Page 1

DIARI OFICIAL Any XXIX

Dimecres, 5 de juliol de 2006 / Miércoles, 5 de julio de 2006

SUMARI

Núm. 5.295

SUMARIO

III. CONVENIS I ACTES

III. CONVENIOS Y ACTOS

c) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

c) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 10 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica l’autorització al centre docent privat d’Educació Especial Específica “Francisco Esteve”, de Paterna (València).

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte ORDEN de 10 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se modifica la autorización al centro docente privado de Educación Especial Específica “Francisco Esteve” de Paterna (Valencia). [2006/7134]

[2006/7134]

23810

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES

e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació RESOLUCIÓ de 27 juny de 2006, del conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es desplega el procediment en la convocatòria 2006 d’ordenació, instrucció, resolució i justificació de les ajudes previstes en l’Orde APA/1726/06, per la qual s’establixen ajudes a la implantació o millora de sistemes de traçabilitat.

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación RESOLUCIÓN de 27 junio de 2006, del conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se desarrolla el procedimiento en la convocatoria 2006 de ordenación, instrucción, resolución y justificación de las ayudas previstas en la Orden APA/1726/06 por la que se establecen ayudas a la implantación o mejora de sistemas de trazabilidad. [2006/7794]

[2006/7794]

23811

23810

23811

V. ALTRES ANUNCIS

V. OTROS ANUNCIOS

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Concurs 38/2006 CNMY06/INTGE/38. Execució, en col·laboració amb la Intervenció General de la Generalitat, de l’auditoria de les operacions relacionades amb les ajudes del FEOGA, Secció Garantia. [2006/7903]

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Concurso número 38/2006 CNMY06/INTGE/38. Ejecución, en colaboración con la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de la auditoría de las operaciones relacionadas con las ayudas del FEOGA, Sección Garantía. [2006/7903]

23817

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación Concurso número CNMY06/0101/136. Asistencia técnica para la homogeneización y simplificación de la gestión de los procedimientos que se realizan en la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. [2006/F7483]

23818

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació Concurs número CNMY06/0101/136. Assistència tècnica per a l’homogeneïtzació i simplificació de la gestió dels procediments que es realitzen a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. [2006/F7483]

PRIMER FASCICLE DE TRES

23817

23818

PRIMER FASCÍCULO DE TRES


DOGV - Núm. 5.295

05 07 2006

23839

Agència Tributària. Delegació Especial de València

Agencia Tributaria. Delegación Especial de Valencia

Notificació per compareixença a Ñoyvon, SL, i altres. [2006/F7695]

Notificación por comparecencia a Ñoyvon, SL, y otros. [2006/F7695]

En virtut del que disposa l’article 112 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), no sent possible practicar la notificació per causes no imputables a l’administració i havent-se realitzat, almenys, els intents de notificació exigits per l’esmentat article, pel present anunci se cita els obligats tributaris, interessats o representants que s’allisten en l’annex, per a ser notificats per compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que s’hi inclouen.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, interesados o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. Los obligados tributarios, los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el boletín oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Els obligats tributaris, els interessats o els seus representants hauran de comparéixer en el termini màxim de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci en el butlletí oficial corresponent, en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, en els llocs que en cada cas s’assenyalen, a l’efecte que es practiquen les notificacions pendents en els procediments tramitats pels òrgans indicats en l’annex. Quan haja transcorregut este termini i no s’hi haguera comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment del termini fixat per a comparéixer. València, 27 de juny de 2006.– El delegat especial de l’AEAT: Inocente Altozano Ferragut.

Valencia, 27 de junio de 2006.– El delegado especial de la AEAT: Inocente Altozano Ferragut.

