Page 1


Heemskerk heeft een nieuwe held. Hij is slim en robuust, krachtig en compact, zuinig en betrouwbaar. Hij is kikker足 groen, hagelwit, hemelsblauw en raven足 zwart. Dag en nacht is hij in de weer, zeven dagen per week. Hij staat geen moment stil en kan tegen een stootje. Als het nodig is, schakelt hij een tandje bij. Hij pompt, spoelt, duwt, trekt. Hij mengt bij, breekt af en proeft. Zo maakt hij het mooiste wat je maar kunt maken: water dat goed is voor mens en natuur. De nieuwe held van Heemskerk is een best bescheiden type. Hij doet zijn werk het liefst in alle stilte. Hij vindt het na足 melijk nogal vanzelfsprekend wat hij doet. En dat je altijd van hem op aan kunt, is ook de gewoonste zaak van de wereld. Laat hem nou maar lekker wer足 ken, dan is hij tevreden. Ja, hij is een echte held.


S

choon drinkwater is het gewoonste wonder van de wereld. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland levert drinkwater aan ruim 725.000 aansluitingen. Wij willen zorgen dat zuiver en betrouwbaar drinkwater vanzelfsprekend blijft voor iedereen. Daarom werkt PWN nu al aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Vanaf 2008 staat er in Heemskerk een nieuwe waterfabriek die de natuur ontziet en onze klanten het vertrouwen geeft dat hun drinkwater vrij is en blijft van schadelijke stoffen. In dit magazine maakt u kennis met deze nieuwe waterfabriek en met de mensen die ervoor hebben gezorgd dat hij draait. Twee jaar lang heeft het projectteam Heemskerk2 hard gewerkt aan de bouw. De mensen van onze afdeling Ontwikkeling en Innovatie werkten al veel eerder aan de ontwikkeling van de nu toegepaste technologie met ultralviolet licht, waterstofperoxide (UV/H2O2) en actieve kool. Daarbij hebben samenwerkingspartners als Norit en Trojan zich van hun beste kant laten zien. Voor onze procestechnologen en onderhoudstechnici begint het werk nu pas. Heemskerk2 maakt deel uit van een veel groter geheel. De nieuwe installatie past perfect in de keten van onze activiteiten. Als een van de grootste natuurbeheerders van Noord-Holland is PWN trots dat we met deze waterzuivering het voor onze wateractiviteiten zo belangrijke duingebied ontzien. Verderop kunt u lezen hoe de mensen van Natuur en Recreatie voor een groen randje aan het bouwproject hebben gezorgd. Nog meer schakels in de keten: medewerkers van Marketing en Communicatie en het KlantenContactCentrum, schakels tussen product en klant. En zo komen we uit bij degene voor wie we het allemaal doen: de klant. Sommige klanten stellen bijzondere eisen aan water, zoals het dialysecentrum van het Kennemer Gasthuis. De meeste klanten stellen er ‘gewone’ eisen aan: dat het er altijd is, dat het veilig is, dat het goed is voor de gezondheid. Heemskerk2 geeft ons het vertrouwen dat wij aan al die eisen kunnen voldoen. Om met onze held van Heemskerk te spreken: op mij kun je bouwen, nu en in de toekomst. Herman Eken, projectmanager

held van heemskerk


Vangers in het zand Voordat de bouw van Heemskerk2 kon beginnen, bedachten de PWN’ers van Natuur en Recreatie slimme manieren om beschermde diersoorten op het terrein te ontzien. En ze bespaarden nog geld ook.

Heren van de heldere lijn Als je de architect vroeg betrekt bij het ontwerp van een technische installatie, kom je tot verrassende oplossingen. Drie hoofdrolspelers over de voordelen van integraal ontwerp.

Vooruitdenkers Voor een nieuwe generatie PWN’ers is Heemskerk2 een project waarin technische hoogstandjes en bezieling samenkomen. Daarin speelt UV-leverancier Trojan een grote rol.

Herman’s Angels en andere keetbewoners De bouwkeet is een snelkookpan. Verslavend en elke dag weer anders. Als iedereen het hoofd koel houdt en op tijd zijn koffie krijgt, lopen de dingen gesmeerd.

De vele wegen van ons water PWN maakt verschillende soorten water, voor heel NoordHolland. Eén ding heeft dit water gemeen: de toekomst­bestendige en universele barrière tegen micro­verontreinigingen.

Actieve koolverkopers Speciaal voor Heemskerk2 ontwikkelde koolgigant Norit een nieuwe actieve kool.

Wachters van het water Wie een installatie bouwt, kan een hoop leren van wie hem gaat gebruiken. En vice versa.

+ 4800 cm uitneembare koepel

vloer = 0 cm

h202 doseerruimte hart - 3450 cm

held van heemskerk


Verantwoorde waterdragers Door hoogwaardige technologie in een lowtech jasje te gieten draagt PWN samen met partners als Aqua for All bij aan de millennium足 doelstellingen van de VN.

Spraakwaters en meterweters Betrouwbaar water is niet alleen een kwestie van zuiveren en leveren, maar ook van heldere informatie en kloppende facturen. Dat is dagelijks werk voor de spraak足 waters en meterweters van PWN.

