Issuu on Google+

2013 AUGUSZTus • ingyenes kiadvány • facebook/csallokozi hirmondo AUGUST 2013 • bezplatná publikácia • facebook/zitnoostrovsky hlasnik

Csallóközi Hírmondó Žitnoostrovský Hlásnik

István király az együttműködés V ohrození politikáját választotta   Bugár Béla

„Becsületes dolog‑e kiközösíteni, megbélyegezni vagy leárulózni azokat, akiknek más a véleményük?”

Több mint ezer éve Géza fejede‑ lem, majd fia István, komoly dön‑ tés előtt álltak. Nomád vagy euró‑ pai életmód? A békétlen, földön‑ futásoktól sem mentes vándorló, vagy a helyhezkötöttséget követe‑ lő békésebb, biztonságosabb élet‑ mód? Zordon különállás vagy ke‑ resztény együttműködés – ez volt a tét. A kereszténység felvállalásá‑ val István és követői a modernizá‑ ció, a műveltség, az európai beta‑ golódás mellett döntöttek, és ez‑ zel elérték, hogy a magyar nép ne vesszen el a történelem viharaiban.

Többnyelvű államiság Amikor István királyra emlékezünk, a magyar keresztény hagyományt és a többnyelvű, többnemzetiségű álla‑ miság eszményét védelmezzük. Géza és fia, István király több mint ezer évvel ezelőtt történelmi értékű integrációs gesztust tettek Európa felé azzal, hogy szorgalmazták az európai együttmű‑ ködést és békés együttélést. Az ural‑ kodása idejéből fennmaradt dokumen‑ tumok egyértelműen arról tanúskod‑ nak, hogy az együttműködés politiká‑ ját hirdette, a népek és a fennálló bi‑ rodalmak között a kölcsönös érdekek mentén azt kereste, ami országát ös�‑ szekötheti a Nyugattal. Bölcs előrelá‑ tásának köszönhetően nemcsak a ke‑ Szent István szobra Komáromban

(Deutsch Attila felvétele)

6. oldal

7. oldal

Öntözés nélkül nem megy

Jogsegély és tanácsadás – ingyen

A Csallóközt a kiszáradás, földjeit az elértéktelenedés veszélyezteti

Egyre több polgár fordul levélben, interneten és telefonon a Híd ombudsmanjához

Folytatás a 2. oldalon

Bývalý minister životného prostre‑ dia a terajší poslanec NR SR József Nagy v súvislosti s júnovými po‑ vodňami vyzval vládu Maďarska, aby okamžite vykonala opatrenia na ochranu odkaliska v Almásfüzi‑ tő. V dôsledku záplav na Dunaji hrozila a stále hrozí katastrofa eu‑ rópskych rozmerov (ohrozený je celý tok Dunaja až po Čierne mo‑ re!), ktorá môže priamo ohroziť bezpečnosť predovšetkým obyva‑ teľov a zásoby pitnej vody na úse‑ ku Dunaja pod Komárnom. Pod‑ ľa poslanca stále hrozí, že povodeň rozmočí a pretrhne spoločnú hrá‑ dzu Dunaja a odkaliska. „Stačí, ak sa uvoľní väčšia vlečná loď – už sa tak v Komárne stalo – a narazí do hrádze alebo vyvráti zopár stro‑ mov, a môže to spôsobiť pretrh‑ nutie hrádze,“ – upozorňuje posla‑ nec Most–Híd. Prietrž hrádze mô‑ že mať za následok oveľa väčšiu ka‑ tastrofu, aká sa pred pár rokmi sta‑ la v obci Ajka. „Ak sa červený kal a vmiešané nebezpečné látky do‑ stanú do Dunaja, znečistená vo‑ da nezaplaví len ohyb Dunaja, ale dostane sa aj do Budapešti, otrá‑ vi pitnú vodu až po Čierne mo‑ re a môže vyhynúť živočíšny svet Dunaja,“ – dodal József Nagy. Ako vtedajší minister životného pros‑ tredia v roku 2011 spolu s aktivis‑ tami Green­peace apeloval na vládu Maďarska, aby uzavreli odkalisko v Almásfüzitő. Vláda Viktora Or‑ bána však namiesto toho predĺžila povolenie a povolila aj skládkova‑ Pokračovanie na str. 2

strana 15.

Vyššie štátne dotácie na šport, ale komu? Novela zákona, ktorú sa oplatí dôkladne preštudovať


Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

2

Publicisztika – Naše životné prostredie

István király az együttműködés politikáját... Befejezés az 1. oldalról

Örökérvényű Intelmek

reszténység felvételével teremtette meg az ország biztonságát, hanem a bajor hercegnővel, Gizellával kötött házas‑ sága révén is. Mivel diplomáciai és politikai érzé‑ kének köszönhetően a szomszédoktól nem fenyegette veszély, kiépíthette és megerősíthette központi hatalmát, ki‑ alakíthatta az ország egyházi szerve‑ zeteit, létrehozhatta a vármegyéket, és szellemiségükkel máig ható törvénye‑ ket alkothatott. Tény, hogy Szent Ist‑ ván kora sem volt az egység és a nyuga‑ lom korszaka. Harminc évig tartott, mi‑ re megszilárdította országának alapja‑ it, de ezalatt számos csatát kellett meg‑ vívnia a lázadozó pogány magyarjai el‑ len. Nem volt minden döntése népszerű, de szükséges volt ahhoz, hogy szilárd államot hozhasson létre. Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa 1991. augusz‑ tus 20‑án Budapesten így minősítette Istvánt: „Nagy királlyal, a nemzet igazi atyjával ajándékozott meg titeket az isteni Gondviselés, aki nemcsak uralkodói erejével volt kiváló, hanem lelkületével is.”

Való igaz. Imre fiához intézett intelmei­ vel olyan örökséget hagyott a világra, amely napjaink embere számára is er‑ kölcsi kódexként szolgálhat. Ezt írja er‑ kölcsi és poltikai tanulságul István a fiá­ nak: „Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.” S vajon nem így igaz‑e a mondat ma is? Mind a magán‑, mind a társadalmi és politikai életből számos mai példát tudnánk sorolni ar‑ ra, hogyan vész el a józan ész és gondol‑ kodás abban a pillanatban, amelyben az indulatok, az intolerancia veszi át az uralmat és irányítja az ember dönté­seit, cselekedeteit. De arra is felhívja fia figyelmét, hogy: „… az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.” Vajon nem ennek az intelemnek a szellemét sugallja‑e a gaz‑ dasági, a társadalmi és a védelmi egysé‑ gesülés folyamatában élő, de többnyel‑ vű, és szokásaiban változatos Európai Unió? Vajon nem ez az intelem rejti‑e a megoldás kulcsát a nacionalizmus és az intolerancia felszámolásához? Ist‑ ván király már 1000 évvel ezelőtt is tud‑

ta azt, amit a mai közép‑ és kelet‑euró‑ pai politikusok nagy hányada még ma sem tud, vagy nem is akar tudni. Ezért keletkezhetnek újabb és újabb feszült‑ ségek nemzetek és nemzetiségek között. A ma embere – és a ma politikusai – nem feledhetik Istvánnak azt az intel‑ mét sem, hogy: „A fiak kövessék az elődöket.”

Szolgálni a közjót Akárha azt mondta volna ezzel: Csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik tisztában van közössége múltjának eré‑ nyeivel, de hibáival is. Vajon tudjuk‑e helyesen szolgálni a közjót, ha nem tud‑ juk, mit tettek jól, s miben hibáztak elő‑ deink? Ez többszörösen érvényes a Kár‑ pát‑medence népeire. István királyunknak volt ereje példát mutatni a csüggedőknek is. A legna‑ gyobb csapás, ami a szülőt érheti, hogy elveszíti a gyermekét. István király Imre herceg halálával nemcsak a fiát, de a ko‑ rona és az ország örökösét is elveszítette. Összedőlni látszott mindaz, amiért há‑ rom évtizedig dolgozott. Ez a tragédia

nagyon mélyen érintette, mégsem tette lemondóvá a szenvedés és a reményte‑ lenség. Keresztény hitéből táplálkozva országát a Szűz Anyának ajánlotta fel. Azóta vagyunk Mária országa és népe. A 21. században már nem elég csak emlékezni a nagy elődök tetteire, példá‑ jukból tanulnunk is kell. István király az intelmeiben olyan erényeket említ, mint a türelem, alázat, szeretet, igazsá‑ gosság, vagy akár a becsület. Vajon kö‑ zösségünkre jellemzők‑e ezek az eré‑ nyek? Gyakorolják‑e a szeretetet azok, akik másokat megcsalva akarnak elő‑ nyökhöz jutni? Érvényesül‑e az igazság, ha a népnek nincs elég pénze bíróság‑ ra, ügyvédre? Becsületes dolog‑e kikö‑ zösíteni, megbélyegezni vagy leárulóz‑ ni azokat, akiknek más a véleményük, másban látják a megmaradás esélyét, és más úton igyekeznek segíteni közös‑ ségünknek? Nekünk is döntenünk kell. A bezár‑ kózás útját választjuk, vagy a Szent Ist‑ ván-i együttműködés politikáját fog‑ juk segíteni.

V ohrození sú aj žitnoostrovské obce! Pokračovanie zo str. 1 nie nebezpečných látok. Napriek tomu, že o hrozbe vedel aj maďarský minister životného prostredia, ktorý sa vtedy na rade ministrov v Bruseli bránil nedo‑ statkom financií na riešenie problému.

„Stále hrozí katastrofa európskych rozmerov“ Greenpeace nameral na vonkajšej strane hrádze v Almásfüzitő vysokú hladinu arzénu, čo môže byť dôsled‑ kom presakovania a preto aj ochraná‑ ri vyzvali vládu Maďarska, aby odka‑ lisko uzatvorila. Podľa poslanca Most– Híd je spoločná hrádza aj tak zlým rie‑

Protest ochrancov životného prostredia

šením, pretože na jednej strane je vo‑ da, na druhej kal, a je len otázkou ča‑ su, kedy nastane väčšia katastrofa. Pre‑ miér Viktor Orbán a štátny tajomník Zoltán Illés podráždene reagovali na júnové výzvy ale do dnešného dňa ne‑ vykonali žiadne opatrenia. Pritom aj v období sucha spôsobuje nepríjemnos‑ ti a možné zdravotné problémy v ob‑ ciach na našej strane Dunaja, kam sil‑ né vetry pravidelne prenášajú červe‑ ný prach z povrchu odkaliska. Znečis‑ ťujú a ohrozujú okrem domácností aj známe vinohradnícke oblasti medzi Komárnom a Štúrovom. Most–Híd sa tejto téme neprestane venovať a naďa‑ lej bude nabádať Maďarsko k riešeniu enviromentálnej záťaže.   –pr–

Odkalisko v tesnej blízkosti Dunaja


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Közügyeink

3

Nem hagyjuk magukra a kisiskolákat sem! Lapunknak nyilatkozik Bugár Béla a megyei választásokról, a kormány megkülönböztető lépéseiről és nemzetiségi oktatásügyünk fontos kérdéséről A Híd elnökét azokról a témákról kérdeztük, amelyek véleményünk szerint a leginkább érdeklik olvasóinkat. n  November 9‑én tartják hazánkban a megyei választásokat. Miként sike‑ rült a Hídnak valóra váltani azokat a célokat, amelyeket ezekkel a vokso‑ lásokkal kapcsolatban tűzött ki? – Őszintén meg kell mondanom, hogy az elképzeléseinkhez képest elég‑ gé más a helyzet. Mi arra törekedtünk, hogy választási koalícióban induljunk a Magyar Közösség Pártjával azokban a dél‑szlovákiai régiókban, ahol a ma‑ gyarok többségben vagy jelentős szám‑ ban élnek. Ezt a javaslatunkat azon‑

