Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

38 e jaargang

nr. 2

26-01-2013

GEZOCHT: (VOLWASSEN) ACOLIETEN EN MISDIENAARS Het was een originele en confronterende manier om voor een probleem de aandacht te trekken van de geloofsgemeenschap. De Kerkenraad van Twello trok zelfs de aandacht van de landelijke pers. Mijn ochtendblad publiceerde er een foto van. In de kerk staan in spierwit ondergoed geklede paspoppen. De boodschap van de kerkenraad is duidelijk: Wij staan in ons hemd want er zijn te weinig vrijwilligers. Een gebrek aan vrijwilligers hebben wij in onze parochies niet op alle fronten, maar nieuwen blijven welkom. Ons probleem Toch op één front zitten we zeker in de penarie: de medewerking aan de eredienst wat betreft acolieten en misdienaars. Mensen, -u wellicht ook-, zijn onder de indruk, wanneer op het altaar de eredienst verricht wordt met een ‘volle bezetting’. De aanwezigheid van meerdere misdienaars en acolieten geeft aan de liturgieviering ‘das Gewisse etwas’. Nog net kunnen de beide parochies –H. Lambertus en H. Catharina- het hoofd boven water houden. Hoelang nog? Misdienaars In de parochies is nieuwe aanwas gewenst. Naast hun dienbeurt treft het kleine groepje

misdienaars en acolieten elkaar ook voor gezellige activiteiten. Dit alles gebeurt onder supervisie van de dames Frissen en Pluijmen. Wellicht dat u ook uw kind of kleinkind door misdienaar te laten zijn vertrouwd wil maken met de parochie. Acolieten Gelukkig beschikt de parochie nog over enkele jonge jongens, die in het weekend behulpzaam zijn. Maar leeftijdgenoten blijven welkom. De kerkbesturen maken zich zorgen m.n. over de bezetting door-de-week. Om dit probleem op te lossen gaan de gedachten uit naar volwassenen. Op dit moment beschikken de parochies over 1 á 2 personen, die tijdens begrafenissen als acoliet van dienst zijn. Nieuwe kandidaten acolieten, die de heren in aantal willen versterken, zijn zéér welkom. Meer informatie via de pastorie.

Parochieblad H. LAMBERTUS

WAT IS DE KERK U WAARD? Wat H. is de Kerk u waard? CATHARINA Die vraag is voorgelegd aan de gelovigen van de vijf kerkgenootschappen in Nederland die onder de naam 'Actie Kerkbalans' vanaf zondag 13 januari een beroep doen op hun


leden voor een financiële bijdrage. Het geld dat jaarlijks wordt opgehaald met de Actie Kerkbalans komt ten goede aan het kerkelijk werk in de lokale parochiegemeenschap. Het wordt gebruikt om het onderhoud van de (vaak monumentale) kerkgebouwen te betalen. Maar ook de rekeningen voor bijvoorbeeld verlichting en verwarming. Daarnaast maakt de actie het mogelijk dat de beroepskrachten in de Kerk voor hun werk worden betaald. Actie Kerkbalans duurt tot en met 27 januari.

LITURGIEKALENDER. Vijfde zondag door het jaar: l.: Jes. 6, 1-2a + 3-8; tl.: 1 Kor. 15, 1-11 of: 15, 3-8 + 11; ev.: Lc. 5, 1-11 (C)Zondag 27 januari, derde zondag door het jaar: l.: Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10; tl.: 1 Kor. 12, 1230 of 12, 12-14 +27; ev.: Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21 (C). Zondag 3 februari, vierde zondag door het jaar: l.: Jer. 1, 4-5 + 17-19; tl.: 1 Kor. 12, 31-13, 13 of: 13, 4-13; ev.: Lc. 4, 21-30 (C). Zondag 10 februari, vijfde zondag door het jaar: l.: Jes. 6, 1-2a + 3-8; tl.: 1 Kor. 15, 1-11 of: 15, 3-8 + 11; ev.: Lc. 5, 1-11 (C)Zondag 27 januari, derde zondag door het jaar: l.: Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 810; tl.: 1 Kor. 12, 12-30 of 12, 12-14 +27; ev.: Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21 (C).

