Page 1

±¯ü - 5

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²üŸ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380013. ÈU¢ïÝ : 27489597 • ÈïUvS¢ : 27419597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597

www.swaminarayan.in

¥æÜU : 50

Á¢êÝ-2011

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

02

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 03 03. S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢

04

04. ç±}¢é¶ Á¢è± ÜïU ±ÎÝ S¢ï ÜU‰¢¢ S¢éÝè Ýôã Á¢¢¼

05

05. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

07

06. ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢

08

07. x¢¢ñãy²¢

09

08. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÐíS¢æx¢ ÐÚ

11

09. ¥¢ÝæÎ ÜUè HãÚ

12

10. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

13

11. |¢çQU „é{¢

14

12. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

18


¥¢Á¢ ÜïU ±¼ü}¢¢Ý ²éx¢ }¢ï´ ÎïࢠÜUè S¢Ï¢S¢ï Ï¢ÇGè S¢}¢S²¢ |¢íC¢Ó¢¢Ú ¼‰¢¢ H¢æÓ¢ çÚS±¼ ãñ´ J §S¢S¢ï ÐêÚ¢ Îïࢠ¶¢ï¶H¢ ã¢ï Ó¢éÜU¢ ãñ J S¢ÚÜU¢Úè S‰¢¢Ý¢ï´ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜUڢݢ ã¢ï ¼¢ï À¢ïÅï ¼Ï¢ÜïU ÜïU H¢ïx¢ ¥ÐÝï ÐñÚ ÜïU ¼Hé²ï Í¢S¢Ç¢H¼ï ãñ´ çÈUÚ |¢è ©ÝÜïU ÜU¢}¢ Ýãè´ ã¢ï Т¼ï J ÜU¢ÈUè S¢æÍ¢¯ü ÜïU Ï¢¢Î, ©Ð±¢S¢, ¥ÝS¢Ý, ¥¢‹Î¢ïHÝ ÜïU Ï¢¢Î |¢íC¢Ó¢¢Ú ÜïU ªÐÚ S¢æS¢Î }¢ï´ ç±{ï²ÜU ТS¢ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J §S¢ ç±{ï²ÜU ÜU¢ |¢ç±c² }¢ï´ ТçÚ¼ çÜU²¢ x¢²¢ ¼¢ï çÝçp¼ ãè ¥ÐÝï ÎïࢠÜU¢ |¢ç±c² Ï¢ãé¼ ©ÁÁ¢±H ã¢ïx¢¢ J ¥¢Á¢ S¢ï 200 ±¯ü Ðê±ü ¥ÐÝï §üCÎï± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý Ýï S¢æ. 1882 }¢¢{à¢évH ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï 212 ÔH¢ïÜU¢ï´ ±¢Hè çà¢ÿ¢¢Ð~¢è çH¶ÜUÚ S¢|¢è ¥¢çŸ¢¼¢ï ÜU¢ï S¢é±í¼ ÜUè ‰¢è J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÔH¢ïÜU 145 ±ï´ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU, “¥ÐÝè ÜU}¢¢§ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ¶Ó¢ü ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ÜU}¢¢§ü S¢ï ¥ç{ÜU ¶Ó¢ü ÜUÚÝï ±¢H¢ Îé:¶è ã¢ï¼¢ ãñ J (¥¢Ð Îíò¢ÝéS¢¢Ú‡¢ï ò²: ÜU¢²¢ïü çã S¢±ü‰¢¢ J ¥‹²‰¢¢ }¢ãÎ Îé:¶ |¢±ïç¼ y²±{¢²ü¼¢}¢ì) §S¢ ¼Úã ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢|¢è ÜïU çH²ï }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï çÜU²¢ ãñ J ÔH¢ïÜU 26 }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU S¢y² ±Ó¢Ý Ï¢¢ïHÝï S¢ï ¥ÐÝ¢ Îí¢ïã ¼‰¢¢ ÎêS¢Úï ÜU¢ Îí¢ïã ã¢ï¼¢ ãñ ¼¢ï »ïS¢ï S¢y² ±Ó¢Ý ÜU¢ï |¢è Ýãè´ Ï¢¢ïHÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÜëU¼ŠÝè ÜïU S¢æx¢ ÜU¢ S¢±ü‰¢¢ y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ò¢±ã¢çÚÜU ÜU¢²ü }¢ï´ ÜU|¢è Í¢éS¢ Ýãè´ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ²ã Í¢éS¢¶¢ïÚè ¼¢ï ¥¢Á¢ S¢|¢è Á¢x¢ã ÐÚ S¢éÝ¢§ü Îï Úãè ãñ J |¢x¢±¢Ý Á¢Ï¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è çH¶ï ¼Ï¢ ¥¢Á¢ ÜUè çS‰¢ç¼ ÜU¢ ¥¢æÜUHÝ ÜUÚÜïU ãè çH¶ï ãñ´ J ¥¢Á¢ ÜUè »ïS¢è çS‰¢ç¼ ã¢ï x¢²è ãñ çÜU H¢ïx¢ Ï¢ñ´ÜU S¢ï H¢ïÝ HïÜUÚ x¢¢Çè-Ï¢æx¢H¢ ».S¢è. §y²¢çÎ Í¢Ú }¢ï´ Hï Á¢¢¼ï ãñ´ J Á¢Ï¢ Ï¢ñ´ÜU ÜU¢ ã#¢ S¢}¢² S¢ï Ýãè´ |¢ÚТ¼ï ¼Ï¢ Ï¢ñ´ÜU ©ÝÜïU ªÐÚ ÐéçHS¢ ÜïUS¢ ÜUÚÜïU S¢}Ðꇢü ç}¢ËÜU¼ ÜU¢ï Á¢# ÜUÚ Hï¼è ãñ J Ï¢¢Î }¢ï´ ±ã Ú¢S¼ï ÜïU ªÐÚ |¢ÅÜUÝï Hx¢¼¢ ãñ J |¢x¢±¢ÝÝï ã}¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ¥}¢¢ïH {Ý çβ¢ ãñ çÁ¢S¢ï ã}¢ Ðíç¼çÎÝ ÐêÁ¢¢ }¢ï´ Ú¶¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢æÓ¢¼ï ãñ, §S¢çH²ï ©S¢ ¥¢¿¢¢ ÜU¢ S¢Î¢ S}¢Ú‡¢ Ϣݢ Úã¼¢ ãñJ ÐçÚ‡¢¢}¢ S±LÐ S¢yS¢æçx¢²¢ï´ ÜU¢ Á¢è±Ý S¢é¶}¢², ࢢ狼}¢² ¼‰¢¢ {}¢ü}¢² Ϣݢ Úã¼¢ ãñ J Ó¢¢¼é}¢¢üS¢ ÜïU S¢}¢² ¥¢Æ çݲ}¢ }¢ï´ S¢ï »ÜU çݲ}¢ ²ã |¢è S¢|¢è H¢ïx¢ HèçÁ¢²ïx¢¢ çÜU çÝÚ‹¼Ú |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ çÓ¢‹¼Ý ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ Ϣݢ Úãï, »ïS¢è ÐÚ}¢ÜëUТHéæ ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ }¢ï´ Ðí¢‰¢üÝ¢ J ¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

Á¢êÝ-2011 • 02


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ (}¢§üü-2011) 1. Ÿ¢è Ú¢ïÜUçDz¢ ãÝé}¢¢ÝÁ¢è }¢æçÎÚ Á¢èÚ¢x¢É (ã¢H¢Ú }¢êHè ÐíÎïà¢) Ð΢Ðü‡¢ J 2. ç±ã¢Úx¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è ¥æÏ¢¢H¢H Ú¢}¢Î¢S¢ ÐÅïH ÜïU ²ã¢¡ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ¼‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 3. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢èHè²¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 4-5. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ïÍ¢ÐÚ (ÜUÓÀ) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 6. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©Ý¢±¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 7-8. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢éÁ¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 9. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ±¢S¢‡¢¢ (¼¢. ÜUÆH¢H) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è ç±Ý¢ïÎ|¢¢§ü |¢è¶¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢, S¢¢ïH¢ J Ÿ¢è }¢¢‡¢ïÜUH¢H }¢‡¢èH¢H S¢é‰¢¢Ú ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢, ÜUH¢ïH. 10. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ïÐH ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 12. Ï¢¢H¢çS¢Ý¢ïÚ x¢¢¡± }¢ï´ Ð΢Ðü‡¢ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ýê¼Ý }¢æçÎÚ Ðéڢݢ ڢϢçDz¢ (ÐæÓ¢ }¢ã¢H) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 13. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUÇè Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, Ÿ¢è ãÝé}¢¢ÝÁ¢è ÜUè ÐéÝ: Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 15. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ú¼ÝÐÚ (}¢êHè Îïà¢) ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 16-17. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ãçÚm¢Ú ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 19. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÐéÚ Ð¢Å¢ïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J S¢¢²æÜU¢H Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ {¢ïHÜU¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 21-22. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ÝÜéU±¢ (ÜUÓÀ) }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 23. S¢ï 1-6-2011 ¥}¢ïçÚÜU¢ ÜïU ¥¢ÅH¢‹Å¢ ÜUçH±Hï‹Ç ÜïU {}¢ü Ðí±¢S¢ï Ð΢Ðü‡¢ J |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ Ð΢Ðü‡¢ 2. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ©Ý¢±¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ Т貢~¢¢ ¼‰¢¢ ࢢï|¢¢²¢~¢¢ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J

Á¢êÝ-2011 • 03


S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ - S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢)

Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜïU S¢¢¼±ï´ SÜU‹{}¢ï´ ݱ ÐíÜU¢Ú S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU ÜUÚÝï ÜU¢ ç±{¢Ý Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ Ÿ¢±‡¢, ÜUè¼üÝ, S}¢Ú‡¢, ТΠS¢ï±Ý, ¥Ó¢üÝ, ±æÎÝ, ΢S², S¢¶¢ |¢¢± ¥¢y}¢ çݱïÎÝ §S¢ ÐíÜU¢Ú ݱ{¢ |¢çQU çÝLçм ãñ J ©S¢}¢ï´ ±æÎÝ |¢çQU ΢ï ÐíÜU¢Ú ÜUè ãñ - ±æÎÝ ¼‰¢¢ Ðꇢü ±æÎÝ J ΢ï 㢉¢ Á¢¢ïÇGÜUÚ }¢S¼ÜU ݱ¢ÜUÚ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ ±æÎÝ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J ¼‰¢¢ S¢¢C¢æx¢ (¥¢Æ ¥æx¢ ÜïU S¢¢‰¢) Ð퇢¢}¢ ÎæDZ¼ ÜU¢ï Ðꇢü Ð퇢¢}¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J S¢¢C¢æx¢ ¥‰¢¢ü¼ì - ÐñÚ, Í¢éÅÝ¢, 㢉¢, Nβ, }¢S¼ÜU, }¢Ý, ±¢‡¢è ¼‰¢¢ ÎëçC J 盲¢ï´ ÜïU çH²ï ÐæÓ¢¢æx¢ - 㢉¢, }¢S¼ÜU, }¢Ý, ±Ó¢Ý, ÎëçC J S¢¢C¢æx¢ ±æÎÝ ¥‰¢¢ü¼ì S¢}Ðꇢü à¢Ú‡¢¢x¢ç¼ ¼‰¢¢ «‡¢ }¢ï ´ S¢ï }¢é ç QU J ¥ÐÚ¢{ÜUè ÿ¢}¢¢ ²¢Ó¢Ý¢ J ÐíS¢ó¢¼¢ Ðí¢Œ¼ ÜUÚÜïU ¥ç{ÜU¢Úè Ï¢ÝÝ¢ J §CÎï± Ÿ¢èãçÚ Ýï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ Ó¢¢¼é}¢¢üS¢ ÜïU ç±à¢ï¯ çݲ}¢ Ï¢¼¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜU¢ï }¢éw² ¥¢Æ çݲ}¢¢ï´ }¢ï´ S¢}¢¢ç±C çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜïU x¢ÉÇ¢ Ð퉢}¢ ÜïU 48 ±ï´ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU “}¢¢Åï ãçÚ|¢QU }¢¢~¢Ýï Ðí¢¼: ÜU¢H SÝ¢Ý ÜUÚèÝï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±Ýè ÐêÁ¢¢ ÜUÚ±è ¥Ýï ÐêÁ¢¢ ÜU²¢ü ÐÀè ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚ±è ¥Ýï S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ±¢ ÐÀè |¢x¢±¢Ý ТS¢ï »}¢ }¢¢x¢±éæ Á¢ï ãï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ¥}¢¢Úè ÜéUS¢æx¢ ‰¢ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÁ¢¢ï J ¥Ýï ±fè »}¢ Ðí¢‰¢üÝ¢ ÜUÚ±è Á¢ï ¼ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ÜU¢}¢ RU¢ï{, H¢ï|¢, }¢¢ïã, ¥ãæÜU¢Ú, §üc²¢ü, ¥Ýï Îïã¢ç|¢}¢¢Ý » ¥¢çÎÜU Á¢ï ¥‹¼: à¢~¢é ¼ï ‰¢ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÁ¢¢ïJ” x¢ÉÇ¢ }¢Š² ÜïU 40 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU

“ТBÝéæ Îï±¢Ó¢üÝ¢çÎÜU Á¢ï çÝy²ÜU}¢ü ¼ïÝï ÜUÚèÝï ¥Ú¢Îï }¢é¶ï Ÿ¢èÜëUc‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï S¢¢C¢æx¢ ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ¼¢ ã±¢ J ¼ï Ðíç¼çÎÝ Á¢ïÅH¢ ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ¼¢ ¼ï‰¢è ¼ï çαS¢ï ¼¢ï Тï¼ï »ÜU ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ¥ç{ÜU ÜU²¢ïü J à¢éÜU}¢éçÝÝ¢ Á¢±¢Ï¢ }¢¢æ Ï¢¢ï˲¢ Á¢ï Á¢¢‡¢ï ¥Á¢¢‡¢ï }¢Ýï ±Ó¢Ýï Îïãï ÜUÚè Ýï Á¢ï ÜU¢æ§ü |¢x¢±¢ÝÝ¢ |¢QU Ý¢ï Îí¢ïã Ï¢Ýè ¥¢Ã²¢ï ã¢ï² ¼ïÝ¢ Î¢ï¯ çݱ¢Ú‡¢ S¢¢Læ »ÜU ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ¥ç{ÜU ÜU²¢ïü. ¥¢Á¢ ‰¢è S¢±ïü S¢æ¼ ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU }¢¢~¢ï »±¢ï çݲ}¢ Ú¢¶Á¢¢ï Á¢ï |¢x¢±¢ÝÝè ÐêÁ¢¢ ÜUÚèÝï ТBݢ çÝy² çݲ}¢Ý¢ Á¢ï ÎæDZ¼ì Ð퇢¢}¢ ã¢ï² ¼ï ÜUÚ±¢, Ýï ¼ï ÐÀè çαS¢}¢¢æ Á¢ï ÜU¢æ§ü Á¢¢‡¢ï ¥¢Á¢¢‡¢ï }¢Ýï, ±Ó¢Ýï, Îïãï ÜUÚèÝï |¢x¢±¢ÝÝ¢ |¢QU Ý¢ï Îí¢ïã ‰¢²¢ï ã¢ï² ¼ïÝéæ çݱ¢Ú‡¢ ÜUÚ¢±±¢ S¢¢L »ÜU ÎæDZ¼ì Ð퇢¢}¢ çÝy² ÜUÚ±¢ï J »}¢ ¥}¢¢Úè ¥¢¿¢¢ Àï J ¼ï ¼ïÝï S¢±ïü Т‡¢Á²¢ï J ÎñçÝÜU çÝy² ÐêÁ¢¢ }¢ï´ S¢¢C¢æx¢ ÎæDZ¼ì Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¼‰¢¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Îà¢üÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ©S¢ S¢}¢² ТæÓ¢ Ï¢¢Ú S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ }¢éw² Ÿ¢è ç±x¢íã ÜU¢ï ÜUÚï ¥‹² }¢ê<¼²¢ï´ ÜU¢ï »ÜU-»ÜU Ï¢¢Ú S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜïU ç±Ý¢ Îà¢üÝ Ðꇢü Ýãè´ ÜU㢠Á¢¢¼¢ J Ï¢ÇGï ©yS¢± ÜïU S¢}¢² S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ S¢æ|¢± Ý ã¢ï ¼¢ï }¢¢ÝçS¢ÜU Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï ÜU¢ |¢è ç±{¢Ý ãñ J ²çÎ ÎæDZ¼ì, Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ ¥±à¢ï¯ Úã Á¢¢² ¼¢ï ÎêS¢Úï çÎÝ Ðꇢü ÜUÚHïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢æçÎÚ }¢ï´ }¢éw² Ÿ¢è ç±x¢íã ÜU¢ï S¢¢}¢Ýï S¢ï S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚï ¥‰¢±¢ ©œ¢Ú¢ç|¢}¢é¶ ã¢ïÜUÚ Î¢çãÝï S¢ï S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚï J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Îࢱ¢Ú Ý¢}¢ HïÜUÚ (Ðï§üÁ¢ Ýæ. 6)

Á¢êÝ-2011 • 04


ç±}¢é¶ Á¢è± ÜïU ±ÎÝ S¢ï ÜU‰¢¢ S¢éÝè Ýôã Á¢¢¼ - ࢢ›è S±¢}¢è ¥|¢²ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è x¢éL S±¢. Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å)

S±¢}¢è Ðíï}¢¢ÝæÎ ¥¢x¢ï §x²¢Úã±¢¡ çݲ}¢ Ï¢¼¢ Úãï ãñ´ : “ç±}¢é¶ Á¢è± ÜïU ±ÎÝ S¢ï ÜU‰¢¢ S¢éÝè Ýôã Á¢¢¼” S¢±ü Ð퉢}¢ ç±}¢é¶ çÜUS¢ï ÜU㢠Á¢¢²ïx¢¢ J Á¢¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU çS¢±¢² ¥‹² }¢ï´ ¥ÐÝè Ï¢éçh Ðí²éçQU m¢Ú¢ Hx¢¢Ýï ÜU¢ Ðí²Õ ÜUÚï: ¼‰¢¢ |¢x¢±Îì }¢¢x¢ü S¢ï ¥Hx¢ ÜUÚï ©S¢ï ç±}¢é¶ ÜU㢠x¢²¢ ãñ J »ïS¢ï ç±}¢é¶ ÜïU ±Ó¢Ý ÜU¢ï Ýãè´ S¢éÝÝ¢ Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU 25 ±ï´ ÔH¢ïÜU }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU “ÜëUc‡¢|¢çQU: S±{}¢¢üÎì±¢ мÝæ ²S² ±¢v²¼: J S²¢œ¢‹}¢é¶¢ó¢ ±ñŸ¢Ã²¢ ÜU‰¢¢±¢¼¢üp ±¢ Ðí|¢¢ï: JJ” çÁ¢S¢ÜïU ±Ó¢Ý ÜU¢ï S¢éÝÜUÚ ÜëUc‡¢ ÜUè |¢çQU ¼‰¢¢ ¥ÐÝï {}¢ü S¢ï Ðç¼¼ ã¢ïÝ¢ ÐÇGï ©S¢ÜïU }¢é¶ S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü Ýãè´ S¢éÝÝè Ó¢¢çã²ï J ¥ÐÝï }¢Ý }¢ï´ »ïS¢¢ ã¢ï çÜU |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ Á¢¢ï |¢è ÜUÚï ÜU‰¢¢ S¢éÝÝï }¢ï´ v²¢ ¼ÜUHèÈU ? ÜU‰¢¢ ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ãè ¼¢ï ã¢ï Úãè ãñÝ ? ²çÎ §S¢ 籯² }¢ï´ ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ Á¢¢² ¼¢ï ²ã SÐC ã¢ïx¢¢ çÜU ç±Ó¢¢Ú¢ Á¢ñS¢¢ Á¢¢¼¢ ãñ ±ñS¢è ãè S¢|¢è ÐíçRU²¢²ï ã¢ï¼è ãñ J ã}¢ï´ Ðí|¢é }¢ï´ Ðꇢü ç±E¢S¢ ã¢ï ²¢ Ÿ¢h¢ ã¢ï HïçÜUÝ çÜUS¢è »ïS¢è Ðí|¢é ÜïU ç±}¢é¶ òçQU S¢ï ÜU‰¢¢ S¢éÝè Á¢¢² çÁ¢S¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜïU ¥±¼¢Ú¢ï´ ÜU¢ ¶æÇÝ ã¢ï¼¢ ã¢ï J »ïS¢è ±¢¼ ²çÎ ã}¢ ±¢Úæ±¢Ú S¢éݼï Úãï ¼¢ï ã}¢¢Úï }¢Ý }¢ï´ |¢è à¢æÜU¢ ã¢ïÝï Hx¢ïx¢è J ¥¢ñÚ ÜU|¢è Û¢êÆ ã¢ï¼ï ãé» |¢è S¢y² ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J çÁ¢S¢ ¼Úã }¢èڢϢ¢§ü ÜU¢ ç±±¢ã |¢¢ïÁ¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢‰¢ ã饢 J }¢èڢϢ¢§ü ÜUè |¢çQU ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ú¢Á¢ Ï¢ãé¼ ÐíS¢ó¢ ãé²ï J ©ÝÜïU S¢¢‰¢ ç±±¢ã çÜU²ï ÜU|¢è |¢çQU ÜïU }¢¢x¢ü }¢ï´ ç±ÿ¢ïÐ Ýãè´ çÜU²ï J S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ }¢èÚ¢ |¢Á¢Ý |¢çQU ÜUÚ S¢ÜïU §S¢ÜïU çH²ï ¥Hx¢ ÜUÿ¢ ÜUè ò±S‰¢¢ ÜUÚ çβï J }¢èڢϢ¢§ü S¢|¢è ÜïU S¢¢‰¢ |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚ¼è ‰¢è J ÐÚæ¼é

