Page 1

38 e jaargang

nr. 20

09-11-2013

CHRISTUS KONING. Sinds 1890 hebben wij, Nederlanders, weer een koning op de troon. Niet alleen een afstand van 123 jaar ligt er tussen beide koningen, maar ook een hemelsbreed verschil in de wijze van presentatie. Koning Willem III irriteerde zich nog aan de geur van de kruitdampen, die na de parlementaire discussies over het in de Grondwet vastleggen van de Institutionele Monarchie en het Koninkrijk der Nederland waren blijven hangen. Bij hem smeulden de resten van een Absolute Vorst. Hij had het graag alleen voor het zeggen. Misschien is het wel aan een eeuw vrouwelijk inbreng te danken, dat ons een meelevende, meevoelende, een koning te midden van de mensen is geschonken; en inmiddels door de gemeenschap op het schild is geheven, waarop in diverse bewoordingen ‘dienstbaarheid’ gegraveerd staat Koning in dienstbaarheid. Die wijze van koning-zijn herkennen wij in de wijze, waarop Jezus over zichzelf

spreekt. In prachtige mozaïeken wordt Jezus afgebeeld op een troon gezeten, zo stelt Hij op het eind van de wereld orde op zaken. Hij zal mensen scheiden zoals een herder schapen en bokken scheidt. Dat verhaal treffen we alleen bij de evangelist Mattheus aan. Hij had zichzelf bokkig afgezet tegenover zijn volksgenoten. Hij was lange tijd tollenaar geweest bij het plaatsje Kafarnaüm. Tol geheven voor de bezetter en meer nog voor zichzelf, hetgeen de Romeinen oogluikend toestonden. Toen Jezus hem riep, wist hij het zeker: het kan zo niet langer: de mensen zijn er niet voor mij, ik ben er voor de mensen. De weegschaal voor goud, zilver en muntten wisselde hij in voor de weegschaal van recht en gerechtigheid. Maar wat deze woorden inhielden ontdekte hij gaandeweg. Koning uit het ‘Broodhuis’ Aanvankelijk heeft Mattheus wellicht zijn geldtafeltje achtergelaten met de gedachten een nog begerenswaardiger rijkdom te verwerven. Aan Jezus labelde men immers het woordje ‘koning’. Mattheus hoopte wellicht zich op een invloedrijke plaats te kunnen nestelen. Jezus kwam uit Nazareth.


‘Kan er uit Nazareth iets goeds komen’. Hij kende het gezegde maar al te goed. Een reden temeer om te denken dat Jezus het regime omver zou gooien. Maar al gauw geraakte hij onder de indruk van Jezus’ betrokkenheid bij het leed van mensen. Uit Nazareth kwam die Jezus, maar Hij bleek in Bethlehem geboren. De plaatsnaam betekent ‘broodhuis’. Deze betekenis gaf Jezus overvloedig en rijkelijk inhoud. Mattheus ging Jezus’ liefde en zorg voor de behoeftigen steeds meer bewonderen. ‘God eren’ door gebed en door offers in de tempel van Jeruzalem, ja dat wist hij wel; maar dat had hij lange tijd ook gelaten voor wat het was. Maar de zorg voor gerechtigheid lag bij hem en bij talloze geloofsgenoten op de plank van de geloofsbeleving. Eén en twee samen De zorg voor recht en gerechtigheid was bij hem en bij tallozen in vergetelheid geraakt. Mattheus leerde beseffen dat het eren van God –het ceremonieel- in de persoon van Jezus onlosmakelijk verbonden is met het dienen van de mensen. In een van de laatste hoofdstukken attendeert Mattheus ons nogmaals op deze samenhang. We herkennen in zijn opsomming van mensen in nood de werken van barmhartigheid. Hij spreekt daar over de mens met zijn honger en zijn dorst, de mens met zijn naaktheid, de mens die niet in tel is, de mens die vreemd is en vervreemd, de mens die niet heeft, wat een mens hebben wil en hebben moet om mens te zijn. Voor hen heeft Jezus zich een koning getoond. Appèl Daarmee appelleert Mattheus aan wat bij ons als een te veel op de plank ligt. Voedsel dat naar de voedselbank kan, kleren voor de kledingbank, de veelheid aan geneugtes en comfort, wat iets minder kan ten behoeve van mensen in de wereld

