Page 1

Parochieblad H. LAMBERTUS H. CATHARINA

! !We zien het door de eeuwen heen: mensen 39 e jaargang

nr. 03

15-02-2014

ANTONIUSNOVEEN

gaan graag op pelgrimage naar genadevolle plaatsen. Graven van heiligen worden bezocht; novenen ter ere van een heilige brengen bijna altijd heel wat mensen bijeen. Dit soort van bidden heeft alle beeldenstormen overleefd. Ondanks een verminderde kerkelijke gebondenheid zoeken mensen de heiligen op, op hun heilige plaatsen! In de Catharina-kerk eren we O.L. Vrouw van de Wonderdadige medaille en op Chevremont en in Kaalheide: Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In de Lambertuskerk komen wij negen dinsdagen achtereen bijeen rondom St. Antonius. Sinds 1790 kent de Lambertusparochie een reliek van de H. Antonius van Padua. En sinds 1826 kent de parochie de Antoniusnoveen. De ‘Antoeënius-deesdieje’ werden en worden gehouden op de negen dinsdagen voorafgaand aan Pasen. Aantrekkingkracht Wat is toch die bijzondere aantrekkingskracht van die ondernomen tochten, soms ver weg in het buitenland; dan weer dichtbij zoals wij nu hier doen,

maar dan toch: negen dinsdagen achtereen? Zou het niet hiermee samenhangen: dat elke bedevaartstocht iets heeft of een beeld is van de weg die wij samen moeten gaan? En dat wij op die heilige plaatsen of hier bij St. Antonius krachten opdoen voor die pelgrimage? Dat wij hier weer uitzicht krijgen op waar naar toe wij onderweg zijn? Kinderen Gods Wij mensen verliezen ons zo gauw in het puur binnen-wereldse: we houden het bij wat op aarde rust en vrede geeft: een goed belegde boterham dus en verder niet teveel vragen stellen! Of er leven is na de dood? Och we zien het wel: ik heb de handen vol om te overleven vóór de dood! Als Christenen weten wij beter. In Jezus hebben wij toegang tot God; in Hem ontdekken wij wie wij zijn: kinderen van God: door God geliefden! H. LAMBERTUS Bron van leven Sint Antonius boort in deze noveendagen een bron aan waaruit U mag drinken. Hier H. CATHARINA krijgt U, dinsdag na dinsdag, ja ook weekend na weekend, water dat opborrelt ten eeuwigen leven! Sint Antonius verwijst U met zijn leven naar Christus: door Hem en met Hem en in Hem komt U tot God, zegt hij. Mogen deze noveendagen waarin wij de smarten van Maria overwegen ons hechter aan Christus binden. Daarmee doet

Parochieblad


U St. Antonius een groot plezier! Hij gunt U uw dagelijks brood en hij zal bij God voor u in deze ten beste spreken. Hij wenst dat wij niet ten onder gaan aan ons verdriet en aan onze zorgen; dat wij uitstijgen boven alles wat mensen knecht en klein houdt. Graag bidden wij u toe dat St. Antonius toe dat deze noveendagen U rijk maken! 7 Smarten van Maria Gedurende de Antoniusnoveen overwegen wij de 7 Smarten van O.L.Vrouw: de vlucht naar Egypte; de lijdensvoorzegging van Simeon; het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel; de ontmoeting met de kruisdragende Jezus; Jezus sterft aan het kruis; Maria ontvangt haar gestorven Zoon; Maria bij de graflegging van Jezus.

!

LITURGIEKALENDER!

Zondag 16 februari, zesde zondag door het jaar l.: Sir. 15, 15-20; tl.: 1 Kor. 2, 6-10; ev.: Mt. 5, 17-37 of: 5, 20-22a + 27-28 + 33-34a + 37 (A). Zondag 23 februari, zevende zondag door het jaar l.: Lev. 19, 1-2 + 17-18; tl.: 1 Kor. 3, 16-23; ev.: Mt. 5, 38-48 (A). Zondag 2 maart, achtste zondag door het jaar l.: Jes. 49, 14-15; tl.: 1 Kor. 4, 1-5; ev.: Mt. 6, 24-34 (A).

