Page 1

Any XXII

Divendres, 5 de novembre de 1999 / Viernes, 5 de noviembre de 1999

SUMARI

Núm. 3.619

SUMARIO

I. DISPOSICIONS GENERALS

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES

1. P RESIDENCIA Y CONSELLERIAS

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Sanitat ORDRE de 26 d’octubre de 1999, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableix el procediment d’habilitació professional per a protètics dentals i higienistes dentals que exerciren sense titulació amb anterioritat a la regulació oficial d’ambdues professions.

Conselleria de Sanidad ORDEN de 26 de octubre 1999, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establece el procedimiento de habilitación profesional para protésicos dentales e higienistas dentales que ejercieron sin titulación con anterioridad a la regulación oficial de ambas profesiones. [1999/M9338]

[1999/M9338]

17903

II. AUTORITATS I PERSONAL

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

b) O FERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,

OPOSICIONS I CONCURSOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS

4. Universitats

4. Universidades

Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 1999, de la Universi tat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, Sector d’administració especial, escala d’especialista tècnic de laboratori pel sistema de concurs oposició lliure (P548).

Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, escala de especialista técnico de laboratorio por el sistema de concurso oposición libre (P548). [1999/Q9121]

[1999/Q9121]

17909

17903

17909


DOGV - Núm. 3.619

1999

ambiental, se sotmet a informació pública la petició d’una instal·lació elèctrica les característiques principals de la qual s’assenyalen a continuació: Titular i domicili: Ecovasa. Plaça d’Amèrica, 2, 4t, a València.

11

05

17961

Lloc on s’establirà la instal·lació: parc eòlic de Moixacre al terme municipal de Morella. Finalitat de la instal·lació: cogeneració d’energia elèctrica. Parc eòlic de 49,5 Mwe compost per 75 aerogeneradors de 660 kWe de potencia unitària. Pressupost: 5.588.250.000 pessetes. Cosa que es fa pública perquè puga ser examinat el projecte en aquest servei territorial d’Indústria i Energia, situat al carrer Cavallers, número 8, Castelló de la Plana, i perquè puguen formular-s’hi les reclamacions, en doble exemplar, que es consideren oportunes, en el termini de 30 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

octubre, sobre impacto ambiental, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación : Titular y domicilio: Ecovasa. Plaza de Amèrica, 2, 4.º, en Valencia. Lugar donde se va a establecer la instalación: parque eólico de Moixacre, en el término municipal de Morella. Finalidad de la instalación: cogeneración de energía eléctrica. Parque eólico de 49,5 MWe. compuesto por 75 aerogeneradores de 660 kWe. de potencia unitaria. Presupuesto: 5.588.250.000 pesetas. Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en este servicio territorial de Industria y Energía, sito en la calle Cavallers número 8, Castellón de la Plana, y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Castelló de la Plana, 8 d’octubre de 1999.– El director territorial: Juan Elías Ramos Barceló.

Castellón de la Plana, 8 de octubre de 1999.– El director territorial: Juan Elías Ramos Barceló.

Agència Tributària de València

Agencia Tributaria de Valencia

Notificacions de constrenyiment i citació a comparéixer.

Notificaciones de apremio y emplazamiento. [1999/A9009]

[1999/A9009]

De conformitat amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, segons la redacció donada per l’article 28.1 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, i vist que s’ha intentat la notificació a la persona interessada o al seu representant per dues voltes, sense que haja sigut possible efectuar-la per causes no imputables a l’administració tributària, es fa saber, mitjançant aquest anunci, que estan pendents de notificar els actes que a continuació es detallen: Agència Estatal de l’Administració Tributària. Dependència Regional de Recaptació. Actes del procediment recaptador. Agència Estatal de l’Administració Tributària. Dependència Regional de Recaptació de València. Delegació: València. Número emissió: 99.1.1.17.002.

Dades del contribuent 19829237V Huesa Benítez, José Angel C/ Alginet, 12; 07-14, Paterna B46105102 Proid, SL C/ Cardenal Cisneros, 10; baix, L’Alcúdia 22617935B Verdú Ferre, Francisco Manuel C/ Els Cirerers, 5, Paterna

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la administración tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos que seguidamente se detallan: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Dependencia Regional de Recaudación. Actos del procedimiento recaudatorio. Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Dependencia Regional de Recaudación de Valencia. Delegación: Valencia. Número emisión: 99.1.1.17.002.

