Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

37 e jaargang

nr. 19

27-10-2012

In het kader van het jaar van het geloof zullen wij in de komende uitgaven van het parochieblad een tweetal artikelen plaatsen, waarvan één betrekking heeft op de Twaalf Artikelen van het Geloof; en een ander een vraaggesprek met een man/vrouw/jongere/oudere uit het Dekenaat over hoe zij het geloof beleven en wat het geloof voor hen betekent. Deze keer alleen een berichtje over de Twaalf Artikelen. Iedere zondag spreken we de geloofsbelijdenis uit, maar beseffen we ook wat we geloven? Godfried Kardinaal Danneels schreef hierover enkele jaren geleden een brochure met als titel: ‘De vreugde van te geloven’. Met toestemming van de auteur bieden we u maandelijks deze overweging aan. Eerste artikel Ik geloof in God Christenen geloven in God. Samen met vele andere mensen en godsdiensten verheugen ze zich in God, maar ze hebben

wel een originaliteit: alles wat ze weten over God, alles wat ze hopen en verwachten, passeert door Christus. Wegen naar God Al heel lang spant de mens zich in om wat hij al altijd heeft vermoed, ook te bewijzen, namelijk dat God bestaat. De rationele Godsbewijzen van de filosofen zijn amper sluitend, maar er zijn gelukkig nog zoveel andere wegen naar God naast de weg van de waarheid en de rede. Paulus zegt zelfs dat, hoewel de mens in staat is God te vinden door zijn denken alleen, dit niet wil zeggen dat hij Hem daarom al heeft gevonden. De blikrichting is goed, maar het oog ziet onzuiver. Het lijkt voor de hand te liggen dat de moderne mens werkt in de hypothese dat God niet bestaat. Hoe staat het met de mens als God niet bestaat? Maar misschien is het even juist de andere hypothese te maken: wat is er met de mens als God wel Leven in deze H. bestaat? LAMBERTUS hypothese maakt vaak vreugdevol, leven in die eerste maakt meestal ernstig en bezorgd. H. CATHARINA God is bezielend God is er en het heelal is geen koude streng van sterren en planeten. De natuur is niet zomaar een reuzengrote machine, met raderwerken en tandwielen die netjes geprogrammeerd draaien. Als God er is, leeft het heelal: het is als één groot menselijk organisme, bezield van leven en energie die opborrelen uit Gods scheppende schoot, doordrongen van zijn

Parochieblad


Geest. Geen bouwdoos, wellicht nog niet helemaal uitgepakt, maar een lego-spel met alle stukken erin. Het heelal is een 'lichaam' bezenuwd met goddelijke aanwezigheid. De dingen trillen onder Gods adem: ze worden door God bewoond, al vallen ze nooit samen met Hem. Zonder God is het universum leeg en triest, dood als een onbewoond huis. Christenen geloven dat God overal is, dat Hij een unieke Bewoner is, veel meer dan een kundig architect. Hij is een leven gevende bron die nooit uitdroogt en waardoor alles leeft.Hij houdt alles in stand, maar Hij kent ook alles. Hij kent alle dingen en ook ons. 'Heer, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten', zingt psalm 139. Wij zijn nooit alleen: er is Iemand die naar ons kijkt. Verwondering en bewondering Als God er is, is het heelal vervuld van verwondering en bewondering, ook de mens.Hij leeft niet alleen van die koude blik van de pure kennis of van de loutere gedrevenheid tot ethisch handelen. Alles wat hij denkt en doet, baadt in een sfeer van niet-vanzelfsprekendheid, van bewondering en verwondering voor het geheim. Alles - de mens incluis - houdt de adem in: 'Waar is Hij aan wie we altijd denken, die wij zo diep in ons voelen en die ons staande houdt?'

LITURGIEKALENDER. Zondag 28 oktober, in de liturgie viering van Allerheiligen: l.: Apok. 7,2-4+9-14; tl.: 1 Joh. 3,1-3; ev.: Mat. 5, 1-12a (IV/B/ML 206). Zondag 4 november, eenendertigste zondag door het jaar: l.: Deut. 6, 2-6; tl.: Heb. 7, 23-28; ev.: Mc. 12, 28b-34 (B). Zondag 11 november, tweeëndertigste zondag door het jaar: l.: 1 Kon. 17, 10-16; tl.: Heb. 9, 24-28; ev.: Mc. 12, 38-44 of: 12, 41-44 (B).

