Page 1

ˇ´ c ıslo 1, 2017

34567

ˇ ˇ´ Proc cıst Bibli?


´ JAK TO VID ITE VY? ˇ ´ ale ˇ Bible je zastarala, Nekte rˇ ı´ lide´ si myslı,´ ze ´ ´ ´ ´ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ jinı zastavajı nazor, ze nam ma porad co rˇ ıct. ´ ˇ ´ ´ ´ V Bibli se pıse: „Cele Pısmo je inspirovano Bohem ˇ e.“ ´ (2. Timoteovi 3:16, 17) a je prospeˇ sn ´ ´ ˇ e´ veˇ ze ˇ se dozvıte, V tomto cˇ ısle Stra´ zn jestli pro ´ mu˚ ze ´ a taky tu najdete ˇ byt ´ Bible prakticka, nas ´ ˇ ˇ sˇ ı´ uzitek. ˇ tipy, jak mıt´ z jejıho cten ı´ co nejvet

s

´ ´ ˇ´ Mate zajem o dalsı informace ´ nebo o bezplatne studium Bible? ˇ ´ Navstivte stranky www.jw.org ˇ ˇ´ ˇ nebo napiste na prıslusnou adresu.

ˇ ˇ´ PROC CIST BIBLI? ˇ ´ ˇ´ 3 Proc stojı za to cıst Bibli? ˚ ˇ ˇ´ 4 Jak muzete zacıt? ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ´ 5 Jak si udelat ctenı Bible zajımavejsı? ˚ ˇ ´ ˇ ˇ 6 Jak muze Bible obohatit vas zivot? ˇ ´ ˇ ´ DALSI CLANKY

ˇ ´ ˇ ´ 8 BIBLE MENI ZIVOT LIDI ˇ ˇ´ Nechtela jsem jen tak umrıt! ´ 10 NAPODOBUJTE JEJICH VIRU  ENOCH ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ „Mel svedectvı, ze se lıbı Bohu“ Jsou v Bibli rozpory?

r

ˇ ´ ´ (Najdete pod CO RIKA BIBLE ˛ ˇ ´ ODPOVEDI NA OTAZKY)

34567 ´ ˇ Tato publikace nenı urcena k prodeji. ´ ´ ˇ ´ Je poskytovana v ramci celosvetove ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ biblicke vzdelavacı cinnosti, ktera je ´ ´ podporovana dobrovolnymi dary. ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ´ Prispet muzete prostrednictvım ´ stranek www.jw.org. ´ Pokud nenı uvedeno jinak, jsou biblic´ ´ ˇ ´ ´ ke citaty prevzaty ze Svateho Pısma – ˇ ´ ˇ ´ Prekladu noveho sveta (se studijnımi ´ poznamkami).

Vol. 138, No. 1 2017

ˇ ´ 14 JE TO JEN NESKODNY OMYL? ˇ ´ ´ 16 CO RIKA BIBLE?

CZECH

ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ´ TENTO CASOPIS, Strazna vez, prinası ˇ ´ ´ cest Jehovovi Bohu, panovnıkovi celeho ´ ˇ ˇ ´ vesmıru. Utesuje lidi dobrou zpravou ˇ ˇ´ ´ ´ ´ o tom, ze Bozı nebeske kralovstvı brzy ´ ˇ ˇ ˇ ˇ´ odstranı veskerou spatnost a pretvorı ´ ´ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ zemi v raj. Sve ctenare take vede k vıre ˇ´ˇ ˇ ´ v Jezıse Krista – v to, ze dıky jeho smrti ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ mame nadeji na vecny zivot a ze nynı ´ ´ ˇ´ ´ ´ vladne jako kral Bozıho kralovstvı. Tento ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ casopis je vydavan nepretrzite od roku ´ ˇ ˇ´ 1879. Je nepoliticky a pevne se drzı Bible jako autority.

´ ´ ´ ˚ Celkovy naklad 61 651 000 vytisku ´ ´ ´ Vychazı ve 294 jazycıch The Watchtower (ISSN 0043-1087) Issue 1 January 2017 is published monthly with an additional issue published in January, March, May, July, September, and November by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299, U.S.A., and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN. (Registered in England as a Charity.) 5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Britain.


´ ´ HLAVNI TEMA

ˇ ´ ˇ´ Proc stojı za to cıst Bibli? ˇ´ ˇ ˇ „Rıkala jsem si, ze Bibli nebudu rozumet.“ (Jovy) ˇ ´ „Myslela jsem si, ze to bude hrozna nuda.“ (Queennie) ˇ ˇ ´ ˇ ˇ´ „Kdyz jsem videl, jak je Bible tlusta, ani se mi nechtelo ji otevrıt.“ (Ezekiel) ˇ ˇ cˇ ıst ´ Bibli? Mozn ˇ ˇ a´ Zvazovali jste nekdy, jestli si pre ´ ˇ ´ ˇ i vas odradilo neco podobneho. Mnoha lidem pri´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ pada, ze precıst Bibli je nad jejich sıly. Co kdybyˇ eli, ˇ ze ´ ´ mnohem ˇ dıky ste ale ved Bibli budete zˇ ıt ˇ ´ ˇ spokojeneji? A co kdyby vam nekdo dal dobre´ ti´ cten ˇ ´ ˇ sˇ ı? ´ Byli py, aby pro vas ı´ Bible bylo zajımav ej ´ teto ´ knize sanci ˇ byste pak ochotnı´ dat a zjistit, co ´ v nı je? ´ ˇ Podıvejte se, jak to hodnotı´ nekolik lidı,´ kterˇ ı´ ˇ se do cten ı´ Bible pustili. ´ ˇ ˇ 20 let, rˇ ık ´ a: ´ „Byl Ezekiel, kteremu je neco pres ˇ ˇ ´ jsem jako clovek, ktery jede autem, ale vlastneˇ ´ cten ˇ nevı´ kam. Dıky ı´ Bible jsem ale pochopil, ja´ ´ uzi´ ˚ ˇ ´ rad mam ˇ ky ma muj zivot smysl. Z biblickych ˇ ´ tek kazdy den.“ ´ ˇ ´ ı:´ Frieda, ktera´ je v podobnem veku, vyprav ˇ ´ ˇ ´ ´ „Drıv stacilo malo a ruply mi nervy. Dıky Bibli STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

ˇ ´ jsem se ale naucila ovladat. Te je se mnou mnoˇ ˇ ´ ´ ´ proto vıc ´ prˇ atel.“ ´ hem jednodussı vyjıt, a mam ´ ´ ´ ˇ ´ Padesatileta Eunice se o Bibli vyjadrila: „Dıky ´ am ´ ´ ˚ a tak se stav Bibli se zbavuju svych zlozvyku, ˇ ´ ˇ ˇ lepsım clovekem.“ ´ se presv ˇ ˇ cili, ˇ ˇ Tito triˇ lide´ i miliony dalsˇ ıch ed ze ˇ ˇ ˇ ˇ prˇ ı-´ ˇ clov cten ı´ Bible mu˚ ze eku pomoct, aby mel ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ jemnejsı zivot. (Izajas 48:17, 18) Krome mnoha ji´ ´ nı´ mu˚ zete ˇ ´ ˇ neho dıky delat dobra´ rozhodnutı,´ zısˇ e´ prˇ atele, ´ ´ ˇ ´ kat skutecn zvladat stres, a predev sˇ ım ´ ´ poznat pravdu o Bohu. Bible pochazı od Boha, ´ ´ ˇ eˇ ˇ kdyzˇ se jejımi takze radami budete rˇ ıdit, urcit ´ a´ ˚ totizˇ nikdy nedav toho nebudete litovat. Buh ˇspatne´ rady. ˇ ´ Bible zacˇ ıt? ´ Podıvejte ´ Jak ale se cten ım se na ˇ ´ kterym ´ bude snad˚ dıky ´ to pro vas nekolik tipu, ˇ sˇ ı´ a prˇ ıjemn ´ ˇ sˇ ı.´ nej ej 3


˚ ˇ ˇ´ Jak muzete zacıt? ˇ ´ cten ˇ ˇ Co mu˚ zete udelat pro to, aby vas ı´ Bible baviˇ ˇ ´ lo a meli jste z nej co nejvıc? Mnoha lidem po´ ´ ı´ kroky: mohly nasleduj ıc ˇ ´ ˇ ı.´ K tomu, abyVytvorte si prˇ ıjemn e´ prostred ˇ ´ ˇ ˇ ´ poste se na ctenı mohli dobre soustredit, vam ˇ ´ ˇ kdyzˇ si najdete nejak mu˚ ze, e´ klidne´ mısto a ne´ ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ nechate se nicım vyrusovat. Dulezite je i dobre´ ˇ ˇ ´ osvetlen ı´ a dostatek cerstv eho vzduchu. ˇ ´ ´ Mejte spravny postoj. Bibli jsme dostali od ˇ ´ ˇ kdyzˇ z nı´ chceme naseho nebeskeho Otce, takze ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ mıt co nejvetsı uzitek, je potreba, abychom byli

