Page 1

38 e jaargang

nr. 15

31-08-2013

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN In het kader van het Jaar van het Geloof krijgt de geloofsbelijdenis bijzondere aandacht. Godfried kardinaal Danneels schreef hierover enkele jaren geleden een brochure met de titel 'De vreugde van te geloven'. In deze maand de overweging: De gemeenschap van de heiligen. Röntgenopname Dit is één van de laatste artikelen uit de geloofsbelijdenis, toegevoegd trouwens op het einde van de zesde eeuw. Een annex dus, maar van secundaire waarde? Neen. Veeleer de uitdieping van het artikel over de Kerk dat voorafgaat. Hier wordt een doorlichting gemaakt - een röntgenopname - van wat de Kerk In haar diepste wezen is: de gemeenschap van heiligen.

Samen-zijn De grootste vreugde van de mens is samen te zijn met andere mensen. Niemand kan het aan of wil helemaal alleen leven: de eenzaamheid zou hem verminken en hij zou niet gelukkig kunnen zijn. In alles wat we zijn, zijn we inderdaad van elkaar afhankelijk; in alles wat we doen, zijn we op elkaar aangewezen en gericht. Dat is geen slaafse afhankelijkheid, maar vreugde; geen last, maar weelde. En de Kerk is meer dan haar zichtbare gemeenschap. Met onze menselijke ogen zien we maar één gemeenschap. Het geloof ziet er twee: de zichtbare en de onzichtbare. Het is zo’n vreugde door het geloof te weten dat er een onzichtbare wereld van engelen en heiligen is, van allen die ons zijn voorgegaan en dat die alleen door een flinterdun gordijn van ons zijn gescheiden, een vlies slechts dat op breken staat. Defilé Het doet deugd te mogen kijken naar die stoet van heiligen. Zoals wij hebben ze hier geleefd, hebben ze geleden en zijn ze gestorven en nu zijn ze bij God om daar voor ons voor te spreken. We zouden meer naar dat defilé van heiligen moeten kijken. De kalender barst uit zijn voegen: Petrus en Johannes, Paulus, Ignatius van Antiochië, paus Leo, Benedictus, Gregorius de Grote, Dominicus en Bernardus, Franciscus van Assisi en Clara, Ignatius van


Loyola, Theresa van Avila en SintJan van het Kruis, Franciscus Xaverius, Vincentius a Paulo, de pastoor van Ars, Theresia, Elisabeth van de Drie-eenheid, Charles de Foucauld, Moeder Teresa, Pater Damiaan, Edith Stein, Karel Houben... Eén gemeenschap Een niet te overzien veld vol met alle mogelijke bloemen, van witte lelies tot rode papavers. Gelukkig het volk dat zoveel lotgenoten en vrienden heeft, zoveel voorbeelden en voorsprekers. De geschiedenis zit vol met mensen die geloofd hebben dat bij God niets onmogelijk is, die blij en trouw de wierook van de lofprijzing en dankzegging voor Hem hebben gebrand en de overvloed van zijn gratuite goedheid hebben mogen ondervinden. Gelukkig het volk dat die gemeenschap van de heiligen heeft, dat zelf ook die gemeenschap is. Gelukkig het volk dat daarbij ook nog de andere gemeenschap heeft, die van de 'heilige dingen': de sacramenten met bovenaan de communio met het Lichaam en Bloed van zijn Heer. De eucharistische deelname was trouwens de eerste betekenis van de 'communio sanctorum', de gemeenschap met de heilige dingen op het altaar.

LITURGIEKALENDER Zondag 1 september, tweeëntwintigste zondag door het jaar l.: Sir. 3, 17-18 + 20 + 28-29; tl.: Heb. 12, 18-19 + 22-24a; ev.: Lc. 14, 1 + 7-14 (C). Zondag 8 september, drieëntwintigste zondag door het jaar l.: Wijsh. 9, 13-18b; tl.: Filemon 9b-10 + 12-17; ev.: Lc. 14, 25-33 (C). Zondag 15 september, vierentwintigste zondag door het jaar l.: Ex. 32, 7-11 + 13-14; tl.: 1 Tim. 1, 12-17; ev.: Lc. 15, 1-32 of: 15, 110 (C).

