Page 1

1

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


DEEL 2   COLLECTIEVE RECHTEN  EN PLICHTEN

2

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


Inhoudsopgave 1 Wat is De Vijver? ..........................................................................................................4 Droom van De Vijver..............................................................................................4 Waarden van De Vijver..........................................................................................4 Kernopdrachten van De Vijver.............................................................................5 2 Ons ondersteuningsaanbod.......................................................................................5 2.1 Individuele ondersteuning (één­op­één)...........................................................7 2.1.1 Bij woonondersteuning...................................................................................7 2.1.2 Bij begeleid onbetaald werk........................................................................7 2.1.3 Bij dagondersteuning thuis of in een activiteitencentrum........................8 2.2 Collectieve ondersteuning (samen met andere cliënten).............................8 2.2.1 Bij woonondersteuning..................................................................................8 2.2.2 Bij begeleid onbetaald werk........................................................................9 2.2.3 Bij dagondersteuning (werken, vorming en vrijetijd),  groepsprogramma...............................................................................................10 2.2.4  Bij dagondersteuning (werken, vorming en vrijetijd), individueel  programma...........................................................................................................10 2.3 Permanentie.........................................................................................................11 2.3.1 Nabije permanentie.....................................................................................11 2.3.2 Oproepbare permanentie..........................................................................11 2.3.3 Bereikbare permanentie.............................................................................12 2.4 Vervoer.................................................................................................................12 3 Einde van de ondersteuning ....................................................................................13 3.1 Opzegmogelijkheden.........................................................................................13 3.2 Betwisting van het ontslag.................................................................................14 4 Wederzijdse rechten en plichten..............................................................................14 5 Collectief overleg in De Vijver .................................................................................18 5.1 Organisatie...........................................................................................................18 5.2 Agenda................................................................................................................19 5.3 Klachten met betrekking tot het collectief overlegorgaan..........................20 6 Opmerkingen, suggesties en klachten ...................................................................21 6.1 Het afhandelen van opmerkingen en vragen................................................21 6.2 Het afhandelen van (schriftelijke) klachten....................................................22 7 Het kwaliteitshandboek.............................................................................................23 8 Verzekeringen.............................................................................................................23  

3

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


1 Wat is De Vijver?  Waar staat De Vijver voor én op welke manier willen we dat verwezenlijken? Dat kan je hieronder  lezen.

DROOM VAN DE VIJVER De persoon met een beperking staat centraal. Zijn droom is onze leidraad. Hij is in balans met zichzelf en maakt eigen keuzes. Hij heeft zijn eigen plek in de samenleving

WAARDEN VAN DE VIJVER Respectvol We gaan respectvol om met elkaar en laten iedereen in zijn waarde. Iedereen is  fundamenteel evenwaardig. Elke interactie vertrekt vanuit een waarderende  houding.

Samenwerkend We gaan samen met alle betrokkenen op pad als partners. Alle betrokkenen  nemen verantwoordelijkheid, elk binnen eigen mogelijkheden. Verbondenheid  draagt de samenwerking.

Krachtgericht Wij werken vanuit de kracht die ieder persoon bezit om vorm te geven aan zijn  leven. Alle mensen kunnen leren om hun positieve kracht te ontdekken en in te  zetten. Iedereen heeft recht op de gepaste ruimte en steun om te kunnen leren  en groeien.

Dialooggestuurd Wij sturen alle interacties, zowel interne als externe, via dialoog. Wij kiezen voor  een dialogisch evenwicht tussen aanbodgericht en vraaggestuurd werken.

Deskundig Wij spreken elkaar aan op deskundigheid en kwaliteit.

Open Wij kiezen voor een open en transparante organisatie. Open communicatie en  4

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


integriteit vormen de basis voor onderling vertrouwen. Wij staan open voor de  eigenheid en de diversiteit van mensen en hun visie.

Duurzaam Wij gaan duurzaam om met mensen en middelen.

KERNOPDRACHTEN VAN DE VIJVER Vertrekkend vanuit hun kracht ondersteunen wij  volwassen personen met een beperking  in de realisatie van hun droom. Wij werken samen  met hun netwerk en met alle partners  die deze opdracht mee kunnen realiseren.

2 Ons ondersteuningsaanbod De Vijver  begeleidt en ondersteunt volwassenen met een (vermoeden van)  handicap (en hun gezin). De expertise van De Vijver  situeert zich hoofdzakelijk op het begeleiden en  ondersteunen van volwassenen met een verstandelijke beperking en/of  autismespectrumstoornis al dan niet gecombineerd met bijkomende beperkingen. Bij De Vijver kunnen cliënten terecht voor woonondersteuning, dagondersteuning  en permanentie. Als De Vijver niet zelf kan voorzien in bepaalde noden van de cliënt bij de  uitvoering van de individuele dienstverleningsovereenkomst, zoekt ze actief naar  samenwerking met derden en zorgt ze voor de continuïteit van de ondersteuning.

Welke vorm van ondersteuning? •

Deze ondersteuning kan één­op­één zijn of vindt plaats samen met andere  cliënten. Daarnaast kan men een beroep doen op permanentie en in zeer  beperkte situaties op vervoer. (Zie uitgebreide beschrijving hier onder) De Vijver biedt vorming aan organisaties of kleine groepen van  mantelzorgers die de ondersteuning opnemen voor een cliënt (=outreach).

