Page 1

38 e jaargang

nr. 23

21-12-2013

KERSTMIS EN NIEUWJAAR Kerstmis en dan Oud en Nieuw. De dames en heren van de post draaien overuren. Vele handen kunnen hun stress verlichten. De gelukzalige wensen gaan kris kras door het land en over heel de wereld. Voeg daarbij de digitale subway en je beseft dat de mensen wereldbreed onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Liefde sterker dan de haat De feestdagen verlichten op diverse wijzen de donkere decembermaand. Ze maken de maand korter dan zij is. Zij brengen zoveel warmte en verbroedering. Onderlinge banden worden aangehaald en verstevigd. Steeds meer vriendschap en liefde in huiskamer en gezin, gelijke tred houdend met de kaarsjes op de adventskaars en de ontstoken lichtjes in huis. Straks overstraalt door de Ster van Betlehem. Op weg en onder weg In deze weken stappen talloze mensen op hun fiets, in hun auto, in bus of trein om een bezoek te brengen aan de diverse kerstmarkten dichtbij of in de verre omtrek. Vliegtuigen vol landen op Maastricht-Aken Airport om de exclusieve markten in de grotten te bezoeken. En dat alles naar aanleiding van dat kleine onaanzienlijk echtpaar in verwachting, dat uiteindelijk ook in een grot belandde. Door de eeuwen heen hebben zij beiden – Jozef en Maria- heel wat (mensen) ‘op gang’ gebracht. In de grot Mensen dolend door de gangen van de grotten nù raken betoverd door de kunstzinnig verlichte grotten,

ingericht met stalletjes vol schitterende kerstversiering en cadeaus. Glüwein vloeit er rijkelijk. Het is er goed toeven. Wonen en leven in een grot is de eeuwen door niet ongebruikelijk gebleken. Toch straalde er aan het begin van de jaartelling in Israël niet de rijkdom van af. De zwerver en uitgestotene had er een onderkomen aan. Maria en Jozef, die er de geboorte van Jezus beleefden, gaven hun kindje er meteen het ID mee. Zijn komst was verscholen. Zijn heengaan publiek tentoongesteld en eveneens buiten de stad boven op een berg, weliswaar in de nabijheid van in de rots uitgehouwen graven. Kerstmis twee gezichten Het zou passen bij het vieren van dit mooie feest van Kerstmis om het gaan naar de grot nù samen te laten vallen met de beleving van het zoeken naar een grot door Jozef en Maria, die de geboorte van hun kindje verwachtten, dat zij Immanuël zouden moeten noemen: God-met-ons. Hierin wortelen de feestdagen van december met de verbroedering, de vriendschap en de liefde, die ontelbare wensen en cadeaus verwoorden en die onder de kerstboom en bij de kerststal gelegen zijn om ze in dankbaarheid te ontvangen. Nieuwjaar God-met-ons.. Kunnen wij het nieuwe jaar nog hoopvoller beginnen dan met die wens? Straks leggen we de agenda van dit jaar weg, hangen we een nieuwe kalender op, maar het oude jaar nemen we niettemin met ons mee. Wat we dit jaar beleefden aan blije en moeilijke momenten, dragen we in ons mee. Het nieuwe jaar zal door het oude getekend zijn. We vieren oud én nieuw, niet oud óf nieuw. In de eerste dagen van Nieuwjaar wensen we


elkaar veel goeds. Daaronder valt het voornemen van een respectvolle bejegening, bijspringen waar nodig, en het bemoedigen van elkaar. De samenleving vraagt dat we de handen uit de mouwen steken, maar laten we niet verleren de handen ook te vouwen en te vertrouwen op die Immanuël.