+ 9000

Waterklanten Vanzelfsprekend, c m schoon, gezond drinkwater, op elk moment van de dag. Van levensbelang voor al onze klanten. Van groot tot klein, van gezin tot zeeaquarium.

Colofon

overstortrand spoelgoot

i n l a at b u i s

f i lt e r b e d

vloer = 0 cm

s p o e lwat e r

f i lt e r b e d - 4500 cm

- 6500 cm

held van heemskerk


In de zomer van 2006 hebben boswachters Ronald Slingerland en Tycho Hoogstrate twee keer per dag een ronde gemaakt langs veertig ingegraven emmers om de hagedissenvangst te controleren. Ware grootte van de nauwe korfslak: 2 mm

Als bijvangst van de zandhagedissen hebben we rugstreeppadden en spitsmuizen gevangen. De padden zetten we in de sloot. Die hadden dat dan ook meestal hard nodig. Spitsmuizen zijn zeer stressgevoelig en kunnen geweldig bijten. Die piepten als een idioot en wisten soms met hun scherpe tandjes toe te slaan.

Voordat PWN kon beginnen met de bouw van de nieuwe waterfabriek, moest er een ecologische scan worden gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen van de bouw voor de bodem, voor het geluid in de omgeving en voor

T yc h o H o o g s t r at e b o s wa c h t e r

de flora en fauna. Anna den Held, bioloog van

Ronald Slingerl and boswachter

T yc h o

Duinjagers We hebben hier veertig emmertjes ingegraven met gaatjes in de bodem, anders verdrinkt de vangst als het gaat regenen. De beestjes kunnen rechtstandig omhoog kruipen, maar uit een plastic emmer kunnen ze niet ontsnappen. Op deze manier hebben we achttien zandhagedissen gevangen. Dat is echt veel. Na de zomer waren we er klaar mee, want als de temperatuur onder de 10°C komt, trekken de hagedissen zich al terug voor de winterslaap.

Ronald

Witteveen+Bos, heeft deze scan uit­gevoerd voor de bouw van Heemskerk2. Zij trof drie wettelijk beschermde soorten aan, die de mensen van

‘ Voor die drie beschermde diersoorten hebben we alles uit de kast gehaald.’

Natuur en Recreatie heel wat hoofdbrekens hebben bezorgd. Dankzij de creatieve oplossingen van adviseurs Hidde Posthuma en Rienk Slings

Natuur niet duur Rugstreeppad: bruingrijs / heldergele streep op de rug / 6 tot 7 cm / eet vliegen, mieren, kevers, wantsen, spinnen

Het afvangen van zandhagedissen kostte een hoop mankracht, maar onze maatregelen hebben voorkomen dat er één miljoen euro extra geïnvesteerd moest worden. Het betekende ook dat de vergunning sneller rondkwam.

kregen de rugstreeppad, de zandhagedis en de nauwe korfslak alle aandacht voordat er een schop de grond in ging op het bouwterrein.


klauwier

grauwe

Hidde

Rienk

De zandhagedis is in de rest van het land zeer zeldzaam. We kregen een ontheffing op voorwaarde dat we een alternatief terrein geschikt zouden maken als leefgebied. We hebben op Reservaat Oost koeien laten grazen, om dat terrein geschikter te maken voor zandhagedissen. Ook voor de rugstreeppad verplicht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ons om voor een vervangende habitat te zorgen. Deze pad, waarvan er op dit terrein honderden exemplaren voorkwamen, valt onder bescherming van de Flora- en Faunawet. Deze dieren overwinteren in de bodem en komen in het voorjaar omhoog om naar allerlei watertjes te trekken. Dan is je beoogde bouwterrein dus helemaal leeg. Samen met Anna den Held van W+B hebben we bedacht om een scherm om het terrein te zetten voordat de padden weer terugkwamen. Onderaan het bouwhek zaten flappen, om de padden ook daar

Het Noordhollands Duinreservaat heeft de opdracht om de nauwe korfslak te beschermen. Die leeft op de rand van water en land en kiest in het duingebied heel specifieke plekjes uit. Het moet er kalkrijk zijn en voorzien van strooisel. Bij de bouw van Heemskerk2 zou het grondwaterpeil 1,5 meter zakken. Twee van de vijf gevonden slakkenpopulaties zouden daar de gevolgen van ondervinden. En aangezien het beestje met een snelheid van millimeters per uur kruipt, zouden mogelijk tientallen tot honderden slakjes de drooglegging niet overleven. Wij hebben het opgelost door een gedeeltelijke damwand te slaan In het duingebied is de zandhagedis een belangrijke schakel waarbinnen de ontgraving plaatsin een rijke voedselketen. Hij eet insecten en is zelf prooi vond. Bovendien hebben we het peil voor vogels, zoals de grauwe klauwier. Deze zeldzame vogel van de randsloot om het bouwterrein is sinds 2005 terug in de duinen, na een kwart eeuw afwemet een meter verhoogd. Zo konden zigheid, veroorzaakt door het ontbreken van een voldoende we de verdroging in het duinterrein gevarieerd voedselaanbod. PWN onderzoekt samen met compenseren. de Unie van Bosgroepen en collega-waterbedrijven of het H i d d e P o s t h u m a a d v i s e u r N at u u r gevoerde begrazingsbeheer met schapen heeft geleid tot e n R e c r e at i e een toename van grote insecten en hagedissen.