Voor welke periode? • •

5

Cliënten kunnen langdurig gebruik maken van de diensten van De Vijver of  voor een beperkte periode. De ondersteuning tijdens beperkte periodes kan de opstap zijn naar een  langdurig engagement. Kortdurende ondersteuning heeft vooral tot doel de

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


draagkracht van het gezin van de cliënt te verhogen. In het laatste geval  spreken we over flexizorg.

Hoe vaak? • •

• •

De maximale frequentie wordt bepaald door het budget of het  trekkingsrecht dat de cliënt heeft om de ondersteuning mee te betalen. Voor de volgende ondersteuningvormen zijn er minimale grenzen: ◦ Wonen in infrastructuur van De Vijver met behoud van recht op eigen  woonruimte: minimaal een engagement voor 222 nachten  ondersteuning per kalenderjaar, in afspraak te spreiden over het jaar. ◦ Deelname aan dagondersteuningsinitiatieven: minimaal 104 dagdelen  per kalenderjaar, in afspraak te spreiden over het jaar. ◦ Deelname aan vrijetijdsactiviteiten: 6 activiteiten (van 3 uur), indien dit  het enige is waar men gebruik van maakt. In de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken hoe  vaak de cliënt van het ondersteuningsaanbod wenst gebruik te maken.  Voor cliënten die gebruik maken van ondersteuning samen met anderen  (zie punt 2) kan er een beperkt meergebruik zijn zonder dat dit aanleiding  geeft tot een meerkost en/of aanpassing van de overeenkomst:  ◦ 4 nachten en 8 dagdelen voor wie woont in een setting van De Vijver. ◦ 10 dagdelen voor wie gebruikt maakt van de dagondersteuning, met  uitzondering van activiteiten die niet binnen een residentiële werking  aangeboden worden. Voor cliënten die gebruik maken van individuele ondersteuning kan er een  meergebruik zijn van 6 uren zonder dat dit aanleiding geeft tot een  meerkost en/of aanpassing van de overeenkomst.  Voor cliënten die gebruik maken van 4,25 nachten (gemiddeld per week  op jaarbasis): ◦ De Vijver zal onmiddellijk de overige dagen ondersteuning bieden indien  de nood zich voordoet. Deze nood is van die aard dat de cliënt  daarvoor een herziening van zijn zorg / ondersteuningsnood kan  aanvragen bij het VAPH.  ◦ Indien de cliënt gebruik maakt van dit aanbod, garandeert hij dat hij  onmiddellijk de herziening van zijn zorg/ondersteuningsnood bij het VAPH  aanvraagt. ◦ Deze regeling geldt tot 31/12/2019.

Combinatiemogelijkheden? • •

6

Een cliënt kan gebruik maken van verschillende diensten van de  organisatie.  De concrete combinatiemogelijkheden worden individueel bekeken en zijn  afhankelijk van het specifieke aanbod en de specialisatie van de  verschillende diensten.

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


2.1 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING (ÉÉN­OP­ÉÉN) 2.1.1 BIJ WOONONDERSTEUNING Wat? •

• •

Een begeleider komt op afgesproken momenten bij de cliënt thuis of/en de  cliënt komt op afgesproken momenten bij de dienst op gesprek.  Gesprekken thuis en op de dienst kunnen gecombineerd worden. De inhoud van de begeleiding kan variëren van hulp bij administratie, bij de  organisatie van het huishouden en vrije tijd, het opvoeden van kinderen, het samenleven binnen een gezin, het algemeen welbevinden. De begeleiding kan bestaan uit coachen of dingen samen doen. Het aantal uren begeleiding per week wordt afgesproken bij de start van  het contract.

Door wie? •

De Vijver heeft deskundige begeleidingsteams op 2 locaties in Deurne­ Noord en 1 locatie in Deurne­Zuid. Elke setting is gespecialiseerd in  begeleiding van een specifieke doelgroep.

Speciale voorwaarden • •

De cliënt woont zelfstandig of woont bij zijn ouders/familie. De woonplek van de cliënt ligt bij voorkeur in de buurt van één van de  uitvalsbasissen. We berekenen de reistijd voor de begeleider via Google  Maps (voertuig auto). Wij organiseren het vervoer op een duurzame wijze. • De reistijd mag maximaal 20 minuten bedragen bij contacten korter  dan 2 uur.  • De reistijd mag maximaal 30 minuten bedragen bij contacten van 2  uur of langer. De Vijver stelt zelf ook een aantal appartementen ter beschikking voor het  zelfstandig wonen: het wonen in deze appartementen is onlosmakelijk  verbonden met woonbegeleiding door één van de teams. Voor het gebruik van deze appartementen wordt een bijkomende bijlage  verblijfsovereenkomst  opgemaakt.

2.1.2 BIJ BEGELEID ONBETAALD WERK Wat? • •

7

Een begeleider (jobcoach) begeleidt de cliënt in het zoeken naar een  werkplek, traint vaardigheden en volgt de cliënt op bij zijn werk. Het aantal uren begeleiding per week varieert en is bij de opstart meestal  intensief, nadien wordt een frequentie per maand afgesproken.

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


De dienst biedt een telefonische permanentie tijdens de kantooruren. Deze  permanentie geldt voor de cliënt en de werkplekbegeleider.

