Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

37 e jaargang

nr. 10

19-05-2012

PINKSTEREN Bevraging T.V en radio schuiven regelmatig de microfoon onder de neus van ons, burgers. De journalist stelt aan toevallige voorbijgangers vragen, hoogst waarschijnlijk om de kijker en toehoorder te laten weten hoe medeburgers of ‘hèt’ Nederlands volk denkt en voelt… De objectiviteit van het resultaat van de antwoorden laat zich gissen. Een dergelijke bevraging betreft bij regelmaat ook christelijke feestdagen. Tussen de kraampjes op de markt door loopt de journalist, zegt en vraagt: ‘Straks is het Pinksterweekend… Weet u wat Pinksteren is.....?’ Jongelui Jongelui, die in dat weekend vrijdags, zaterdags of zondags met een rugzakje op het perron staan, blijven het spontane antwoord niet schuldig: ‘Pinkpop’. Dat feest is inderdaad een hele cultus. In dag, tijd en locatie sober begonnen, bruist de samenkomst nu van vurigheid en uitbundigheid. Een veelheid van gezangen, over de toegestroomde menigte luidruchtig uitgezongen, hebben een boodschap, die de moeite waard is om op je te laten inwerken, om ze te omarmen of af te wijzen. Pinksteren en Pinkpop: ze hebben qua gebeuren wel iets met elkaar. Ter opfrissing en anders ter informatie toch iets

over ons christelijk feest. Ons christelijk feest Ons woord ‘Pinksteren’ is afgeleid van het Griekse telwoord, dat ‘vijftig’ betekent. Pinksteren is de viering van de vijftigste dag van Pasen. Met het Pinksterfeest wordt de paasviering afgerond. Pinksteren is de bekroning van de viering van de verrijzenis van de Heer. De Paastijd duurt vanaf Pasen tot en met Pinksteren. De gave van de heilige Geest, uitgestort over de apostelen en in de kerk, voltooit de paastijd. Jezus heeft immers beloofd dat als Hij heengaat, Hij iemand anders zal zenden als Helper (vgl. Joh. 16, 7). Het feest kent een verscheidenheid aan aspecten De liturgie van Pinksteren kent een rijke inhoud vanwege de verschillende aspecten van het feest, die aan de orde komen. De liturgie van Pinksteren zelf begint met de diepzinnige openingstekst, die ontleend is aan het boek H. Wijsheid: 'De Geest van de LAMBERTUS Heer heeft bezit genomen van de aarde; heel de wereld krijgt kennis van het Woord. Alleluia.' Zo wordt de kosmische dimensie H. CATHARINA van het scheppend handelen van Gods Geest onder onze aandacht gebracht. Het is een teken van Gods liefde, zoals naar voren komt in de aan de Romeinenbrief ontleende keuzetekst: 'De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn Geest die in ons woont. Alleluia.' Het openingsgebed brengt in herinnering dat God door de sacramentele viering van dit feest alle volken en talen heiligt. Hem

Parochieblad


wordt gevraagd dat Hij wereldwijd de gaven van de heilige Geest laat neerdalen en dat, wat de persoon van God tot stand gebracht heeft tijdens het begin van de Evangelieverkondiging, ook nu weer geheel en al in het hart van de gelovigen zal doordringen. De Geest van God brengt eenheid tot stand In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen horen wij alle jaren het verhaal van het eerste Pinksterfeest van de Kerk: de nederdaling van de heilige Geest op Maria en de apostelen in de gedaante van vurige tongen. Bezield door de adem van Gods Geest legt deze groep mensen in de persoon van de apostel Petrus getuigenis af van de kracht en de liefde van God tot verbazing en verwondering maar ook tot verwarring van de samengestroomde menigte. Door het Pinksterwonder kon ieder hen horen spreken in zijn eigen taal. Volgens paus Leo de Grote (+ 461) is dit een teken, dat God gewild heeft, dat het Evangelie in alle talen van de mensheid wordt verkondigd. In de prefatie van Pinksteren wordt de Geest van God geduid als de bewerker van de eenheid van de Kerk: 'Alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle talen heeft Hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. (naar E. de Jong)

