Page 1

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง21101 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1

จัดทาโดย นายธเนศ ถิระพงษ์ ครู อตั ราจ้ าง กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนสุ ธีวทิ ยา อาเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี


ความสั มพันธ์ ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความ สมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

จุดหมาย 1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตาม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี ทักษะชีวติ 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย 4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน 1. ความสามารถในการสื่ อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง 2. ซื่อสัตย์สุจริ ต 6. มุ่งมัน่ ในการทางาน 3. มีวนิ ยั 7. รักความเป็ นไทย 4. ใฝ่ เรี ยนรู ้ 8. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.กิจกรรมแนะแนว 2.กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

มาตรฐาน ง 3.1

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วดั ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 1. อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ม.1/1)

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  การทางานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยสาคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก หน่วยความจารอง และหน่วยส่งออก  คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม ต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น  คอมพิวเตอร์ มีประโยชน์โดยใช้เป็ นเครื่ องมือในการทางาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูล

2. อภิปราย ลักษณะสาคัญ และ ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศ (ม.1/2)

 ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ช่วยให้การทางานรวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยา

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็ น สารสนเทศ (ม.1/3)

 ข้อมูลและสารสนเทศ

- ช่วยให้การบริ การกว้างขวางขึ้น - ช่วยดาเนินการในหน่วยงานต่างๆ - ช่วยอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน  เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพชีวติ , สังคม , การเรี ยนการสอน - ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ - การประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูล  การจัดการสารสนเทศ มีข้ นั ตอนดังนี้ - การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การตรวจสอบข้อมูล - การประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็ นแฟ้ มข้อมูล การจัดเรี ยงข้อมูล การคานวณ และการทารายงาน


คาอธิบายรายวิชา รายวิชา การใช้ คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 20 ชัว่ โมง

รหัสวิชา ง 21101 จานวน 0.5 หน่วยกิจ

ศึกษาหลักการทางาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการอานวยความสะดวกในกิ จกรรม ต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการทางาน อภิปรายลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์ ในด้านการทางาน ความแม่นยา และการอานวยความ สะดวกในชีวติ ประจาวัน และเปรี ยบเทียบความสาคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ให้เกิ ด ประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้กระบวนการการทางาน กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถนาคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวติ ประจาวัน เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์และมีเจตคติที่ดีในการใช้งาน มาตรฐาน ง 3.1 ตัวชี้วดั ม.1/1


กาหนดการสอน กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ (ง.21101) ชื่อหน่ วย หน่ วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์

หน่ วยที่ 2 เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 20 ชัว่ โมง สาระการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2 2

หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจา (หน่วยความจาหลัก) หน่วยความจา (หน่วยความจาสารอง) หน่วยแสดงผล

2 4 4 4 2


สารบัญ กาหนดการสอน หน่ วยที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์

หน้ า จานวน 4 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่ อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

-

หน่ วยที่ 2 เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ จานวน 16 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง หน่วยรับข้อมูล แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ อง หน่วยประมวลผลกลาง แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ อง หน่วยความจา (หน่วยความจาหลัก) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6 เรื่ อง หน่วยความจา (หน่วยความจาสารอง) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7 เรื่ อง หน่วยแสดงผล

-


แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 คอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

1

สาระสาคัญ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติในการช่วยส่ งเสริ มการทางานให้สะดวก รวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ทาให้คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ ได้ (K) 2. เห็นความสาคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ (A) 3. มีทกั ษะในการเล่าเรื่ องที่เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ (K)

1. ตรวจผลงานการสื บค้น ข้อมูลบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีใน หนังสื อ 2. สังเกตการเล่าเรื่ องจาก ข้อมูลบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ที่สืบค้นได้ 3. ตรวจการทาแบบทดสอบ ก่อนเรี ยน (Pre-test) และ ใบงานที่ 1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A) 1. สังเกตความกระตือรื อร้น และความรับผิดชอบใน การทากิจกรรมร่ วมกับ ผูอ้ ื่น 2. สังเกตความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ในการทาสื่ อ นาเสนอ

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) 1. สังเกตการใช้ทกั ษะการ แก้ปัญหาเมื่อทางาน ร่ วมกับผูอ้ ื่น 2. สังเกตทักษะในการ ถ่ายทอดความคิดของ ตนเองผ่านผลงาน


5

สาระการเรี ยนรู้ บทบาทของคอมพิวเตอร์

6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ

7

การเล่าเรื่ องประกอบสื่ อนาเสนอ การเคารพการตัดสิ นใจของกลุ่มตามหลักการประชาธิ ปไตย การควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาว่า Computer การจัดทาสื่ อนาเสนอเพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองและกลุ่ม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที 2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันหาเหตุผลว่าทาไมคอมพิวเตอร์ ถึงเข้ามามีบทบาท ในชีวติ ประจาวัน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ จากหนังสื อ เรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 2. แบ่งนักเรี ยนเป็ น 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีในหนังสื อ โดยสื บค้นจาก อินเตอร์เนต เพื่อนนามาทาเป็ นสื่ อนาเสนอ ซึ่ งมีขอ้ กาหนดว่าแต่ละกลุ่มจะต้องไม่เลือก หัวข้อซ้ ากัน 3. เมื่อเลือกหัวข้อแล้วให้มาแจ้งหัวข้อที่จะทาสื่ อนาเสนอที่ครู และเขียนหัวข้อไว้บนกระดานเพื่อ แจ้งให้กลุ่มอื่นทราบ 4. กลุ่มที่เลือกหัวข้อเสร็ จแล้วให้ลงมือทาสื่ อนาเสนอตามที่ได้เลือกหัวข้อไว้ 5. ครู สุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ ดา้ นที่กลุ่มของตน เลือกมา โดยครู จะสุ่ มด้วยการจับสลาก 6. เพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ร่ วมกันฟังและซักถามตามความสนใจ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนส่ งตัวแทนกลุ่มคนใหม่ออกมาสรุ ปบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านที่กลุ่มเลือกหน้า ชั้นเรี ยน 2. ครู สรุ ปบทบาทของคอมพิวเตอร์ ดา้ นที่อยูใ่ นหนังสื อ


ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนร่ วมกันตัดสิ นใจแล้วเลือกสื่ อนาเสนอใดแสดงถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุด โดยสื่ อนาเสนอที่นกั เรี ยนเลือกจะต้องไม่ใช่สื่อนาเสนอของกลุ่มตนเอง พร้อมอธิ บายเหตุผลที่ตดั สิ นใจ เลือกสื่ อนาเสนอนั้นนั้น 2. นักเรี ยนเขียนสรุ ปบทบาทของคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเองให้ครบทั้ง 12 ด้าน รวมทั้งด้านที่กลุ่ม ตนเองและกลุ่มเพื่อนทาสื่ อนาเสนอ ลงในใบงานที่ 1 เรื่ องบทบาทของคอมพิวเตอร์ ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนอธิ บายบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ ได้ 2. นักเรี ยนทาสื่ อนาเสนอและเล่าเรื่ องประกอบสื่ อนาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ ได้ 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ และสรุ ปผลแล้วนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันวิเคราะห์กบั เพื่อน 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนทาสื่ อนาเสนอจากข้อมูลที่วเิ คราะห์ได้ ถึงปั จจัยที่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ มีบทบาทใน ด้านต่าง ๆ 9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 1 เรื่ อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ 4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ 6. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แบบทดสอบก่อนเรียน การใช้ คอมพิวเตอร์ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 คอมพิวเตอร์ ชื่อ คาชี้แจง เลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว 1. E-Learning คือบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่ เกีย่ วข้ องกับผู้ใดมากทีส่ ุ ด ก ครู ข นักเรี ยน ค เจ้าหน้าที่ธุรการ ง ทุกคนในโรงเรี ยน 2. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อผู้สอนในด้ านใด มากทีส่ ุ ด ก ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผสู ้ อน ข ช่วยในการตัดสิ นใจของผูส้ อน ค ช่วยถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อน ง ช่วยแสดงความสามารถของผูส้ อน 3. ข้ อใดไม่ ใช่ บทบาทของคอมพิวเตอร์ ต่องาน ด้ านการศึกษา ก นาเสนอเนื้ อหาให้นกั เรี ยน ข จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ค นาเสนอเว็บไซต์ของโรงเรี ยน ง ติดต่อสื่ อสารกันระหว่างนักเรี ยน 4. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีความใหญ่ ทสี่ ุ ด เรียกว่าอะไร ก อินเทอร์ เน็ต ข ซูเปอร์ อินเทอร์เน็ต ค ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ง อินเทอร์คอมพิวเตอร์

