Page 1

Toekomstvisie 2013 – 2016 Meerjarenplan 2013 – 2016

podium van de stad


2

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016


Ambitie: podium van de stad Theaters Tilburg heeft een heldere ambitie: wij willen het podium van de stad zijn. Daartoe brengen we bewoners en organisaties samen met aanbod van makers van podium­ kunsten. Daartoe selecteren we een aanbod dat past bij ons publiek en programmeren we voorstellingen die hen verrassen. In alles zijn gastvrijheid, kwaliteit en innovatie voor ons leidend. Onze belangrijkste functies zijn bewoners, makers en organisaties bedienen en bij elkaar betrekken om samen te bouwen aan een belangwekkende ontmoetingsplek. Onze ambitie is eenduidig, de opdracht voor de organisatie van Theaters Tilburg is complex en uitdagend. In het huidige economische klimaat en door gemaakte politieke keuzes staan onze programmering en budgetten onder druk. Dit vraagt om meer ondernemerschap, creativiteit en samenwerking dan ooit. We zetten alle zeilen bij. Maar ook zonder economische crisis verandert het publiek voortdurend van samenstelling en voorkeuren. We kunnen alleen slagvaardig opereren als we weten wat Tilburgers beweegt. Daarom organiseren en verzamelen we feedback. Daarom laten we regelmatig publieksonderzoek doen. Het overtreffen van een verwachting begint met een luisterend oor. Theaters Tilburg is blij met elke bezoeker. In vijftig jaar hebben we miljoenen bezoekers verwelkomd. Tegelijkertijd zijn er nog veel Tilburgers die ons wel kennen, maar niet bij ons komen. Het doel is dat meer bewoners, bezoekers en organisaties zeggen: dit is de plek waar ik wil zijn, dit is mijn podium van de stad. Wij zijn een work in progress, net als de stad zelf. We nodigen iedereen die zich met ons en Tilburg verbonden voelt, uit om mee te werken aan onze ontwikkeling. We zien elkaar op het podium van de stad. Rob van Steen, directeur/bestuurder

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016

3


Inhoud Ambitie: podium van de stad

3

Zo kijkt Theaters Tilburg naar de toekomst

7

Programma voor een belangwekkende ontmoetingsplek

8

1 ··· Theaters Tilburg bedient

ent bedi

2 ··· Theaters Tilburg betrekt 3 ··· Theaters Tilburg bouwt

t

t

Marketing is echte communicatie en (veel) meer

bo uw

rs e t a the urg tilb

betrek

Mensen en middelen maken het mogelijk

11 13 16 19 20

one , Sim n e e St fon se Colo : Rob van sje Klaas n t o s Jo ctie e n tek er en eindreda ele have r g a M o , z t e etze ep conc geving: d nneke W vorm rafie: Ha fotog deren lburg en an eaters Ti 12 © Th mber 20 e sept

Leeswijzer Dit document schetst de visie van Theaters Tilburg op de stad, het publiek, het programma, de locaties en de eigen organisatie voor de periode 2013-2016. We benoemen onze ambities op hoofdlijnen. We beschrijven onze beoogde rol in het culturele leven van de stad en waar de accenten komen te liggen. De details vullen we de komende jaren in, samen met onze vele partners en natuurlijk met ons publiek.

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016

5


l tzaa r e c con

t or ga nis ati es

6

stud

io

betrek t

bo uw

ent i d e b

maker s

rs e n o bew

burg w u o sc h

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016


Zo kijkt Theaters Tilburg naar de toekomst Inleiding: de kern is live Aan de basis van de meest geavanceerde theatervoorstelling of concertuitvoering ligt een oersterk concept: de kunstzinnige expressie van de ene mens ten overstaan van een groep andere mensen. In levenden lijve, van vlees en bloed, in een vluchtig moment dat zo krachtig kan zijn dat het letterlijk onvergetelijk of adembenemend is. Dit concept maakt de podiumkunsten uniek binnen het spectrum van de kunst en cultuur. De podiumkunsten zijn de afgelopen honderden jaren blijven evolueren, met één constante: de kern is live. De menselijke oerbehoefte aan de gemeenschappelijke live-ervaring maakt ook onze Theaters Tilburg blijvend relevant.