|¢¢ïÁ¢Ú¢Á¢ ÜUè »ÜU Ï¢ãÝ ‰¢è ±ãè´ Úã¼è ‰¢è J ©S¢S¢ï }¢èÚ¢ ÜUè |¢Á¢Ý |¢çQU S¢ãÝ Ýãè´ ãé§ü J §üc²¢ü ÜïU ÜU¢Ú‡¢ |¢¢ïÁ¢ S¢ï Ú¢ïÁ¢ çà¢ÜU¢²¼ ÜUÚÝï Hx¢è J |¢¢ïÁ¢ ©S¢ÜUè mï¯ Ï¢éçh ÜU¢ï S¢}¢Û¢ Ýãè´ Ð¢²ï HïçÜUÝ Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ÜUãÝï ÐÚ ©ÝÜïU }¢Ý }¢ï´ }¢èÚ¢ ÜïU Ðíç¼ ¶Ú¢Ï¢ ç±Ó¢¢Ú ¥¢ãè x¢²¢ J HïçÜUÝ ÜU¢ï§ü ç݇¢ü² HïÝï S¢ï ÐãHï ±ï ©S¢ÜUè ÐÚèÿ¢¢ HïÝï ÜU¢ ç݇¢ü² çÜU²ï J Ó¢¢çÚ~² ÐÚèÿ¢¢ ÜïU çH²ï S±²æ x¢²ï ÐçÚ‡¢¢}¢ S±LÐ ±ï ÐÚæ Ðç±~¢ çÝÜUHè J ²ã¢¡ ÜUãÝï ÜU¢ }¢¼HÏ¢ ²ã ãñ çÜU çÜUS¢è ÜU¢ï Ï¢¢Ú-Ï¢¢Ú ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ÜUãè Á¢¢² ¼¢ï »ÜU±¢Ú S¢¢}¢Ýï ±¢Hï ÜïU }¢Ý }¢ï´ ÜéUÀ ÐçÚ±¼üÝ ¼¢ï ¥¢ãè Á¢¢¼¢ ãñ J |¢¢ïÁ¢Ú¢Á¢ ÜïU }¢Ý }¢ï´ }¢èÚ¢ ÜïU Ðíç¼ Á¢¢ï à¢æÜU¢ ãé§ü ±ã »ÜU ¥Ýé|¢± ÜU¢ 籯² ãñ J §S¢è ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜïU Ðíç¼ ¥¢Ð }¢ï´ ¶êÏ¢ Ÿ¢h¢ Ý ã¢ï ¼¢ï Ÿ¢h¢ Çx¢}¢x¢¢ Á¢¢²ïx¢è J §S¢è çH²ï ç±}¢é¶ ÜïU }¢é¶ S¢ï ÜU‰¢¢ ±¢¼¢ü S¢éÝÝï ÜU¢ çݯï{çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J Ÿ¢èãçÚ Ýï ÜU㢠ãñ çÜU ÜU‰¢¢ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï çÁ¢¼Ý¢ ¥ç{ÜU ÐçÚ±¼üÝ ã¢ï¼¢ ãñ ©¼Ý¢ ¥‹² çÜUS¢è |¢è ÐíÜU¢Ú S¢ï S¢æ|¢± Ýãè´ ãñ J §S¢ÜU¢ }¢¼HÏ¢ ²ã çÜU |¢x¢±¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ÜU¢ »ÜU }¢¢~¢ S¢¢{Ý |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ãñ J §S¢S¢ï S¢Îìx¢é‡¢ |¢è ¥¢¼ï ãñ´ J ²çÎ §S¢ ÜU‰¢¢ S¢ï ¥±x¢é‡¢ ¥¢¼¢ ã¢ï ¼¢ï ç±}¢é¶ ÜïU }¢é¶ S¢ï ÜU‰¢¢ S¢éÝÝï ÜU¢ v²¢ }¢¼HÏ¢ ? |¢Hï Ó¢ÅÐÅè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï ‰¢¢ïÇGï S¢}¢² ¼ÜU }¢Á¢¢ ¥¢²ïx¢è HïçÜUÝ |¢x¢±¢Ý ÜUè Ðí¢ç# ¥S¢æ|¢± ãñ J Á¢¢ï S±²æ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ÐãÓ¢¢Ý Ýãè´ Ð¢²¢ ©S¢ÜïU ТS¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ÐãÓ¢¢ÝÝï ãï¼é v²¢ï´ Á¢¢Ý¢ J ãçÚ|¢çQU ç±H¢S¢ }¢ï´ ±ñc‡¢± ¼æ~¢ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU çÁ¢S¢ ÐéL¯ ÜU¢ï x¢éL }¢ï´ ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý }¢ï´ |¢çQU Ýãè´ ãñ ©S¢ÜïU }¢é¶ S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU|¢è Ýãè´ S¢éÝÝè Ó¢¢çã²ï J S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÜïU Ð퉢}¢ ÐíÜUÚ‡¢ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU “{}¢ü S¢çã¼ |¢çQU ÜU¢ |¢ïÎÝ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜïU }¢é¶ S¢ï

Á¢êÝ-2011 • 05


|¢x¢±¢Ý ÜUè ÜU‰¢¢ ÜU|¢è Ýãè´ S¢éÝÝè Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ±Ç¼¢H ÜïU 12 ±ï´ ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜUã¼ï ãñ´ çÜU “¥Ýï Á¢ïÝ¢ Nβ}¢¢æ »±¢ï |¢x¢±¢ÝÝ¢ï }¢çã}¢¢ S¢çã¼ ÎëÉ çÝp² Ý ã¢ï² ¼ïÝï ¼¢ï ÝÐéæS¢ÜU Á¢¢‡¢±¢ï J ¼ï »Ýï ±Ó¢Ýï ÜUÚèÝï ÜU¢ï§ü Á¢è± Ý¢ï ©h¢Ú ‰¢±¢Ý¢ï Ýôã ¥Ýï S¢±ïü }¢éHÜU}¢¢æ‰¢è ТB Á¢ï±¢ ÝÐéæS¢ÜU Ýï ¼ïÇ¢±èÝï ›è S¢æx¢ï Ú¢¶ï ¼¢ï Ї¢ ›èÝï Ðé~¢ ‰¢¢² Ýôã J §S¢è ¼Úã çÁ¢S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢çã}¢¢ Ýãè´ ãñ ©S¢ÜïU }¢é¶ S¢ï x¢è¼¢, |¢¢x¢±¼ Á¢ñS¢ï S¢Îìx¢í‹‰¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝï ÐÚ ©S¢ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J Ï¢çËÜU à¢PUÚ±¢Hï Îê{}¢ï´ Á¢ñS¢ï S¢Ðü ÜUè »ÜU Ï¢êæÎ H¢Ú |¢è Ðí¢‡¢ Í¢¢¼ÜU ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ±ñS¢ï ãè }¢¢ã¢y}² ÜïU S¢¢‰¢ |¢x¢±¢Ý }¢ï´ çÁ¢S¢ï ÎëÉ çÝp² (¥Ýé. Ðï§üÁ¢ Ýæ. 4 S¢ï ¥¢x¢)

Ýãè´ ã饢 ãñ ©S¢ÜïU }¢é¶ S¢ï x¢è¼¢ |¢¢x¢±¼ ÜU¢ï S¢éÝÝï S¢ï ©S¢ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J §S¢ ¼Úã Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU ç±ç{- çݯï{±¢Hï ÜéUH 642 ¥¢¿¢¢¥¢ïæ }¢ï´ S¢ï }¢éw² 11 çݲ}¢ ÜU¢ï »ÜU Ðl }¢ï´ ÐíS¼é¼ ÜUÚ çβ¢ J çÁ¢S¢}¢ï´ ÐæÓ¢ ±¼ü}¢¢Ý ÜU¢ |¢è S¢}¢¢±ïࢠã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ÜU¢ Ðíç¼çÎÝ S}¢Ú‡¢ ã¢ï §S¢ÜU¢ Š²¢Ý Ú¶ÜUÚ ãè ²ã Ðí²¢S¢ ‰¢¢J S±¢}¢è ÜUè ¥ç‹¼}¢ ÜUÇGè Ï¢ãé¼ S¢é‹ÎÚ ãñ - “Úçã »ÜU¢Îࢠçݲ}¢ }¢ï´ ÜUÚ¢ï Ÿ¢èãçÚ ÐÎ Ðíèç¼, Ðíï}¢¢ÝæÎ ÜïU {¢}¢ }¢ï´ Á¢¢¥¢ï çÝà¢æÜU Á¢x¢ Á¢èç¼” J ¥‰¢¢ü¼ì ©ÐÚ¢ïQU 11 çݲ}¢ }¢ï´ ÚãÜUÚ ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý }¢ï´ Ðíèç¼ ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜïU ¥ÿ¢Ú{¢}¢ }¢ï´ çÝ:à¢æÜU Á¢¢²¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J

S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢

S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚï J S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ¼ï ÜUÚ¼ï “ç±EïࢠÀ¢ï S¢ÜUH ç±E ¼‡¢¢ ç±{¢¼¢ ~¢¢¼¢ ¼}¢ï S¢ÜUH }¢æx¢H ࢢ狼 ΢¼¢..... ²ã S¼éç¼ Ï¢¢ïHÝè Ó¢¢çã²ï J x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è Á¢ñS¢ï S¢æ¼ Ýï |¢è ²ã ÜU㢠ãñ çÜU »ÜU ÎæDZ¼ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï »ÜU ¥E}¢ï{²¿¢ ÜU¢ ÈUH ç}¢H¼¢ ãñ J |¢¢x¢±¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU “|¢x¢±¢Ý ÜU¢ï S¢¢C¢æx¢ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï ÐéÝÁ¢ü‹}¢ Ýãèï ã¢ï¼¢ J ò¢Í¢íТ¼ S}¢ëç¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU Îï± Ðíç¼}¢¢, ç~¢ÎæÇè ²ç¼ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ Ð퇢¢}¢ Ý ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï ¼‰¢¢ »ÜU 㢉¢ S¢ï Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï Ðí¢²çp¼ ÜUÚÝ¢ ÐÇG¼¢ ãñ J Ý¢ÚÎÐéÚ¢‡¢ (Ðê±ü |¢¢x¢) }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU ÜUÏ¢ Ð퇢¢}¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï - Ÿ¢¢h ÜU}¢ü ÜUÚ¼ï S¢}¢² J Îï±¢Ó¢üÝ ÜUÚ¼ï S¢}¢², ²¿¢ }¢ï´ ã¢ï}¢ ÜUÚ¼ï S¢}¢², ¼Ðü‡¢ ç±ç{ÜUÚ¼ï S¢}¢², à¢²Ý ÜUÚ¼ï S¢}¢², ç|¢ÿ¢¢‹Ý HïÜUÚ Á¢¢¼ï S¢}¢², Á¢H }¢ï´ SÝ¢Ý ÜUÚ¼ï S¢}¢², Á¢Ð ÜUÚ¼ï S¢}¢², Ó¢H¼ï S¢}¢², μé¥Ý ÜUÚ¼ï S¢}¢², }¢‹~¢¢ïÓÓ¢¢Ú ÜUÚ¼ï S¢}¢², Š²¢Ý ÜUÚ¼ï S¢}¢², |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¼ï S¢}¢², ÐñÚ }¢ï´ ©Ð¢Ýã ÐãÝï ã¢ï ¼Ï¢ Ð퇢¢}¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J »ïS¢ï ¥ç¼ S¢æ¼ }¢ã¢ÐéL¯ ÜU¢ï ÎæDZ¼ì Ð퇢¢}¢ Ýãè´

ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢è ¼Úã Т¶æÇè, Ðç¼¼, ТÐè, ÜëU¼ÍÝè, à¢Æ, {ê¼ü Á¢ñS¢ï H¢ïx¢¢ï ÜU¢ï |¢è Ð퇢¢}¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU ÔH¢ïÜU 23 ±ï´ }¢ï´ »ïS¢è ¥¢¿¢¢ ÜUè ãñ çÜU }¢¢x¢ü }¢ï´ çࢱ¢H²¢çÎÜU Îï± }¢æçÎÚ ¥¢±ï ¼¢ï ©S¢ï Ý}¢SÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ¥¢ÎÚ Ðê±üÜU Îà¢üÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ ±¢ãÝ }¢ï´ Á¢¢ Úãï ã¢ï ©S¢ S¢}¢² }¢æçÎÚ ÜU¢ï Ý}¢SÜU¢Ú ÜUÚ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢Ï¢ ±ïx¢±¢Hï ±¢ãÝ Á¢¢¼ï ã¢ï´ ¼Ï¢ ±¢ãÝ }¢ï´ Ï¢ñÆÝï S¢ï Ðê±ü ¼‰¢¢ ©¼ÚÝï ÜïU S¢}¢² |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ²¢Î ÜUÚHï J }¢¢x¢ü }¢ï´ Á¢¢ï ¼è‰¢ü, }¢æçÎÚ, ¼¢H¢Ï¢, ÝÎè, ¥¢±ï ©ÌæÍ¢Ý ã¢ïÝï ÜUè ÿ¢}¢¢ }¢¢æx¢Hï J ¥ÐÝï }¢æçÎÚ }¢ï´ ²¢ ©yS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Á¢Ï¢ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ã¢ï ©S¢ S¢}¢² ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï, Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢Ï¢ ±ï Ó¢H Úãï ã¢ï´ ²¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Îà¢üÝ ÜUÚ Úãï ã¢ï´ ÜU‰¢¢ Ó¢H Úãè ã¢ï, ÐêÁ¢Ý ÜUÚ¼ï ã¢ï´, ©S¢ S¢}¢² ÎêÚ S¢ï ãè 㢉¢ Á¢¢ïÇGÜUÚ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ©S¢ S¢}¢² Ó¢Ú‡¢ SÐà¢ü ²¢ ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï S¢ï ¥ÐÚ¢{ã¢ï¼¢ ãñ J

Á¢êÝ-2011 • 06


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜU¢ï ΢ï }¢ãèÝï ±è¼ x¢²ï çÈUÚ |¢è Hx¢¼¢ ãñ ¥¢Á¢ ãè ã饢 ã¢ï J ©S¢ }¢ï´ Ú¶è x¢²è ±S¼é²ï´ |¢è ±ñS¢è ãè ãñ´ J ±ï S¢|¢è S¢±¢ ΢ï S¢¢ñ ±¯ü ÜUè ÐéÚ¢Ýè ãñ´ çÈUÚ |¢è ¥|¢è ÜUè Hx¢¼è ãñ´ J Îà¢üÝ ÜïU çH²ï ¥¢Ýï±¢Hï S¢|¢è Îà¢üÝ¢‰¢èü ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï »ïS¢è ¥Ýé|¢êç¼ ã¢ï¼è ãñ J §S¢èçH²ï Îà¢üÝ ÜïU çH²ï Ðíç¼çÎÝ ©œ¢Ú¢ïœ¢Ú |¢èÇG Ï¢ÉG¼è Á¢¢ Úãè ãñ J S¢|¢è ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜïU Ðíy²ÿ¢ÐÝ¢ ÜUè ¥Ýé|¢êç¼ |¢è ã¢ï Úãè ãñ J }¢¢ÝÝè² }¢éw² }¢æ~¢è Ÿ¢è ÝÚï‹Îí|¢¢§ü }¢¢ïÎèÁ¢è ¥ÐÝï ©ÎìÏ¢¢ï{Ý }¢ï´ ÜUãï ‰¢ï çÜU “ÜU¢ï§ü Ðéڢݢ S}¢¢ÚÜU ã¢ï ©S¢}¢ï´ ࢢæç¼ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ã¢ï ±ã S±¢|¢¢ç±ÜU ãñ, ÐÚ‹¼é ݲ¢ Ϣݢ ã¢ï ¥¢ñÚ ¼éÚæ¼ ©S¢ }¢ï´ ÐÚ}¢ ࢢæç¼ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ¼¢ï ²ã¢¡ ÜïU çS¢±¢² ¥‹²~¢ ÜUãè´ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢” §S¢èçH²ï ãçÚ|¢QU ÐñÎH Ó¢HÜUÚ ¥ÐÝï }¢Ý¢ïÚ‰¢ ÜU¢ï Ðꇢü ÜUÚ Úãï ãñ´ J »ïS¢è ¥ÜUËÐÝè² |¢QU¢ï´ ÜUè ¥¢S‰¢¢ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ Ðíy²ïÜU ÐêÝ}¢ ÜU¢ï Ðí¢¼: 11 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ 8 Ý}Ï¢Ú ÜïU ã¢H (}¢¢ñÝ }¢æçÎÚ) }¢ï´ ÐíS¢¢Îè ÜïU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ¥¢Ú¼è ã¢ïx¢è J çÁ¢S¢ÜU¢ H¢|¢ Ðíy²ïÜU S¢yS¢æx¢è Hï S¢ÜU¼¢ ãñ J ²ã¢¡ ÐÚ ÜïU‹ÅèÝ ÜUè |¢è S¢éç±{¢ ©ÐHÏ{ãñ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ }¢ï´ }¢§ü 1011 }¢ï´ Ý¢ïÅ çÜU²ï x¢²ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè S}¢Ú燢ÜU¢ ¼¢. 1 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢çãH¢ ²é±ÜU }¢æÇH Ï¢¢ÐêÝx¢Ú ±¼è LÐ}¢Ï¢ãÝ (Hÿ}¢èÇïÚè±¢H¢) ¼¢. 3 Ÿ¢è à¢çÝ ¥¢à¢¢Ï¢ãÝ ÐÅïH, ࢢãèÏ¢¢x¢ ±¼è ÜUÝé|¢¢§ü ÐíãH¢Î|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 6 Ÿ¢è Ç¢s¢|¢¢§ü }¢¢ïãÝ΢S¢ ÐÅïH Ú¢‡¢èÐ Ÿ¢è çÏ¢x¢ïà¢|¢¢§ü Ç¢s¢|¢¢§ü ÐÅïH Ú¢‡¢èÐ, Ÿ¢è {}¢ïüà¢|¢¢§ü Ç¢s¢|¢¢§ü ÐÅïH ã. çÝHïࢠǢs¢|¢¢§ü ÐÅïH ¼¢. 13 Îè²¢ {}¢ïüà¢|¢¢§ü S¢é‰¢¢Ú, Ó¢æçÎíÜU¢Ï¢ãÝ x¢¢ïÚ{Ý΢S¢ S¢é‰¢¢Ú, {}¢ïüà¢|¢¢§ü x¢¢ïÚ{Ý΢S¢ S¢é‰¢¢Ú ¼¢. 15 Ÿ¢è ãçÚÜëUc‡¢ Ý¢‰¢¢H¢H ÐÅïH, Í¢¢ÅH¢ïçDz¢, Ÿ¢è }¢ÝãÚ|¢¢§ü Ý¢‰¢¢H¢H ÐÅïH, Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢, Ÿ¢è Á¢ÝÜU|¢¢§ü }¢ÝãÚ|¢¢§ü ÐÅïH, Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢, Ÿ¢è Ú¢Á¢ïà¢|¢¢§ü }¢ÝãÚ|¢¢§ü ÐÅïH, Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ çÝ|¢¢± |¢ï´Å ²¢ïÝÁ¢¢ ¥‹¼x¢ü¼ Ðíç¼ }¢ãèÝï çݲç}¢¼ |¢ï´Å ÎïÝï ±¢Hï ΢¼¢¥¢ïæ ÜïU Ý¢}¢

51000/- Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè Ð퉢}¢ ¥¢Ú¼è ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÝÚïà¢|¢¢§ü ±¢ÇèH¢H ÆPUÚ, S¢Ú¶ïÁ¢ 11000/- }¢ãïà¢|¢¢§ü Ï¢ír¢|¢^, ݱS¢¢Úè 5000/- }¢ãïà¢|¢¢§ü »Ó¢. ÐÅïH (H¢H¢ïÇ¢) ±¼ü}¢¢Ý ±¢Ðè 5000/- Ç¢ò. ãçÚÜëUc‡¢|¢¢§ü Á¢è. ÐÅïH, S¢¢Ð¢±¢Ç¢ 5000/- ÐíãH¢Î|¢¢§ü Hÿ}¢‡¢|¢¢§ü ÐÅïH, ݢݢ ©|¢Ç¢

¥ç|¢Ðí¢²

§Ý çÎò ÐíS¢¢Îè ÜUè ±S¼é¥¢ïæ ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢Ýï±¢Hï Á¢è±¢ï´ ÜU¢ï S¢±¢Î¢ï S¢¢ñ ±¯ü Ðê±ü ÜU¢ »ïãS¢¢S¢ ã¢ïÝï Hx¢¼¢ ãñ J §S¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚ¼ï ãé» »ïS¢¢ ç±E¢S¢ ã饢 çÜU ÜU΢çÓ¢¼ Á¢è±Ý }¢ï´ |¢çQU ÜU¢ Ï¢H ÜU}¢ ã¢ï ¼¢ï |¢è Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ã}¢¢Úï ªÐÚ ¥ç¼à¢² ÐíS¢ó¢¼¢ ã¢ïÝï S¢ï ²ã Á¢è± Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ ¼ÜU ¥Ï¢ ¥±à² ÐãéæÓ¢ Á¢¢²ïx¢¢ J }²éçÛ¢²}¢ m¢Ú¢ ²ã ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ }¢¢x¢ü ©‹}¢éQU ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´ }¢ï´ ÜUÚ¢ïÇ¢ï Ð퇢¢}¢ J - Á¢²æ¼è|¢¢§ü }¢¢ïÎè, }¢éæÏ¢§ü S¢¢ÿ¢¢¼ì ¥ÿ¢Ú{¢}¢ {Ú¼è ÐÚ, |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ¢Ýï ±¢H¢ ¥Îì|¢é¼ ÐíÎà¢üÝ Á¢è±Ý }¢ï´ ÜU΢çÓ¢¼ §S¢S¢ï ¥ç{ÜU ¥Ýé|¢êç¼ ¥‹²~¢ ÜUçÆÝ ãñ J - ãçÚÜëUc‡¢ x¢¢ïçãH, x¢¢‹{èÝx¢Ú