ALGEMEEN WIJ GEDENKEN ONZE OVERLEDENEN 2011 – 2012 in de ALLERZIELENDIENST van 28 oktober om 15.00 uur Het is goed dat we rondom Allerheiligen en Allerzielen de graven te bezoeken. En we mogen ook laten blijken dat we het moeilijk hebben met ons ‘voorbijgaan’. Het leven begint zo mooi en eindigt vaak in pijn. Toch is er ook hoop. Onze doden zijn de

getuigen van de liefde. Ze droegen een geest die vruchtbaar was en leven gaf, de geest van de liefde. Zo waren ze ook teken van God, die liefde is. We mogen hopen dat als mensen wegvallen uit de tijd, ze niet wegvallen voor God. In dat vertrouwen gaan we naar de graven. Mogen we er nieuwe kracht vinden om verder te gaan.

PAROCHIE H. LAMBERTUS:

Overledenen 1-11- 2011 tot 1-11- 2012.

Jo Chermin 83 jaar Hubert Nijssen 87 jaar Bertha Koolen-v.d. Boomen88 jaar Mie Essers-Janssen 88 jaar Heinz Kreijen 73 jaar Jos Bück 63 jaar Jo Meels 78 jaar Fien Engels-Lazarus 85 jaar May Kloth 71 jaar Jac Buck 72 jaar Coen Lambrichts 77 jaar Mientje Coerver-Coumans 84 jaar Jakob Creusen 87 jaar Miets Geurtzen-Kemmerling89 jaar Ketie Grouls-Ploum 85 jaar Ton Vandeberg 68 jaar Werner Aretz 61 jaar Annie Strüver-Sullot 80 jaar Resi Hendriks-Kemps 69 jaar Jo Hensgens 82 jaar Jo Godschalk 86 jaar Grada Roukens-Heijnen 86 jaar Lidia Wetzelaer-Taffarel 84 jaar


Frans Voncken 85 jaar Maria Lenzen-Kemmerling 86 jaar Riet Bruijstens-Heesbeen 88 jaar May Ferfers 90 jaar Jo Robbertz 84 jaar Anna Paffen-Hanssen 95 jaar Elly Delsing-Knubben 86 jaar Mia Laven-Dorscheidt 86 jaar Ton Koonen 86 jaar Mia Essers-Esser 89 jaar Jo Crombach 76 jaar Tiny van der Voort-Schlijper85 jaar Nelly Groten-Lommen 75 jaar Jo Scholtes 81 jaar Finie Nacken-Hensgens 95 jaar Etienne François 90 jaar Hein Bück 84 jaar Tiny Debets-Weckseler 90 jaar PAROCHIE H. CATHARINA: Jo Cnubben Tiny van Goor-de Jong Martha Otermans Maria Körver Jan Ruijters Martha Berikoven Huub Verburgh Anita Verburgh-Temmink Anita Verburgh-Temmink Annie Schlösser-Plum Louis Rossel Wiel Rüland Wiel Görtzen Maria Janssen-Handels

84 jaar 78 jaar 85 jaar 79 jaar 65 jaar 96 jaar 67 jaar 67 jaar 67 jaar 70 jaar 87 jaar 78 jaar 60 jaar 82 jaar

Laat ons bidden Door uw opstanding uit de doden, Christus, heeft de dood niet langer macht over degenen, die in gelovige overgave zijn ontslapen. Daarom bidden wij U: schenk in uw Liefde rust en vreugde aan onze vaders, moeders, kinderen, familieleden, en vrienden; aan alle mensen, die U dienden; en in geloof het leven hebben beëindigd. Maak hen waardig om uw hemels koninkrijk in te gaan. Na de Allerzielendienst bezoek aan het kerkhof en zegening van de graven. Tevens in de Catharina uitreiking van de

kruisjes. Op vrijdag 2 november vieren wij de liturgie van Allerzielen om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus. KAPEL in het HAMBOS In deze oktobermaand vierden we op de

zaterdagochtend de H. Mis, a.s. zaterdag, 27 oktober, tot besluit. Dank aan onze vrijwilligers, die de zorg droegen voor de realisatie. De kapel mag zich verheugen over goedwillend bezoek. Menig wandelaar verwijlt er graag voor een bezinnend moment. Hopelijk komt de kapel zonder kleerscheuren de winter door. Als u een oogje in het zeil wilt houden…

