Page 1

A Venture of ADS AND INFORMATION (since 2010) | PÀ£ÀßqÀ-English | ªÁgÀ ¥ÀwæPÉ Weekly | e-mail: newsaround1@gmail.com | http://www.newsaround.in

¸ÀºÀPÁgÀ£ÀUÀgÀ | «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ | AiÀÄ®ºÀAPÀ

MAG (3) / NPP / 324 / 2013 - 2014

¸ÀA¥ÀÅl

-1

Volume - 1

Title Code : KARBIL01964

¸ÀAaPÉ - 6 Issue - 6

SAHAKARANAGAR | VIDYARANYAPURA | YELAHANKA

February 01 - 08, 2014

¨sÁUÀå®Qëöä AiÉÆÃd£É ¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ zÉñÀ¨sÀQÛ AiÀÄ®ºÀAPÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt

6.00

¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ - 16 Pages - 16

¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwð PÁAUÉæ¸ïUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

DzsÁgï £ÉÆÃAzÀt Dgï.n.E. ¥sÉ. 26PÉÌ CAwªÀÄ ¥ÀnÖ G. PÀ. §¼ÀUÀ RWF ¸ÁA¸ÀøÌ wPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

6

UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÁj¢Ã¥À : ±Á¸ÀPÀ

7

Basket Ball Match At SHnagar

8

Narsipura Lake cleaned D¹Û ªÀiÁgÁl CPÀæªÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂ

8

BESCOM solutions to problems

¸ÀégÁdå - CgÀ«Azï PÉÃfæªÁ¯ï

9 12 15 Gifts, Flowers & Chocolates don’t last

Give your valentine a lifetime worth valuable gift -Fitness & Health :-)

l cia Spe ay e D l p ’s ine Cou ent nual e @ ly Val g a An k n pac 000 o re o 6 `. 1 any m ffers & M ting O i exc

GYM / AEROBICS SPINNING / DANCE WEIGHT LOSS / GAIN MANAGEMENT YOGA - POWER AND BREATHE KICK-BOXING #2256, Sahakaranagar, Above More, Opp. Sterling Apts., Kodigehalli Main Road, Bangalore - 560 092. E-mail : fitness.sweat@yahoo.com Call @ : +91 97411 29061, 78295 91877

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 PÁ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Á°¹zÀgÉ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ «zsÉÃAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ -¸Àgï JA.«

* Terms & Conditions Apply

Valid till 14-02-2014

Love in a relationship is no different from your love for fitness


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ / Editorial

2 ¸ÀĨsÁ¶vÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£Éßà C®Që¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆzÀ® PÀvÀðªÀå. - «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : gÀªÉÄñï J£ï. ZÀªÁíuï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ : JA. zÉêÉÃAzÀæ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ : zÉêÀgÁeï ²ªÀ¥ÀÄgÀ, ¸ÀvÀå & ªÀiÁzsÀÄj ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀiÁgÉÌnAUïÀ & ªÀgÀ¢ : «PÀæA, ±À¦üÃG¯Áè & ±ÀAPÀgï ±Á¹Ûç

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ - Editorial ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛ ¤ªÀiÁðt DªÀiïD¢ä ¥ÀPÀë¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzÀå DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÁV vÀ£Àß D¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ¹Ã«ÄvÀ UÉƽ¹PÉƼÀîzÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉñÀzÀ d£ÀgÀ CAPÀıÀ«gÀĪÀAxÀ ¸ÀdÓ£À±ÀQÛAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EA¢£À PÁ®zsÀªÀÄðPÉÌ CUÀvÀåªÉAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ §AqÁAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt«gÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¸ÀªÀiÁd DgÉÆÃUÀå»vÀ«gÉÆâü ¥Àj¹ÜwvÀ¥Àà¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀdÓ£À±ÀQÛAiÉÆAzÀÄ gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆAqÀÄ ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛAiÀiÁV ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄä¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ ¸ÀzÁ PÁ®ªÀÇ ¸ÀQæAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAxÀ ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛAiÀÄ ©ÃdªÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ £É®zÀ°è ©wÛgÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë FUÀ ªÀiÁrzÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð¢AzÀ £À£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝzÀÝ ¯ÉÆÃPÀ¥Á¯ï ªÀĸÀÆzÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀZÉð¬Ä®èzÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀzÀÄÝ PÀÆqÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ «gÉÆâü DAzÉÆî£À¢AzÀ ¥Àj¹Üw ¤ªÀiÁðtªÁVzÉ. FUÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÀÄ DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀëzÀ ºÉ¸Àj£À°è gÀÆ¥ÀvÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛzÉ. UÁA¢üÃfAiÀĪÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÀPÀ ¸ÀAWÀzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ CzÉÆAzÀÄ CzÀÄãvÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. C¢üPÁgÀ±ÀQÛAiÀÄ §zÀ¯ÁV ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛAiÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁ¸ÀªÀÄgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥Àæ§ÄzÀÞvÉAiÀÄ CVߥÀjÃPÉëAiÀÄÆ ºËzÀÄ. EzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ¹AzsÀÄvÀéªÀ£ÀÄß MgÉUÀ°èUÉ ºÀZÀÑ°zÉ. DzÀÝjAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀgÀĪÀ PÉ®¸À ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. D¢üPÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀPÀë ªÀÄvÀÄÛ «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀë JA§ F JgÀqÀÄ vÉgÀ£ÁzÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ ¸ÀªÀÄƺÀ MA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. D ¸ÀªÀÄƺÀ C¢üPÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀPÀëzÀÆÝ DVgÀĪÀÅ¢®è. «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀÆÝ DVgÀĪÀÅ¢®è. «£ÉÆèÁ ºÉüÀĪÀAvÉ CzÉà MAzÀÄ vÀl¸ÀÜ ¸ÀªÀÄƺÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.

February 01 to 08, 2014

¨sÁUÀå®Qëöä AiÉÆÃd£É

2001 gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ C£ÀĸÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ 1000 ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ 964 EgÀÄvÀÛzÉ. F C£ÀÄ¥ÁvÀªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀgÁ¸ÀjVAvÀ GvÀ Û ª À Ä ªÁVzÀ Ý gÀ Æ ¸ÀºÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀPÉÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®å PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÁVzÉ.

gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À §UÉÎ EgÀĪÀ PÀ¼ÀPÀ½, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ°¸À®Ä, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£À GvÉÛÃf¸À®Ä ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÉUÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2006-07£Éà ¸Á°£À°è ¨sÁUÀå®Qä JA§ ºÉƸÀ

PÀ¯Áåt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ. ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ GzÉÝñÀªÉAzÀgÉ 1. °AUÀ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ¥Àr -¸ÀĪÀÅzÀÄ 2. ºÉ t ÄÚ §Ææt ºÀvÉå vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 3.¨Á®å«ªÁºÀ vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

4. ºÉ t ÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À ²PÀët ªÀÄlÖ GvÀª Û ÄÀ ¥Àr¹, ¸ÀªÁðAVÃt

gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹zÀ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤²ÑvÀ oÉêÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÀÆr, ªÀÄUÀÄ«UÉ 18ªÀµÀð ¥ÀÆtðUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¥Àj¥ÀPÀé ªÉÆvÀÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀå®Qëöä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CºÀðvÁ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ 1. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ°è d¤¹gÀ¨ÉÃPÀÄ 2. PÀÄlÄA§zÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ¤ÃqÀĪÀ ©.¦.J¯ï PÁqïð ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

5. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß DyðPÀ ¸ÁéªÀ®A©AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ

3. PÀÄlÄA§zÀ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-04-2006 jAzÀ §qÀvÀ£À

14 £Éà ¥ÀÄlPÉÌ....

ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ®Ä Cfð

SUBSCRIPTION FORM

ªÁ¶ðPÀ ZÀAzÁ

(Annual Subscription):

` 250/-

Date:

Starting from................Ends with..................... SUBSCRIBER’S NAME (ZÀAzÁzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ).............................................................................................. POSTAL ADDRESS (CAZÉ «¼Á¸À)................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... PIN CODE (¦£ï PÉÆÃqï)....................................................................................... E-MAIL ID (E-ªÉÄÃˉï)............................................................................................. CONTACT NO.(zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå)........................................................................

F ¸ÀªÀÄƺÀ zÉÆqÀØzÁzÀµÀÆÖ §®±Á°AiÀiÁzÀµÀÄÖ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁvÀAvÀæ ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¤µÀàPÀë¥ÁvÀ ¸ÀªÀÄƺÀªÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß DªÀiï D¢ä¥ÀPÀë ªÀÄÄA¢£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÉüÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¤AwgÀĪÀ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwAiÀÄļÀîªÀgÀÄ §AiÀĹgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. E®èªÁzÀgÉ E®è. ¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀ gÁdQÃAiÀÄ ©gÀÄUÁ½AiÀÄ°è DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë vÀgÀUɯÉAiÀÄAvÉ ºÁjºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀëPÉÌ EAxÀ MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DªÀiï D¢ä CAzÀgÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ »vÀ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀî®Ä PÉÃfæªÁ¯ï ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ¹ÜgÀªÁV ¤®è¨ÉÃPÀÄ. «£ÉÆèÁf ºÉüÀĪÀAvÉ «eÁÕ£À £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥À槮ªÁzÀ dUÀwÛ£À £ÁUÀjPÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÉ. Erà «±Àé ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ §A¢zÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ªÁå¥ÀPÀ «±Á® gÁd¤ÃwAiÉÄà ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw. «±Àé ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀAxÀ gÁd¤ÃwUÉ gÁd¤Ãw ±À§Ý ¸ÀjºÉÆÃUÀzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¤Ãw J£ÀߨÉÃPÀÄ. F ¯ÉÆÃPÀ¤ÃwAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. LwºÁ¹PÀªÁV ªÀĺÀvÀÛgÀªÁ§ºÀÄzÀÄ EAxÀ ¯ÉÆÃPÀ±ÀQÛ CxÀªÁ ¸ÀdÓ£À±ÀQÛAiÀÄ ¤ªÀiÁðtzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ gÁdPÁgÀt.

I wish to subscribe ADS & INFORMATION Weekly, to the above address.

£Á£ÀÄ Dåqïì CAqï E£ÀáªÉÄÃð±À£ï ªÁgÀzÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ZÀAzÁzÁgÀgÁUÀ®Ä EaѸÀÄwÛzÉÝãÉ. Subscriber’s Signature..................................... Amount Received by..................... Name:............................................

As a subscriber, you can avail a FREE CLASSIFIED Lineage ad for 52 weeks (Max. 75 Characters- Every week). Please do send your ad through SMS, by mentioning your Sub. Code. Office Address: # 793, MIG, Ground Floor, Near Dairy Circle, Major Sandeep Unni Krishnan Road, Yelahanka Newtown, Bangalore – 560 064. For Further Clarifications Feel free to call:080-2856 1115 / 95 35 34 34 34

or mail: newsaround1@gmail.com,

www.newsaround.in

Follow us:

www.facebook.com/newsaround1

PÀÆægÀ ºÀÄ°VAvÀ PÀÆægÀªÁzÀÄzÉAzÀgÉ d£ÀgÀ£ÀÄß »A¹¸ÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀ -PÀ£ï ¥sÀÆå¶AiÀĸï


February 01 to 08, 2014

3

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ J¦JA¹ CzsÀåPÀë PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwð PÁAUÉæ¸ïUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ CRAqÀ 125 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ EwºÁ¸À«zÉ. ªÀ¸ÀÄzÉʪÀ PÀÄlÄA§PÀA JA§ ¤nÖ£À°è zÉñÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÁAUÉæ¸ï£À ¹zÁÞAvÀ. ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü ºÀvÉå, EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ºÀvÉå, gÁfêïUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ºÀvÉå »ÃUÉ EAvÀºÀªÀgÀ vÁåUÀ-§°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ®Äè-EnÖUÉ-ªÀÄuÁÚV §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀħzsÀæªÁzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ F zÉñÀzÀ°è PÀnÖzÁÝgÉ.

AiÀÄ®ºÀAPÀ : zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ ºÉÆç½AiÀÄ ©eɦ CzsÀåPÀë ºÁUÀÆ J¦JA¹ CzsÀåPÀë PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwð vÀªÀÄä C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ PÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA SÁvÉAiÀÄ ¸ÀaªÀ JA.«ÃgÀ¥Àà ªÉÆìÄè ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÀ gÁªÀÄ°AUÁgÉrØ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀëgÀÆ ºÁUÀÆ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæzÀ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ J¸ï.n.¸ÉÆêÀıÉÃRgï, PÉ.Dgï.¥ÀÄgÀ ±Á¸ÀPÀ ¨sÉÊgÀw §¸ÀªÀgÁdÄ, AiÀÄ®ºÀAPÀ PÉëÃvÀæ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄÄRAqÀ JA.J£ï.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ UÀtågÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ ºÉÆç½AiÀÄ ªÀiÁPÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÁªÀgÀtzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀgÀÄ. PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ DwäÃAiÀĪÁV §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄßzÉÝò¹ ¸ÀaªÀ «ÃgÀ¥Àà ªÉÆìÄèAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ “²æäªÁ¸ïªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C¥ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ©üêÀħ® §AzÀAvÁVzÉ. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ°è ºÉƸÀ§gÀĺÀ¼À§gÀÄ JA§ vÁgÀvÀªÀÄå«®è. ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀAWÀl£É §ºÀĪÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

EAvÀºÀ vÁåUÀ-§°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß E£ÁåªÀÅzÉà ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀiÁr®è. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¢ü£ÁAiÀÄQ ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ C¢üPÁgÀªÉà ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ vÉÆgÉzÀÄ PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® SÁåvÀ CxÀð±Á¸ÀÛçdÕ qÁ|| ªÀÄ£ïªÉÆúÀ£ï¹AUïgÀªÀgÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrzÀgÀÄ.

ªÀ¸ÀÄzÉʪÀ PÀÄlÄA§PÀA JA§ ¤nÖ£À°è zÉñÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÁAUÉæ¸ï£À ¹zÁÞAvÀ. ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü ºÀvÉå, EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ºÀvÉå, gÁfêïUÁA¢üAiÀĪÀgÀ ºÀvÉå »ÃUÉ EAvÀºÀªÀgÀ vÁåUÀ-§°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ®ÄèEnÖUÉ-ªÀÄuÁÚV §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀħzsÀæªÁzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ F zÉñÀzÀ°è PÀnÖzÁÝgÉ. EAvÀºÀ vÁåUÀ-§°zÁ£ÀªÀ£ÀÄß E£ÁåªÀÅzÉà ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀiÁr®è.

zÉñÀzÀ°è ¸ÀªÀðgÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV PÁtĪÀ UÀÄtzsÀªÀÄð PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀiÁvÀæ EzÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÀæzsÁ¤ C¨sÀåyð AiÀiÁgÉAzÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÀÌøw PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ°è®è. CAvÀºÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ K£ÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ CzÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ°èzÉ.