! ALGEMEEN ! !Zaterdagavond, 1 februari, stroomde een rij gasten naar de Rodahal om getuige te zijn van de uitreiking van ‘d’r Sjwatse Kater’. En om voorts deel te nemen aan het evenement van het ‘Jalabal’. De Rodahal was omgetoverd in een heuse party-zaal. Candle-lights accentueerden de versierde dinerdissen. De Oud-Prinsen introduceer den hiermee een nieuwe presentatie van de uitreiking van ‘d’r Sjwatse Kater’. Dit jaar toegekend aan de heer Harm Wiertz, de vader van ‘Wiertz – Uitzendbureau resp. Personeeldiensten’. De voorzitter de heer Quaedvlieg sprak de Laudatio uit en prees de veelkleurigheid van de decorandus, ondanks het feit dat diens lievelingskleur

‘oranje’ is. Immers zijn verdiensten jegens het welzijn van de gemeenschap en personen liggen op het gebied van de werkgelegenheid, op economisch, cultureel en sociaal terrein. Ook burgemeester Som zette zijn betrokkenheid in de spotlights. Tot slot sprak de heer Harm Wiertz een verrassend woord van dank voor de hem toegezwaaide lof en verleende erkentelijkheid…. En het Jalabal, dat hij met zijn echtgenote Dionne Bück opende, danste door tot na de kleine uurtjes… Proficiat jubileum ‘Sjwatse Kater’!

!

VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat vanaf 1 januari j.l. in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland voor bepaalde categorieën personen die een nieuwe kerkelijke benoeming of aanstelling wensen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet worden gevraagd alvorens zij kunnen worden benoemd of aangesteld. Dit betekent dat per die datum een VOG moet worden aangevraagd voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers; deze zelfden in opleiding, alsmede voor vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren, met persoonsgegevens of financiën. De VOG maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen en ordes en congregaties. De Rooms-Katholieke Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen, die aan de zorg van parochies zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en (contante) geldmiddelen. De aanwezigheid van een VOG moet het risico van een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid immers voorkomen c.q. beperken. Zodoende bevelen de bisschoppen de naleving van het laten overleggen van een VOG door de hier bedoelde vrijwilligers ten zeerste aan. Met de VOG sluit de Rooms-Katholieke Kerk aan bij een brede maatschappelijke tendens


die beoogt goede waarborgen te geven voor de omgang met (jonge) mensen. Parochiebesturen hebben onlangs per post nadere informatie ontvangen over de te zetten stappen. De verzonden informatie, achtergronden, handleiding en bijlagen zijn ook te downloaden via www.bisdomroermond.nl/officiele-documenten

!

TIENERWEEKEINDE


Onder de titel 'Samen zijn... wat geloven wij?' organiseert de jongerenafdeling van het bisdom een weekeinde voor tieners tussen 12 en 18 jaar. Het vindt plaats van vrijdagavond 7 tot en met zondagmiddag 9 maart in een kampeerboerderij in Hunsel. Naast bezinnende liturgische en catechetische momenten, bevat het weekeinde ook veel sport- en spelevenementen. De deelnamekosten bedragen € 45,-. Aanmelden en info:

!

m.degens@bisdom-roermond.nl

ZOMERKAMPEN
 Ook dit jaar organiseert het bisdom

Roermond komende zomer weer verschillende jeugdkampen voor kinderen en tieners. In totaal worden vijf midweekkampen op verschillende locaties gehouden. Ze zijn bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar. Daarnaast is er dit jaar een midweek voor jongeren tussen 16 en 24 jaar in Luxemburg. Kijk voor meer informatie over al deze activiteiten op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

!

INFORMATIEAVOND OVER WANDELEN IN EN DOOR DE MORVAN.

Op maandagavond 17 februari om 20.00 uur is er in de pastorie aan de Voltastraat 45, een informatieavond voor belangstellenden over ‘wandelen in en door de Morvan’ van 21 t/m 27 april 2014. Aanmelden is niet verplicht. De Morvan is

het groene hart van Bourgondië. In 5 wandeldagen wordt een tocht van ca. 100 km afgelegd. Eindbestemming is Vezelay met haar prachtige Basilica van het licht, de Madeleine. Voor nadere informatie: Mattie Jeukens ofm 043 – 363 43 48 www.franciscaansevoettochten.nl of jmpp.jeukens@planet.nl.

!

