Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

38 e jaargang

nr. 6

23-03-2013

weggehaald en elders neergelegd. Bewijst het lege graf, dat Jezus leeft? Er doen diverse verschijningsverhalen de ronde. En toch Voor hedendaagse mensen is dat niet erg overtuigend. Hij kan er verschillende complottheorieën op loslaten om de ‘feiten’ ongeloofwaardig te maken. En toch behoren het lege graf en de verschijningen bij de motivaties voor ons paasgeloof. Wie het zegt, is van belang De leerlingen en vrienden, die Jezus tijdens zijn leven van nabij gekend hebben, ontmoeten Hem -tot hun grote verbazing- weer in levende lijve. Zelfs Thomas moet het toegeven. Zijn voorwaarde luidde: ‘ik zal geloven als ik Hem herken aan de kruiswonden’. Na aanvankelijke twijfels en aarzelingen konden ze er ten slotte niet omheen te erkennen: Hij is het wel degelijk, Hij, de gekruisigde Jezus van Nazaret. De betrouwbaarheid van ons geloof hangt helemaal af van de betrouwbaarheid van die eerste getuigen. Het uiten van hun verbazing en verwondering zijn gegevens. Hun H. feitelijke LAMBERTUS ervaringen zijn geen gedachtespinsels. Geen akkoordje. Aangrijpend wordt begrijpend H. CATHARINA Bij de gevangenneming in de Hof van Getsemane sloegen de leerlingen op de vlucht. Petrus werd tijdens de rechtsgang en veroordeling van Jezus een (god)loochenaar. Al die dingen gebeurden om hun eigen hachje te redden. Toch feiten, die er niet om liegen. Er moet met deze leerlingen en vrienden, die hun eigen leven wilden veilig stellen, toch iets uitzonderlijks gebeurd zijn. Immers opeens durven zij op de barricades. En wat er zich in hun heeft

Parochieblad

HOOGFEEST VAN PASEN Pasen is het voornaamste feest van het kerkelijk jaar. Wij gedenken de grootste gebeurtenis uit ons geloof: Jezus Christus is verrezen. Hij leeft. Heel de betrouwbaarheid van ons geloof staat of valt met die gebeurtenis. Wat is precies gebeurd? De mens van nu wil ‘weten’. Hij vraagt naar de feiten. Lege graf Als feit zou gewezen kunnen worden op het lege graf. De bezoekers van het graf vinden tot hun ontsteltenis een leeg graf. De soldaten, die het graf bewaakten wordt gezegd ‘zeg maar dat ze het lichaam in de nacht zijn komen weghalen’. Zo’n slap verhaal laat een goed soldaat zich niet in de mond leggen. De feitelijke toedracht blijft een vraag. Ook de bezoekers van het graf hebben dergelijke gedachten : misschien hebben ‘ze' zijn lijk


afgespeeld, dat moet veel meer zijn geweest dan een leeg graf ontdekken en verschijningen hebben. Getuigen Zelf werden zij binnenstebuiten gekeerd: de ontgoochelde sukkelaars, boordevol schuldgevoel, veranderden in onverschrokken getuigen. Ze trokken met een totaal onwaarschijnlijke boodschap de wereld in. Ze verkondigden dat God met de ‘dwaasheid van het kruis’ redding voor allen bracht. Ze vergaven zonden in naam van die gekruisigde. En ze hadden nog succes ook! Velen bekeerden zich en lieten zich dopen in zijn Naam. Met Pasen stelden ze vast dat zijn graf leeg was. Ze wisten niet wat ervan te denken. Pas toen ze zelf tot leven gewekt werden, beseften ze dat Hij de dood had overwonnen - de zijne en dus ook de onze. Ieder die voortaan in zijn Naam gelooft, zal leven. Voorgoed.