de toegang te versperren. De padden hebben zich in de winter van 2006 in de grondbulten om het terrein verschanst om te overwinteren. Nu hebben we een mooie voortplantingsvijver aangelegd. Vanaf de lente van 2009 is het feest voor de padden!

k r u i p e n d s ta l k r u i d

duizendguldenkruid

Vangers in het zand R i e n k S l i n g s a d v i s e u r N at u u r e n R e c r e at i e

‘Je vecht tegen het beeld dat natuur wel lief en aardig is, maar eigenlijk lastig.’

In de omgeving van Heemskerk leven niet alleen beschermde diersoorten, maar groeien ook bijzondere planten, zoals echt duizendguldenkruid en kruipend stalkruid.

Voer voor onderzoek

Zandhagedis: 16 tot 20 cm / vrouwtje bruin / mannetje groen / eet insecten, spinnen, wormen


was een districtskantoor in Hoofddorp, zijn eerste grote waterwerk de bouw van Heemskerk1 in 1995. Toen plande hij al voor de huidige uitbreiding. Het werd alleen geen ozonzuivering, maar ultraviolet licht en waterstofperoxide (UV/H2O2) in combinatie met actieve kool.

‘O

Willem

pdrachtgevers zeggen het liefst tegen de architect ‘ga jij maar vast beginnen’, nog voordat duidelijk is wat er precies komt. Zo ging het ook bij de planontwikkeling van Heemskerk1. Alles moest nog verzonnen worden. Ik wilde bij de techniekgroep zitten om het proces te leren kennen, maar werd niet toegelaten. Uiteindelijk heeft Peer Kamp de patstelling doorbroken door een week samen met Fred de Bruijn van Witteveen+Bos en mij naar Californië te gaan om installaties te bekijken en eindeloos te discussiëren.

Heren van de

Sindsdien ben ik bij PWN helemaal bij de vormgeving van het proces betrokken, ook bij de piping om het zo maar te noemen. Mijn collega Wim Visser trekt vervolgens de kar tijdens de uitvoering.

ontwerp van de UV-reactoren ver­andert, dan kun je de nieuwe gemakkelijk inpassen. Ze hangen in wezen aan draadjes aan de plafonds. Superflexibel dus. Van dit soort dingen gaat mijn architectenhart harder kloppen.

Vooruitziende blik

Lijntjesfreak

Bij de bouw van Heemskerk1 is er al rekening mee gehouden dat er een Heemskerk2 zou komen. De eerste installatie was met zijn membraanfiltratie echt het vlaggenschip van PWN. Indertijd was er hier een uitbreiding voorzien met ozon/H2O2 en koolfiltratie. Als PWN voor dit proces had gekozen, waren hier twee enorme koolfiltergebouwen van 12,5 meter hoog nodig geweest, met daarnaast nog allerlei voorzieningen om zelf ozon te maken. Het huidige gebouw neemt maar een fractie van het ontwerp in beslag. Alle doelstellingen en uitgangspunten van het toenmalige ontwerp gelden nog steeds. Zo sluit de gang tussen de gebouwen naadloos aan. We hebben goed in de toekomst gekeken. Peer Kamp noemt dit altijd ‘het managen van onzekerheden’. Voor wat je niet helemaal zeker weet, bouw je zones en marges in, waardoor de meest waarschijnlijke oplossing mogelijk is. Een ander voorbeeld: stel dat het

Ik kick niet zo op esthetiek. Ik ben meer een lijntjesfreak. Alle zichtbare lijnen moeten een eenheid vormen. Dan krijg je rust in een gebouw. Op Heemskerk zie je die heldere lijn overal. Dit is overigens stomtoevallig ontstaan. Ik had destijds het ontwerp gebaseerd op een verticaal 30-centi­ meterraster. Toen kwam ik deze keramische tegels tegen op een beurs. Gloednieuw materiaal, onderhoudsvrij, kleurecht, gewoon baksteen in de vorm van tegels. Als er meeuwentroep op zit, haal je er een spuit overheen en dan is het weer schoon. Maar in het raster van het gebouw kwam ik tien centimeter tekort. Daarom zit er een ‘bandje’ tussen in een lichtere kleur, geplaatst op 1 meter 80 hoog. Mijn kleine hommage aan Le Corbusier, die er met zijn Modulor van uitgaat dat mensen ongeveer zo lang zijn.