KERKBESTUUR, VRIJWILLGERS EN PASTORES WENSEN U EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

LITURGIEKALENDER Zondag 22 december, vierde zondag van de Advent l.: Jes. 7, 10-14; tl.: Rom. 1, 1-7; ev.: Mt. 1, 18-24 (A). Dinsdag 24 december, Kerstavond. Nachtmis l.: Jes. 9, 1-3+ 5-6; tl.: Tit. 2, 11-14; ev. Lc. 2, 1-14 (A). Woensdag 25 december, Kerstdag. Dagmis l.: Jes. 52, 7-10; tl.: Heb. 1, 1-6; ev.: Joh. 1, 118 of 1, 1-5 + 9-14 (A). Donderdag 26 december, tweede Kerstdag l.: Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60; ev.: Mt. 10, 17-22. Zondag 29 december, H. Familie l.: Sir. 3, 2-6 + 12-14; tl.: Kol. 3, 12-21; ev. Mt. 2, 13-15 + 19-23 (A). Woensdag 1 januari, Nieuwjaar l.: Num. 6, 22-27; tl.: Gal. 4, 4-7; ev.: Lc. 2, 16-21 (A). Zondag 5 januari, Openbaring des Heren l.: Jes. 60, 1-6; tl.: Ef. 3, 2-3a + 5-6; ev.: Mt. 2, 112 (A). Zondag 12 januari, Doop van de Heer in de Jordaan l.: Jes. 42, 1-4+6-7; tl.: Hand. 10, 3438; ev.: Mat.3, 13-17

ALGEMEEN PAUS FRANCISCUSGROEP In zijn adventsbrief schrijft onze bisschop: “Een diaken uit Breda bracht mij op een levenswaardig idee. Zou het niet mogelijk zijn om in elke parochie of cluster van parochies zogeheten Paus Franciscusgroepen op te richten: een groep van mensen die oog heeft voor en op zoek gaat naar de sociale en geestelijke nood in de eigen omgeving; als een versterking van het goede werk dat wellicht al in de parochiële caritas wordt verricht. Menselijke nabijheid, een goed woord, een toegestoken hand: het kan zo geweldig werken.” De bisschop hoopt dat het niet bij woorden blijft. Vandaar deze oproep en

uitnodiging aan u: zoudt u medewerker willen worden?? Gelieve u dan te melden bij uw pastores resp. pastorie/parochiekantoor. Zie telefoonnummer op achterzijde.

ROEPINGENDAGEN OP ROLDUC: 27 – 29 DECEMBER 2013 Ook dit jaar zal het Grootseminarie Rolduc direct na het feest van Kerstmis een aantal roepingendagen aanbieden voor (jonge) mannen die over een roeping tot het priesterschap nadenken. Vanaf vrijdagochtend 27 december tot zondagochtend 29 december trekken ze dan met enkele studenten van de seminariegemeenschap op. In het kader van onze zorg voor roepingen worden deze dagen gratis aangeboden. Voor meer informatie en opgave, graag melden bij Dr. D. Rohling (drohling@rolduc.nl; tel.: 045-5466822).

GELUKWENSEN AAN De familie, ouders en dopeling: H. Catharina: Romy Verstappen, Richerstraat en H. Lambertus: Arne Notten, Gotenstraat (Sittard) met dit vers: Verbonden met vader en moeder. / Natuurlijk het meest met die twee. / Maar ook met de andere mensen / vier jij hier dit feest met ons mee. Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest, / want jij wordt gedoopt in de naam / van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

H. LAMBERTUS Zaterdag 21 december 18.00 uur: Maria Basten-Frederix (s); Marian Plummen-Ploum; Tiny Ploum-Vliegen; Maria Barbare Smeijsters (verj.); Maria Charlier-Kockelkorn; Henk Schulte; Frans Renierkens; dhr. van de Eijnden. Zondag 22 december 11.30 uur: Gregoriaans. Zesw.dienst Bebbie Kockelkorn-Fischer; jaard. Jacques Vandermühlen; Sophie Spork; Lucie Fuchs-Zentjens; Pé Quaedvlieg; Marleen Sluijsmans-Roukens; Frits Sprokel; voor een bijzondere intentie. Dinsdag 24 december Heilige Avond: 19.00 uur: Kerstviering voor kind en gezin. Jaard. Piet Fijen en zoon Herm; jaard. May Kloth; ouders Kloth-Lejeune; ouders ScherenLejeune; Johan Krahmer en Trautje KrahmerMartens; Gertie Brudnitzki-Savelsberg; ouders Brudnitzki-Klinkenberg; ouders SavelsbergHendriks, zoon Peter en dochter Mechtilde;