«ªÀgÀ 15£Éà ¥ÀÄlPÉÌ....

¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ

zÉñÀ¨sÀQÛ, ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ, DzÀ±Àð ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé©üªÀiÁ£À ¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ QZÀÄÑ, ¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ DvÁä©üªÀiÁ£À, ¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ zÉñÀ¨sÀQÛ, ¸ÁªÀPÀðgï JAzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ. DzÀ±Àð, ¤µÉ×, ¸ÁºÀ¸À, ¥ÀgÁPÀæªÀÄ, ¸ÀAAiÀĪÀÄ, ¸ÀºÀ£À²Ã®vÉ, DvÀ䫱Áé¸À, bÀ®, eÁuÉä, «ªÉÃPÀ, £ÉÃvÀÈvÀé, DvÁä¥ÀðuÉ CªÉ®èzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀĪÉà «£ÁAiÀÄPÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸ÁªÀPÀðgï. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄļÀÄUÀzÀ ¸ÁªÀiÁædåPÉÌ ¢lÖ ¸ÀªÁ¯ÁV ¤AvÀÄ ¨É¼ÀVzÀ, gÁµÀÖçPÁÌV vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß, vÀªÀÄä Erà PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĦð¹zÀ, vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÀgÉà ©ænµÀgÀ JzÉ £ÀqÀÄUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà «±ÀézÀ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà ªÉÆzÀ® ¨Áj 50 ªÀµÀðUÀ¼À WÉÆÃgÀ PÀj¤Ãj£À ²PÉë(PÁ®¥Á¤)UÉ M¼ÀUÁzÀ F zÉñÀzÀ M§â ªÀĺÁ£ï PÁæAwPÁjAiÀÄ£ÀÄß, C¥ÀæwªÀÄ zÉñÀ¨sÀPÀÛ£À£ÀÄß ¸ÁévÀAvÀæ÷å §AzÀ PÉêÀ® 65 ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄgÉvÀÄ©mÉÖªÉAzÀgÉ CzÀQÌAvÀ, £ÉÆë£À ¸ÀAUÀw ¨ÉÃgÉä¢ÝÃvÀÄ? vÀªÀÄä PÉÆÃmïUÉ PÉA¥ÀÅ UÀįÁ© ºÀƪÀÅ ¹Q̹PÉÆAqÀÄ CzÀÄ MAzÀÄ ZÀÆgÀÆ ¨ÁqÀzÀAvÉ §ºÀ¼À JZÀÑjPɬÄAzÀ ‘¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁl’ ªÀiÁrzÀ F zÉñÀzÀ ªÀĺÁ£ï £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀArvï dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ C°AiÀiÁ¸ï

ZÁZÁ £ÉºÀgÀÄ, ªÀÄvÀÛªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ §UÉÎ ºÉýzÀ ±ÉÃPÀqÁ 10 gÀµÀÖ£ÁßzÀgÀÆ ¸ÁªÀPÀðgï PÀÄjvÀÄ ºÉýzÀÝgÉ zÉñÀzÀ §UÉÎ £Á«µÀÄÖ ¤gÀ©üªÀiÁ£UÀ¼ÀÆ, ¤«ÃðAiÀÄgÀÆ, «zÉò aAvÀ£ÉUÀ¼À DgÁzsÀPÀgÀÆ DVgÀÄwÛgÀ°®èªÉãÉÆÃ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® «zÉñÀPÉÌ vÉgÀ½ PÁæAw PÁAiÀÄð ¸ÀAWÀn¹zÀ, zÉñÀ¨sÀQÛ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ ªÀĺÁ¥ÀgÁzsÀPÁÌV «£ÁAiÀÄPÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸ÁªÀPÀðgï CªÀjUÉ 50 ªÀµÀðUÀ¼À PÀj¤Ãj£À ²PÉë. CªÀwÛ£À ªÀÄnÖUÉ PÀj¤Ãj£À ²PÉë JAzÀgÉ CzÀÄ ¸Á«£À ªÀÄ£É CAvÀ¯Éà CxÀð. ºÉÆgÀV£À AiÀiÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀÇ E®èzÀ, zÉñÀ¢AzÀ §ºÀÄzÀÆgÀzÀ CAqÀªÀiÁ¤£À D PÀÆægÀ eÉÊ°¤AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀ £ÀA©PÉAiÉÄà EgÀ°®è. CzÀÆ 50 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ !. JzÉ ©jAiÀÄĪÀ ²PÉë PÉýzÁUÀ®Æ CªÀgÀÄ «ZÀ°vÀgÁUÀ°®è. ¸ÀªÀÄÄzÀæ FfzÀ F ¸ÁºÀ¹AiÀÄ£ÀÄß CtQ¸À¯ÉAzÉà C°è£À eÉÊ®gï ‘ºÉzÀgÀ¨ÉÃr ¨Áåj¸ÀÖgï ¸ÁºÉçgÉÃ, 1960gÀ°è £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÀÄ PÀÈ¥Á¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ RArvÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ’ JAzÁUÀ ¸ÁªÀPÀðgï eÉÆÃgÁV £ÀPÀÄÌ ’50 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¤ªÀÄä ¸ÀPÁðgÀ EzÀÝgÉ vÁ£Éà ?’ JAzÀÄ ªÀÄgÀÄ¥Àæ²ß¹ UÀwÛ¤AzÀ¯Éà £ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ.

zÉñÀ¨sÀQÛAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀĪÉÇAzÀgÀ ªÀ¸ÀwUÀȺÀ¢AzÀ ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àlÖ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® «zÁåyð ¸ÁªÀPÀðgï. ¨sÁgÀvÀzÀ°è «zÉò §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ¬ÄlÄÖ ºÉÆý DZÀj¹zÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¸ÀézÉñÁ©üªÀiÁ¤ ¸ÁªÀPÀðgï. zÁ¸ÀågÀPÀ̸À£À JzÉ ªÉÄlÖ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ UÀ½¹zÀÝ ©.J. ¥ÀzÀ«AiÀÄ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ, PÁæAwPÁj ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀÝPÁÌV ©ænµÀjAzÀ ‘¨Áåj¸ÀÖgï ¥ÀzÀ«’AiÀÄ£Éßà ¤gÁPÀj¸À®àlÖ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ¨Áåj¸ÀÖgï, ¥ÀæPÀluÉUÉ ªÉÆzÀ¯Éà JgÀqÀÄ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¤µÉâü¸À®àlÖ UÀæAxÀ gÀa¹zÀ dUÀwÛ£À ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¯ÉÃRPÀ ¸ÁªÀPÀðgï. ‘¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÉà ¨sÁgÀvÀzÀ zsÉåÃAiÀÄ’ JAzÀÄ WÉÆö¹zÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄ, dUÀwÛ£À gÁdQÃAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ¯Éèà ºÉÃUï CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÉzÀÄgÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄ ªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ® gÁdQÃAiÀÄ SÉÊ¢ ¸ÁªÀPÀðgï.

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 PÉlÖ ªÀiÁw£ÉÆqÀ£É UɼÉvÀ£ÀªÀÅ PÉÆ£ÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ -¥ÀAZÀvÀAvÀæ


¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

4

February 01 to 08, 2014

AiÀÄ®ºÀAPÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝt : CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ vÁt AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨sÁUÀ ¤ªÀÄUÉ C¥ÀjavÀ«zÀÝgÉ EAvÀºÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß £Á¯ÁÌgÀÄ d£ÀjUÉ PÉüÀzÉ gÉ樀 ¤¯ÁÝt vÀ®Ä¥ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà E®è. ºÉƸÀ§gÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝtPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÉ PÁr£ÉƼÀUÉ ZÁgÀt ªÀiÁrzÀAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀÆ EAvÀÆ ¤¯ÁÝt vÀ®Ä¦zÀgÉ gÉ樀 ºÀvÀÄÛªÀªÀgÉUÀÆ £ÀgÀPÀAiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ£Éßà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛÃj. £ÀUÀgÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝtªÀ£ÀÄß gÉʯÉé E¯ÁSÉ E£ÀÆß C¸ÀàøµÀå jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà PÁtÄwÛzÉ. AiÀÄ® ºÀAPÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÉƸÀ ºÉƸÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄwÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EgÀĪÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtªÀ£Éßà ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¹, ºÉaÑ£À gÉÊ®ÄUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ CgÀA©ü¹zÀgÉ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤AzÀ §gÀĪÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ ªÀÄ£É ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀ£Éßà ¤°è¹ AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¸À DgÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. AiÀÄ®ºÀAPÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtªÀ£ÀÄß £Á®Ì£Éà ¥ÀæªÀÄÄR ¤¯ÁÝtªÀ£ÁßV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ (¹n ¤¯ÁÝt , AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¤¯ÁÝt, ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀÄ ¤¯ÁÝtzÀ £ÀAvÀgÀ) AiÉÆÃd£É gÀƦ¹ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼É¢ªÉ. “¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18-20 PÉÆÃn gÀÆ. ªÉZÀÑzÀ°è AiÀÄ®ºÀAPÀ dAPÀë£ï C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÆß £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¥Áèmï ¥sÁgÀA C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄ gÉʯÉé ¸ÀaªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RUÉð EwÛÃZÉUÀµÉÖà ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ, C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÉÖà DgÀA¨sÀªÁUÀ¨ÉÃQªÉ.

ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼Éà E®è: AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝt E£ÀÆß ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ°èAiÉÄà £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. gÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ¥Áå£É¯ï ¨ÉÆÃqïð, ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgï PÉÆoÀr, PÀZÉÃjUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¼É §AzÀgÉ ¸ÉÆÃgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èªÉ. ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ MAzÉà MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ºÉÆÃmɯï E®è. E£ÀÄß ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ ©¹°¤AzÀ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀĪÀ ±Éqï ªÀåªÀ¸ÉÜ E®è. EgÀĪÀ ±Éqï UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ©âtzÀ PÀA©UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÁtÄvÀÛªÉ. «±ÁæAw PÉÆoÀr E®èªÉà E®è. E£ÀÄß nPÉmï PËAlgï aPÀÌ UÀÆqÀAUÀrAiÀÄAwzÀÄÝ, MAzÀÄ PÀA¥ÀÆåglgï £À°è ªÀÄÄAUÀqÀ PÁ¬ÄÝj¸ÀĪÀ nPÉmï, ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå nPÉmï UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ¸ÀgÀ¢ ¸Á°£À°è ¤AvÀÄ nPÉmï ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉƼÀUÉ gÉ樀 ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÆgÀmÉà ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. E°è MAzÉà MAzÀÄ ¥ÁzÀZÁj ªÉÄîÄgÀ¸ÉÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ mÁæöåPï ªÉÄïÉAiÉÄà zÁlÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É UÀÆqïì gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÝgÉ CzÀgÀ PɼÀUÉ vÀÆj ºÉÆgÀºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ¤¯ÁÝtzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV®è. ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §AiÀÄ®¯Éèà §»zÉð¸ÉUÉ vÉgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¤¯ÁÝtzÀ

EzÀgÀ ªÀÄzsÉå UÀÆqïì gÉÊ®ÄUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ, PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ½ªÉ. ºÉaÑ£À gÉÊ®ÄUÀ¼À MvÀÛqÀ¢AzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ gÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ MAzÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÉÊ®ÄUÀ½UÉ VæÃ£ï ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÉßgÀqÀÄ ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ½ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CvÀåAvÀ QjzÁVzÀÄÝ 10¨ÉÆÃVUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¸Á®ÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÄß F ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ½UÉ vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. PÀÆqÀ¯Éà J®è ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß 25¨ÉÆÃVUÀ½UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃQzÉ.

AiÀÄ®ºÀAPÀ gÉ樀 ¤¯ÁÝtªÀ£ÀÄß £Á®Ì£Éà ¥ÀæªÀÄÄR ¤¯ÁÝtªÀ£ÁßV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀ (¹n ¤¯ÁÝt , AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¤¯ÁÝt, ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀÄ ¤¯ÁÝtzÀ £ÀAvÀgÀ) AiÉÆÃd£É gÀƦ¹ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼Éà PÀ¼É¢ªÉ. “¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18-20 PÉÆÃn gÀÆ. ªÉZÀÑzÀ°è AiÀÄ®ºÀAPÀ dAPÀë£ï C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÆß £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¥Áèmï ¥sÁgÀA C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ” JAzÀÄ gÉʯÉé ¸ÀaªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RUÉð EwÛÃZÉUÀµÉÖà ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀÄ.

¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ wêÀæ ªÀÄÄdÄUÀgÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀAvÁVzÉ..

