Page 1

e ãX H$mo S>o

26 _o Vo 01 OyZ 2014

12

IweI~a! IweI~a!!

eãXH$moS>o nmR>dʶmMm nÎmm :

eãXH$moS>çmÀ¶m {dOo˶m§Zm ¶mnwT>o dñVy ñdê$nmV ~jrg qOH$ʶmMr g§Yr.

‘S>Jmd : Eg-8, Hw$aVaH$a H$m°‘g© g|Q>a, {Vgam ‘Obm, ñdmX hm°Q>obÀ¶m daVr, ‘S>Jmd g§nH©$ XÿaÜdZr : 0832-2733530 nUOr : Q>r-34, Aë’$amZ ßbmPm, 3 am ‘Obm, S>m°Z ~mñH$mog‘moa, nUOr. XÿaÜdZr d ’°$³g : 0832-2224329. ’$m|S>m : JmoHw$iXmg ‘widr, {‘{ZZmo AnmQ>©‘|Q>, 3 am ‘Obm, em§VrZJa-’$m|S>m. XÿaÜdZr : 2314128

nÎmm (‘mo~mBb H«$‘m§H$mgh) :

eãXH$moS>o H«$. 1

2

AmS>do eãX

9 15

58 3 10

33

48

30

35

37

46

5861

69

70 75

59

62

63

67

64

68

71 76

60. ‘hmamï´>mMo J¥h‘§Ìr Ama. Ama. nmQ>rb ¶m§Mo Q>monUZmd 61. ’$amimVbm MH«$mH$ma Vird> nXmW© 62. Am§ã¶mMm ag 63. YmVyMm H$a§S>m 65. AH$~amMm EH$ MVwa àYmZ 67. S>PZmVrb ZJm§Mr g§»¶m 69. A‘o[aHo$Mr A§Vami g§emoYZ g§ñWm 70. ~§{H$‘M§Ð MQ>Ou a{MV amï´>r¶ JmZ 72. qhXrVrb EH$ OwZm {dZmoXr A{^ZoVm

51

55

57

66

42

45

54

56

65

32

50

53

60

26

41 44

14

20

31

49

52

8

36

40 43

47

25

29

34 39

19

24

28

7

13

18

23

27

6 12

17 22

38

5

11

16

21

4àW‘ H«$‘m§H$ : {‘ëH$ Hw$H$a {ÛVr¶ H«$‘m§H$ : Q>r goQ> V¥Vr¶ H«$‘m§H$ : Q´>°ìhb ‘J

1. ^maVmda AmH«$‘U H$aUmam n{hbm ‘moJb ~mXehm 3. Ibnwéf, pìhbZ 6. Vwé§JmMr hdm Im„obo ~mny 9. {Z˶, Zoh‘r 11. ‘XZmMr nËZr 12. JdB©, qgJa 13. Yy‘« 15. "** go ~oQ>m gdmB©' (åhU) 17. nm¶, nmD$b, hþÔm 18. CUo H$aUo, dO©Z 19. "CVy ZH$m ‘mVy ZH$m KoVbm ** Q>mHy$ ZH$m' 21. nmVmimV ^moJmì¶m bmJUmè¶m doXZm 24. AmR>dS>çmVrb EH$ dma 26. JmoR>bobo nmUr, {h‘ 27. CÝhm‘wio ‘obobo-H$anbobo nrH$ 28. "{dZm **** Zmhr CÕma' 30. amÌ^a Pmon Z KoVm OmJo amhUo 33. "ZmMo ‘¶war' ’o$‘ A{^ZoÌr- ** M§ÐZ 34. ’$aer, XJS>r Mrn 35. J{UVmVrb "bKwÎm‘ gmYmaU {d^mÁ¶'Mm g§jon 37. "** qMVr Vo d¡ar Z qMVr' 38. S>§Jm, Zm¡~V, ZJmam 40. XrnH$, Xrn 42. Jmʶm-~OmdʶmMr ‘¡’$b 43. AjamnwT>rb "Am'H$mamMr C^r aoK 44. gm‘϶©embr, VmH$XdmZ 46. EH$ nwéfmW©, H¥$˶, H$‘© 47. ~moQ>mÀ¶m AJ«mdaMo H$R>rU H$dM 49. Ñï>r 50. n§Om~‘Yrb EH$ ‘moR>r ZXr 52. AmoaIS>m 53. H$mR>rZo ‘maë¶mda CR>Umam bm§~Q> CR>mUy 54. Cƒ àVrMo EH$ B‘maVr bmHy$S> 55. "** g‚mZm ^{º$n§WoMr Omdo...' 56. a{e¶mMo qhXr Zmd 57. JmdmVrb bmoH$m§Mo EH$Ì O‘ʶmMo {R>H$mU 58. H$moUVohr nS>ob Vo H$m‘ H$aUmam

gmám{hH$ Jmo‘§V dmVm©

ñnY©H$mMo nyU© Zmd :