elders. Als Jezus ons oordeelt gaat Hij er van uit dat we God hebben geëerd, maar hebben wij God ook gediend. Daar zal Jezus naar vragen. Had je een broek of kledingstuk over voor de arme; een pakje boter voor die alleenstaande moeder, die haar kinderen een stuk droogbrood moest reiken; deed je het in een maand met een kratje bier/frisdrank minder ten gunste van het gezin in het huis, waar de watermeter werd verwijderd; stuurde je een kaartje of een sms-je naar de zieke, voor wie er geen vakantie inzat…??? Jezus zal geen heldenrol van ons verlangen, maar wel dat we geraakt ‘door één van zijn minsten’ iets van onze plank van overvloed nemen omwille van hen. Het feest van Christus Koning van het Heelal is er o.a. ook om oog te blijven houden voor dat koningschap van recht en gerechtigheid.

LITURGIEKALENDER Zondag 10 november, tweeëndertigste zondag door het jaar L.: 2 Mak. 7, 1 - 2 + 9 - 14; tl.: 2 Tess. 2, 16 − 3, 5; ev.: Lc. 20, 27 - 38 of: 20, 27 + 34 - 38 (C).Zondag 17 november, drieëndertigste zondag door het jaar l.: Mal. 3, 19-20a; tl.: 2 Tess. 3, 7-12; ev.: Lc. 21, 5-19 (C).Zondag 24 november, vierendertigste en laatste zondag door het jaar; Christus, Koning van het Heelal l.: 2 Sam. 5, 1-3; tl.: Kol. 1, 1220; ev. Lc. 23, 35-43 (C).

ALGEMEEN TARIEVEN MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGE 2014 Het bisdom heeft onlangs het advies voor de door de parochies te hanteren tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage in het kalenderjaar 2014 bekend gemaakt. Er is


nauwelijks iets veranderd. Toch willen het Kerkbestuur van de H. Lambertus en van de H. Catharina u hierover tijdig informeren. De tarieven bedragen voor: een eenvoudige dienst door de week € 10.-- voor de eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: € 20,--. De begrafenismis en huwelijksmis € 360,--De gestichte jaardienst, looptijd 10 jaar dan wel 20 jaar blijft voor een eenvoudige dienst, resp. € 100,-- dan wel € 200,--; voor de eucharistieviering op zaterdagavond of zondag bij 10 jaar € 200,-- en bij 20 jaar € 400,--. Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst is zonder kosten. Voor een crematieplechtigheid (zonder voorafgaande kerkdienst) is de bijdrage € 250,--.De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten worden niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, de minimum kerkbijdrage* hebben betaald, dan wel naar rato, indien minder dan het minimum is betaald. *De minimum kerkbijdrage is voor 2014 vastgesteld op € 84,--.(was € 84,--) Wij verzoeken onze parochianen hun bijdrage dienovereenkomstig te verhogen,indien mogelijk en indien nog niet gebeurd!!!. De parochianen die periodiek de bijdrage betalen, vragen wij vriendelijk aan hun financiële instelling(bank) de opdracht te vestrekken om de periodieke overboeking aan te passen, mocht e.e.a. nog niet zijn doorgevoerd .Wij danken onze parochianen voor hun bijdrage.

ST. MAARTENSVIERING Leven zonder licht kunnen we ons niet voorstellen. Zonder licht voelen mensen zich onveilig en onzeker. De duisternis wordt ervaren als chaos, dreiging, geheimenis, kwaad. Dan gebeuren er