´ e, ˇ ktere´ se chce od sveho ´ ˇ neco ˇ jako dıt rodice naˇ ´ ˇ ˚ ucit. Pokud chcete, aby vas Buh vyucoval, ale na ´ neco ˇ ´ ı,´ zkuste dat ´ svoje pocity Bibli se vam nelıb ˇ ´ na chvıli stranou. (Zalm 25:4) ˇ ˇ ´ Pred cten ım se pomodlete. Bible obsahuˇ ´ ze ˇ poje myslenky od Boha, a tak je logicke, ´ ˇ ˇ kud jim mame rozumet, potrebujeme jeho po´ a´ svateho ´ ´ ˚ pouzˇ ıv moc. K tomu Buh ducha. Slıbil, ˇ ´ ˇze tohoto ducha da´ „tem, kdo ho prosı“. (Luka´ sˇ ´ jeho pomoci casem ˇ ´ i „hlubo11:13) Dıky poznate ´ ´ ˇ ˇ ˚ ke Bozı veci“. (1. Korinanum 2:10) ˇ Kdyzˇ Bibli ctete, ˇ ˇ se textu porozumet. Snazte ´ ˇ ˇ ´ ´ ˚ ˇ ´ je dulezite o textu premyslet. Pokladejte si otaz´ ˇ ˇ ˇ ´ ky jako: Jake vlastnosti mel clovek, o kterem te ˇ ˇ ´ ˇ to nejak ˇ ctu? Mu˚ zu v zivot eˇ vyuzˇ ıt? ˇ ´ ´ ´ ´ Davejte si konkretnı cıle. Ctenı´ Bible oboˇ tehdy, kdyzˇ si stanovıte, ´ ˇ hatı´ va´ sˇ zivot zvla´ s ´ ˇ ˇ ´ ˚ ˇ co konkretne se chcete naucit. Muzete si dat ´ ´ dozved ˇ et ˇ o Bohu“ za cıl´ naprˇ ıklad: „Chci se vıc ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ nebo „Chci byt lepsım clovekem, naprˇ ıklad lepˇsım ´ manzelem ˇ ˇ nebo manzelkou.“ Pak si vyberte ´ ´ pomu˚ zou ˇ ˇ ty cˇ asti Bible, ktere´ vam vasich cıl´ u˚ do´ sahnout.1 ˇ ´ pomu˚ zou ˚ ktere´ vam ˇ To bylo nekolik tipu, se ˇctenım ´ Bible zacˇ ıt. ´ Jakymi ˇ ´ ´ ˚ dalsımi zpusoby si ˇ ˇ ´ ˇ sˇ ı? ´ Nekolik ˇ ˇ mu˚ zete udelat cten ı´ Bible zajımav ej ´ ´ ´ ´ ˇ ´ ˚ navrhu najdete v nasledujıcım clanku. ´ ˇ ´ 1 Pokud si nejste jistı,´ ktere´ cˇ asti Bible budou vzhledem k vasemu cıli ˇ sˇ ı,´ svedkov ˇ ´ s vyb ´ erem ˇ ´ pomu˚ zou. ˇ nejvhodnej e´ Jehovovi vam radi

´ ˇ ´ ´ JAK M IT ZE CTEN I CO NEJVIC ˇ ) Nespechejte ˇ ˇ ˇ ) Ponorte se do deje a zkuste si ho predstavit ) Prozkoumejte kontext ˇ ´ ˇ ˚ ˇ ˇ ) Premyslejte, co se muzete naucit

4

STRÁŽNÁ VĚŽ číslo 1, 2017


ˇ ´ SEZNAMTE SE S N EKTERYMI POSTAVAMI Z BIBLE ˇ ´ ˇ ´ Zeny, ktere byly verne Bohu

´ ˇ ´ ˇ Vyjimecnı muzi

Abigail

1. Samuelova, 25. kapitola

Ester

Ester, 2.–5. a 7.–9. kapitola

ˇ´ˇ ´ Abraham 1. Mojzısova, 11.–24. kapitola; viz take 25:1–11

Hana

1. Samuelova, 1. a 2. kapitola ˇ´ˇ ˇ (Jezısova matka) Matous, ´ ˇ 1. a 2. kapitola; Lukas, 1. a 2. kapitola; ´ viz take Jan 2:1–12; Skutky 1:12–14; 2:1–4 ´ Jozue, 2. a 6. kapitola; viz take ˚ Hebrejcum 11:30, 31; Jakub 2:24–26 ˇ´ˇ 1. Mojzısova, 24.–27. kapitola ˇ´ˇ 1. Mojzısova, 17., 18., 20., ´ ˚ 21. a 23. kapitola; viz take Hebrejcum 11:11; 1. Petra 3:1–6

Marie

Raab Rebeka ´ Sara

David

ˇ´ˇ Jezıs ˇ´ˇ Mojzıs

Noe Pavel Petr

1. Samuelova, 16.–30. kapitola; 2. Samuelova, 1.–24. kapitola; ´ ´ 1. Kralovska, 1. a 2. kapitola ˇ ´ ˇ Matousovo, Markovo, Lukasovo a Janovo evangelium ˇ´ˇ 2. Mojzısova, 2.–20., 24. a 32.–34. kapitola; ˇ´ˇ 4. Mojzısova, 11.–17., 20., 21., ˇ´ˇ 27. a 31. kapitola; 5. Mojzısova, 34. kapitola ˇ´ˇ 1. Mojzısova, 5.–9. kapitola Skutky, 7.–9. a 13.–28. kapitola ˇ Matous, 4., 10., 14., 16.–17. a 26. kapitola; Skutky, 1.–5. a 8.–12. kapitola

ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ´ Jak si udelat ctenı Bible zajımavejsı? ˇ Budete se u cten ı´ Bible nudit, nebo si ho budete ´ ´ zˇ ı´ na tom, jaky´ prˇ ıstup ´ uzˇ ıvat? Hodneˇ zale zvolı-´ ´ ˇ ´ ˇ ˚ te. Podıvejte se na nekolik navrhu, jak si cten ı´ ˇ ´ Bible zprıjemnit. ˇ ˇ Vyberte si kvalitnı´ preklad. Pokud ctete text ´ ´ ´ ´ ´ ˇ ´ obsahujıcı malo pouzıvane nebo archaicke´ vyraˇ ´ ´ ˇ ´ ´ zy, kterym dobre nerozumıte, nenı to nic prıjem´ ˇ ˇ neho. Vyberte si proto ke cten ı´ takovy´ preklad ´ ´ ´ ´ Bible, ktery na vas dıky srozumitelnemu jazyku ´ ˇ ˇ hluboce zapusobit. ˚ mu˚ ze Zarove nˇ by vsak melˇ ˇ ˇ ´ textu.1 ˚ presn eˇ vystihovat myslenky puvodn ıho ´ ´ ˇ Pouzıvejte modernı techniku. Dnes uzˇ Bibˇ presn ˇ ´ a dobre ˇ srozumitelnym ´ prekladem ˇ 1 Mnoho lidı´ zjistilo, ze ym je ´ ˇ ´ ˇ ˇ Svate´ Pısmo – Preklad noveho sveta. Vydali ho svedkov e´ Jehovovi a je ´ ˇ ´ ˚ ˇ ´ ´ k dispozici ve vıc nez 130 jazycıch. Muzete si ho stahnout z webovych ´ ´ aplikace JW Library. Svedkov ˇ stranek jw.org anebo jako soucˇ ast e´ Jeho´ ˇ ˚ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ vovi vam tento preklad muzou take dorucit v tistene podobe.

STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

ˇ en ˇ a´ kniha, ale le nenı´ dostupna´ pouze jako tist ˇ Nekter ˇ je k dispozici take´ v elektronicke´ forme. e´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ preklady je mozne cıst online nebo si je stahnout ´ ce, ˇ tabletu nebo telefonu. Nekdy ˇ do pocˇ ıta obsa´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ hujı nastroje, ktere umoznujı ctenari rychle najıt ˇ k danemu ´ ´ dalsˇ ı´ biblicke´ verse tematu, nebo doˇ ˇ ˚ ´ ˚ Pokud konce srovnat nekolik ruznych preklad u. ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ je vam prıjemnejsı text poslouchat, Bible je take´ ´ dostupna´ ve formeˇ audionahravky. Hodneˇ lidı´ ´ ´ ´ ´ ˇ ı´ ˇ ˇ audionahravky rado vyuzıva, kdyz cestujı,´ delaj ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ domacı prace nebo se venujı nejake jine aktivite, ˇ poslouchat. Co kdybyste neˇ ˇ u ktere´ mu˚ zou neco ˇ ˇ kterou z techto metod vyzkouseli? ´ ˚ Pouzˇ ıvejte pomucky ke studiu Bible. Dodaˇ e´ materialy ´ mu˚ zou ˇ cten ˇ ˇ ´ tecn vase ı´ Bible vyrazˇ ´ ´ ´ ´ ne obohatit. Dıky mapam biblickych zemı budete 5


˚ POM UCKY KE STUDIU BIBLE, ´ ˇ ´ KTERE VYDALI SVEDKOVE JEHOVOVI ˇ ´ ´ ´ ) JW.ORG – Na techto webovych strankach ˚ najdete mnoho pomucek ke studiu Bible, naˇ´ ˇ ´ ´ prıklad sekci „Odpovedi na otazky“. Obsahujı ´ ´ take informace, jak si stahnout aplikaci JW Library. ´ ) ‚Pohlete na tu dobrou zemi‘ – V teto broˇ ˇ ´ ´ zure jsou mapy a fotografie mıst, o kterych se ´ˇ pıse v Bibli. ˇ´ ´ ´ ´ ´ ) Hlubsı pochopenı Pısma – Dvoudılna en´ ´ ´ cyklopedie, ktera podava informace o lidech, ´ ´ ´ mıstech a vyrazech uvedenych v Bibli. ´ ´ ´ ) „Cele Pısmo je inspirovano Bohem a proˇ ˇ ´ ´ ´ spesne“ – Odborna kniha, ktera popisuje, kdy, ˇ ´ ´ ´ kde a proc byly zapsany jednotlive biblicke ´ ˇ ˇ ´ ´ knihy, a take strucne uvadı jejich obsah. ˇ´ ´ ´ ) Bible – Slovo Bozı, nebo lidske? – V teto ´ˇ ´ ´ ˇ knızce najdete padne argumenty pro to, ze ´ Bible je inspirovana Bohem. ˇ ) Bible – O cem tato kniha je? – Tato ´ ´ ˇ ´ ´ ´ ´ ˇ 32strankova brozura rozebıra hlavnı namet Bible.

