G‰hpw IqSp-X¬ \nt£ ]w B¿÷n-®n-´p≈ Fkv._ - n.‰n, s^U-d¬ _m¶v, Fkv._ - n.sF, Im\d _m¶v, kuØv C¥y≥ _m¶v XpS-ßn-bh - s- bms° hmbv]m hnX-cWw h¿[n-∏n-°p-∂X - n-eqsS am{Xta tIcf-Ønse kn.Un. tdtjym Db-cp-Ib - p-≈q-sh∂v _m¶nwKv hnZ-Kv[¿ A`n-{]m-bs- ∏-Sp-∂p. km ºØnI h¿j-Øns‚ Ah-km\ ]mZ-amb 2009 P\p-hcn apX¬ am¿®v hsc-bp≈ Imeb-fh - nepw F≥.-B¿.sF \nt£]w h≥tXmXn¬ Db¿∂n-´p-s≠-∂mWv kqN-\. AXn-\m¬ Ah-km-\] - m-ZØ - n¬ kn.Un tdtjym ho≠pw Xmtg°v t]mIm-\mWv km[y-X.


119

Top Business Families of Kerala - Special

56%

tIcfØnse enÃUv _m¶p-I-fpsS icm-icn hf¿® tIcfw Bÿm-\-am-bp≈ enÃUv _m¶p-Iƒ samØØnepw \memw ]mZ-Ønepw anI® {]I-S-\-amWv ImgvN-sh-®Xv sI.Ac-hnμv

_nkn-\-knepw hcp-am-\-Ønepw Gsd apt∂dnb tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq¿ (F-kv.-_n.‰n), s^U-d¬ _m¶v, kuØv C¥y≥ _m¶v, [\-e£van _m¶v F∂nh Ign™ kmº-ØnI-h¿jsØ samØw {]IS\Ønepw P\p-hcn apX¬ am¿®v hsc-bp≈ \memw ]mZ-Ønepw anI® {]I-S-\-amWv ImgvN sh®-Xv. tIcfw Bÿm-\a- mbn {]h¿Øn-°p∂ enÃUv Iº-\nI-fmb \mev _m¶p-I-fpsS 2008-˛09se icm-icn hf¿® 56 iX-am-\-am-Wv. tIc- f - Ø nse G‰hpw henb _m¶mb tÉv _m¶v Hm^v {Smh≥Iq¿ 57.43 iX-am\w hf¿®-bmWv A‰m-Zm-bØ - n¬ ssIh-cn-®X - v. A‰]-eni hcp-am\w \memw ]mZ-Øn¬ 31 iX-am\w Db¿∂p. samØw _nkn-\kv 75,000 tImSn adnI-S∂t∏mƒ A‰ \njv{Inb BkvXn 0.95¬ \n∂pw 0.58 Bbn Ipd-bv°m\pw km[n-®p. \nt£-]-Øn¬ 6688 tImSn cq]-bpsS h¿[-\bmWv D≠m-bXv. 121.56 BWv C.-]n.-Fkv (G-WnwKv s]¿ sjb¿). Ign™ Unkw-_-dn¬ 100 cq] apJhn-e-bp-≠m-bn-cp∂ Hmlcn 1:10 Bbn hn`-Pn-®ncp-∂p. Hcp Hml-cn°v 100 cq] apJ-hn-eb - p-≠m-bncp∂ Ign™ kmº-Øn-I-h¿jw C.-]n.-Fkv 772.22 cq]-bm-bn-cp-∂p. Ign™ h¿j-ß-fn¬

anI® Unhn-U‚ v \¬Inbn´p≈ Fkv.-_n.‰n 2008-˛09¬ 130 iX-am\w Unhn-U‚mWv (Hcp Hml-cn°v 13 cq]) \¬In-b-Xv. kzImcy taJ- e - b nse tIc- f - Ø n¬ \n∂p≈ G‰hpw henb _m¶mb s^U-d¬ _m¶ns‚ A‰m-Zm-bØ - n¬ 35.98 iX-am\w h¿[\- b m- W p- ≠ m- b - X v . _m¶ns‚ ]en- i - b n- \ Ønep≈ hcp-am\w 3315.38 tImSn cq]bpw a‰p hcp-am\w 515.77 tImSn cq]-bp-am-Wv. A‰ ]eni hcp-am-\Ø - n¬ 51.55 iX-am\w hf¿®-bm-Wp-≠mb-Xv. s\‰v C‚-dÃv am¿Pn≥ 3.49 iX-am-\Ø - n¬ \n∂pw 4.28 Bbn Db-cp-Ibpw sNbvXp.

\nt£]Øn¬ 24.25 iX- a m\w hf¿® _m¶v t\Sn. samØw _nkn-\kv 54590 tImSn cq]-bm-bn Db¿∂p.A‰ \njv{Inb BkvXn 0.30 BWv. C.-]n.-Fkv 29.26 cq]. _p°v hmeyp 229.53¬ \n∂pw 252.93 Bbn Db¿∂p. 50 iXam-\-amWv Hml-cn-bp-S-a-Iƒ°p≈ Unhn-U‚ v. 43.13 tImSn cq]-bpsS (28.44 iX-am-\w) hf¿®bmWv kuØv C¥y≥ _m¶v A‰m-Zm-bØ - n¬ t\Sn-bX - v. s\‰v C‚-dÃv am¿Pn≥ 2.62 iX-am-\Øn¬ \n∂pw 2.92 iX-am-\a- mbn IqSn.A‰ ]eni hcp-am\w 522.88 tImSn cq]-bm-Wv. 39 iX-am\w hf¿® A‰ ]eni hcp-am-\Ø - n¬ ssIh-cn-®p.

tIcf _m¶p-If - psS {]I-S\w H‰-t\m-´Ø - n¬ _m¶v

A‰m-Zmbw(2008-˛09)

A‰m-Zmbw (2007-08)

hf¿®

iX-am\w

Fkv_ .--- n.‰n

607.84 tImSn

386.11 tImSn

221.73 tImSn

57.43

s^U-d¬ _m¶v

500.49 tImSn

368.05 tImSn

132.44 tImSn

35.98

kuØv C¥y≥ _m¶v 194.75 tImSn

151.62 tImSn

43.13 tImSn

28.44

[\-e£van _m¶v

28.46 tImSn

28.99 tImSn

101.86

57.45 tImSn

kuØv C¥y≥ _m¶ns‚ samØw _nkn- \ kv 30237 tImSn cq]- b m- W v . \nt£]w 18092 tImSn cq]-bpw. C.-]n.-Fkv (G-WnwKv s]¿ sjb¿) 15.02¬ \n∂pw 17.23 Bbn IqSn. Unhn- U ‚ v 30 iXam\amWv. A‰m-Zm-bØ - n¬ \n∂pw 101.86 iX-am\w hf¿®-bmWv [\-e£van _m¶v ssIh-cn®-Xv. _nkn-\k - n¬ 36.10 iX-am\w hf¿® ssIh-cn-°m≥ [\-e£van _m¶n\v I gn-™p. _m¶ns‚ ]en- i - b n- X c hcp- a m\w (k¿ho-kv, s]\m¬‰n Nm¿Pp-Iƒ, BkvXnbpsS hn¬∏-\, eoknwKv XpS-ßn-bh - b - n¬ \n∂p≈ hcp-am-\w) 42.03 tImSn cq]-bn¬ \n∂pw 79.36 tImSn cq]-bmbmWv h¿[n-®Xv. AtX kabw \memw ]mZ-Øn¬ A‰ ]eni hcp-am\w 24.89 tImSn-bn¬ \n∂pw 28.18 tImSn Bbn IpdbpIbpw sNbvXp. \nt£]w 4968.81 tImSn cq]-bm-Wv. C.]n.-Fkv 2.94¬ \n∂pw 3.47 Bbn h¿[n®p. A‰ \njv{Inb BkvXn 0.88 iX-am-\am-Wv. ap≥ kmºØn Ih¿jhpw 0.88 iXam-\w Xs∂-bm-bn-cp∂p A‰ \njv{Inb BkvXn.

tIm¿∏-td‰v hmbv]

Fkv.s- F.-_n-bn¬ t]∏¿ clnX kwhn-[m\w tIm

¿∏td‰v hmbv]b - v°p≈ At]-£I-fpsS kq£va-]-cn-tim-[\ \S-Øm\pw A\p-aXn \¬Im-\p≈ \S-]Sn {Ia-߃ Xzcn-Xs- ∏-Sp-Øm-\p-ap≈ "s{IUn‰v Hmt´mta-j≥ kwhn-[m\w' kuØv C¥y≥ _m¶v \S-∏n-em°n. ]pXnb kwhn-[m\w h∂-tXmsS C\n apX¬ kuØv C¥y≥ _m¶ns‚ tIm¿∏-td‰v hmbv]m A\p-a-Xn {]{Inb t]∏¿c- l nX kwhn- [ m- \ - Ø n- e q- s Sbm- I pw. tek¿ tkm^v ‰ v C≥t^m knÃwkv BWv CXn- \ m- b p≈

tkm^v‰vshb¿ Xøm-dm-°n-b-Xv. _m¶ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰dpw kn.-C.-H-bp-amb tUm.hn.-F.tPmk^v s{IUn‰v Hmt´m- t a- j ≥ kwhn- [ m\w Hu]-Nm-cn-I-ambn DZvLm-S\w sNbvXp. tIm¿∏- t d‰v hmbv ] m A\p- a Xn {]{In-bb - n¬ t]∏¿ c-lnX kwhn-[m\w C¥y-bnse _m¶nwKv taJ-eb - n¬ BZyambn \S-∏n-em-°p-∂Xv kuØv C¥y≥ _m¶m- s W∂v NS- ß n¬ kwkm- c n® _m¶ns‚ FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-Iv‰¿ Fw.-h-’≥ ]d-™p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


BUSINESS KERALA

_nkn-\kv tIcf

120 F∂n-h-bp-ambpw {]Xn-\n[n kwLw N¿®-I-fn¬ G¿s∏´p. C¥y≥ ssl°-Ωo-j≥ kμ¿in® kwLw sU]yq´n ssl IΩo-j-W¿, ^Ãv sk{I-´dn (sImta-gvkv) F∂n-hcp-ambn N¿®Iƒ \S-Øp-Ibpw sNbvXp. ssSbpsS knwK∏q-cnse Nm]v‰-dmWv _nkn-\kv kμ¿i-\-߃°pw N¿®Iƒ°pw th≠ k÷o-I-c-W-ß-sf√mw Hcp-°n-b-Xv. {]Xn-\n[n kwL-Ønse AwK-ßfpw knwK-∏q-cnse _nkn-\kv kaq-lhpw N¿®-Ifpw CS-]-g-I-ep-Ifpw Gsd ^e-{]-Z-am-bn-cp-∂p-sh∂v A`n-{]m-b-s∏-´p. Ccp _nkn-\kv kaq-l-߃°p-an-S-bn¬ kulr-Zhpw kl-I-c-Whpw h¿[n-∏n-°p-∂-Xn\pw AXp-hgn _nkn-\kv hnI-k-\-Øn\v hgn-sbm-cp-°p-∂-Xn\pw CØcw kμ¿i-\-ßfpw N¿®Ifpw hf-sc-tbsd {]tbm-P-\-s∏Spsa∂pw Ah¿ A`n-{]mb-s∏-´p. tPmkv sUman-\n-Iv, kn._m-e-tKm-]m¬, hnP-b-cm-Lh≥, Fkv.-B¿ \mb¿, Ipcy≥ G{_-lmw, F.hn tPm¿Pv, tPm¨ sI.t]mƒ, amXyp B≥{Uqkv F∂n-ßs\ tIc-fØnse _nkn-\kv cwKØv hnP-b-KmY cNn® kwcw-`-I-c-Sßnb {]Xn-\n[n kwLw kwÿm-\-tØ°v IqSp-X¬ _nkn-\kv \nt£]w BI¿jn-°p-∂-Xnepw Xß-fp-tSXmb ]¶v hln-®p. Xß-fpsS hnP-b-I-Y-Iƒ ]¶p-sh-°p∂-Xn-eqsS tIcfw \nt£-]-Øn\v IqSp-X¬ A\p-Iq-e-ambn-cn-°p-I-bm-sW∂ [mcW knwK-∏q-cnse _nkn-\kv kaq-l-Øn\v ]I-cm\pw {]Xn-\n[n kwL-Øn\v Ign-™p. \yqkn-e‚ v, ate-jy, C≥tUm-t\jy F∂n-ßs\ hnhn[ cmPy-ß-fp-ambn _nkn-\-kn-te¿s∏-Sp∂ Xß-fpsS Iº-\n-Iƒ°v doP-W¬ l_v F∂ \ne-bn¬ knwK-∏qcn¬ Hm^okv Xpd-°p-∂Xv temPn-ÃnIvkv Dƒs∏-sS- ]e cwK-ß-fnepw em`-Øn\p ]pdsa {]h¿Ø\w kpK-a-am-°p∂-Xn\pw CS-bm-°p-sa∂v {]Xn-\n[n kwLmw-K-߃ A`n{]m-b-s∏´p. CXm-Zy-am-bmWv ssSbpsS tIcf Nm]v‰¿ Hcp hntZi Nm]v‰-dn-te°v {]Xn-\n[n kwLsØ Ab-bv°p-∂-Xv. knwK-∏q-cn¬ \n∂pw CXn-\Iw Xs∂ At\z-j-W-ßfpw

ssS tIcf sUen-tK-j\v

knwK-∏q-cn¬ anI® {]Xn-I-cWw tIc-f-Øn-te°v IqSp-X¬ _nkn-\kv \nt£]w BI¿jn-°m-\p≈ {ia-߃°v Cu kμ¿i\w Icp-tØIpw [\w \yqkv _yqtdm

tI

cfhpw knwK-∏qcpw ]c-kv]cw klI-cn-®p-sIm≠v _nkn-\kv hnI-k-\-Øn\v ]pXnb Ah-k-c-߃ Is≠-Øm-\p≈ {ia߃°v anI® {]Xn-I-c-Ww. kwcw-`-I-cpsS B-tKmf kwL-S-\-bmb ssS (TiE) bpsS tIcf Nm]v‰-dns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ knwK∏q¿ kμ¿in® 12 AwK {]Xn-\n[n kwLw hyh-km-b, hmWnPy cwKsØ \nc-h[n kwL-S\-I-fp-ambn ^e-{]-Z-amb N¿®-Iƒ \S-Øn. tIc-f-Ønse kwcw-`-I¿°v knwK-∏q-cnse Iº-\n-I-fp-ambn kl-I-cn®v {]h¿Øn-°m-\p≈ km[y-X-Iƒ Bcm™ {]Xn-\n[n kwLw tIc-f-Øn-te°v IqSp-X¬ _nkn-\kv \nt£]w BI¿jn-°m-\p≈ N¿®-I-fnepw G¿s∏-´p. Sqdn-kw, sF.‰n, CeIvt{SmWn-Ivkv, hnZym-`ym-kw,Bbp¿th-Zw, ssPh Irjn apX-emb taJ-e-I-fn-em-Wv hntZi kwcw-`-I¿ IqSp-X¬ Xm¬∏cyw {]I-Sn-∏n-®-Xv. AtX-k-a-bw, tIc-f-Ønse sXmgn¬cw-KsØ A®-S-°-an√m-bva, XpS-sc-bp≈ l¿Øm-ep-Iƒ, tami-s∏´ ASn-

ÿm\ kuI-cy-߃ F∂nh \nt£-]Isc s]mXpsh ]n¥n-cn-∏n-°p-∂psh∂v N¿®-I-fn¬ ]e kwcw-`-Icpw Xpd∂p ]d-bp-I-bp-≠m-bn. F∂m¬ tIc-f-Øns‚ X\-Xmb khn-ti-j-XIfpw km[y-X-Ifpw knwK-∏q-cn¬ th≠ hn[Øn¬ hn]W\w sNbvXn-´n√ F∂pw ]ecpw A`n-{]mb-s∏-´p. ssS˛-tI-c-f-bpsS {]kn-U‚ v inh-Zmkv tat\ms‚ t\Xr-Xz-Øn¬ sabv Ggv apX¬ 10 hsc knwK-∏q¿ kμ¿in® _nkn-\kv {]ap-J-cpsS kwLw knwK-∏q¿ ssS

sUen-tK-j≥ AwK-amb kn._m-e-tKm-]m¬ knwK-∏q-cnse _nkn-\kv {]ap-JcpsS kwLsØ A`n-kw-t_m-[\ sNøp∂p

C¥y≥ ssl°-Ωo-j≥ kμ¿in® sUen-tK-j≥ AwK-߃ sU]yq´n ssl°-Ωo-jW¿, ^Ãv sk{I-´dn (sImta-gvkv) F∂n-h-tcm-sSm∏w

_nkn-\kv s{]mt∏m-k-ep-Ifpw hcm≥ XpS-ßn-bn-cn-°p∂p F∂Xv Cu {iaw hnP-b-I-c-am-bn-cp∂p F∂-Xns‚ kqN\-bmWv. ssS knwK-∏q¿, knwK-∏q¿ C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImta-gvkv, knwK-∏q¿ _nkn-\kv s^U-td-j≥ apX-emb kwL-S-\-Iƒ tIc-f-Øn-te°v {]Xn-\n[n kwLsØ Ab-bv°m-\p≈ k∂-≤X {]I-Sn-∏n-®n-´p-≠v. tIc-f-Øn-te°v IqSp-X¬ _nkn-\kv \nt£]w BI¿jn-°m-\p≈ {ia-߃°v CXv IcpØv ]Icpw. ssSbpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ hntZ-i-tØ°v CØ-c-Ønep≈ {]Xn-\n[n kwLsØ Abbv°pI F∂Xv ssS tIcf Xß-fpsS hm¿jnI ]cn-]m-Sn-I-fpsS `mK-am-°m≥ Xocp-am-\-sa-Sp-Øn-´p-≠v F∂v FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-Iv‰¿ sI.N-{μ-ti-J¿ Adn-bn-®p.

Nm]v‰¿, knwK-∏q¿ _nkn\kv s^U-td-j≥, knwK∏q¿ C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImtagvkv B≥Uv C≥Ukv{Sn apX-emb kwL-S-\-I-fpsS `mc-hm-lnI-fp-ambpw AwK-ß-fpambpw N¿®Iƒ \S-Øn. sF.sF.Sn ]q¿h hnZym¿∞n kwL-S-\, sh©z¿ Im∏n-‰¬ Atkmkn-tb-j≥ Hm^v knwK-∏q¿, tIcf Atkm-kn-tb-j≥

Im¬\q‰m≠ns‚ {]h¿Ø\ anI-hp-ambn

dos‰-bvenw-Kn¬ ]pXp-]-co-£-W-ß-fp-ambn

SotIkn AUz¿ssS-tkgvkv

Ieym¨ tI{μ

] cky- c w- K Øv

hnP- b - I - c - a mb Im¬\q‰m≠v ]q¿Ønbm°p-Ib - mWv IÆq-cnse SotIkn AUz¿ssStkgvk.v C∂v DØ-ct- I-cf - Ø - nse ]c-ky-taJ-e-bn¬ ap≥\ncbn-ep≈ Cu ÿm]-\Øns‚ kmcYn Sn.sI.kn Al-Ω-Zv ]cky taJ-e-bn¬ Hcp am¿K-Z¿inIqSn-bmWv . ""IÃ- t a- g v k ns‚ ]ptcm- K - X n- b n- t e°p≈ {]bm- W - Ø n¬ ]¶m- f n- b mIp∂XmWv Rßsfmcp-°p∂ ]c-ky-ß-fpsS hnP-b-c-l-kyw. i‡-amb Bib-hn-\nabw km[y- a m- ° p∂ ]c- k y- k - t ¶- X - Sn.sI.kn ßfmWv v SotI- k n- b nse {Intb- ‰ ohv Sow Xbm- d m- ° p- ∂ Xv ''Al- Ω Zv ]d- b p- ∂ p. am¿°- ‰ nwKv X{¥-߃ cq]o-I-cn-°p-∂-Xnepw AXn\v {Inbm-flI-amb ]cn-h¿Ø-\-ta-Ip-∂-Xn\pw IÃ-ta-gvkns‚

a\-k-dn™v SotIkn H∏w \n¬°p-∂p. hn]-Wnbnse a¬k-c-ß-fn¬ apt∂-dm≥ -A-hsc X߃ {]m]vX-cm-°p-∂psh∂pw At±lw hni-ZoI-cn-®p. efn-Xhpw {lkz-hp-amb Bi-bhn-\n-a-b-Øn-eqsS {_m≥Un-s\-°p-dn-®p≈ Ah-t_m[w Bfp-I-fn¬ hf¿Øn-sb-Sp°p-∂p. \nc- h [n ]pc- k v I m- c - ß ƒ SotIkn AUz¿ssS-tk-gvkns\ tXSn-sb-Øn-bn-´p-≠v. tIcf AUz¿ssS-knwKv GP≥kn AtkmAl-Ω-Zv kn- t b- j ≥ G¿s∏- S p- Ø nb Fbv U v k v t_m[- h ¬°- c W t]mÃdn\pw B¿´v h¿°v Unssk≥ {]Z¿i- \ - t hfbn¬ t]mÿ Unssk-\nw-Kn\pw B¿´v h¿°n\pw Ahm¿Up-Iƒ e`n-°p-I-bp-≠mbn.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

XpWn°-®-h-S-Øn¬

\q‰mA_vZp≈ Ieym¨ tI{μsb ≠ns‚ ]mc-ºcyw Ah-Im-iip≤- a mb ]´p- k m- c n- I - f p- s S s∏-Sm-hp∂ kwcw-`a- mWv tImgntI{μ-am°n am‰n. C∂v {]apJ t°ms´ anTm- b n- s X- c p- h nse kmco-tjm-dq-ap-I-fpsS \nc-bn‰n.sI al-aqZv B≥Uv Iº-\n. emWv Ieym¨ tI{μ- b psS "‰n.sI Zv kmco ]o∏nƒ' F∂ ÿm\w. t]cn¬ tImgn- t °ms´ bqWn-th-gvkn-‰n, kwÿm\ sSIvssì taJebn¬ \nd- A¿jZv A_vZp≈ _mkvI‰v t_mƒ Soap-I-fn¬ km-∂n-[y-amb Cu ]mc-º-cyAwK-am-bn-cp∂ A¿jZv tdmf¿ Øns‚ ]n≥ap- d - ° m- c \mb, Ieym¨ kvtI‰nw-Kn¬ tZiob sKbnw-kn¬ tIctI{μ- b psS bph- k m- c Yn A¿jZv fsØ {]Xn- \ n- [ o- I - c n- ® n- ´ p- ≠ v . Cu A_vZp≈ dos‰-bvenw-Kn¬ ]pXp ]co-£kvt]m¿Svkvam≥ kv]ncn‰v _nkn-\k - nepw W-ß-fp-ambn {it≤-b-\m-Ip-∂p. kq£n- ° p∂ Ct±lw "hnZym- t I{μ' kz¥w ]nXm-hn¬ \n∂v _nkn-\F∂ t]cn¬ Hcp kn._n.- F - k v . kn kns‚ _me-]m-T-߃ ]Tn® A¿jZv kvIqfpw \S-Øp-∂p-≠v.


121

Top Business Families of Kerala - Special

Ac-\q-‰m-≠ns‚ hnP-b-Øn-f-°-hp-ambn kc-kzXn {Kq∏v Hm^v Iº-\okv ado≥ t_m´p-If- psS s{]ms∏√-dp-Ifpw tè Knb¿ Akwªokpw a‰v BIvsk-kd- okpw \n¿an-®p-t]m-cp∂ C¥y-bnse Xs∂ {]apJ {Kq∏mb kckzXn {Kq∏v Hm^v Iº-\okv tkh-\-Øn-f-°-Øns‚ Ac \q‰m≠v ]n∂n´p Ign-™p. hn.Fkv Irjv W - \ mWv Cu kwcw-`-Øn\v XpS-°-an-´Xv . At±- l - Ø ns‚ aI≥ hn.sI {]ImimWv tXm∏pw-]Sn- b nse kc- k zXn sa‰¬

h¿Iv k ns‚ Ct∏m- g sØ amt\-PnwKv ]m¿SvW¿. hn.]n.Zo-]-Iv, APn-X-{]Imiv F∂nh-cmWv _nkn-\kv ]¶m-fnIƒ. 1956¬ XpS-°a- n´ ÿm]\w C∂pw Cu cwKØv IcpØm¿Pn-°p-I-bm-Wv. Ing°v ]Sn-™m-d≥ Xoc-ta-J-e-bn¬ AJn- t e¥ym Xe- Ø n¬ Xs∂ ap≥\n-c-bn-emWv Cu ÿm]\w. 1979¬ XpS-°-an´ Acq¿ hyh-kmb taJ-e-bnse kc-

kzXn sa‰¬ C≥U- k v { So kn\vv Ct∏mƒ hn.]n.-Z¿iIv t\XrXzw \¬Ip-∂p. sa°m\n-°¬ F≥Pn-\o-b-dnw-Kn¬ _n.sSIv _ncpZw t\Snb Z¿iIv 2005¬ BWv Npa-Xe G¬°p- ∂ - X v . tXm∏pw- ] - S nbnse ]Xm-Ih - m-lI ÿm]\- Ø ns‚ hnI- k - \ - Ø ns‚ `mK-am-bmWv B[p-\nI kwhn[m- \ - ß - t fm- s S- b p≈ Cu ]pØ≥ bqWn-‰n\v XpS-°a- n-´Xv. AXy-¥m-[p-\nI b{¥-kw-

hn- [ m- \ - ß fpsS klm- b tØmsS 35 Poh- \ - ° m¿ ChnsS tPmen sNøp-∂p. sIm√Øv Nh- d °pw \o≠-I-c°pw CS-bn¬ kc-

hn.sI.-{]-Im-iv

amt\- P nwKv ]m¿Sv W ¿ hn.]n.-[ocPv Adn-bn-®p. kc- k zXn {_m≥Un¬ CtX taJ-e-bn¬ IqSp-X¬ D¬∏- ∂ - ß ƒ hn]- W n- b n¬

APn-X- {]Imiv

kzXn ado≥ F≥Pn-\o-b-dnwKv F∂ Hcp ÿm]\w Cu h¿jw HmK-tÃm-Sp-IqSn {]h¿Ø\ k÷- a m- I p- s a∂v

hn.]n.-Z¿iIv

C¥y- b nepw Zp_m- b v , s_l-dn≥, ss\Po-cn-b, CuPn]v‰v F∂n-hn-Sß - f - nepw {]ikv X n- b m¿÷n®n´p≠v kckzXn {Kq∏v . IqSp- X ¬

hn.]n.-Zo-]-Iv

FØn-°p-∂-tXm-sSm∏w sshhn-[y-h¬°-cW ]≤-XnIfpw {Kq∏ns‚ ]cn-KW - \ - b - n-eps≠∂v hn.]n.-Z¿iIv ]d-™p.

hn.]n.-[ocPv

D¬∏∂ \nc-bp-ambn Db-c߃ ssIsb- Ø n- ∏ n- S n- ° m\p≈ ÿntcm¬km- l - Ø nemWv CXns‚ kmc-Yn-Iƒ.

1000 tImSn-bpsS \nt£-]-hp-ambn A‰vekv {Kq∏v A

‰vekv {Kq∏v `h\ \n¿am-Ww, aƒ´n-π-Ivkv, Ita-gvky¬ tImwπIvkv F∂o taJ-e-I-fn-embn tIc-f-Øn¬ Bbncw tImSn cq]-bpsS \nt£-]-Øn-s\m-cp-ßp-∂p. CXn-\mbn A‰vekv tKmƒUv Su¨jn∏v C¥y, B¿.sF.-Im¥v enan-‰-Uv, A‰vekv tKmƒU≥ em≥Uv B≥Uv sUh-e-t∏gvkv F∂o aq∂v Iº-\n-Iƒ cq]o-I-cn-®n-´p-s≠∂v {Kq∏v sNb¿am≥ Fw.Fw cma-N-{μ≥ ]d-™p. A‰vekv tKmƒUv Su¨jn-∏vkns‚ BZy kwcw-`-ambn s\Sp-ºm-ti-cn-bn¬ hnam-\-Øm-h-f-Øn-\-SpØv ske-Ãy¬ ]m¿°v F∂ ]m¿∏nS kap-®bw \n¿an-°m-\mWv ]≤-Xn.

B[p-\nI h\n-X-Iƒ°v ]m¿°v Ah\yq hpa¨ h

\nXm s{]m^jWep-Iƒ°v kml-N-cy-Øn\v A\p-krX-ambn hkv{X-[m-cWw sNøm≥ th≠n hkv{X hn]-Wnbnse {]ap-J-cmb sdbva≠v {Kq∏v hn]p-e-amb tiJ-c-sam-cp°p-∂p. B[p-\nI h\n-XIƒ°m-bp≈ ]m¿°v Ah\yq hpa¨ F∂ Cu {]tXyI hn`mKw sIm®n Fw.Pn tdmUnse Zn sdbva≠v tjm∏n¬ {]h¿Øn-°p-∂p.

_\m-tSm-Wns‚ _\m-\-^vtfIvkv hn]Wnbn¬ GXp {]mb-Øn-ep-≈h- ¿°pw kao-Ir-Xm-lm-ca- mb _\m\ ^vtfIvkv _\m-tSm¨ hn]-Wn-bn-se-Øn-®p. GØ-°m-bn¬ \n∂v XnI®pw {]Ir-Xn-ZØ - a- mb coXn-bn¬ _\m-tSm-¨ hnIkn-∏n-s®-SpØ Cu D¬∏-∂-Øns‚ hn]-W-t\m-ZvLm-S\w Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv hyh-km-b-a{¥n Ff-acw Icow \n¿hln-®p.

ssS‰≥ sF πkn¬ IÆS FIvkvtN©v Hm^¿ ssS‰≥ C≥U-kv{So-kn\v Iogn-ep≈ ssS‰≥ sF πkv tjmdq-an¬ \n∂v ]gb s{^bn-ap-Iƒ°v ]Icw ]pXn-bXv hmßn-bm¬ 25 iX-am\w Ingn-hv. CXn-eqsS D]t`m‡m°ƒ°v anI® hne-bn¬ ]pXnb sF shb¿ kz¥-am-°mw. Ipd™ Ime-b-f-hn--te-°mWv Hm^¿.

bm{Xm, hnZym-`ymk tkh-\-ß-sfm-cp°n C≥UntKm bm{Xmtk-h\ taJ-e-bnepw sXmgn¬ ]-cn-io-e-\-cw-KØpw ]pXp-a-bm¿∂ tkh-\-ß-sfm-cp°pI-bmWv ASp-ØnsS ae∏p-dØv {]h¿Ø-\a- m-cw-`n® C≥Un-tKm S- q-dnkw B≥Uv lyqa≥ dntkmgvkv amt\-Pvsa‚ vss{]-h‰v enan-‰Uv. Hm¨sse≥ kwhn- [ m- \ - Ø n- e qsS F√m Fb¿sse≥ Sn°- ‰ p- I fpw sdbn¬th Sn°-‰p-Ifpw Ipd™ \nc-°n¬ e`y-am-°p-∂X - n\p ]pdta hntZ-i-bm{Xm kw_-‘-amb kwi-b-߃ ]cn-l-cn°m-\p≈ sl¬∏v sU-kvIp-ap-≠v.- ]m-kvt]m¿´v FSp-°p-∂Xpƒ∏-sS-bp≈ A\p-_‘ tkh-\-ßfpw e`y-am-Wv.-Sq-dnÃv s^kn-en-t‰-j≥ Iu-≠dpw Chn-sS-bp-≠v.- I-ayq-Wn-t°-j≥ tkm^v‰v kvI - n¬ ]cn-io-e\ - Ø - n-\m-bn C - ≥UntKm ^n\n-jnwKv kv I qfpw Icn- b ¿ ssKU≥kn- \ m- b n- aw- K - e m- ] p- c sØ t^m¿®yq¨- FUyq skmeq-j≥kpambn-t®¿∂v Iu¨kenwKv sk‚-dp-am-cw-`n-®n-´p-≠v.- a-e∏ - p-dsØ bphm-°ƒ°v sXmgn-e-h-k-c-߃ t\Sn-sb-Sp-°m≥ klm-b-ta-Ip-∂-Xn-\m-bn]vtf-kvsa‚ v sk‚-dp-am-cw-`n-®n-´p-≠v.-Hcp kwLw F≥ B¿ sFIƒ tN¿∂m-cw-`n-®n-´p-≈- ÿm-]-\-Øns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ Da¿ aqgn-°-em-Wv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


BUSINESS KERALA

_nkn-\kv tIcf

122

Ãm¿ {Kq∏v Hm^v Iº-\okv

_m‰dn hn]-Wn-bnse thdn´ hnPbw C≥U-kv{Sn-b¬ t{KUv _m‰-dn-bpsS \n¿am-W-Ønepw hnX-c-W-Ønepw {it≤b t\´w sImbvXv Hcp kwcw-`-I≥ apt∂-dp∂p [\w \yqkv _yqtdm

_n

kn\kv ]›m-Øe - a-- n-√mØ IpSpw-_Ø - n¬ \n∂p h∂ Hcp bph kwcw-`-I≥ C≥U-kv{Sn-b¬ t{KUv _m‰dn hn]Wn-bn¬ kz¥-am-sbmcp {_m≥Uv krjvSn®v A\p-I-c-Wo-bam- s bmcp amXrI Xo¿°p- ∂ p. Ãm¿ {Kq∏v Hm^v I¨tk¨kns‚ kmcYn AeIvkv B{¥-t∏-dm-Wv, C≥Ukv{Sn-b¬ _m‰-dn-bpsS \n¿am-WØ - nepw hn]-W\ - Ø - nepw X\Xmb ]mX sh´n-Øp-d∂ - n-cn-°p-∂X - v. _n.tImw _ncp-Zhpw C‚ocn-b¿ sU°-td-j-\n¬ Untπm-abpw ]mkmb tij-amWv AeIvkv _m‰dn \n¿am-W-cw-K-tØ°v IS∂-Xv. ""]T-\-Im-eØv Xs∂ _m‰-dn-bpsS hn]W- \ - c w- K Øv {]h¿Øn- ® n- c p- ∂ p. AXn¬ \n∂p In´nb A\p- ` - h - k - º - Ø n- s ‚bpw hn]Wn ]cn-N-b-Øn-s‚bpw ASn-ÿm-\-ØnemWv _m‰dn \n¿am-Wc- w-Kt- Ø°v IS-∂Xv,'' AeIvkv ]d-bp-∂p. 1997-emWv Fd-Wm-IpfØv CS-∏-≈n-bn¬ AeIvkv Ãm¿ C≥t^m knÃwkv F∂ _m‰dn \n¿amW bqWn‰v Bcw-`n-®-Xv.