S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ÜïU çH²ï Ý¢}¢ Ý¢ïÅ ÜUÚ¢Ýï ÜïU çH²ï S¢}ÐÜüU ÜUÚï´ - S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ¥ÐÝï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ }¢ï´ ãè S±²æ ãçÚ|¢Q´U Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÝï ÜU¢ H¢|¢ Hï S¢ÜU¼ï ãñ´ J 5000/- Lвï ÜU¢ Î¢Ý ÎïÝï ±¢Hï ÜU¢ ãè Ý¢}¢ À¢Ð¢ Á¢¢²ïx¢¢ J }²éçÛ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 9879545957, Ð.|¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü ΢S¢|¢¢§ü (Ï¢¢ÐêÝx¢Ú) 9825042696 www.swaminarayanmuseum.org/com • email:swaminarayanmuseum@gmail.com

Á¢êÝ-2011 • 07


ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢ - S¢¢{é |¢çQUS¢¢x¢Ú΢S¢Á¢è (ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢æçÎÚ)

{}¢ü {}¢ü S¢Ï¢ ÜUãñ {}¢ü}¢¢æ {‡¢¢ï´ Àï }¢}¢ü J {}¢ü S¢é¼ Ý¢ ±Ó¢Ý¢ï »Á¢ S¢¢Ó¢¢ï Àï {}¢ü JJ |¢¢Ú¼è² S¢æSÜëUç¼ ÜïU }¢êH }¢ï´ {}¢ü ÜU¢ }¢éw² S‰¢¢Ý ãñ J S¢±¢ü ± ¼¢Úè Ðê ‡ ¢ü Ðé L ¯¢ï œ ¢}¢ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢ã¢Ðí|¢é Ýï S¢æÐí΢² ÜU¢ S¢±üÐ퉢‡¢ ÜU}¢H ÜïU ¥¢ÜU¢Ú ÜU¢ çÎò }¢æçÎÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (Ÿ¢èÝx¢Ú) }¢ï´ Ϣݱ¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±.S¢. 1878 ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-3 ÜïU çÎÝ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï ¥ÐÝè Ï¢¢æã¢ï }¢ï´ |¢ÚÜUÚ Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ à¢éÜU¢ÝæÎ S±¢}¢è, x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è, }¢ã¢Ýé|¢¢±¢Ý‹Î S±¢}¢è, ¥¢Ý‹Î¢Ý‹Î S±¢}¢è, ¥Îì|¢é¼¢ÝæÎ S±¢}¢è, ¼‰¢¢ çÝcÜéUH¢ÝæÎ S±¢}¢è Á¢ñS¢ï ¥ÝïÜU ¥x¢íx¢‡² S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ Ó¢Ó¢¢ü ç±Ó¢¢Ú‡¢ ÜUÚÜïU Ï¢ír¢ |¢¢ïÁ¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ç݇¢ü² çÜU²¢J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýï Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢éH¢ÜUÚ ÐÚ¢}¢à¢ü çÜU²¢ ¼¢ï Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´Ýï ÜU㢠çÜU ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ ÜU§ü ÐíÜU¢Ú ÜïU Ï¢í¢r¢‡¢ Úã¼ï ãñ, S¢|¢è ÜU¢ï Ï¢éH¢ÜUÚ |¢¢ïÁ¢Ý ÜUڢݢ Ï¢ÇG¢ ÜUçÆÝ ãñ J S¢}¢² |¢è Ï¢ãé¼ ÜU}¢ ãñ J S‰¢¢Ý |¢è S¢èç}¢¼ ãñ J Ÿ¢èãçÚÝï ÜU㢠çÜU ¥¢Ð H¢ïx¢ ¥ÐÝè ¿¢¢ç¼ ÜïU S¢|¢è Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï çÝ}¢‹~¢‡¢ ÎèçÁ¢²ï, |¢¢ïÁ¢Ý ÜUè ò±S‰¢¢ ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï ã¢ïx¢è J S¢|¢è Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜïU ±Ó¢Ý ÐÚ Ï¢ÇG¢ ¥¢p²ü ã饢 J ¥¢ÐS¢ }¢ï´ S¢|¢è ÜUãÝï Hx¢ï çÜU ²ï |¢x¢±¢Ý ãñ, S¢±ü S¢¢}¢‰²ü±¢Ý ãñ, ¥C çS¢çh-ݱç±ç{ÜïU ΢¼¢ ãñ, §ÝÜïU çH²ï ÜU¢ï§ü ¥¢p²ü Ýãè´, ã}¢ S¢|¢è ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-5 ÜU¢ï ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï ¥ÐÝï

S¢}¢é΢² ÜïU S¢¢‰¢ ÐãéæÓ¢ Á¢¢²ï´x¢ï J ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï Ï¢í¢r¢‡¢ ¥ÐÝï ÐçÚ±¢Ú ÜïU S¢¢‰¢ »ÜU çÎÝ ÐãHï S¢ï ãè ¥¢ÜUÚ Á¢}¢ x¢²ï J |¢¢ïÁ¢Ý ÜUè ¼ñ²¢Úè {ê}¢{¢}¢ S¢ï ã¢ï Úãè ‰¢è J ݢݢ ÐíÜU¢Ú ÜU¢ çS¢h¢ S¢¢}¢¢Ý ¥¢x¢²¢ J ç}¢C¢ó¢-ÐPU±¢Ý ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚÜïU Ï¢í¢r¢‡¢ ¼ë# ã¢ï x¢²ï J ç|¢ÿ¢éÜU |¢è ç}¢D¢ó¢ ¶¢ÜUÚ ¼ë# ã¢ï x¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï Ï¢í¢r¢‡¢¢ï ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢ÜUÚ Îçÿ¢‡¢¢ |¢è çβï J Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ Ýï |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè Á¢² Í¢¢ï¯ S¢ï ¥¢ÜU¢à¢ |¢Ú çβ¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ Ý¢}¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï S¢|¢è ¥ÐÝï Í¢Ú x¢²ï J Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥x¢íx¢‡² S¢æ¼ Ï¢ír¢Ó¢¢Úè ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï Ÿ¢èãçÚ ÜUè ¿¢¢ S¢ï |¢çQUࢢ› S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ÜUè ÚӢݢ ÜUè çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜU¢ï }¢¢ÝS¢Ú¢ï±Ú ÜUè ©Ð}¢¢ Îè ãñ J ©S¢}¢ï´ ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU Ÿ¢èãçÚ §S¢ Á¢H¢à¢² }¢ï´ ¥ÝïÜUÏ¢¢Ú Ý‹Î S¢æ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ F¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J ©S¢ ÜU¢æÜUçÚ²¢ S¢Ú¢ï±Ú ÜïU çÜUÝ¢Úï ¥ÝïÜU¢ï´ Ï¢¢Ú Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï, §S¢çH²ï §S¢ S¢Ú¢ï±Ú ÜUè }¢çã}¢¢ Ï¢ÇGï ¼è‰¢ü ÜïU S¢}¢¢Ý ãñ J Ÿ¢èãçÚÝï ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-5 ÜU¢ï Ï¢í¢r¢‡¢¢ï ÜU¢ï ݢݢ ç±{΢ÝÐ釲 ÜUÚÜïU Á¢ï¼HÐéÚ Ð{¢Úï J Ï¢¢Î çÁ¢S¢ |¢êç}¢ ÐÚ Ï¢ñÆÜUÚ Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï Îçÿ¢‡¢ çÎ²ï ‰¢ï J ±ãè´ÐÚ ¥¢çÎ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥²¢ïŠ²¢ÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï Ÿ¢èãçÚ ÜUè Ó¢Ú‡¢Ð¢ÎéÜU¢ »±æ ÜUC|¢æÁ¢Ý Îï± ÜU¢ï Ðíç¼çD¼ çÜU²¢ J S¢æ. 1891 ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï ²ã Ðíç¼D¢ (Ðï§üÁ¢ Ýæ. 10)

Á¢êÝ-2011 • 08


x¢¢ñãy²¢

- Ó¢‹ÎíÜU¢‹¼ }¢¢ïãÝH¢H ТÆÜU

Ýãè´, ±¢S¢éÎï± Ýãè´ }¢ïÚè Ðí缿¢¢ ¼¢ïÇÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢¼ ΢ï J ±yS¢ ! ¼é}¢ ¥Ý¢Á¢ ÜïU ç±Ý¢ Á¢è±Ý ÜñUS¢ï çÅÜU¢ S¢ÜU¢ïx¢ï ? Á¢Ï¢ ¼ÜU x¢¢ñ ãy²¢ ÜU¢ Ðí¢²çp¼ Ý ÜUL¡ ¼Ï¢ ¼ÜU ¥Ý¢Á¢ ÜïU ΢Ýï |¢è ÐïÅ }¢ï´ Ýãè Á¢¢Ýï Îêæx¢¢ J ¥E}¢ïÍ¢ ²¿¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Ï¢ÇGï-Ï¢ÇGï Ú¢Á¢¢¥¢ïæ ÜU¢ï |¢è »ÜU Ï¢¢Ú ç±Ó¢¢Ú ¼¢ï ÜUÚÝ¢ ÐǼ¢ ãñ J ¥ÜïUHï ²ã ²¿¢ ÜUÚÝ¢ |¢è Ýãè´ Ó¢¢çã²ï J Т‰¢ü ! ²ã S¢}¢² ¼é}ã¢Úï çH²ï ²¿¢ ÜUÚÝï ÜUè çS‰¢ç¼ }¢ï´ Ýãè´ ãñ J Ýãè´ }¢{éS¢éÎÝ, §S¢ S¢}¢² ã}¢ ±Ý ç±Ó¢Ú‡¢ ÜUÚ Úãï ãñ´J ¼¢ï, ²¿¢ ÜUè ¥ÝéÜêUH¼¢ ÜñUS¢ï ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ ? ÜéU‹¼è Ðé~¢ ! §S¢èçH²ï ÜUã¼¢ ãê¡ çÜU ¥ó¢ y²¢x¢ ÜU¢ ¥¢x¢íã ²¢ïx² Ýãè´ ãñ J ãï Îï±ÜUè ÝæÎÝ ! ¥¢Ð ãè ã}¢¢Úï Ï¢H ãñ J ¥¢ÐÜïU S¢ã¢Úï ã}¢ ç±Ý¢ ¥ó¢ ÜïU |¢è Á¢èç±¼ Úã S¢ÜU¼ï ãñ´ J ¥Á¢éüÝ ! ¼é}¢ x¢¢ñ ãy²¢ çÜUS¢è ãï¼é S¢ï Ýãè´ çÜU²ï ã¢ï, ¥¿¢¢Ý¼¢ }¢ï´ ã¢ï x¢²è ãñ J S¢y² ÜUã Úãï ãñ ¥¢Ð ! HïçÜUÝ ãy²¢ ¼¢ï ãy²¢ ãè ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ x¢¢² ¼¢ï ÐêÁ² ã¢ï¼è ãñ ¥¢ñÚ ±ï ã}¢¢Úè }¢¢¼¢ ãñ J ±ï ¼ñ´¼èS¢ ÜU¢ïçÅ Îï±¼¢¥¢ïæ ÜU¢ï {¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãñ J }¢Ýéc² ÜU¢ Т﯇¢ ÜUÚ¼è ãñ J Ðç±~¢ ãñ J ©ÝÜU¢ ÜU¢ï§ü Î¢ï¯ Ýãè´ ãñ J ¥Ï¢ ã}¢¢Ú¢ Á¢¢ï |¢è ã¢ï, HïçÜUÝ ã}¢ Ðí缿¢¢ Ýãè´ ¼¢ïÇGïx¢ï J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ ¼‰¢¢ ¥Á¢éüÝ Î¢ïÝ¢ï »ÜUÏ¢¢Ú »ÜU x¢¢¡± ÜïU ТS¢ x¢²ï J ©S¢ x¢¢¡± ÜïU Ï¢¢ãÚ »ÜU ç±à¢¢H ¼¢H¢Ï¢ ‰¢¢ ©S¢ÜïU çÜUÝ¢Úï ç±à¢¢H ±Å±ëÿ¢ ÜïU ÝèÓ¢ï Ï¢ñÆÜUÚ ©ÐÚ¢ïQU 籯² ÐÚ Ó¢Ó¢¢ü ÜUÚ Úãï ‰¢ï J ©S¢è S¢}¢² çÜUS¢è x¢¢¡±±¢S¢è Ýï »ÜU ±ëh¢ }¢¢¼¢ S¢ï Á¢¢ÜUÚ ÜU㢠çÜU |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ ¼‰¢¢ ¥Á¢éüÝ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï Ï¢ñÆï ãñ´ J

}¢¢¼¢Á¢è ¥¢ÝæÎ }¢ï´ Тx¢H ã¢ï x¢²è ¥¢ñÚ ±ã¢¡ Ðãé¡Ó¢ x¢²è J ¥ÐÝï S¢¢‰¢ ç}¢D¢ó¢ HïÜUÚ x¢²è ‰¢è J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï Ð퇢¢}¢ ÜUÚÜïU ç}¢C¢ó¢ S¢¢}¢Ýï Ú¶ÜUÚ x¢í㇢ ÜUÚÝï ÜU¢ï ÜUãè´ J ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUèçÁ¢²ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ? |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÝï Hx¢ï J ¥Á¢éüÝ ©Î¢S¢ ã¢ïÜUÚ Ï¢ñÆï Úãï J ¥Á¢éüÝ ÜU¢ï §S¢ ¼Úã Îï¶ÜUÚ ±ëh¢ }¢¢¼¢Ýï ÐêÀ¢ Ï¢ïÅ¢ ¼é}¢ v²¢ï´ Ýãè ÐíS¢¢Î Hï Úãï ã¢ï ? ¼Ï¢ |¢x¢±¢ÝÝï ¥Á¢éüÝ ÜïU m¢Ú¢ ãé§ü x¢¢ñ ãy²¢ ÜïU 籯² }¢ï´ Ï¢¼¢²¢ ¥¢ñÚ ÜU㢠çÜU §S¢ ãy²¢ ÜU¢ çݱ¢Ú‡¢ ¥E}¢ï{²¿¢ S¢ï S¢æ|¢± ãñ J ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ ²ã »ÜU¢ÜUè ãñ ¥¼: ²¿¢ ÜUÚ Ýãè´ S¢ÜU¼¢ J Á¢Ï¢ ¼ÜU ²¿¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ ¼Ï¢ ¼ÜU ¥ó¢ x¢í㇢ Ýãè´ ÜUÚïx¢¢ J §S¢}¢ï´ v²¢ Ï¢ÇGè Ï¢¢¼ ãñ ? ¥E}¢ï{²¿¢ ÜU¢ ÈUH }¢ñ´ ¼éÛ¢ï Îï Úãè ãê¡ J ¼êæ ©Î¢S¢ }¢¼ ã¢ï, }¢¢¼¢Á¢èÝï ÜU㢠J ¥Á¢éüÝ ¥¢p²ü S¢ï ÐêÀ¢ }¢¢¼¢Á¢è ¥¢Ð ÜUÏ¢ ²¿¢ ÜUè ‰¢è? }¢¢¼¢Á¢èÝï ÜU㢠Ðé~¢ ! ¥ÐÝï ࢢ› Û¢êÆï ¼¢ï ãñ´ Ýãè´ J Ðíy²ïÜU ÜU¢ ÐçÚã¢Ú çH¶¢ ãñ J »ÜU ©Î¢ãÚ‡¢ Îï¼è ãê¡ J |¢x¢±¢Ý çࢱ ¼‰¢¢ }¢¢¼¢ Т±ü¼è ΢ïÝ¢ï Ï¢ñÆï ‰¢ï ©S¢è S¢}¢² ÜU¢<¼ÜïU² ¼‰¢¢ x¢‡¢ïà¢Á¢è ¥¢²ï J ΢ïÝ¢ï Ýï ÜU㢠ã}¢¢Ú¢ ç±±¢ã ÜUÚ±¢ ΢ï J Т±ü¼è }¢¢¼¢Á¢èÝï ÜU㢠¼é}¢ ΢ïÝ¢ï Ð뉱è ÜUè ÐíçÎÿ¢‡¢¢ ÜUÚ¢ï, Á¢¢ï ÐãHï ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚÜïU ¥¢²ïx¢¢ ©S¢ÜU¢ ç±±¢ã ÐãHï ã¢ïx¢¢ J ÜU¢<¼ÜïU²Á¢è }¢²êÚ ÐÚ S¢±¢Ú ã¢ïÜUÚ ©ÇÝï Hx¢ï J x¢‡¢ïà¢Á¢è |¢¢Úè à¢ÚèÚ±¢Hï S¢¢‰¢ }¢ï´ ©ÝÜUè S¢±¢Úè }¢ê¯ÜU J ±ï ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝï Hx¢ï ã}¢ Ð뉱è ÜUè ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚÝï Á¢¢²ï´x¢ï ¼¢ï çÜU¼Ýï S¢}¢² Hx¢ïx¢ï, §S¢çH²ï Ð뉱è S¢ï |¢è ç±S¢¢H }¢¢¼¢ çм¢ ÜU¢ï ࢢ› }¢ï´ Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ, ±ï ©S¢è S¢}¢² }¢¢¼¢ çм¢ ÜUè

Á¢êÝ-2011 • 09


ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚ çH²ï J Ï¢¢Î }¢ï´ ©ÝÜïU ÐñÚ ÐÚ çx¢ÚÜUÚ ÜUãÝï Hx¢ï }¢ñ´ Ð뉱è ÜUè ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚÜïU ¥¢ x¢²¢ ãê¡ J à¢æÜUÚТ±ü¼è Ðé~¢ ÜUè Ï¢éçh ÜUè Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚÝï Hx¢ï J ¥Ï¢ ¥E }¢ï{²¿¢ ÜUè Ï¢¢¼ ¼é}¢S¢ï ÜUÚ¼è ãê¡ J “S¢æ¼ à¢ÏÎ Ÿ¢±‡¢ï S¢éÝè À¢ïÇG Ó¢Hï Í¢ÚÜU¢}¢ J Çx¢Hï-Çx¢Hï ¥E}¢ï{²¿¢ ÜU¢ ÈUH Îï¼ Ÿ¢èÚ¢}¢ JJ x¢¢¡± }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ²¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢æ¼ Ð{¢Úï´ ¼Ï¢ ©ÝÜïU Îà¢üÝ ÜïU çH²ï Á¢¢ï ΢ñÇGÁ¢¢¼¢ ãñ ©S¢ÜïU »ÜU-»ÜU Ðx¢ }¢ï´ ¥E}¢ï{²¿¢ ÜU¢ ÈUH Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J ¥E}¢ï{²¿¢ ±ñçÎÜU ÜU¢H }¢ï´ ã¢ï¼¢ ‰¢¢ J §S¢ ²¿¢ ÜU¢ï Ó¢RU±¼è Ú¢Á¢¢ ãè ÜUÚ S¢ÜU¼ï ‰¢ï J §S¢ÜU¢ ÈUH S¢æÐ眢 ¼‰¢¢ S¢‹¼ç¼ H¢|¢ ‰¢¢ J ²¿¢ ÜUè ¼ñ²¢Úè Î¢ï ±¯ü ÐãHï S¢ï Ðí¢Ú}|¢ ã¢ï Á¢¢¼è ‰¢è J ¥E}¢ïÍ¢ ¥‰¢¢ü¼ì Í¢¢ïÇGï ÜU¢ ²¿¢ J }¢ï{¥‰¢¢ü¼ì Ï¢çH ¥‰¢±¢ |¢¢ïx¢ ¥Ðü‡¢ ÜUÚÝ¢ J çÁ¢S¢ÜU¢ ÎêS¢Ú¢ ¥‰¢ü ²¿¢ ã¢ï¼¢ ãñ J S¢ÈïUÎ à¢ÚèÚ ÜU¢H¢ ÜU¢Ý ¼‰¢¢ Ó¢‹Îí}¢¢ ÜïU S¢}¢¢Ý ÜU¢ç‹¼ ±¢H¢ Í¢¢ïÇG¢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ©S¢ï ãÚ¢ Á¢± ç¶H¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ТÝè }¢ï´ }¢¢~¢ x¢æx¢¢Á¢H (¥Ýé. Ðï§üÁ¢ Ýæ. 8 S¢ï ¥¢x¢)

çÐH¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J Ýê¼Ý ç±à¢¢H Í¢Ú Ï¢Ý¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ©S¢ÜïU |¢è¼Ú ÜUè Á¢}¢èÝ }¢éH¢²}¢ ã¢ïÝè Ó¢¢çã²ï J ©S¢è ÐÚ ©S¢ÜïU à¢²Ý ÜUè ò±S‰¢¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ©S¢ÜUè S¢ï±¢ }¢ï´ Ó¢¢Ú S¢ï±ÜU ã¢ïÝ¢ ¥¢±à²ÜU ãñ J Á¢ã¢¡ ±ã }¢H-}¢êH y²¢x¢ ÜUÚï ±ã¢¡ ÐÚ Ðíç¼çÎÝ ã±Ý ÜUÚÜïU À ãÁ¢¢Ú x¢¢²¢ï´ ÜU¢ Î¢Ý ÎïÝ¢ ¥¢±à²ÜU ãñ J Ó¢ñ~¢ à¢évH Ðê<‡¢}¢¢ ÜïU çÎÝ ¥E ÜU¢ï ¥HæÜëU¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÁ¢S¢}¢ï´ ©S¢ÜïU }¢S¼ÜU ÐÚ S¢¢ïÝ¢ ÜU¢ Ð^ Hx¢¢ÜUÚ ©S¢}¢ï´ çH¶Ý¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ¥}¢éÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥E}¢ï{²¿¢ ÜUÚ Úãï ãñ, Á¢¢ï §S¢ ¥E}¢ï{²¿¢è² ¥E ÜU¢ï Ï¢¢æ{ïx¢¢, ©S¢ï ²éh ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J Á¢¢ï §S¢ ¥E ÜU¢ S±¢x¢¼ ÜUÚïx¢¢ ©S¢ï ²¿¢ }¢ï´ Ð{¢ÚÝï ÜU¢ ¥¢}¢æ~¢‡¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ Í¢¢ïÇGï ÜU¢ï ©‹}¢éQU À¢ïÇG çβ¢ Á¢¢² J S±ïÓÀ¢ S¢ï Í¢¢ïÇG¢ Á¢ã¢¡ Á¢ã¢¡ Á¢¢² ±ã¢¡ ±ã¢¡ ©S¢ÜïU Úÿ¢ÜU S¢ñçÝÜU ÐèÀï ÐèÀï Á¢¢æ²J Ú¢S¼ï }¢ï´ Á¢ã¢¡ ±ã ¶ÇG¢ ã¢ïÜUÚ ÐñÚ S¢ï ¶Ú¢ïÓ¢ï ±ã¢æ ÜêU¡¥¢ ¶¢ïα¢Ý¢ ÐÇG¼¢ ‰¢¢ J Á¢ã¢¡ H¢ïÅÝï Hx¢¼¢ ±ã¢¡ ¼¢H¢Ï¢ Ϣݢݢ ÐÇG¼¢ ‰¢¢ J §S¢ ¼Úã Á¢Ï¢ S¢|¢è Ú¢Á¢¢ Á¢è¼ï Á¢¢æ² ¼|¢è ²¿¢ S¢æÐó¢ ã¢ï¼è ‰¢è J

