Page 1

MANCHESTER UNITED FC MAGAZINE ONLINE | MARCH 2014 | ISSUE 82

ISSN 089-452-0

9

770894 529215

NOT FORCOPY $ALE FREE

RedWar

Mania


DEVIL TOON “เมื่อทีมโดนน�ำ” | โดย - มายเพลิน

2

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


PLAYER OF THE MONTH - โดย - Ploy_MUTD

นี่คือเรื่องมหัศจรรย์ของผมเลย ที่ได้รับ รางวัลนี้หลังจากผ่า นไปเพีย ง เดื อ นแรก ผมพึ่ ง จะได้ ล งสนามไปไม่ มากมาย น่าจะสัก 5 เกมได้ที่ผมคิด และผมรู้สึกขอบคุณแฟนบอลมากๆ ที่ ลงคะแนนให้กับผม ผมรูส้ ก ึ มีความสุข ชีวต ิ ทีแ่ มนเชสเตอร์ ก็ดีมาก ผมมีบ้านใหม่แล้วและผมก�ำลัง พยายามเรียนรูส้ ถานทีใ่ หม่ๆ รอบเมือง นี้ แมนเชสเตอร์เป็นเมืองน่าอยู่ ทีน ่ เี่ งียบ สงบ ผ่อนคลาย และคุณสามารถทีจ่ ะมี สมาธิ มุ ่ ง มั่ น กั บ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด นั่ น ก็ คือ...การเล่นฟุตบอล นั่นเองครับ

ฆวน มาต้า เปิดใจหลังแฟนๆ โหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยม ของเดือนกุมภาพันธ์

February poll results 1st - Juan Mata 2nd - Patrice Evra 3rd - Nemanja Vidic Previous 2013/14 winners August: Robin van Persie September: Wayne Rooney October: Adnan Januzaj November: Wayne Rooney December: Wayne Rooney January: Adnan Januzaj February: Juan Mata


06 DEVIL TALK

10 DEVIL SCOOP

เดวิด มอยส์ ผู้ท�ำลายล้างสถิติ!

16 DEVIL FOCUS

ความแตกต่างของยูไนเต็ด ยุคเฟอร์กี้-มอยส์

26 DEVIL INTERVIEW

Legend’s view: Pallister, Macari, Rush

32 กลอนผี ไม่มีสุภาพ

ตอน Welcome To Red War Mania

34 DEVIL SCOOP แดงเดือด ครั้งที่ 190

March 2014 | Issue 82 ได้เวลาแดงเดือดแล้วสิ ได้เวลาแดงเดือดแล้วสิ! แล้วก็ ถึงเกมที่ทุกคนรอคอย ส�ำหรับเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้ ไม่ว่าคู่นี้จะเจอกันเมื่อไหร่ เจอเวลาไหน เจอกันถ้วยอะไร ทุกครั้งย่อมมีความหมาย แต่ส�ำหรับในนัดนี้ ดูว่ามันจะ ส�ำคัญกว่าหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา เพราะโดยส่วนมากอันดับ ในตารางของยูไนเต็ดจะดีกว่าทางลิเวอร์พูลเสมอเวลาเจอ กัน แต่ในครั้งนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น แดงเดือดทุกครั้งว่ายาก แล้วแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่ายากกว่า เนื่องจากหงส์แดงโชว์ ฟอร์มเทพจนยึดหัวตารางอย่างเหนียวแน่น อีกทั้งคู่หูใน แดนหน้าทีฮ่ อตสุดๆ ในเวลานี้ แต่ถา้ ครัง้ นีย้ ไู นเต็ดของมอยส์ สามารถล้างตาจากความพ่ายแพ้ในเกมแรกได้ แม้มันจะไม่ ช่วยให้สถานการณ์ในลีกของทีมดีขึ้นมากนัก แต่เชื่อเลยว่า เสียงวิจารณ์ในตัวมอยส์คงจะเบาลงไป อย่างน้อยๆ ก็ จนกว่าจะถึงเกมยุโรปกับโอลิมเปียกอสกลางสัปดาห์หน้า แต่ถา้ มอยส์เกิดพลาดท่าเสียทีในเกมนี้ แฟนผีกค็ งไม่วา่ อะไร เพราะทุกคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “กูชิน!!!”

E-Mail: devilmag@windowslive.com

CONTENTS

เฟล็ทช์รับบทป๋าดันแนะน�ำ “Kit Staff”


DEVIL TALK | แปลโดย - El Bearo

เฟล็ทช์รับบทป๋าดัน

แนะน�ำ"Kit Staff" ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ กองกลางจอมเก๋า ของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีนดั สัมภาษณ์ กับ Inside United นิตยสารของทีม แต่เขา ไม่ได้มาเพียงคนเดียว เพราะเขาลากเอาทีม สต๊าฟที่ดูแลชุดแข่งขันมาด้วย และเขาก็ได้ อธิบายให้เราฟังว่า ท�ำไม? "วั น นี้ ผ มจะมาแนะน� ำ สต๊ า ฟที่ ท� ำ งานอยู ่ เบื้องหลังให้แฟนๆได้รู้จัก คุณจะไม่ค่อยได้เห็น พวกเขาเหล่านี้เท่าไหร่ แต่พวกเขาคือคนที่มี บทบาทอย่างมากกับกลุ่มนักเตะอย่างเราๆ ทัง้ การเก็บกวาดห้องแต่งตัวในยามทีผ่ ลการแข่ง ไม่ดี ไปจนถึง การให้ความช่วยเหลือในสิง่ ทีพ่ วก เราต้องการ สต๊าฟเหล่านี้ท�ำงานอย่างเต็มที่ เสมอมา แม้จะไม่ค่อยมีแฟนบอลพูดถึงก็ตาม ดังนัน้ ผมจึงอยากจะขออธิบายคร่าวๆ ถึงความ สัมพันธ์ของสต๊าฟเหล่านี้ กับนักเตะในทีม ... คาร์ล วอร์เบอร์ตนั : คาร์ลอยูก่ บั เรามาแค่ 3 ปี แต่เขาก็สามารถรักษาอาการกลัวบรรยากาศ ในห้องแต่งตัวทีมชุดใหญ่ได้ส�ำเร็จ หลังจากที่ เขาเริ่มพูดคุยกับพวกเราได้อย่างเป็นกันเอง เราทุกคนยินดีกับเขามาก

อเล็กซ์ ไวลี่ย์ : เขาเป็นผู้ช่วยของ อัลเบิร์ต มอร์แกน มานาน และในที่สุดเขา ก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับหัวหน้าแล้ว บางทีในอนาคตเขาอาจจะก้าวไปเป็นทูต ของสโมสรเลยก็ได้นะ แต่ก่อนหน้านั้น เขาจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนรสนิยมในการ ฟังเพลงก่อนนะ 6

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL TALK

EXCLUSIVE

เอียน บั๊คกิ้งแฮม : แขนยาวๆของเขา มีประโยชน์จริงๆ ส� ำ หรั บ การเป็ น คนดู แ ลชุ ด แข่ ง ขั น ! เขาคื อ คนที่ ไ ม่ เ คย หยุดพูดเลย จนตอนนี้ทุกคนในห้องแต่งตัวจะมีอารมณ์ เหมือนๆกันคือ "กูเบื่อบั๊ค" มาร์ค เฟเรนเดนุส : น้องใหม่ในทีม และก็น้องใหม่ในห้อง แต่งตัวเรา แต่เขาก็เริ่มเผยความแสบออกมาแล้วเหมือนกัน นะ และพวกเราทุกคนก็คดิ เหมือนกันว่า หลังจากที่ จิม ไรอัน (อดีตผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เยาวชนของสโมสร) เพิง่ ประกาศรีไทร์ ไป มันก็เป็นเรือ่ งทีด่ ไี ม่นอ้ ยทีจ่ ะมีใครสักคนทีห่ น้าเหมือนเขา มาอยู่ในทีม!"

El Bearo DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

7


DEVIL JOKE “เมื่อมอยส์เล่นเกมทดสอบความรู้”

David Moyes

1 ชวั่ โมงทีแ ่ ล ้ว ผ่าน Dek-Pee

ิ จิ คากาวะ ความรู ้พืน ้ ฐานเกีย ่ วกับชน ผลล ัพธ์ : นีม ่ งึ มว่ ั หรือ โง่วะ? (0/20 คะแนน) ิ จิ คากาวะ เกมทดสอบ : ความรู ้พืน ้ ฐานเกีย ่ วกับชน โดย Shinji Kagawa

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

เล่นเกมทดสอบ

แชร์

กลุม ่ เพือ ่ นมอยส ์ และ อีก 6 คน ถูกใจสงิ่ นี้

้ น กลุม ่ เพือ ่ นมอยส ์ ขายให ้พวกกูเถอะ พวกกูใชเป็ 55 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

7

David Moyes ไม่ขาย จะเก็บไว ้นั่งตบยุง 52 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

Jürgen Klopp อย่าขายนะมึง ฤดูกาลหน ้ากูต ้องใช ้ 50 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

5

ิ จิลงบ ้างก็ได ้ จะคอยอะไร? Sir Alex Ferguson มอยส ์ เอาชน 32 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

2

Shinji Kagawa คอยมวย 31 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

18

Shinji Kagawa อุย ๊ !ขอโทษ แมวพิมพ์ 30 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

8

David Moyes กูวา่ แมวไม่ได ้พิมพ์ 10 นาทีทแ ี่ ล ้ว

8

ถูกใจ

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL JOKE “เมื่อมอยส์เล่นเกมทดสอบความรู้”

David Moyes

20 นาทีทแ ี่ ล ้ว ผ่าน Dek-Pee

แฟนพันธุแ ์ ท ้แดนนี่ เวลเบ็ค และ แอชลีย ่ ์ ยัง ผลล ัพธ์ : ร ักปานจะแหกตูดดม (21/20 คะแนน) เกมทดสอบ : แฟนพันธุแ ์ ท ้แดนนี่ เวลเบ็ค และ แอชลีย ่ ์ ยัง โดย Danny&Ashley

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

เล่นเกมทดสอบ

แชร์

Danny Welbeck, Ashley Young และ อีก 10 คน ถูกใจสงิ่ นี้

Danny Welbeck บอสโคตรเทพ มี 20 ข ้อ ตอบถูก 21 15 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

10

David Moyes เรือ ่ งของลูกรัก บอสรู ้ทุกเรือ ่ ง 10 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