Visie Theaters Tilburg en Tilburg hebben een gemeenschappelijk verhaal. Theaters Tilburg staat midden in het hart van het culturele leven in Tilburg. Wij hebben een sterke positie als podium van de stad en als cultuurhuis waar de wereld van nu zich toont. Ons programma biedt een breed palet aan smaken, van amusement voor een breed publiek tot vernieuwend werk dat nog een nieuw publiek aan het veroveren is. Want zoals de stad en de bewoners veranderen, zo veranderen ook de podiumkunsten. Tilburg is een levendige, dynamische stad met volop plekken die steeds opnieuw worden ingevuld. Waar traditionele industrie verdween, is ruimte gekomen voor nieuwe, eigentijdse initiatieven en bedrijvigheid om te groeien en bloeien. Tilburg profileert zich anno 2012 als een laboratorium voor sociale vernieuwing. De stad wil een podium zijn voor creativiteit en cultureel ondernemerschap. Als podium van de stad gaat Theaters Tilburg een actievere rol spelen bij gebeurtenissen die belangwekkend zijn voor veel inwoners van Tilburg. Denk aan festivals en evenementen, een koninklijk bezoek of carnaval. Zo verbinden wij ons sterker met de Tilburgse cultuur- en kennisinstellingen, vooral die met een sterk creatief en sociaal-cultureel profiel. Zo bieden onze mooie zalen Tilburg een podium op een manier die past bij de stad en bij onze faciliteiten.

Onze belangrijkste functies zijn bedienen, betrekken en bouwen.

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016

Missie Onze missie komt voort uit vier uitgangspunten, die als een de rode draad door onze activiteiten lopen. Bij Theaters Tilburg staan de podiumkunsten centraal. Wij bieden bezoekers méér dan een voorstelling. We spelen een proactieve rol: we veroorzaken en produceren ook zelf. Onze taak strekt verder dan de exploitatie van het gebouw. Theaters Tilburg fungeert als spil in het lokale en regionale podiumcultuurlandschap. Dit is onze missie: Theaters Tilburg staat voor gastvrijheid, kwaliteit en innovatie en biedt bewoners, makers en organisaties de meest belangwekkende culturele ontmoetingsplek in Midden‐Brabant. Functies In de vervulling van onze missie leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele leven van Tilburg en de Tilburgers. Het programma, de locaties en de organisatie van Theaters Tilburg hebben drie primaire functies: bedienen, betrekken en bouwen. Deze zijn van toepassing op de drie doelgroepen uit onze missie: bewoners, makers en organisaties. We bedienen deze op hun wenken, betrekken hen bij wat we doen en bij elkaar, en bouwen gezamenlijk aan de belangwekkende ontmoetingsplek waar behoefte aan is in Tilburg en de wijde omtrek. Kernwaarden Gastvrijheid, focus op kwaliteit en drive tot continue verbetering. Deze waarden ondersteunen onze missie en functies. We ontwikkelen en waarborgen ze in onze organisatie. Ten eerste is gastvrij zijn voor elk podium een absolute voorwaarde om het publiek te bedienen. Ten tweede kiezen we voor kwaliteit in alle geledingen van de organisatie. Programma, gebouw, horeca en personeel zijn doortrokken van kwaliteitsdenken. Tot slot, door in te spelen op de behoeften van de veranderende bezoeker met een sterke programmering en innovatieve marketing blijft Theaters Tilburg continu bouwen aan het podium van de stad. Zo betrekken we onze doelgroepen bij ons en bij elkaar.

7


ent bedi

t

betrek

t

bo uw

12

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016


Good practice > Elke voorstelling heeft zijn prijs De beleving van podiumkunsten is waardevol, dus het mag wat kosten. Alleen heeft niet iedereen dezelfde portemonnee. Theaters Tilburg biedt een reeks van voorstellingen voor een tientje waarmee we ook mensen met minder inkomen bedienen. We zijn partner in de gemeentelijke Meedoenregeling zodat ook de laagste inkomensgroepen toegang hebben tot ons aanbod. Voor jongeren en studenten hanteren we kortingstarieven. Prijs hoeft geen drempel te zijn. Bedient lokale en regionale makers De band met wat uit Tilburg en omgeving komt, is sterk. Daarom ondersteunt Theaters Tilburg lokale makers en geven we belangrijke Tilburgse culturele spelers als Het Zuidelijk Toneel, Magogo en T.r.a.s.h. voorrang. HZT is huisgezelschap, Magogo huisorkest, T.r.a.s.h. graag geziene gast. We