ชั้น

เลขที่

5. ข้ อใดไม่ ใช่ จุดมุ่งหมายของรั ฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ก ลดการคอร์รัปชัน ข เพิ่มความโปร่ งใส ค อานวยความสะดวก ง ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี 6. ข้ อใดกล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ ใน งานด้ านการสื่ อสารได้ ถูกต้ อง ก เป็ นการสื่ อสารผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมต่อกัน ข เป็ นการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์คิดค้น อุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบใหม่ ค เป็ นการสื่ อสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั อุปกรณ์การสื่ อสารอื่น ๆ ง เป็ นการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์อานวย ความสะดวกให้องค์กรด้านการสื่ อสาร 7. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อการบริหารประเทศ ในด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก การประมูลออนไลน์ของกระทรวง พาณิ ชย์ ข การพิมพ์รายงานการประชุมของ กระทรวงมหาดไทย ค การสร้างโปรแกรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ง การตรวจสอบสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร


8. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อสั งคมศึกษาใน ด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทางานแทนมนุษย์ ข พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ส่งเสริ ม คุณภาพชีวติ ค คานวณโครงสร้างของอาคารและที่อยู่ อาศัยของคนในสังคม ง เก็บข้อมูลและทาการวิจยั เกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคมศาสตร์ 9. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในงานด้ านการแพทย์ ก ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ข ลดความเสี่ ยงในการรักษาผูป้ ่ วย ค เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนการ รักษา ง ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ดา้ น การแพทย์ 10. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อวิทยาศาสตร์ ใน ด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก การช่วยทางานวิจยั ข การเก็บและบันทึกข้อมูล ค การสร้างงานเอกสารเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ง การประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่ องมือต่าง ๆ 11. ข้ อใดคือประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีต่องานด้ านอุตสาหกรรม ก ลดปั ญหาการว่างงาน ข สร้างความสามัคคีในสถานที่ทางาน ค ช่วยทางานที่มีความเสี่ ยงแทนมนุษย์ ง ส่ งเสริ มสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงาน

12. พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในด้ านใด ก ด้านธุ รกิจ ข ด้านวิศวกรรม ค ด้านอุตสาหกรรม ง ด้านการบริ หารประเทศ 13. บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในงานด้ าน สานักงานต้ องเก็บข้ อมูลอ้ างอิงในทาง กฎหมายเป็ นระยะเวลาเท่าใด ก 5 ปี ค 15 ปี ข 10 ปี ง 20 ปี 14. ข้ อใดคือลักษณะสาคัญของเกมออนไลน์ ก เล่นผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข ใช้ได้กบั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เท่านั้น ค มีการลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อใช้งาน ง ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงไอซี ที 15. ข้ อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในงาน ด้ านความบันเทิง ก แชท มิวสิ กวิดีโอ และเกม ข เพลง ภาพยนตร์ และเกม ค แชท เพลง และภาพยนตร์ ง เกม ภาพยนตร์ และมิวสิ กวีดีโอ 16. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทเี่ กิดจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในงานด้ านความบันเทิง ก การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ข การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน ค การอัปโหลดข้อมูลเท็จของนักแสดง ง การถ่ายทาภาพยนตร์ ดว้ ยเทคนิคพิเศษ


17. ข้ อใดคือประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ในด้ าน การศึกษา ก ช่วยกระจายข้อมูลไปยังผูใ้ ช้ทุกคน ข ช่วยแลกเปลี่ยนแนวความคิดต่าง ๆ ค ช่วยเก็บข้อมูลสถิติดา้ นสังคมศาสตร์ ง ช่วยคานวณแนวโน้มปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต 18.ข้ อใดคือประโยชน์ ทสี่ าคัญของธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ ก ลดปริ มาณการจ้างงาน ข ช่วยวางแผนทางการเงิน ค ลดขั้นตอนในการดาเนิ นงาน ง เป็ นช่องทางในการนาเสนอสิ นค้า

19. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการใช้ คอมพิวเตอร์ ด้านความบันเทิง ก ส่ งเสริ มการมีมนุษยสัมพันธ์ ข ส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านสมอง ค ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ง ส่ งเสริ มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 20. “กรวิทย์ สามารถคุยกับน้ องเอยได้ ทุกที่ทวั่ โลก” กรวิทย์ได้ รับประโยชน์ จาก คอมพิวเตอร์ ด้านใด ก การศึกษา ค ความบันเทิง ข การสื่ อสาร ง วิทยาศาสตร์


ใบงานที่ 1 เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ ชื่อ

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 คอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ 2. สรุ ปบทบาทของคอมพิวเตอร์ลงในแผนผังบทบาทของคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับด้านที่กาหนดให้ 3. เขียนบทบาทอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ ที่อยูน่ อกเหนื อจากด้านต่าง ๆ ในแผนผังบทบาทของ คอมพิวเตอร์ลงในด้านอื่น ๆ แผนผังบทบาทของคอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษา

ด้านการสื่ อสาร

ด้านการบริ หารประเทศ

ด้านสังคมศาสตร์

ด้านวิศวกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านการแพทย์

ด้านธุ รกิจ

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านธนาคาร

ด้านสานักงาน

ด้านความบันเทิง

ด้านอื่น ๆ


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

1

สาระสาคัญ คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการดาเนินชี วติ ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในแต่ละด้านนัน่ เอง 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ ได้ (K) 2. ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างรู ้คุณค่าโดยคานึงถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (A) 3. ค้นหาและยกตัวอย่างประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ได้ (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A) 1. ตรวจผลงานการเขียน 1. สังเกตความกระตือรื อร้น 1. สังเกตทักษะในการทางาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และความคิดสร้างสรรค์ใน 2. ประเมินพฤติกรรมของ บนกระดานดา การยกตัวอย่างประโยชน์ นักเรี ยนจากแบบประเมิน 2. ตรวจจากการยกตัวอย่าง ของคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะ/กระบวนการ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 2. สังเกตพฤติกรรมของ 3. ตรวจการทาแบบทดสอบ นักเรี ยนจากแบบประเมิน หลังเรี ยน (Post-test) และ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ใบงานที่ 2 และค่านิยม ด้ านความรู้ (K)