6

ˇ et, ˇ kde se jednotlive´ udalosti ´ ´ ved odehraly, cozˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˚ jim doda novy rozmer. Mnoho pasazı z Bible mu´ tomuto casopisu ˇ ˇzete prozkoumat take´ dıky nebo ´ a´ Bible“ na webu jw.org. sekci „Co rˇ ık ´ ´ prˇ ıli ´ sˇ neteˇ sˇ ı´ Odkud budete cˇ ıst? Pokud vas ˇ ˇ ´ ˇ predstava, ze zacnete prvnı stranou a budete se ´ ´ jiˇ procˇ ıtat Biblı´ azˇ do konce, mu˚ zete na to jıt ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ nak. Co kdybyste zacali nejakou castı, ktera vas ˇ zajım ´ a? ´ Naprˇ ıklad ´ ´ pre ˇ cˇ ıst ´ ˇ zvla´ s si mu˚ zete nejdrˇ ıv ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ´ prıbehy znamych biblickych postav. Ukazku ta´ ´ ´ ˇ „Seznamte se koveho prˇ ıstupu najdete v rame cku ˇ ´ ˇ s nekter ymi postavami z Bible“. Take´ se mu˚ zete ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ ˇ zamerit na biblicke pasaze, ktere se vztahujı k urˇ emu ´ ´ etu, ˇ ´ udalosti ´ cit nam anebo cˇ ıst chronologic´ nekter ˇ ˇ ´ ˚ ky. Zaujal vas y´ z techto navrh u?

˚ ˇ Jak muze Bible obohatit ´ ˇ ˇ vas zivot? ˇ a´ kniha. Jsou v nı´ rady od naseˇ ´ Bible je vyjime cn ˇ ho stvoritele. (2. Timoteovi 3:16) To, co se v nı´ ˇ mu˚ ze ´ na na´ sˇ zivot ´ ˇ mıt ˇ pı´ se, zasadn ı´ vliv. Bible ´ ı:´ „Slovo Boha je ziv ´ a´ moc.“ (Heˇ e´ a vykonav uvad ´ ˇ na´ sˇ zivot ˚ ˇ brejcum 4:12) Bible ma „moc“ zlepsit ve ´ ´ ´ ˇ dvou ohledech – dava nam rady pro kazdodennı´ ´ ı´ a umozˇ nuje ˇ ´ poznat Boha a jeho rozhodovan nam sliby. (1. Timoteovi 4:8; Jakub 4:8) ´ ı.´ Bible ˇ Rady pro kazdodenn ı´ rozhodovan ´ ´ ´ ˇ nam pomaha dobre se rozhodovat i ve velmi STRÁŽNÁ VĚŽ číslo 1, 2017


´ zale ´ zitostech. ´ a´ nam ´ dobre´ rady naˇ osobnıch Dav ˇ ´ ˇ prıklad v techto oblastech: ´ ) vztahy s druhymi lidmi ˚ (Efezanum 4:31, 32; 5:22, 25, 28, 33), ´ ´ ´ ) fyzicke a psychicke zdravı ˇ ˇ ´ ´ (Zalm 37:8; Prıslovı 17:22), ´ ´ ˚ ) moralnı hodnoty (1. Korinanum 6:9, 10), ˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ) financnı zalezitosti (Prıslovı 10:4; 28:19; ˚ 4:28).1 Efezanum ˇ jeTo, jak cenne´ jsou rady z Bible, si oveˇ ril ´ z Asie. Podobneˇ jako ˇ den mlady´ manzelsk y´ par ´ ˇ u˚ ani pro neˇ nebypro mnoho jinych novomanzel ´ ˇ ˚ lo jednoduche prizpusobit se osobnosti toho dru´ ˇ eˇ spolu komunikovat. Zacali ˇ heho a otevren ale ˇ ´ ˇ ˇ ˇ uplatnovat rady, ktere si precetli v Bibli. K cemu ´ a: ´ „To, co jsem si v Bibli preˇ to vedlo? Vicent rˇ ık ˇ ´ cn ˇ e´ situace v nasem ˇ cetl, mi pomohlo, abych naro ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ vztahu resil s laskou. Dıky Bibli mame te kras´ ˇ ´ ˇ ny vztah.“ Jeho manzelka Annalou to vidı stejne. ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ Dodava: „Hodne nam pomohly prıklady biblicˇ ´ postav. Jsem te v manzelstv ˇ kych ı´ sastn a´ a jsem ´ ˇ spokojena´ i s tım, o co v zivot eˇ usilujeme.“ ´ ´ ˇ eˇ z jine´ Poznanı Boha. Vicent si Bible va´ zˇ ı´ jest ´ ˇ ´ ´ ˚ ˇ ho duvodu. „Dıky ctenı Bible mam mnohem blizsˇ ı´ vztah s Jehovou.“ Vicentova slova ukazujı´ na dal˚ ˇ ˇ sˇ ı´ zpusob, jak Bible obohacuje na´ sˇ zivot – umozˇ ´ poznat Boha. Vysledkem ´ nuje nam tedy nenı´ je´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ se nom to, ze zıskame dobre rady pro zivot, ale ze ´ ´ praktickych ´ rad z Bible najdete na nasem ˇ 1 Prˇ ıklady dalsˇ ıch webu jw.org ˇ ´ ´ ˇ ´ v sekci CO RIKA BIBLE ˛ ODPOVEDI NA OTAZKY.

STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

´ nasˇ ım ´ prˇ ıtelem. ´ ˚ mu˚ ze ˇ stat Buh Z Bible se take´ do´ ´ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ zvıdame, ze nas ceka krasna budoucnost, kdy si ´ ˇ eho ´ ˇ budeme moct uzˇ ıvat „skutecn zivota“, ktery´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ bude trvat vecne. (1. Timoteovi 6:19) Zadna´ jina´ ´ neco ˇ ´ ´ ˇ nabıdnout. kniha nam takoveho nemu˚ ze ˇ ´ ´ ˇ ˇ Pokud se do ctenı Bible pustıte, prinese to uzi´ ´ ´ ´ ´ ˇ tek i vam – zıskate dobre rady pro zivot a poznaˇ ´ ale priˇ tom napadne te Boha. Pravdepodobn eˇ vas ´ ˚ ˇ mnoho otazek. Muzete pak napodobit jednoho ´ ˇ ´ ˇ ˇ pred etiopskeho u´ redn ıka, ktery´ zil 2 000 lety ´ ´ a dostal se do podobne situace. Na otazku, jestli ˇ ˇ el: ˇ „Skutecn ˇ e, ˇ jak rozumı´ tomu, co cte, odpoved ˇ ´ ˇ by meˇ nekdo bych jen mohl, ledaze vedl?“1 Rad ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ prijal pomoc od Filipa, ktery patril k Jezısovym ˇ ´ um ˇ znal. (Skut˚ a Bozˇ ı´ Slovo velmi dobre ucedn ık ˇ dalsˇ ıho ´ ky 8:30, 31, 34) Jestli se tedy chcete neco ˇ et, ˇ nabız ´ ıme ´ ´ o Bibli dozved vam, abyste vyplnili ´ ˇzadost na www.jw.org nebo napsali na jednu z adˇ ´ ˇ res uvedenych v tomto casopise. Mu˚ zete se take´ ´ ˇ ˇ ˚ ´ obratit na nekoho ze svedku Jehovovych nebo ˇ ıvit ´ nejblizˇ sˇ ı´ sal ´ Kralovstv ´ ´ navst ı,´ cozˇ je mısto, kde ˇ ´ ı.´ Co kdybyste se cten ˇ ´ Bibse svedkov e´ schazej ım ˇ le zacali uzˇ dnes? ˇ ´ ´ ´ ˇ 1 Viz take´ clˇ anek v tomto cˇ ısle s nazvem „Je to jen neskodn y´ omyl?“.

´ ´ ´ ˚ ˇ ˚ ˇ ˇ Pokud vas zaj ıma, jestli muzete duverovat tomu, ´ ´ ´ ´ co je v Bibli, podıvejte se pros ım na kratke video ˇ ˚ ˇ ´ ´ ˇ Proc si muzeme byt jistı, ze je Bible od Boha? ˇ ˇ ´ ´ Dostanete se k nemu nactenım tohoto QR kodu ´ ´ nebo ho najdete na strankach jw.org v sekci PUBLIKACE ˛ VIDEA ˛ BIBLE.

7


ˇ ´ ˇ ´ BIBLE MENI ZIVOT LIDI

ˇ Nechtela jsem ˇ´ jen tak umrıt! MOJE MINULOST

´ ´ VYPRAVI

´ YVONNE QUARRIEOVA ´ ROK NAROZEN I 1964 ´ ˇ RODNA ZEME ANGLIE ˇ ´ DRIVE ´ NEZLETILA MATKA

8

´ Narodila jsem se v Paddingtonu, husteˇ obydlene´ cˇ asti ˇ ˇ ´ ´ ˚ Londyna. Vyrustala jsem s maminkou a tremi starsımi ses´ byl alkoholik, a v dusledku ˇ ˚ ˇ trami. Tata toho se v nasem ziˇ ˇ ´ ˇ ˇ vote strıdave objevoval a zase z nej mizel. ´ moje maminka meˇ naucila ˇ se kazd ˇ y´ Kdyzˇ jsem byla mala, ˇ ˇ ´ vecer modlit. Mela jsem malou Bibli, ve ktere byla jenom ˇ kniha Zalmy, a ja´ jsem si vymyslela melodie, abych je moh´ ´ am ´ si, jak jsem si v jedne´ svojı´ knı´ zce ˇ ˇ prela zpıvat. Vzpomın ˇ ´ cetla slova: „Jednou uzˇ nebude zıtra.“ Nemohla jsem to doˇ y´ slela ˇ ˚ stat z hlavy. V noci jsem kvuli tomu nespala a prem ˇ ˇ ˚ ˇ o budoucnosti. Napadalo me: Takhle to nemuze skoncit! ´ ˇ ˇ ˚ Musı prece existovat duvod, proc jsme tady. Nechci jen tak ´ umrˇ ıt! ˇ ´ ˇ V te´ dobeˇ jsem se zacala zajımat o okultismus. Snazila ´ ´ ˇ jsem se komunikovat s mrtvymi a taky jsme se spoluzaky ˇ evovali ˇ ˇ ´ ˇ jsme radi ´ navst hrbitovy a dıvali se na horory. Meli ˇ ´ ´ ˇ ten pocit strachu a napetı, co jsme u toho prozıvali. ˇ ˇ ˇ dost divoce. Zacala Uzˇ od deseti let jsem zila jsem kourit ´ ˇ ´ ˇ a brzo jsem si na cigaretach vytvorila zavislost. O neco pozˇ jsem pre ˇ sla ˇ k marihuane. ˇ V 11 letech jsem zacala ˇ ´ Aldeji pıt. ˇ ´ ´ kohol mi sice nechutnal, ale mela jsem rada ty chvıle, kdy ´ Taky jsem milovala hudbu a tanec. Kdykojsem byla opila. ˇ ˇ e´ party ´ ˇ ıch ´ li to jenom slo, byla jsem na nejak nebo v nocn ´ ´ ˇ ˇ klubech. Vzdycky jsem se v noci vyplızila z domu a zpatky ´ ˇ eˇ nad ranem. ´ jsem se vratila azˇ tesn Unavena´ po takove´ noˇ radsiˇ za skolu. ˇ ci jsem pak obvykle sla A kdyzˇ uzˇ jsem se ve ˇskole objevila, casto ˇ ˇ ´ ´ ´ jsem o prestavkach popıjela. ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ V poslednım rocnıku skoly jsem mela dost hrozne´ znam´ ´ ˇ ˇ ´ ky. Moje maminka si do te chvıle uplne neuvedomovala, jak ´ ˇ divoce ziju, a tak ji to rozzlobilo a zklamalo. Pohadaly jsme ´ jsem zila ´ ˇ se a ja´ jsem utekla z domu. Chvıli u sveho kluka. ´ Melˇ na svedom ˇ Jmenoval se Tony a byl rastafarian. ı´ drob´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ ne loupeze a prodej drog a mel povest nasilneho cloveka. STRÁŽNÁ VĚŽ číslo 1, 2017