2

Roy Hodgson Danny Welbeck คืนนีเ้ ตรียมลงเจอเดนมาร์กนะลูก 9 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

1

Danny Welbeck ตัวจริงอีกแล ้วเหรอ เบือ ่ ในความเก่งของตัวเอง 6 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

11

Ashley Young Roy Hodgson ท�ำไมผมไม่ตด ิ ทีมชาติละ่ ครับปู่ 6 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

Roy Hodgson เห็นกูหน ้าเหมือน David Moyes หรือไง? 5 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

19

David Moyes มีอะไรให ้ผมชว่ ยบอกได ้นะครับปู่ รอย 2 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

3

Roy Hodgson มึงชว่ ยหยุดสง่ คุก ๊ กีร้ ันมาให ้กูกพ ็ อแล ้ว!! 1 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

55

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

9


DEVIL SCOOP | โดย - super_devil99

เดวิด มอยส์

ผู้ท�ำลายล้างสถิติ! แ

ม้ว่าเกมล่าสุดผีแดงจะผิดฟอร์มบุกชนะเวสต์บรอมวิช 3-0 แต่ว่าอย่างไรก็ตาม อันดับก็ไม่ได้ขนึ้ ตามแต่อย่างใด บางทีตอนนีแ้ ฟนๆผีแดงต้องเลิกหวังถึงแชมป์ถงึ อันดับสูงๆได้แล้ว (แหงอยู่แล้วละ) เอาให้ติดอันดับแชมเปี้ยนส์ลีก 1-4 ให้ได้ก็เพียง พอส�ำหรับฤดูกาลแรกของคุณชายท�ำลายสถิตอิ ย่างมอยส์ วันนีเ้ รารวบรวมสถิตติ า่ งๆ ที่มอยส์ท�ำลายมาให้ได้ชมกัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยที่มอยส์ได้ท�ำลายสถิติเรียบร้อยแล้ว

1. แพ้เวสต์บรอมวิชคาบ้าน ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1978

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2013 เป็นวันที่น่าผิดหวังมากที่สุดจากการพ่ายแพ้ทีม เวสต์บรอมวิช อัลเบีย้ น แบบคารัง โดยอามัลฟิตาโน่ ลากบอลหลบผูเ้ ล่นผีแดง แล้วยิงเป็น ประตู แม้ว่าปีศาจแดงจะได้ประตูตีเสมอจากเวย์น รูนี่ย์ ก็ตาม แต่เวสต์บรอมวิชก็ยิงอีก ประตูจากเบราฮิโน่ จากการเสียบอลของริโอ เฟอร์ดินานด์ ซึ่งจังหวะนี่น่าจะเป็นเหตุที่ มอยส์ ดร็อปเฟอร์ดินานด์นับจากนั้นเป็นต้นมา นี่คือสถิติแรกที่มอยส์ท�ำได้ 10

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

2. แพ้เอฟเวอร์ตันคาบ้าน ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1992

ARTICLE

เกมนี้ปีศาจแดงเล่นในเกมกลางสัปดาห์ โดยเกมนี้ไร้โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ท�ำให้เกมรุก เกมรับก็แย่ไปหมด สุดท้ายโอวิเอโด้ ผู้ซัดประตูชัยให้กับทีมทอฟฟี่สีน�้ำเงินก็กลาย เป็นฮีโร่ในวันนั้นทันที เป็นผู้สร้างสถิติให้กับมอยส์ สมหวังดังค�ำปรารถนา…

3. แพ้นิวคาสเซิลคาบ้าน ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1972

ก่อนหน้าเกมนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดก็เพิง่ จะแพ้ตอ่ เอฟเวอร์ตนั คาบ้านในเกมกลาง สัปดาห์มาหมาดๆ พอถึงเกมนี้ยิ่งเน่าใหญ่ โดยนิวคาสเซิลได้ประตูชัยจากโยฮัน กาบาย เป็นประตูเดียวของเกมนี้ แม้ว่าช่วงท้ายปีศาจแดงจะบุกอย่างไรก็ยิงไม่เข้า สุดท้ายสถิตินี้ก็ถูกท�ำลายได้ส�ำเร็จ DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

11


DEVIL SCOOP | โดย - super_devil99

4. แพ้สวอนซีคาบ้านครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ตกรอบเอฟเอคัพ รอบสาม

โอล์ด แทรฟฟอร์ด สวรรค์ทีมเยือนอย่างแท้จริง โดน สวอนซีบุกมาโค่นคารัง ตกรอบเอฟเอคัพตั้งแต่รอบแรก สบายขึ้นเยอะ…(ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้) โดยเกมนี้ฟาบิโอโดนไล่ ออก ส่วนสวอนซีได้ประตูจากเราท์เลดจ์ กับการยิงช่วงท้าย เกมของโบนี่ ส่วนผีแดงได้แค่ลูกเดียวจากชิชาริโต้ จบเกม ผีแดงตกรอบเอฟเอคัพรอบสาม และสร้างประวัติศาสตร์ หน้ า ใหม่ กั บ สโมสรด้ ว ยการ “แพ้ ส วอนซี ค รั้ ง แรกใน ประวัติศาสตร์” (น่าภาคภูมิใจจริงๆ)

5. แพ้สโต๊คครั้งแรก ตั้งแต่ปี 1984

ชาร์ลี อดัม เป็นผูซ้ ดั เบิล้ สองประตูในเกมนี้ พาให้ทมี ช่างปัน้ หม้อ สโต๊ค ซิตี้ สามารถ เอาชนะทีมผีแดงเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 1984 ส่วนผีแดงได้แค่ลูกเดียวเช่นเคย จากฟาน เพอร์ซี่ สุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ตกอยู่ในความพ่ายแพ้ (อีก ตามเคย) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้ง 12

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

ARTICLE 6. คุมทีมครึ่งซีซั่น เสียแต้มมากกว่าป๋าคุมทั้ง ซีซั่น !

ครึ่งฤดูกาล (19 นัด) ที่เดวิด มอยส์ นั่งบังเหียนคุมทัพปีศาจ แดงในการลงแข่งขันในรายการต่างๆ เสียแต้มไปมากกว่าที่ เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน คุมทีมทั้งฤดูกาลซะอีก นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ นะครับ ไม่รวู้ า่ จะมีสถิตอิ นื่ ตามมาอีก หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายฤดูกาลมาช่วยลุ้นให้ผีแดง อย่างน้อยติดอันดับไปยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลหน้าก็ เพียงพอแล้ว ไม่ต้องหวังอะไรมากละกัน ก�ำลังใจเท่านั้นที่จะ พามอยส์ผ่านวิกฤตได้ ลองให้โอกาสเขาสักครั้งและเขาจะพา ทีมผีแดงประสบความส�ำเร็จอีกครั้ง…

super_devil99 DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

13


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

ความแตกต่างของยูไนเต็ด ยุคเฟอร์กี้กับมอยส์ (ตอนจบ) ต

อนจบของการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ เซอร์ อเล็กซ์ กับ เดวิด มอยส์ เราจะเริ่มจากเกมกับ สโต๊ค ซิตี้

ในตอนที1่ (เล่ม 81) เป็นการพูดถึงแท๊กติก,ระบบ และ รูปแบบการเล่นของทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมของเฟอร์กี้ ทีช่ ว่ ยให้ทมี เล่นเกมบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ นัน่ ก็เป็นเพราะความ หลากหลายในการเข้าโจมตีคู่แข่งที่ท�ำได้ทุกทิศทุกทาง จากรูปแบบการเล่นที่พวกเขาเตรียมขึ้น เพื่อให้การโจมตีการโจมตีจากสามทิศทาง ซ้าย,ขวา และ ตรงกลาง มีตัวเลือกในการผ่านบอล ทั้งให้กับตัวสั้นๆ, ไปข้างหน้า และ วางบอลยาว ท�ำให้เกมบุกของพวกเขายากที่จะคาดเดาได้ และสิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ พ วกเขาอั น ตรายต่ อ แนวรั บ คู ่ แข่ ง คื อ ความคล่ อ งแคล่ ว และรวดเร็ ว ในการ เปลีย่ นแปลงรูปแบบการเล่นทีผ่ เู้ ล่นทัง้ ทีมสร้างมันขึน้ มา เพือ่ เล่นในพืน้ ทีส่ ดุ ท้ายของคูแ่ ข่ง อีกทัง้ นักเตะในทีมยังมีความเข้าใจในการยืนต�ำแหน่งเพื่อรักษารูปแบบการเล่นที่ดีตลอดทั้งเกม ทุกคนในทีมจะมีการทดแทนต�ำแหน่งของนักตะคนอื่นเพื่อรักษารูปแบบการเล่นของทีม เช่น หากปีกหุบเข้าไปข้างใน หนึ่งในกองหน้าก็จะโยกไปทดแทนต�ำแหน่งตรงพื้นที่ของปีกคนนั้น

16

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

จึงท�ำให้แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่อาจรักษาการครองบอลเพือ่ สร้างเกมบุก เนื่องจากขาดตัวเลือกที่จะผ่านบอลใน จังหวะต่อไป ท�ำให้พวกเขามีเกมรุกเพียงแค่มิติเดียว โดยเน้นทีจ่ ะเปิดบอลจากริมเส้นโดยไม่สนใจการเข้าท�ำ ในรูปแบบอื่นๆ

“ยูไนเต็ดมักจะถูกพูดถึงเกีย่ วกับมัน คลื่ น ที่ ไ ม่ อ าจหยุ ด ยั้ ง ของการบุ ก อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลัวการ สวนกลับของคู่แข่งซึ่งในที่สุดพวก เขาก็เอาชนะคูแ่ ข่งได้ เพราะมันเกิดขึน้ โดยทีค่ แู่ ข่งของ เขาจะไม่ มี เวลาพักและตั้ง ตั ว ได้ทัน ในระหว่างการ โจมตี” (ได้ยินแกรี่พูดแบบนี้แล้วแฟนผียิ่งเศร้า)

นับตัง้ แต่ มาต้า ย้ายมาร่วมทีม และด้วยการกลับ มาจากอาการบาดเจ็บของ เวนย์ รูนี่ย์ และ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ดูเหมือนว่า มอยส์ จะพยายามเปลีย่ นสไตล์การ เล่นของทีม เช่นรูปแบบการเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกครั้งกับนักเตะแนวรุกสี่คนที่มีความยืดหยุ่น ท�ำให้ พวกเขามีอิสระในการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะในเกมกับ สโต๊ค ซิตี้ และอาร์เซน่อล