LITURGIEKALENDER Zondag 20 mei, zevende zondag van Pasen: l.: Hand. 1, 15-17 + 20a + 20c-26; tl.: 1 Joh. 4,11-16; ev.: Joh. 17,11b-19 (B); Pinksteren 27 mei: l.: Hand. 2,1-11; tl.:1 Kor. 12, 3b - 7+12-13 (ofwel Gal.: 5,16-25); ev.: Joh. 20,19-23 (ofwel Joh.15, 26-27 + 16,12-15; Pinkstermaandag 28 mei: l.: Hand. 19, 1b-6a; ev.: Joh. 1415-17; Zondag 3 juni: Feest H. Drie Eenheid: l.: Deut. 4,32+39-40; tl.: Rom. 8, 14-17; ev.: Mt. 28, 16-20(B)

ALGEMEEN ZIEKENCOMMUNIE 1Juni, eerste vrijdag van de maand: te doen gebruikelijk ontvangen de zieken en ouderen thuis op de gebruikelijke tijd de H. Communie, vanaf 9.00 uur. Wie deze wens ook heeft, gelieve dit te laten weten via het parochiekantoor (zie achterzijde).

MEIVIERING KAPEL in het HAMBOS Op de zaterdagen in mei is om 8.00 uur de poort van de Mariakapel in het Hambos open voor het vieren van de H. Mis. Samen met en op voorspraak van de Moeder Gods willen wij de Heer ontmoeten in Woord en Sacrament. Zaterdag, 26 mei, worden de zaterdagochtendvieringen afgesloten; de dienst wordt dan opgeluisterd door het Dameskoor van de St. Martinusparochie (Spekholzerheide). De kapel, die in 1937 mede als een signaal tegen het dreigend oorlogsgeweld tot stand kwam, verkeert in goede staat dankzij onze vrijwilligers. Waarvoor dank. 75-JARIG JUBILEUM 19 September bestaat de kapel in het Hambos 75 jaar. Bij de inzegening van de kapel wijdde bisschop Lemmens het Dekenaat Kerkrade toe aan O.L.Vrouw. Het was destijds een groots gebeuren. Wij willen die dag toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het Schuttersbroederschap St. Sebastianus heeft het voortouw genomen om 23 september a.s. –dekenaat breedde kapel in het zonnetje te zetten. De planning van het hoe en wat bevindt zich in een voorbereidende fase. We hopen dat we op waardige wijze O.L.Vrouw hulde te brengen en haar voorspraak over onze stad en Dekenaat af te smeken. ROZENKRANSGEBED: gezamenlijk gebeden In de Mariakapel van het Hambos 20 minuten vóór de H. Mis op zaterdagochtend. In de kerk van de H. Catharina: 20 minuten vóór de H. Mis van 19.00 uur op maandag en elke woensdag in mei om 19.00 uur in de dagkapel. BEDEVAART NAAR KEVELAER: woensdag 20 juni a.s. Langzaam maar zeker beginnen de bussen vol te raken. Voor een kaartje kunt u op kantooruren terecht bij beide parochie-kantoren (zie achterzijde). Kosten p.p.: € 16,00. Sinds een paar jaar heeft zich ook de Federatie Kerkrade-West bij de bedevaart naar Kevelaer aangesloten. De opstapplaatsen voor Lambertus en Catharina zijn bij de kerk van Lambertus