¸ÀéZÀÒvÉ PÉüÀ¯ÉèÁgÀzÀÄ: ¤¯ÁÝtzÀ ¥Áèmï ¥sÁgÀAUÀ¼ÀÄ ªÀivÀÄÛ gÉʯÉé ºÀ½UÀ¼À°è PÀ¸ÀzÀ gÁ² ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀéZÀÒvÉ §UÉÎ gÉʯÉé C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£À ºÀj¹®è. C¯ÉÆèAzÀÄ E¯ÉÆèAzÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À £À°èUÀ½ªÉ. DzÀgÉ, ¹APï £À°ègÀĪÀ ºÉÆ®¸ÀÄ Qæ«ÄUÀ¼À£ÀÄß

GvÀàwÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ gÉ樀 ºÀvÀÄÛªÀ §zÀ®Ä D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

MvÀÛqÀzÀ dAPÀë£ï:

¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝtªÁzÀgÉ, gÉʯÉé E¯ÁSÉUÉ dAPÀë£ï zÉêÀ£ÀºÀ½î ZÀ£À߸ÀAzÀæ, zÉÆqÀا¼Áî¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ £Á®ÆÌ PÀqÉUÀ½AzÀ®Æ gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

eÉÆÃr ªÀiÁUÀð ¥ÀÆtðUÉƽ¹: AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ ªÀÄzsÉå eÉÆÃr ªÀiÁUÀð PÁªÀÄUÁj JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà DgÀA¨sÀªÁVzÀÝgÀÆ, PÀÄAlÄvÁÛ¸ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀgÉ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ gÉÊ®ÄUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ¨ÉÃUÀ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

¤®èzÀ gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ

¥ÀæªÀÄÄR gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ dAPÀë£ï£À°è ¤®ÄèªÀÅ¢®è. EAvÀºÀ gÉÊ®ÄUÀ¼À°è vÉgÀ¼À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ C£ÀUÀvÀåªÁV ¹n CxÀªÁ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¤¯ÁÝtPÉÌ C£ÀUÀvÀåªÁV ¸ÀÄvÁÛqÀ¨ÉÃQzÉ. ªÀÄÄA¨ÉʤAzÀ zsÀªÀiÁðªÀgÀA ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÀ ‘ªÀÄÄA¨Éå-£ÁUÀgÀPÉÆìįï JPïì¥Éæ¸ï’ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgï CxÀªÁ ¹n ¤¯ÁÝtPÉÌ §gÀzÉ AiÀÄ®ºÀAPÀ¢AzÀ PÉ.Dgï. ¥ÀÄgÀ ªÀiÁUÀðªÁV vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ vÉgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. PÉ.Dgï. ¥ÀÄgÀA£À°è ªÀiÁvÀæ ¤®ÄUÀqÉ EzÀÄÝ, AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤®ÄUÀqÉ PÀ°à¹zÀgÉ ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁ¤PÀgÀÄ E°èAiÉÄà E½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ E°èAzÀ¯Éà ªÀÄÄA¨ÉÊ CxÀªÁ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ vÉgÀ¼À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ, PÉÆAiÀĪÀÄvÀÆÛgÀĤeÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ‘PÀįÁð JPïì¥Éæ¸ï’, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĤeÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ‘gÁdzsÁ¤ JPïì¥Éæ¸ï’ ºÁUÀÆ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ-¹PÀAzÁæ¨Ázï ‘UÀjèï gÀxï JPïì¥Éæ¸ï’ gÉÊ®ÄUÀ½UÉ AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°èAiÀÄÆ ¤®ÄUÀqÉ PÀ°à¸ÀĪÀAvÉ F ¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ MvÁÛAiÀÄ«zÀÝgÀÆ gÀå¯Éé E¯ÁSÉ Q«UÉÆqÀÄwÛ®è.

©.JA.n.¹ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹ AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆå JPïìmÉ£Àë£ï (J£ïEJ¸ï) §¸ï ¤¯ÁÝtPÀÆÌ gÉ樀 ¤¯ÁÝtPÀÆÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀ«zÉ. AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝtPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£Á gÀå®ÄUÀ½AzÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EvÀgÉ CzsÀð ¨sÁUÀUÀ½UÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ®UÉÃeï UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ CzsÀð Q.«ÄÃ. £ÀqÉAiÀįÉèÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ, DmÉÆ, mÁåQìAiÀĪÀgÀÄ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤¯ÁÝtPÉÌ CUÀvÀå §¸ï ªÀiÁUÀð gÀa¹ ©JAn¹ §¸ï ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ E°è£À d£ÀgÀ MvÁÛAiÀÄ.

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 PÁªÉÇåÃ¥Á¸À£ÉAiÀÄÄ GvÀÛªÀÄ DvÀä ¸ÀA¸ÁÌgÀ -r«f


¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

February 01 to 08, 2014

¥ÉÆÃ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ

eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ

FUÁUÀ¯Éà ºÉýgÀĪÀAvÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ §A¢ü¹zÀ 24 UÀAmÉUÀAiÉƼÀUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀAqÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¸ÀA»vÉ PÀ®A 57gÀ£ÀéAiÀÄ 24 UÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀĪÁUÀ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢üvÀ eÁUÀ¢AzÀ PÉÆÃmïðUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¨Áj ¨ÉAUÀÀ¼ÀÆj£À°è PÉøï MAzÀgÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è §A¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄA§¬Ä¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢üvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÀzÉÆAiÀÄå¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀjUÉ 24UÀAmÉUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁ® ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ §A¢üvÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ªÀiÁr, D £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ §A¢üvÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉvÀgÀ§ºÀÄzÀÄ. zÀAqÀ ¥ÀæQæAiÀiÁ ¸ÀA»vÉ C£ÀéAiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁzÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß 15¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀî®Ä DzÉñÀ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è DzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹ DvÀ£À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ C£ÀéAiÀÄ §A¢üvÀ ªÀåQÛUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ §A¢ü¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ w½¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É §A¢üvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀQîgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä EµÀÖ¥ÀlÖgÉ CzÀPÉÌ ¥ÉưøÀgÀÄ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. FUÁUÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ §A¢üvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁåf¸ÉÖçÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À ¨ÉÃPÁV®è¢zÀÝgÉ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ ©lÄÖ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÉưøÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀzÉà EzÀÝgÉ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄvÁÛgÉ.

eÁ«ÄãÀÄ JAzÀgÉãÀÄ K£ÀÄ?

eÁ«ÄãÀÄ JAzÀgÉ ¥ÉưøÀjAzÀ §A¢üvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ©qÀÄUÀqÉ

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. F C¢üPÁgÀzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ vÀªÀÄä «ªÉÃZÀ£É G¥ÀAiÉÆÃV¹ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÁzÀ ªÀåQÛ ©qÀÄUÀqÉUÉ CºÀð£Éà E®èªÉà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

ºÉÆAzÀ®Ä ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ C£ÀĪÀÄw. FUÁUÀ¯Éà w½¹zÀAvÉ Qæ«Ä£À¯ï C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ «zsÀ EzÉ. CªÀÅ eÁ«Ää£À ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀzÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀåQÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀĪÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ CgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛzÀÝgÉ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ vÁªÉà ©qÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀ£ÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ CgÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛzÀÝgÉ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀvÀæ §gɹPÉÆA¸ÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁgÀzÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À®Æè PÉ®ªÀÅ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ, G½zÀAvÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄgÀtzÀAqÀ£É CxÀªÁ fêÁªÀ¢ü ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥À ºÉÆwÛzÀÝgÉ CAvÀºÀªÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ ©qÀzÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹©qÀÄvÁÛgÉ. 16ªÀµÀðzÉƼÀV£À ¨Á®PÀ, ªÀÄ»¼É, CxÀªÁ wêÀæ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÁgÀtªÁV £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀ±ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀåQÛ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ DzsÁgÀUÀ¼ÀÄ E®è J¤¹zÀgÉ, CªÀ£À£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ§ºÀÄzÀÄ.

zÀAqÀ

Follow us:

¥ÀæQæAiÀiÁ

¥ÉưøÀgÀÄ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀĪÁUÀ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gɹPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ªÀÄÄZÀѽPÉUÉ “¨ÉÃ¯ï ¨ÁAqï” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ°è §A¢üvÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ PÉýzÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ£É. PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É ¥ÉưøÀjUÉ C£À¸ÀÄvÀÛzÉ, §A¢üvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛ PÉêÀ® ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, ©qÀÄUÀqÉ £ÀAvÀgÀ ¥ÉưøÀgÀ PÀtÄÚvÀ¦à¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É, CAvÀºÀªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ JAzÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ D ªÀåQÛAiÀÄ eÁ«ÄäUÉ ¨ÉA§®ªÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀÆjn ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ 3£Éà ªÀåQÛ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä vÁ£ÀÄ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀAvÀºÀ ªÀåQÛ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ±ÀÆjn ¤ÃrzÀAvÀºÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä PÉüÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆAzÀĪÁUÀ®Æ ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EzÉà ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è §A¢üvÀ£ÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀ®£À ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸À¨ÁgÀzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. DzÀÝjAzÀ¯Éà ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §A¢üvÀgÁzÀ ±ÉÃPÀqÁ 98gÀµÀÄÖ d£À eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ§gÀÄvÁÛgÉ. CAzÀ ºÁUÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¨ÉÃPÁzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÀt ¤ÃqÀ¨ÉÃV®è. ¯ÁAiÀÄgï ¦üà ºÉÆgÀvÁV! ¸ÀAUÀæºÀ: UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï, IPS ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ..........

¸ÀA»vÉ

www.facebook.com/newsaround1

5

¤ÃªÀÅ DzsÁgï £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹¢ÝÃgÁ? E®è¢zÀÝ°è, PÀÆqÀ¯Éà ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ DzsÁgï £ÉÆÃAzÀt PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À®ègÀĪÀ DzsÁgï PÉÃAzÀæUÀ¼À «ªÀgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ: ©©JA¦ PÀbÉÃj,Dgï n.M PÀbÉÃj »A¨sÁUÀ,AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆåmË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 064 AiÀÄ®ºÀAPÀ: PÁ«ð qÁmÁ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ¸À«Ãð¸ï °«ÄmÉqï, #716, 1£Éà ªÀĺÀr, 1£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ , 4£Éà ºÀAvÀ, DPÁ±ÀªÁt gÀ¸ÉÛ, AiÀÄ®ºÀAPÀ £ÀÆåmË£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560064

²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ (Dgï.n.E.) ¥sɧæªÀj 26PÉÌ CAwªÀÄ ¥ÀnÖ ©qÀÄUÀqÉ AiÀÄ®ºÀAPÀ : ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ PÉÆÃj Cfð ¸À°è¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 08-02-2014 PÀqÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁVzÀÄÝ, F ¢£ÁAPÀzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 08-02-2014gÀ £ÀAvÀgÀ «ÄøÀ¯ÁwªÁgÀÄ JµÉÖµÀÄÖ CfðUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß «AUÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀPÁðj ¤AiÀĪÀÄzÀ C£ÀéAiÀÄ MlÄÖ 25% ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀÄ°è ¥Àj²µÀÖ eÁw(J¸ï.¹.)UÉ 7.5%, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ(J¸ï.n.)PÉÌ 1.5%, G½zÀ J¯Áè eÁwUÀ½UÉ ¸ÉÃj 16% JAzÀÄ «AUÀr¸À¯ÁVzÉ. Cfð ¹éÃPÀj¹zÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀ ªÀUÀðUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À CfðUÀ¼ÀÄ «ÄøÀ°lÖ ¹ÃlÄUÀ½VAvÀ C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §A¢ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, CAvÀºÀ ªÀUÀðUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ¯Álj ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ jÃwAiÀÄ°è DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G½zÀAvÉ ¤UÀ¢vÀ ¹ÃlÄUÀ¼À C£ÀéAiÀÄ CfðUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¯Álj ¥ÀzÀÝw C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ C¨sÀåyðUÀ¼À DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¹ ¥sɧæªÀj 26PÉÌ CAwªÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉUÉ ºÉZÀÄÑ DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀåªÀwðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÉà £ÉÃgÀªÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ-4gÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÁÝgÉ.

CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÁV ¥ÀÄlÖ±ÁªÀiÁZÁj DAiÉÄÌ AiÀÄ®ºÀAPÀ : CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛUÉ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÁV ªÀiÁgÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå ¥ÀÄlÖ±ÁªÀÄZÁj DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. MlÄÖ 17 ¸ÀzÀ¸À姮«zÀÝ CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ°è ¥ÀÄlÖ±ÁªÀiÁZÁj 9 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. 8 PÁAUÉæ¸ï, 8 ©eɦ, 1 eÉrJ¸ï ¨ÉA§°vÀ C¨sÀåyðUÀ½zÀÝ CgÀPÉgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ°è eÉrJ¸ï ¨ÉA§°vÀ ¸ÀzÀ¸Àå£À ¨ÉA§® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ MlÄÖ 9 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀÄlÖ±ÁªÀiÁZÁj CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀgÀÄ. ¥ÀÄlÖ±ÁªÀiÁZÁj ªÀÄÆ®vÀB PÁAUÉæ¸ï ¨ÉA§°vÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ ¨Áj PÉêÀ® 1 ªÀÄvÀzÀ CAvÀgÀzÀ°è ©eɦ ¨ÉA§°vÀ ¸À«vÁ £ÁUÀgÁeïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ E¢ÃUÀ ¥ÀÄlÖ±ÁªÀiÁZÁj G½zÀ ªÀÄÄA¢£À CªÀ¢üUÉ CzsÀåPÀëgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëjUÉ £ÉgÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, AiÀÄ®ºÀAPÀ PÉëÃvÀæ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄÄRAqÀ JA.J£ï.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ, Pɦ¹¹ ¸ÀzÀ¸Àå ZÉÆPÀÌ£ÀºÀ½î ªÉAPÀmÉñï, ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ PÁPÉÆüÀÄ ®PÀÌ¥Àà, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ªÀiÁf CzsÀåPÀë ²æäªÁ¸ï, AiÀÄ®ºÀAPÀ PÉëÃvÀæ AiÀÄĪÀ PÁAUÉæ¸ï G¥ÁzsÀåPÀë gÀªÉÄÃ±ï ¸ÉÃjzÀAvÉ E¤ßvÀgÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Follow us:

www.facebook.com/newsaround1

QÃwð §AzÁUÀ £É£À¦£À ±ÀQÛ C½AiÀÄÄvÀÛzÉ -ºÉ¤æªÁqïð ¨ÉÃZÀgï


¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀÀ / Locality Information

6

February 01 to 08, 2014

‘GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀ’ gÉ樀 UÁ° PÁSÁð£É 25£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ AiÀÄ®ºÀAPÀ : ‘GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀ’ gÉ樀 UÁ° PÁSÁð£É, AiÀÄ®ºÀAPÀ EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è 25£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-01-2014gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀzÀAzÀÄ gÉ樀 UÁ° PÁSÁð£ÉAiÀÄ £ËPÀgÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÉÃAzÀæzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¨É½UÉÎ 8-30PÉÌ ¨É樀 §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV §¼ÀUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÁV gÀAUÉÆð, ¸ÀAVÃvÀ RÄað, ªÉĺÀA¢ ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ²æêÀÄw EAzÀĪÀÄw §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ PÁèvï ¸ÉAlgï EªÀgÀÄ F ¸ÀàzsÉðUÀ¼À §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß SÁåvÀ ZÀ®£À avÀæ £Àl, ¤zÉÃð±ÀPÀ ºÁUÀÆ ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ¥À®èQÌ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß gÉʯÉé C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ C±ÉÆÃPï ºÀA¢UÉÆüïgÀªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgï zÉÆqÀتÀĤ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀgÀ PÉëêÀiÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAWÀ,

dAn PÁAiÀÄðzÀ²ð ©.f.¥Ánïï, ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á¨ÉÆÃf, ReÁAa ¥ÀæPÁ±ï ºÁ¢ªÀĤ, G¥À ReÁAa gÁeÉÃAzÀæ ºÀA¢UÉÆüï, ¸ÀºÀReÁAa £ÀÆgïCºÀªÀÄzï vÉÆÃlzÀ, ¸ÀAWÀl£Á PÁAiÀÄðzÀ²ð f.©.dAUÀªÀıÉnÖ, ¸ÀAWÀzÀ EvÀgÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ r.©.¥Ánïï, ªÀĺÁzÉêÀ L.ªÉÄAqÀUÀÄ¢è, ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ CPÁðZÁj, PÉ.²æäªÁ¸À, zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ¸ÀĨsÁµïZÀAzÀæ G. ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀAWÀzÀ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. gÁeÁf£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀßUÀ°zÀ SÁåvÀ UÁAiÀÄPÀ AiÀıÀªÀAvÀ ºÀ½Ã§ArAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹ ªÀiË£ÁZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CUÀ°zÀ UÁAiÀÄPÀ¤UÉ ±ÀæzÁÞAd° C¦ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CAUÀªÁV ¸ÀAWÀzÀ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½AzÀ ««zsÀ «£ÉÆÃzÁªÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CAUÀªÁV ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨ÉAUÉÃj ºÁUÀÆ PÀ¯ÁvÀAqÀ, ²gÀÆgÀÄ, PÀÄAzÀUÉÆüï vÁ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè EªÀgÀ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀézÀ°è “PÀvÀÈð ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ ²gÀºÀnÖ ¥sÀQÃgÉñÀégÀ ªÀĺÁvÉä” JA§ £ÁlPÁ©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, £ÁlPÀ vÀÄA¨Á gÀ¸ÀªÀvÁÛV ªÀÄÆr §AvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀt zsÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVvÀÄÛ, F »£É߯ÉAiÀÄ°è CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÉñÀ¨sÀƵÀtPÁÌV §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CvÀÄåvÀÛªÀĪÁV ªÀÄÆr §AzÀ F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ CwyUÀ¼ÀÄ gÀÄaPÀgÀªÁzÀ HlªÀ£ÀÄß ¸À«zÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ DAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀvÀÄA© ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ. F ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ J¯ï.f.ºÀÄgÀ½, G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ JA.«.¨sÁ«, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð JA.JA.UÀÄjPÁgï,

