Page 1

LA CIÈNCIA Característiques, classificació i criteri de demarcació


Característiques de la ciència El saber científic té com a objectiu explicar la realitat (causes) i descobrir regularitats (lleis) Per explicar la realitat segueix una metodologia

L’objectiu de la ciència és poder fer prediccions per a controlar la realitat i sotmetrela al poder humà (tecnologia)

Experiència ordinària

Explicació científica


Característiques de la ciència La ciència és un sistema de coneixements sobre alguna parcel· la de la realitat, obtingut de manera raciona, amb una métodes de treball concrets i amb uns criteris de verificació empírica i comprovació

•Es un conjunt ordenat i sistemàtic de coneixements •El seu mètode combina experiència i racionalitat •Està especialitzada •Es pública i sotmesa a l’examen de la comunitat •Intenta ser objectiva: explica els fenòmens i busca comprovacions empíriques que puguin ser repetibles, uniformes i amb resultats equivalents. •És històrica: la ciència és històrica, canviant i dinàmica. És un coneixement que sempre és revisable i mai no es pot considerar acabat.


Classificació de les ciències Objectes abstractes i ideals que no es troben en la natura

Fenòmens que involucren entitats vivents o inerts

Fenòmens relacionats amb la conducta humana en el seu conjunt

Aplicació dels coneixements de diferents ciències a la resolució de problemes pràctics

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES                               FORMALS                      EMPÍRIQUES APLICADES Mètode deductiu Mètode inductiu o hipoteticodeductiu   Matemàtiques Naturals     Socials   Aritmètica  Físiques Biològiques  Sociologia Enginyeria   Psicologia Física Biologia Aeronáutica   Economia Química Fisiologia Geometria Agronomia Lògica   Politologia Geologia Anatomia   Geografia Astronomia Botànica Àlgebra   humana   Genètica   Antropologia Zoologia   Història Farmàcia Dret


Classificació de les ciències CIÈNCIES NATURALS

   

Fenòmens simples (poques variables) Facilitat d’acord entre especialistes Fets reproduïbles (experiment) Regularitat de la naturalesa: possibilitat de prediccions EXPLICACIÓ: buscar la causa d’un fenomen com una cas particular d’una llei general

CIÈNCIES HUMANES

   

Fenòmens complexos (moltes variables) Discrepància constant entre especialistes Fets no reproduïbles (retrodicció) Llibertat de l’acció humana: molta dificultat en fer prediccions COMPRENSIÓ: buscar la causa d’un fenomen considerat en la seva singularitat

La ciencia  
La ciencia  

LA CIÈNCIALACIÈNCIA Característiques, classificació i criteri de demarcació El saber científic té com a objectiu explicar la realitat (cause...