„Senki sem ülhet ölbe tett kézzel” ban mindenhol elutasították. Egyet‑ len egyezség Besztercebánya megyé‑ ben született. Ott legalább abban szót értettünk, hogy az ottani déli járások‑ ban melyik párt hány jelöltet indít. En‑ nek az alkunak köszönhetően azokban a választási körzetekben a két politikai szövetséges nem gyengíti, hanem ép‑ penséggel erősíti a győzelmi esélyeit. Nem sikerült teljes mértékben egyez‑ ségre jutnunk a Népi Platform szlovák pártjaival, főleg a Kereszténydemokra‑ ta Mozgalom (KDH) néhány kerüle‑ ti vezetője miatt. Ez főleg a nyitrai tér‑ ségre vonatkozik. Kassa megyében vi‑ szont látok esélyt arra, hogy a platform három pártja együtt induljon. n  A Híd milyen szempontok alap‑ ján választja ki a megyei jelöltjeit? – Három fő kritériumot érvényesí‑ tünk. A jelöltként kiválasztott személy legyen ismert az adott régióban. Szak‑ mai szempontból felkészült, morálisan pedig feddhetetlen legyen. Ezek a leg‑ fontosabb feltételek ahhoz, hogy ered‑ ményesen tudja képviselni választópol‑ gárai érdekeit. Sajnos, idáig nem min‑ den magyar nemzetiségű megyei kép‑ viselő volt képes erre, pedig a szülőföl‑ dünkkel és a lakóhelyünkkel kapcsola‑ tos fontos döntések jelentős része éppen a megyei önkormányzatokban születik meg. A Híd ezért nevez meg rátermett jelölteket, akik a polgárok bizalmával, vagyis szavazataival felvértezve képe‑ sek lesznek aktívan és eredményesen dolgozni. Az előző választásokhoz ké‑ pest – amikor a Híd nem sokkal a meg‑ alakulása után indult – ma sokkal ked‑ vezőbb a helyzetünk, mert már sokkal több tapasztalt, továbbá fiatal szakem‑ bereket is tudunk indítani, akik teljes

mértékben megfelelnek az említett hár‑ mas kritériumoknak. n  Mikorra zárják le a listát? – Augusztus végéig állítunk minden megyében jelölteket. A végleges jelölt‑ listát szeptember közepén hagyja jóvá pártunk Országos Tanácsa. n  A dél‑szlovákiai régiókat több helyen az országos átlagnál is súlyo‑ sabban sújtja a munkanélküliség. Mit tesz a Híd a csallóközi lakosság meg‑ élhetését egyre inkább veszélyeztető társadalmi és szociális gondok eny‑ hítése érdekében? – Ellenzékben levő pártként is kihasz‑ nálunk minden lehetőséget. Elsősorban napirenden tartjuk, nem hagyjuk, hogy a Fico‑kormány lesöpörje az asztaláról a számunkra különösen fontos ügyeket. Példaként az R7‑es gyorsforgalmi utat említem, amelynek mielőbbi megépíté‑ sét állandóan szorgalmazzuk. Nemcsak szóban, hanem a döntéshozókkal kez‑ deményezett tárgyalások és más eszkö‑ zök révén is. Azt szeretnénk, ha a helyi önkormányzatok és más érintettek az eddiginél aktívabb partnereink lenné‑ nek. Egy követendő és egy negatív pél‑ dát említek. Rövidesen megnyílik az egyházkarcsai önkormányzat volt tel‑ kén a Schindler gyár új részlege, ahol fo‑ kozatosan háromszáz új munkahely lé‑ tesül. A neves cég letelepedését jelentős mértékben segítette a település polgár‑ mesterének és önkormányzatának akti‑ vitása. Solymos László kollégám nem‑ rég interpellálta a gazdasági minisztert, hogy a kormány – amely eurómilliókat költött különböző vállalatok támogatá‑ sára – miért utasította el a hatszáz sze‑ mélynek munkát adó, jelentős gyártó‑ kapacitással rendelkező és további be‑ fektetésekre készülő Kromberg &Schu‑ bert cég támogatási kérelmét, amely‑ „A közös fellépés sokkal eredményesebb lehet” ben Gútán új üzemegység megnyitásá‑ n  Újabban a kisiskolák tervezett hoz kért állami támogatást. A minisz‑ ter válaszában megígérte a kért támo‑ összevonása borzolja a kedélyeket. gatást, de hadd kérdezzem meg: a helyi Mit tesz ebben az ügyben a Híd? – Az oktatásügyi tárca átgondolat‑ és a megyei képviselők vajon konkrétan mit tettek a gútai és más dél‑szlovákiai lan elképzelése és nyomásgyakorlása munkahelyek megőrzése és bővítése ér‑ az egész ország kisiskoláit veszélyezteti, dekében? Mindezt azért említem, mert nemzetiségi intézményeinket pedig kü‑ a közös fellépés sokkal eredményesebb lönösképpen. Világosan kell beszélnünk lehet. Senki sem ülhet ölbe tett kézzel, ezúttal is. Ahol megszűnik az iskola, ott másokra mutogatva, vagy arra a bizo‑ fokozatosan elnéptelenedik a telepü‑ nyos állami sült galambra várva, mert lés, visszaszorul vagy teljesen megszű‑ főleg a jelenlegi ellenszélben szülőföl‑ nik a helyi kulturális élet. Az sem sze‑ dünk élhetőbbé tételéért, a helyi utak és rencsés, ha a gyerkőcöket napi ingázás‑ szolgáltatások minőségének javításáért, ra kényszerítenék. A minisztériumnak munkahelyeinkért bizony küzdeni kell. nincs semmilyen törvényes joga ahhoz, Mi minden szinten ezt tesszük. hogy az anyagi támogatás megvonásá‑

(Deutsch Attila felvétele)

val zsarolja az érintett polgármestereket és az iskolaigazgatókat. Éppen ellenke‑ zőleg, az állam alkotmányos kötelessége minden iskola kellő támogatása. Ilyen megfontolásból levelet írtunk az érin‑ tett falvak polgármestereinek, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni. Egy‑ úttal pedig országos petíciót indítunk alkotmányos jogaink megvédése érde‑ kében. Ennek szövegével ebben a lap‑ számban is megismerkedhet a tisztelt olvasó. A Híd a szülőkkel és az önkor‑ mányzatokkal teljes egyetértésben nem hagyja magukra a kisiskoláinkat sem.   M. A.


Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

4

Monitor – Spravodajstvo

Béla Bugár: Len spolupráca je možná n  Ako si vysvetliť, že SDKÚ chce čakať v otázke spoločného kandidáta pravice, až kým budú známi všetci prezidentskí kandidáti? – V rozhodovacích procesoch SDKÚ vidím brz‑ du. Stačí, ak SDKÚ povie nie Hrušovskému, a ten sa spolu s KDH, s Mostom–Híd musí rozhodnúť. SDKÚ už na rokovaniach povedala nie Procházka, nie Čar‑ nogurský. Tak koho chcú podporiť? Kisku, Fica ale‑ bo Osuského? n  Mal by kandidovať Pavol Hrušovský, aj keby nezískal podporu SDKÚ? – Trochu ma prekvapila jeho reakcia, že bude kan‑ didátom, ak bude mať podporu všetkých troch strán platformy. Potom aj Martin Bútora by bol kandidá‑ tom Mostu–Híd, ktorý mal tiež podmienku podpory troch strán platformy. Myslím si teda, že Hrušovský by nemal čakať a mal by okamžite rokovať aj s mimo‑ parlamentnými stranami a s osobnosťami verejného života, aby v ďalších prieskumoch SDKÚ vnímala je‑ ho rastúcu podporu. n   Hrušovský je nositeľom konzervatívnych a kresťanských hodnôt. Nie je teda problém prezi‑ dentského kandidáta aj v spore kresťanských a libe‑ rálnych politikov KDH a SDKÚ? – Nemyslím si to. Ten spor je hlbší a vyplýva z toho, ako vznikla SDKÚ ešte z SDK. Kresťanskí demokra‑ ti tvrdia, že SDK mala byť predvolebná koalícia a nie‑ ktorí vtedajší členovia KDH sa rozhodli spolu s Mi‑ kulášom Dzurindom pre samostatnú stranu. Preto je

ten spor oveľa hlbší a nie je to len o hodnotách. Je to historický spor z roku 1998. Mali by ho však prekonať. n  Neformálne sa rozbehla župná kampaň. Aké ambície má vo voľbách Most–Híd? – Posledné župné voľby sa udiali len tri mesiace po štarte strany a to poznamenalo aj výsledok. Získali sme len dvoch poslancov, teraz chceme toto číslo znásobiť. Chceli sme sa dohodnúť aj s SMK v južných okresoch, ale nepodarilo sa. SMK vyhlásila, že všade, kde je nad 50 percent zastúpené obyvateľstvo maďarskej národ‑ nosti, pôjdeme proti sebe. Napríklad v okrese Nové Zámky sú dva obvody. V štúrovskom ide SMK proti nám, ale v novozámockom obvode chcela ísť spoloč‑ ne. Neviem si však predstaviť dvojakú kampaň v jed‑ nom okrese. n  V posledných župných voľbách SMK prevalco‑ vala Most–Híd počtom 40 získaných poslaneckých mandátov. Otočí sa to? – Také ambície ani nemáme. Treba si uvedomiť, že sme dvadsať rokov budovali stranícke štruktúry, kto‑ ré sú dnes štruktúrami SMK. Bolo to ešte od čias exis‑ tencie strán Spolužitie, MKDH a MNI. Aj ľudia známi v regiónoch sú výsledkom dvadsaťročnej práce. Na‑ vyše štyri roky existuje veľký protitlak voči nám, keď SMK hovorí, že sme zradcami. Preto je to oveľa ťažšie. n  Konkurenčná SMK mieni dať na voľby okolo 200‑tisíc eur, čo je štyrikrát viac ako dá Most. Nevid‑ no z toho, že SMK súboj v regiónoch berie vážnejšie? – Ústredie Mostu–Híd poskytne 50‑tisíc eur, ale to

neznamená, že nebudú prispievať na kampaň aj na‑ še kraje. Otvorene hovorím, že sume 200‑tisíc, ktorú uviedla SMK, by som neveril. n  Aká je pravdepodobnosť, že by SMK a Most– Híd postupovali v parlamentných voľbách 2016 spo‑ ločne? – Problém je, aké signály vysielajú jednotlivé strany. Republiková rada Mostu–Híd navrhovala v župných voľbách spoluprácu na úrovni kraja, SMK to odmiet‑ la. Keďže na jeseň budú stáť proti sebe kandidáti Mos‑ tu–Híd a SMK, o pol roka pri voľbách do europarla‑ mentu bude napätie ešte stále citeľné. Snažili sme sa teda SMK vysvetliť, že nevysiela signály o spolupráci a to môže negatívne ovplyvniť aj iné voľby. n  Má budúcnosť Most–Híd, ktorý je postavený aj na spolupráci maďarskej menšiny a Slovákov? – Predseda SMK Berényi na Gombaseckom festi‑ vale hovoril, že nefunguje projekt spolupráce. Všetko hovoril po maďarsky, len slovo spolupráca povedal po slovensky. Ako keby naznačil, čo som počul od jed‑ ného zástupcu SMK, že s nami by sa dalo spolupra‑ covať, ale mali by sme prepustiť z našej strany Slová‑ kov. Tak to nikdy. Som presvedčený, že len spoluprá‑ ca je možná. Aj keď všetko nefunguje podľa predstáv, tak predsa s tým neprestanem. Maďarov nikdy nebu‑ de toľko, aby rozhodovali sami o sebe. Vždy budeme musieť spolupracovať. Že je to ťažké, mi nikto nemu‑ sí hovoriť, robím to dvadsať rokov. (Časť rozhovoru, uverejnený v Pravde, 5. 8. 2013)

Vydarené podujatie Festival miestnych hodnôt v Hamuliakove Gabriel Csicsai privítal a pozdravil všetkých, ktorí sa zúčastnili na festivale

(Foto: Molnár Ferenc Márk)

Na deti čakali kreatívne dieľne a remeselníci – tkáčka im pomohla a mohli pripraviť obrusy, tašky

Všetkých výborných kuchárov pozvali na pódium a odmenili ich diplomom a vecnými darmi