¸ÀAWÀzÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£É

GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀªÀÅ d£ÀªÀj 23,1989gÀAzÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁV, EzÀĪÀgÉUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ DZÁgÀ, «ZÁgÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ªÉõÀ¨sÀƵÀt, ºÀ§â ºÀj¢£ÀUÀ¼ÀÄ, (¸ÀAPÁæAw, gÀAUÀ ¥ÀAZÀ«Ä, £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä, ºÁUÀÆ §¤ß ºÀ§â(zÀ¸ÀgÁ) »ÃUÉ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸À®Ä ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ ªÉʲµÀÖvÉ, PÀ¯É, £ÁlPÀ, ¸ÀAVÃvÀ, ²PÀët, QæÃqÉ ºÁUÀÆ PÀȶ EvÀgÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸À°è¹gÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CAvÀºÀªÀgÀ°è ¥Àæw¨sÁ¤évÀgɤ¹zÀªÀjUÉ ¸À£Á䤸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¸ÀAWÀnvÀªÁV vÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÉ.

PÀtÂÚÃgÀ PÀxÉ ºÉüÀĪÀ PÁ¯Á¥Á¤ ¤®è®Ä ºÉÆwÛ®èzÀAvÉ J¯Éè°èAiÀÄÆ ¸ÀzÁPÁ®ªÀÇ C¯ÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ £ÀlÖ£ÀqÀÄªÉ ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è 7 PÀPÉëUÀ¼À°è PÀlÖ¯ÁVzÀÝ ¸É®Äå¯Ágï §A¢üSÁ£ÉUÉ CA¢zÀÝ ºÉ¸ÀgÀÄ “PÁ¯Á¥Á¤”. 222 PÉÆÃuÉUÀ½zÀÝ E°è 600PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÉãÁ¤UÀ¼ÀÄ PÀtÂÚÃgÁVzÁÝgÉ.

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞ. C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄ£ÉÆìÄZÉÒAiÀÄAvÉ bÀr KlÄUÀ¼ÀÄ, PÁzÀ ªÀÄgÀ½£À°è ¨ÉvÀÛ¯É ªÉÄÊ£À GeÁÓl. EªÀÅ ¸ËªÀÄå ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ²PÉëUÀ¼É¤¹zÀÝgÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ £À½PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ±Áé¸ÀPÉÆñÀUÀ½UÉ ©¹ ºÁ®£ÀÄß ºÀÄAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ wêÀæ gÀÆ¥ÀzÀ ²PÉëAiÀiÁVvÀÄÛ.

PÁ®Ä ZÁa ªÀÄ®UÀĪÀÅ¢gÀ° vÀ¯É JwÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Æ DUÀzÀ PÉÆÃuÉUÀ¼À°è «ÄtÄPÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ©ÃgÀĪÀ UÀªÁQëUÀ½ªÉ. PÀtÄÚ vÉgÉ¢gÀĪÁUÀ¯É¯Áè C°èzÀݪÀjUÉ PÁtÄwÛzÀÝzÀÄÝ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁvÀæ. £ÉwÛ PÀÄ¢¸ÀĪÀ ©¹°£À°è ©ænõï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆmÁÖUÀ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¢£ÀPÉÌ 18 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ªÀÄgÀzÀ ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ PÀvÀÛj¹ ¸ÁV¸À¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ¸ÉãÁ¤UÀ½UÉ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÉÆqÀ£É

EAvÀºÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è dįÉÊ 4, 1911jAzÀ 1924gÀªÀgÉUÀÆ §A¢üAiÀiÁVzÀÝzÀÄÝ «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgï. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉUÁgï SÁ£ï£ÉÆqÀ£É ¤PÀl ¸ÉßúÀ ¨É¼É¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ C¯Éèà ºÀwÛgÀzÀ ªÉÊ¥Àgï ¢éÃ¥ÀzÀ°è ¸ÉUÁgï SÁ£ï£À£ÀÄß £ÉÃtÂUÉÃj¹zÀÝ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ PÀAqÀ ¸ÁªÀPÀðgï ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ CAvÀªÀÄÄðTAiÀiÁVzÀÄÝ. 1913gÀ°è PÁ¯Á¥Á¤UÉ ¨sÉÃn¬ÄvÀÛ ªÀĺÁvÀä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀPÀðgï

PÉýzÀ MAzÉà ªÀiÁvÀÄ “E°è£À §A¢üUÀ½UÉ CPÀëgÀ PÀ°¹PÉÆqÀ®Ä C £ À Ä ª À Å ªÀiÁr¹PÉÆr”. C A v À Æ C£ÀĪÀÄw ¹QÌvÀÄÛ. ¸ÁªÀPÀðgï eÉ Æ vÉ V zÀ Ý ªÀ g À £ À Ä ß ¸ÁPÀëgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, FUÀ dUÀwÛ£À 17 ¨sÁµÉUÀ½UÉ ¨sÁµÁAvÀgÀUÉÆArgÀĪÀ PÁ¯Á¥Á¤” J£ÀÄߪÀ PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÆß gÀa¹zÀÄÝ E°è£À PÉÆÃuÉAiÀįÉèÃ. PÀ«, £ÁlPÀPÁgÀ, «ªÀıÀðPÀ, aAvÀPÀ JAzɯÁè ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÁªÀPÀðgï EAVèµï PÀ°vÀÄ “Transportation of my Life” J£ÀÄߪÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ

eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉ ºÉtÂÚ£À d£ÀĪÀiÁPÉ ºÉtÂÚ£À d£ÀĪÀiÁPÉ CtßvÀªÀÄägÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¨É£ÀÄß PÀlÄÖªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÉƼÀUÉ | ¨É£ÀÄß PÀlÄÖªÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÉƼÀUÉ ¸Á«gÀ ºÉÆ£ÀÄß PÀlÄÖªÀgÀÄ GrAiÉƼÀUÉ || J£ÀUÉ AiÀiÁj®èAvÀ ªÀÄ£ÀzÁUÀ ªÀÄgÀÄVzÀgÀÄ ¥ÀgÀ£ÁqÀ¯ÉƧ⠥Àæw¸ÀÆAiÀÄð | £À£ÀßtÚ ©¢UÉ ZÀAzÁæªÀÄ G¢AiÀiÁzÀ|| ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀ® £É£ÉzÁgÉ WÀªÉÄäAzÀÄ £É£ÀzÀAUÉ §AzÀ £À£Àß CtÚ | ¨Á¼ÉAiÀÄ UÉÆ£ÉAiÀiÁíAUÉ vÉÆüÀ wgÀĪÀÇvÀ || ¸ÀgÀzÁgÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄjzÁªÀÅ ªÀÄ°èUÉ zÉÆgÉ £À£Àß vÀªÀÄä §gÀĪÁUÀ| AiÀiÁ®QÌ UÉÆ£É ¨ÁV ºÁ® ¸ÀÄjzÁªÉÇ || CtÚ §gÀÄvÁ£ÀAvÀ CAUÀ¼ÀPÉ PÉÊPÉÆlÄÖ gÀ£Àß §ZÀÑ°UÉ ªÀÄuÉ ºÁQ | PÉüÉãÀÄ vÀtÚVºÀgÀtÚ vÀªÀgÀªÀgÀÄ ||

FUN AROUND

Are you telling me or Are you asking me permission?

¸ÀÆZÀ£É - Note F CAPÀtzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¥Àæw¨sÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ avÀæ, PÀxÉ, PÀ«vÉ, ZÀÄlÄPÀÄ ºÁUÀÆ EvÁå¢ CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ E-ªÉÄïï PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.

PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁµÁAvÀgÀUÉƽ¹zÀÄÝ F eÉð£À°èzÁÝUÀ¯ÉÃ. ®AqÀ£ï¤AzÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÁp ¥ÁQëPÀPÉÌ CAqÀªÀiÁ¤£À eÉð¤AzÀ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ KPÉÊPÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgï.

«zÁåyð ¯ÉÃR£À, ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀÄÆ®PÀ

-¸ÀA. Students can send their articles to us either by post or e-mail, articles could be anything pertaining cartoons, pictures, poems, tiny stories, environment, jokes and Questionnaires etc., to show your concealed talent to the world which might inspire to others also. -Editor

Follow us:

www.facebook.com/newsaround1

PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà zÀÄBRUÀ¼À°è zÀÄBR -µÉÃPïì ¦AiÀÄgï


DgÉÆÃUÀå / Health

February 01 to 08, 2014

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄUÀ¼ÀÄ

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä £Àn -UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ. ¥Á°ðªÉÄAn£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÉÆzÀ® gÁdPÁgÀt eÉ.ºÉZï.¥ÀmÉïï.

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÀiÁzÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀ -ºÉZï.r.zÉêÉÃUËqÀ. PÀ£ÁðlPÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® gÁdPÁgÀt - J¸ï.¤d°AUÀ¥Àà. UÀÄ©â «ÃgÀtÚ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀ -qÁ|| gÁeïPÀĪÀiÁgï. PÉAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÀ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßrUÀ -«Ã. PÀÈ.UÉÆÃPÁPï. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ºÁ¸Àå ¯ÉÃRQr.¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä.

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÀætAiÀÄ PÁªÀå£ÁUÀªÀªÀÄð£À PÀ£ÁðlPÀ PÁzÀA§j PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÉÆlÖ C£ÀĪÁzÀUÉÆAqÀ £ÁlPÀ -MxɯÉÆ

ªÉÆzÀ®Ä µÉÃPïì¦AiÀÄgï

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀ-EAVèÃµï ¤WÀAn£À gÀZÀ£ÉPÁgÀ -eÉ.J¥sï.Qmɯï. ¥ÉÆÃZÀðVøÀgÀ£ÀÄß ºÉzÀj¹zÀ ªÉÆzÀ® PÀ£ÀßqÀw -gÁt C§âPÀÌzÉë. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ® ªÁåPÀgÀt UÀæAxÀ -±À§ÝªÀÄtÂzÀ¥Àðt.

ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® PÉA¥ÀÄ£ÁgÁAiÀÄt£À ªÀÄAdƵÀ

UÀzÀåPÀÈwªÀÄÄzÁæ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀĤÃvÀ(Sonnet) ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ -JA. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀtÚPÀxÉ §gÉzÀªÀgÀÄ -¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñÀgÁAiÀÄgÀÄ.

7

PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥ÀæªÀÄÄR WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ 1. 1963 - PÀ£ÀßqÀ gÁdå¨sÁµÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ eÁj. 2. 1968 - vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ.

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð-r. J¯ï.£ÀgÀ¹AºÁZÁgï. ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ¥ÉæêÀÄ VÃvÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À -ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄ°èUÉ. CAvÀgïeÁ®zÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÉÆzÀ®Ä §¼ÀPÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ -1996gÀ°è.

3. 1970 - G¥À«¨sÁUÀ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ. 4. 1972 - f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ. 5. 1974 - ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ

«zÉå PÀ°¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ zÁj¢Ã¥À : ±Á¸ÀPÀ «±Àé£Áxï

AiÀÄ®ºÀAPÀ : UÀÄgÀÄUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ¯Éà EAzÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÁVzÁÝgÉ, G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÁÝgÉ, ªÀåQÛAiÉƧâ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÝgÉ CzÀÄ «zÉå PÀ°¹zÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀȥɬÄAzÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ ±Á¸ÀPÀ J¸ï.Dgï. «±Àé£Áxï w½¹zÀgÀÄ. E°è£À ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃf£À ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ C©ü£ÀAzÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ “¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ-4gÀ°è §gÀĪÀ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ «zÁå¨sÁå¸À ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 80% jAzÀ 90% ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁVzÉ.

