Page 1

+t'ť

zÁPls o c

'o

U.l.an' _c

UTKÁt-tí SoJte7

Atletická 100/2, pošlovnÍ schránká 40 160 17 Praha 6

Í>o|49

,c^ 3O,1 . Ut,t Fi_i, TJ

Z"čá*;*;;

Českomoravsk svaz hokejbaIu

hod'l Konec utuanr

gu.a--U?-tJ\

/íh4L

hod.

'

Domácí

Kancelár:

Stadion mládeže Palmovka 274 180 00 Praha I

4 ,4

4,4

ll. t etina

.4

Tresty domácích

i6 ," ""' pi^. .p 9,h jiru."Lut 6i " !r o- !':l Ě

I

4 ):{4ST?o)

www.hokejbal.rz

furunžet'í &

4

g ,1#

Konečn s' sledek

*=4f

f -g

St ely na branku

,4'll**,',,,,

Hlavnr poi'adatel swim podpisem p ed Utkánim StVrZU]e ( dle .' o0l SŘ ČN,4SHo

ldoe/pecer podml-e

'""upb(, /lotŽT_rawoU

Hc WsQ/oT1 éBv(aoÝ

t'teona

e-mail: hokejbal@comp.oz

I

o.o'our.n',T9.r*ra

B a

;*'l

Z t,R 3ar

r-i /)

T"I 131

domácích

Nástup b anká e host

,,*e Vedoucí

ttai'y4Ll--

m.

-

r,!* ^o :iB


PoZNAMKY RoZHoDČícH Poznámky rozhodčích se vyp|riujÍ jenom na svrchnim Iistu - originá|u JestliŽe nejsou ze Žádné strany p ipominky k utkání' rozhodčíuvede ''BEZ POZNAN/EK azbyly prostor p eŠkrtne. P ípadnépoznámky rozhodčich musÍ byt podepsány oběma rozhodčÍmia kapitány obou muŽstev. Sv1i'm podpisem stvrzují, Že by|i s poznámkami seznámeni.

oFlclALNí zrnRrxy PRo VYPLŇoVANí zAPlSU o UTKANí menŠítrest (dé|ka 1 nebo 2 min) - 1 2 ' menŠi trest Za nespoftovnÍ chování (ootto" l nebo 2 mlni - vp menŠÍtrest pro hráčskou lavici (délka 1 nebo 2 min) N/L

,

trest Ve hre

1,{

disciplinární tresi - DT trest + osobní trest do konce utkán| - TH

trestné st i|enÍ TS pi'iznany gÓ| - PG

POST

/4{

K

ttu

I

t F

branká - B

obránce -

.

,t

označeni kapitána muŽstva za jménem ' - (C) oznaČenízástupce kapitána za jménem _(,{

TYP VSTŘELENE

počet hráč na h iŠtibranka padla v pi'esilovce (vyuŽitá p esilová hrir, t1' i brallka z trestného st ilentJ branka pad|a v oslabenÍ branka padia do prázdné branky (muŽstvo odvola|o branká e)

nlro(<

/l

t

ste1n57

bodnutí koncem ho|e - BKH nedovolené bráněni - BRN bodnutí ŠpiČkouho|e BSH drŽení ho|e - DRH drŽení - DRŽ hákování - HAK nedovoiené hraní mrčku'rukou HMR nedovolené drŽenÍ mÍčkubrankái'em - HMR nedovolené hození mičku branká em - HMR Limys!né upuŠtěni míčkubranká em za chrániČe nebo za brankovou síť- HMR zdviŽeni miČku rukou zhrací p|ochy - HMR hoke]ka neodpovídajÍcípravidIrim HoK hození ho|e - HoZ hrubost - HRU ÍauI ko|enem - KoL kopnutí, pokus o kopnutí protihráče - KoP

krosček -.KRo

BRANKY

Íaul |oktem -

Do kolonky TYP se zapÍŠenás|edující zkratka: branka pad|a pri h e, kdy mají obě muŽstva