Zuster José Klinkenberg; Wiel Hendriks; Jan Geeraedts; Mathieu Debets en overleden familieleden; Enny Bischoff-Plummen. 21.30 uur: Kerstliederen m.m.v. Kerk. Zangk. St. Caecilia, St. Jozefkoor en Dameskoor. 22.00 uur: Nachtmis. Jaard. ouders Sporken-Poyck (s); overleden ouders en familie (B); Maria Scholtes-van den Bosch; Cas Sauren, ouders en schoonouders; Paul en Léon Krewinkel; Hans Fischer; ouders Peter Fuchs en Lucie FuchsZentjens; Huub Deurenberg; ouders HuntjensBemelen; ouders Vanderheijden-Sterk; Willy Basten, ouders en kinderen; Ed Kroonen; ouders Theo Goebbels en Maria GoebbelsVondenhoff en wederzijdse familie; Winand Haemers; fam. Louis Ackens-Heuschen en dochter Fien; ouders Hubert Jozef Bischoff, Maria Bischoff-Ackens en zoon Jo; Frans Frohn en familie; ouders Sterk-Collard. Woensdag 25 december, 1ste Kerstdag: 11.30 uur: m.m.v. Kon. Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. jaard. Siem Thissen; ouders Franzen-Thomas; Riet Franzen en Patrick Tonk; echtp. Funs Vliegen en Maria SaurenVliegen (s); Annie Consten-Körver; Jeu Willems; Sjaak Vreuls; Jan Beckers; oud. JehaWolters en dochter Truus; oud. BeckersKemmerling; oud. Dora en Piet LenzenNieuwenhuizen; oud. Ploum-Spelthaen en zoon Arno; Jo Engels; Antoon Tummers en wederz. ouders; oud. Goebbels-Dederen, zoon Hein en schoondochters Annie en Elly; oud. UrlingsDederen en zoon Jo; Jo Bost, Kurt Vinders en moeder; oud. Lambie-Moonen; oud. KlutenHensgens; oud. Hensgens-Sangen; Pierre Brokamp en Agnes Brokamp-Hensgens; oud. Renkens-Krichelberg; Giel Kleijnen. Donderdag 26 december, 2de Kerstdag: 10.00 uur: jaard. Anna Veenendaal-Vloedman (s); jaard. oud. Jo en Truus Bols-Schaap (s); oud. Schnackers en schoonzonen Frans en Arno; Louis Rossel; Hub Fischer en ouders Fischer-Martens; ouders Wehrens-Starmans; Harry L’Ortye; Pierre Engels; oud. KlothEschweiler, zoon Hein en oma; oud. SaurenLahaye; Toon Hanneman en Keet HannemanSchijns; Hans Rutten en Elly Liekens-Rutten; Mathieu Turk; oud. Brouns-Derichs; oud. TurkGrouls.