OFICINA GESTORA DOMICILI CODI POSTAL MUNICIPI OFICINA GESTORA DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— G03009 ALCOY CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014 03801 ALCOI G03031 BENIDORM AV BENIARDA 00002 03500 BENIDORM G03063 DENIA CL CANDIDA CARBONELL 00003 03700 DENIA G03065 ELCHE CL GABRIEL MIRO 32 03201 ELX G03066 ELDA AV CHAPI 00041 03600 ELDA G03099 ORIHUELA CL OBISPO ROCAMORA 00057 03300 ORIHUELA G03140 VILLENA CL FERRIZ 11 A 03400 VILLENA G03600 ALICANTE PZ DE LA MONTAÑETA 8 03001 ALACANT G07601 PALMA-LLEVAN CL CIUDAD DE QUERETARO S/N 07007 PALMA G08022 BERGA PZ TARASCóN 2-4 08600 BERGA G08308 VILANOVA G. RB SAMA 00045 08800 VILANOVA GEL G08600 BARCELONA PZ LETAMENDI 00013 3º 08007 BARCELONA G08602 COLOM PS JOSEP CARNER 00027 08038 BARCELONA G08607 SANT ANDREU CL SANT ANDREU 00196 08030 BARCELONA G09600 BURGOS CL VITORIA 00039 09004 BURGOS G12135 VILA-REAL AV MEDITERRANEO 1-3 12540 VILA-REAL G12600 CASTELLON PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL G14600 CORDOBA AV GRAN CAPITAN 00008 14001 CORDOBA G25600 LLEIDA PZ CERVANTES 00017 25002 LLEIDA G46017 ALZIRA PZ DEL SUFRAGIO 00009 46600 ALZIRA G46096 CATARROJA CL MAESTRO MONFORTE 00004 46470 CATARROJA G46133 GANDIA PZ PLAÇA DE LA VILA 00006 46700 GANDIA G46147 XATIVA AV SELGAS 00001 46800 XATIVA G46149 LLIRIA CL COLON 00020 46160 LLIRIA G46161 MANISES AV BLASCO IBAÑEZ 00008 46940 MANISES G46173 MONCADA CL REINO DE VALENCIA 03 46113 MONCADA G46215 REQUENA CL CAPITAN GADEA 06-08 46340 REQUENA G46222 SAGUNTO CL HUERTOS 79 46500 SAGUNT G46237 SUECA AV MAESTRO SERRANO 00015 46410 SUECA G46246 TORRENT AV PAIS VALENCIANO 00052 46900 TORRENT G46600 VALENCIA CL GUILLEN DE CASTRO 00004 46001 VALENCIA G46601 VALENCIA-GRA CL MUSICO GINES 16-18 46022 VALENCIA G46602 VALENCIA-NOR AV TIRSO DE MOLINA 00013 BJ 46009 VALENCIA G46603 VALENCIA GC CL GUILLEM DE CASTRO 00004 46001 VALENCIA I12600 CASTELLON PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL R03009 ALCOY CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014 03801 ALCOI R03031 BENIDORM AV BENIARDA 00003 03500 BENIDORM R03063 DENIA AV AVDA. DEL MAR 00030 03700 DENIA R03065 ELCHE CL JOSE MARIA BUCK 00032 03201 ELX R03066 ELDA AV CHAPI 00041 03600 ELDA R03099 ORIHUELA CL OBISPO ROCAMORA 00057 03300 ORIHUELA R03140 VILLENA CL FERRIZ 11-13 03400 VILLENA R03600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ALICANTE CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R03712 DEP.RECAUDAC-712 ALICANTE CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R03732 DEP.RECAUDAC.-732 ALICANTE CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R03752 ALICANTE (U.O.D.) CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R03760 UNIDAD SUBASTAS ALICANTE CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R03782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA CL EUSEBIO SEMPERE 13 03003 ALACANT R04782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA PS ED UNICAJA 9PL PS.ALMERIA00069REC 09 04001 ALMERIA R06782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA PZ SAN FRANCISCO 17 06001 BADAJOZ R07782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA CL CECILIO METELO 9 07003 PALMA R08095 GRANOLLERS CL ALFONSO IV 00009 08400 GRANOLLERS R08279 TERRASSA CL VINYALS 00017 08221 TERRASSA R08602 COLOM PS JOSEP CARNER 00027 08038 BARCELONA R08607 SANT ANDREU CL SANT ANDREU 00196 08030 BARCELONA R08752 BARCELONA (U.O.D.) PZ LETAMENDI, 13-22 08007 BARCELONA R08782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA PZ LETAMENDI, 13-22 08007 BARCELONA R10782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA CL SANCHEZ HERRERO 6 10004 CACERES R12135 VILA-REAL AV MEDITERRANEO 1-3 12540 VILA-REAL R12138 VINAROS CL SAN FRANCISCO 00100 12500 VINAROS R12600 DEPENDENCIA RECAUDAC.CASTELLON PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL R12712 DEP. RECAUD-712 CASTELLON PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL R12732 DEP. RECAUD-732 CASTELLON PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL R12782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA PS RIBALTA 00012 12071 CASTELLO PL