,?o

o

Útočnik - U

/TT X

,-,íď

r( ll \l,--'

(= větěÍ

o..,|",.'Í'[3ilJ:fl5i'.:E3".3 [ll] - 3': ?. osobní trest do konce utkání ' oK

IW

Lrl'v

---*-\-*-

PRoVlNĚNí

DELKA TRESTU

nadávánÍ činovnÍkrm nebo je1ich

EQ

PP

SH EN

UPoZoRNĚNí Jako pr.lnÍ se do sestavy uvede branká ' kter nastoupi do branky

na začáIku uIkánÍ' Zároven se jeho čÍs|ozapiŠedo tabulky ''Nástup brankáre'' Jest]iŽe dojde ke strÍdánÍ branká , zaznamená se do tabu|ky ''Nástup branká e'' tretina' Čas, číslobrankái'e a stav' K odstupujicínlu brankárr se uvede poČet sti'el, kter m če|il. Jest|iŽe hráč dostane v jec1nom utkaní dvakrat větŠínebo osobni trest (6', ] 0 ), a je tak automatlcky vyloučen do konce utkání, zaznamenávfí se jenom tyto dva tresty většínebo osobnÍ a vyloučenído konce utkání se nezazna'mená\

Zápis o utkáni se podepisuje v koionkách' vyznaČenych odIiŠnou barvou podkladu. Trenéri nebo vedoucí muŽstev zápis podepisu1í po vyplněni sestav muŽstev p ed utkánÍm a stvrzu1i tak jejich správnost' rozhodčÍ,kapitáni muŽstev a delegát (je li p ítomen) zápis podepisují po skončení utkání a stvrzu1ítak správnost vŠechÚdajLi' Hlavní po adate| podepisu1e zápis _o utkánÍ p ed začátkem utkání. Uvede čís|osvého oP nebo BČ Svym podpisem stvrzuje, Že p ebká zodpovědnost za věcr rozhodčÍch,které jsou uloŽeny v Šatně'a za automobil(y), které parkují na poradatelem označeném mÍstě. Jeho zodpovědnost končív momentu odjezdu rozhodčích z ar'eálu hriště' Do zápisu o utkání kromě rozhodčich a zapisovatele není nikdo oprávněn cokoli psát mimo vyplnění sestav mužstev a jména hlavního poradate|e!

LoK

napadání (s|ovni nebo fyzické) - NAD napadenÍ - NAP naraŽení zezadu - NAR nebezpečná v stroj - NBV nadměrně hrubá hra 'NHR nedovolená hra tě|em - NHT nedovo|enir uprava v stroje - NÚV nedovo|eny zasah hrače proti divákovi - NZD

obtěŽováníčínovníkutkánÍ - oBC

nedovolené opuŠtěnÍhráčské lavice - oHL nedovolené opuŠtěnitrestné |avice - oTL odmÍtnuti zaha1iIhru - oZH padnuti na míček- PAM pád pod nohy - PAN

podraŽenÍ PoD

posunuti brankY - POS sekání - SEK stižÍdánihráčri (vÍce hráČŮr na h iŠti)- sTR Úder hlavou ÚoH Úder pěstí - ÚDP

p estupek p i vhazování - VHA vraŽení na hrazení - VRA vysoká hLl| (nedovo|ená hra) - VYS

zdrŽovánihry

-ZDR

Úmys|né vyhození míčkuz h iště - zDR Úmys|né posunutÍ branky - ZDR st Ídání s Úmys|em zdržoval hru ' ZDR nedovolené zaŠlapováni míčku- ZDR hra zlomenou holí - ZLo umyslné zraněni, pokus o zraněn( - ZRA

09 - HC Warrioti Havířov - HBC Martinov - 30.10.2011  

Zápis o utkání

09 - HC Warrioti Havířov - HBC Martinov - 30.10.2011  

Zápis o utkání