Rmd-°¬ k¿hokv tIm∏-td-‰ohv _m¶v F∂n-hn-S-ß-fnse√mw Ãm¿ _m‰-dn-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-∂p. cmP-Kncn kvIqƒ Hm^v amt\-Pvsa‚ v, ^nkm‰v XpSßn 30 Hmfw hnZym-`ymk ÿm]-\-ßfpw k¿h-I-em-im-e-I-fpw Ãm¿ _m‰-dn-bpsS D]t`m-‡m-°fmWv. tI{μ k¿°m-cn-s‚bpw {]Xn-tcm[ hIp-∏ns‚bpw Iogn-ep≈ H´-\-h[n ÿm]-\-ßfpw Ch-cpsS D]t`m‡r ]´n-I-bn-ep-≠v. CXn\p ]pdta H´-\-h[n Bip-]-{XnIƒ, kmt¶-XnI ÿm]-\ß - ƒ, hyh-kmb kwcw-`ß - ƒ F∂nh-sb√mw Ãm¿ _m‰-dn-IfpsS tkh\w D]-tbmKn-°p-∂p-≠v. ""\ΩpsS kwÿm-\Øv C≥U-kv{Sn-b¬ _m‰dn°v ]cn-an-X-amb hn]-Wn-bm-Wp-≈-Xv. Cu hn]Wn-bn¬ \n¿Wm-bI km∂n-[y-am-Im≥ Ãmdn\v km[n-®n-´p-≠v. hn]p-e-amb ^mIv‰dn ÿm]n-°m\p≈ ASn-ÿm\ kuI-cy-ß-fpsS A]-cym-]vXX-bmWv Ãm¿ t\cn-Sp∂ {][m\ sh√p-hn-fn,'' AeIvkv ]d-bp-∂p. _m‰dn hn]-Wn-bnse km[y-X-Iƒ ]q¿Wambpw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂-Xns‚ `mK-am-bmWv AeIvkv _m‰-dn-I-fpsS hn]-W-\-cw-K-tØ°v ISInS-b‰ tkh\w ∂-Xv. ""hn]-Wn-bn¬ ]nSn-®p-\n¬°m≥ A[n-IAeIvkv B{¥-t∏-¿ ""hn]Wn Adn-™mWv Ãm¿ D¬∏m-Z\w amcpw ssIsh-°mØ taJ-e-bn¬ \mw IS-∂p-sNBcw-`n-®-Xv. KpW-ta-∑-bn¬ Hcp hn´p-ho-gvNbpw \S-Øm-dn-√. √-Ww. _m‰-dn-I-fpsS \n¿am-W-Øn-em-bmepw hn]-W-\-Øn-emhn¬∏-\m-\-¥c tkh-\-Øn\v \n¿Wm-bI]¶p≈ taJ-e-bm- bmepw Rm≥ kzoI-cn-°p∂ X{¥-am-Wn-Xv,'' AeIvkv ]d-bpWn-Xv. AXpsIm≠pXs∂ InS-b‰ hn¬∏-\m-\-¥c tkh-\- ∂p. Hmt´m-tam-´o-hv, Syq_p-em¿ skKvsa‚nse ap≥\nc amWv R߃ \¬Ip-∂Xv,'' AeIvkv ]d-bp-∂p. \n¿am-W- {_m≥Up-I-fmWv Ãm¿ {Kq∏v hn]-W\w sNøp-∂-Xv. Øns‚ Hmtcm L´-Ønepw AXp-t]mse hn¬∏-\m-\-¥c tkh\ taJ-e-bnepw KpW-ta-∑bv°v AXoh {]m[m\yw hn]-W-\-cw-KØpw {it≤bw \¬Ip∂ Ãm¿ C≥t^m knÃwkn\v sF Fkv H 9000-˛2001 Ãm≥tU¿Uv ^pdp-°mh _m‰-dn-bpsS Uoe¿jn∏v Gs‰AwKo-Imchpap-≠v. Ipd™ sabn‚-\≥kpw Zo¿L-\mƒ Bbp-kp-ap≈ Syq_p- SpØv t{SUnwKv taJ-e-bn-te°v IS∂ {Kq∏v 2006¬ HBL e¿ _m‰-dn-If - mWv Ãm¿ \n¿an-°p-∂X - v. D]-t`m-‡m-hns‚ hnhn- NIFE bpsS D¬∏-∂-ß-fpsS tIc-f-Ønse Unkv{Sn-_yq-´[-ß-fmb Bh-iy-߃°p-X-Ip∂ hyXykvX tamU¬ _m‰- dmbn. Sm‰-bpsS _m‰-dn-I-fpsS hn]-W-\hpw XpS-ßnb {Kq∏v dn-Iƒ Ãm¿ \n¿an®v hn]-Wn-bn-se-Øn-°p-∂p. bp ]n Fkv, Ct∏mƒ t•m_¬ bphmk _m‰dn Iº-\n-bpsS tdm°-‰v C≥sh¿´- d p- I ƒ, hn≥Uv a n¬, sSen- t Imw, tkmfm¿, {_m≥Uns‚ tIcf Unkv{Sn-_yq-´-dmWv. CXn-\Iw C‚o-cnFa¿P≥kn sse‰p-Iƒ, Aemw kwhn-[m-\-߃, km‰-sse‰v b¿ sU°-td-j≥ cwKØpw AeIvkv hy‡n-ap{Z ]Xn-∏nIayq-Wn-t°-j≥ F∂n-hb - vs°√mapX-Ip∂ _m‰-dn-Iƒ Ãm¿ ®p-I-gn-™p. 2006¬ XpS-ßnb Ãm¿ C‚o-cn-tbgvkv B≥Uv FIvÃo-cn-tbgvkv anI® coXn-bn¬ apt∂-dp-I-bm-Wv. hn]-Wn-bn-se-Øn-°p-∂p. ho´p-Im-cpsS ]n¥p-Wbpw D¬∏-∂-Øns‚ KpW-ta-∑bpw sk≥{S¬ _m¶v Hm^v C¥y sIm®n doPW¬ Hm^o-kv, tIm¿∏-td-j≥ _m¶v (sIm®n tkmW¬), apØq‰v _mt¶- InS-b‰ hn¬∏-\m-\-¥c tkh-\-hp-amWv Poh-\-°m-cpsS Iq´mgvkv, bqWn-b≥ _m¶v, _m¶v Hm^v C¥y, ]d-hq¿ k¿hokv bva-bp-amWv Xs‚ hnP-b-c-lkyw F∂p ]d-bp∂ AeIvkv tIm∏-td-‰ohv _m¶v, Rmd-°¬ k¿hokv tIm∏td‰ohv _m¶v, IqSp-X¬ hf-cm-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-Wv.

a¬kys^Un\v 25 hbkv a¬kys^-Uns‚ Hcp h¿jw \o≠p-\n∂ cPX Pq_nen BtLm-j-ß-fpsS `mK-ambn Xncp-h-\-¥-]p-cØv {]Z¿i-\hpw tZiob skan-\mdpw kwL-Sn-∏n-®p. 1984 am¿Pn≥ cq]o-I-cn-°s∏´ a¬ky-s^Uv Ign™ 25 h¿j-°mew sIm≠v {]kvXpX taJ-e-bn¬ Ht´-sd ]cn-h¿Ø-\-߃°v XpS°w Ipdn-®n-´p-≠v. a¬ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ°v \ymb-hne Dd-∏m-°p-∂-Xn-\p≈ XoctZi tee k{º-Zm-bw, a¬ky-sØm-gn-emfn kl-I-c-W-kw-Lßsf i‡n-s∏-Sp-ج, a¬ky-he \n¿amW ^mIv‰-dn, sFkv B≥Uv {^oknwKv πm‚ v a¬ky hf \n¿amW ^mIv‰-dn-Iƒ, ^map-Iƒ XpS-ßnbhsbms° a¬ky-s^Uvv cq]o-I-cn-®n´p≠v. ]pcpj h\nXm kzbw klm-b-kw-L-߃ D¬s∏´ 10972 {Kq∏p-Iƒ Cu taJ-ebnep-≠v. ssat{Im ^n\m≥kv cwKØv G‰hpw Ipd™ \nc-°n¬ hmbv] \¬Ip∂ ÿm]-\-am-Wv a¬ky-s^-Uv. cPX Pq_nen h¿j-Øn¬ IÆq-cn¬ s\‰v ^mIv‰dn, Be-∏p-g-bn¬ •qt°mkao≥ πm‚ v, Be-∏p-g-bn¬ ^ojvao¬ πm‚ v, tIm´-bØv AIzm-]m¿°v F∂nh Bcw-`n-°m-\mWv a¬ky-s^Uv e£y-an-´n-cn-°p-∂-Xv. a¬kvsØm-gn-em-fn-I-fpsS C≥jp-d≥kv XpI 1.5 e£-Øn¬ \n∂v Cc´n B°n-bn-´p-≠v. h\nX a¬ky-sØmgn-em-fn-Iƒ°mbn Hcp ]eni clnX hmbv] ]≤-Xnbpw e£y-an-´n-´p-≠v.

Cutè tIm≠n-sa‚ vkns‚ hn‰p-h-chv 280 tImSn

amkvtIm t{SUnwKv C\n GWn-bn¬ Ib-dmw, kpc-£n-X-ambn XnI®pw kpc-£n-Xamb Aep- a n- \ nbw emU-dp(-G-WnIƒ)IfpsS hn]p- e amb t{iWn Ah-X-cn∏n-°p-I-bmWv sIm®nbnse amkv t Im t{SUnw-Kv. temI-Øn¬ G‰hpw IqSp- X ¬ hn¬°-s∏-Sp∂ Pm¬ sh¿W¿ F∂ emUdp- I - f mWv amkv t Im t{SUnwKv ChnsS apl-ΩZv d^o°v BZy-ambn Ah-X-cn-∏n°p-∂-Xv. kpc-£bv°v ap¥nb {][m\yw \¬In-bn´p≈ Pm¬ sh¿W¿ emU-dp-Iƒ D]-tbm-Kn°m≥ hfsc kuI-cy-{]-Z-hp-am-sW∂v amkv tIm t{SUnwKns‚ kmcYn apl-ΩZv d^o°v Adn-bn-®p. Ata-cn-°≥ \mj-W¬ Ãm≥ tU¿Uv C≥Ãn-‰yq-´ns‚ Hm¨kn, HIyp-t∏-jW - ¬ tk^v‰n B≥Uv sl¬Øv AUv a n- \ n- k v t {S- j ≥ tImUns‚ Hmj XpS- ß nb AwKo-Im-c-߃ e`n-®n-´p≈ Cu D¬∏-∂-ß-fn¬ Xmßm-\m-hp∂ `mcw IrXy-ambn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠m-Ip-sa∂v d^o°v hni-Z-am-°n. ho´mhiyØn\pw hyh-km-bm-h-iy-Øn\pw D]tbm- K n- ° p∂ Cu emU- d p- I ƒ°p ]pdta a‰v ss¢w_nwKv D]-I-c-W-ßfpw Pm¬ sh¿W¿ hn]-Wnbn-se-Øn-°p-∂p-≠v. Aep-an-\nbw, ss^_¿, XSn F∂nh sIm≠mWv D]-I-c-W-߃ Xbm-dm-°n-bn-´p≈-Xv. ho´m-h-iy-Øn-\p≈ 90 Intem `mcw Xmßp∂ bq´n-en‰n emU¿, πm‰vt^mw emU¿, sÃ]v emU¿ F∂n-hbv°p ]pdsa s{]m^-j-W¬ D]-tbm-K-Øn\p≈ hyXy-kvX-Xcw `mcw Xmßp∂ sÃ]v emU¿, aƒ´n bqkv emU¿, tÃmt°gvkv emU¿, tImºn-t\j≥ emU¿, t]m¿´-_nƒ h¿Iv Ãm≥Uv XpS-ßnb hyXy-kvX-ß-fmb emU-dp-Iƒ t{iWn-bn-ep-≠v. kpc-£nXa√mØ D¬∏-∂-߃ ssIb-S-°n-bncp∂ hn]- W n- b n- e mWv kpc- £ bv ° v ap≥Xq°w \¬Ip∂ D]-tbm-Kn-°m≥ kuI-cy-{]-Z-amb Pm¬ sh¿W¿ emU-dp-Iƒ FØn-bn-cn-°p-∂s- X∂v d^o°v Ah-Im-i-s∏-Sp-∂p. Pm¬ sh¿W¿ emU-dp-I-fpsS Hmƒ tIcf tÃm°n-Ãp-I-fmWv amkvtIm t{SUnw-Kv. πmÃnIv Itk-cI - f - psS Uoe¿jn-∏v, ]pa C≥U-Ivj≥ Ip°-dp-If - psS kn B≥Uv F^v F∂o taJ-eI - f - nepw amkvtIm t{SUnwKv km∂n-[y-a-dn-bn-®n-´p-≠v. t^m¨: 94468 36319

Cutè

{Kq∏nse apJy-I-º-\n-bmb Cutè tIm≠nsa‚ vkv ss{]h‰v enan-‰Uv 2008-˛09 kmº-Øn-I-h¿jw 280 tImSn cq]-bpsS samØw hn‰ph-c-hv ssIh-cn-®p. hn‰p-h-c-hn-¬ ap≥h¿j-tØ-°m- ƒ 41 iX-am\w h¿[\-bmWv D≠m-bn-´p-≈sX∂v Cutè {Kq∏v sshkv sNb¿am≥ \hmkv aocm≥ Adn-bn-®p. cmPysØ 450 ]´-W-ß-fn¬ CutÃ-Wn\v km∂n-[y-ap-≠v. hnhn[ P\-hn-`m-K-ß-fpsS CjvS-Øn-\n-W-ßp∂ X\XpcoXn-bnep≈ DXv]∂ - ß - ƒ ]pd-Øn-d° - n-s°m-≠mWv Iº\n anI® t\´w ssIh-cn-®-Xv. CØcw \o°-ß-fn-eqsS tIc-f-Øn\p ]pd-Øp≈ kwÿm\ßfn¬ Ign™ kmº-Øn-I-h¿jw hn¬]-\-bn¬ 72 iX-am\w hf¿® ssIh-cn-°m≥ Iº-\n°p km[n-®p. Ib-‰p-a-Xn-bn¬ 15 cmPy-ß-fn-embn kz¥w hn]Wn Dd-∏n-®psIm≠v Ib-‰p-a-Xn-bn¬ 60 iX-am\w hf¿®-bmWpssIh-cn-®-Xv.I-b-‰p-aXnbn¬ XpS¿®-bmbn ]Øm-aXp Xh-Wbpw kvss]kkv t_m¿Uns‚ Ahm¿Up I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p.

DZvLm-S\w

skan\mdpIƒ, {]Z¿i-\-߃

CALENDAR C¥y dos‰bv ¬ tjm, Pq¨ 8˛11, {]KXn ssaXm≥, \yqU¬ln ˛ 110 001. t^m¨: +(91)-(11)41720511/29812934 ^mIvkv: +(91)--- ˛ (11)˛41722130

C¥y am¿´v B^v‰¿ {]n‚ v 2009 Pq¨ 12˛14, 2009, sNss∂ +(91)˛(44)˛28344851

t{SUv

sk‚¿,

t^m¨:

{]n‚ v FIv k v t ]m 2009, Pq¨ 18˛21, 2009, sNss∂ t{SUv sk‚¿, sNss∂

"kz¿WØn\v Xnf-°-tadpw'

t^m°kv tIcf, thƒUv C≥sh-ÿ ao‰v 2009,

kz¿WØn\v C\nbpw Unam-≥tU-dp-sa∂v tKmƒUv Iu¨kn¬.

tIcf tNw_¿ Hm^v sImta-gvkns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬, Pqsse 24˛25, tlm´¬ tK‰v s h, sIm®n, www.focuskerala.int^m¨: 0484-˛2380950, 2354885

hcp\mfpI-fnse \mW-b-s∏-cp∏w kw_‘n-®p≈ Bi-¶-I-fpsSbpw \ne-hn-ep≈ kmº-ØnI A\n-›n-X-Xz-Øn-s‚bpw ^eambn kz¿W- Ø n\v {]nb- s a- d p- s a- ∂ mWv thƒUv tKmƒUv Iu¨kn¬ \S-Ønb ]T-\-߃ hy‡-am-°p-∂-Xv. Ie-≠¿ h¿j-Øns‚ BZy-]m-Z-Øn¬ kz¿W-Øns‚ Unam≥Uv 38 iXam-\-amWv Db¿∂-Xv. samØw 1016 S¨ kz¿W-Øn-\mWv C°me-b-f-hn¬ Unam≥Up-≠m-b-Xv. BtKmf-X-e-Øn¬ Unam≥Uv h¿[n-s®-¶nepw C¥y-bn¬ C°m-e-b-f-hn¬ Unam≥Uv XmgpIbmbn-cp-∂-s{X.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

UnPn-‰¬ BUv ‰ptU, Pqsse 17˛ 19, sNss∂ t{SUv sk‚¿, sNss∂, t^m¨: +(91)˛(44)˛42177899 ^mIvkv: +(91)-(44)-28350839 ]me-°m´v tPm_okv amƒ sl\ tacn Xfn-bØv DZvLmS\w sNøp∂p. _nj∏vam¿tP°_v am\-tØm-S-Øv, tPm_n.-hn.-Np-¶-Øv, tacn sken≥ h¿Ko-kv, AeIvkv Np¶-Øv, tPmkn Np¶-Øv, tPm¿Pv Xfn-b-Øv, tPmk^v tPm_n, at\mPv tPm_n, ao\ tPm_n F∂n-h¿ kao]w

Cu ]w‡n-bn¬ hnh-c-߃ tN¿°m≥ _‘-s∏-SpI t^m¨: 0484˛4041125, 3024533 E-mail: dhanam20@gmail.com


123

Top Business Families of Kerala - Special

C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImtagvkv & C≥U-kv{Sn, sIm®n tlmkv]n-‰m-en‰n taJ-e-bn¬

_nkn-\kv tIc-f-Øn\v

apØq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏n\v

Bfl-hocyw ]I¿∂v

h≥ \nt£] ]≤Xn

]mc-º-cy-Øns‚ Xe-sb-Spt∏msS hmWnPy hyh-km-b taJ-e°v IcpØv ]I-cp-I-bmWv sF.kn.-kn.sF [\w \yqkv _yqtdm

Hcp \q‰m-≠n-tesd tIc-f-Øns‚ hmWnPy hyh-kmb taJ-e°v Bfl-hocyw ]I¿∂p-sIm≠v {]h¿Øn-°p∂ sIm®n-bnse C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImtagvkv C≥Ukv{Sokv C¥y-bn-se-Xs∂ G‰hpw ]mc-º-cy-ap≈ hmWnPy hyh-kmb tZiob {]ÿm-\-ß-fn-sem-∂m-Wv. Imem-Im-e-ß-fn¬ kwL-S-\-bpsS t\XrXzw hln® IcpØpw {]mK¬`y- h p- a p≈ Ht´sd hy‡n- I - f psS A¿∏- W - t _m- [ - t ØmsSbp≈ {]h¿Ø\w hgn kzmX-{¥ym\-¥c C¥y-bpsS hnIk\ kz]v\ß - ƒ km£m¬°-cn-°m≥ Cu tNw_-dn\v KWy-amb kw`m-h-\-Iƒ \¬Im-\m-bn. s^U-td-j≥ Hm^v C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImtagv k v C≥U- k v { Sn- b nse G‰hpw BZysØ AwK- a mWv Cu tNw_¿. 10 A^n-en-tb-‰Uv satºgvkv Dƒ∏sS samØw 450 AwK-ßf- mWv Ct∏mƒ tNw_-dn-ep-≈X - .v kp{]-[m\ taJe-If- m-b Ipcp-ap-fI - ,v ae-©c- ° - ,v tXbn-e, d_¿, `£y-[m-\y߃, Ib¿ shfn-s®Æ, lm¿Uvshb¿, k¿hokv skIv‰¿ F∂n-hsb {]Xn-\n-[o-Ic- n-°p-∂h - c- mWv Cu AwK-߃. _nkn\kv kaq-lØ - n-\p-th≠n Atß-b‰w {Inbm-flI-ambpw ^e-hØ - mbpw {]h¿Øn-°p-∂t- Xm-sSm∏w hnZym`ym-khpw, BXp-ci - p-{iqjbpw Dƒ∏sS \nc-h[n kmaq-lytk-h\ {]h¿Ø-\ß - f - nepw tNw_¿ hym]r-X-am-Wv.

sIm®n≥ tImsf-Pv, a´m-t©cn hpa≥ B≥Uv Nn¬{U≥kv tlmkv]n-‰-ense Nn¬{U≥kv hm¿Uv, Iqh-∏mSsØ Nn¬{U≥kv ]m¿°v, Fd-Wm-Ipfw P\-d¬ tlmkv ]n-‰-ense tIm_mƒ´v bqWn‰v F∂nh ÿm]n-°p-∂-Xn\mbn tNw_¿ \n¿Wm-b-I-amb ]¶v hln-®n-´p-≠v. CXpIq-SmsX hnZym-`ym-k, tkh\ kwL-S\ - I - ƒ°v KWy-amb tXmXn¬ kmº- Ø nI klm- b hpw tNw_¿ \¬In-s°m-≠n-cn-°p-∂p. tNw_dns‚ kmaq-ly-{]-Xn-_-≤-X-bpsS ASp-ØIm-esØ G‰hpw henb DZm-l-c-W-amWv imco-cnI am\-knI sshI-ey-ap≈ Ip´nIƒ°mbn Bcw- ` n®v ‘DISHA’ F∂ {]ÿm\w. tNw_-dns‚ Ct∏m-gsØ {]kn-U‚ v sIm®n- b nse tXbn- e - h ym- ] m- c - c w- K Øv i‡-amb km∂n-[y-ap≈ A\n¬ Ipam¿ F≥.-{]-`p-hmWv. hnI-k-\-Øns‚ h≥ IpXn-∏n-emb sIm®n-bnse Sqdnkw hyh-kmb km[y-XI - ƒ ]c-am-h[n apX-se-Sp-°m≥ tNw_¿ {]Xn-\n-[o-I-cn-°p∂ _nkn-\kv kaq-l-Øn\v F√m ]n≥Xp-Wbpw klm-bhpw A\n¬ Ipam¿ {]`phns‚ t\XrXzw hmKvZm\w sNøp-∂p. Pkv_o¿ knwKv Nuf-bmWv tNw_-dns‚ sshkv {]kn-U‚ v.

"kwcw-`-ß-sfbpw tcmKw _m[n°mw' ""_nkn-\-kn-s\bpw

Pe-tZm-j-]\n apX¬ Im≥k¿ hsc GX-kp-Jhpw _m[n-°m-dp-≠v. ]e-t∏mgpw tcmKØn\v bYm-ka- bw NnIn¬k \S-ØmØXmWv amc-Ia- mb Ah-ÿ-bn-te°v _nkn-\-kns\ sIms≠-Øn-°p-∂-Xv. tcmKn°v Bip-]-{Xnbpw tUmIv‰dpw F{X-I≠v Bh-iyamtWm A{Xbpw Bh-iy-amWv _nkn\kn\pw''. IqØm´p-Ip-fsØ km‰vtIm amt\-Pvsa‚ v I¨kƒ´≥kn-bpsS UbdIv‰dpw {]apJ _nkn-\kv I¨kƒ´‚p-amb hn.F.G- e n- b mkv ] d- b p- ∂ p. 1996 apX¬ _nkn- \ kv I¨kƒ´≥kn taJ- e - b n¬ {]h¿Øn- ® p- h - c p- ∂ ÿm]\w sNdpXpw hep-Xp-amb A\-h[n _nkn-\kv ÿm]-\-߃°pw kwcw-`-I¿°pw am¿K-\n¿tZ-i-ßfpw {]iv\ ]cn-lm-c-ßfpw ]cn-io-e-\-ßfpw \¬Ip∂p-≠v.imkv{Xo-b-amb ]W-hn-\n-tbmK amt\-Pvsa‚ns‚ (Cash

management)

A`m-hhpw ]W-Zp¿hy-bhpw Aim-kv{Xo-bamb BkvXn-˛-_m-[yX amt\-Pvsa‚pw (ALM) BWv ]e _nkn-\kpIfpw ]cm-P-b-s∏Sp-∂-Xns‚ {][m\ Imc-Wß-fmbn ^n\m≥kv taJ-e-bn¬{i-≤- tI-{μo-I-cn-°p∂ Gen-bmkv Nq≠n-°m-Wn-°p-∂Xv. s]cp-ºm-hq¿ Pb`mcXv kvIqƒ Hm^v amt\-Pva‚ v ÃUo-knse Fw._n.F hn`mKw ^n\m≥kv s{]m^-k-¿ IqSn- b m- W n- t ±lw. tI{μ Kh¨sa‚ns‚ ssat{Im, kvtamƒ, aoUnbw F‚¿ss{]-kkv hn`mKØns‚ AwKoImc-ap≈ I¨kƒ´‚p-am-Wv. F‚¿{]W¿jn∏v sUh-e]vsa‚ v C≥Ãn-‰yq´v Hm^v C¥y-bpsS AwKo-Im-ca- p≈ amt\-Pvsa‚ v I¨kƒ´‚mb Ct±lw 11 h¿j-ambn Hmƒ C¥y amt\-Pvsa‚ v Atkm-kn-tb-js‚ saº¿ IqSn-bm-Wv. hnh-c-߃°v: 9447329152

ap

Øq‰v ]m∏-®≥ {Kq∏v hnhn[ taJ-eI-fn¬ hn]p-eo-I-cW ]≤-Xn-Iƒ°mbn Hcp-ßp-∂p. tlmkv]n‰m-en‰n taJ-eb - n¬ 750 tImSn cq]-bpsS \nt£-]w \S-Øm\mWv {Kq∏ns‚ ]≤Xn. ]pXnb tlm´¬ irwJ-e, k¿hokv A∏m¿´vsa‚p-Iƒ, dntkm¿´p-Iƒ, \ne-hn-ep≈ ]≤-Xn-I-fpsS hn]p-eo-I-cWw Ch-bv°m-bmWv \nt£-]w. 2011-HmsS Xncp-h-\-¥-]p-cØv {_m≥UUv k¿hokv A∏m¿´vsa‚p-Iƒ Bcw-`n-°pw. Cu cwKsØ {]ap-J-cmb HmIvhpUp-ambn CXn-\mbn {Kq∏v Icm¿ H∏p-sh-®n-´p-≠v. sIm-®n-bnse Im°-\mSv XpS-ßp∂ NXp¿\-£{X tlm´¬ amt\Pv sNøp-∂-Xn-\mbn XmPv {Kq∏p-ambpw Icmdn¬ G¿s∏-´n-´p-≠v. 130 apdn-I-fp≈ tlm´¬ C≥t^m]m¿°n\v kao-]a- m-bmWv ÿm]n-°p-∂Xv. tIc-f˛- X - a- n-gv\mSv AXn¿Øn-bn¬ Nn‰m¿ Umw dnk¿thm-b¿ {]tZ-iØv Hcp CtIm Sqdnkw dntkm¿´v ÿm]n-°m\pw {Kq∏n\v ]≤-Xnbp-≠v. sNss∂-bn¬ NXp¿ \£{X tlm´emWv as‰mcp ]≤Xn. HºXv \ne-If - n-embn 197 apdn-It- fmsS Hcp-°p∂ tlm´¬ 2011¬ ]q¿Øn-bm-Ipw. sNss∂-bn¬ {ios]-cp-º-Øqcn¬ Hcp NXp¿\-£{X tlm´¬ Bcw-`n-°m\pw ]≤-Xnbp-≠v. Cu ]≤-Xnbpw 2011¬ ]q¿Øn-bm-Ipw. amcm-cn-°p-fØv Db¿∂ {Ib-ti-jn-bp≈ cmPym-¥c hnt\m-Z-k-©m-cn-Isf e£y-an´v 25 G°-dp-I-fnembn dntkm¿´v, hS-°≥ tIc-f-Ønse t_°-en¬ e£z-dn, {]oanbw _o®v dntkm¿´v, Xncp-h-\-¥-]p-cØv tImh-fØv NXp¿\-£{X tlm´¬ F∂n-h-bmWv {Kq∏ns‚ a‰v ]≤Xn-Iƒ. tImh-fsØ XmPv {Ko≥ tImhv dntkm¿´n¬ 60 apdnIƒ, kv]m, dtÃm-d‚ v It^-Iƒ F∂nh IqSp-Xe - mbn XpSßpw. Xncp-h\ - ¥ - ] - p-csØ ]©-\£ - {X tlm´-emb apØq‰v πmk-bn¬ 57 apdn-Ifpw Hcp \o¥¬°p-fhpw ]pXp-Xmbn \n¿an-°m\pw ]≤-Xn-bp-≠v. Xncp-h-\-¥-]p-cØv {]h¿Øn-°p∂ hnam\ tI‰-dnwKv k¿ho-kmb apØq‰v kvssIsN^v Z£n-tW-¥y-bnse a‰v hnam-\-Øm-h-f-ß-fn-te°pw {]h¿Ø\w hn]p-eo-I-cn°m\pw ]≤-Xn-bp-≠v.

apØq‰v {Smh¬ Hm¨sse≥ apØq‰v ]m∏-®≥ Cubn-sS Bcw-`n® kwcw-`-amb apØq‰v {Smh¬ Hm¨sse≥ Fb¿sse≥ _p°nw-Kv, tlm´¬ dnk¿th-j≥, tlmfntU ]mt°-Pp-Iƒ, hmS-I°m-dp-I-fpsS _p°nwKv XpSßnb tkh-\-ß-fmWv D]-t`m‡m-°ƒs°-Øn-°p-∂X - v. {Kq∏ns‚ C¥y-bn-se-ºm-Sp-ap≈ Fgp-∂q-tdmfw imJ-If - neqsS Cu tkh-\ß - ƒ e`y-am-Ipw.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


BUSINESS KERALA

_nkn-\kv tIcf

124 h≥ hn-]p-eo-IcW ]≤-Xn-I-fp-ambn

emwU aoUnb skmeq-j≥kv

apØq‰v {Kq∏v

Ipd™ sNe-hn¬ ]ckyw sNøm≥ UnPn-‰¬ sskt\Pv {]apJ kq∏¿ am¿°‰pI-fn¬ ÿm]n-®n-´p≈ πmkva Sn.-hn-bn¬ Ipd™ sNe-hn¬ ]c-ky-߃ \¬Ip-hm-\p≈ Ah-kcw Hcp-°p-∂p [\w \yqkv _yqtdm

km ºØnI

amμyImeØv sNe-hp-Ip-d™ ]c-ky-am-[y-a߃ tXSp-∂-h¿°v kt¥m-jhm¿Ø- b p- a mbn Fd- W m- I pfw tI{μo- I - c n®v {]h¿Øn- ° p∂ emwU aoUnb skmeq-j≥kv cwK-sØ-Øn-bn-cn-°p-∂p. tIcfØne-tßm-fa- n-tßm-fa- p≈ kq∏¿am¿°-‰p-I-fn¬ ÿm]n-®nt_m_n ´p≈ πmkva Snhn-bn¬ \nßCe-™n-°¬ fpsS Iº-\n-bpsS ]c-ky-߃ \¬Im-\p≈ Ah-k-c-amWv emwU Hcp-°p-∂-Xv. ]c-ky-߃°v \ne-hn-ep≈ am[ya- ß sf At]- £ n®v hfsc Ipd™ \nc- ° pIƒ hmKvZm\w sNøp-∂p-sh-∂X - mWv Cu ]c-ky-am-[y-asØ Iº-\n-Iƒ°n-S-bn¬ BI¿j-Wo-b-am°p∂Xv. UnPn-‰¬ sskt\Pv sSIvt\m-f-Pn-bneq-sS-bmWv emwU aoUnb skmeq-j≥kv Cu Bibw {]mh¿Øn-I-am-°p-∂-Xv. \mtcm-Im-Ãnw-Kv, Sm¿K-‰Uv satk-PnwKv F∂nßs\ hnhn[ t]cp-I-fn¬ Adn-b-s∏-Sp∂ Cu ]c-ky{]-N-cW kwhn-[m-\-Øn¬ BI¿j-ambn cq]o-I-cn® Zriy-ß-fpsS irwJ-e-bp-≠m-Ipw. Hcp tI{μØn¬ \n∂v sskt\Pv amt\-P¿°v F√m-bn-S-Øp-ap≈ Unkvtπ-Isf \nb-{¥n°mw F∂ {]tXy-I-X-bp-≠v. AXn-\m¬ sXc-s™-Sp-°p∂ ÿe-ß-fn¬ ÿm]n-®n´p≈ kv{Io\p-Ifn¬ am{X-ambn ]c-ky-߃ ]cn-an-Xs∏-Sp-Øm\pw BIpw. XpS-°-L-´-sa∂ \ne-bn¬ h¿°okv dos‰bv¬ sht©zgvkv ss{]h‰v enan-‰-Up-ambn tN¿∂v FdWmIp-fsØ h¿°o-kns‚ Hu´vse-‰p-I-fn-se√mw Cu kwhn-[m\w ÿm]n®p Ign-™p. C{]-Imcw h¿°o-kns‚ Fd-Wm-Ip-fsØ 25 Hu´vse-‰p-I-fnepw UnPn-‰¬ sskt\Pv sSIvt\m-fPn {]mh¿Øn-I-am-bn. Xncp-h-\-¥-]p-cØpw tImgn-t°mSpw {][m\ kq∏¿am¿°-‰p-I-fnepw ^pUvtIm¿´p-I-fnepw Cu kwhn-[m\w Hcp-°m-\mWv emwU e£y-an-Sp-∂-Xv. kq∏¿am¿°-‰p-I-fpsS {]th-i-\-I-hm-S-Øn\v ASpØmbn Iymjv Iu≠-dn-t\mSv tN¿∂v, F√m hi-Øp\n∂pw t\m´w e`n-°p∂ coXn-bn-emWv πmkvam Snhn

kPo-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. 42 C©v F¬knUn kv{Io\mWv CXn\v D]-tbm-Kn-®n-cn-°p-∂-Xv. ""Hcp ]ckyw AXv FtØ-≠-h-cn-te°v FØn°m-\mIp∂psh-∂-XmWv CXns‚ {]tXy-I-X. kq∏¿am¿°-‰p-I-fn¬ FØp∂ "{Ioan {IuUn'-te°v ]c-ky-߃ FØp-∂p. Iymjv Iu≠-dn¬ Iyqhn¬ \n¬°p-∂-h¿°v kv{Io\n-te°v t\m°m-Xn-cn-°m-\mIn-√,'' ÿm]-\-Øns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ t_m_n Ce-™n-°¬ ]d-bp-∂p. Fd-Wm-Ipfw

apØq‰v {Smh¬ t]m¿´¬ apØq‰v {Kq∏v sNb¿am≥ Fw.Pn.tPm¿Pv apØq‰v DZvLm-S\w sNøp-∂p. sI.-]n.-]-fl-Ip-am¿, _nμp _nPn-tam≥ apX-emb-h¿ kao]w

emwU aoUnb skmeq-j≥kv Ub-d-Iv‰¿ _m_p eqbn-kv, amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ t__n Ce-™n-°¬ F∂n-h¿ h¿°okv dos‰bv¬ sh©zgvkv ss{]h‰v enan-‰-Uns‚ kmcYn tSm_n Be-∏m-´n-s\m∏w

Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ sFkv Iayq-Wn-t°j≥ emwU-bpsS ktlm-Zc ÿm]-\-am-Wv. ]c-ky-߃ XpS¿®-bmbn ImWn-°p-∂-Xn-s\m∏w Ipd™ ssZ¿Ly-Øn-ep≈ Ip°dn tjm, _yq´n Sn]vkv F∂n-h-sbms° {]Z¿in-∏n-°pw. CØcw ]cn]m-Sn-Iƒ Xøm-dm-°p-∂Xpw emwU Xs∂-bm-Wv. 30 sk°‚p≈ Hcp C≥tk¿j\v 2.75 cq]-am-{XamWv CuSm-°p-∂-sX∂v t_m_n Ce-™n-°¬ ]dbp-∂p. kwcw`w Bcw`n®v shdpw c≠v amk-Øn-\p-≈n¬ Xs∂ anI® {]Xn-I-c-W-amWv X߃°v e`n-®-sX∂v t_m_n Nq≠n-°m-Wn-°p∂p. _n¬U¿am¿, {]apJ sSIvssÃ-ep-Iƒ, Hmt´m-sam-_o¬ Iº-\n-Iƒ XpS-ßnb-h-sbms° Ch-cpsS D]-t`m-‡m-°-fmWv. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 99473 22222, 0484-˛4011555

kn.sF.sF

kzoI-cWw

Ib‰p-aXn Cd-°p-aXn cwK-Øp-≈-h¿ Adn-™n-cn-t°≠ t^mdn≥

Re ad

FIvkvtN©v B≥Uv dnkvIv amt\-Pvsa‚ns‚ hnhn[ hi-ß-sf-°pdn®v tIm¨s^-U-td-j≥ Hm^v C¥y≥ C≥Ukv{Sn (kn.sF.sF) sIm®n-bn¬ kwL-Sn-∏n® in¬∏-ime Ib-‰p-aXn Cd-°p-aXn cwK-Øp≈-h¿°v Gsd D]-Im-c-{]-Z-am-bn. hntZi \mWbhn\n-ab hn]-Wn-bpsS ASn-ÿm\ hnh-c-߃, cq]bp-ambn Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ bpFkv tUmf-dns‚ \o°w, Id≥kn hn]-Wn-bpsS KXnsb \nb-{¥n-°p∂ hnhn[ LS-I-߃, dnkvIv amt\Pvsa‚ns‚ ASn-ÿm\ hnhc-߃ Ch-sb-°p-dn®v _‘-s∏´ taJ-e-Ifn-ep-≈-h¿, _nkn-\-kp-Im¿°v IqSp-X¬ ^e-{]-Z-ambn dnkvIv amt\Pv sNøp-hm-\p≈ Ah-k-c-sam-cp-°pw hn[w hni-Z-ambn {]Xn-]mZn-®p. kn.sF.sF sNb¿am≥ kRvPbv amcn-hme A[y-£-\m-bn-cp∂ in¬∏im-eb - n¬ sIm®n {]tXyI kmº-Øn-It- a-Je - b - psS sUh-e] - vsa‚ v IΩoj-W¿ kn.sP amXyp Dƒ∏sS hnhn[ cwK-ß-fnse {]ap-J¿ kwkm-cn®p. kn.sF.sF sshkv sNb¿am≥ ]n. KtWjv \μn ]d-™p.

Hmƒ tIcf I¨kyq-a¿ KpUvkv Unkv{Sn-_q-t´¿kv Atkm-kn-tb-js‚bpw ae--_m¿ sdbn¬ bqtk¿kv Atkm-kn-tb-js‚bpw B`napJyØn¬ hntZi cmPy-߃ kμ¿in-® kwLsØ knwK∏q¿ C¥y≥ tNw_¿ Hm^v sImtagvkv C≥Ukv{Sn No^v FIvknIyq-´nhv Hm^o-k¿ {]Zo]v tat\m≥ kzoI-cn-°p-∂p. sjh. kn.-C.-Nm°p-Æn, Fw.-]n.-kn≤m¿∞v≥, kn.-F≥.cm[mIr-jvW≥, Im¥n-cmP F∂n-h¿ kao]w

DZvLm-S\w

eo\ \mb¿ Fw.]n.-C.-Un.F sNb¿t]-gvk¨

kapt{Zm¬∏∂ Ib-‰p-aXn hnI-k\ AtXm-dn‰n

eo\ \mb¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

tem¨ kvIoan-\p Iogn¬ Ign™ aq∂v amk-ß-fn¬ 1,000 tImSn cq] \¬In-bn-´p-≠v. Ign™ h¿jw apØq‰v ^n\m≥kv 270 ]pXnb imJI-fmWv Xpd-∂-Xv. Iº-\n-bpsS Ign™ h¿jsØ hn‰ph-chv 14,500 tImSn cq]-bm-Wv. 2,000 ]pXnb Poh-\-°m-scbmWv Ign™ h¿jw \nb-an-®-Xv. CS-]m-Sp-Im-cpsS FÆw 3.5 tImSn-bmbn Db¿∂p. hmbv]m _nkn-\-kn¬ 50 iXam\w hf¿®-bmWv ssIh-cn-®-Xv. aWn {Sm≥kv^¿ _nkn\-kn¬ 100 iX-am\w hf¿®bpw ssIh-cn-®p. {Kq∏v Ign™ h¿jw XpS-ßnb ]pXnb kwcw-`-amb apØq‰v skIyq-cn-‰okv 2008-˛09¬ 200 ]pXnb imJ-Iƒ Xpd°pw. Iº-\n°v Ct∏m-ƒ 101 imJ-I-fnembn 10,000 CS-]m-Sp-Im-cmWp-≈-Xv. e≠-\nse imJ-bpsS _nkn-\kv hn]p-e-s∏-Sp-Øpsa∂pw Id≥kn t{SUnw-Kn-em-bn-cn°pw Cu imJ {i≤ tI{μo-I-cn-°p-I-sb∂pw tPm¿Pv Ae-Ivkm-≠¿ apØq‰v Adn-bn-®p.

Imcshens‚ ]pXnb Is≠bv\¿ shk¬ k¿hokv t\m

in¬∏-ime {it≤-b-ambn

(Fw.]n.-C.-Un.-F) sNb¿t]-gvk-\mbn eo\ \mb¿ Npa-X-e-tb-‰p. Xan-gv\mSv tIU¿ sF.F.-Fkv DtZym-K-ÿbmb eo\ \mb¿, \K-c-hn-I-k-\w, sSIvkvss‰¬kv, Irjn, kl-I-c-Ww XpSßn hnhn[ hIp∏p-I-fn¬ tkh-\-a-\p-jvTn-®n-´p-≠v.

ap

Øq‰v {Kq∏v (Fw. tPm¿Pv F‚¿ss{]-k-kv) 2009-˛10¬ hn‰p-h-chv Cc-´n-bm-°pI F∂ e£y-tØmsS hn]p-eo-IcW ]≤-Xn-Iƒ \S-∏n-em-°p-∂p. 40,000 tImSn cq]-bpsS hn‰p-h-c-hmWv {Kq∏v Cu h¿jw e£y-an-Sp-∂-Xv. ^vfmKvjn]v Iº-\n-bmb apØq‰v ^n\m≥kv Cu h¿jw 400 imJ-Iƒ Xpd-°p-sa∂v {Kq∏ns‚ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ tPm¿Pv Ae-Ivkm-≠¿ apØq‰v Adn-bn-®p. CXn¬ 100 imJ-Iƒ tIc-f-Øn-em-bn-cn-°pw. 2,000 ]pXnb Poh-\-°msc Cu h¿jw \nb-an-°pw. {Kq∏v CubnsS sIm-≠p-h∂ {Sq hmeyq tKmƒUv

s^U-td-j≥ Hm^v C¥y≥ FIvk-t]m¿t´gvkv Atkm-kn-tb-j≥ Hm^v C¥y, tÉv _m¶v Hm^v C¥y F∂n-h kwbp-‡-ambn kwLSn-∏n® skan-\m¿ sF.-kn.-kn.sF {]kn-U‚ v A\n¬ Ip-am¿ F≥. {]`p DZvLm\w sNøp∂p

¨shk¬ Is≠bv \ ¿ Hm∏td‰¿ k¿hokv cwKsØ {]-ap-Jc- mb Imcsh¬ temPnÃnIv ss{]. enan‰Uv Is≠bv\¿ shk¬ k¿hokv Bcw`n®p. sIm®nbn¬ \n∂pw cmPyØns‚ hnhn[ `mKßfnte°pw, Xncn-®ntßm´pw F√mhn[ Nc°pIfpw FØn°phm≥ Ign-bpsa∂v Imcsh¬ UbdIv S ¿ kmPpNmt°m ]d™p. KpPdmØnse ap≥{Z, sIm®n, XqØp°pSn F∂o {][m\ XpdapJtI{μßsf _‘n∏n®p≈ Is≠bv\¿ shk¬ k¿hokmWv Imch¬ \S∏nem°nbncn°p∂Xv. F√m ]ØpZnhkØnepw Hcn°¬ shk¬ XpdapJßfn seØpw. ]ØpZnhkØnsemcn°¬ sIm®nbn¬ \n∂pw shk¬ k¿hokp≠mbncn°pw. IÃw lukv GP‚ v, {Sm≥kvt]m¿t´j≥, Ãohv tUmdnwKv, tdmUv, sdbn¬, IS¬, hmbp am¿KßfneqsSbp≈ aƒ´n tamU¬ Hm∏tdj≥ F∂o cwKßfn¬ Ign™ 15 h¿jsØ A\p`hkºØpw {]mhoWyhpap≈ Imcshens‚ G‰hpw \qX\ kwcw`amWv Is≠bv \ ¿ shk¬ k¿hokv. sd{^nPtd‰¿ Is≠bv\¿, Sm¶v Is≠bv\¿, ^vfm‰v dm°v , Hm∏¨ tSm∏v XpSßn F√mhn[ kv s ]jy¬ Is≠bv\dpIfpw ChnsS e`yamWv. sIm®nbn¬ \n∂p≈ GXphn[ Im¿tKmbpw ap≥{Z hgn hntZiØpw Abbv ° mw. ap≥{Zbn¬ \n∂pw am¿_nƒ, ssS¬kv , XpSßn D∏p hscbp≈ GXv D¬∏∂ßfpw sIm®n bnte°v Ab°mw. XqØp°pSnbnte°pw Im¿tKm tkh\w tXSmw. DØtc¥y≥ kwÿm\ßfn¬ \n∂pw Im¿ Dƒs∏sSbp≈ hml\߃ temdnbn¬ sIm≠phcmsX sdbn¬, IS¬, F∂nh _‘n∏n®v {]tXyI k÷oIcWßfneqsS tIcfØnte°pw Xangv \ m´nte°pw Is≠bv\dpIfn¬ sIm≠phcp∂Xn\p≈ kwhn[m\ßfpw Imcsh¬ ASpØpXs∂ \S∏m°pw. 1994 ¬ sNs∂bn¬ kmPp Nmt°m, PbIrjvW≥ F∂o aebmfnIfmWv Imc-h-en\v XpS-°-an-´-Xv.


125 29

Top Business Families of Kerala - Special

sNbv©v {Intb-j≥kv Cool... Trendy... Base KpW-ta-∑-bn¬ h≥InS {_m≥Up-I-tfmSv InS-]n-Sn°pwhn[-ap≈ j¿´p-IfpsS hn]p-e-amb t{iWn Ipd-™-\n-c-°n¬ e`y-am-°p∂p [\w \yqkv _yqtdm

Hm

^okn-em-Is´, BtLmj thf-I-fn-em-Is´ ImgvN-bn-semcp ASn- a pSn am‰w B{K- l n- ° mØ Bcm- W p- ≈ Xv ? t_kv {_m≥Un¬ XnI®pw ]pXp-a-bm¿∂ j¿´p-If - psS hn]p-ea- mb tiJcw hn]-Wn-bn-eh - X - c- n-∏n-°p-Ib - mWv sIm®n-bnse sNbv©v {Intb-j≥kv. hº≥ {_m≥Up-If - psS AtX KpW\n-eh - m-ca- p≈ j¿´p-Iƒ Ipd™ \nc-°n¬ e`yam-°p∂psh∂-XmWv {]tXy-IX - . 399 cq], 499 cq], 599 cq], 699 cq] F∂o \nc-°n-ep≈ j¿´p-If - mWv t_kv {_m≥Uv hn]-Wn-bn¬ e`y-am-°p∂Xv.

bp≈ t_kv j¿´p-Iƒ ASp-Øp-Xs∂ a‰v Kƒ^v cmPy-ßf - nte°pw bq-tdm-∏n-te°pw Ib-‰p-aXn sNøm-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏nemsW∂v \u^¬ Adn-bn-®p. amdn hcp∂ ^mj≥ Ne-\߃°-\p-kc- n-®,v hnZ-K[ v c- mb ^mj≥ Unssk-\¿am-cmWv t_kv j¿´p-Iƒ Unssk≥ sNøp-∂X - .v

hnX-cW°msc tXSp∂p

\mev h¿jw apºv hn]-Wn-bn-se-Øn® t_kv j¿´p-I-fpsS hnP-b-sØ-Øp-S¿∂v t__okv BIvkk - d- n-If - p-sSbpw InUvkv j¿´p-If - p-sSbpw Icp-Øp‰ hn]-W\ hn`mKw teUokv {Ukv sa‰o-cn-be - p-If- p-sSbpw cwK-tØ°p ]m¿´n-sh-b¿, Imjz¬ shb¿, t^m¿a¬ IS°m-s\m-cp-ßp-Ib - mWv sNbv©v {Intb-j≥kv. shb¿, Unssk-\¿ j¿´v F∂nßs\ Hmtcm AhhyXy-kvXXbmWn-t∏m-gsØ s{S≥sU∂pw sNdpk-c-Øn\panW-ßp∂ coXn-bn¬ Xbm-dm-°n-bn∏-°m-cpsS hkv{X-[m-cWcoXn-Iƒ kzmb-Øa- m-°m´p≈ j¿´p-Iƒ KpW-ta-∑-bn¬ sX√pw hn´p-ho\mWv Gsd-t]¿°pw Xm¬∏-cy-sa∂pw \u^¬ gvN-bn-√m-sX-bmWv Xbm-dm-°p-∂-sX∂v sNbv©v A`n-{]m-bs- ∏-Sp-∂p. {Intb-j≥kns‚ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ubhn]p-ea- mb hn]Wn ]T-\Ø - n\p tijw tIcsI. \u^¬ d-Iv‰-dp-amb sI. \u^¬ ]d-™p. C¥y-bpsS fo-bc- psS icoc {]Ir-Xn-°n-Wß - p∂ Af-hp-If - nhnhn[ `mK-ß-fn-ep≈ an√p-I-fn¬ \n∂v XpWnemWv t_kv j¿´p-Iƒ Unssk≥ sNbvXn-´p-≈Ø-c-߃ t\cn´v sXc-s™-Sp-°p-∂-Xn-\m¬ KpW-ta-∑bpw hne- sX∂pw \u^¬ Adn-bn-®p. °p-dhpw Dd-∏m-°m-\m-Ip-∂p-sh∂v \u^¬ hni-Zo-I-cn-®p. Km¿sa‚ v cwKØv F´p h¿jsØ ]cn-N-b-k-º-Øp≈ XnI™ s{]m^-j-W-en-kapd-∏m°n apt∂-dp-∂-Xn-\m¬ \u^-en\v tIm´-bv°e - n¬ sNbv©v sP‚ vkv FIvkv¢q-knhv, \n¿amW, hn]-W\ cwK-ßf - n¬ anIhp ]pe¿Øm-\m-Ip-∂Xpw sNbv©v InUvkv FIvkv¢q-knhv F∂n-ßs\ c≠v FIvkv¢q{_m≥Un\v Icp-tØ-Ip-∂p-≠.v am¿°-‰nw-Kn-\p≈ {]tXyI hn`mKw knhv tjm∏p- I - f p- ≠ v . ASpØv hn]- W n- b n- s e- Ø n- ° m≥ hº≥ ssSIvssì tjm∏p-If - n¬ t]mepw t_kns‚ e`yX Xbm-sd-Sp-°p∂ D¬∏-∂ß - ƒ°v hnX-cW - ° - msc tXSp-Ib - mWv Dd-∏m-°p-∂p-≠v. tIc-fs- am-´m-sIbpw Ipssh-‰nepw anI® hn]-Wn- ÿm]-\w.

A\p-tam-Z\w

d_-dn\v ]pXnb sUen-hdn knÃ-hp-ambn F≥kn-Un-C-FIvkv

Im¿jnI D¬∏-∂ß-fpsS FIvkvtN-©mb F≥kn-Un-CFIvkv d_-dns‚ Ah[n hym]m-cØ - n\v shb¿lukv cko-Xns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ ]pXnb sUen-hdn knÃw G¿s∏Sp-Øn. Ah[n-hym]mcw \S-Øp∂ F√m Nc-°p-Iƒ°pw Uoam‰v A[n-jvTnX sk‰n¬sa‚mWv F≥knUn-C-FIvkv ]n≥Xp-S¿∂p-h-∂n-cn-°p∂Xv. F∂m¬ d_-dn\v am¿Pn≥ Ipd-hm-b-Xn-\m-epw, Xncn®v I®hSw thK-Øn-em-tI-≠X - n-\mepw shb¿lukv ckoXv knÃ-amWv G‰hpw A\p-tbm-Py-am-b-Xv. d_dns‚ t{KUnwKv \n›-bn-°p-∂-Xn-\pw, kw`-c-W-Øn-\pambn [mc-W-bn-se-Øn-bn-´p-≠v. d_¿ \n›nX \ne-hm-c-Øn-ep≈-Xm-sW-¶n¬ tIm¿∏-td-j≥ Hcp ssIam‰ ckoXn \¬In FIvkvtN©v πm‰vt^m-an¬ sUen-hdn \S-Ømw. B¿-F-kv-Fkv 4 t{KUv d_¿ Icm-dns‚ ASn-ÿm\ tI{μw sIm®n-bpw, tIm´bw, tImgn-t°m-Sv, Xriq¿, at©cn Ch a‰p sUen-hdn tI{μ-ßfp-am-bn-cn-°pw.

]me-°m´v \nj Pzt√gvkn\p XpS-°-ambn ]m

e°mSv \K-c-Ønse {]apJ Pqh¬dn {Kq∏mb Ir]m Pzt√gvkv {Kq∏ns‚ ]pXnb kwcw- ` w \nj Pzt√gv k v & tKmƒUv ^n\m≥kv Pn._n. tdmUnse _me-IrjvW tImwπ- I v k n¬ {]h¿Ø\w Bcw- ` n- ® p. Pqh¬dn- t bm- s Sm∏w Xs∂ tKmƒUv ^n\m≥kpw F∂- X m- W v {]tXy- I - X . kz¿Æ∏W-b-Øn\v Ipd™ ]eni \nc-°v Acp¨ {]kmZv am{X-a√, efn-X-amb \S-]-Sn-{I-a-ßtf CXn-\mh-iy-amIp F∂pw h‡m-°ƒ ]d™p. ]Wb Znhkw apX¬ Znh-k, BgvN, amk-X-h-W-I-fmbn AS-®p-Xo¿°m≥ kuI-cy-ap≠v. Acp¨{]-km-ZmWv \nj-bpsS kmc-Yn. Ir] Pzt√-gvkv, kn¬h¿ t^m¿´v Pzt√gvkv F∂nh \njbpsS ktlm-Zc ÿm]-\-ßfpw _me-IrjvW Pzt√gvkv A\p_‘ ÿm]- \ - h p- a m- W v . ASp- Ø - h ¿j- t ØmsS \nj- b psS {]h¿Ø-\-߃ IqSp-X¬ hn]p-e-s∏-Sp-Øpw.

tUm. F. Fw. A≥h-dn\v Btcm-Ky-tk-h-mc-Xv\ -]p-c-kv°mcw

tImgn-t°mSv tIm¿∏-td-j≥ tÃUnbØn¬ \S∂ "Pbvtlm' kwKoX ]cn-]m-Sn-bn¬ sh®v HmkvIm¿ tPXmhv F.-B¿. dlvams\ ]n.-F-kv.-F-kv. enan-‰Uv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ _mZpjm F≥. kp¬Øm≥ s]m∂m-S-b-Wn-bn-°p-∂p. tIc-fobw sNb¿am≥ ]n.-hn. AlvZp¬ hlm_v Fw.-]n. "Pbvtlm' kwLmS-I-k-anXn sNb-¿am≥ a{¥n Ff-acw Icow, a{¥n Fw.-F. t__n, Pbvlnμv Sn.hn. sNb¿am≥ hnP-b≥ tXma-kv, a{¥n F≥.-sI. t{]a-N-{μ≥, ]fl{io _n.-B¿. sj´n (sN-b¿am≥, bp.-F.-C. FIvkvtN©v {Kq∏v), ]fl{io tUm.-kn.-sI.-ta-t\m≥ sNb¿am≥ s_lvkmZv {Kp∏v, JØ¿) F∂n-h¿ kao]w

kmc-Yn-Iƒ

B\μv tamt\m≥

eb¨kv ¢_v ]mÃv Unkv{SnIv Kh¿tWgvkv t^mdw `mc-hm-ln-I-fmbn sXc-s™-Sp-°-s∏´ B\μv tamt\m≥ ({]-kn-U-‚ v) s{]m^. Pbnwkv sI. ^nen∏v s{]m^. Pbnwkv (sk-{I-´-dn) sI. ^nen∏v

]pc-kvImcw

]qcw Ipdo-kns‚ {_m≥Uv s{]mtam-j≥ ]cp-kvImcw, hf-∏ne IΩyq-Wn-t°-j≥ amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ sPbnwkv hf-∏ne ]qcw Ipdokv sNb¿am≥ A\n¬Ip-amdn¬ \n∂pw G‰p-hm-ßp∂p. ]qcw Ipdokv amt\-PnwKv Ub-d-Iv‰¿ cmP-tKm-]m¬, FIvknIyq-´ohv Ub-d-Iv‰¿am-cmb sI.-Un. h¿Ko-kv, am¿´n≥ ]n. -tXm-akv thWptKm]m¬ F∂n-h¿ kao]w

Cu h¿jsØ Btcm-Ky-tk-hm-c-Xv\-]p-ckv ° m- c - Ø n\v ]p\¿\h Bbp¿thZ tlmkv]n-‰¬ sNb¿am\pw amt\-PnwKv Ub-d-IvS-dp-amb tUm. F. Fw. A≥h¿ A¿l- \ m- b n. Bbp¿thZcwKsØ hninjv S tkh- \ - Ø n- \ mWv Ahm¿Uv. PÃnkv hn. B¿ IrjvWø - ¿, PÃnkv sI. ]n. cm[m-Ir-jvW-ta-t\m≥, tIcfh¿Ω tUm. F.Fw. Xncp-ap¬∏m-Sv, AUz. h°w F≥. hnP-b≥, A≥h¿ AUz. C. FIvkv tPmk^v F∂n-hc- S- ß - nb PUvPnwKv IΩn-‰n-bmWv Ahm¿Uv \n¿Æ-bn-®X - v. kzmX{¥yk-a-c-tk-\m-\nbpw ]{X-{]-h¿Ø-I-\p-ambncp∂ kn. ]n. aΩp-hns‚ kvac-Wm¿-∞w tIcf tÉv lnμn {]NmcIv kan-Xn-bmWv Ahm¿Uv G¿s∏-Sp-Øn-b-Xv.

tlm´¬ sSIv {it≤-b-ambn \

ho\ kmt¶- X nI hnZy- b psS t\¿°m- g v N - s bm- c p- ° nb tlm´¬ sSIv 2009 {it≤-ba- m-bn. tIcf kwÿm\ hyh-kmb hIp-∏,v tNw_¿ Hm^v sImtagvkv B≥Uv C≥Ukv{Sn (sIm®n), \mj-W¬ kvamƒ C≥U-k{v Sokv tIm¿∏-td-j≥, kuØv tIcf tlm´n-en-tbkv t^mdw XpS-ßnbhbpsS kl-Ic- W - t- ØmsS C¥ym FIvkn-_n-j≥kv B≥Uv tIm¨^-d≥kvv k¿ho-kkv BWv ASp-ØnsS {]Z¿i\w kwL-Sn-∏n-®X - v. tIcfØnse tlm´-ep-Iƒ, dtÃm-d‚p-Iƒ, t_°-dn-Iƒ F∂n-hbv°v Bh-iy-amb b{¥ kma{Kn-Iƒ, kpc£m D]I-c-W-߃, ipNo-I-cW kma-{Kn-Iƒ, \ho\ kmt¶-XnI hnZy D]-tbm-Kn®v \n¿an® Du¿P kwc-£W D]-I-c-W-߃, sF.‰n D]-I-c-W-߃ XpSßnb-h-bpsS Ãmfp-Iƒ {]Z¿i-\Øn-s\-Øn. tlmkv ] n- ‰ m- e n‰n _nkn- \ - k n¬ tIc- f - Ø n- \ p- ≠ mb hf¿®bpw Sqdnkw cwKØv tIcfw BtKm-f-X-e-Øn¬ Xs∂ A\n-tj[y km∂n[y-ambn amdn-b-Xp-amWv tlm´¬ sSIv sIm®n-bn¬ kwL-Sn-∏n-°p-h-m≥ Imc-W-am-b-sX∂v kwLSmI¿ hy‡-am-°n. kwÿm-\sØ kwcw-`-I¿°pw ÿm]\ DSaIƒ°pw tlmkv]n-‰m-en-‰n-˛-t_-°dn taJ-e-bnse ]pXp-{]h-WX - I - ƒ ASp-Ød- n-bm≥ {]Z¿i\w Ah-kc- s- am-cp-°n. CtXmsSm∏w {]apJ {_m≥UvUv tlm´-ep-I-fnse sj^p-am¿ ]s¶SpØ ]mN-I-ta-fbpw {it≤-b-am-bn.

Unjv Snhn-bn¬ C\n ssat{Im-tkm^v‰v hoUntbm sKbnw {]apJ Un‰n-F®v tkh\ ZmXm-hmb Unjv SnhnbnepsS ssat{Im-tkm-^v‰ns‚ ]pXnb FIvkvt_mIvkv 360 B¿t°Uv F∂ hoUntbm sKbnw C\n hcn-°m¿°v Bkz-Zn-°mw. hoUntbm sKbvanwKv tkh\w Uojv Snhn-bneqsS e`y-am-Wv.

hmbn-°q,

hnPbw ioe-am-°mw hm

b\bpw Pohn- X - h n- P - b hpw XΩn¬ Fs¥- ¶ nepw _‘apt≠m? sk_n≥ Fkv. sIm´mcw cNn®ncn-°p∂ PohnX hnPb a{¥ßƒ F∂ ]pkv X - I - s am∂p hmbn®p t\m°q. A\p-`h - ® - d- nbmw \nß-fnse am‰w. a¬kc ]co-£-I-fnepw A`nap- J - ß - f nepw hnP- b n- ° m- \ p≈ am¿K-߃, {Inbm-flI at\m-`mhhpw anI® am\-kn-Im-tcm-Ky-hpw Fßs\ hf¿Ømw, hna¿i\ßsf Fßs\ t\cn-Smw, ]T-\Øn¬ anIhv ]pe¿Øm-\p≈ hgnIƒ, anI® hy‡nXzw Fßs\ hf¿Ømw, {]m¿∞-\b - psS i‡n, Hm^o-knepw IpSpw-_Ø - n-ep-sa√mw anI® coXn-bn¬ Fßs\ Bi-b-hn-\n-abw \S-Ømw, Bfl-hn-izm-khpw Bflm-`n-am-\hpw hf¿Øm-\p≈ hgn-Iƒ F∂n-ßs\ hn]pe-amb hnj-bß - ƒ ssIImcyw sNøp∂ ]pkvXIw thdn´p \n¬°p-∂Xv efn-Xa- mb ssienbpw BJym-\c- o-Xn-sIm≠pw IqSn-bm-Wv. Pohn-X-Øn¬ hnPbw hcn® {]i-kvX-cmb hy‡n-IfpsS A\p-`-h-I-Y-Iƒ Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw a\-kn¬ sXmSp∂ hn[-Øn-emWv ]pkvX-I-Øn¬ {]Xn-]m-Zn-®n-cn-°p∂-Xv. G{_lmw en¶¨, _n¬ tK‰vkv, hn≥è N¿®n¬, s\t∏m-fn-b≥, sle≥ sI√¿ F∂n-ßs\ kzPohnXw sIm≠v Ncn-{X-Øn¬ AS-bm-f-an´ hy‡n-I-fpsS hnP-b-cl-ky-߃ CXn¬ ]e-t∏m-gmbn IS-∂p-h-cp-∂p. am\-knI kΩ¿Zhpw \ncm-ibpw D¬°-WvTbpw k`mI-ºhpw hnjm-Z-tcm-K-hp-sa√mw aqew Pohn-X-Øns‚ hnhn[- X p- d - I - f n¬ ]n¥≈- s ∏- ´ p- t ]m- I p- ∂ - h sc DtØ- P n- ∏ n°m\p≈ am¿K-߃ ae-bm-fn-bpsS PohnX ]›m-Ø-eØn¬ ]{X-{]-h¿Ø-I\pw {]tNm-Zm-flI {]`m-j-I-\p-amb sk_n≥ Fkv. sIm´mcw cNn® ]pkvX-I-Øn-ep-≠v. [ocX-bv°p≈ C¥y-bnse ]c-tam-∂X knhn-en-b≥ _lp-aXn-bmb cm{„-]-Xn-bpsS Poh≥ c£m ]YIv Ahm¿Uv tPXmhv IqSn-bmWv sk_n≥. tIc-f-Ønse G‰hpw anI® \mj-W¬ k¿hokv kvIow thmf‚n-b-dn-\p≈ kwÿm\ k¿°m-cns‚ ]pc-kvIm-chpw e`n-®n-´p-≠v. t]mkn-‰ohv _pIvkmWv {]km-[-I¿. hnX-cWw: Heohv ]ªn-t°-j≥kv. hne 75 cq]. t^m¨: 0495 3295811

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


E D U C AT I O N

hnZym-`ymkcwKw

126

t^m°kv Focus

tImb-º-Øq¿ Coimbatore

kn.-Fw.-Fkv tImsfPv Hm^v kb≥kv B≥Uv sImtagvkv

ae-bmfn Iq´m-bva-bn¬ Db-c-߃ Xm≠n [\w \yqkv _yqtdm

kn.

Fw.-Fkv tImsf-Pn-te°v BZy-ambn IS-∂p-h-cp∂ B¿°pw AwKo-I-cn-°m-\m-In√, CXv tIc-f-Øn\v ]pd-Øp≈ Hcp ÿm]\-am-sW-∂v. ]®-∏ns‚ Ipfn¿abpw `wKnbpw Bkz-Zn®v D≈n-te°v IS-∂m¬ tImsf-P-[nIr-Xcpw hnZym¿∞n-If - p-ambn H´p-ap-°mepw aebm-fn-Iƒ. ae-bm-fn- Iq-´m-bva-sIm≠v {it≤-bamb kn.-Fw.-Fkv tImsf-Pns‚ apgp-h≥ t]cv tImb-º-Øq¿ ae-bmfn kamPw tImsfPv F∂m-Wv. tImb-ºØ - q-cn¬ Cu taJ-eb - nse BZy ae-bmfn kwcw-`-amb kn.-Fw.-Fkv tImsfPns‚ {]h¿Ø\w Bcw`n-®Xv 1988-em-Wv.