KERKBESTUREN EN PASTORES WENSEN U: ZALIG PASEN! LITURGIEKALENDER Zondag 24 maart, Palmzondag van het lijden van de Heer: l.: Jes. 50, 4-7; tl.: Fil. 2, 6-11; ev.: Lc. 22, 14-23, 56 of: 23, 1-49 (C). Zondag 31 maart, Hoogfeest van Pasen: l.: Hand. 10, 34a + 37-43; tl.: Kol. 3, 1-4 of: 1 Kor. 5, 6b-8; ev. Joh. 20, 1-9 (C) of: Lc. 24, 1-12 (C). Maandag 1 april, 2e Paasdag: l.: Hand. 2, 14 + 2232; ev. Mt. 28, 8-15. Zondag 7 april, Beloken Pasen: l. Hand. 5, 12-16; tl.: Apok. 1, 9-11a + 12-13 + 17-19; ev.: Joh. 20, 1931 (C).

ALGEMEEN DE NIEUWE OPPERHERDER Woensdag, 13 maart, 19.06 uur kringelde witte rook uit het schoorsteenpijp van de Sixtijnse Kapel, teken dat de er verzamelde 115 kardinalen hun keuze hadden gemaakt. Niet alleen in de St. Pieter maar wereldwijd beierden (of op gepaste tijden) de klokken. Iets meer dan een uur later klonk het "Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam!, Ik verkondig u een grote vreugde; wij hebben een paus”. Verrassing Op de logia van de St. Pieter verscheen de Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J. (76), die als paus Franciscus zijn pontificaat aanvaardt. De naam van deze kardinaal heeft men op geen nominatielijstje aangetroffen. Dus toch verrassend. Toch de werking van de H. Geest. Zijn CV

Kardinaal Bergoglio was onder meer provinciaal van de Orde van de Jezuïeten voor Argentinië (19731979) en rector van de Filosofische en Theologische Faculteit van San Miguel (1980-1986). Op 20 mei 1992 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot titulair bisschop van Auca en tot hulpbisschop van Buenos Aires. Op 3 juni 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop coadjutor van Buenos Aires en sinds 28 februari 1998 tot aartsbisschop. Van 8 november 2005 tot 8 november 2011 was hij voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Argentinië. Paus Johannes Paulus II creëerde hem kardinaal tijdens het consistorie van 21 februari 2001. Hij is lid van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, de Congregatie voor de Clerus en de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven. Ook is hij lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Uitdaging De Kerk staat voor grote uitdagingen. In de keuze van zijn naam en in zijn gekozen levenswijze klinkt het ‘Franciscus van Assisi’ ideaal door. De paus wil zich richten tot en gekend laten door ‘mensen van goede wil’. Gevraagd aan u voor deze nieuwe ‘Franciscus’ te bidden t.b.v. een vruchtbaar pontificaat. EMERITUS-PAUS BENEDICTUS XVI… in gebed met U meelevend. Onze bisschop Frans Wiertz benadrukte donderdagavond 28 februari in zijn preek tijdens de dankviering voor het pontificaat van de inmiddels emeritus-paus Benedictus XVI dat de rode draad in zijn boodschap was de diepgewortelde liefde van God voor de mensen en de oprechte liefde tussen mensen onderling. Voortdurend heeft hij ons opgeroepen om het geloof in praktijk te brengen. Ingetogen herder De bisschop noemde de emeritus-paus ”de ingetogen herder, die voorging in gebed, die zichzelf het liefst wegcijferde om de aandacht op God te richten…” Tijdens de Wereldjongerendagen in Keulen en Madrid hebben miljoenen jongeren dit ook zo beleefd. Dialoog Een ander citaat uit de preek van de bisschop luidt: “Wat mij persoonlijk altijd zeer intrigeerde, was de methode die hij daarbij hanteerde. Hij zei nooit: 'Dit is de waarheid, take it or leave it.' In plaats daarvan haalde hij juist andere visies aan. Hij legde uitvoerig uit hoe niet-christenen of atheïsten over een bepaalde kwestie denken. Hij ging zelfs een heel eind in hun redenering mee. Zijn conclusie was dan: 'Die mensen zijn niet gek. Zo kún je er tegenaan