dingen die het daglicht niet verdragen. Omgeven door duisternis hebben mensen geen oriëntatie in hun leven. Alle leven in de natuur, ook het menselijk leven, heeft licht nodig en reageert op licht. Door licht ontplooit het leven zich. Sint Maarten is een lichtfeest, we kennen St. Maartensoptochten en St. Maartensvuren ter ere van Sint Maarten. Zijn lichtend voorbeeld willen we in ere houden.De meest bekende legende over Sint Maarten is die over zijn mantel die hij in twee stukken snijdt. De mantel van Martinus behoorde tot zijn uitrusting als soldaat. Die uitrusting moesten soldaten ten dele zelf betalen. Het andere deel van de uitrusting en dus ook een deel van de mantel werd door het leger betaald en behoorde toe aan de Romeinse staat, aan de keizer dus. Martinus houdt zich aan zijn opdracht als soldaat en voldoet hier nog zijn plicht. Hij draagt dat deel van de mantel dat naar zijn opdracht als Romeins soldaat verwijst. Enkel het eigen persoonlijke deel schenkt hij weg. Later zal blijken dat Hij tegen de wil van de Romeinse keizer in zijn legerfunctie neerlegt. Hij stelt zijn leven niet langer ten dienste van het leger (macht, onderdrukking) maar ten dienste van de armen (onmachtigen, onderdrukten) in de samenleving. Dag en tijd Dit jaar wordt de viering op vrijdag 9 november om 18.00 u. gehouden in de St. Lambertuskerk en de route loopt naar de speelplaats van de Ursulaschool. Bij slecht weer vindt alles in de kerk plaats. EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De voorbereidingen voor de ‘Eerste Heilige Communie’ zijn gestart. De ouderavonden hebben plaatsgevonden en de kinderen groeien met hulp van hun ouders, de school en de parochie naar deze grote dag. Op Hemelvaartsdag 29 mei gaan de communicanten van R.K. Basisschool


Diabolo en op zondag 1 juni gaan de communicanten van R.K. Basisschool St. Ursula voor het eerst ter communie. We hopen de aspirant-communicanten en hun families te begroeten bij de vieringen ter voorbereiding op de grote dag in 2014. De werkgroep ‘kind en liturgie’ heeft hiervoor al veel voorbereidingen getroffen. Onze kinderen staan heel dicht bij het Rijk Gods zegt het evangelie. Moge hun verbondenheid met Jezus en zijn gemeenschap hen helpen om verder te groeien tot mensen met het hart op de goede plaats en met vertrouwen op God. Daar hebben ze ons als ouders, leerkrachten en parochie-gemeenschap, bij nodig. Bidden we hen toe dat de voorbereiding op de eerste heilige communie hen groeikracht mag geven.

KERSTWERELD ROLDUC 2013. Ook dit jaar organiseert Rotaryclub Kerkrade een gezellige Kerstmarkt met ruim 60 kraampjes, optredens van verschillende koren en muziekgezelschappen.Eerste weekend van zaterdag en zondag 30/11 en 1/12 van 11 tot 17uur Voor kinderen komt dan van 13 tot 16 uur St. Nicolaas. 2de weekend zaterdag en zondag 7/12 en 8/12 van 11 tot 17 uur. 3de weekend zaterdag en zondag 14/12 en 15/12 van 11 tot 17 uur. In beide weekenden is er van 13 tot 16 uur een levende Kerststal.De opbrengst wordt o.a. aangewend voor ondersteuning van ” Taalcursussen voor vluchtelingen” door Vluchtelingenwerk Parkstad en voor de restauratie van het orgel van Rolduc. Locatie: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82, KerkradeEntree volwassenen: € 3,50, kinderen tot 12 jaar € 1,50 (incl. foto) Voor programma zie : www.kerstwereldrolduc.nl U bent van

harte welkom. OPROEP: Wij zijn nog naarstig op zoek naar enkele Maria's voor de levende kerststal. Welke jonge moeder met baby zou het leuk vinden om 1 of 2 uurtjes tussen de engeltjes en herders plaats te nemen. Graag contact opnemen met info@kerstwereldrolduc.nl of 045 5413130

