Page 1

Krakelingweg 10 3707 HV Zeist T (030) 69 24 166 E info@dewittenberg.nl www.dewittenberg.nl @dewittenberg

r a a j een n e t t i W berg

Jaarverslag

2012-2013


Inhoud

Lectori Salutem,

missie

4

Onderwijs en leefgemeenschap

6

Jongerenwerkersopleiding

10

40 jaar de Wittenberg

12

Bestuur

14

Kracht

16

Financiën

18

In dit jaarverslag vindt u een impressie van ons jubileumjaar, het studiejaar 2012-2013. De Wittenberg bestaat 40 jaar en dat hebben we royaal kunnen vieren! In de allereerste plaats gaat onze dank uit naar onze God en Vader. We ervaren dat Hij zorg draagt voor onze school. Van jaar tot jaar krijgen we de middelen en de mogelijkheden om jonge mensen te onderwijzen, te vormen en samen met hen op te trekken. Wat is ‘de Bijbelschool’ voor veel mensen van grote betekenis! ‘Levensveranderend’ is het woord dat aan het einde van dit jubileum­ jaar bij mij opkomt. Ik heb dit jaar veel oud-studenten gesproken. Inspirerend om hun verhalen en ervaringen te horen. Ze zeggen het keer op keer: ‘de Wittenberg is levensveranderend’. Wat bedoelen ze daarmee? Om het kort te zeggen: ze zijn gegroeid in geloof en liefde voor God, hebben zicht gekregen op hun gaven en talenten en hebben handen en voeten leren geven aan hun christen-zijn. De woorden van Paulus vormen mijn gebed voor studenten van toen én van nu: ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u’ (Rom 12:1). Ik wens u veel leesplezier!

Drs. Roel Kuipers Directeur

3


en hoe je den. n en fde en maken

n n in ee t t om n te staa gelie et evan ntseanti:es: ourgdaenbieter ntueesnnakkieenn sttehnwe:atar e e d n m u e t n zee senidssalbteievetsen. r gn ar Couhrigriastnu: en kiestnwa n e e t e n g n n l n e dvo tenr,ekon genleve n teig ’elnd ee vsgobeeetu s hieofed jeakeenn u n z e e J r a n awa tbaae,rnom . en n ichleteidn g neektnuz, nvot geeenzuesn’ liefdeeene en . J k o k a j n n , i i r a n m eneanar eetne a olhliaeicrfd v ’ z dhhetb c aeJennzuhr seotn e rr mtaken in een dnzoicnohktrbijaeka.leehrat rodm en . nJ vol teesettnaan d l e r e n . kpe et lderveoenn irnech hdaoro n nhelteert om n evonhln a e t a J ust.e staeasn: oenertescldhC. hloerm ivsetn rw em ati r u t z e etis dnti.gJJeeinelenhneetnteaoasrntgahan lies. eenngisetu eet irltkemvikekeeluetsneC mhkm enisaties: hz veanhrmrgaakn w e n t J a n a n on t e v vensksetinjl en o s: eatualesn. kerrkerngkaeenn leisnateien en irtkleeinnnokenentwoikeessntijl en matk levnen enatkeeen n: he tinewasi.ikrkenezleeijlskteeunrdkm en tenres. t o n s i i e s t l n b earvsecnhiChnroisrtguasnisa iest nw:aar kente ustniees. gentseetnn nerizksaen ldnezne u:d vto levneenrn a u o d s n n n e e e a z ig tsetruks ebneoteiejset waar otne a n gtuesC uh e t i b r h k en eJeerzisus aaren nn esjerCt h en.leven olgene ,eiodngedn nstavwo e e t l indeeennne.knien en e g t i n u v t u , e k i g deveeeenn Jezguesn’ leenfdeakenn n . a l h e j d n e o n heo evevnone.ataen, htbdanea,reom ne den. et Koninkrijkstaan i e n e g l t n , f g e u t zi’clieete ak’ elinefde en n te en k van h netdelenid annh dJeeeznuk,.svaoaJrem end levtbaar maken ig in het leve us in emeanken g z i u t rjt ahain j n e b i t r a eltevbein t g kicnha enaar zich een wich taK ntoehngetenvzeenn hvoetlhzaicrdhhtb hoe je t bij aan het ert om even n n eeam t e e r e e . c a a k p e g j n e a a i i l o r h een draa intkbr n dooilnohkraroridjnke.n rt om est w eroartnag d. Je e denainn e v n en ki zus’ liefde en kende werel e g l o v a cJehvtloelnhatrech raoonpkehnet Kwoernroeenldre. n t a e st ten: an Je en n t get s. eletoeolerrvt oeonmreet aonrnt zoemstudeneter kennen m te geven adoor onrech nisatie eenkeleennedrdteoihgoodipn a h g r e d J o . n h n e a n e b t e ntoanfadtten.eJaesatle . erisatauns n st n en . en e krijk. rcohekrenlitemt weB ebiw usgsC ngndew leeevrleesl ChelJervivzaseutnn teelhi sttieest:en, ogen e een gebroke us Christus. in kerk t leidenan het Konin te staan l i n m h h u d c m k n s n t i o r r a z n o e e u c s e i ,v in Je ek vanntigaJJeaeiznlehe oarg ecgthettig et v leven ken v d leve eiceht 4 kelneenertntahannhadnetne:n. volharden vangelie van aken h m tuigen zichtbaar ma ichtig in het geeniltiw m e g n am s s r e n e e e e u n t e i n J l t k t j e m envm e e . e s i t n s i ikkerrlugetsanhnCoih spari kentsaatinesh: het nsst e je e ties: evenw osfetCethcaroaismtoum aaeni lm ezu m nnvtaw JeennlJeeosztijlm ganisa ssionaire leve r en ho raagt bij aan Je leert om ies: trm n g r i a e o a e o n m k e n w e r n t i n e t l e e n e o s . d i e stkcen rhkeetn nm avaeannkgairweaialkenkvm n kie ’ liefde en ereld n organisat aties. ekelneern tteued eean laenknekeneen kenlen ee s e olgen e is ende w kenem onnt