ALGEMEEN OPLUISTERING HEILIGE MIS VOCAAL ENSEMBLE KERKRADE In het weekend van 14 en 15 september a.s. komt de Japanse componist en dirigent Kentaro Sato, op uitnodiging van het Vocaal Ensemble Kerkrade, naar Nederland. Deze componist

wordt door het Kerkraadse vrouwenkoor al bijna “de huiscomponist” genoemd en het koor zingt al menig stuk van zijn hand. Zo ook de Missa Trinitas, die het vrouwenkoor tijdens de Heilige Mis van 11:30 uur op zondag 15 september zal uitvoeren. Uniek tijdens deze uitvoering is dat de componist hierbij zelf aanwezig zal zijn en misschien zelfs het dirigeerstokje ter hand zal nemen! Tijdens deze Heilige Mis zal de stadsorganist van Kerkrade, Jo Louppen, het orgel bespelen. Als slotstuk zal het werk Mae-e, eveneens gecomponeerd door Kentaro Sato, ten gehore gebracht worden. Een gebed, dat in de oorspronkelijke taal Japans wordt uitgevoerd, dat geschreven is om de slachtoffers van de tsunami te herdenken. Na de mis zal het koor de componist kennis laten maken met de Limburgse keuken en vanaf 14:30 uur zal het koor een masterclass krijgen van Kentaro Sato, die tevens een zeer talentvol dirigent is. Natuurlijk heten wij u graag welkom tijdens de Heilige Mis, maar U bent ook van harte welkom om de masterclass als luisteraar bij te wonen en mee te maken hoe deze jonge Japanse musicus met het Kerkraadse vrouwenkoor gaat werken. De masterclass zal eveneens plaatsvinden in de Lambertuskerk te Kerkrade en zal rond 16:30 uur afgelopen zijn. Op maandag zal de componist


huiswaarts naar Japan keren.

BIJBELCURSUS 2013-2014 Net als voorgaande jaren biedt het dekenaat Kerkrade u de gelegenheid om uw geloof te verdiepen en te delen met anderen. Dit jaar is gekozen voor een bijbelboek uit het Nieuwe Testament: ‘de Handelingen van de apostelen.’ De avonden onder leiding van kapelaan E. Dassen vinden plaats op maandagavond van 20.00 u. tot 21.30 u. in ‘Moscou’, de parochiezaal van de St. Lambertuskerk in Kerkrade-centrum (ingang naast de ingang van de begraafplaats, de trapjes naar beneden) . De cursus start op maandag 23 september. De overige maandagavonden zijn 21 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 31 maart. Opgave Opgave via de secretaris van het Dekenaat, de heer G. Wijnen, op maandag- en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12.30 uur of via Hlambertus@zonnet.nl. Weet u meer dan welkom!

2e REEKS FILOSOFIE-CURSUS OP ROLDUC IN HET STUDIEJAAR 2013/2014. Na de cursus ‘inleiding in het filosoferen’ in het afgelopen seizoen, wordt ook in het nieuwe studiejaar opnieuw een filosofie-cursus op Rolduc aangeboden. Deze keer staat de filosofie van de 19e eeuw centraal met hun uitwerkingen van gedachtestromingen tot in onze tijd van de 21e eeuw. Immers, de ‘grote begrippen’ zoals ‘existentialisme’, ‘kapitalisme’, ‘communisme’, ‘positivisme’, ‘evolutietheorie’, of ‘atheïsme’ vinden daar hun oorsprong. Vaak zijn zij ook verbonden met de namen van bekende filosofen en wetenschappers uit die tijd, b.v. Sören Kierkegaard, Karl Marx, Charles Darwin, Auguste Comte of Friedrich Nietzsche. Het feit dat u zeker enkele van deze namen uit de 19e eeuw kent, laat reeds zien hoe invloedrijk hun denken tot in onze tijd is geweest. Bovendien zijn hun ideeën vaak niet los te maken van de baanbrekende uitvindingen uit de 19e eeuw, zoals de stoommachine, het elektrisch licht en de telegraaf. Ook het tegenwoordige filosofische denken moet meer dan vroegere tijden rekening houden met technisch-wetenschappelijke vooruitgang die het leven van mensen onder elkaar en in deze wereld sterk bepaalt. De cursus vindt plaats in het Grootseminarie Rolduc te Kerkrade. Iedereen is welkom en naast een gezonde nieuwsgierigheid is geen voorkennis vereist (men hoeft dus niet de eerste cursus te hebben

gevolgd). Er wordt gebruik gemaakt van moderne communicatieapparatuur, en de materialen worden na afloop van elke bijeenkomst op verzoek digitaal toegezonden. De cursus vindt tweewekelijks plaats op de dinsdagavond, van 20.00 – 21.45 uur (met een kwartier koffiepauze), onder leiding van Dr. D. Rohling, docent filosofie. De deelname is gratis, met een vrije gave voor koffie/thee. Hier volgen de data (voorlopig tot eind van het jaar): 24-09; 08-10; 2210; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met D. Rohling, drohling@rolduc.nl of 045-5466822.