Vrijdag 27 december 19.00 uur: H. Mis. Zaterdag 28 december 16.00 uur: Doopviering Arne Notten. 18.00 uur: Ketie Bischoff-Paffen; Agnes Op den Kamp-Heinen; Frans Renierkens. Zondag 29 december 11.30 uur: Jo Chermin; Arnold Schepers; Fieny Pouwels; Kitty Bischoff. Dinsdag 31 december, Oudjaarsavond :18.00 uur: m.m.v. Kerk. Zangkoor St. Caecilia. Willy Basten. Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag: 11.30 uur: m.m.v. het Dameskoor. Overleden ouders en familie (B); Frits Sprokel; oud. Theo Goebbels en Maria Goebbels Vondenhoff en wederz. Familie; aansluitend Nieuwjaarsreceptie op de dekenij. Donderdag 2 januari 8.30 uur: H. Mis. Vrijdag 3 januari 19.00 uur: Jo Chermin. Zaterdag, 4 januari: 18.00 uur Frans Reinierkens, Liny Hamers-Absil; Lucie FuchsZentjens. Zondag 5 januari: Openbaring des Heren (Driekoningen) zeswkd Hub Hensgens; Marian Plummen-Ploum; Tiny Ploum-Vliegen; Maria Charlier-Kockelkorn; Henk Schutte; Jan en Martha Geeraedts. Dinsdag, 7 januari: 19.00 uur Karel Vanderheijden (s); Donderdag, 9 januari: 8.30 uur: H. Mis; Vrijdag, 10 januari: Jo Chermin (s). Zaterdag, 11 januari: Maria Basten-Frederix (s); Sophie Spork; Tiny Pouwels; Arnold Schepers. Zondag, 12 januari Feest: Doop van de Heer in de Jordaan: Pontificale Hoogmis: 11.30 uur: uit dankbaarheid bgv 7x11 Kirchröadsjer Vasteloavends Verain Kirchroa Alaaf 1936; Piet en Dora Lenzen-Nieuwenhuizen (jrd); Bert Collet (s); Agnes Op den Kamp-Heinen. Dinsdag 14 januari: 19.00 uur: ouders Mesters-Arets en zoon Jozef (jrd); Donderdag, 16 januari: 8.30 uur H. Mis; Vrijdag, 17 januari 19.00 uur H. Mis, waaronder toediening van het H. Vormsel aan de leerlingen van de RK Basisschool de Diabolo; Jo Chermin (s). KERSTPROGRAMMA KERKELIJK ZANGKOOR ST. CAECILIA MET


MEDEWERKING VAN GEMENGD KERKKOOR ST. JOZEF EN DAMESKOOR ST. LAMBERTUS. Op kerstavond 24 december 2013 wordt de nachtmis, die om 22.00 uur begint, opgeluisterd door bovengenoemde drie kerkkoren. Zoals gebruikelijk zullen de koren van 21.45 uur tot 22.00 uur kerstliederen ten gehore brengen. Uitgevoerd wordt de Pastoralmesse van Ignaz Reimann en de meerstemmige kerstliederen Gelobet sei der da kommt, Hark the heraId angelssing en Transeamus. De liederen Stille Nacht en Heiligste Nacht zullen niet ontbreken. Het geheel staat onder leiding van de heer P. Hensgens en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door de heer. H. v.d. Wall. Het mannenkoor St. Caecilia besluit het jaar 2013 met het opluisteren van de mis op Oudejaarsdag om 18.00 uur. Op zondag 5 januari 2014 verleent het koor ter gelegenheid van het feest van Driekoningen vocale medewerking in de mis van 11.30 uur.

H. VORMSEL De toediening van het H. Vormsel aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool ’de Diabolo’ heeft plaats op vrijdag, 17 januari in de H. Mis van 19.00 uur. Namens de bisschop is het dit jaar de beurt aan de deken om in zijn Dekenaat Kerkrade het H. Vormsel toe te dienen.