Door wie? • •

De Vijver heeft drie teams die ondersteuning bieden bij begeleid onbetaald  werk.  Twee teams sluiten aan bij de werking van een activiteitencentrum, één  team sluit aan bij een woonbegeleidingsdienst.

Speciale voorwaarden •

De cliënt moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar een werkplek of  kan een beroep doen op derden (buiten De Vijver) om bij die verplaatsing  te assisteren. 

2.1.3 BIJ DAGONDERSTEUNING THUIS OF IN EEN  ACTIVITEITENCENTRUM Wat? • • •

De begeleider komt aan huis of begeleidt de cliënt één­op­één in een  activiteitencentrum. De begeleiding bestaat uit het organiseren en plannen van de activiteiten  en het praktisch bijstaan tijdens het uitvoeren van de activiteiten. De begeleiding wordt beschreven in termen van het aantal individuele uren per week.

Door wie? •

De begeleiding wordt opgenomen door  het team met expertise in de  specifieke ondersteuningsvraag of beperking (autisme, verstandelijke  beperking).

Speciale voorwaarden •

De cliënt heeft zeer intensieve begeleiding nodig.

2.2 COLLECTIEVE ONDERSTEUNING (SAMEN MET  ANDERE CLIËNTEN) 2.2.1 BIJ WOONONDERSTEUNING Wat? •

8

Collectieve woonbegeleiding biedt ondersteuning tijdens de avond­, nacht­ en ochtenduren. Ze vindt plaats vanaf 16:00u (= start van de avond) en 

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


• •

omvat tevens de nacht en de daaropvolgende ochtend tot 9:00u. De cliënt woont samen met andere cliënten in een gebouw van De Vijver.  Hij heeft zijn eigen slaapkamer en sanitair (in een beperkt aantal gevallen  deelt hij het sanitair met andere bewoners) of heeft een eigen woonruimte.  In alle settings zijn er gemeenschappelijke ruimtes die variëren in functie en  grootte. De begeleiding ondersteunt de cliënt bij zijn activiteiten van het dagelijkse  leven en vrije tijd. De geboden ondersteuning kan verschillende vormen  aannemen afhankelijk van de zorgvraag. Zo kan de begeleider helpen bij  het plannen en organiseren, het leren van vaardigheden of zelfs het volledig overnemen van activiteiten. De begeleiding staat steeds ter beschikking  van een groep cliënten. Ook ‘s nachts is er steeds een begeleider aanwezig. De mate waarin activiteiten al dan niet samen met andere bewoners  worden gedaan, varieert per locatie, aard van de beperking van de  cliënten en het aantal begeleiders per groep. De ondersteuning die de cliënt krijgt, wordt uitgedrukt in aantal “nachten”  per week. Een “nacht” bestaat uit een avond, de nacht zelf en de ochtend  van de dag erop.

Waar? •

De Vijver heeft 2  locaties in Deurne­Noord en 3 locaties in Deurne­Zuid waar cliënten kunnen wonen met gemeenschappelijke begeleiding. 

2.2.2 BIJ BEGELEID ONBETAALD WERK Wat? •

• •

De cliënt werkt samen met andere cliënten en een begeleider in een  organisatie buiten De Vijver. Het gaat hier over een specifieke vorm van  begeleid onbetaald werk: de enclave­werking. In tegenstelling tot de individuele jobcoaching is de begeleider steeds  aanwezig op de externe werkplek. De ondersteuning die de cliënt krijgt, wordt uitgedrukt in aantal “dagdelen”  per week. Een “dagdeel” is een voormiddag of een namiddag.

Waar? •

De enclave­werking vindt plaats in organisaties in Antwerpen.

Speciale voorwaarden: •

9

De cliënt moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar een werkplek of  kan een beroep doen op derden (buiten De Vijver) om bij die verplaatsing  te assisteren. 

                                                                   DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


2.2.3 BIJ DAGONDERSTEUNING (WERKEN, VORMING EN  VRIJETIJD), GROEPSPROGRAMMA Wat? •

• •

De Vijver biedt een programma aan van georganiseerde activiteiten in en  buiten de gebouwen van De Vijver. Deze activiteiten kunnen variëren van  aangepast (onbetaald) werk tot ontspannings­ en vormingsactiviteiten. De cliënt kiest aan welke activiteiten hij wil deelnemen en schrijft zich in voor een bepaalde groep, bepaalde periode of activiteit. De activiteiten gaan  door in groep en de begeleider zorgt ervoor dat elke cliënt ondersteund  wordt daar waar nodig. De activiteiten kunnen doorgaan op week­ en weekenddagen, zowel  overdag als ‘s avonds. Bepaalde programma’s zijn tijdelijk van aard, andere zijn continu beschikbaar. Collectieve dagondersteuning wordt ook aangeboden in onze residentiele  werkingen: de klemtoon ligt dan vooral op de activiteiten van het dagelijkse leven gecombineerd met vrijetijds­ en vormingsactiviteiten. Deze  ondersteuning vindt plaats tussen 9:00u en 16:00u. De geboden ondersteuning kan verschillende vormen aannemen  afhankelijk van de zorgvraag. Zo kan de begeleider helpen bij het plannen  en organiseren, het leren van vaardigheden of zelfs het volledig overnemen  van activiteiten. De begeleiding staat steeds ter beschikking van een groep  cliënten. De inhoud en doelgroep van de programma’s varieert van locatie tot  locatie. De ondersteuning die de cliënt krijgt, wordt uitgedrukt in aantal “dagdelen”  per week. Een “dagdeel” is een voormiddag, een namiddag of een avond.

