Page 1

UNIVERSITAT DE BARCELONA Manual de normes gràfiques d'identificació visual

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B


UNIVERSITAT DE BARCELONA Manual de normes gràfiques d’identificació visual

Aquest manual de normes gràfiques d’identificació visual és la guia en la qual han de basar-se totes aquelles persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la Universitat de Barcelona. Pel que fa a l’aplicació sistemàtica i coherent de la normativa d’identificació visual continguda en aquest manual, el Servei de Publicacions es responsabilitzarà d'orientar o de donar solució a aquells dubtes i consultes que es puguin produir en els diferents àmbits de la Universitat, actuant així com a Oficina d’Imatge.

D’altra banda, totes aquelles identificacions heretades o bé de recent creació, es podran mantenir, tot i que hauran d'anar sempre harmonitzades amb el conjunt bàsic d'identificació de la Universitat de Barcelona i d’acord amb els exemples que amb aquest fi s’han inclòs.

U B Manual de normes gràfiques

La política d’identitat corporativa de la Universitat de Barcelona aconsella la no proliferació de logotips, que podrien atomitzar la identitat bàsica de la UB, excepte en aquells casos en què es consideri estrictament necessari, la qual cosa es farà principalment mitjançant solucions tipogràfiques, que hauran de ser revisades pel Servei de Publicacions.

Disseny: Quod Gener 1998

3


Índex Elements bàsics pàgina 7 Identificació bàsica pàgina 10 Normes cromàtiques pàgina 11 Solucions incorrectes pàgina 12

Papereria del Rectorat pàgina 13 Tipografia bàsica pàgina 15 Paper de carta de protocol del rector pàgina 16

Papereria general pàgina 23 Paper de carta pàgina 24 Targetes pàgina 27 Sobres per a paper de carta pàgina 29 Fax pàgina 33 Carpeta dossier pàgina 35 Segells de cautxú pàgina 37

Aplicacions pàgina 41 Anuncis de premsa pàgina 42/43 Harmonització tipogràfica d’un organisme pàgina 44

Originals pàgina 49

U B Manual de normes gràfiques

Codi de colors (Idetificació de centres) pàgina 46

5


Elements bĂ sics


Logotip UB Element gràfic i tipogràfic que identifica la Universitat de Barcelona.

U Elements bàsics

B

U Manual de normes gràfiques

B

8

Símbol Element gràfic que simbolitza l'edifici de la seu central de la Universitat de Barcelona.


Logotip Element tipogràfic que identifica la Universitat de Barcelona. La tipografia utilitzada és la denominada Times Roman, sempre en caixa alta (majúscules).

Elements bàsics

UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

Blau Pantone 285

Element cromàtic per a la identificació visual. Els colors bàsics corresponen a la norma Pantone (tintes directes). També s'indiquen les traduccions en quadricromia. Tintes Pantone Blau Pantone 285 Negre Pantone Process Black Gris Pantone Warm Gray 6

Blanc Negre

B Manual de normes gràfiques

Colors bàsics

Quadricromia Blau Pantone 285: Cian 91% Magenta 43% Negre Pantone Process Black: Negre 100% Gris Pantone Warm Gray 6: Magenta 8,5% Groc 11,5% Negre 30,5%

Gris Pantone Warm Gray 6

9


Identificació bàsica Conjunt principal per a la identificació visual de la Universitat de Barcelona amb l'harmonització dels seus elements bàsics.

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Elements bàsics

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

U Manual de normes gràfiques

B 3a/2

Reducció màxima a 40 mm d'amplada segons l’exemple

a

a/2

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B 40 mm

10

a

a/4

a/2

a


Normes cromàtiques Fons blanc 1. Logotip UB en blau i la resta en negre. 2. Identificació bàsica en negre.

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

Fons blau 3. Logotip UB en negre i la resta negatiu (blanc). 4. Identificació bàsica en negre en negatiu (blanc). Fons negre 5. Logotip UB en blau i la resta en negatiu (blanc).

1

2

6. Identificació bàsica en negatiu (blanc). Fons gris

U

U

7. Logotip UB en blau i la resta en negre.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

8. Identificació bàsica en negre.

9. Fons de color amb un grau de saturació entre el 0 i el 40%: identificació bàsica en negre.

4

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

10. Fons de color amb un grau de saturació superior al 40%: identificació bàsica en negatiu (blanc).

Elements bàsics

3

Fons de color

U

5

6

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

7

9

Manual de normes gràfiques

B

8

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B 10

11


Solucions incorrectes Alguns exemples de solucions no acceptades.

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

B

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Elements bàsics

B

U

U

Manual de normes gràfiques

B UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

12


Papereria del Rectorat


Tipografia bàsica Per mantenir la unitat tipogràfica en la papereria i textos en general, s'utilitza només la família Times Roman i les seves variants.

