Page 1

EL DRET I LA LLEI


El dret subjetiu

El Dret objetiu

•Capacitat individual de fer una cosa atribuïda per la llei i que cap persona pot incomplir

Conjunt de normes que regulen la vida d’un grup social =

•“Tinc dret a…”

Ordenament Jurídic “El Dret obliga a…”


Estela d'Hammurabi és una pedra basàltica de dos metres d'alçada on hi ha escrit el codi d'Hammurabi que és el compendi legal més antic trobat fins als nostres temps


En l'actualitat les lleis no s'escriuen en pedres. El paper les ha reemplaรงat.


Característiques de les lleis OBLIGATORIETAT: la llei té caràcter imperatiu, és a dir, obliga al seu compliment. Això es fa efectiu a través d’una sanció (poder coactiu). GENERALITAT: la llei s’aplica a tothom sense excepcions. PERMANÈNCIA: es dicten amb caràcter indefinit i permanent (tot i que poden ser reformades o derogades). ABSTRACTA I IMPERSONAL: les lleis no es fan per regular casos individuals ni per a determinades persones o grups PÚBLICA i CODIFICADA: escrites (per tant, es suposa el seu coneixement) i reunides en codis o llibres


Tipus de dret: dret civil 

   

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades Dret de les persones: estat civil, naixements i defuncions, nacionalitat, etc. Dret de les obligacions i els contractes Dret de propietat Dret de família (matrimoni, parentiu, etc.) Dret de successió (testaments)


Tipus de dret: dret penal 

Instrument de l'estat per a garantir un ordre jurídic en què es castiguen diversos delictes i faltes amb penes. Homicidi, lesions, delictes contra la llibertat, injúries, delictes contra la propietat, estafes, danys, delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la salut pública, prevaricació, malversació, delictes contra l’ordre públic, etc.


Tipus de dret: administratiu 

Conjunt de normes que regula l’organització, funcionament i atribucions de l’Administració pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres Administracions Públiques Es fa servir la via del Contenciós-Administratiu


Tipus de dret: laboral 

Regula les relacions del treballador amb l’empresari:  Obligacions

derivades del contracto de treball  Convenis col·lectius  Estatut dels treballadors 

També es denomina Dret social


Organització judicial    

 

Tribunal Constitucional Tribunal Suprem: Sala del civil, penal, contenciós administratiu, social i militar Audiencia Nacional Tribunals Superiors de Justícia de les CC.AA: Sala del civil, penal, contenciós-administratiu, del social Audiencies Provincials: Sales del civil i el penal Jutjats: Primera instància i instrucció, del penal, del contenciós administratiu, del social. Jutjats de pau

El Dret i la llei  

Dret i la llei

El Dret i la llei  

Dret i la llei

Advertisement