เมือ่ ผูจ้ ดั การทีมคนใหม่เข้ามา มันเป็นเรือ่ งปกติที่ เขาจะมีชดุ ความคิดและปรัชญาทีเ่ ป็นของตัวเองว่าทีม ควรจะเล่นแบบไหน และเขาจะพยายามปรับรูปแบบ การเล่นของทีมเพื่อน�ำความคิดของตนลงสู่สนาม แต่ ส�ำหรับแท๊กติก ของ เดวิด มอยส์ มันเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะ วัดถึงลักษณะของสไตล์การเล่นที่เขาพยายามก�ำหนด ให้ทีม

เมื่อคุณมีนักเตะที่มีความหลากลายอย่าง เวนย์ รูนี่ย์,โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ และ ฆวน มาต้า มันย่อมดีที่ ที ม จะเล่ น ด้ ว ยความยื ด หยุ ่ น มากขึ้ น ด้ ว ยการสลั บ ต� ำ แหน่ ง ของนั ก เตะ แต่ ก็ ยั ง คงต้ อ งอยู ่ ใ นกรอบ โครงสร้างรูปแบบการเล่นของทีมเพื่อปฏิบัติตามหลัก การเล่นที่วางไว้ แต่ปัญหาของแมนฯ ยูไนเต็ด ในเกม กับ สโต๊ค ซิตี้ คือการที่ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปทั่วสนามอย่าง ไม่มีเป้าหมายในการเคลื่อนที่ของพวกเขา ส่งผลให้รูป แบบการเล่นในเกมนี้ออกมาไม่ดีนัก

ในตอนแรกนัน้ รูปแบบการเล่นของทีมดูทอื่ ๆและ ระยะห่างระหว่างผู้เล่นแต่ละคนก็อยู่ไกลกันเกินไป

ดังในภาพประกอบด้านล่างนี้

ในเกมกับ สโต๊ค ซิตี้ ฟาน เพอร์ซี่,รูนี่ย์ และ มาต้า อยู่ในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรง ไม่มีการเคลื่อนที่เพื่อ สร้างทางเลือกอื่นในการผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม กล่าวคือ ผู้เล่นคนหนึ่งควรจะถอยลงต�่ำเมื่อผู้เล่น คนอื่นดันขึ้นสูง DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

17

FOCUS

ดังนัน้ พวกเขาจึงสามารถโจมตีคตู่ อ่ สูไ้ ด้จากเกือบ ทุกมุมของสนาม มีทั้งความรุนแรงและรวดเร็วในการ ทะลายแนวรับของคู่ต่อสู้ ซึ่งถูกสรุปโดย แกรี่ เนวิลล์ ถึงความแตกต่างกันของแมนฯ ยูไนเต็ด ฤดูกาลที่แล้ว กับในปัจจุบัน


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

นีเ่ ป็นอีกครัง้ ทีท่ งั้ สามคน ยืนเป็นแนวเส้นตรงปิดเส้นทางการผ่านบอลไปในทิศทางอืน่ ทีจ่ ะออกจากเท้าของ คาร์รคิ ท�ำให้คาร์รคิ ไม่มตี วั เลือกทีจ่ ะผ่านบอลไปในทิศทางอืน่ พวกเขาควรจะวิง่ ท�ำทางเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างทางเลือกส�ำหรับ การผ่านบอลในแบบอื่นๆ

อีกครั้งที่ รูนี่ย์ และ มาต้า อยู่ในแนวเดียวกัน ปิดการผ่านบอลไปในทิศทางอื่น มาต้าควรจะอยู่ใกล้ๆเยื้องออกไป ทางขวามือของคาร์รคิ เพือ่ เป็นตัวเลือกในการผ่านบอลและเป็นการดึงกองหลังออกจากเส้นทางทีจ่ ะผ่านบอลไป ให้รูนี่ย์ได้อีกด้วย มาต้าก�ำลังครองบอลโดยมีรูนี่ย์, ฟาน เพอร์ซี่ และ ยัง อยู่ข้างหน้าเขาเป็นเส้นตรงแนวตั้งโดยไม่มีตัว เลือกอืน่ ส�ำหรับการผ่านบอลไปทิศทางอืน่ หรือผ่าน เป็นแนวทแยงได้เลย

18

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS ในการแข่งขันกับ สโต๊ค ซิตี้ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เราสามารถเห็นรูปแบบการเล่นที่ดีของทีม ด้วยต�ำแหน่งของผู้เล่น แต่ละคนทีม่ เี ส้นทางทีช่ ดั เจนส�ำหรับรูนยี่ ท์ กี่ ำ� ลังได้ครองบอลอยู่ ว่าเขาจะเลือกผ่านบอลไปให้เพือ่ นร่วมทีมคนไหน ได้บ้าง นีค่ อื เหตุผลหลักส�ำหรับความตกต�ำ่ ในปัจจุบนั ของแมนฯ ยูไนเต็ด หลายคนบอกว่านักเตะในทีมชุดนีไ้ ม่ดพี อ และในตอนนี้พวกเขาคงคิดว่าผลงานของทีมในตอนนี้มาจากความสามารถของนักเตะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัญหาหลักของทีมจนถึงช่วงท้ายของฤดูกาลนี้ อยู่ที่รูปแบบการเล่นของทีม เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เรากล่าว มาข้างต้นอย่างชัดเจน เรามาดูได้จากแผนที่การเคลื่อนไหวของนักเตะในเกมกับ สโต๊ค ซิตี้ เมื่อฤดูกาลที่แล้วกับ ฤดูกาลนี้ ที่น�ำมาเปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่าง

สโต๊ค ซิตี้ 0-2 แมนฯ ยูไนเต็ด (ฤดูกาล 2012/13)

สโต๊ค ซิตี้ 2-1 แมนฯ ยูไนเต็ด (ฤดูกาล 2013/14) DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

19


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

ในเกมที่เสมอกับอาร์เซน่อล 0-0 รูปแบบการเล่นของ แมนฯ ยูไนเต็ด ดูดีขึ้น เพราะ รูนี่ย์,มาต้า และ ฟาน เพอร์ซี่ ไม่วิ่งทับต�ำแหน่งกัน และผลของมันท�ำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด สามารถสร้างโอกาสที่ดีให้ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ หลุดเข้าไปยิงประตูได้สอง-สามครั้ง

ในภาพนี้จะเห็นได้ว่า ทั้ง ฟาน เพอร์ซี่ และ รูนี่ย์ อยู่ในต�ำแหน่งที่ดีที่จะรับลูกผ่านจาก มาต้า

ในเกมทีพ่ บกับอาร์เซน่อล การกระจายตัวของผูเ้ ล่นท�ำได้ดมี ากขึน้ กว่าเดิม เมือ่ เปรียบเทียบกับเกมทีเ่ จอกับ สโต๊ค ซิตี้ และ ฟูแล่ม ซึ่งส่งผลให้ แมนฯ ยูไนเต็ด เดินเกมได้อย่างไหลลื่นกว่าที่เคยเป็นมาตลอดเกมนี้ น่าเสียดายที่รูปแบบการเล่นที่นักเตะแมนฯ ยูไนเต็ดพยายามสร้างขึ้นยังไม่มีความลงตัวพอ ท�ำให้เวลาที่ นักเตะของ อาร์เซน่อล ขึ้นมาเพรซซิ่ง นักเตะของแมนฯ ยูไนเต็ด ก็ต่อบอลท�ำเกมไม่ขึ้น หากรูปแบบการเล่นของ แมนฯ ยูไนเต็ด มีความลงตัว มันจะช่วยให้การเดินเกมของแมนฯ ยูไนเต็ด เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของอาร์เซน่อลท�ำได้ บ่อยครั้งมากขึ้น และ จะท�ำให้สามารถสร้างโอกาสยิงประตูได้มากกว่านี้ 20

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

FOCUS นีค่ อื รูปแบบการเล่นทีด่ ี ทีน่ กั เตะแมนฯ ยูไนเต็ด สร้างขึน้ จะเห็นได้วา่ ทางเลือกในการผ่านบอลของนักเตะทีก่ ำ� ลัง ครองบอลมีอยู่หลายทางเลือก ที่ส�ำคัญมีนักเตะที่ยืนอยู่ตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมแต่ละอัน ซึ่งนักเตะคนนี้ จะ สามารถรับ-ส่งบอล ไปยังผู้เล่นคนอื่นๆ แก้ไขการถูกคู่แข่งเพรซซิ่งได้ ในขณะทีน่ กั เตะแนวรับของอาร์เซน่อลขึน้ มาเพรซซิง่ สูง สิ่งส�ำคัญในจังหวะนี้คือ รูนี่ย์ ควรถอยตัวเองลง ต�่ำมาช่วยให้การต่อบอลไปสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง ท�ำได้ง่ายขึ้น

ในภาพนีเ้ ราจะเห็นได้วา่ ไม่มนี กั เตะแนวรุกของ แมนฯ ยูไนเต็ด ถอยตัวเองลงต�ำ่ มาช่วยประคองรับบอลจาก ริโอ เฟอร์ดนิ านด์ เลย ท�ำให้ปราการหลังปากเป็ดต้องผ่านบอลยาวไปข้างหน้า (อีกนัยหนึ่ง นี่คือการสาดบอลออกไปให้พ้นๆตัว)

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

21


DEVIL FOCUS | โดย - AJ44@แมนยูคลับ.com

นี่เป็นอีกครั้งที่ไม่มีใครลงต�่ำมาประคองนักเตะที่ก�ำลังได้ครองบอลอยู่ ส่งผลให้การครองบอลของทีมไม่สามารถ รุกคืบไปข้างหน้าได้ และก็ลงเอยด้วยการผ่านบอลกลับลงมาในแดนตัวเอง (เกมกับโอลิมเปียกอสย�้ำจุดนี้ได้อย่าง ชัดเจน) นี่คือเหตุผลที่ท�ำให้ในบางครั้งการท�ำเกมจากแดนกลางสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งท�ำได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะจังหวะนี้ รูนี่ย์ อยู่ในต�ำแหน่งที่ผิด เนื่องจากรีบดันขึ้นสูงจนเข้าไปอยู่ใก้ลกับ ฟาน เพอร์ซี่ จนเกินไป ทั้งที่จังหวะนี้เพิ่งอยู่ ในขั้นตอนสร้างรูปแบบการเล่นของทีม