ÜU¢æÜUçÚ²¢ ¼¢H¢Ï¢ ÜïU çÜUÝ¢Úï Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢

ãé§ü ‰¢è J ©S¢è çÎÝ Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢Ý |¢è ã饢 ‰¢¢ çÁ¢S¢ ÜïU S}¢Ú‡¢¢‰¢ü ¥¢Á¢ |¢è ²ã ÐíçRU²¢ Ðí¢Ú}|¢ ãñ J §S¢ Ðç±~¢ |¢êç}¢ ÜïU ªÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï Т¯¢Î ÜU¢ }¢æçÎÚ Ï¢Ý¢Ýï ÜïU çH²ï ࢢ.S±¢. ãçÚx¢¢ï籋Î΢S¢Á¢è ÜU¢ï ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜU¢ï ¥¢¿¢¢ çÜU²ï, ©‹ã¢ï´ ÜUè ÐíïÚG‡¢¢ S¢ï S±¢. x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S±¢. ¥¢ÝæÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï §S¢ Ýê¼Ý }¢æçÎÚ ÜU¢ ¶¢¼ ÐêÁ¢Ý Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ 㢉¢¢ï´ S¢æÐó¢ ÜUÚ±¢²¢ J ÜU¢æÜUçÚ²¢-}¢ç‡¢Ýx¢Ú ç±S¼¢Ú ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ²ã S¢é‹ÎÚ ÜUH¢y}¢ÜU |¢Ã² }¢æçÎÚ çÝ<}¢¼ ã饢

ãñ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼‰¢¢ Ï¢¢H S±LÐ Ÿ¢è ÜUC|¢æÁ¢Ý Îï± §y²¢çÎ ÜUè Ðí¢‡¢ ç±ç{Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J §S¢ Ðç±~¢ |¢êç}¢ ÐÚ ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-5 ÜU¢ï Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢Ý ¼‰¢¢ Îï±¢ï´ ÜUè Ðíç¼D¢ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢æçÎÚ ÜïU ࢢ.S±¢. x¢é L Ðí S ¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. ¥¢Ý‹ÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è Ðíç¼±¯ü ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-5 ÜU¢ï çÎò Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢Ý ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ J §S¢è ¼Úã ±¯ü ÜïU |¢è¼Ú ¥‹² S¢|¢è ©yS¢±ÜU¢ï Ï¢ÇGè çÎò¼¢ S¢ï }¢Ý¢¼ï ãñ´ J

Á¢êÝ-2011 • 10


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÐíS¢æx¢ ÐÚ - Ÿ¢è ±íÁ¢ÜU¢ïࢠ¼ïÁ¢ Îï± Ó¢Ú‡¢¢ÝéÚ¢x¢è S¢¢{é Ú¢}¢¢ÝéÁ¢ ÜU¢ ÜU¢ïÅè ÜU¢ïçÅ ±æÎÝ

ÐÚ}¢ÐéÝè¼ Ÿ¢èÐéÚ¢Ý ç±E}¢¢æ ç±w²¢¼ Àï Á¢ï {¢}¢ ÐêÝè¼ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á²¢æ Àï, ±ë, S¢é¼ ¼‡¢¢ï Ú¢Á¢èТï y²¢æ Àï {ÚG¼è ÐÚ Ð퉢}¢ {¢}¢ S‰¢¢Œ²éæ ¥}¢Ýï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ m¢Ú ¥¢Œ²éæ {éÚ¢ Ðí|¢é» ТBÝè S‰¢¢Ðè, ¥ÐÚ S±LÐï ¼ï ¥¢ÐÝï ¥¢Ðè Ÿ¢è ¼ïÁ¢Îï± S¢é¼ ‰¢§ü Ýï ç±Ú¢Á²¢ x¢¢Îè Ú¢Á¢èÐè H§ü Ýï ÜU¢ïçÅ Á¢Ý Ý¢ ÜU˲¢‡¢ ÜU¢Á¢ ç±Ó¢Ú¢ï Ð뉱è 籯ï Á¢ ¥¢Á¢ à¢ÚG‡¢ H§ü à¢Ú‡¢x¢¢¼ ‰¢¢² ¥¢Ð ТS¢ |¢è x¢éL}¢æ~¢ Hï±¢² Hïà¢ï }¢æ~¢ Á¢ï ¥¢ÈU ТS¢ï ¼ïÁ¢ S¢yS¢æx¢è ÜUãï±¢² ¶¢S¢ Ý}¢è²ï ¼}¢Ýï ±¢Úæ±¢Ú S¢æÐí΢²Ý¢ À¢ï ¼}¢¢ï ¥¢{¢Ú ÎëçC» çÝÚ¶ï ¼Ï¢ S±LÐ, Ÿ¢èÁ¢è ±Ó¢Ý Ðí}¢¢‡¢ ¥ÝéÐ Ðíç¼D¢ {}¢ü±æà¢è» ÜUÚè ã¢ï}¢, ¼ï}¢¢æ ¥¶æÇ ±¢S¢ Ðí|¢é Ý¢ï ã¢ï² ࢢ› }¢ê<¼ ¥¢Ó¢¢²ü S¢æ¼, Ó¢¢Ú S±LÐï ç±Ó¢Ú¢ï Ðíy²ÿ¢ Îà¢üÝ ÜUÚ²ï ࢢæç¼ ‰¢¢², ТРÐêڱݢ S¢Á¢ÇG¢ Á¢¢Ð Á¢è± ÜU¢ïçÅ ¼¢²¢ü ¼}¢ï, x¢éL S¢æÐí΢²Ý¢ ÜUãï±¢¥¢ï ¼}¢ï }¢çã}¢¢ Á¢¢‡¢è ÜUÚà¢ï S¢ï±, Т}¢à¢ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ S¢Îñ± 㢉¢ Á¢¢ïÇè Úãèà¢éæ ã¢Á¢Ú, Ÿ¢èÁ¢è ÐíS¢ó¢ ‰¢¢² Á¢LÚ Ú¢¼ çαS¢ S¢yS¢æx¢Ýï ÜU¢Á¢, Îïࢢï Îïà¢}¢¢æ ç±Ó¢Ú¢ï ¥¢Á¢ Á¢‹}¢ ¥}¢¢Ú¢ï S¢éÈUH ‰¢¢², ¼¢ï {}¢üÜéUH Ú¢Á¢è ‰¢¢²

Ð{ڢò¢ Ï¢ãé Ðíï}¢ ÜUÚè, Ÿ¢èÐéÚ }¢Š²ï Fïã {Úè Ðꇢü ÐéL¯¢ïœ¢}¢ï ÜëUТ ÜUÚè, ¥ÐÚ S±LÐï β¢ ÜUÚè {}¢ü »ÜU¢æç¼ÜU S¢¢Ó¢±±¢ ÜU¢Á¢, x¢éL S‰¢¥¢Ýï Ï¢ïS¢¢ÇK¢ ¥¢Á¢ {éÚ¢ Hè{è }¢¢‰¢¢ ¥¢Á¢ï, S¢yS¢æx¢èÝ¢ S¢é¶ Ý¢ ÜU¢Á¢ï Úæx²¢ï ÜUÓÀ Û¢¢H¢±¢Ç x¢éÁ¢Ú¢¼, Á¢¢ï§ü Ýçã ¼}¢ï Á¢¢¼ ÜéUÁ¢¢¼ {Ú¼è ªÐÚ ç±Ó¢Ú¢ï ¼}¢ï, Á¢¢ï§ü²ï Îà¢üÝ S¢é網¢ ¥}¢ï Úx¢ï Úæx¢}¢¢æ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±, Ú¢¼ çαS¢ ¼ïÝè ÜUÚè Àï S¢ï± }¢¢ïÁ¢ Á¢è±Ýï ÜUÚ¢±è ¼}¢ï, ¼ï‰¢è ç~¢H¢ïÜUè ¼}¢Ýï ¼}¢ï Å¢‡¢ï Å¢‡¢ï Ð{¢²¢ü S¢Î¢², ¼ï‰¢è S¢±ïü S¢yS¢æx¢è Ó¢¢ã²¢ ¥¢Ã²¢ {}¢üÜéUH Á¢‹}¢{Úè, Ÿ¢èÐéÚ x¢¢Îè Ús¢ {ÚG¼è Ó¢¢L çÎࢢï Ú¢¼ Ýï çÎÝ, ÜUڢòéæ Ÿ¢èÁ¢èÝéæ |¢Á¢Ý Ú}²¢ Á¢}²¢ ¥¢Ð Æ¢}¢¢ïÆ¢}¢ Ðç±~¢ ÜU²¢ü à¢ãïÚÝ¢ï x¢¢}¢ Á¢}¢ÐéÚè }¢¢‰¢ï‰¢è Á¢¢Ð, x¢éL }¢æ~¢ H§ü à¢Ú‡¢ï ‰¢¢² ¼ïÝï ¥¢Ðï ÜU²¢ü çÝcТÐ, Á¢Œ²¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Á¢¢Ð Á¢ï‡¢ï Á¢Ð ¼Ð S¢}¢ñ²¢ ÜUÚè, ¥‡¢¶¢Ã²¢ Ÿ¢èÁ¢è S¢±¢ïüÐÚè Ý Úãè Ï¢èÜU }¢¢²¢ ¼‡¢è, ±¢‡¢è ¥¢Ð }¢é¶ï S¢é‡¢è ÎíçC ¥}¢ ÐÚ ÐǼ¢ çÝ}¢üH {¢}¢ Á²¢æ ‰¢§ü x¢²éæ S¢ÚH Ðíç¼çÎÝ S¢yS¢æx¢}¢¢æ ÈUÚè, ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±Ý¢ Îà¢üÝ ÜUÚè S¢¢Ó¢è Úè¼ ÎﶢÇè ¼}¢ï, ¼ï‰¢è S¢ãéÁ¢Ý S¢é網¢ ¥}¢ï Îà¢üÝ ÜU²ïü çÎH à¢¢æ¼ ‰¢¢², ¼ï‰¢èÁ¢ {}¢ü{éÚæ{Ú ÜUãï±¢² Á¢è± {}¢üÜéUHÝ¢ ¥¢çŸ¢¼ ‰¢¢², ¼ï }¢¢²¢ ¼Úè }¢éQUÁ¢ ‰¢¢² }¢çã}¢¢ }¢é¶ï‰¢è Ý ÜUãï±¢², ¼ï ‰¢ÜUè ÜU¢ïçŠݢ ÜU˲¢‡¢ ‰¢¢² ã¢Îü S¢}¢Á¢¢Ã²¢ï Ÿ¢èÁ¢è ¼‡¢¢ï´, ¼ï‰¢è }¢çã}¢¢ ±Š²¢ï {‡¢¢ï´ Ú¢¼ çαS¢ ¼}¢ï ÜUè{¢ »ÜU, ò‰¢ü Á¢±¢Ý Îè{è ÐH »ÜU Á¢‹}¢ ÜëU¼¢Ú‰¢ ÜUè{¢ï ¥¢Á¢, Á¢‹}¢¢ïÁ¢‹}¢Ý¢ S¢çÚ²¢ ÜU¢Á¢ Ýïã ݱH¢ï ÜUè{¢ï çݼ, Ï¢æ{¢±¢ Ðí|¢é S¢¢‰¢ï Ðíè¼ ÜU¢ïçÅ Á¢ÝÝ¢ S¢çÚ²¢ ÜU¢Ý, ÇæÜU¢ï Ï¢x¢¢ÇK ç±E}¢¢æ ¥¢Á¢ ÅèÝ H¢ïÜU}¢¢æ ¥¢ÝæÎ ‰¢¢², Îï± «ç¯ }¢Ýé »ÜU Ó¢¢ã¢² ±æÎÝ ¥}¢¢Ú¢ S±èÜU¢Úè HïÁ¢¢ï, ÜëUТ ÜUÚèÝï ¥¢à¢è¯ ÎïÁ¢¢ï ÎÝ ÎÝ Ðíy²ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±, }¢Hï »Á¢ Ó¢Ú‡¢Ýè S¢ï Ý}¢Ý ÜUçÚ²ï ±¢Úæ ± ¢Ú, Ÿ¢èãçÚ}¢¢æ ±{±¢ Œ²¢Ú

Á¢êÝ-2011 • 11


}¢Ì¢ï ÜïU }¢Ì - ࢢ. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢ S±¢}¢è (ôã}¢¼Ýx¢Ú }¢ãæ¼( |¢éÁ¢ ÜïU S¢éæÎÚÁ¢è|¢¢§ü S¢é‰¢¢Ú ¼‰¢¢ ãèÚÁ¢è|¢¢§ü S¢é{¢Ú Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥Ý‹² |¢QU ‰¢ï J Ÿ¢èãçÚ Á¢Ï¢ |¢éÁ¢ }¢ï´ Ð{¢Ú¼ï ¼¢ï §‹ãè´ ÜïU Í¢Ú LÜU¼ï ‰¢ï J »ÜUÏ¢¢Ú Ÿ¢èãçÚ S¢é‰¢¢ÚÏ¢¢§ü ÜïU Í¢Ú ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ©S¢è S¢}¢² x¢æx¢¢Ú¢}¢ }¢Ì ¥¢²¢ J Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï Ð퇢¢}¢ ÜUÚÜïU ТS¢ }¢ï´ Ï¢ñÆ¢ J ©S¢ S¢}¢² ÜéUÀ S¢æ¼ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ÐñÚ ÎÏ¢¢ Úãï ‰¢ïJ }¢HHì ÜïU }¢Ý }¢ï´ ã饢 çÜU » }¢ÚïHï S¢¢{é ÐñÚ ÎÏ¢¢ Úãï ãñ, ã}¢ï´ ÎÏ¢¢Ýï ÜU¢ï ç}¢Hï ¼¢ï ãaè Ðà¢Hè »ÜU ÜUÚ Îê¡J ©S¢ÜïU §S¢ S¢æÜUËÐ ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ Á¢¢Ý x¢²ï J §S¢çH²ï Ÿ¢èãçÚÝï S¢éæÎÚÁ¢è S¢é‰¢¢Ú S¢ï ÐêÀ¢ çÜU ²ã |¢¢§ü ÜU¢ñÝ ãñ ? S¢éæÎÚ|¢¢§ü Ýï ÜU㢠çÜU ²ã Ú¢Á¢¢ ÜU¢ }¢Ì ãñ J ²ã }¢ïÚ¢ ÐñÚ ÎÏ¢¢²ï ¼¢ï S¢ÓÓ¢¢ }¢Ì¢ J ±ãè ±ã Ó¢¢ã¼¢ ‰¢¢ J ±ã ÐñÚ ÎÏ¢¢Ýï Hx¢¢ J S¢}Ðꇢü ¼¢ÜU¼ S¢ï ÐñÚ ÎÏ¢¢ Ú㢠‰¢¢ çÈUÚ |¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠çÜU Hx¢¼¢ ãñ Ú¢Á¢¢ ¥¢ÐÜU¢ï ÐïÅ |¢Ú |¢¢ïÁ¢Ý Ýãè´ Îï¼¢ J }¢Ì ÜUãÝï Hx¢¢ çÜU Ýãè´ ã}¢ï´ |¢¢ïÁ¢Ý ©œ¢}¢ ç}¢H¼¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ï´ ÐïÅ |¢Ú ÜïU |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¼¢ ãê¡ J ¼¢ï ¥¢ÐÜUè à¢ÚèÚ }¢ï´ Ï¢H v²¢ï´ Ýãè´ J ¥Ï¢ }¢Ì ¶êÏ¢ ¼¢ÜU¢¼ ÎïÜUÚ ÎÏ¢¢Ýï Hx¢¢, çÈUÚ |¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUã¼ï çÜU §S¢S¢ï |¢è ¥ç{ÜU ¼¢ÜU¼ Hx¢¢ÜUÚ ÎÏ¢¢¥¢ï J Ðx¢ ÎÏ¢¢-ÎÏ¢¢ ÜUÚ }¢Ì ‰¢ÜU x¢²¢ J }¢Ý }¢ï´ ç±Ó¢¢Ú ÜUãÝï Hx¢¢ çÜU §S¢S¢ï ÜU¢}¢ Ýãè´ Ó¢Hïx¢¢ J ²ï ã}¢¢Úï S¢¢‰¢ }¢Ì ²éh ÜUÚï´ ¼¢ï ã}¢ §‹ãï´ ã΢ Îïx¢ï J S¢±¢ü±¼¢Úè }¢ã¢Ú¢Á¢ ©S¢ÜïU §S¢ S¢æÜUËÐ ÜU¢ï |¢è Á¢¢Ý x¢²ï J ©S¢S¢ï ÜUãÝï Hx¢ï çÜU Ï¢¢Ë²¢±S‰¢¢ }¢ï´ Á¢Ï¢ ¥²¢ïŠ²¢ }¢ï´ ‰¢¢ ¼Ï¢ »ÜU }¢ã¢ Ï¢H±¢Ý }¢éÛ¢ S¢ï ç}¢H¢ J ±ã ¥ÐÝï ÐñÚ

¥¢ÝæÎ ÜUè HãÚ }¢ï´ Ï¢¢Úã 㢉¢ H}Ï¢è Á¢æÁ¢èÚ Ï¢¢æ{ÜUÚ ¥¢ Ú㢠‰¢¢ J }¢ñ´Ýï ©ÜUè Á¢æÁ¢èÚ ÐÚ ÐñÚ Ú¶¢ ¼¢ï ±ã Ý¢Ú¢Á¢ ã¢ï x¢²¢ J »ÜUÏ¢¢Ú ©S¢ÜïU S¢¢‰¢ }¢ïÚè }¢Ì ²éh |¢è ãé§ü ©S¢}¢ï´ ©S¢ÜU¢ x¢^¢ ÅêÅ x¢²¢ J ±ã ÐÚïà¢¢Ý ã¢ïÜUÚ Ú¢}¢ Ðí¼¢Ð|¢¢§ü S¢ï çà¢ÜU¢²¼ ÜUÚÝï ¥¢²¢ J Ú¢}¢Ðí¼¢Ð|¢¢§ü Ýï ÜU㢠¥Úï }¢Ì ! ÜU㢡 ¼êæ ÜU㢡 Í¢Ýಢ}¢ ! ¼ïÚè ±¢¼ }¢ïÚï çÎ}¢¢ÜU }¢ï´ ©¼Ú¼è Ýãè´ ãñ J ¼êæ Û¢êÆ Ï¢¢ïH Ú㢠ãñ J ±Ï¢ Ï¢¢HÜU ãñ J ¼êæ ÐãH±¢Ý ãñ J §S¢ ÐíÜU¢Ú ÜUè çÎò Ðí¼¢Ð ÜUè ±¢¼ï´ S¢éÝÜUÚ x¢æx¢¢Ú¢}¢ Ýï ÐêÀ¥¢ çÜU ¥¢ÐÜU¢ï ÜéUS¼è ¥¢¼è ãñ J ã}¢¢Úï S¢¢‰¢ ÜéUS¼è ÜUÚï´x¢ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï 㢡 ÜUÚ çβ¢, ¥Ï¢ ÜUÓÀ ÜïU S¢Ï¢S¢ï ÐíçS¢h ¥¶¢ÇGï }¢ï´ ÜéUS¼è ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ }¢Ì ÜïU S¢¢‰¢ ÜéUS¼è HÇïx¢ï´ ²ã S¢}¢¢Ó¢¢Ú S¢éݼï ãè S¢¢Ú¢ à¢ãÚ ÅêÅ ÐÇG¢ J ΢ïÝ¢ï ÜUè ÜéUS¼è Ðí¢Úæ|¢ ãé§üJ çÎH{ÇGÜU Î¢æ± ÐïÓ¢ Ó¢¢Hê ã饢 J ÜU|¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ªÐÚ ÜU|¢è }¢Ì ªÐÚ J §S¢ ¼Úã ÜUÚ¼ï ÜUÚ¼ï »ÜUÏ¢¢Ú }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï »ïS¢¢ ΢± }¢¢Ú¢ çÜU }¢Ì çÈUÚ ©Æ ãè Ýãè´ Ð¢²¢, çx¢Ú¢ ¼¢ï çx¢Ú¢ ãè Ú㢠J Á¢ñS¢ï ¼ñS¢ï ©Æ¢ ¼¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ó¢Ú‡¢ ÐÚ çx¢Ú ÐÇG¢ ¥¢ñÚ ÜUãÝï Hx¢¢ çÜU ãï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ¥¢Ð Ó¢¢‡¢êÚ ¥¢ñÚ }¢éçC ÜU¢ï }¢¢ÚÝï ±¢Hï Ÿ¢èÜëUc‡¢ ãñ J ¥¢ÐÜUè ϢڢϢÚè ÜU¢ñÝ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J }¢ñ´ ¼¢ï ¥¢ÐÜU¢ ΢S¢ ãê¡ J §S¢ Ó¢çÚ~¢ ÜïU Ï¢¢Î x¢æx¢¢Ú¢}¢ }¢Ì ÜU¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ |¢x¢±¢ÝÐÝ¢ ÜïU 籯² }¢ï´ Á¢¢ï à¢æÜU¢ ‰¢è ±ã ¶y}¢ ã¢ï x¢²è ¥¢ñÚ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ |¢QU ã¢ï x¢²¢ J ¥¢²ï ãé²ï S¢|¢è Îà¢üÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè Á¢²Á¢²ÜU¢Ú ÜUÚÝï Hx¢ï J