ST. CATHARINA ZONDAG 22 DEC 10.00 uur; jrd. ouders Felder-Hendriks, Alois Sauren, Gerda Hollands-Bost, Hein,Huub en May Op den Kamp. MAANDAG 23 DEC 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. HEILIG AVOND gezinsviering. EXTRA MAANDCOLLECTE 18.00 uur;. Eduard Fillet, Michel Kockelkoren,Joost Vliegen en dochter Suzanne, Paul Wiertz, Hans Nijdam. 23.00 uur; NACHTMIS. Dameskoor. EXTRA MAANDCOLLECTE ouders PloumAelmans, Lou Thomas, Christel KerresMertens, Jacques Lataster, ouders DassenMertens tevens voor ouders en overleden famiilieleden, fam. Thelen-Schijns, ouders Platen-Goebbels, Ton Wetzelaer en familie,

ouders Rondags-Mijnes. 1 KERSTDAG 10 uur; EXTRA MAANDCOLLECTE. ouders RitzerfeldSchneider en José, Ellen Stuurman- van Loo, Hans Engels, ouders Vliegen-Laven en overl. familieleden, ouders Keijsers-Frusch. 2 KERSTDAG Jeugdorkest Harmonieorkest Kerkrade 10.00 uur; 6 wkd. Francie Gerardsde Laat, jrd. ouders P. Senden-Sliwa, jrd. G. Senden-Sliwa, jrd. ouders Palm-Zimmermann, Billa Oligschlager, ouders Rutten-Toussaint, Thea Janssen-Frohn en familie, ouders Heijnen-Ploum en Häp en familie, ouders Keijsers-Frusch. ZATERDAG 28 DEC 16.00 uur; kindjewiegen. ZONDAG 29 DEC 10.00 uur; jrd. echtelieden Schaeps-Essers, jrd. ouders Kusters-Offermans, Hans Engels, Mia Graaf-Essers. 16.00 uur; kerstconcert Cantus ex Corde. MAANDAG 30 DEC 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. NIEUWJAAR 10.00 uur; ouders KeijsersFrusch. ZONDAG 5 JAN 10.00 uur; 6 wkd. Kitty Vreuls, Gerda Hollands-Bost. MAANDAG 6 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 8 JAN 08.30 uur; voor onze ernstig zieken. ZONDAG 12 JAN 10.00 uur; 6 wkd, Mia Graaf-Essers, jrd. ouders Buck-Schreurs, ouders Ploum-Aelmans, Ellen Stuurman-van Loo, Tiny Kuppers- van Westerhof, Hans Engels. MAANDAG 13 JAN 18.40 uur; rozenkrans. 19.00 uur; Noveen O.L.Vrouw Wonderdadige Medaille. WOENSDAG 15 JAN 08.30 uur; voor onze ernstig zieken.

verloting kerstmarkt Tijdens de kerstmarkt zondag 1 december jl van dameskoor St. Catharina Holz, in samen werking met het Catharinahoes, heeft een verloting plaatsgevonden. Van de ruim zestig prijzen, zijn er nog vier niet afgehaald. Op de volgende lootjes is een prijs gevallen: 311, 503, 710 en 802. De prijzen


kunnen worden afgehaald bij het secretariaat van het dameskoor: Richerstraat 6 (tel. 045-5463856

zij het sterretje, dat sinds de doop van hun kind bij de doopvont heeft opgehangen, mee naar huis nemen.

Kribje kijken. Op 2 Kerstdag is onze kerk weer open van 14.00 tot 16.00 uur en kan men met de kleine kinderen de kerststal bewonderen

