Page 1

SISTEMES ECONÒMICS


CAPITALISME

•Propietat Privada •Lliure Mercat •Guany •Mínima intervenció de l’Estat

PROPIETAT PRIVADA: Dret natural GUANY: Objectiu fonamental; generació de benefici a través de l’explotació de béns i persones BURGESIA: Clase Dominant. Propietària INTERÉS PERSONAL: Egoisme i competència DESIGUALTAT: Conseqüència natural del lliure mercat


Economia de Mercat: Les decisions econòmiques les prenen les empreses i els consumidors a traves del sistema de preus . La intervenció de l’estat es redueix únicament a garantir el lliure funcionament del mercat .


Economia de Mercat: Avantatges: -Eficiència en el funcionament, el mercat permet obtenir els millors preus gràcies a la gran competència de les empreses , ajusta l’oferta total a la demanda i aconsegueix l’equilibri econòmic. -Llibertat econòmica: les empreses i les persones podien triar el que volen produir.


Economia de mercat: Inconvenients: -Ingressos i la riquesa es reparteixen molt desigualment. - El mercat no sempre es eficient, el mercat falla quan no hi ha competència existent en les empreses. -Les economies de mercat són inestables i solen tenir fortes crisis i atur. -Creació de necesitats artificials. -La llibertat econòmica és discutible, ningú no és lliure si no té diners.


Economia comunista: El mercat esta regit per l’estat que es qui controla l’economia i el poder econòmic. Els bens de producció son propietat de l’estat, fixa decisions claus. El productor no té iniciativa i es limita a complir els plans de l’estat.


Economia comunista:

Avantatges: -Distribució de la renda més igualitària . -Educació i sanitat gratuïtes. -Societat més igualitaria.


Economia Comunista: Inconvenients: -No hi ha incentius. -Burocràcia creixent. -Errors de previsió. -Malbaratament dels recursos i ineficiència. Països en que es dona: -Corea del Nord -Xina -Líbia


Quin sistema econòmic és millor? Es preferible el capitalisme creador de riquesa encara que malament distribuïda, o un sistema que busca la igualtat però que fàcilment cau en la corrupció? El que és cert és que tots dos sistemes han fet servir la propaganda per vendre la imatge de defensors de la igualtat i la llibertat. I tots dos es s’han considerat la porta cap a la prosperitat.


ideologies  

Ideologies, capitalisme, comunisme

Advertisement