Á¢êÝ-2011 • 12


S¢æS¢¢Ú }¢ï´ S¢¢±{¢Ý ÚãÝï ²¢ïx² ãñ - ࢢ. ãçÚçÐí²Î¢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú) »ÜU ТÅèÎ¢Ú ÜU¢ HÜUÇG¢ }¢ê<À¼ ã¢ï x¢²¢ ‰¢¢ J »ÜU¢ÜUè ©S¢ Ðé~¢ ÜU¢ï }¢ê<À¼ Îï¶ÜUÚ ©S¢ÜU¢ çм¢ ò¢ÜéUH ã¢ï ©Æ¢ J ©S¢ÜïU }¢Ý }¢ï´ ¥ÝïÜU ÐíÔÝ ©ÆÝï Hx¢ï, ¥Ï¢ Ï¢ïã¢ïࢠ§S¢ }¢ïÚï Ï¢ïÅï ÜU¢ v²¢ ã¢ïx¢¢ ? ±ã ¥ÐÝï ©S¢ 10 ±¯ü ÜïU Ï¢ïÅï ÜU¢ï ÜU‹{ï ÐÚ ©Æ¢ÜUÚ ÜU¢çÚ²¢‡¢è x¢¢¡± }¢ï´ Á¢ã¢¡ Ÿ¢èãçÚ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï ±ã¢¡ ©S¢ï HïÜUÚ x¢²¢ J ©S¢ S¢}¢² Ÿ¢èãçÚ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï, ©‹ãè´ ÜïU ТS¢ ©‹ãè´ ÜïU Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ Ú¶ÜUÚ Ú¢ïÝï Hx¢¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ ã}¢¢Úï Ï¢ïÅï ÜU¢ï çÁ¢H¢ÎèçÁ¢²ïJ }¢ïÚï Ï¢ïÅï ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ HèçÁ¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠çÓ¢‹¼¢ }¢¼ ÜUÚ¢ï J ‰¢¢ïÇG¢ Ý}¢ÜU H¢¥¢ï J Ý}¢ÜU }¢æx¢±¢ÜUÚ Ð¢Ýè }¢ï´ ç}¢H¢²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢HÜU ÜïU }¢é¶ }¢ï´ ¥æx¢éHè Ç¢Hï, ©S¢ÜïU |¢è¼Ú Á¢¢ï Ï¢Hx¢}¢ ‰¢¢ ±ã çÝÜUH x¢²¢, Ï¢¢Î }¢ï´ Ý}¢ÜU ±¢H¢ ТÝè çÐH¢ çÎ²ï ¥¢ñÚ ÜUãï çÜU §S¢ï ¥Ï¢ Í¢Ú HïÁ¢¢§²ï ÆèÜU ã¢ïÁ¢¢²ïx¢¢ J Í¢Ú Á¢¢Ýï ÜïU ‰¢¢ïÇGè ÎïÚÏ¢¢Î ©S¢ï Á¢éH¢Ï¢ ã饢 ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚÝï Hx¢¢ J ç}¢~¢¢ï ! ¥¢ÐÜU¢ï »ïS¢¢ ã¢ïx¢¢ çÜU ²ã ±¢¼ ÐêÚè ã¢ï x¢²è HïçÜUÝ ±¢¼ ¥¢x¢ï ¥Ï¢ ¥¢Úãè ãñ J §S¢ ±¢¼ S¢ï Ÿ¢èãçÚ Ýï Ï¢ãé¼ ÜUè}¢¼è ©ÐÎïࢠçβ¢ ©S¢ Ï¢¢HÜU Ýï v²¢ çÜU²¢ J S¢¢ñÚ¢cÅî }¢ï´ S¢}¢è ÜU¢ Ï¢ãé¼ ±ëÿ¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ¶èÁ¢ÇG¢ (S¢}¢è) }¢ïæ ΢Ýï Ï¢ãé¼ ã¢ï¼ï ãñæ J ©Ý Î¢Ý¢ï´ ÜU¢ï Ó¢¢ïÇ¢ÈU‡¢è (»ÜU ç±à¢ï¯ ¶¢l Ð΢‰¢ü) }¢ï´ ç}¢H¢ çβ¢ Á¢¢² ¼¢ï ©S¢ÜU¢ S±¢Î 좃 Á¢¢¼¢ ãñ J ¶¢Ýï ÜU¢ ¶êÏ¢ ¥¢Ý‹Î ¥¢¼¢ ãñ HïçÜUÝ ÐïÅ }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ¥ÐÝ¢ Úæx¢ çζ¢¼è ãñ J ÐïÅ ÜïU |¢è¼Ú É}¢-É}¢ ÜU¢ Ýx¢¢Ú¢ Ï¢Á¢Ýï Hx¢¼¢ ãñ J ©S¢ Ï¢¢HÜUÝï |¢è §¼Ýè ¥ç{ÜU Ó¢¢ïÇ¢ÈUHè ¶¢Hè çÜU §S¢ çS‰¢ç¼ }¢ï´ ÐãéæÓ¢ x¢²¢ J ©S¢ï ²ã w²¢H Ýãè´ ¥¢²¢ çÜU §S¢ÜïU ¶¢Ýï S¢ï ²ã çS‰¢ç¼ ã¢ïx¢è J |¢ç±c² ÜUè çÓ¢‹¼è çÜU²ï ç±Ý¢ ¶¢¼¢ x¢²¢ J ¥Á¢è‡¢ü ã¢ï x¢²¢ J Ÿ¢èãçÚ ©S¢ï ¥ÓÀ¢ ÜUÚÜïU ÜUãï çÜU ãï |¢QUÁ¢Ý ! Á¢x¢¼ ÜïU Á¢è± §S¢ Ï¢¢HÜU ÜUè ¼Úã ¥¿¢¢Ýè ãñ J Á¢x¢¼ ÜïU

S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢ „æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

籯²¢ï´ }¢ï´ ¥¢Ý‹Î ¥¢¼¢ ãñ J ç±Ý Ðí²¢ïÁ¢Ý ÜïU 籯²¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï }¢ï´ ©¼¢Ú¼¢ Úã¼¢ ãñ J |¢çQU ÜïU }¢¢x¢ü S¢ï ãż¢ Á¢¢¼¢ ãñJ ÐãHï ©ÆÜUÚ S¢yS¢æx¢ }¢ï´ ¥¢Ýï ÜU¢ Ðí²¢à¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ïJ Á¢Ï¢ çÜU H¢ïx¢ ÜUã¼ï ãñ´ çÜU Á¢ËÎè ©Æ Ýãè´ Ð¢¼ï J ÜU¢ï§ü |¢è à¢é|¢ ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢Ýãêࢠã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ¥¢HS² ¥¢¼¢ ãñ J §¼Ýè Á¢x¢¼ ÜUè ¥Á¢è‡¢ü¼¢ ã¢ï x¢²è ãñ çÜU ÜUãÝï H¢²ÜU Ýãè´ J çÜUS¢è S¢ï ÐêÀ¢ çÜU ¥¢Ð ÜUÚèÏ¢ »ÜU }¢ãèÝï S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ Ýãè ¥¢ Úãï ãñ´ J ©S¢Ýï ÜU㢠çÜU ¼çÏ¢²¼ ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï x¢²è ‰¢èJ ¼¢ï 1 }¢ãèÝï ¼ÜU ¥¢çÈUS¢ |¢è Ýãè´ x¢²ï ã¢ïx¢ï J ¥¢çÈUS¢ ¼¢ï Ðíç¼çÎÝ Á¢¢¼¢ ãê¡ J ¼çÏ¢²¼ ¶Ú¢Ï¢ ã¢ïÝï ÐÚ Ðíç¼çÎÝ ¥¢çÈUS¢ Á¢¢¼¢ ãñ, HïçÜUÝ }¢æçÎÚ ¥¢Ýï }¢ï´ ÜUC ã¢ï¼¢ ãñ J ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU Á¢x¢¼ LÐè ¶èÁ¢‡¢¢ ÜïU ÈUH ©S¢Ýï ¥ç{ÜU ¶¢çH²ï ãñ J 籯²¢ï´ S¢ï Îx{¥‹¼:ÜUÚ‡¢ ±¢H¢ Á¢è± |¢çQU }¢ï´, |¢Á¢Ý }¢ï´, S¢ï±¢ }¢ï´, ࢢñ²ü Ýãè´ çζ¢ S¢ÜU¼¢ J §S¢}¢ï´ ±ã çÝSÐëã ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ÜUè α¢ v²¢ ãñ? ÜU¢ï§ü S¢Îìx¢éL ç}¢Hï ¥¢ñÚ ©S¢ÜïU }¢é¶ }¢ï´ ¥æx¢éHè Ç¢HÜUÚ ç±¯² LÐè ¶èÁ¢ÇG¢ ÜïU Ï¢èÁ¢ ÜU¢ï çÝÜU¢H Îï´ ¼¢ï ©S¢ÜU¢ Á¢è±Ý S¢é¶è ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J Á¢x¢¼ ÜïU Îꯇ¢ S¢ï Ï¢Ó¢ Á¢¢²ïx¢¢ J §S¢çH²ï S¢Îìx¢éL ÜUè à¢Ú‡¢ ¥±à² ڶݢ J • Ðí|¢é ÜUè HèH¢ ÜU˲¢‡¢ÜU¢Úè ãñ - „¢{é Ÿ¢èÚæx¢Î¢„ (x¢¢æ{èÝx¢Ú) »ÜU S¢}¢² ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ð{¢Úï J ݱ¢±¢S¢ }¢ï´ Ï¢ÇGè S¢|¢¢ çÜU²ï J ©S¢ S¢|¢¢ }¢ï´ |¢x¢±¢ÝÝï Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è S¢ï ÜU㢠çÜU ¥¢Ð »ÜU ÜUè¼üÝ S¢éÝ¢§²ï J S±¢}¢èÝï ÜU㢠çÜU ãï Ðí|¢é ¥¢ÐÜUè çS¢ÜU¢²¼ ±¢H¢ ÜUè¼üÝ S¢éÝ¢¼¢ ãê¡ J ©S¢ ÜUè¼üÝ ÜU¢ |¢¢±¢‰¢ü ²ã¢¡ çH¶ Ú㢠ãê¡ J ¥Ë²¢ ¥¢ï ÜU‹ãñ²¢, |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè ¼Úã (Ðï§üÁ¢ Ýæ. 17)

Á¢êÝ-2011 • 13


|¢x¢±¢Ý ÜUè ¥¢¿¢¢ }¢ï´ S¢é¶ - S¢¢æ.²¢ï. ÜU¢ïçÜUH¢Ï¢ãÝ (S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú) S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜïU 147 }¢ï´ ÔH¢ïÜU }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU S¢yS¢æx¢è }¢¢~¢ ¥ÐÝï ©l}¢ S¢ï Á¢¢ï |¢è {Ý¢ïТÁ¢ü¼ ÜUÚï´ ©S¢}¢ï´ S¢ï 10 ²¢ 20 Ðíç¼à¢¼ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢èÜëUc‡¢ ÜU¢ï ¥±à² ¥Ðü‡¢ ÜUÚï´ J ±è´S¢±¢æ |¢¢x¢ 100 }¢ï´ S¢ï 5 Lвï Îࢱ¢æ |¢¢x¢ 100 }¢ï´ S¢ï 10 Lвï J Á¢x¢¼ }¢ï´ Î¢ï ±S¼é »ïS¢è ãñ Á¢¢ï çÜU ÎêS¢Úï ÜU¢ï ÎïÝï ÐÚ Ï¢É¼è ãñ J çÁ¢S¢}¢ï´ Ð퉢}¢ ¼¢ï Î¢Ý ÎêS¢Ú¢ Ðíï}¢ J Î¢Ý ¼‰¢¢ Ðíï}¢ ¥¢ÐS¢ }¢ï´ Hï - Îï ÜUÚÝï S¢ï ¥ç{ÜU¢ç{ÜU Ϣɼ¢ ãñ J Ý ÎïÝï S¢ï ͢ż¢ ãñ J §S¢çH²ï ²ï ΢ïÝ¢ï ±S¼é ÜU¢ï »ÜU ÎêS¢Úï ÜU¢ï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ }¢ï´ S¢æÜU¢ïÓ¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ©œ¢}¢ òçQU ÜïU S¢¢‰¢ Ðíï}¢ ¼‰¢¢ S¢éТ~¢ ÜU¢ï Î¢Ý ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢}¢² }¢ï´ Hè´Ï¢Çè x¢¢¡± ÜïU ТS¢ ±¢Hï}¢ÜU¢ x¢¢¡± }¢ï´ S¢¢ï}¢¢ï ÜU‡¢Ï¢è Ý¢}¢ÜU¢ »ÜU x¢ÚèÏ¢ S¢yS¢æx¢è Úã¼¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜïU ªÐÚ Ï¢ãé¼ ÜUÁ¢ü ‰¢¢ J ¥ÐÝ¢ Í¢Ú À¢ïÇGÜUÚ çÝÜUH ÐÇG¢ J ÜU¢çƲ¢±¢Ç ÜïU Ó¢¢ïÚ±¢Ç Ý¢}¢ÜU x¢¢¡± }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ ÚãÝï Hx¢¢ J ±ã¢¡ ÐÚ ©S¢Ýï ©{¢Ú }¢ï´ »ÜU |¢ñ´S¢ Hè J ©S¢ |¢ñ´S¢ ÜïU Îê{S¢ï 20 çÜU. Í¢è ¼ñ²¢Ú ÜUÚÜïU x¢ÉÇ¢ Ï¢ïÓ¢Ýï x¢²¢ J ©S¢ S¢}¢² }¢ã¢Ú¢Á¢ x¢ÉÇ¢ }¢ï´ ãè ‰¢ï ¥¢ñÚ S¢¢{饢ïæ ÜU¢ï ÚS¢¢ï§ü }¢ï´ HÇìÇê ç¶H¢ Úãï ‰¢ï J ©S¢è S¢}¢² ±ã ÜU‡¢Ï¢è ÐÅïH }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝï x¢²¢ J ©S¢ÜïU }¢Ý }¢ï´ ã饢 çÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ ²çÎ ã}¢ï´ S¢æ¼¢ï ÜUè ÚS¢¢ï§ü ÜïU çH²ï ¥¢¿¢¢ ÜUÚï´ ¼¢ï }¢ñ´¥ÐÝï S¢¢‰¢ H¢²¢ 20 çÜU. Í¢è ÚS¢¢ï§ü }¢ï´ Îï Îêæ J »ïS¢¢ ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÜïU ãÚÁ¢è ÆPUÚ S¢ï ÜU㢠ãÚÁ¢è ÆPUÚ }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢ï ÜUãï çÜU ±ã ÜU‡¢Ï¢è ÚS¢¢ï§ü ÎïÝ¢ Ó¢¢ã¼¢ ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠çÜU ÆPUÚ ? ±ã Ï¢ãé¼ x¢ÚèÏ¢ ãñ Í¢è Ï¢ï´Ó¢ÜUÚ ¥ÐÝ¢ ÜU¢}¢ Ó¢H¢¼¢ ãñ J ©S¢ÜUè ÚS¢¢ï§ü HïÝ¢ ÆèÜU Ýãè´ ãñ J ©S¢è S¢}¢² S¢¢ï}¢¢ ÐÅïH Ýï ÜUã¢, ãï }¢ã¢Ú¢Á¢ ! ã}¢¢Ú¢ S¢¢æS¢¢çÚÜU ò±ã¢Ú Á¢ñS¢ï ¼ñS¢ï Ó¢H¼¢ ãñ, }¢ñ´ ¼¢ï S¢æ¼¢ï ÜU¢ï ÚS¢¢ï§ü ÜUڢݢ Ó¢¢ã¼¢ ãê¡ J S¢¢²Î ©S¢ ¥ó¢ ÜïU ¶¢Ýï S¢ï ¥¢ñÚ ¥¢ÐÜUè ÜëUТ S¢ï }¢ñ´ S¢é¶è²¢ ã¢ï Á¢¢ª¡ J §S¢çH²ï ¥¢Ð }¢ïÚè

|¢çQU S¢é{¢ ÚS¢¢ï§ü Hï HèçÁ¢²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ©S¢ÜUè §S¢ ÐíÜU¢Ú ÜUè |¢¢±Ý¢ Îï¶ÜUÚ ÎêS¢Úï çÎÝ Í¢è }¢æx¢±¢ÜUÚ S¢æ¼¢ï ÜU¢ï |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ±¢²¢ J S¢¢ï}¢¢ ÐÅïH ¼¢ï ¶¢Hè Ï¢¼üÝ HïÜUÚ Í¢Ú ÐãéæÓ¢¢ J ±ã¢¡ ÐÚ Ï¢ÓÓ¢ï |¢ê¶ï ©S¢ÜUè Ðí¼èÿ¢¢ ÜUÚ Úãï ‰¢ï J ÜUÁ¢ü HïÝï ±¢Hï |¢è ¥¢²ï, HïçÜUÝ S¢}¢Û¢¢ÜUÚ ±¢ÐS¢ ÜUÚ çβ¢ J Ðí|¢é ÜUè §ÓÀ¢ S¢ï ±ã¢¡ ÜïU çÜUS¢è ÐÅïH Ýï ¥ÐÝè Á¢}¢èÝ Ï¢Å¢§ü ÐÚ Îï çβ¢ ¥¢ñÚ §¼Ýè S¢é‹ÎÚ ÈUS¢H ãé§ü çÜU ©S¢S¢ï S¢|¢è ÜUÁ¢ü |¢Ú çβ¢ ¥¢ñÚ ÜéUÀ Á¢}¢èÝ |¢è ¶ÚèÎ Hè J ¥Ï¢ ±ã çÎÝ-ÎêÝ¢ Ú¢¼ Ó¢¢ñ x¢éÝ¢ Ï¢ÉÝï Hx¢¢ J ¥ÐÝï }¢Ý }¢ï´ S¢æÜUËÐ çÜU²¢ çÜU ¥Ï¢ }¢ñ´ Á¢¢ï |¢è ÐéL¯¢‰¢ü ÜUÚÝï S¢ï Ðí¢# ÜULæx¢¢ ©S¢}¢ï´ S¢ï 10 ²¢ ±èS¢ Ðíç¼à¢¼ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï |¢ï´Å }¢ï´ Îï¼¢ Úãê¡x¢¢ J ÜUÚ¢ïÇG Ðç¼ ãÁ¢¢Ú Lвï ÜU¢ Î¢Ý ÜUÚï ©S¢ÜUè ¥Ðïÿ¢¢ x¢ÚèÏ¢ 100 Lвï ÜU¢ Î¢Ý ÜUÚï ±ã Ÿ¢ïD ãñ J ΢Ý{Ý S¢ï S¢éࢢïç|¢¼ ã¢ï¼¢ ãñ J Î¢Ý S¢ï {Ý ÜUè à¢éçh ã¢ï¼è ãñ J Á¢¢ï x¢ëãS‰¢ ¥ÐÝè ÜU}¢¢§ü }¢ï´ S¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU çH²ï Î¢Ý |¢ï´Å çÝÜU¢H¼¢ ãñ ±ã S¢Î¢ S¢é¶è Úã¼¢ ãñ J §S¢S¢ï {Ý |¢è Ðç±~¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ãçÚHèH¢}¢ë¼ }¢ï´ çH¶¢ ãñ ТÐÝéæ }¢êH S¢Îñ± H¢ï|¢ Àï, À¢ÐLæ {¢ÚÜU Á¢ï}¢ }¢¢ï|¢ J H¢ï|¢ ¼‡¢éæ Îíò ÜéU}¢¢x¢ïü Á¢¢², Ó¢¢ïÚ¢çxÝ ÜïU |¢êÐ ÜUÓ¢ïÚè ¶¢² JJ Á¢¢ï òçQU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ |¢¢x¢ Ýãè´ çÝÜU¢H¼¢ Í¢Ú }¢ï´ ²¢ ¥ÐÝï òçQUx¢¼ Á¢è±Ý }¢ï´ ©Ð²¢ïx¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ÜïU Á¢è±Ý }¢ï´ ÎçÚÎí¼¢ ¥¢¼è J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ ÜU¢ï S¢é΢}¢¢ Ýï ¼èÝ }¢éÆè Ó¢¢±H ¥Ðü‡¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ¼èÝ H¢ïÜU ÜU¢ S±¢}¢è Ϣݢ çβ¢ J §S¢çH²ï Ðíy²ïÜU òçQU ÜïU Á¢è±Ý }¢ï´ Ðíï}¢ ¥¢ñÚ Î¢Ý ÜU¢ Ï¢ÇG¢ }¢ãy± ãñ J

