Page 1

Hlavní po adatel sWm podpisem p ed utkáním stvrzuje zabezpeÓenípodmínek dle č. 304 SŘ ČMSHb

utkání L

Číslp

Den Iffi.b.pf,,iil Začátekutkání

thw

souto*f,)fkt>t-"

Trestoměič (

ffi;re

ry /

Brankoví

rozhodčí

o-

B B

o

jr

a o s

o c

.F

cas

o)

!-

A1

Lť, ld,*s ,# 7s 3&

,!J ,tr"

lv ry

hw fb

/

/

4''D

Prodloužení

-b

/

tst

tb

Č

a o

o-

q

o.

b= f%

á_.-rs'

3rĚffirea

B

\ K

p

t1mení a

jméno

o c

U)

o

M

-c

.F )L

cas

c)

/

B

/ / I

ť,f,

'T,tLmLiru Tresty hostri

L 4,c!í

,{o

83

o c

o_

n

/' /

)t-

3

j

5:

/

v oslabení

on

oddechov ěas domácích t etina

cas

/

/:

{:

/ /

:l

:/

l,

/

J

/

I

/

/,

c

o)

cas

>LF

o

stav

@

0:00

5a 0:0

/

o_ >o(l) A-'u)

>o

Funkcioná

Funkcioná

-Íí

:l

Funkcioná

Fuhkcioná

.l

/,

Nástup branká e hostti

Vedoucí m.

7í ,ť7

:/

-/

Gelkem tresty domácích

Trenér:DŇts)T(ffiril

?,o?

7( ,17.

/,

/ Realizačnít m hostri

tS :o?

nt

/

I

začátek konec

,{

/

s4 Qqd}6 lryrÁnlŘ nc 'tt','Í7 -,,t^iÍlr*

/

vyuŽití

oJ

?,t, , ?p

I

/,

z

/) {lílL z Z4 9t 7

.FJ

/

p esilovky

I

Í

:J I

n .l-

g g,b .(l)o o'E )() -C o_c

I

,/

Wloučení

o '5'= O)o

cas

(l)

/ rq

{1

3t ?r

ax

$ttfiáátr ď$*x-,u

I

M

A1

!*

-o

fu,rt)

*3 m to Fiffi;4,'eafi 4\ ť[nr í,4 ť/ "}i\\ \\\,^ +{ ClaArS^" 1o.^ -(ťďtr^ 6^ {uq"""'lď ť jirur'ť^,d e"ut[ TT 43 ct19ť-^;&i' V.^/tď

o c(Ú

-)a

Ňru[ffi

/

U

mÉ"#ÁJ1; ptť['ÍJ\

Branky hostri

TW

)

I

T

o

.a rO

B

g4

I

/

Ťt\*V'.bl Koneěn v sledel

Sestava hostri

/

Yv httal"enc ĎuÁnn/

/

A2

-o

fi

/

\pNRWat

1

(6

L c(Ú

í'$ V$hN Ár-c-í tq frit 4a b<v?euA .q,f rťen rL ,3 Arun& sAK É qa \eflSnÁl Lk- P n}c( IALA LvÍLíts 3'l ,íl ffr'oil_ tÁttEu

/

etina

Rozhoděí

>!.P

)

ŠrÁruullťťUbffi- tiít ffx avru LIIA n4Tr3

/

4

lll. t

Branky domácích

w W,?UÍqueÉ'bfivtD nlla| #y,361rg .ďffď fth

= ti

u.r*rrW.

Rozhoděí

prumenr a Jmeno

,g )O

treti$

"

Sestava domácích a o

r'

t'tlb-ťLp[' tn\ffi.( sťi. | : |1 -..-__

Zapisovatel

hod.

'1@ilr=r$b

'*lL

Časomě ič

"s\plT Nus sÝ\ul*

HištěT,Tffi

nob. Konec utkání

-FL

Domácí

/

/

,{

W

z

Gelkem tresty hostri vyloučení p esilovky

wuŽití v oslabení

z o o

oddechov ěas hostri t etina

cas


PoZNAMKY RozHoDČícH Poznámky rozhodčích se vyplnují jenom na svrchním listu - originálu. JestliŽe nejsou ze Žádné strany pripomínky k utkání, rozhodčí uved e "BF7 POZNÁMEK'' a zbyly prostor p eškrtne. Prpadn é poznáml,s/ rozhodčíchmusí b t podepsány oběma rozhodčími a kapitány obou muŽstev. SWm podpisem stvrzqí, Že byli S poznámkami seznámeni.

":$:"

SSif\ /

ť

J

w'

t"

--\ ,i.