Poslednú júnovú sobotu očakávala všet‑ kých návštevníkov koštovka tradičných pochúťok na námestí v Hamuliakove, kde mohli ochutnať vynikajúce žitnoostrovské halászlé, tradičný hovädzí guláš, výborný hovädzí perkelt, lahodného vysmažené‑ ho dunajského kapra, srnčie ragú, famóz‑ ny kohúti perkelt, makové šúľance alebo špeciality hamuliakovčana pochádzajúce‑ ho z Panamy – empanada a fritura. Okrem tradičných jedál sa predstavili aj prvový‑ robcovia zo Žitného ostrova – ponúkali tradičné domáce cestoviny a tarhoňu, vý‑ borný med a domáce džemy, ale aj citru‑ sovník, či oleander. Mali tu zastúpenie aj tradičné syry zo Zázrivej ako aj remeselní‑ ci – tkáčska dieľna, splsťovanie, košíkova‑ nie. Popri výbornom folklórnom progra‑ me, sa najrýchlejšie minul kohúti perkelt, ktorý pripravili členovia miestnej organi‑ zácie Most–Híd.   –ma–


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Infrastruktúra

5

Ne halogassák a gyorsforgalmi építését! A polgármesterekkel együtt követeljük, hogy a projekt kerüljön be a kormány fontos beruházási tervei közé Évek óta beszédtéma az R7‑es ügye, amelynek megépítése érdekében eddig legtöbbet a Híd képviselői és a déli régió polgármesterei tették. Iveta Radičová kormánya elsősorban a mi pár‑ tunk szorgalmazására sorolta be a Losoncot Pozsonnyal összekötő déli gyorsforgalmi út csalló‑ közi szakaszát a kabinet prioritásai közé. A szükséges előkészületek rendben meg is kezdődtek, ezáltal fokozatosan teljesültek azok a feltételek, amelyek alapján már az idén megkezdődhettek volna a munkálatok.

Robert Fico gáncsoskodása Ám főleg a sok viszálykodás, valamint a Szabadság és Szolidaritás (SaS) vezetőinek makacssága miatt a jobb sorsra érdemes négypárti koalíciós kormány meg‑ bukott és a tavaly márciusi előrehozott választáso‑ kon a Smer‑SD nagy arányú győzelmét követően Ro‑ bert Fico visszatért, s egypárti kormányt alakíthatott. Nem sokkal ezután takarékossági okokra hivatkozva a déli gyorsforgalmi út tervét kivette a kabinet legfon‑ tosabb beruházási tervezetei közül. Közölte, hogy az építkezés valószínűleg csak 2015‑ben indulhat meg. Emiatt az Egyházgelle–Somorja–Misérd (Dunajská Lužná)–Pozsony–Ketelec közötti szakasz legkoráb‑ ban 2017‑re készül el. Hiába érveltünk azzal, hogy na‑ ponta több tízezer polgár munkába járását, utazását

„Dél‑Szlovákia ne legyen az ország mostohagyermeke” keserítik meg a Dunahidasnál (Most pri Bratislave) és Misérdnél mindennapos hatalmas közlekedési du‑ gók, amelyekben olykor negyven‑ötven percig kény‑ telenek araszolni, amíg eljutnak Csölléig, ahonnan a kétsávosra szélesített úton – amelynek mielőbbi el‑ készítését a Híd képviselői szorgalmazták – valame‑

lyest felgyorsul a forgalom. Estefele ugyanez a tortú‑ ra vár mindannyiukra hazafele is. Akadtak, akik emi‑ att inkább a vonatra szálltak át, s azzal ingáznak. In‑ dokoltan, mert a RegioJet cseh magántársaság a Ko‑ márom–Dunaszerdahely–Pozsony közötti vasútvona‑ lon a korábbi állapotokhoz képest sokkal kulturáltabb szolgáltatást nyújt. Utasszámuk állandóan növekszik, ám a közúti közlekedést teljes egészében nyilvánvaló‑ an nem tudja helyettesíteni. A Gútor és Pozsony kö‑ zött tervezett rendszeres személyhajó‑közlekedés ter‑ ve egyelőre valahogy megfeneklett.

A Schindler példája Mindezek ismeretében továbbra is égetően szükség van a déli gyorsforgalmi útra. Több szempontból is. Végre meg kellene szüntetni a tízezrek életét napon‑ ta megkeserítő dugókat, s ezzel együtt a mai igények‑ nek megfelelő infrastruktúra kiépítése is halaszthatat‑ lan feladat. Régiónkban az országos átlaghoz képest is magas – több térségben már a harminc százalékot is meghaladja – a munkanélküliek aránya. Addig hiá­ ba várunk stratégiai befektetőkre, ameddig megfelelő teherszállítási lehetőségek helyett csak dugókkal tu‑ dunk szolgálni... Az egyházkarcsai önkormányzat tel‑ kén rövidesen megnyíló, háromszáz új munkahelyet teremtő Schindler‑gyár vezetői is többek között azért döntöttek a csallóközi beruházás mellett, mert bíznak

A Somorja melletti kétszintű útkereszteződés – még mindig csak tervrajzon

(Molnár Ferenc Márk felvételei)

Reggel Pozsony fele, kora este pedig visszafele alakulnak ki nagy dugók

a gyorsforgalmi út mielőbbi elkészülésében. Volt köz‑ lekedésügyi államtitkárként, jelenlegi parlamenti kép‑ viselőként, elsősorban pedig a Csallóköz szülöttjeként és lakosaként, a polgármesterekkel együtt minden tő‑ lünk telhetőt megteszünk az építkezés mielőbbi elkez‑ dése érdekében.

Ha kell, nemcsak levélben Idén tavasszal Misérden, majd pedig Nagyudvarno‑ kon az érintett települések polgármesterei meghívták Andrej Holákot, a közlekedésügyi tárca államtitkárát, valamint az Állami Autópályakezelő Részvénytársa‑ ság vezérigazgatóját és a Dopravoprojekt Részvény‑ társaság képviselőit, hogy számoljanak be a gyorsfor‑ galmi út tervezetének jelenlegi állapotáról. Megtud‑ tuk, hogy Pozsonyban Ketelecnél csatlakozik majd az út az oda tervezett újabb körgyűrűre. Beszámoltak a vendégek az előkészületekről is. A nagyudvarnoki tanácskozást követően a jelenlévők levélben szólítot‑ ták fel Robert Fico kormányfőt és Ján Počiatek köz‑ lekedésügyi minisztert, hogy ne halogassák tovább a tervek valóra váltását, teremtsék elő a beruházás‑ hoz szükséges anyagiakat, s helyezzék vissza az R7‑es megépítését a kormány prioritásai közé. Válaszlevelé‑ ben a miniszter­elnök ezt a kérést egyszerűen kikerül‑ te, s homályos válaszában annyi konkrétumot közölt, hogy a munkálatok anyagi okok miatt csak 2015‑ben kezdődhetnek meg. Felkerestük Viktor Stromček köz‑ lekedésügyi államtitkárt is, aki elmondta: mérlegelik a PPP‑projekt (Public Private Partnership) érvényesí‑ tését, valamint az uniós források kihasználását is, kü‑ lönösen abban az esetben, ha az R7‑es utat és a terve‑ zett D4‑es autópályát Pozsonynál összekötik. Mind‑ ez fontos, de a legfontosabb számunkra mégiscsak az, hogy a dél‑szlovákiai polgárok adóinak egy részét az államkasszából szülőföldünk és lakóhelyünk korszerű‑ sítésére, élhetőbbé tételére fordítsák. Dél‑Szlovákia ne legyen az ország mostohagyermeke! Továbbra is meg‑ különböztetett fi ­ gyelemmel követjük az építkezés elő‑ készületeit, s ha netán újabb megtorpanást, halogatást észlelnénk, akkor a polgármesterekkel együtt készek vagyunk a levelezésen kívül más eszközökkel is kellő nyomatékot adni jogos követelésünknek. Bízom ab‑ ban, hogy erre nem lesz szükség, mert az R7‑es építé‑ se jövőre mégis­csak megkezdődik.   Érsek Árpád


6

Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

Szülőföldünk, lakhelyünk

Öntözés nélkül nem megy

A Csallóközt a kiszáradás, földjeit az elértéktelenedés veszélyezteti Véget ért az aratás a Csallóközben. Csak az Isten tudja, hányadik kemény évet zárjuk. A tavalyi aszály után az idei ta‑ vasz sok esővel, majd pedig hűvös idővel köszöntött ránk. Amikor már azt hittük, hogy sosem lesz nyár, végre beköszön‑ tött. Egyik napról a másikra kánikulai hőmérsékletekkel es tikkasztó száraz‑ sággal. Az eső talán az utolsó kedvező pillantban érkezett. Az elkeseredett ha‑ tár gyorsan összeszedte magát és hama‑ rosan utolérte a lemaradását. Öröm volt kimenni a földekre, mert minden szé‑ pen növekedett, a kukorica régen nem

A szerző idén is segédkezett az aratásban

látott haragos zöld színt öltött, a gabona pedig olyan volt, ahogy a nagykönyvben megírták. A gazdák bízni kezdtek a jó termésben. Közvetlenül az aratás előtt még egy nagyobb zuhé következett és máris indultak az aratógépek, hiszen az összes termőterület felét kellett betaka‑ rítani. Ekkor szembesültek a gazdák az‑ zal a ténnyel, hogy a hozamok legfeljebb átlagosak lesznek. Azért, mert addigra nyilvánvalóvá vált, hogy az eső bizony késve érkezett. Tetézi a bajt, hogy azóta több héten keresztül nem esett a Csalló‑ közben. Máshol igen és kiadósan, csak

(Molnár Ferenc Márk felvétele)

nálunk nem. Ezt meg a bevetett terüle‑ tek másik fele, a kezdetben rekordter‑ mésnek induló kukorica sínylette meg. Hatalmas területek égtek ki. Világvi‑ szonylatban kukoricából csúcstermés várható, nálunk viszont legalább az át‑ lagosért fohászkodnak a gazdák. Úgy ez az év, mint az elmúlt negyed század tapasztalatai egyértelműen meg‑ mutatták, hogy a szlovákiai magyar ag‑ rárpolitika egyik fő prioritása a délvi‑ dék, és azon belül is főleg a Csallóköz, a Mátyusföld és környezetük vízgaz‑ dálkodásának megoldása lehet. Enélkül minden más, a termelést ösztönözni kí‑ vánó határozat légvárnak bizonyul, illet‑ ve teljes mértékben ki van téve a termé‑ szet, az utolsó években tapasztalt egyre súlyosabb szeszélyeinek. A Csallóköz‑ nek korszerű, szabadon használható, bérmentes öntözőrendszerre van szük‑ sége, amelyre főleg az uniós alapokból lehet és kellene forrásokat találni. Mos‑ tanság már kevesen emlékeznek arra a végletekig szajkózott beruházói ígéretre, amely szerint a bősi vízi erőmű építke‑ zésekor betervezett duzzasztó megépü‑ lésével megoldódik a környező területek öntözése is. Az ígéretből semmi sem lett. A duzzasztó megépült, viszont a talajvíz métereket süllyedt a korábbi szintjéhez képest, fokozva ezzel a sorra beköszön‑ tő aszályok pusztító hatását. Az öntözés megoldása nélkül szomo‑ rú sors elébe nézünk, nélküle a Csalló‑ közt az egyre gyakoribb aszály és a nyil‑ vánvaló klímaváltozás miatt hovatovább

a kiszáradás fenyegeti. A termőterüle‑ tek döntő többsége emiatt értéktelen‑ né válhat, a múltból híres mezőgazda‑ sági termelés csak kívánatos emlék ma‑ rad majd. És ez nem csak a gazdák, de egyben a vidék, a csallóközi ember ka‑ tasztrófája lehet...

