Page 1

36 e jaargang

nr. 1

8-01-2011

VAN 2010 naar 2011 Nieuwjaar, de dag bij uitstek om elkaar het goede toe te wensen. Bij het typen van de tekst is die dag aanstaande, als u dit leest is die dag weer een week voorbij. De jaarwisseling heeft een symboli sche betekenis. Behalve het geknal van ‘rotjes’, het wonderlijk siervuurwerk, is de jaarwisseling ook een moment om even stil bij te worden. De dagen vooraf keken de televisierubrieken naar achter, de jaarwisseling is een moment om naar voren te kijken, en te beseffen dat we niets anders kunnen dan... wensen. Donkere wolk Via de jaaroverzichten in de media hebben we kunnen terugblikken op het voorbije jaar. Die blikken waren niet altijd bemoedigend. Ook onze bisschop keek in zijn adventsboodschap terug op het voorbije jaar. Hij schreef: “In de advent gaan we het Licht tegemoet. Maar valt dit jaar over dit Licht niet een zwarte schaduw? Pijnlijk zijn wij als Kerk getroffen door misbruikschandalen. Onbegrijpelijk is het dat verschillende bedienaren van de Kerk hun opdracht geschonden hebben om het op te nemen voor de weerlozen. Vele gelovigen zijn geschokt en teleurgesteld… Alles moet in het werk gesteld worden om aan de slachtoffers recht te laten wedervaren, hen geheel onze aandacht en steun te geven en, waar

dan ook, zulk misdadig handelen te voorkomen." Uitnodiging tot bezinning Zoiets werpt een schaduw op al onze goede bedoelingen; jaarover zichten in kerk en wereld vormen zeker ook een uitnodiging tot bezinning, tot ver stilling. Vooruitzien kunnen wij slechts in vermoeden. Wat het nieuwe jaar brengt, weten we niet. On voorziene gebeurtenissen kunnen - zoals al zo vaak is gebleken - hoopvolle verwachtingen doorkrui sen. De jaarwisseling en Nieuwjaar confronteren ons met onze broosheid, onze onmacht. Als het over de wezenlijke dingen van het komende jaar gaat, kunnen we alleen maar 'wensen'. Welgemeend kunnen wij elkaar de hand reiken en toewensen: een goede gezondheid, werk waaraan je deugd beleeft, fijne ontmoetingen, relaties waarin je je gedragen weet. Zaken die ons bestaan zinvol en de moeite waard maken... We kunnen ze enkel maar ‘wensen'. In de stilte verscholen Daaronder ligt de hoop verscholen dat ons in het komende jaar niets ergs zal overkomen, dat we gespaard zullen blijven van verlies, van ontgooche ling. De schaduw zijde van het leven ontneemt ons een veelheid aan woorden en maakt ons stil. Ofschoon we beseffen dat die erbij hoort. Nieuwjaarwensen is een spel van wensen en verzwijgen. Want we wensen elkaar toe: dat we gaandeweg het leven


mogen leren aanvaarden en beamen, inclusief de paradoxen die erin besloten liggen. Religieus perspectief Deze houding past bij de liturgische viering op Nieuwjaarsdag, waarin gesproken wordt over Maria, die verbaasd was over wat over haar Kind werd gezegd. Zij bewaarde de woorden in haar hart en overwoog ze bij zich zelf. Wij mensen kunnen het leven aan, indien wij elkaar bijde-hand-houden en als gelovigen bovendien ons vertrouwen belijden in die Geest van Jezus, die mensen beweegt tot vergeving. Wij kunnen het leven aan, zolang het gedeeld wordt. Wij putten hoop en moed uit bevesti ging en waardering door ande ren, uit de erkenning van fouten en de vergeving daarvan. Mensen die elkaars leven delen, elkaar steunen en bemoedigen, weerspiegelen iets van het Rijk Gods dat onder ons reeds begonnen is. Wellicht doen wij er goed aan om bij gelegenheid van de jaar wisseling het waarde volle uit het voorbije jaar te bewaren in ons hart, en bij onszelf te overwegen hoe wij, zo goed moge lijk voorbereid, dit jaar kunnen oppakken.