(Centrum) en bij de Catharinakerk. Vertrek is om 08.00 uur en thuiskomst rond 19.30 uur. Om 11.30 uur vieren wij de eucharistie in de Basiliek, aansluitend bidden we de kruisweg; lunchpauze; 16.15 uur Marialof en zegening van de religieuze voorwerpen. LUISTEREN Als iemand ons deelgenoot maakt van een groot verdriet, is het moeilijk om niet meteen met woorden en/of actie te willen troosten. Bij intens verdriet is dat immers onmogelijk. Woorden zijn niet toereikend om een verschrikkelijk gemis weg te nemen. Hoe kunnen we dan iemand die lijdt, bijstaan? Aan het woord laten Volgens een goede vriendin, die gehandicapt is en na een ingrijpende operatie velerlei reacties kreeg, heeft ze de meeste troost ervaren van mensen die aanwezig bleven, tijd voor haar namen en in alle eenvoud naar haar luisterden. Zonder commentaar of zonder voorbeelden te noemen van bekenden die een nog ernstiger behandeling hadden ondergaan, of anderen die terminaal ziek waren. Dat laatste gaf haar het gevoel dat de ander haar te kennen wilde geven, dat haar situatie heus niet het ergste was wat een mens kon overkomen. Dat anderen er nog veel beroerder aan toe waren. Dan voelde mijn vriendin zich heel alleen met haar verdriet. Dat het erger kon, wist zij zelf ook wel, maar dat een ander dat (vaak goedbedoeld) tegen haar zei, gaf haar geen enkele troost. Integendeel: ze voelde zich eerder onbegrepen en terecht gewezen. Net of haar verdriet er niet mocht zijn. Beledigd Hetzelfde geldt bij het pogen om troost te bieden aan iemand die diep beledigd is. Als in een reflex zeggen vrienden dan soms bij wijze van opbeuring dat die belediging alles zegt van degene die hem heeft uitgesproken of aangedaan. Ook in zo’n geval ontneem je de ander, volgens mijn vriendin, de kans om de pijn te mogen voelen. Want onwillekeurig geef je hem of haar te kennen dat het onjuist is om je gekwetst te voelen, omdat het volgens de logica alles met die ander en niets met jou te maken heeft. Leerzaam, wat ze me vertelt, want meer dan eens heb ik zulke vergeefse troostpogingen gedaan. Hoe kunnen we

elkaar dan wel verlichting bieden? Wat is het hoogst haalbare? Hoogst haalbare „Luisteren”, zegt de vriendin. „Geestelijk aanwezig zijn; je eigen gedachten en ideeën terughouden, zodat er ruimte ontstaat waarbinnen de ander zich vrij kan uiten. Vooral geen adviezen en goede raad geven! Of, nog erger: over jezelf beginnen en welke ellende jij met succes hebt doorworsteld”. „Mag ik wel vragen of ik voor je mag bidden?”, opper ik voorzichtig. „Natuurlijk, graag zelfs”, lacht ze. „Dat stijgt erboven uit. Dat helpt echt”. Omgekeerd vraag ik haar of ze ook voor mij wil bidden, want gebed voor anderen van mensen die zwaar geestelijk en lichamelijk lijden te verduren hebben, heeft dubbele kracht. Rijk, voel ik me, met zo’n vriendschap. Belangrijk, zo’n gesprek waarbij ik geleidelijk aan steeds beter leer om „vlug te zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken”. (Jakobus 1:19-20) (Louise Leneman) KENNISMAKINGSDAG MET GROOTSEMINARIE ROLDUC ‘De opdracht van Jezus om mensen tot Zijn leerlingen te maken’, klinkt door in alles wat je als priester doet. Overtuig mensen van de kracht van het Evangelie. Laat iedereen delen in de Blijde Boodschap, die mensen ook in deze tijd het èchte geluk kan geven. Misschien is priester worden iets voor jou?" Het is een uitnodiging van Grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan alle jongens en mannen om eens bij de priesteropleiding van het bisdom een kijkje te komen. Dat kan op zaterdag 19 mei. www.rolduc.nl SCHULDHULPMAATJE Samen met andere sociaalmaatschappelijke organisaties slaan parochies in Limburg steeds vaker de handen ineen om aandacht te vragen voor de lokale armoedeproblematiek en armoede en sociale uitsluiting in de eigen gemeente te bestrijden. Om deze daadwerkelijke ondersteuning ook te bieden is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de kerken in Nederland de mogelijkheid geboden om vrijwilligers te scholen op dit vaak moeilijke