a vidék, a csallóközi ember katasztrófája lehet... Sajnos, sem a  jelenlegi agrártárca, sem a Fico‑kormány nem kív��n komo‑ lyabban foglalkozni az előállt helyzet‑ tel. Nem látja, vagy nem is akarja tuda‑ tosítani a kialakult helyzet komolysá‑ gát. Sőt: a pénzügyminisztérium még további, a vízre kivetett adókkal kíván‑ ja megsarcolni azokat a gazdákat, akik saját erőforrásaikra támaszkodva kí‑ vánnak öntözni. A legfőbb ideje, hogy végre hallassunk magunkról. Felemel‑ jük a szavunkat. Annál is inkább, mert a 2014 és 2020 közötti Közös Agrárpoli‑ tika (KAP) Szlovákiára vonatkozó kon‑ cepcióját a mostani kabinet dolgozza ki, és mivel elég komoly pénzcsomag‑ ról van szó, félő, hogy a csallóközi és a mátyusföldi gazdákat egzisztenciáli‑ san érintő vízproblémát figyelmen kívül fogják hagyni. A Híd parlamenti képvi‑ selőivel minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez ne történhessen meg!   Csicsai Gábor

Kiváló ízek fesztiválja Somorján Június elsején nagy volt a sürgés‑forgás a somorjai Fő téren. Reggeltől bográcsok csörrenése hallatszott, kilenc óra körül már javában aprítot‑ ták a hagymát, szeletelték a húst, gyúrták a tésztát. A Somorjáért Polgá‑ ri Társulás kulináris fesztivált, azaz főzőcskével egybekötött és kulturális rendezvényt szervezett, ahol énekkarok, tánccsoportok is felléptek, mi‑ közben jókat lehetett falatozni, inni, beszélgetni. A cél az volt, hogy a Szlovákiában élő különböző nemzetiségek mutassák be hagyományos ételeiket, illetve bete‑ kintést nyújtsanak kultúrájukba ének-, ­illetve néptánccsoportjaik fellépésével. A csilizköziek kiváló halászlét főz‑ tek. Velük együtt a  Csallóközt a  bé‑ kei, a karcsai, a jányoki, a nagyudvar‑ noki csapatok ínycsiklandozó gulyá‑ sa, továbbá a gútori huszárok fantasz‑ tikus kakaspörköltje, valamint a vásár‑ útiak hagyományos borsos marhato‑ kánya képviselte. Az ügyes ruszin me‑ nyecskék borscsot főztek, mesés piro‑ got készítettek, ezen kívül énekkaruk és a Ruthenia néptánccsapatuk gazdagí‑

totta a programot. Túrószentmártonból megérkezett Andrej Hrnčiar polgármes‑ ter is, aki brindzás-juhtúrós pirogot va‑ rázsolt az érdeklődők sokaságának, ked‑ ves mosollyal és vonzó tálalással egybe‑ kötve. Csicsai Gábor képviselő felesé‑ ge is szorgoskodott, juhtúrós galuskát gyúrt, amely bizony hamar elkelt. A fér‑ je sem akart lemaradni, ezért ­Érsek Ár‑ páddal közösen finom babgulyást főz‑ tek. Aki későn érkezett, jóval dél után, már lemaradt a gasztronómiai különle‑ gességekről, mert villámgyorsan elfogy‑ tak az ételek. Délidőben a Vontszemű zenekar teremtett fergeteges hangula‑ tot, délután p ­ edig a Tamburášski bečári,

a Pósfa zenekar, továbbá a békei férfikó‑ rus, valamint a Gyöngyharmat asszony‑ kórus szórakoztatta a közönséget. Az If‑ jú Szivek fellépése pedig újra elvarázsolt mindenkit. Köszönettel tartozunk Bárdos Gá‑ bornak, Somorja polgármesterének, az

Jó mulatság, férfimunka volt...

Area vállalatnak, illetve mindenkinek, aki segített a hangulatos rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. Mindannyian jól éreztük magunkat. Ezért jövőre találkozzunk ugyanitt!   M. A.

(Molnár Ferenc Márk felvétele)


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Új kezdeményezés

7

Jogsegély és tanácsadás – ingyen Egyre több polgár fordul levélben, interneten és telefonon a Híd ombudsmanjához Március óta Ľubica Nadašská személyében a Híd saját ombudsmant alkalmaz, aki ingyenes s­ egítséget nyújt problémás ügyekben és hasznos tanácsokkal látja el a hozzá forduló polgárokat. Ilyen szolgáltatást eddig egyetlen szlovákiai párt sem nyújtott. „Legfontosabb célunk az, hogy segítsük az embereket mindennapi gondjaik orvoslásában. Egyértelművé akarjuk tenni számuk‑ ra, hogy itt vagyunk, ezért nyugodtan fordulhatnak hozzánk” – nyilatkozta lapunknak Bugár B ­ éla pártelnök. Az ombudsmant eddigi munkájáról kérdeztük. n  Először is arra kérem, mutatkozzék be olvasóink­ nak. Hol tevékenykedett eddig, s miért vállalta el a Híd felkérését? – Előzőleg a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) alkalmazottjaként elsősorban Brüsszel‑ ben intéztem az Európai Néppártba tartozó képviselő‑ ink ügyeit, többek között a találkozóikat szerveztem, vagyis a kapcsolattartás volt a legfontosabb feladatom. Izgalmas és felelősségteljes kihívásnak tartottam a Híd vezetőinek felkérését, ezért váltottam, s kora tavasztól a párt pozsonyi központjában dolgozom.

„Hozzánk szlovákul, magyarul, továbbá ruszin, ukrán, roma és lengyel nyelven is fordulhatnak a polgárok.“ n  Mennyien fordultak azóta önhöz? – Hétről hétre, hónapról hónapra nő a segítséget vagy tanácsot kérők száma, immár a száz fele közelít. Ami‑ óta a párt regionális irodái tájékoztatták a lakosságot erről a szolgáltatásról, még többen fordulnak hozzám. Elsősorban olyan, látszólag kis ügyekkel keresnek, amelyek első látásra banálisnak tűnhetnek, megoldá‑ suk azonban nem kézenfekvő, s olykor bizony, nem is egyszerű. Elég sokan nem tudnak kiigazodni a jogi le‑ hetőségek között, néhány esetben pedig az érintettek nem is tudják, hova forduljanak problémáik megoldá‑

sa érdekében. Elsősorban ők keresnek meg bennün‑ ket telefonon, levélben és interneten. Az idősebb pol‑ gárokat leggyakrabban a szociális ügyek intézésében segítjük. Ezeken kívül már két, többnyelvű röplapon segítettük az érintetteket olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban elég sokan kerestek. Az egyik ezek kö‑ zül az, hogy mit kell tennünk, ha házunkat, lakásun‑ kat árvízkár vagy egyéb természeti katasztrófa érte. A frissdiplomásokat és tanulmányaikat befejező fiata‑ lokat pedig a legfontosabb teendőikről tájékoztattuk. n  Melyek voltak a legérdekesebb ügyeik? – Mi nem osztályozunk, a hozzánk érkező kérések mindegyikét fontosnak tartjuk. De nem hagyom ezt a kérdését sem válasz nélkül, ezért megemlítem annak a családnak az esetét, amelynek a gépkocsiját és a csa‑ ládi házát megrongálta a vihar. Volt ugyan biztosításuk, de az ilyen esetre nem vonatkozott. Ezért azt tanácsol‑ tuk, hogy a helyi önkormányzattól, illetve a villany‑ művektől kérjenek egyszeri, rendkívüli segélyt, ame‑ lyet végül méltányossági alapon megítéltek nekik. Egy pozsonyi férfit pedig az utcán harapott meg a szájko‑ sár nélkül futkározó kutya. A sértett bíróságra adta az ügyet, de eléggé vitatható körülmények között pert ve‑ szített, ezután hozzánk fordult, mi pedig jogi tanáccsal láttuk el őt, s végül másodfokon jogerősen a kezelésé‑ ért kifizetett pénzt, valamint a betegállomány miatt ki‑ eső bevételének ellenértékét is megkapta. n  Mindig ilyen sikeresek? – Az eddigi ügyeknek több mint a felét az ügy­fe­ leink eredményesen zárták le. Néhány esetben pedig jó úton halad a gondok rendezése. Ügyvédi képvise‑

Deutsch Attila felvétele

letet viszont nem vállalunk és a szomszédok perpat‑ varaiban, az úgynevezett fülemüle‑perekben még csak tanácsot sem adunk, a személyes konfliktusokba, pél‑ dául házastársak viszálykodásába semmiképpen sem avatkozunk be. n  Miként érzi magát ebben az új tisztségben? – Egyre jobban, mert mind többen fordulnak hoz‑ zánk. Örülök, hogy segíthetünk a polgároknak, akik önhibájukon kívül kerültek kellemetlen helyzetbe. Né‑ ha csak információkra van szükségük, vagy jogi ta‑ nácsra, máskor az érintett szervekkel való ügyintézés‑ ben nyújtunk segítséget. Természetesen nem minden kérést lehet tökéletesen megoldani, de nagyon örü‑ lünk, ha hozzájárulhatunk az emberek elégedettségé‑ hez. Ez pedig, mint már említettem, az esetek többsé‑ gében sikerült. n  Milyen nyelven és miként fordulhatnak az ér‑ deklődők jogsegélyért? – Hozzánk szlovákul, magyarul, továbbá ruszin, uk‑ rán, roma és lengyel nyelven is fordulhatnak a pol‑ gárok. A Híd honlapján (www.most‑hid.sk) találha‑ tó űrlap kitöltésével, továbbá e‑mailben (ombuds‑ man@most‑hid.sk), telefonon (02/491 145 55), vala‑ mint levélben (Most‑Híd, 831 04 Bratislava, Trnavská cesta 37).   M. A.

Petícia za zachovanie a stabilitu Petíció a szlovákiai kisiskolák málotriednych škôl na Slovensku megtartásáért és stabilizációjáért My, čelní predstavitelia a občania dotknutých obcí v zmysle Ústavy Slovenskej republiky žiadame vládu Slovenskej republiky o zabezpečenie stability a o uči‑ nenie krokov na zachovanie málotriednych škôl na území Slovenskej republiky. V našich obciach tvoria málotriedne školy centrum spoločenského diania a sú určujúcim prvkom života komunít. Jedine tieto školy vedia za­bez­pe­čiť prežitie týchto komunít. Zvlášť sa to týka škôl v obciach obývaných prísluš‑ níkmi národnostných menšín. Chápeme snahu o zefektívnenie fungovania štátnej správy a optimalizáciu výdavkov. Podľa nášho názoru sa to však nesmie diať na úkor spoločenskej funkcie, ktorú tieto školy zabezpečujú. Sú v spoločenskom systéme našej kra‑ jiny inštitúcie, činnosť ktorých nemôže byť posudzovaná cez prizmu prísne ekonomických ukazovateľov. Rušenie málotriednych škôl neprinesie očakávaný ekonomický efekt a bude znamenať porušovanie ústavných práv občanov dotknutých obcí na vzdeláva‑ nie. Jednou zo základných funkcií štátu je predsa zabezpečovanie takýchto práv. Preto vyzývame Ministerstvo školstva SR o okamžité ukončenie nátlakových rokovaní so starostami obcí a riaditeľmi škôl, ktorých cieľom je primäť ich k tomu, aby z vlastnej iniciatívy zatvorili málotriedne školy.

Mi, az érintett községek képviselői és polgárai a Szlovák Köztársaság Alkotmányának ér‑ telmében követeljük, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya biztosítsa az ország terüle‑ tén működő kisiskolák stabilitását és tegyen lépéseket megmaradásuk lehetővé tételére. Településeink számára a kisiskolák a közösségi élet meghatározó elemét és a törté‑ nések egyik központját jelentik. Egyedül ezek az iskolák képesek közösségeink fenn‑ maradását biztosítani. Különösen igaz ez a kisebbségi állampolgárok által lakott tele‑ pülések iskoláira. Értjük az igyekezetet az állam működésének hatékonyabbá tételére és a kiadási ­oldal lefaragására. Véleményünk szerint azonban ez nem történhet az ezen iskolák ­által be‑ töltött társadalmi jelentőségű tevékenység rovására. Olyan intézményekről beszé‑ lünk, amelyek tevékenységét nem szabad egyedül a szigorú közgazdasági logika alap‑ ján megítélni. A kisiskolák bezárása nem hozná meg az elvárt gazdasági előnyöket, miközben meg‑ sérti az érintett települések lakóinak alkotmányos jogát a művelődéshez. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az állam egyik alapvető funkciója éppen az efféle jogok biztosítása. Éppen ezért felszólítjuk a Szlovák Iskolaügyi Minisztériumot az érintett települé‑ sek polgármestereivel és iskolaigazgatóival szemben folytatott azon tárgyalások be‑ fejezésére, amelyek célja a kisiskolák önkéntes bezárására irányuló nyomásgyakorlás.