แม้นจี่ ะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นทีส่ มบูรณ์แบบและการพัฒนาเพิม่ เติม่ ,แก้ไขข้อบกพร่องเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น แต่อย่างไร ก็ตาม นี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเกมที่พบกับ สโต๊ค ซิตี้ หรือ ฟูแล่ม ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบการเล่น ที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักเตะอย่าง มาต้า, รูนี่ย์ และ ฟาน เพอร์ซี่ แต่ สิ่งที่เห็นได้ชัดในเกมนี้คือการ 22

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL FOCUS

ผลจากรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นในเกมนี้ เมื่อ เทียบกับสองเกมก่อนหน้า ท�ำให้ทมี เดินเกมได้อย่าง ไหลลืน่ ขึน้ เล็กน้อย ซึง่ ดูได้จากแผนทีก่ ารเคลือ่ นไหว ของนักเตะในเกมกับอาร์เซน่อล ขอย�ำ้ ว่าผลงานทีย่ ำ�่ แย่ในปัจจุบนั ของทีมไม่ได้ เกิดขึ้นเพราะการอ�ำลาทีมของ เซอร์ อเล็กซ์ หรือ นักเตะในทีมไม่ดีหรือเก่งพอ แต่เป็นเพียงเพราะ รู ป แบบการเล่ น ของที ม ยั ง ไม่ ดี พ อต่ า งหากล่ ะ อันเป็นผลมาจากการท�ำงานร่วมกัน(ผู้จัดการทีม, สต๊าฟฟ์โค้ช ร่วมกับ นักเตะ) อีกทัง้ ยังรวมถึงฟอร์ม การเล่นของนักเตะในขณะนัน้ ด้วย กุญแจส�ำคัญคือ ตอนนี้มอยส์ต้องคิดว่าเขาจะรับมือกับการจัดการ ปั ญ หาในปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ยการเลื อ ก แท็กติกของเขาเองได้หรือไม่ แต่หลังจากจบเกมที่ทีมไปท�ำขายหน้าที่กรีซ ด้วยการแพ้ โอลิมเปียกอส 2-0 ท�ำให้เกิดค�ำถาม ตัวโตๆตามมาว่า จากทีมที่ก�ำลังจะเล่นเป็นทรง (มีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้น) ท�ำไมถึงได้กลับมาเล่น แบบไร้ทิศทางอีกครั้ง เหตุการณ์แบบนี้ควรจะเกิด ขึ้นกับทีมระดับกลางๆหรือท้ายตารางใช่หรือไม่? และนี่จะน�ำมาซึ่งบทวิเคราะห์ต่อไปของเรา ที่เกี่ยว กับ ชินจิ คางาวะ นักเตะที่มอยส์มองข้ามมาโดย ตลอด กับเวลาไม่กสี่ บิ นาทีทเี่ ขาลงสนามในเกมทีพ่ บ กับ โอลิมเปียกอส ว่าการลงสนามของเขาสร้างความ แตกต่างอะไรให้ทีมได้บ้าง เพราะการน�ำศักยภาพ ของผู้เล่นที่ตนมีมาใช้อย่างถูกต้องคือคุณสมบัติที่ผู้ จัดการทีมชัน้ ยอดพึงมี โปรดรอติดตามด้วยใจระทึก

AJ44@แมนยูคลับ.com DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

23

FOCUS

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นของ แมนฯ ยูไนเต็ดด ท�ำได้ค่อนข้างช้า ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้พวกเขาไม่ สามารถเล่นด้วยความรุนแรงและรวดเร็วได้ มันอาจ จะเกิดจากความมั่นใจที่ลดน้อยลงของนักเตะหรือ มาจากแนวทางการเล่นแบบระมัดระวังจนเกินไป ของ มอยส์


DEVIL JOKE “วิธีก�ำจัดซอมบี้”

24

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL JOKE “กลุ่มเพื่อนมอยส์”

Brendan Rodgers 20 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ชนะเวสต์บรอมฯ สตีฟ คล ้าร์ก โดนปลด ชนะสเปอร์ส อังเดร วิลาส โบอาส โดนปลด ชนะฟูแล่ม เรเน่ มูเลนสตีน โดนปลด แดงเดือดอาทิตย์นก ี้ ดดันเลยกู -*ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

Shinji Kagawa, Chicharito และ อีก 15 คน ถูกใจสงิ่ นี้

ื่ อะไร??? David Moyes นีม ่ งึ จะสอ 30 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

6

Arsène Wenger Brendan Rodgers มึงอย่าแม ้แต่จะคิด 28 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

23

ิ หงส ์ Manuel Pellegrini มอยส ์ เดีย ๋ วกูไลน์ไปบอกเทคนิคพิชต ั ประมาณ 5 ทุม สก ่ นะ รอสามีตต ี รา จบก่อน 25 นาทีทแ ี่ ล ้ว ถูกใจ

15

Jose Mourinho มอยส ์ มีอะไรให ้ชว่ ยบอกเลยนะ ไม่ต ้องเกรงใจ

20 นาทีทแ ี่ ล ้ว ถูกใจ

8

David Moyes ท�ำไมดูพวกมึง 3 คน รักกูจังวะวีคนี้ 18 นาทีทแ ี่ ล ้ว ถูกใจ

11

ื่ ว่าเฮย ี ท�ำได ้ ไฟท์โตะ!! Shinji Kagawa Brendan Rodgers ผมเชอ 5 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

2

ี ขอยืม DVD Boxset ของ Ai Uehara Shinji Kagawa ถ ้าท�ำได ้ เฮย Yui Hatano, Marina Shiraishi, Yume Kana, Nono Mizusawa นะ 2 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

3

ี ยังไม่คน Shinji Kagawa ของเก่าเฮย ื ผมเลยครัช!!!! - -” 1 นาทีทแ ี่ ล ้ว

ถูกใจ

20

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

25


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - Ploy_MUTD

แกรี่ พัลลิสเตอร์ ต�ำนานปีศาจแดง กับเกมแดงเดือด เกมแดงเดื อ ดระหว่ า งยู ไ นเต็ ด กั บ ลิ เ วอร์ พู ล มี ความหมายต่อคุณอย่างไร แกรี:่ ย้อนกลับไปเมือ่ ผมเข้ามาเป็นนักเตะปีศาจแดงใหม่ๆ พวกเราพยายามทีจ่ ะก้าวไปสูเ่ ส้นทางอย่างทีล่ เิ วอร์พลู ได้ ท�ำไว้สำ� เร็จ พวกเขาเป็นทีมหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จทีส่ ดุ ในอังกฤษในเวลานั้น พวกเขาอยู่อันดับต้นๆ ของตาราง และพวกเราเป็นฝ่ายไล่ตามเขาให้ทัน พวกเราเหมือนกับ ว่ า อยู ่ ห ่ า งไกลหลายล้ า นไมล์ ไ ปเลย ดั ง นั้ น พวกเราก็ พยายามทีจ่ ะสร้างทีมและมีความท้าทายต่อพวกเขาให้ได้ ความเข้มข้นของเกมก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอมา แม้ว่า ตอนนั้นลิเวอร์พูลจะเหนือกว่า แต่การเล่นกับพวกเราก็ เป็นเกมที่หนักที่สุดของพวกเขาเลยทีเดียว ยูไนเต็ดของ เราตั้งเป้าที่จะท�ำให้พวกเขาพบกับความผิดหวังในการ แข่ ง กั บ เรา แม้ ว ่ า ลิ เ วอร์ พู ล จะได้ แ ชมป์ ไ ปก็ ต าม ผมตระหนักดีเลยว่าเกมกับลิเวอร์พลู นัน้ มีความหมายต่อ สโมสรและแฟนบอลของเรามากแค่ไหน และความเข้มข้นของเกมก็ไม่เคยเปลีย่ นไป แม้วา่ พวกเรา กลับมาเป็นฝ่ายน�ำ แต่เมื่อพวกเราต้องเล่นกับลิเวอร์พูล เราจะรู ้ ใ นสายเลื อ ดว่ า เกมนี้ เ ป็ น อย่ า งไร และเราไม่ ต้องการที่จะผิดหวัง นั่นท�ำให้เกมเป็นเกมที่เข้มข้นกับ ทั้งสองฝ่ายเสมอมา และเป็นเกมที่มีความปรารถนา มากมาย แม้ว่าในปัจจุบันนี้ความเข้มข้นจะแตกต่าง ออกไป และมีเกมดาร์บแี้ มทช์กบั แมนเชสเตอร์ ซิตเี้ ข้ามา มีบทบาทส�ำคัญ แต่เกมระหว่างยูไนเต็ดกับลิเวอร์พลู ก็ยงั เข้มข้นมากเช่นเคย 26

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW เหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจ�ำจากเกมที่คุณลงแข่งขัน กับลิเวอร์พูลคืออะไร แกรี่: การยิงประตูได้ 2 ประตูต่อหน้าแฟนบอลเดอะค็อป ที่แอนฟิลด์ในปี 1997 นั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคง ติดตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของผมเลย ผมไม่เคยที่จะยิงได้ 2 ประตูมาก่อน และการยิงประตูได้ถึง 2 ประตูในบ้าน ของทีมทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งตลอดกาลของเราแบบนัน้ ได้ในเวลานัน้ ถือเป็นความทรงจ�ำที่พิเศษมาก ๆ ของผม และผมยังมี ภาพถ่ายตอนที่ผมดีใจที่ยิงประตูได้อยู่ที่บ้านของผมเพื่อ เตือนความทรงจ�ำของผมด้วย ตอนนั้นเราทั้งคู่ก�ำลังต่อสู้ กันเพื่อแย่งแชมป์ และบอกได้เลยว่าที่แอนฟิลด์นั้นเป็นที่ ที่ยากต่อการออกไปเยือนเสมอ ดังนั้นจึงเป็นชัยชนะที่ ยอดเยีย่ มของพวกเรา และยังเป็นผลการแข่งขันทีส่ ดุ ยอด เลยครับ คุ ณ คิ ด ว่ า การเจอกั น ของคู ่ ป รั บ ตลอดกาลในเกม แดงเดือดสุดสัปดาห์นี้นั้นจะเป็นอย่างไร แกรี:่ นีค่ อื เกมทีเ่ ราจะต้องไม่แพ้ และแน่นอนว่าเราจะต้อง เก็บชัยชนะให้จงได้ถา้ เราจะยังอยากอยูใ่ นเส้นทางการลุน้ ติด 1 ใน 4 ของตารางคะแนน ลิเวอร์พูลก�ำลังอยู่ใน ต�ำแหน่งที่ดี และกองหน้าของเขาอย่างหลุยส์ ซัวเรซ และ แดเนียล สเตอร์ริดจ์ก็ก�ำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี แต่พวกเรา จะต้องมองในแง่ทวี่ า่ เรามีนกั เตะมากมายในทีมทีจ่ ะท�ำให้ เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการออกมา และเรายังได้เล่น ในบ้านอีกด้วย นั่นเป็นอะไรที่ดีส�ำหรับพวกเราเลย