LITURGIEKALENDER Zondag 9 januari, Doop van de Heer: l.: Jes. 42, 1-4 + 6-7; tl.: Hand. 10, 34-38; ev.: Mt. 3, 13-17 (A). Zondag 16 januari, tweede zondag door het jaar: l.: Jes. 49, 3 + 5-6; tl.: 1 Kor. 1, 13; ev.: Joh. 1, 29-34 (A). Zondag 23 januari, derde zondag door het jaar: l.: Jes. 8, 23b – 9, 3; tl.: 1 Kor. 1, 10-13 + 17; ev.: Mt. 4, 12-23 of: 4, 12-17 (A).

ALGEMEEN 16-23 JANUARI: WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID: met het motto “Trouw en toegewijd”. Ieder jaar is er in de 3e week van januari zo’n gebedsweek. De teksten worden voorbereid door een groep christenen, ergens op de wereld. Dit jaar gebeurde het door Christenen in Jeruzalem. De tekst waar ze dit jaar mee werken komt uit Handelingen 2, 42-47. Deze tekst laat zien hoe de eerste christenen zich gedroegen. Ze onderscheidden zich door volhardend bezig te zijn met de overgeleverde Tora, door het zoeken van onderlinge

gemeenschap, door samen het brood te breken en te bidden. De Raad van Kerken maakt een boekje van het aangedragen materiaal. Protestantse gemeenschappen en katholieke parochies houden gebedsvieringen rond dit thema. Door de Raad van Kerken in Nederland worden kerken in Nederland opgeroepen om rond de week van gebed plaatselijk samenwerking te zoeken en, zo mogelijk, in gezamenlijkheid gebedsbijeenkomsten te organiseren. De Raad reikt daarvoor een orde van dienst aan met allerlei materiaal en ook teksten en gebeden voor iedere dag van de gebedsweek, rondom de onderwerpen: -de kerk in Jeruzalem; -vele ledematen in één lichaam; -het onderricht van de apostelen; -het samen delen; uitdrukking van eenheid; -we breken het brood van de hoop -gebed geeft ons handelen kracht; -leven vanuit de opstanding; -oproep tot dienst van verzoening. GA MET HET BISDOM ROERMOND MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN: komende zomer in MADRID De internationale katholieke Wereldjongerendagen genieten wereldwijd bekendheid. Ze zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Sinds paus Johannes Paulus II in 1985 het initiatief nam, zijn er dertien bijeenkomsten geweest, telkens in een ander land en werelddeel, -van Manilla tot Toronto en Keulen tot Sydney en nu dan in 2011 Madrid-, waaraan ongeveer 13 miljoen jongeren deelnamen. Qua aantallen deelnemers heeft ons land zeker niet het grootste contingent geleverd, maar nu de Wereldjongerendagen komende zomer in Madrid plaatsvinden, hoopt het bisdom Roermond dat er toch vele tientallen jongeren deelnemen aan de reis vanuit Limburg naar de WJD. Week Er worden vanuit Nederland verschillende reizen naar de Wereldjongerendagen georganiseerd. De kern van iedere reis is hetzelfde: de feitelijke dagen die van 16 tot en met 21 augustus plaatsvinden. Meer dan 200.000 jongeren worden er verwacht. Voor een zesdaags feest van ontmoeting, gebed, kunst, geloof, dans, catechese, theater, massaspektakel en vooral heel veel ambiance. Delegaties uit meer dan 180 landen. Meerdere mogelijkheden