5

สาระการเรี ยนรู้ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

7

การเขียนประโยชน์ของคอมพิวเตอร์บนกระดานดา การใช้คอมพิวเตอร์สร้างกราฟแสดงสถิติการเก็บข้อมูลใน ด้านต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างประสิ ทธิภาพในการทางานของ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ให้แก่มนุษย์ การใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยในการค้นหาประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. นักเรี ยนจับกลุ่มแล้วร่ วมกันพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ – คอมพิวเตอร์มีบทบาททางด้านใดบ้าง – ยกตัวอย่างบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ ด้านละ 1 อย่าง 2. นักเรี ยนช่วยกันเขียนแผนผังความคิด โดยให้เขียนว่า “บทบาทของคอมพิวเตอร์ ” ตรงกลาง กระดานดา แล้วลากเส้นเชื่อมโยงจากคาว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์ ไปยังชื่อบทบาทในแต่ละด้านของ คอมพิวเตอร์ รอบ ๆ คานั้น ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยนจานวน 12 คน แต่ละคนให้ยกตัวอย่างบทบาทของคอมพิวเตอร์ คนละ 1 ด้าน ไม่ให้ซ้ ากัน 2. ครู ถามนักเรี ยนว่า “จากบทบาทของคอมพิวเตอร์ ดา้ นต่าง ๆ ทาให้เกิดประโยชน์ในด้านนั้น ๆ อย่างไรบ้าง” 3. นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาแล้ววิเคราะห์เรื่ อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 4. นักเรี ยนออกไปเขียนประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ดา้ นต่าง ๆ บนกระดานดา เพื่อสร้างแผนผัง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. ครู สุ่มเลือกนักเรี ยนอธิ บายและสรุ ปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ จนครบทั้ง 12 ด้าน 2. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสรุ ปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ เรื่ อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และสรุ ปลงในใบงานที่ 2 เรื่ อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นแลกเปลี่ยน กันตรวจสอบกับเพื่อน 3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนผลัดกันตอบและถามเกี่ยวกับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ โดยให้นกั เรี ยน คนแรกบอกชื่อด้านที่ได้รับประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ แล้วให้นกั เรี ยนคนต่อไปยกตัวอย่างประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ ในด้านนั้นสลับกันไปเรื่ อย ๆ 2. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านอื่น ๆ แล้วร่ วมกันวิเคราะห์วา่ เหตุ ใดจึงไม่สามารถจัดให้อยูใ่ นด้านต่าง ๆ ของประโยชน์คอมพิวเตอร์ ได้ ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ยความระมัดระวังและรู้ถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 2. นักเรี ยนอธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้ 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนจัดทาตารางเปรี ยบเทียบระหว่างการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ กบั การทางานด้วยมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ แล้วนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบว่าเหตุใดจึงนิ ยมใช้คอมพิวเตอร์ ทางานมากกว่ามนุษย์ 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนเขียนบันทึกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับในการดาเนินชีวติ ประจาวันเป็ น ระยะเวลา 1 เดือน โดยเรี ยงลาดับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วนามาแยกว่าเป็ น ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ดา้ นใด


9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 2 เรื่ อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 4. แบบทดสอบหลังเรี ยนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ 6. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


ใบงานที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ชื่อ

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 คอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่าง ๆ 2. สรุ ปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลงในแผนผังประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับด้านที่ กาหนดให้ 3. เขียนประโยชน์อื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ ที่อยูน่ อกเหนือจากด้านต่าง ๆ ในแผนผังประโยชน์ของ คอมพิวเตอร์ลงในด้านอื่น ๆ แผนผังประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษา

ด้านการสื่ อสาร

ด้านการบริ หารประเทศ

ด้านสังคมศาสตร์

ด้านวิศวกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านการแพทย์

ด้านธุ รกิจ

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านธนาคาร

ด้านสานักงาน

ด้านความบันเทิง

ด้านอื่น ๆ


แบบทดสอบหลังเรียน วิชา การใช้ คอมพิวเตอร์ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 คอมพิวเตอร์ ชื่อ คาชี้แจง เลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว 1. E-Learning คือบทบาทของคอมพิวเตอร์ ที่ เกีย่ วข้ องกับผู้ใดมากทีส่ ุ ด ก ครู ข นักเรี ยน ค เจ้าหน้าที่ธุรการ ง ทุกคนในโรงเรี ยน 2. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อผู้สอนในด้ านใด มากทีส่ ุ ด ก ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผสู ้ อน ข ช่วยในการตัดสิ นใจของผูส้ อน ค ช่วยถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อน ง ช่วยแสดงความสามารถของผูส้ อน 3. ข้ อใดไม่ ใช่ บทบาทของคอมพิวเตอร์ ต่องาน ด้ านการศึกษา ก นาเสนอเนื้ อหาให้นกั เรี ยน ข จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ค นาเสนอเว็บไซต์ของโรงเรี ยน ง ติดต่อสื่ อสารกันระหว่างนักเรี ยน 4. เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีความใหญ่ ทสี่ ุ ด เรียกว่าอะไร ก อินเทอร์ เน็ต ข ซูเปอร์ อินเทอร์เน็ต ค ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ง อินเทอร์คอมพิวเตอร์

ชั้น

เลขที่

5. ข้ อใดไม่ ใช่ จุดมุ่งหมายของรั ฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ก ลดการคอร์รัปชัน ข เพิ่มความโปร่ งใส ค อานวยความสะดวก ง ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี 6. ข้ อใดกล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ ใน งานด้ านการสื่ อสารได้ ถูกต้ อง ก เป็ นการสื่ อสารผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมต่อกัน ข เป็ นการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์คิดค้น อุปกรณ์การสื่ อสารรู ปแบบใหม่ ค เป็ นการสื่ อสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ กบั อุปกรณ์การสื่ อสารอื่น ๆ ง เป็ นการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์อานวย ความสะดวกให้องค์กรด้านการสื่ อสาร 7. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อการบริหารประเทศ ในด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก การประมูลออนไลน์ของกระทรวง พาณิ ชย์ ข การพิมพ์รายงานการประชุมของ กระทรวงมหาดไทย ค การสร้างโปรแกรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ง การตรวจสอบสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร


8. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อสั งคมศึกษาใน ด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทางานแทนมนุษย์ ข พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ส่งเสริ ม คุณภาพชีวติ ค คานวณโครงสร้างของอาคารและที่อยู่ อาศัยของคนในสังคม ง เก็บข้อมูลและทาการวิจยั เกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคมศาสตร์ 9. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในงานด้ านการแพทย์ ก ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ข ลดความเสี่ ยงในการรักษาผูป้ ่ วย ค เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนการ รักษา ง ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ดา้ น การแพทย์ 10. คอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่ อวิทยาศาสตร์ ใน ด้ านใดมากทีส่ ุ ด ก การช่วยทางานวิจยั ข การเก็บและบันทึกข้อมูล ค การสร้างงานเอกสารเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ง การประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่ องมือต่าง ๆ 11. ข้ อใดคือประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีต่องานด้ านอุตสาหกรรม ก ลดปั ญหาการว่างงาน ข สร้างความสามัคคีในสถานที่ทางาน ค ช่วยทางานที่มีความเสี่ ยงแทนมนุษย์ ง ส่ งเสริ มสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงาน

12. พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในด้ านใด ก ด้านธุ รกิจ ข ด้านวิศวกรรม ค ด้านอุตสาหกรรม ง ด้านการบริ หารประเทศ 13. บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในงานด้ าน สานักงานต้ องเก็บข้ อมูลอ้ างอิงในทาง กฎหมายเป็ นระยะเวลาเท่าใด ก 5 ปี ค 15 ปี ข 10 ปี ง 20 ปี 14. ข้ อใดคือลักษณะสาคัญของเกมออนไลน์ ก เล่นผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข ใช้ได้กบั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ เท่านั้น ค มีการลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อใช้งาน ง ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงไอซี ที 15. ข้ อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ ในงาน ด้ านความบันเทิง ก แชท มิวสิ กวิดีโอ และเกม ข เพลง ภาพยนตร์ และเกม ค แชท เพลง และภาพยนตร์ ง เกม ภาพยนตร์ และมิวสิ กวีดีโอ 16. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทเี่ กิดจากบทบาทของ คอมพิวเตอร์ ในงานด้ านความบันเทิง ก การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ข การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน ค การอัปโหลดข้อมูลเท็จของนักแสดง ง การถ่ายทาภาพยนตร์ ดว้ ยเทคนิคพิเศษ


17. ข้ อใดคือประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ในด้ าน การศึกษา ก ช่วยกระจายข้อมูลไปยังผูใ้ ช้ทุกคน ข ช่วยแลกเปลี่ยนแนวความคิดต่าง ๆ ค ช่วยเก็บข้อมูลสถิติดา้ นสังคมศาสตร์ ง ช่วยคานวณแนวโน้มปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต 18.ข้ อใดคือประโยชน์ ทสี่ าคัญของธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ ก ลดปริ มาณการจ้างงาน ข ช่วยวางแผนทางการเงิน ค ลดขั้นตอนในการดาเนิ นงาน ง เป็ นช่องทางในการนาเสนอสิ นค้า

19. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการใช้ คอมพิวเตอร์ ด้านความบันเทิง ก ส่ งเสริ มการมีมนุษยสัมพันธ์ ข ส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านสมอง ค ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ง ส่ งเสริ มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 20. “กรวิทย์ สามารถคุยกับน้ องเอยได้ ทุกที่ทวั่ โลก” กรวิทย์ได้ รับประโยชน์ จาก คอมพิวเตอร์ ด้านใด ก การศึกษา ค ความบันเทิง ข การสื่ อสาร ง วิทยาศาสตร์


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่ วยรับข้ อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

1

สาระสาคัญ หน่วยรับข้อมูลมีหน้าที่รับข้อมูลหรื อคาสั่งจากผูใ้ ช้ส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ฮาร์ ดแวร์ ที่ทา หน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลนี้มีหลายประเภท เพื่อใช้รับข้อมูลในรู ปแบบที่แตกต่างกัน 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายหลักการทางานของหน่วยรับข้อมูลได้ (K) 2. มีความกระตือรื อร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 3. ตั้งคาถามเกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูลและยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลได้ (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ (K)

1. สังเกตจากการตั้งคาถาม และการตอบคาถาม 2. ตรวจการทาแบบทดสอบ ก่อนเรี ยน (Pre-test) 3. ตรวจจากใบงานที่ 3 5

สาระการเรี ยนรู้ หน่วยรับข้อมูล

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A) 1. สังเกตจากความ 1. สังเกตการมีทกั ษะในการ กระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิ ตั้งคาถาม กิจกรรม 2. สังเกตจากทักษะการ 2. สังเกตจากความร่ วมมือใน แก้ปัญหาในการตอบ การปฏิบตั ิกิจกรรม คาถาม


6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

7

การเขียนภาษาไทยที่มีที่มาจากภาษาอังกฤษ การประมวลผลโจทย์เลขคณิ ตศาสตร์ การใช้ไหวพริ บและการเคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อจับกลุ่มได้เร็ ว ที่สุด การเปรี ยบเทียบหน่วยรับข้อมูลกับอวัยวะของมนุษย์ การเขียนชื่อฮาร์ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที 2. นักเรี ยนเขียนชื่อฮาร์ ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่รู้จกั ลงในกระดาษขนาด A4 ให้ได้มากที่สุดในเวลา 5

นาที 3. กาหนดให้คะแนนชื่อฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ 1 ชื่อ เท่ากับ 1 คะแนน นักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบ แล้วบันทึกคะแนน ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. แบ่งนักเรี ยนเป็ น 4 กลุ่ม ด้วยการใช้คะแนนจากชื่ อฮาร์ ดแวร์ ช่วยในการแบ่งกลุ่ม โดยคะแนน รวมของสมาชิกในกลุ่มของทุกกลุ่มควรเท่าหรื อใกล้เคียงกัน 2. นักเรี ยนกลุ่มใดจับกลุ่มเสร็ จก่อนให้เป็ นกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มใดจับกลุ่มเสร็ จเป็ นอันดับที่สองให้ เป็ นกลุ่มที่สอง เรี ยงลาดับเช่นนี้ไปจนครบ 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีชื่อดังต่อไปนี้ – กลุ่มที่ 1 หน่วยประมวลผลกลาง – กลุ่มที่ 2 หน่วยความจาหลัก – กลุ่มที่ 3 หน่วยความจาสารอง – กลุ่มที่ 4 หน่วยแสดงผล 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนที่มีคะแนนน้อยที่สุดออกไปหน้าชั้นเรี ยน แล้วยืนเรี ยงลาดับจาก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 4. ครู แทนตัวเองเป็ นหน่วยรับข้อมูลยืนอยูห่ วั แถว แล้วส่ งโจทย์เลขคณิ ตศาสตร์ ให้กบั สมาชิก กลุ่มที่ 1 พร้อมอธิ บายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตวั แทนกลุ่มแทนหน่วย ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์


5. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง หน่วยรับข้อมูล หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ จาก หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 เพิ่มเติมจากการอธิบายของครู 6. นักเรี ยนคิดคาถามเกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูลคนละ 1 ข้อ จากนั้นครู สุ่มให้นกั เรี ยนตั้งคาถามและ เรี ยกเพื่อนตอบทีละคน ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูล 2. นักเรี ยนเลือกฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลคนละ 1 ชื่อ สื บค้นข้อมูลและสรุ ปผลลง ในใบงานที่ 3 เรื่ อง หน่วยรับข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล 1 ประเภท โดยอย่างน้อย จะต้องค้นหาข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้ – รู ปภาพฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลนั้น – รู ปแบบของข้อมูลรับ – คุณสมบัติในการทางาน 2. นักเรี ยนค้นหารู ปภาพฮาร์ ดแวร์ ที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย คนละ 1 ภาพ โดยแต่ละภาพ จะต้องเป็ นฮาร์ ดแวร์ คนละชนิดกันกับเพื่อนในกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนบอกหน้าที่ของหน่วยรับข้อมูลได้ 2. นักเรี ยนยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลได้ 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนเลือกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลจากของจริ ง โดย ศึกษาวิธีการทางานและกลไกภายในของฮาร์ ดแวร์ น้ นั แล้วนาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนและอธิ บายให้เพื่อนฟัง 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนแยกชื่อฮาร์ดแวร์ที่เขียนไว้ในกระดาษขนาด A4 ตามหน่วยต่าง ๆ ที่ทาหน้าที่ใน คอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อน


9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 3 เรื่ อง หน่วยรับข้อมูล 4. แบบทดสอบก่อนเรี ยนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ 6. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน


( นายธเนศ ถิระพงษ์ ) แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา การใช้ คอมพิวเตอร์ หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชื่อ คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว 1. ข้ อใดกล่าวถึงหลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ ได้ ถูกต้ อง ก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่ วน ข หน่วยรับข้อมูลจะเริ่ มทางานเป็ นหน่วย แรก ค ผูใ้ ช้จะต้องเป็ นผูค้ วบคุมการทางานใน ทุกองค์ประกอบ ง แต่ละหน่วยต่างทางานโดยไม่เกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กนั 2. องค์ ประกอบใดของคอมพิวเตอร์ จะทาหน้ าที่ เปลีย่ นข้ อมูลให้ เป็ นสั ญญาณดิจิทลั ก หน่วยความจา ข หน่วยรับข้อมูล ค หน่วยแสดงผล ง หน่วยประมวลผลกลาง 3. ข้ อใดคือหลักการทางานของเมาส์ แบบ ทางกล ก รับข้อมูลด้วยการสแกน ข รับข้อมูลด้วยการรับแรงสั่นสะเทือน ค รับข้อมูลด้วยการอ่านค่าแสงที่ตก กระทบ ง รับข้อมูลด้วยกลไกจากแกนหมุน x และแกน y 4. เครื่องอ่ านรหัสโอซีอาร์ ใช้ รับข้ อมูลใน ลักษณะใด ก ภาพสี ข ตัวอักษร

ชั้น

ค สัญลักษณ์

เลขที่

ง แท่งบาร์ โคด

5. หน่ วยประมวลผลกลางเปรียบเสมือนอวัยวะ ใดของมนุษย์ ก สมอง ค ผิวหนัง ข ดวงตา ง สายเลือด 6. ข้ อใดกล่าวถึงไมโครโปรเซสเซอร์ ไม่ ถกู ต้ อง ก ทางานอยูใ่ นหน่วยซี พียู ข มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ค ใช้การคลิกหรื อดับเบิลคลิกเพื่อเปลี สั่ง่ยงาน นข้อมูลให้เป็ นสัญญ ง เป็ นฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ 7. หน่ วยใดทางานอยู่ในหน่ วยประมวลผลกลาง ก หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล ข หน่วยประมวลผล หน่วยความจา ค หน่วยควบคุม หน่วยคานวณและตรรกะ ง หน่วยคานวณและตรรกะ หน่วยความจา 8. การทางานในหน่ วยประมวลผลกลางจะมี การคัดแยกคาสั่ งและเก็บข้ อมูลไว้ ทหี่ น่ วยใด ก หน่วยควบคุม ข หน่วยความจา ค หน่วยประมวลผล ง หน่วยคานวน 9. อุปกรณ์ ของหน่ วยความจาหลักในข้ อใดมี ลักษณะเป็ นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แยก ออกมาจากแผงวงจรหลักต่ างหาก ก แรม ค ไมโครชิป ข รอม ง เมนบอร์ด