terrein. Zo is een subsidie verstrekt voor een proefproject dat schuldhulpmaatjes opleidt. Dit zijn goed toegeruste vrijwilligers die mensen met (beginnende) schulden ondersteunen bij schuldpreventie en schuldhulp en nazorg verlenen na schuldsanering. Het maatjesproject zal in eerste instantie in 25 steden en dorpen worden uitgevoerd. Vanuit plaatselijk samenwerkende parochies en sociaal-maatschappelijke organisaties zullen, in samenwerking met de lokale overheid, zo’n 600 schuldhulpmaatjes worden opgeleid, gecertif iceerd en ondersteund. In Kerkrade van start Maandag 7 mei werd de ‘Samenwerkingsovereenkomst’ getekend. De ‘Samenwerkingspartners’ zijn: De Cliëntenraad Kerkrade; Impuls; De Kredietbank Limburg; Dekenaat Kerkrade; Vincentiusvereniging, conferentie Holz/Kerkrade; Humanitas Parkstad, Gemeente Kerkrade. Door hun krachten lokaal te bundelen in het opleiden en begeleiden/ondersteunen van vrijwilligers (maatjes) willen de partners mensen begeleiden en ondersteunen op weg naar hun financiële vrijheid. Zo willen zij een bijdrage leveren aan individuele personen in het voorkomen en oplossen van de individuele schuldenproblematiek, maar zo willen ze ook maatjes zijn bij een mogelijke doorverwijzing naar professionele instellingen.

H. LAMBERTUS MISINTENTIES 19 mei t/m 1 juni. ZATERDAG 19 mei 8.00 uur Mariakapel Hambos: ouders Renkens-Thevissen; ouders Wöltgens-Bost en tante Lena; Fien en Paul Douw-Wöltgens en zoon Jan; Paul en Léon Krewinkel. 18.00 uur: 1e jaard. Finie Hundscheidt; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Frans Renierkens; Jo Godschalk; Jo Hensgens; Mientje Coerver-Coumans; Coen Lambrichts; Jos Buck. ZONDAG 20 mei 11.30 uur: jaard. Piet van Loenen en dochter Anita (s); jaard. Frans Jozef Leufkens en Maria LeufkensLochtman (s); jaard. ouders KlütenHensgens; jaard. ouders van de Poel,

zonen en dochter Finy; Werner Aretz; Ketie Grouls-Ploum; Miets GeurtzenKemmerling. DINSDAG 22 mei 19.00 uur: Jo Chermin. DONDERDAG 24 mei 8.30 uur: H. Mis. 19.00 uur: H.Mis bgv.: Sluiting verenigingsjaar K.V.G. Hans Herbert Offermans. VRIJDAG 25 mei 19.00 uur: H. Mis. ZATERDAG 26 mei 8.00 uur Mariakapel Hambos: Jan Douw, ouders, grootouders en tante Lena; Paul en Léon Krewinkel; ouders van de Voort-Janssen; overleden familie Engels; voor een bijzondere intentie. PINKSTER – ZATERDAG 26 mei 18.00 uur: jaard. Sjef en Maria Hacking-Huis; jaard. Annie Widdershoven-Nelissen; Frans Renierkens; Gerda RoukensHeijnen; May Kloth; Jo Meels. ZONDAG 27 mei PINKSTEREN 11.30 uur m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, Dameskoor en St. Jozefkoor: jaard. ouders Jan Jozef Dahlmans en Josefina Maria Dahlmans-Derix (s); jaard. echtelieden Vinders-Reinardts (s); ouders RuttenEijgelshoven (s); ouders Platen-Goebbels; Frans Voncken; Lidia Wetzelaer-Taffarel; Peter Offermans (verj.); Hubert Jozef Bischoff en Maria Bischoff-Ackens en zoon Jo; Lodewijk Ackens-Heuschen en familie en dochter Fien; overleden ouders en familie (B); Jac Buck; Maria EssersJanssen; ouders Sterk-Heijltjes en zonen; Resi Hendriks-Kemps; voor een bijzondere intentie. PINKSTERMAANDAG 28 mei 11.30 uur: jaard. ouders Mathissen-Kloth (s). DINSDAG 29 mei 19.00 uur: H. Mis. DONDERDAG 31 mei 8.30 uur: Annie Schormans. VRIJDAG 1 juni 1e vrijdag. 9.00 uur: H. Communie naar de zieken en thuiszittenden. 19.00 uur: H. Mis DOOPVOORBEREIDING De eerstvolgende bijeenkomst is: maandag, 4 juni in de parochiezaal Moscou’, gelegen ‘naast de hoofdingang van de H. lambertuskerk. Tijd: 20.00 uur -21.30/22.00 uur. De doopouders worden uitgenodigd. Ouders, die zich willen oriënteren t.a.v. een nog te nemen beslissing gelieven zich eventueel zelf te melden bij Mevr. T. Pluymen tel. 545 49 18. PINKSTEREN: eucharistieviering 11.30