dat je een gevoel van ruimte krijgt. De enorme vides bepalen de beleving. Eigenlijk vormen ze een soort tweede begane grond. Ook als je beneden bent, voel je je niet opgesloten. Die prettige beleving is leuk, maar de vides zijn vooral functioneel. Als er beneden een pomp kapot is, doe je gewoon de daglichtkoepels open. Daar zitten de pompen precies onder. Dan komt er een mobiele kraan en trek je de pomp er zo uit. Zo hebben we een hijskraanconstructie bespaard. En als er een UV-reactor kapot is, laat je die beneden op een karretje zakken. Je rijdt hem naar een vide en tilt hem er zo uit. Zonder de vide had je allerlei hefplateaus moeten verzinnen. We verwachten dat er mensen van over de hele wereld hier komen kijken omdat het proces uniek is. De uitvinding is in Andijk gedaan, nu laat PWN in Heemskerk nog een keer zien dat het heel goed werkt en dat ze er veel vertrouwen in hebben. Willem Quispel architect PLAN a r c h i t e K t e n

Functionele leegte Veel mensen die hier komen, vinden dat het er duur uitziet. Dat komt omdat het gebouw zo logisch is geordend

peer

Willem Quispel ontwerpt sinds 1984 voor PWN. Zijn eerste opdracht


‘E

r zijn twee typen techneuten. De overgrote meerderheid raakt opgewonden als ze de zaken ingewikkeld kunnen maken. Hun motto is ‘je weet maar nooit’. Dus worden alle risico’s gedekt. Met als gevolg dat je vooral storingen krijgt van hulpapparatuur die verzonnen is om het hoofdproces te beschermen. Een kleinere groep ingenieurs brengt het ontwerp liever terug tot de absolute eenvoud. Traditioneel is het zo dat de techneuten het proces vormgeven. Dan mag de architect er een doos omheen zetten. En als hij zich gedraagt, mag hij binnen nog een paar kleurtjes uitzoeken. In mijn begintijd bij PWN had ik meteen een klik met Willem Quispel. Onze ideeën over hoe de operators en de bezoekers de fabriek moesten ervaren, kwamen overeen. Zo is de plattegrond van Heemskerk helder en compact. Er is geen overbodige luxe, en je kunt overal bij. Wij streven altijd naar een resultaat waarvan je zegt: logisch hè?

Eitje Bij PWN hebben we nu een traditie dat we hechten aan functie en vorm. De functionaliteit staat voorop, maar bij een integrale benadering bijt dat goede vormgeving niet. Als je iedereen los van elkaar het eigen ei laat uitbroeden, gaat de oorspronkelijke schoonheid van het apparaat uiteindelijk schuil achter beugeltjes en pijpjes in een te

krappe ruimte. Vroeger tekende eerst een werktuigbouwkundige de pomp, de flens, het expansiestuk, de terugslagklep, de handklep. Zeg maar het hele hoofdapparaat. Dan kwam de civiele ingenieur voor de omgeving eromheen. En de architect maakte met een 3Bpotlood schetsen op hoofdlijnen. Een integrale aanpak is fundamenteel anders. Het wordt vaak gezien als een manier om ervoor te zorgen dat je de finish niet haalt. Integraal werken is inderdaad de moeilijkste weg. Je moet namelijk tal van beslissingen nemen terwijl de details nog niet uitgewerkt zijn, zowel wat betreft architectuur als functionaliteit. Consequentie is dat je veel tijd steekt in de afweging van de risico’s. Toch laten we hier zien dat het iets heel moois kan opleveren.

Noeste arbeid Begin jaren negentig hebben wij, en met ons iedereen in de drinkwaterwereld, gezegd dat oppervlaktewaterzuivering een universele barrière hoort te hebben voor pesticiden. Dan gaat het om meetbare pesticiden, maar ook pesticiden die we nog niet kunnen meten. PWN is consequent op zoek gegaan naar zo’n barrière. Onze adviseurs hebben gezegd dat we geavanceerde oxidatie nodig hadden, omdat je daarmee alle organische stofjes aanpakt. Indertijd was de gebruikelijke methode ozon met peroxide. Onze

Klare kijk

Ontwikkeling en Innovatie bij PWN. Hij ziet zichzelf liever als een 45-jarige met 17 jaar additionele

PWN kiest het proces, vervolgens maken wij schetsen, overzichten en kosteninschattingen. De architect heeft voorgeschreven dat installaties dwingend op rasterlijnen geplaatst werden. In alle vlakken en alle dimensies. Lastig, maar uitdagend. Je maakt een capaciteitsstudie, je kijkt naar de samenhang met wat er al staat, je houdt rekening met uitbreidingen. Heemskerk2 is bijvoorbeeld zo ontworpen dat er altijd met een eenvoudige bouwkundige ingreep extra UV-reactoren kunnen worden geplaatst. Hier waren de procestechnologen extra belangrijk bij de engineering omdat de technologie nog nooit op deze schaal in deze vorm was gebouwd. Wij vertalen hun eisen in een praktijkinstallatie. Die mag niet te duur zijn en moet alles doen waarvoor hij ontworpen is. Wij kijken voor het hele proces van A tot Z wat de consequenties zijn. Zo was het bij de actieve-koolzuivering in het begin het idee om die upflow te bedrijven, van beneden naar boven. Procestechnisch had het voordelen, qua leidingen had het voordelen, en het was goedkoper. Alleen zouden er door het continue schuren van de kool zoveel deeltjes meekomen dat het water bij infiltratie in de duinen zwart zou worden. PWN heeft ervoor gekozen om de flow dan toch maar liever van boven naar beneden door de kool te laten lopen.