H. LAMBERTUS !

Misintenties Zaterdag 15 februari 18.00 uur: m.m.v. het Dameskoor. 1e jaard. Ed Kroonen; 2e jaard. Resi HendriksKemps; jaard. Maria Körver; Sophie Spork (s); Frans Renierkens; Bebbie Kockelkorn-Fischer; oud. LauvenbergKoken. Zondag 16 februari 11.30 uur: Agnes Op den Kamp-Heinen; Liny HamersAbsil; Lucie Fuchs-Zentjens; Annie Simons-Lochtman; Maria VonckenPloumen. Dinsdag 18 februari 19.00 uur: Opening Antoniusnoveen. M.m.v. Kerk. Zangkoor St. Caecilia. Donderdag 20 febr 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 21 februari 18.00 uur: H. Mis. Zaterdag 22 februari 18.00 uur: 3e jaard. Frans Renierkens, ouders Renierkens-Weelen en ouders van Keeken-van Dijk; jaard. Loek Kaul; jaard. ouders Gerrit en Franci Wetzelaer-Thevissen; jaard. Hub Vankan; Willem Basten (s); Wanda Schrijen-Wysoczanski; Hans Fischer; Tiny Ploum-Vliegen; Marian PlummenPloum; Zef Koolen. Zondag 23 februari 11.30 uur: Gregoriaans. Jaard. Frans Frohn; jaard.


Mia Körver-Körber; jaard Elisabeth Houben-Mücher; Gerda SomersMertens (kerkb.). Dinsdag 25 febr 19.00 uur: H. Mis. 2e dag Antoniusnoveen. Donderdag 27 febr 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 28 februari 19.00 uur: H. Mis.

! !

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Kinderen en kleinkinderen Hanraets. Hen ontviel op 20 januari moeder en oma Clairsje Hanraets-Scheeren. Haar wieg stond in een timmer- en aannemersbedrijf en in een liefdevol gezin. Clairsje kreeg een rol in het huishouden toebedeeld. Moeders besluit viel geenszins in goede aard bij Clairsje. De Huishoudschool werd niet zonder kattenkwaad doorlopen. Zij droomde immers van verpleegster. Op de drempel van haar volwassenheid realiseerde zij haar droom alsnog. Zij werd een verpleegster in hart en nieren. In het voormalig St. Jozefziekenhuis alhier werkzaam, volgde zij de hogere verpleegopleiding te Nijmegen en haalde bovendien de kinderaantekening. Zij voelde zich in haar nopjes met de benoeming tot hoofd van de Kinderkamer. Na tien werkzame jaren aldaar stapte ze in het huwelijksbootje met Joseph Hanraets. Haar eigen vier kinderen – Marcel, Monique, René en Paul- werden toen haar liefdevolle opgave. Dat heeft ze uiteraard met verve gedaan. Uiteindelijk resulteerde het gezin in de komst van een schoondochter Janine en de kleinkinderen Tom en Mark. Voor ieder was zij de rots in de branding en bovenal voor haar geliefde Joseph, toen deze m.n. ernstig ziek werd. Clairsje kon de situatie goed aan, niemand schoot iets te kort; zij leefde met haar kroost mee, gaf hen alle kansen hun eigen weg te gaan en stimuleerde hen in hun ondernemingen. Clairsje was een hartelijke, lieve en opgewekte moeder en oma en ook heel godsvruchtig. De christelijke levenswijze zat verankerd in haar denken en doen. Het H. Sacrament der zieken heeft haar enkele malen gesterkt op de weg van het ouder worden en bij de gebreken van de ouderdom. Moge Clairsje en Joseph, die hier 34 jaar in lief en leed mochten samen zijn, nu voor altijd in de liefde Gods in volmaaktheid herenigd zijn.

Kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen van de heer Werner Janssen. Zijn levensweg begon op 27 april 1932 in een gezin van 7 kinderen. Hij groeide op in Chevremont. In zijn arbeidzaam leven heeft hij op verschillende plaatsen zijn beste krachten gegeven. Bij de Domaniale Mijn wist hij door zijn inzet en kunde op te klimmen tot de opzichters-rangen. Na de sluiting van de mijnen volgde hij de opleiding voor uitvoerder wegenbouw. In deze functie werkte hij o.a. bij de Spoorwegen, Rijkswaterstaat en Lube en Krings te Duitsland. Werner leerde zijn vrouw Maria Strüver kennen via zijn zus Enny. Samen met zijn vrouw heeft hij alle lief en leed gedeeld. Ruim 50 jaar waren ze in de huwelijksband verbonden. Samen hebben ze hun vier zonen, ook wel “de jonge” genaamd, een veilig thuis gegeven en de basis gelegd voor hun goede toekomst. De pap had veel, zo niet alles over voor zijn gezin. Streng maar rechtvaardig stond hij “de jonge” bij. Het huwelijk was hem heilig. Hij heeft ‘de mam’ verzorgd tot het einde toe. Hij kon genieten van muziek, zowel passief als actief. Als kind speelde hij, in het mede door zijn vader opgerichte fluit- en tamboerkorps “De Voorwaarts”, op de piccolo. Later speelde hij vol verve accordeon en leerde hij keyboard en orgel spelen op de muziekschool. Hij musiceerde met passie en behaalde enkele graden met lof. Na de dood van zijn vrouw Maria besloot hij te verhuizen naar Kapelhof. De overgang was groot, maar een bewuste keuze. Als lid van de cliëntenraad zette hij zich in voor de bewoners, maar ook voor het personeel van Kapelhof. Zijn betrokkenheid maakte hem geliefd en zijn werkzaamheden voor anderen gaven hem voldoening. Zonder te klagen droeg hij de ongemakken van het leven. Houvast vond hij in zijn geloof. Namelijk dat God ons thuis verwacht als onze aardse dagen voorbij zijn. Dagelijks bezocht hij de kapel in huis en brandde hij een kaars. Hij ontving de ziekenzalving en stierf niet lang daarna op 31 januari in vrede. Een welgevuld leven was afgesloten. We vierden zijn requiemmis op 5 februari, gevolgd door crematie te Schifferheide. Moge onze God “der pap” doen delen in Zijn eeuwige vreugde!

!

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van moeder en oma Liza Rutten-Somers. Liza


overleed 3 februari in het AMC te Heerlen. Zij werd in Bleijerheide geboren op 24 juli 1925. Liza volgde de Huishoudschool. Zoals later bleek uit haar bijzondere hobby moeten de naaldvakken een kolfje naar haar hand zijn geweest. Uren lang heeft zij met plezier achter het naaimachine doorgebracht. Zij had een goede smaak, voor kleur en model van het kledingstuk. Wellicht heeft zij menigeen met haar vaardigheid een groot plezier gedaan. Haar eigen gezin mocht er het eerst van profiteren evenals haar eigen robe set. Zij wilde tot het einde toe gesoigneerd voor de dag komen. De oorlogse jaren even te boven, schaarden zich in 1948 ook Liza Somers en Hans Rutten in de rij van de bruidsparen. Hun huwelijk werd een dochter Marije te rijk. Toen haar dagen om bruid te mogen zijn aanbraken was het even slikken. Maar dochter Marije en schoonzoon Peter bleven een jaar inwonen. Nadien vlogen ze letterlijk en figuurlijk uit. Steeds vaker, steeds langer vertoefden zij -vanwege Peters job- in verre landen. De kleinkinderen kon slechts gedoceerd in de armen sluiten. Maar van drie van de vijf achterkleinkinderen heeft zij meer van nabij kunnen genieten. Een van de kleinkinderen heeft immers zijn home in China. Lange tijd woonde er ook de dochter. In de periode dat moeder en oma Liza gehandicapt raakte als gevolg van complicaties na een operatie reisde de dochter zeswekelijks op en neer. Haar hulp en aanwezigheid was meer dan liefdevol. Gelukkig was er de helpende hand van een bevriende relatie en familie naast de professionele hulp van Meander Thuiszorg. Het verlies van haar zelfstandigheid had een diepe impact. Toch bleef Liza een fiere vrouw. Ook getoond in de zorg van haar zieke man destijds, die in 1984 overleed. Mede door haar man Hans, die toen kerkmeester was, waren zij actief betrokken bij het wel en wee van de gemeenschap. In het lidmaatschap van het KVV Kerkrade was ze weer onder de mensen en het programma had haar volle interesse. Behalve de hulp om haar heen, had zij in vreugdvolle en in donkere dagen dagelijks een licht op haar levenspad. Dat lichtje brandde van de ochtend tot de avond bij het beeldje van de Moeder Gods. Zij was haar steun en toeverlaat. Dat moge O.L.Vrouw ook zijn geweest in het uur van haar sterven. Met Hans herenigd leve zij in vreugde

!