uur: opluistering door gezamenlijke koren Op zondag 27 mei, Pinksteren, zingen in de eucharistieviering van 11.30 uur Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef, Dameskoor en Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Gezongen wordt de ‘Messe Brève’ van Charles Gounod, voorts Jubilate Deo van Franz Scheren; Come down as the Fire; cantate Domino van A. Gretchaninoff, Eve Verum van W.A. Mozart en als slotlied (volkszang) Geest, die vuur en water zijt. Directie P. Hensgens; orgelbegeleiding M. van de Wall.

St. CATHARINA MISINTENTIES ZONDAG 20 MEI 10.00 uur; 1 ste H.Communie kinderen St. Ursulaschool. EXTRA MAANDCOLLECTE. Martha Otermans, Jan Ruijters, Martha Berikoven, ouders Peters-Linssen, ouders RuitersSchunck. MAANDAG 21 MEI 10.00 uur; dankviering communiekantjes. 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 23 MEI 08.30 uur; voor al onze ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel. PINKSTEREN 27 MEI dameskoor. 10.00 uur; 6 wkd. Anita Verburgh-Temmink, jrd. ouders Weckseler-Lennertz, jrd. ouders Scheren-Kockelkoren, jrd. Henriëtte Wolters-Jeurissen, jrd. ouders SensterFischer, echtelieden Schaeps-Essers, Maria Körver, Lou Thomas. PINKSTERMAANDAG 28 MEI 10.00 uur; voor al onze overledenen. WOENSDAG 30 MEI 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. 19.00 uur; rozenkrans in dagkapel. VRIJDAG 1 JUNI 09.00 uur; ziekencommunie. FAMILIEBERICHTEN Op 26 april namen we in het crematorium Schifferheide afscheid van Enny KastenEssers. Onlangs vierden we feestelijk haar 77e verjaardag. Ze glunderde en genoot ervan om in het middelpunt van de aandacht te staan. Ze mocht met haar dierbaren ook terug kijken op een rijk leven. Enny werd geboren in een gezin van drie kinderen op Chevremont, hier

heeft ze haar leven lang doorgebracht. We herinneren ons Enny als een vriendelijke, levenslustige vrouw, opgewekt en toegewijd, ze stond klaar voor wie haar nodig had. Enny trouwde haar Piet in 1954 en samen hebben ze mooie huwelijksjaren beleefd. Ze kregen drie kinderen. Het waren de oogappels van de pap en de mam. Groot verdriet was er dan ook toen dochter Anita stierf. Enny was een volleerd coupeuse: secuur en bekwaam. Een mantelpakje of een carnavalskostuum, Enny kon ermee uit de voeten. Aan het einde van de week werd de naaimachine schoon gemaakt en ingevet. Want maandag moest er weer hard gewerkt worden en dan moest de naaimachine tiptop in orde zijn. Maar ze was ook een gezelligheidsmens en gastvrijheid stond hoog in het vaandel. Enny was zorgzaam en trouw tot het einde toe. Dat kwam tot uitdrukking in de aandacht en zorg voor haar man Piet die een lang ziekbed kreeg te verduren. Door de goede zorg van Enny kon Piet tot het einde thuis verzorgd worden tot aan het einde. Sinds 3 december van het vorige jaar verbleef ze in het Hospice, ze behoorde tot de eerste lichting bewoners. De zorg die ze heel haar leven aan anderen besteed had, viel nu haar ten deel. Ze overleed op 21 april. Elk mensenleven kent een zonsopgang en een zonsondergang. Toch weten we als Christenen dat we geborgen zijn in Gods hand. Hij is niet alleen het beginpunt, maar ook het einddoel van ons leven. Bidden we Enny toe dat ze thuis mag zijn bij God, verenigd met haar man en dochter. GELUKWENSEN AAN het huwelijkspaartje: Manon Smeets en Arjan Caubo, die zaterdag 2 juni om 14.00 uur in het schip van onze kerk hun huwelijksbootje uitzetten en horen ze zeggen: “… de dag dat ik jou zag en jij naar me keek dat ene moment had ik nooit gekend ik wist niet dat het bestond…” We wensen bruid Manon en bruidegom Arjan, ouders en gasten een onvergetelijke dag toe en veel geluk voor morgen…. VOLKSTUINEN HOLZ Volkstuinvereniging Holz heeft achter het kerkhof nog enkele tuinen te huur. Voor info J.Laven, tel 045-5457349