kijken, maar mag ik daar mijn visie tegenoverstellen?'. Dan volgde een uitleg vanuit het christelijk perspectief. Dat is een respectvolle manier van dialogiseren die mij zeer aanspreekt." Jezus centraal Volgens de bisschop drong Benedictus niets op, maar gaf hij de kennis door die hij zelf in de loop der jaren had vergaard. Naast de encyclieken zijn zijn ‘Jezus-boeken’ bekend en zeer gewaardeerd. KRUISWEGOEFENING Goede Vrijdag, 29 maart: in beide kerken om 15.00 uur. ANTONIUS -NOVEEN in de Lambertuskerk. De 9de noveendag, 26 maart, houden wij in de H. Mis van de noveen een boeteviering, gebaseerd op de 7 geestelijke werken van barmhartigheid, mede aan de hand van het hongerdoek. De noveen t.e.v. de Antonius beleven veel mensen als een bijzondere gelegenheid om in deze veertigdagentijd een moment van rust en inkeer te hebben. Dat is fijn en zinvol. BOETEVIERING en PRIVÉ-BIECHT Boeteviering met schooljeugd: St. Ursula: maandagochtend: 25 maart: dagkapel H. Catharina. de ‘Diabolo’ dinsdagochtend: 26 maart in de Lambertuskerk. Volwassenen: H. Catharina: maandag 25 maart 19.00 uur: H. Mis + boeteviering H. Lambertus: dinsdag 26 maart 19.00 uur: H. Mis + boeteviering Privé-biechtgesprek: voor en na de kerkdiensten en op afspraak. PAASCOMMUNIE aan zieken Witte Donderdag, 28 maart 9.00 uur: Paascommunie aan de zieken en thuiszittenden. Buiten de mensen, die maandelijks de H. Communie ontvangen, gelieven de mensen, die dit jaar de Paascommunie door omstandigheden graag thuis willen ontvangen, zich te melden. Zie telefoon op achterzijde. De H. Communie b.g.v. de Eerste Vrijdag 5 april vervalt. GELUKWENSEN AAN Familie, ouders en dopeling: H. Lambertus: Pim en Boris Reizinger, Niersprinkstraat; en Kim Buck, Koningsweg; H. Catharina : Raf Miessen, Bockstraat. Wij wensen allen geluk en een fijn doopfeest met enkele dichtregels uit het gedicht ‘Doopsel’: “Je bent al een tijdje bij de mensen,/ je naam is bij ons al vertrouwd/ en dus is het tijd om te vieren,/dat God die je kent van je houdt…/Nu mag je gaan leven met mensen,/ verbonden in liefde en trouw, /omdat zij vandaag bij dit dopen/ Gods naam legden naast die van jou.” DOOPVOORBEREIDING De eerstvolgende bijeenkomst is: maandag 8april in

de parochiezaal te Simpelveld, gelegen tegenover de Remigiuskerk aldaar. De doopouders worden uitgenodigd. Ouders, die zich willen oriënteren t.a.v. een nog te nemen beslissing gelieven zich eventueel zelf te melden bij Mevr. T. Pluymen tel. 545 49 18.

ST. LAMBERTUS ZATERDAG 23 maart viering van Palmzondag 18.00 uur: m.w.v. Dameskoor. jaard. Albert Gielis; jaard. Hans Rutten; Ellie Liekens-Rutten; Giel Kleijnen; Maria Hensgens-Massop; Frits Sprokel; Frans Renierkens; Joep Vondenhoff. ZONDAG 24 maart Palmzondag10.00 uur: Doopviering Pim en Boris Reizinger. 11.30 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. 2e jaard. Huub Deurenberg; 3 e jaard. Sjeng Curfs; 6e jaard. Albert Habets; jaard. ouders DefescheKikken (s); jaard. Hubert en Katharina HamersKruijen; Loek Kaul; Fienie Nacken-Hensgens; Etienne François; Donny Poettgens-Borgans; Tino van Nunspeet; Theo Wijnhoven; Gerta Koonen-Knops; Eugène Lanckohr; voor een bijzondere intentie. DINSDAG 26 maart 19.00 uur: 9e noveendag t.e.v. de H. Antonius. Eucharistieviering met boeteviering m.m.v. Dameskoor. Jaard. H.E.H. Deken J. Franck en Zuster Hubertina (s); Maria Hubertina Rutten (s); Simon Thissen. WOENSDAG 27 maart 19.00 uur: Pontificale Eucharistieviering en wijding van de Oliën in de St. Christoffelkathedraal in Roermond. DONDERDAG 28 maart Witte donderdag. 9.00 uur Paascommunie aan de zieken en thuiszittenden. 19.00 uur: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het Priesterschap en van het gevoel van de naastenliefde: Eucharistieviering m.m.v. het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Gregorianisten. Na de Eucharistieviering aanbidding van het Allerheiligste tot 21.30 uur. VRIJDAG 29 maart goede Vrijdag 15.00 vuur: Kruiswegoefening. 19.00 uur: herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus. m.m.v. het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, ZATERDAG 30 maart Paaszaterdag. 18.00 uur: Paaswake m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Anna Veenendaal-Vloedman (s);