EERTSE VRIJDAG van de maandag Vrijdag 2 november vanaf 9.00 uur ziekencommunie DOOPVOORBEREIDING ouders

De eerstvolgende bijeenkomst is: maandag 5 november 20.00 uur – 21.30 uur a.s. in de parochiezaal Moscou van de St. Lambertuskerk, ingang tussen de hoofdingang van de kerk en de poort van het kerkhof. De doopouders worden uitgenodigd. Ouders, die zich willen oriënteren t.a.v. een nog te nemen beslissing gelieven zich eventueel zelf te melden bij Mevr. T. Pluymen tel. 545 49 18.

LEREN COMMUNICEREN Op dinsdagavond 6 november geeft onze hulpbisschop Mgr. Dr. E. De Jong een lezing bij de Servatiusacademie met als thema: ‘Leren communiceren, Jaar van het geloof’. De lezing met aansluitend gelegenheid tot vragen start om 20.30 uur in de Megaronzaal van het Grootseminarie Rolduc, Heijendallaan 82. De toegang is gratis en het einde is voorzien om 22.00 uur. Voor meer info kunt u terecht bij de heer J. Vonhögen via 0455217873 / j.vonhogen@home.nl. SINT MAARTEN De schooljeugd heeft weer de gelegenheid deel te nemen aan de Sint Maartensviering op vrijdag 9 november om 18.00 uur. Dan verzamelen de deelnemers zich in de kerk van de H. Catharina en na het ‘beeldend verhaal’ over de H. Martinus gaat het in lampionnenoptocht richting R.K. Basisschool ‘de Diabolo’. De avond wordt met vele lichtjes en vuur ‘doorlucht’ en de gebruikelijke traktatie… Welkom. Bij slecht weer vindt alles in de kerk plaats. ACHTSTE EDITIE KATHOLIEKE


JONGERENDAG: ‘HOOP!’ Op zondag 4 november vindt in Den Bosch de jaarlijkse Katholieke Jongerendag plaats. Thema voor dit jaar is ‘Hoop’. Zowel financieel als maatschappelijk gezien kunnen we allemaal wel wat hoop gebruiken. De dag begint om 09.30 en duurt tot 17.30. Op de website www.jongkatholiek.nl/kjd volgt meer informatie meer informatie over de sprekers en artiesten.

ST. LAMBERTUS ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN

Mevrouw Scholtes-Vondehoff, zoon Wim en schoondochter Wimmi en familie. Voorzien van het H. Sacrament der zieken overleed op 5 september in de Hamboskliniek Jo Scholtes. Dezer dagen zou hij zijn verjaardag vieren. 29 Oktober 1930 werd hij te Heerlen geboren. Jo heeft in het Kerkraadse bekendheid en roem verworven met zijn banket- en delicatessenzaak. In zijn jeugd stond hij voor een moeilijke keus: muziek en zang of het fijne banket. In de gegeven omstandigheden koos hij voor ‘zeker’. Hij koos voor een vak, dat hem letterlijk en figuurlijk brood op de plank bezorgde. Quanjel te Heerlen werd zijn eerste leerschool. 10 Jaar Amsterdam vervolmaakte zijn vakmanschap tot uiterste tevredenheid van zijn baas. Jo had het er naar zijn zin. Bij Kirchröadsjer festiviteiten was hij in zijn ‘heemet’ te vinden, temeer om die met Catharina Vondehoff te beleven. Zij werd meer en meer zijn geliefde. Bij het aanbod om in de zaak van oom Pierre in de Einderstraat een eigen banket- en delicatessenzaak te beginnen woog in de beslissing het ‘ja’ van Catharina mee; het ‘ja’ dat tevens inhield om in het huwelijksbootje te stappen. Beiden plezierde de florerende zaak. De klandizie proefde aan zijn producten Jo’s kunde en liefde voor zijn vak. Het gezin werd verblijd met de komst van zoon Wim, die in zijn studietijd een gewillige hulp bleek. Bij het vele en harde werken gaf Jo de voorliefde voor de zang niet op. Hij werd lid van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Zijn jarenlang trouw lidmaatschap -’ster Ire Jods’- schonk hem de zilveren en gouden medaille van de St. Gregoriusvereniging en de gouden speld van het koor zelf. Deze dienst aan de