Iedereen in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar kan deelnemen. Vanuit het bisdom Roermond worden twee reizen aangeboden. Een rondreis per touringcar door Frankrijk en Spanje tussen 5 en 26 augustus en een kortere vliegreis van 12 tot en met 21 augustus. Kijk voor alle nadere informatie op www.bisdomroermond.nl/wereldjongerendagen. KERKBALANS 2011: VAN 16 TOT 30 JANUARI Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Room-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de OudKatholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Veel maatschappelijke organisaties in Nederland worden door de overheid met subsidies ondersteund. Die vlieger gaat voor de kerken niet op, zij moeten hun financiën geheel zelfstandig opbrengen. Hieraan ligt de algemeen aanvaarde scheiding tussen kerk en staat ten grondslag. Dat wil zeggen dat kerkgenootschappen hun godsdienst vrijelijk kunnen bepalen en belijden en dat de staat dit respecteert en zich onthoudt van elke - ook financiële - bemoeienis met de uitoefening van activiteiten op godsdienstig of levensbeschouwelijk terrein. Alleen het onderhoud en de restauratie van kerkelijke monumenten, als onderdeel van het nationaal monumentenbezit, wordt (deels) door de overheid gesubsidieerd. Hier is dan ook sprake van een 'echte' overheidstaak, het behoud van cultureelhistorisch erfgoed, en niet van het ondersteunen van kerkgenootschappen. Het bijzondere van de Actie Kerkbalans en dat is ook haar kracht - is dat er geen verplichting wordt gelegd op het leveren van een bijdrage. Er wordt jaarlijks een beroep gedaan op persoonlijke, bewuste betrokkenheid. Mensen dragen uitsluitend op basis van vrijwilligheid bij. In die zin is Kerkbalans een unieke actie, zeker in Europa en misschien zelfs in de hele wereld. Voor meer informatie: www.kerkbalans.nl

Computercursus in Brede School Op vrijdag 28 januari 2011 start CeKaNet weer met een serie nieuwe computercursussen in Bredeschool “De Steltloper “. Deze cursus is zeer geschikt voor beginners en wordt gehouden op de locatie: Bredeschool “De Steltloper “ (Dir.v.d. Mühlenlaan 30, 6463 VZ te Kerkrade). De cursus bestaat uit 8 lessen van 2 uur. In de vervolgcursus leert U ook summier omgaan met internet. Er zijn dus cursussen voor beginners en vervolgcursussen. De lessen worden in principe gegeven op vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur en bij voldoende inschrijvingen ook van 16.0018.00uur. Informatie en aanmelding Aanmelden kunt u tot en met 21 januari 2011 Voor aanmelden en/of meer informatie over deze computercursus kunt u contact opnemen met: Mevr. N. Engels-Goebbels, Meester Absilstraat 5, 6461 EX Kerkrade tel. 0455455824 of op onze web-site: www.cekanetkerkrade.nl

ST. LAMBERTUS MISINTENTIES 8 JAN T/M 21 JAN ZATERDAG 8 JANUARI 18.00 uur: m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zon-koor o.l.v. mevr. M. Thomas. Zwd. Bebbie Strolenberg-Hirsch; Willem Gijselaers (b); Christien Seeverens (b); Bertha Hanneman-Smeijsters; Mia MohnenEngels; Mia Mijnes-Dauven; Leny Klinkenberg-Sangen; Bebbie SporckZegers; Marl Vinders-Lataster; Jo Derix. ZONDAG 9 JANUARI 11.30 uur: Dialectmis m.m.v. Klone vuur Clowns. Jaard. ouders Piet en Dora LenzenNieuwenhuizen (s); jaard. oud. GigaseArnolds (s); jaard. Roger Vinders; Toon Vinders; Harrie Vodeb; Johan Olislagers; Tiny Werry-Weling; Albert Cox, Anna CoxZenden, zonen Jo en Hans en achterkleinkind Bas; voor een bijzondere intentie. MAANDAG 10 JANUARI 19.00 uur: H. Mis in de Catharinakerk. DINSDAG 11 JANUARI 19.00 uur: H. Mis. WOENSDAG 12 JANUARI 8.30 uur: H. Mis in de Catharinakerk. DONDERDAG 13 JANUARI 8.30 uur: jaard. Gertie Brudnitzki-Savelsberg. VRIJDAG 14 JANUARI 19.00 uur: Gertie Brudnitzki-Savelsberg. ZATERDAG 15 JANUARI: 18.00 uur: zwd. Liesje Hanzen-Paffen; 1e jaard. Mia Verhoeven -Eggen ; 2e jaard. Theo