ÿm]- \ - ß - f n- s em∂mbn amdn-°g- n-™p. Chn-SsØ 70 iX-am\-tØmfw hnZym¿∞nIƒ ae-bm-fn-I-fm-Wv. Xe- t icn kztZinbpw F¬.sF.-knbnse Db¿∂ DtZymK- ÿ - \ p- a m- b n- c p∂ kn.-sI.hn \ºym-cmWv tImsf-Pns‚ sk{I-´-dn. A°m-U-anIv cwKØpw amt\-Pvsa‚ v cwKØpw Htc-t]mse kn.-sI.hn. \ºym¿ tUm. sI.-‰n. h¿°n Xnf- ß p∂ tUm. Fw.-]n. tKm]m-e-Ir-jvW≥ sI.‰n. h¿°n- b mWv tImsf- P ns‚ {]n≥kn- ∏ ¬. tImgn- t °mSv tImw, Fw.tImw knF, Fw.tImw C‚¿\m-j-W¬ _nkn\-kv, Fw.tImw ^n\m≥kv B≥Uv I¨t{Smƒ, Fw.-Fkv.kztZ-in-bmWv Ct±-lw. - c tImgvkp-Ifpw kn.-Fw.-Fkv sXmgn-e-[n-jvTn-X-amb \nc-h[n tImgvkp- Uªyq XpS-ßnb _ncp-Zm-\¥ I-fn¬ \n∂v kz¥w A`n-cp-Nn°v CW-ßp∂ tImsfPv \S-Øp-∂p. aqeym-[n-jvTnX tImgvkp-Iƒ, Iayq-Wn-t°-‰nhv Cw•otImgvkp-Iƒ sXc-s™-SpØv ]Tn-°m-sa-∂XmWv Cu ÿm]-\-Øns‚ {]tXy-I-X. _n.- jv, hyh-kmb ime-I-fp-am-bp≈ kº¿° ]cn-]m-Sn, IrXy- pw XpSFkvkn Iw]yq-´¿ kb≥kv, C≥^¿ta-j≥ ambn \S-Øp∂ skan-\m-dp-Ifpw tIm¨^-d≥kp-If sSIvt\m-f-Pn, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv ßn-b-h-sbms° Cu ÿm]-\sØ thdn-´p-\n-dp-Øp-∂p. Iayq-Wn-t°-j≥ knÃw, tI‰-dnwKv kb≥kv hnZym¿∞n-Iƒ°v anI® tπkvsa‚ v t\Sn-s°m-Sp-°m≥ ChnB≥Uv tlm´¬ amt\-Pvsa‚ v, _tbm-sS- SsØ tπkvsa‚ v sk¬ anI® {]-I-S-\-amWv ImgvN-shIvt\m-fP - n, _tbm-sI-an-kv{Sn, ssat{Im-_t- bm- °p-∂-Xv. anI® ASn-ÿm\ kuI-cy-ßf - mWv ChnsS hnZym¿∞nf-Pn, amØvam-‰nIvkv hnØv Iw]yq-´¿ Bπnkn.-Fw.-Fk - v tImtfPv Hm^v kb≥kv B≥Uv sImtagvkv t°-j≥, Iw]yq-´¿ sSIvt\m-f-Pn, _n.tImw Iƒ°mbn Hcp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. kpk-÷-amb sse{_-dn, kn.Fw.-Fkv FUyp-t°-j-W¬ B≥Uv Nmcn-‰-_nƒ C≥^¿taj≥ sSIvt\m-f-Pn, _n_n-Fw, _n_nFw knF, 24 aWn-°q-dp-ap≈ C‚¿s\‰v IW-£≥, anI® tlmÃ-ep{SÃns‚ IognemWv Cu ÿm]\w {]h¿Øn-°p∂-Xv. _nkn-F, Fw.-Fkvkn tkm^v‰vshb¿ knÃw-kv (5 year Iƒ, Pnw, kvt]m¿Svkn\p≈ kuI-cyw, I^-‰o-cn-b, KXmKX kuI-cyw, KÃv lukv F∂nh-sb√mw ChnsS e`y-amHmt´m- W - a kv ÿm]- \ - a mb kn.- F w.- F kv tImsf- P n\v integral) F∂o _ncpZ tImgvkp-Iƒ ChnsS \SØp∂p. "\m°n"s‚ A{I-Un-t‰-j≥, sFF-kvH 9001:2000 XpS-ßnb Fw.-Fkvkn Iw]yq-´¿ kb≥kv, Iw]yq-´¿ Iayq-Wn- Wv. Ht´sd AwKo-Im-c-߃ e`n-®n-´p-≠v. 3500 hnZym¿∞n-Ifpw t°-j≥, AssπUv Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, _tbm-sS-Ivt\m-f- IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 0422˛ 2531753, 2537863 200 A≤ym-]-Icpw 150 A\-≤ym-]I Poh-\-°mcpap≈ kn.- Pn, ssat{Im-_-tbm-f-Pn, AssπUv ssat{Im-_-tbm-f-Pn, www.cmscbe.com Fw.-Fkv tImsfPv tImb-º-Øq-cnse anI® hnZym`ymk _tbm-C≥^¿am-‰n-Ivkv, amØvam-‰n-Ivkv, Fwkn-F, Fw.-

{io\m-cm-bW Kpcp tImsfPv

hnhn[ hnj-b-ß-fn¬ anI-hn\v Ah-kcw {]

IrXn ca-Wo-ba- mb Imw]kn¬ B[p-\nI kuI-cy-ßsfm-cp°n anI® ]cn-io-e-\w \¬Ip-∂-Xn¬ {it≤-b-am-Ip-IbmWv tImb-ºØ - q-cnse {io\m-cmbW Kpcp tImsfPv. sF.F-kv.H 9001-˛2000 AwKo-Imcw t\Sn-sb-SpØ {io\m-cmbW Kpcp tImsfPn\v Xan- g v \ mSv Kh¨sa‚n-s‚bpw `mc-Xn-bm¿ bqWn-th-gvkn-‰n-bpsSbpw AwKoIm-ca- p-≠v. tImb-ºØ - q-cnse {io\m-cm-bW Kpcp FUyp-t°-j-W¬ {SÃns‚ Iogn-emWv {io\m-cm-bW- K pcp tImsfPv {]h¿Øn°p∂- X v . 1983- e mWv {SÃv {]h¿Ø\w Bcw-`n-®X - v.- {io\mcm-bW Kpcp t]mfn-sS-Iv\n-°v, {io\m-cm-b-W-Kpcp C≥Ãn-‰yq´v Hm^v amt\- P v s a‚ v ÃUokv F∂o tImsf-PpI-fmWv {SÃnF≥. {]-`m-Ic- ≥ s‚ Iogn-ep≈ a‰v hnZym-`ymk ÿm]-\ß - ƒ. F≥ {]`m-I-c≥ ÿm]-\Øns‚ sNb¿am\pw hn.]n {]`mI-c≥ sk{I-´-dnbpamWv. ChcpsS t\Xr-Xz-Øn¬ {SÃv AwKß-fmWv ÿm]-\sØ \bn-°p∂-Xv. Ipd-™- k-abw sIm≠v IqSp- X ¬ Db- c - ß - f n- s e- Ø pI F∂ amt\-Pvsa‚ v ssien-bmWv Xß-fp-tS-sX∂v hn.]n {]`m-Ic- ≥ ]d-™p. sshhn-[y-am¿∂Xpw sXmgne-[n-jvTn-X-am-b-Xp-amb tImgvkpIfmWv Cu ÿm]-\-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Øns‚ {]tXy-I-X. 11 _ncpZ tImgvkp-Ifpw Ggv _ncp-Zm\-¥c tImgvkp-Ifpw Fw.-^n¬, ]nF®vUn XpSßnb KthjW ]≤-Xn-Ifpw Chn-sS-bp-≠v. _n_n-Fw _ntImw,-Fw.-Fkvkn ssat{Im-_-tbm-f-Pn, amØvam‰n-Ivkv, _tbm sIankv { Sn, Iw]yq- ´ ¿ kb≥kv , _ntImw knF, _nkn- F , _n_n-Fw kn.F, _n.-Fkvkn _tbm-sS-Ivt\m-f-Pn, C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-fPn XpS-ßnb _ncpZ tImgvkp-IfmWv Chn-sS-bp-≈-Xv. Fw.- F - k v . - U ªyp, Fw.tImw, Fw.tImw C‚¿\m-jW¬ _nkn-\-kv, Fw.-Fkvkn ssat{Im-_t- bm-fP - n, Iw]yq-´¿ kb≥kv , amØv a m- ‰ n- I v k v , _tbm- s S- I v t \m- f - P n, XpShn.]n.-{]-`m-Ic- ≥

{io\m-cm-b-W-Kpcp tImsfPv

ßnb _ncp- Z m- \ - ¥ c _ncpZ tImgvkp-Ifpw Chn-sS-bp-≠v. \nc-h[n hnj-b-ß-fn¬ Fw.^n√pw Kth-j-Whpw kz¥-am°mw. sXmgn- e - [ n- j v T nX hnZym`ymkw F√m-h¿°pw kpkm-[yam-IW - s- a∂ e£y-Øn¬ {SÃv XpS°-an´ {io\m-cm-bW Kpcp t]mfn-sS-Iv\nIv cPXPq_nen ]n∂n-Sp-I-bm-Wv. 1984-¬ Xangv\mSv Kh¨sa‚ns‚ AwKoIm-ct- Øm-sS-bmWv Cu ÿm]\w {]h¿Ø\w Bcw-`n-®Xv. knhn¬, sa°m-\n-°¬, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv IayqWn-t°-j≥, Ce-Iv{Sn-°¬ B≥Uv Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, Iw]yq-´¿, sF.-‰n, Hmt´m-sam-_o¬ F∂o tImgvkp-I-fmWv {io\m-cm-bW Kpcp t]mfn-sS-Iv\n°nep≈Xv. ]cn-io-e\ anIhp-sIm-≠p-Xs∂ h≥InS Iº-\n-IfmWv ChnsS tπkvsa‚n\mbn FØp-∂Xv. 2008 A[y-b\ h¿j-Øn¬ {]h¿Ø\w Bcw`n® {io\m-cm-bW Kpcp C≥Ãn-‰yq´v Hm^v amt\Pvsa‚ v ÃUokn\v AÆm bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS A^n-en-tb-j-\p-≠v. hy‡n- X z- h n- I - k - \ - Ø n\pw Iem ImbnI {]h¿Ø\߃°pw Gsd {]m[m\yw sImSp-Øp≈ {]h¿Ø-\-amWv {io\m-cm-bW Kpcp tImf-Pn-t‚-Xv. CXn-s\ms° A∏pdw {io\mcmbW Kpcp Db¿Øn∏n-Sn-® aqeyßfn¬ A[n-jvTn-Xa- mb {]h¿Ø-\s- sien-bmWv Cu ÿm]-\-Øns‚ as‰mcp khn-ti-jX. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 0422˛ 2656371, 2656527 www.snget.org


127

Top Business Families of Kerala - Special

Kpcp-hm-bq-c-∏≥ C≥Ãn-‰yq-´v- Hm^v amt\-Pvsa‚ v

e£yw anI-hp‰ amt\-Pvsa‚ v ]T\w [\w \yqkv _yqtdm

hn

Zym`ymk cwKØv {it≤-bÿm\w t\Sn- s bSpØn´p≈ tImb-º-Øq-cnse Kpcp-hm-bp-c∏≥ C≥Ãn- ‰ yq´v Hm^v amt\Pv s a‚ v \msf- b psS Bh- i y߃°-\p-tbm-Py-cmb hnZ-Kv[-amt\-P¿amsc hm¿sØ-SpØv apt∂dp- I - b mWv . 14 h¿jw apºv {]h¿Ø- \ - a m- c w- ` n® tImsfPv Cu cwKØv _lp-Zqcw apt∂-dnI-gn-™n-´p-ap-≠v. ]mT-]p-kvXI - ß - fnse Adn-hn-s\m∏w hnZym¿∞ntUm. h¿Kokv amXyp I-fn¬ A¥¿eo-\-am-bn-cn-°p∂ Ign- h p- I sf ]pd- Ø p- s Im- ≠ p hcp∂Xn\mbn Xbm-dm-°n-bn-´p-≈I-cn-°pew {it≤-b-am-Wv. {]K¬`- c m- b - A - ≤ ym- ] - I ¿s°m∏w hnhn[ taJ-e-I-fnse amt\-Pvsa‚ v hnZ-Kv[cpw ChnsS hnZym¿∞n-Iƒ°v am¿K-\n¿tZiw \¬Im-s\-Øp-∂p. CXn\p ]pdsa hyh-kmbimem kμ¿i-\-߃, hnhn[ hyh-km-b {]ap-J∑ - m-cp-ambp≈ Bi-b-hn-\n-a-bw, amt\Pvsa‚ v cwKsØ B\p-Im-enI tUm.Fw.hn. ss]en hnh-c-ß-sf-√m-a-S-ßnb hn]p-eamb sse{_-dn Ch-sb√mw hnZym¿∞n-I-fpsS ap≥]n¬ Adnhns‚ hnim-e-amb temIw Xpd∂p \¬Ip-∂p-sh∂v Ub-dIv‰¿ tUm. h¿Kokv amXyp ]d™p. BtKm-f-X-e-Øn¬ amdn-h-cp∂ Bh-iy-߃°n-Wßpw

hn[w kzbw Xbm-sd-Sp-°m\pw kmaq-ly-{]-Xn-_-≤-X-bp≈ hy‡n-I-fmbn amdm\pw CXv Ahsc klm-bn-°p-sa∂v At±lw Iq´n-t®¿Øp.tIm-bº - Ø - q¿-- ˛ ]me-°mSv sslth-bn¬ ]me-°mSv \n∂v 18 Intem-ao-‰¿ Zqsc-bp≈ \h-°ssc F∂ ÿesØ hnimehpw at\m-l-c-hp-amb Imw]-kn-emWv Pnw F∂-dn-b-s∏Sp∂ Cu tImsfPv ÿnXn sNøp-∂Xv. C‚¿s\‰v IW-Iv‰n-hn-‰nbpw A\p-_-‘ -ku-I-cy-ß-fpap≈ hnim-e-amb Iw]yq-´¿ em_pw Bi-b-hn-\n-ab anIhv h¿≤n-∏n-°m-\p-X-Ip∂ Iayq-Wn-t°-j≥ em_pw Ch-sS-bp-

≠v.- Bkq-{X-W, \S-∏m-°¬ ssh`hw h¿[n-∏n-°p-∂-Xn\pw hnZym¿∞n-Iƒ°v Imw]kn¬ Xs∂ \nc-h[n Ah-k-c-߃ e`n-°p-∂p.cm-Py-Øn-\-IØpw ]pd-Øp-ap≈ {]apJ tIm¿∏-td-‰p-Ifp-am-bn- tN¿∂v 100 iX-am\w tπkv sa‚mWv Cu ÿm]\w \¬Ip-∂-Xv. Kp-W-ta-∑-bp-≈- am-t\-Pvsa‚n-s\ -ap≥\n¿Øn ASp-ØnsS tImsf-Pn\v sF.Fkv.H. AwKo-Im-chpw e`n-®ncp-∂p.- ]-fl-`q-j≥ tP-Xm-hmb s{]m^.-tUm.Fw.hn. ss]enbmWv Pnw Kth-WnwKv Iu¨kn-ens‚ sNb¿am≥ ÿm\-ae-¶-cn-°p-∂-Xv. Kpcp-hm-bq-c-∏≥ C≥Ãn-‰yq-´v- Hm^v amt\-Pvsa‚ v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


E D U C AT I O N

hnZym-`ymkcwKw

128

t^m°kv Focus

tImb-º-Øq¿ Coimbatore

Ipam-c-Kpcp tImsfPv Hm^v sSIvt\m-fPn

]mc-ºcyw Icp-Øm°n apt∂m´v [\w \yqkv _yqtdm

X

angv \ m- ´ nse BZy- I me sk¬^v ^n\m≥kv tImsf-Pp-I-fn¬ {]ap-J-amWv tImbº- Ø q- c nse Ipa- c - K p- c p - t Im- s fPv Hm^v sSIvt\m-f-Pn. Im¬\q-‰m≠v apºv XpS-°-an´ tImsfPv sSIv s sì F≥Pn- \ o- b dnwKv , Fbv t dm- t \m- ´ n- ° ¬ F≥Pn- \ o- b - d nwKv XpS-ßn-b- tIm-gvkp-I-fn¬ A{K-K-Wy-cm-Wv. _tbm-sS-Ivt\m-fPn ]T-\-Ønepw _lp-Zqcw apt∂-dn-bn-´p≠v sF.Fkv.H. AwKo-Imcw t\Sn-bn-´p≈ Cu tImsf-Pv. AÆm bqWn-th-gvkn-‰n-tbmSv A^n-en-tb‰v sNbvXn-´p≈ Hmt´m-W-akv ]Z-hn-bp≈ tImsf-Pv F.sF.kn.-‰n.-C-bpsS AwKo-Im-c-hpw -F≥._n.FbpsS A{I-Un-t‰-

j\pw Ic- ÿ - a m- ° n- b n- ´ p- ≠ v . hn- Z ym¿∞n- I - f psS ]T- \ - I m- c y- ß - f n¬ am{X-a√ - , ]mtTy-Xc hnj-bß - f - nepw {i≤]-Xn-∏n-°p∂ tImsf-Pn¬ 20 Kth-j-Whn-`m-K-ß-fmWv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. knhn¬, sa°m-\n-°¬, sa°m-t{SmWnIvkv, Ce-{Œn-°¬ B≥Uv Ce-t{ŒmWn-Ivkv, Ce-t{Œm-WnIvkv B≥Uv IayqWn-t°-j≥,-Iw-]yq-´¿ kb≥kv, sF‰n, sSIvkvss‰¬- sSIvt\m-fPn (^mj≥ sSIvt\m-f-Pn), _tbm-sS-Ivt\m-f-Pn,- C-et{Œm-WnIvkv B≥Uv C≥kv{Sp-sa-t‚-j≥, Fbvtdm-t\m-´n°¬ F∂n-h-bn¬ F≥Pn-\o-b-dnwKv _ncp-Z-Øn-\p- am-{X-a-

√, hnhn-[-hn-j-b-ß-f-n¬ _ncpZm-\-¥c ]T-\-Øn\pw Kth-jW-Øn-\p-ap≈ Ah-k-c-ß-fp≠v. ^m-°¬‰n-I-fn¬ \s√mcp ]¶v hyh-km-bc- w-KØv \n∂p-≈h-cm-b-Xn-\m¬ anI-®- {]m-tbmKnI ]cn-⁄m-\-am-Wv e`n-°p∂Xv._n- k n- \ kv F≥Pn- \ o b - d- nw-Kv, A{Kn-Iƒ®¿ XpS-ßnb hyXykvX taJ-e-I-fn¬ anIhv sXfn- b n- ° p∂ aƒ´n- ] ¿∏kv s{]m^.kn.cma-kman bqWnth-gvkn-‰nbmbn amdp-Ib - mWv e£y-sa∂v {]kn-U‚ v kn. cma-kzman ]d™p. t£{Xw, [ym\ afi]w, saUn-°¬ sk‚¿,_m¶,v F ‰n F - w, t]mÃv Hm^okv, I^-‰o-cnb XpSßnb kuI-cy-ß-sf√mw Imº-kn-\p-≈n¬ Xs∂bp≠.v {]uV-Kw-`o-c-amb sI´n-S-߃ \nd™ Imº-kn¬ ]T-\sØ klm-bn-°p-∂-Xn-\p≈ kuI-cy-ß-sf-√m-sam-cp-°n-bn-´p-≠v. -sk-an-\m¿ lmfp-Iƒ, `mjm -em-_v,- I-cn-b¿ sU-h-e-]vsa‚ v sk≥d¿, Iw]yq-´¿ em_v, sse{_dn XpS-ßn-b-hsb-√m-ap-≠v. i‡n-{Kq-∏ns‚ kmc-Yn- tUm. F≥. alm-enwK-am-Wv sNb¿am≥. Xan-gv\mSv A{Kn-Iƒ®-d¬ bqWn-th-gvkn-‰n-bp-sS- sshkv Nm≥k-e-dm-bn-cp∂ s{]m^. cma-kzm-an-bmWv tImsf-Pns‚ {]h¿Ø\- ß ƒ°v Np°m≥ ]nSn- ° p- ∂ - X v . - k- b ≥kv , sSIv t \m- f - P n, A{Kn- I ƒ®¿ sUh- e - ∏ v s a‚ v , C‚¿\m- j - W ¬ t{SUv XpS- ß n- b - h n- h n- [ ta- J - e - I - f n¬ {]m- K ¬`yw sXfn- b n- ® n- ´ p≈ cma- k zman thƒUv _m¶v Dƒ∏- s S- b p- ≈ kw-L-S-\-I-fpsS I¨kƒ´‚m-Wv.

Ipa-c-Kpcp tImsfPv Hm^v sSIvt\m-fPn

ImcpWy bqWn-th-gvkn‰n

anI-hns‚ k¿Δ-I-em-im-e, aqey-ß-fp-sSbpw Un

{Kn t\Sns°m-Sp-°pI F∂-Xn-\-∏pdw aqey-ßfpw kmaq-ly-t_m-[-hp-ap≈ Hcp Xeap-dsb hm¿sØ-Sp-°pI F∂ [¿Ωw IqSnhnZym`ym-k- ÿm]-\-߃°p-s≠∂v sXfnbn®v apt∂- d p∂ ÿm]- \ - a mWv ImcpWy bqWn-th-gvkn-‰n. tImgvkpIfpsS sshhn-[yØnepw ]cn-io-e\ coXn-I-fnepw Cu ÿm]\w thdn´v \n¬°p∂p. tImb-º-Øq-cnse ImcpWy \K-dn¬ 700-Hmfw G°-dn¬ hym]n®p-InS-°p∂ {]Ir-Xn-a-t\m-l-c-amb Imw]kn¬ cmPym-¥c \ne-hm-c-Øn-ep≈ kuI-cyß-fmWv Hcp-°n-bn-´p-≈-Xv. 23 h¿jw apºv tUm.-Un.Pn.Fkv Zn\- I - c ≥ XpS- ° - a n´ ÿm]\w C∂v hf¿®-bpsS ]Shp-Iƒ Gsd ]n∂n-´p-I-gn-™p. 13 tlmÃ- e p- I - f n- e mbn 6300 hnZym¿∞n- I ƒ ChnsS Xmakn®v ]T\w \S-Øp-∂p. UowUv bqWn-th-gvkn-‰n-bmbn bp.-Pn.kn AwKo-Ic- n® ImcpWy bqWn-thgvkn‰n°v "\m°n's‚ F t{KUv AwKo-Imcw e`n-®n-´p-≠v. tUm.t]mƒ Zn\-I-c-\mWv ImcpWy tUm. B\n tacn bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS Nm≥ks^¿Wm-≠kv e¿. a{Zmkv bqWn-th-gvkn-‰nbpsS {]Ya h\n-Xm- sshkv Nm≥kn-ed- m-bn-cp∂ tUm. B\n tacn s^¿Wm-≠kv BWv Imcp-Wy- bqWn-th-gvkn‰nbpsS cPn-kv{Sm¿. _ncp- Z , _ncp- Z m- \ - ¥ c tImgv k pIƒ IqSmsX tUmIvS-d¬ t{]m{Km-ap-Ifpw ChnsS \S-Øp-∂p. _tbm C≥^¿--am-‰nIvkv, _tbm-sS-Ivt\m-f-Pn, knhn¬, sa°m-\n°¬, Fbvtdm-kvt]kv, Iw]yq-´¿ kb≥kv, Ce-Iv{Sn-°¬ B≥Uv Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv Iayq-

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Wn-t°-j≥, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv C≥kv{Sp-sa-t‚-j≥, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv aoUnb sSIvt\m-f-Pn, _tbmsI-ankv{Sn B≥Uv ^pUvsSIvt\m-f-Pn, C‚-^¿ta-j≥ sSIvt\m-fPn F∂o hnjb-ß-fn¬ _n.-sS°v tImgvkp-Ifp≠v. IqSmsX 20 Hmfw hnj-b-ß-fn¬ Fw.sS°v tImgvkpw\S-Øp-∂p. Fw.-_n.-F, Fw.-kn.-F, Fw.-Fkvkn ^nkn-Ivkv, sIan-kv{Sn, amØvkv, Fw.F

{]m[m\yw sImSp- ° p∂ Cu ÿm]- \ - Ø n¬ F√m ka-bØpw Bh-iy-ap-≈-h¿°v Iu¨kn-enwKv tkh\w e`y-am-Wv. hy‡nXz hnI-k-\-Øn-\mbn Hcp {]tXyI hn`mKw Xs∂ ChnsS {]h¿Øn-°p-∂p. Cu hn`m-KØ - ns‚ t\Xr- X z- Ø n¬ "ssa≥Uv { Im^v ‰ v ' F∂ sSIv \ n- ° ¬ s^Ãn-h¬ F√m-h¿jhpw ChnsS \S-Øp-∂p. IqSmsX kmaqly {]Xn-_-≤X hnZym¿∞n-I-fn-ep-≠m-°m\p≈ \S-]-Sn-Ifpw Chn-SsØ {]tXy-I-X-bm-Wv. tkm^v‰v kvIn¬, B]v‰n-‰yq-Uv, C≥U-kv{Sn-b¬ FIvkvt]m-j¿ F∂nh hnZym¿∞n-I-fn-ep-≠m-°m≥ {]tXyI hn`mKw Imw]- k n¬ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v.- Iq-SmsX tImb- º - Ø q¿ \K- c - Ø n¬ tImsf-Pns‚ sk‚¿ t^m¿ C≥U-kv{Sn-b¬ sImfm-_-tdj≥ {]h¿Øn- ° p- ∂ p. tπkvsa‚ v, C≥U-kv{Sn-b¬ s{Sbv\nwKv F∂n-h-bpsS NpaXe hln-°p-∂Xv Cu hn`m-Kam-Wv. UnPn-‰¬ sse{_-dn-bn¬ tPW-ep-I-fp-sSbpw {KŸ-tiJ-c-ß-fp-sSbpw henb \nc IqSmsX \nc-h[n Hm¨sse≥ tPW- e p- I fpw e`y- a m- W v . Pnwt\-jyw, ]h¿ _m°-∏v, C‚¿s\‰v IW-£≥, Imw]ImcpWy bqWn-th-gvkn‰n Imw]-kv kn¬ Xs∂ tlmkv ] n- ‰ ¬, Cw•o-jv, Fw.-Fkvkn hnjz¬ Iayq-Wn-t°-j≥ XpS-ßnb dtÃm-d‚ v, KÃv lukv, Im‚o≥, FIvkv{Sm Icn-°p-e¿ tImgvkp-I-fpw ChnsS \S-Øp-∂p. _n.-F-Uv, Fw.-F-Uv, ¢_p-Iƒ, C≥tUm¿ sKbvap-Iƒ°p≈ kuI-cy-߃... XpShnhn[ hnj-b-ß-fn¬ t]mÃv {KmPp-th‰v Untπma/k¿´n- ßn-b-h-sbms° ImcpWy bqWn-th-gvkn-‰nsb {it≤-b-am^n-°‰v tImgvkp-Iƒ, dnk¿®v t{]m{Km-ap-Iƒ XpS-ßn-b-h- °p-∂p. sbms° Cu ÿm]-\-Øns‚ khn-ti-j-X-I-fm-Wv. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 0422˛ 2614300 hnZym¿∞n-I-fpsS am\-knI, _u≤nI D∂a-\-Øn\p


129

Top Business Families of Kerala - Special

C≥Ukv tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnwKv

cmPym-¥c kuI-cy߃, anI® ]cn-io-e-\-co-Xn[\w \yqkv _yqtdm

tIm

bº-Øq-cn¬ \n∂v 25 Intem-ao-‰¿ amdn {]Ir-Xn- at\m-l-c-amb ]›na-\n-c-I-fpsS Ipfn¿a-bn¬ Xe-bp-b¿Øn \n¬°p∂ hnZym-`ymk ÿm]-\-amWv C≥Ukv tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnw-Kv. 25 G°-tdmfw ÿeØv ÿnXn sNøp∂ Imw]-kn¬ cmPym-¥c \ne-hm-c-Øn-ep≈ kuIcy-ß-fmWv Hcp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. hnZym-`ymk cwKØv h¿j-ßf - psS A\p-`h kº-Øp≈, ae-bm-fn-bmb hn.]n {]`m-I-c-\mWv C≥Ukv tImf-Pns‚ sNb¿am≥. tImb-º-Øq¿ ae-bm-fn-Iƒ°v apgp-h≥ kp]-

cn-Nn-X-\mb Ct±lw Chn-SsØ {]apJ kwLS\IfpsS Xe-∏Øncp-∂n-´p-≠v. F.-sF.-kn.-‰n.-C-bpsS AwKo-Im-chpw tImb-º-Øq¿ AÆm bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS A^n-en-tb-j\p-ap≠v C≥Ukv tImsf-Pn-\v. C≥Ukv FUyp-t°-j-W¬ {SÃns‚ Iogn-emWv Cu ÿm]\w {]h¿Øn-°p-∂-Xv. _n.C knhn¬, _n.C Iw]yq-´¿ kb≥kv, _n.C CeIv{Sn-°¬ B≥Uv Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, _n.-sS°v C≥^¿taj≥ sSIvt\m-f-Pn, _n.C Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv IayqWn-t°-j≥ F∂o tImgvkp-If - mWv Chn-sS-bp-≈X - v. IqSmsX Fw.- _ n.F tImgv k pw \SØp∂p. B[p- \ nI \n¿am- W ssienbnep≈ Imw]kn¬ cmPym¥-c-\n-e-hm-cØn-ep≈ kuI- c y- ß fmWv G¿s∏Sp-Øn-bn-cn-°p∂-Xv. F√m hnj- b - ß - f p- a mbn _‘-s∏´ {KŸ-ti-Jcw AS-ßnb UnPn-‰¬ sse{_dn, F√m Un∏m¿´v sa‚n-ep-ap≈ B[p\nI em_p-Iƒ, ssh ss^IW- £ ≥, AXym- [ p- \ nI ¢mkv apdn- I ƒ F∂n- h C≥Ukv tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnwKv

sbms° ÿm]-\Ø - ns‚ A≤yb\ \ - n-eh - mcw Db¿Øp-∂p. hnZym¿∞n-I-fpsS ImbnI £aX hf¿Øp- ∂ - X n\pw ChnsS kuI-cy-߃ G¿s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v. Hu´vtUm¿ tπ {Ku≠p-Iƒ, C≥tUm¿ tIm¿´pIƒ XpS- ß n- b - h - s bms° C≥Ukv tImsf-Pns‚ khnti-j-X-I-fm-Wv. hnZym¿∞n-IfpsS D≈n- e p≈ Ign- h p- I ƒ hf¿Øp-∂-Xn\pw ChnsS {]mhn.-]n. {]-`m-I-c≥ [m\yw \¬Ip- ∂ p. sl¬Øv , Um≥kv , ayqkn-Iv, kn\n-a, Xob-‰¿, Unt_-‰v, Iznkv, ss^≥ B¿ Svkv ¢_p-Iƒ apX-embh ChnsS {]h¿Øn-°p-∂p≠v . Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ°mbn Hcp Bw^n-Xntb-‰¿ Xs∂ ChnsS Hcp°n-bn-´pap-≠v. Chn-SsØ sl¬Øv sk‚-dns‚ tkh\w 24 aWn-°q-dm°n Zo¿Ln-∏n°m≥ amt\-Pvsa‚ v e£y-an-Sp-∂p-≠v. Iayq-Wn‰n k¿hokv ¢_v, AsUz©¿ ¢_v, Iayq-Wn‰n dqw F∂n-h-sbms° ChnsSbp≠v. hnZym¿∞n Iƒ°mbn anI® ]cn-io-e-\-co-Xn-Ifpw ASnÿm\ kuI-cy-ßfpw Bhn-jvI-cn®v IqSp-X¬ Db-c-ß-fnte°p≈ bm{X-bn-emWv Cu ÿm]-\w. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 0422--- ˛2906661, 2906662 www.indusinstitutions.com