! !

ST. CATHARINA !

MISINTENTIES!

ZONDAG 16 FEBR 10.00 uur Memisacollecte. Mathieu Platen, Gerda Hollands-Bost, Francie Gerards-de Laat, Alois Sauren, Huub Hensgens.! MAANDAG 17 FEBR 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. ! WOENSDAG 19 FEBR 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. ! ZONDAG 23 FEBR Dameskoor EXTRA MAANDCOLLECTE. 10.00 uur; jrd. ouders Römgens-Bemelmans, jrd ouders Bemelen-Cools, ouders Ploum Aelmans, Ellen Stuurman-van Loo, Hans Engels, Mia Graaf-Essers. ! MAANDAG 24 FEBR 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 26 FEBR 08.30 uur; voor ! onze ernstig zieken.! ! !

!

CARNAVAL in CATHARINAHOES ! Op vrijdag 14 februari 2014 vindt de jaarlijkse carnavalsavond van het Fluiten Tamboerkorps plaats in het Catharina Hoes. Aanvang om 20.11 uur. De entree is gratis. Medewerking wordt verleend door „ Wiesse Sjwaam „ , buuttereedner Wim Ploum , Marcel Mahr, het Bardenberger Fluit- en Tamboerkorps, de „ Wilhelmina Sisters” en vele anderen. Tevens zal de Wilhelminaprins of prinses op een verassende wijze geïntroduceerd worden. Een gezellige carnavalistische avond waar ook stadsprins Jorren 1e met de Road van Elf en het 36’r Regiment acte de présence zal geven.ALGEMEEN!

Priesterwachtdienst.! In geval van nood pastorie H. Lambertus tel 5452238 - H. Catharina Tel 5452007!

!

Opname in ziekenhuis. ! Wordt U in het ziekenhuis of verpleegkliniek opgenomen en bezoek van een priester of ziekensectie op prijs stellen, gaarne doorgeven op de pastorie van Uw parochie.!

!

Ziekencommunie.! De ziekencommunie wordt iedere 1 ste vrijdag van de maand rond gebracht. Als U de communie wenst te ontvangen meldt dit op de pastorie van Uw parochie. !

!

Gebed voor roepingen.! Iedere donderdag van 15.30 – 16.00 uur in de kapel van de Paters Sacramentijnen.!

!

Kind en liturgie.! Regelmatig vinden in de parochies gezinsvieringen en kinderwoorddiensten plaats.! Info: H. Lambertus: Tel 5454572! ! Info; H. Catharina: Tel. 0628223807!

!

Vrijwilligers! ! ! ! In beide parochies zijn vrijwilligers werkzaam. Veler hulp wordt gevraagd.! Hebt U belangstelling neem dan even contact op met Uw eigen pastorie.!

! .!

!

!

!

!

Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans! Kapelaan : E. Dassen!! ! E-Mail: Hlambertus@zonnet.nl!

!

H. LAMBERTUS!

!

Kerkplein 8! ! Nassaustraat 39!

! !

tel: 5452238! tel: 5671870!

Bankrekeningen t.n.v. H. Lambertus, Kerkrade:! ! NL38ABNA 0476064430 NL24INGB 0001211409 NL45RABO 0175200645! Informatie betaling kerkbijdrage: Dhr. E. Brudnitzki! ! tel: 5453362!

! MISTIJDEN Za 18.00 uur Zo 11.30 uur Di-Vr 19.00 uur Do 08,30 uur! ! Opgave misintenties op de pastorie : Ma t/m Vr 09.30 t/m 10.30 en 13.30 - 14.30 uur! ! H. CATHARINA! ! Pastoor-Deken: Drs. A. Borghans ! Kerkplein 8! ! ! Kapelaan: E Dassen! ! ! Nassaustraat 39! ! B.g.g.: T. Pluijmen! ! O.L. Vrouwestraat 127! !

!

Bankrekeningen t.n.v. H. Catharina, Kerkrade! ! NL88ABNA 0476041996! ! ! Informatie betaling kerkbijdrage: Dhr. F.Lahaije!

!