FAMILIEBERICHTEN 27 november overleed thuis Hub Hensgens. Hij werd alhier geboren op 20 april 1932. Hub werkte als timmerman in de bouw. Hij vertoefde graag in de buitenlucht. Vandaar wellicht zijn liefde voor tuinieren. Zijn tuin ziet er paradijselijk uit. Hub was zelf als een vruchtbare boom, iemand uit het goede hout gesneden. Vakkundig en met een uiterste precisie beoefende hij zijn job. Hub was op zijn gebied een perfectionist en een vakman, die van wanten wist. Het kort ná hun huwelijk gekochte huis, hadden Hub en Annie zelf -naar hun believenverbouwd. Het bijouteriedoosje uit eigen hand, -Hub eerste cadeau aan Annie-, is haar nog steeds een kostbaar bezit en het kluswerk in de woningen van de kinderen, zijn nu een duurzame herinnering. Hub en Annie zouden volgend jaar hun diamanten huwelijk vieren. Het zou een mooie bekroning zijn geweest van hun onderlinge liefde en trouw. Gelukkig en trots waren zij op de ijver en de prestaties van hun kinderen en kleinkinderen. Naast zijn job tuinieren had Hub een bijzondere passie voor de zang. Op 15 jarige leeftijd werd hij lid van het Mannenkoor David Spekholzerheide. Hij zong de 2e tenorstem. Zelden heeft hij een repetitie gemist. Op 8 augustus jl. vierde hij zijn 65 jarig lidmaatschap bij het koor. ’s Middags wandelden al zingend 50 mannen hun tuin binnen ter huldiging. Een korte tijd daarna echter werd een ziekenhuis opname noodzakelijk. Thuis heeft het gezin samen met de Thuiszorg de schouders gezet onder de verzorging gedurende zijn ziekteproces. Deze warmte heeft Hub maar ook Annie zeer goed gedaan. Maar langzaam maar zeker vloeiden zijn krachten uit hem weg, en naderende zijn levenseinde. Enkele dagen na het Sacrament der Zieken en tot het laatst toe liefdevol verzorgd en omringd door zijn naasten is Hub, verlost van pijn, vredig ingeslapen. Op zijn gedachtenisprentje staat de volgende tekst: “Ozze Herjod zoeët nog inne tswaide tenor. Iech mos noen joa”.

KINDJE WIEGEN Zaterdag 28 december om 16.00 uur is kind en gezin welkom om bij de kribbe de kinderzegen te ontvangen. De ouders en dopelingen van afgelopen jaar ontvangen een uitnodiging. Na afloop kunnen

CONCERT CANTUS EX CORDE Op de laatste zondag van 2013 houdt het SlavischByzantijns ensemble Cantus ex Corde een concert, getiteld ‘Tussen Kerst en Nieuwjaar’. Locatie is de St. Catharinakerk op de Holz in Kerkrade. Het concert begint om 16.00 uur en omvat zeker zestien gezangen, variërend van kerst- tot volksliederen. Entree 9 euro. Onder leiding van dirigent Pierre Willems geeft het uit twintig zangers geformeerde ensemble een klankrijke staalkaart van de wijze waarop in Russisch orthodoxe kringen vooral het Kerstfeest wordt beleefd. Uit het omvangrijke repertoire van Cantus ex Corde wordt er ook een selectie liederen uitgevoerd die op een binnenkort uit te brengen cd staat. Overigens is deze nieuwe cd de zesde in het al 25 jaar bestaan van Cantus ex Corde. Het ensemble wordt gevormd door zangers uit nagenoeg heel Limburg. Van Eijsden tot Roermond, ja zelfs uit Tilburg, telt het mannenkoor zijn leden.

UITGAVE PAROCHIEBLAD 2014 inleveren kopij 08-01-14 22-01-14 05-02-14 19-02-14 05-03-14 19-03-14 02-04-14 16-04-14 07-05-14 21-05-14 04-06-14 18-06-14 02-07-14

verschijndatum 18-01-14 01-02-14 15-02-14 01-03-14 15-03-14 29-03-14 12-04-14 03-05-14 17-05-14 31-05-14 14-06-14 28-06-14 12-07-14

vakantie 20-08-14 03-09-14 17-09-14 01-10-14 15-10-14 29-10-14 12-11-14 26-11-14 10-12-14

30-08-14 13-09-14 27-09-14 11-10-14 25-10-14 08-11-14 22-11-14 06-12-14 20-12-14


Parochieblad 21-12-2013  
Parochieblad 21-12-2013  

Parochieblad 21-12-2013

Advertisement