Maria Scholtes-van de Bosch; overleden ouders en familie (B); Jan Beckers; ouders Theo en Maria Goebbels-Vondenhoff en overleden familie; familie Louis Ackens-Heuschen en dochter Fien; ouders Hubert Jozef Bischoff en Maria Bischoff-Ackens en zoon Jo; Maria Hensgens-Massop (b); Tiny VandervoortSchlijper; Gertie Brudnitzki-Savelsberg; ouders Savelsberg-Hendriks en zoon Peter; ouders Brudnitzki-Klinkenberg en schoonzonen; Zuster José Klinkenberg; Wiel Hendriks; Frans Renierkens. ZONDAG 31 maart Hoogfeest van Pasen. 11.30 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Jaard. Pierre Smeets en Zus SmeetsHissel (s); jaard. ouders Kreijen-Lauenroth en zoon Gerd (s); jaard. ouders Lochtman-Poyck; Tilla Heckmans-Schopen en Johan Claessen en Jacob Heckmans (s); Jo Scholtes; Sjaak Vreuls; Riet van Sambeek-Schoutrop; Jo Kuijpers; Simon Thissen; Trautje Jeha-Steinbusch. MAANDAG 1 april 2e Paasdag. 11.30 uur: jaard. Toon Vinders en zoontje Roger; jaard. Tinie Schroeder-Brull; ouders KlothEschweiler, zoon Hein en oma; overleden ouders en familie (B). 12.45 uur: doopviering Madée Buck. DINSDAG 2 april 19.00 uur: H. Mis. DONDERD 4 april 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 5 april 19.00 uur: Remy Winckels; Maria Hensgens-Massop (b). ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Familie Kempen, aan hen ontviel mevrouw Annie Kempen. Mevrouw Annie Kempen werd geboren te Maasbree op 17 augustus 1925. Alhier geboren en opgegroeid kreeg Annie al op jonge leeftijd de zorg van haar ouderlijk gezin. Na haar opleiding te Sittard, ging ze meteen aan de slag in de gezinszorg te Kerkrade. Hier zou ze het grootste deel van haar leven doorbrengen. Veel gezinnen mocht ze nabij zijn, met name daar waar problemen waren. Annie wist van aanpakken en bood hulp waar dat kon. Haar 40 jaar trouwe inzet in de gezinszorg werd onderstreept met de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver. Tot en met haar 65e levensjaar was ze actief in de gezinszorg en nadien hield het niet op. Tot aan haar 80e jaar heeft ze mensen en gezinnen geholpen met wassen, koken en huishoudelijke hulp. Vreugde vond ze in het dienstbaar zijn voor anderen. In de zorg voor de mensen die haar waren toevertrouwd en in de zorg