Á¢êÝ-2011 • 14


• Îï¶¢ï´ ç±Ó¢¢Ú }¢ï´ ãè Ý ÚãÁ¢¢æ² - S¢¢æ.²¢ï. x¢è¼¢Ï¢¢ ¼‰¢¢ ¥¢ÝæÎèÏ¢¢ (ç±Ú}¢x¢¢}¢) Úï¼è }¢ï´ ¶ï¼è ? ¥S¢æ|¢± ¥¢x¢ }¢ï´ à¢è¼H¼¢ ? ¥S¢æ|¢± Ð΢‰¢ü }¢ï´ S¢é¶ ? ¥S¢æ|¢± S¢æS¢¢Ú }¢ï´ ࢢE¼ S¢é¶ ? ¥S¢æ|¢± ࢢE¼ S¢é¶ ¼¢ï |¢x¢±¢Ý }¢ï´ ãñ J §S¢ S¢é¶ ÜUè Ðí¢ç# ÜïU çH²ï Ó¢¼éÚ çS¢²¢Ú ÜUè ¼Úã ΢ñÇGÝ¢ ÐÇGïx¢¢ J ²çÎ ç±Ó¢¢Ú }¢ï´ Úãï´x¢ï ¼¢ï Á¢è±Ý Ðꇢü ã¢ïÁ¢¢²ïx¢¢ J »ÜU ç±à¢¢H Á¢æx¢H ‰¢¢ J Á¢æx¢H }¢ï´ ¥ÝïÜU ÐíÜU¢Ú ÜïU Á¢è± Á¢æ¼é Úã¼ï ‰¢ï J Ï¢ÇGè ࢢæç¼ ÜU¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ ‰¢¢ J çÜUS¢è S¢ï ÜU¢ï§ü ±ñÚ Ýãè´ J »ÜU çÎÝ ©S¢ Á¢æx¢H }¢ï´ ¥Ó¢¢ÝÜU ¥¢x¢ Hx¢ x¢§ü J S¢|¢è ¥¢ÜéUH ò¢ÜéUH ã¢ï x¢²ï J S¢|¢è çÝçp¼ ÜUÚÜïU »ÜU S¢¢‰¢ Á¢æx¢H ÜïU Ú¢Á¢¢ ôS¢ã ÜïU ТS¢ x¢²ï J çÁ¢S¢ çÎࢢ S¢ï Á¢¢ï ¥¢¼¢ ±ã Ú¢Á¢¢ ÜU¢ï ²ã S¢}¢¢Ó¢¢Ú Îï¼¢ çÜU ©S¢ çÎࢢ }¢ï´ Á¢¢Ýï H¢²ÜU Ýãè´ ãñ J S¢|¢è ç±Ó¢¢Ú }¢xÝ ‰¢ï çÜU çÜUS¢ çÎࢢ }¢ï´ Á¢¢æ²ï çÜU Ðí¢‡¢ ÜUè Úÿ¢¢ ã¢ï J ©S¢è S¢}¢² »ÜU Ó¢¼éÚ çS¢²¢Ú Ï¢¢ïH¢ çÜU ÜUÚ¢ïÇ }¢¼ ÜUÇÜUÇè H¢¶ }¢¼ HǶÇè J S¢¢ñ´ }¢¼ S¢ÇS¢Çè »ÜU }¢¼¼ï ¥¢ÐÇè J Îï ©|¢¢ }¢¢x¢ïü H¢ÐÇGè J S¢|¢è ç±Ó¢¢Ú ÜUÚ¼ï ãè Úãï çÜU ±ã Ó¢¼éÚ Ÿ¢ëæx¢¢H çÜUS¢è »ÜU çÎࢢ }¢ï´ |¢¢x¢ çÝÜUH¢ J §S¢ ¼Ú㠱㠥¢y}¢ ç±E¢S¢ ¼‰¢¢ ÐéL¯ Ðí²Õ ÜïU ÜU¢Ú‡¢ Ï¢Ó¢ x¢²¢ J ¥‹² S¢|¢è Ó¢Ó¢¢ü ç±Ó¢¢Ú‡¢¢ ÜUÚÝï }¢ï´ ¥ÐÝï S¢}¢² x¢±¢æ çÎ²ï ¥¢ñÚ Á¢H ÜïU ¶¢ÜU ã¢ï x¢²ï J ©ÐÚ¢ïQU ÐæçQU ÜU¢ S¢¢Ú ²ã ãñ çÜU çÁ¢S¢ ¼Úã çS¢²¢Ú çÜUS¢è ÜïU ç݇¢ü² ÜUè Ðíç¼ÿ¢¢ çÜU²ï ç±Ý¢ ¥ÐÝï ç݇¢ü² ÜU¢ï ¥x¢í¼¢ çβ¢ ¥¢ñÚ ÐçÚ‡¢¢}¢ S±LРϢӢ x¢²¢ J §S¢è ¼Úã Ðíy²ïÜU }¢Ýéc² ¥Hx¢-¥Hx¢ ç±Ó¢¢Ú¢ï´ }¢ï´ Úã Á¢¢¼¢ ãñ, §S¢ ¼ÚÈU Á¢¢æ² çÜU ©S¢ ¼ÚÈU Á¢¢æ² J §S¢

S¢æÐí΢² }¢ï´ ¥ÓÀ¢ çÜU ©S¢ S¢æÐí΢² }¢ï´ ¥ÓÀ¢ J §S¢ ¼Úã }¢ï´ ç݇¢ü² S¢ãè´ Ýãè ã¢ï Т¼¢ ¥¢ñÚ ÐçÚ‡¢¢}¢ ¶Ú¢Ï¢ ¥¢¼¢ ãñ J ã}¢ï´ »ÜU ¥ÓÀ¢ }¢¢x¢ü ç}¢H¢ ãñ J »ÜU ¥ÓÀè çÎࢢ ç}¢Hè ãñ, »ÜU Ðꇢü ÐéL¯¢ïœ¢}¢ ç}¢Hï ãñ, »ÜU }¢¢~¢ }¢êH S¢æÐí΢² ¼‰¢¢ }¢êH x¢¢Îè S¢æS‰¢¢Ý ç}¢H¢ ãñ ¥± §S¢ï À¢ïÇGÜUÚ ¥‹²~¢ |¢ÅÜUÝï S¢ï Ÿ¢ï²-Ðíï² Î¢ïÝ¢ï Ó¢H¢ Á¢¢²ïx¢¢ J }¢¢~¢ »ÜU ãè Hÿ² Ú¶ÜUÚ ©S¢è ¼ÚÈU ΢ñÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢Ï¢ ã}¢ï´ Ðꇢü ÐéL¯¢ïœ¢}¢ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ç}¢Hï ãñ´ ¼¢ï ¥‹² ¼ÚÈU }¢Ý Hx¢¢Ýï ÜUè v²¢ Á¢LÚ¼ J Á¢Ï¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè ¼ÚÈU »ÜU Ðx¢ ¥¢x¢ï Á¢¢²ï´x¢ï ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ¥¢Ð ÜUè ¼ÚÈU »ÜU ãÁ¢¢Ú Ðx¢ ¥¢x¢ï ¥¢²ï´x¢ï J y²¢Ú ãñ ÎïÝ¢Ú, HïÝ¢Ú ÜUè ¶¢}¢è, ˲¢ï }¢ê<¼, ˲¢ï }¢ê<¼, ˲¢ï }¢ê<¼ J |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢ê<¼ Á¢è± }¢¢~¢ ÜU¢ ÜU˲¢‡¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥ÿ¢Ú{¢}¢ S¢ï ¥¢²è ãñ J ±ã }¢ê<¼ S¢±ü S¢é¶ ÎïÝï ÜïU çH²ï ²ã¢¡ ¥¢§ü ãñ HïçÜUÝ ÜU¢ï§ü HïÝï ±¢H¢ Ýãè´ ãñ J ±ã §S¢ çH²ï çÜU |¢QU ¥¢ñÚ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ï¢èÓ¢ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢æ¼ ãñ ±ï ¥¢Á¢ ÜU}¢ ã¢ï¼ï Á¢¢ Úãï ãñ´, §S¢ çH²ï }¢éQU¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï çH¶¢ ãñ çÜU S¢é¶Î¢²ÜU Úï S¢¢Ó¢¢ S¢æ¼ Ý¢ï S¢æx¢, S¢æ¼ S¢}¢¢x¢}¢ ÜUèçÁ¢²ï J “à¢é|¢S² à¢è{í}¢ì” à¢é|¢ ÜU¢²ü }¢ï´ ç±H}Ï¢ v²¢ï´ J à¢é|¢ ÜU¢²ü ÜU¢ ¥¢Úæ|¢ ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ Ðí¢# ÜUÚ HïÝè Ó¢¢çã²ï §S¢è }¢ï´ ÜU˲¢‡¢ ãñ J • Ï¢ãÝ ÜU¢ï }¢éçQU ÜU¢ ©ÐÎïࢠ- ÜU¢Àè²¢ LÐHÏ¢ãÝ ÜæUÓ¢ÝH¢H (H釢¢±¢Ç¢) S±¢}¢è }¢éQU¢ÝæÎ ÜïU Ðê±¢üŸ¢}¢ ÜUè Ï¢ãÝ {ÝÏ¢¢§ü ‰¢è J ©‹ãï ¥ÐÝï |¢¢§ü S¢ï ¶êÏ¢ Ðíï}¢ ‰¢¢ J Á¢Ï¢ ¼ÜU |¢¢§ü ÜU¢ï »ÜUÏ¢¢Ú Ýãè´ Îï¶ï´ ¼Ï¢ ¼ÜU Тx¢H Á¢ñS¢ï ã¢ï Á¢¢¼è ‰¢è J Á¢Ï¢ |¢¢§üÝï S¢æS¢¢Ú ÜU¢ y²¢x¢ çÜU²¢ ¼Ï¢ ±ï ¥ÐÝï ÜU¢ï ç±Ý¢ Ðæ¶ ÜUè Ðÿ¢è Á¢ñS¢¢ ¥S¢ã¢² ¥Ýé|¢± ÜUÚÝï Hx¢è J

Á¢êÝ-2011 • 15


|¢¢§ü S¢ï ç}¢HÝï ÜïU çH²ï ©ÝÜUè ¥‹¼Ú¢y}¢¢ ¼ÚS¢¼è Úã¼è J y²¢x¢¢Ÿ¢}¢, S¢ï ±¢ÐS¢ Hï Á¢¢Ýï ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ðí²¢S¢ ÜUèJ HïçÜUÝ S±¢}¢è ¼¢ï ±ñÚ¢x² ÜUè }¢ê<¼ ‰¢ï J {ÝÏ¢¢§ü »ÜU Ï¢¢Ú x¢ÉÐéÚ ¥¢²è J ΢΢ ¶¢Ó¢Ú ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ±ï Ú¢}¢ ÜU‰¢¢ ÜUÚ Úãè ‰¢è J §¼Ýè S¢é‹ÎÚ ÜU‰¢¢ S¢éÝÜUÚ }¢éQU¢Ý‹Î S±¢}¢èÝï ¥ÐÝï çà¢c² ࢼ¢ÝæÎÁ¢è S¢ï ÐêÀ¢ çÜU §¼Ýè S¢é‹ÎÚ Ú¢}¢ÜU‰¢¢ ÜU¢ñÝ ÜUÚ Ú㢠ãñ J ¼Ï¢ çà¢c²Ýï Ï¢¼¢²¢ çÜU {ÝÏ¢¢§ü ÜUÚ Úãè ãñ J ²ã S¢éݼï ãè S±¢}¢èÝï ÜU㢠§‹ãïæ ²ã¢¡ S¢ï Á¢ËÎè ãÅ¢ ΢ï J {ÝÏ¢¢§ü ¥ÐÝï |¢¢§ü ÜU¢ï ±¢ÐS¢ Hï Á¢¢Ýï ÜïU çH²ï ¥ÝïÜU¢ï´ Ðí²¢S¢ ÜUè Á¢Ï¢ S¢ÈUH¼¢ Ýãè´ ç}¢Hè ¼¢ï S±²æ y²¢x¢è ã¢ïÝï ÜU¢ çÝp² ÜUÚHè J ²ã ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÜïU {ÝÏ¢¢§ü »ÜU çÎÝ Ÿ¢èãçÚ ÜïU ТS¢ ¥¢ÜUÚ çݱïÎÝ ÜUÚÝï Hx¢è çÜU “}¢ñ´ ¥ÐÝ¢ ¥¢y²ç‹¼ÜU ÜU˲¢‡¢ Ó¢¢ã¼è ãêæ” §S¢çH²ï ¥¢Ð }¢éQU¢Ý‹Î S±¢}¢è S¢ï ÜUãï´ çÜU ±ï }¢éÛ¢ï ©ÐÎïࢠÜUÚï´, ±ï Á¢ñS¢¢ ÜUãï´x¢ï ±ñS¢¢ }¢ñ´ ÜUÚÝï ÜU¢ï ¼ñ²¢Ú ãê¡ J ©ÝÜUè ±¢‡¢è S¢éÝÝï ÜUè }¢ïÚè ©yÜUÅ §ÓÀ¢ ãñ J Ÿ¢èãçÚÝï ÜU㢠çÜU ã}¢¢Úï S¢æ¼ ›è S¢ï Ï¢¢¼ Ýãè´ ÜUÚ¼ï ²ã }¢ïÚè ¥¢¿¢¢ ãñ çÈUÚ |¢è ¥¢ÐÜïU ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ Š²¢Ý ÎïÜUÚ ©‹ãï´ ¥¢¿¢¢ ÜULæx¢¢ çÜU ±ï ¥¢ÐÜU¢ï ©ÐÎïࢠÜUÚï´J HïçÜUÝ çÁ¢S¢ S‰¢¢Ý ÐÚ ã}¢ ÜUãï´ ©S¢è S‰¢¢Ý ÐÚ ÐÚÎï ÜïU ÐèÀï S¢ï ±ï ©ÐÎïࢠÜUÚï´x¢ï J Á¢Ï¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï }¢éQU¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ï {ÝÏ¢¢§ü ÜU¢ï ©ÐÎïࢠÎïÝï ÜUè Ï¢¢¼ çÜU²¢ ¼¢ï ©‹ã¢ïæÝï }¢Ý¢ÜUÚ çβ¢ ¥¢ñÚ ÜU㢠çÜU }¢ñ´ ¥¢ÐÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ©ÌæÍ¢Ý Ýãè´ ÜUÚ¼¢ HïçÜUÝ S¢¢ÿ¢¢¼ì ©ÐÎïࢠÜUè Á¢x¢ã }¢ñ´ Ó¢¢Ú ÐÎ çH¶ÜUÚ ¥¢ÐÜU¢ï Îï¼¢ ãê¡, ¥¢Ð ©‹ãï´ Îï ÎèçÁ¢²ï ©S¢è }¢ï´ ©ÝÜïU ²¢ïx² ©ÐÎïࢠS¢}¢¢²¢ Úãïx¢¢ J Ÿ¢èãçÚ Ï¢ãé¼ ÐíS¢ó¢ ãé²ï J ²ã »ÜU »ï¼¢çãS¢ÜU Í¢ÅÝ¢ ‰¢è J S±¢}¢è ¥{¢ïçÝ<ÎC Ó¢¢Ú ÐÎ §S¢ ¼Úã çH¶ï J }¢¢ïãÝ Ýï x¢}¢±¢Ýï §ÓÀ¢ï }¢¢ÝéÝè, y²¢x¢¢ï S¢±ïü Á¢éÅè }¢ÝÝè ÅïÜU Á¢¢ï J

Ðç¼±í¼¢Ý¢ï {}¢ü ¥Ó¢H ÜUÚè ТHÁ¢¢ï, ãçÚÓ¢Ú‡¢ï ÚãïÁ¢¢ï ¥Ï¢H¢ ‰¢§ü ÀïÜU Á¢¢ï J S¢¢æ|¢Ç Ï¢ïÝè ãçÚ çÚÛ²¢Ýè Úè¼Çè, }¢¢ïãÝ ±ÚÝï }¢¢Ý S¢æx¢¢‰¢ï ±ïÚ Á¢¢ï J S¢¢{Ý S¢±ïü }¢¢Ý Ï¢x¢¢Çï ÐH 籯ï Á¢ï² |¢Çè²éæ вࢢÜUÚ}¢¢æ ¥¢ñÚ Û¢ïÚÝ¢ï JJ çÜU¼Ý¢ S¢éÎæÚ ©ÐÎïࢠJ çÜU¼Ýè }¢{éÚ ±¢‡¢è S¢ï |¢¢§ü Ýï ¥ÐÝè Ï¢ãïÝ ÜU¢ï ÜUè¼üÝ m¢Ú¢ ©ÐçÎC çÜU²¢ §S¢S¢ï Ðíy²ïÜU }¢¢Ý± ÜïU Nβ ÜïU ¼¢Ú Û¢æÜëU¼ ã¢ï Á¢¢² §S¢ ¼Úã ÜUè à¢ÏÎ¢ï´ }¢ï´ ¼ïÁ¢çS±¼¢ ãñ J • ¥}¢ë¼Ï¢¢ (Ï¢¢Á¢Ú¢ ÜïU çÐS¢¢Ý±¢Hè) - Á¢¢ÝÜUè Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ÐÅïH (Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢) |¢x¢±¢Ý |¢¢±Ý¢ ÜïU |¢ê¶ï ãñ´ J S¢é΢}¢¢ ÜU¢ ¼æÎéH, ç±ÎéÚÁ¢è ÜUè |¢¢æÁ¢è, ç±ÎéÚÁ¢è ÜïU ÜïUHï ÜU¢ çÀHÜU¢ ¼‰¢¢ ÜUÚ}¢¢Ï¢¢§ü ÜUè ç¶Ó¢Çè çÁ¢S¢ ¼Úã ¥‹²~¢ ÐíçS¢h ãñ ÆèÜU ©S¢è ¼Úã S¢yS¢æx¢ }¢ï´ H¢æ{‡¢Á¢ ÜUè ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ÜU¢ çÐS¢¢Ý ÐíçS¢h ãñ J ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ¼‰¢¢ ©ÝÜïU Ðç¼ ÜU¢ Ÿ¢èãçÚ ÜïU S¢¢‰¢ ¥S¢¢{¢Ú‡¢ Ðíï}¢ ‰¢¢ J »ÜU Ï¢¢Ú Т¯üÎ Çéæx¢ÚÁ¢è ÜïU S¢¢‰¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ H¢æ{‡¢Á¢ x¢¢¡± }¢ï´ Á¢¢ Úãï ‰¢ï ©ÝÜïU }¢Ý }¢ï´ ã饢 çÜU ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ÜU¢ï Îà¢üÝ ÎïÝï Ó¢Hï J ©S¢ÜïU ²ã¢¡ x¢²ï ¼¢ï ©S¢Ýï LÜUÝï ÜïU çH²ï ¶êÏ¢ ¥¢x¢íã çÜU²¢ J HïçÜUÝ }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠çÜU ¥¢Á¢ LÜUÝï ÜU¢ S¢}¢² Ýãè´ ãñ, ÐéÝ: ¥¢²ï´x¢ï ¼¢ï ¥±à² LÜïU´x¢ï J ©S¢ S¢}¢² ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ÜUè }¢é¶¢ÜëUç¼ Îï¶ÜUÚ ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝï Hx¢ï çÜU §S¢ÜU¢ï Ý¢Ú¢Á¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý S±¼æ~¢ ã¢ï¼ï ãé²ï |¢è |¢QU ÜïU ¥¢{èÝ ãñ J x¢¢¡± S¢ï Ï¢¢ãÚ Á¢¢ Úãï ‰¢ï J Ú¢S¼ï }¢ï´ ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ÜU¢ ¶ï¼ ¥¢²¢ ±ãè´ ÐÚ ±ëÿ¢ ÜïU ÝèÓ¢ï LÜïU J Ý¢ñÜUÚ ¥¢ÜUÚ ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü S¢ï ÜU㢠çÜU Ÿ¢èãçÚ ¶ï¼ }¢ï´ LÜïU ãñ´ J ²ã S¢éÝÝï ÜïU Ï¢¢Î ©S¢ÜïU ¥¢ÝæÎ ÜUè S¢è}¢¢ Ý Úãè J ±ã ç±Ó¢¢Ú ÜUÚÝï Hx¢è çÜU ¥Ï¢ Ðí|¢é ÜU¢ï S¢ê²¢ïüβ S¢ï ÐãHï Á¢¢Ýï Ýãè´ Îêæx¢è J

Á¢êÝ-2011 • 16


ݢݢ ç±{|¢¢ïÁ¢Ý ¼ñ²¢Ú ÜUÚÜïU |¢è¼Ú à¢PUÚ HïÝï x¢²è HïçÜUÝ à¢PUÚ ÜUè ã¢æÇè ¼‰¢¢ Ï¢¢Á¢Ú¢ ÜïU ¥¢æÅï ÜUè ã¢æÇè Ï¢x¢H }¢ï´ ‰¢è ΢ïÝ¢ï ÜU¢ S¢ÈïUÎ ÜUHÚ ±ï Ï¢¢Á¢Úï ÜUè ¥¢æÅï ±¢Hè ã¢æÇè S¢|¢è |¢¢ïÁ¢Ý S¢¢}¢x¢íè ÜïU S¢¢‰¢ ΢ñÚè }¢ï´ Ú¶Hè´J ©{Ú Ÿ¢èãçÚ |¢è ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ÜUè Ú¢ã Îï¶ÜUÚ Ï¢ñÆï ‰¢ï J Ÿ¢èãçÚ ¼‰¢¢ Çéæx¢ÚÁ¢è |¢QU ΢ïÝ¢ï ¶êÏ¢ |¢ê¶ï ‰¢ï J ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü Á²¢ñ´ ±ã¢¡ Ðãé¡Ó¢è y²¢ñ´ }¢ã¢Ú¢Á¢ ΢ñÚè }¢ï´ S¢ï |¢¢ïÁ¢Ý çÝÜU¢HÜUÚ ¶¢Ýï Hx¢ï J ¼S¢Hè }¢ï´ ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü Îê{Îè´ ©S¢ÜïU S¢¢‰¢ }¢ï´ ã¢æÇè }¢ï´ S¢ï »ÜU ¥æÁ¢éÚè Ï¢¢Á¢Úè ÜU¢ ¥¢æÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¼S¢Hè }¢ïæ Ç¢Hè J §S¢è ¼Úã Çéæx¢ÚÁ¢è ÜïU ¼S¢Hï }¢ï´ Ç¢Hè J }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼¢ï Ðíï}¢ ÜïU ±à¢ }¢ï´ ¶¢Ýï Hx¢ï HïçÜUÝ Çéæx¢ÚÁ¢è |¢QU ÜU¢ï x¢Hï }¢ï´ ÈæUS¢Ýï Hx¢¢ ±ï ТÝè }¢¢æx¢Ýï Hx¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï §à¢¢Ú¢ çÜU²¢ çÈUÚ |¢è ±ï ТÝè }¢¢æx¢ÜUÚ ÐèÝï Hx¢ï J ¥}¢ë¼Ï¢¢æ Ýï ÜU㢠çÜU Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï x¢Hï }¢ï´ Ýãè´ ÈUS¢Ú㢠ãñ ¥¢ÐÜU¢ï v²¢ï´ ÈæUS¢ Ú㢠ãñ, ¼Ï¢ Çéæx¢ÚÁ¢èÝï