ALGEMEEN EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 1 Februari, eerste vrijdag van de maand: ziekencommunie vanaf 9.00 uur. OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL/ MARIA LICHTMIS 2/3 Februari zal tijdens de eucharistievieringen de kaarsenwijding plaatsvinden in de kerk. Na afloop van de viering bent u in de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. VOORBEREIDING DOOPOUDERS Eerstvolgende bijeenkomst is: maandag 4 februari, in de parochiezaal van de H. Remigius te Simpelveld, gelgene naast de pastorie tegenover de hoofdingang van de kerk. De doopouders worden uitgenodigd. Ouders, die zich willen oriënteren t.a.v. een nog te nemen beslissing gelieven zich eventueel zelf te melden bij Mevr. T. Pluymen tel. 545 49 18.

NIEUWE WAARDERINGSPRIJS PROJECTEN VOOR KWETSBARE MEDEMENS Het Limburgs Diaconaal Fonds wil haar waardering uitspreken naar de vele kleinschalige projecten en individuele personen die kwetsbare medemensen in de Limburgse samenleving terzijde staan. Daarom is een tweejaarlijkse ‘Doctor Poelsprijs’ in het leven geroepen. De eerste uitreiking zal in mei plaatsvinden tijdens een door de bisdommelijke dienst Kerk en Samenleving georganiseerde studiedag rondom het thema 'Het Goede Samenleven'. Kandidaten voor de prijs kunnen vanaf heden worden voorgedragen. Prijs De Doctor Poelsprijs bestaat uit een financiële bijdrage van € 500 en een klein kunstwerk. Daarnaast zullen alle genomineerde projecten en initiatieven uitvoerig worden beschreven en meedelen in de publiciteit. Criteria Voor deze stimuleringsprijs komen sociaalmaatschappelijke en diaconale organisaties en/of personen in aanmerking. Criteria: Het project of initiatief is vernieuwend, verrassend, origineel en onverwacht. Er is een duidelijke verbondenheid met andere (plaatselijke) projecten op het terrein van sociaal-maatschappelijke en diaconale vragen. Er is stimulering van training en vorming van vrijwilligers en/of deelnemers. Voordracht Kandidaten voor de prijs kunnen worden voorgedragen via parochies, diaconale werkgroepen en/of sociaal-maatschappelijke organisaties (zij mogen overigens ook zichzelf aanmelden), Aanmeldingen: Secretariaat van het Limburgs Diaconaal Fonds. Dit comité zal uit deze aangeboden selectie de uiteindelijke winnaar van de prijs bepalen. Meer informatie is verkrijgbaar via Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving via 06-24488442 of www.limburgsdiaconaalfonds.nl

LEZING OVER JODENVERVOLGING IN LIMBURG De bisdommelijke resonansgroep Katholieke Kerk-Jodendom en het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge organiseren op zondag 27 januari 15.00 uur een Holocaustherdenking in de synagoge van Maastricht. Herman van Rens spreekt dan over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog in Limburg. Ook bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens zijn daarbij aanwezig.


BISDOMREIS NAAR ISRAËL In kader van Jaar van het Geloof In het kader van het Jaar van het Geloof biedt het Bisdom Roermond in samenwerking met de Organisatie Limburgse Bedevaarten in oktober een 13-daagse pelgrimsreis door Israël aan. Tijdens de bedevaart treden de deelnemers letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van Jezus, zijn leerlingen en de grote profeten. De bedevaart wordt mede begeleid door hulpbisschop Everard de Jong. De eerste week worden Bijbelse plaatsen als Nazareth, Kana, Kapharnaum, het meer van Galilea en de Berg van de Zaligsprekingen bezocht. De tweede week is de bestemming zuidelijker en staat een bezoek aan Bethlehem op het programma, evenals Jeruzalem met de Hof van Olijven, Golgotha en de Heilig Grafkerk; de Klaagmuur… De exacte reisdatum is van 8 tot en met 20 oktober 2013. De heen- en terugreis vindt plaats per vliegtuig; in het Heilig Land vindt het vervoer per touringcar plaats. De totale prijs bedraagt € 2.100,(toeslag éénpersoonskamer € 475,-). Meer informatie en opgave: Organisatie Limburgse Bedevaarten via (043) 3215715 of www.bedevaarten.com