Vyplnené petície prosíme zaslať na adresu strany: Most–Híd, Trnavská 37, 831 04 Bratislava.

A kitöltött petíciós lapokat kérjük a Híd párt címére postázni: Most-Híd, Trnavská 37, 831 04 Bratislava


Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

8

Aktuális

Kezünkben a megoldás – választáskor Őszinte gondolatok országunk Alkotmányáról A nyár végének a gyerekeken kívül sok felnőtt sem örül, így többen örömmel veszik a szeptember elsejei szabadnapot, ami már több mint egy évtizede a Szlovák Köztársaság Alkotmányának az ünnepe. Kíváncsi lennék, egyáltalán mennyien tudnak erről. Egyre többen teszik fel azt a kérdést, vajon van‑e értelme olyan állami ünnepnek, amelynek nincs különösebb hagyománya? A szlovák gazdaság minden egyes munka‑ szüneti nappal 180 millió eurót bukik, tehát ennyibe kerül az államnak ez a nap is. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának megszületése nem éppen az ország leg‑ demokratikusabb időszakához köthe‑ tő, habár a legvadabb mečiari évek csak ezt követték, de ok-okozati viszony azért itt nagyban fellelhető, és ez a járom az‑ óta is a nyakunkon van. Maga a szava‑ zás az akkori Szlovák Nemzeti Tanács‑ ban az önkényuralmi rendszerekre em‑ lékeztetett, és az azt követő hercehurca

(az alkotmány díszpéldányával felvonu‑ ló honatyák) még ma is egyenesen tragi‑ komikusnak tűnik. De a rossz törvény is törvény – szabadon idézve Szókratészt. Annak ellenére, hogy kik, milyen körül‑ mények közt fogadták el, nem szüksé‑ ges a törvények törvényét örökre meg‑ bélyegezni. A szlovák politikai elit egy része, ide értve a jelenlegi köztársasági elnököt,

a kormányfőt és a parlament elnökét, az alkotmányt kellő felhajtás, külsőség és hangzatos beszédek mellett az állam pénzén meg is ünnepli, de itt a dolog be is fejeződik. A már említett tartalom itt is, ezeken az akciókon, ezeknél a szemé‑ lyeknél is hiányzik. Sajnos, Szlovákiában éppen a legnagyobb ünneplők, a szep­ tem­ber elsejei önmutogatók tapossák leginkább a sárba az alkotmányt. Mert hiába az ünnepi gálaműsorok, a nagy pompa, ha a mindennapi életben a dön‑ téseikkel az alkotmányt egyre gyakrab‑ ban semmibe veszik. A SMER parlamenti többsége ont‑ ja és keresztülhajszolja azokat a jogsza‑ bályokat, melyeknek alkotmányossága jogosan megkérdőjelezhető. Azt, amit a köztársasági elnök vitt végbe az ország főügyészének kinevezése körül pedig leköpése az alkotmánynak. De a min‑ dennapi politikai életben, a parlamen‑ ti többség, az egypárti kormány lépése‑ iben hasonló mozzanatokat rendszeres‑ séggel fellelhetünk. És akkor még ezek ünnepelnek.

„Ezen is változtatni kell” Ne is beszéljünk az alkotmány állam‑ polgárságot garantáló cikkelyéről, mely egyértelműen szavatolja, hogy senkit sem lehet akarata ellenére megfosztani az állampolgárságától. Ennek ellenére több száz honfitársunk jogait sem tudta megvédeni, mert a kormánytöbbség po‑ litikai akarata eltérő. Mit nekik az alkot‑ mány egyértelmű jogszabálya, ha politi‑ kai érdekeik úgy kívánják, arra is fittyet hánynak! Ennek a politikai garnitúrá‑

(Archív felvételek)

nak az alkotmány csak a pezsgős ünnep‑ lésre kell, nem arra, hogy demokratikus alapot is adjon az ország irányításához, a polgárok boldogulásának a megterem‑ téséhez. Nekünk – akiknek nem szlovák a nemzetiségünk, de ennek az ország‑ nak vagyunk az adófizető állampolgárai – már az alkotmány legelején, az előszó‑ ban ki van adva az utunk, hisz az alkot‑ mány preambuluma minket csak a vé‑ gén említ, valamiféle megtűrt, másod‑ rendű állampolgárként. És sokszor így van ez a mindennapi életben is, minket csak megemlítenek, de teljes jogot nem adnak, lásd legújabban a kétnyelvű in‑ formációs feliratok elutasítását a vasút‑ állomásokon. Ezen is változtatni kell! A megoldás mindannyiunk kezében van – minden választás alkalmával.  Gál Gábor

Üvegzsebbel a mutyizás ellen

A Híd parlamenti bizottságot hozna létre az uniós alapok felhasználásának ellenőrzésére „Az európai uniós alapok lehívása sok esetben ros�‑ szul, vagy egyáltalán nem működik, a következmé‑ nyek pedig gyakran katasztrófálisak. A nehezen megszerzett anyagi támogatást nem tudjuk rendel‑ tetésszerűen felhasználni. Ennek a mindannyiunkat érintő gondnak a megoldása érdekében Nagy József, a Híd parlamenti képviselője, az európai ügyek bi‑ zottságának tagja a minap találkozót szervezett a ci‑ vil gazdasági szervezetek képviselőivel. Olyan bi‑ zottság létrehozásáról tárgyaltak, amely felügyel‑ né az uniós alapok felhasználását. A testület a par‑ lament európai ügyekért felelős bizottságának ta‑ nácsadói szerveként működne, annak tagjaiból, il‑ letve független szakemberekből és érdekcsoportok‑ ból alakulna. Számos esetben a támogatást szerzett

helyi önkormányzatok, mezőgazdászok, vagy víz‑ gazdálkodási vállalatok évek múlva kénytelenek visszafizetni a teljes összeget, gyakran csak formális hibák miatt. Az Európai Bizottság ellenőrzése anya‑ gi katasztrófát jelenthet a nagyobb vállalatok vagy községek, városok számára. Nem egyszer manipu‑ lációkat lepleznek le, vagy csak egyszerű tudatlan‑ ság, hanyagság áll a háttérben. A végeredményen ez azonban nem változtat, gyakran csődeljárással végződik az eset. Ezt pedig meg kell előzni” – mu‑ tatott rá Nagy József, aki a Híd Nagyszombat me‑ gyei elnökjelöltje. Robert Fico kormánya nem teszi lehetővé az ellen‑ zék képviselői számára, hogy részt vegyenek az u ­ niós alapokat felügyelő tanácsadói szervekben, i­ lletve ab‑

ban a tanácsban, amely meghatározza az uniós ala‑ pok felhasználásának stratégiáját, prioritásait és fel‑ tételeit 2014 és 2020 között Szlovákia számára. „Ezért tartom fontosnak a javasolt bizottság lét‑ rehozását. A bujkálásra és a pénzek zárt ajtók mö‑ gött zajló szétosztására már volt példa a múltban és botrányosan végződött. Ezért tartom szükségesnek olyan testület létrehozását, amely civil szakmai vé‑ leménnyel szolgálna az európai ügyekért felelős bi‑ zottság számára, optimalizálná az uniós alapok fel‑ használását, csökkentené a felesleges bürokráciát, nem utolsó sorban pedig meggátolná a korrupciót és a klientizmust” – mutatott rá Nagy József.   –bl–


Kocogás, futás, egészség

Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

9

Idén lesz 4, 10, valamint 21 kilométeres félmaraton, jövőre pedig jöhet a hagyományos táv is

Csallóközi Maraton és Szüret Fesztivál

A Csallóközi Maraton nulladik évfolyamára sok száz versenyzőt várnak, a kísérőrendezvényére, szabadság, magammal viszem a futócipőmet és a tor‑ a Csallóközi Szüret Fesztiválra pedig ezreket. Nagy József parlamenti képviselővel, a két rendez‑ naruhát. Külön haszna ennek számomra az, hogy így megismerkedem az idegen városok, vidékek zegzuga‑ vény ötletgazdájával beszélgettünk. n  Az idén szeptember 14‑én lesz Dunaszerdahelyen ez a két hagyományteremtő rendezvény. Mi az értel‑ me és a jelentősége a maratoni futásnak? – Büszkék lehetünk környékünk sikeres futóira. A tel‑ jesség igénye nélkül kiemelném a vásárúti Bögi Sán‑ dort, a 62 éves világhírű ultramaraton‑futónkat, aki tavaly is megtette a hihetetlen 245,3 kilométeres távot a görögországi Spartathlonon, mint a világmezőny leg‑ idősebb befutó tagja. A Csallóközi Maraton szép sport‑ esemény lesz és remélhetően jó mezőny jön majd ös�‑ sze, többek között az értékes díjak miatt is. Bízom ab‑ ban is, hogy sikerül majd új vagy szunnyadó tehetsé‑ geket is felfedeznünk, hiszen a futás kortól független. Számunkra a rendezvény lényege azonban elsősor‑

„Saját egészségük és jó hangulatuk érdekében” ban az aktív, sportos életmód népszerűsítése régiónk‑ ban. Ez egy állandó feladat, ezért szeretnénk a Csal‑ lóközbe hozni olyan dél-szlovákiai tömegsportren‑ dezvényt, ahol a több száz résztvevő majd évek múl‑ tán több ezresre duzzad. Ezen a nulladik rendezvé‑ nyen szeretnénk bátorítani nemcsak a csallóközi fu‑ tókat, kocogókat, hogy tartsanak velünk és próbál‑ ják ki a félmaratont, a negyedmaratont vagy legalább a minimaratont, amely 4,2 km‑es. Az utóbbira csalá‑ di, kisgyermekes, sőt babakocsikkal futó fiatalok ne‑ vezését is örömmel fogadjuk. A fennmaradó bevétel egész összegét jótékonysági célra, a készülő dunaszer‑ dahelyi Szent Márton krízisközpont beindítására fog‑ juk fordítani. n  Tudjuk, hogy vidékünkön nagyon jó a kony‑ ha és az emberek szeretik a gyomrukat. Mit gon‑ dol, megszólítja a csallóközieket egy ilyen jellegű esemény, hogy tegyenek többet az egészségükért? – Nagyon fontos a verseny népszerűsítése, de maga az útvonal aprólékos megtervezése is segíthet. Ma el‑ sősorban arra összpontosítunk, hogy minél több lakos vegyen részt, vagy legalább figyeljen fel arra, hogy már a lakóhelyén is van ilyen esemény. Ezzel motiválhat‑ juk azokat is, akik az idén nem jelentkeznek – de ta‑ lán a következőn majd részt vesznek, vagy csak egy‑ szerűen a saját egészségük és a jó hangulat érdekében rendszeresen eljárnak futni. n  Ön is elmegy futni vagy csak a szervezésben ­veszi ki aktívan a részét? – A verseny hivatalos szervezője a ProRegio Polgá‑ ri Társulás, amely a részleteket két ügynökségre bíz‑ ta. Az eddig megszólítottak nagyon pozitívan fogad‑ ták a maraton ötletét. Hálás vagyok azoknak az akti‑ vistáinknak, akik a szabadidejüket áldozzák fel a ren‑ dezvény sikeréért, valamint támogatóinknak, akik nemcsak pénzbeli adományokkal, de csallóközi ter‑ mékekkel is segítik majd a verseny létrejöttét. Jóma‑ gam a versenyen mint futó is részt veszek – a csalá‑ dommal együtt. n  Elárulna valamit a verseny részleteiről, a fel‑ tételekről?