10. หน่ วยความจาหลักจะมีการทางานประสาน กับหน่ วยใดในคอมพิวเตอร์ ก หน่วยส่ งออก ข หน่วยรับข้อมูล ค หน่วยความจาสารอง ง หน่วยประมวลผลกลาง 11. ข้ อมูลใดนิยมจัดเก็บไว้ ในหน่ วยความจา ประเภทซีมอส ก ประเภทของจอมอนิเตอร์ ข ภาพที่ตอ้ งการพื้นที่จดั เก็บขนาดใหญ่ ค รายงานการประชุมที่ไม่มีการแก้ไขแล้ว ง ข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกได้ดว้ ยวิธี ธรรมดา 12. หน่ วยความจาชั่วคราวหมายถึง หน่ วยความจาประเภทใด ก รอม ค ซีมอส ข แรม ง เมนบอร์ด 13. ไดนามิกแรมดีกว่าสเตติกแรมอย่างไร ก มีราคาถูกกว่า ข มีขนาดเล็กกว่า ค มีการทางานที่เร็ วกว่า ง มีระบบการทางานที่ทนั สมัยกว่า 14. ข้ อมูลประเภทใดเหมาะสาหรับบันทึกไว้ ใน หน่ วยความจาสารอง ก ข้อมูลที่ใช้ในวงจรคาสัง่ ข ข้อมูลฮาร์ ดแวร์จากโรงงาน ค ข้อมูลที่ตอ้ งนามาแก้ไขในอนาคต ง ข้อมูลที่ตอ้ งใช้ร่วมกับหน่วยประมวลผล กลาง

15. ข้ อใดไม่ ได้ หมายถึงแฮนดีไ้ ดรฟ์ ก เพ็นไดรฟ์ ข ดีวีดีไดรฟ์ ค ทัมป์ ไดรฟ์ ง รี มูฟเอเบิลไดรฟ์ 16. ข้ อใดไม่ ใช่ ฮาร์ ดแวร์ ในหน่ วยความจาสารอง ก ฮาร์ ดดิสก์ ข แผ่นดิสเกตต์ ค ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ง เอลซีดีโพรเจคเตอร์ 17. ข้ อใดกล่ าวถึงแผ่ นซีดีได้ ถูกต้ อง ก มีลกั ษณะคล้ายแผ่นดีวดี ี ข บันทึกข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดีวดี ี ค ราคาแพงแต่ทนทานกว่าแผ่นดีวดี ี ง พื้นผิวมันและสะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่น ดีวดี ี 18. ข้ อใดคือลักษณะของจอแอลซีดี ก ด้านหน้ามีลกั ษณะโค้งนูน ข ด้านหลังมีลกั ษณะโค้งนูน ค มีลกั ษณะเหมือนจอโทรทัศน์ ง มีลกั ษณะแบน ใช้พ้นื ที่ติดตั้งน้อย 19. ข้ อใดหมายถึงหน่ วยแสดงผล ก หน่วยสื่ อสาร ข หน่วยส่ งออก ค หน่วยเชื่อมต่อ ง หน่วยแสดงภาพ 20. ชิ้นงานประเภทใดนิยมพิมพ์ ด้วยเครื่อง พล็อตเตอร์ ก ใบเสร็ จค่าสิ นค้า ข เอกสารการประชุม ค ภาพกราฟิ กรู ปทิวทัศน์ ง งานเขียนแบบอาคารพาณิ ชย์


ใบงานที่ 3 เรื่อง ชื่อ

หน่วยรับข้อมูล

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. อธิบายหลักการทางานของหน่วยรับข้อมูล 2. เลือกฮาร์ ดแวร์ ที่ทางานในหน่วยรับข้อมูล มา 1 ประเภท และ อธิบายวิธีการทางาน 


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่ วยประมวลผลกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง

1

สาระสาคัญ หน่วยประมวลผลกลางเป็ นองค์ประกอบในการทางานของคอมพิวเตอร์ ที่สาคัญที่สุด มี ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็ นฮาร์ ดแวร์สาคัญ ทาหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมการทางานของ คอมพิวเตอร์ 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม. 1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายหลักการทางานของหน่วยประมวลผลกลางได้ (K) 2. เห็นความสาคัญของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยประมวลผลกลาง (A) 3. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านความรู้ (K) และค่ านิยม (A) 1. สังเกตการอธิบายหลักการ 1. สังเกตจากความสนใจ ทางานของหน่วย เรี ยน ประมวลผลกลาง 2. สังเกตจากความ 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก กระตือรื อร้นในการค้นหา การค้นหาและความ ข้อมูล น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ ได้มา 3. ตรวจสอบจากใบงานที่ 4 5

สาระการเรี ยนรู้ หน่วยประมวลผลกลาง

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) 1. สังเกตทักษะในการค้นหา ข้อมูล 2. สังเกตทักษะในการ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 3. สังเกตจากแก้ปัญหา เฉพาะหน้าในการอธิบาย ข้อมูล


6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

7

การพูดและการฟังในที่สาธารณะ เปรี ยบเทียบค่าความสามารถของไมโครโพรเซสเซอร์ แต่ละรุ่ น พลังงานที่ใช้กบั ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยประมวลผลกลาง การควบคุมสติในการอธิ บายข้อมูลต่อหน้าผูค้ นจานวนมาก การใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ อย่างปลอดภัย ศึกษาตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นความสามารถของ ไมโครโพรเซสเซอร์

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. นักเรี ยนผลัดกันนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยนาเสนอข้อมูล 2. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วย นาเสนอข้อมูล ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 2. สมาชิกกลุ่มที่ 1 หน่วยประมวลผลกลาง ที่รวมกลุ่มกันในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 หน่วยรับ ข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มย่อยนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลางให้กบั สมาชิกกลุ่มที่ 2–4 3. ตัวแทนกลุ่มที่ 2–4 กลุ่มละ 1 คน ออกมาอธิ บายขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลกลาง หน้าชั้นเรี ยน โดยให้สมาชิกกลุ่มที่ 1 ตรวจสอบและแนะนาเพิ่มเติม 4. นักเรี ยนร่ วมกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์ ของแต่ ละรุ่ น 5. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง และเปรี ยบเทียบชื่อรุ่ น คุณสมบัติ และราคาของฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในหน่วยประมวลผลงาน


ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลกลางด้วยการเขียนแผนผัง ขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลกลางด้วยตนเอง ลงในใบงานที่ 4 เรื่ อง หน่วยประมวลผลกลาง 2. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ในหน่วยประมวลผลกลางเรี ยกว่า ไมโคร-โพรเซสเซอร์ ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์แล้วเปรี ยบเทียบชื่อรุ่ น คุณสมบัติ และราคาของฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้ใน หน่วยประมวลผลกลาง 2. แบ่งนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้คน้ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยควบคุม และกลุ่มที่สอง ให้คน้ หาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับหน่วยคานวณและตรรกะ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนเลือกใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยประมวลผลกลางได้เหมาะสม 2. นักเรี ยนใช้งานคอมพิวเตอร์ดว้ ยความระมัดระวัง 8

กิจกรรมเสนอแนะ 1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนเปิ ดเคสของคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความระมัดระวัง แล้วดูและศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งไม โครโพรเซสเซอร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยประมวลผลกลาง 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนค้นหาใบโฆษณาที่เสนอขายคอมพิวเตอร์ แล้วศึกษาสัญลักษณ์และชื่อรุ่ นของ ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยประมวลผลกลาง 9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ 1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 4 เรื่ อง หน่วยประมวลผลกลาง 4. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


ใบงานที่ 4 เรื่อง ชื่อ

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. สรุ ปขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลกลาง 2. เขียนแผนผังขั้นตอนการทางานของหน่วยประมวลผลกลาง 


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่ วยความจา (หน่ วยความจาหลัก) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง

1

สาระสาคัญ หน่วยความจาหลักเป็ นหน่วยหนึ่งในหน่วยความจาขององค์ประกอบในการทางานคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะทางานร่ วมกับหน่วยประมวลผล เรี ยกว่า วงจรรอบคาสั่ง สามารถแบ่งตามสภาพการใช้งานได้ 3 ประเภท ได้แก่ รอม แรม และซี มอส 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายหลักการทางานของหน่วยความจาหลักได้ (K) 2. ศึกษาฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลักด้วยความระมัดระวัง (A) 3. มีทกั ษะในการศึกษาตาแหน่งการติดตั้งฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลัก (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A) 1. สังเกตจากการอธิบายข้อมูล 1. สังเกตความกระตือรื อร้น เพิ่มเติมเกี่ยวกับ และการให้ความร่ วมมือ หน่วยความจาหลัก ในการปฏิบตั ิกิจกรรม 2. สังเกตจากการวิเคราะห์ 2. สังเกตการชี้ฮาร์ ดแวร์ ที่ทา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หน้าที่ในหน่วยความจา และการซักถาม หลักด้วยความระมัดระวัง 3. ตรวจจากใบงานที่ 5 ด้ านความรู้ (K)

5

สาระการเรี ยนรู้ หน่วยความจาหลัก

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) 1. สังเกตทักษะในการ สังเกต และการชี้ ฮาร์ ดแวร์ ที่ติดตั้งภายใน เคส 2. สังเกตทักษะการแก้ปัญหา ในการปฏิบตั ิงาน


6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ

7

การสรุ ปข้อมูลจากการค้นหาเพื่อนามาถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่น มุมและองศาของการติดตั้งอุปกรณ์ภายในเคสของคอมพิวเตอร์ พลังงานจากถ่านที่ติดตั้งบนเมนบอร์ ด การเคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่นตามกระบวนการทาง ประชาธิ ปไตยในการทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การศึกษาฮาร์ดแวร์ ภายในของเคสด้วยความระมัดระวัง รวบรวมคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการทางานของ คอมพิวเตอร์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู ถอดเคสของคอมพิวเตอร์ ออกแล้วชี้ให้นกั เรี ยนสังเกตวงจรภายในของคอมพิวเตอร์ 2. นักเรี ยนซักถามชื่อของฮาร์ ดแวร์ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ตามความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. สมาชิกกลุ่มที่ 2 หน่วยความจาหลัก ที่รวมกลุ่มกันในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 หน่วยรับข้อมูล อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยความจาหลักหน้าชั้นเรี ยน 2. ครู สุ่มเลือกตัวแทนนักเรี ยนจากกลุ่มที่ 1 และ 3–4 ออกมาชี้และบอกชื่อฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ใน หน่วยความจาหลักจากเคสที่ครู ถอดไว้หน้าชั้นเรี ยน 3. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง หน่วยความจาหลัก หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 4. นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามเกี่ยวกับหน่วยความจาหลักตาม ความสนใจ 5. ถ้านักเรี ยนพบปั ญหาเกี่ยวกับหลักการทางานของหน่วยความจาหลักให้บนั ทึกไว้แล้วนาไป ค้นหาคาตอบในภายหลัง


ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนสรุ ปหน้าที่ของหน่วยความจาหลักเป็ นข้อ ๆ โดยบันทึกลงในกระดาษขนาด A4 แล้ว แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบ 2. นักเรี ยนสรุ ปชื่ อและคุณสมบัติของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลัก ลงในใบงานที่ 5 เรื่ องหน่วยความจาหลัก ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนคิดปั ญหาเกี่ยวกับการทางานและฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลักและ รวบรวมปัญหาของนักเรี ยนทุกคนไว้ในกระดาษขนาด A4 แล้วค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อให้สามารถตอบ คาถามนั้นได้ทุกข้อ ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนสามารถอธิ บายเกี่ยวกับหลักการทางานของหน่วยความจาหลักได้ 2. นักเรี ยนบอกชื่อ ประเภท และคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลักได้ 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยูบ่ นเมนบอร์ ดของ คอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับการแบ่งหน่วยความจาหลักตามสภาพการใช้งาน โดย จะต้องมีหวั ข้อประเภท คุณสมบัติ และตัวอย่างชื่ อทางการค้าของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาหลัก นั้น 9 สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ 1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 5 เรื่ อง หน่วยความจาหลัก 5. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


ใบงานที่ 5 เรื่อง ชื่อ

หน่วยความจาหลัก

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. สรุ ปชื่อและคุณสมบัติของฮาร์ ดแวร์ ในหน่วยความจาหลัก 1.

2.

3.


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่วยความจา (สารอง) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 4 ชัว่ โมง

1

สาระสาคัญ หน่วยความจาสารองทาหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเพื่อให้สามารถนาข้อมูลนั้น กลับมาใช้หรื อแก้ไขได้อีกในอนาคต มีพ้ืนที่ความจุมากกว่าหน่วยความจาหลัก แต่เข้าถึงข้อมูลได้ชา้ กว่า 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม.1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายหน้าที่ของหน่วยความจาสารองได้ (K) 2. มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นประโยชน์ของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารอง (A) 3. ยกตัวอย่างและออกแบบฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารองได้ (P)

4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) และค่ านิยม (A) 1. สังเกตการถาม การตอบ 1. สังเกตความคิดสร้างสรรค์ 1. สังเกตทักษะในการแบ่ง และการแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ งานและความรับผิดชอบ 2. ตรวจจากการออกแบบ ในหน่วยความจาสารอง ในการทางานกลุ่ม และนาเสนอฮาร์ดแวร์ใน 2. สังเกตความตั้งใจและความ 2. สังเกตทักษะในการ หน่วยความจาสารอง เต็มใจในการอธิบายข้อมูล นาเสนอผลงานหน้าชั้น 3. ตรวจจากใบงานที่ 6 เพิ่มเติมให้แก่ผอู ้ ื่น เรี ยน ด้ านความรู้ (K)

5

สาระการเรี ยนรู้ หน่วยความจาสารอง


6

แนวทางบูรณาการ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ

7

การเปรี ยบเทียบพื้นที่ความจุของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ใน หน่วยความจาหลัก การเกิดคลื่นแม่เหล็กที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลใน หน่วยความจาสารอง การเปรี ยบเทียบราคาของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจา สารองตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การเลือกใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารองโดย คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก การอ่านและการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อของฮาร์ ดแวร์ ที่ทา หน้าที่ในหน่วยความจาสารอง การออกแบบฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารอง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. สมาชิกกลุ่มที่ 3 หน่วยความจาสารอง ที่รวมกลุ่มกันในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 หน่วยรับ ข้อมูล แบ่งสมาชิกไปออกเป็ น 3 กลุ่ม แล้วนาไปรวมกับสมาชิกของกลุ่ม 1 - 2 และกลุ่ม 4 2. ครู เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารอง โดยตัวอักษร ภาษาอังกฤษจะสลับไปมา จานวน 3 ข้อ เช่น DAHR SIKD (HARD DISK), OCAMTPC CSDI (COMPACT DISC), BUMTH VEDRI (THUMB DRIVE) 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเรี ยงตัวอักษรภาษาอังกฤษใหม่แล้วเขียนต่อท้ายคาที่ครู เขียนให้ ถูกต้อง แล้วนักเรี ยนทุกคนช่วยกันอ่านออกเสี ยงคาศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง หน่วยความจาสารอง หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ จากหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 2. สมาชิกกลุ่มที่ 3 ช่วยอธิ บายเพิ่มเติมให้กบั เพื่อน ๆ ในกลุ่มที่ 1–2 และ 4 ที่ตนเองไปรวมอยู่ 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารองในอนาคต แล้วนาเสนอลงในกระดาษขนาดโปสเตอร์ โดยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้