H. LAMBERTUS MISINTENTIES 9 .11 t/m 22 .11 Zaterdag 9 november 18.00 uur:

zesw.dienst Maria CharlierKockelkorn; 7e jaard. Liesje BuckGrooten; jaard. Jo Chermin (s); jaard. Liza en Jeu Boss en familie Dörfer; Maria Hubertina Rutten (s); ouders Buck-Hermans; ouders GrootenWachelder; Ria Buck; Siem Thissen; Keetje Poettgens-Spitz; Frans Renierkens. Zondag 10 november 11.30 uur: jaard. Harry L’Ortye; jaard. ouders KeulenLemlijn; echtpaar Funs Vliegen en Maria Vliegen-Sauren (s); Jopie Scherpbier-Werneke; Marian Plummen-Ploum; Lies HommingaRoukens; Wanda SchrijenWysokzanski; Tiny Ploum-Vliegen; Keetje Ploum-Gillessen; voor een bijzondere intentie. 12.45 u: Doopviering Sara Crutzen. Maandag 11 november 10.00 uur: m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. H. Mis b.g.v. opening Vasteloavend Sezóng. Dinsdag 12 nov 19.00 uur: H. Mis.


Donderdag 14 nove 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 15 nov 19.00 uur: H. Mis. Zaterdag 16 november 18.00 uur: zesw.dienst Sophie Spork; jaard. ouders Jo Spiertz en Annie Spiertz-Schram (s); jaard. ouders Wiel Mijnes en Maria Mijnes-Pluijmen; Johan Krahmer en Trautje Krahmer-Martens; Gertie Brudnitzki-Savelsberg; Arnold Schepers; Fieny Pouwels; Kitty Bischoff; Hans Fischer; ouders Haagen-Spork en kleindochter Marleentje; Frans Renierkens; Resi Hendriks-Kemps. Zondag 17 november 11.30 uur: 1e jaard. Frits Sprokel; jaard. ouders Frans Coumans en Mientje CoumansSchlechtriem; Toon van der Sleen. Dinsdag 19 nov 19.00 uur: H. Mis Donderdag 21 nov 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 22 nov 19.00 uur: H. Mis. CAECILIAFEEST MET EEN DRIETAL JUBILERENDE LEDEN . Op zondag 24 november a.s. viert het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia het patroonsfeest. Net als voorgaande jaren grijpt het koor die gelegenheid aan voor de huldiging van de jubilarissen, ditmaal drie in getal. Het betreft Ad Meijs 25 jaar kerkzanger, Wemer Welters 40 jaar kerkzanger, alsook Jan Douven, die zijn stem al 50 jaar in de kerk laat klinken. De viering van het patroonsfeest wordt om 11.30 uur ingeluid met het bijwonen en opluisteren van de eucharistieviering in de parochiekerk St. Lambertus tot intentie van de jubilarissen en de levende en overleden leden van het koor. Tezamen met het gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef en het dameskoor St. Lambertus worden de Mis in C van Anton Bruckner ten uitvoer gebracht en enkele meerstemmige liederen.

Het geheel staat onder leiding van de heer P. Hensgens en de orgelbegeleiding is in handen van de heer H. van de Wall. Na afloop van de mis in de parochiekerk begeven de koorleden, echtgenoten, familie en genodigden zich naar het verenigingslokaal "De WieĂŤtsjaf', waar een koffietafel wordt aangeboden. Vervolgens vindt de huldiging plaats van genoemde jubilarissen.

ST. CATHARINA MISINTENTIES 10 -11 t/m 22 -11. ZONDAG 10 NOV 10.00 uur; jrd. Lenie en Ellen Klinkenberg, jrd. Jacques Lataster, Ellen Stuurman- van Loo, HenriuĂŤtte Wolters-Jeurissen. MAANDAG 11 NOV 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 13 NOV 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. ZONDAG 17 NOV 10.00 uur; Dameskoor. Paul Engels, Hans Buck, ouders Basten-Stalman, Riet HombergenWetzels, Jo Masolijn, Hans Engels, ouders Rothkranz-Ackens. MAANDAG 18 NOV 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 20 NOV 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. VRIJDAG 22 NOV 14.00 uur; huwelijk bruidspaar Olaf van Wersch-Britt Smeets. FAMILIEBERICHTEN

Wij bieden onze gelukwensen aan aan de ouders, familie en het bruidspaar: Britt Smeets en Olaf van Wersch met de versregels: Het hart vraagt om een tochtgenoot / voor elke dag / behalve ruimte / licht en brood / verlangt het hart / een tochtgenoot / om steun te vinden / en te geven. Fijne huwelijksdag.

Parochieblad 09-11-2013  

Parochieblad 09-11-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you