Page 1

26 _o Vo 01 OyZ 2014

15

{d {d Y ’$m|S>çmVrb Zmb§Xm ~wH$ hmCgMr am¡ß¶‘hmoËgdr dmQ>Mmb {ejH$ hmoʶmgmR>r EH$m {R>H$mUr ‘wbmIVrgmR>r Joë¶m AgVmZm ‘wbmIVrgmR>r AmUIr H$mhr JaOy ‘wbr Amë¶m Agë¶mMo ˶m§À¶m bjmV Ambo. JaOy ‘wbtZm ZmoH$arMr g§Yr {‘imdr ¶mgmR>r ˶m§Zr ‘wbmIVrVyZ ‘mKma KoVbr Am{U ì¶dgm¶mV O‘ ~gdʶmMm {ZU©¶ KoVbm. nwñVH$mb¶mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ kmZmO©ZmMo Amnbo H$m¶© gwê$M amhÿ eH$Vo, hr ^mdZm Camer ~miJyZ ˶m§Zr ¶m joÌmV H$m‘ Ho$bo Amho. Zmb§Xm ~wH$ hmCg ho AmñWmnZ ’$m|S>çmVM Zmhr Va g~§Y amÁ¶^a n[a{MV Amho. ao{OZm pìh³Q>a ¶m ì¶dgm¶ gm§^miyZ g‘mOH$m¶m©Vhr

’$m|S>m hr gm§ñH¥${VH$, gm‘m{OH$, e¡j{UH$ nmíd©^y‘r bm^bobr Xod^y‘r Amho. Aem ¶m ^y‘rV Jobr 25 df} H$moU˶mhr à{gÕrnmgyZ A{bá amhÿZ g‘mOH$m¶© H$aUmè¶m gm¡. ao{OZm Q>r. pìh³Q>a ¶m§À¶m~Ôb ’$m|S>mdmgr¶m§Zm Zoh‘rM AmXa dmQ>V Ambobm Amho. ˶m§Zr 25 dfmªnydr© ’$m|S>çmÀ¶m Owݶm ~gñWmZH$mOdirb ‘hmbú‘r H$m°åßbo³gÀ¶m Vi‘Oë¶mda gwê$ Ho$boë¶m Zmb§Xm ~wH$ hmCgbm 26 ‘o 2014 amoOr 25 df} nyU© hmoV AmhoV. Zmb§Xm ~wH$ hmCgÀ¶m am¡ß¶‘hmoËgdr dmQ>Mmbr{Z{‘Îm ˶m§À¶m H$m¶m©Mm KoVbobm hm WmoS>³¶mV AmT>mdm.

Zm

{dÚm϶mªÀ¶m Zmb§Xm Am§Q>r ~Zë¶m AmhoV. ì¶dhmamnojm àm‘m{UH$ godm Xoʶmda pìh³Q>a ¶m§Zr Zoh‘rM ^a {Xbobm Amho. pìh³Q>a ¶m§Zr ‘Ðmg, IaJnya, Amgm‘ Am{U Jmoì¶mVrb gmIir ¶oWo {e{jH$m åhUyZ Amnbr N>mn gmoS>br Amho. gmIirV {e{jH$m åhUyZ H$m‘ H$aV AgVmZm g|Q> Om°Z Am°’$ Xr H«$m°g hm¶ñHy$bMo àmMm¶© ’$mXa dmP ¶m§À¶m {dZ§VrZwgma ‘amR>rVyZ {ejU KoUmè¶m Jar~ ‘wbm§Zm nmMdrV àdoe H$aVmZm B§J«Or ‘mܶ‘ AdKS> OmV Agë¶mZo Aem ‘wbm§Zm ‘mo’$V B§J«OrMr AmoiI H$ê$Z XoʶmMo H$m‘ ao{OZm pìh³Q>a ¶m§Zr ñdIwerZo Am{U godm^mdr d¥ÎmrZo Ho$bo hmoVo. ’$mXaZr ˶m§À¶m ¶m H$m¶m©Mr doimodoir àe§gm Ho$br hmoVr. gmIir, Zmdobr, Am‘moUm, dminB© AmXr ^mJmVrb nmbH$m§Zm nwñVHo$ Am{U embo¶