ervaring. En hij ziet Heemskerk2 als een toonbeeld van integraal ontwerp.

bolleboos Joop Kruithof wist dat je ook hydroxylradicalen kon maken met ultralviolet licht en waterstofperoxide. Maar alle bestaande UV-installaties waren ontworpen om te desinfecteren, niet om hydroxylradicalen te maken. Met Trojan hebben we voor Andijk een apparaat ontwikkeld dat aan deze eis voldeed. Het hoofdproces van Heemskerk2, de UV/H2O2-zuivering, vormt dus die universele barrière. De stap met actieve kool is puur bedoeld om de natuur te sparen. Na behandeling wordt het water namelijk geïnfiltreerd in onze infiltratiegebieden. Daar vindt een natuurlijke biologische nazuivering plaats. Het restant peroxide zou na een tijd vanzelf uiteenvallen in zuurstof en water. Maar daarbij zou een reële kans bestaan dat vissen in contact zouden komen met een voor hen dodelijke concentratie peroxide. Daarom hebben wij koolfilters toegevoegd, waardoor peroxide nog voor het verlaten van onze installatie door een katalytische werking uiteenvalt in water en zuurstof.

krijgen veel eer, maar ik zou ook de eer willen dat het goedkoop gedaan is. Zo is de actieve-koolinstallatie uniek, want hij draait met een watersnelheid van 50 meter per uur. Zo’n belasting op de installatie is nog nooit vertoond. Het maakt de installatie compact, en daarin zit een hoop energiewinst. peer kamp hoofd Ontwikkeling en I n n o vat i e

Robert

heldere lijn

Noem Peer Kamp niet de éminence grise van

Wowgevoel Heemskerk is inmiddels een bedevaartsoord voor mensen uit de water­ wereld. Iedereen die hier komt, heeft een soort wowgevoel. Dit werkt deels tegen ons. Het ziet er zo goed uit dat iedereen denkt: het zal wel te duur zijn. We

Robert Kools adviseur witteveen+bos

held van heemskerk


Geld als water

Projectmanager Herman Eken noemt hen zijn vaste spionnen, voel­horens voor lief en leed binnen de projectorganisatie. Managementondersteuners Babs van Dokkum en Thera de l’Orme zorgen dat de zaken

Op de centen

Breeuwer en Peter Stam zijn de financieel-administratieve pijlers waarop Heemskerk2 rust. En hoewel het soms lijkt alsof het geld als water door hun handen stroomt, is het project een toonbeeld van budgettair verantwoord bouwen: het project kost zo’n vier miljoen minder dan gepland.

Herman’s Angels

De keet heeft een andere cultuur dan het kantoor. Op de bouw vertellen mensen elkaar sneller de waarheid. Soms knalt het, maar na vijf minuten staan de neuzen weer dezelfde kant op. Ik zie het als mijn taak om een aannemer die zijn facturen niet op orde heeft en komt piepen over z’n centjes, toch met een blij gezicht de deur uit te sturen. Klantgericht werken betekent nooit nee zeggen, snel werken en service­ gericht zijn. Als je letterlijk dicht op het project zit, ben je meer betrokken. Dan wordt zo’n nieuwe waterfabriek ook jouw project.

B a b s va n D o k k u m M a n a g e m e n t­ o n d e r s t e u n e r

H a n s B r e e u w e r a d m i n i s t r at i e f medewerker

‘Wij werken eraan dat

De man van 3 x 6 miljoen

het projectteam samen

Peter Stam controleert de financiën voor alle lopende drinkwaterprojecten. PWN investeert jaarlijks tussen de 25 en 30 miljoen. Heemskerk2 is met afstand het grootste investeringsproject van 2006, 2007 én 2008.

voor één ding staat.’

De kosten van het project zijn indertijd geraamd op 22 miljoen. Uiteindelijk verwachten we uit te komen op drie keer zes miljoen. Dit komt vooral omdat het gebouw een stuk kleiner is uitgevallen dan oorspronkelijk gedacht, door verbeteringen in het ontwerp van de installatie. Als PWN vier miljoen op een budget van 22 miljoen bespaart, ben ik natuurlijk blij! Dankzij zo’n meevaller kun je weer in andere zaken investeren, zoals de nieuwe parkeerplaats die we voor Heemskerk hebben aangelegd.

Herman is heel open en betrekt je echt bij het werk. Wat ik fijn vind, is dat hij altijd verslag uitbrengt van de stand van zaken. Je hebt het gevoel dat je als volwaardig teamlid wordt gezien. T h e r a d e l’ O r m e

Hans

M a n a g e m e n t­ o n d e r s t e u n e r

Peter

P e t e r S ta m f i n a n c i e e l c o n t r o l l e r

held van heemskerk

Op de bouwkeet komen allerlei types binnen, van grondwerkers tot directeuren. Al die mensen hoeven de PWN-cultuur niet over te nemen, maar je moet wel zorgen dat ze zich 100% voor PWN inzetten.

Herman

‘in het water’. PWN’ers Hans

En dat Hermans deur soms ook even dicht is.

