Page 1

26 _o Vo 01 OyZ 2014

10

àm Xo {e H$ CÕd R>mH$ao§Zr {edgoZm ImgXmam§gh ’o$S>bm ^amS>rXodrMm Zdg qgYwXwJ© : amÁ`mVyZ {edgoZoMo gdm©{YH$ ImgXma {ZdSy>Z `oD$ XoV `mgmR>r H$më`m©À`m EH$dram XodrH$S>o Va qgYwXwJm©VyZ {edgoZoMm ImgXma {ZdSy>Z ¶mdm ¶mgmR>r Am§JUodmS>r XodrH$S>o {edgoZm njà‘wI CÕd R>mH$ao `m§Zr Zdg Ho$bm hmoVm. bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV Ë`mMr nyV©Vm Pmbr. Ë`m‘wio Am§JUodmS>rMm Zdg ’o$S>Ê`mgmR>r {edgoZm njà‘wI CÕd R>mH$ao `m§À`mgh Zd{Zdm©{MV 18 ImgXmam§Zr AmO Am§JUodmS>rVrb ^amS>rXodrMo Xe©Z KoVbo. H$moH$U hm {edgoZoMmM ~mbo{H$ëbm Amho. Ka^oÚm§Zr AmR> dfmªnydu hm JS> nmoIabm hmoVm. nU bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV `m Ka^oÚm§Zm H$moH$Ur OZVoZo ZoñVZm~yV Ho$bo Amho. AmJm‘r {dYmZg^m {ZdS>UwH$sVhr {dYmZg^oda ^Jdm ’$S>Ho$b, Aer ½dmhr {edgoZm njà‘wI CÕd R>mH$ao `m§Zr {Xbr. Zd{Zdm©{MV 18 ImgXmam§gh CÕd R>mH$ao gH$mir ZD$À`m gw‘mamg Jmoì¶mVrb {d‘mZVimda XmIb Pmbo. Ë`mZ§Va nÌmXodr~m§Xm‘mJ} Ë`m§Zr qgYwXwJm©V àdoe Ho$bm. dmQ>oV ~m§Xm, gmd§VdmS>r, Hw$S>mi, Amoamog, H$UH$dbr `oWo Ë`m§Mo {edg¡{ZH$m§À`mdVrZo ^ì` ñdmJV H$aÊ`mV Ambo. Xwnmar XrS> dmOVm Ë`m§Zr Am§JUodmS>r `oWrb lrXodr ^amS>rMo Xe©Z KoVbo. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr qgYwXwJ©‘Yrb {edg¡{ZH$m§er g§dmX gmYbm. {edgoZmà‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mo H$moH$Uda {Zñgr‘ ào‘ hmoVo. 2005 À`m {ZdS>UwH$sV {edgoZobm ‘moR>o An`e Ambo Var {edgoZmà‘wIm§Zr H$moH$UÀ¶m ‘mUgm§darb {dídmg H$m`‘ R>odbm. nwT>rb H$mimV H$moH$UMm {dH$mg {edgoZmM H$ê$ eH$Vo, ho BWë`m OZVobm H$iyZ MwH$bo Amho. Ë`m‘wio Ë`m§Zr `§XmÀ`m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV {edgoZobm ^a^ê$Z ‘VXmZ Ho$bo Amho. VrZ ‘{hÝ`m§Z§Va hmoUmè`m {dYmZg^oV ‘hm`wVrMrM gÎmm `oB©b.

Ë`mZ§Va H$moH$UÀ`m {dH$mgmMm ~°H$bm°J ^ê$Z H$mTy>, Aer ½dmhrhr R>mH$ao `m§Zr {Xbr. `§XmÀ`m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV {edgoZoZo H$m±J«ogbm gd©M {R>H$mUr nam^yV Ho$ë`mZo {edgoZoMr VmH$X dmT>ë`mMo {MÌ a{ddmar {OëømV nmhm¶bm {‘imbo. CÕd R>mH$ao `m§Mo gd©M {R>H$mUr OëbmofmV ñdmJV H$aÊ`mV Ambo. Am§JUodmS>rbm Va {edg¡{ZH$m§Mm ‘hmnya bmoQ>bm hmoVm. Ë`m‘wio AmJm‘r amÁ` {dYmZg^m {ZdS>UwH$sVhr H$moH$UmV {edgoZm^mOn `wVr H$m±J«og AmKmS>rbm Yyi Mmaob Aer eŠ`Vm dV©dbr OmV Amho. bmoH$g^m {ZdS>UwH$m§Z§Va H$m±J«og Am{U amîQ´>dmXr `m XmoÝhr njm§Zr EH$‘oH$m§Zm nam^dmg O~m~Xma

Yabo Amho. qgYwXwJ©Mo nmbH$‘§Ìr Zmam`U amUo `m§Zrhr amîQ´>dmXrZoM Amnë`m ‘wbmMm nam^d Ho$ë`mMm Omhra Amamon Ho$bm. EdT>oM Zìho Va ‘r{S>`mXoIrb H$m±J«ogÀ`m nam^dmbm O~m~Xma Agë`mMr Q>rH$m ˶m§Zr Ho$br. qgYwXwJm©V Amåhr H$moQ>çdYtMr {dH$mgH$m‘o Ho$br. Varhr Am‘Mm nam^d hmoVmo`. Ë`m‘wio `mnwT>o Amåhr {dH$mg H$m‘o Wm§~dVmo`, Aer ZmamOrhr amUo `m§Zr BWë`m OZVoda ì`ŠV Ho$br Amho. bmoH$g^m {ZH$mbmZo qgYwXwJm©Vrb amOH$s` g‘rH$aUohr ~Xbbr AmhoV. aËZm{Jar-qgYwXwJ© bmoH$g^m ‘VXmag§KmVrb ghm {dYmZg^m

‘VXmag§KmV ^mOnMm C‘oXdma AgÊ`mMr eŠ`Vm Amho. qgYwXwJ©Mo nmbH$‘§Ìr Zmam`U amUo ho AmnUmEodOr {ZVoe amUo `m§Zm Hw$S>mi‘YyZ {ZdS>UwH$sgmR>r C^o H$aÊ`mMr eŠ`Vm Amho. bmoH$g^oÀ¶m {ZH$mbm§Z§Va VrZ ‘{hݶm§Zr hmoUmè¶m {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$m§Mr a§JrV Vmbr‘ AmÎmmnmgyZM gwê$ Pmbr Amho.

OmJm§gmR>r ^mOn XmoZ Am{U {edgoZm Mma Ago g‘rH$aU {ZpíMV H$aÊ`mV Ambo hmoVo. AmVm ‘mÌ ^mOnZo Amnë`mbm gmd§VdmS>r hm EH$ ‘VXmag§K ‘m{JVbm`. Ë`m‘wio aËZm{Jar, H$UH$dbrZ§Va gmd§VdmS>r

10_  
10_  
Advertisement