e t f o l e Ban onz-e a tudennze tus beter sfteetnaean:n:usoaCvhoalrrisen levenen z t a d oeeterntnJleee g n ’ r o n w s n e , e d t u g n s i z t e e e i t u e J t e k e o h e e n o n J K n g v a nn eje ezdeu n t , a n a n i e . a n s t n h n j e n i e h e d e n v c b n d a e i e t s r a v r e e g m en g a l J h n u o a n e h t t t o l t a e t r r s r o r k v oeo leene taenislesetem ehnrrdima en d

n: e t n n en e e d n u t n s e k e onz tus beter n en a e a e j e s t i f e r ho elo Ch n s e u r z a e J a leert en kiest w leiden. tem t s n n e n u g e l k o n v n a leve oeten, oge raagt bij d n e g getui t handen, v liefde en d t KoJe leer n aan Jezus’ aken van he te gevet zichtbaar m een n i n e aan he k. d har getekende l o j i v r k n e n ni ht en et c p h e o r n h n i o t r g Je lee wichti n door

missie Belofte aan onze studenten Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden. Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk. Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het evangelie van Jezus Christus. Belofte aan kerken en organisaties Studenten ontwikkelen een missionaire levensstijl en maken het verschil in kerken en organisaties.

5


AAN DE SLAG MET KINDEREN IN DEN HAAG

Onderwijs en leefgemeenschap

DE HELE GROEP WITTENBERGERS

Leefgemeenschap

Stages

EEN STUDIEJAAR OP DE WITTENBERG IS OPGEBOUWD UIT VIJF THEMA’S. WE STARTEN HET JAAR MET HET ONDERWIJSTHEMA ‘DE GROND WAAROP JE STAAT’, IN DIT THEMA STAAT DE CHRISTELIJKE BASIS CENTRAAL. WAT GELOVEN WE PRECIES EN WAAROM GELOVEN WE DAT? THEMA TWEE, ‘DE LUCHT DIE JE INADEMT’ STARTEN WE IN AMSTERDAM, WE GAAN DAN KENNISMAKEN MET DE SAMENLEVING VAN NU. “DE TOON DIE JE ZET’ IS DAN HET DERDE THEMA, HIER MAKEN WE MET STUDENTEN DE VERTAALSLAG NAAR DE PRAKTIJK. HOE VERTEL JE OVER JE GELOOF EN HOE LAAT JE ZIEN DAT JE CHRISTEN BENT? VERVOLGENS GAAN DE STUDENTEN ZES WEKEN OP STAGE IN BINNEN- OF BUITENLAND. DIT THEMA HEEFT DE NAAM ‘DE GEUR DIE JE VERSPREIDT’. WANNEER DE STUDENTEN WEER TERUGKOMEN GAAN WE AAN DE SLAG MET ALLERLEI KEUZEVAKKEN EN KRIJGEN ZE DE TRAINING DIE ZE NOG NODIG HEBBEN OM ‘DE SPRONG TE WAGEN’ NAAR HUN EIGEN PLEK IN DE SAMENLEVING. DE PLEK WAAR ZIJ HET VERSCHIL GAAN MAKEN! STUDENTEN BLIKKEN TERUG OP HET AFGELOPEN STUDIEJAAR. MET QUOTES EN FOTO’S VERTELLEN ZE OVER HUN JAAR OP DE WITTENBERG. 6