72

73

77

75. dñVy, {OÞg, nd©V 76. Oamhr AmdmO Zmhr Aer em§VVm 77. Am¡Xm¶©, XmV¥Ëd, XoʶmMr d¥Îmr 78. qQ>Jb, Moï>m

C^o eãX 1. A{^Vm^-ho‘m ‘m{bZr-naoe amdb-gb‘mZ ImZ ¶m§Mm EH$ {MÌnQ> 2. ’$imVrb ÐdnXmW© 3. {nH$m§Mo nm¡{ï>H$ ImÚ 4. ñdJ©bmoH$sMm H$ibmì¶m ‘wZr 5. Vnñdr, F$fr, gmYy

74 785. {‘iH$V, Zddo B§J«Or Aja 6. ZXr-Zmë¶mdarb VmËnwaVm bmH$S>r nyb 8. "amoOm' {MÌnQ>mMr Zm{¶H$m 10. ‘wbJr, boH$, H$ݶm 12. JdJdm, ~^«m 14. {dídmg nmQ>rb ¶m§À¶m H$mX§~ardarb H§$JZm aUmdVMm Zdm {MÌnQ> 16. dYm© {OëømVrb ndZma ¶oWrb {dZmo~m ^mdo ¶m§Mm Aml‘ 17. Aml¶ (CXÿ©), n„dr OmoerMm {MÌnQ> 18. hZZ, h˶m

20. eara-H$nS>o g’$mB©gmR>r dmnam¶Mr amgm¶{ZH$ dS>r 22. hñV, ~mhÿb, gmam, Q>°³g 23. Ìmg, VH$br’$ 24. nmamogm, Am|Ji, KmUoaS>m 25. ‘ñVr, ‘mO, Jw‘u 29. Jm|Yi, Zha, nmʶmMm ‘moR>m nmQ> 31. dV©‘mZnÌmMo OwZo nona 32. ‘w§~B©bm nmUr nwadUmam EH$ Vbmd 33. lrH¥$îUmÀ¶m ~moQ>mdarb eó 34. ~m¡Õm§Mo Y‘©Jwê$- XbmB© ** 36. A{VàM§S>, ‘moR>oÀ¶m ‘moR>o, ^ì¶ 37. T>m³¶mMo à{gÕ Vb‘ gwVmMo H$mnS> 39. K‘K‘mQ>, CJ« dmg 40. BamH$Mo MbZ 41. {nH$mVrb VU, dZ, PmS>r 42. Am¶mV-{Z¶m©V H$a dgwbrMo R>mUo 43. gwa‘m, A§OZ 44. ’$mgir, N>mVrÀ¶m qnOè¶mMo hmS> 45. gm¡å¶ Zem AmUUmao EH$ ‘Ú 48. g˶, Añgb 49. "‘ÞV'bm ‘amR>r eãX 50. {‘gibobm, {‘iyZ-{‘giyZ amhUmam 51. H${Wb d {ego ¶m§Mm {‘lYmVy 54. N>m¶m 56. {X‘mI, S>m¡b, EoQ> 57. ZmoH$ar H$ê$Z n¡go H$‘mdUmam, nJmaXma 58. ^maVmMm EH$ {’$aH$s Jmob§XmO***** qgJ 59. MH«$‘, nmJb (B§J«Or) 60. EoZm, Xn©U 62. {dlm‘, {dlm§Vr 64. ‘hmamï´>mMo ‘w»¶‘§Ìr n¥ÏdramO MìhmU ¶m§Mo Q>monUZmd 65. ao{S>Amoda JmObobm JrVm§Mm H$m¶©H«$‘"*** JrV‘mbm' 66. Ja‘ ‘gmë¶mVrb EH$ nXmW© 67. nm¶è¶m Agbobr {dhra 68. ^JdmZ e§H$amMo dmhZ 71. hmoS>r, Zm¡H$m, Zmd 73. pñWVr, Xem, AdñWm, Jobobm 74. dmQ>, ‘mJ© añVm

gmoS>dbobr H$moS>r gmV {Xdgm§À¶m AmV H$m¶m©b¶mV nmoMUo Amdí¶H$ Amho. narjH$m§Mm {ZU©¶ A§{V‘ amhrb. EH$mnojm OmñV {dOoVo Agë¶mg S´>m° H$ê$Z {dOoVo {ZdS>bo OmVrb. ¶mg§X^m©V ñdV§ÌnUo H$moUmerhr g§nH©$ gmYbm OmUma Zmhr.