ˇ ˇ a kdyzˇ mi bylo 16, narodil se Brzo jsem otehotn ela, ´ nam syn. ˇ ˚ ˇ JAK BIBLE ZMENILA MUJ ZIVOT ˇ ´ Se svedky Jehovovymi jsem se poprve´ setkala ˇ ´ domeˇ pro svobodˇ v dobe, kdy jsem zila v azylovem ˇ ˇ u˚ tam praˇ ne´ matky s detmi. Dveˇ zeny od svedk ˇ ˇ ´ ´ videlne chodily za nekterymi mladymi maminkaˇ mi. Jednou jsem se k jejich rozhovoru pridala, ˇ ´ ˇ ˇ ˇ protoze jsem chtela dokazat, ze se svedkove´ ple´ ˇ ˇ ´ tou. Ty zeny ale na kazdou z mych mnoha otazek ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ trpelive odpovedely na zaklade Bible. Hodneˇ na ´ A tak jsem ˚ meˇ zapusobilo, jak byly laskave´ a mile. ˇ ´ ˇ prijala nabıdku, ze se mnou budou studovat Bibli. ˇ ela ˇ neco, ˇ ˇ Brzo jsem se z Bible dozved co zmeˇ ´ ´ ˚ ˇ ˇ nilo muj zivot. Uz od detstvı jsem se bala smrti. ˇ o vzkrˇ ı´ sen ˇ ı!´ (Jan ˇ Jezˇ ı´ sˇ ucil Te jsem ale zjistila, ze ´ a´ ˇ ˚ 5:28, 29) Taky jsem pochopila, ze Buh se zajım ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˚ o me osobne. (1. Petra 5:7) Zvlas na me zapusobi´ ˇ ´ la slova z Jeremjase 29:11, kde je napsano: „ ‚Ja´ ˇ znam ´ myslenky, ˇ ´ vu˚ ciˇ totizˇ dobre ktere´ zamy´ slˇ ım ´ ˇ ˚ ´ vam,‘ je Jehovuv vyrok, ‚myslenky o pokoji, a ne ´ dal budoucnost a nadeji.‘ ˇ “ ˇ est ˇ ı,´ abych vam o nest ˇ ˇ tomu, ze ˇ bych jednou mohla zˇ ıt´ Zacala jsem veˇ rit ˇ ˇ ˇ ˇ ´ vecne v raji. (Zalm 37:29) ˇ Svedkov e´ Jehovovi se ke mneˇ chovali moc hezˇ na jejich shroma´ zd ˇ ı,´ ˇ ˇ en ky. Kdyz jsem poprve´ priˇ sla ˇ ´ st ˇ ı.´ (Jan 13:34, 35) Byl to vsichni byli milı´ a prˇ atel ´ ´ ı´ s tım, ´ jak se ´ opravdu propastny rozdıl v porovnan ˇ ´ ´ ´ ˇ ke mne chovali v mıstnı cırkvi. Svedkove´ meˇ bez ˇ ˇ ˇ ˇ a pozornost ˚ cas predsudk u˚ prijali, venovali mi svuj ´ ˇ jsem pocit, ze ´ ˇ mam a pomahali mi i prakticky. Mela ´ ´ kolem sebe velkou a milujıcı rodinu. ´ ˇ abych odpovıdaPriˇ studiu jsem pochopila, ze ´ ´ ´ ˚ ˇ la tomu, co od nas Buh vyzaduje, musım ve svem ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ e´ skoncit zivot eˇ udelat zmeny. Bylo pro meˇ teˇ zk ˇ ´ ˇ ˇ ´ s kourenım. Zjistila jsem, ze urcity typ hudby ve ´ a´ touhu po marihuane, ˇ a tak jsem zamneˇ vyvolav ˇcala poslouchat jinou hudbu. Prestala ˇ jsem chodit ´ ˇ ´ ˚ na party a do nocnıch klubu, abych nebyla v pokuˇ ı´ se opıjet. ´ ´ ˇ se svymi ´ ´ sen Taky jsem travila cas novyˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ mi prateli, protoze na me meli dobry vliv a pomaˇ ´ hali mi se zmenit. (Prˇ ıslov ı´ 13:20) STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

ˇ ˇ v tu ´ Studovat Bibli se svedky Jehovovymi zacal ˇ ˇ ´ dobu i Tony. Odpovedeli mu na jeho otazky z Bibˇ k zav ´ eru, ˇ ´ a, ´ je ˇ to, co se dozvıd le, a tak dosel ze ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ pravda. Ve svem zivote udelal velke zmeny – preˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ stal se stykat s prateli, kterı jednali nasilne, a skonˇ ım ´ marihuany. ˇ coval s loupezemi a taky s kouren ˇ aby z nas ´ melˇ Jehova radost, a tak Oba jsme chteli, ˇ ˇ ´ vztahem ´ ´ ˇ s nasˇ ım jsme cıtili, ze musıme neco udelat ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ a taky vytvorit dobre zazemı pro vychovu naseho syna. Proto jsme se v roce 1982 vzali.

ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ´ „Uz behem nocı nepremyslım s obavami o tom, co bude v budoucnu nebo co se stane po smrti.“ ´ am ´ si, jak jsem hledala ve Stra´ zn ˇ e´ veˇ ziˇ Vzpomın ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ a Probute se!1 prıbehy tech, kdo udelali v zivot eˇ ˇ ˇ taky udelat. ˇ ´ zmeny, ktere´ jsem chtela Jejich vypraˇ ´ ˇ ´ ´ venı me moc povzbuzovala. Dodavalo mi to sılu ´ ı´ se nevzdat. Neustale ´ jsem se bojovat a odhodlan k Jehovovi modlila, aby to se mnou nevzdal on. ˇ ˇ eni ˇ a stali V cervenci 1982 jsme s Tonym byli pokrt ˇ ´ se tak svedky Jehovovymi. ´ ˇ ˇ JAKY UZITEK MI TO PRINESLO ´ ´ ˇ Prˇ atelstv ı´ s Jehovou mi zachranilo zivot. Jeho´ ´ ˇ va nam taky moc pomahal, kdyz jsme s Tonym za´ ´ V takovych ´ jsme se ˇ e´ chvıle. ´ okamzic ˇ ıch zˇ ıvali teˇ zk ˇ ´ ´ ˇ naucili na Boha spolehat a on nas vzdycky podpoˇ ˇ a postaral se o nas. ´ (Zalm ril 55:22) ´ ˇ ˇ jsem mohla naseho Jsem moc rada, ze syna ˇ ´ a dceru ucit o Jehovovi. A mam velkou radost, ´ ´ ı´ i jejich deti. ˇ kdyzˇ vidım, jak Boha poznavaj ˇ ˇ y´ slˇ ım ´ s obavami o tom, co Uzˇ behem nocı´ neprem bude v budoucnu nebo co se stane po smrti. S Toˇ evujeme ˇ ˇ ˇ y´ tyden ´ nym te kazd navst sbory sved´ ˚ ´ ku Jehovovych, abychom je povzbudili. Radi s niˇ eˇ mluvıme ´ ´ mi spolupracujeme a spolecn s druhymi ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ o tom, ze kdyz budou projevovat vıru v Jezıse, muˇ na veˇ cn ˇ y´ zivot. ˇzou se taky teˇ sit ˇ ˇ ´ ı´ svedkov ˇ 1 Vydavaj e´ Jehovovi.