ALGEMEEN Priesterwachtdienst. In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007 Opname in ziekenhuis. Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie. Ziekencommunie. De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. Gebed voor roepingen. Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen. Kind en liturgie. Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats. Info: H. Lambertus: Tel 5454572 Info; H. Catharina: Tel. 0628223807 Vrijwilligers In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd. Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie. Kerkradio. Zieken en thuiszittende hebben de mogelijkheid om via de radio de kerkdiensten te volgen. Info: Tel 5454150.

H. LAMBERTUS

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 Kapelaan : E. Dassen Nassaustraat 39 E-Mail: info@lambertuskerkrade.nl Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade: ABN-AMRO: 47.60.64.430 Informatie betaling kerkbijdrage:

ING: 121.14.09 Dhr. E. Brudnitzki

tel: 5452238 tel: 5671870

RABO 17.52.00.645 tel: 5453362

MISTIJDEN Za 18.00 uur Zo 11.30 uur Di-Vr 19.00 uur Do 08,30 uur Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur

H. CATHARINA Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans Kerkplein 8 B.g.g.: T. Pluijmen O.L. Vrouwestraat 127

tel; 5452007 tel: 0628223807

Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade ABN-AMRO: 47.60.41.996 Informatie betaling kerkbijdrage: MISTIJDEN

Zo

10.00 uur

ING: 105.52.13 Dhr. F.Lahaije Ma 19.00 uur

RABO 12.52.83.393 tel: 5460675 Wo 08.30 uur

Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. Wo 09 - 10 uur Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 7,00 Kerkbijdrage: minimaal € 72.00 per jaar. ( hiebij tegenmoetkoming in de diensten )


Dag en nacht bereikbaar.

Adverteer in ons parochieblad Einderstraat 17 - Kerkrade

Autorijschool Roy van Wersch Goebbels

Abtenlaan 9 6461 JG Kerkrade Tel. 045-5461635 Mob. 06 15075588

Optiek Bemelmans Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Uw speciaalstomerij in Kerkrade Heerlen Roermond

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Gouder de Beauregard Maat M a r k t49, 4 1Kirchroa, - T e l . : (Tel. 0 4 5045-88 ) 5 4 5 788 2 0542 3 -

O.L. Vrouwestraat 145a - Kerkrade Tel. 045 - 5461161

Ploum-Gillessen b.v. V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N Oranjestraat 18

- Kerkrade POOK - Tel. (045) 545 31 86 H.H.M. ACCOUNTANTS

Een nieuwe badkamer nodig?

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Boekhandel

DEURENBERG Wiertz Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

Uw adres voor een goede verzorging!


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging

bord : 250 x 65cm

Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 79 / 06 - 52 30 20 65 Bezoekadres Stationsstraat Kerkrade Poststraat 34 54 Kerkrade Postadres Postbus 2 6460 AA Kerkrade mr. T.J.A. Iding Advocaat en Procureur Juridisch advies op maat voor particulieren en bedrijven

Telefoon (045) 543 00 73 Telefax (045) 543 00 76 E-mail info@idingadvocatenkantoor.nl

Hier had uw

advertentie kunnen staan

Grupellostraat 2 - 6461 EV Kerkrade Telefoon (045) 545 65 78

v.o.f.

"OPENT DEUREN" Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Kent u de voordelen van een comleet verzorgd begrafenispakket, vanaf E 2,65 p.m.! (kwartaalpremie vanaf E 7,95 p.p.) Kinderen tot de leeftijd van 14 jaar gratis meeverzekerd Info tel: 045 - 545 93 04 Mevr. Lenzen-Finders (secretaris) Info op uw thuisadres; vrijblijvend, na afspraak

Parochieblad 18-05-2012  

Parochieblad 18-05-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you