HUWELIJKSZONDAG Onder het motto 'Ja ik wil... nog altijd' zijn in het kader van de internationale Marriage Week mede op uitnodiging van het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin alle kerkelijk gehuwde echtparen van alle leeftijden welkom op Huwelijkszondag 17 februari in Echt. Ook kinderen zijn van harte welkom. De dag vindt plaats in en om de H. Landricuskerk. Om 10.00 uur: eucharistieviering; celebrant hulpbisschop Everard. Op zondag 3 maart vindt de huwelijkszondag plaats in Sittard; dan met een H. Mis en lezing door emeritus-bisschop Jo Gijsen. Aanmelden is nu nog net mogelijk via (0475) 386892 of m.rademaker@bisdomroermond.nl. Deelnamekosten: € 20,- per echtpaar (€ 25,- wanneer ook kinderen deelnemen, ongeacht het aantal). SPORTDAG VOOR TIENERS Het bisdom organiseert op zondag 17 februari een sportdag voor tieners. Alle jongens en meisjes tussen 13 en 16 jaar zijn welkom om in groepsverband of individueel deel te nemen. De sportdag vindt plaats in sporthal Herteheym te Herten (Roermond) van 13.30 uur tot 17.00

uur. Opgeven is mogelijk tot 12 februari en deelnemen kost € 5,- per persoon. Info en opgave: m.degens@bisdom-roermond.nl FILOSOFIEDAGEN IN ABDIJ ROLDUC “De wereld is een boek. Wie niet reist, leest slechts één bladzijde.” De oude kerkvader Augustinus wist het mooi te zeggen. Reizen kan met een koffer de wereld rond, maar je kunt ook een reis door je leven maken. Vragen als: ‘wat betekent worden wie je bent’ en: ‘hoeveel waarheid kan een mens verdragen’ komen aan bod tijdens cursusdagen toegepaste filosofie ‘De reis van je leven’, die in februari in Abdij Rolduc in Kerkrade worden gehouden. De cursusdagen zijn een initiatief van de Rolduc Academie voor Toegepaste Filosofie, een nieuw initiatief van Dagblad De Limburger, Limburgs Dagblad, Abdij Rolduc en filosoof Govert Derix. Tijdens een driedaagse bijeenkomst kunnen de deelnemers kennismaken met belangrijke denkers uit heden en verleden en het leven leren zien door hun ogen. Bedoeling is de deelnemers met een scherpere blik naar de vragen en antwoorden van hun leven en van deze tijd te laten kijken. Docenten zijn onder anderen: dr René Gabriëls, prof dr Paul van Geest, dr Pieter Lemmens, dr Bernike Pasveer, Mgr dr Everard de Jong, prof dr. René ten Bos en drs. Govert Derix. De cursus vindt plaats van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 februari. Meer info: www.rolduc.com

PRINS JAN-WILLEM I Het geruchtencircuit had vorig jaar reeds deze naam op de lippen. Dat pakte echter anders uit. Hier en daar stak thans het gerucht weer de kop op. Maar voor velen was het toch een geweldige verrassing toen als tegenhanger van de diverse pogingen van de macabere dokter Frankenstein, de Prins in de persoon JanWillem Buck stralend en breed gebarend op de ‘buun’ verscheen. Zijn ja-woord op het presidentiële verzoek zet de lijn van de familietraditie voort. In zijn basisschooljaren vond hij het al prinsheerlijk om misdienaar te zijn. Thans is hij de parochie als lid van ‘Het Genootschap dere Heeren Hemeldraegers’ dienstbaar. Ongetwijfeld zal hij in zijn regeerperiode als Prins zijn hart laten spreken. We wensen de Prins met zijn gevolg ‘sjunne vasteloavendoavenden en daag’. Onze gelukwensen zijn er voor Jan-Willem I, voor


zijn ouders Marga en Wim en zus Maartje.