voor vrienden en bekenden. Door haar levenshouding heeft ze een grote groep mensen verzameld waarvan ze veel hield en waarvoor ze graag klaarstond. En die zorg en liefde bleek wederkerig. Goede contacten hield ze met haar thuisfront in Maasbree. Juist door haar levensstaat als vrijgezel kon ze met ziel en zaligheid klaarstaan voor ieder die een beroep op haar deed, immer opgewekt en vriendelijk. Annie leefde een leven van beschikbaarheid. Ze overleed in de Hamboskliniek op 23 februari 2013. We hebben haar uitgeleide gedaan met een requiemmis vanuit de dekenale St. Lambertuskerk op 28 februari, gevolgd door crematie. We vertrouwen haar toe aan de God van alle leven en geloven dat Annie nu bij Hem mag zijn. Dat Hij haar leven mag voltooien tot een vreugde die niet meer verstoord zal worden door zorgen en de pijnen van het aardse leven. Tot geluk en vrede voor eeuwig. Aan familie Vliegen-Smeets. In de Kapelhof overleed op Mia Vliegen – Smeets. Haar wieg stond te Voerendaal op 31 maart 1914. De ouderdom van een eeuw lag haast op haar voeten. Ruim 30 jaar was zij gehuwd met Aloys Vliegen. Drie zonen schonk hen het huwelijk. Aloys was in het onderwijs werkzaam. Mia had haar hobby in en om het huis. Zij onderhield de tuin met een overvloed aan groente en bloemen, en het weiland met de kippen en een boomgaard. De opbrengst en de verkoop van dit alles noteerde zij accuraat. Over en weer hadden zij aandacht en respect voor elkaars bezigheden en waren zij elkaar een steun. Aloys stierf in 1960. De droefenis van zijn verlies droeg zij in haar hart mee. Sindsdien sprongen haar ‘jongens’ bij. Zij boden oma en moeder hun steun en hulp en wist zij zich van goede ‘burenhulp’ verzekerd. De kleinkinderen en achterkleinkinderen hielden oma bij de tijd. Moeder en oma Mia handelde resoluut. Wat kon zij genieten van familie bezoekjes. Eertijds verheugde zij zich op het leggen van een kaartje in de Soos van de Jozef en Norbertuskerk. Mia was een goede vertelster, in details verhaalde zij over ‘vroeger’. Het verdriet klopte vaker aan de deur van haar hart. Op 52-jarige leeftijd overleed haar zoon Joost; zijn dochter en haar kleindochter Susanne op 42-jarige leeftijd. Een houvast had zij aan haar geloof, in het bijzonder aan haar devotie tot O.L.Vrouw. In haar hoge ouderdom werd haar wereld steeds kleiner. Zij verbleef enige tijd in het ‘Stift’, waarna zij onderdak vond in de Kapelhof. Na vele jaren de H. Communie thuis te hebben ontvangen bezocht zij daar weer getrouw de H. Mis. Met het ontvangen van het H. Sacrament der zieken begaf zij zich –dankbaar voor haar aardse leven- op weg naar de Gods eeuwigheid. Mia ruste


in vrede. PETER HENSGENS is sedert januari de nieuwe koorleider van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Hij volgt de heer Giel Frijns op. Wie weet of hij de records gaat verbreken, die onze “dirigent in Ruste” heeft gevestigd. Ter correctie op eerder genoemde getallen b.g.v. van zijn afscheid op 5 januari j.l. zij vermeld dat de heer Frijns met het koor 1095 kerkelijke plechtigheden meerstemmig opluisterde resp. dirigeerde, waarbij 569 keer een meerstemmige Latijnse mis. Daarnaast nog een groot aantal niet geregistreerde gregoriaanse hoogmissen op de gewone zondagen door het jaar. Ga er maar aanstaan. Geweldig toch! De heer Hensgens is evenwel nog jong van jaren, wie weet… Bovendien is hij met het Gemengd Kerkelijk Koor St. Jozef vaker te gast geweest bij de vieringen in onze kerk… Even voorstellen Peter Hensgens studeerde na zijn gymnasiumtijd te Rolduc Schoolmuziek, Direktie en Solozang aan het conservatorium in Maastricht. Vervolgens voltooide hij zijn opera-opleiding aan de Robert Schumann Hochschule te Düsseldorf en trad hij op in diverse producties van het LSO en het Stadttheater Aachen. Hij heeft bij diverse koren in de regio gedirigeerd, zoals Mannenkoor Geulklank te Valkenburg, dameskoor Pro Musica te Schinveld en het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia te Nieuwenhagen. Momenteel is hij al meer dan twintig jaren dirigent bij het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Jozef te Kerkrade en het Breuker Mannenkoor (voorheen MK Hoensbroeck) te Hoensbroek. Er valt tussen dirigent en koor reeds een goede chemie te bespeuren en -zoals in het verleden- hopen wij op een vruchtbare samenwerking tussen koor - dirigent – pastores en kerkbestuur. Dirigent: welkom en succes.