bieden hen de mogelijkheid in ons huis te werken en zich te presenteren. Daarnaast nodigen we hen uit om mee te werken aan onze ambitie om Theaters Tilburg als podium van de stad te positioneren en verder te ontwikkelen door gepaste randprogramma’s en events op locaties in de stad. Ambitie voor jonge Tilburgers > Nieuwe formules Samen met partners in de stad ontwikkelen we nieuwe programma’s om specifieke doelgroepen te bedienen. Zo presenteren we samen met het jongerenwerk R-Newt de serie COMIDI, waarin jongeren met professionals werken aan een stand-upvoorstelling. We werken samen met Het Zuidelijk Toneel en Fontys aan een serie clubavonden onder de noemer Club T in de Studio. Elke formule richt zich op een specifieke achterban, van ROC tot universiteit. Bedient amateurs: voor elke productie de juiste plek Optreden in een schouwburg of concertzaal is voor veel amateurmusici en -theatermakers een topervaring. De uitdaging is om producties te maken die in staat zijn deze grote zalen te vullen. Dat lukt uitstekend met grote producties, zoals de Tilburgse Revue, Musicalvereniging BOeMS en de serie Verrassende ontmoetingen. We ondersteunen hen met raad en daad, maar ook financieel door forse kortingen te geven op zaalhuur en personeelskosten. Voor producties met een kleiner publieksbereik ontwikkelen we nieuwe festivalformules, zoals Tilburg in Koor. Theaters Tilburg werkt hierbij graag samen met de collega’s van Factorium, 013, Theater De NWE Vorst, Paradox en lokale festivals. Bedient nieuwe generaties Theaters Tilburg wil meer doen voor de nieuwe generatie Tilburgers. De exploitatie van het MIDI Theater heeft succesvolle jongerenprojecten opgeleverd. We willen graag dat deze voor de stad behouden blijven. Een grote groep jongeren die wordt opgeleid aan het mbo, vind je nu vooral in de bioscopen, 013 of de Hall of Fame. Voor hen valt er een wereld te ontdekken in onze zalen. Voor de grote groep scholieren en studenten tussen 15 en 25 jaar speuren we naar nieuwe (bijna) professionele talenten met potentie en professioneel perspectief. Hiervoor werken we samen met lokale partners in het culturele en maatschappelijke veld.

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016

13


2 ··· Theaters Tilburg betrekt Als je de grootste bent, heb je een verantwoordelijkheid voor de anderen. Theaters Tilburg verbindt zich met het culturele veld. Wij staan in het hart van de podiumkunsten in Midden-Brabant. Dit betekent voor onze taakopvatting dat we meer doen dan alleen programmeren en faciliteren. Theaters Tilburg heeft ook een functie als aanjager binnen de culturele omgeving. We geven impulsen aan de omgeving en nemen het initiatief.

Theaters Tilburg komt met nieuwe initiatieven in samenspraak met culturele en maatschappelijke partners. Wij zetten onze organisatorische slagkracht in, onder meer tijdens het nieuwjaarsevent Frisse Oren, de Cultuurnacht en Tilburg Dansstad. Wij betrekken makers en bewoners en bouwen aan een mooiere, cultureel rijkere stad. Bovendien laten we ons graag betrekken, bijvoorbeeld bij het festival Incubate. Good practice > Gezamenlijke inkoop van diensten en producten Door inkooptrajecten gezamenlijk met andere culturele instellingen aan te besteden (drukwerk, kantoorartikelen en accountancydiensten) besparen we ten opzichte van 2011 structureel en collectief ruim een ton per jaar. Verdere mogelijkheden tot gezamenlijke inkoop worden de komende jaren nader onderzocht. Kunst & Cultuurinstellingen Tilburg Theaters Tilburg heeft in 2010 de podia en andere culturele instellingen in Tilburg benaderd met het voorstel om de mogelijkheden van organisatorische samenwerking te inventariseren. De bezuinigingen vormen mede de aanleiding om de krachten te bundelen. We overleggen hoe we efficiënter kunnen omgaan met beschikbare middelen en samen intrinsieke doelstellingen kunnen blijven waarmaken. Wij hebben de rol van voorzitter op ons genomen binnen dit zogenoemde K&CI-overleg. Hierbij hanteren we een bottom-upstrategie waarbij initiatieven van onderop worden opgepikt, professioneel ingebed en gedragen.