7


Lessen

Cijfers in beeld

Totaal aantal aanmeldingen eenjarige opleiding: 28

LEEFTIJD

17 jr. 18 jr. 19 jr. 20 jr. 21 jr. 22 jr. 23 jr. 24 jr. 25+ jr. 4 3 4 2 3 3 5 1 3

Terugblik

vmbo-tl havo vwo mbo hbo wo 0 4 2 18 4 0 KERKELIJKE PKN CGK NGK GKV GG Baptist Evang. Hersteld herv. ACHTERGROND 14 2 3 2 2 2 2 1

VOOROPLEIDING

8

9


Trainingsdag jongerenwerkers

Jongerenwerkersopleiding

Jij bent een held! Daarmee start de trainingsdag waarvoor ruim 40 enthousiaste jongerenwerkers naar Zeist zijn gekomen. En niet alleen de jongerenwerker is een held, ook de tieners, leidinggevenden, ouders en de kerkenraad. Jan Willem Roseboom, directeur van Family Factory, geeft een training over de positie van de jongerenwerker. Jongerenwerkersopleiding de Wittenberg vindt professioneel jongerenwerk belangrijk en zet daarom in op onderwijs dat gericht is op groei en ondersteuning van de jongerenwerker.

Professionalisering

Meer dan een jaar geleden hebben de docenten van de Jongerenwerkersopleiding (JWO) een start gemaakt met een verbetertraject voor de opleiding. Door personeelswisselingen, veranderend werkveld en met het oog op de toekomst was het nodig de koers en inhoud opnieuw op de tekentafel te leggen. De JWO wil het hoogst mogelijke leerrendement uit de opleiding halen. Afgelopen studiejaar zijn de docenten steeds kritischer geworden in hun studieadvies bij zowel huidige als potentiële studenten.

Daarnaast heeft het docententeam de structuur en inhoud van het curriculum proberen vast te leggen. Door de jaren heen waren er zaken veranderd, aan verbetering toe, of ‘meegenomen’ in de hoofden van oud-medewerkers. Op dit moment ligt alle kwaliteit die in huis is en was op tafel en is er weer een strak en duidelijk onderwijsprogramma met een actuele visie.

Samenwerken

De wens vanuit de opleiding is om meer samen te werken met organisaties in het werkveld en zo kennis en opleidingsbehoefte te delen. De modules kunnen dan meer profiel krijgen doordat die bijvoorbeeld samen met een andere organisatie ontwikkeld zijn. Dit is ook aantrekkelijker voor studenten die één of enkele modules komen volgen. Het komende jaar zullen we hier gesprekken over voeren en de structuur die er nu ligt uitwerken. Daarbij willen we een tweejarige opleiding met maximaal rendement en samenhang bieden, maar ook voorzien in de behoeften van studenten die voor één, of enkele modules kiezen.

Cijfers in beeld Aantal studenten: 18

DE JONGERENWERKERSOPLEIDING IS EEN LEERGEMEENSCHAP DIE GERICHT IS OP HET VORMEN VAN CHRISTELIJKE JONGERENWERKERS, ZODAT ZIJ IN STAAT ZIJN IN KERKEN EN ORGANISATIES CHRISTUS NA TE VOLGEN EN JONGEREN TE BEREIKEN MET HET EVANGELIE. 10

11


40 JAAR 40 jaar de Wittenberg

INSPIRERENDE WORKSHOP 'GELUKKIG LEVEN' DOOR LEO FIJEN

De Wittenberg vierde een jubileum. 40 jaar geleden is het eerste studiejaar gestart aan de Reformatorische Bijbelschool, sinds die tijd worden elk jaar jonge christenen opgeleid. De Wittenberg, zoals de school later is gaan heten, is nog steeds een plaats waar jonge christenen leren en leven. Dit bijzondere veertigste jaar lieten we niet zomaar voorbijgaan. Er was een Filmavond met Gert-Jan Segers, een Trainingsdag voor jongerenwerkers, de Fietspelgrimage langs nieuwe vormen van kerk-zijn en het jaar werd afgesloten met een Jubileumfeest.