9


´ NAPODOBUJTE JEJICH VIRU

ENOCH

ˇ ˇ ´ „Mel svedectvı, ˇ ´ ´ ze se lıbı Bohu“ ˇ ˇ ENOCHOVI je 365 let. Tak dlouhy´ zivot si moz´ ´ ˇ ˇ na ani neumıme predstavit, protoze dnes se lide´ ´ ı´ zhruba cty ˇ rikr ˇ at ´ nizˇ sˇ ıho ´ ˇ dozˇ ıvaj veku. Z pohleˇ ´ ´ ´ ´ ´ du tehdejsıch lidı ale zas tak stary nenı. Tenkrat, ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ pred vıc nez 50 stoletımi, zili lide o hodne delsˇ ı´ dobu nezˇ dnes. Kdyzˇ se Enoch narodil, bylo ´ ´ nezˇ 600 let a mel ˇ jesˇ ˇ Adamovi vıc prvnımu muzi ˇ sebou. A nekte ˇ ˇ teˇ asi 300 let zivota pred rˇ ı´ Adaˇ ˇ ´ ˇ ˇ movi potomci zili jeste dele. Ve veku 365 let je teˇ ´ plny´ energie, jako nekdo, ˇ dy Enoch zrejm eˇ stale ´ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ kdo ma pred sebou jeste dlouhy zivot. To uzˇ ale ´ Enoch nema. ´ nebezpecˇ ı.´ Predstavte ˇ Enoch je ve velkem si ´ ´ ´ ´ ˇ ˇ ho, jak utıka. Stale ma pred ocima reakce lidı,´ ˇ chvıl´ ı´ sdelil ˇ zpravu ´ od Boha. Byli ru´ pred kterym ´ dı´ vzteky. Tito lide´ nenavid ı´ Enocha i Boha, kte´ co jim Enoch ´ ry ho za nimi poslal, a pohrdajı´ tım, ˇrekl. Jeho Bohu Jehovovi sice ublı´ zit ˇ nemu˚ zou, ˇ ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ale Enochovi ano. Enoch si mozna rıka, jestli jesˇ ˇ a´ myslı´ na svoji teˇ nekdy uvidı´ svoji rodinu. Mozn ´ ˇ manzelku, dcery, syna Metuzalema nebo vnuka ´ ˇ ´ ˇ Lameka. (1. Mojzısova 5:21–23, 25) Jak to s nım dopadne? O Enochovi se toho z Bible moc nedozvı-´ ´ ˇ jenom triˇ kratk ´ e´ zmın´ dame. Jsou tam o nem ´ ˇ ˇ ˚ ky. (1. Mojzısova 5:21–24; Hebrejcum 11:5; Juda ´ temto ˇ ˇ ´ ˚ vidıme, 14, 15) Ale i dıky nekolika versˇ um ˇ pevnou vıru. ´ ´ ˇze mel Pokud se starate o rodinu ˇ nebo jste nekdy byli v situaci, kdy jste se museli 10

´ e, ´ prˇ ıklad ´ ´ postavit za to, co je spravn Enocha vam ˚ ˇ muze pomoct. ´ ´ „ENOCH STALE CHODIL S PRAVYM BOHEM“

ˇ kdy se Enoch narodil, na tom lide´ neV dobe, ˇ Byla to teprve sedma´ generace ˚ byli vubec dobre. ´ ´ lidı – byli tedy velmi blızko fyzicke´ dokonalosˇ ˇ Proto tehdy zili ˇ ti, o kterou Adam s Evou prisli. ´ ı´ strance ´ tak dlouho. Po duchovnı´ a moraln to ale ˇ ´ ´ ´ ´ s nimi bylo velmi spatne. Nasilı bylo na dennım ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˚ poradku. Zacalo to uz v dobe, kdy Adamuv syn ´ ˇ jeKain zabil sveho bratra Abela. A zda´ se, ze ˇ y´ na ´ potomku˚ byl dokonce pysn den z Kainovych ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ to, ze je agresivnejsı a pomstychtivejsı nez Kain. ´ Ve druhe´ generaci Adamovych potomku˚ ale doˇ ˇ ˇ ´ stala spatnost novy´ rozmer. Lide´ zacali „vzyvat ´ ´ ˇ ˇ Jehovovo jmeno“, ale tak, ze to Boha urazelo. ˇ (1. Mojzˇ ı´ sova 4:8, 23–26) ˇ ˇ ˇ Enoch, byl tento spatn ˚ V dobe, kdy zil y´ zpusob ´ an ´ ı´ zrejm ˇ ˇ y.´ Kdyzˇ Enoch uctıv eˇ uzˇ velmi rozsˇ ı´ ren ˇ vyrostl, musel se rozhodnout, jestli bude delat ˇ ˇ ´ ´ ´ to, co vetsina lidı, nebo bude uctıvat praveho ˇ nebe a zemi. MuBoha Jehovu, ktery´ vytvoril ˇ hluboce zapusobit, ˇ el ˇ ˚ selo na nej kdyzˇ se dozved ´ ´ ´ ˇ o Abelovi, ktery proto, ze uctıval Jehovu spravˇ ´ zpusobem, ˚ nym dokonce zemrel. Enoch se roz´ an ´ ı´ Jehovy. V 1. Mojzˇ ı´ sov ˇ eˇ 5:22 se hodl pro uctıv ´ ˇ ´ ´ pıse: „Enoch dale chodil s pravym Bohem.“ Toto ´ ´ ren ˇ ı´ ukazuje, ze ˇ Enoch byl zbozˇ zajımav e´ vyjad STRÁŽNÁ VĚŽ číslo 1, 2017


´ svet ˇ e. ˇ Je to prvnı´ clov ˇ ˇ ˇ em ny´ muzˇ v bezbozn ek, ´ ktereho Bible tak popisuje. ´ biblickem ´ versiˇ taky cteme, ˇ ˇ V tom samem ze Enoch „chodil“ s Jehovou i potom, co se stal ot´ cem Metuzalema. To mu bylo asi 65 let. Melˇ man´ ´ ame, ´ ˇ ˇ zelku, jejı´ zˇ jmeno se z Bible nedozvıd a blı´ ze ˇ ˇ ˇ ´ ˚ neurceny pocet „synu a dcer“. Pokud chce nejaky´ ´ a´ deti, ˇ „chodit ˇ ı´ rodinu a vychovav otec, ktery´ ziv ´ ˇ s Bohem“, musı se o ne starat tak, jak se to Bohu ´ ı.´ Enoch ved ˇ el, ˇ ze ˇ ocek ˇ av ´ a, ´ ze ˇ Jehova od nej ˇ lıb ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ se verne „pridrzı . . . sve manzelky“. (1. Mojzısoˇ eˇ se taky ze vsech ˇ ˇ ˇ ucit va 2:24) A urcit sil snazil ˇ ˇ ´ ´ o Jehovovi svoje deti. Jaky to melo vysledek? ˇ ´ a´ Bible se k tomu moc nevyjadruje. Nedozvıd ´ ´ ˇ me se z nı nic o vıre Enochova syna Metuza´ ´ ´ zij ´ ı´ clov ˇ ˇ ˇ to byl nejdele ˇ ıc lema. Vıme jen, ze ek, ´ je v Bibli zmınka, ´ ˇ v roce, ˇ zemrel o kterem a ze ˇ ˇ ´ ´ uv ˇ ˚ kdy prisla potopa. Taky vıme, ze Metuzalem ´ ˚ ˇ syn se jmenoval Lamek. Lamekuv zivot se vıc ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ nez sto let prekryval s zivotem jeho dedecka ˇ vyjime ˇ ´ ´ Enocha. I Lamek mel cnou vıru. Jehova ´ ´ syho inspiroval, aby pronesl proroctvı o svem ´ ˇ novi Noemovi, ktere se splnilo po potope. Noe ˇ cek ˇ stejneˇ jako jeho pradede Enoch vynikal svojı´ ˇ vernost ı´ Bohu. S Enochem se sice nikdy nepoˇ ´ e´ dedictv ˇ tkal, ale ten mu presto zanechal vzacn ı.´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ O tomto dedictvı se Noe mohl dozvedet od sve´ ˇ ˇ ´ ho otce Lameka, od sveho dedecka Metuzalema, nebo dokonce od Enochova otce Jareda, ktery´ ˇ kdyzˇ bylo Noemovi 366 let. (1. Mojzˇ ı´ soˇ zemrel, va 5:25–29; 6:9; 9:1) ˇ Uvazujme te o tom, jaky´ byl rozdıl´ mezi Enochem a Adamem. I kdyzˇ byl Adam dokonaly,´ ˇ sil ˇ proti Jehovovi a zanechal svym ´ potomzhre ˇ ´ ˇ ´ ˚ kum dedictvı v podobe vzpoury a trapen ı.´ Naˇ y´ Bohu proti tomu nedokonaly´ Enoch byl vern ˇ ˇ ´ ´ ˚ a predal svym potomkum dedictvı v podobeˇ vı-´ ˇ ry. Adam zemrel, kdyzˇ bylo Enochovi 308 let. ´ Truchlila Adamova rodina nad smrtı´ sveho so´ ´ beckeho praotce? To nevıme. A uzˇ to ale bylo ´ chodil s pravym ´ Bohem“. jakkoli, „Enoch stale ´ ˇ ˇ (1. Mojzısova 5:24) STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

ˇ ti, kdo se staˇ Co se od Enocha mu˚ zou naucit ˇ rajı´ o rodinu? Je samozrejm eˇ nezbytne´ zajistit ´ ´ ˚ ziˇ svoji rodinu po hmotne strance, ale nejdule ˇ ˇ ´ ˇ tejsı je starat se o ni duchovne. (1. Timoteovi ´ zˇ ı´ priˇ tom jenom na slovech, ale hlav5:8) Nezale ´ ı.´ Pokud se stejneˇ jako Enoch rozneˇ na jednan ˇ ı´ Bohu a nechate ´ ´ vern ˇ hodnete byt se v zivoˇ ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ te vest Bozım Slovem, predate tak svojı rodineˇ ˇ ˇ y´ prˇ ıklad, ´ ˇ cenne´ dedictv ı´ – skvel ktery´ mu˚ zou napodobovat. ENOCH „O NICH PROROKOVAL“

´ svet ˇ eˇ vern ˇ y´ BoEnoch byl i v tak hroznem ˇ ˇ ´ ´ ˇ a´ nekdy hu. Presto se mozn cıtil sam. Reagoˇ val na to nejak Jehova? Jednoho dne tomuto ˇ emu ´ ´ ˇ zpravu, ´ ˇ ˇ vern sluzebn ıkovi sdelil kterou mel ´ ´ lidem. Z Enocha se tak stal oznamit ostatnım ´ ˇ ı´ je zaznamenane´ prvnı prorok, jehozˇ prohla´ sen ´ ˇ v Bibli. Vıme o tom proto, ze ho o mnoho stoletı´

´ ˇ ˇ ´ Enoch odvazne oznamoval zpravu od Boha, ˇ ´ ´ i kdyz se to druhym nelıbilo

