Page 1

Đội ngũ bảo hiểm y tế nhỏ Bảo hiểm y tế là một trong những lợi ích đầu tiên mà một nhân viên tiềm năng phát hiện ra về trước khi họ có một lời mời làm việc từ một công ty nhỏ . Có lý do chính đáng cho điều này: chi phí y tế đang gia tăng với mái nhà và người này chỉ là lo lắng về bảo hiểm khi họ được về tiền lương. Xem xét rằng đây là một trong những lợi ích mà có ý nghĩa ngắn hạn và dài hạn, nó là cần thiết để hiểu những gì ít bảo hiểm y tế là nhóm và chính xác như thế nào nó có thể ảnh hưởng đến bạn nếu bạn có một công việc với một doanh nghiệp nhỏ . Tóm tắt Ít Bảo hiểm sức khỏe nhóm là một phương pháp cho người lao động của một công ty để nhận nha khoa, lâm sàng , và bảo hiểm tầm nhìn tại một khoản chi phí nhỏ hơn chính xác những gì họ sẽ trả tiền như con người. Các công ty nhỏ cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên của họ được cung cấp lợi ích này để giúp chăm sóc các nhu cầu của nhân viên của họ và cạnh tranh với các công ty khác trên sân chơi lợi thế. Phân loại chiến lược Có 2 loại quan trọng của bảo hiểm y tế nhóm nhỏ : HMO và PPO . Tổ chức chăm sóc sức khỏe ( HMO ) - Những chiến lược này sẽ hạn chế người một khách hàng có thể nhìn thấy và những dịch vụ họ có thể nhận được. Các giải pháp phải thường được đưa ra bởi một nhà cung cấp trong mạng lưới để được bảo hiểm với chiến lược bảo hiểm. Bác sĩ chăm sóc chính của khách hàng quản lý chăm sóc tổng quát của bệnh nhân theo cách tương tự như trường hợp một nhân viên . Trẻ em có thể có một bác sĩ nhi khoa như PCP của mình. Khi bệnh nhân cần xét nghiệm , chụp X-quang hoặc bất kỳ chăm sóc khác chuyên nghiệp hoặc chăm sóc chẩn đoán, họ sẽ yêu cầu một đề nghị từ PCP của mình để có thực sự là dịch vụ trả tiền cho các chiến lược chính sách bảo hiểm.


Ưu tiên các tổ chức cung cấp ( PPO ) - Đây là loại chiến lược cần có một bệnh nhân có trách nhiệm khấu trừ trước khi phần còn lại của chăm sóc của họ được thanh toán, nhưng họ đều miễn phí để xem các bác sĩ trong một mạng nào đó. Đối với rất nhiều chiến lược chính sách bảo hiểm sức khỏe nhóm nhỏ, điều này được cho là về đi ra ngoài mạng lưới . Bảo Hiểm du lịch là tốn kém, và các doanh nghiệp nhỏ phải trả nhiều hơn tiền hơn nhân viên của họ nhận ra lợi thế cho sức khỏe. Ở giữa chi phí hành chính và phí bảo hiểm cao về kế hoạch khi tuyên bố được thực hiện, bảo hiểm là một mối quan tâm tài chính đáng kể cho các công ty nhỏ . Cho dù một công ty đang suy nghĩ về bảo hiểm y tế HMO hoặc PPO cho người lao động của họ, họ phải so sánh và kế hoạch tương phản dựa trên lợi thế và chi phí cho cả doanh nghiệp và người lao động . Bảo hiểm sức khỏe là một trong những lợi ích đầu tiên mà một nhân viên tiềm năng phát hiện ra về trước khi họ có một lời đề nghị công việc từ một công ty nhỏ . Bởi vì đây là một trong những lợi ích mà có ngắn hạn và ảnh hưởng lâu dài , nó là rất quan trọng để hiểu những gì bảo hiểm nhóm nhỏ chăm sóc sức khỏe và làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến bạn nếu bạn có một công việc với một doanh nghiệp nhỏ . Đối với hầu hết các chiến lược bảo hiểm sức khỏe nhóm nhỏ , đây được coi là đi ra ngoài mạng lưới . Bảo hiểm nhóm rất tốn kém, và các doanh nghiệp nhỏ phải trả nhiều hơn tiền hơn công nhân của họ nhận ra lợi thế cho sức khỏe .

8__  
8__  

bao hiem suc khoe bao hiem suc khoe bao hiem suc khoe

Advertisement