Concepte/Descripció/Objecte tributari 400075 IAE Quota nacional TTE. Mercaderies per carretera

Clau liquidació A4660098800080504

Sanció trànsit 460048500794 V-2593-C

K1610198053560525

100394 Interessos de demora AEAT Liquid. Interessos demora (article 127 L.)

A4685297700000423

* * * * * Datos del contribuyente 19829237V Huesa Benítez, José Angel C/ Alginet, 12; 07-14, Paterna B46105102 Proid, SL C/ Cardenal Cisneros, 10; Bj., L’Alcúdia 22617935B Verdú Ferre, Francisco Manuel C/ Els Cirerers, 5, Paterna

Concepto/Descripción/Objeto tributario 400075 IAE Cuota nacional TTE. Mercancías por carretera

Clave liquidación A4660098800080504

Sanción tráfico 460048500794 V-2593-C

K1610198053560525

100394 Intereses de demora AEAT Liquid. Intereses demora (artículo 127 L.)

A4685297700000423

En virtut del que s’ha indicat, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris indicats anteriorment o els seus representants degudament acreditats, hauran de comparéixer en el termini de 10

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 10 días,


17962

1999

11 05

DOGV - Núm. 3.619

dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dilluns a divendres, en horari de 09.00 hores a 14.00 hores a la Dependència Regional de Recaptació de la Delegació Especial de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a València, carrer Guillem de Castro, 9, a fi d’efectuar la notificació de l’esmentat acte. Així mateix, s’adverteix les persones interessades que, si no compareixen en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a comparéixer.

contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de lunes a viernes, en horario de 09.00 horas a 14.00 horas en la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Valencia, calle Guillem de Castro, 9, al efecto de practicar la notificación del citado acto. Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

València, 28 d’abril de 1999.– El cap de la dependència regional de recaptació: Emilio Montagud Cardá.

Valencia, 28 de abril de 1999.— El jefe de la dependencia regional de recaudación: Emilio Montagud Cardá.

De conformitat amb el que disposa l’article 105.6 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, segons la redacció donada per l’article 28.1 de la Llei 66/1997, de 30 desembre, i atés que s’ha intentat efectuar la notificació a la persona interessada o al seu representant per dues voltes, sense que haja sigut possible efectuar-la per causes no imputables a l’administració tributària, es fa saber, mitjançant aquest anunci, que estan pendents de notificar els actes que s’assenyalen a continuació: Agència Estatal de l’Administració Tributària Delegació: València. Número emissió: 99.1.1.17.002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la administración tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos que seguidamente se detallan: Agencia Estatal de la Administración Tributaria Delegación: Valencia. Número emisión: 99.1.1.17.002.

Dades del contribuent Datos del contribuyente B46969465 Adrique, SL C/ Picanya, 2; 0B-Iz., Mislata B96591904 Albatros Jurados, SL C/ Sant Vicent Màrtir, 436, Valencia 19969127K Alfonso Moltó, José Isidro C/ Magistrat Catalá, 16; 5-B, Gandia 19969127K Alfonso Moltó, José Isidro C/ Magistrat Catalá, 16; 5-B, Gandia 29158589V Aparicio Galindo, Jaime C/ Luis Lamarca, 44; 11, Valencia 19374540F Aparisi Lacasa, Ramón C/ Els Centelles, 27-9, Valencia B46667390 Arihor, SL C/ València-Ademús, km. 3, Casinos A15306061 Arión Espress, SA Av. Aragó, 40, esc. 3; 4-10, Valencia 19433620I Arnau Molins José C/ Vicente Lladró, 3, Almàssera 73904614W Asensio Ferrando, María del Car. C/ Cullera, 49; 2-12, Sueca B96155288 Automáticos Rom, SL C/ Juan Calatrava, 1; Bj., Valencia 24325817M Bernabé Marqués, José María C/ Colom, 5; B, Moncada 73760216K Bonillo López, José Antonio C/ Sollana, 24, Valencia B96065701 Car-Frigo, SL C/ Albalat Polígono Industr., Alzira B96065701 Car-Frigo, SL

Concepte/Descripció/Objecte tributari Concepto/Descripción/Objeto tributario Tasas sanitarias DD. TT. Sanidad Valen.

Clau liquidació Clave liquidación C1700098460136110

Sanción ex. 622/97 SS. TT. Industri.

C1700098460070461

Ex. 51/530797 Dir. Territ. S.

C1700098460072243

Vivienda en Gandia Pd. Marxuquera

C1700098460131357

C/ Luis Lamarca, 44, 6-11

C1700098460127749

Viv. en C/ Centelles, 33-9, Valencia

C1700098460104308

Costas procesales R. 3/3513/93 Gab. Ju.

C1700098460074102

Sanción TTES V-43243-I COPUT V

C1700098460111910

A. Sanitaria Fr. 9684400014536 H. La

C1700098460136703

Sanción ST.

C1700098460104429

Sanción CTJ

C1700098460104792

Viv. C/ de Quart, número 137 E.1 puerta 2 Valencia

C1700098460119280

Viv. en C/ Sollana, 24-1 Valencia

C1700098460119840

Sanción TTES V-72373-O COPUT M-0410

C1700098460078821

Sanción TTES CS-54202-O COPUT M-0410

C1700098460080340

AUTOMATICOS ROM SL DEUDA A LA HACIENDA PUBLICA 1999  

Deuda da la Hacienda Pública AUTOMATICOS ROM SL

AUTOMATICOS ROM SL DEUDA A LA HACIENDA PUBLICA 1999  

Deuda da la Hacienda Pública AUTOMATICOS ROM SL