Door wie? •

De groepsprogramma’s worden aangeboden door verschillende teams in  Deurne­Noord en Deurne­Zuid. Dit zowel in aparte activiteitencentra,  in de  gebouwen van De Vijver waar er ook een woonfunctie is en buiten de  gebouwen.

2.2.4  BIJ DAGONDERSTEUNING (WERKEN, VORMING EN  VRIJETIJD), INDIVIDUEEL PROGRAMMA Wat? •

Begeleiders werken per cliënt een geïndividualiseerd activiteitenprogramma uit op maat van de cliënt. Deze activiteiten kunnen variëren van aangepast (niet­betaald) werk tot ontspannings­ en vormingsactiviteiten. De cliënt wordt ondersteund door de begeleider waar nodig. De begeleider is steeds ter beschikking van een groep van cliënten.

10                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


• •

Deze vorm van collectieve dagondersteuning wordt ook aangeboden in in  onze residentiele werkingen: de klemtoon ligt dan vooral op de activiteiten  van het dagelijkse leven gecombineerd met ontspannings­ en  vormingsactiviteiten. Deze ondersteuning vindt plaats tussen 9:00u en  16:00u.  De geboden ondersteuning kan verschillende vormen aannemen  afhankelijk van de zorgvraag. Zo kan de begeleider helpen bij het plannen  en organiseren, het leren van vaardigheden of zelfs het volledig overnemen  van activiteiten. De begeleiding staat steeds ter beschikking van een groep  cliënten. De activiteiten kunnen doorgaan op week­ en weekenddagen, zowel  overdag als ‘s avonds. De ondersteuning die de cliënt krijgt, wordt uitgedrukt in aantal “dagdelen”  per week. Een “dagdeel” is een voormiddag, een namiddag of een avond.

Door wie? •

Deze programma’s worden vooral aangeboden door teams die werken op  locaties waar cliënten ook wonen of gemeenschappelijke  dagondersteuning hebben.

Speciale voorwaarden: •

De cliënt heeft een grote nood aan nabijheid van begeleiding, maar kan of wenst niet deel te nemen aan een groepsprogramma.

2.3 PERMANENTIE 2.3.1 NABIJE PERMANENTIE • • •

Bij het ondersteuningsaanbod beschreven onder 2.2 is er steeds een  begeleider bereikbaar en aanwezig op de plaats van de ondersteuning. De Vijver biedt deze functie ook aan zonder combinatie met een  activiteitenaanbod. Een voorbeeld: een cliënt woont in een gebouw van De Vijver. Overdag is  er geen aanbod van activiteiten, maar is er wel een begeleider aanwezig  waar de cliënt  een beroep op kan doen bij vragen (als hij zelf ook  aanwezig is in het gebouw). Deze nabije permanentie is geen vervanging  van een één­op­één begeleiding en wordt uitgedrukt in uren per week.

2.3.2 OPROEPBARE PERMANENTIE • •

De cliënt kan altijd telefonisch een beroep doen op een begeleider die ook  ter plaatse kan komen indien nodig. Als de begeleider ter plaatse komt, wordt de kostprijs van een individuele  begeleiding aangerekend.

11                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


2.3.3 BEREIKBARE PERMANENTIE •

De cliënt kan altijd telefonisch een beroep doen op een begeleider. Deze  geeft enkel advies, schakelt eventueel derden in, maar gaat zelf niet ter  plaatse.

2.4 VERVOER Wat? • •

Vervoer van het thuisadres van de cliënt of een afgesproken opstapplaats  naar één van de drie activiteitencentra en terug. Of vervoer van het woonadres (van De Vijver) naar één van de drie  activiteitencentra en terug.

Speciale voorwaarden: •

• • •

Dit kan enkel indien de cliënt gebruik maakt van dagondersteuning samen  met anderen in de activiteitencentra van Kerkeveldlaan 6 of   Mortselsesteenweg 29 te 2100 Deurne en/of August van Putlei 56 te 2150  Borsbeek. Het vervoer wordt enkel aangeboden aan cliënten die niet in de  mogelijkheid zijn om op een andere manier ter plaatse te geraken. De cliënt woont in de regio Antwerpen (maximum rijtijd van 1 uur wordt niet  overschreden) Het vervoer van de cliënt kan op verantwoorde en veilige manier gebeuren  (zie ook  wederzijdse rechten en plichten, betreffende veiligheid en  integriteit). De cliënten worden vooraf gescreend. 

12                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


3 Einde van de ondersteuning  3.1 OPZEGMOGELIJKHEDEN Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Beëindiging door de cliënt •

De cliënt deelt aan de Vijver mee dat hij/zij niet langer een beroep wil doen  op ondersteuning van de organisatie. Hij/zij hoeft hier geen verdere  motivatie voor op te geven. De einddatum van de overeenkomst wordt afgesproken en beide partijen  tekenen een document waarin dit akkoord vermeld staat. Wanneer er geen akkoord bereikt kan worden, wordt de wettelijke termijn van 3 maanden  gerespecteerd.