– ชื่อของฮาร์ ดแวร์ น้ นั – ภาพฮาร์ ดแวร์ และเครื่ องอ่านฮาร์ ดแวร์ น้ นั – เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึก – คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ความจุ ความเร็ วในการอ่าน ข้อดีที่โดดเด่น 4. นักเรี ยนนากระดาษขนาดโปสเตอร์ ที่นาเสนอติดที่หน้าชั้นเรี ยน แล้วส่ งตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ออกมานาเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรี ยน 5. นักเรี ยนคนอื่น ๆ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่เพื่อนนาเสนอ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปลักษณะของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารอง 2. นักเรี ยนเลือกฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารอง และ สรุ ปลักษณะการทางาน ลง ใน ใบงานที่ 6 เรื่ อง หน่วยความจาสารอง ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจาสารองที่ไม่ได้ นาเสนอในหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางาน ของคอมพิวเตอร์ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อน ๆ 2. นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางานของสื่ อบันทึกข้อมูลในประเภทต่าง ๆ ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนอธิ บายเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยความจาสารองและลักษณะของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ ในหน่วยความจาสารองได้ 2. นักเรี ยนเลือกบันทึกข้อมูลได้เหมาะสมกับประเภทของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจา สารอง 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ที่คอมพิวเตอร์ พร้อมกับการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่ องมีฮาร์ ดดิสก์มากกว่า 1 เครื่ อง 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิ่มเติม นักเรี ยนจัดทาตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบัติและราคาของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยความจา สารอง แล้วนามาติดหน้าชั้นเรี ยนพร้อมกับปรับปรุ งข้อมูลทุกสัปดาห์


9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 6 เรื่ อง หน่วยความจาสารอง 4. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


ใบงานที่ 6 เรื่อง ชื่อ

หน่วยความจาสารอง

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้น เลขที่

คาชี้แจง 1. วาดภาพและอธิบายคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ในหน่วยความจาสารองที่เลือก


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์

หน่วยแสดงผล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 2 ชัว่ โมง

1

สาระสาคัญ หน่วยแสดงผลหรื อหน่วยส่ งออก ทาหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลไปสู่ ผใู ้ ช้คอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั ฮาร์ ดแวร์ ในหน่วยแสดงผลมีหลายรู ปแบบ แต่ละรู ปแบบจะมีคุณสมบัติในการแสดงผลที่แตกต่าง กัน 2

ตัวชี้วดั ชั้นปี อธิบายหลักการทางาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ม. 1/1)

3

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. อธิ บายหลักการทางานของหน่วยแสดงผลได้ (K) 2. ช่วยเหลือและแนะนาผูอ้ ื่นเกี่ยวกับหลักการทางานและฮาร์ ดแวร์ ในหน่วยแสดงผลด้วยความ เต็มใจ (A) 3. ยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผลได้ (P) 4

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A) 1. สังเกตจากการถาม การตอบ 1. สังเกตจากความ การยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ กระตือรื อร้นและความ และการแสดงความคิดเห็น เต็มใจในการปฏิบตั ิ 2. ตรวจการทาแบบทดสอบ กิจกรรม หลังเรี ยน (Post-test) และ 2. สังเกตพฤติกรรมของ ใบงานที่ 7 นักเรี ยนจากแบบประเมิน ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ด้ านความรู้ (K)

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P) 1. สังเกตทักษะในการทางาน ร่ วมกับผูอ้ ื่น 2. สังเกตทักษะในการค้นหา ข้อมูล 3. ประเมินพฤติกรรมของ นักเรี ยนจากแบบประเมิน ด้านทักษะ/กระบวนการ


5

สาระการเรี ยนรู้ หน่วยแสดงผล

6

แนวทางบูรณาการ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุ ขศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ

7

การใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผลนาเสนอข้อมูลเพื่อ การฟัง การดู และการพูด การเดินทางของข้อมูลผ่านสายไฟฟ้ าหรื อสายส่ งสัญญาณ การใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผลนาเสนอข้อมูลทาง สังคมศึกษา การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผลด้วยความ ระมัดระวัง ชื่อภาษาอังกฤษของฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผล ความสวยงามของการนาเสนอข้อมูลผ่านฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ใน หน่วยแสดงผล

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู ใช้คอมพิวเตอร์ เปิ ดคลิปวิดีโอให้นกั เรี ยนดูประมาณ 5 นาที แล้วถามคาถามต่อไปนี้ – นักเรี ยนรับรู้ขอ้ มูลจากฮาร์ดแวร์ใดบ้าง – ฮาร์ ดแวร์ ดงั กล่าวนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบใด 2. นักเรี ยนตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 1. ครู ถามว่ามีฮาร์ ดแวร์ อื่นอีกหรื อไม่ที่ทาหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูล อะไรบ้าง 2. สมาชิกกลุ่มที่ 1 - 3 ที่รวมกลุ่มกันในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 หน่วยรับข้อมูล ผลัดกันยืนขึ้น แล้วบอกชื่อฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผล 3. สมาชิกกลุ่มที่ 4 หน่วยแสดงผล ทาหน้าที่ตรวจสอบว่าฮาร์ ดแวร์ ที่สมาชิกกลุ่มอื่นบอกเป็ น ฮาร์ ดแวร์ ในหน่วยแสดงผลหรื อไม่ อย่างไร


4. นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง หน่วยแสดงผล หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ จาก หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 เพิ่มเติมจากที่สมาชิ กกลุ่มที่ 4 หน่วย แสดงผลอธิบาย 5. นักเรี ยนผลัดกันถาม ตอบ และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับหลักการทางานและ ฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผล หากพบปั ญหาที่ไม่สามารถหาคาตอบได้ให้นกั เรี ยนบันทึกไว้ ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป 1. นักเรี ยนสรุ ปหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ดว้ ยการทาใบงานที่ 7 2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) จานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนนักเรียน 1. นักเรี ยนบันทึกปั ญหาที่เกี่ยวกับหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด จากนั้นแบ่งให้เพื่อน นักเรี ยนทุกคนไปค้นหาคาตอบ เมื่อได้คาตอบแล้วให้ออกมาอ่านคาถามและบอกคาตอบแก่เพื่อนคนอื่น ๆ หน้าชั้นเรี ยน 2. นักเรี ยนสังเกตคอมพิวเตอร์ วา่ มีฮาร์ ดแวร์ ใดที่ไม่จดั อยูใ่ นหน่วยต่าง ๆ ของการทางานของ คอมพิวเตอร์ ที่นาเสนอในหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 หากมีให้นกั เรี ยนค้นหาและศึกษาว่าฮาร์ ดแวร์ น้ นั ควรอยูใ่ นหน่วยใดของการทางานของคอมพิวเตอร์ อย่างไร ขั้นที่ 5 ขั้นนาไปใช้ 1. นักเรี ยนสามารถอธิบายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. นักเรี ยนใช้คอมพิวเตอร์ ดว้ ยความระมัดระวังและรู ้คุณค่าของคอมพิวเตอร์ 8

กิจกรรมเสนอแนะ

1. กิจกรรมสาหรับกลุ่มสนใจพิเศษ นักเรี ยนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบฮาร์ ดแวร์ ของแต่ละหน่วยการทางานของ คอมพิวเตอร์ ด้วยการสังเกตลักษณะของจุดเชื่อมโยงสายไฟฟ้ าสาหรับเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร์ แล้วหา ข้อมูลเพิ่มเติมในจุดที่สงสัยหรื อสนใจพิเศษกับผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการประกอบคอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมสาหรับฝึ กทักษะเพิม่ เติม นักเรี ยนค้นหาข้อมูลฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่ในหน่วยแสดงผลที่ไม่ได้นาเสนอในหน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ 5 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 แล้วนา ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันศึกษากับเพื่อน


9

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 2. เว็บไซต์ทางการศึกษา และ Hyperbook ที่นาเสนอเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ 3. ใบงานที่ 7 เรื่ อง สรุ ปหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ 4. แบบทดสอบหลังเรี ยนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ 5. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 1 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นา พานิช จากัด


10

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 2. แนวทางการพัฒนา ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 4. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... เหตุผล ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 5. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ....................................................ผู้สอน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )


ใบงานที่ 7 เรื่อง สรุ ปหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชื่อ ชั้น เลขที่ คาชี้แจง 1. เขียนชื่อหน่วยการทางานของคอมพิวเตอร์ ลงในแผนผังหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ให้ สมบูรณ์ 2. อธิ บายลักษณะการทางานที่เขียนไว้ในแผนผังหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับ หมายเลขที่กาหนด 3. ยกตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ที่ทางานในหน่วยการทางานของคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ประเภท 

