Page 1

Xa gmo_dmar

Volume : 2 Issue : 3

Jmodm

JmoԤV

26 _o 2014

2

df© : 2 A§H$ : 3

Mbm OJ ~Xby`m...

lrnmX^mD§$À¶m ‘§{ÌnXm~m~V gñnoÝg

‘w»¶‘§Í¶m§H$Sy>Z eWuMo à¶ËZ : gmo‘dmar XþnmaZ§VaM {MÌ ñnï> hmoʶmMr e³¶Vm nUOr : ^mOnMo n§VàYmZnXmMo C‘oXdma Za|Ð ‘moXr gmo‘dmar gm¶§H$mir 6 dmOVm n§VàYmZnXmMr enW KoUma AmhoV. ‘moXr ¶m§À¶m ‘§{Ì‘§S>imV ^mOn‘Yrb AZw^dr Am{U Á¶oð> Zo˶m§Zm gm‘mdyZ KoVbo OmUma Amho. CÎma Jmoì¶mVyZ gbJ Mma doim {ZdSy>Z Amboë¶m Am{U ¶mnyduÀ¶m EZS>rE gaH$ma‘ܶo ‘§{ÌnXmMr Ywam gm§^miboë¶m lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zm ¶mdoirhr ‘§{ÌnX {‘iUma Agë¶mMo Odinmg {ZpíMV Pmbo Agbo Var a{ddmar amÌr C{eamn¶ªV ˶mbm XþOmoam {‘iy eH$bm ZìhVm. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zrhr ZmB©H$ ¶m§Mm n{hë¶m Q>ß߶mV ‘§{Ì‘§S>imV g‘mdoe ìhmdm ¶mgmR>r eWuMo à¶ËZ Mmbdbo AmhoV.

a

{ddmar amÌr C{eamn¶ªV ‘§{Ì‘§S>imVrb gXñ¶m§Mr Zmdo {ZpíMV Pmbr ZìhVr. gyÌm§H$Sy>Z {‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma a{ddmar amÌr 8 dmOë¶mZ§Va Za|Ð ‘moXr amï´>nVr àUd ‘wIOvZm ^oQy>Z ˶m§À¶mH$S>o ‘§{Ì‘§S>imVrb gXñ¶m§Mr Zmdo gmXa H$aUma hmoVo. ‘mÌ C{eamn¶ªV ¶m~m~V {ZpíMVnUo ‘m{hVr {‘iy eH$br Zmhr. Jmoì¶mVyZ lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zm {ZpíMVnUo ‘§{ÌnX {‘iob, Agm {dídmg ^mOnÀ¶m Zo˶m§Zm Am{U H$m¶©H$˶mªZm dmQ>V Amho. amï´>r¶ d¥Îmdm{hݶm§dê$Zhr ZmB©H$ ¶m§Zm ‘§{ÌnX {‘iUma Agë¶mMo d¥Îm {Xbo OmV hmoVo. ‘mÌ Ë¶mbm C{eamn¶ªV XþOmoam {‘iy eH$bm ZìhVm. lrnmX ZmB©H$ ho CÎma Jmoì¶mVyZ gbJ Mm¡Ï¶m§Xm bmoH$g^oV {ZdSy>Z Jobo AmhoV. ¶mnyduÀ¶m AQ>b{~hmar dmOno¶r ¶m§À¶m ‘§{Ì‘§S>imV ˶m§Zr amÁ¶‘§{ÌnXmMm ^ma ^yfdbm hmoVm. Joë¶m bmoH$g^oVrb g{H«$¶ ImgXmam§‘ܶohr lrnmX ZmB©H$ ¶m§Mo Zmd