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


E D U C AT I O N

hnZym-`ymkcwKw

130

t^m°kv Focus

tImb-º-Øq¿ Coimbatore

tUm.Pn.-B¿ Zmtam-Z-c≥ tImsfPv Hm^v kb≥kv

AwKo-Im-c-ß-fpsS Xnf-°-hp-ambn [\w \yqkv _yqtdm

A

≤yb\ \ne-hm-cØ - nepw ASn-ÿm\ kuI-cy-ßf - nepw H∂ns\m∂v ap∂n¬ \n¬°p∂ tImb-º-Øq-cnse tUm. Pn B - ¿ Zmtam-Zc- ≥ tImsfPv Hm^v kb≥kns‚ t]cv tImbº-Øq-cn\v ]pdØpw {]i-kvX-am-Wv. Hmt´m-W-akv ]Z-hn, "\m°n's‚ ss^hv Ãm¿ ]Zhn, sF.-Fk - v.H 9001:2000 AwKoIm-cw... XpS-ßn-b-h-sbms° Cu ÿm]-\-Øn\v A¿l-X°p≈ AwKo-Imcw am{Xw. `mc-Xn-bm¿ bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS A^n-en-tb-jt- \m-sS- Pn.B¿.Un {SÃn\v Iogn-emWv tImsfPv {]h¿Øn-°p-∂-Xv. 1988¬ s{]m^.Pn B¿ Zmtam-Z-c≥ XpS-°-an´ tImsfPv Ct∂sd hf¿∂p-Ig- n-™p. sshhn-[y-am¿∂ tImgvkp-IfmWv tImsf- P n- e p- ≈ - X v . _n_n- F w, _n.Fkv k n Iw]yq- ´ ¿ kb≥kv, _tbm-sS-Ivt\m-f-Pn, hnjz¬ Iayq-Wn-t°-j≥,

tUm. s]m∂p-kman

Pn.-B¿ Zmtam-Z-c≥ tImsfPv Hm^v kb≥kv

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

_tbm sIan-kv{Sn, ssat{Im_-tbm-f-Pn, _n.-tImw, _n.tImw (Iw-]yq-´¿ Bπn-t°j≥kv), _n.-tImw (-C-˛-sImta-gvkv), _n.F tkmjy¬ h¿°v XpS- ß nb _ncpZ tImgvkp-I-fmWv Chn-sS-bp≈Xv. Fw.-F-kv.-Uªyp, Fw.-_n.-F, Fw.-kn.-F, ]n.Pn.Un.F-^v.‰- n (t^m-dn≥ t{SUv), ]m¿´v ssSw Fw.- _ n.- F , Fw.-Fkvkn Iw]yq-´¿ kb≥kv, _tbmsSIvt\m-f-Pn, ssat{Im-_tbm-f-Pn, tkm^v‰vshb¿ knÃw-kv, _tbm sIankv{Sn, _tbm C≥^¿am‰nIvkv, Fw.-sF.-_n, ]nPn Untπma C≥ _tbm C≥^¿am-‰n-Ivkv, ]nPn Untπma C≥ am¿°‰nwKv amt\- P v s a‚ v , ]nPn Untπma C≥ aƒ´n- a oUnb knÃw- k v , ]nPn Untπma C≥ Sqdnkw

amt\-Pvsa‚ v XpS-ßnb sXmgn-e-[n-jvTnX _ncp-Zm-\-¥c tImgvkp-Iƒ Cu tImsf-Pns\ {it≤-b-am-°p-∂p. hnhn[ hnj-b-ß-fn¬ Fw.-^n¬ FSp-°m\pw dnk¿®v \S-Øm\pw ChnsS kuI-cy-ap-≠v. A°m-U-anIv cwKØpw tImsf-Pns‚ AUvan-\n-kvt{Sj-\nepw Hcp-t]mse anI® {]I-S\w ImgvN-sh-°p∂ tUm.F s]m∂p-kzm-an-bmWv Cu tImsf-Pns‚ {]n≥kn-∏¬. anI® A≤ym-]I - c- psS tkh\w {]tbm-P\ - s- ∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂p-sh-∂XmWv Cu ÿm]-\-Øns‚ as‰mcp {]tXy-I-X. A≤ym-]-I¿°v anI® ]cn-io-e\w IrXy-amb CS-th-fI - f - n¬ \¬Ip-∂Xv Ah-cpsS KpW-\n-e-hmcw Db¿Øp-∂p. A°mU-anIv anIhv t\Sp-∂-tXm-sSm∏w hnZym¿∞n-I-fpsS kz`m-h-cq-]o-I-c-W-Ønepw Ah-cn¬ aqey-߃ hf¿Øp-∂-Xn\pw PohnX hnPbw t\Sn-sb-Sp-°m-\p≈ Ign-hp-Iƒ ssI FØn- ∏ n- S n- ° m≥ klm- b n- ° p- ∂ - X nepw Pn.B¿.Un tImsfPv \n¿Wm-bI - a- mb ]¶v hln°p- ∂ p. \K- c - Ø n- c - ° p- I - f n¬ \n∂p- a mdn Fb¿t]m¿´n-\-SpØv tImb-º-Øq-cnse Ahn-\min tdmUnemWv tImsfPv ÿnXn sNøp-∂Xv. anI® sse{_-dn, kpk-÷-amb et_m-d-´-dn-Iƒ XpSßn-b-h-sb√mw Chn-sS-bp-≠v. skan-\m-dp-Iƒ, {Kq∏v UnkvIj-\p-Iƒ, t{]mP-Iv‰p-Iƒ, tIkv A\m-en-kn-kv, h¿°vtjm∏p-Iƒ, knwt]m-kn-bw, Unt_-‰v, kvIn¬ sUh-e-]vsa‚ v, ÃUn hnkn-‰p-Iƒ... XpS-ßn-b-h-sbms° ]T-\-Øns‚ `mKam-Wv. Iem ImbnI cwK-ß-fnepw Cu ÿm]\w ap∂n-emWv. hnZym¿∞n-I-fn¬ kmaqly{]Xn-_-≤X hf¿Øp-∂-Xn\mbn \nc-h[n ]cn-]m-Sn-I-fmWv ChnsS Bkq-{XWw sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. IqSq-X¬ hnh-c-߃°v: www.grd.org


131

Top Business Families of Kerala - Special

I¿∏Kw C≥Ãn-‰yq-j≥kv

anI-hn\v ASn-h-c-bn´v [\w \yqkv _yqtdm

tIm

bº- Ø q- c nse I¿∏Kw C≥Ãn- ‰ yqj≥kns‚ Iogn-ep-≈- hn-Zym-`ymk ÿm]-\ß - ƒ km∂n-[y-a-dn-bn-°p∂ taJ-e-I-fn-se√mw anI-hn\mWv ap≥Xq°w \¬Ip-∂-Xv. CXn-\p≈ AwKoIm-c-sa∂ \ne-bn¬ UowUv bqWn-th-gvkn‰n ]Zhnbpw Ign™ h¿jw ÿm]-\sØ tXSnsb Øn-bn-´p-≠v. F≥Pn-\o-b-dnwKv, saUn-°¬ hn-Zym`ym-k- cw-KØv \qX-\-am-b ]mTy-]-≤-Xn-I-fmWv ÿm]\w \S-∏n-em-°n-´p-≈-Xv. temtIm-Øc \ne-hm-ca- p≈ F≥Pn-\o-bd- nwKv hnZym-`ymkw \¬ Ip-∂-Xn-\m-bn 2000¬ {]h¿Ø-\am-cw-`n® F≥Pn \o-b-dnwKv tImsfPn¬ hn]p-e-amb sse{_-dn, Iw]yq´¿ em_v, 40 anIhp‰ et_m- d - ´ - d n-

I¿∏Kw C≥Ãn-‰yq-j≥

sI.ap-cp-Kø sI.apcp-Kø

sshZKv[yw hnZym-`ym-k-Ønepw hyh-km-b-Ønepw

Xan-gv\m-´nse hyh-km-b, hnZym-`ym-k-ta-J-e-I-fn¬ XnI®pw kp]-cn-Nn-X -\m-a-am-Wv I¿∏Kw Nmcn‰n {SÃns‚ No^v FIvkn-Iyq-´nhv Hm^o-kdpw I¿∏Kw bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS amt\-Pvsa‚ v t_m¿Uv AwK-hp-am-b- sI. ap-cp-K-ø. Z--£n-tW-¥y-bnse anI-hp‰ hnZym-`ymk kvYm]-\-ß-fmbn I¿∏Kw {Kq∏ns\ am‰n-b-Xn-\p- ]n-∂n¬ apcp-K-ø-bpsS `c-Wan-Ihpw Zo¿L-ho-£-Whpw apJy ]¶v hln-®n´p-≠v. -{]-apJ sSIvssì I¨kƒ´‚p IqSn-bmWv At±-l-w. hn-hn[ hnZym-`ymk kvYm]-\-ß-fnepw kwL-S-\-I-fn-ep-sams° AwK-amb At±lØns‚bpw kl-{]-h¿Ø-I-cp-sSbpw e£yw imkv{X ]T-\,- K-th-jW cwKsØ s\mt_¬ kΩm-\-am-Wv.

Iƒ,- Hm¨sse≥ ]co-£-°p≈ kuI-cyw,- Du¿Pn-X-amb tπkvsa‚ v sk¬- F-∂n-hs- b-√m-ap-≠v.- Hm-t´m-sam-_o¬,-kn-hn¬,Iw]yq´¿ kb≥kv, Ce-Iv{Sn-°¬ B≥Uv Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv, Ce-Ivt{Sm-Wn-Ivkv- B≥Uv IayqWn-t°-j≥,- C-e-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv C≥kv { Sp- s a- t ‚- j ≥, sa°m-\n-°¬, C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-fPn F∂n-h-bn¬ _ncpZ-hpw- Iw-]yq-´¿ sSIvt\m-fPn, C≥^¿ta- j ≥ sSIv t \m- f Pn F∂n-h-bn¬ _n.F-kvkn. _ncpZhpw \¬Ip-∂p-≠v. Fw. _n.F, Fw.kn.F F∂n-hbv°p ]pdsa hnhn[ F≥Pn-\ob-dnwKv hnj-bß-fn¬ t]mÃv {KmPp-th-j≥ sNøm-\p≈ Ah-k-c-hp-ap-≠v. CXn- \ p- ] p- d sa I¿∏Kw C≥Ãn-‰yq´v Hm^v sSIvt\m-fPn F∂ as‰mcp F≥Pn-\o-b-dnwKv hnZym-`ym-k-ÿm-]-\hpw {Kq∏n\p≠v. a‰v tImgvkp-Iƒ°v ]pdsa Fbvtdm-t\m-´n-°¬ F≥Pn-\o-bdnwKv ]cn-io-e-\-Øn-\p-an-hnsS Ah-kc- a- p-≠v. hnhn[ hnj-bßfn¬ Untπma t\Sp-∂X - n\v kuIcy-sam-cp-°p∂ I¿∏Kw t]mfn-sSIv\n-Iv tIm-sf-Ppw- {Kq-∏n-ep-≠v. ^m¿a-kyq-´n-°¬ cwKsØ \qX-\a- m-‰ß - ƒ hsc kzmb-Øa- m°p-∂X - n\pw Kth-jW - Ø - n-\pw- A-hk - c- s- am-cp-°p-∂- I¿∏Kw tImsfPv Hm^v ^m¿a-kn-bn¬ \mev h¿jw ssZ¿Ly-ap-≈ _n. ^m¿akn ]Tn-°m-\h - k - c- a- p≠v. I¿∏Kw \gvknwKv tImsf-Pn¬ _n.Fkvkn \gvknwKv ]T-\Ø - n-\p≈ Ah-kc- h - p-ap-≠.v sNss∂bnse Fw.Pn-.B¿ saUn-°¬ bqWn-th-gvkn-‰n-bpsS A^n-entb-j\ - p-≈X - mWv Cu c≠v tImgvkp-If - pw.- _n-FUv ]T-\Ø - n-\h-kc- s- am-cp-°p∂ I¿∏Kw tImsfPv Hm^v FUyq-t°-j\ - pw- So®¿ FUyq-t°-j≥ Un-tπm-a- t\-Sm-\h - k - c- s- am-cp-°p∂ s{Sbv\nwKv C≥Ãn-‰yq´pw Chn-sS-bp-≠v. tImb-ºØ - q-cnepw ]cn-kc- {- ]tZ-iß-fn-ep-ambn ÿnXn sN-øp∂ I¿∏Kw {Kq∏ns\ \bn-°p∂ i‡n-Iƒ I¿∏Kw Nmcn‰n {SÃns‚ kmcYn tUm. B¿.-hk - ¥ - Ip-amdpw hnZym-`ymk h - n-N£ - W - \ - m-b sI.ap-cp-Kø - b - p-am-Wv.

Cui tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnwKv B≥Uv sSIvt\m-fPn

hnZym¿∞n-bpsS k¿h-tXm-∑pJ hf¿® e£y-an´v F≥Pn\o-b-dnwKv hnZym-`ym-k cwKØv \ne-hnep≈Xnt\-°mfpw anI® KpW-ta-∑b - p≈ hnZym`ymk kuIcyw e`y-am-°pI F∂ e£ytØmsS 2008¬ {]h¿Ø- \ - a m- c w- ` n- ® - X mWv tImb- º - Ø q- c nse Cui tImsfPv Hm^v F≥Pn\o-b-dnwKv B≥Uv sSIvt\m-f-Pn. tImbº-Øq-cn¬ \n∂v 20 Intem-ao-‰¿ AIse ]me-

\n- ° ¬ F≥Pn- \ o- b - d nwKv _ncp- Z hpw Fw._n.Fbpw Bcw-`n-°m-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏nemWv. anI® ASn-ÿm\ kuI-cy-ßf - mWv {]tXyI-Xb - mbn tImsfPv Db¿Øn-°m-´p-∂X - v. Db¿∂ tbmKy-Xbpw A\p-`-h-k-º-Øp-ap≈ So®nwKv ^m°¬‰n, kuI- c y- s a- √ m- a p≈ sse{_- d n,

Cui tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-bd- nwKv B≥Uv sSIvt\m-fPn

°mSv sabv≥ tdmUn-emWv tImsfPv ÿnXn-sNøp-∂-Xv. sNb¿am≥ ‰n.Un Cuiz-c-aq¿Øn XpS°-an´ tImsf-Pn\v F.sF.kn.‰nbpsS AwKo-Imchpw AÆm bqWnth-gvkn-‰n-bpsS A^n-en-tbj-\p-ap-≠v. Ce-Iv{Sn-°¬ B≥Uv Ce-Ivt{Sm-WnIvkv F≥Pn-\o-b-dnw-Kv, Ce-Ivt{Sm-WnIvkv B≥Uv Iayq-Wn-t°-j≥ F≥Pn-\o-b-dnw-Kv, Iw]yq-´¿ kb≥kv , F∂n- h - b n¬ A≠¿ {KmPp- t h‰v t{]m{Km-ap-Ifpw C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-f-Pnbn¬ _n sS°pw tImsfPv e`y- a m- ° p∂p-≠v. 2009-˛10 A°m-Za- nIv h¿jw apX¬ sa°m-

et_m-d-´-dn, h¿Ivtjm∏v F∂n-hbpw khn-tij-X-bmbn Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. sSIvt\m-f-PnbpsS km[y-X-Iƒ ]c-am-h[n D]-tbm-K-s∏SpØn ¢mkp-Iƒ \S-Øp-∂-Xn-\p≈ kvam¿´v ¢mkv dqap-If - mWv as‰mcp {]tXy-IX - . tlmì kuI-cyhpw hml\ kuI-cyhpw e`y-am-Wv. ]T-\Ø - n\pw A®S-°Ø - n\pw ap≥Xq°w \¬Ip∂tXmsSm∏w ]mtTy-Xchnj-b-ß-fn¬ anIhv ]pe¿Øm\w Ah-kcw \¬Ip∂p≠v. Ip´n-If- psS k¿h-tXm-∑p-Ja- mb hf¿®-b° v mh-iy-amb kuI-cy-߃- Hcp IpS-°o-gn¬ e`y-am°p-Ib - mWv Cui tImsf-Pv.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


E D U C AT I O N

hnZym-`ymkcwKw

132

\mcm-b-W-Kpcp tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnwKv

D∂X \ne-hm-c-ap≈ s{]m^-j-W¬ tImgvkp-Iƒ,

anI® ASn-ÿm\ kuIcyw ]cn-io-e\coXn-I-fnepw ASn-ÿm\ kuI-cy-ß-fnepw Hcp-t]mse anIhp ]pe¿Øp-I-bmWv Xan-gv\m´nse Cu ae-bmfn ÿm]\w [\w \yqkv _yqtdm

im¥-kp-μ-c-am-b

A¥- c o- £ - Ø n¬ sshhn- [ y- a m¿∂ s{]m^-jW - ¬ tImgvkp-Isfmcp°n apt∂-dp-Ib - mWv Xan-gv\m´nse a™m-epw-aq-´n¬ ÿnXn sNøp∂ \mcm-b-W-Kpcp tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnw-Kv. {io\m-cm-b-W-Kp-cp-hns‚ atX-Xc ImgvN-∏m-Sn-t\m-sSm∏w hnZym-`ym-k-Øn-eqsS a\p-jycm-in-bpsS kzmX-{¥yhpw A`n-hr-≤nbpw km[y-am-°p-Is- b∂ Z¿i-\-sØbpw Dƒs°m-≠p-sIm≠mWv Cu tImsf-Pns‚ {]h¿Ø-\w. sNss∂-bnse A∂m bqWn-th-gvkn-‰n-bn¬ A^n-en-tb‰v sNbvXn-´p≈ Cu ÿm]\w 2002emWv {]h¿Ø\w Bcw-`n®-Xv. Ce-t{Œm-WnIvkv B≥Uv Iayq-Wn-t°-j≥, Iw]yq-´¿ kb≥kv, Ce-{Œn-°¬ B≥Uv Ce-t{Œm-WnIvkv F∂o imJI-fn¬ _n.C tImgvkpw C≥^¿ta-j≥ sSIvt\m-f-Pn-bn¬ _n˛-sSIv tImgvkpw Chn-sS-bp-≠v. Fw._n.F tImgvkn\v ]pdsa aq∂v h¿jsØ Fw.kn.F tImgv k pap- ≠ v . tkm^v ‰ v s hb¿ F≥Pn- \ o- b - d nw- K v , Iw]yq- ´ ¿ sSIvt\m-fPn F∂o hnj-bß - f - n¬ A©v h¿jsØ C‚- t {K- ‰ Uv

Fw.Fkv kn tImgvkmWv tImsf-Pns‚ as‰mcp {]tXy-IX. sF.F-kv.H k¿´n-ss^Uv ÿm]-\a- mb Cu tImsfPv ASn-ÿm\ kuI-cy-ß-fpsS Imcy-Ønepw Gsd ap≥]-¥n-bn-em-Wv. B[p\nI k÷o-I-c-W-ß-tfmSv IqSnb et_m-d´dn-Iƒ, hnim-e-amb sse{_-dn, tlmÃ-epIƒ, Im‚o≥ XpS-ßn-b-h-sbms° ChnsS k÷-am-°n-bn-´p-≠v. ""anX-amb sNe-hn¬ G‰hpw KpW-ta-∑-bp-≈ hnZym-`ymkw F∂XmWv Rß-fpsS e£yw. ]cn-N-b-k-º-∂cmb A[ym-]I - cpw anI® ASn-ÿm\ kuIcy-ßfpamWv Chn-sS-bp-≈Xv'', \mcmbW-Kpcp tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnw-Kns‚ sNb¿am-\mb tUm.Pn.-kn≤m¿∞≥ Nq≠n-°m-´n. {]apJ Iº-\n-I-fmb sF._n.-Fw, hnt{]m, C≥t^mknkv, Sn.kn.-Fk - v, F®v.k - n.-F¬ XpS-ßn-bh - b - n-sems° ChnSsØ hnZym¿∞n-Iƒ tπkvsa‚ v t\Sn-sb-Sp-Øn-´p-≠v. hnZym¿∞n-Iƒ°v am¿K-\n¿tZiw \¬Ip∂-Xn-\mbn Hcp tπkv s a‚ v sk√pw ChnsS {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. h≥InS Iº\n- I ƒ Imw]- k n- s eØn t\cn´v dn{Iq-´vsa‚ v \S-Øp-∂-Xn\v ]pdsa aƒ´n-\m-j-W¬ I-º-\n-Iƒ bqWnth- g v k n‰n Xe- Ø n¬ \S- Ø p∂ dn{Iq- ´ v s a‚p- I - f nepw Chn- S sØ hnZym¿∞n-Isf ]s¶-Sp-∏n-°m-dp-≠v.

""hymh-km-bnI apt∂‰w \S°-W-sa-¶n¬ kwcw-`-I¿ D≠m-IWw'' D∂X hnZym-`ymk taJ-e-bn¬ \mev ]Xn-‰mt≠mfw ImesØ {]h¿Ø\ ]cn-N-bap≈ tUm.Pn kn≤m¿∞≥ F≥{S-{]W¿jn-∏n¬ tUmIvS-td‰v t\Snb hy‡n-bm-Wv. \mcm-b-WKpcp tImsf-Pns‚ sNb¿am-\mb Ct±lw s{]m^-j-W¬ hnZym-`ym-k-sØ-°p-dn®pw tImsf-Pns‚ `mhn ]cn-]m-Sn-I-sf-°p-dn®pw kwkm-cn-°p∂p Xan-gv\m-´n¬ Hcp F≥Pn-\o-b-dnwKv tImsfPv XpS-ßm≥ Xm¶sf t{]cn∏n® LSIw F¥m-bn-cp∂p? Fs‚ HutZym-KnI PohnXw ]q¿W-ambpw hnZym-`ymk taJ-eb - n¬ Bbn-cp-∂X - n-\m¬ A°m-eØv tIc-fØnse Ip´n-Iƒ F≥Pn-\o-bd- nwKv hnZym-`ym-kØ - n-\mbn Xan-gv\m-´n-te°pw I¿Wm-SI - Ø - n-te°pw t]mIp-∂Xv Rm≥ {i≤n-®n-cp-∂p. Cßs\ t]mIp∂ hnZym¿∞n-Iƒ `mj, kwkvIm-cw, `£W-coXn F∂nh-bnsem-s°-bp≈ hyXymkhpw dmKnwKv ape-hp-sams° hf-sc-tbsd I„-s∏-´ncp-∂p. anI® KpW-\n-eh - m-ct- ØmsS tIc-fØ - nse hnZym¿∞n-Iƒ°v F≥Pn-\o-bd- nwKv ]T\w \SØm\mbmWv Cu tImsf-Pn\v XpS°w Ipdn-®X - v. Xan-gv\m-´n-emWv Cu ÿm]\w ÿnXn sNøp-∂s- X-¶nepw tIcfØns‚ AXn¿Øn-bn¬ \n∂pw c≠c Intem-ao-‰¿ am{Xta Chn-tS°v Zqc-ap-≈q. 85 iX-am-\t- Ømfw ae-bm-fnI-fmWv ChnsS ]Tn-°p-∂X - v. tImsf-Pnse ASn-ÿm\ kuI-cy-ßsf-°p-dn-®v...? cmPym-¥c \ne-hm-c-Ønep≈ ASnÿm\ kuI-cy-ß-fmWv Hcp-°n-bn-´p-

≈Xv. t]mÃv {KmPp-th‰v Iw]yq-´¿ em_n¬ hb¿ekv s\‰vh¿°mWv \ne-hn-ep-≈-Xv. Imw]-knse F√m _n¬Unw-Kp-Ifpw tIm˛-B-Ivkn-b¬ tI_n-fp-sIm≠v _‘n-∏n-®n-´p-≠v. 60¬ A[nIw Iw]yq-´-dp-I-fp≈ em_pIƒ Xs∂ \mev FÆ-ap-≠v. Xncp-h-h¥-]p-cØv \n∂p-h-cp∂ hnZym¿∞nIƒ°mbn F´v _kv k¿ho-kp-IfmWv tImsfPv G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xv. IqSmsX anI® tlmì kuIcyhpw ChnsS e`y-am-Wv. `mhn-bn¬ Fs¥ms° {]h¿Ø-\ß-fmWv Xm¶ƒ e£y-an-Sp-∂Xv? \ΩpsS \mSv a‰p≈ cmPy߃s°m∏w apt∂-d-W-sa-¶n¬ IqSpX¬ kwcw-`-߃ D≠mIWw. s{]m^j-W¬ tImgvkp-Iƒ Ign-™n-d-ßp∂ hnZym¿∞n-Iƒ DtZym-K-ÿ-cm-bn-´√, adn® kwcw-`-I-cm-bn-´m-IWw amtd-≠Xv. AØ-c-Øn-ep≈ Hcp t_m[h¬°-cWw \ΩpsS kaq-l-Øn¬ D≠m-bn-´n-√. tIcfw hyh-km-bn-Iambn apt∂-dm-Ø-Xn\v Imc-Whpw CXp-X-s∂-bm-Wv. Hcp tUmIv‰-sdtbm F≥Pn-\o-b-sdtbm kr„n-°p-∂-Xpt]mse Xs∂ Hcp kwcw-`-I-s\bpw hm¿sØ-Sp-°m-\m-Ipw. AXn\v ]cn-ioe-\-amWv Bh-iyw. kwcw-`-I-XzØns‚ hnhn[ hi-ß-sf-°p-dn®v Fw._n.F hnZym¿∞n-Iƒ°v {]tXyI ¢mkp-Ifpw a‰pw R߃ \¬Im-dp-≠v. CXn-\mbn tImsf-Pn¬ Xs∂ Hcp {]tXyI kwhn-[m\w D≠m-°p-∂-Xn-s\-°p-dn®pw Btem-Nn°p∂p≠v. IqSmsX F≥Pn-\o-b-dnwKn¬ c≠v ]pXnb tImgvkp-Iƒ°p IqSn sIm≠p-h-cm≥ Dt±-in-°p-∂p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

\mcm-b-W-Kpcp tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnwKv

Hu´v t Um¿ sKbv a p- I ƒ°mbn _mUv a n‚¨ tIm¿´v , _mkv°‰v t_mƒ tIm¿´v F∂n-h°v ]pdsa ^pSvt_mƒ, {In°‰v XpS- ß n- b - h- b v ° m- b p≈ hnim- e - a mb {Ku≠pw IqSmsX tS_nƒ sS∂okv Dƒs∏-Sp∂ C≥tUm¿ sKbvapIƒ°p≈ k÷o-Ic- W - ß - fpw ChnsS G¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. \mcm-b-W-Kpcp tImsfPv Hm^v F≥Pn-\o-b-dnw-Kns‚ as‰mcp ktlm-Zc ÿm]-\-amWv kn≤m¿∞ tImsfPv Hm^v So®¿ FUyq-t°-j≥. Cw•o-jv, Xan-gv, IW-°v, lnÃ-dn, ^nkn-°¬ kb≥kv, _tbm-f-Pn, sImtagvkv B≥Uv F°u-≠≥kn, Iw]yq-´¿ FUyq-t°-j≥ F∂n-h-bn¬ _n.FUv Un{Kn tImgvkmWv Chn-sS-bp-≈-Xv. \mcm-b-WKpcp C‚¿\m-j-W¬ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v kb≥kv B≥Uv sSIvt\m-fPn F∂ Nmcn-‰-_nƒ {SÃn\v Iogn-emWv F≥Pn\o-b-dnwKv tImsfPpw _n.FUv tImsfPpw {]h¿Øn-°p∂Xv.


GUEST COLUMN

Top Business Families of Kerala - Special

133

C\n hcp-∂Xv

GI I£n `c-W-Øns‚ Fw.sI.-Zmkv

\mfp-Itfm?

tem

Ivk`m sXc-s™-Sp∏p ^e {]Jym-]-\sØ XpS¿∂p-≠mb {]Xn-I-c-W-ß-fpsS tImem-l-e߃°n-S-bn¬ Hcp {]Xn-I-cWw -am{Xw \n¿e-÷amb Ipº-km-c-sa∂ \ne-bn¬ thdn´p \n¬°p-∂p. AXm-I-s´, ]Iz-X-tbmsS am{Xw {]Xn-I-cn-°p-∂Xn\p t]cp-tI-´, Iayq-WnÃv ]m¿´n Hm^v C¥y (CPI)bpsS `mKØp \n∂p-am-bXv Xosc {]Xo-£n-®X-√. ""Hcp \ne-\n¬∏p≈ k¿°m-cn-\p-th≠n P\߃ thm´p sNbvXp, {]tXy-In®pw cmPyw \nc-h[n sh√p-hn-fn-Iƒ Htc-k-abw t\cn-Sp∂ kml-N-cyØn¬''F∂m-bn-cp∂p kn]n-sF-bpsS {]Xn-I-c-W߃. hyXy-kvX-am-sbmcp cm{„ob tNcn°mWv `qcn]£w e`n-®n-cp-∂-sX-¶n¬ AXv cq]o-I-cn-°p∂ k¿°m-cns‚ \ne-\n¬∏p-Xs∂bmIp-am-bn-cp∂p tNmZy-Nn”w F∂p-IqSn kn.]n.sF-bpsS {]Xn-I-cWw A¿∞-am°p-∂p-≠v. Fs¥m-s°-bm-bmepw sXc-s™-Sp-∏p-^ew kn.]n.-sFt]m-se-Xs∂ P\-߃°pw Gsd Bizmkw ]I-cp∂ H∂m-bn. F{X sI´p-d∏pw \ne-\n¬∏pw bp]n.F cq]o- I - c n- ° p∂ ]pXnb k¿°m-cn-\p-≠mhpw F∂-XmWv C\nbp≈ tNmZyw. LS- I - I - £ n- I - f pF.sI B‚Wn sSbpw ]pd-Øp-\n∂v ]n¥p-W-°p∂ I£n-If - p-sSbpw Iqdv F{X-tØm-fw, F{X-Imew F∂-Xns\ kw_-‘n®v Ct∏mƒ H∂pw ]d-bm-\m-hn-s√-¶nepw AwK-kwJy G‰hpw A\p-Iqe-amb Hcp LS-I-am-Wv.

sI´p-d∏v F{X-am{Xw? ]pXnb k¿°m-cns‚ sI´p-d-∏ns\ kw_-‘n®p≈ kwi-b-߃°v kmwK-Xy-an-√m-Xm-°p∂ c≠v Imcy-ß-fp-≠v. H∂v, Xo¿®-bmbpw tIm¨{K-kn\v ssIh-∂n-cn-°p∂ h¿[n-®- i‡n-bm-Wv. Ft∏msgms° Hcp \yq\-]-£-ambn tIm¨{Kkv amdntbm At∏m-sgms° B ]m¿´n-bpsS B⁄m-i-‡n°v timjWw kw`-hn-°m-dp-s≠∂pw HXp-°-tØmsS s]cp-am-dm-dp-s≠∂pw Ncn{Xw ]cn-tim-[n-®m¬ Is≠Øm-hp-∂X - m-Wv. Cμn-cm-Km-‘nbpw cmPo-hvKm-‘nbpw Xß-fpsS arKob `qcn-]-£sØ arKo-b-amw-hn[w D]tbm-Kn-®-h-cm-Wv. F∂m¬ ]n¥p-W-bv°p∂ LS-I-I£n-I-fpsS Zbm-Zm-£nWysØ B{i-bn-t°-≠n-h∂ \c-knw-ld- m-hphpw, a≥tam-l≥knwKpw AXoh A\p\-b-]q¿hw ]e-t∏mgpw hnt[-b-Xz-]q¿hw t]mepw