Beëindiging door De Vijver •

De Vijver kan eenzijdig besluiten de dienstverlening te beëindigen. Dit kan  om volgende redenen : 1. in geval van overmacht; 2. als de lichamelijke of geestelijke toestand van de cliënt dermate  gewijzigd is dat het ondersteuningsaanbod van de organisatie niet meer  kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de cliënt; 3. als de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, de verplichtingen  vastgelegd in deze overeenkomst niet nakomt; 4. als de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens  heeft verstrekt over de verklaring op erewoord; 5. als de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit  met het Agentschap als hij een vergoeding voor hulp van derden of  ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen, om die  vergoeding voor de ondersteuning aan te wenden of de verplichtingen  van die overeenkomst niet nakomt. In deze gevallen zal vanuit De Vijver minstens één overleg gepland worden  om de situatie te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan De  Vijver beslissen om de dienstverlening te beëindigen. De directie neemt de  uiteindelijke beslissing. De einddatum van de overeenkomst wordt afgesproken en beide partijen  tekenen een document waarin dit akkoord vermeld staat. Wanneer er geen akkoord bereikt kan worden, wordt de wettelijke termijn van 3 maanden  gerespecteerd. De opzegbrief bevat een schriftelijke motivering van de beëindiging of  verwijst naar het verslag van het overleg waarin beëindiging werd  toegelicht. De Vijver engageert zich om tijdens de opzegperiode mee te zoeken naar 

13                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


alternatieve ondersteuningsmogelijkheden zolang de cliënt en/of zijn/haar  wettelijke vertegenwoordigers dit wensen. Op vraag van de cliënt en met schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt informatie over de cliënt doorgegeven  aan derden.

Beëindiging in onderling overleg • •

Bij beëindiging in onderling overleg is een opzegtermijn niet van toepassing. De begeleiding wordt stopgezet op het moment dat wordt afgesproken of  op het moment dat een andere instantie de dienstverlening overneemt.

De cliënt overlijdt •

Indien de cliënt overlijdt wordt de dienstverleningsovereenkomst  automatisch verbroken, zonder dat er sprake is van opzegtermijnen.

3.2 BETWISTING VAN HET ONTSLAG •

In geval van betwisting van het ontslag of beëindiging van de  ondersteuning, kan de cliënt die betwisting binnen 30 dagen voorleggen  aan de klachtencommissie.  Voor de betwisting van het ontslag of beëindiging wordt de  klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. (voor de werking  van de klachtencommissie, zie verder)

De opzegtermijn wordt geschorst voor de duur van de bemiddeling. 

4 Wederzijdse rechten en plichten Over afkomst en overtuiging •

De Vijver weigert geen cliënten op grond van etnische afkomst,  nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond,  ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel  onvermogen.  De Vijver waarborgt de eerbiediging van de ideologische, filosofische of  godsdienstige overtuiging, vrijheid en privacy, veiligheid en gezondheid van  de cliënt voor zover de werking van de organisatie en de integriteit van de  medecliënten en medewerkers niet in het gedrang komen.

Over de persoonsgegevens en privacy •

Om de dienstverlening voldoende af te stemmen op de  ondersteuningsnoden van de cliënt,  geeft de cliënt de nodige informatie  door aan de medewerkers van De Vijver . De cliënt geeft aan De Vijver de toelating om de voor de begeleiding  vereiste gegevens, waaronder ook medische, op te vragen (ook bij 

14                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


derden), te bewaren, en door te geven aan de medewerkers die ze nodig  hebben voor het uitvoeren van hun taak. Hierbij doet de organisatie een  maximale inspanning om de privacy van de cliënten te waarborgen.  De cliënt heeft recht op een dossier dat door de organisatie zorgvuldig  wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Voor een deskundige  begeleiding en voor de administratie is het nodig dat een aantal gegevens  over de cliënt en zijn/haar leefomgeving worden verzameld en  geregistreerd. Dit bewaren en gebruiken van persoonsgegevens is  onderworpen aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer  ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8  december 1992). De cliënten hebben ten allen tijde het recht deze gegevens in te zien en om onjuiste gegevens te doen verbeteren of te doen verdwijnen. Wie deze  gegevens wil inzien kan dit aanvragen bij de clustercoördinator. Gegevens die worden verstrekt door medewerkers en/of door derden (die  door medewerkers van De Vijver als vertrouwelijk werden bestempeld),  kunnen alleen ingezien worden na akkoord van die medewerkers of derden. Gegevens die een derde betreffen, kunnen alleen ingezien worden als er  geen afbreuk gedaan wordt aan het recht van de derde op bescherming  van zijn persoonlijke levenssfeer. De Vijver  is de houder van het bestand van cliëntgegevens. De verwerking  van de in de computer opgenomen gegevens zal ingeschreven worden in  het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van  persoonsgegevens. Indien de cliënt en/of zijn/haar wettelijke  vertegenwoordiger hierover nadere inlichtingen wenst, kan hij zich richten  tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,  Poelaertplein 3, 1000 Brussel.