eãXm§nbrH$S>Mo

b°{Q>Z ^mfoV VENT Mm AW© EImÚmMo AmJ‘Z Agm Amho. ’«±$M ^mfoV ADVENTURE hm eãX AmJ‘ZmgmR>r dmnabm OmVmo. AmO gmhg AWdm OmoI‘rgmR>r dmnabm OmUmam A°S>ìh|Ma hm eãX àma§^r H$moU˶mhr KQ>ZogmR>r dmnabm Om¶Mm. AmO ¶m eãXmMo AZoH$ AW© nmhm¶bm {‘iVmV. Zer~ AmO‘mdUo, Y§ÚmV gÅ>m IoiUo, EImXm A{dMmar {ZU©¶ KoUo qH$dm amo‘m§MH$ AZw^d KoUo ¶m gd© pñWVrV A°S>ìh|Ma hm eãX dmnaVm ¶oVmo. Zer~ AWdm g§YrgmR>r ¶m eãXmMm OdiMm g§~§Y Amho. H$maU Z{e~m{edm¶ gmhgmV ¶e {‘iV Zmhr. H$mimZwgma ¶m eãXmMo g§{já ê$n ìh|Ma dmnamV Ambo.

S>o‘m°H«$gr (DEMOCRACY)

npíM‘oH$S>o bmoH$emhrMr gwédmV àmMrZ J«rg‘ܶo Pmbr hmoVr. ˶m‘wio S>o‘m°H«$gr hm eãXhr J«rg ^mfoVrbM Amho. gwédmVrbm {VWë¶m ZJa-amÁ¶mV à˶jmV OZVoÛmam amÁ¶ H$ma^ma Ho$bm Om¶Mm. amÁ¶m§Mm {dñVma dmT>ë¶mZo bmoH$m§Zr {ZdS>boë¶m à{V{ZYtÛmao amÁ¶mMm H$ma^ma hmoD$ bmJbm. ¶mM nÕVrda AmYm[aV Agbobr gmd©O{ZH$ {ZdS>UyH$ hm AmOÀ¶m bmoH$emhrMm nm¶m Amho. ¶m nÕVrV OZVm ñdV:À¶m à{V{ZYrMr {ZdS> H$aVo. J«rH$ ^mfoV DEMOS Mm AW© Amho bmoH$ AWdm OZVm Am{U KARTOS åhUOo gÎmm. Á¶m ì¶dñWoV gÎmoMr Xmoar OZVoÀ¶m hmVmV AgVo ˶m ì¶dñWobm S>o‘m°H«$gr åhUVmV. AmO ^maVmMr amÁ¶ì¶dñWm OJmVrb gdm©V ‘moR>r bmoH$emhr ‘mZbr OmVo.

Jmo‘§V dmVm© eãXH$moS>o 57 Mo CÎma d {dOoVo e d gw V J«o g Jmo qd Xm J« O a am J Z a nm My h ñV H$ X Z ‘ ‘ g H$m i g U U O Z J U Zm ‘ J nm nm H$ ho a H$m V Zm Uo Km Q> b d ‘m X ~m gy V e V gm d br ‘m Vr ‘m ¶ Z S> Am H$ pñ‘ H$ ‘ {b Z H$mo g g b J Vm d Xm Z Y Zr ‘m ’$ H$ g a ~ V X d A d ho b Zm H$ ‘ i a ‘r am Ym Z J ar V H$ Xr a d e g ‘ W© Om Z d H$ b H$ bm Q> g Vo O nm Q>r b b H$ M d ‘ hm Xo d Xr a h [a h a Z Q> H$m b d S> H$ Yr a jm ¶m X dr gyMZm : {dOo˶m§Zr ñdV:Mo AmoiInÌ XmIdyZ Jmo‘§V dmVm©À¶m H$m¶m©b¶mVyZ Amnë¶m ~{jgm§Mr a¸$‘ KoD$Z Om¶Mr Amho. AmoiInÌYmaH$mbmM ~{jgo {Xbr OmVrb.

1) AemoH$ Ama. doirn, n¢JrU-H$mUH$moU 2) àmOº$s JmodoH$a, {S>Mmobr 3) amO|Ð S>r. ZmB©H$, dmñH$mo

A°S>ìh|Ma (ADVENTURE)

Ho$ e d Hw$ ‘m a

12_  
12_  
Advertisement