`hw D≠m-Im-Xn-cn°s´ F∂m-{K-ln-°pw-hn[w Akp-J-I-c-amb, Hcp-]s£ Hgn-hm-°m\pw ]‰p-am-bn-cp∂ Hcp kml-k-ambn amdn. hn´p-ho-gvN-bn-√mØ anYym ip`m]vXn hnizmkw sIm≠p\-S-°p∂ CS-Xp-]-£sØ NnescmgnsI Bcpw AØ-c-samcp ap∂-Wn-sb-°p-dn®v henb {]Xo-£-I-sfm∂pw sh®p-]p-e¿Ønbn-cp-∂n-s√-∂Xpw hmkvX-h-am-Wv. ^e-Øn¬ aq∂mw ap∂-Wnsb-∂-Xv, s]mXp-hmb Hcp Imcy-]-cn-]m-Sn-bp-an-√mØ F∂m¬ Hmtcm-cpØ¿°pw {]tXyI cm{„ob AP≥Ubp≈ Hcp-]‰w ]m¿´n-I-fpsS Hcp hnNn-{X-amb Iq´m-bva-bmbn amdn. HSp-hn¬ thm´p ]mgm-°-se∂ hym[n°v hnt[-b-am-hp-I-bmbn-cp∂p aq∂mw ap∂-Wn. AXm-I-s´, {][m-\-ambpw c≠v ap∂Wn-If - p-≈- Hcp CeIv {Sd¬ knÃ-Øn¬ Hcp aq∂mw ap∂-Wn°v kw`-hn-°m-hp∂ G‰hpw henb ]mI-∏n-g-bmbn ]cn-W-an-°pIbpw sNbvXp. 1970¬ CXp-t]m-semcp kml-N-cy-amWv {_n´Wn¬, tkmjy¬ sUtam-{Im-‰nIv ]m¿´n- t\cn-´Xv. AXpw AtßtI{μ a{¥n-am¿ b- ‰ sØ cm{„ob ]cn- ⁄ m\hpw sshZ-Kv[y-hp-ap≈ \nc-h[n-t∏¿ t\Xr-Xz-\n-c-bn-ep-≠m-bncp-∂n´pw BZysØ sXc-s™-Sp∏p- bp-≤w-t]mepw AXn-Po-hn°m≥ B cm{„ob ]co-£-WØn\v Ign-™n-√. Npcp-°-Øn¬ CtX sISp-Xn-bmWv Ct∏mƒ iin Xcq¿ s{]m^ sI.hn.tXmakv cq]o-Ir-X-amb aq∂mw ap∂-Wnhb-em¿ chn C. Al-ΩZv ap√-∏≈n cma-N{- μ≥ tbbpw ImØn-cn-°p-∂-Xv. hntZzj-Øn¬ am{Xw-th-cq-∂nb Hcp cm{„ob {]ÿm-\Ø - n\pw Zo¿LIgn-bp-sa-∂Xv Xo¿®-bmWv. Imew ]nSn-®p-\n¬°m≥ Ign-bn√. C¥y≥ cm-{„o-bØ - nse Cu {]Xo-£n-®-Xp-t]m-se-Xs∂ cm{„ob ]m¿´n-I-tfm-tcm∂pw CS-°me A]-{`w-isØ ad-°p-I-bmWv \√-Xv. Ah¿°v sXc-s™-Sp∏p ^ew G¬∏n® ISpØ {]l-c-sØ°p-dn®v Ah-cp-tS-Xmb XmXznI hni-Zo-Ic- W - ß - f - p-ambn cwKØp hcp-∂Xv GI-I£n `c-Wtam? h∂p-I-gn-™p. F¥mWv kw`-hn® Xncn-®-Sn-bpsS bYm¿∞ Cßns\-sbm-s°-bm-sW-¶nepw tIm¨{K-kns‚ CØ-hImc-W-sa-∂-dn-bmsX Ipg-ßp-∂Xv _n.sP.]n am{X-am-Wv. WsØ hnP-b-Øn¬, Nne hrØ-߃ kqNn-∏n-°p-∂-Xphcp¨Km-‘n-bpsS hntZzjw hnX-bv°p∂ {]kw-Khpw a≥tamt]msebp≈ GI-I£ - n-`c- W - Ø - ns‚ Xncn-®p-hc- h - n-\p≈ km[yl≥knw-Kn-s\-Xn-sc-bp≈ AUzm-\n-bpsS hy‡n-]c- a- mb B{IX-Is- f-°p-dn®v Ct∏mƒ ]d-bm≥ ka-ba- m-bn-´n-√. tIm¨{K-kn\v a-Whpw \tc-{μ-tam-Unsb AXn-cp-I-hn™ hn[w Db¿Øn-°mkz¥w \ne-bn-ep≈ P\-k-ΩXn Ct∏mgpw hfsc ]cn-an-X-am´n-b-Xp-sams° _n.sP.-]n°p hn\-bm-b-Xns‚ Imc-W-ß-fn¬ Wv. am{¥n-I-kw-Jy-bmb 272¬ \n∂pw Gsd AIsebmWv s]Sp-sa-¶nepw Ah-km\ hni-I-e-\-Øn¬ GsX-¶n-ep-samcp tIm¨{Kkv Ct∏mgpw. as‰m∂v sXep-¶p-tZ-is- am-gnsI thsdmcp tI{μ-hn-j-b-Øn¬ Du∂¬ sImSp-°m≥ Ign-bm-sX-t]m-b{]mtZ-inI ]m¿´nbpw Fgp-Xn-Ø≈ - m-hp-∂h - n[w tami-amb {]IXmWv B ]m¿´nsb icn°pw Ipg-∏Ø - n-em-°n-bs- X∂p ImWmw. S\w Imgv N s h® n´ n√ . Ahb n¬ NneX ns \¶nepw {]I-S\w sa®\nc-h[n hnj-b-߃ Db¿Øn-°m-Wn-®p-sh-¶nepw Ah-sbms∏-Sp-Øm-am-bn-cp∂p F∂ hkvXpX thsd. AXn\p Imc-W߃ ∂pw tZio-bX - e - Ø - n¬ A{X Kuc-hI - c- a- mb ]cn-Wn-Xn-Iƒ D≠ma‰p ]e-Xp-am-Imw.15-mw temIk`m sXc-s™-Sp∏v ^e-Øns‚ °m≥ am{Xw ]cym-]vX-ambhbm-bn-cp-∂n-√. ]›m-Ø-e-Øn¬ C¥y≥ cm{„-Øn-s‚ `mhn F¥m-bn-cn-°pGsd sIm´n-tLm-jn-°-s∏-Sp-Ibpw Fgp-X-s∏-Sp-Ibpw sa-∂Xv {]tXyIw N¿® sNø-s∏-tS≠ hnj-b-am-sW-∂Xpw sNbvX aq∂mw ap∂-Wn-bm-Is´ AXns‚ `mK-`m-°mb F√m IqSn ChnsS kqNn-∏n-°-s´. I£n-Ifpw Hcp-t]m-se, C\n-sbm-cn-°epw Cßn-s\-sbm-c-\pLS-II - £ - n-It- fmSv s]cp-am-dn-bn-cp-∂psh∂Xv Hm¿°p-I. F¶n¬t∏mepw \nc-h[n kΩ¿Z-ßf - psS \Sp-hnepw Ah¿ Imcyt߃ Gsd `wKn-bmbn sIm≠p-\-S-∂p-sh-∂Xpw kXy-am-Wv. Ct∏m- g sØ kml- N cyw ]cn- t im- [ n- ® m¬, XrW- a q¬ tIm¨{K-skm-gnsI a‰v LS-I-I-£n-I-fp-sS-sb√mw Ae-am-c-Ifn¬ Ah-kcw h∂m¬ FSpØv hnd-∏n-°m≥ ]‰nb AkvXn-]RvP-c-߃ Bthmfw D≠v. F∂m¬ AØcw sN∏Sn hnZyIƒ I¿°-i-ambn ssIImcyw sNøp-∂-Xn¬ sshZ-Kv[y-ap-≈h-cmWv Npcp°w Nne tIm¨{Kkv t\Xm-°-sf-¶n-epw. AXpsIm-≠p-Xs∂ B sshZKv[yw hcpw Znh-k-ß-fn¬ Ah¿ {]tbm-Kn-®mepw AXn-i-bn-t°-≠-Xn-√. AXp am{X-a-√, a≥taml≥knw-Kn-s\bpw {]Wm_v apJ¿Pn-tb-bpw-t]m-ep≈ t\Xm°ƒ IqsS-bp-≈-t∏mƒ tIm¨{K-kn\v Hcp k∂nKv[ L´w h∂m¬ ab-tØmsSbmsb-¶nepw ISpØ \ne-]m-sS-Sp-°m≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


MANAGEMENT

amt\-Pvsa‚ v

134

tUm. ]n.]n.hnP-b≥

hnPb t Zh X \nß-sfbpw ISm-£n°pw! IY CXp-hsc

`mKy-\m-Y\pw Ip´n-°r-jvW\pw i¶-c\pw Ip´n- ° mesØ kl- ] m- T n- I - f m- W v . \m´nse \mep-t]-c-dn-bp∂ Xd-hm-´nse AwK-amWv `mKy-\m-Y≥. Ip´n-°r-jvW\pw i¶-c\pw Ip´n-°m-eØv Iq´v Zmcn-{Zyhpw I„-∏mSpw am{X-am-bn-cp-∂p. h¿j-߃ sImgn-™p-ho-Wp. `mKy-\mY≥ C∂v \K-c-Ønse Hcp kzIm-cy-ÿm]-\-Ønse Poh-\-°m-c-\m-Wv. taep-tZymK- ÿ s‚ am\- k n- I - ] o- U - \ - ß ƒ G‰phmßn Ign-bp∂ `mKy-\m-Y\v Pohn-XØn¬ BsI-bp≈ kºmZyw {]mcm-œßƒ am{X-am-Wv. c≠-‰hpw Iq´n-ap-´n-°m≥ {]bm- k - s ∏- S p∂ `mKy- \ m- Y ≥ X\n°v "`mKy-\m-Y≥' F∂ t]cn´ amXm-]n-Xm°sf hsc Ct∏mƒ i]n-®p-t]m-Ip-I-bmWv. i¶-c≥ kZm-k-a-bhpw I≈p-Ip-Snbpw \m´p- I m- c p- a m- b p≈ X√p- I q- S - e p- a mbn PohnXw t]m°p-∂p. CXn-\nsS tPmen tXSn Kƒ^n-te°v t]mb Ip´n-°rjvW≥ Pohn-X-Øn¬ ]pXnb ]pXnb hnP-b-߃ tXSn apt∂dp∂p. ]´-W-a-[y-Øn¬ Hcp _lp-\ne aμncw sI´n-∏S- p-°m-\p≈ Xømsd-Sp-∏n-emWv Ip´n-°r-jvW-\n-t∏mƒ. h¿j-߃°p apºv kz]v\w I≠ B aμn-c-Øns‚ hni-Zmw-i-߃ At∂ Ip´n°r-jvW≥ a\- n¬ hc®n´ncp-∂p...(C\n XpS¿∂p hmbn-°p-I)

\o≠ CS-th-fbv°p tij-amWv Ip´n-°r-jvW≥ \m´n-se-Ønb-Xv. Kƒ^nse tPmen-Øn-c-°p-Iƒ Abm-fpsS \m´n-te°p bm{X-Iƒ sshIn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kƒ^nse _nkn-\-kn\v ta¬t\m´w hln-°m≥ \√ kq∏¿ssh-k¿am¿ th≠-{X-bn-√. At∏m-gmWv Ip´n-°r-jvW≥ `mKy-\m-Ys\ Ipdn-t®m¿Ø-Xv. I„-∏mSpw {]mcm-_v[-hp-ambn Ign-bp∂ `mKy-\m-Ys\ H∂p hnfn-®p-t\m-°n-bmtem? hcptam? ]t£ Ah≥ Xs∂ I≠n´pw ImWm-Ø-t]mse Hgn-™p-am-dp-I-bm-Wt√m? F¥mbmepw H∂p hnfn-®p-t\m-°mw. ""th≠-tU, AXn-s\ms° Hcp-]mSv Imip-th-Ww. hnk \o H∏n®p Xcp-am-bn-cn-°pw. ]t£ hnam-\-Sn-°-‰n-\p≈ Imiv tht≠? AXpw \o Xcptam? \o Xcp-am-bn-cn-°pw. ]t£ ]Wta F\n°v C√m-Xp-≈q. A`n-am\w hn‰pXn-∂n´n√....t]msc-¶n¬ \ns‚ Iogn¬ tPmen sNøpºw \o apX-emfn-bm. Hcp apX-em-fnsb Ipsd-°m-e-ambn kln-°p-∂p. C\n thsdmcp apX-em-fn-sb....-AXv icn-bm-In-√. \Ωfp XΩn-ep≈ _‘w hj-fm-t°-≠....,'' `mKy-\m-Y≥ C{Xbpw ]d™p \S∂p-t]m-bn. Ip´n-°rjvW\v tZjyw tXm∂n-bn-√. Abmƒ Hm¿Øp. "Ah≥ F∂pw Cß-s\-bm-bn-cp-∂t√m.'

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

Xs∂. I≈v IpSn®v \m¬°-h-e-bn¬ \n∂v \m´p-Imsc NoØhn-fn-®n-cp∂ i¶-c≥ I≈n¬ \n∂v \oc-bp-≠m°n hntZ-itØ°v Ib‰n Ab-° m-\p≈ Xbm-sd-Sp-∏n-em-Wn-t∏mƒ.

Ip´n-°r-jvWs‚ a\-kn-eqsS B ]g-b-Imew IS-∂p-t]m-bn. ¢mkn-en-cn-°p-tºmƒ Xs‚ ]gIn Iodnb j¿´nse Zzmc-ØneqsS s]≥kn¬ Ib‰n ckn-°p∂ `mKy-\m-Y≥...-cm-hnse Akw-ªn°v \n¬°p-tºmƒ shbn-te‰v Xf¿∂v ]nØ-\ocv O¿±n®v Xmsg hoW Xs∂ ]cn-l-kn® `mKy-\m-Y≥...-Hmtcm {]Xn-_-‘-ß-fnepw a\kpw ico-chpw Xf-cmsX apt∂-dnb \mfp-Iƒ. AXn-\nsS kln® I„-∏m-Sp-Iƒ...-F-√m-sa√mw

********************* CXv shdpw IY-b-√. Pohn-X-Øn¬ \ap°v Cu IYm-]m-{Xßsf Is≠-Ømw.

Abmƒ Hm¿Øp. A∂pw Abm-ƒ kz]v\w I≠n-cp∂p; kº∂-X-bpsS aSn-Ø-´n-ep-s≈mcp PohnXw. C∂v ]´-W-Ønse A\m-Ym-e-b-Øn\v hen-sbmcp XpI Abmƒ kw`m-h\ sNbvX Znhkw IqSn-bm-Wv. Ah-tcm-sSm∏w DuWp-I-gn-®p. Fs¥mcp kwXr]vXn... i¶-cs\ Ipdn®pw Abmƒ Hm¿Øp. Ign™ XhW \m´n¬ h∂-t∏mƒ Ip´n-°r-jvW\pw In´n-bn-cp∂p i¶-cs‚ hI NoØ-hnfn. I≈p-Ip-Sn®v aØ-\mb i¶-cs‚ hm°pIƒ°v A∂v Ip´n-°r-jvW≥ sNhn-sIm-Sp-tØ-bn-√. Nn¥-I-fn-em≠v Im¿ ss{Uhv sNøp-I-bm-bn-cp∂ Ip´n-°rjvW≥ s]s´∂v sR´n-bp-W¿∂p. i¶-cs‚ IpSn¬ \n∂ {]tZ-i-a-t√-bn-Xv? BsI amdn-bn-cn-°p-∂p. Ip´n-°r-jvW≥ Im¿ \n¿Øn ]pd-Øn-d-ßn. G°-dp-I-W-°n\v sh≈-s°´pw NXp-∏p-ambn InS∂ ÿeØns‚ apJ-—mb Gsd amdn-bn-cn-°p-∂p. cmPym-¥c \ne-hm-c-Øn-ep≈ D{K≥ Ubdn ^mw. B[p-\nI-co-Xn-Iƒ Ah-ew-_n-°p∂ Irjn-bn-S-߃. ]∂n-h-f¿Ø¬ tI{μw, ao≥ hf¿Ø¬ tI{μ-߃. A[nIw AI-se-b-√msX hntZ-i-tØ°v Ib‰n Ab-°m≥ Cf-\o¿ Sn∂n-em°p∂ h≥ ^mIv‰dn... i¶-c≥ ChnSw hn´p-t]m-tbm..-Ip-´n-°r-jvW\v HscØpw ]nSnbpw In´n-bn-√. Cu am‰-Øn\v ]n∂n¬ Bcm-Wv. BcmWv CXns‚ DS-a. DØcw Adn™v Ip´n-°r-jvW≥ ho≠pw sR´n. i¶-c≥

`mKy-\m-Y-∑mcpw Ip´n-°r-jvW-∑mcpw i¶-c-∑mcpw \ΩpsS CS-bn¬ Xs∂ Pohn-°p-∂p. Imcy-amb ZpxJ-ßfpw I„-∏m-Span-√mØ _mey-Iu-am-c-ß-fn¬ hf-cp∂ `mKy-\m-Y-∑mcpsS D≈n¬ F∂pw Acp-Xm-bva-I-fpsS temI-ap-≠m-Ipw. ]Ww thW-sa∂ Nn¥-bp-≠mIpw ]t£ [\w Gdn-bm¬ Zpcm-{Klnbpw Zp¿am¿Knbpw Bbn-t∏m-Ip-sa∂ Bi-¶bpw i‡-am-bncn-°pw. sNdp-∏-Im-esØ A√-en-√mØ PohnXw Chsc {]Xn-k‘n-Isf t\cn-Sm≥ {]m]vXn-bn-√mØhcm°n am‰p-∂p. kz¥w {]mc-_v[-ß-tfmSv a√n´v ]cm-Pbw am{Xw G‰p-hmßn a[yh¿Øn PohnXw \bn-°p∂ Ah¿ Hcn-°epw PohnXw ]q¿W tXmXn¬ Bkz-Zn-°msX IS-∂p-t]m-Ip-∂p. Ip´n-°r-jvW-∑m¿ t\sc Xncn-®mWv. Ah¿ F∂pw kmlN-cy-ß-tfmSv ]S-sh-´n-bmIpw apt∂-dp-I. GXp {]Xn-Iqe Imem-h-ÿ-bnepw Ah¿ a\-kn¬ sImfp-Øn-sh-bv°pI ip`m]vXn Nn¥-I-fm-Ipw. Hmtcm Xncn-®-Snbpw ASpØ Im¬sh∏n-\p≈ ]mT-am-°pw. CsXm∂pw Ah¿ Hcp kvIqfn¬ \n∂pw ]Tn-®-X-√. Ah¿ Aß-s\-bm-Wv. i¶-c-∑msc \ap°v kr„n-°mw; a\x-i‡n ]cn-io-e-\-Øneq-sS. Hmtcm a\p-jy\pw P\n-°p-∂Xv Htc P\n-XI LS-\tbm-sS-b-√. ]t£, A]m-c-amb hnPbw t\Sm-≥ Ign-bp∂ lm¿Uvshb-dmWv a\p-jy≥. kml-N-cyw, A\p-`-h-߃, PohnX-Im-eØv Df-fn¬ Ib-dn-°q-Sp∂ s\K-‰ohv Nn¥-Iƒ XpS-ßnb-h-sb√mw tN¿∂v DS-se-Sp-°p∂ a\-kns‚ tkm^v‰vshbdmWv i¶-cs\ t]mep-≈-hsc H∂n\pw sIm≈m-Ø-h-cm-°p-∂-


Top Business Families of Kerala - Special Xv. AXv am‰mw. i¶-cs‚ am\knI \ne AXm-bXv tkm^v‰vshb¿ H∂msI \in-∏n-®pI-f-bp-I. ]Icw A\n¬ Aw_m-\nbp-sStbm Aknw t{]wPn-bp-tStbm _n¬ tK‰vkn-s‚tbm tkm^v‰vshbdns‚ tIm∏n-sb-SpØv i¶-c≥ F∂ hy‡n-bn-te°v AXm-bXv lm¿Uvshb-dnte°v IS-Øn-hn-Sp-I. C°mcyw km[y-amsW∂v a\x-i‡n ]cn-io-e-I¿ ]d-bp-∂p. [\w B{KAXv Ah¿ \nc-¥cw km[y-am-°p-∂p-ap-≠v. CXn\v \ΩpsS ]pcm-tW-Xn-lm-k-ßln-°m-Ø-h¿ fnepw DZm-l-c-W-ß-fp-≠v. AXn-i-‡-\mb l\p-am\v kz¥w i‡nsb ]‰n t_m[yw hcpNpcp-°-am-Wv. ∂Xv a‰p-≈-h¿ hmgvØp-tºm-gm-Wv. Z£nW ]t£ [\-hm≥ kap{Zw NmSn-°-S-°m≥ l\p-am\v {]tNm-Z-\-ambXv Pmw_-hms‚ hm°p-I-ft√? a\x-i‡n ]cn-ioNqj-I-\m-sW∂ e-I¿ sNøp-∂Xpw AXp Xs∂. Im´m-f-\mb cXv\mI-cs\ a\x-i‡n ssIam‰w sIm≠v hmevaoIn at\m-`m-h-amWv al¿jn-bm-°n-bXv Ejn-am-cm-Wv. ]q¿W ka¿∏-W-ap`qcn-`mKw t]¿°p-aps≠-¶n¬ Im´m-f\pw CXnlm-k-Im-c-\m-Imw. a\-knse hne-°p-I-fpsS sI´p-Isf s]m´n-s®-dn≈-Xv. kaql \∑™m¬ \mw Hmtcm-cp-Ø¿°pw hnP-b-߃ Ic-ÿ-am°mw. hnZ-Kv[-\mb Hcp a\x-i‡n ]cn-io-e-I\v a\kv Ifnbv°mbn hn\n-tbm-Kna-Æp-t]mse hgßpw. °-s∏-Sp∂ [\w BfloNn¥-Isf am‰mw, kz]v\-ß-sf-b√ [\w B{K-ln-°m-Ø-h¿ Npcp-°-am-Wv. ]t£ [\-hm≥ bX Xs∂-bm-Wv. Nqj-I-\m-sW∂ at\m-`m-h-amWv `qcn-`mKw t]¿°p-ap-≈-Xv. [\w thW-sa∂v B{K-ln-°p-tºmgpw ]W-°m-c-t\mSv a\-kn¬ kzm¿∞-X-bn-√mØ ]p—w kq£n-°pw. [\w Hcn-°epw NoØ-b-√. [\-hm-∑m¿ NoØNn¥bpw {]hr-Ønbpw bm-fp-I-fp-a-√. kaql \∑-bv°mbn hn\n-tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ [\w Bflo-bX Xs∂-bm-Wv. kzm¿∞-X-bn-√mØ Nn¥bpw {]hrBflo-bXbm-sW-¶n¬ Ønbpw Bflo-b-X-bm-sW-¶n¬ ]Ww sIm≠v as‰m-cmƒ°v KpWw In´p∂ {]hr-Ønbpw AtX KW-Øn¬ s]Spw. [\w B¿÷n-°p-∂]Ww sIm≠v as‰mcmƒ°v Xns\ Ipdn®v Nn¥-Xp-S-ßn-bm¬ AXn-\p≈ \√ coXn-bn-ep≈ am¿KKpWw In´p∂ {]hr-Ønbpw ßfpw sXfn-™p-h-cpw. ss__nƒ Ign™m¬ G‰hpw A[nIw hn‰p-t]m-Ip∂ Hcp ]pkvXAtX KW-Øn¬ I-ap-≠v. tPm\m-Y≥ enhnw-Kvè F∂ t]cp≈ IS¬Im-°sb ]‰n-bp≈ Hcp sNdp-{K-Ÿw. s]Spw CXnse IS¬Im° IqSp-X¬ D∂-X-ß-fn¬ ]d-°m-≥ t\m°n-b-Xn\v kz¥w kaq-l-Øn¬ \n∂v {`jvS\mbn F√m IjvS-\jvS߃°pw Zpcn-X߃°p-sam-Sp-hn¬ G‰hpw D∂-X-\mbn ]d∂v hnPb{ioem-fn-X-\mbn. Kp-cphns‚ ASp--sØ-Ønb tPm\mYs‚ kz]v\-sa¥m-bn-cp-∂p? ]md-°p-≈n-eqsS ]d-°pI! Kp-cp-]-d-™p. \n\°-Xn\pw Ign-bpw. ]t£, ]md-bv°p-≈n-eqsS ]d-°p-∂-X-√ \o kz]v\w ImtW-≠Xv ]d-s∂-Øn-

135 °-gn-s™∂mWv. [\-hm-\m-Im\p≈ h-gnIƒ t¢i-I-c-am-Wv. AXp kz]v\w I≠m¬ kzm`m-hn-I-ambpw AXn-\p≈ {]Xn-_‘-߃ t_m[a\ v cq]-s∏-SpØp-I-bm-bn. D]-t_m-[-a-\- n¬ [\sØ-Ip-dn-®p≈ t]mkn-‰ohv t{]m{Km-anwKv Fßs\ IS-Øn-hnSmw? tPm\m-Y≥ enhnwKvè IS¬°m-°bv°v Kpcp-\¬Inb D]-tZiw t]mse [\hm-\m-Im-\p-≈-h-gn--Iƒ A√ \mw kz]v\w ImtW-≠-Xv. [\hm≥ Bbn-°-gn-™p≈ Zyiy-_nw-_-߃ BWv. IS¬Øo-cØv \n߃ \n¿an® dntkm¿´v `mh-\b - n¬ImWpI DSs\ t_m[-a\ -  v HmSn-hcpw bp‡n-bp-ambn. kz]v\sØ {]mcw` Zi-bn¬ Xs∂ \p≈n-°-f-bp∂ bp‡nbv°pw Imcy-ImcW hmZ-Øn\pw \nßsf Iogvs∏-Sp-Øm≥ CS-sIm-Sp-°-cp-Xv. ]Icw Cu dntkm¿-´p-Xs∂ \nc-¥cw a\x--I-Æn¬ Z¿in-°p-I. C{X-Im-e-Øn-\Iw CXp km[n-°p-sa∂v {]Xn-⁄-sN-øpI. A©p-h¿jw. ASp-Ø-\n-anjw F¥mWv kw`-hn-°p-∂-sX-∂-dn-bn√. Xo¿®-bmbpw \nß-fpsS PohnXw am‰n-a-dn-°p∂ ip`-I-c-amb Hcp kw`hw D-≠m-bn-°qsS? Hcp Imcyw {i≤-bn¬ sh°pI kZm]cm-P-b-Nn-¥-Iƒ ]pe¿Øp∂ tZmssj-IZr-°p-Ifn¬ \n∂v AIew ]men-°Ww. Ah¿ \nßf-psS hnizm-kØns‚ sIm´mcw ]d-∏n-®p-I-f-bpw. ]Icw Ft∏mgpw ip` {]Xo£ hf¿ØpI. AØcw Du¿Pw \nd™hcpsS kulrZ-h-ebw D≠m-°n-sb-Sp-°pI. temI-Ønse G‰hpw kº-∂-cmb hy‡n-I-fp-ambn kwkm-cn®v Ah-cpsS D-]-tZiw tXSp-∂Xv `mh-\-bn¬ ImWp-I. Ahsc sI´n∏nSn-°p-∂-Xpw (l-hmbv Zo]p-I-fn¬ \ne-hn-ep≈ Hcp Iu¨kn-enwKv coXn-bmWn-Xv) Ah-cp-ambn \nc-¥cw \S-°p-∂Xpw kw`m-j-W-Ønte¿s∏-Sp-∂Xpw \yØw-sNøp∂Xp-t]mepw `mh-\-bn¬ ImWmw. {ItaW kao-]-`m-hn-bn¬ CsXm-s° -bm-Ym¿∞yamIpsa∂v \n߃ hniz-kn-®p-Xp-S-ßpw. AXn\v Hcp Iu¨kn-e-dp-sStbm a\x-i-‡n-]-cn-io-e-Is‚tbm klmbw tXSmw. hnizmkw h∂p--I-gn-™m¬ , \nßfpsS hnizm-k-Øn\v Xo{h-X- h∂p Ign-™m¬ D]-t_m-[-a\ v AXp- bm-Ym¿∞y-am--°m-\p≈ am¿§-߃ tXSpw. [\m-K-a\-Øn-\p≈, [\m¿÷-\-Øn-\p≈ hgn-Iƒ D]-t_m-[-a-\- pXs∂ sh´n-sØfn-s®-Sp-°pw. Ft¥ \n߃°pw CsXm∂v ]co-£n-®p-IqsS? Xncp-h-\-¥-]pcw Bÿm-\-ambn {]h¿Øn-°p∂ sse^vsse≥ ^ut≠-js‚ sa‚dpw amt\-Pvsa‚ v, eoK¬ I¨kƒ´‚p-amb teJI≥, 54cmPy-ß-fn-embn \nc-h[n a\x-i‡n ]cn-io-e\ ]cn-]m-SnIƒ°v t\XrXzw \¬Inbn-´p-≠v. hnh-c-߃°v: 9387931188

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


GUEST COLUMN

KÃv tImfw

136

amμy-Øns‚ apdn∏mSpIƒ

tUm. -Sn.-hn.-Ip-cn-bm-t°mkv

amμy-sØ-Øp-S¿∂v apsº-ßp-ap-≠m-bn-´n-√mØ ImgvN-I-fmWv Ata-cn-°-bn¬ Ct∏mƒ Ac-tß-dp-∂Xv. {]mbw 70 Ign-™-tXmsS tPmen-bn¬ \n∂v hnc-an®v hn{ia PohnXw \bn-®n-cp∂h¿ t]mepw PohnXw apt∂m´p sIm≠p-t]m-Im≥ ho≠pw tPmen sNøm≥ \n¿_-‘n-X-cm-Ip-∂p. \ap°p am{Xw ]cn-N-b-ap≈ P\-Iob hnNm-c-W-Iƒ t]mep≈ ka-c-am¿K-߃ hsc AhnsS ImWmw. kzX{¥ hn]-Wn-sbbpw apXem-fnØ hyh-ÿn-Xn-sbbpw DZvtLm-jn-°p∂ Atacn° tkmjy-en-k-Øn-te-°mWv \oßp-∂sX∂pt]mepw tXm∂n-∏n-°p-∂-XmWv H_ma Kh¨sa‚ns‚ \b-߃. Ata-cn-°-bn¬ Xma-kn°p∂ ae-bmfnbmb tUm. -Sn.-hn.-Ip-cn-bm-t°mkv ASpØp-I≠ Cu am‰-ßsf kc-k-ambn hnh-cn-°p∂p

`q

kz-Øp-°-ƒ°v hne-°p-dhv. tÃm°v am¿°-‰ns‚ CSnhv. h¿[n® sXmgn-en-√m-bva. hmbv] e`n-°m-\p≈ IS-º-Iƒ˛ amμyØns‚ apdn-∏m-Sp-Ifn¬ I\Ø \o‰-e-\p-`-hn-°p-I-bmWv Atacn-°≥ kaq-lw. hne-°p-dhv XpS-ßn-bn´v H∂p c≠v sIm√-Øn-e-[n-I-amsb∂p ]d-bmw. hne-°p-d-hns‚ Imc-W-߃ ]e-Xm-Wv. Hcp ImcWw Dul-°-®-hSw Xs∂. CXp-aqew Hcp hoSn\v 1996\v apºp≈ hne GXm≠v 2005-˛2006 Bb-t∏mƒ Cc-´n-bm-bn. ChnSsØ Kh¨sa‚ v ]mkm-°nb Nne \nb-a-߃ CS-Xp-]£ Nmbvhv D≈-Xm-bn-cp-∂p F∂-XmWv as‰mcp ImcWw. F√mh¿°pw kz¥w hoSv D≠m-I-W-sa∂ Bi-b-am-bn-cp∂p AXn\p ]n∂n¬. AXv Chn-SsØ kmaqly kmº-Øn-ILS\bpambn s]mcp-Ø-s∏-Sp-∂-Xm-bn-cp-∂n-√. hoSv hmßp-hm≥ ]ecpw Bth-i-]q¿hw apt∂m-´p-h∂p. Ah¿°v ISw sImSpØv em`w sImøm≥ _m¶p-Ifpw NmSn-∏p-ds∏´p. Hcp \bm ss]k t]mepw sNe-hm-°msX Kh¨sa‚ns‚ klm-bhpw _m¶p-I-fn¬ \n∂p≈ IShpw sIm≠v c≠v e£w tUmf¿ hne-bp≈ hoSv hmßnb sNdp-∏°m-cp-≠v. Ht∂m ct≠m sIm√w Fß-s\-sb-¶nepsams° ]Ww Xncn®S®p. AShv \nebv°p∂-tXmsS hoSv P]vXn sNøs∏-Sp-∂p. P]vXn sNø-s∏-Sp∂ hoSp-IfpsS FÆw IqSn-bm¬ hoSp-I-fpsS hne-bn-Sn-bpw. _m¶p-Iƒ°pw hy‡n-Iƒ°pw \jvShpw IqSpw. - Ata-cn-°-°m-cs‚ BkvXn-bn¬ Hcp henb `mK-amWv kz¥w hoSv. Imen-t^m¿Wn-b, ^vtfmdnU apX-emb kwÿm-\ß-fn¬ hne h√msX CSn-™p. Fs‚ Hcp Iq´p-Im-c≥ Acntkm-W-bn¬ Xma-kn-®n-cp∂ hoSv tPmen-ÿew amdn-b-t∏mƒ hmS-Ibv°v sImSp-Øp. Abmƒ°v AXv hn¬°-W-sa-∂p-≠v. ]t£ hn‰m¬ Ipd®p sIm√w apºv Abmƒ sImSpØ Imiv Xs∂ In´ptam F∂p kwi-bw. _m¶p-I-fpsS \jvSw IqSn-bt∏mƒ Ah¿ _nkn-\-kp-Im¿°pw a‰pw ISw sImSp-°m-Xm-bn. Nne _m¶p-Iƒ s]mfn-™p. hoSp-I-fpsS hne-°p-d-hm-bn-cp∂p amμy-Øns‚ BZy e£-W-ambn R߃ I≠-Xv. Fs‚ Hcp Nßm-Xn°v hbkv 80¬ tase. `mcy°pw {]mb-am-bn. hoSv hn‰v a°-fpsS IqsS t]mbn Xma-kn-°m-\mWv πm≥. Ign™ aq∂v sIm√-ambn hoSv am¿°-‰n-ep-≠v. hn¬∏\ thKw \S-°p-hm≥

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


137

Top Business Families of Kerala - Special

]e {]mhiyw hoSns‚ hne Ipd-®p. ]s£ I®-hSw \S-°p∂n-√.

Hmlcn hn]Wn F√mw XI¿Øp Chn-SsØ Pohn-X-Øn¬ tÃm°v am¿°-‰n\v \ΩpsS \m´nep-≈-Xn-s\-°m-f-[nIw {]m[m-\y-ap-≠v. am¿°-‰ns‚ KXn Rßsf-sb-√m-h-scbpw Xs∂ {]Xy-£-amtbm ]tcm-£-amtbm _m[n-°pw. ChnsS IqSp-X¬ Bfp-Iƒ°v HmlcnI-fn¬ \nt£-]-ap-≠v. tPmen-bn¬ \n∂p hnc-an® ]e-cp-sSbpw kºmZyw \nt£-]n-®n-cn-°p-∂Xv Hm-lcn hn]-Wnbnem-Wv. 2007 HIvt‰m-_-dn¬ 14,100 IS∂ Uu tPm¨kv Bh-tdPv am¿°‰v C≥UIvkv ˛7000¬ Xmsg hsc CSn-™p-t]m-bn. 70 hb v Ign™v hn{i-a-Po-hnXw \bn-°p-hm≥ Xocp-am-\n® Fs‚ ]e Iq´p-Imcpw ho≠pw tPmen sNøp-hm≥ Xocp-am-\n®p. ae-bm-fn-Ifpw C¥y-°mcpw BsI kzØn¬ 50 iX-am\w \jvS-s∏-´mepw henb Ipg-∏-an√msX Pohn-t®°pw. ImcWw Ah¿°v Ipd-s®ms° kºm-Zy-ap≠m-Ipw. Ipd™ sNehn¬ Pohn°m\pw Adnbmw. F∂m¬ CsXm-∂p-an-

°p-hm≥ \S-°p∂ Nne {]h¿Ø-\-߃. dn®vau-≠n-ep≈ C¥y-°m¿ ]e klm-b-ßfpw sNøp-∂p-≠v. Ign™ RmbdmgvN Ip¿_m-\bv°p tijw Hcp sUkvIn\p Np‰pw Ipsd Bfp-Iƒ \n¬°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. sXmgn-en-√m-Ø-h¿°v AhnsS hnh-c-߃ sImSp-°mw. Ah¿ tPmen I≠p-]n-Sn-°phm≥ klmbn-°pw. Ah-cpsS tkh\w kuP\yam-Wv.