Tijdens dit feest waren er verschillende workshops en aan het einde was een gezamenlijke viering waarin we God dankten voor 40 jaar. Ook hebben we gebeden voor de school. Tijdens dit feest werd ook het eerste exemplaar van het jubileumboek uitgereikt, in dit boek zijn unieke verhalen van Wittenbergers gebundeld. Zendtijd voor Kerken heeft het jubileum aangegrepen om een mooie uitzending te maken, daarin vertellen verschillende oud-studenten over de impact van een jaar Wittenberg. Deze is nog te bekijken via onze website.

MAVOND BOEIENDE FIL N SEGERS MET GERT-JA

DE START VAN DE FIETSPELGRIMAGE

12

OTTO DE BRUIJNE VER TELT OVER ZIJN CANVAS KAP EL BIJ HET JUBILEUMFEEST

MULTICULTURELE MAALTIJD GE TIJDENS DE FIETSPELGRIMA

13


Het studiejaar 2012-2013 door de bril van een bestuurder In de periode vanaf 2005 dat ik bestuurder ben van de Wittenberg, heb ik het seizoen 2012-2013 als het meest ingewikkeld en spannend ervaren. De bestuursagenda bevatte feestelijke, zorgelijke en complexe onderwerpen. Het seizoen 2012-2013 stond –onder meer, maar vooral- in het teken van het 40-jarig jubileum van de Wittenberg. Met een start van het jubileumjaar op 31 augustus 2012 en een groot feest als afsluiting op 29 juni 2013 waren er vele activiteiten georganiseerd in de loop van het studiejaar. Met (oud-)studenten en (oud-)bestuursleden hebben we zo ’40-jaar-Wittenberg’ gevierd. Maar er waren ook zorgen. Het aantal studenten op de Wittenberg wordt minder de laatste jaren. Hoewel we de laatste jaren veel energie en middelen hebben gestoken in de identiteit, het imago en de presentatie van de Wittenberg, vertaalt zich dat niet in een groter aantal studenten.

14

De overheidsmaatregelen omtrent de studiefinanciering en het voorgenomen leenstelsel zijn daar zeker ook debet aan. Gepaard aan de economische recessie leidde en leidt dat alles ook tot financiële vraagstukken. Het achter ons liggende studiejaar vergde ook veel denkwerk en creativiteit wat betreft de innovatie van ons prachtige gebouw in Zeist. Hoe onderhoudt en renoveer je zo’n monastiek gebouw in de bossen in Zeist met zo weinig mogelijk middelen, zo dat het modern en professioneel geschikt is voor Bijbelse vorming voor onze studenten. We vroegen de Here om wijsheid en hulp. En dat we het mogen doen in Zijn dienst en tot eer van Zijn naam. Peter van Duijvenbode, tweede voorzitter vanKoos van Oord het bestuur

Bestuur HET BESTUUR VAN DE WITTENBERG BESTAAT OP DIT MOMENT UIT ZEVEN PERSONEN, ZIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE WITTENBERG. ER ZIJN TWEE VACATURES. DE BESTUURSLEDEN ZIJN AFKOMSTIG UIT DE BREDE ACHTERBAN VAN DE WITTENBERG EN HEBBEN ELK HUN EIGEN EXPERTISE. DE VOLGENDE PERSONEN MAKEN DEEL UIT VAN HET BESTUUR.

Bestuursvoorzitter • Ing. J. G. (Koos) van Oord, Doorn Vice-voorzitter • Dhr. P. (Peter) van Duijvenbode, Nieuwerkerk aan den IJssel Penningmeester • Drs. A (Arend) Doppenberg RA, Loosdrecht Secretaris • Dr. A.M. (Marja) van Helden-Lankhaar, Ede Overige bestuursleden • Dhr. P. (Peter) van Duijvenbode, Nieuwerkerk aan den IJssel • Drs. K. (Klaas) Nieuwhof, Zeist • Mr. J.C.E. (Jacquelien) SiebengaMoggré, Zwolle Directeur • Drs. R. (Roel) Kuipers