liturgie was werkelijk vanuit een overtuigd geloof bewezen. Jo zal niet als een vreemdeling aan de hemelpoort aankloppen. De familie Debets-Weckseler. In de Kapelhof, waar zij 17 jaar verbleef, en waar zij jaren lid was van de Cliëntenraad, overleed Tiny Debets-Weckseler. 4 Augustus, -hoewel ziek-, was zij toch blij om te midden van haar gezin haar 90ste verjaardag te mogen vieren. Daarna bezocht ze enkele keren het ziekenhuis. De laatste weken hielden de pijn en de ziekte haar in de greep. Moedig ging zij de strijd aan. Zij was fysiek en mentaal sterk. In haar vitale jaren liep zij door een auto, die haar op des stoep schepte, een beperking op, terwijl zij in de ‘kleine kinderen’ zat. Haar echtelijke en moederlijke taken heeft zij wellicht nog intenser ter harte genomen. Haar liefde, bezorgdheid en zorgzaamheid smeedde een hechte gezinsband. In 1943 was Tiny met Paul Debets getrouwd. Men kan ‘van toen’ niet spreken van ‘de goeie oude tijd’. Jonge stelletjes moesten nog lang hard werken voor het betrekken van een eigen huis of flatwoning. Maar na de oorlog zagen zij mede door eigen huisvlijt de levensstandaard en comfort van het gezin toenemen. Tiny deed in haar gezin daar ijverig aan mee. Zij wist wat ze wilde. Het gezin kwam niets te kort. Het gezin mocht zich laten zien. Vorming en scholing vond zij belangrijke items in haar opvoeding van de kinderen; evenals een liefdevol en gezellig omgaan met elkaar in huis. Niet verwonderlijk dat haar kinderen op haar gedachtenis prentje een ode aan moeder en oma schreven. “Ze woar dieng ieësjte liebe en die ieësjte leed en nüks op dis welt numt heur van diech aaf. Óch de tsiet nit, zojaar nit d’r doeëd!”, schrijven zij. Als dit bij ons mensen zo is, dan zeker ook bij God, aan wie Tiny haar leven had toevertrouwd. Dat bleek wel uit haar wekelijkse deelname aan de viering van de eucharistie in Kapelhof. Gods liefde zij haar eeuwige vreugde. ONZE GELUKWENSEN AAN familie, ouders en dopelingen: Mark en Petra Bleeker, Niersprinkstraat. We wensen allen een fijn doopfeest en veel gezinsgeluk met dit dichtvers: “In je moederschoot geweven – tot een wonder van bestaan, - kwam je bij ons in het leven,