– Az idei év a főpróba – a „nulladik” évfolyam. Je‑ lenleg a leghosszabb táv a félmaraton, jövőre jöhet a 42 km‑es maraton. Igyekszünk azonban már most mindent profi szinten megszervezni. A versenyzőket mikrocsipes időmérővel látjuk el, mindenki kap érmet és oklevelet is. A futás alatti és a verseny utáni frissí‑ tőkről, ételekről is mi gondoskodunk és lesz egészség‑ ügyi szolgálat is. A nevezési díj többszörös értékét fog‑ juk visszaszolgáltatni a résztvevőnek a szponzori tá‑ mogatások segítségével. A kíváncsiskodókat, szurko‑ lókat, családtagokat és a sportolókat izgalmas progra‑ mok várják a verseny kísérőrendezvényén, a Csallókö‑ zi Szüreti Fesztiválon. Szüret révén finom gyümölcs‑ mustokkal és burcsákkal – ahogy mi errefelé a murcit ismerjük – várjuk a vendégeket. Délutántól késő es‑ tig fellépőkkel és ingyenes koncertekkel, sztárvendég‑ gel készülünk, mindezt az Authentica produkciós iro‑ da szervezésében. n  Úgy tudom, ön rendszeresen sportol. – Magamat talán sportolónak nem nevezném, de aktív, sportszerető ember vagyok. Már kilenc­éves ko‑ rom óta kisebb‑nagyobb szünetekkel rendszeresen já‑ rok futni – kimondottan fogyózás miatt (nevetés). Az alapiskolán birkóztam, a közép‑ és főiskolán pedig karatéztam és a zöld övig jutottam el. Ma is többféle sportot űzök aktívan: teniszezek, tornázok, biciklizek, rendszeresen járok síelni, de a futás az a sport, amelyet már harmincöt éve hosszabb‑rövidebb szünetekkel he‑ tente néhányszor gyakorlok. A távokat időm és lehe‑ tőségeim alapján 4 és 10 km között variálom egy‑egy alkalommal. Olyan típus vagyok, aki ha nekiáll, akkor mindennap fut, viszont ha több mint egy hetet kiha‑ gyok, akkor van úgy, hogy egy hónapig nem tudom magam rászánni, hogy újra elinduljak. És a monoton, körbe‑körbe futást vagy a fitnesztermi futógépezést nem nekem találták ki. n  Ennek ellenére miért űzi ezt a sportot a leg‑ inkább? – Mert ez garantáltan egy óra naponta a friss leve‑ gőn. Legjobban reggel szeretek futni, ami az egész napra elegendő pozitív energiával tölt fel és még este is jól alszik az ember utána. Állandóan más útvonalat választok, hogy eltereljem a látnivalókkal a figyelme‑ met a fáradtságról. És bevallom, ahogy sokan mások, én is úgy érzem, hogy jogosan ehetek jobbat és töb‑ bet azután, ha tettem valamit az egészségemért. Ezért aztán nem is látszik rajtam, hogy rendszeresen járok edzeni (nevetés). n  Képviselőként elfoglalt ember, ősszel indul a megyei elnöki posztért, mikor talál időt a sportra? – Ezért is kedvelem a futást, mert nagyon egyszerű és olcsó, nem idő-, nem partner-, és nem is kellékigé‑ nyes sportág. Három perc alatt képes az ember elké‑ szülni és elindulni, ha van rá ideje és főleg kedve. Min‑ denhova, ahova megyek, legyen az szolgálati út vagy

ival is. Sőt, ma már elsősorban ez az, ami kora reggel kimozdít, hiszen egyébként napközben a kötelező el‑ foglaltságok miatt nincs lehetőségem megnézni a vá‑ rost. Annak a kora reggeli háromnegyed órának kö‑ szönhetően – ami alatt az ember lefutja a 6‑7 kilomé‑ tert – ismertem meg nagyon jól New Yorkban Man‑ hattant, Párizs, Berlin, Brüsszel és Strassbourg bel‑ városát vagy akár a dél-afrikai Durbant. A mexikói Cancunban, az ENSZ környezetvédelmi világkonfe‑ renciáján viszont olyan szigorúak voltak a biztonsági előírások, hogy reggelente csak a konferenciaközpont és a szálloda parkja maradt a futóknak.

Reggeli futás Angliában

(archív felvétel)

n  Ön is indul a Csallóközi Félmaratonon, ezért kérdem, milyenek az eddigi eredményei? – Versenyszerűen még soha nem futottam a kötele‑ ző iskolai versenyeken kívül, most próbálom ki ma‑ gam először. Remélem a félmaratonra sikerül a nyá‑ ron felkészülnöm, ha mégsem, akkor mindenesetre a negyedmaratont le fogom futni. Nem a futásban ér‑ zem magam a legjobbnak, így nem is tervezek nyer‑ ni, de a részvétel, az akkor is fontos. A legjobban az motivál, hogy a két fiam – 15 és 16 évesek – is velem akar tartani. A focinak köszönhetően jó kon­dí­ció­ban vannak, de nekem a 21 kilométerre fel kell készülnöm. Nagy híve vagyok az elektromos kütyüknek, amelyek‑ kel tudom a teljesítményemet mérni, ez segít a felké‑ szülésben. Most is fel vagyok szerelve az edzéseken, figye­lem a szívritmusom, a tempót, az útvonalat. n  Ahogy említette: az idei félmaraton a Csalló‑ közi Maratonnak a nulladik évfolyama. Milyenek az ön további személyes tervei? – Bízom benne, hogy az őszi rendezvény jól sikerül, és folytatásként a jövőben egy igazi csallóközi mara‑ toni futást szervezünk, amelyen keresztül nem csak a járáson belüli sportkedvelőknek, de az egész ország‑ ban, vagy akár nemzetközi résztvevőknek is meg tud‑ juk mutatni Csallóköz legszebb részeit. S abban is bí‑ zom, hogy ha nem is az élmezőnyben, de jövőre ma‑ gam is megcsinálom a 42 kilométert.   –bl–

Jelentkezz bátran és fuss kitartással! A  Csallóközi Maratonra már ma lehet a  Facebookon regisztrálni: www.facebook.com/ Csallokozifelmaraton név alatt. A versenyen szeptember 14‑én 10.00‑től lesz a helyszíni regisztráció.


10

Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

Rendezvényeink Gulyásfőző verseny Felsőpatonyban

A Patonyréti Lóvásár

A Hidas csapat Kovács Krisztián vezetésével kiválóan szerepelt a hagyományos nemzetközi gulyásfőző ver‑ senyen. Sidó Tivadar polgármesterrel idén is végig‑ kóstoltuk a főzteket és megismerkedtünk a magyar‑ országi testvérközség csapatával, akik Tatabánya kör‑ nyékéről származnak, itt német (sváb) kisebbség él bé‑ késen együtt a magyarokkal.

Az idei patonyréti hagyomá‑ nyos lóvásáron is remek volt a hangulat, érződött viszont, hogy megváltozott a lakosok nemzetiségi aránya: fele‑fele volt már a magyar és a szlo‑ vák kultúrműsorok aránya.

Úszori főzőcske a Hidas csapattal Úszoron is erős Hidas csapat‑ tal indultunk a gulyásfőző ver‑ senyen. Solymos László, a Híd parlamenti frakcióvezetője, Nagy József képviselő, illetve Berner Lajos, a Híd kerületi elnöke is részt vettek a főzőcskén.

Gyermeknapi rendezvények Illésházán A Híd klubja Illésházán nemcsak a közösségi ren‑ dezvényekre, de a lakosok mindennapi gondjai‑ ra is nagy hangsúlyt helyez. A hagyományos gye‑ reknapon a sportklub tárgyalójában polgári fó‑ rumon beszéltük meg a fejleményeket a tervezett ­vízi erőmű ügyében.

Nagymegyeren Nagyszerűen sikerült Családi Gyermeknapot tudhat maga mögött a Nagymegyeri Híd Klub szervezőcsapata és a helyi Plauter Kúria. Közel hétszázan látogattak el hozzánk. Köszönettel tartozunk a nagymegyeri motorosok csapatá‑ nak, akik a látványos bemutatón túl, a jelentkező bátor gyerekeket motorjaikon vitték egy körre. Nagyszerű ötletnek bizonyult a zumba, a diszkó és a késő délutáni tábortűz is. Köszönet a támo‑ gatóknak és mindenkinek, aki ott volt!

Csákányban

Félben A féli gyermeknap szervezésébe a Híd helyi klubja is besegített, jól szórakoztak a gyerkőcök.

A csákányi hagyományos gyereknap az idén a gyermekotthon lakói nélkül zaj‑ lott. Az anyukák és a nagymamák fantasz‑ tikus házi édességeket árultak. Az ebből származó bevételt a polgármester asszony támogatásával az óvoda részére ajánlot‑ ták fel. Érsek Árpád parlamenti képvise‑ lő k­ erékpáron érkezett ide Somorjáról lá‑ nya kíséretében.


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Rendezvényeink

11 Dercsikán polgári fórum a belvízkérdésről Dercsikán polgári fórumon találkoztunk a lakosok‑ kal és a tavaly végrehajtott belvízvédelmi támogatás kihasználásáról beszélgettünk.

Eperfesztivál Pozsonyeperjesen Június 15‑én került megrendezésre a dunaszerdahelyi járásbeli Pozsonyeperjesen az Eperfesztivál. Az egye‑ di hangulatú, hazai ízekkel, illatokkal teli fesztivál a Csallóköz és a Mátyusföld határán fekvő településen már hagyomány. Mátyás király katonáit is anno sikerült elbűvölni a zamatos, piros gyümölccsel, az idén sem volt panasz a kulturális és kulináris felhozatalra. Mi is ellátogattunk az epres különlegességek rendez‑ vényére, lekvár, szörp, pálinka, dzsem, a nagyi epres sütije, de még eperízű rágógumi is volt a kínálatban.

Divatbemutató Farkasdon A  nagyközség kultúrházá‑ ba teltházat varázsolt a helyi Híd klub és a ProRegia Pol‑ gári Társulás által átütő siker‑ rel megvalósított rendezvény. Szarka Zsuzsa nádszegi peda‑ gógus, ma már főállásban di‑ vattervező mutatta be csodá‑ latos ruhaalkotásait.

A nagypakai tűzoltóverseny A Nagypakán rendezett tűzoltóversenyen lánycsa‑ patok is versenyeztek szép sikerrel. A tűzoltóság színe (narancssárga) kimondottan imponált :‑)

Horgászverseny Albáron Nemzetközi amatőr horgász‑ versenyre került sor június 2‑án az albári Relax‑tónál, me‑ lyet Sárközi István, a Híd du‑ naszerdahelyi tagja szervezett. Negyven horgász versenyzett, a  fődíj egy komoly horgász‑ felszerelés volt, amelyet Csi‑ csai Gábor parlamenti képvi‑ selő adott át.

Poľovnícke slávnosti v Báči Családi piknik Ekecsen Szombaton Ekecsen egy jól sikerült családi pik‑ nik keretében nagyszerű délutánon vehettünk részt, a helybéli iskolások, óvodások kultúrmű‑ sort adtak elő, ügyességi versenyekre és gulyásfő‑ ző versenyre is sor került. A rendezvényen részt vett Csicsai Gábor, Nagy József és Érsek Árpád is.

Areál kaštieľa v Báči hostil už 5. ročník Žitnoostrovských po‑ ľovníckych slávností. Organizá‑ tori spojili kreativitu s tradíciou, a tak prezentovali poľovníctvo širokej verejnosti. Nechýbali ani výhliadkové lety vrtuľníkom nad Žitným ostrovom, ukážky soko‑ liarov a súťaže vo varení poľov‑ níckeho guľáša.