Ploy_MUTD DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

27


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - นายถั่วต้ม

Legend’s view:

สัมภาษณ์ลู มาคารี่ก่อนศึกแดงเดือด ลู มาคารี่ อดีตมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้

อะไรคือความทรงจ�ำของคุณในการเล่นเจอกับลิเวอร์พูล? ก็คง เมือ่ ตอนผมเข้าสูร่ วั้ โอลแทรฟเฟิรด์ ลิเวอร์พลู เป็นทีมระดับ เทพมากๆและพวกเขาเป็ น ที ม ที่ มั ก เอาชนะได้ ใ นตอนนั้ น ซึ่งสิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้ แต่หากย้อนไปในยุค 70 นะ มันเป็นยุคของลิเวอร์พูล, เควิน คีแกน, เคนนี่ ดัลกลิช, แกรแฮม ซูเนสส์และผองเพื่อน พวกเขามีทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ด้วยการที่มีความคิดเช่นนั้น เมื่อคุณสามารถเล่นได้ดีกว่าพวก เค้าแสดงว่าคุณก็แสดงความเทพได้เหมือนกัน แน่นอนว่าความ ทรงจ�ำทีด่ ที สี่ ดุ ของผมคือนัดชิงเอฟเอคัพ 1977 ไม่ใช่แค่เพราะ ข้อเท็จจริงทีเ่ ราเอาชนะพวกเค้าเท่านัน้ แต่ยงั เพราะเราสามารถ ทีจ่ ะหยุดยัง้ พวกเค้าไม่ให้กา้ วไปคว้าสามแชมป์ได้ พวกเค้ามีทมี ที่ดีในตอนนั้นและก็มีศักยภาพที่จะก้าวไปคว้าสามถ้วยได้ แต่ มันเป็นเพราะวันนั้นที่เวมบลี่ย์ที่ซึ่งเรามีโชคนิดๆและขอบคุณ อย่างยิ่งที่เราเอาชนะพวกเค้าและหยุดเส้นทางของพวกเค้าได้ 28

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

คุณยังมีโมเมนต์ทโี่ ดดเด่นในการเจอกับ พวกเขาอีกหรือไม่ ในระดับส่วนตัวนะ มีอกี เยอะแยะนะ ผมจ�ำได้วา่ ทุกๆเกมนัน้ เล่นกันเร็วและรุนแรง ผมเพิ่งมาได้ดูอีก รอบ 2-3 เกมทาง MUTV ในเกมที่ผม บางทีก็จ�ำไม่ค่อยได้แล้ว และเห็นได้เลย ว่าไม่มใี ครยอมใครกันจริงๆ ไม่วา่ การเข้า สกั ด ต่ า งๆ มั น มี ค วามหมายทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างต่อตัวนักเตะและต่อแฟนบอลเช่น เดียวกัน คุณรับรู้ถึงความหมายที่มีต่อ แฟนบอลลิเวอร์พูลดี เช่นเดียวกันกับที่ โอลแทรฟฟอร์ด คุณรูว้ า่ มันมีความหมาย ต่อแฟนของเราเพียงใด


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW คุณประเมินสิ่งที่จะเกิดในเกมนัดสุดสัปดาห์นี้ไว้อย่างไร และคุณคาดว่ามันจะเป็นอย่างไร? มั น น่ า จะเป็ น เกมระหว่ า งแมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด vs ลิเวอร์พูลที่มีความส�ำคัญมากที่สุดส�ำหรับลิเวอร์พูลกว่า หลายครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา โดยปกติ เ มื่ อ พวกเค้ า มาเยื อ น โอลแทรฟฟอร์ด เราจะอยู่ตรงหัวตารางของลีก แต่ตอนนี้ พวกเค้าเป็นทีมอันดับสองในตารางและผมจ�ำไม่ได้แล้วว่า จะมี เ กมไหนที่ จ ะส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ พวกเขามากไปกว่ า นี้ น่าเศร้าส�ำหรับเรานะ ที่โปรแกรมนัดนี้มาถึงก่อนหน้าเกม หนักทีจ่ ะต้องเจอกับซิตแี้ ละโอลิมเปียกอส หากคุณถามผม ว่าเกมไหนส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในสามเกมนี้ ในแง่ของสิง่ ทีร่ ออยู่ ข้างหน้าในส่วนที่เหลือของฤดูกาล มันคงต้องเป็นเกมกับ โอลิมเปียกอส เราสามารถที่จะยังท�ำบางสิ่งได้ในยูฟ่า แชมป์เปี้ยนลีกซึ่ง ตรงกั น ข้ า มกั บ ในพรี เ มี ย ร์ ลี ก ในขณะที่ ก ารชนะเหนื อ ลิเวอร์พลู ก็เป็นสิง่ ทีว่ เิ ศษอยูแ่ ล้ว หากแต่ผมไม่คดิ ว่ามันจะ ช่ ว ยเปลี่ ย นให้ ก ลายเป็ น ซี ซั่ น ที่ ดี ข องเราในลี ก ภายใน ประเทศได้จริงๆหรอกนะ แต่จะอย่างไรก็ตาม มันก็เป็นนัด ที่ คุ ณ ต้ อ งพยายามคว้ า ชั ย ชนะให้ ไ ด้ นี่ คื อ หนึ่ ง ในที ม ลิเวอร์พลู ชุดทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีผ่ มนึกออกเลยทีเดียว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งแผงหน้านะ พวกเค้ามักมีนักเตะที่ดี แต่ในซีซั่นนี้ โดยเฉพาะซัวเรสกับสเตอร์ริดจ์ส�ำแดงฟอร์มขั้นเทพจริงๆ พวกเขาข่มขวัญได้ทุกทีม แน่นอน พวกเขาจะสร้างความ อันตรายให้กับเราแน่ มันจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ต่อ พวกเรา

นายถั่วต้ม DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

29


DEVIL INTERVIEW | แปลโดย - นายถั่วต้ม

Legend's view: สัมภาษณ์เอียน รัชก่อนศึกแดงเดือด

เอียน รัช ต�ำนานอดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลให้เกียรติสัมภาษณ์กับ เว็บไซต์สโมสร mautd.com ก่อนหน้าศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้ ยูไนเต็ด ปะทะ ลิเวอร์พลู มีความหมายต่อคุณอย่างไร? มั น เป็ น เกมที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ สมอ ในตอนคุ ณ เป็ น นั ก เตะ มันเป็นงานของคุณทีต่ อ้ งเล่นให้เข้าฟอร์มและคว้าผลที่ ต้องการในการเจอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และในตอน ที่คุณรีไทร์ คุณก็จะกลายมาเป็นแฟนบอลคนนึงและก็ ตืน่ เต้นไปกับเกม ลองถามแฟนลิเวอร์พลู คนใดก็ได้ พวก เค้าก็จะบอกกับคุณว่าเกมทีเ่ จอกับยูไนเต็ดคือเกมทีพ่ วก เค้าตั้งตารอในทุกๆซีซั่น คุณลองประเมินฟอร์มการเล่นของทั้งคู่หน่อยว่าเป็น อย่างไร? ถ้าหากคุณมาถามผมในตอนเริม่ ซีซนั่ เกีย่ วกับลิเวอร์พลู ผมคงบอกว่าขอให้(ลิเวอร์พลู ) ติดท็อปโฟร์กพ็ อแล้ว แต่ ตอนนีค้ งบอกว่าเราต้องพยายามรักษาพืน้ ทีท่ อ็ ปโฟร์นนั้ ไว้ให้อยู่ ในส่วนมุมมองเกี่ยวกับยูไนเต็ด ผมคิดว่าพวก เขาโชคไม่ดีกับปัญหาการบาดเจ็บ เดวิด มอยส์จ�ำเป็น จะต้องได้รับเวลา เขาเป็นโค้ชที่เก่งคนหนึ่งแต่บางครั้ง คุณก็โชคดี บางครั้งคุณก็อับโชค และยูไนเต็ดก็เจอกับ โชคร้ายเนือ่ งด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บ เรามี(เดเนีย่ ล) สเตอร์รดิ จ์ และ (หลุยส์) ซัวเรสทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นฟอร์ม (ทีด่ )ี และตอนนี้ เราก� ำ ลั ง มองไปยั ง เกมนี้ แ ละบอกว่ า ‘ลุยสูส่ นามของยูไนเต็ดและคว้าชัย’ ทีมต่างๆน่าจะไม่มี ความรู้สึกเกรงกลัวยามไปเยือนแอนฟิลด์เท่ากับที่พวก เค้ารู้สึกเหมือนในอดีตและผมคิดว่านั่นก็เป็นความรู้สึก เช่นเดียวกันกับทีโ่ อลแทรฟเฟิรด์ ผมคิดว่าคนทีไ่ ปทีน่ นั่ ในตอนนี้กล่าวในท�ำนองว่า ‘เราสามารถคว้าชัยชนะ ที่นี่ได้เลยนะ’ 30