ST. LAMBERTUS ZATERDAG 26 januari 18.00 uur: jaard. Funs Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); Jan Boss; Frits Sprokel; Gertie BrudnitzkiSavelsberg; Frans Renierkens; May Kloth; Hub Sauren. ZONDAG 27 januari 11.30 uur: zesw.dienst Gerta Koonen-Knops; Hein Bück; Donny Poettgens-Borgans; Joep Vondenhoff; Tino van Nunspeet; voor een bijzondere intentie. DINSDAG 29 januari 19.00 uur: 1e dag Antoniusnoveen. M.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. H. Mis. DONDERDAG 31 januari 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 1 februari 1e vrijdag van de maand. 9.00 uur: Ziekencommunie. 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 2 februari (Maria Lichtmis) 18.00 uur: 1e jaard. Ton Vandeberg; jaard. Dora Habets-Vrancken; jaard. Phili PaffenBittner; oud. Rutten-Eijgelshoven (s); Frans Renierkens; Riet van SambeekSchoutrop; Tiny Vandervoort-Schlijper; Mia Laven-Dorscheidt; Eugène Lanckohr. ZONDAG 3 februari (H. Blasius) 11.30 uur: 1e jaard. Ketie Grouls-Ploum; 7e jaard. Twan Engels; jaard. Maria GeurtzenKemmerling; jaard. Paul en Léon Krewinkel; Bert Collet (s); echtel. Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel (s); Jo Scholtes; Toon Vinders en zoontje Roger. 12.45 u.: Doopviering Jippe Peeters. DINSDAG 5 februari 19.00 uur: 2e dag Antoniusnoveen. H. Mis. DONDERDAG 7 februari 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 8 februari 19.00 uur: H. Mis. GELUKWENSEN AAN Ouders, familie en dopeling: Jippe Peeters, Julianastr. Wij wensen hen geluk met woorden uit een gedicht van Marijke Koijck-de Bruijne: In je moeders schoot geweven / tot een wonder van bestaan / Kwam je bij ons in het leven; / Dankbaar zeggen zij jouw naam……. / Al vanaf je eerste schrede / Bidden wij dat met je gaat, / Die ons geest en adem geeft / En ook jou

geschapen heeft… Het diamantenlid van de Schuttersbroederschap St. Sebastianus: Hub. Bischoff. De heer Bischoff passeerde dus het robijnenen gouden jubileum. De rijke historie van de Broederschap vertelt dat de jubilaris driemaal een zilveren plaat met zijn naam aan het koningszilver heeft toegevoegd. Dat houdt in dat je als koning een jaar voorzitter bent. Maar daarbuiten bekleedde hij veertig jaar de positie van thesaurier van de Broederschap. Om zijn vele verdiensten voor gemeenschap en parochie ontving de heer Bischoff een Koninklijke en Pauselijke onderscheiding. Zijn huldiging staat nog te gebeuren, maar onze waarderende gelukwensen kennen wij hem bij dezen reeds toe, vergezeld gaande met de wens van gezegende jaren. ANTONIUSNOVEEN start: 29 januari 19.00 uur Negen dinsdagen voorafgaande aan het hoogfeest van Pasen bidt de parochie van de H. Lambertus, waartoe in 1826 de wijde omtrek behoorde, de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua. De negen dinsdagen zijn: 29-1; 5-2; 12-2 (en dan om 10.00 uur); 19-2; 26-2; 5-3; 12-3; 19-3; en 26-3, telkens in de eucharistieviering van 19.00 uur. De opening geschiedt met medewerking van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Thema: de geestelijke werken van barmhartigheid Vorig jaar overwogen wij de ‘lichamelijke werken van barmhartigheid’. Maar er is ook sprake van de ‘geestelijke werken van barmhartigheid’. Deze zijn: Twijfelden raad geven; Onwetenden onderwijzen; Zondaars/dwalenden vermanen; Bedroefden troosten; Degenen, die ons beledigen, vergeven ; Lastigen geduldig verdragen; Bidden voor levenden en doden. We hopen dat velen door hun deelname van hun belangstelling blijk geven. VAARWEL directeur van ons Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia de heer GIEL FRIJNS Zaterdag 5 januari dirigeerde de heer Frijns voor het


laatst ons kerkelijk zangkoor in de plechtige eucharistieviering van 18.00 uur. Compliment aan alle zangers en organist, die door hun toegewijde zang en orgelspel de directie van hun directeur voor een laatste keer waardigheid verleende. Na afloop was er in de Wieëtsjaf nog een eenvoudig ontvangst en samen zijn, waarbij over en weer een lovend woord werd gesproken. Immers officieel waren bij zijn afscheid na 34 jaar plichtsgetrouwe dienst luister en hulde bijgezet tijdens de feestvergadering bij het patroonsfeest, 25 november j.l. Niettemin ontving de heer Frijns, - inmiddels ere-dirigent- nog een sierlijk vergulde kaars met de melodie en tekst ‘Omnes gentes, plaudite manibus’ (Alle volken, klapt in de handen..) De heer Frijns, die alles correct bijhoudt en in getallen en procenten uitdrukt, wist te melden dat het koor 1095 maal present was bij de erediensten en naast de gregoriaanse zang 576 keer meerstemmig de diensten had opgeluisterd. Het scheiden van de markt geschiedde onder onderdrukte emoties. Met woorden van waardering en dank voor de jarenlange prettige samenwerking drukten de heren koorleden en aanwezige dames de heer en mevrouw Frijns hun hand.