11


ˇ zapsal pod inspiracı´ Juda, nevlastnı´ brapozdeji ˇ tr Jezˇ ı´ se.1 ˇ ´ Jake proroctvı´ tedy Enoch oznamoval? Rı-´ ˇ se svymi ´ ´ kal: „Pohlete, Jehova priˇ sel svatymi ´ ˇ myriadami, aby vykonal soud nad vsemi a aby ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ vsechny bezbozne usvedcil ze vsech jejich bezˇ ˇ ˇ ych ´ skutku, ˚ ktere´ bezbozn ˇ eˇ cinili, bozn a ze vsech ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ otresnych vecı, ktere proti nemu mluvili bezbozˇ ıci.“ ´ ˇ ˇ ˇ nı´ hrˇ ı´ sn (Juda 14, 15) Prvnı,´ ceho si clov ek ´ ˇ ´ ˇ ˇ mozna vsimne, je, ze Enoch mluvil v minulem ˇ ˇ ˚ uzˇ udecase, jako kdyby to, co popisuje, Buh ˇ pronesena spousta proroclal. Tak byla pozdeji ´ ˇ ˇ ım ´ tak jistvı. Proc? Proroci si byli jejich splnen ´ ´ ˇ tı, ze o udalostech mluvili, jako by se uzˇ staly. (Izaja´ sˇ 46:10) ´ ˇ toto proJak se asi Enoch cıtil, kdyzˇ mel ´ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ hlasenı oznamit vsem kolem sebe? Vidıme, ze ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˚ to varovanı bylo velmi durazne – ctyrikrat je ˇ v ruzn ˚ ych ´ tvarech pouzit ˇ e´ slovo „bezbozˇ v nem ˇ ´ ˇ ˇ ´ ´ ny“. Melo to poukazat na spatnost tehdejsıch lidı´ ˇ ˇ ˇ a na hrozne´ veci, ktere´ delali. Proroctvı´ melo ˇ ˇ ktery´ ˇ svet, lidem pomoct, aby si uvedomili, ze ´ ´ od vyhnanı z Edenu vybudovali, je naprosto zkaˇ a´ ho znicen ˇ ı.´ To melo ˇ nastat, azˇ Jeˇ y´ a cek zen ˇ ´ ´ ´ hova prijde se svymi „svatymi myriadami“, tedy ˇ u˚ pripraven ˇ ´ ´ spoustou mocnych andel ych k bitˇ Enoch varovan ´ ı´ od Boha odva´ zn ˇ eˇ oznamoval ve. ˇ ´ ˇ ´ a byl na to uplne sam. Nebylo by se cemu divit, ´ ´ ˇ kdyby mlady Lamek s uzasem sledoval, jakou ma´ ˇ cek ˇ odvahu. jeho dede ˇ ˇ Juda citoval z apokryfnıho ´ ´ Kniha 1 Nekte rˇ ı´ znalci Bible tvrdı,´ ze dıla ˇ ´ ´ ma´ nejasny´ Enochova, ktere´ je Enochovi chybneˇ pripisov ano. Toto dılo ˚ ˇ ˇ jsou smyslen ˇ e. ´ Obsahuje sice presn ˇ puvod a nekter e´ informace v nem e´ ˇ ı´ Enochova proroctvı,´ ale mu˚ ze ˇ to byt ´ dıky ´ tomu, ze ˇ vychaz ´ ı´ z nejaˇ znen ´ ˇ eho ´ ´ ˇ keho starovek zdroje, ktery´ dnes nemame k dispozici – a uzˇ z ne´ ´ ˇ avan ´ ˇ a´ cerpal ˇ jakeho dokumentu, nebo z ustn eˇ pred e´ tradice. Juda mozn ´ ˇ elˇ od Jezˇ ı´ se, ˇ ktery´ cely´ ze stejneho zdroje anebo se o Enochovi dozved ˚ zivot ˇ Enochuv videlˇ z nebe.

´ ´ ´ to moˇ nas Kdyzˇ vidıme Enochovu vıru, mu˚ ze ˇ tivovat, abychom se zamysleli, jestli svet, ve kte´ ´ ame ´ ˇ ˚ rem zijeme, vnım stejneˇ jako Buh. To, co ´ ˇ ´ ˇ ˇ Enoch odvazne oznamoval, je totiz stale ak´ ´ ˇ ´ ˇ tualnı – vztahuje se to i na dnesnı spolecˇ nost. Enochova slova se splnila, kdyz za doby ˇ potopa. Ta mimo jine´ poukazala ´ Noema priˇ sla ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ na vetsı znicenı, ktere ma teprve prijıt. (Matousˇ ´ je 24:38, 39; 2. Petra 2:4–6) Stejneˇ jako tenkrat ˇ ´ ˚ ´ ´ ´ Buh i dnes pripraveny se svymi „svatymi myria´ ´ dami“, aby vykonal spravedlivy soud nad tımto ˇ ´ by si proto mel ˇ ˇ ym ´ svetem. ˇ y´ z nas bezbozn Kazd ´ vzıt Enochova slova k srdci a mluvit o nich s dru´ ze ´ ´ ˇ se stat, ˇ se kvuli ˚ tomu proti nam hymi. Mu˚ ze ´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ postavı rodina nebo pratele, a tak se nekdy moz´ ´ ´ na budeme cıtit sami. Jehova nas ale nikdy neopustı,´ stejneˇ jako neopustil Enocha. ˇ ˇ „PRENESEN, ABY NEVIDEL SMRT“

Jak to s Enochem nakonec dopadlo? Jeho ˇ eˇ vıc ´ fascinujıc ´ ı´ a zahadn ´ ˇ sˇ ı´ ˇ a´ jest smrt je mozn ej ´ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ˇ nez jeho zivot. Zprava v 1. Mojzısove proste rıka: ´ chodil s pravym ´ „Enoch stale Bohem. Pak jizˇ ˇ ˚ nebyl, nebo Buh ho vzal.“ (1. Mojzˇ ı´ sova 5:24) ´ ˇ ˇ ˚ Co znamena, ze Buh Enocha „vzal“? Apostol Paˇ vysvetlil: ˇ ´ ˇ vel to pozdeji „Vırou byl Enoch preneˇ smrt, a nikde nebyl k nalezenı,´ sen, aby nevidel ˇ ˇ ´ ˇ ho Buh ˚ prenesl, protoze nebo predt ım, nezˇ byl ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ prenesen, mel svedectvı, ze se lıbı Bohu.“ (He´ ˚ 11:5) Co Pavel myslel tım, ˇ Enoch byl brejcum ze ˇ ˇ ˇ ˇ ´ „prenesen, aby nevidel smrt“? V nekterych preˇ Buh ˚ vzal Enocha do kladech Bible je uvedeno, ze ´ nebe. Tak to ale byt nemohlo. Z Bible se totizˇ do´ ame, ´ ˇ y´ do nebe, byl ˇ prvnı,´ kdo byl vzkrˇ ı´ sen zvıd ze ´ ˇ ˇ Jezıs Kristus. (Jan 3:13) ˇ ˇ Jak byl tedy Enoch „prenesen, aby nevidel ˇ ˇ smrt“? Jehova pravdepodobn eˇ s citem ukoncil

ˇ ˇ ´ ˇ ˇ JEJICH ZIVOTY SE PREKRYVALY (vsechna data jsou pr. n. l.)

Enoch (3404–3039) ´ Metuzalem (3339–2370)

ˇ Enos (3791–2886)

Jared (3566–2604)

Adam (4026–3096)

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100


ˇ ˇ Enochovi zrejme hrozilo ´ ˇ ´ ˇ´ vazne nebezpecı, ale Jehova ho „vzal“

ˇ eˇ ˇ ˇ nezazil ˇ bolestnou smrt. Jest jeho zivot, takze ˇ ´ ˇ ´ ´ ı´ ˇ predtım ale Enoch dostal „svedectvı, ze se lıb ´ ´ ˚ ˇ Bohu“. Jakym zpusobem? Mozna od Boha doˇ ˇ ı,´ treba ˇ ´ ´ ´ stal nejak e´ viden pozemskeho raje. S tım´ ´ ´ to jasnym projevem Jehovova schvalenı Enoch ˇ a o dalsˇ ıch ´ vern ˇ ych ´ usnul ve smrti. O nem mu´ ´ ˇ ˇ ˇzıch ˇ a zenach apostol Pavel napsal: „Ti vsichˇ ve vı´ re.“ ˇ ˚ 11:13) Enochovi ni zemreli (Hebrejcum ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ nepratele pak mozna hledali jeho telo, ale ne´ Pravdepodobn ˇ bylo „nikde . . . k nalezenı“. eˇ se ˇ ˇ o to postaral Jehova a predesel tak tomu, aby ˇ ´ ´ telem ´ se s Enochovym zachazelo s neuctou nebo ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ı.1 ´ ˇ aby ho nekdo pouzil pri falesnem uctıvan ˇ ˇ S pomocı´ techto informacı´ z Bible si mu˚ zeme ˇ ˇ ˚ zivot ˇ zkusit predstavit, jak asi Enochuv skoncil. ˇ ˇ ´ ˇ Je to samozrejme jen jedna z moznostı. Enoch ´ a´ a je na pokraji sil. Ti, kdo ho pronasleduj ´ utık ı,´ ˇ ´ ´ ˚ jsou rozzurenı kvuli tomu, co jim oznamil. Te ´ odpocinout, ˇ se schoval, aby si mohl na chvıli ale ´ ˇ ˇ nedoka´ ze ˇ utıkat ˇ vı,´ ze do nekonecna. Zda´ se, ze ´ ˇ ´ ma pred sebou bolestivou smrt. Zatımco odpo´ a, ´ modlı´ se k Bohu. Najednou ho zaplavı´ pocit cˇ ıv ´ a´ viden ˇ ı,´ ktere´ je tak realisticke, ´ ze ˇ klidu. Dostav ´ ı´ a ocitnul se ma´ pocit, jako by byl jeho soucˇ ast ˇ ˇ ´ nekde uplne jinde. ˇ Predstavte si, co asi Enoch vidı.´ Ocitnul se ´ duvod ˚ ˚ pravdepodobn ˇ ´ ˇ ´ 1 Z podobnych u˚ Buh eˇ zarˇ ıdil, aby se neco takoveˇ Mojzˇ ı´ se ˇ a Jezˇ ı´ se. ˇ (5. Mojzˇ ı´ sova ˇ ho stalo i s tely 34:5, 6; Luka´ sˇ 24:3–6; Juda 9)