Verhoeven; jaard. oud. Gerrit Wetzelaer en Franci Wetzelaer-Thevissen; Werner Ploum; Fien Ackens; Maarten Ploum; Rietje Koolen-Dekkers; Mientje PaffenKerstgens. ZONDAG 16 JANUARI 11.30 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Zesw.dienst Catharina Platen-Goebbels; 1e jaard. Hub Fischer; jaard. Ida Klara van de Ven-Fernkorn (s); Toon Hanneman; Sjeng Curfs. MAANDAG 17 JANUARI 19.00 uur: H. Mis in de Catharinakerk. DINSDAG 18 JANUARI 19.00 uur: H. Mis. WOENSDAG 19 JANUARI 8.30 uur: H. Mis in de Catharinakerk. DONDERDAG 20 JAN 8.30 uur: H. Mis. VRIJDAG 21 JANUARI 19.00 uur: H. Mis. KLONE VUUR CLOWNS 9 Januari wordt de H. Mis van 11.30 uur mede verzorgd door de”stieftoeng Klone vuur Clowns”. “Uur darft verkleid erinner. Doanoa junt vier tsezame kiekke weë d’r nuie Sjtadsprins van Kirchroa weëd…???? Wellicht weer samen met vele ‘vasteloavendsjekke’… ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN familie Plüger-Wiertz. 27 Februari a.s. zou zij haar eeuwfeest vieren, maar de dag voor Kerstmis viel de dood als de diepste aardse duisternis over haar heen. Echter, het is juist om die reden, dat wij gelovig spreken dat in die duisternis het Eeuwig Licht op aarde verschenen is. In dat Licht mag Else PlügerWiertz voor altijd haar vrede en vreugde vinden. Zij werd dus op 27 februari 1911 te Herzogenrath geboren. In mei 1935 trouwde zij met Mathieu Plüger. Aan de Nieuwstraat runde zij ‘in slechte en goede tijden’ een kruidenierswinkel. Van huis uit was zij coupeuse. Deze vakbekwaamheid werd haar hobby voor de avonduren en voor de dagvulling in haar ouderdom. Voor gezin, familie, vrienden en missie naaide en breide zij. Zij was gesteld op een hechte band in gezin, familie en kennissenkring. Deze contacten hielpen haar in de rouw om het verlies van Mathieu in 1981, die zij liefdevol tot in zijn stervensuur had verzorgd en begeleid. Mentaal en fysiek was zij ‘een sterke vrouw’, een blijmoedig mens ook; erg dankbaar voor haar lang en gezond mobiel leven. Zij geloofde in de eeuwigheidswaarde van het leven. Deze waarde moge zij blijvend genieten. Familie Hekkens-Herpers. In ‘’t Brook’ te Voerendaal overleed 27 december Mia Hekkens-Herpers. Haar wieg stond op 15 februari 1925 in een groot gezin te Chevremont.