St. CATHARINA PALMZONDAG 24 MAART 10.00 uur; jrd. ouders Hanssen-Buck, jrd. Marleen Ploum, jrd. Ton Wetzelaer, Lies Muitjens, Frans Hamers, Luca Nguijen, Frits Sprokel(kruisheren). Uitreiking palmtakjes. MAANDAG 25 MAART Dameskoor. 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Boeteviering. WOENSDAG 27 MAART 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. GOEDE VRIJDAG 29 MAART 15.00 uur; kruisweg in kerk. PAASZATERDAG 30 MAART 19.00 uur;

PAASWAKE. PASEN 31 MAART 10.00 uur; Dameskoor EXTRA MAANDCOLLECTE jrd. ouders Buck-Claessen en kinderen, jrd. echtel. Gouder de Beauregard-Buck, jrd. ouders PloumAllmans, jrd. Albert en Margret Kousen, Lou Thomas, Michel Kockelkoren, Lies Muitjens(dameskoor) Frans Hamers (dameskoor), Wim Simons, Eduard Fillet, Rob Besteman, Luca Nguijen, echtelieden SchaepsEssers, ouders Keijsers-Frusch. PAASMAANDAG 1 APRIL 10.00 uur; Frauenchor Singkreis Merkstein; ouders Keijsers-Frusch. WOENSDAG 3 APRIL 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. ZONDAG 7 APRIL 10.00 uur; jrd. Peter Schaefer, jrd. ouders Hermans-Savelkoul, jrd. Anny Trienekens, jrd. Anita en Huub Verburgh, Luca Nguijen. MAANDAG 8 APRIL 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 10 APRIL 08.30 uur; voor alle ernstig zieken. PALMPASEN met de ASPIRANT COMMUNICANTJES Met voldoening kijken we terug op de presentatie dienst op zondag 18 maart. De aspirantjes waren er met hart en ziel bij betrokken. Je hoorde het aan hun blij gezang en welgemeend gebed. De viering was goed voorbereid. Dank dus aan de juffrouwen van de school en de dames van onze werkgroep. Op Palmzondag: 24 maart: H. Catharina: 10.00 uur brengen de aspirantjes hun palmpaas mee naar de kerk. Met hen gedenken wij Jezus’ intocht in Jeruzalem. De palmpaas wordt gezegend. ’s Maandags brengen zij deze zieken en ouderen. Iets extra’s doen en goed zijn voor zieken en voor mensen met beperkingen, zo heeft Jezus immers zijn vrienden geleerd. EM.-PASTOOR MEKEL 24 Februari werd onze oud-pastoor Mekel 87 jaar. Maar de hoge leeftijd komt met gebreken. Een herseninfarct betekende voor hem: ziekenhuis opname, logopedie en fysiotherapie. Aan zijn verstandelijke vermogens is dit alles niet ongemerkt voorbij gegaan. Thans wacht hij op plaatsing in een verzorgingstehuis. In onze gebeden wensen onze oud-pastoor een voorspoedige en goede verzorging toe.


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN Za 18.00 uur

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

Zo 11.30 uur

tel: 5452238 tel: 5671870

RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

Di-Vr 19.00 uur

Do 08,30 uur

Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan: E Dassen Nassaustraat 39 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127 Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

tel; 5452007 tel: 5671870 tel: 0628223807 RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegenmoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men zijn kerkbijdrage voldoet ).


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. Psychomarker Consulting V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N

Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Praktijk voor coaching & counseling Wiertz Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine

J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant Praktijkadres: Deken Quodbachlaan 21 Tel.: 045 – 546 12 60 6461 XP KERKRADE http://www.psychomarker.com

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging

bord : 250 x 65cm

Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 70 / 06 - 45 27 55 45

bord : 250 x 65cm

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade T. 045 - 543 07 26 | M. 06 - 547 444 06 eMail: R.Kuffen@i-procura.com www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Boekhandel

DEURENBERG Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 23-03-2013  

Parochieblad 23-03-2013

Parochieblad 23-03-2013  

Parochieblad 23-03-2013

Advertisement