.{

,^

h'/,/'"'

rl..r

- t,

Ííi, t't '-,' 1

/

tn

X-

)

_o

l

-r,t -

l'

'$y'"

oRclÁl_trtí zrnRrrcy PRo wpuŇovnrví zÁpIsu o UTIGNí

PRoVlNĚruí

DÉLKA TREsTU menšítrest (délka 1 nebo 2 min) -

*"il:"**'J,Íeffi5ffiJil;l?Jf;:l

1' ,

bodnutí koncem hole - BKH

2'

l

bodnutí špičkouhole - BŠH i3:ffi ] ffiB: Í ilili : M Většítrest (dé|ka 3 nebo 5 min) - 3', 5' dženíhole - DRH ' osobní trest (délka 6 nebo 10 min) - 6', 10' džení- DRŽ osobní trest do konce utkání - oK hákování - HÁK disciplinární trest - DT nedovolené hraní míčkurukou - HMR trest ve h e (= většÍ trest + osobní trest do konce utkání) - TH nedovolené dženímíčkubrankáem - HMR trestné st ílení- TS nedovolené hození míčkubrankáem - HMR p iznany gÓl - PG umyslné upuštění míčkubrankáem za chrániče nebo zabrankovou síť- HMR POST zdviŽení míčkurukou zhrací plochy - HMR branká - ts hokejka neodpovídajícípravidlťrm - HoK obránce - o hození hole - Hoz Útočnk - Ú hrubost - HRU označení kaplt ánannuŽstv a zaj*éil' Ó faul kolenem - KOL označenízástupce kapitán a zajménem -@ kopnutí, pokus o kopnutí protihráče - KoP krosček - KRo TYP VsTŘELENÉ BRANKY faul loktem - LOK Do kolonky TYP se zapíšenásledujícízkratka: nadávání činovníkrjmnebo jejich napadání (slovní nebo fyzické) - NAD branka padla p i h e, kdy mají obě muŽstva stejn1i počet hráč na h išti - EQ napadení - NAP (vyuŽitá pesilov á hra,U, #!?H"j,?3l? f;:':i!?:ffi - PP naraŽení zezadu - NAR branka padIa v oslabení - SH nebezpečná Wstroj - NBV branka padla do prézdnébranky (muŽstvo odvolalo branká e) - EN nadměrně hrubá hra - NHR

.

UPozoRtvĚruí Jako první se do sestavy uvede branká , ktery7 nastoupí do branky nazačátku utkání. Zárove se jeho číslozapíše do tabulky

"Nástup branká e". JestliŽe dojde ke strídáníbrankárťr , zaznamená se do tabulky ''Nástup branká e'' t etlna, čas, číslobranká e a stav. K odstupujícímu branká i se uvede počet st el, ktery7m čelil. JestliŽe hráč dostane v jednom utkání dvakrát většínebo osobní trest (6', 10'), a je tak automaticky vyloučen do konce utkání, zaznamenávají se jenom tyto dva tresty většínebo osobní a vyloučenído konce utkání se nezaznamená! Zápis o utkáni se podepisuje v kolonkách , wznačen17ch odlišnou barvou podkladu. Trenéri nebo vedoucí muŽstev zápis podepisují po vyplnění sestav muŽstev p ed utkáním a stvrzují tak jejich správnost, rozhodčí, kapitáni muŽstev a delegát (e-li p rtomen) zápis podepisují po skončení utkání a stvrzují tak správnost všech Údaj . Hlavní

oo'x?s5lYsff

BĚ';.íTH8['*,I;l'E':?iÉ1'f ',5"#,: jÍ%#:eť:

zodpovědnost za věci rozhodčích, které jsou uloŽeny v šatně, aZa automobil(y)' které parkují na po adatelem označeném místě. Jeho zodpovědnost končív momentu odjezdu rozhodčích z areálu hriště.

Do zápisu o utkání kromě rozhodčích a zapisovatele není nikdo oprávněn cokoli psát mimo vyplnění sestav muŽstev a jména hlavního po adatele!

n

ed

3.?:'3l1l''ilŤB[

- il

UI

",['' hráče proti divákovi - NzD nedovolen zásah

obtěŽování činovnk utkání - oBČ nedovolené opuštění hráčské lavice - oHL nedovolené opuštění trestné lavice - oTL odmltnutí zahallt hru - oz{ padnutí na míček- PAM pád pod nohy - PAN podraŽení - PoD posunutí branky - Pos

sekání - sEK st ídání hráč (více hráčrj na h išti) - sTR

uder htavou - ÚpH uder pěstí - UDP p estupek pri vhazování - VHA vraženínahrazení - VRA vysoká htil (nedovolená hra) ' \ffs zdrŽováníhry - zDR

Úmyslné yyhozenÍ míčku zhriště -

umyslné posunutí branky st ídání s umyslem zdžovat hru nedovolené zašlapování míčkuhra zlomenou holí , myslné zranění, pokus o zranění -

zDR zDR zDR zDR

zLo zRA

06 - SANITRANS Opava - HC Warrioti Havířov - 16.10.2011  

Zápis o utkání