DOGV - Núm. 5.295

33566452E 44869359Q B53843041 B96690383 B96690383 B12363016 X1447300W X0937826R X0937826R 52642451M 52642451M 25388346A 73585977F 53050936X X3326200D X4310502A X3953991S X2931463K X1025641W B53165627 B46738985 B03405826 X1419133X X3696137Z A97402408 X2648632K X3201165W X3201165W A46407078 B97263974 B97263974 B97263974 B97263974 B96247432 B12525341 B12525341 B53743191 B53743191 B97121651 B53886651 B53134334 A03554805 B12543344 X7149783A X2509962H X6076420G X4895002G 48434761G B12278644 X3296835S B12540654 B97193577 B12556718 21654854D 19214045Y B97093785 B53818639 B53441127 B53364352 B46080958 B53641833 B53517199 A12025169 A12025169 B46202578 E97172415 B53677860 B97100762 B97044739 B97044739 B97044739 B03663903 B03663903 B96767470 B96767470 B46100806 B96762455 B96616354 B96616354 B96616354 B03789195 B03951332 B12359121 B53907119 B53306197 B53133138 B96318381 B12624714 B12561288 B96155288 B96266036 B96266036 B96266036 B12363248 B12363248 B97161392 B53163143 B46448692 B96134341 B53565248 B96486964 B96486964 B12340295 B53921854 B53921854 B97028690 B97028690 B97028690 B96798160 B96798160 B96257605 B96369038 B03838091

ASUNCION GARCIA RUBEN ASUNCION HERNANDEZ ANTONIO ATACSA SL UNIPERSONAL ATER TWEETY SL ATER TWEETY SL ATHELIER MEDITERRANEO SL ATHMANE FIEDJEL ATID EL MOULOUDI ATID EL MOULOUDI ATIENZA ANAYA PEDRO ATIENZA ANAYA PEDRO ATIENZA ATIENZA VICENTE ATIENZA MONTES FRANCISCO ATIENZAR DE LA TORRE RAQUEL ATIF MUSTAPHA ATIK RASHID ATIKI ABDELMOULA ATIKI NAJIM ATKINSON MARGARET ATLANTIC DOLMEN SL ATLAS TRADING SL ATO CHI SL ATTAR, LAKHDAR ATTOU ABDERRAHMAN ATZUCAT SA AUBIN GABIN KETY AUCERON RODRIGUEZ JULIO CESAR AUCERON RODRIGUEZ JULIO CESAR AUDINSA LEVANTE SA AUDIO AND ACOUSTIC RESEARCH SL AUDIO AND ACOUSTIC RESEARCH SL AUDIO AND ACOUSTIC RESEARCH SL AUDIO AND ACOUSTIC RESEARCH SL AUDIO VIDEO ELECTRONICA SL AUDIO-LOC SL AUDIO-LOC SL AUDIOMAR ALACANT, SL AUDIOMAR ALACANT, SL AUDIPREV SL AUDITORIUM IMAGEN & SONIDO,S.L. AUFLOSA SL AUGELBER, SA AUGUSTA, CREACIONES EN CERAMICA SL AUGUSTAITIS DEIVIDAS AUGUSTIN BERNHARD EGON AUGUSTYNOWICZ, MARCIN PIOTR AUGUY GUY AULLO BALLESTA GINES AUMART-ONDA SL AUQUILLA JUNCAL JAIME VICENTE AURANET SERVI DE DESA FINAN Y CULT. SL AUREA PREVENCION SL AURORA CERAMICAS, SL AUSIN VILA ANA AUSINA ANDRES JUAN AUSTRALIANA DEL OCIO SL AUSTRAPLANT SL AUSTRIA INVESTMENT SL EN CONSTITUCION AUSTRO-INMO SL AUTO APASEN SL AUTO CARE RECOVERY SL AUTO CASAER SL UNIPERSONAL AUTO CASTELLON SA AUTO CASTELLON SA AUTO EXPRES SL AUTO MECANICA P.J. CB AUTO RIFECA MOTOR SL AUTO SUBASTAS DE LEVANTE SL AUTO-BAIRES SL AUTO-BAIRES SL AUTO-BAIRES SL AUTO-FUTURA SL AUTO-FUTURA SL AUTOBUSES CELESTINO JIMENEZ SL AUTOBUSES CELESTINO JIMENEZ SL AUTOCARES ALFONSO SL AUTOCARES BERBEL SL AUTOCARES GENESIS SL AUTOCARES GENESIS SL AUTOCARES GENESIS SL AUTOCARROCERIAS BLANES SL AUTOCASION DENIA, SL AUTOESCUELA AZAHAR SL AUTOGALERI MEDITERRANEO, SL EN CONSTIT AUTOGESTION GUILL SL AUTOLAVADO Y CONSUMIBLES, SL AUTOMANISES SL AUTOMANTENIMIENTO EXPRESS, SL AUTOMAT VINAROS, SL AUTOMATICOS ROM SL AUTOMATISMOS EGAS SL AUTOMATISMOS EGAS SL AUTOMATISMOS EGAS SL AUTOMATISMOS TECNOCER SL AUTOMATISMOS TECNOCER SL AUTOMATISMOS VALENCIA TECNICA SL AUTOMAX ALCOY SL AUTOMECANICA UTIEL SL AUTOMOBILS E JUAN SL AUTOMOTOR-TRANS SLL AUTOMOTORS XATIVA SL AUTOMOTORS XATIVA SL AUTOMOVILES ANTONIO OREA SL AUTOMOVILES ARACIL SL AUTOMOVILES ARACIL SL AUTOMOVILES BENICAR SL AUTOMOVILES BENICAR SL AUTOMOVILES BENICAR SL AUTOMOVILES BERNARDO MARTINEZ SL AUTOMOVILES BERNARDO MARTINEZ SL AUTOMOVILES BESER SL AUTOMOVILES CORPI SL AUTOMOVILES DANCAR SL