12

Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

Rendezvényeink

Az édesapákat ünnepelték Dunaszerdahelyen Sokszínű program várta június 16‑án Dunaszerdahelyen a Vásártérre látogatókat az első Apák napja és a Repesztő csallóközi könnyűzenei fesztiválon a ProRegio PT szer‑ vezésében. Az ünnepség gyermektánccsoportok fellépésével kezdődött, majd rockze‑ ne repesztette a hangfalakat, este pedig a Megasztárból ismert Kökény Attila énekelt a közel ötezer fős közönségnek. Eközben az édesapák különféle programokon vehet‑ tek részt gyermekeikkel – volt zsákban futás, kötélhúzás, fegyverbemutató, majd az ez alkalomból szervezett motoros felvonulás után megcsodálhatták a több mint száz motorkerékpárt. Az idősebb korosztályt nyugdíjas sátor várta ingyenes vérnyomás- és vércukorméréssel. Tizenhárom versenycsapat vett részt a főzőversenyen, készítettek juhtúrós galuskát, lucskos káposztát és palacsintát is. Az első díjat a karcsai Sógorok csapata kapta a csülkös pacalért. A közönségdíjat a dunaszerdahelyi csapat, Zoli és ba‑ rátai nyerték a vörösboros marhapörkölttel. Jövőre újra megünnepljük az édesapákat!

Megemlékezés Pereden Az idei falunapon a Peredi csata 164. évfordulójáról is méltóképpen megemlékeztek. Csicsai Gábor és Érsek Árpád parlamenti képviselők, valamint helyi klubun‑ kat Lelovics Tihamér és Mázsár László képviselték.

Bősi Szövetkezeti Napok Falunap Egyházkarcsán A XXI. Falunap ünnepi szentmisével és koszorúzás‑ sal kezdődött, ahol az I. és a II. világháború hőseire emlékeztek. A szentmise után a sportpálya területén egy új, multifunkciós műfüves pálya átadására került sor. Gódány László polgármester úr nyitóbeszédében a nemrég kollaudált Schindler‑gyár működéséről és annak teljes beindításáról szólt, amely munkalehető‑ séget biztosít a régióban.

Meghívást kaptunk a hagyományos Bősi Szövetkeze‑ ti Napokra is, melynek főtámogatja a COOP Jednota és elnöke, Kulcsár Lajos.

IX. Alsószeli Jurtanapok Kilencedik alkalommal rendezték meg az Alsószeli Jurtanapokat, melyen részt vett Nagy József parla‑ menti képviselő is.

Főzőverseny Csécsénypatonyban A rendezvény főszervezője, Lipovszky József kuliná‑ ris ételkülönlegességekkel fogadta Csicsai Gábor par‑ lamenti képviselőt.

A hűsítő fröccs fesztiválja Dunaszerdahelyen hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az első fröccsfesztivált. A laza nyári szórakozást gazdag zenei‑ és gyermekműsorok tarkították. Az esemény sztárvendége a Garami Funky Staff együttes volt. A családi programok mellett a bor‑szóda kombináció több fajtáját lehetett kóstolgatni.


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Rendezvényeink

13

Doborgazi kemencék titka Közel ötezer látogatója volt a Duna menti község kultu‑ rális és gasztronómiai fesztiváljának, melyre ételkülön‑ legességekkel, kézműves táborral és játszóházzal várták az érdeklődőket. Érsek Árpád országgyűlési képviselő nyitotta meg a műsorsorozatot, aki tizenkét évvel ezelőtt az egyik ötletgazdája és elindítója volt az ünnepségnek.

A Hodosi Lakoma Kiváló ízek, remek hangulat várt bennünket újra Hodosban. Még szerencse, hogy kicsit megenyhült a hőség, így kellemesen kóstolgattuk a csallóközi ízeket, hagyományos ételeket.

Megemlékezés Dunaszerdahelyen Koszorút helyeztek el a Roma holokauszt emlékmű‑ nél Dunaszerdahelyen. 1944. augusztus 2‑án Himm‑ ler parancsára az auschwitz‑birkenaui koncentrációs táborban 2900 romát gázkamrába tereltek. A megem‑ lékezésen részt vett Érsek Árpád parlamenti képvselő.

A Gombaszögi táborban A nyitottság és az őszin‑ te beszéd jellemezte a krasznahorkai tábort, egy kis időre mi is csat‑ lakoztuk a fiatalok meg‑ nyerő társaságához. Ki‑ váló beszélgetések, kon‑ certek jellemezték a tá‑ bort, aki most nem volt, jövőre ne hagyja ki!

Falunap Tárnokon a Hapotában Erdei környezetben, az ún. Hapotában kiváló éte‑ lek, italok és zene várta az ide látogatókat, amelyek‑ ről többek között a kedves Herberger család tagjai gondoskodtak.

Ekecsi falunap Az ekecs‑apácaszakállasi református templom‑ ban délután istentisztelettel kezdődött a XVII. Falunap. A mise után az apácaszakállasi kopja‑ fánál a koszorúzási ünnepségen részt vett Csi‑ csai Gábor parlamenti képviselő is.

III. Karcsai nyári fesztivál Július 27‑én rendezte meg Királyfiakarcsán a Híd klub és a helyi sportszervezet közösen a 3. Éjjeli Király Ku‑ pát és a Karcsai nyári fesztivált. A focibajnokságot az egyházkarcsai csapat nyerte.

Nyékvárkony – aratóünnepség Ezen a hagyományos ünnepségen felelevenítet‑ tük a jó néhányunk számára már csak a regé‑ nyekből ismert folyamatot, hogy miként is folyt annak idején a búza kézi betakarítása, a kaszá‑ lás. „Aratás idején kora hajnaltól késő estig dol‑ goztunk, hogy a télirevalót, a lisztnek, a kenyér‑ nek valót be tudjuk teremteni. Hajnalban, vir‑ radatkor már kint voltunk a búzatáblánál, még harmaton, amíg puha volt a búza szára, megso‑ dortuk a kévekötéshez szükséges számú kötelet, és csak azután, harmat száradtával lendítettük neki a kifent élű kaszát a gabonának” – mond‑ ta egy idős bácsi. Ezt a folyamatot bemutatták a közönségnek, néhányan hagyományos vise‑ letben vonultak fel, hogy ezzel ünnepeljék a si‑ keres munkát, a learatott búzát, amiből a ke‑ nyér készül majd.


14

Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

Régiófoci

A nyáron történelmet írtak a jányokiak Az idei nyár elején történelmi sikert produkált, bajnoki címet szerzett a dunaszerdahelyi területi bajnokság I. osztályában a jányokiak alakulata, mely augusztustól a nyugat‑szlovákiai V. liga déli csoportjában folytatja a szereplését. A felső‑csallóközi település (872 lakos) csapata egyébként első alkalommal küzd a pontokért a kerületi bajnokságban.

Hat év után Tavaly nyáron hat év után tért vissza az együtteshez a régióban ismert és sike‑ res edző, Lyžica Gábor, akinek az irá‑ nyításával korábban a harmadikból az első osztályba masíroztak a jányokiak. Vezetésével a  kollektíva ősszel jobb eredményeket produkált, mint tavas�‑ szal. A zöld‑sárgák öt pont előnnyel vo‑ nultak téli pihenőre, de a visszavágó so‑ rozatban több ízben is botlottak, csak az idényzárón harcolták ki az elsőséget. A focikulisszák mögött azt rebesgették, hogy nem akarnak bajnokságot nyerni, felsőbb osztályba lépni. „Meg sem for‑ dult a fejünkben, hogy taktikázzunk, s felkínáljuk riválisainknak a listave‑ zető pozícióját. Sokkal inkább megha‑

Szerencsénkre az idényzárón jó napot fogtunk ki, s mi lettünk a befutók” – summázta szereplésüket a jányokiak si‑ kerkovácsa, aki pályafutása során hat‑ szor volt bajnokcsapat karmestere. Há‑ romszor Jányokon, két ízben Csenkén, egy alkalommal pedig Légen. Vajon mi volt a bajnoki címet szerzett jányokiak legnagyobb erénye? „Remekül véde‑ keztünk, kevés gólt kaptunk. Harminc bajnoki meccsünkön csupán huszonki‑ lencszer rezdült a hálónk. Erőnlétben is felülmúltuk vetélytársainkat. Sokat nyomott a latban, hogy mi szereztük a legtöbb plusz pontot, szám szerint ti‑ zenhármat. A hiányzások ellenére há‑ zi gólkirályunk, Marcel Kurejko tizen‑ hét találatot produkált, Andrej Štibrich pedig tizenöt alkalommal volt eredmé‑

Az idényzárón a szentmihályfaiakat verték 5:1‑re a jányokiak (sárga mezben)

tározó egyéniségeink távozása, kiesése okozta tavaszi megingásainkat. Hronec és Pasternák külföldön vállalt mun‑ kát. Štibrich előbb sérülés, majd fegyel‑ mi büntetés miatt szorult kényszerpi‑ henőre. Házi gólkirályunk, Kurejko is sérüléssel bajlódott. Egy alkalommal sem játszottunk a legerősebb összeállí‑ tásban, állandóan improvizálnom kel‑ lett. Olykor a szerencse is elpártolt tő‑ lünk, három ízben a végjátékban elle‑ nünk megítélt büntető döntött az ered‑ ményről. Ugyanakkor kiegyensúlyo‑ zottabbá vált a mezőny, több együttes is jó eséllyel pályázott a bajnoki címre.

sai alapján. A  két együttes futballis‑ tái a szurkolók nagy megelégedésére örömfocit produkáltak, jobbára a tá‑ madásokra összpontosítottak. Parádés akciók, szépségdíjas gólok, kapusbra‑ vúrok jellemezték a gálameccset, me‑ lyen a zöld‑sárga szerelésben futballo‑ zó válogatott tagjai 6:4 arányban fek‑ tették két vállra a bajnokot. A győzte‑ sek mezében az egyházkarcsaiak táma‑ dója, Molnár Sándor triplájával játszot‑ ta a prímet. A hazaiak részéről Filkász Balázs volt a legeredményesebb, aki két‑ szer iratkozott föl a góllistára. A bajnokcsapat megkapta az első he‑ lyezettnek járó trófeát, a futballisták és a szakmai stáb tagjai az aranyérme‑ ket. A jányoki klubvezetők és a bajnok‑ csapat szurkolói a gálán búcsúztatták a Lyžica‑legénység egyik kulcsembe‑ rét, Méry Norbertet, aki makacs sérü‑ lés miatt tett pontot pályafutása végére. „Nálunk nem volt győzelmi kény‑ szer. Amikor élre kerültünk, gyakran hangoztattam az öltözőben: ha bajno‑

(Lelkes Vince felvétele)

nyes” – tájékoztatott a tréner, aki a fel‑ ki ­címet szerzünk, akkor felsőbb osz‑ sőbb osztályban is csatába vezeti vé‑ tályban folytatjuk. Nem okozhatok csa‑ lódást focistáinknak, szurkolóinknak. denceit. Vállaljuk a kihívást. Természetesen mi is mérlegeltünk, mielőtt bejelentkeztünk Vállalták a kihívást volna a  kerületi bajnokságba. Anya‑ A bajnok otthonában zajlott a hagyo‑ gilag csupán a játékvezetői illeték je‑ mányos idény végi csallóközi fociün‑ lent nagyobb megterhelést. Az ellen‑ nep, melyen a jányokiak alakulata a te‑ felek névsorát böngészve egyértelmű: rületi bajnokság I. osztályában játszó az utazási költségek nem változnak” – csapatok legjobbjaiból összeállított já‑ nyilatkozta a folytatásról Berner Lajos, rási válogatottal játszott gálameccset. jányoki klubelnök‑polgármester. „Már A válogatottba a területi felsőházban nem kell pironkodnunk, magyarázkod‑ közreműködő együttesek legjobb já‑ nunk. A  jányokiak ugyanis – szakít‑ tékosa került a  meccsellenőrök vok‑ va az előző évek hagyományával, ami‑

kor a bajnokok nem éltek a feljutás le‑ hetőségével – bejelentkeznek a kerületi bajnokságba” – fogalmazott Szerencsés ­Lajos, a területi szövetség titkára.