ÜU㢠Îê{}¢ï´ Ï¢¢Á¢Úè ÜïU ¥¢æÅï ÜUè x¢æ{¥¢ Úãè ãñ J ¥}¢ë¼Ï¢¢§üÝï ã¢æÇè ÜU¢ï Îﶢ¼¢ï ©‹ãï w²¢H ¥¢²¢ çÜU ²ã ã}¢¢Úè |¢êH S¢ï à¢PUÚ ÜUè Á¢x¢ã Ï¢¢Á¢Úè ÜU¢ çÐS¢¢Ý ¥¢x¢²¢ ãñ J ¥Ï¢ ±ï Îé:¶è ã¢ïÝï Hx¢è çÜU ²ã }¢ñÝï v²¢ çÜU²¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ }¢ñ´ ¥æ{ïÚï }¢ï´ à¢PUÚ ÜUè Á¢x¢ã çÐS¢¢Ý Hï¼è ¥¢§ü J Ðí|¢é ¼¢ï ÜéUÀ Ýãè´ Ï¢¢ïHï J HïçÜUÝ ¥}¢ë¼Ï¢¢§ü ¼¢ï ç±H¢Ð ÜUÚÜïU Ú¢ïÝï Hx¢è J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ÜU㢠¥}¢ë¼ ÜU¢ñÝ ÜUã¼¢ ãñ çÜU à¢PUÚ Ýãè´ ãñ Ï¢¢Á¢Úè ÜU¢ ÜUÓÓ¢¢ çÐS¢¢Ý ãñ J ¥}¢ë¼ Á¢ñS¢¢ §S¢}¢ï´ S±¢Î ãñ J ã}¢ |¢¢ïÁ¢Ý Ýãè´ ÜUÚ¼ï ã}¢ Ðíï}¢ ÜïU |¢ê¶ï ãñ´ J ã}¢ |¢¢±Ý¢ ÜïU |¢ê¶ï ãñ´ J ¥¢Ð Á¢¢ï ÜéUÀ ã}¢ï´ ç¶H¢§ü ãñ ±ã Ï¢ír¢¢çÎÜU ÜU¢ï ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ãñ J §S¢ ¼Úã ¥}¢ë¼|¢¢§ü Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ï ²‰¢¢‰¢ü LÐ }¢ï´ S¢}¢Û¢ÜUÚ ¥Ý‹² |¢çQU ÜUè ‰¢è J ©ÝÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ Ðí¢# ÜUè ‰¢è J

S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢ (¥Ýé. Ðï§üÁ¢ Ýæ. 8 S¢ï ¥¢x¢) 㢉¢ ÜUÚÜïU ÜUã¼ï ãñ - |¢x¢±¢Ý ¼êæ §S¢ à¢ÏÎ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ¼é}ã¢Úè §¼Ýè ©}¢í ã¢ïx¢²è ¼é}ãï ÜU¢ï§ü ¥ÐÝè ÜU‹²¢ Ýãè´ ¥¢ñÚ |¢QU ÜïU Ï¢èÓ¢ }¢ï´ »ïv² |¢¢± Ðíx¢Å ã¢ï¼¢ ãñ J §S¢}¢ï´ çβ¢ J §S¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ã ãñ çÜU ¼é}ã¢Úï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï§ü ¼éæÜU¢Ú à¢ÏÎ ¼¢ï Ï¢ÇGè ¥¢y}¢è²¼¢ }¢ï´ Ðíx¢Å ã¢ï¼¢ ãñ J ÎêS¢Úï ãñ´ J §S¢çH²ï ¼êæ ÜéæU±¢Ú¢ Úã x¢²¢ J ¼é}ã¢Úï ÐñÚ ÐÚ Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ |¢è |¢¢± ±ñS¢¢ ãè ‰¢¢ J ¥¢Ë²¢ ¥¢ï H¢¶¢ï H¢ïx¢ çx¢Ú¼ï ãñ´ çÈUÚ |¢è ¼é}ãï´ ÜU¢ï§ü ÜU‹²¢ Ýãè´ çβ¢J ÜU‹ãñ²¢ J ¼é}¢ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ }¢ïÚï }¢Ý }¢ï´ »ÜU à¢æÜU¢ ã¢ï¼è ãñ J ¼¢ï ¥Ï¢ }¢ïÚ¢ ¥¢æÓ¢H v²¢ï´ ÐÜUÇG Úãï ã¢ï J }¢ïÚ¢ ÐÌé À¢ïÇG Îï J ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU ¼é}ã¢Úï }¢¢æ-Ï¢¢Ð, Ý‹Î-²à¢¢ï΢ ΢ïÝ¢ï x¢¢ïÚï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï S±¢}¢èÝï §S¢ ¼Úã 㢉¢ Ϣɢ²¢ çÜU ãñ, ¼êæ v²¢ï´ ÜU¢H¢ ã¢ï x¢²¢ J ²ãè }¢ïÚï }¢Ý }¢ï´ à¢æÜU¢ ãñ J ÐêÚè S¢|¢¢ ãæS¢Ýï Hx¢è J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU §S¢ ¼Úã ÜïU S¢¢çy±ÜU ÎêS¢Úè Ï¢¢¼ ²ã çÜU ¼é}ã¢Úï }¢¢¡-Ï¢¢Ð S¢ÚH ÐíÜëUç¼ ÜïU ãñ Ó¢çÚ~¢ S¢æ¼¢ïÝï ¥ÐÝè Hï¶Ýè S¢ï ¥ÝéÏ¢ç‹{¼ çÜU²¢ ãñ J ¥¢ñÚ ¼êæ ç±çÓ¢~¢ ÐíÜëUç¼ ÜU¢ ãñ J ÀH ÜUÐÅ ÜUÚ¼¢ Úã¼¢ ãñ J ç}¢~¢¢ï ! Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ¼¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜUï S¢¶¢ ‰¢ï J çÜUS¢è ÜU¢ï S¢é¶è ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï Îé:¶è ÜUÚ¼¢ ãñ J §S¢çH²ï S¢|¢¢ }¢ï´ |¢è Ðí|¢é ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï §S¢ çÜU¼Ýï ÜïU çÓ¢¼ ÜU¢ï Ó¢éÚ¢ Hï¼¢ ãñ J ¼é}ã¢Úï }¢¢¡-Ï¢¢Ð {}¢ü- ¼Úã ÜïU x¢è¼ x¢¢¼ï ‰¢ï J |¢çQU Ýãè´ ãñ J ²ï ΢ïÝ¢ï Ï¢ÇGï S¢è{ï S±|¢¢± ±¢Hï ãñ J ¼êæ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Ðíy²ïÜU Ó¢çÚ~¢ ÜU˲¢‡¢ÜU¢Úè ãñ J Ÿ¢h¢ §S¢S¢ï ç±ÐÚè¼ S±|¢¢± ±¢H¢ ãñ §S¢çH²ï ã}¢ï´ à¢æÜU¢ ã¢ï¼è S¢ï ©S¢ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý, Ÿ¢±‡¢, }¢ÝÝ ÜUÚÝï S¢ï Ÿ¢ï² ã¢ï¼¢ ãñ J ãñ J §S¢çH²ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜUè¼üÝ ÜUè ¥æç¼}¢ ÐæçQU }¢ï´ 㢉¢ HæÏ¢¢ ÜUÚÜïU Á¢Ï¢ ÜU㢠ãñ çÜU }¢ÝÜU¢ï S±¼æ~¢ Ýãè´ ÚãÝï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢Ï¢ }¢Ý Ï¢¢ïH¼ï ãñ ¼Ï¢ S¢}Ðꇢü S¢|¢¢ ãæS¢Ýï Hx¢¼è ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢ |¢è ¥ÜïUH¢ ã¢ï ¼¢ï ¼éÚæ¼ Ðí|¢é }¢ï´ Hx¢¢ ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ©ÝÜïU ãæS¢Ýï Hx¢¼ï ãñ´ J S±¢}¢è ¥ÐÝï 㢉¢ HæÏ¢¢ ÜUÚÜïU ÜUãÝï Hx¢ï HèH¢ Ó¢çÚ~¢¢ï´ }¢ï´ }¢Ý ÜU¢ï çÐÚ¢ïÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢êÝ-2011 • 17


S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢æÐó¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²‹¼è ÐécР΢ïH¢ïyS¢± ÜïU à¢é|¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Î¢ïÐãÚ }¢ï´ 1 Ï¢Á¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢¢Îè ÜïU 8 ±ï´ |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè x¢²è ‰¢è J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢|¢¢ }¢æÇÐ ÜïU ТS¢ Ó¢¢ñx¢¢Ý }¢ï´ ç±à¢¢H S¢¢ç}¢²¢Ý¢ ÜïU |¢è¼Ú ôÜUà¢éÜU ÐécÐ S¢ï Ï¢Ýï Úæx¢ S¢ï S¢|¢è ÜU¢ï çÐÓ¢ÜU¢Úè |¢Ú |¢Ú ÜUÚ ô|¢x¢¢ï çÎ²ï ‰¢ï J à¢ãÚ ¼‰¢¢ x¢í¢}² ÜïU Ï¢ãé¼ S¢¢Úï |¢QUÁ¢Ý §S¢ à¢é|¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ï J S¢|¢è ÈU¢x¢éÝè }¢¢ã¢ñH ÜU¢ Ðꇢü ¥¢ÝæÎ çH²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÜU¢ï. Т¯üÎ çÎx¢}Ï¢Ú |¢x¢¼, Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è, ²¢ïx¢è S±¢}¢è, Ï¢HÎï± S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ï Ýï ¥‰¢ÜU ÐçÚŸ¢}¢ ÜUÚÜïU ÜU¢²ü ÜU¢ï S¢ÈUH Ϣݢ²¢ ‰¢¢ J - }¢éçÝ S±¢}¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢ S¢}Ðó¢ Ð.Ðê . {.{é . 1008 Ÿ¢è ÜU¢ï à ¢Hï ‹ Îí Ð í S ¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÜUC|¢æÁ¢Ý Îï± Ÿ¢è Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ТŢïyS¢± }¢ã¢¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ Ï¢ír¢ |¢¢ïÁ¢Ý ÜU¢²üRU}¢ {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢æÐó¢ ã饢 J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ±ïÎ ç±ç{S¢ï ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢æÐó¢ ã饢 J ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Ú ÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è x¢éLÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ¥¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ÐécÐã¢Ú S¢ï ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J

Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ïÝï Ðí¢S¢æçx¢ÜU Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢J ¥‹¼ }¢ï´ Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢J Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢ír¢|¢¢ïÁ¢ ÜïU ¥S¢±Ú ÐÚ Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU¢ï Îçÿ¢‡¢¢ Îè x¢²è ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ |¢çQUS¢¢x¢Ú΢S¢Á¢è Т. Ýڢ}¢ |¢x¢¼ ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ÜU¢æÜUçÚ²¢ ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï S¢é‹ÎÚ S¢ï±¢ ÜU¢ ÜU¢²ü çÜU²¢ ‰¢¢J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }²é. ÜU¢ïТïüÚïà¢Ý ÜïU }¢ï²Ú Ÿ¢è ¥ç}¢¼ ±¢ïÚ¢ ¼‰¢¢ ¥¢ñÇ¢ ÜïU Ó¢ïÚ}¢ïÝ Ÿ¢è {}¢ïü‹Îí|¢¢§ü ࢢã Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¼‰¢¢ Îï± ÜïU Îà¢üÝ ãï¼é Ð{¢Úï ‰¢ï J (Ç¢ò. çãÚïÝ) Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ¢ ÜU¢ 185 ±¢¡ ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï »±æ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ ¥¢y}¢Ðí Ü U¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±æ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï Á¢ï¼HÐéÚ }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Úï±¼è Ï¢HÎï± ãçÚÜëUc‡¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢è Ï¢¢HS±LР͢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ 185 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ÈU¢Ëx¢éÝ ÜëUc‡¢ 8 à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 25-3-11 ÜU¢ï ç±c‡¢é²¢x¢ |¢è çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 23-3-11 ÜU¢ï Ðí¢¼: 7-30 Ï¢Á¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ÐêÁ¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ÜUè¼üÝ |¢Á¢Ý ÐêÁ¢Ý ¼‰¢¢ ²¿¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè x¢²è ‰¢è J ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢ Ð{¢Úè ‰¢è J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý }¢ïÍ¢¢‡¢è Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü Çéæx¢Ú|¢¢§ü ¼‰¢¢ çãÚ‡¢|¢¢§ü Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü |¢çQUÝx¢Ú (}¢¢ÝÜéU±¢ ÜUÓÀ)

Á¢êÝ-2011 • 18


ÐçÚ±¢Ú Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J {¢}¢¢ï´ {¢}¢ S¢ï Ð{¢Úï ãé²ï S¢æ¼ Á¢ï¼HÐéÚ ÜU¢ }¢¢ã¢y}² S¢}¢Û¢¢²ï ‰¢ï J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU ÐéÁ¢¢Úè Ï¢í.Ðê. Ðꇢ¢üÝ‹ÎÁ¢è ¼‰¢¢ ±íÁ¢±Ì|¢ S±¢}¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï ¥HæÜëU¼ ÜUÚÜïU S¢|¢è ÜU¢ï çÎò Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢J - ࢢ. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Í¢¢ÅH¢ïçDz¢ ÜU¢ Ó¢¢ñ‰¢¢ ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ Ï¢ír¢çÝD S¢æ¼¢ï ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï |¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Í¢¢Å¢ïHçDz¢ ÜU¢ Ó¢¢ñ‰¢¢ ТŢïyS¢± ¼¢. 15-3-11 ÜU¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J S¢±ü Ð퉢}¢ Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ m¢Ú¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú S¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢èÜU¢ ÐêÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ¥ç|¢¯ïÜU ã饢 ‰¢¢ J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ }¢¢‡¢S¢¢, ࢢïÜUHè, §üÇÚ, ¥}¢Î¢Ï¢¢Î §y²¢çÎ {¢}¢¢ï´ ÜïU S¢æ¼¢ïÝï ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ©S¢ S¢}¢² }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è Ðí|¢é΢S¢|¢¢§ü ¼‰¢¢ ÐíãH¢Î|¢¢§ü ÐÅïH Ýï Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU, ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J S¢æ¼¢ï ÜïU Ðí±Ó¢Ý ÜïU Ï¢¢Î Í¢¢ÇH¢ïçDz¢ ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ Î¢Ý |¢ï´Å 591000 Lвï (S¢}Ðꇢü ±¯ü ÜU¢) Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ S¢}¢<м çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S¢}Ðꇢü ¥¢²¢ïÁ¢Ý ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J ²ã¢¡ ÜïU Í¢¢ÅH¢ïçDz¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ }¢ã¢ïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ðíç¼ à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï Á¢Ý}¢æx¢H Ð¢Æ S¢}¢êã }¢ï´ çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜïU Ï¢¢Î Ðíy²ïÜU ÐêÁ¢Ý ÜU¢ï Ð¢Æ çÜU²¢ Á¢¢²ïx¢¢ J

§S¢ ÐíS¢æx¢ }¢ï´ Á¢¢ï |¢è |¢ïæÅ S¢¢ñx¢¢¼ ¥¢²ïx¢¢ ±ã }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ©Ð²¢ïx¢ }¢ï´ çH²¢ Á¢¢²ïx¢¢ J - Ðí±è‡¢|¢¢§ü Åè. ÐÅïH Îï©S¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ }¢ã¢}¢ã¢ïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. S±¢. ãçÚÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è (çÜUH¢ ТÚÇè), S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è »±æ À¢ïÅï Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Îï©S¢‡¢¢ x¢¢¡± ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ 37 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± ¼‰¢¢ ©S¢è ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ ¼¢. 10-3-11 S¢ï 13-3-11 ¼ÜU ¥‹² ÜU¢²üRU}¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ ¼èÝ çÎÝ ¼ÜU ÜU‰¢¢, Т貢~¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ, ¥ç|¢¯ïÜU, Ú¢ç~¢ S¢¢æSÜëUç¼ÜU ÜU¢²üRU}¢, òS¢Ý }¢éçQU ¥ç|¢²¢Ý, §S¢ ¼Úã ¥ÝïÜU ÜU¢²üRU}¢ S¢}Ðó¢ ãé²ï J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J §S¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ï´ x¢¢¡± ÜïU Ðíy²ïÜU ãçÚ|¢QU ²ôyÜUçÓ¢¼ S¢ï±¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Тڢ²‡¢ ÜïU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è |¢çQU|¢¢§ü ÐéæÁ¢H΢S¢ ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J S¢¼¼ ¼èÝ çÎÝ ¼ÜU {¢}¢¢ï´ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Ú ÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ Îï¼ï Úãï J çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢.x¢é. çÝx¢éü‡¢ S±¢}¢èÁ¢è, S±¢. Îï±ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï ¼ HÐé Ú {¢}¢), Ï¢í . S±¢}¢è Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è ¼‰¢¢ Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è §y²¢çÎ S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ï J ¼¢. 11-3-11 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU ¥¢}¢æ~¢‡¢ ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è S¢¢‰¢ }¢ï´ Ðê. Ÿ¢è Ú¢Á¢¢ |¢è Ð{¢Úè ‰¢è J Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ ÜU‰¢¢ Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J ࢢ.S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¶ïÚ¢ïH }¢ï 151 ±ï ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÐæÓ¢¢ãÝ Ð¢Ú¢²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï

Á¢êÝ-2011 • 19


}¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢ãæ¼) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜïU 151 ±ï´ ТŢïyS¢± ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ ÜU¢ ТæÓ¢ çαS¢è² ¥¢²¢ïÁ¢Ý 23-3-11 S¢ï 27-3-11 ¼ÜU S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J 151 ±¯ü Ðê±ü ¥¢çÎ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥²¢ïŠ²¢ÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ }¢ê<¼ Ðíç¼D¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J ²ã }¢æçÎÚ Á¢è‡¢ü ã¢ï x¢²¢ ‰¢¢ §S¢ çH²ï ÐéÝ: çÝ}¢¢ü‡¢ ÜUÚÜïU Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ Ðíç¼D¢ ÜUÚÜïU 151 ±¢æ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc}¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜïU ¼èS¢Úï çÎÝ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢Úï ‰¢ï J }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J }¢çãH¢ ±x¢ü ÜïU ¥¢}¢æ~¢‡¢ ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢ Ð{¢Úè ‰¢è J Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU çÎÝ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è ÜïU ªÐÚ ¶êÏ¢ ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢, }¢ã¢ÐêÁ¢¢, Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU, Ú¢ç~¢ ÜU¢²üRU}¢ §y²¢çÎ S¢æÐó¢ ã饢 ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ ¼‰¢¢ Ó¢ñ¼‹²S±LÐÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J - ÜU¢ïÆ¢ÚèŸ¢è ‹²é Ú¢‡¢èÐ }¢ï´ |¢Ã² çm¼è² Ú¢ç~¢ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢¿¢¢ S¢ï ‹²é Ú¢‡¢èÐ ç±S¼¢Ú }¢ï´ ¼¢. 27-3-11 ÜïU çÎÝ |¢Ã² S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ‹²é Ú¢‡¢èÐ ¼‰¢¢ Ú¢‡¢èÐ §Ý ΢ïÝ¢ï ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï |¢Ã² S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ S¢}Ðó¢ ãé§ü ‰¢è J çÁ¢S¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è S¢¢ÜU‡¢Ó¢æÎ|¢¢§ü Úï±¢|¢¢§ü ÐÅïH ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢±ü Ð퉢}¢ ÜUè¼üÝÜU¢Ú ÐêÚ± ÐÅïH ÜU¢H¢ïÜU¢Ú¢ï ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï ÜUè¼üÝ ÜU¢ ¥¢Ý‹Î çβ¢ ‰¢¢ J

Ú¢}¢ S±¢}¢è Ýï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢}¢ë¼ ÜU¢ ÚS¢Ð¢Ý ÜUÚ¢²¢ J S¢æ¼¢ï }¢ï´ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è, Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ Îï± S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ï Ýï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢æ¼-|¢QU¢ï´ m¢Ú¢ ÜUè¼üÝ |¢Á¢Ý-ÜU‰¢¢ ÜU¢²üRU}¢ Ó¢H¼¢ Ú㢠J ¥‹¼ }¢ï´ S¢|¢è ¥ËТã¢Ú HïÜUÚ ç±S¢<Á¢¼ ãé²ï ‰¢ï J -S±¢. Ó¢ñ¼‹²S±LÐ΢S¢Á¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ïÆæÏ¢¢ ÜU¢ 15 ±¢¡ ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ ÐæÓ¢ }¢ã¢H Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ï S¢}¢<м ãñ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜU¢ïÆæÏ¢¢ ÜïU ãçÚ|¢QU ¼¢ï ©Î¢ãÚ‡¢ LÐ ãñ´ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ðê. ࢢ.S±¢. Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ 15 ±¢æ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± 1-4-11 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÜU¢ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý S±¢. |¢çQUÝ‹Î΢S¢Á¢è x¢éL Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢) ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ 15 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± 1-4-11 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÜU¢ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý S±¢. |¢çQUÝ‹Î΢S¢ x¢éL Ðè.Ðè. S±¢}¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J çÁ¢S¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ú¢Á¢ïà¢|¢¢§ü }¢æx¢H|¢¢§ü ÐÅïH (¥}¢ïçÚÜU¢) ‰¢ï J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ¼‰¢¢ Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï Ð{¢Úè ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ |¢¢Ú¼-ТçÜUS¼¢Ý ÜUè }¢ñÓ¢ Ó¢H Úãè ‰¢è çÈUÚ |¢è ²é±¢ ±x¢ü Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ S¢éÝÝï ÜïU çH²ï ¥¢²ï ãé²ï ‰¢ï J ¥ÐÝ¢ Îïࢠ}¢ñÓ¢ Á¢è¼ï §S¢ÜïU çH²ï }¢ã¢}¢æ~¢ ÜUè {éÝ ÜUè x¢²è ‰¢è J ¼¢. 1-4-11 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J