- dankbaar zeggen wij je naam. – Opnieuw mogen wij beleven – wat we zien maar niet verstaan, - welk een groot geheimenis – jong geboren leven is… “ (Marijke KoijckDe Bruijne) MISINTENTIES 27 okt t/m 9 november. ZATERDAG 27 oktober 8.30 uur Mariakapel Hambos: i.v.m. overlijden Mia Beckers-Jongen; Jo Crombach; Paul en Léon Krewinkel; ouders van der VoortJanssen; Jan Douw, ouders, grootouders en tante Lena; voor een bijzondere intentie. 18.00 uur: zesw.dienst Tiny van der Voort-Schlijper; jaard. ouders Mathias en Elisabeth Brouns-Vinders; Frans Renierkens; ouders Kloth-Eschweiler, zoon Hein en oma; familie Groten, Busch, Debets en John; Mia Laven-Dorscheidt; May Kloth; Maria Lenzen-Kemmerling; ouders Lauvenberg-Koken. ZONDAG 28 oktober 11.30 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Zesw.dienst Fienie Nacken-Hensgens; zesw.dienst Etienne François; 2e jaard. Maria Hanneman-Smeijsters; jaard. overledenen van de familie Starmans (s); jaard. Pieternella van Vulpen (s); jaard. ouders Corneth Vanwersch, dochter en zonen; jaard. Tonie PeetersSchols en Werner Douven; jaard. Finy Struver-Otten; overleden ouders en familie (Bo); Zus en Toon Debets; Annie Schormans; Jo Robbertz; Elly DelsingKnubben; Paul en Léon Krewinkel; Hub Fischer; ouders Fischer-Martens; ouders Wehrens-Starmans; Albert Gielis; ouders Jozef Hubert Bischoff, Maria BischoffAckens en zoon Jo; overl. fam. Louis Ackens-Heuschen en dochter Fien Heijnen-Ackens; voor een bijz. intentie. 15.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Allerzielenlof. Aansluitend bezoek aan het kerkhof en zegening van de graven. DINSDAG 30 oktober 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 1 november Allerheiligen. 8.30 uur: H. Mis VRIJDAG 2 november Allerzielen. 1e vrijdag van de maand. 9.00 uur Ziekencommunie. 18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: Johan Ferdinand Claessens, Jacob Heckmans en Maria Mathilde Schopen (s). ZATERDAG 3 november 18.00 uur:

m.m.v. het Dameskoor. 10e jaard. Frans Soomers; jaard. Wiel Mijnes en Maria Mijnes-Pluijmen; echtlieden WeijdenCreusen (s); Guus Zeguers; Frans Renierkens; Mia Essers-Esser; Nelly Groten-Lommen; Ton Koonen. ZONDAG 4 november 11.30 uur: m.m.v. Mandolineorkest Napoli b.g.v. het 75-jarig bestaan van het orkest. 5e jaard. Jos Pasmans; jaard. Ilse Drescher (s); jaard. ouders Luiken-Dijkstra (s); jaard. ouders Harrie Mulder en Enny MulderVandermullen (s); Bert Collet (s); Toon Vinders en zoontje Roger; May Ferfers; Fienie Nacken-Hensgens; Etienne François; Siem Thissen. 13.00 uur: Doopviering. DINSDAG 6 november 19.00 uur: Gerard Hagen en Carolien Wiertz (s). DONDERDAG 8 november 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 9 november 19.00 uur: Maria Hubertina Rutten (s).

St. CATHARINA MISINTENTIES ZONDAG 28 OKT 10.00 uur; Allerheiligen-Allerzielen. Dameskoor. EXTRA MAANDCOLLECTE. jrd. Jozef Graaf, jrd. ouders Dassen-Mertens, ouders Ploum-Allmans, echtelieden SchaepsEssers, Louis Rossel, Wiel Ruland, Wiel Görtzen, Mia Janssen-Handels, Frans Laven, ouders Platen-Goebbels, Lou Thomas, ouders Vliegen-Laven en fam. leden, Hub Muitjens, ouders KeijsersFrusch. 15.00 uur; Allerzielenlof met uitreiking van de kruisjes waarna zegening graven op het kerkhof. MAANDAG 29 OKT 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 31 OKT 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel. VRIJDAG 2 NOV 09.00 uur; ziekencommunie ZONDAG 4 NOV 10.00 uur; jrd. Tiny Kuppers-van Westerop, jrd. Jacques Lataster, Bert van de Poel. MAANDAG 5 NOV 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 7 NOV 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870 RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 72.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Boekhandel

DEURENBERG Wiertz Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65

bord : 250 x 65cm bord : 250 x 65cm

Bezoekadres Stationsstraat Kerkrade Poststraat 34 54 Kerkrade Postadres Postbus 2 6460 AA Kerkrade mr. T.J.A. Iding Advocaat en Procureur Juridisch advies op maat voor particulieren en bedrijven

Telefoon (045) 543 00 73 Telefax (045) 543 00 76 E-mail info@idingadvocatenkantoor.nl

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Grupellostraat 2 - 6461 EV Kerkrade Telefoon (045) 545 65 78

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 27-10-2012  

Parochieblad 27-10-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you