!

!

!

tel; 5452007! tel: 5671870! tel: 0628223807!

NL28RABO 0125283393! tel: 5460675!

MISTIJDEN Zo 10.00 uur! ! Ma 19.00 uur!! Wo 08.30 uur! ! Opgave misintenties in Dagkapel: Ma + Do + Vr : 09.30 - 10.30 uur. !

Kosten H. Missen: weekend € 20.00 weekdiensten € 10,00.! Kerkbijdrage: minimaal € 84.00 per jaar. ( hierbij tegemoetkoming bij kosten rouw- en trouwdiensten in de parochie, waarin men zijn kerkbijdrage voldoet ).!


Adverteer in ons parochieblad

GORDIJNEN- EN VLOERBEDEKKINGSPECIALIST WONINGINRICHTING

WEUSTEN V.O.F. Einderstraat TELEFOON (045) 545 20 33 - 6461 EP KERKRADE

Optiek Bemelmans

U

Exclusieve lingerie, bad- en strandkleding

Het beste adres voor brillen en contactlenzen Markt 28 - Kerkrade Tel. (045) 545 26 18 www.bemelmansoptiek.nl

Markt 41 - Tel.: (045) 545 72 03 -

Ploum-Gillessen b.v. Hier had uw

advertentie

V E RWA R M I N G - S A N I TA I R - D A K W E R K E N

Oranjestraat 18

-

Kerkrade

-

Tel. (045) 545 31 86

Een nieuwe

kunnen staan badkamer nodig?

Voor meer info, bel. 06 - 53 31 58 85

Kerres

Maat 49, Kirchroa, Tel. 045-88 88 542

H.H.M. POOK ACCOUNTANTS

Economiestraat 39 6433 KC HOENSBROEK

Postbus 2649 6401 DC HEERLEN

Telefoon: (045) 521 22 30

Telefax: (045) 523 73 42

Psychomarker Consulting

Praktijk voor coaching & counseling Goebbels Lifestylecoaching - Mind-Body Medicine J.L. Daemen, gezondheidscoach & stressconsultant Praktijkadres: Deken Quodbachlaan 21 Tel.: 045 – 546 12 60 6461 XP KERKRADE http://www.psychomarker.com

Au

Abt 646 Tel. Mo


Adverteer in ons parochieblad

Poststraat 10 - 6461 AX Kerkrade Tel.: (045) 545 39 14 - Fax: (045) 546 48 80 E-mail: info@fotojopottgens.nl - www.fotojopottgens.nl

Al Uw digitale Tel.:FOTO’s (045) 531 31 97

Tel.: (045) 531 31 97 Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Stationsplein 67

Kerkrade, Schifferheidestraat 7 - Landgraaf, Station Surf snel naar WWW.ELKACOLOR.COM

Feesten, partijen, bedrijfspresentaties en koffietafels compleet verzorgd. Gastvrijheid en vakbekwaamheid staan garant voor een perfecte verzorging Lambertistraat 12, 6461 JK Kerkrade Tel. 045 - 545 24 70 / 06 - 45 27 55 45 v.o.f.

"OPENT DEUREN" Deken Quodbachlaan 21, 6461 XP Kerkrade T. 045 - 543 07 26 | M. 06 - 547 444 06 eMail: R.Kuffen@i-procura.com www.i-procura.com

Ook voor Duitsland!

Va kma nschap in o penen, sluiten sluite n e n a fsluiten MARKT 36 - 6461 EC Kerkrade - tel. 045 - 545 20 73

BRILLEN-CONTACTLENZEN

BREMEN OPTICIENS Markt 14, Kerkrade, tel. 045-5457320

Hier had uw

Boekhandel

DEURENBERG Marktstraat 23 Kerkrade • T (045) 744 07 07 www.boekhandeldeurenberg.nl • www.thuiskantoor.com info@boekhandeldeurenberg.nl • deurenberg@thuiskantoor.com

Voor al uw boeken, kantoorartikelen en (familie)drukwerk

webdesign ontwerp

print druk

Marktstraat 23 • Kerkrade www.boekhandeldeurenberg.nl www.deurenberg.nl

advertentie kunnen staan

Voor meer info, bel. 06 - 53 31 58 85

Parochieblad 10 02 2014  

Parochieblad 10 02 2014

Advertisement