gm{h˶ IaoXrgmR>r {S>Mmobr, åhmngm qH$dm nUOr ¶oWo Omdo bmJm¶Mo. Jar~ nmbH$m§Mm doi Am{U n¡gohr ˶mgmR>r IM© hmoV AgV. nmbH$m§Mr Am{U {dÚm϶mªMr JaO AmoiIyZ pìh³Q>a ¶m§Zr gmIir ¶oWo ~wH$ em°n gwê$ Ho$bo. {dÚm϶mªZm bmJUmao gd© gm{h˶ CnbãY H$ê$Z XoʶmgmR>r ˶m§Zr nwT>mH$ma KoVbm. {dÚmWu Am{U nmbH$m§er gbmo»¶mMo g§~§Y Agë¶m‘wio AënmdYrVM ˶m§Mm ¶m ì¶dgm¶mV Mm§Jbm O‘ ~gbm. 1984-85 À¶m Xaå¶mZ {Z˶mem {dÚm dm{hZr ZmdmZo AmñWmnZ gwê$ H$ê$Z e¡j{UH$ joÌmV ~hþOZ g‘mOmbm Mm§Jbr godm {Xë¶mZo ˶m§Mr bmoH${à¶Vm Iyn dmT>br. ¶mM H$mbmdYrV Amnë¶m ~rEn¶ªVÀ¶m {ejUmMm bm^ {dÚm϶mªZm H$ê$Z XoʶmgmR>r AmpëVZmo-nUOr ¶oWrb {Z‘©bm BpÝñQ>Q>çyQ>‘YyZ ˶m§Zr ~rES>Mo à{ejU nyU© Ho$bo.

n°Zmgmo{ZH$Mm nr-81 ñ‘mQ>©’$moZ ^maVr¶ ~mOmanoR>oV XmIb ñ‘mQ>©’$moZ‘ܶo 13 ‘oJm{n³gbMm E’$EMS>r H$m¶©j‘ Am°Q>mo ’$moH$g H°$‘oam Amho. ˶mM~amo~a 2500 E‘EEMMr ~°Q>argwÕm Amho. 7.9 {‘‘r. WrZ boXaaoQ>r ñ‘mQ>©’$moZ ‘o 2014 À¶m {Vgè¶m AmR>dS>çmnmgyZ ^maVmVrb J«mhH$m§gmR>r 1 8 , 9 9 0 én¶m§Zm CnbãY AgUma Amho. n°Zmgmo{ZH$ B§{S>¶mMo ‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a ‘Zrf e‘m© ¶m§À¶m ‘Vo n°Zmgmo{ZH$À¶m nr-81 ñ‘mQ>©’$moZ‘wio H§$nZrZo nr {garO‘ܶo ‘hÎdmMm Q>ßnm JmR>bm Amho. nr {garO‘Yrb ho n{hboM ‘m°S>ob Amho Á¶mV Am°³Q>m àmogogaMm g‘mdoe H$aʶmV Ambm Amho. ñ‘mQ>©’$moZ dmnaUmè¶m ^maVr¶ J«mhH$m§Zm g‘moa R>odyZ ¶m ñ‘mQ>©’$moZMr {Z{‘©Vr H$aʶmV Ambr Amho. MmoI§Xi ^maVr¶ J«mhH$m§Zm hm ñ‘mQ>©’$moZ {ZpíMVnUo ng§V nS>ob.

‘moR>çm {OÔrZo, {MH$mQ>rZo Am{U godm^mdr CÔoemZo ’$m|S>m ¶oWo gwê$ Ho$boë¶m Zmb§Xm ~wH$ hmCgMm AmO 26 ‘o 2014 amoOr am¡ß¶‘hmoËgdr dYm©nZ{XZ Amho. ¶m AmñWmnZmÀ¶m g§ñWm{nH$m

gm¡. ao{OZm Q>r. pìh³Q>a Am{U Hw$Qw>§~r¶m§Zm ¶eñdr dmQ>Mmbr~Ôb hm{X©H$ ew^oÀN>m! ¶mnwT>ohr Amnbr ^a^amQ> hmoV amhmo, hrM g{XÀN>m!

Amnbo

Ag§»¶ {hVqMVH$ Am{U {‘Ìn[adma

V§~mobm YZbú‘r S>o

V§~mobm YZbú‘r ZmB©Q>

Time : 11.30 am to 03.00 pm

gmo‘. ‘§Ji. ~wY. 19/05/14 12/05/14 05/05/14 28/04/14 21/04/14 14/04/14 07/04/14 31/03/14 24/03/14 17/03/14 10/03/14 03/03/14 24/02/14 17/02/14

