Page 1

{d {d Y

26 _o Vo 01 OyZ 2014

6

Xoenm§S>o ¶m§À¶m {damoYmVrb ZmamOr H$m±J«ogbm ^modbr

H$madma (Jm¡ad JmdH$a) : H$madma bmoH$g^m ‘VXmag§KmVrb ImgXma AZ§VHw$‘ma hoJS>|Mm {dO¶ hm ‘moXr bmQ>oMm n[aUm‘ Agbm Var ˶mbm H$madmaMo nmbH$‘§Ìr Ama. ìhr. Xoenm§S>o ¶m§À¶m~Ôb Agbobr ZmamOrhr VodT>rM nyaH$ R>abr Agë¶mMr MMm© amOH$s¶ dVw©imV a§Jy bmJbr Amho. 35 dfmªhÿZ A{YH$ H$mi amOH$maUmV g{H«$¶ Agbobo Ama. ìhr. Xoenm§S>o ho àem§V Xoenm§S>|À¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnbm amOH$r¶ dmagXma nwT>o AmUV hmoVo. ˶mgmR>r ˶m§Zr H$madma {OëømMm nmbH$‘§Ìr ¶m Zm˶mZo Amdí¶H$ Vr ‘moM}~m§YUr H$aUo JaOoMo hmoVo. à˶jmV ‘mÌ Vgo Pmbo Zmhr. Xoenm§S>o ¶m§Zr Amnë¶m amOH$s¶ dOZmMm dmna H$ê$Z ‘wbmgmR>r C‘oXdmar {‘idbr Iar, ‘mÌ Ë¶mMdoir ‘mJm©aoQ> Amëdm ¶m§À¶m JQ>mH$S>o Ho$bobo Xþb©j ˶m§Zm ‘hmJmV nS>bo. bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$sV àem§VZm C‘oXdmar {‘imë¶mg Vo {ZpíMVnUo {ZdSy>Z ¶oVrb, Agm {dídmg Xoenm§S>o ¶m§Zm dmQ>V hmoVm. à˶jmV ‘mÌ nam^dmMm gm‘Zm H$amdm bmJë¶m‘wio ‘wbm~amo~aM ˶m§Mrhr amOH$s¶ H$maH$sX© Ymo³¶mV Ambr Agë¶mMr MMm© gwê$ Amho. àem§V Xoenm§S>o ¶m§À¶m nam^dmMr Z¡{VH$ O~m~Xmar ñdrH$mê$Z Ama. ìhr. Xoenm§S>o ¶m§Zr amOrZm‘m

Úmdm, Aer ‘mJUr ˶m§À¶mM H$m¶©H$˶mªH$Sy>Z Ho$br OmD$ bmJbr Amho. njloð>tZm ¶m~m~V AmÎmm {ZU©¶ Koʶmg nmofH$ dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. ^mOnÀ¶m AZ§VHw$‘ma hoJS>o ¶m§À¶mH$Sy>Z OZVoÀ¶m Anojm dmT>ë¶m AmhoV. H|$ÐmV ^mOnMo gaH$ma gÎmoda Amë¶m‘wio hoJS>o ¶m§Zm ‘VXmag§KmV ^ard H$m‘{Jar H$ê$Z XmIdʶmMr g§Yr {‘iUma Amho. nydu H|$ÐmV H$m±J«ogMo gaH$ma Agë¶m‘wio ’$ma H$mhr H$ê$Z XmIdVm ¶oV Zgë¶mMr g~~ hoJS>o ¶m§À¶mH$Sy>Z EoH$m¶bm {‘im¶Mr. AmVm ‘mÌ amOH$s¶ {MÌ nyU©nUo ~Xbbo Amho. ¶mdoir hoJS>o ¶m§Zm OZVoÀ¶m Anojm nyU© H$aVm Amë¶m ZmhrV Va ˶mMm ’$Q>H$m nþT>À`m doir ˶m§Zm {ZpíMVnUo ~gy eHo$b, Ago amOH$s¶ OmUH$mam§Mo ‘V Amho. ¶„mnya, {egu Am{U Hw$‘R>m ho VrZ ‘VXmag§K ‘mJm©aoQ> Amëdm§Mo ~mbo{H$„o åhUyZ AmoiIbo OmVmV. Amëdm Am{U Xoenm§S>o ¶m§À¶mVrb {dVwï> ho ahñ¶ am{hbobo Zmhr. g¡b Zgë¶mZo H$madma-A§H$mobm ^mJmV 22 hOma ‘Vo H$‘r nS>br Va Hw$‘R>m, {egu Am{U ¶„mnya‘YyZ EHy$U 43 hOma 442 ‘Vo H$m±J«ogÀ¶m {damoYmV Jobr. Ama. ìhr. Xoenm§S>o ¶m§À¶mdarb ZmamOrÀ¶m bmQ>oV Am{U Z‘moÀ¶m nyaH$ dmVmdaUm‘wio hoJS>|Mm g§gXoV OmʶmMm ‘mJ© gmonm Pmbm.