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL INTERVIEW

INTERVIEW มันเป็นลีกที่เปิดกว้างที่เราคุ้นเคยอย่างนี้มาอย่างยาวนานแล้ว ก่อนหน้านี้ยูไนเต็ด มีอิทธิพลและมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะตามมาเป็นล�ำดับที่สองและสาม แต่ซีซั่นนี้มี หลายทีมทีข่ บั เคีย่ วในกลุม่ บนและแย่งพืน้ ทีท่ อ็ ปโฟร์ ผมคิดว่าสิง่ ส�ำคัญคือการรักษา ผู้เล่นคนส�ำคัญให้มีสภาพฟิตสมบูรณ์ให้ได้ นั่นสามารถสร้างความแตกต่างได้ คุณคิดว่าแมตซ์วันอาทิตย์นี้จะออกมาอย่างไร? ผมคาดว่าจะมีหลายประตูเนือ่ งจากผมคิดว่ามันจะเป็นเกมทีเ่ ปิด นัน่ คือสิง่ หนึง่ ทีผ่ ม ตัง้ ข้อสังเกตุในซีซนั่ นีใ้ นพรีเมียร์ลกี ซึง่ เล่นเกมเปิดมากขึน้ และมีไม่กที่ มี ทีร่ กั ษาคลีน ชีตได้ ซึ่งเป็นสิ่งน่าตื่นเต้นหากมองจากมุมของลิเวอร์พูลเพราะหลายฤดูกาลที่ผ่าน มาพวกเราเล่นเกมบุกแบบเหมือนฝืนใจ แต่ซซี นั่ นีแ้ บรนเดนเดินหน้าลุย มันเข้าเคส ที่ว่า หากฉันท�ำสกอร์ได้หนึ่งลูก ฉันจะบุกไปเอาลูกที่สอง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ก็ท�ำใน แบบเดียวกัน ส่วนอาร์เซน่อลและยูไนเต็ดก็ทำ� แบบนีม้ าเสมออยูแ่ ล้ว ทัง้ สองทีมฝาก ภาระหนักอึ้งไว้กับศูนย์หน้า-ซัวเรสและสเตอร์ริดจ์ และรูนี่ย์และฟาน เพอร์ซี แต่ ความรัดกุมในแนวรับก็สำ� คัญไม่แพ้กนั ผมคิดว่าไม่วา่ ทีมไหนก็มโี อกาสทีจ่ ะชนะใน วันอาทิตย์พอๆกัน

นายถั่วต้ม

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

31


กลอนผี ไม่มีสุภาพ | โดย Coledy

กลอนผี ไม่มีสุภาพ

ตอน “Welcome To Red War Mania”

32

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


กลอนผี ไม่มีสุภาพ

สวัสดีเด็กผีที่น่ารัก ... ไม่ได้เจอกันสักพักคิดถึงไหม ไม่มีใครคิดถึงเหรอ ? ไม่เป็นไร ... จะหน้าด้านอยู่ให้คิดถึงกัน มาเล่มนี้มีธีมปกเป็นมวยปล้ำ� ... ทำ�ซะขำ�อ่านก็เพลินดีนักหนา หามาโหลดได้ทุกสุดสัปดาห์ ... เดือนนึงหนาออกสองครั้งช่างสุขใจ มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนอะ ... เสาร์นี้เจอะลิเวอร์พูลแล้วใช่ไหม ? ถึงเวลาที่มอยส์ต้องพิสูจน์ใจ ... จะทำ�ไงให้ชนะสักครั้งนึง เพราะสถิติของมอยส์ไม่ค่อยสวย ... เจอหงส์ซวยแพ้ 14 ชนะ 5 อีก 8 เกมส์เสมอตลอดมา ... แถมฟอร์มพาหัวใจวายตายสถานเดียว เกมล่าสุดที่ชนะก็(แค่)ลีกคัพ ... แต่ก็กลับแพ้แมวดำ�ทำ�เสียเที่ยว ชัยชนะที่ผ่านมาได้เดี๋ยวเดียว ... ก่อนแห้งเหี่ยวกับผลงานบานตะไท ผิดกับหงส์ผงาดฟ้ามาแล้วครับ ... SAS ป่วนแนวรับจนหวั่นไหว ทั้งเจอร์ราร์ด,ลูคัส แน่นกว่าใคร ... มิโญเล่ก็เหนียวไป๊เก่งเกินคน ตัวกุนซืออย่างร็อดเจอร์ก็หน้าให้ ... แต่ไฟแรงคุมหงส์ได้ชัยหลายหน แถมอันดับก็ที่สองจากข้างบน ... ขอแค่ผลเป็นใจคงได้เฮ แต้มนำ�ห่างแมนยูอยู่สิบเอ็ด ... โอ้แม่เจ็ทเจ็บใจจังเลยเพ่ ฉะนั้นนัดวันอาทิตย์ต้องมีเฮ ... ต้องทุ่มเทใส่เต็มร้อยผีคอยชัย มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีที่ค้ำ�อยู่ ... ใครฟอร์มบู่โดนล้อไปถึงไหน พอแล้วนะ!!ผีอับอายมากเกินไป ... มอยส์ต้องใช้เกมนี้กู้คืนมา เกมส์แข่งขันเป็นยังไงก็ช่างพ่อ ... แต่ขอ Want เกมส์มันมันกันหน่อยน๊า ไม่ใช่จืดเหมือนแกงลืมใส่น้ำ�ปลา ... อย่าให้คนเตรียมเฮฮาเสียอารมณ์ ขออีกอย่างทั้งแฟนผี-หงส์ทั้งหลาย ... เวลาใครแพ้พ่ายอยากทับถม แซวกันได้พองามตามอารมณ์ ... อย่าทำ�เรื่องโสมมตามกันมา ความเป็นเพื่อนอย่าให้เลือนเพราะนัดนี้ ... เรื่องน้องพี่ยังคงอยู่อย่าขู่ฆ่า ดูฟุตบอลขอให้ดูเป็นกีฬา ... ให้พวกเราเฮฮาผ่อนคลายกัน เรื่องแดงเดือดขอจบเพียงเท่านี้ ... ให้น้องพี่จงสนุกในวันนั้น เจอกันใหม่ในเล่มหน้าก็แล้วกัน ... หวังวันนั้นไม่มีใครด่า “คอยมวยส์”

นายโคลดี้ ณ โอลด์แทรฟฟอร์ด DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

33


DEVIL SCOOP | โดย - Red Armmy

แดงเดือด ครั้งที่ 190 ศึก

บิ๊ ก แมตช์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด นั ด หนึ่ ง ในโลกเตรี ย ม ระเบิดความมันส์ขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ โดย หากนับรวมการพบทุกรายการแล้ว ก็ถือเป็นเกมแดงเดือด นัดที่ 190 พอดิบพอดีเลยทีเดียว ส�ำหรับในฤดูกาลนี้นั้น ทั้งสองทีมพบกันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยในเกมลีก ฝั่งหงส์แดงเปิดแอนฟิลด์เฉือนชนะไปได้ 1-0 จากลูกโขกชัยของ ดาเนียล สเตอร์ริดจ์ ด้านทีมปีศาจแดง มาล้างแค้นได้ในศึกแคปิตอล วัน คัพ เมื่อมาได้ ฮาเวียร์ “ชิชาริโต้”เอร์นานเดซ พังประตูโทนให้แมนฯยูไนเต็ดเปิด โอลด์แทร็ฟฟอร์ดชนะไป 1-0 จะบอกได้ว่าบ้านใครบ้านมัน ก็คงไม่ผิดนัก สถิติหนึ่งที่น่าสนใจคือ การพบกันในโรงละครแห่ง ความฝัน 6 ครัง้ หลังสุดทุกรายการ ทีมปีศาจแดงเอาชนะมา ได้แบบเรียบวุธ โดยครัง้ ล่าสุดทีล่ เิ วอร์พลู บุกมาคว้าชัยได้นนั้ ต้องย้อนไปในปี 2009 ซึ่งสามารถบุกมาถล่มทีมปีศาจแดง คาบ้านแบบขาดลอยถึง 4-1 แต่สถิติต่างๆนานาที่กล่าวมาในข้างต้น อาจไม่ได้เป็น ตัวชี้วัดส�ำหรับเกมนี้ซักเท่าไหร่ ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับ แมนฯยูไนเต็ดในก�ำมือ เดวิด มอยส์ เป็นทีมที่พร้อมจะแพ้ ชนะได้ทุกเกมโดยไม่สนใจปูมหลังที่ผ่านมา รวมถึงผลงาน ของฝั่งหงส์แดงก�ำลังร้อนแรงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคู่หู “SAS” ซัวเรซ&สเตอร์ริดจ์ ที่ยิงรวมกันในลีกไปแล้วถึง 42 ลูก พาทีมรั้งรองจ่าฝูงพร้อมมีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวอยู่ใน เวลานี้

34

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

ARTICLE

สิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลกุมความได้เปรียบ นั่นคือเรื่อง สภาพความฟิต เนื่องจากได้พักมาถึง 2 สัปดาห์เต็มๆ รวมทั้งยังไม่มีเกมยุโรปให้พะวงหน้าพะวงหลังอีกด้วย ต่างกับแมนฯยูไนเต็ด ที่ยังมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับ โอลิมเปียกอสรออยู่หลังจากจบเกมนี้ ซึ่งต้องชนะ 2 ลู ก ขึ้ น ไปด้ ว ย จึ ง จะสามารถผ่ า นเข้ า รอบ 8 ที ม สุดท้ายได้ แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมแดงเดือดแล้ว อะไรก็เกิดขึ้น ได้ทั้งนั้น ท�ำให้เจ้าบ้านอย่างทีมปีศาจแดงของเราที่ ฟอร์มโดยรวมเป็นรองก็อาจจะพอมีความหวังอยู่บ้าง เพราะหากไม่ชนะในเกมนี้แล้ว โอกาสลุ้นพื้นที่โควตา ไปเตะแชมเปีย้ นส์ลกี ในฤดูกาลหน้าก็คงจะเรือนรางลง เต็มที ด้านผูม้ าเยือนอย่างฝัง่ หงส์แดง ก็ตอ้ งการคะแนน ในนัดนีเ้ ช่นกันเพือ่ ไล่บดกับจ่าฝูงอย่างเชลซีในการแย่ง แชมป์ หากพลาดไม่ มี แ ต้ ม อาร์ เ ซนอล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็พร้อมแสยะยิ้มรอแซงได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ การพบกันในศึกแดงเดือดครั้งนี้ ยังถือเป็นการวัดไปเลยว่า “ใครเหนือกว่าใคร” หลัง จากเจอกันมา 2 ครัง้ ในฤดูกาลนี้ ผลัดกันชนะมาทีมละ นัดและด้วยปัจจุบนั ลิเวอร์พลู มีอนั ดับทีเ่ หนือกว่าแมนฯ ยูไนเต็ดถึง 4 อันดับ แถมยังมีคะแนนมากกว่าถึง 11 แต้มอีก หากทีมปีศาจแดงต้องพ่ายแพ้ในนัดส�ำคัญ แบบนี้อีก แถมยังเป็นการปราชัยต่อทีมคู่รักคู่แค้น ทั้ ง เหย้ า และเยื อ นในพรี เ มี ย ร์ ลี ก ด้ ว ยแฟนผี ค งจะ รับไม่ได้แน่ๆ และ เดวิด มอยส์ ก็คงจะเก้าอี้ร้อนขึ้น หลายเท่าตัวเลยทีเดียว การเจอกันแบบที่ทีมปีศาจแดงของเราเป็นรอง กว่าแบบนี้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แฟนผีคุ้นเคยเท่าไหร่นัก และด้วยฟอร์มปัจจุบนั ของทีม ก็อาจจะต้องเอาใจช่วย กันเป็นพิเศษหน่อยเพราะส�ำหรับแฟนผีอย่างเราๆ แล้วนั้น ชัยชนะในเกมไหน ก็ไม่หอมหวานไปกว่าการ คว้าชัยในศึก “แดงเดือด” อีกแล้ว