nUOr : J«mhH$ V§ÌkmZmV OmJ{VH$ ñVamda AmKmS>rMr H§$nZr åhUyZ AmoiIë¶m OmV Agboë¶m n°Zmgmo{ZH$ H§$nZrZo nr-81 hm ZdrZ ñ‘mQ>©’$moZ ^maVr¶ ~mOmanoR>oV CVadbm Amho. ^maVr¶ ~mOmanoR>oVrb J«mhH$m§Mr JaO AmoiIyZ ñ‘mQ>©’$moZ‘ܶo ZdrZ gm°âQ>doAa Am{U {S>PmBZ AmYm[aV {d{dY gw{dYm§Mm g‘mdoe H$aʶmV Ambm Amho. n°Zmgmo{ZH$ H§$nZrV’}$ ^maVr¶ ~mOmanoR>oV XmIb Pmbobm nr81 hm ñ‘mQ>©’$moZ n°Zmgmo{ZH$À¶m nr {garO‘ܶo dmT> H$aUmam Amho. nr81 hm ñ‘mQ>©’$moZ 13.97 g|‘r. (5.5) AgyZ Am¶nrEg EMS>r [aPm°ë¶weZ 7201280Mo Amho. 1.7 {JJm hQ>©g² Am{U Am°³Q>mH$moAada AmYm[aV hm ñ‘mQ>©’$moZ Amho. hm ñ‘mQ>©’$moZ 4.2.2 (Oobr~rZ) A°ÝS´>m°BS>da MmbVmo. ¶m

Xm ~wH$ hmCg 25 25 Zmb§ ‘hmbú‘r H$m°åßbo³g, ’$m|S>m-Jmodm

3 8 0 2 4 9 6 7 0 3 4 5

14 59 30 21

3 4 7 3 6 0 1 2 7 1 3 7

XX 1 2 0 3 7 0 4 9 0 7 8 0 1 6 7 4 8 9 3 4 8 3 7 9 6 9 9

1

1 4 5 6 7 7 4 5 8 1 3 4 1 4 0 8 9 0 1 7 9 1 4 0 5 8 9 6 8 9 1 2 4 2 4 8 2 8 9 3 7 0

08 03 74 81 56

39 99 73 3

08 69 73 37 52 46 10 56 97 46

3 7 7 2 5 5 1 1 4 1 1 8 2 7 7 2 2 3 2 6 8

52 22 32 72 40 90 04

2 6 0 4 9 0 1 3 0 1 2 8 3 4 9 1 4 8 2 3 8 6 8 8 3 4 5 7 7 8 6 7 9 3 8 9 5 6 9 1 6 7

1 7 9 1 2 8 2 3 5 4 5 7 2 7 8 6 6 9 3 8 8 7 8 0 4 7 9 2 8 0 4 5 7 3 5 9 1 1 5 3 5 6

75 19 08 60 77 13 91 58 03 09 65 72 78 46

Time : 05.30 pm to 09.00 pm

Jwé. ewH«$. e{Z. 2 6 7 1 3 5 1 7 0 1 3 6 3 5 9 3 4 6 5 6 0 3 6 9 4 9 0 5 6 8 6 9 0 1 4 7 1 2 5 2 6 8

1 1 2 4 4 8 1 7 8 2 5 9 2 5 8 2 6 0 1 6 8 3 5 6 2 9 0 1 8 0 1 4 4 2 5 8 5 8 9 5 7 8

40 60 64 69 56 80 52 47 18 98 98 56 22 06

1 3 6 1 3 6 2 4 8 4 7 8 3 5 8 5 6 9 6 7 9 1 6 0 5 5 8 1 2 5 1 2 5 3 4 9 1 4 7 3 5 8

3 4 5 1 3 7 4 9 0 2 3 5 4 4 0 2 7 9 2 5 5 1 2 8 5 5 7 4 7 9 2 3 9 4 5 8 1 6 8 5 6 7

21 11 39 07 82 88 21 12 71 04 49 71 59 84

2 9 0 4 7 0 5 6 8 1 7 9 5 8 9 1 8 9 4 7 0 6 6 0 4 8 9 1 3 0 1 3 5 2 9 0 2 7 0 1 6 7

4 9 9 1 7 7 2 2 4 4 8 0 3 8 9 2 2 8 1 7 9

24 53 87 22 08 24 73

gmo‘. ‘§Ji. ~wY. 5 9 0 3 5 5 8 9 0 2 4 6 1 2 5 7 8 9 1 2 0

XX 3 3 0 3 5 8 5 7 9 1 7 0 3 4 7 8 0 0

1

62 75 4

69 05 3

17 95 4

84 55 6

43 07 86

1 5 0

19/05/14 12/05/14 05/05/14 28/04/14 21/04/14 14/04/14 07/04/14 31/03/14 24/03/14 17/03/14 10/03/14 03/03/14 24/02/14 17/02/14