Hw$Ç>mir : OJÞmW eoQ> H$bm g§ñWoÀ¶m AmR>ì¶m dYm©nZ{XZ H$m¶©H«$‘mg CnpñWV ~m§YH$m‘‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a. gmo~V ‘hmZ§X eoQ>, S>m°. JUnV ZmB©H$, à^mH$a gmiJmdH$a, nw§S>{bH$ H$i§JwQ>H$a, gwZrb eoQ> d BVa.

OJÞmW H$bm g§ñWoMm dYm©nZ{XZ CËgmhmV Hw$Ç>mir : Hw$Ç>mirgma»¶m JmdmV OJÞmW eoQ> H$bm g§ñWm H$boÀ¶m OVZmgmR>r H$aV Agbobo H$m¶© àe§gZr¶ Amho. ˶m§Zr ho H$m¶© AgoM Mmby R>odmdo, Ago à{VnmXZ gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§Zr Ho$bo. Hw$Ç>mir ¶oWrb OJÞmW eoQ> H$bm g§ñWoÀ¶m AmR>ì¶m dYm©nZ{XZ H$m¶©H«$‘mV à‘wI nmhþUo åhUyZ Vo ~mobV hmoVo. ‘§Joe ‘hméÐ g^mJ¥hmV Pmboë¶m H$m¶©H«$‘mbm Aܶj åhUyZ Hw$Ç>mi J«m‘ñW godm g§KmMo Aܶj à^mH$a gmiJmdH$a, ‘mñVa nw§S>{bH$ H$i§JwQ>H$a, Xþ^m©Q>Mo ‘mOr gan§M ‘hmZ§X gXmZ§X eoQ>, Mm¡Jwbo H$m°boOMo Agmo{gEQ> àmo’o$ga S>m°. JUnV ZmB©H$, g§ñWoMo Aܶj gwZrb eoQ>, ga{MQ>Urg C‘oe Vmar, {MQ>Urg lrH$m§V eoQ>, a‘oe eoQ>, aËZmH$a eoQ>, A{Zb eoQ> CnpñWV hmoVo. ¶mdoir à^mH$a gmiJmdH$a, ‘mñVa nw§S>{bH$ H$i§JwQ>H$a, ‘hmZ§X

eoQ> Am{U S>m°. JUnV ZmB©H$ ¶m§Mr ^mfUo Pmbr. T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo {MIbrÀ¶m n§M ‘mar ‘mñH$maoÝhmg (g‘mOH$m¶©), amo{hXmg Xþ^m©Q>H$a (^OZ), OrdZXmg ~moaH$a (ZmQ>H$), ZdZmW {eamoS>H$a (ZmQ>H$), am‘Xmg ~moaH$a (g‘mOH$m¶©), amo{hXmg ~moaH$a (ZmQ>H$), JUnV åhmXm}iH$a (ZmQ>H$), gwaoe {eamoS>H$a (ZmQ>H$), Zm‘Xod eoQ> (ZmQ>H$) ¶m§Mm lr’$i, nwînJwÀN>, ‘mZnÌ Am{U ‘mZ{MÝh XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. OJÞmW eoQ> ~mb^OZr nWH$mVrb H$bmH$mam§Mm nm[aVmo{fHo$ {‘idë¶m~Ôb àepñVnÌo d amoIa¸$‘ XoD$Z Jm¡ad H$aʶmV Ambm. H$bm AH$mX‘rÀ¶m EH$m§{H$H$m ñnY}V CËH¥$ï> ór A{^Z¶mMo nm[aVmo{fH$ nQ>H$mdë¶m~Ôb ñZohm§{H$Vm eoQ> {hMmhr Jm¡ad H$aʶmV Ambm. ~mamdrÀ¶m narjoV {deof àmdrʶ {‘idë¶m~Ôb hgZ {XbXma, eem§H$ à^y, {Xì¶m Am‘moUH$a, AZwîH$m ’$Zmª{S>g ¶m§Zm Jm¡adʶmV