Babs

Ze zitten samen al 42 jaar

rond de bouwkeet op Heemskerk2 gesmeerd lopen.

Hans Breeuwer is twee dagen per week in de bouwkeet om te zorgen dat alles financieel van een leien dakje loopt. Elke maand rapporteert hij aan projectleider Herman Eken.


‘Het tijdperk

‘Alles staat of valt

Het geheugen van Heemskerk

met communicatie. Herman is gewoon heel duidelijk. What you see

is what you get.’

In de diepe krochten van het digitale domein werkt Peter Angevare aan de archivering van projectdocumenten. Samen met collega Loek Tesselaar zorgt hij dat iedereen die ermee wil (én mag!) werken altijd snel en gemakkelijk het juiste document terug kan vinden.

Vroeger verdween veel in mappen of ergens digitaal op een onduidelijke locatie. Nu zijn er strakke afspraken met aannemers en medewerkers om documenten digitaal aan te leveren. Loek doet de locatiedocumentatie: bouwkundige en installatietekeningen. Ik doe vergun­ ningen, offertes, ontheffingen en e-mails. Handig voor PWN, maar ook voor de externe partijen. En kostenbesparend! Vroeger ging alles in een envelop per post of via de interne post. Nu spreken we af hoe het wordt aangeleverd en komt het via de mail. De bits en bytes bevinden zich hier op locatie, de data worden dagelijks gesynchroniseerd en buiten de deur gebackupt.

van postzegels plakken ligt nu echt achter ons.’

Peter

P e t e r A n g e va r e a r c h i v a r i s

Herman Eken projectmanager

Brandstof van de keet Als koffie de brandstof is voor de mannen

Vele wegen leiden naar... Heemskerk2 is het eerste project waarbij 95% van de documenten digitaal wordt aangeleverd. De databeheerders ‘boeken’ de data als pdf-documenten in het Meridiansysteem in. Zij zorgen ook dat de meest relevante informatie boven komt drijven uit de eindeloze informatiestroom. Zo verdwijnen voorlopige bouwtekeningen uit het zicht van gebruikers als de ‘as-built’ tekeningen eenmaal binnen zijn. Omdat de gebruiker kan zoeken via steekwoord of boomstructuur, is vinden kinderspel.

en vrouwen van het bouwproject, dan is Annet van Beek de pomphouder. Sinds januari 2008 werkt zij parttime voor ISS, de facilitaire dienstverlener die Samen met mijn man heb ik ook nog een loodgietersbedrijf in VelsenNoord. Dus ik ken het wereldje van de bouw op mijn duimpje. Hier voelde ik me heel snel opgenomen in de PWN-familie. Ik ben ook mee geweest met het uitje van de bouwkeet. Zelfs het thuisfront ziet me als een PWN’er. Toen ik hier kwam werken, vroegen mijn kinderen: ‘Mam, krijgen we nu gratis water?’ A n n e t va n B e e k c at e r i n g

voor PWN de catering en beveiliging verzorgt. Ze zorgt dat er op de vele vergaderingen in de bouwkeet altijd voldoende koffie, thee en koel drink­water is. Annet

Thera

Als projectmanager heb je ervaring in de wereld van water en techniek nodig. Bij zo’n multidisciplinair project moet je van veel takken van sport weten wat er leeft en speelt. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen succes hebt als je goed communiceert binnen de project­ organisatie. Bij PWN hebben we inmiddels goed begrepen dat het zinvol is om vanaf het allereerste begin de uitvoerders bij het ontwerp te betrekken. Voor mij is dat tweede natuur, mensen bij het project betrekken. Daar heb je allebei wat aan. Die meiden zijn hartstikke belangrijk voor mij. Zij weten wat er leeft en speelt binnen het wereldje van het project. Bovendien kan ik er blindelings op vertrouwen dat de goede stukken bij de goede mensen terechtkomen. Dat geeft mij lucht voor andere zaken.

held van heemskerk


De vele wegen van ons water

J

aarlijks levert PWN meer dan honderd miljoen kubieke meter drinkwater aan ruim 725.000 aansluitingen in de provincie Noord-Holland. Wij gebruiken vooral oppervlaktewater om drinkwater te maken. Dit zuiveren we op verschillende manieren, op diverse locaties. Met de ingebruikname van Heemskerk2 bieden al onze zuiveringen een toekomstvaste universele barrière tegen microverontreinigingen. Heemskerk Behalve met de nieuwe UV/H2O2-zuivering behandelen wij in Heemskerk ook water door middel van membraanfiltratie. Via ultrafiltratie verwijderen we bacteriën en virussen en via hyperfiltratie houden we zouten en organische stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) tegen. Het resultaat is zuiver water, dat niet lekker is om te drinken. Ook kan het de leidingen in huis aantasten. Daarom leveren we dit water niet direct aan de klant, maar mengen we het eerst met teruggewonnen infiltratiewater uit de duinen. Andijk PWN haalt water uit het IJsselmeer naar Andijk. Daar gaat het door microzeven en ondergaat het een vlokbehandeling en zandfiltratie, gevolgd door een behandeling in de UV/H2O2-installatie. Koolfilters verwijderen de restdeeltjes. Dit water leveren we aan onze klanten in het donkergroene gebied.