AILBERTUSVIERING IN ABDIJKERK ROLDUC Donderdag 19 september 2013 vindt om 19.00 uur in de abdijkerk van Rolduc op diens sterfdag de jaarlijkse herdenkingsmis plaats ter ere van Ailbertus van Antoing, de stichter van Rolduc. In mei dit jaar installeerde de bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, de kerkelijke rechtbank voor het proces van zaligverklaring van Ailbertus, welke wordt nagestreefd door het bestuur van de Stichting Ailbertus Rolduc o.l.v. Theo Kutsch uit Herzogenrath en professor Mgr. Stefaan Van Calster van het Groot Seminarie Rolduc. Op initiatief van het St. Catharinagilde van Kerkrade vindt sinds de herdenking van 900 jaren Rolduc in 2004 de Ailbertusviering jaarlijks plaats. Hoofdcelebrant is pastoor Lothar Anhalt uit Mayschoss in samenwerking met het groot seminarie van Rolduc en Dekenaat. Het kerkkoor van Mayschoss onder leiding van Everhard Ley luistert de eucharistieviering muzikaal op. Uitgevoerd wordt de Messe in A, von Antonio Lotti. De viering wordt afgesloten bij het beeld van Ailbertus in de kerk van Rolduc met de uitvoering van de Ailbertushymne, geschreven door Joep Offermans en gecomponeerd door Winand Groten. Iedereen kan de viering in de kerk van Rolduc bijwonen. Na afloop is nog een gezellige nazit te Rolduc. KATHOLIEK VROUWENGILDE KERKRADE OPENT HAAR 76STE VERENIGINGSJAAR

Het Katholiek Vrouwengilde Kerkrade opent op zondag 15 september a.s. haar verenigingsjaar in de H. Mis van 11.30 uur in de Lambertuskerk. In zijn jarenlange bestaan is het KVG uitgegroeid tot een moderne vereniging, waarin ± 100 dames, variërend in de leeftijd van 45 jaar tot 85 plus, weer een interessant en afwisselend programma wordt aangeboden. De activiteiten variëren van


workshop tot lezing en van bezinningsdag tot excursie.Ook worden goede doelen niet vergeten. Het KVG is niet alleen toegankelijk voor Kerkraadse dames maar ook van buiten het Kerkraadse hebben dames de weg naar onze vereniging gevonden. Mocht u meer informatie willen of vrijblijvend komen kijken of wilt u lid worden, neem dan contact op met onze secretaris Mevr. Marion Cramers (tel. 045-5465463).

BONTE SPETTERSAVOND 2013 De Dekenale Ziekenzorg Kerkrade organiseert op donderdag 26 september 2013 van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur in het Sjtaater Hoes te Terwinselen haar jaarlijks terugkerende Bonte Spettersavond. Deze avond is bedoeld om ouderen, zieken en gehandicapten een gezellige avond aan te bieden. De artiesten die optreden zijn Dansgroep Prins Hendrik door eendracht sterk (PHDES), Marcel Mahr, Sjpas oane Sjtress, de Parksjtadjôdler, Marl & Mathieu en KKK De Sjtèchneëlsjer. De muzikale omlijsting is dit jaar in handen van orkest Die Schlawiner. De entreeprijs bedraagt €9,00 per persoon, incl. koffie/thee met gebak en garderobe. Entreekaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de DZK, de plaatselijke ziekenzorgen, Pearl Optiek Orlando Passage Kerkrade, Pearl Optiek Akerstraat Spekholzerheide en op donderdag 26 september aan de zaal. Voor nadere informatie over de Bonte Spetters en adressen/gegevens van de DZK en de plaatselijke ziekenzorgen kunt u terecht op onze website www.dekenaleziekenzorg.nl. Wij hopen u te mogen begroeten op 26 september a.s. Met vriendelijke groeten, B. Willems (voorzitter) Dekenale Ziekenzorg Kerkrade

ST. LAMBERTUS Zaterdag 31 augustus 18.00 uur: zesw.dienst Wanda Schrijen-Wysoczanska; jaard. ouders Jo Dovermann en Els Dovermann-Habets (s); Keetje Poettgens-Spitz; Frans Renierkens; overl. ouders Zelissen-Willems; Siem Thissen (verj.); Toon van der Sleen; Pauline Vilain; Frank Ploum; Maria Scholtes-van den Bosch; Jo Kuijpers; Jopie Scherpbier-Werneke; Joep Aretz; Frits Sprokel; uit dankbaarheid. Zondag 1 september 11.30 uur: m.m.v. basisschool de Diabolo b.g.v. opening schooljaar. Bert Collet (s); Maria Hubertina Rutten (s); echtel. Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel (s); Toon Vinders en zoontje Roger; Frans Esser; Clairy Thevissen-Janssen; Annie Simons-Lochtman; Frans Funken; ouders CanisiusRademacher en Annemie; levende en overleden leden van de Vriendenkring. Dinsdag 3 septem 19.00 uur: H. Mis.