´ svet ˇ e, ˇ nezˇ jaky´ zna. ´ Zda´ se mu tak ´ v upln eˇ jinem ´ ´ krasny jako zahrada Eden, ale nejsou tam cheru´ ´ bıni, kterˇ ı´ by lidem branili vstoupit. Je tam tolik ˇ ˇ ˚ ˇ muzu a zen a vsichni jsou mladı,´ zdravı´ a plnı´ ´ energie. Taky tam panuje pokojna´ atmosfera. ´ ´ ´ ´ ´ Nevidı ani naznak nenavisti nebo pronasledova´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚ ˇ nı, ktere tak duverne zna. Enoch jasne cıtı, ze ho ´ ˇ ma´ jeho schvalen Jehova miluje a taky ze ı.´ Ma´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ zˇ ıt ´ ˇ pocit, ze presne na takovem mıste by chtel ˇ a ze to jednou bude jeho domov. Pocit klidu je ´ intenzivnej ˇ sˇ ı.´ Zavır ´ a´ oci ˇ a upada´ do hlubostale ´ ´ ´ keho bezesneho spanku. ˇ eˇ ulozen ˇ A ve smrti spı´ azˇ dodnes. Je bezpecn ˇ ´ ˇ ˇ v nekonecne pameti Boha Jehovy. Pozdeji Jezˇ ı´ sˇ ´ ˇ ˇ ˇ prijde slıbil, ze den, kdy vsichni, kdo jsou v Boˇ uslysˇ ı´ jeho hlas a probudı´ se ze smrti ˇzı´ pameti, ´ eho ´ ´ ´ ˇ do krasn a pokojneho noveho sveta. (Jan 5:28, 29) ˇ byste tam byt? ˇ ´ Predstavte ˇ Chteli si, jak u´ zas´ ne bude se s Enochem setkat. Budeme se toho ˇ moct tolik dozved ˇ et. ˇ Treba ˇ ´ bude vyod nej nam ´ ˇ ´ ˇ ˇ predstaˇ pravet, jak blızko skutecnosti byla nase ˇ ˇ ˇ va o konci jeho zivota. Neco se od nej ale poˇ ˇ uzˇ te. Potom co Pavel mluvil trebujeme naucit ´ je . . . nemozn ˇ e´ lı-´ o Enochovi, napsal: „Bez vıry ´ ˚ ˚ bit se [Bohu].“ (Hebrejcum 11:6) To je padny´ du´ vod k tomu, abychom Enochovu odvahu a vıru napodobovali! ˇ

Lamek (3152–2375)20 let

Noe (2970–2020)

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

13


ˇ ´ JE TO JEN NESKODNY OMYL? ˇ cka ˇ pozoruje kour,ˇ ktery´ stoupa´ z tovarn ´ ı-´ Holci ´ a stavaj ´ ı´ se z nej ˇ nadychan ˇ ´ ho komına e´ obla´ cky. ´ ˇ ˇ Co jineho by to mohlo znamenat, nez ze ta to´ ´ ı´ mra´ cky? ˇ ´ varna vyrab pomyslı´ si. U maleho dı-´ ˇ je takovy´ omyl usm ˇ y.´ Jsou ale prˇ ıpady, ´ ´ tete evn ´ ´ ´ ˇ ˚ ˇ ˇ ´ ˇ kdy omyl muze mıt vazny dopad na nas zivot. ˇ ˇ ˚ ˇ ˚ Jen si predstavte, co muze zpusobit treba tako´ ena ˇ ´ u. ˚ va´ zam lek ´ eˇ porozumıme ´ ´ veˇ Pokud nespravn duchovnım ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˚ ˇ ´ ˇ cem, nasledky muzou byt jeste zavaznejsı. Ne´ ´ eˇ pochopili to, co kterˇ ı´ lide´ naprˇ ıklad nespravn ˇ ´ ´ ˇ ˇ jim rıkal Jezıs. (Jan 6:48–68) Nenechali si nic ˇ ˇ ˇ ı´ upln ´ vysvetlit a Jezˇ ı´ sovo ucen eˇ zavrhli. A to ˇ byla velka´ skoda! ˇ ´ rad do zivoˇ Povazujete Bibli za zdroj dobrych ˇ ˇ ´ ˇ ta? To je jedine dobre. Mohlo by se ale stat, ze ˇ ˇ ˇ byste v nı´ neˇ cemu spatn eˇ porozumeli? Stalo se ´ ˇ ˇ e´ to uz mnoha lidem. Podıvejme se na triˇ beˇ zn omyly. ˇ ´ eˇ vykladaj ´ ) Nekte rˇ ı´ lide´ si nespravn ı´ pokyn ˇ ´ „Boha se boj“. (Kazatel 12:13, Cesky ekumenicky´ ˇ ´ ´ strach a ze ˇ z Boha mame ˇ preklad) Myslı´ si, ze mıt ´ ma´ nahan ´ et ˇ hruzu. ˇ ˚ ˚ si ale nepreje, nam Buh aby ˇ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ jeho sluzebnıci meli takove pocity. Rıka totiz:ˇ ˇ eˇ ˇ „Neboj se, vzdy jsem s tebou. Nehle upren ´ ˇ ˇ ˚ Buh. ˚ Opevnım te. Skukolem, vzdy jsem tvuj ˇ ˇ ´ ˇ ´ tecne ti pomohu.“ (Izajas 41:10) Boha se mame ˇ ´ ´ ˇ bat v tom smyslu, ze k nemu budeme mıt hlubo´ kou uctu. ´ eˇ se nekdy ˇ ´ ´ ) Nespravn chapou taky nasleduj ı-´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ cı slova: „Vsechno ma urcenou chvıli . . . Je cas ˇ ˇ umır ´ an ´ ı.“ ´ (Kazatel 3:1, 2, Cesk rozenı´ i cas y´ ekuˇ ´ ´ ´ ´ ˇ ˚ menicky preklad) Lide si je vykladajı tak, ze Buh ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ presne stanovil, jak dlouhy bude zivot kazdeˇ ´ ˇ ho jednotlivce. Ve skutecnosti ale tato pasaz poˇ zivota ˇ pisuje kolobeh a nevyhnutelnost smrti. ´ ´ a, ´ ze ˇ rozhodnuˇ nase Bible nam taky jasneˇ rˇ ık 14

´ k tomu, ze ´ ˇ ˇ si zivot ˇ vest prodlouzˇ ıme, tı´ mu˚ zou ´ ıme. ´ ´ nebo naopak zkrat Naprˇ ıklad se v nı´ pı-´ ˇse: „Baze ´ nˇ pred ˇ ˇ ´ ˚ (Prˇ ı-´ Jehovou, ta prida dnu.“ ˇ ´ ´ ˇ ´ slovı 10:27; Zalm 90:10; Izajas 55:3) Co se tım ´ Treba ˇ ´ kterˇ ı´ berou Bozˇ ı´ Slovo ˇ lide, myslı? to, ze ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ym ´ alkoˇ ´ pitım vazne, si nenicı zdravı nadmern ´ ´ ˇ ˚ holu nebo nemoralnım zivotem. (1. Korinanum 6:9, 10) ˇ ´ ˇ „nebesa ) Nekte rˇ ı´ berou doslova vyrok, ze ˇ ˇ ˇ a zeme . . . [budou] znicena ohnem“, a myslı´ si, ˇ ˇ Buh ˚ se chysta´ nasiˇ planetu znicit. ze (2. Petra ˇ ˇ ´ ´ ´ 3:7, Cesky ekumenicky preklad) On naopak slıbil, ˇ ze ˇze to nikdy nedovolı.´ V Bibli se pı´ se, ˇ „zalozil ˇ ´ stanovenych ´ ´ mıstech“ ˇ „nebuzemi na jejıch a ze ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ de privedena k potacenı na neurcity cas“. (Zalm ˇ a´ nasiˇ planetu, 104:5; Izaja´ sˇ 45:18) Konec necek ˇ ˇ ˇ ale spatnou lidskou spolecnost – ta prestane exi´ ˇ stovat, bude jakoby spalena ohnem. A nebesa ˇ ´ neˇ mu˚ zou v Bibli predstavovat oblohu, vesmır ´ ´ ı´ Buh. ˚ Nic z toho nebude znibo mısto, kde sıdl ˇceno. ˇ ˇ ´ ´ PROC N EKDY LIDE BIBLI NEROZUMI?