Dochter Mia was leergierig maar het huishouden vroeg haar helpende hand. Met haar charme wist ze menigeen te vertederen. Mia mocht gezien worden. In 1951 gaf zij haar ‘ja-woord’ aan Paul Hekkens, een ondernemer ‘pur sang’. Zij trouwden bij de schoonouders in en kregen vijf kinderen.. Een opeenstapeling van bedrijvigheid vergde haar aandacht en zorg. Als moeder en oma zag zij zich graag omringd door haar kinderen en kleinkinderen. De zorgzaamheid zat haar beklijfd. Zij was een trouw lid van het R.K. Vrouwengilde, ter verrijking van haar eigen belangstelling en ontspanning maar ook om zich in te zetten voor de zieken. Op 74-jarige leeftijd trof haar een ernstig herseninfarct. Haar liefde en zorg voor het gezin mocht Mia beloond zien door de aandacht en opvang waarmee zij werd omringd. Dagelijks bezocht haar man haar in het verzorgingshuis ’t Brook; en de kinderen namen haar regelmatig mee voor een uitstapje door haar geliefde Limburgs landschap. Iets waarnaar ze uitzag en waarin ze troost vond na het overlijden van haar man Paul in 2004. Ook de wekelijkse wandeling met haar jongste zus deed haar goed in deze nieuwe levensfase. De laatste tijd verzwakte zij zienderogen. Toch heeft zij met haar gezin nog Kerstmis kunnen vieren alvorens zij nu voorgoed het ‘Licht dat in de duisternis schijnt’ mag aanschouwen.

AKTIE KERKBALANS 2011 Het kerkbestuur zal in de loop van het jaar 2011 actie ondernemen om meer inwoners van onze parochie actief te betrekken bij onze parochiegemeenschap. De actie zal zich toespitsen om vrijwilligers voor onze werkgroepen te werven en om de inwoners van Kerkrade-Centrum te bewegen financieel een steentje bij te dragen om de kosten van onze kerk samen te dragen (kerkbijdrage). Dat alles onder het motto dat wij samen de kerk, de parochie vormen! Een brief met onze parochiefolder en inschrijfformulieren zal persoonlijk bezorgd worden op die adressen, waarvan de bewoners nog niet ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap. Medio januari zal de actie van start gaan in de straten rondom d'r Pool en rondom het Stadhuis. 10 jaar geleden, in 2001, heeft het toenmalige kerkbestuur een gelijkluidende actie kerkbalans gehouden met positief resultaat.

ST. CAECILIA ZONG IN DE NACHTMIS MET VROUWENKWARTET ACCENT. In het laatste parochieblad van 2010 stond vermeld dat het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia met medewerking van de soliste Olga van Dishoeck de nachtmis zou opluisteren. Genoemde soliste werd echter ziek en mag op medisch advies voorlopig niet zingen. In de afgelopen jaren had het mannenkoor


regelmatig samen gezongen met een viertal dames van het Vocaal Ensemble Kerkrade, t.w. de dames Elice Ligter, Anja Bladt, Lea Dortants en Nicole Offermans. Deze groep, genaamd ACCENT, was bereid medewerking te verlenen in de nachtmis. Zij zongen de solowerken One Still and Silent Night, Coventry Caroll, -en Elice Ligter en Lea Dortants- samen met het koor resp. Hark The Herald Angels Sing en Cantique de Noël. Het St. Caeciliakoor zong zowel in de nachtmis als op eerste kerstdag de PastoralMesse van K. Kempter. Ook werd in het voorprogramma voldoende aandacht besteed aan samenzang met de kerkgangers. Het geheel stond o.l.v. de heer Giel Frijns. De orgelbegeleiding was in handen van de heren Hub van de Wall en Herman Bohn. Koor en dames mogen terugzien op een mooie Eucharistieviering. Een dankbaar applaus van de vele kerkgangers volgde aan het einde van de nachtmis voor koor en vrouwenkwartet ACCENT.