Red Armmy DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

35


36

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


“คิมูจิ๊”มอยส์รับพร้อมให้โอกาสคากาวะลงสนามมากขึ้น ยันไม่เกี่ยวกับของฝากที่เจ้าตัวซื้อมาให้จากญี่ปุ่น ของฝาก เล็กๆน้อยๆ ครับบอส

แฟนผีจ�ำเอาไว้นะ.. เกมที่ชนะ = เพราะกู เกมที่แพ้ = เพราะดวง

โปรโมชั่น

ลงตัวจริง=แผ่นบลูเรย์ ลง60นาที=แผ่นDVD ลง45นาที=แผ่นVCD ลง15นาที=แผ่นไรท์

“มอยส์ เ ซิ น เจิ น ้ ” ‘กลุ่มเพื่อนมอยส์’ ติงผีผิดฟอร์ม (เรื่องอาจไม่ตรงกับหน้าปก)

มอยส์ลั่นแก้ตัวแดงเดือด ยันส่ง ‘ยัง,เอวี,ทอม,กิ๊กส์,แดน’ลงกู้ชื่อ แฟนผีนอนไม่หลับเหตุไม่ได้ด่ามอยส์ แต่เชื่อเกมหน้าคงได้หลับเต็มตื่น “เดนิ อ ส ุ บุ ต รแห่ ง คุ ก ๊ กี ร ้ น ั ” เวลเบ็คเผย“ยิงนกเอาฮายิงเหนือเอาจริง” จริง!

เพอร์ซี่รับหมดใจเล่นให้ผี ยันไม่เกี่ยวเรื่องเงิน แต่ถ้าได้เท่ารูนก็พร้อมอยู่ต่อ อย่าให้แดนเอา

พ!!

เท ยิ่งเล่นหนูยิ่ง

สื่อวิเคราะห์ ‘ยานาไซจ์’ ต้กลางฤดู นฤดูกาลนิกวาลนิ ว โรนั ล โด้ นานีท่ ้ายฤดูกาลนิวอ.ยัง “เสี ย วยกแคมป์ ” ‘คากาวะ’พาน้องที่ญี่ปุ่นร่วมซ้อม

ถึงตัวจะเป็นเด็ก Devil Magazine แต่ชอบเสือกเรื่องผู้ใหญ่นะฮะ

มอยส์เข้าตรวจร่างกาย หลังเจ็บแปล๊บที่ต้นคอแล้ววูบ

ขณะแก้เกม รู้สึกตัวอีกทีทีมชนะแล้ว


DEVIL DAILY | แปลโดย - Opptimist

‘ฟู’ยก‘มอยส์’

“เหมือนพ่อ”

วอนแฟนให้โอกาสคุมทีมยาวๆ “ผมไม่มวี นั พูดถึงเขาในทางเสียๆ หายๆ หรอกนะ เพราะเขาเป็นคนที่ท�ำทุกอย่างเพื่อผมจริงๆ” “ไม่ ว ่ า ผมจะเล่ น ไม่ ดี ห รื อ เล่ น ดี หรื อ ท� ำ ตั ว ไม่เหมาะสมเวลาอยูใ่ นสนาม เขาจะคอยเตือนผม เสมอ รวมถึงพฤติกรรมนอกสนามด้วยเช่นกัน และในตอนทีผ่ มย้ายมาอยูก่ บั เอฟเวอร์ตนั ใหม่ๆ ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากเขาเพียบ เลยล่ะ” “นอกจากนีเ้ ขายังเข้มงวดกับผมอีกด้วย อย่างเมือ่ ฤดูกาลที่แล้ว ตอนที่ผมโดนแบนในเกมที่เจอกับ สโต๊ก ซิตี้ เขาเล่นงานผมหนักมากเป็นพิเศษ เลยนะ เขาสั่ ง ให้ ผ มกลั บ ไปซ้ อ มเดี่ ย วกั บ เขา ราวกั บ ว่ า ผมเป็ น ลู ก ชายของเขายั ง ไงยั ง งั้ น เขาเป็นคนดีมากๆ และต้องคอยดูแลผมทั้งตอน ขาขึ้นและขาลง” 38

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL DAILY

NEWS

บเสมือน ย ี ร ป เ ส ฟู - บอ องผม พ่อข ถือข้า? บ ั น ง ็ อ เ ะ เพรา มอยส์ - เปล่าครับ! ฟู สแล้ว อ บ ว า ส ซั่มลูก เพราะผม ์ - ....!!.... มอยส !!.... ! ! . . . . ซาฮา

“แน่นอนว่า ผมจ�ำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเขาให้ ได้ และตอนนี้ผมก็ฟิตสมบูรณ์ดี แถมได้ลงเล่นใน 2 เกมหลังสุดด้วย ซึ่งผมก็ได้พยายามท�ำทุกอย่างเพื่อ ทีมและตัวเขานั่นเอง” “ผมคิดว่า สิ่งที่ท�ำให้ ยูไนเต็ด แตกต่างจากทีมอื่นๆ ก็คือพวกเขาอยู่เคียงข้างผู้จัดการทีมเสมอ คุณลอง ดูยุคของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน สิ เขาคุมทีมมาตั้ง 26 ปีเชียวนะ” “ดังนั้น คุณก็ต้องให้เวลา เดวิด มอยส์ ด้วยเช่นกัน เขาเป็นคนทีม่ คี วามชัดเจน และนัน่ เป็นสาเหตุทเี่ ขา สามารถแบกรั บ ความกดดั น ได้ ยั ง ไงล่ ะ ซึ่ ง โดย ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าการให้โอกาสเขาจะเป็นผลดี ต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แน่นอน”

Opptimist DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

39


RVP กับอนาคตที่ไม่แน่นอน DEVIL SCOOP | โดย - Rioluk

ลังจากที่ห่างหายจากแป้นพิมพ์ไปนาน แทบจะจ�ำตัวอักษรบน แป้นพิมพ์ไม่ได้แล้ว วันนีม้ โี อกาสอยูห่ น้าคอม ทบทวนตัวอักษร ความใกล้ชดิ และความสวยงามบนแป้นพิมพ์ ส่วนไอเดียก�ำลังวิง่ อย่าง รวดเร็ว ถึงสิ่งที่อยากเล่าให้ผู้คนทราบ แต่เมื่อได้นั่งลงแล้วบรรเลง ความคิดอีกครั้ง คิดแล้ว คิดอีก ดันคิดไม่ออกไปซะงั้น .. ? นี่แหละคือ ความยากล�ำบากที่สุดในการเขียนบทความ เพื่อเล่าความรู้สึกสู่ผู้คน ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอ และรู้จักความล�ำบาก แต่หากผ่านมันได้ เราจะโคตรภูมใิ จในสิง่ ทีท่ ำ� ลงไป หากพูดถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่า “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”แฟนบอลเองคงทราบดีถึงความล�ำบากในปีนี้ ผมอาจจะ ไม่ลงลึกถึงรายละเอียด แต่สิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ คือความ ล�ำบากของชายที่นามว่า “โรบิน ฟาน เพอร์ซี่”

ท�ำไมถึงตั้งค�ำถามกับชายที่ชื่อว่า “โรบิน ฟาน เพอร์ซี่” เขาคือ ดาวยิงสูงสุดของทีมเมื่อปีที่แล้ว เขาคือนักเตะยอดเยี่ยม และเขาคือ ผู้เล่นระดับโลก แต่ท�ำไมเราจึงตั้งค�ำถาม แค่กับการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดการทีม ท�ำให้เขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้เชียวหรือ เขากระหายใน ชัยชนะ แต่ยูไนเต็ดเลือดใหม่ตอบสนองได้ไม่เพียงพอ เขากระหายใน การท�ำประตูแต่เพือ่ นยูไนเต็ดไม่สามารถส่งบอลถึงเขา เขากระหายใน การลงเล่นคูก่ บั รูนยี่ ์ แต่สถิตบิ ง่ บอกถึงความไม่ดพี อ ทุกๆค�ำถามในใจ ตอนนี้ กลับมากมายจนบอกไม่ถูก จึงท�ำให้แฟนบอลบางส่วนคิดว่า เขาก�ำลังจะจากลาทีมอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดหรือเปล่า ด้วย เหตุผลอะไรล่ะ ที่เขาตัดสินใจทิ้งทีมอย่างยูไนเต็ดได้ลงคอ ทีมที่ตอบ สนองเขาในการสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีก ด้วยค�ำถามต่างๆ นานา จึงอยากวิเคราะห์ว่า สาเหตุใดกันแน่ หรือเหตุผลใด เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การลาทีมของโรบิน ฟาน เพอร์ซี่ เริ่มจาก ... 40