Heemskerk

in de duinen rond Castricum en Wijk aan Zee. Deze zandpassage filtert schadelijke stoffen en bacteriën uit het water. Na enkele weken pompen we het duinwater op. Er vindt een nazuivering plaats en we voegen via beluchting weer zuurstof toe. Ten slotte verwijderen filters de nog aanwezige vaste deeltjes. Dit water mengen we met puur water afkomstig van productiebedrijf Heemskerk. Het mengsel leveren we in de gele en lichtblauwe gebieden. Huizen en Laren Op de heide bij Laren en Huizen pompt PWN grondwater op. Tijdens de bodempassage zijn alle schadelijke stoffen en bacteriën uit het water gefilterd. Het opgepompte water kan direct aan de klant geleverd worden. Dit gebeurt op productiebedrijf Huizen. Op productiebedrijf Laren voegen wij drinkwater toe dat afkomstig is van Waternet Amsterdam.

Bergen en Mensink Hier gebruiken we oppervlaktewater dat we zeven bij de bron. Stoffen als zware metalen verwijderen we via vlokvorming. Het voor­gezuiverde water infiltreren we

1 held van heemskerk 2008 held van heemskerk

2


1

2


PWN en MVO MVO betekent verder kijken dan je eigen winkel, meer doen dan wat strikt genomen je opdracht is. Wij doen dit op een manier die past bij ons bedrijf, door kennis en geld beschikbaar te stellen voor maatschappelijke doelen. Zo stelt PWN jaarlijks 0,25% van de jaaromzet beschikbaar voor buitenlandse activiteiten. Het leeuwendeel hiervan gaat naar de financiering van projecten in Rwanda en Indonesië. Hiermee ondersteunt PWN de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

PWN en de PERfector

P

De Perfector-P, een zogeheten stalen package plant, is speciaal ontwikkeld voor kleinere waterinstallaties. De capaciteit is tien liter per seconde en de zuivering is gebaseerd op dezelfde principes als de Perfector-R. De eerste Perfector-P’s zijn in gebruik genomen in Atjeh, Noord-Sumatra. Voor beide Perfectors worden de lamellen voor de sedimentatie ontworpen en in Nederland gefabriceerd. Per lokale installatie vindt daarvoor een analyse plaats van het te zuiveren water.

Verantw

‘Door hoogwaardige techniek

mensen in een lowtech-

Na de tsunamiramp van december 2004 in Azië ontwikkelde PWN een slimme mobiele waterzuivering voor noodhulp. Deze Perfector-E, met de E van emergency, is speciaal ontwikkeld voor acute noodsituaties. Leverancier Norit bouwt de Perfector-E, die inmiddels zijn nut heeft bewezen in bijvoorbeeld Atjeh en Uganda. Het apparaat maakt gebruik van membraan- en UV-zuivering.

held van heemskerk

elkaar. We zien het als onze maatschappelijke rol om te zorgen dat ook anderen het beter krijgen. MVO is geen aflaat, je committeert je als publieke partij aan doelstellingen. De overheid verplicht ons tot niets, maar nodigt ons nadrukkelijk uit om die doelstellingen te kiezen. Het mooie voor ons bedrijf is dat je er andere mensen door terugkrijgt.

‘af te schalen’ creëer je oplossingen waar duizenden

E

Wij hebben het in Noord-Holland goed voor

De meeste medewerkers die hun ervaring op deze manier kunnen inzetten, voelen zich verrijkt. Martien den Blanken directeur pwn

omgeving van profiteren.’

R

De Perfector-R, een gezamenlijke inspanning van PWN en Waterfonds Holland, kan vrijwel alle typen oppervlaktewater behandelen, van rivier- en meerwater tot kanaalwater. Het is een modulair standaardontwerp, dat eenvoudig lokaal gebouwd kan worden. Door efficiënte hydraulica en een minimum aan mechanische delen gebruikt de Perfector-R weinig energie en is onderhoud beperkt noodzakelijk. Bovendien is het gebruik van chemicaliën laag dankzij het geoptimaliseerde zuiveringsontwerp. Met de Perfector-R kunnen waterbedrijven in ontwikkelingslanden hun productiecapaciteit verhogen op een milieuvriendelijke en kostenbesparende manier.


oorde waterdragers Met een lean-and-mean project­ bureau van vijf vaste medewerkers zet ik jaarlijks voor vier miljoen euro aan projecten weg. Aqua for All is een matchmaker. Wij zoeken naar geld en kennis bij de drinkwaterbedrijven en zorgen dat die dat geven aan OntwikkelingsSamenwerking. Alles wat anderen kunnen, doen wij niet. PWN heeft de innovatiekracht om iets nieuws te bieden, OS

weet vaak hoe en waar die het beste kan worden ingezet. Door beide partijen bij elkaar te brengen, werken wij eraan dat op meer plekken in de wereld de allerarmsten schoon water en sanitaire voorzieningen krijgen. Investeren in MVO is een gerichte, zakelijke bedrijfsstrategie die promilles kost, maar misschien wel procenten oplevert aan gemotiveerde medewerkers. Sjef Ernes stichting Aq u a f o r A l l