FV£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á «gÀ¼ÀªÁVzÉ. CzÀgÀ®Æè gÁdåzÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ £À£Àß PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ ±Á¯ÉUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. 201415£Éà ¸Á°£À°è ±ÉÃPÀqÀ 100gÀµÀÄÖ

2014-15£Éà ¸Á°£À°è ±ÉÃPÀqÀ 100gÀµÀÄÖ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀgÀÄ FV¤AzÀ¯Éà ¹zÀÞgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, £À£Àß PÉëÃvÀæzÀ ²PÀëPÀ- ²PÀëQAiÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è -±Á¸ÀPÀ «±Àé£Áxï ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀgÀÄ FV¤AzÀ¯Éà ¹zÀÞgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄuÁvÀäPÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, £À£Àß PÉëÃvÀæzÀ ²PÀëPÀ- ²PÀëQAiÀÄjUÉ

AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JZÀÑjPÉ” ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj ²æäªÁ¸ï ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ “SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ½VAvÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ®Æè PÀrªÉĬĮè, GvÀÛªÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°èAiÉÄÃ. 2012-13£Éà ¸Á°£À°è PÉêÀ® 40 ±Á¯ÉUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À ªÀiÁvÀæ PÀrªÉĬÄvÀÄÛ. G½zÀ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀĪÁVzÉ. CzÉà jÃw F ¸Á°£À°è ±ÉÃPÀqÀ 100gÀµÀÄÖ ¥sÀ°vÁA±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀjUÉ w½¹zÉÝãÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ «zÁå¨sÁå¸À¢AzÀ ªÀAavÀgÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ²PÀët ¸ÁÜ¬Ä ¸À«Äw CzsÀåPÀë PÉ.JA. ªÀiÁgÉÃUËqÀ, ©.Dgï.¹. PÀȵÀÚ¥Àà, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁj f.J¸ï. ¹zÀÝgÁdÄ, E.¹.M.UÀ¼ÁzÀ PÀ¥ÀàtÚ, ªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà, UÉÆëAzÀAiÀÄå, ºÁUÀÆ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯É ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ C©ü£ÀAzÀ£Á ¥ÀvÀæ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ. 6. 1978 - ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ . 7. 1979 - ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀ£ÀßqÀ eÁjUÉ DzÉñÀ. 8. 1980 - UÉÆÃPÁPï DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£É. 9. 1983 - PÀ£ÀßqÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÁ ¸À«Äw gÀZÀ£É. 10. 1983 - ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ. 11. 1984 - UÀr ¸À®ºÁ ¸À«Äw gÀZÀ£É. 12. 1984 - ¸ÀgÉÆÃf¤ ªÀÄ»¶ ¸À«Äw gÀZÀ£É. 13. 1985 - £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ DzÉñÀ. 14. 1992 - PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ gÀZÀ£É. 15. 1993 - PÀ£ÀßqÀ eÁUÀÈw ªÀµÁðZÀgÀuÉ.

Having a Best Friend

A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand “Today my best friend slapped me in the face”. They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone “Today my best friend saved my life”. The friend who had slapped and saved his best friend asked him, “After I hurt you, you wrote in the sand and now, you write on a stone, why?” The other friend replied “When someone hurts us we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it.” Moral: Do not value the things you have in your life. But value who you have in your life.

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 PÀtÄÚUÀ¼À §zÀ¯ÁV ºÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà vÁ¼Éä -£ÉÆÃmïì


¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀÀ / Locality Information

8

For The Basket Ball Fans Match At Sahakarnagar

February 01 to 08, 2014

WAIT FOR THE BROWN NUMBER PLATED AUTOS AROUND US The traffic police have come up with a colourful idea to rein in autorickshaws being plied illegally. Each auto-driver will be given an alphanumeric code depending on the area in which he/she operates. The code is to be printed on a colour-coded number plate and displayed in the front and rear of the vehicle. There would be seven colour codes representing each traffic sub-division in the city. The new scheme, titled “Bangalore City Saptavarna Suraksha Sugama Sanchara”, will help identify autos plying in the city illegally as the alphanumeric code and special number plate is to be provided after verification of each vehicle’s documents, a police officer said.

“Life is like a Basket Ball it just keeps jumping up and down”. We learn to win some and loose few. This is the lesson our teams learnt at the matches. Sahakarnagar Basketball Club organized the 2nd State level Basketball flood light tournament from 22nd Jan- 26th Jan 4:00 pm - 10pm at the Sahakarnagar Basketball Court. Shri Krishna Byre Gowda, Minister and MLA and Smt Indira, Deputy Mayor, BBMP, inaugurated the tournament. The court filled with basketball enthusiast both young and old. Many of them brought with them their dinner and snack packets to enjoy the live game and even cheer the players. The participants were

Mounts Club, Beagles, Mysore team, Mandya Team etc. Sashi, a supporter of the team felt, “ This is an excellent manner to promote the game. This is how our children shall be able to relate to sports. We must conduct many more games like this each year”. A newly built changing room was also inaugurated for the players to use. The entire crowd supported and encouraged the players and they were extremely happy with their performances. We from NEWS AROUND congratulate the winning team for their efforts and accomplishments.

The city has about 1.3 lakh autorickshaws. There have been several complaints against drivers alleging harassment, refusal to ply, demanding excess fare, taking longer routes and rude behaviour. Police find it difficult to track the driver concerned if complainants do not note down the registration number of the auto. In many cases, when a vehicle is sold ownership details of the autorickshaw is not updated in the Regional Transport Office concerned. Additional Commissioner (Traffic) B Dayanand said, “The proposal has been approved by the authorities concerned. It will be implemented soon.”

Events:

Narsipura Lake gets cleaned up Cleanliness Drive from ‘Namma Vidyaranyapura Residents’. This Republic day witnessed service conscious residents of Vidyaranyapura congregate at the Narsipura Lake to kick started the program. Around 25 to 30 residents participated in the phase 1 of the cleanliness drive which was focused on identifying plastic, rubber, paper and cloth wastes. The program started at 7:30 AM and concluded at 10 AM. The outcome was a huge pile of waste close to 100

Kgs, which was unearthed from the lake. In the pro-

cess the residents were also spreading awareness to the apartment dwellers in the periphery of the lake, not to dispose waste into the

Those who want to get Election ID’s cards for masses such as colleges, RWA’s, network groups, etc, may contact Smt Madhuri Subbarao at 8867700133. Election ID registration initiative by B.PAC.

lake area. The effort of the residents was much appreciated by the corporator Smt Nalini Sreenivas. The trash is available for display at the park entrance, which the corporator promised to follow up with the bureaucrats as to why they are not driving cleanliness in the lakes. For the residents who were involved in the cleansing activity it was a rewarding experience to soil their hands for a cause. Truly! What a

Art by Karthik K khasnis, 8th std, Mother Teresa School- Gulbarga

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 PÁ® J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÀ®è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæªÁºÀ -µÉÃPïì ¦AiÀÄgï


February 01 to 08, 2014

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

TATA Nagar all set for Urban Horticulture

Hon’ble Minister for Agriculture and MLA Shri Krishna Byre Gowda and Smt Meenakshi Sheshadri inaugurated “Greenary” organized by Tata Nagar Residential Welfare Association in association with the Horticulture Department on the 26th of January to commemorate the 65th year of Republic Day celebration.

Smt Meenakshi Sheshadri, also distributed some saplings to the residents. The flag was hoisted by Prof. Chakravarthy, Dept of Inorganic Physical Chemistry, IISc. Fourteen children from “Creative Child” of age group 2-5 years were present to entertain the crowd with their innocent acts. About 160 plus residents were present during the occasion. Other neighboring residents also were invited to get the best of the occasion organized, residents from Kodigehalli, Bommmasandra, Bhadrappa Layout, Devi Nagar were also present. Mr M G Narayan, President of Tata Nagar Welfare Association, points out, “ Tata Nagar has had some rough days in

the past, before the term of Shri Krishna Byre Gowda, we had an instinct telling us that he is a very able MLA and Minister. We approached his wife, who is also a very proactive being, to make our area greener, when she give us all the necessary support to make this program a success”. He continues, “The program began by 3:30 pm with some brief talks by the Horticulture Department and they distributed about 120 kits for Urban Gardening or Horticulture to the residents, which comprises of manure, seeds, a garden tray, some organic pesticide and a spade to involve themselves in growing some plants at our own residences.

HiFi to Bangalore for WIFi

9

Tagore’s Academy

®

Coaching for Competitive Exams

Coaching for RAILWAY EXAMS (RRB) STAFF SELECTION COMMISSION (SSC) DEFENCE & BANK EXAMS (IBPS) NEW BATCHES STARTS FROM 03.02.2014

RRB Vacancies -26567 -40000 (including backlog) SSC approx.

SSC

Closing date for Receipt of application - 14.02.2014

Exam Date 27.04.2014

RRB

Closing date for Receipt of application -17.02.2014

Exam Date 15.06.2014

Week Days & Week End Batches available

For More Details Call: 9448856235. # 1461/4, 4th Floor, 1st Cross, 1st Main, Behind Post Office, Nehru Nagar, Yelahanka Old Town, Bangalore-560 064. Mob:94488 56235. e-mail: tagoresacademy@gmail.com

D¹Û ªÀiÁgÁl CPÀæªÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂ; C¢üPÁj CªÀiÁ£ÀwUÉ PÀæªÀÄ

The Karnataka government on Friday launched free Wi-Fi connectivity in six commercial hotspots in Bangalore. This is said to be the first free, public Wi-Fi service of its kind in India. Some airports and confined retail spaces offer free WiFi. The service will be extended to 10-15 more locations over the next few months.

veillance, and parking management. Cameras have already been installed at Wi-Fi hotspots, and you can view the traffic conditions on those roads. There are plans to install sensors on roadsides, which will then help people to use mobile devices to know where parking is available.

At these six spots, one can access In Public Wi-Fi will enable you to access ternet at a speed of up to 512kbps and the the internet on your mobile devices even usage will be limited to three hours per when you are on the road. You then do not day or up to 50MB data. need a 2G or 3G connection. Users facing difficulty in accessing the Many applications can be built using service can call the 24-hour toll-free numfree public Wi-Fi. Bangalore is looking ber: 1800 123 9636. at using it for high-definition traffic sur-

«zsÁ£À¸À¨sÉ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ D¹Û CxÀªÁ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ »rAiÀÄÄvÉÛêÉ. G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁ jAiÀĪÀgÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀaªÀ ²æäªÁ¸ï ¥Àæ¸Ázï w½¹zÁÝgÉ. PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ¤«Äð¹gÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÁàV UÀ滹 G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ CPÀæªÀÄPÉÌ JqÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ JAzÀÄ ±Á¸ÀPÀ J¸ï. Dgï. «±Àé£Áxï «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ°è ±ÀÆ£ÀåªÉüÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÀgÀÄ. EzÀPÉÌ GvÀÛj¹zÀ ¸ÀaªÀ ²æäªÁ¸À¥Àæ¸Ázï , F PÀÆqÀ¯Éà PÀAzÁAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ »rAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. E - ¸ÀévÀÄÛ SÁvÁ E®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà D¹ÛAiÀÄ£ÀÆß £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁqÀĪÀAw®è. FªÀgÉUÉ EAvÀºÀ £ÉÆÃAzÀtÂ

ªÀiÁrgÀĪÀ G¥À £É Æ ÃAzÀ u Á¢ü P ÁjUÀ¼À ªÉÄÃ®Æ PÀæªÀÄ dgÀ Ä V¸À ¯ ÁUÀ Ä vÀ Û z É JAzÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀgÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀÄ®ºÀAPÀ, ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ , zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ, ªÀiÁzÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, ºÉ¨Áâ¼À, ¦Ãtå. ªÀĺÁ®Qëöä §qÁªÀuÉ , ¸ÀºÀPÁgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è E-¸ÀévÀÄÛ SÁvÁ E®èzÉ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ CPÀæªÀÄ JAzÀÄ J¸ï. Dgï . «±Àé£Áxï £ÀÄrzÀgÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ JAzÀÄ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ J¸ï. ªÀÄĤgÁdÄ, JA.PÀȵÀÚ¥Àà PÀÆqÀ zÀ¤UÀÆr¹zÀgÀÄ. EzÀPÉÌ ¸ÀaªÀ E-¸ÀévÀÄÛ E®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà D¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrPÉƼÀî¢gÀ®Ä DzÉò¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ.

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 zÀÄqÀÄØ JAzÀgÉ zÀÄrzÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ -£Á.PÀ¸ÀÆÛj


¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

10

February 01 to 08, 2014

WORLD CANCER DAY

Issued in Public Interest by Aveksha Hospital, MS Palya.

What is World Cancer Day?

tunity to raise the profile of cancer in peo-

World Cancer Day is a unique day in the year when the world can unite under a single theme to highlight the on-going fight against cancer. It takes place every year on 4 February. World Cancer Day aims to save millions of preventable deaths each year by raising cancer awareness in the general public and pressing all governments to take action against the disease. Why World Cancer Day is so important Put simply, because the global cancer epidemic is huge and is set to rise. In 2012, 8.2 million people died from cancer worldwide, out of which, 4 million people died prematurely (aged 30 to 69 years). If urgent action is not taken to raise awareness about the disease and, globally, we do not implement strategies to address cancer, then by 2025, this is projected to increase to an alarming 6 million premature cancer deaths per year.

ple’s minds through the media and word of

The provides the following health care services: √ Cancer Early Detection & Screening Camp (this can be conducted in hospital premises or at any other location) √ Talks on Early Detection of Cancer (in various locations) √ Training on self-breast examinations √ Methods of detecting Cancer

Agenda Date

Event

4th February

Free Consultation with Gynaecologist

5th February

Free Consultation with Dentist

6th February

Talk on Cancer Early Detection & Self Examination

7th February

Talk on Cancer Treatments

8th February

Free Consultation with Surgeon

9th February

CANCER SCREENING CAMP

mouth.

As an event for the world cancer day AVEKSHA HOSPITAL at M S Palya, is launching a Cancer Early Detection & Screening Camp – First of its kind in North Bangalore to detect and prevent the incidence of cancer. By creating awareness about Cancer Screening, Aveksha Hospital, aims to detect cancer before the symptoms appear. This may involve blood tests, urine tests, other tests, or medical imaging. The screening procedure include • Visual inspection of Cervix by acetic acid • Visual inspection of Oral Cavity, • Skin for Skin Malignancies, • Inspection of Rectal region for lower GI malignancies • Breast Examination for Breast Cancer • Per rectal examination Those interested may contact the hospital at 080-67590000 to register.