Over medische gegevens •

De persoonsgegevens over de gezondheid van de cliënt worden apart  bijgehouden. De verwerking ervan en de toegang tot die gegevens is extra  onderworpen aan de relevante bepalingen uit de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Elke cliënt heeft steeds de vrije keuze van huisarts. De cliënt die collectieve  woonondersteuning krijgt van De Vijver zal  bij opname en bij eventueel  veranderen van huisarts zijn/haar keuze schriftelijk aan De Vijver te kennen  geven.  De bijlage 2d samenwerkingsovereenkomst gezondheidszorg wordt door de cliënt ter ondertekening aan de huisarts bezorgd. Indien de huisarts  zich hiertoe niet wil verbinden kan dit een reden zijn tot  niet opstarten of   beëindiging van de opname.  De cliënt die collectieve dag­ en/of woonondersteuning van De Vijver krijgt,  geeft toestemming aan de medische dienst  van De Vijver om contact op  te nemen met artsen of andere gezondheidswerkers en info uit te wisselen  op vlak van gezondheid van de cliënt. De overdracht van informatie  verloopt onder  toezicht van de coördinerend arts van De Vijver. De cliënt die collectieve dag­ en/of woonondersteuning van De Vijver krijgt, 

15                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


geeft toestemming om binnen de uitgetekende beleidslijnen van de Vijver   bepaalde handelingen van de  gezondheidszorgondersteuning  te laten  uitoefenen door het begeleidend personeel  (zie bijlage 2c  toestemmingsformulier gezondheidszorgondersteuning). De cliënt die collectieve dag­ en/of woonondersteuning van De Vijver krijgt,  volgt het  medicatieschema die zijn of haar arts voorschrijft. Indien dit niet  gebeurt kan dit aanleiding zijn tot opschorten of stopzetten van de  ondersteuning van uit onze voorziening.

Over beroepsgeheim en meldingsplicht • •

Alle medewerkers van De Vijver zijn krachtens het arbeidsreglement  gebonden aan het beroepsgeheim. De medewerkers zullen steeds jouw schriftelijk akkoord vragen vooraleer  gegevens op te vragen bij andere diensten. De medewerkers zullen ook  steeds jouw toestemming vragen om informatie door te geven aan derden  (Zie bijlage 1h “toestemming uitwisseling gegevens”). Meldingsplicht: De Vijver  en de medewerkers zijn bij wet verplicht om  grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten en strafbare feiten  (bijvoorbeeld huishoudelijk geweld, kinderverwaarlozing en/ of  mishandeling, drugs dealen…) te melden aan de bevoegde instanties.

Over het handelingsplan •

De cliënt heeft het recht volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te  worden omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn/haar  begeleiding die hem/haar rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Behalve in geval van hoogdringendheid of overmacht, wordt er tussen de  dienst en de cliënt steeds vooraf overleg gepleegd bij:  ◦ wijzigingen in de individuele dienstverleningsovereenkomst, ◦ maatregelen die wegens de evolutie van de fysieke of geestelijke  toestand van de cliënt moeten genomen worden,  ◦ wijzigingen in de individuele woon­ of leefsituatie. Het initiatief voor dit overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of maatregel door wil voeren.

Over veiligheid en integriteit •

De veiligheid en de (fysieke en psychische) integriteit van alle betrokkenen  (de cliënt zelf, andere cliënten en medewerkers van De Vijver) is belangrijk.  Daarom hanteren we volgende uitgangspunten: ◦ De cliënt respecteert de veiligheid en de (fysieke en psychische)  integriteit van de andere cliënten en bedreigt of schaadt deze niet. ◦ De cliënt zorgt ervoor dat de begeleidingsmomenten in een veilige  omgeving en op een veilige manier kunnen verlopen.  ◦ De cliënt zorgt voor en respecteert de veiligheid en/of de integriteit van  personen (bijvoorbeeld kinderen) of zaken (bijvoorbeeld huisdieren, …)  waarvoor hij verantwoordelijk is.

16                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


Volgende maatregelen zijn mogelijk: ◦ Tijdelijke afzondering1 in volgende situaties: ▪ Het gedrag van de cliënt houdt risico’s in voor veiligheid of fysieke  integriteit van zichzelf, andere cliënten of medewerkers ▪ De cliënt vernielt materiaal  ◦ Het onmiddellijk afgelasten of opschorten van het begeleidingsmoment ◦ De begeleiding op een andere plaats laten doorgaan ◦ Het (tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot de gebouwen van De Vijver De dienst zoekt in overleg met de cliënt naar een oplossing. Als dit niet  mogelijk is, dan kan de dienst eenzijdig beslissingen nemen (bijvoorbeeld  melden aan bevoegde instanties).

Over beheer van gelden en goederen ­ toezichtsraad •

De organisatie, de bestuurders of de medewerkers van De Vijver onthouden zich van elke inmenging in het beheer van gelden of goederen van de  cliënt. Om die reden heeft De Vijver geen toezichtsraad. Indien nodig of op vraag van de cliënt zoekt De Vijver mee naar een  bewindvoerder die de gelden of goederen kan beheren.

1 De Vijver hanteert een procedure voor tijdelijke afzondering. Deze is opgenomen in het kwaliteitshandboek.  De tijdelijke afzondering wordt hoe dan ook beëindigd als het gedrag dat een risico inhoudt voor de fysieke  integriteit van de cliënt zelf ophoudt.