15


16

t e n d e n i e n t o s t t b V o a r m r i e Ze lebDreeergWnviottrevmnnge- r mensen. b t jloe i n ngg d e c i h n r i s g t t e g e n e e n n t o t t u d i e n s t b elvemraeennnsveegn.eaZreleie enssen het r b d i n e dinw t g i j t d e a l e a g r i g n e n w t u s e s e het evangelin l e v e n . e en de tijd waarin we leven. Divers D e i t W e i t i t D t i v e e r n diehnaDabeseWrhgtitslteaibeteenari-ttar rsbtuerg leert r d e s t e u m d n e n e t e n ten omgaao n m n m g e a t d a disvtee i v n e r s i etiet.rvn m . s e Z Eenitge t e i r o t . E e e r n s c h e g v i e r d o r e l s n t e h e c r e e h i d n e i n i l e d eftijd, kere leefvtie n h e i kjed d in lir j,keb a kc De Wittenbe Vorming rg jonge christ vormt dienstbare m enen tot ensen. Ze Vorming leren verbin tussen het e ding te leggen De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren vange tijd waarin wlie en de e leven. verbinding te leggen tussen het evangelie en de tijd waarin we leven. haar stude met diversit nten omgaan eit. Een verscheiden grote h Diversiteit leeftijd, kerkeid in e li jk e achterg Wij leren onze studenten omgaan met diversiteit. Een grote dingservarinrond en opleig geven kleu aan het leren verscheidenheid in leeftijd, kerkelijke achtergrond en opleidingservaring r en leve de Wittenbe n op geven kleur aan het leren en leven op de Wittenberg. rg. De Wittenberg b iedt een leefgeme studenten sa enschap waar m Samen leven leven en zich en leren en t k ri jg e n op zichzelf en a Wij bieden onze studenten een leefgemeenschap waar ze samen leren n Wittenberg deren. De en leven en zicht krijgen op zichzelf en anderen. waar intensi is een plek ef samengewerkt wordt Wittenberg heeft hool dedoor meBij debe welsc rkestu rs edie n wjaa aarrhaar visie, hetSamen werken studenten vo derig , m e e jonege christenenDe aard van van goedtoe tenrw rus Wittenberg is een plek waar intensief samengewerkt wordt e sa merp een in e n rkt w we uitgge rkin aangesch t een erv areoo asp n.rt. Dit paspoortdoor medewerkers en waar studenten de meerwaarde van goede Identiteitsp missie, kracht,samenwerking ervaren. ie, vis bestaat uit de van de kernwaarden en ambities onze ten Wittenberg. We zet graag voor u op een rijtje. ies bit am studenten op jaar haar visie, het De Wittenberg leidt rig stu vovan d eft Godie he nbterg ttehe Koninkrijk die Bijbelschool de Wi t en uitgewerkt in erp sch De Wittenbe ge aan , en ken ten ma ris len ch rg vormt jontoerusten van jonge zichtbaar wil de visie, sp ge christeIde t pa verbinding te Di ziertn bestaat uit erg. We rt. eVoo oo “W asp rs: tsp ipe tei Ku nti n el Ro e r n een teu to nb rec le o Di tte t dienstbanreen ambities ggen tussen rm degWi van hDaaerW ot in de dente menneen stitute aarstu et ch dennbte evat,nker sen.gro ze on erg bij n ovo gelinw ssie,hkra Z mi e m le or u op een rijtje. e vo g re rm e leeftijdve ag a n n a gra t d n ies jo e bit m tus n ti am ris , krb geet ch jd ze Ch erkinedliin divriest waus tengeon Jez zet a om n rs ri jk n it e lan e e n w ver g it a e e . ch n te le E V to te e le ve o tndgiero grg n.ing gero lerenhean nntu nst te is-rm dss bve enenophle tek anre rs arlestve ench mbe lge vo udneonptedneoW etidege enid te God enen in se vagwij h.ren toe nse eZid nin gedrv Ko t e li a in he mitgte le e ri sc die re n e leheaftpijdw,akaerrk op a , g n n n krijk van a b nte d n g de e de e e rg m stu stu ve ti at dt . e jd ga n lei t D één erg d k w e steulidjkeente nb le iv De a . W ken tte u e a en Wi ma rs ri it r lev naw azic vol teitteeit n.bE ne htb ach n te hleeve erg sarg t aar en bgeen mro elenreandeenrelen. n. willen groot ie eDe een nnle rodte er t ba we , e d re an e ve e n n n rs le e kt o ch n e p zoe ve fg r le le e D de een n e id id ve an e n m de opWditeteW eze inngse n ehestu enrvrs: enid- de word ziaat nbitetergnbiserg ch innte ri“W scht adpoowram een t gkerigzie naan in gpleon jg ipe de ee.nrDRo eve Ku ennsla elkan nbij arest okwij peleW rrbga enisde deuw recteu zi Di u ch w d e it r a rk lge te a ze n a vo a e n te te n lf rs d in n h e te e ge e rg sa n tn en betekbaan, toe n een mwlan btus si bij en anderen. ieedfen ris of eanage te Ch r st usijk t sa le me Jez e m re ge e u om e n n d e n n kel le e g een ker n e ver te kt e fg w le zoe D n r e e ve e de m d rk anetenWitten rg eem néén , de aal eziech de wordt door m rw at ga .va aisa tie kari rd antstu is elev . De enpris jgeeren enorg ench l te nAll telijk noem edewerkers bevo goziten pris ech dezelf aasa rnm inwa etenar en waar s lek wtse ch nwsiezij als erkf in sag