AJ«H«$‘mZo KoVbo OmV hmoVo. ¶m nmíd©^y‘rda lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zm n{hë¶m Q>ß߶mV ‘§{Ì‘§S>imV gm‘mdyZ ¿¶mdo ¶mgmR>r ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zrhr Amnbr VmH$X nUmbm bmdbr Amho. Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr ‘§{Ì‘§S>imMm AmH$ma N>moQ>m R>odʶmMr ^y{‘H$m KoVbr Amho. EZS>rEÀ¶m KQ>H$ njm§Zmhr ‘§{Ì‘§S>imV ñWmZ Úmdo

bmJUma Agë¶mZo ^mOnÀ¶m Zo‘³¶m H$moUmbm ‘§{ÌnX {‘iUma, ¶m~m~VMr A{ZpíMVVm a{ddmar amÌr C{eamn¶ªV g§nbr ZìhVr. ¶mM KS>m‘moS>rV lrnmX ZmB©H$ ¶m§Mo Zmd ‘mJo Va nS>V Zmhr Zm, Aerhr n[apñWVr H$mhr H$mi {Z‘m©U Pmbr hmoVr. Za|Ð ‘moXr ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb ‘§{Ì‘§S>imV lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zm H°${~ZoQ>

noQ´>mobMo Xa dmT>Uma H$s pñWa amhUma? H|$ÐmV H$m±J«ogMo gaH$ma AgVmZm amÁ¶mV noQ´>mobdarb ìh°Q> H$‘r H$ê$Z noQ´>mob 11 én¶m§Zr ñdñV H$aUmè¶m ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mr nÕV n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr Xoe^a bmJy H$aUma H$s amÁ¶mbm noQ´>mobda ìh°Q> bmdʶmg gm§JyZ Xoe^a noQ´>mobMo Xa EH$M R>odUma, ¶m~m~V gܶm VH©${dVH©$ bT>dbo OmV AmhoV. amÁ¶mV Am{U H|$ÐmV ^mOnMr gÎmm Amë¶m‘wio noQ´>mobÀ¶m Xam~m~V H$moUVm {ZU©¶ KoVbm OmUma, ¶m~m~VMr MMm© a§Jy bmJbr Amho. OZVobm Mm§Jbo {Xdg XmIdm¶Mo AgVrb Va ‘hmJmB© H$‘r H$aʶm{edm¶ ‘moXr gaH$mag‘moa H$moUVmhr n¶m©¶ AgUma Zmhr. (nmZ 2 da )

‘§{ÌnXmMm XOm© {‘iUma, Agm {dídmg ^mOnÀ¶m ñWm{ZH$ Zo˶m§Zm Am{U H$m`©H$Ë`mªZm dmQ>V Amho. ZmB©H$ ¶m§À¶mH$S>o n¶©Q>Z qH$dm ImU ‘§Ìmb¶mMm Vm~m {Xbm OmB©b, Aerhr MMm© Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ amÁ¶mV gwê$ hmoVr. a{ddmar amÌr C{eam ‘mÌ ZmB©H$ ¶m§Mo Zmd ‘mJo nSy> bmJë¶mMo {XgyZ Ambo. ZmB©H$ ¶m§Zm ‘§{Ì‘§S>imV gm‘mdyZ ¿¶mdo ¶mgmR>r ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ~aoM à¶ËZ Ho$ë¶mMo g‘OVo. EZS>rEV’}$ ¶§Xm 166 ImgXma Zì¶mZo {ZdSy>Z Ambo AmhoV. ^mOnV’}$ {ZdSy>Z Amboë¶m§‘ܶo AZw^dr Am{U Á¶oð> Zo˶m§Mr g§»¶m ~arM Amho. ˶m‘wio ‘§{Ì‘§S>imV H$moUmMr dUu bmJUma, ¶m~m~VMm gñnoÝg a{ddmar {Xdg^a OZVoZo AZw^dbm. ^mOnV’}$ ‘mOr amï´>r¶ Aܶj {ZVrZ JS>H$ar, {dÚ‘mZ amï´>r¶ Aܶj amOZmW qgJ, AZ§VHw$‘ma AmXr Á¶oð> Zo˶m§er MMm© H$ê$Z Za|Ð ‘moXr ‘§{Ì‘§S>im~m~V {ZU©¶ KoUma Agë¶mMo gyÌm§Mo åhUUo Amho. a{ddmar {Xdg^a ~¡R>H$m§Mo gÌ gwê$M hmoVo. (nmZ 2 da )

1__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you