_pjv \ΩpsS Iq´p-Im-c≥, H_m-atbm? Cdm°v bp≤hpw hntZi \b-Øn¬ ImWn® Al-¶mchpw sIm≠m-bn-cn°mw _pjns\ C¥y-°m¿°v ]Yy-a-s√∂p tXm∂p∂p. F∂m¬ H_m-a-bpsS ]e {]hr-Øn-Ifpw Ata-cn°-bpsS am{Xw Xm¬∏cyw t\m°n-bm-Wv. hmWn-Py-Øn\v kzX{¥ hn]Wn thWw F∂v cmPym-¥c Xe-Øn¬ DZvtLmjn-°p-∂p-s≠-¶nepw ChnsS hmXn-ep-Iƒ sIm´n AS-bv°pIbmWvv. t\gvknwKv cwKØv Bfp-Isf hcp-Øp-∂Xv c≠v sIm√-ambn an°-hmdpw \n¿Øn-sh-®n-cn-°p-∂p. F®v-˛1 _n hnk-Iƒ X¬°mew am‰n-sh-®ncn-°p-∂p. Iw]yq-´¿ cwKØpw a‰pw hntZio-bsc FSp-Øm¬ B Iº-\nIƒ°v Kh¨sa‚ v klm-bw In´p-I-bn-√. kmº-Øn-Icw-KsØ hf¿∂p-h-cp∂ i‡n-tI-{μ-ßsf A¬∏w `b-∏m-tSm-SpIq-Sn-bmWv Ata-cn° t\m°p-∂-Xv. H_m-abpsS {]kw-K-ß-fn¬ CXv hy‡-am-Wv. C¥ysb t]sc-SpØp ]d™v C¥y-bp-ambn a¬k-cn-°m≥ Xbm-dm-I-Wsa∂v Ata-cn-°-°msc DZvt_m[n-∏n-°p-I-bmWv.

C\nbpw Ifn®p \S-∂m¬ icn-bm-In√ Fs¥-¶nepw ]Wn°p t]mtb ]‰q...

amμy-Øns‚ Imc-W-߃

√mØ Ata-cn°-°m-sc {]iv\w h√msX _m[n-°pw. Hmlcn hn]-Wnbnse CSnhv ImcWw Hcphn[w F√m CS-Ø-c-°m-cp-sSbpw ]W-°m-cp-sSbpw BkvXn-bn¬ Imcy-amb Ipdhv h∂n´p≠v. temI-Ønse h≥InS [\n-I-cn-sem-cmfpw- henb \nt£-]-{]-am-Wn-bp-amb hmd≥ _ps^°pw henb \jvSw kln-t°-≠n-h-∂p. At∏mƒ ]ns∂ a‰p-≈-h-cpsS Imcyw ]dtb-≠-Xpt≠m? P\-Iob hnNm-c-W-Iƒ tIc-f-Øns‚ am{Xw IpØ-I-bmsW∂v hnNm-cn-t°-≠. \jvSw ]‰nb Hml-cn-bpS-a-Iƒ Atacn-°≥ C‚¿\m-j-W¬ {Kq∏v F∂ Iº-\n-bpsS amt\-P¿ amcpsS hoSp-I-fn¬ PmY-bmbn t]mbn Ip‰-]{Xw hmbn®pw `ojWn apg-°nbpw {]Xn-tj[w {]I-Sn-∏n-®pht{X.

sXmgn-en-√mbva Hcp sIm√w apºp hsc ChnsS ]e kwÿm-\-ß-fnepw shdpw 4˛5 iX-am\w Bbn-cp∂p sXmgn-en-√m-bva. Ct∏mƒ 8.5 iX-am-\-am-bn-cn-°p-∂p. Nne-bn-S-sØms° 10-˛12 iX-am\w hsc Bbn-´p-≠v. R߃ Xma-kn-°p∂ dn®vau≠v Hcp CSØcw \K-c-am-Wv. Chn-sS-Øs∂ Ce-Ivt{Sm-WnIv km[-\߃ hn¬°p∂ k¿Iyq´v kn‰n F∂ ÿm]-\-Øn¬ 1500 tPmen-°msc ]ncn-®p-hn-´p. sP≥h¿Øv F∂ C≥jpd≥kv Iº-\n-bn¬ \n∂v 500 t]sc ]d-™-b-®p. Cu c≠v Iº-\n-Ifnepw [mcmfw ae-bm-fn-Iƒ D≠m-bn-cp-∂p. tPmen t]mb-hcn¬ Nne¿°v thsd tPmen In´nbn´p-≠m-Imw. thsd tPmen In´mØ F®v-˛1 _n hnk-°m¿ XncnsI \m´n¬ t]mIp-∂p≠v. ChnsS Rß-fp-sS-sbms° hoSp-I-fn¬ A¬∏m¬∏w dn∏-b¿ tPmen sNøp∂ Hcm-fmWv tIm{I≥. Hcp sIm√w apºv tIm{Is\ In´-W-sa-¶n¬ hfsc apºp Xs∂ ]d™v ]e {]mhiyw Hm¿an-∏n-°-Ww. Ipd®v Znhkw apºp tIm{I≥ Ctßm´v hnfn®v h√ tPmen-bp-apt≠m F∂v At\z-jn-°p-∂p≠m-bn-cp-∂p. apsºms° henb Xnc°v D≠m-bn-cp∂ ]m¿°nMv tem´p-Iƒ Hgn-™p-In-S-°p-∂p. tjm∏p-I-fn¬ P\w Ipd-hv. Ata-cn-°-bn¬ saUn-°¬ cwKsØ sNe-hp-Iƒ hln°p-∂Xv `qcn-`m-Khpw C≥jp-d≥kv Iº-\n-I-fm-W-t√m. \s√mcp `mKw Bfp-Iƒ°pw saUn-°¬ C≥jp-d≥kv In´p∂Xv sXmgn-ep-S-a-bn¬ \n∂m-Wv. tPmen t]mbm¬ C≥jpd≥kpw C√m-Xm-Ipw. Npcp°w Nne ÿe-ß-fn¬ sXmgn-en√m-Ø-h¿ sIme-]m-X-I-ß-fn-te°pw a‰p Ip‰-Ir-Xy-ß-fnte°pw Xncn-™-Xmbpw hm¿Ø-I-fp≠v. s{^Uo amIv F∂ Iº-\n-bpsS Xe-h≥ CubnsS Bfl-lXy sNbvXXv Hcp henb hm¿Ø-bm-bn-cp-∂p. sXmgn-en-√mbva aqew IpSpw-_Ønepw kaq-l-Ønepw D≠m-Ip∂ Imins‚ _p≤n-ap-´n-\-∏pdØv hy‡nsb AXp a‰p ]e Xc-Ønepw _m[n-°p-∂p-s≠∂mWv Fs‚ Hcp at\m-tcm-K -hn-Z-Kv[-\mb Nßm-Xn-bpsS A`n-{]m-bw. ]cm-P-b-t_m-[hpw A]-I¿j-Xm-t_m-[hpw hy‡n-Xz-Øn\p Xs∂ CSn-hp-≠m-°p-a-s{X. Ata-cn-°-°m¿ kμ¿`-Øn-\-\p-k-cn®v Db-cp-∂-Xns‚ Hcp \√ DZm-l-c-W-amWv ChnsS sXmgn-en-√m-Ø-hsc klm-bn-

hoSp-I-fpsS hne-°p-dhv _m¶p-I-sfbpw _nkn-\-kp-I-sfbpw _m[n-®p-sh∂v apºv kqNn-∏n-®p-ht√m. ISw sImSp-°epw hmßepw hfsc Ipd-™p-t]m-bn. AtXm-Sp-IqSn {]iv\w Pohn-X-Øns‚ F√m Xpd-I-sfbpw _m[n-®p. sXmgn-en-√m-bvabpw h¿[n-®p. \ΩpsS \m´nse coXnbn¬ \n∂p hyXy-kvX-ambn Chn-SsØ Pohn-X-ssien ISw-hmß-en¬ A[n-jvTn-X-am-bn-´p-≈-Xm-Wv. Chn-SsØ kmº-Øn-Iÿm-]-\-ß-fp-sSbpw hy‡n-I-fp-sSbpw Aan-X-amb ]W-s°mXnbpw amμy-Øns‚ Imc-W-ß-fn¬ s]Sp-∂p. Hcp ]W-bm-[m-cØns\ `mKn®v 100Dw 1000hpw t]¿°v hn‰m¬ IqSp-X¬ em`hpw IΩo-j\pw D≠m-Ipw. hmßp∂ ÿm]-\-ß-fp-sSbpw hy‡n-I-fp-sSbpw Adn-hn¬ \n∂v B[m-c-Øns‚ aqey-sØ-∏‰n-bp≈ ]e Imcy-ßfpw ad®p sh°p-hm\pw ]‰pw. em`Øn\p th≠n ]Ww apS-°p-hm≥ klm-bn-°p∂ ]e ÿm]\-ßfpw shdpw No´p-Iƒ sIm≠p-≠m-°nb s]m≈ aμnc-ßfm-bn-cp-∂p. AXn-sem-∂m-bn-cp∂p amtUm^v F∂ blqZ hwi-Ps‚ ÿm]-\w. s]mfn-™-t∏mƒ iX-tImSn tUmf-dp-IfpsS \jvSw. Ata-cn-°-bnse ]e henb ]W-°mcpw tlmfnhpUv Xmc-ßfpw CXn¬ s]´p-t]m-bn. a‰p ]e cwK-ß-fnse∂ t]msetbm AXn-e-[n-I-am-bnt´m blq-Z-hw-i-°m-cmWv kmºØn-I-cw-KØpw tase-°n-S-bn-ep-≈-h¿. Cu amμy-Øn\p ImcWw Ah-cm-sW∂p ]d™v P\-tcm£w Ah¿s°-Xnsc Db¿t∂-°p-sa∂v Nne¿ °v Bi-¶-bp-≠v. h≥InS Iº-\nIfpw kmº-Øn-I-hn-Z-Kv[cpw sk\-‰¿ tUmWn-s\-t∏m-sebp≈ P\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw Hs° tN¿∂p≈ HØp-I-fn-Ifpw Cu \mi-Øn\p hgn-sX-fn-®n-´p-≠v.

Ncn-{Xw Bh¿Øn-°ptam? B`y-¥c bp≤-Øn\p tijw 1873 apX¬ Hcp \o≠ kmº-Øn-I-am-μy-ap-≠m-bn-cp-∂p. AXn\p tijw 1907-ep-≠mb amμy-Øn¬ _m¶p-Iƒ Iq´-tØmsS s]mfn-™p-t]m-bn. 1929¬ Hcp henb XI¿® (t{K‰v Un{]-j≥) Cu cmPysØ sRcp°n. Zmcn-{Zyhpw IjvS-∏mSpw P\-ßsf h√msX _p≤n-ap-´n-®p. 1973epw 1987epw Hmlcn hn]Wn h√msX CSn-™p-t]m-bn. A∂p R߃ Chn-sS-bp-≠m-bn-cp-s∂¶nepw AXns‚ sISp-XnIƒ t\cn¬ A\p-`-h-s∏´ Hcp Hm¿a tXm∂p-∂n-√. 2002-HmsS C‚¿s\‰v Iº-\n-I-fpsS Im‰v t]mbn. Rß-fn¬ ]e¿°pw Ipsd Imiv \jvSw h∂p. F∂mepw AXv P\-Po-hn-XsØ C∂-sØ-t∏mse _m[n-®n-cp-∂n-√.

Ab¬°m-cn-Iƒ XΩn-ep≈ kwkm-c-amWv. ""Rm≥ F√m Znhkhpw ssZh-Øn-t\mSv {]m¿∞n-°p∂p-≠v, Fs‚ a°ƒ°v [mcmfw sFizcyw D≠m-I-s´-sb∂v. F∂m-et√ Ah¿ \Ωsf IqSp-X¬ klm-bn°q''. ""Fs‚ tN®o, AXnepw t`Zw ssZh-Øn-t\mSv \Ωsf t\cn´v klm-bn-°p-hm≥ th≠n At]£n-°p-∂-Xt√? _m¶p-Iƒ°v sImSpØ ]Ww GXm-bmepw Dt±-in® coXn-bn¬ sNe-h-gn-°-s∏-´n-√. ]n∂oSv ]Ww ASbv°p-hm≥ _p≤n-ap-´p-∂-hsc t\cn´v klm-bn-°p-hm-\p≈ ]cn]m-Sn-Iƒ sIm≠p-h∂p. CXn\mbn 27500 tImSn tUmf-dns‚ ]≤-Xn-bmWv sIm≠p-h-∂-Xv. ]eni \nc°v ]e {]mhiyw Ipd-®p. kmº-Øn-I -ÿm-]-\-ß-fpsS klm-b-Øn\v 70000 tImSn hI-bn-cp-Øn. _p≤n-ap-´n-emb kwÿm\ Kh¨sa‚pIƒ°v tI{μ Kh¨sa‚ v klmbw sImSp-°p-hm≥ ]cn-]m-Snbn-´p. ]m∏-cm-Ip-hm≥ t]mIp∂ ]e henb Iº-\n-Isfbpw Kh¨sa‚ v klm-bn-®p. 3.6 e£w tImSn tUmf-dns‚ Hcp henb _P‰mWv Ata-cn-°≥ Kh¨sa‚ v CubnsS ]m m°n-b-Xv.

IS-Øn¬ apßnb PohnXw H_m-ab - psS `c-WØ - n¬ 100 Znhkw Ign-™n´pw Imcy-߃ sa®-s∏-´p-sh∂p ]d-bm-dm-bn-´n-√. {]kn-U‚n\pw a‰p ]e¿°pw ip`m-]X v n-hn-izm-ka- p-≠.v F¶nepw Npcp-ßnb ]£w c≠v sIm√w IqSn Ign-™ns´ am‰w I≠p-Xp-Sß - q F∂mWv A\p-am-\n-t°≠Xv. apsºm-cn-°¬ _n¬ tK‰vkv ]d-bp-Ib - p-≠m-bn. ""CXp-hsc Ata-cn° temI-Ønse G‰hpw i‡n-bp≈ cmPy-am-bn-cp-∂p, C\n apX¬ i‡n-bp≈ cmPy-ßf- n¬ H∂p am{X-am-bn-cn-°pw.'' D]-t`m-Kh - k - X v p-°ƒ G‰-hp-a[ - nIw Zp¿hybw sNø-s∏-Sp∂ cmPyamWv Ata-cn-°. Chn-sS-bp-≈h - ¿ IS-Øn¬ apßn-bmWv Pohn-°p∂-X.v an® kºmZyw hfsc Ipd-hpw. Cu kz`m-hhpw kwkvImchpw amtd-≠n-bn-cn-°p-∂p. kmº-Øn-Iÿ - m-]\ - ß - f- psS {]h¿Ø\-co-Xn-bnepw am‰w htc-≠X - p-≠.v Aan-Xe - m-`Ø - n\p th≠n-bp≈ Hm´-Øn\v ISn-™m-Wn-tS-≠n-hc- pw.

a‰p Nne {]iv\-߃ CS-bv°nsS ssN\bpw Ata-cn-°sb sNmdn-bp-∂p-≠v. cmPym-¥c \mWb am\-Z-WvU-ambn tUmf-dn\p ]Icw thsd GsX¶nepw Id≥kn thW-sa-∂mWv Hcp Bh-iyw. Ata-cn°- Cd-°p∂ IS-∏-{X߃ [mcm-f-ambn hmßn-°q-´p∂ Hcp cmPy-amWv ssN\. Ata-cn-°-bpsS kmºØn-I-{]iv\w aqew IS-∏-{X-ß-fn¬ \nt£-]n-®n-cn-°p∂ Xß-fpsS ]Ww In´m-XmIptam F∂ `bw Ah¿ Ata-cn-°sb Adn-bn-°p-∂p-≠v. Ata-cn° Kh¨sa‚ns‚ ]pXnb kmº-ØnI ]cn-jvIm-cß-tfm-sSm∏w Iº-\n-I-fpsS ta¬ Kh¨sa‚ns‚ \nb-{¥-Wßfpw Iq´n-bn-´p-≠v. CubnsS P\-d¬ tamt´m-gvkns‚ Xehs\ Kh¨sa‚ v CS-s]´v am‰p-I-bp-≠m-bn. kzImcy ÿm]-\ßfn¬ DS-a-ÿm-h-Imiw FSp-°p-∂Xpw Ahsb \nb-{¥n-°p∂Xpw CXp-hsc Kh¨sa‚ns‚ Npa-X-e-I-fn¬ s]´n-cp-∂n-√. kzX{¥ hn]-Wn-sbbpw apX-em-fnØ hyh-ÿn-Xn-sbbpw DZvtLm-jn-°p∂ Ata-cn° tkmjy-en-k-Øn-te-°mtWm \oßp-∂Xv? henb klmb ]≤-Xn-Ifpw IΩn _P‰pw sIm≠v cmjv{SØns‚ ISw h¿[n-°pw. Id≥kn A®-Sn-®n-dt°-≠n-h-cpw.tUm-f-dns‚ hne Ipd-bpw. \mWy-s∏-cp∏w h¿[n-°pw. F√m-‰nep-ap-]cn hcpw Xe-ap-dbv°v h√mØ kmº-Øn-I-`mcw hcp-Ønsh-°p-Ibpw sNøpw. CsXm-s°-bmWv ChnsS N¿®sNø-s∏Sp∂ Imcy-ß-fn¬ Nne-Xv. sXc-s™-Sp∏v {]Nm-c-W-Ønepw {]kn-U‚m-b-Xn\p tij-ap≈ {]hr-Øn-I-fnepw H_m-a-bpsS ssien°v ]g-b-Xn¬ \n∂v hyXym-khpw hyXn-cn-‡-X-bp-ap-≠v. ]t£ D]-tZ-i-Icpw a{¥n (sk-{I-´-dn)-amcpw CXn\p apºp≈ Kh¨sa‚p-I-fn¬ D≠m-bn-cp-∂-h¿ Xs∂-bm-Wv. Cu \miw apgp-h≥ D≠m-°nb hy‡n-Ifpw kmº-Øn-I-ÿm-]-\-ßfpw Xs∂-bmWv {]Xn-hn-[n-Iƒ \n¿tZ-in-°p-∂-Xpw. B \nebv°v Imcy-߃ s]s´∂v ]q¿W-ambn icn-s∏-Sp-sa∂v Bin-°p-hm≥ hI-bn-√. klmbw In´-W-sa-¶n¬ Aan-X-amb t_mWkv ]mSns√∂v ]d-™-t∏mƒ, F¶n¬ Iº\n ]m∏-cm-bmepw th≠n-√, klmbw th≠ (t_m-Wkv hnSn-√) F∂v ]nSnhmin Im´n-b-hcmWv Nne Iº\n Xe-h-∑m¿. Cß-s\-sbm-s°-bm-sW-¶nepw Hcp-hn[w F√m Imcy-ßfnepw Hcp ASn-Ø-dbpw Nn´-bp-ap≈ \mSmWv Ata-cn-°. hn`h-k-ar-≤n-bnepw Ata-cn° tase-°n-S-bn¬X-s∂. AXp-sIm≠v A\p-`-h-ß-fn¬ \n∂v ]Tn®v ho≠pw Cu cmPyw Imew-sIm≠v temI-Ønse Hcp apJy kmº-ØnI Nme-I-i-‡n-bmbn XpScp-sa-∂p-X-s∂-bmWv tXm∂p-∂-Xv.

]cn-lmcw h√-Xp-apt≠m? Kh¨sa‚pw k¿°m¿ ÿm]-\-ßfpw {]iv\-]-cn-lm-cØn\v ]e \S-]-Sn-Ifpw FSp-Øn-´p-≠v. {]kn-U‚ v _pjv NnesX√mw XpS-ßn-sh-®p. AXn\p tijw H_ma h∂-t∏mƒ ho≠pw ]pXnb Nne ]≤-Xn-Iƒ sIm≠p-h-∂n-´p-≠v. 787-00 tImSn tUmf-dmWv BZyw sNe-hm-°p-hm≥ Xocp-am-\n-®-Xv. hoSns‚ ISw AS-bv°p-hm≥ hy‡n-Iƒ°p Ign-bm-ØXpw _m¶p-Iƒ ISw sImSp-°p-hm≥ aSn-Im-Wn-®-Xp-am-bn-cp∂p BZy-ambn I≠ {]iv\w. klm-b-ambn h≥ XpI-Iƒ _m¶pIƒ°v sImSp-°p-hm≥ Kh¨sa‚ v Xocp-am-\n-®p. _m¶p-Iƒ B ]Ww hmbv]-bmbn P\-ß-fn-se-Øn-°p-sa-∂mWv hnNm-cn®n-cp-∂-Xv. Cu ]≤Xn ]pdØp h∂-t∏mƒ Ft∂mSv Hcp Iq´pIm-c≥ tNmZn-®p. ""Cu ]Ww t\cn´v P\-߃°v sImSp-°p-∂Xt√ \√Xv?'' Rm≥ AΩ ]d™ Hcp IY Hm¿an-®p. c≠v

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


I T & C O M M U N I C AT I O N

sF.‰n. & Iayq-Wn-t°-j≥

138

P\-Io-b-ambn-

BUw-_c t^mWp-Iƒ ssk\p¬ B_n-Zo≥ _nkn-\kv Iayq-Wn-t°-j≥ Unssh-kk - n¬ Kth-jWw \S-Øp∂ ÿm]-\a- mb sskt{_mknkv sSIvt\m s- km-eyq-j≥kv ss{]h‰v enan-‰U - ns‚ amt\-PnwKv Ub-dI - ‰v d- mWv teJ-I≥

IogvPoh-\-°m-cs‚ ssIøn-en-cn-°p∂ ap¥nb sam_o¬ t^m¨ I≠v s\‰n Npfn-°≠. tImSoiz-c-∑m-cp-sSbpw h≥InS _nkn-\-kp-Im-cp-sSbpw ]°¬ am{Xw BUw-_c t^mWp-Iƒ I≠n-cp∂ Imew Ign-™p. BUw-_c t^mWp-I-fnepw C∂v P\m-[n-]-Xy-amWv. GsXmcp km[m-c-W-°mc\pw _nkn-\kv t^m¨ kz¥-am°mw F∂ coXn-bn-te°v Imcy-߃ amdn-°-gn™p. D∂X kuI-cy-ßfpw tkh-\-ßfpw hfsc Ipd™ sNe-hn¬ km[m-c-W°m¿°pw {]m]y-am°pI F∂-Xm-Wv C∂sØ BtKmf _nkn-\kv \bw. CXn\p-Zm-l-c-W-amWv km[m-c-W-°m¿°n-S-bn¬ hnπhw kr„n® Sm‰-bpsS \mt\m ImdpIƒ. hne IqSnb {]oanbw tamU-ep-Iƒ \ne-\n¿Øn-s°m-≠p-Xs∂ _nkn-\kv t^mWp-I-fn¬ hne Ipd™ C°-tWm-anIv tamU-ep-Iƒ hn]-Wnbnse-Øn-°p-I-bmWv hnhn[ Iº-\n-Iƒ. F®v.‰n.-kn, kmwk-Mv, sF ta‰v, F®v.] - n, ]mw (palm), t\m°nb XpS-ßnb Iº-\n-Iƒ Cu coXn ]co-£n®p XpS-ßn-b-tXmsS hne Ipd™ _nkn-\kv Unssh-kp-Iƒ hn]-Wn-bn¬ {]h-ln-°p-Ibm-Wv. 2008 HmsS t•m_¬ am¿°-‰n-te°v _nkn-\kv t^mWp-I-fpsS s]cp-a-g-bm-Wp-

F®v.‰- n.kn S®v t{]m-˛2

km[m-c-W-°m-c\pw {]m]y-am-Ip∂ BUw-_c t^mWp-Iƒ Iº-\n-Iƒ hn]-Wn-bn-se-Øn®-tXmsS BUw-_c t^mWp-Iƒ IqSp-X¬ P\-Io-b-am-Ip-I-bm-Wv. {]apJ Iº-\n-I-fpsS Nne ]pØ≥ Xmc-ßsf Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wn-hnsS CXns‚ Hcp henb t]mcm-bva.≠m-b-Xv. Hcp Uk-t\mfw kvam¿´vt^m¨ \n¿am-Xm-°-fmWv _nkn-\kv t^mWp-I-fpCw{]kv sNøn-°m≥ ambn hn]Wn ]nSn-°m-s\-Øn-b-Xv. _nkn\kv t^mWp-Iƒ°v `oj-Wn-bmbn Cw{]-j≥ BUw-_c t^mWp-Ifpw hn]-Wnbn-seD]-tbm-Kn-°p-∂-sc∏‰n \s√mcp Øn-s°m-≠ncp∂p. sNdp-InS _nkn-\-kpCw{]-j≥ D≠m-°m≥ t]m∂ Hcp Im¿ t]mepw _nkn-\kv t^mWp-I-fnUnsshkv Xs∂-bmWv kmwkwMv te°v A]vtU‰v sNøp∂p F∂-XmWv Cw{]-j≥ F∂ Imcy-Øn¬ kwi-b2009s‚ {]tXyIX. BtKmf km-º-Øn-Ian-√. sskUn-te°v ^vfn∏v sNømamμyw t]mepw Cu s{S≥Uns\ Imcyhp∂ Cu tamUen¬ QWERTY ambn _m[n-®n-´n√s{X. Iot_m¿Uns\ IqSmsX S®v kv{Io≥ ªm°v s_dn, t\mIn-b XpS-ßn-b kt∏m¿´pw D≠v F∂-XmWv G‰hpw Iº-\n-Iƒ ]pXp-]p-Ø≥ henb {]tXy-I-X. kmt¶- X n- I - h n- Z ybpw S®v kv{Io\ns‚ kuI-cy-ßfpw I¨IpBcm-[-I-scbpw fn¿°p∂ Unssk-\p-IQWERTY fp-am-bmWv D]-t`m-‡mIot_m¿Uv °-fpsS a\w-Ih - c- p-∂s- Xt{]an-I-sfbpw ¶n¬ sh¿Sp(vertu) Htc-k-abw t]mep≈ C‚¿\m- j "Cw{]kv' sNøn-°m≥ W¬ {_m≥Up- I ƒ km[n-°pw hn[-amWv hne IqSnb cXv\ I√pCXns‚ cq]-I¬∏\. Ifpw teml- ß fpw 190 Fw._n Ct‚W¬ t^mWn¬ D]- t bm- K nsaΩ-dnbpw 16 Pn_n ®mWv tImSo-iz-c∑ - m-cpsS hsc saΩdn Im¿Uv a\kp Iog- S °p- ∂ - X v . kt∏m¿´p-ap≈ CXn¬ 10,000 cq] apX¬ e£3 Pn, ªq SqØv, FUvPv, ߃ hsc hne hcp∂ Pn]n-Fkv, bpF-kv_n hnhn[ td©p-I-fn-ep≈ XpS-ßn-b-hbpw _nkn-\kv t^mWp-Iƒ kt∏m¿´v sNøp-∂p. e`y-am-b-Xn-\m¬ Hmtcm 240x400 ]nIvk¬ hn`m-KØnep-≈-h¿°pw sdk-eq-j≥ D≈ S®v Ah¿°- \ p- t bm- P y- a mkv{Io≥ 256k If-dp-Iƒ bh sXc- s ™- S p- ° m\¬Im≥ ]cym-]vXa- m\p≈ kuI- c y- a mWv Wv. 3.15 saKm ]nIvk¬ _nkn-\kv t^mWp-Ikt∏m¿´v sNøp∂ ImafpsS Cu {]fbw aqew d-bn¬ 2048 x 1536 km[y-am-Ip-∂X - v. ]nIvk¬ sdk-eq-j-\nBcpsSbpw a\w-Iep≈ Nn{X-߃ h-cp∂ Bdv tamU-ep-IF®v.‰- n.kn kv\m∏v ]I¿Øp-hm-\m-Ipw. fmWv 2009s‚ XpS-°aq∂v aWn-°q¿ Øn¬ Xs∂ kmwkMv tSm°vssSamWv _m‰dn°v tijn-. am¿°-‰n-se-Øn-®ncn-°p-∂Xv. Cu cwKsØ AXn-Im-b≥am-cmb F®v.-‰n.kn 2009s\ hc-th-‰Xv HTC Touch B\®-¥-tØmsS Pro2, HTC Dream, HTC Snap XpS- ß nb A 177 Xmc-ß-fp-am-bmWv. kuI-cy-߃ sIm≠pw `wKn-tb-dnb cq]-I¬∏\ sIm≠pw {it≤Izth¿´n (QWERTY) Iot_m¿Uns‚ b-cmb F®v.-‰n.kn a‰v sam_o¬ Iº-\n`wKn-bmb Atd©vsa‚pw efn-X-amb cq]Iƒ°v Unssh-kp-Iƒ \n¿an-®p-sIm-Sp-°pI¬∏-\bpw kmwkMv A177s\ at\m-l-cn∂-Xn¬ {]apJcmWv. Ct∏mƒ Ch¿ bm-°p-∂p. Iot_m¿Unse If¿ t\cn´mWv XßfpsS \qX\ Unssh-kp-I]mt‰Wpw hep-∏-ta-dnb _´-Wp-Ifpw ƒ hn]-Wn-bn-se-Øn-°p-∂-Xv. 2.2 C©v If¿ TFT kv{Io\pw IqSn tNcp-tºmƒ BsI-°qSn Ip™≥ em∏vtSm∏v Hcm-\-®-¥-amWv CXn-\p-≈-Xv. s^{_p-hc- n-bn¬ Ah-Xc- n® HTC Touch 29 s\‰v h¿°p-I-fn¬ {]h¿Ønpro-2s\ ^vfn∏v sNbvXm¬ Ip™≥ °p∂ Cu tamU¬ Pn.-]n.-B¿.-F-kv, em∏vtSm-∏n-s\-t∏mse tXm∂n-°pw. 3.6 FUvPv, ªqSq-Øv, bpFkv_n C©mWv Chs‚ Db-cw. henb kv{Io≥ Iayq-Wn-t°-‰¿ XpS-ßn-bh kt∏m¿´v ^vfn∏v sNbvXv am‰p-tºmƒ ImWp-∂Xv sNøp-∂p. 3 Pn, hb¿ekv em≥ A{X-Xs∂ hep-∏-ap≈ `wKn-tb-dnb Io XpS-ßn-bh kt∏m¿´v sNøm-ØXmWv

z

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

kmwkßv Cws{]-j≥

t_m¿Um-Wv. 480X800 sdk-eyq-j-\p≈ kv{Io\n¬ angn-th-dnb Unkvtπ e`y-am-Wv. CXns\ S®v kv{Io\mbpw D]-tbm-Kn-°m-\m-Ipw. lm≥Uv ssd‰nwKv Xncn-®-dn-b-¬, S®v kqw _m¿, Hmt´m-sdm-t´-j≥ XpS-ßn-bh CXns‚ {]tXy-I-X-bm-Wv. ªqSq-Øv, hb¿ekv em≥, 3Pn, FUvPv, Pn.-]n.-B¿.Fkv XpS-ßn-bh kt∏m¿´v sNøp∂p. 3.15 saKm-]n-Ivk¬ Imad D]-tbm-Kn®v 2048X1536 ]nIvk¬ hsc Izmfn-‰n-bp≈ Nn{X-߃ ]I¿Øm-\m-Ipw.