b§Xm ~wH$ hmCg‘ܶo Ho$Or Vo nrOr Am{U emionmgyZ ‘hm{dÚmb¶mn¶ªV bmJUmar gd© nwñVHo$ d embo¶ gm{h˶ EH$mM {R>H$mUr {‘iVo. emim, ‘hm{dÚmb¶ Am{U H$m¶m©b¶mgmR>r bmJUmar gd© àH$maMr ñQ>oeZar, OZab Zm°boO ~wH$ Am{U BVa nwñVHo$hr ¶m {R>H$mUr {‘iV Agë¶m‘wio Zoh‘rM ho {R>H$mU JO~Obobo AgVo. OyZÀ¶m n{hë¶m AmR>dS>çmV e¡j{UH$ dfm©bm gwédmV hmoUma Amho. ‘oÀ¶m eodQ>À¶m AmR>dS>çmV embo¶ gm{h˶ IaoXrbm gwédmV hmoUma Amho. ’$m|S>mdmgr¶m§Mr gd© IaoXr Zmb§Xm ~wH$ hmCg‘ܶoM Ho$br OmVo. ¶§Xmhr Zmb§Xm ~wH$ hmCg e¡j{UH$ dfm©gmR>r g‚m Pmbo Amho. Joë¶m 25 dfmªÀ¶m dmQ>MmbrV gm¡. ao{OZm pìh³Q>a ¶m nmbH$m§À¶m Am{U

g{H«$¶ AmhoV. bm¶Ýg ³b~ Am°’$ ’$m|S>m, pìh³Q>a S>ãë¶y.B©.Or.Jmodm, dm¶. S>ãë¶y.gr.Amo.’$m|S>m, ’$m|S>m nÌH$ma g§KmMm ~mbAmZ§X ‘oimdm, {J[aOmVmB© Ho$ioH$a g§JrV g§‘obZ AmXtÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ˶m§Zr Amnbo ¶moJXmZ {Xbo Amho. ’$m|S>m nÌH$ma g§K d BVa g§ñWm§Zr ˶m§À¶m H$m¶m©Mm doimodoir Jm¡ad Ho$bm Amho. ao{OZm pìh³Q>a ¶m§Zm ˶m§Mo nVr Q>r. pìh³Q>a, ‘wbJm {ZVoe VgoM ñZwfm Am{U {ddm{hV ‘wbJr Amem ¶m gdmªMo ghH$m¶© bm^bo. ¶mnwT>ohr Zmb§Xm ~wH$ hmCgÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ e¡j{UH$ joÌmVrb H$m¶© ao{OZm pìh³Q>a ¶m§Zm gwê$M R>odm¶Mo Amho. ˶m§À¶m dmQ>Mmbrg ew^oÀN>m! - JmoHw$iXmg ‘widr, ’$m|S>m

2 3 7 4 5 6 1 6 8 2 8 9

25 54 52 93

2 3 0 1 3 0 2 5 5 1 6 6

XX 1 2 9 1 4 0 1 6 8 2 7 9 1 6 8 2 3 0 1 3 7 4 6 0 4 8 9

2

1 6 9 1 3 4 2 4 0 2 3 8 2 9 0 6 7 0 4 6 9 5 8 9 4 4 8 3 3 9 3 7 8 1 1 0 6 8 9 1 3 4

63 83 63 35 10

29 07 38 6

51 87 98 59 86 58 55 11 00 11

2 8 9 2 6 8 4 5 9 3 4 8 3 8 0 2 3 5 1 2 8

27 68 57 80 20 36 89

1 5 7 3 4 6 1 4 8 1 5 9 4 8 8 2 7 9 4 6 8 3 6 8 4 4 0 3 4 0 1 4 5 1 4 5 2 6 8 4 5 0

4 9 0 1 2 4 5 8 8 2 3 6 1 6 7 1 2 7 2 6 7 2 6 8 1 1 8 1 2 8 1 7 0 5 7 9 5 7 0 2 4 5

37 75 17 19 48 09 51 67 05 16 87 15 23 19

Jwé. ewH«$. e{Z. 2 6 9 1 4 0 1 2 4 1 8 0 1 2 5 2 7 0 1 4 6 7 0 0 4 4 7 2 5 9 1 6 0 7 8 0 1 3 9 1 3 5

2 4 0 3 5 9 7 8 0 1 5 6 2 6 7 3 5 6 4 6 9 4 7 7 6 7 8 1 3 5 1 5 8 6 8 0 5 7 9 2 7 0

3 1

2

2 7

1

X

2 2

1

X

8 9 0 1 2 8 4 4 0 5 7 9 1 2 0 5 7 9 1 5 7 5 5 9 1 2 0 2 3 7

2 7 0 1 7 8 3 6 0 2 8 0 1 1 0 7 8 9 2 4 0 2 5 6 1 5 6 1 5 8

X

64 65 52 83 65 X 2 1 2 72 64 05 63 65 X 51 63 89 46 32 27 96 68 69 53 57 41 98 81 13 91 43 49 13 92

6 8 0 1 1 0 1 2 3 3 7 0 1 2 5 5 6 8 3 5 7 1 8 9 1 2 7 1 7 9

49 26 69 00 82 94 56 83 02

74

X X X X X X X X X

15_