Ambo. gwZrb eoQ> ¶m§Zr CnpñWVm§Mo ñdmJV d àmñVm{dH$ Ho$bo. C‘oe Vmar ¶m§Zr g§ñWoMm Ahdmb gmXa Ho$bm. ñZohm§{H$Vm eoQ> {hZo JUnVr ñVmoÌ gmXa Ho$bo. gwZ¡Zm eoQ> ¶m§Zr gËH$ma‘yVrªMm n[aM¶ H$ê$Z {Xbm. gmhrb ^Q>, ê$n‘ bmoQ>brH$a Am{U F$Ëdr bmoQ>brH$a ¶m§Zr ‘mݶdam§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. lrH$m§V eoQ> ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. Xaå¶mZ, g§ñWoZo H¡$. MVwam~mB© eoQ> ñ‘aUmW© Am¶mo{OV Ho$boë¶m gmVì¶m amÁ¶ñVar¶ ’w$JS>r ñnY}Mo n{hbo ~jrg {MIbr ¶oWrb Z¥qgh gmVoar ‘{hbm ‘§S>imZo nQ>H$mdbo. {ÛVr¶ ~jrg dmñH$mo ¶oWrb JwéH¥$nm goë’$ hoën J«wnZo, Va V¥Vr¶ ~jrg ‘mob}gÎmar ¶oWrb ~mamd§e ‘{hbm ‘§S>imZo nQ>H$mdbo. ñnY}Mo narjU ~mbmOr ZmB©H$, N>m¶m åhmXm}iH$a Am{U YZlr Hw$Å>rH$a ¶m§Zr Ho$bo. ~jrg {d{VaU g‘ma§^mbm narjH$ d g§ñWoMo Aܶj gwZrb eoQ> CnpñWV hmoVo.

~oVmoS>m gaH$mar {dÚmb¶mMo 30 ‘o amoOr CX²KmQ>Z ’$m|S>m : ~oVmoS>m ¶oWo 8 H$moQ>r én¶o IM© H$ê$Z ~m§YʶmV Amboë¶m gaH$mar ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo CX²KmQ>Z 30 ‘o amoOr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m hñVo Ho$bo OmUma Agë¶mMr ‘m{hVr CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV {Xbr. ¶mdoir gan§M nwZ‘ gm‘§V, n§M M§ÐH$m§V gm‘§V, XþJm©àgmX d¡Ú, amO|Ð ZmB©H$, ào‘mZ§X eoQ>H$a, Á¶moVr JmdS>o, ^mJ{ejUm{YH$mar gmo‘ZmW ZmB©H$, gmhmæ¶H$ A{YH$mar {edmZ§X ‘iH$a CnpñWV hmoVo. EHy$U 6,8990 Mm¡ag ‘rQ>a OmJoV hm àH$ën gmH$mabm Amho. Vi‘Obm d XmoZ ‘Obo Ago ¶m àH$ënmMo ñdê$n Amho. àeñV dJ©, ‘w»¶mܶmnH$ d {ejH$m§gmR>r Ho${~Ýg, em¡Mmb¶, ^m¡{VH$ emó, agm¶Z emó {d^mJm§gmR>r à¶moJemim, g^mJ¥h, dmVmZwHy${bV g§JUH$ H$j, dmMZmb¶ VgoM à˶oH$ dJm©V EbgrS>r àmoOo³Q>aMr gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoʶmV Ambr Amho. Ama. ~r. Eg. Im§S>onmaH$a ho B‘maVrMo ~m§YH$m‘ R>oHo$Xma AmhoV.

Om§~mdbr : ‘mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$aZo e{Zdmar gH$mir Om§~mdbr ¶oWrb am‘ZmW Xm‘moXa XodñWmZ d ^mZrXmg XodñWmZbm ^oQ> XoD$Z Xe©Z KoVbo. ¶m ^oQ>rdoir ñWm{ZH$m§Zr g{MZgmo~V ’$moQ>mo H$mTy>Z KoʶmMr g§Yr AMyH$ gmYbr. (N>m¶m : Jm¡am§J à^y ‘iH$U}H$a)

8408080650 / 2712975 / 9822120629

6__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you