Nem retúrjeggyel A felkészülési időszakban zömmel a kör‑ nyékbeli klubok által rendezett négyes tornákon tesztelték a kiszemelt futballis‑ tákat a jányokiak. A nagymagyariak ren‑ dezvényén a döntőbe jutottak, ott azon‑ ban a csákányiak elleni presztízscsatán

„Nem okozhattam csalódást focistáinknak és a szurkolóinknak” nagyot buktak (0:4). Egy héttel a bajno‑ ki rajt előtt zajlott Jányokon a Polgár‑ mester‑kupa immár nyolcadik felvoná‑ sa, melyen négy felső‑csallóközi alakulat mérte össze a tudását. A ha­zaiak ezúttal maradéktalanul teljesítették az elváráso‑ kat. Előbb visszavágtak a csákányiaknak a nagymagyari négyes tornán elszenve‑ dett vereségért (2:0), majd a fináléban a csen­keie­ket is két vállra (3:0) fektették. Sikerüket hatványozza, hogy mindkét mérkőzésen érintetlen maradt a hálójuk. „Rekkenő hőségben meccseltek a kollek‑ tívák. A tornadöntő mérkőzés második félidejében nagyobb játéktudásunknak és erőnléti fölényünknek köszönhetően a mieink játszották a prímet. Futballistá‑ ink produkcióján érződött, hogy rutinos edzőnk, Lyžica Gábor irányításával há‑ rom hete serényen gyakorolnak. Ami az erősítéseket illeti: leigazoltuk a légiek két egykori futballistáját, Burdát és Fedort, a pozsonyi Interben is megfordult védőt, Lukáčot. Ugyancsak újoncnak számít T. Lojdl és Ryšavý. Burda egyébként jól mutatkozik, a nagymagyari tornán há‑ romszor talált a csenkeiek kapujába, s az éberhardiak elleni hétközi edzőmeccsen (7:2) pedig kétszer rezegtette meg az el‑ lenfél hálóját. Érzésem szerint jól felké‑ szültünk a pontvadászatra” – tájékozta‑ tott sikeres rendezvényükről, az erősíté‑ sekről Berner Lajos. Az V. ligában vendéglátóként mutat‑ koztak be a jányokiak, akiknek az el‑ ső fellépésén nem láttak gólt a nézők, mert a premier a nyitrai régióból érke‑ zett béládiakkal (Beladice) gólnélkü‑ li döntetlennel végződött. A második fordulóban azonban Nádszegen bravú‑ ros győzelmet (0:1) arattak. Jól tudják, hogy minden kezdet nehéz, ennek el‑ lenére nem retúrjegyet váltottak, mert szeretnének megkapaszkodni a felsőbb osztályban. Nem könnyű, de nem is le‑ hetetlen feladat, amelyet a jányokiak si‑ kerrel teljesíthetnek.   –ái–


Csallóközi Hírmondó 2013 augusztus

Vládna podpora

15

Zmenené štátne dotácie – komu pomôžu? Novela zákona, ktorú sa oplatí dôkladne preštudovať Dňa 1. septembra 2013 nadobudne účinnosť novela zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov, ktorú NR SR schválila na rokovaní 21. schôdze dňa 21. 6. 2013. Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele, jej účelom je doplniť do platné‑ ho dotačného zákona Úradu vlády Slo‑ venskej republiky právomoc poskytovať

„ako tento kolos môže optimálne fungovať“ dotácie v oblasti rozvoja športu. Dotá‑ ciu v oblasti rozvoja športu, po 31. au‑ guste 2013 bude možné podľa schvále‑ nej právnej úpravy poskytnúť na pod‑

poru regionálneho športu, mládežníc‑ keho športu alebo akademického špor‑ tu, podporu miestnych športových po­ du­ja­tí alebo regionálnych športových podujatí, podporu športových po­dujatí nižších skupín, nákup športovej výba‑ vy a projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež. Touto zmenou kompetenčného zákona sa roz‑ šírili kompetencie a právomoc vládne‑ ho splnomocnenca pre mládež a šport, ktorý od septembra 2013 bude rozho‑

Štát má podporiť vo väčšej miere aj mládežnícky šport. Na tieto peniaze čaká aj klub ŠTK 1914 Šamorín, kde podľa princípu v zdravom tele zrdavý duch trénujú a hrávajú majstrovské futbalové zápasy stovky žiakov a dorastencov (Foto: Tibor Őry)

dovať o tom, komu, kedy a koľko pri‑ delí peňazí na vyššie uvedené projekty. Od septembra sa v oblasti financo‑ vania športu tak otvorí ďalší kanál, cez ktorý, popri Ministerstve školstva SR, Ministerstve vnútra a Ministerstve obrany potečú peniaze na šport. Osob‑ ne si myslím, že toto je chaos už teraz a novela zákona bude spôsobovať ob‑ rovský chaos. Natíska sa otázka, že kto a čo bude teraz financovať? Kto za čo bude zodpovedný? Existuje mládež, existujú centrá talen‑ tovanej mládeže, športové kluby, repre‑ zentácie, národné zväzy, ktoré partici‑ pujú tak isto na športe. Prijatá zmena zákona vo mne vyvoláva mnoho otá‑ zok. Aké bude transparentné financo‑ vanie športu? Na základe akých krité‑ rií budú tieto jednotlivé subjekty rozde‑ ľovať štátne prostriedky? Ako budú sta‑ novené kompetencie a zodpovednos‑ ti? Kto bude za tento balík peňazí zod‑ povedný? Ako je zabezpečená transpa‑ rentnosť? Ako je to nastavené? Ako sa plánuje nastaviť a kontrolovať táto ne‑ prehľadnosť?

Zastávam názor a som presvedčený, že keď už máme štátneho splnomoc‑ nenca pre šport, tak mu dajme všetky peniaze, nech rozdeľuje on. Splnomoc‑ nenec je zodpovedný vláde Slovenskej republiky, a tým bude súčasne zabezpe‑ čená aj zjednodušená kontrola. Je záro‑ veň na zváženie, či nie je efektívnejšie vytvoriť jeden úrad pre šport, ktorý by zastrešoval celú problematiku športu, vrátane jeho zjednodušeného, ale pre‑ dovšetkým transparentného financo‑ vania. Môže súbežne tvoriť koncepciu športu celého Slovenska so zameraním na vrcholový, výkonnostný a rekreač‑ ný šport, na všetkých úrovniach. Ak si uvedomíme, že v súčastnosti šport za‑ strešujú tri ministerstvá a ešte aj splno‑ mocnenec vlády, tak si oprávnene kla‑ dieme otázku, ako tento kolos môže op‑ timálne fungovať. Preto vyzývam športovú verejnosť, aby sledovala výzvy a oprávnene žia‑ dala podporu podľa tejto novely záko‑ na. Veď sú to peniaze všetkých daňo‑ vých poplatníkov – čiže naše.   Arpád Érsek

Panoramatický pohľad na štadión FC 1904 DAC Dunajská Streda, ktorý už veľmi potrebuje rekonštrukciu. Štát má prispieť 2,4 miliónmi eur, ak majitelia, alebo mestská samospráva prefinancuje ­40 ­percent výdavkov  (Foto: Attila Deutsch)


Žitnoostrovský Hlásnik august 2013

16

Rendezvények, Fejtörő

gulá tom š pre be oberbola, požcov, ačko p vé sl retekoc Guly h ávn osti tom ás a fut utánbola, a óknak, szür verse ny eti ü nne pség

Štart na Námestí v Hamuliakove Start a Fő téren

prezentácie od 8:30 pri telocvični Bejelentkezés 8:30-tól a tornateremnél

Štart / A verseny kezdete: 10:00 10:15 10:30 10:45

predškolský vek ovisok 1.stupeň ZŠ (1.-4. ročník) alsó tagozat (1-4. évfolyam) 2.stupeň ZŠ ( 5.-9.ročník) felső tagozat (5-9. évfolyam) hobby a hlavný beh hobbifutás és fő futószám

Disciplíny / Távok:

predškolský vek 200 m - ovisok 1.stupeň ZŠ (1. - 4. ročník) 750 m - alsó tagozat 2.stupeň ZŠ (5. - 9. ročník) 1320 m - felső tagozat Hobby beh 4500 m - hobbifutás Hlavný beh 10000 m - fő futószám Štartovné: detské behy bez štartovného, hobby beh a hlavný beh 5€, prosíme uhradiť na účet Občianskeho

GUTOR_A2.indd 1

združenia Hamuliakovské deti: 2700332320/8330 Fio banka (VS dátum narodenia: deň/mesiac/rok), 0905 439 618 Štartovné: detské behy bez štartovného, hobby beh a hlavný beh 5€, Nevezési díj: gyerek kategóriákban ingyenes, hobbifutás és fő futószám 5€, kérjük a Hamuliakovské deti polgári társulás bankszámlájára 2700332320/8330 Fio banka,združenia (VS: születési időpont - nap/hónap/év), 0905deti: 439 618 prosíme uhradiť utalni: na účet Občianskeho Hamuliakovské 2700332320/8330 Fio banka (VS dátum narodenia: deň/mesiac/rok). Tel.: 0905 439 618. E-mail: dobehnima@gmail.com

09.08.13 13:27

Nevezési díj: gyerek kategóriákban ingyenes, hobbifutás és fő futószám 5€, kérjük a Hamuliakovské deti polgári társulás bankszámlájára utalni: 2700332320/8330 Fio banka (VS: születési időpont: nap/hónap/év). Tel.: 0905 439 618. E-mail: dobehnima@gmail.com

www.presamorin.sk

K i r a K o d ó vá s á r Blší trh

morjára eghívja Önt So 00 áig zajló lgári Társulás m Po t 30 órától - 12 ór ér já or m A So én reggel 8 l. . szeptember 7sleges dolgaitó a Főtérre a 2013 abadulhat fele sz eg m ol ah , rra sá vá kirakodó knek. agánszemélye Belépés csak m zýva orín Vás po00 ženie Pre Ša00m hod 12 do Občianske Zdru d. 13 od 8 ho 20 a br em ôžete zbaviť pt m se sa dňa 7. blší trh, kde na e ín or m Ša estie v h vecí, darov. na Hlavné nám - nepotrebnýc nu ce kú lic bo za sym y. súkromné osob Vstup len pre

Csallóközi Hírmondó ; a  Most–Híd dunaszerdahelyi járási szer‑ vezetének ingyenes kiadványa . Felelős szerkesztő: Molnár Anna. Szerkesztő : Tóth Ágnes, Kiss Márta  . Grafikai szerkesztő: Róth Rea. Megjelenik negyedévente | Žitnoostrovský Hlásnik, bezplat‑ ná publikácia okresnej organizácie Most–Híd v Dunajskej Strede. Z odpoved ná red a k tork a : I ng. A n na Mol ná rová . Red a k tor‑ ka : Agnesa Tóth­o vá, Marta Kissová  . Grafická úprava: Rea Róth.

Hidacska – Mostík kétnyelvű jótékonysági nyári tábor

Július végén ismét megnyitotta kapuit Duna‑ szerdahelyen a ProRegio Polgári Társulás ál‑ tal szervezett karitatív nyári tábor 120 hátrá‑ nyos helyzetű gyermek számára. Ezzel az utób‑ bi négy év alatt, közel 500 szociálisan rászoruló 12 éven aluli gyermek egyhetes nyaralását sike‑ rült megoldani a szervezőknek. Mindezt éven‑ te több mint 70 magánszemély és vállalkozó se‑ gítségével, bármiféle állami vagy önkormányza‑ ti támogatás nélkül. Idén Nagy József és Andrej Hrnčiar Hidas parlamenti képviselők által kez‑ deményezett csereprogramnak köszönhetően Túrócszentmártonból (Martin) is érkeztek gye‑ rekek, jövőre a rászoruló csallóközi gyerekek utazhatnak ingyenesen a martinské hole‑i er‑

dei táborba. A szervezők érdekes programokról gondoskodtak: fegyver- és rendőrkutya-bemu‑ tatón vettek részt a gyerekek, ellátogattak a du‑ naszerdahelyi termálfürdőbe. Pozsonyban az el‑ nöki palotában és az állatkertben vendégesked‑ tek, fürdőztek a szenci tavaknál. Volt sportnap, autóversenypálya-nézés és kézműves-foglalko‑   zások is szórakoztatták a gyerekeket.


Csallokozi Hirmondo