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

ARTICLE

การไม่เชือ่ มัน่ ในผูจ้ ดั การทีม หลายครัง้ หลายคร่า ที่ RVP ตั้งค�ำถามกับผู้จัดการทีมตัวเอง เขาตั้งค�ำถาม เกี่ยวกับแผนการเล่น ต้องยอมรับว่า เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีม ยูไนเต็ดไม่มีเกียรติประวัติคว้าแชมป์ใดๆ ก่อนมาเป็นผู้จัดการทีมยูไนเต็ด ส่วน RVP เรียนรู้กับ สองผู้จัดการทีมแห่งยุค อย่าง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และ อาร์แซน เวนเกอร์ จึงไม่แปลกนักหากเจ้าตัว ที่คิดว่าเป็นนักเตะคนส�ำคัญ จะไม่เคารพ ผู้จัดการทีม อย่างเดวิด มอยส์ เป็นแกนหลักรองจาก รูนยี่ ์ ผมอาจจะเชือ่ ว่า นีค่ อื อีกเหตุผลที่ RVP ตัดสินใจย้ายออกไป ชัดเจนแล้วว่า เดวิด มอยส์ ใช้รูนี่ย์เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ยูไนเต็ดยุคเปลีย่ นถ่ายนี้ จึงท�ำให้เจ้าตัวโดนลดบทบาท ไปโดยปริยาย ต่างกันเมื่อเซอร์ยังคุมอยู่ เพราะนี่ถือ เป็นกองหน้าคู่บุญเมื่อปีที่แล้ว ที่ท�ำให้ยูไนเต็ดคว้า แชมป์ลีคเป็นครั้งที่ 20 และแชมป์แรกให้กับตัวเอง

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

41


DEVIL SCOOP | โดย - Rioluk

ถามตรงๆ เพราะอะไรเอ็งถึงอยากย้าย? ความกระหายในการเป็นแชมป์ ต้องยอมรับว่านีค่ อื เหตุผลหลักส�ำหรับ RVP ในการย้ายมาอยูก่ บั ทีม อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยอายุขึ้นเลข 3 ท�ำให้เจ้าตัวคิดถึงเกียรติยศในบั้นปลายอาชีพการค้าแข้ง แน่นอน และทีส่ ำ� คัญเขาเชือ่ ว่ายูไนเต็ดสามารถให้แชมป์แก่เขาได้ หลังจากทีเ่ ซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั อ�ำลา ทีมไป ยูไนเต็ดเปลี่ยนไปเป็นคนละทีม แน่นอนว่า RVP ไม่ใช่ผู้เล่นที่พร้อมส�ำหรับความเปลี่ยนแปลงแล้ว เขาอยู่อาร์เซน่อลในทุกๆการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เขาหวังคือ จะไม่เกิดขึ้นกับยูไนเต็ด แต่เวลานั้นกลับ ถูกท�ำให้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ท�ำให้เจ้าตัวอาจมองว่า ยูไนเต็ดไม่สามารถตอบโจทย์ส�ำหรับเขา จึงพร้อม ที่จะจากไป หากมีทีมไหนที่พร้อมจะยื่นแชมป์เสนอมา ผมอาจจะวิเคราะห์ผิด หากท้ายที่สุด RVP ตัดสินใจอยู่ต่อไปกับทีม แต่สิ่งที่ผมเชื่อลึกๆว่า RVP คือ นักเตะระดับโลก และไม่มีข้อสงสัยใดในเรื่องนี้ แต่เวลาเขากับยูไนเต็ดอาจจะจบลงเพียงเท่านี้ จากนัดที่ ผ่านมา RVP แสดงให้เห็นแล้วว่า RVP ไม่ใช่ผนู้ ำ� ทีมอีกต่อไป นัน่ หมายความว่า บทบาทของการฝากความ หวังตกอยู่ที่คนอื่นไปแล้ว หากสังเกต หรือตั้งใจชมเกมส์นั้น จะสังเกตเห็นว่า ช่วงเวลาที่ RVP อยู่ในสนาม และไม่อยู่ในสนาม ผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกัน ท�ำให้เจ้าตัวออกมาบ่นอยู่บ่อยๆว่า เพื่อนวิ่งทับต�ำแหน่งเขา ทั้งที่เขาไม่อยู่ในสนามผลลัพธ์กลับต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด 42

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL SCOOP

ARTICLE

บ่องตง..เพราะมึง! อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ การย้ายทีมของ RVP จะเกิดขึน้ ยูไนเต็ดยังเป็นยูไนเต็ด เป็นทีมชั้นน�ำของโลก และเป็น ทีมทีไ่ ด้แชมป์สงู สุดในลีกอังกฤษ เราอาจพูดได้เต็มปาก เต็มค�ำว่า RVP ไม่ใช่นกั เตะยิง่ ใหญ่สำ� หรับแมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด แต่ เขายั ง คงเป็ น นั ก เตะระดั บ โลกส� ำ หรั บ ผูต้ ดิ ตามเขาทัว่ โลกอย่างไม่มขี อ้ โต้แย้ง และหากเขาจาก ไปจริงๆ ยูไนเต็ดจะจดจ�ำนายในฐานะกองหน้าของทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในแชมป์ครั้งที่ 20 “ทุกคนมีทางเลือกของตัวเอง เราบังคับใครไม่ได้” “เรารู้ว่าเขามีค่ามากแค่ไหนส�ำหรับเขา แต่หากเขาจะ ไป เราไม่มีสิทธิ์ที่จะรั้งเขา” “ฉะนั้นหาก RVP ย้ายไป ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่ เส้นทางที่นายเลือกที่จะเป็นแชมป์” “ส�ำหรับที่ผ่านมา ขอบคุณทุกอย่าง และจะจดจ�ำไป ตลอดกาล” หมายเหตุ : บทความนีอ้ าจจะผิดทัง้ หมด อย่างทีก่ ล่าวมา หาก RVP ยังคงอยู่กับทีมต่อไป

Rioluk DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

43


DEVIL DAILY | แปลโดย - Opptimist

เทียนหัก!

‘RVP’ลั่นอยู่ยาวผี เปล่าซดเกาเหลามอยส์ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ ออกโรงหักปากกานักเขียนดราม่า ในคราบนั ก ข่ า วว่ า เขาต้ อ งการฝากตั ว ฝากใจกั บ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปนานๆ ถึงแม้ว่าสัญญาของเขาจะ หมดลงในปี 2016 ก็ตาม “ผมไม่สนใจหรอกว่า ผูค้ นจะพากันวิจารณ์ฟอร์มการเล่น ของผมยังไงกันบ้าง พวกเขาสามารถเปิดปากพูดถึงเรื่องนี้ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงเหมือนประตูร้านเซเว่นฯ นั่นแหละ ซึ่งความ คิดเห็นเหล่านั้นมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ถูกต้องตามนั้นก็จริง แต่ผมไม่แคร์หรอก” “สิ่งที่ผมต้องการจะพูดก็คือ สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ซึ่ง มีแต่คนออกมาพูดแทนผม ตั้งสมมุติฐานนู่นนี่ คิดไปเองแทน ผมทุกอย่าง แต่ผมจ�ำได้ว่า ครั้งล่าสุดที่ผมเช็คร่างกายตัวเอง หัวของผมก็ยังอยู่กับตัวนะ เพราะฉะนั้นคนที่รู้ความรู้สึกของ ผมดีที่สุดก็คือตัวผมเอง ซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่แฟนบอลได้อ่าน กันเลยสักนิดเดียว” 44

DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ


DEVIL DAILY

NEWS

“ความจริงก็คอื ผมมีความสุขมากๆ กับการอยูท่ สี่ โมสรแห่งนี้ ผมเซ็นสัญญายาว 4 ปี และก็จะดีใจมากๆ ถ้าผมได้ไปต่อหลังจาก ที่สัญญาของผมจะหมดอายุลงในอีก 2 ปีข้างหน้า และนี่คือความ รูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของผม ซึง่ มันเป็นอะไรทีต่ รงข้ามกับทีส่ อื่ เขียนออกมา อย่างสุดขั้ว เข้าใจตรงกันนะ?” นอกจากนี้ หัวหอกชาวดัตช์ ยังเปิดเผยถึงความสัมพันธ์อัน หวานชื่นรื่นรมย์ระหว่างเพื่อนร่วมทีมและทีมสต๊าฟโค้ช ซึ่งรวมถึง นายใหญ่เก้าอี้ร้อนอย่าง เดวิด มอยส์ ด้วย “ผมมี ค วามสุ ข ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มที ม ทุ ก คน เช่ น เดี ย วกั บ ผูจ้ ดั การทีมและบรรดาทีมงานของเขาด้วย การฝึกในสนามซ้อมของ เรานั้นเจ๋งสุดๆ ทุกๆ วันผมจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ตอนนี้ ผมก็เป็นนักเตะอาชีพมา 12 ปีแล้วนะ ซึ่งมันคงไม่แปลกถ้าผมจะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากการท�ำงานกับ เดวิด มอยส์” “คุณสามารถพูดถึงฟอร์มการเล่นหรือการเข้าบอลของผมได้ อย่างทีผ่ มบอกไปเมือ่ กีเ๊ ลย ผมไม่ถอื สาหรอก แต่การทีอ่ อกมาพูดว่า ผมกับผู้จัดการทีมนั่งซดเกาเหลากันนี่ก็เกินไปนะ โคตรมั่วนิ่มเลย จริงๆ” “ตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ผมเริม่ จับตาดูการท�ำงานของ โค้ชมาบ้างแล้ว และก็ได้เรียนรูอ้ ะไรบางอย่างมาเหมือนกัน ซึง่ ไม่ใช่ แค่สโมสรนี้หรอกนะ แต่รวมถึงระดับทีมชาติด้วยเช่นกัน ผมมี โอกาสได้ร่วมงานกับกุนซือฝีมือฉกาจมาบ้าง และก็รู้สึกสนใจในวิธี การท�ำงานและวิธีการตัดสินใจของโค้ชเหล่านั้นอยู่เหมือนกัน” “ผมบอกได้เลยว่า การฝึกซ้อมของมอยส์และสิ่งที่เขาพูดใน การประชุมทีมนั้นตรงประเด็นสุดๆ เลย ผมรู้สึกสนุกมากที่ได้ร่วม งานกับเขาและก็มั่นใจว่าทุกๆ อย่างจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอน” “เราต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการ ท� ำ งานร่ ว มกั น ก็ ดี ม ากๆ เขาต้ อ งการให้ ทุ ก อย่ า งภายใน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาเป๊ะที่สุด ซึ่งผมและเพื่อนร่วมทีมก็ คิดแบบนั้นเหมือนกัน ดังนั้น พวกเราถึงได้พยายามกันหนักมากๆ เพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดียังไงล่ะ”

Opptimist DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

45


DEVILMAG แม็กกาซีนปีศาจ

47


LIKE! Devil Magazine

DVM82  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you