World Cancer Day is the ideal oppor-

5 Simple Ways to Increase Your Intelligence 1. Minimize Television Watching – This is a hard sell. People love vegetating in front

to think that I’d learn more by not exercising and using the time to read a book instead. But I realized that time spent exercising always leads to greater learning because it improves productivity during the time afterwards. Using your body clears your head and creates a wave of energy. Afterwards, you feel invigorated and can concentrate more easily. 3. Read Challenging Books – Many peo-

of the television, myself included more often than I’d like. The problem is watching television doesn’t use your mental capacity OR allow it to recharge. It’s like having the energy sapped out of a muscle without the health benefits of exercise. When you feel like relaxing, try reading a book instead. If you’re too tired, listen to some music. When you’re with your friends or family, leave the tube off and have a conversation. All of these things use your mind more than television and allow you to relax. 2. Exercise – I used

ple like to read popular suspense fiction, but generally these books aren’t mentally stimulating. If you want to improve your thinking and writing ability you should read books that make you focus. Reading a classic novel can change your view of the world and will make you think in more precise, elegant English. Don’t be afraid to look up

a word if you don’t know it, and don’t be afraid of dense passages. Take your time, re-read when necessary, and you’ll soon grow accustomed to the author’s style. Once you get used to reading challenging books, I think you’ll find that you aren’t tempted to go back to page-turners. The challenge of learning new ideas is far more exciting than any tacky suspense-thriller. 4. Early to Bed, Early to Rise – Nothing

makes it harder to concentrate than sleep deprivation. You’ll be most rejuvenated if you go to bed early and don’t sleep more than 8 hours. If you stay up late and compensate by sleeping late, you’ll wake up lethargic and have trouble focusing. In my experience the early morning hours are the most tranquil and productive. Waking up early gives you more productive hours and maximizes your mental acuity all day.

If you have the opportunity, take 10-20 minute naps when you are hit with a wave of drowsiness. Anything longer will make you lethargic, but a short nap will refresh you. 5. Take Time to Reflect – Often our lives get so hectic that we become overwhelmed without even realizing it. It becomes difficult to concentrate because nagging thoughts keep interrupting. Spending some time alone in reflection gives you a chance organize your thoughts and prioritize your responsibilities. Afterwards, you’ll have a better understanding of what’s important and what isn’t. The unimportant stuff won’t bother you anymore and your mind will feel less encumbered. I’m not saying you need to sit on the floor cross-legged and chant ‘ommm’. Anything that allows a bit of prolonged solitude will do. One of my personal favorites is taking a solitary walk. Someone famous said, “All the best ideas occur while walking.” I think he was on to something. Experiment to find

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 We can do anything we want to if we stick to it long enough -Helen Keller


February 01 to 08, 2014

11

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

JAKKUR PLANTATION GETS CLEANED

Classifieds

FUN AROUND

Wanted teachers for X ICSE/CBSE Maths and Science, II PUC/Degree commerce subjects. Call: 99451 83596" Pharmacist with D Pharma / B Pharma & Candidates with Pharmacy experience, PUC / Degree Contact: 9980853124

Seems like Bangaloreans have found a new way to celebrate Republic Day with a Clean up drive was organized by the Jakkur Plantation Road residents and Volunteers of the Krishna Byre Gowda’s office and BBMP, Byatrayanapura Zone, making the 26th January an even more auspicious day. Smt Meenakshi Sheshadri, the better half of Minister and MLA Shree Krishna Byre Gowda, hoisted the flag at 9am. The volunteers included the residents of all age groups who engaged in the clearing of the road, dust, plastic and Parthenium was encouraged. Shiva Kumar, from KBG’s office and a resident of Jakkur said, “About 150 volunteers gathered and this road is a half to 1 km road that required some attention, with may vacant plats that are huge and the residents

are fighting the threat of reptiles and garbage dump”, he continues, “ We had about 45-50 BBMP pourakarmikas and other staff, who also come over to help us with the cleaning drive”. The layout is filled with a lot of well off residents who have shown a genuine concern to get their neighborhood cleaned. Many who completed the cleaning went back home with more satisfaction on their faces, after job was accomplished and could’nt wait to thank Meenashi for all the efforts put in to get the funds to have the road cleaned up. To keep the momentum going the residents plan a public private partnership, to ensure that the program is a sustainable one. Meenakshi was honored by Sobha President and ITC CEO, with more plants to make Bangalore a greener city to live in.

TATA Nagar all set for Urban Horticulture The Horticulture also personally distributed some kits to encourage the residents to grow their own fruits and vegetables at the small spaces they have. Some of the senior citizens of our association such as Mr Raman Kutti, 79 and Dr Smt Sujatha Mohan Kumar who is 69, were given the kit personally by Shri Krishna Byre Gowda”. Shri Krishna Byre Gowda, very candidly said, “ We are very pleased to let you know that there are many schemes that the Horticulture Department wants to promote and these schemes will help residences identify 5-6 residents amongst their own layout who are very passionate about improving

the greenery in the layout and they will be given subsidy to continue the good work, so please make use of such opportunities”. At this occasion Mr Narayan also took the opportunity to ask Shri Krishna Byre Gowda to organize for another “Hasiru Santhe” to keep the momentum on and to encourage Greenery amongst children too. All in all the residents were very pleased by the initiative asked for another round of the same program for more number of residents to participate and learn from and were very proud of Shri Krishna Byre Gowda for his initiatives.

Computer Service at your Door step Ph: 90367 55673 Pretty Palette Presents Drawing and Painting Classes in Kodigehalli. Ph:9986252050 MV SURVEYS & DESIGNS We under take all types of Surveying works & Civil cad Designs Call: 9740082741

3 BHK House for Rent at BEL 3rd block VDP Ph: 99450 38147 2 BHK Apt. for Rent @ Doddabommasandra 1st Floor, with Car Parking. Call: 9945234343

State Bank Of Patiala

Blending Modernity With You Everyday Everywith InchTradition of The Way

An Associate of State Bank of India Double Road, Yelahanka New Town, Bangalore‐64 Ph: 080‐28565065

NEW SCHEMES

For Females RD ‐3yrs 9.25% P.A

For Senior Ci��en

NEW SCHEME

For Children

NEW Deposit Scheme

FD‐92 Months 9.15%P.A

FD ‐ 300days 9.10% P.A

3yrs‐9.75% P.A Sunday Working Day Monday Weekly Off

For Further Details Contact: 98459 54758, 94820 24336, 94820 76423

Well done is better than well said -Benjamin Franklin


12

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

POLICE & PUBLIC

Police Talk- Lock Up. The police must give an arrested card to the Magistrate of the person accused and arrested. This card may hold information on his/ her background information such as his name, address, and the reason for the arrest and when the arrest had taken place etc, details must be furnished to the police. If the arrested is not let out within 24 hours then the police may have to get an order from the court to station the accused in the jail premises. This is called as a police custody remand. There is a sense of curiosity to know what happens once the accused is jailed. within 24 hours of arrest, the police may approach the magistrate to issue an order for the extension for stay of the arrested. The judge may issue a bail based on the case presented or may extend the jail term.

As per CRPC and IPC, if the person is arrested then clear distinction is made whether the arrested requires a bail or not. Once the bail is acquired the arrested may be released immediately. If in case a bail cannot be issued then,

You may now be curious to know how they get jailed even without the case being solved, but some times evidences clearly show that the case is most predictable such as in cases of murder, dacoity, terrorism, naxalites etc

The enquiry must be continued and may hold him back for a week or two for further questioning. Once the remand term is completed they may further produce him before the Judge and extend the remand or may choose to hand him over to the custody of the Judiciary. Judicial Custody means, where the arrested is under the wings of the Judiciary. Some times when the police knows that the arrested person’s life may be under threat, then the police may choose to request the court for his custody. Once the application is processed the court may choose to jail him further. Once they are in the lock up of the police station it is called as the police custody.

BESCOM speedy solutions to problems a bit cumbersome to pay your monthly electricity bills, don’t worry. Now you can pay the bill literally at your doorstep!

But recently I when I faced a problem and reluctantly lodged a complaint with the BESCOM I was in for a pleasant surprise with their immediately response to the problem with eagerness and enthusiasm, this has forced me to give them a thumb’s up. Many that I have been speaking to have been giving a lot of credit to BESCOM and now they have another feather in their. BESCOM is giving meter readers the authority to collect electricity bill payments from households If you don’t find time to visit the nearest Bangalore One center or if you find the online option

Good bye Polio……

then they shall not be allotted a bail and the jail term be extended. At times the police request for the extension from the court as they want to investigate the case further before the accused is left on bail, Example if 5 people are involved in a dacoity and only 2 people are arrested, then the police get clues from the two arrested are questioned to get clues on the where about of the rest.

On occasion that the accused is jailed for a non cognizable case then the accused persons details must be taken down and may be released. If they are arrested on a cognizable case then the person may be released on a bail, if required.

There may be many of you like me, who have been victims of BESCOM apathy especially when you lodge the complaint, which was never attended and the matter had to be pursued with reminders.

February 01 to 08, 2014

In a first-of-its kind initiative aimed at making bill collection a customer-friendly process, the Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) will authorise its meter readers (the per-

sonnel who deliver your monthly electricity bills by reading your meters) to collect payments directly from the consumers at the latter’s premises. The initiative, which will kick off in March this year, comes in the backdrop of the fact that more than 95 per cent of the total 83 lakh BESCOM consumers are yet to switch over to the online mode of payment. However, the new system is not mandatory and only those who would like to skip standing in long queues at the counters can opt for the novel initiative while the others could still visit the nearest BESCOM center and pay bills. B L Guru Prasad, BESCOM Director (Finance) explained, “The new concept of spot collection of power bills was first introduced at Bangarpet Circle in Kolar district a couple of months ago.

Today India is a polio-free nation, yet the authorities wanted to ensure that sustained efforts to vaccinate children below five years against polio. Hence made an earnest effort to continue their endless journey to walk from house to house, identify children below the age of 5 years, migratory workers etc to ensure efficiency in bringing an end to the disease. To create awareness among the citizens about the drive, which was on 19th January and 23rd February ‘14, led by Mayor B.S. Sathyanarayana, banners, posters, pamphlets, and hoardings have been used to create awareness, besides advertisements on television and radio we used to campaign for success. According to BBMP, around 10.76 lakh children are below the age of five years have been identified for the polio drive in all the 198 wards. The drive was taken up through BBMP’s referral hospiFollowing the splendid response there, we are emulating the same system across BESCOM limits. The existing meter readers will don the role of bill collectors and issue spot receipts from their hand-held billing machines. The transactions will be immediately uploaded to our accounts software through the GPRS system.” BESCOM expects the move to become popular with apartments and gated communities as payments can be directly made to the their personnel instead of risking handing over huge amounts to apartment staff for payment. Guru

tals, maternity hospitals, family welfare centres in the city, anganwadis, pharmacies, health centres, malls, railway and bus stations, Cubbon Park, Lalbagh, community halls and schools. To cover all the identified children, 2,768 booths have been set up, as many as 466 stationary teams and 395 mobile teams. Over 12,794 vaccination workers will be involved in the drive, which will be overseen by 640 officials deputed at the booth levels. To ensure that there is success of the drive, volunteers from service organisations such as Rotary and Lions, self-help groups and non-governmental organisations were urged to join hands with the BBMP officials and elected representatives. Thanks to the Immunization team, Health Department, BBMP for all the efforts they took to come to our houses to immunize every child in our area.

Prasad clarified that there will not be any additional financial burden as the company will be using only existing meter readers in urban areas and Gram Vidyut Pratinidhis (GVP) in rural areas. “Already, our meter readers have been provided with handheld meter reading and billing machines to generate bills and the same will be used to generate receipts for payment. The only expenditure is to provide additional paper rolls for generating receipts, which we will print and distribute to meter readers,” he explained.

Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare -Japanese proverb


February 01 to 08, 2014

Classifieds WANTED

RENT

Pharmacist with D Pharma / B Pharma & Candidates with Pharmacy experience, PUC / Degree Contact: 9980853124

Commercial Space for Rent in Yelahanka New Town Ph: 9341064234

Wanted 5yrs. Exp North Indian Cooks for a Veg Restaurant Opening newly at 4thPhase Yelahanka, attractive Salary accomodation and food is provided. Ph: 9036056900

3BHK flat for rent at yelahanka 4th phase Ph:9449855011

Required Physics Faculty for LETC Couching Center Ph: 9341228692 Montessori Trained Teachers with / without exp. for Rainbow Montessori Apply with C.V to email.id geethaisa@yahoo.com Coordinator / Admin for a Premium Play School at Yelahanka Newtown, Only Women Candidates with Good Communication in English & willing to work from 12 pm to 7 pm . Ph: 8123004040 or 8123334555

Wanted Educated Lady Assistant in Boutique @ Jakkur. Contact: 99809 33111 WANTED 1TECHNICIAN & 1 SALES EXE. FOR SERVICING & SALES OF ALL TYPES OF TITAN WATCHES AT THE WORLD OF TITAN BYATARAYANAPURA. Ph: 23623003/23625003 OR E-MAIL AT aebng10@gmail.com Looking for a Female Candidate for Receptionist, Project Coordinator & Business Development Post @ YNK Newtown. Ph: 9845597715/9902985342 Wanted Mktg Exe, Sale Boys, Acct Assistant, Helpers, @ Vidyaranyapura, Ph: 99000 02257 Wanted Male Candidates for Elcamino Software Pvt ltd with good salary PUC & above can apply. Ph: 98456 67522 Wanted House Maid to work in saudi arabia. Ph: 9738182826 Wanted Dental Doctor & Clinic Assistant. Ph: 96325 77006 Wanted Office Receptionist / Office Assistant for Computer Service Center in Sahakarnagar. Ph: 85533 00541 Wanted Science Graduate with Good command over word, Excel & Good typing Speed as office assistant send your CV to info@dnaero.in Wanted Office Assistant with Accounts Back Ground Required Minimum 3 yrs Experience. Ph: 98440 21315 Wanted Assistant of all kinds for a reputed raghavendra swamy matt & samasthana. Ph: 9845401314, 9880179210 Wanted Office Assistant with Fluent English Knowledge. Ph: 9972400622 Wanted Driver Staying at Yelahanka. Ph: 9886930878 Wanted Gym Trainer & Receptionist, Fluent English, Good Salary+Incentive. Ph: 99011 99973