BIm-c-`w-Kn-tbmsS F®v.-‰n.kn kv\m]v ªm°vs_dn t_mƒ Uns‚ cq]-`w-Kntbm-sS-bmWv F®v.-‰n.kn kv\m]v sam_o¬ t{]an-Isf tXSn-sb-Øp-∂-Xv. S®v kv{Io≥ Cs√-¶nepw kuI-cy-{]-Z-ambn {Iao-I-cn-®ncn-°p∂ QWERTY Iot_m¿Un-eqsS F®v.‰n.kn _nkn-\-kp-Im-sc-bmWv Cu tamUen-eqsS e£y-an-Sp-∂-sX∂v hy‡-am-Wv. C sabv¬, C≥ v satk-PnwKv XpS-ßn-bhbv°v Cu tamU¬ IqSp-X¬ Du∂¬ \¬Ip-∂p. 16 Pn._n hsc FIvtÃ-W¬ saΩdn CXn¬ kt∏m¿´v sNøp∂p. Pn.-]n.F-kv, Pn.-]n.-B¿.-F-kv, FUvPv, 3Pn, 2Pn, hb¿ekv em≥, ªqSqØv XpS-ßn-bh kt∏m¿´v sNøp∂ Cu tamU-en¬ F´c aWn-°q¿ hsc tSm°vssSw e`n-°p∂ IcpØ≥ _m‰-dn-bm-Wp-≈-Xv. hcm-\n-cn-°p-∂Xv _nkn-\kv tamU-ep-IfpsS Hcp {]fbw Xs∂-bm-Wv. ]e Iº-\nIfpw Xß-fpsS ]pØ≥ Xmc-ßfpsS hchv {]Jym-]n-®p-Ig- n-™p. 2009 Ah-km-\t- Øm sS _nkn-\kv t^mWp-If - psS temIØv hen-sbmcp t]mcm-´Øn\m-bn-cn°pw \mw km£yw hln-°m≥ t]mIp-∂X - v. (A`n-{]m-b߃ Adn-bn-°pI mysainu@gmail.com, t^m¨: 9895081493)


139

Top Business Families of Kerala - Special

hnPb am¿K-ß-fp-ambn kPohv \mb¿

]pXnb e£y-Øn-te°v

ssI]n-Sn-®p-b¿Ønb skan-\m¿ Ime-ß-fmbn XpS-cp∂ Nn¥-I-sfbpw hnizm-k-ßsfbpw \yqd¬ Xe-Øn¬ imkv{Xo-b-ambn ssIImcyw sNøp∂ kPohv \mb-cpsS skan-\m¿ {it≤-b-ambn [\w \yqkv _yqtdm

F\n°v F¥mWv th≠Xv? Pohn-XØ - n¬ Gsd apt∂-dn-bn´pw Cu tNmZyw Ae-´n-s°m-≠n-cn-°p-∂hsc XnI®pw Xr]vXn-s∏-SpØp∂Xmbn-cp∂p cmPym-¥c hnPb ]cn-io-eI - \pw {KŸ-Im-c\ - p-am-b- kPohv \mb¿ ASp-ØnsS sIm®n-bn¬ kwL-Sn-∏n® ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn.- Nn¥-Ifnepw hnizm-kß - f - nepw hsc ASn-apSn am‰w hcpØn ]pXn-sbmcp XpS-°Ø - n\v hgn-ac- p-∂n-Sp-Ib - m-bncp∂p make your mind recession proof F∂ in¬∏-im-e. Htc kmlN-cy-ßfpw Ah-kc- ß - fpw e`n-®mepw Nne¿ am{Xw ITn\m-[zm\w sNøp-∂h-tc-°mƒ hnP-bn-°p-∂X - n\p ]n∂nep≈ cl-ky-߃ A\m-hc- Ww sNøp-∂X - m-bn-cp∂p 10 aWn-°q-dntesd \o≠ ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn. \mw ImWp∂ Cu tem-IØv ÿnXn sNøp∂ kIe Ncm-N-cßfpw Hcn-°epw \in-°mØ Du¿PØns‚ Dd-hn-S-am-sW∂pw kz¥w Nn¥-Iƒ t]mepw Db¿∂ -X-cw-KØ -- nep≈ Du¿P cq]-am-sW-∂p-ap≈

bmYm¿∞yw a\-kn-em-°n-bm¬ {]bXv\w sIm≠v Nn¥-If - n¬ t]mepw am‰w hcp-Øm-\m-Ip-sa-∂X - m-bn-cp-∂p- ]cn-]m-Sn-bpsS ImX¬. AXn-\p≈ am¿K߃ kzmb-Øa- m-°p-∂X - n-\v skan-\m¿ klm-bambn F∂v CXn¬ ]s¶-Sp-Øh¿ km£ys∏-Sp-Øp∂p-. I - m-eß - f - mbn \Ωn¬ Dcp-Øn-cn-™n-´p≈ Nn¥-Ifpw hnizm-kß - f - p-amWv \sΩ \bn-°p-∂sX∂pw CXn¬ ImXem-b- am-‰ß - ƒ h∂m¬ IpXn∏v km[y-am-sW∂pw kPohv \mb¿ ]d-bp-∂p. C∂sØ \nßfpsS Nn¥m-coXnbpw hnizm-k-ßfpw P\n®Imew apX¬ \nß-fpsS Xe-t®m-dn-te°v IS∂p-t]m-bn-´p≈ Imcy-ßsf B{i-bn®p-≈-Xm-Wv.-A-hsb am‰-W-sa-¶n¬ t_m[-a-\kpw At_m-[-a-\kpw Dƒ s∏-Sp∂ \yqd¬ Xe-Øn¬ Xs∂ am‰ß-fm-h-iy-am-Wv. kPohv \mb¿ hniZo-Icn-®p. Cu Xc-Øn¬ imkv{Xo-bambn Xbm-dm-°n-bn-´p≈ ]cnioe-\-]≤Xn ÿnc-X-bm¿∂ am‰-Øn\v XpS°-an-Sm≥ ]-cym]vXamIp-sa∂v ]cn-ioe-\-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-h¿ ]d-bp-∂p.-

hnssI∏nPbwSn-bn-sem-Xp-°m≥... kPohv \mb¿ ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn°nS-bn¬

z

Adnt™m Adn-bm-sX-tbm- \m-anXp hsc a\-kn-ep-≠m-°n-sb-Sp-Øn-´p≈ Nne hnizmk [mc-I-fmWv e£y߃ t\Sn FSp-°m≥ ]e-t∏mgpw \sΩ klm-bn-°p-∂X - v. AXp-sIm≠v Xs∂ B hnizm-k-[m-c-bn¬ A¬∏w am‰w hcp- Ø n- b m¬ e£y- ß sf \ΩpsS ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°m-\mIpw.-A-ßs\ kz¥w temIw kzbw kr„n-s®-Sp-°m-\p-am-Ipw.AXn-\mbn a\-kn-ep-cp-Øn-cn-bp∂ Nn¥-I-fpsS ta¬ Ipd®p IqSn {i≤ ]Xn-∏n-®m¬ AXv IqSp- X ¬ hy‡- X - t bmsS sXfn™p hcpw.- AXv anI-hp‰ ImgvN∏mSn\pw {]h¿Øn°pw ioe-Øn\pw s]cp- a m- ‰ - Ø n\pw kz`m- h - Ø n\pw AXn-eqsS Db¿®bv°pw hgn-sh-°pw.

z

ioe- ß ƒ am‰n- s b- S p- ° m\pw ssh ZKv [ yw (skill) GXv ka- b Øpw hf¿Øn-sb-Sp-°m\pw km[n-°pw. GXv ioew F¥n-\p-th≠n am‰-Ws- a∂pw am‰n-bn-s√-¶n¬ Fs¥ms° {]XymLm-Xß - f - p-≠m-Ip-sa∂pw Adn-bW - w. CØcw ioe-ßf - mWv Pohn-XØ - ns‚ ta∑ \n›-bn-°p-∂-Xv. s\K-‰o-hmb ioe-߃ s\K-‰ohv ^e-ßtf D≠m°q. AXp-sIm≠v t]mkn-‰ohv Nn¥IƒsIm≠v a\kv \nd-bv°p-I.

z

a\-knse B{Klw i‡-am-sW-¶n¬,A-Xns‚ ^e-sØ-°p-dn®v Bi-¶-bns√-¶n¬ AXv Nn¥-Isf DtØ-Pn-∏n°p-Ibpw e£y-Øn-te°v \bn-°pIbpw sNøpw. AXv thWw thWsa∂v a\-kns\ ]d™p ]Tn-∏n-®psIm-≠n-cn-°p-I. a\kv Nn¥n-°p-∂sX¥mtWm AXmWv \n߃ {]h¿Øn®p- s Im- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v , ImcWw AXp- ap-gp-h≥ Xe--t®mdv sdt°m¿Uv sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. t_m[-a-\-kn¬ h¿j-߃ sIm≠v ]cp-h-s∏-Sp-Ønbn-´p≈ Nn¥Isf Nne-t∏mƒ Hcp \nanjw sIm≠v XI¿sØ- d n- b m- \ m- I pw. t\csØ Xs∂ a\-kns\ ]cn-io-en-∏n-®p-Xp-Sßn-bm¬ X° ka-bØv {]tbm-P\w e`n-t®-°mw.

z

e£yw t\Sn-sb-Sp-°m-\p≈ Ignhv F√m Poh-Pm-e-߃°p-ap-s≠-¶nepw kz¥w e£yw \n›-bn-°m-\p-≈- Ignhv a\p- j y\v am{X- a m- W p- ≈ - X v . ]s£ e£yw \n›-bn-®-Xp sIm≠v am{X- a m- b n- √ . Ahsb \nc- ¥ cw ]d™v t_m[- a - \ - k n¬ \n∂v At_m-[-a-\-kn-te°v D-d-∏n-°p-I. F¶nte kz]v\w ImWm\pw Ah bmYm¿∞y-am-°m\pw Ign-bq.

z

e£y-ßsf hnjzssekv sNøm\pw AXns\ a\-kn¬ Du´nbpd∏n-°m\pw Ign-b-Ww. a\-kn¬ Ime-ß-fm-bp≈ sX‰mb hnizm-k-ßsf adn-I-S-°m≥ e£yhp- a mbn _‘- s ∏- S p- Ø p∂ as‰mcp hnizmkw hf¿Øn apt∂-dm\m-bm¬ Hcp i‡n°pw \nßsf ]cmP-b-s∏-Sp-Øm-\m-In-√.-

z

a\p-jys‚ Xe-t®m-dn\v c≠v `mK-ßfmWv D≈-Xv. sd]v‰m-en-b≥ s{_bv≥ F∂ t_m[- a - \ kpw enw_nIv s{_bv \ pw \ntbm tIm¿s´Iv k v s{_bv\pw IqSn-t®¿∂ A-t_m-[-a-\kpw.- N n- ¥ - I - s fbpw `mh- \ - t b- b pw e£y-ßt- fbpsa√mw \nb-{¥n-°p-∂Xv Ch c≠p-am-Wv. Ah cq]w sIm≈p∂Xv t_m[- a - \ - k n- e m- s W- ¶ nepw kq£n-°-s∏-Sp-∂Xv At_m-[-a-\-knem-Wv. Ah-bn¬ am‰w hcp-Øp-∂-Xn\p≈ {ia-߃ A-t_m-[-a-\-kn¬ \St°-≠X - n\p ]Icw ]e-t∏mgpw t_m[a- \ - k n- e mWv \S- ° m- d p- ≈ Xv . AXpsIm≠v Xs∂ CXv ^e-{]m-]vXn-bn-seØm-dp-an-√. e£y-ßsf At_m-[-a-\kn- t e°v am‰m≥ Ign- ™ m¬ AXv t\Sn -F-Sp-°m-\m-Ip-sa-∂-Xn¬ X¿°an-√. AØ-c-°m-cmWv Pohn-X-Øn¬ hnP-bn-°p-∂-Xv. CXn-\mbn e£y-sØ°p-dn®v XpS¿®-bmbn `mh-\-I-fp-≠m°pI. Aß-s\-sb-¶n¬ AXv At_m[-a\ - k - n¬ ]Xn-bpw. {ItaW AsXmcp Nn¥m-[m-c-bm-bn, hnizm-k-ambn a\kn¬ cq]w sIm≈pw. F¶n¬ {]]-©Ønse Hcp- i - ‡ n°pw AXns\ XS™p \n¿Øm-\m-In-√.

z

a‰p-≈-hsc A`n-\-μn-°m≥ Ign-bp-∂Xv hfsc {][m-\-s∏´ Imcy-am-Wv. X° ka-bØv Bflm¿∞-ambn A`n-\-μn°p∂ ioew hf¿Øn-sb-Sp-°p-I. A`n\- μ n- ° p- I bpw t{]m¬km- l n- ∏ n- ° pIbpw sNøp- t ºmƒ F√m- h cpw \nßsf AwKo-I-cn-°pw.

z

Pohn-X-Øn¬ D≠m-bn-´p≈ F√m \√ Imcy- ß ƒ°pw {]]- © - i - ‡ n- t bmSv \μn]d-bp-Ibpw sX‰p-Iƒ s]mdp-°m\-t]£n°p-Ibpw sNøp-I. ^e-{]m]vXn°p ImcWw Ah-\-h≥ am{XamsW-∂ -tXm-∂-ep-s≠-¶n¬ Hcn-°epw e£y-Øn-se-Øn√.

z

Db-c-ß-fn-te°p t]mI-W-sa-¶n¬ Dbc-ß-fn-ep-≈-h-cp-ambn As√-¶n¬ B Nn¥ Xcp-∂-h-cp-ambn _‘-s∏-Sp-I. Hcp ssI apI-fn-te-°p-b¿Øp-tºmƒ adp-ssI-sIm≠v Xmsg-bp-≈-hsc ]nSn®p-b¿Øm\pw Ign-b-Ww.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009 z


WOMEN

h\n-X-Iƒ

140 t]m

_nkn-\-kp-Im-cpsS `mcy-am¿ a\-kp-Xp-d-°p∂p _nkn-\-knse \ni_vZkm∂n-≤y-amWv ]e _nkn-\kv kmc-Yn-I-fpsSbpw `mcyam¿. Hcp ]s£ _nkn\kn-s\bpw _nkn-\kv kmcYn-sbbpw C{Xb[nIw a\kn-em-°nb a‰m-cp-ap-≠m-In√. _nkn-\kns‚ _mem-cnjvS-XIƒ Ch-cn¬ ]ecpw A\p-`-hn-®n-´p-≠v. `¿Ømhns‚ Xnc-t°-dnb Pohn-XØn-\n-S-bn¬ IpSpw-_-Øns‚-bpw Ip´n-I-fp-sSbpw DØ-c-hm-Zn-Xz-߃ Gs‰SpØv Ch¿ `¿Øm-hns\ ]n¥p-W-®p. ]cn-`-h-߃ ]d-bmsX, {]Xn-k-‘n-Ifn¬ Ch¿ `¿Øm-hn\v kzm¥-\-am-bn. as‰-√mhcn¬\n∂pw FXn¿∏pIfpw Ip‰-s∏-Sp-Ø-ep-Ifpw D≠m-b-t∏mƒ "F√mw icnbmIpw' F∂p-]-d™v XpW®p. _nkn-\-knse {][m\ Xocp-am-\-ßsfSp-°m≥ Pohn-X-]-¶m-fn°v ]n¥pW \¬In. {]apJ _nkn-\kv kmc-Yn-I-fpsS `mcy-am¿ Xß-fpsS Ibv∏pw a[p-c-hpsams° CS-I-e¿∂ PohnXm-\p-`-h-߃ ]¶p-sh-°pI-bm-Wn-hnsS. H∏w XßfpsS ho£-W-tIm-Wn-eqsS _nkn-\-kp-Im-c\pw `¿Ømhpw A—-\p-sam-s°bmb Xß-fpsS Pohn-X]-¶m-fnsb Ah¿ hne-bn-cpØp∂p

Xøm-dm-°n-bXv: _n∂p tdmkv tkhy¿

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009

∏pedn¬ hntZ-iØ - p-\n∂v FØp∂ Iº-\n-If - psS D∂X DtZym-Kÿ - c- mcpw Xs∂ jme-‰ns‚ BXn-tY-bX - zØns‚ am[pcyw Bkz-Zn-°msX tIc-fØ - n¬ \n∂v Xncn®v t]mbn-´p-≠m-In-√. ho´n-te°v £Wn®v tIc-fØ - \ - n-ab - p≈ `£Ww sImSpØv Ahsc Xncn-®b - ° - p-tºmƒ tIc-fsa∂Xv ad-°m-\m-ImØ Hm¿a-bmbn Ah-cpsS a\-kn¬ Ah-ti-jn-°pw. Ip‰q-°m-c≥ {Kq∏ns‚ Iogn-ep≈ t]m∏pe¿ Hmt´m-sam-_o¬kns‚ kmcYn tPm¨ sI.-t]m-fns‚ `mcy jme‰v hy‡n-]c- hpw _nkn-\kv]c-hp-amb _‘-ßsf√mw ImØp-kq-£n-°p-∂X - n¬ k-a¿∞-bm-Wv. ""_nkn-\-kp-ambn _‘-s∏´v At±lw bm{X-I-fnembn-cn-°p∂ ka-b-ØmIpw Iº-\n-bnse Poh-\-°mcpsStbm kplr-Øp-°-fp-sStbm Hs° hnhm-l-߃ t]mep≈ NS-ßp-Iƒ hcp-∂-Xv. At∏m-sgms° t]mIm≥ Fs∂ ]d™v G¬∏n°pw. F\n°v ]cn-N-b-an√m-h-cm-sW-¶n¬ a‰m-scsb-¶nepw hn´m¬ t]mtc F∂v tNmZn-®m¬ kΩ-Xn°n-√. kvt\l-tØmsS \n¿_-‘n-°pw. At∏mƒ Fßs\ Hgn-™p-amdpw?'' jme‰v Nncn-°p-∂p. _nkn-\kv IpSpw-_-Øn¬ \n∂v h∂-Xp-sIm-≠p-Xs∂ `¿Øm-hns‚ Xnc-°p-Iƒ BZy-Imew apXte a\-kn-em-°m≥ X\n°v Ign™p-sh∂v jme-‰v ]d-bp-∂p. cmPym-¥cXe-Øn-ep≈ tIm¨^-d≥kpI-fnepw _nkn-\kv kw_-‘-amb bm{X-Ifn-ep-sams° Ign-bp-∂Xpw jme‰pw tPmWn-s\m∏w IqSpw. h¿j-ß-fm-bp≈ bm{X Bb-XpsIm-≠p-Xs∂ F¥p ]cn-]m-Sn-°p-sN∂mepw jme-‰n\v \ndsb kplr-Øp°-fm-Wv. _nkn-\-kns‚ sS≥j≥ Hm^okn¬ Dt]-£n® tijw ho´n-seØp∂ BfmWv tPmsW-∂mWv jme-‰ns‚ A`n-{]m-bw. F¶nepw {][m-\- Im-cy-ß-sfms° ho´n¬

N¿® sNøpw. F{X Xnc-°p-Iƒ°n-S-bnepw ho´nse Imcy߃°v {i≤ sImSp-°pw. Hcp `¿Ømhv F∂ \ne-bnepw ]nXmhv F∂ \ne-bnepw At±-l-Øn\v apgp-h≥ am¿°pw Xm≥ sImSp-°p-sa∂v jme‰v Dd-∏n-®p-]-d-bp-∂p. ""F√m -Im-cy-ß-fpw s]¿s^Iv‰v Bbn-cn-°-W-sa-∂vB{K-ln-°p∂ hy‡n-bmWv tPm¨. _nkn-\-kn-em-sW¶nepw ho´nse ASp°pw Nn´-bpsS Imcy-Øn-em-sW¶nepsams° s]¿s^£s‚ Imcy-Øn¬ \n¿_-‘-am-Wv. Fs¥-¶nepw ]mfn-®-Iƒ Ds≠-¶n¬ kzbw icn-bm-°m≥ aSn-bp-an-√,'' jme‰v `¿Øm-hns\ hne-bn-cp-Øp-∂p. Hcp Imcyw sNø-W-sa∂v Xocp-am-\n-®m¬ Fßs\bpw AXv sNbvXn-cn-°Ww F∂ \n›-b-Zm¿Vy-amWv `¿Øm-hns‚ hnP-b-c-l-ky-ambn jme‰v Nq≠n-°m-Wn-°p∂-Xv.

_‘-߃ ImØp-kq-£n®v jme‰v tPm¨, Ip‰q-°m-c≥ {Kq∏v jme‰pw `¿Ømhv tPm¨ sI t]mfpw

\ni-_vZ-amb ]n¥pW adnbw apl-Ω-Zv, shtè C¥y ssπhpUv

adn-bhpw ]n.sI apl-ΩZpw

sXm gnemfn kacw h∂v Bdp-am-k-tØmfw Iº\n AS-®n-tS≠ kml-N-cyw GXm\pw h¿j߃°p-apºv apºv shtè C¥y ssπhp-Un-\p-≠m-bn. Hm^okn-te°v Poh-\-°m¿°v Ibdm\mImØ kml-Ncyw. Ah-km\w Iº-\n-bpsS kmcYn ]n.sI apl-Ω-Zns‚ ho´n¬ Ipd-®p-\m-f-tØ°v Hm^okv k÷o-I-cn-t°≠ Ah-ÿ-bmbn. At∏m-

sgms° {]iv\-߃ Xo¿°m≥ F√m-°m-cyßfnepw apl-Ω-Zn\v Xmßmbn, Bizmk hm°mbn \n∂ Hcm-fp-≠m-bncp-∂p, At±-l-Øns‚ ]Xv\n adnbw apl-ΩZv. 19mw hbkn¬ apl-Ω-Zns‚ Pohn-XØn-te°v IS-∂p-h∂ adnbw C∂v `¿Øm-hns‚ Xnc-°pIƒ a\-kn-em-°p-∂, GXv kml-N-cy-tØmSpw s]mcp-Øs∏-Sp∂ `mcy-bm-Wv.

ssltIm¿´v PUvPn Bbn-cp∂ PÃnkv Ip™-lΩZv Ip´n-bpsS aI-fmb adnbw apl-ΩZv CXp-hsc _nkn-\-kn¬ kPo-h-ambn CS-s]-´n-´n-√. `¿Ømhv aplΩZv ho´n¬ _nkn\kv Imcy߃ A[n-I-sam∂pw kwkmcn-°m-dpan√. F¶nepw _nkn\--kns‚ Ahiy Imcy-ßsfms° adnbw apl-Ω-Zn\v Adn-bmw. ""hfsc im¥ kz`m-hn-

bpw A[nIw kwkm-cn°mØ {]Ir-X°mc-\p-am-sW¶nepw _‘-߃ ImØp-kq£n-°p-∂-Xn¬ At±-l-Øn\v {]tXyI Ignhp Xs∂-bp-≠v. a°sf Gsd ]n¥p-W°p∂, Ah¿°v kzmX{¥yw sImSp°p∂ ]nXm-hm-Wv. Ip´n-IfpsS Imcy-Øn¬ CtX-hsc H∂nepw A\m-h-iy-amb CSs]´v I≠n-´n-√,'' apl-Ω-Zns\ adnbw hne-bn-cp-Øp-∂p. _nkn-\-kns‚ `mK-ambn FØp∂ AXn-Yn-Isf ho´nte°v £Wn-®v Ahsc k¬°-cn-°p∂-Xn\v adnbØn\v ]≠p-ap-Xte Gsd Xm¬∏cyamWv. IqSmsX hntZi cmPy-ß-fnte-°p≈ _nkn-\kv bm{X-Ifn¬ apl-Ω-Zn-s\m∏w adn-bhp-ap-≠m-Ipw. \nc-h[n cmPy߃ Cßs\ k©-cn-°m-\msb∂v Ch¿ ]d-bp-∂p. \mev B¨Ip-´n-I-fmWv apl-Ω-Zv˛ adnbw Zº-XnIƒ°v. F√m-hcpw ]Tn-®Xv Du´n-bnse dkn-U≥jy¬ kvIqfn¬. BZy-Im-eØv Ip´n-Isf ]ncn-™n-cn-t°≠n h∂ hnj-a-ßfpw a‰pw D≠mbn-´p-s≠-¶nepw ]n∂oSv kml-N-cy-tØmSv s]mcpØs∏Sp-I-bmWv D≠m-b-Xv. ""Ip´n-Isf amk-Øn-sem-cn°¬ ImWm≥ A\p-h-Zn°p∂ Znhkw Nne-t∏mƒ `¿Øm-hn\v Xnc-°m-bn-cn-°pw. Nne-t∏mƒ H‰°v t]mtI-≠nh-cpw. AXp-t]mse ho´nse Imcy-ßfpw H‰°v amt\Pv sNtø≠n hcpw. Ipd-®p-I-gn™-t∏mƒ CsX√mw ioe-ambn. F√m-°m-cy-ßfpw kzbw t\m°n-\-S-Øm≥ {ItaW ss[cyw e`n-®p,'' adnbw ]dbp-∂p.


141

Top Business Families of Kerala - Special

\nd-]-d-bnse \nd-km-∂n≤yw AΩnWn I¿Æ≥, \nd-]d {Kq∏v

\n

d]-d {Kq∏v GXv D¬∏∂w hn]-Wn-bn-en-d-°-Wsa-¶nepw AXn\v Hcmfn¬ \n∂v IqSn ]® kn·¬ In´Ww. \nd-]-d-bpsS kmcYn sI.sI I¿Æs‚ kl[¿anWn AΩnWn I¿Æ\n¬ \n∂v. \nd-]d {_m≥Un¬ hn]-Wn-bn-en-d°p∂ Hmtcm D¬∏-∂-hpw Cu ASp-°-f-bn¬ ]co-£n-®v Dd-∏p-h-cp-ØW-sa∂ \n¿_‘w AΩn-Wn-°p-≠v. ]pXn-b-Xmbn AhXcn∏n® Nne ]e-lm-c-s∏m-Sn-Iƒ amk-ß-tfmfw kz¥w ASp°-f-bn¬ NmNIw sNbvXv KpW-ta-∑bpw kzmZpw Dd-∏m°n-b-Xn-\p-ti-j-amWv hn]Wn-bn-se-Øn-°m≥ AΩnWn A\p-hmZw \¬In-b-Xv. ""D]-t`m-‡m-°ƒ°v ]cn-

]q¿Æ Xr]vXn hc-W-sa∂ \n¿_‘w D≈Xp-sIm-≠v ho´n¬Øs∂ BZyw D¬∏∂-߃ ]mNIw sNbvX tijw am{Xta Ah hn]-Wnbn-se-Øn-°q,'' AΩnWn I¿Æ≥ ]d-bp∂p. 35 h¿j-ambn AΩnWn I¿Æs‚ Pohn-X-Øns‚ `mK-am-bn-´v. _nkn-\-kn¬ kPo-h-ambn cwK-Øn-s√¶nepw _nkn-\-kns‚ Hcp sIm®p-Imcyw t]mepw Ch¿°-dn-bmw. sS≥j\p≠m°p∂ Imcy߃ Ignbp∂Xpw ho´n-ep-≈-hsc I¿Æ≥ Adn-bn-°m-dn-√-s{X. F¶nepw _nkn-\-knse F¥v {][m\ Xocp-am-\hpw `mcy-tbmSv kwkm-cn-®nt´ Ct±lw FSp-°q. At±lw sNøp∂ Hcp Imcyhpw

sX‰n√ F∂p-d-∏p-≈-XpsIm≠v F√m-°m-cy-Ønepw ]n¥p-W-°psa∂v AΩnWn ]d-bp-∂p. `£-W-Im-cy-Ønepƒ∏sS GXp ImcyØnepw henb \n¿_-‘-ß-fn-√mØ, Hcn-°¬ t]mepw apJw Idp∏n-°mØ \√ `¿Ømhpw ]nXmhpamsW-∂mWv I¿Æs\-°p-dn-®v IpSpw-_-\m-Y≥ F∂ \ne-bn-ep≈ AΩn-WnbpsS hne-bn-cp-ج. ""F{X ITn-\m-≤zm\w sNøm\pw At±-l-Øn\v aSn-bn-√. H∏w a‰p-≈-hsc AwKo-I-cn-°m\pw. Poh-\-°msc kz¥w IpSpw-_mw-K-sØ-t∏m-sebmWv Icp-Xp-∂-Xv,'' AΩnWn I¿Æ≥ ]d-bp-∂p. ""BZysØ Ip™ns\ K¿`w [cn-®n-cp∂ Ime-Ø-

{]Xn-k-‘n-I-fnse IcpØv tacn-°p´n sFk-Iv, eqWm¿ {Kq∏v

AΩn-Wnbpw sI.sI I¿Æ\pw

√msX CXp-hsc ho´n¬ \n∂v amdn-- \n-∂n-´n-√. R߃°v c≠p-t]¿°pw AXn\v Ign-bn√ F∂-XmWv kXyw. ]s£ sNdnb coXnbn¬ _nkn-\-kn\v XpS-°-an-´t∏mƒ \nc-h[n {]Xn-k-‘nIsf XcWw sNtø-≠-

Xmbn h∂n-´p-≠v. Ip´n-Iƒ°v AkpJw hcptºmgpw a‰psams° H‰°v _p≤n-ap-´n-bn´p-≠v. ]s£ Xnc-°p-Iƒ _nkn-\-kns‚ `mK-am-sW∂v kzbw Biz-kn®p,'' AΩnWn Iq´n-t®¿°p-∂p. _nkn-\-kn¬ am{X-a√

I¿Æs‚ G‰hpw CjvSs∏´ tlm_n-bmb Irjn-Imcy߃ t\m°n-\-S-Øm\pw AΩnWn ap∂n¬ Xs∂-bp≠v. Iº-\n-bnse Poh-\-°mcpsS {]tXy-In®v h\n-Xm-Po-h\-°m-cpsS Imcy-߃ At\zjn-°p-∂Xpw AΩnWn Xs∂.

tacn-°p-´nbpw sFkIv tPmk^pw

F

≥Pn\ob-dnwKv _ncp-Z-[mcn _nkn-\kn-te-°n-d-ßnbm¬ Ct∏mƒt∏mepw FXn¿∏p-I-ƒ kzm`m-hn-Iw. At∏mƒ 30 h¿jw apºsØ Ahÿ ]d-tb-≠-Xn-√t√m. \m´n¬ \n∂pw ho´n¬ \n∂psams° FXn¿∏p-Iƒ eqWm-dns‚ kmcYn sFkIv tPmk-^n\v t\cn-tS-≠n-h-∂p. At∏msgms° tacn-°p´n `¿Øm-hns‚ Xocp-am-\ß-fn¬ Dd-®p-\n¬°pI am{X-am-bn-cp-∂n√ sNbvX-Xv. F√m- Im-cy-ß-fnepw ]cn-]q¿W ]n¥pW \¬In. Aßs\ GsXmcp ]pcpjs‚bpw hnP-b-Øn¬ Hcp kv{Xobps≠∂ sNm√v tacn-°p´n sFkIv A\z¿∞-am-°n. sFkIv tPmk-^ns‚ `mcy-bmbn FØp-tºmƒ tacn-°p-´n°v {]mbw 20 hbkp-am-{Xw. hnhmlw Ign-™n-´mWv sFkIv _nkn-\-kn\v XpS-°-an-Sp-∂-Xv. ""_nkn-\kns\°p-dn®v IqSp-X-sem∂pw Adn-bmØ B k-a-bØv `¿Øm-hns\ am\-kn-I-ambn ]n¥p-W-°m\pw ssZh-tØmSv a\-ap-cpIn {]m¿∞n-°m\pw am{Xta F\n°v Ign-bp-ambn-cp-∂p-≈p. AXv Rm≥ \nd-th-‰n,'' tacn°p´n sFkIv ]d-bp-∂p. _nkn-\-kns‚ {][m\ Imcy-ß-fnse√mw sFkIv tacn°p´nbpsS A`n-

{]mbw Bcm-bm-dp-≠v. Nne Imcy-ß-fn¬ {]tXyIw {]m¿∞n-°-W-sa∂pw Bh-iy-s∏Spw. henb sS≥j-\p-≠m-Ip-tºmƒ cmhnse Fgp-t∂-‰n-cp∂v c≠p-t]cpw {]m¿∞n-°pw. ""_nkn-\-kns‚ BZy-Im-eßfn¬ temUns‚ IqsS At±-l-Øn\v t]mtI≠n hcpambn-cp-∂p. cmhnse t]mbm¬ Xncn-s®Øp-tºm-tg°pw cm{Xn-tbsd Ign-™n-´p-≠mIpw. At∏m-sgms° X\n®v sNdnb Ip´n-I-sfbp-ambn Hcp-]mSv hnj-an-®n-´p-≠v. AhcpsS hnZym-`ymk Imcy-ß-fpw Rm\m-bn-cp∂p t\m°n-\-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. ]s£ kml-N-cy߃ F\n-°-dn-bm-am-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v Rm≥ Hcn-°¬t]mepw ]cmXn ]d-™n-´n-√,'' tacn°p´n Hm¿an-°p∂p. F√m-h-cp-sSbpw hnj-a-ß-fn¬ ]¶p-tNcp∂, _nkn-\-kn¬ XnI®pw \oXn-am-\mb Hcp hy‡n-bm-bmWv tacn-°p´n `¿Øm-hns\ hne-bn-cp-Øp-∂-Xv. ""IpSpw-_-Ønse NS-ßpIfpw a‰pw Ign-bp-∂Xpw At±lw Hgn-hm-°mdn-√. Adn-bp∂ Bsc-¶nepw acn-s®∂p tI´m¬ F√m Xnc-°p-Ifpw am‰n-sh®v AhnsS-sb-Øpw. _‘-߃ ImØp-kq-£n-°p-∂Xn\v At±lw Gsd {]m[m\yw sImSp°p∂p,'' tacn-°p´n Iq´n-t®¿°p-∂p.

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI z sabv 31 & Pq¨ 15, 2009


142

Í hne A¬∏w IqSn-bmepw kpc-£n-X-Xz-amWv hep-sX∂v D]-t`m-‡mhns‚ ]£w

- n¬ anI® Unam‚v Í BUw-_c Imdp-Iƒ°v tIc-fØ Í

AUTOMOBILE

Hmt´msam_n¬

Í

tIc-fØ - n\v {]nbw Uok¬ tamU-ep-Iƒ Xs∂ Im¿ hmßp-∂X - n¬ tjmdq-ans‚ A¥-co-£hpw D]-t`m-‡m-hn\v {][m\w

HmUn A6 sagvkn-Uokv s_≥kv Fw ¢mkv

_n∂p tdmkv tkhy¿

Im

Wm\p≈ AgIpw t]m°-‰n\v Xmßm-\m-Ip∂ hnebpw C‘-\-£-a-Xbpw am{Xw ASnÿm\am°n Im¿ hmßn-bn-cp∂ ae-bm-fn D]-t`m-‡m-hn\v hwi-\miw h∂p XpS-ßn-bs- {X. Ct∏mgsØ D]-t`m-‡m-hn\v apJyw kpc-£bpw kuIcy-ß-fpamWv. Ch c≠p-ap-s≠-¶n¬ hne {]iv\a- √ - . {]oanbw Imdp-If - psS Bcm[-I-cmbn ae-bm-fn-Iƒ amdm-\p≈ Imc-Whpw CXp-X-s∂. BUw-_c Imdp-Iƒ kz¥-am-°m≥ B{K-ln-°p∂ ae-bmfn-I-fpsS FÆw IqSp-I-bm-Wv. sagvkn-Uokv s_≥kv, _n.-Fw.U-ªyp, HmUn, thmƒthm F∂nh°v tIc-f-Øn¬ e`n® anI® {]Xn-Ic- Ww Xs∂ CXn-\p-Zm-lc- W - w. tjmdqw t]mbn´v _p°nwKv t]mepw tIc-f-Øn¬ XpS-ßn-bn-´n-s√-¶nepw \nkm\pw tIc-fØn¬ N¿®m-hn-j-b-am-bn-°-gn-™p. BUw_c Imdp-Iƒ hmßn

s]mß®w ImWn-°pI F∂Xns\°m-tfsd kpc-£-sb°p-dn®p≈ BIp-e-Xbpw kuI-cy-ß-fn¬ hn´p-ho-gvN°v Xbm-dm-ImØ-Xp-am-Wv -Xß-fn-te°v D]-t`m-‡m-°sf ASp∏n°p-∂-Xns‚ Imc-Wsa∂v BUw-_-c-Im¿ Uoe¿amsc√mw kΩ-Xn-°p-∂p. Kƒ^v cmPy-߃, bqtdm-∏v, Ata-cn° XpS-ßnb cmPy-ßfn¬ Xma-kn-®n-´p-≈-htcm AhnsS ÿncw bm{X sNøp-∂htcm BWv BUw-_c