05 07 2006

LIQ. EN EJECUTIVA K1610106113625834 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106113641058 74219379N REQUERIMIENTO DE SUELDOS LIQ. EN EJECUTIVA C1700006460006679 LIQ. EN EJECUTIVA C1700006460006943 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506045187 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506039190 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106113627870 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106112840049 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONAPROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506029195 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786162 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112822890 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROV.SOC. 2003 CON EXPED.SANCIONADOLIQ. EN EJECUTIVA A4660305506083601 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.:460640301797J LIQ. EN EJECUTIVA A0360006026000720 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1213505506039750 LIQ. EN EJECUTIVA A4660204506001737 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506039820 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462424100 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605416001274 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506048445 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2005 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2005 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506058410 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506042217 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 190-2005 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506007467 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506006543 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106113022055 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO LIQ. EN EJECUTIVA A1213805416001145 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2005 PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506077098 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506056320 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506042008 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506041609 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506037473 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 APL./FRACC.:030640304934R EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2005 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO REQUERIMIENTO MOD. 190-2005 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506020824 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005016007220 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO

23857

0699046986908 0699046984699 0699059824339 0699035012344 0699035012335 0699048179097 0699040487264 0699038722864 0699038722855 0699040743252 0699040743243 0699056633403 0699047000694 0699042904395 0699039177210 0699034856979 0699040732142 0699047911200 0699049459937 0699052484414 0699047504512 0699054773734 0699005938969 0699050206231 0699057468496 0699048544288 0699048529932 0699058711202 0699047503596 0699027903850 0699027293498 0699027293489 0699027293470 0699034124974 0699045095687 0699045095678 0699061787747 0699057167911 0699046334231 0699039985646 0699052396084 0699052396836 0699051297514 0699031049071 0699052510668 0699050113190 0699049395156 0699039175945 0699048191435 0699005963791 0699048194423 0699055354076 0699029851520 0699042945187 0699029072115 0699034134627 0699052474927 0699048446671 0619840800443 0619770500406 0699054244240 0699026719884 0699048182121 0699048182112 0699050177348 0699053063986 0699057308345 0699027338075 0699034130557 0699034130548 0699049058491 0699055157322 0699055157313 0699039162626 0699002229915 0699047509224 0699032335339 0699038722974 0699038722965 0699038722956 0699052395451 0699009912461 0699048185037 0699061284890 0699048794482 0699048489874 0699042971908 0699053505150 0699051171683 0699032058660 0699048190151 0699048190142 0699048190133 0699048177290 0699048177281 0699051184571 0699050457673 0699049060325 0699033620404 0699043675742 0699053298780 0699053298771 0699038780587 0699049437497 0699048490058 0699041427434 0699041427425 0699041427416 0699034126890 0699049065569 0679000197865 0699026726576 0699048537935

RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION GESTION RECAUDACION GESTION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION RECAUDACION GESTION RECAUDACION GESTION RECAUDACION

R46782 R46782 R03782 R46601 R46601 R12600 R03782 G46603 G46603 R46782 R46782 G46246 R46782 G46161 R03782 R46782 R46782 G03065 G03031 R03782 G46602 G03099 R46161 G03099 G46222 R03782 R03782 G03600 G46602 G46600 G46600 G46600 G46600 R46603 G12135 G12135 G03600 G03600 R46782 G03600 G03600 G03600 G12135 R46133 R03782 G12135 G03099 R03782 R12782 R46602 R12782 G46603 G12600 G12135 R46782 R46782 R03065 G03031 R03099 G46601 G03063 G03063 R12600 R12600 G46161 G46246 G03065 G46096 R46782 R46782 G46149 G03066 G03066 G46602 G46602 G46602 G46602 G46603 G46603 G46603 G03600 G03063 R12600 G03600 G03065 G03600 G46161 R12138 G12600 G46602 R12782 R12782 R12782 R12135 R12135 G46600 R03009 G46215 G46096 G03065 G46147 G46147 R12782 G03600 G03600 G46602 G46602 G46602 R46782 G46603 R46732 G46096 R03782

AUTOMATICOS ROM SL DEUDA 2006  
AUTOMATICOS ROM SL DEUDA 2006  

Deuda de Automaticos ROM SL 2006

Advertisement