13

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

2BHK House for rent Ph:9916297106

1BHK 1st Floor for Lease Rs. 3.5 Lakhs, @ Nagarjuna LIG,YNK 5th Phase. Ph: 8970732528, 974245 1618 Gowdown for Rent Near Ryan International School (1500 Sq.ft) Ph:9448807765 / 9945488860 (fr16 & 4pg) Newly built 2BHK Houses for Lease / Rent, 24hrs water facility, 100% vasthu, Rs.9000/- for Rent. Ph: 97419 85130 2BHK House for Rent @ Dodda Bommasandra (VDP). Ph: 97412 29321, 99457 63672 2BHK for Rent, 2nd Floor, 24 Hrs water @ Mathru Layout, YNK Newtown. Ph: 28564231 / 9731907226 2BHK 1st Floor for Rent @ Near Post Office, Yelahanka Newtown Bus stand. Ph: 81979 81480 2BHK for Lease or Rent @ Chamundeswary Layout. Ph: 96111 02795 2 BHK and single room with attached bathroom for Rent/Lease @ YNK Newtown. Ph: 9880224987 2BHK Flat for Rent with 24 Hrs water Supply at 3rd Block, BEL Layout, Vidyaranyapura. (Veg Prefered) Rs. 12000/- (Negotables) Ph: 9243068472 3BHK House for Rent @ Siddivinayaka Layout, Kodigehalli. Ph: 9449608059 2BHK 1st Floor for Rent Rs. 6000/@ Kattigenahalli. Ph: 9972082389 / 9449010115 2BHK 1st Floor, Single Room attached & 10X20 Commercial Space for Lease @ Attur Layout, YNK Newtown. Ph: 9902826711 3BHK G-Floor, House for Rent @ BEL 3rd Block, Vidyaranyapura. Ph: 9945038147 Commercial Office Space for Rent @ GF Approx 1000 sft on Prime Location off Bellary Road (in Airport Road) Behind City View near HMT Bhavan, Ganganagar. Ph: 9964493892 / 9845519241 / 9902255299 / 23433014 2BHK GF (Veg) E-Facing for Rent, @ Maruthinagar, YNK. Ph: 99728 84591 2BHK East Face House for Rent or Lease cont: Thimmappa Ph: 9448956363 3BHK Independent House for rent at Vidyaranyapura, 1st Blk, BEL Lyt, opp Bank of India, Rent : Rs.14500/-, cont: Mr. Murthy Ph: 9480579666

JOB OPPURTUNITY (GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À) SERVICE Earn without Investment, monthly Rs.10000/- & Above. Ph: 97429 29830 www.axilbusiness.in Lose/Gain Weight without missing fav food, free fat checkup call: 9743220406 S.NAGARAJU, LIC AGENT OPP : POST OFFICE, SINGANAYAKANAHALLI, YELAHANKA. MOB: 9343250468 V Mobile, Computerized Service Center, All kind of Mobile Service Done Here & Door Delivery, FREE SERVICES. Ph: 90083 04455 For Gold Loan with Flexible Interest Payment. Contact: 99863 58381 We use to buy & sale also, repair used computers, laptops, servers, ups, monitors working in any condition @ good price. Ph: 78999 99009 Call for Passport, Pancard, Fresh, Reissue, Damage, Lost. Ph: 77605 90507 Fresh Fruit Ice Cream - No added Flavors & Preservatives, Greenapple, Sitaphal, Blueberry, Litchi, Greentea, Filtercoffee, Pista, Badamkesarpista, Etc. Ph: 093412 11840 Cakes, Cookies, Chocolates Making & Baking Classes. Ph: 97400 72685 Nandhini Dairy, Milk Products Supplier, Home Delivery Available. Ph: 94484 13654 Multiband Watches, Clocks Sales & Service in Sahakarnagar. Ph: 90363 00307 Chandan Associates Domestic & International Couriers, @ Sahakarnagar. Ph: 080-42013262 / 9686457420 Spark Classes, Sahakaranagar, Cambridge, ESL Courses, IELTS, French Foundation Course, Tuitions French IV to X (CBSE, ICSE, IGSE & PUC). Ph: 96118 08051 Mahadev Sweet & Chat, Hot Kachori Samosa, Fafad, Coldlassi, Spacialists in Kemapapura, Ph: 90364 71678 We undertake custom framing, oil paintings, portraits, Cauvery Arts Framing @ Sahakarnagar. Ph: 9480463626 Best Opp to earn part/full time. Retd, VRS, Students, Housewives with MNC. Call: 9980423400 Shree Sai Ganesh Flower Decoration & Event Management @ Vidyaranyapura. Ph: 7829049999, 9844750436 CCTV Cameras Sales & Services with Free Installation. Ph: 8722507981

Designation : Accounts Assistant No. of Post: 01,Last Date: 05-0214 Education: B.com, BBM / BBA. http://www.nimhans.kar.nic.in/ employment/V20140124bb.pdf Post: Project Co-ordinator Posts: 02, Last Date: 05-02-.14 Edu: MBBS / MPH / MD in Community Medicine/MSW/M.Sc. http://www.nimhans.kar.nic.in/ employment/V20140124bb.pdf

Post : Asst. Director (Assessment & Evaluation) : Vacancies : 02 Last Date: 28th February 2014 Posts in Income Tax Department Sport Quota Vacancies www.incometaxindia.gov.in Post : Inspector (Income- Tax) : Vacancies : 02 Posts Post : Tax Asst. : Vacancies : 20

Karnataka Health & Family Welfare Department (KARHFW) Recruitment 2014 www.karhfw.gov.in Various Posts

Post : Multi Tasking Staff : Vacancies : 03 Last Date : 24.02.2014 Last Date (Far Flung Areas): 03rd March 2014

Posts : Medical Officer (NCD) : Vacancies : 14 Posts Posts : Specialist- District Medical Officer (NCD) : Vacancies : 05

Posts : Consultant Medicine Vacancies : 05

Reserve Bank of India (RBI) Recruitment 2014 www.rbi.org.in Group A & B Posts Post : Research Officer (DEPR) : Vacancies : 10 Posts Post : Research Officer (DSIM) : Vacancies : 05 Posts Post : Assistant Manager (Rajbhasha) : Vacancies : 07 Posts

Posts : Rehabilitation Worker : Vacancies : 13

Post : Manager (Technical – Civil) : Vacancies : 02 Posts

Post : Staff Nurse : Vacancies : 19 Last Date Online: 10.02.14

Last Date For Submit Online Application Form: 17th February 2014

Posts : Counselor : Vacancies : 03

Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) Recruitment 14. www.bmrc.co.in Fitter : Vacancies : 12 Mech. R & AC : acancies : 05 Electrician : Vacancies : 08 Electronics Mech : Vacancies : 08 Last Date 15.02.14 Central Board of Secondary Education (CBSE) Recruitment 2014 www.cbse.nic.in Group A Posts January 2014, Post : Assistant Professor & Joint Director : Vacancies : 02 Posts Post : Assistant Professor & Deputy Director : Vacancies : 01 Post Post : Assistant Professor & Assistant Director : . Vacancies : 21 Posts Post : Deputy Director (Training) : Vacancies : 01 Post Post : Dep. Director (Assessment & Evaluation) : Vacancies : 01

SERVICE For LIC Premium pament service & New plans Ph: 9980568837 / 9980182538 Hobby Classes for women. Ph: 8123929629 Hobby Classes for women. Ph: 8123929629 Pretty Palette Presents Drawing and Painting Classes in Kodigehalli. Ph:9986252050 TRI Ranga Yatra Srirangapatna, Madhya Ranga, Srirangam (TN) & a few places of 108 Divya Deshams.01 & 02 Feb 2014. Ph:9980455443 / 9900084108 / 080-23640008

SALES House for Sale. 2BHK G Floor & 1st floor Near Anjaneya Temple 3rd Phase. KHB site constructed house.75lac at ynk newtown Ph:9972533771 Provision Store for Sale @ Vidyaranyapura Main Bus stop, Ph: 9663124385

Follow us:

www.facebook.com/newsaround1

He who undervalues himself is justly undervalued by others -William Hazlitt


14 .......2 £Éà ¥ÀÄl¢AzÀ

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

¨sÁUÀå®Qëöä AiÉÆÃd£É

ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ 1. E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤UÀ¢ü¥Àr¹zÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr / ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÆÃd£É / G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. 2. ¥ÉÆõÀPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄUÀÄ«gÀĪÀ ¨sÁªÀavÀæ, ¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥ÀAUÀqÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ°è eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ , d£À£À £ÉÆÃAzÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ . ©.¦.J¯ï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ZÀÄZÀÄÑ ªÀÄzÀÄÝ ®¹PÉ PÁqïð, ±Á±ÀévÀ PÀÄlÄA§ AiÉÆÃd£É ¥ÀzÀÞw C¼ÀªÀr¹PÉÆArgÀĪÀ zÀÈrüÃPÀgÀtzÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÀAiÀÄðPÀvÉðUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. CfðAiÀÄÄ ²±ÀÄ D©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ½AzÀ f¯Áè G¥À¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ ¸À°è¸À®àlÖ £ÀAvÀgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, ªÀÄAdÆgÁw ¤Ãr PÉÃAzÀæ PÀZÉÃjUÉ ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. 3. PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ«ªÀiÁ ¤UÀªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀĪÀÅ ¨ÁAqïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ f¯ÉèUÀ½UÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 1-4-2006 jAzÀ 31-07-2008gÀªÀgÉUÉ d¤¹zÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ, MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀÄ«UÉ 10000/- ºÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀ ¤²ÑvÀ oÉêÀtÂ, gÀÆ.2400/«zÁåyð ªÉÃvÀ£À, gÀÆ. 34,751/- ¥Àj¥ÀPÀé ªÉÆvÀÛ, JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀÄ«UÉ 10000/-, «zÁåyð ªÉÃvÀ£,gÀÆ. 2400/-, ¥Àj¥ÀPÀé ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 40,619/¢£ÁAPÀ 01-08-2008gÀ £ÀAvÀgÀ d¤¹zÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ, ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄUÀÄ«UÉ 19,300/-, ¥Àj¥ÀPÀé ªÉÆvÀÛ, 1,0052/-, JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀÄ«UÉ 18,350/-, ¥Àj¥ÀPÀé ªÉÆvÀÛ 1,00,097/-,15ªÀµÀð ¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ, 10£Éà vÀgÀUÀw GwÛÃtð¼ÁV ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä D¸ÀQÛ EzÀÝ°è ¨ÁAqÀ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À° CqÀªÀiÁ£À«j¹ gÀÆ.50000/- UÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 01-04-2006 jAzÀ 31-07-2008gÀªÀgÉUÉ d¤¹gÀĪÀ ¨sÁUÀå®Qëöä ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ F PɼÀV£ÀAvÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À zÉÆgÀPÀ°zÉ. vÀgÀUÀw ªÁ¶ðPÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.) 1 jAzÀ 3£Éà vÀgÀUÀw ¥Àæw vÀgÀUÀwUÉ 300/4£Éà vÀgÀUÀw 500/5£Éà vÀgÀUÀw 600/6 jAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw 700/8£Éà vÀgÀUÀw 800/9 jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀw 1000/¥Àæw vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁzÀ°è «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É C£ÀÄwÛÃtðUÉÆAqÀ°è D ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

February 01 to 08, 2014

DqÀ½vÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀ

CAwªÀÄ ²®ÄÌ: PÉÆ£ÉAiÀÄ ²®ÄÌ , DSÉÊgÀÄ ²®ÄÌ, ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ²®ÄÌ , AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ CxÀªÁ ºÀtPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ zÉʤPÀ. ªÀiÁ¹PÀ, CxÀªÁ ªÁ¶ðPÀ §Q / G½¢gÀĪÀ ºÀt - Closing balance.

CPÀæªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ: ¤AiÀĪÀÄPÉÌ «gÉÆÃzsÀªÁV PÀÆrlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ (DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß) Hoarding. CUÀvÀåvÉ: CªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀÄzÀÄ. C¤ªÁAiÀÄðªÁV ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ - Requirement. CVß±ÁªÀÄPÀzÀ¼À: ¨ÉAQ zÀÄgÀAvÀ GAmÁzÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸À®Ä ¸ÀzÁ ¸À£ÀßzÀÞªÁVgÀĪÀ zÀ¼À, vÀAqÀ Fire Brigade.

CA±À: ¨sÁUÀ, C®à¨sÁUÀ , C¯ÁàA±À, ZÀÆgÀÄ ©ü£ÀßgÁ²- Fraction.

CVß ¸ÀÆZÀPÀ: ¨ÉAQºÉÆwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ, ¨ÉAQAiÀÄ §UÉÎ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁzsÀ£À - Fire alarm.

DgÉÆÃUÀå «ªÉÄAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå C¥ÀWÁvÀ CxÀªÁ CAUÀ«PÀ®vÉ, ºÀÈzÀAiÀÄ PÁ¬Ä¯É, ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ , PÁå£Àìgï ªÀÄvÀÄÛ Qrß PÁ¬Ä¯ÉUÉ aQvÉìUÁV ªÁ¶ðPÀ UÀjµÀ× gÀÆ.25000/- ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DgÉÆÃUÀå «ªÉÄ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À:1. ªÀÄUÀÄ PÀ¤µÀ× 24UÀAmÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. 2. ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ 3. ¨sÁUÀå®Qëöä ¨ÁAqï £À eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. 4. aQvÉì ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ® ©®Äè ºÁUÀÆ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. 5. D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ r¸ÁÑÑeïð ¸ÀªÀÄäj ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÉÄð£À J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì ¥ÀqÉzÀ 6 wAUÀ¼ÉƼÀUÁV ²±ÀÄ D©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ½UÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ. zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ zÀÈrüÃPÀj¹ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.

Job Location- Bangalore

To meet the expansion plan BG Group is looking for the following positions :1. Dynamic sales and Marketing individuals ( 3 Positions) 2. Construction Supervisors to monitor the installation activities (3 Positions) 3. Also Erectors required for installation work at site Candidates with industry experience and desired quality will have more preference. However fresher's can also apply Qualification : For Sales positions- B.Sc, B.Com, BBM, MBA Salary -CTC of 2.5 to 3.0 lacs plus Attractive incentive pay based on performance for Sales positions Salary -CTC of 1.5 to 2.0 lacs plus performance based incentive for construction supervisors

Please mail your resume to: info@bgelevators.com or Contact 080-32328087 & Mob- 7676258077 | Last date of application – 15th Feb, 2014 About BG Group – It is an ISO 9001-2008 certified company established in 1995 engaged in providing safe and quality elevators to its customers. Now looking for an aggressive expansion plan to meet the fast growing requirements in the real estate industry across Karnataka.

CA±ÀPÁ°PÀ: ¨sÁUÀ±À: CªÀ¢üAiÀÄ, ¥ÀÆuÁðªÀ¢ü C®èzÀ, M¥ÉÆàwÛ£À, CgÉPÁ°PÀ - Part time. CPÁqÉ«Ä: MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ / PÉ¯É / avÀæPÀ¯É, ¸Á»vÀå , ¸ÀAVÃvÀ , £ÁlPÀ , ªÁ¸ÀÄÛ²°à EvÁå¢UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ zsÉåÃAiÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, EzÉ®èzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ zÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ - Academy.