Donderdag 5 september 8.30 uur: Willem Basten (s). Vrijdag 6 september 1e vrijdag van de maand. 9.00 uur: Ziekencommunie. 12.30-12.30 uur: Marktconcert door Jo Louppen. 18.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 18.30 uur: Rozenkransgebed. 19.00 uur: H. Mis. Zaterdag 7 september 18.00 uur: jaard. ouders Sterk-Heijltjes (s); jaard. familie H. StassenDriessen (s); Willem Habets; Trouwtje KochenTrommar; Frans Renierkens. Zondag 8 september Attentie:10.00 uur: met aanwezigheid van de bewoners van de Hamboskliniek. Zesw.dienst Keetje PloumGillessen; 1e jaard. Etienne François; jaard. Netta Crousen (s); echtpaar Funs Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); Ed Kroonen; Wiel Oligschläger; voor een bijzondere intentie. Dinsdag 10 septem 19.00 uur: H. Mis. Donderdag 12 sept 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 13 septem 19.00 uur: H. Mis.

ONZE OPRECHTE DEELNEMING AAN Familie Skibba-Meijer. Mevrouw Mia SkibbaMeijer werd geboren op 16 juni 1931 in Ubach over Worms als vijfde telg van een gezin van 7 kinderen. Na een tijd in Bocholz te hebben gewoond is ze verhuisd naar Chevremont. Sindsdien is Mia een echte Kerkraadse geworden. Ze werd daar hoofdleidster van de kajotsters, een katholieke jeugdbeweging. Ze heeft veel meisjes begeleid. Met sommigen heeft ze haar leven lang contact gehouden. In die periode is ze zowel naar Jena, Lourdes als Rome gereisd. Mia is na haar opleiding op de MULO eerst bij een groentezaak gaan werken. Bijna 30 jaar was ze werkzaam bij de gemeente. Veel mensen in Kerkrade kennen haar hiervan als “Mia van de bevolking”. Intussen is ze sinds 1971 getrouwd met Hans. Ondanks haar eigen kwalen en de ziekte van Hans heeft ze geprobeerd zo veel mogelijk van het leven te genieten. Ze was dol op kinderen, vooral de kleintjes. Een echte knuffeltante. In de periode dat ‘t leven voor Mia vanwege haar gezondheid moeilijker werd, ontving zij alle mogelijke hulp van velen. Als Kerkraadse hield ze van Carnaval. Het is Mia’s manier om ons eraan te herinneren dat ook nu achter de wolken de zon schijnt; wolken zullen verdwijnen als je maar zingt en lacht. Dat heeft ze gedurende haar leven steeds uitgedragen, en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Op 5 augustus is ze van ons heengegaan en op 10 augustus deden we haar uitgeleide vanuit Schifferheide en spraken wij voor haar ten beste bij God. En geven haar vol vertrouwen uit handen aan de Heer van ons leven.


St. CATHARINA ZONDAG 1 SEP 10.00 uur; EXTRA MAANDCOLLECTE. Opening schooljaar met kinderen,team en ouders St. Ursulaschool, Jrd. ouders Spiertz-Drummen, jrd. Marc Eisenmenger. MAANDAG 2 SEP 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 4 SEP 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. ZONDAG 8 SEP 10.00 uur; jrd. Michiel Kockelkoren, Wim Simons, Hub Ramakers, Riet Hombergen-Wetzels, Jo Masolijn. MAANDAG 9 SEP 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 11 SEP 08.30 uur; voor onze ernstig zieken.