Duizend flessen op het dak Dankzij een extra PWN-donatie heeft Aqua for All in 2005 in Lombok een project kunnen financieren waarbij water wordt gezuiverd door het in PET-flessen in daglicht te leggen. Deze zogenoemde SODIS-methode (solar disinfection) is typisch een voorbeeld van een laagdrempelige manier om hoogwaardige UV-desinfectie toe te passen. PWN’ers en andere waterprofessionals, zoals UV-specialisten, lichten dorpelingen voor over hygiëne en over de gevaren van verontreiniging die je niet ziet. Het project bereikt bijna 20.000 inwoners.

‘Het streven is om het aantal mensen dat geen toegang heeft tot gezond drinkwater, vóór 2015

Leo

Sjef

Martien

te halveren.’

Aqua for All Aqua for All (A4A) is voor PWN een belangrijke netwerkorganisatie in de uitvoering van de MVO-doelstellingen. Deze stichting zet zich

sinds 2002 in voor drinkwater en sanitatie voor de allerarmsten in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. www . a q u a 4 a l l . n l

Water beschikbaar maken is één ding, water beschikbaar houden is nog een tweede uitdaging. Oplossingen moeten aansluiten bij lokale gebruiken en mogelijkheden. Zo verschilt de distributie sterk per land. Soms vervoer je water met tankwagens, de andere keer met kamelen, of in een duwwagentje met jerrycans. In het noorden van Tanzania steunt PWN een project van Simavi. Circa 23.500 inwoners van zes Masaidorpen krijgen beter toegang tot drinkwater. En om te zorgen dat dit zo blijft, heeft financieel controller Ronald Velt de lokale exploitanten geleerd om rekening te houden met de langetermijnkosten. Als de tarieven ‘duurzaam’ zijn, wordt ook de watervoorziening duurzaam. Leo Commandeur manager buitenl andactiviteiten

held van heemskerk


held van heemskerk

Johan

Peter

Miro

RenĂŠ

Da an

Rob

Henk

Mimoen

oscar

Frans

Klaas

marco

Leo

Jeffrey

Gerard

Carlos

Mike


Rick

Xander

Jeroen

René

Rob

Nico

Evert

Lars

george

pat r i c k

Colofon

Heemskerk heeft een nieuwe held. Hij Concept, tekst en vormgeving de zoele haven, Amsterdam is slim en robuust, krachtig en compact, Projectcoördinatie PWN Jenny van Rijn, adviseur Marketing en Communicatie zuinig en betrouwbaar. Hij is kikker­ Fotografie portretten en installatie Vendrig Fotografie, Amsterdam groen, hagelwit, hemelsblauw en raven­ Fotografie Archief PWN (p.11, 18, 20, 21, 22, 23), René Krekels (p.6), zwart. Dag en nacht is hij in de weer, Raymond Friederichs (p.6, 7), Norit (p.16, 17), Simavi (p.21), Ruud Maaskant (p.22), zeven dagen per week. Hij staat geen Zee Aquarium Bergen aan Zee (p.24), Joanna Greve (p.26) moment stil en kan tegen een stootje. Illustraties Archief PWN, Willem Quispel (p.4, 5), Joanna Greve (p.6), Wikipedia (p.7) Als het nodig is, schakelt hij een tandje Beeldbewerking Djeeks, Amsterdam bij. Hij pompt, spoelt, duwt, trekt. Hij Drukwerk PrimaveraQuint, Amsterdam, gedrukt op FSC-gecertificeerd papier mengt bij, breekt af en proeft. Zo maakt Met dank aan Mike Boerma van Local Heroes magazine (conceptadvies), Maud van hij het mooiste wat je maar kunt maken: der Woude Tekstwerk, Marjolein Goos (KG Haarlem), Babs van Dokkum, Thera de water dat goed is voor mens en natuur. l‘Orme, Ko Bruynzeel De nieuwe held van Heemskerk is een Speciale dank aan Herman Eken, die zich sterk maakte voor de Held van Heemskerk best bescheiden type. Hij doet zijn werk Held van Heemskerk is een productie van de zoele haven, in opdracht van PWN het liefst in alle stilte. Hij vindt het na­ © PWN 2008. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke melijk nogal vanzelfsprekend wat hij toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. doet. En dat je altijd van hem op aan Hoofdkantoor PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Rijksweg 501 kunt, is ook de gewoonste zaak van de 1991 AS Velserbroek, www.pwn.nl wereld. Laat hem nou maar lekker wer­ Heemskerk2 Productiebedrijf Jan Lagrand, Waterweg 1, 1969 GA Heemskerk ken, dan is hij tevreden. Ja, hij is een de zoele haven 2e Jan van der Heijdenstraat 35-37, 1073 VG Amsterdam echte held. www.dezoelehaven.nl


PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Rijksweg 501, 1991 AS Velserbroek www.pwn.nl

Held van Heemskerk  
Held van Heemskerk  

boek oplevering waterfabriek