St. CATHARINA ZONDAG 27 JAN 10.00 uur; EXTRA MAANDCOLLECTE jrd. An Vliegen, jrd. Gertude Scheffer, jrd. Jerôme Kerres,jrd. ouders Geuskens-Ruiters, jrd. ouders JeurissenHandels, echtel. Schaeps-Essers. MAANDAG 28 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; noveen O.L. Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 30 JAN 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. VRIJDAG 1 FEBR 09.00 uur; ziekencommunie. ZONDAG 3 FEBR Maria Lichtmis. Gezinsviering. Na H.Mis Blaziuszegen. 10.00 uur; jrd. Hans Hollands, jrd. ouders HoekGeilenkirchen, Lies Muitjens, Frans Hamers. MAANDAG 4 FEBR 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; noveen O.L. Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 6 FEBR 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. FAMILIEBERICHTEN In het AMC te Heerlen overleed 9 januari 2013 Wim Simons. Alhier werd hij op 21 oktober 1946

geboren. In de voormalige Boorstraat woonde Wim naast Sibilla Bien, met wie hij in 1971 in het kerkelijk huwelijksbootje stapte. Zij sloegen hun tent op in Spaubeek, dichtbij het werk, de DSM. Wim doorliep er een mooie carrière. Van opgeleide operator tot deskundige en chef in milieuzaken. Naast de job had het wel menig vrij-uurtje studeren gekost. Zijn deskundigheid, humor en communicatieve vaardigheden maakten hem tot een geziene en sympathieke medewerker. Na tien jaar stapte Wim op zekere dag thuis met de mededeling binnen, dat hij een plekje voor een nieuw home te Kerkrade had gevonden. Dit bericht vond een gewillig oor bij Sibilla. De ´Hemeling´ werd het paradijsje voor het jonge gezin.. Een gezellig stulpje, met een tuin, weelderig van plant en bloem, met een zich erdoorheen slingerend paadje; een vijvertje met klaterend water, een ren, van waaruit kippen hun leg-ei kakelde, bij tijd en wijle overstemd door het gezang van een kanarie kolonie, boven op de garage; en met speeltoestellen voor de kinderen. De kanarievereniging koos hem tot voorzitter. Ook bekwaamde hij zich als keurmeester. Stad en land reisde hij af om kanaries op zang te jureren. Het paste wel bij zijn geduldige natuur. De kinderen waren zijn allereerste zorg. Hij stimuleerde hen in hun beroepskeuze. Hij stond achter de keuze van Mark om bij de harmonie St. Pancratius zich aan te sluiten. Weldra werd hij er voorzitter totdat de ziekte hem hierin een hinder was. Zijn ziekte hielp hem van zijn benen. Gelukkig wisten vrienden zijn inmiddels nieuw betrokken huis in het Ursulinenpark te vinden. Samen op stap met de rolstoel, buiten in de natuur, waarvan hij zo hield, samen muziek luisteren, samen schaken… Zijn ziekte werd hem uiteindelijk een zwaar kruis, maar met Sibilla, de kinderen en kleinkinderen samen gedeeld en gedragen. Van die ondraaglijke last zij hij nu bevrijd en ten eeuwige leven beloond voor al zijn goeds.

CARNAVAL OP DE HOLZ Vrijdag 25 jan a.s. barst de Holzer carnaval goed los. Wilhelmina-Holz organiseert dan weer haar fameuze sietsung in het Catharinahoes. Aanvang 20.11 uur. Een keur van medewerkers zullen voor een geweldig programma zorgdragen t.w. Fer Kousen,Wiesse Sjwaam, Marcel Mahr, d'r Letste Sjrai, Prinsengarde Bardenberg, de Wilhelmina Sisters en vele anderen. Naast het uitroepen van de nieuwe Prins of Prinses van de Wilhelmien zal ook onze Stadprins met gevolg hun opwachting maken. Het beloofd weer een grootse avond te worden waarop U allen van harte welkom bent. Gratis entree.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870

RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Hier had uw Wiertz

advertentie kunnen staan Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging

bord : 250 x 65cm

Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65

bord : 250 x 65cm

Hier had uw

v.o.f.

advertentie kunnen staan

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Boekhandel

DEURENBERG Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 26-01-2012  

Parochieblad 26-01-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you