FAMILIEBERICHTEN In het AMC te Heerlen overleed 9 augustus Leny Pelzers. Zij werd in de Bockstraat geboren op 10 oktober 1934. De leeftijd zag je niet aan haar af. Ze had een ferme tred en dan haar wangen als bellenfleuren en haar zwart kroeshoofdje. Niet te verwonderen want Leny was in haar vitale jaren en nog lang daarna regelmatig actief op het tenniscour. Goede vriendinnen had ze eraan overgehouden. Haar werkzame jaren verbracht ze ten kantore in de ‘Villa’ van L&V te Eijgelshoven door als hoofd van de ponskamer. Leny is nooit arm in arm gegaan, des te meer voelde zij zich betrokken bij haar familie en bij vriendinnen met wie zij een aardig stukje van de wereld heeft gezien. Bovendien had ze nog een uitgesproken hobby. Ze hield van de natuur, die ze in de grote tuin achter het huis in de Richerstraat, waar het gezin later was gaan wonen, zelfs dicht om haar heen had en subliem in orde liet houden en hield. Die verliefdheid op het groen om zich heen werd intenser naarmate zij zich de laatste jaren meer en meer achter de voordeur terugtrok en ieder begrip vroeg voor haar gedrag. Het was vlug auto in en auto uit om boodschappen te doen, de dokter te bezoeken of naar pater Karel in Munstergeleen te gaan. Voor hem had ze een bijzondere devotie. Menig kaarsje ontstak zij in zijn schuurkapel. Mensen in de buurt, broer, schoonzus en familie waren haar een steun en toeverlaat in die periode van haar ‘monnikenleven’. Aan intimi vroeg zij steeds om voor haar te bidden; zij was immers een kind van ouders uit een goed katholiek gezin. Nu zij de hemelpoort genaderd heeft, zullen Pater Karel en O.L.Vrouw Leny beslist niet beschaamd hebben laten staan maar goed woordje voor haar hebben gedaan. In Gods liefde moge Leny geborgen zijn.

Op 11 augustus overleed mevrouw Ellen Stuurman van Loo. In haar geboortedorp Kunrade leek ze iedereen te kennen dankzij de brede klantenkring die ze jarenlang in de groentezaak aldaar mocht bedienen. Maar ook in Kerkrade was ze snel thuis in de gemeenschap. Haar spontane karakter zorgde ervoor dat er snel contact werd gelegd. Ellen kon genieten van gezelligheid. En ze was graag in de weer met bloemen en planten in de tuin. Als een fiere dame, immer opgemaakt en goed gesoigneerd ging ze door het leven. Er kon geen probleem bestaan of Ellen zocht naar een oplossing. Ze kon bruggen bouwen tussen mensen die van elkaar verwijderd waren. Op de werkvloer was ze van het type aanpakken. Ze stond positief en krachtig in het leven. Zo ervoer ze ook haar ziekte, gesterkt ook door haar diepe geloof. Ze ging voor levenskwaliteit, optimistisch en positief als ze in het leven stond. Ze was geen prater en daarmee ook geen klager als het aankwam op het leed en de pijn die ze te verduren kreeg. Sinds april was het duidelijk: het gaat niet goed, maar naar de buitenwereld liet ze doorschemeren: de situatie is stabiel. Ze was een kranige vrouw met een sterk karakter. De laatste fase van haar leven heeft ze thuis in de Fabritiusstraat doorgebracht. In de woning waar Ellen en Bert aan verknocht waren. Een bewuste keuze om thuis verzorgd te worden. Dankzij de goede zorgen van haar man Bert, haar familie en hun vrienden bleek dit mogelijk. In haar vertrouwde omgeving vond ze rust en steun die haar sterkten in haar beproeving. Ze bleef alert op haar omgeving. Ze bleef optimistisch tot in haar laatste levensdagen. Gesterkt door het h. sacrament der zieken heeft ze uiteindelijk afscheid van ons genomen. Na haar requiemmis op 17 augustus in haar parochiekerk werd ze begraven op de Holz. Dat Ellen zo jong moest sterven is moeilijk te begrijpen. Maar we geloven: haar dood is niet het einde. Na de stormen van haar leven ontluikt er nieuw leven bij God. Zij is thuis gekomen in Gods veilige hand.

ST. CATHARINAGILDE Zondag, 1 september, verschijnt in de namiddag boven het grasland grenzend aan de kloostertuin van Rolduc de jaarlijkse houtenvogel. Ook deze vogel beleeft er plezier aan zich te mogen prijsgeven aan het schuttersgilde, dat op die zondag zijn leden de kans biedt ‘koning’ te worden. U kunt een genoeglijke middag beleven. Als gast bent u van harte welkom. Uiteraard zal de huidige ‘koning’ de heer Charlier, zich het koningszilver niet zonder slag of stoot ontnemen. Met een pijnlijke schouder wist hij vorig jaar de begeerde titel binnen te halen. Wat nu te denken van een ‘gezonde’ schouder…??

Parochieblad 31-08-2013  

Parochieblad 31-08-2013

Advertisement