Betrekt partnerpodia Waar locaties elkaar aanvullen, ontstaat een rijker landschap. Zo bouwen we aan een mooier Tilburg. Theaters Tilburg voert met de collega’s van Theater De NWE Vorst, 013, de Hall of Fame en Paradox regulier overleg over de programmering. Het eerste belang is dat het publiek de juiste voorstelling op de juiste plek ziet. We experimenteren met cross-overs en coördineren de programmering van overlappende producties of gezelschappen, in goed overleg met deze partners. Good practice > Overleg Theaters Tilburg organiseert overleg met lokale én regionale partners. In de stad is er het programmeursoverleg. Voor de ommelanden is er overleg met de theaters in Goirle en Oisterwijk. BrabantStad is onze gesprekspartner in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Betrekt gemeente en opleidingen Het gesprek met de gemeente Tilburg is van vitaal belang voor ons draagvlak in en onze relevantie voor de stad en daarmee voor onze toekomst. Via het stadsbestuur voeren we op beleidsniveau de dialoog met de Tilburgers. Onze ambitie is om het cultuurbeleid mede te bepalen. We voeden de bestuurders met betrouwbare gegevens, geven goed onderbouwd advies en ontwikkelen creatieve plannen om de ambities van Tilburg mede vorm te geven.

Good practice > Ondernemerscafé Tilburg (OCT) Theaters Tilburg is partner van het OCT, een initiatief om ondernemers in de stad meer bij elkaar en de stad te betrekken. Jaarlijks vinden vier edities plaats.

14

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016


013 e f Fam

Fo

podi

a

o

n inge p l ei d

ent bedi

Betrekt maatschappelijke organisaties Theaters Tilburg werkt samen met organisaties als woningcorporatie Tiwos, welzijnsorganisatie de Twern en ouderenzorg de Wever om passend aanbod voor de betreffende doelgroepen te bieden op het juiste moment. Zo zijn voor ouderen matineevoorstellingen vaak passender dan avondprogramma’s. Good practice > Identiteit Er is gezamenlijk overleg met makers, collega-instellingen en bestuurders van gemeente en opleidingen om een bijdrage te leveren aan de culturele identiteit en het imago van Tilburg. Dit doen we in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 en Tilburg 2040.

Toekomstvisie Theaters Tilburg 2013 – 2016

a rd s orium t agn n o Fact d es M ons enir v u o ducti S o r P d ial b a nt Mun - B ra n e d rtier M id s k wa h ee k r t e o i l m B ib om ng M ti a nt h c Sti B ra b m u se urmu 018 N a tu a nt2 b a r B

ins tel

betrek

t

bo

uw en e Or f t Friss e sti aand e m s v n n al ev t/Da s en nach estival s n a e D F or y m s Gip ga en aval n r t ni a C en te a sa b u g I nc r tie l bu i T s t h c a rn u u t l Cu a KoBr g n ti Stich blad D ag s CZ t n a h c s B ra b l me b u rg D om k T il n a b Ra b o

n ee l jk To i l e d evue ui H e t Z l b u rg s e R Ti u id st on Z Stati nts Orke a rab .a.s.h. es t H et B T.r amerork K o go M ag

l ingen

make

rs

o Hall rst E Vo W N e dox ter D Para T h ea

rg T i l b u T i l b u rg en RO C t van de Kunst i e t i er s vo o r U n iv ol en h c s H o ge nt ys

Samen geven we antwoord op de vraag wat Tilburg voor de podiumkunsten betekent en wat de podiumkunsten betekenen voor Tilburg. Als stad die jonge makers opleidt, kan Tilburg zich onderscheiden door een krachtige verbinding tussen podiumkunst en maatschappij te stimuleren. De keuze van de gemeente om de stad als podium te zien, bevestigt ons in deze ambitie. Good practice > Pleisterplaats Fontys Fontys leidt studenten op in alle muzische vakken. Fontys wil een pleisterplaats zijn voor haar talent. Wij ondersteunen deze visie en bieden bijvoorbeeld ruimte aan twee weken circusvoorstellingen in de Concertzaal. Onze ambitie is om het talent van Fontys zichtbaar te maken voor het Tilburgse publiek in het jaarlijkse eindpresentatie­ festival Get Out. Ook zijn wij mede-initiatiefnemer van de Jacques de Leeuwprijs, waaraan twee geldprijzen van 10.000 euro zijn verbonden. 15


ent bedi

t

betrek

t

bo uw

rs e t a the urg tilb

one , Sim n e e St fon se Colo : Rob van sje Klaas n t o s Jo ctie e n tek er en eindreda ele have r, g a M o , z t e etze ep conc geving: d nneke W lburg vorm rafie: Ha eaters Ti fotog roep, Th lburg toelg eaters Ti 12 Š Th mber 20 e sept

tt_toekomstvisie  
tt_toekomstvisie  

planvisie, magazine