Á¢êÝ-2011 • 20


©S¢ S¢}¢² |¢Ã² ࢢï|¢¢²¢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J Ï¢¢Î }¢ï´ }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢|¢è ¥¢²ï ¥¢ñÚ Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ-¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÜïU ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ Ðí¢Úæ|¢ ÜUÚ¢ÜïU ¥ÐÝï çݱ¢S¢ S‰¢¢Ý ÐÚ x¢²ï, ±ã¢¡ ÐÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ï }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è, ࢢ. }¢¢{± S±¢}¢è, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ ÜïU ÜU¢ïÆ¢Úè Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, ࢢ. ¥¢ÝæÎ S±¢}¢è, H釢¢±¢Ç¢ S¢ï ±¢S¢éÎï± S±¢}¢è, »Ó¢.»S¢. S±¢}¢è ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J S¢|¢è Ýï {}¢üÜéUH ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ãçÚ|¢QU |¢¢ïÁ¢Ý ÐíS¢¢Î HïÜUÚ ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜïU Ðí}¢é¶ ÜU¢çÀ²¢ ¥çEÝ|¢¢§ü S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ çÜU²ï ‰¢ï J - ࢢ. |¢çQUÝ‹Î΢Á¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢Ý¢ïHè }¢ï´ ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ТŢïyS¢± S¢æÐó¢ ã饢 çÁ¢S¢ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU, }¢ã¢ÐêÁ¢¢, ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ¼‰¢¢ Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ ãé§ü ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢ S¢ï }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è ç±EÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è, ಢ}¢ S±¢}¢è, »S¢.»S¢. S±¢}¢è, }¢¢{± S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥ÿ¢Ú}¢ã¢ïH ±¢Çè ÜïU ç±l¢‰¢èü S¢æ¼ Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢-ÜUè¼üÝ-|¢Á¢Ý ÜU¢ S¢é‹ÎÚ H¢|¢ çÎ²ï ‰¢ï J - ç±EÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ±Ç‰¢H }¢æçÎÚ ÜU¢ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 10-2-11 ÜU¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢ ÜïU S¢æ¼¢ï Ýï }¢æçÎÚ }¢ï´ S¢±üÐ퉢}¢ }¢ã¢ÐêÁ¢¢, ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÜïU

Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè ‰¢è J ãçÚ|¢QU ÜU‰¢¢-ÜUè¼üÝ ÜU¢ H¢|¢ HïÜUÚ ¼‰¢¢ Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ HïÜUÚ ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï S‰¢¢Ý ÐÚ Ð{¢Úï ‰¢ï J- S¢¢{é ç±EÐíÜU¢à¢Î¢S¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢à¢è‹Îí¢ ÜU¢ ТæÓ¢±¢æ ТŢïyS¢± S¢}Ðó¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè À~¢ À¢²¢ }¢ï´ çS‰¢¼ ÜU¢à¢è‹Îí¢ x¢¢¡± ÜïU Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ ТæÓ¢±¢æ ТŢïyS¢± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 J çÁ¢S¢ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è à¢ÜUÚ¢|¢¢§ü Ý¢x¢Ú|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ¥æà¢-1 ࢢ› ÜU¢ Тڢ²‡¢ ࢢ.S±¢. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ã饢 J Ðꇢ¢üãéç¼ ÜïU ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Á¢Ï¢ Ð{¢Úï ©S¢ S¢}¢² |¢Ã² ©yS¢± çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð퉢}¢ ÐéL¯±x¢ü ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ïJ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU }²éçÁ¢²}¢ ÜïU çH²ï 22,00,000 Ï¢¢§üS¢ H¢¶ Lвï Ó¢Ú‡¢ }¢ï´ |¢ï´Å çÜU²¢ ‰¢¢J }²éçÁ¢²}¢ ÜïU çH²ï 2 ÃãèHÓ¢ïÚ çÚçh-çS¢çh »}ϲéH‹S¢ m¢Ú¢ |¢ï´Å ÜUè x¢²è ‰¢è J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ }¢ï´ S¢æ¼¢ï ÜUè ÐíïÚÜU ±¢‡¢è ÜïU Ï¢¢Î S¢}¢S¼ S¢|¢¢ ÜU¢ï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ó¢Ú¢Ç±¢ ÜïU }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è, }¢ãïS¢¢‡¢¢ ÜïU }¢ãæ¼ ©œ¢}¢ S±¢}¢è, Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï }¢¢{± S±¢}¢è, ±è.Ðè. S±¢}¢è, ಢ}¢ S±¢}¢è, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ S¢ï Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ }¢éçÝ S±¢}¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è }¢ã¢ÐíS¢¢Î |¢¢ï´Á¢Ý¢çÎÜU ÜUÚÜïU ²ã¢¡ S¢ï ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ |¢è Ú¶è x¢²è ‰¢è J - ࢢ. ãçÚ±Ì|¢Î¢S¢

Á¢êÝ-2011 • 21


ÜéUϢlj¢H }¢æçÎÚ ÜU¢ 5 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¥¢ñÚ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜéUϢlj¢H }¢æçÎÚ ÜU¢ 5 ±¢¡ ТŢïyS¢± çÎ. 27-2-2011 ÜU¢ï {¢}¢{ê}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î S¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï ¼Ï¢ ©ÝÜU¢ |¢Ã² LÐ S¢ï S±¢x¢¼¢ïyS¢± çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðp¢¼ }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ¥¢Ú¼è, ¥ó¢ÜêUÅ ¥¢Ú¼è ÜUÚ ÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU ¥.çÝ. ÝűÚ|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú ÜïU Á¢²æ¼è|¢¢§ü ¼‰¢¢ |¢êÐï‹Îí|¢¢§ü, Ó¢æÎíÜU¢‹¼|¢¢§ü ÐÅïH Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ÜUÚ ÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢Úï ‰¢ï J Ðp¢¼ Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è, ÜU¢æÜUçÚ²¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜïU Ðíç¼çÝç{ÜïU LÐ }¢ï´ Ð{¢Úï S¢æ¼¢ï Ýï S¢±¢ïüÐçÚ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥¢ñÚ {}¢ü±æࢠÜU¢ }¢ã¢y}² ÜU㢠‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Çéæx¢Úè §ÇÚ ÎïࢠÜïU Çéæx¢Úè x¢¢¡± }¢ï´ |¢Ã² ࢢÜU¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §ÇÚ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Çéæx¢Úè x¢¢¡± ÜïU S¢¢‰¢ S¢ãÜU¢Ú S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ±¯ü ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ |¢Ã² ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï ࢢÜU ±Í¢¢Ú¢ ‰¢¢ J Ðp¢¼ ¼Ý, }¢Ý, {Ý S¢ï S¢ï±¢ ÜUÚÝï ±¢Hï S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ïÝï Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÈêUH ã¢Ú S¢ï S±¢x¢¼ çÜU²¢ ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ çH²¢ ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU S¢|¢è ¥x¢íx¢‡² Ýï ÈêUHã¢Ú S¢ï S±¢x¢¼ ¼‰¢¢ ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ðí¢æ¼èÁ¢, ôã}¢¼Ýx¢Ú, S¢¢ïÜUHè, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, §ÇÚ §y²¢çÎ {¢}¢ S¢ï Ð{¢Úï S¢æ¼¢ï Ýï Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J

¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è x¢¢¡±±¢H¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î HïÜUÚ S¢¢æÏ¢ÚÜU¢æÆ¢ ÜïU ãçÚ|¢QU ÐíS¢ó¢ ãé» ‰¢ï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý ÜU¢ïÆ¢Úè S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J }¢‡¢è²¢ïÚ }¢æçÎÚ ÜU¢ ТæÓ¢±¢ ТŢïyS¢± §ÇÚ ÎïࢠÜïU }¢‡¢è²¢ïÚ x¢¢¡± }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ±¯ü ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï S¢.x¢é. }¢ãæ¼ S±¢. Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ࢢ}¢H|¢¢§ü ÜUH¢|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU Í¢Ú Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥ËТã¢Ú çÜU²¢ ‰¢¢ J Ðp¢¼ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè ‰¢è J x¢¢¡± }¢ï´ |¢QU¢ï ÜïU ±ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢ ÜUÚ Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢ÚÝï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï ÈêUH ã¢Ú ¥¢Ú¼è ÐêÁ¢¢ ÜUÚ ¥¢à¢è±¢üÎ çH²ï ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU ¥x¢íx¢‡² ¼‰¢¢ |¢QU¢ïÝï |¢è ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU²ï ‰¢ï J ¥}¢Î¢Ï¢¢Î, §üÇÚ, Hï§ü, ôã}¢¼Ýx¢Ú, S¢¢ïÜUHè S¢ï Ð{¢Úï S¢æ¼¢ïÝï Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ࢢ. Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (S¢¢ïÜUHè) ¼‰¢¢ ÜU¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢Á¢èÝï S¢|¢è S¢æ¼¢ï ÜUè ¥¢ïÚ S¢ï S±¢x¢¼ çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Á¢x¢Îèà¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜU¢ï |¢è Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ã¢Ú ÐãÝ¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥æ¼ }¢ï´ ãçÚ|¢QU¢ïÝï ТŢïyS¢± ÐíS¢¢Î ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J - ÜU¢ïÆ¢Úè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ãé‹Îí¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï x¢¢æ{èÝx¢Ú çÁ¢H¢ ÜïU }¢ãé‹Îí¢ x¢¢¡± }¢ï´ }²éçÛ¢²}¢ ±¯ü ÜïU ©ÐHÿ² }¢ï´ S¢éæÎÚ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ S¢}Ðó¢ ãé§ü J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Î¢ïH¢Ú¢‡¢¢ ±¢S¢‡¢¢, {}¢üÐéÚ, S¢¢Îã, Ý¢‹Î¢ïH, x¢¢‹{èÝx¢Ú, ôã}¢¼Ýx¢Ú, H±¢ÚÐéÚ, S¢HÜUè, ±{¢ü, }¢é±¢Ç¢ §y²¢çÎ x¢¢¡±¢ïæ S¢ï Ð{¢Úï ãé²ï ãçÚ|¢QU S¢yS¢æx¢ ÜU¢

Á¢êÝ-2011 • 22


H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ }¢ãé‹Îí¢ }¢ç‹ÎÚ ÜïU çÝ}¢¢ü¼¢ ࢢ. ãçÚÁ¢è±Ý΢S¢Á¢èÝï ²ã¢¡ ÜïU Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU çÎò Ðí¼¢Ð ÜUè ±¢¼ S¢}¢Û¢¢§ü ‰¢è J S¢¢ïÜUHè S¢ï Ð{¢Úï ãé²ï S¢.x¢é. ÚÍ¢é±èÚ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ࢢ. Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï }¢ÝÝè² Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ࢢÜU¢ïyS¢± ÜUè ò±S‰¢¢ ÜU¢ï. S¢y²S¢æÜUËÐ΢S¢Á¢èÝï ÜUè ‰¢è J ÐéÁ¢¢Úè ÜUÝé|¢¢§ü ÎÏ¢ï ÜU¢ï S¢}}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÐíS¢æx¢ ÜUè ò±S‰¢¢ S¢}ã¢HÝï ±¢Hï ÜU¢ï x¢¢ñ¼}¢ »ÈU. ÐÅïH ÜU¢ï S¢æ¼¢ïÝï {‹²±¢Î çβ¢ ‰¢¢J ¥‹¼ }¢ï´ ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÐíS¢¢Î HïÜUÚ S¢|¢è ç±S¢<Á¢¼ ãé» ‰¢ï J - }¢Ýé|¢¢§ü »}¢. ÐÅïH }¢ãé‹Îí¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUÆH¢H ТŢïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU Ðê. }¢ãæ¼ à¢¢›è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è »±æ Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÜUÆH¢H }¢æçÎÚ ÜïU Á¢ïÚ¢}¢|¢¢§ü Ýï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ Ó¢Ú‡¢{¢ïÜUÚ ÜêæU²ï }¢ï´ ÐíS¢¢Î ÜU¢ ТÝè Ç¢HÜUÚ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï ÎëÉ ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢, »ïS¢ï §S¢ x¢¢¡± ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ТŢïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ã饢 J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐH|² }¢ï´ ¼¢. 10-2-11 S¢ï 142-11 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÐæÓ¢¢ãÝì Тڢ²‡¢ ²é±¢Ý ࢢ.S±¢. |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è Á¢ï¼HÐéÚ ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ S¢}Ðó¢ ã饢 ‰¢¢ J Ð퉢}¢ çÎÝ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ¶êÏ¢ ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ïJ ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ÐÅïH çÜUÚèÅ|¢¢§ü ¼‰¢¢ x¢¢¡± ÜïU S¢|¢è ãçÚ|¢QU §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S¢é‹ÎÚ S¢ï±¢ çÜU²ï ‰¢ï J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢èÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J Ï¢¢Î }¢ï´ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ãé§ü ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ çÎÝ ÜU¢ ãçÚ²¢x¢ ¼‰¢¢ 1 çÎÝ ÜUè }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ ¥ã}¢Î¢±¢Î, }¢êHè, ӢڢDZ¢ ¼‰¢¢ x¢ÉÐéÚ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J - ÐéÁ¢¢Úè ±íÁ¢±Ì|¢Î¢S¢

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Ï¢¢H S¢yS¢æx¢ }¢æÇH Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUï ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ðíç¼ Úç±±¢Ú ÜU¢ï Ï¢¢H S¢|¢¢ ã¢ï¼è ãñ J ¼¢. 13-2-11 ÜU¢ï çÓ¢~¢ SÐ{¢ü ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜUÚèÏ¢ 42 ±¢HÜU |¢¢x¢ HïÜUÚ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ç±ç±{HèH¢ Ó¢çÚ~¢¢ï´ ÜU¢ Îà¢üÝ HﶢæçÜU¼ çÜU²ï ‰¢ïJ §S¢ }¢ï´ Ð퉢}¢ S‰¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚÝï ±¢H¢ Ï¢¢HÜU (1) ТçŲ¢ «¯|¢ (2) ΢ïà¢è ÐíS¢¢Î (3) ΢ïà¢è ÜUè¼üÝ (4) ÜU¢ï. Îà¢üÝ (5) Т±Ú¢ S¢¼Ú¢Á¢ (5) }¢¢ïÎè ã<¯¼ ©ÐÚ¢ïQU Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜUè Ðíx¢ç¼ ÜïU çH²ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥¢à¢è±¢üÎ Ðíï篼 ÜUÚ¼ï ãñ´ J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HêÐéÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î m¢Ú¢ ¼¢. 26-12-10 ÜU¢ï Hè x¢²è S¢yS¢æx¢ ÐÚèÿ¢¢ }¢ï´ |¢¢x¢ çH²ï J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Ï¢¢H S¢yS¢æx¢ }¢æÇH ÜïU Ï¢¢HÜU¢ï ÜU¢ï Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ S¢ï Ðí}¢¢‡¢Ð~¢ çβ¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ §Ý¢}¢ ç±¼Ú‡¢ |¢è çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¼¢. 3-4-11 ÜU¢ï §üÝ¢}¢ ç±¼Ú‡¢ ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ Ú¶¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ðíy²ïÜU Ï¢¢H ç±l¢H²è² ÐÚèÿ¢¢ }¢ï´ ©œ¢}¢ x¢é‡¢ Ðí¢# ÜUÚï´ »ïS¢¢ Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J - S¢æÓ¢¢HÜU x¢¢ïТH|¢¢§ü }¢¢ïÎè

ç±Îïࢠ„y„æx¢ „}¢¢™¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±ã¢ïÜUÝ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¥ÐÝï ç±ã¢ïÜUÝ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Úç±±¢Ú ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H ã¢ïHè {éHãÅè ÜU¢ ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S±¢}¢è }¢¢{±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢èÝï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²‹¼è »±æ ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ï S¢é‹ÎÚ Éæx¢ S¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ‰¢¢ J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï S¢é‹ÎÚ H¢|¢ çH²¢ J ÐíïçS¢Çï‹Å Ÿ¢è |¢çQU|¢¢§üÝï ¥¢x¢¢}¢è ©yS¢± ÜUè Á¢¢ÝÜU¢Úè Îè ‰¢è J Ÿ¢è ÐæÜUÁ¢|¢¢§ü ÜïU ©œ¢}¢ S±¢S‰² ÜïU çH²ï {éÝ ÜUè x¢²è ‰¢è J ¥æ¼ }¢ï´ S¢|¢è |¢QUÁ¢Ý x¢éH¢H S¢ï ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± }¢Ý¢²ï ‰¢ï J - Ðí±è‡¢|¢¢§ü

Á¢êÝ-2011 • 23


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ïH¢ïçݲ¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Á¢²æ¼è ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ S¢|¢¢ }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ ÐÆÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S±¢}¢èÝï S¢|¢è |¢QU¢ï´ ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ ãñ ±ñS¢¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÐíïÚ‡¢¢ çβ¢ ¥¢ñÚ Á¢è±Ý }¢ï´ Á¢¢ï çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ ТHÝ ÜUÚïx¢¢, ±ã S¢é{è ã¢ïx¢¢ ²ã |¢è ÜU㢠¥‹¼ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï |¢¢ïx¢ Hx¢¢ÜUÚ ¥¢ÚG¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Á¢²æ¼è ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± S¢|¢è ãçÚ|¢QU S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²æ¼è ÜïU çÝç}¢œ¢ ÈêUH ΢ïH¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²ï ‰¢ï J ç±ã¢ïÜUÝ }¢æçÎÚ S¢ï Ð{¢Úï ãé²ï }¢ãæ¼ S±¢}¢è }¢¢{±Î¢S¢Á¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU Ðí¢x¢ÅK ÜUè ÜU‰¢¢ ¼‰¢¢ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ m¢Ú¢ ÜUè x¢²è HèH¢ Úæx¢¢ïyS¢± §y²¢çÎ ÐÚ ¥¢{¢çÚ¼ ÜU‰¢¢ S¢|¢è ÜU¢ï S¢éÝ¢²ï ‰¢ï J |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢}¢ÿ¢ ΢ïÝ¢ï S¢‹¼¢ï Ýï x¢éH¢H ©ÇG¢ÜUÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J S¢ï±¢ ÜUÚÝï ±¢Hï |¢QU¢ï´ ÜU¢ï S¢‹¼¢ï Ýï ÐécÐã¢Ú ÐãÝ¢ÜUÚ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ S¢|¢è |¢QUÐíS¢¢Î

HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý ÐÚ ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ÜëUТ S¢ï S¢yS¢æx¢ S¢éæÎÚ Ó¢H Ú㢠ãñ J - Ðí±è‡¢|¢¢§ü ࢢ㠱¢ïôà¢xÅÝ Çè.S¢è. Ó¢ïŒÅÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼¢. 4-2-11 à¢éRU±¢Ú ¼‰¢¢ ¼¢. 19-2-11 à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï S¢|¢¢ ãé§ü ‰¢è J çÁ¢S¢ }¢ï´ {êÝ ÜUè¼üÝ-¥¢Ú¼è Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜïU S¢}¢ÿ¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J Ð퉢}¢ S¢|¢¢ }¢ï´ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è Á¢²æ¼è ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜïU çÎÝ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ ÜUÚÜïU ¥¢Ú¼è ¼‰¢¢ 212 ÔH¢ïÜU¢ï ÜU¢ ÐÆÝ S¢}¢êã }¢ï´ S¢|¢è ãçÚ|¢QU¢ï´ Ýï »ÜU S¢¢‰¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J ÎêS¢Úè S¢|¢¢ }¢ï´ {êÝ, |¢Á¢Ý, ÜUè¼üÝ, ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÜUè ÜU‰¢¢ ÜUè x¢²è ‰¢è J Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ï ‰¢¢H çÝy² çݲ}¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU S± S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ÜëUТ S¢ï S¢yS¢æx¢ ÜUè Ðí±ë眢 ¥ÓÀè Ó¢H Úãè ãñ J S¢|¢¢ }¢ï´ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜU¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥¢à¢§ü±¢üÎ Ð~¢ ±¢æÓ¢¢ x¢²¢ ‰¢¢ J - ÜUÝé|¢¢§ü ÐÅïH

¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…çH ±ãïH¢H : ¥ÐÝï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± x¢¢Îè ÜUï ÐÚ}¢ çÝD¢±¢Ý S¢ï±¢ |¢¢±è çà¢ÜU¢x¢¢ï çS‰¢¼ Ÿ¢è çÎÝïà¢|¢¢§ü Á¢¢ïà¢è ÜUè }¢¢¼¢Á¢è Ÿ¢è}¢¼è }¢‡¢èÏ¢ãÝ ¥æÏ¢¢H¢H Á¢¢ïà¢è (©}¢í 97 ±¯ü) ¼¢. 11-3-11 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J Á¢¢S¢HÐéÚ (¼¢. ÜUÇè) : Ÿ¢è Ç¢s¢H¢H ÜïUࢱH¢H ÐÅïH ¼¢. 8-3-11 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ãñ J ¥ã}¢Î¢±¢Î : Ÿ¢è}¢¼è ç±}¢H¢Ï¢ãÝ }¢Ýé|¢¢§ü ãèÚ¢|¢¢§ü ÐÅïH (ÜU¢ïÁ¢è~¢¢±¢H¢) ¼¢. 24-2-11 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Ú çݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ´ J §‹ÎíÐéÚ¢ : Ó¢¢ñ{Úè Ÿ¢è }¢Ý¢ïÁ¢ÜéU}¢¢Ú Ç¢s¢|¢¢§ü ¼¢. 9-3-11 ÜU¢ï À¢ïÅè ©}¢í }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé²ï ãñ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

Á¢êÝ-2011 • 24

Hin-june-2011  

Shree Swaminarayan Monthly Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you