Page 1

2010/11 Disseny  ,pogràfic   Projectes  !

Tipografia expressiva,  crea,va  o   com  a  missatge    


¿QUE ES  LA  TIPOGRAFIA?   Definim  la  ,pografia  com    l’art  o  tècnica  de  reproduir  la  comunicació  mitjançant  la   paraula  impresa  ,  transmetre  amb  certa  elegància  y  eficàcia,  les  paraules.  La   ,pografia  és  el  reflex  d’una  època,  de  tal  manera  que  l’evolució  del  disseny   d’aquestes  responen  a  projeccions  tecnològiques  i  arKs,ques.     Tipo  es  un  model  o  disseny  d’una  lletra  determinada.   Tipografia  es  l’art  i  la  tècnica  de  crear  i  compondre  ,pus  per  un  missatge.   Fuente  <pogràfica,  es  defensa  com  es,l  o  aparença  de  un  grup  complet  de   caràcters,  nombres  i  signes,  regits  per  unes  caracterís,ques  comuns.   Família  <pogràfica,  es  un  conjunt  de  ,pus  basats  en  una  mateixa  font,  amb   concretes  variacions  sobre  l’amplada  i  l’alçada,  però  mantenint  caracterís,ques   comuns.  


La ,pografia  i  l’escriptura,  per  la  seva  naturalesa,  sempre  s’han  vinculat,  ja  que  la   ,pografia  es  la  disciplina  i  la  prac,ca  professional  que  actua  com  a  mitjà  entre  el   con,ngut  d’un  missatge  i  el  lector  que  ho  rep.  


Jan Tschichold (Leipzig, 1902) militant contra  la  tradició     La  seva  obra  marca  un  abans  i  un   després    en  la  ,pografia,  i  en  aquesta   obra  s’introdueixen  les  innovacions   mes  importants  que  el  moviment   modern  estava  creant  en  tots  el   àmbits.     Va    iniciar  l’eliminació  dels  ornaments   a  favor  de  la  funció.   La  disposició  asimètrica  del  text  i  la   introducció  de  la  fotografia  com  a  part   integrant  del  llibre,  son  els  principals   postulats  sobre  els  que  Jan  Tschichold   construeix  una  veritable  revolució  en   ell,  fins  el  moment,  tradicional  mon   de  la  ,pografia...  


La majoria  de  les  normes  ,pogràfiques  evolucionaren  quant  les  grans  impremtes  van   obtenir  el  monopoli  del  sector  de  les  arts  gràfiques.  Aquestes  normes  es  van  establir   per  accelerar  la  composició  del  text  o  imatge  en  un  moment  en  que  la  impressió  era   un  treball  laboriós.   Les  normes  ,pogràfiques  també  asseguren  un  estàndard  de  qualitat  i  un  disseny   acceptable  en  els  aspectes  tècnics  i  comercials.   Amb  la  proliferació  de  la  indústria  de  les  arts  en  els  anys  1940  i  1950,  es  va  concedir   prioritat  al  pensament  crea,u.  Per  primera  vegada,  les  normes  acceptades  es  van   posar  en  tela  de  judici.     Avui  dia  les  normes  ,pogràfiques  no  son  qües,onades  sinó  oblidades.  La  revolució   digital  ha  garan,t  al  dissenyador  gràfic  una  nova  independència.  Tot  i  això  quan  es  pot   moure,  inclinar,  girar,  emmarcar,  duplicar,  retallar,  bloquejar,  agrupar,  des  agrupar,   fusionar,  dividir,  ampliar  i  reduir  qualsevol  cosa  només  amb  moure  el  ratolí  i  púlsar  un   botó,  no  es  sorprenent  que  molts  dissenyadors  responen  quant  demanes:  ¿Normes?   ¿Quines  normes?  Les  normes  que  milloren  la  visibilitat,  potencien  la  comunicació  i   reforcen  les  paraules.  Les  normes  proporcionen  al  dissenyador  un  coneixement  de   incalculable  valor  sobre  l’art  de  la  comunicació.  Les  normes  que  es,mulen  un   qües,onament  més  entès  d’aquestes  normes...  


CONSTRUCCIÓ D’UN  VOCABULARI  VISUAL    ·∙  Les  lletres  prenen  vida    


LA PERSONALITAT  D’UN  TIPUS  DE  LLETRA  


FONTS I  FAMILIES    


DISPOSSICIÓ DEL  TEXT


JOC AMB  ELS  COSSOS  


UTILITZACIÓ CREATIVA  DEL  ESPAI  I  EL  FORMAT  


CARACTERÍSTIQUES DEL  LENGUATGE    


UTILITZACIÓ DEL  COLOR    


ESCRIPTURA, GRAVATS  I  TRAÇATS  A  MÀ  


CONSTRUCCIÓ I  DESTRUCCIÓ  


ÚS CREATIU  DE  LA  PUBLICITAT  


ALFABET CREATIU  


Vladimir Konkar!


路 Craig Ward!


Good typography is invisible! Bad typography is everywhere!


Mar Caimari   Silvia  Marcó  

Tipografia expressiva, creaiva o com a missatge    

Recull d'exemples de possibles formes d'utilitzar la tipografia de forma creativa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you