kracht

17


Financieel resultaat 2012/2013

Algemene verantwoording*

Het studiejaar 2012/2013 is financieel negatief afgesloten. Dit heeft te maken met teruggelopen studentenaantallen. Daarnaast is ook sprake van achterblijvende giften ten opzichte van de begroting 2012/2013. Hoewel de particuliere giften hoger waren dan begroot (mede dankzij de extra publiciteit rond het 40-jarig jubileum), bleven de giften van bedrijven, kerken en stichtingen duidelijk achter. De extra opbrengsten van kamerverhuur aan studenten van de HQ-school konden deze teruggang niet geheel compenseren. We zijn dankbaar dat in 2012/2013 een bedrag van totaal € 145.000 aan bijzondere giften, bestemd voor renovatie van het gebouw, mocht worden ontvangen. Daardoor was het mogelijk diverse ruimten in het pand flink aan te pakken. Opnieuw hebben ook vele vrijwilligers zich daarvoor ingespannen. Geweldig!

2011/2012 2012/2013 afgerond op € 100,-

2012/2013

161.700 177.800 277.500 288.600 111.600 121.400 32.100 21.300 25.300 25.700 0 145.000 80.100 4.500 54,8% 12.700 300 Onderwijs- en 7.400 12.800 personeelskosten 708.400 797.400

Verdeling baten € 797.400

Baten Schoolgelden Kamerhuren Financiële Publiciteit en lasten Giften fondswerving particulieren 1,3% 7,9% Algemene Giften stichtingen kosten 5,8% Giften kerken Giften voor renovatie Legaten en schenkingen 28,1% Huisvesting Giften bedrijven 2,1% Overige inkomsten Kosten leefgemeenschap Totaal

Toekomst

Lasten

Inmiddels is een traject gestart van grondige bezinning op ons onderwijsconcept. In de begroting voor 2013/2014 is hiervoor ruimte vrijgemaakt. De noodzaak hiervan wordt nog versterkt door de ontwikkelingen rondom studiefinanciering. Al met al is het voor de Wittenberg een onzekere tijd. Vanzelfsprekend zullen we u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. U zult begrijpen dat uw blijvende steun, financieel maar ook in gebed, voor ons van grote waarde is.

Personeelskosten en onderwijs Kosten leefgemeenschap Huisvesting Algemene kosten Publiciteit, fondswerving Financiële lasten Totaal

* Deze verantwoording is gebaseerd op voorlopige cijfers. Zodra de definitieve cijfers zijn vastgesteld, wordt de jaarrekening door de accountant gecontroleerd. Belangstellenden kunnen de jaarrekening opvragen.

18

Giften bedrijven Overige Legaten en 0,0% inkomsten schenkingen 1,6% 0,6% Giften voor 18,2% renovatie

Schoolgelden 36,2%

Giften kerken 3,2% 2,7% Giften stichtingen

15,2% Giften particulieren

22,3% Kamerhuren

Verdeling lasten € 794.800 469.200 435.400 16.500 16.700 136.000 223.000 34.400 46.400 53.400 62.700 7.500 10.600 717.000 794.800

Publiciteit en fondswerving 7,9%

Algemene kosten 5,8%

Financiële lasten 1,3%

28,1%

Huisvesting

54,8% 2,1% Kosten leefgemeenschap

Onderwijs- en personeelskosten

19

Profile for de  Wittenberg

Jaarverslag de Wittenberg 2012-2013  

Populair jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag de Wittenberg 2012-2013  

Populair jaarverslag 2012-2013

Advertisement