17                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


5 Collectief overleg in De Vijver  In de waarden die we als organisatie willen uitdragen, staat er één die betrekking heeft op  samenwerking: dat we samen met alle betrokkenen op pad gaan als partners. Die samenwerking  wordt gedragen door verbondenheid. Om dit  waar te maken, is er overleg nodig, zowel  individueel als collectief.  Hieronder beschrijven we overleg en inspraak tussen De Vijver en de  cliënt op collectief vlak.

5.1 ORGANISATIE • •

Voor alle cliënten die een beroep doen op ondersteuning door De Vijver  vzw is er een “Collectief Overleg”.   het collectief overleg wordt verkozen uit de cliënten die meerderjarig zijn en  uit de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten. Deze verkiezing wordt  mogelijk gemaakt door de directie en vindt om de 4 jaar plaats (2016­2020­ 2024...).  De samenstelling van het collectief overleg ziet er als volgt uit: ◦ 2 leden uit De Bosuil ◦ 2 leden uit De Zonnebloemen ◦ 2 leden uit De Lelie ◦ 2 leden uit De Stapsteen ◦ 2 leden uit De Hoeve – Drakenhof ◦ 2 leden uit De Vunder – Tyrolerhof het collectief overleg kiest onder haar leden een voorzitter, een lid van de  klachtencommissie en een afgevaardigde die als waarnemer wordt  uitgenodigd op de vergaderingen van de raad van bestuur, voor de  bespreking van die aangelegenheden die betrekking hebben op De Vijver. Indien de leden meerderjarige cliënten zijn, kunnen zij ter ondersteuning van de communicatie een coach meebrengen. Deze coach is geen lid van het  collectief overleg en kan als dusdanig niet tussenkomen. De leden vertegenwoordigen alle cliënten van De Vijver en in het bijzonder  de cliënten van de afdeling waarvan ze deel uitmaken. Ze maken daarom  deel uit van de cliëntenadviesraden of netwerkadviesraden.  het collectief overleg en De Vijver vzw stellen in onderling overleg een  onafhankelijke derde aan die bij betwisting van het ontslag van een cliënt  toegevoegd wordt aan de klachtencommissie (zie 6.2). het collectief overleg heeft een huishoudelijk reglement dat bepaalt: ◦ dat het overleg minstens 3 keer per jaar bij elkaar komt, ◦ hoe cliënten of hun vertegenwoordigers een inbreng kunnen leveren  aan het collectief overleg, ◦ welke onderwerpen aan bod kunnen komen. Er zijn lokale cliëntenadviesraden en netwerkadviesraden.  ◦ De leden van het collectief overleg nemen deel aan de lokale  cliëntenadviesraad of netwerkadviesraad. ◦ Zij stemmen hun werking af op de timing van het collectief overleg.

18                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


• •

◦ Zij organiseren zich zoals ze dat zelf wensen. ◦ Lokale verantwoordelijken of medewerkers kunnen deelnemen op vraag  van deze adviesraden. De data van het collectief overleg worden bepaald door de voorzitter van  het collectief overleg in samenspraak met de directie en wordt bij het begin van een kalenderjaar aan alle leden bekendgemaakt. Het verslag wordt door één van de leden van het collectief overleg  opgesteld en aan alle leden toegestuurd door de directie van De Vijver. Op vraag van de voorzitter is de directie aanwezig op het collectief  overleg .

5.2 AGENDA •

In het collectief overleg komen minstens de volgende onderwerpen aan  bod: ◦ wijzigingen aan de overeenkomst, ◦ wijzigingen aan het kwaliteitshandboek die van invloed zijn op de  dienstverlening, ◦ informatie over belangrijke wijzigingen in de algemene woon­ en  leefsituatie en de woon­ en leefkosten, ◦ wijzigingen in het concept van de organisatie, ◦ informatie met betrekking tot alle elementen die de cliënten als groep  aanbelangen, met inbegrip van informatie over jaarrekeningen van De  Vijver en het doelmatig inzetten van de middelen. De onderwerpen kunnen heel divers zijn, maar moeten steeds betrekking  hebben op het collectieve. Vragen of opmerkingen over individuele  ondersteuningstrajecten worden daarom niet besproken. De onderwerpen die in het collectief overleg aan bod komen worden  aangebracht: ◦ door de cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers en/of netwerk: ▪ op voorbereidende cliëntenadviesraden en netwerkadviesraden  kunnen cliënten thema's en vragen aanbrengen die ze graag  besproken willen zien; de afgevaardigde van het collectief overleg  neemt de thema's of vragen die betrekking hebben op het  collectieve mee voor de agenda van het collectief overleg. ▪ via rechtstreekse communicatie aan de voorzitter van het collectief  overleg telefonisch of per mail. ▪ via het bijwonen van de vergaderingen van het collectief overleg. ◦ door de directie: o.a. toetsing van toekomstige beleidsmaatregelen en  plannen, informatie over genomen beslissingen, de procedures,  financieel jaarverslag. Er is hoorrecht en antwoordplicht over elk onderwerp waarover het  collectief overleg een standpunt wil meedelen aan de verantwoordelijken  van De Vijver.