หน่ วยรั บ ข้ อมูล 

หน่ วยประมวลผลกลาง

หน่ วย แสดงผล

หน่ วยความจา

แผนผังหลักการทางานของคอมพิวเตอร์  ทาหน้ าที่ในการรั บข้ อมูลจากผู้ใช้ โดยจะเปลี่ยนข้ อมูลในรู ปแบบต่ าง ๆ ให้ เป็ นสั ญญาณหรื อข้ อมูล ดิจิทัลแล้ วส่ งต่ อไปยังหน่ วยประมวลผลกลาง ตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ แป้ นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ และเครื่ องอ่ านรหัสโอซี อาร์

 ทางานประสานกับหน่ วยความจาหลักเปรี ยบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดและประมวลผลตามคาสั่ง ของผู้ใช้ แบ่ งออกเป็ นหน่ วยควบคุมและหน่ วยคานวณและตรรกะ ตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ ไมโครโปรเซสเซอร์

 แบ่ งเป็ นหน่ วยความจาหลักและหน่ วยความจาสารอง หน่ วยความจาหลักจะทางานในขณะ ประมวลผล ส่ วนหน่ วยความจาสารองจะบันทึ กข้ อมูลที่ ผ่านการประมวลผลแล้ ว ตัวอย่างฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ แรม รอม ซี มอส ฮาร์ ดดิสก์ แผ่ นดิสเกตต์ แผ่ นซี ดี และแผ่ นดีวีดี


แบบทดสอบหลังเรียน วิชา การใช้ คอมพิวเตอร์ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชื่อ คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว 1. ข้ อใดกล่าวถึงหลักการทางานของ คอมพิวเตอร์ ได้ ถูกต้ อง ก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่ วน ข หน่วยรับข้อมูลจะเริ่ มทางานเป็ นหน่วย แรก ค ผูใ้ ช้จะต้องเป็ นผูค้ วบคุมการทางานใน ทุกองค์ประกอบ ง แต่ละหน่วยต่างทางานโดยไม่เกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กนั 2. องค์ ประกอบใดของคอมพิวเตอร์ จะทาหน้ าที่ เปลีย่ นข้ อมูลให้ เป็ นสั ญญาณดิจิทลั ก หน่วยความจา ข หน่วยรับข้อมูล ค หน่วยแสดงผล ง หน่วยประมวลผลกลาง 3. ข้ อใดคือหลักการทางานของเมาส์ แบบ ทางกล ก รับข้อมูลด้วยการสแกน ข รับข้อมูลด้วยการรับแรงสัน่ สะเทือน ค รับข้อมูลด้วยการอ่านค่าแสงที่ตก กระทบ ง รับข้อมูลด้วยกลไกจากแกนหมุน x และแกน y 4. เครื่องอ่ านรหัสโอซีอาร์ ใช้ รับข้ อมูลใน ลักษณะใด ก ภาพสี ข ตัวอักษร ค สัญลักษณ์ ง แท่งบาร์ โคด

ชั้น

เลขที่

5. หน่ วยประมวลผลกลางเปรียบเสมือนอวัยวะ ใดของมนุษย์ ก สมอง ค ผิวหนัง ข ดวงตา ง สายเลือด 6. ข้ อใดกล่าวถึงไมโครโปรเซสเซอร์ ไม่ ถกู ต้ อง ก ทางานอยูใ่ นหน่วยซี พียู ข มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ค ใช้การคลิกหรื อดับเบิลคลิกเพื่อสั่งงาน ง เป็ นฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนข้อมูลให้เป็ นสัญญ 7. หน่ วยใดทางานอยู่ในหน่ วยประมวลผลกลาง ก หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล ข หน่วยประมวลผล หน่วยความจา ค หน่วยควบคุม หน่วยคานวณและตรรกะ ง หน่วยคานวณและตรรกะ หน่วยความจา 8. การทางานในหน่ วยประมวลผลกลางจะมี การคัดแยกคาสั่ งและเก็บข้ อมูลไว้ ทหี่ น่ วยใด ก หน่วยควบคุม ข หน่วยความจา ค หน่วยประมวลผล ง หน่วยคานวน 9. อุปกรณ์ ของหน่ วยความจาหลักในข้ อใดมี ลักษณะเป็ นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แยก ออกมาจากแผงวงจรหลักต่ างหาก ก แรม ค ไมโครชิป ข รอม ง เมนบอร์ด


10. หน่ วยความจาหลักจะมีการทางานประสาน กับหน่ วยใดในคอมพิวเตอร์ ก หน่วยส่ งออก ข หน่วยรับข้อมูล ค หน่วยความจาสารอง ง หน่วยประมวลผลกลาง 11. ข้ อมูลใดนิยมจัดเก็บไว้ ในหน่ วยความจา ประเภทซีมอส ก ประเภทของจอมอนิเตอร์ ข ภาพที่ตอ้ งการพื้นที่จดั เก็บขนาดใหญ่ ค รายงานการประชุมที่ไม่มีการแก้ไขแล้ว ง ข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกได้ดว้ ยวิธี ธรรมดา 12. หน่ วยความจาชั่วคราวหมายถึง หน่ วยความจาประเภทใด ก รอม ค ซีมอส ข แรม ง เมนบอร์ด 13. ไดนามิกแรมดีกว่าสเตติกแรมอย่างไร ก มีราคาถูกกว่า ข มีขนาดเล็กกว่า ค มีการทางานที่เร็ วกว่า ง มีระบบการทางานที่ทนั สมัยกว่า 14. ข้ อมูลประเภทใดเหมาะสาหรับบันทึกไว้ ใน หน่ วยความจาสารอง ก ข้อมูลที่ใช้ในวงจรคาสั่ง ข ข้อมูลฮาร์ ดแวร์จากโรงงาน ค ข้อมูลที่ตอ้ งนามาแก้ไขในอนาคต ง ข้อมูลที่ตอ้ งใช้ร่วมกับหน่วยประมวลผล กลาง

15. ข้ อใดไม่ ได้ หมายถึงแฮนดีไ้ ดรฟ์ ก เพ็นไดรฟ์ ข ดีวีดีไดรฟ์ ค ทัมป์ ไดรฟ์ ง รี มูฟเอเบิลไดรฟ์ 16. ข้ อใดไม่ ใช่ ฮาร์ ดแวร์ ในหน่ วยความจาสารอง ก ฮาร์ ดดิสก์ ข แผ่นดิสเกตต์ ค ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ง เอลซีดีโพรเจคเตอร์ 17. ข้ อใดกล่ าวถึงแผ่ นซีดีได้ ถูกต้ อง ก มีลกั ษณะคล้ายแผ่นดีวดี ี ข บันทึกข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดีวดี ี ค ราคาแพงแต่ทนทานกว่าแผ่นดีวดี ี ง พื้นผิวมันและสะท้อนแสงได้ดีกว่าแผ่น ดีวดี ี 18. ข้ อใดคือลักษณะของจอแอลซีดี ก ด้านหน้ามีลกั ษณะโค้งนูน ข ด้านหลังมีลกั ษณะโค้งนูน ค มีลกั ษณะเหมือนจอโทรทัศน์ ง มีลกั ษณะแบน ใช้พ้นื ที่ติดตั้งน้อย 19. ข้ อใดหมายถึงหน่ วยแสดงผล ก หน่วยสื่ อสาร ข หน่วยส่ งออก ค หน่วยเชื่อมต่อ ง หน่วยแสดงภาพ 20. ชิ้นงานประเภทใดนิยมพิมพ์ ด้วยเครื่อง พล็อตเตอร์ ก ใบเสร็ จค่าสิ นค้า ข เอกสารการประชุม ค ภาพกราฟิ กรู ปทิวทัศน์ ง งานเขียนแบบอาคารพาณิ ชย์


แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0 เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล

คะแนน 2

2

2

รวม

สรุ ป ผ่าน ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การสนใจในการตอบคาถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูป้ ระเมิน ( นายธเนศ ถิระพงษ์ )

Subjects Computer M1 #1/2554  

Subjects Computer M1 #1/2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you