´ ˇ ze ˇ ´ ˇ lide´ casto Z uvedenych prˇ ıklad u˚ je videt, ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ˇ pochopı biblicke pasaze uplne jinak, nez jaky´ je ˇ y´ vyznam. ´ ˚ nejejich skutecn Procˇ tomu ale Buh ´ ı? ´ Nekoho ˇ ˇ napadnout: Jestli je Buh ˚ zabran mu˚ ze ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ vsevedoucı a absolutne moudry, urcite by pro ˇ nebyl problem ´ dat ´ nam ´ knihu napsanou tak nej ˇ aby jı´ kazd ˇ rozumel. ˇ Tak procˇ to ˇ y´ dobre jasne, ˇ ˇ ˚ procˇ neudelal? Zamysleme se nad tremi duvody, ´ ˇ ˇ ˇ ´ lide Bibli casto spatne rozumı. 1. Bible je napsana´ tak, aby ji pocho´ kterˇ ı´ jsou ochotnı´ se ucit. ˇ pili pokornı´ lide, ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ˇ Jezıs rekl Otci: „Verejne te chvalım, Otce, Pane ˇ protoze ˇ eˇ utajil tyto veci ˇ ˇ jsi pecliv nebe a zeme, ˇ ´ ´ pred moudrymi a intelektualy a zjevil jsi je STRÁŽNÁ VĚŽ číslo 1, 2017


ˇ um.“ ˇ vsemu, ˇ ˚ ˇ nemluvnat (Luka´ sˇ 10:21) Bible je napsana´ zumel co zapsal. Pokorneˇ priznal: „Ja´ ´ kterˇ ı´ k nı´ pristupuj ˇ ˇ jı´ rozumı´ jen lide, ˇ ˇ ˚ tak, ze ı´ jsem slysel, ale nemohl jsem porozumet.“ Buh ´ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ se spravnym postojem. Lide, pro ktere je cha- ale stanovil cas, kdy lide meli pochopit proroc´ ˇ a´ vlastnost mezi tvı,´ ktere´ Daniel zapsal. Andel ˇ Danielovi rekl: ˇ rakteristicka´ pycha, cozˇ je beˇ zn ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ „moudrymi a intelektualy“, biblicke vyroky cas- „Jdi, Danieli, protoze ta slova jsou utajena a za´ e. ˇ Ale ti, kdo se svymi ´ ˇ ena ˇ ˇ ˇ porozuto pochopı´ nespravn po- pecet azˇ do casu konce.“ Kdo mu˚ ze ´ ˇ ´ ˚ ˇ ˇ ˇ vysvetˇ ˚ stoji podobajı „nemluvnatum“ – jsou pokornı met tomu, co Buh lidem sdeluje? Andel ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ a chtejı se ucit – byvajı odmeneni lepsım poro- lil: „Vubec zadnı nicemnı neporozumejı; ale ti, ˇ ım ´ tomu, co nam ´ Buh ´ ˇ ı.“ ´ (Daniel 12:4, ˚ chce rˇ ıct. ˚ ne- kdo majı´ pochopenı,´ porozumej zumen Buh ˇ ˇ ze ˇ ´ ˇ Buh ˚ lidem umozˇ nuje chal zapsat svoje Slovo opravdu neobycejn ym 8–10) Je z toho videt, ˇ ´ ˇ ´ ˚ ˇ ˇ zpusobem. pochopit nektere casti Bible, az kdyz pro to je ´ y´ cas. ˇ ˇ a´ lidem, kterˇ ı´ jsou pri ˇ je- spravn 2. Bible je urcen ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ um ˇ ˚ Jehovovym, ´ ˇ neco jım ctenı ochotnı zadat Boha o pomoc. JeStalo se nekdy svedk ze ˇ ´ kterˇ ı´ budou chtıt ´ plneˇ ˇ lide, ˇ eˇ nepriˇ ˇ pro to jest zˇ ı´ sˇ jasneˇ rekl, ze z Bible nepochopili, protoze ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˚ porozumet tomu, co ucil, se neobejdou bez po- sel cas? Ano, stalo. Kdyz ale Buh ve svuj cas ˇ dostat? Jezˇ ı´ sˇ vysvetˇ ˇ lıp ´ porozumet, ˇ pohoˇ moci. Jakou pomoc meli lidem umoznil dane´ veci ´ svaty´ duch, ktereho ´ ˇ ı´ prijali. ˇ ˇ lil: „Pomocnık, Otec po- toveˇ toto porozumen Svedkov e´ se taˇsle v mem ´ ´ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ jmenu, ten vas naucı vse.“ (Jan kovym prıstupem snazı napodobovat apostoˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ 14:26) Lidem, kterı chtejı rozumet tomu, co ly, kterı pokorne reagovali na Jezısovo laskave´ ˇ nov ˇ an ˇ ´ a´ pomoc v podobeˇ ´ ı.´ (Skutky 1:6, 7) ˚ dav usmer ctou v Bibli, tedy Buh ´ ´ Ale tem, ˇ ˇ cka ˇ ˇ mraky svateho ducha – sve´ mocne´ sıly. Kdyzˇ si holci myslı,´ ze ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ kdo nemajı pocit, ze by jeho pomoc se vyrabı v tovarne, je to sice mylna´ ˇ ´ ´ ˇ ˇ ´ pri zkoumanı Bible potrebovali, predstava, ale v zasad eˇ o nic ne´ ´ ´ ˇ ˇ v Bibli, sveho ducha nedava, takze jim jde. Ale to, co se pı´ se ˇ ˇ ´ mu˚ ze ´ zasadn ´ ˇ mıt ´ casto pripad a´ nesrozumitelpro vas ı´ vy´ ˚ ˚ ˇ ´ ´ na. Buh taky muze svatym znam. Informace v nı jsou ´ ˇ ´ sˇ dule ˚ zit ˇ e´ na to, aby se duchem pobıdnout kresaprˇ ıli ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ porozumet ny, kterı uz nejakou znajı clovek snazil ˇ ´ ˇ lost Bible majı,´ aby priˇ sli sam. Vyhledejte nekoho, ˇ ´ ´ ´ ˇ pomoct nekomu, kdo si jı kdo vam s tım pomu˚ ze. ˇ ´ ˇ ˇ ´ preje lıp rozumet. (Skutky Vyberte si lidi, kterı k Bibli ˇ ˇ ı,´ 8:26–35) pristupuj ı´ s pokorou, ved ˇ ˇ ´ ´ ´ ˇ bez pomoci Bozˇ ıho Bude planeta Zeme 3. Nekter ym cˇ astem ze duˇ ˇ znicena ohnem? ´ ´ ´ ˇ ˇ ˇ Bible lide porozumı, az kdyz cha jı porozumet nelze, a jsou ˇ ´ y´ cas. ˇ ˇ ˇ cen ˇ ı,´ ze ˇ nastala doba, pro to prijde spravn Napresv ed ´ ˇ y´ prorok Daniel ˇ ˇ ˚ lidem umozˇ nuje prˇ ıklad starovek kdy Buh rozumet ´ ´ ˇ ˇ ´ ´ ˇ dostal od Boha za ukol zapsat zpravu mnohem vıc vecem nez kdykoli drıv. ˇ ´ o mnoho stole- Zkuste si popovıdat ´ ˇ ´ urcenou lidem, kterˇ ı´ budou zˇ ıt se svedky Jehovovymi ane´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tı pozdeji. Andel mu rekl: „Danieli, ty ta slova bo si na jw.org prectete, k cemu dosli pecliˇ knihu azˇ do casu ˇ ´ ım ´ Bozˇ ıho ´ ´ ujisuˇ ´ zkouman utaj a zapece konce.“ Stovky vym Slova. Bible nas ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ´ ´ let lide Danielovu knihu cetli, ale skutecny vy- je: „Budes-li . . . volat po porozumenı, . . . najdesˇ ´ ´ Daniel nero- i poznan ´ ı´ Boha.“ (Prˇ ıslov ´ znam nechapali. Dokonce ani sam ı´ 2:3–5) ˇ STRÁŽNÁ VĚŽ

číslo 1, 2017

15


ˇ ´ ´ CO RIKA BIBLE?

˚ ˇ ˇ ´ ´ Kdo muze za to, ze lide trpı?

ˇ´ ˇ ´ ´ Skoncı nekdy trapenı?

ˇ Co byste rekli? ´ ) Lide ˚ ) Buh ˇ ´ ) Nekdo jiny

ˇ ´ Nekdo si myslı, ˇ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ze kdyz se lide budou snazit, dokazou se spat´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ nymi vecmi skoncovat. Jinı by rekli, ze takova ´ ´ ˇ ˇ´ ´ ˇ ´ radikalnı zmena k lepsımu nenı mozna. Co si ´ o tom myslıte vy?

ˇ´ ´ Co rıka Bible ´ ´ ˇ „A je vzdaleno od praveho Boha, ze by jednal ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ´ nicemne.“ (Job 34:10) Spatne veci, ktere se ve ˇ ˇ ˇ ´ ˚ ´ ˚ svete dejı, nikdy nepusobı Buh. ˇ´ ´ ´ Co dalsıho se z Bible dozvıdame ´ ˇ´ ˇ ´ ´ ´ ˇ ) Hlavnı prıcinou lidskeho trapenı je, ze „paˇ ´ ´ ˇ novnık sveta“ je Satan Dabel. (Jan 14:30) ´ ´ ˇ ´ ´ ˇ ) Trapenı a zlo jsou casto take vysledkem spat´ ´ ´ ´ ˇ ´ nych rozhodnutı, ktera lide delajı. (Jakub 1:14, 15)

ˇ´ ´ Co rık ˇ a Bible ´ ˇ ´ ˇ ´ ˇ ˇ´ ˚ Spatne veci, ktere se dejı, vyresı Buh. V Bibli se ´ˇ ˇ ˇ pıse: „Smrt jiz nebude a nebude jiz ani truchle´ ˇ ´ nı ani krik ani bolest.“ (Zjevenı 21:3, 4) ˇ´ ´ ´ Co dalsıho se z Bible dozvıdame ˚ ˇ ˇ´ˇ ˇ ) Buh pouzije Jezıse, aby odstranil vsechno, ˚ ´ ´ co kvuli Satanovi lidi trapı. (1. Jana 3:8) ´ ˇ´ ˇ ˇ ˇ ) Lide budou moct zıt vecne na zemi v pokojˇ ´ ´ ´ nych podmınkach. (Zalm 37:9–11, 29)

ˇ ´ ˇ Je za spatne veci, ´ ˇ ´ ktere se dnes dejı, ˇ ´ ˚ zodpovedny Buh?

ˇ´ ´ Co Bible doopravdy rıka?

CO BIBLE doopravdy ˇ ´ ´ RIKA?

s

´ ´ ˇ ˚ Vıc informacı o tom, proc Buh ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ pripoustı, aby se dely spatne veci, ´ najdete v 11. kapitole teto knihy, ˇ ´ kterou vydali svedkove Jehovovi ´ Je k dispozici take na www.jw.org

n o

ˇ ´ Toto i predchozı ˇ´ ˇ cısla casopisu ˇ ´ zdarma ke stazenı

JAZYK ´ JMENO ADRESA

´ ˇ ˇ ˇ ˇ Ustrizek zaslete na adresu uvedenou na strane 2

online ´ ˇ p Bible ve vıc nez

´ 130 jazycıch

ˇ Navstivte www.jw.org ˇ ˇ nebo nactete ´ QR kod

wp17.1-B 160919

´ ˇ Prosım doructe mi knihu

Wp2017 01 proč číst bibli