19                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


5.3 KLACHTEN MET BETREKKING TOT HET  COLLECTIEF OVERLEGORGAAN Klachten over het niet naleven van de bepalingen m.b.t. de collectieve inspraak  kunnen rechtstreeks en schriftelijk gemeld worden aan de leidend ambtenaar van  het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),    Zenithgebouw,  Koning Albert II Laan 37,1030  Brussel. 

20                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


6 Opmerkingen, suggesties en klachten  Klachten creëren kansen, kansen om als organisatie te verbeteren, om doelgericht  te werken of   de werking terug op het spoor te krijgen.  Klachten ontstaan uit  een ontevredenheid van de cliënt  en/of zijn netwerk met iets in de organisatie,  maar tonen ons ook ­of vooral­  de  betrokkenheid  van de cliënt (en/of zijn netwerk). Een klacht is tenslotte een vraag, een kans op dialoog, een  manier om tot verbinding te komen.

6.1 HET AFHANDELEN VAN OPMERKINGEN EN  VRAGEN Stap 1: melding van de opmerkingen en vragen Gewone opmerkingen en vragen bij onze acties voor cliënten worden  opgevangen en afgehandeld tijdens de dagelijkse contacten van de  medewerkers met de cliënt en/of zijn netwerk. Elke medewerker probeert zelf onmiddellijk een antwoord te formuleren, maakt  afspraken met mensen of stuurt door naar een collega die de opmerking of vraag  kan afwerken.

Stap 2: verdere opvolging is noodzakelijk Indien het gaat over zaken waar een verdere opvolging noodzakelijk is, worden  de volgende stappen gezet waardoor de melder een antwoord krijgt binnen de  30 dagen. • Indien de opmerking/vraag kan opgelost worden binnen het  begeleidingsteam, wordt deze geagendeerd op de teamvergadering. In  het verslag van de teamvergadering of op het klachtenformulier worden  de klacht en verdere acties beschreven. • Indien de opmerking/vraag niet kan worden opgelost binnen het  begeleidingsteam, wordt het klachtenformulier ingevuld en wordt dit  doorgegeven aan de verantwoordelijke van de relevante dienst binnen De Vijver.

Stap 3: bewaren van klachten Een ingevuld klachtenformulier wordt steeds binnen de maand doorgegeven aan  de clustercoördinator zodat deze de stand van zaken mee kan opvolgen.

21                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


6.2 HET AFHANDELEN VAN (SCHRIFTELIJKE)  KLACHTEN Stap 1: directie •

De cliënt of zijn wettellijk vertegenwoordiger kan een klacht (schriftelijk)  overmaken aan de directie die hiervan melding maakt in het  klachtenregister. Binnen de dertig dagen deelt de directie schriftelijk mee welk gevolg aan  de klacht werd gegeven.

Stap 2: klachtencommissie • •

Als er na deze afhandeling geen bevredigend antwoord is gekomen, kan  de cliënt de vraag of klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie. Deze bestaat uit een lid van de raad van bestuur en een afgevaardigde  van het collectief overleg.  Indien de klacht handelt over betwisting van  ontslag, wordt de onafhankelijke derde ingeschakeld. De  klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en  poogt ze te verzoenen. De indiener van de klacht kan zich laten bijstaan  door een derde. De klachtencommissie krijgt dertig dagen de tijd om de klacht te  onderzoeken en haar oordeel schriftelijk te melden aan de klager en De  Vijver . Blijkt de klacht gegrond te zijn, dan meldt De Vijver binnen de dertig  dagen na de mededeling van het oordeel schriftelijk aan de klager welk  gevolg hieraan werd gegeven (Zie bijlage 1c“info over  De Vijver”).

Stap 3: VAPH Indien de afhandeling van de klacht de indiener nog geen voldoening schenkt,   kan de cliënt de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen  met een Handicap (VAPH) inschakelen om de naleving van de reglementering en de procedure voor klachtenbehandeling na te gaan en te doen naleven. Het collectief overlegorgaan kan, in naam van de cliënten, klachten die over  meer dan één cliënt gaan, en die zij niet in persoonlijke naam bij De Vijver willen  indien, schriftelijk indienen bij de leidend ambtenaar van het VAPH.

22                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN


7 Het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek kan ingezien worden bij de clustercoördinatoren.

8 Verzekeringen Welke verzekeringen In het belang van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, werking en infrastructuur  worden volgende risico’s door De Vijver verzekerd : • • • • •

burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: cliënten,  medewerkers, stagiairs, vrijwilligers brandverzekering : gebouw en inhoud arbeidsongevallenverzekering : medewerkers   aanvullende omnium : vervoer in opdracht met eigen wagen  (medewerkers)  voertuigen : bussen en wagens van De Vijver

Bij schade kan men voor aangifte terecht bij de individuele begeleider, de  clustercoördinator, de dienst verzekeringen of de directie.    Voor de eigen risico’s worden cliënten geadviseerd zich zelf te verzekeren voor : • •

hospitalisatie eigen bezittingen (brandverzekering)

In het belang van de cliënt wordt volgende verzekering verplicht:    •

de eigen burgerlijke aansprakelijkheid (familiale verzekering)

In bijlage 1b “adminstratieve fiche” vragen we het polisnr door te geven.

23                                                                    DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST­COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Dienstverleningsovereenkomst: deel collectieve rechten en plichten  
Dienstverleningsovereenkomst: deel collectieve rechten en plichten  
Advertisement