CVß ¤gÉÆÃzsÀPÀ: ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉƼÀîzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ. ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ - Fire Proof. CeÁÕvÀ: vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀ, AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ ªÉõÀ ªÀÄgɹPÉÆAqÀ Incognito. Cfð: ªÀÄ£À«, ¨ÉÃrPÉ - Application. CfðzÁgÀ: £ÀªÀÄ«zÁgÀ, PÉýPÉƼÀÄîªÀªÀ, vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÁÌV Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀ - Applicant.

WANTED

For Immediate Appointment at YELAHANKA NEWTOWN 1.Graphic Designers having Print Media Experience of min. 2 Yrs with Typing Skills 2.Marketing Executives (Male / Female) Freshers or Experienced with good command over English. 3.Area Representativies (Part time) to update locality Happings & News 4. Online Marketing Executive

Attractive Salary + Incentives. Interested Candidates can send their

Cv’s to : newsaround1@gmail.com or Call : 93421 80555

O N L I N E

9th to 12th standard 1 ON 1 with

EXPERTS live

Call +91 9980573340 or send email to support@mulessons.com Enquiry from retired teachers and on line tutors welcome. Send details to teacher@mulessons.com

There are two mistakes one can make along the road to truth - not going all the way, and not starting -Buddha


February 01 to 08, 2014

¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ / Locality Information

d£ÀvÉUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ºÀQÌ®è

¸ÀégÁdå - CgÀ«Azï PÉÃfæªÁ¯ï

F J¯Áè ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ® £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èzÉ. £ÁªÀÅ LzÀÄ ªÀµÀðPÉƪÉÄä ªÀÄvÀ

K£ÀÆ DUÀzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ, ¤ÃªÀÅ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄ«j.CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. §zÀ°UÉ ¸ÀļÀÄî ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÉÄïÉà ºÀÆqÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÀ£Éß®è ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀPÁðjà £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ AiÀiÁªÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀÇ E®è JA§ÄzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÀ®èªÉÃ?

ZÀ¯Á¬Ä¹, CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÁßV¹, CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ zÁ¸Á£ÀÄzÁ¸ÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. F ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ £ÀªÀÄä d£ÀgÀ zsÀé¤AiÉÄà E®è.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt«¯è EAxÀ MAzÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆ½î ¤ÃªÀÅ EgÀĪÀ ºÀ½îAiÀÄ°è G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉÆqÀÄwÛ®è CxÀªÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è CxÀªÁ §gÀĪÀÅzÉà E®è JAzÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§°ègÁ? E®è EAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä £ÁªÀÅ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ. zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÉà «£ÀB K£ÀÆ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀºÀ. ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è. §AzÀgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ aQvÉì PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀjAiÀiÁzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. DUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¢ÃvÀÄ? zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÀÆ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ AiÀiÁªÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÆß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ¥ÀrvÀgÀ CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀÄvÁÛ£É. £ÉÆÃr K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀ ¤¸ÀìºÁAiÀÄPÀvÉ. PÁ¼À¸ÀAvÉ zÀAzsÉAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄî¢üPÁjUÀ½UÉ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÀÆ.

£ÁªÀÅ vÉjUÉ PÀlÄÖvÉÛêÉ. §qÀªÁw §qÀªÀ£ÀÆ vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸ÀÄvÁÛ£É. ºÁUÉAiÉÄà ©üPÀëÄPÀ PÀÆqÀ vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸ÀÄvÁÛ£É. CzÀÄ C¥ÀævÀåPÀëªÁV! CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ EvÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÀlÄÖvÁÛ£É. ªÀÄvÉÛ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ vÉjUÉUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÆà D zÉêÀjUÉà UÉÆvÀÄÛ. F J¯Áè vÉjUÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÀt¢AzÀ¯Éà vÀÄA§ÄªÀAvÀºÀzÀÄÝ. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ J¥ÀàvÀÛgÀµÀÄÖ d£À, ¢£ÀPÉÌ E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀÆ PÀrªÉÄ DzÁAiÀĪÀżÀîªÀgÀÄ ºÁUÀÆ D DzÁAiÀÄzÀ ªÉÄïÉà §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. CAzÀgÉ LzÀÄ d£ÀjgÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ RZÀÄð wAUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä. £ÁªÀÅ J¯Áè «zsÀzÀ vÉjUÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹zÀgÉ EzÀgÀ ±ÉÃ.10gÀµÀÖ£ÀÄß vÉjUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÁAiÀÄÄÛ. F ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ §qÀPÀÄlÄA§ªÀÅ ¥ÀæwwAUÀ¼ÀÆ 300 gÀÆ.£ÀAvÉ ªÀµÀðPÉÌ 3600 gÀÆ¥Á¬Ä vÉjUÉ ¥ÁªÀw¹zÀAvÁAiÀÄÄÛ. MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è ¸Á«gÀ PÀÄlÄA§«zÀÝgÉ 36 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉjUÉ ªÀ¸ÀƯÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ°è 3.5 PÉÆÃn gÀÆ. UÀ¼ÀÄ vÉjUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀPÀðgÀPÉÌ ¸ÀAzÁAiÀĪÁzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ..........

15

«zÁåyðUÀ½UÉ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ¤ÃqÀĪÀ §zÀ°UÉ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ÃqÀ° ¦.AiÀÄÄ.«zÁåyðUÀ½UÉ ‘GavÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï’ ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ dAn C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è gÁdå¥Á®gÀÄ M¦àUÉ ¸ÀÆa¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ EzÉÆAzÀÄ zÀĨÁj AiÉÆÃd£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EA¢£À ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ, F AiÉÆÃd£É MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖUÉ »nÖ®è, dÄnÖUÉ ªÀÄ°èUÉ ºÀÆ JA§ UÁzÉ ªÀiÁw£ÀAvÁVzÉ. EA¢£À §ºÀÄvÉÃPÀ ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼Éà E®è. vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä PÉÆoÀrUÀ½®è, ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ½®è. FUÁUÀ¯Éà ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼ÀÄ PÉÆoÀrUÀ¼À C¨sÁªÀ¢AzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀj®èzÉAiÉÆà ªÀÄÆ¯É ¸ÉÃgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èªÉ. UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥ÀÆålgï ²PÀët EgÀĪÀÅ¢®è. §ºÀÄvÉÃPÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀ ºÁUÀÆ §qÀ PÀÄlÄA§zÀ »£É߯ɬÄAzÀ §AzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ¸ÀPÁðgÀ GavÀªÁV

¯Áå¥ïmÁ¥ï ¤ÃrzÀgÉ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁj©qÀ§ºÀÄzÀÄ. E®èªÉà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀÄUÀ¼ÀAvÉ ¯Áå¥ïmÁå¥ïUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ zÀÄgÀĪÀ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

¤gÀAvÀgÀªÁV ¥ÀæwªÀµÀð PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÃgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. C®èzÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝòvÀ AiÉÆÃd£ÉVAvÀ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è F vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÁV PÉÆÃmÁåAvÀgÀ gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß «ÄøÀ°qÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ zÀĨÁj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §zÀ°UÉ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà zÀƼÀÄ »rAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ÀÆålgïUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ¥Àæw PÁ¯ÉÃfUÀÆ M§â GvÀÛªÀÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀgÉ PÀA¥ÀÆålgï vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß

CzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÉÆÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ ¤dªÁzÀ PÁ¼Àf.CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ zÀȶ֬ÄAzÀ¯ÉÆÃ, d£À¦æAiÀÄvÉUÁVAiÉÆà WÉÆö¹zÀ EAvÀºÀ CªÉÊeÁÕ¤PÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj? ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁj DUÀ¨ÉÃPÉ ºÉÆgÀvÀÄ PÉêÀ® ¥ÀæZÁgÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÀæPÀn¸À¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄ.

.......3 £Éà ¥ÀÄl¢AzÀ

J¦JA¹ CzsÀåPÀë PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwð PÁAUÉæ¸ïUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ

©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæzsÁ¤ C¨sÀåyð JAzÉà WÉÆövÀgÁVgÀĪÀ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆâAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ºÀÆqÀÄwÛgÀĪÀ §AqÀªÁ¼À, CªÀgÀ »AzÉ ¤AwgÀĪÀ §AqÀªÁ¼À ±Á»UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë zÀÈwUÉnÖ®è. zÉñÀzÀ°è J°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ©eɦAiÀÄ C¯É¬Ä®è, ºÁUÉAiÉÄà ªÉÆâ C¯ÉAiÀÄÆ E®è. CzɯÁè §jà vÀ¥ÀÄà ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£ÉAiÀiÁVzÉ. CPÁðªÀw £À¢ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀzÀ §UÉÎ d£ÀvÉ DvÀAPÀ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. CPÁðªÀw £À¢¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÁªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÉÛêÉ. CPÁðªÀw §zÀ°UÉ JwÛ£À ºÉÆ¼É AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. F AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁV PÉÆïÁgÀ, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ ««zsÀ f¯ÉèUÀ¼À ¤Ãj£À §ªÀuÉ ¤ÃUÀ°zÀÄÝ, §AiÀÄ®Ä ¹ÃªÉÄAiÀÄ F J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À°è ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀ°zÉ. JwÛ£ÀºÉÆ¼É AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁV ºÉ¸ÀgÀÄWÀlÖ, w¥ÀàUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î d¯Á±ÀAiÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ UÁæªÀÄUÀ¼À J®è PÉgÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄ°zÀÄÝ, CAvÀgïd® ªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀiÁUÀ°zÉ. EAvÀºÀ ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ©eɦAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁPÀ®Ä

ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ £ÁªÀÅ dUÀÄΪÀÅ¢®è. ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÄzÉÝãÀºÀ½îAiÀÄ°è JwÛ£À ºÉÆ¼É AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. JwÛ£À ºÉÆ¼É AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÀÄÄzÉÝãÀºÀ½îAiÀÄ°è ZÁ®£É ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ ¥Àæ±É߬Įè. §zÀ°UÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¨sÀVgÀxÀ JAzÉà SÁåvÀgÁVzÀÝ ¸Àgï. JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄågÀªÀgÀ ºÀÄlÆÖgÀÄ ªÀ Ä ÄzÉ Ý Ã£À º À ½ î A iÀ i ÁVgÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ CªÀjUÉ UËgÀªÀ ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄÄzÉÝãÀºÀ½îAiÀÄ°è ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwð PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄßzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£Ár “PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ vÀvÀé-¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß M¦à £Á£ÀÄ EAzÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆArzÉÝãÉ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÉaÑ£À £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ JA.«ÃgÀ¥Àà ªÉÆìÄèAiÀĪÀgÀ£ÀÄß AiÀÄ®ºÀAPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ §ºÀĪÀÄvÀUÀ¼À°è UÉ°è¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ J¦JA¹ CzsÀåPÀë£ÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É 6£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ J¦JA¹ 1£Éà ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀ®Ä¦zÉ. PÉêÀ® 1 PÉÆÃn gÀÆ.¯Á¨sÀzÀ°è

£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ J¦JA¹ §gÉÆçâj 10 PÉÆÃn gÀÆ ¯Á¨sÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ±Àæ«Ä¹zÉÝãÉ. EA¢¤AzÀ £Á£ÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ §®ªÀzsÀð£ÉUÁV ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ±Àæ«Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è Pɦ¹¹ ¸ÀzÀ¸Àå ZÉÆPÀÌ£ÀºÀ½î ªÉAPÀmÉñï, ºÉ¸ÀgÀÄWÀlÖ zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ ¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë r.JA.¥ÀæPÁ±ï, AiÀÄ®ºÀAPÀ ¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë J¸ï.©.¨ÁµÁ, ªÀiÁf vÁ.¥ÀA. öCzsÀåPÀëöåZÁAzï ¥ÁµÀ, ºÁ° CzsÀåPÀë£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð, zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ ºÉÆç½AiÀÄ PÁAUÉæ¸ï »jAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀ ¹Ã£À¥Àà, ¦J¯ïr ¨ÁåAPï CzsÀåPÀë ªÉÊ.n.PÁAvÀgÁdÄ, PÁAUÉæ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÉrØ,£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ, AiÀÄ®ºÀAPÀ J¸ï.¹.¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï CzsÀåPÀë J£ï.JªÀiï.²æäªÁ¸ï ¸ÉÃjzÀAvÉ zÁ¸Á£À¥ÀÄgÀ ºÉÆç½AiÀÄ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. F ¸ÉÃ¥ÀðqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zÁ¸À£À¥ÀÄgÀ ºÉÆç½AiÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ CzsÀåPÀëgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÀqÀ§UÉgÉ ²æäªÁ¸ïªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ C¸ÀASÁåvÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆAqÀgÀÄ.

Follow us: www.facebook.com/newsaround1

Triumphs without difficulties are empty. Indeed, it is difficulties that make the triumph. It is no feat to travel the smooth road -Author unknown


16

¸ÀA¥ÀÅl

-1

Volume - 1

¸ÀAaPÉ - 6 Issue - 6

MAG (3) / NPP / 324 / 2013 - 2014

|

Title Code : KARBIL01964

February 01 to 08, 2014

on WATER PROOF MATTRESS PROTECTORS Buy a MATTRESS and avail a 40% OFF

If you Plan for a year, plant grain, if you plan for ten year plant trees and if you plan for hundred year plant man so plant your sapling at sapling Montessori house of children

ADMISSIONS OPEN FOR 2014-2015 St. Mary's Maria Montessori Kindergarten & Nursery Teacher Training School (Integrated Modern System)

s ear y 2 2 1/ to s ear 6y

Admissions open for Montessori Teacher’s Training (6months)

For More Details Contact: 97311 16360 | 080-23620806 No. 547/19, 'A' Block, 13th Main Road, 1st Cross, Sahakaranagar, Bangalore - 560 092. email: mariamontessoriblr@gmail.com

Follow us: www.facebook.com/newsaround1 Owned by Ads and Information, Published for Ads and Information by Devendra. M at # 793, Major Sandeep Unnikrishnan Road, Near Mother Dairy Circle, Yelahanka Newtown, Bangalore - 560 064 Printed by him at Pri-Media Services Pvt Ltd., plot No. 296/297, Jigani Bommasandra Link Road, Industrial Area, Bangalore - 560 076, Editor : Ramesh N Chavan, (Contact : Press : 080 - 28561115, Editorial : 99166 55855, Advertising : 95388 78784, Email : newsaroun1@gmail.com) http://www.newsaround.in Reproduction in whole or in part without the written permission of the Publisher is prohibited.

News Around Latest Edition  
News Around Latest Edition  
Advertisement