BERT VAN DE WEIJER JUBILARIS BROEDERSCHAP ST. SEBASTIANUS 1617. Op zondag 23 januari viert Broederschap St. Sebastianus Kerkrade 1617 haar jaarlijkse Patroonsdag. Dit jaar staat deze dag mede in het teken van een bijzonder jubileum. Bert van de Weijer viert namelijk zijn 40 jarig lidmaatschap. Bert werd op 24 januari 1971 op 27 jarige leeftijd opgenomen in de Broederschap. Al zeer snel bleek dat Bert een goede schutter was. Immers in 1973 wist hij al zijn eerste koningschap te halen. Dit werd vervolgd door een keizerlijke reeks in de jaren 1975-1976-1977. En zelfs in 1980 en in 1998 lukte het hem weer om de hoogste eer binnen de vereniging te behalen. Broederschap St. Sebastianus is natuurlijk trots en er zal dan ook zondag 23 januari tussen 13.30 en 14.30 uur in het verenigingslokaal “de Wieëtsjaf” de gelegenheid zijn om de jubilaris te feliciteren. Feestdag Voor de leden en ere-leden van St. Sebastianus begint de zondag al om 07.30 uur met een reveille door tamboer en fluitist. Na het verzamelen in het verenigingslokaal “dé Wieëtsjaf” volgt een korte vergadering. Om de overleden leden en ere-leden te gedenken zal voorafgaand aan de H mis van 11.30 uur nog een bezoek aan het kerkhof worden gebracht. De H. Mis wordt mede muzikaal opgeluisterd door Harmonie St. Pancratius. Na terugkomst in het verenigingslokaal zal om 13.30 uur de receptie plaatsvinden. Na de traditionele rondgang door Kerkrade volgt omstreeks 18.30 uur het Koningsdiner bij Koning Theo Ruiters. Tijdens deze avond zal het Koninklijke schild nr 218 van Theo aan de koningschat toegevoegd. Het oudste koningschild van de koningsvogel dateert van 1617 en behoort toe aan Johan Daniel Spies,

heer te Ehrenstein.

St. CATHARINA MISINTENTIES 9 jan t/m 22 jan ZONDAG 9 JAN 10.00 uur; jrd. ouders Buck-Schreurs, ouders Ploum-Allmans, Agnes Wetzeler-Brauers. MAANDAG 10 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille, jrd. Piet Fijen, tevens voor Herm Fijen. WOENSDAG 12 JAN 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. ZONDAG 16 JAN 10.00 uur; jrd. ouders Jeurissen-Handels, Agnes WetzelerBrauers, Harry Jongen. MAANDAG 17 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille,jrd. ouders Thomas-Peters en zoon Toon. WOENSDAG 19 JAN 08.30 uur; voor onze ernstig zieken.

GELUKWENSEN AAN: Ouders, familie en dopeling: Fenna Hölgens, Graan. We wensen de dopeling, ouders en familie geluk met enkele strofen uit het gedicht ‘Nieuw leven’… “Wat water, een zegenende hand. Beloven: je bent nooit alleen. Altijd mensen die voor je zorgen. Altijd mensen om je heen. Het is haast niet te geloven. Dit kindje, nieuw begin. Wij kijken als met kinderogen. Verbaasd, verwonderd, dankbaar, blij…” Een mooi doopfeest!

OPRECHTE DEELNEMING AAN Mevrouw, kinderen, kleinkinderen en familie Laven. Bij het verwijderen van de sneeuw, waarmee menigeen druk doende is in deze dagen, overleed 17 december plotseling Frans Laven. Hij werd alhier 16 april 1936 geboren. Zijn gedachtenisprentje vermeldt, dat hij een lieve en zorgzame echtgenoot, vader en opa was. Een rots in de branding in moeilijke tijden. Een vader met goede adviezen en levenslessen. Frans, nuchter en humoristisch, stond positief in het leven; was behulpzaam waar mogelijk en gewenst. ‘Een natuurmens’, die van wandelen hield samen met zijn kleinkinderen en zijn tuin ‘pico bello’ in orde hield en dat alles met een diepe eerbied voor de Schepper, in wiens naam Frans al zijn aardse taken naar eer en geweten en met een innerlijke voldoening heeft willen volbrengen. Moge hij rusten in vrede.


Parochieblad 22-01-2011  

Parochieblad 22-01-2011

Advertisement