Page 1

La diversitat cultural


La diversitat cultural La cultura és plural i diversa. No hi ha una sola cultura sinó moltes de diferents.

La diversitat cultural és una de les grans riqueses de la humanitat: gràcies a ella gaudim de l'enorme diversitat de formes expressives artístiques, lingüístiques, estètiques, festives... Gràcies a ella disposem d'un repertori de conductes humanes extraordinàriament nombrós, ric i variat.

MULTICULTURALITAT DIVERSITAT CULTURAL


La diversitat cultural


La diversitat cultural •ENCULTURACIÓ •ACULTURACIÓ Conceptes relacionats amb la diversitat cultural

•ASSIMILACIÓ •MARGINACIÓ •INTERCULTURALITAT


La diversitat cultural ENCULTURACIÓ Procés d’aprenentatge a través del qual una persona adquireix les pautes de conducta, creences i coneixements que formen part de la seva cultura •La cultura es transmet d’una generació a la següent. •Quan un nen petit neix, no té cap cultura. De mica en mica la va aprenent (socialització).


La diversitat cultural ACULTURACIÓ és el procés que segueix una persona quan substitueix total o parcialment elements de la seva cultura pels d’una altra •Els grups culturals no estan aïllats, sinó que estan en contacte. •Això fa que alguns elements culturals passin d’una cultura a una altra. •De vegades el procés d'aculturació implica una pèrdua dels trets propis i una assimilació a la nova cultura


La diversitat cultural L’ASSIMILACIÓ parteix de la idea de que el nouvingut ha d’adaptar-se als costums de la societat receptora. Sinònims: INTEGRACIÓ, ADAPTACIÓ •Adaptar-se als costums dels país receptor beneficia a la persona que hi arriba. •Però tota integració ha de ser respectuosa amb els costums de la persona nouvinguda.


La diversitat cultural Els que defensen la MARGINACIÓ afirmen que els grups minoritaris no han d’integrar-se en la cultura receptora sinó que han de viure de forma separada. Sinònim: SEGREGACIONISME •En alguns països (Sudàfrica) hi ha hagut segregació racial (apartheid) •En molts llocs encara avui dia hi ha segregació social en funció de la riquesa.


La diversitat cultural INTERCULTURALITAT Voluntad d’aconseguir en el terreny polític, social, econòmic… que les relacions entre diferents cultures d’un mateix territori siguin positives •Es basa en el respecte mutu entre cultures i la voluntat d’aprendre els uns dels altres. •Els conflictes entre cultures han de servir per avançar en la recerca de solucions


La diversitat cultural

ETNOCENTRISME RELATIVISME


La diversitat cultural ETNOCENTRISME Tendència de les comunitats humanes a veure’s a si mateixes com el centre del món.

• Consisteix en agafar la pròpia cultura com a punt de referència, amb el que són jutjades els altres tipus de cultures diferents • Segons els etnocentristes, les formes de vida pròpies són considerades normals mentre que la resta són vistos com a estranys o anormals, i fins i tot, se’ls qualifica de salvatges •En realitat totes les cultures són etnocèntriques


La diversitat cultural


La diversitat cultural RELATIVISME CULTURAL Actitud que afirma que no hi ha cultures millors o pitjors sinó que totes són igual de vàlides en el seu context.

• Els elements de cada cultura depenen del lloc on es troba, de les necessitats de la seva població, etc. • No hi ha cultures “endarrerides” o “salvatges”, perquè cap cultura pot considerar-se un “model” a imitar. • Però és molt difícil pensar que tot és relatiu ja que hi ha alguns costums que són molt difícils d’acceptar

Diversitat cultural  

Diversitat cultural

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you