Times Roman

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

Papereria del Rectorat

Times Roman Italic

U

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

B Manual de normes gràfiques

Times Bold

Times Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcçdefghijklmnñopqrstuvwyz 1234567890 *> ¡!#$%/&()-.,;:"'¨´º¿?«¢\¡£±

15


Paper de carta de protocol del rector

Format DIN A4: 210 x 297 mm

Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2, 11 blanc

Tipografia Times Roman i Bold. Adreça: cos 8/8 Símbol 15 mm d’amplada

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Nom i cognoms Rector Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Nom i cognoms Carrer, avinguda, plaça, núm., pis Localitat Districte postal, ciutat Estat

Papereria del Rectorat

Senyors/Senyores,

U Manual de normes gràfiques

B

La normalització dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat d’imatge de tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol organisme de la Universitat. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l’eix vertical que dibuixa la línia del logotip. La font tipogràfica és la Times i es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l’11. L’espaiat entre línies pot ser el que li correspon al cos, és a dir 11 punts o superior. La separació entre paràgrafs és d’una línia en blanc. No cal justificar el marge dret i s’ha de procurar no partir paraules. El nom i el càrrec de la persona destinatària se situen a sota de la denominació de l’organisme, començant a l’alçada que indica el punt que hi ha imprès. El text de la carta o comunicat comença per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al sobre de format americà. El nom i el càrrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, com també la localitat i la data d’expedició, separades del primer grup per una línia en blanc. La distància mínima recomanada d’aquesta darrera línia al marge inferior del paper no ha de ser inferior a 35 mm. Ben cordialment,

Nom i cognoms Càrrec

Barcelona, 25 de setembre de 1997

16

Escut 15 mm d'alçada. Imprès en color


Paper de carta del rector

Format DIN A4: 210 x 297 mm Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2, 11 blanc

Tipografia Times Roman i Bold. Adreça: cos 8/8 Símbol 15 mm d’amplada

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

U Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Papereria del Rectorat

B

Nom i cognoms Rector

U B Manual de normes gràfiques

UNIVERSITAT DE BARCELONA

17


Mitja carta de protocol del rector Format DIN A5: 148 x 210 mm Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2 , 11 blanc Tipografia Times Roman i Bold. Adreça: cos 8/8

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Símbol 15 mm d’amplada

B

Color Solució a dues tintes: logotip UB blau Pantone 285, resta en negre

Papereria del Rectorat

Escut 15mm d’alçada. Imprès en color

.

U Manual de normes gràfiques

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

18

Nom i cognoms Rector


Mitja carta del rector Format DIN A5: 148 x 210 mm Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2, 11 blanc Tipografia Times Roman i Bold. Adreça: cos 8/8

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Símbol 15 mm d’amplada Color Solució a dues tintes: logotip UB blau Pantone 285, resta en negre.

Papereria del Rectorat

B

Nom i cognoms Rector

U Manual de normes gràfiques

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

19


Saluda Format DIN A5: 148 x 210 mm Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2, 11 blanc Tipografia Times Roman i Bold Símbol 12 mm d’amplada

B

Nom i cognoms El rector de la Universitat de Barcelona

Saluda

Papereria del Rectorat

Color Solució a dues tintes: logotip UB blau Pantone 285, resta en negre.

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

U Manual de normes gràfiques

B

es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració/. Barcelona,

20

de


Targeta Format 86 x 54 mm Símbol 12 mm d’amplada Tipografia Times Roman i Bold, cos 7/7

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

Nom i cognoms Rector Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Qualitat del paper Conqueror blanc o novomat: 250 g/m2

Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Targeta gran Format 120 x 175 mm Símbol 12 mm d’amplada

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Nom i cognoms Rector

U B Manual de normes gràfiques

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

Papereria del Rectorat

Qualitat del paper Conqueror blanc o novomat: 250 g/m2

21


Sobre Format 120 x 175 mm Qualitat del paper Pergamí verjurat, lliure de clor, 100g/m2, blanc Tipografia Times Roman i Bold Símbol 12 mm d'amplada Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

Sobre americà Format 110 x 220 mm Qualitat del paper Suecia Antiqua Vivante: 100 g/m2, 11 blanc Tipografia Times Roman i Bold

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Papereria del Rectorat

Símbol 15 mm d'amplada Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

22


Papereria general


Paper de carta

Format DIN A4: 210 x 297 mm

Tipografia Times Roman i Bold, cos 8/8

Qualitat del paper Offset, 90 g/m2 , blanc

Símbol 15 mm d’amplada

Color Solució a dues tintes: logotip UB blau Pantone 285, resta en negre

Nota: per tal de reduir despeses també es pot imprimir a una sola tinta.

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

Nom i cognoms Degà / Degana

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Nom i cognoms Carrer, avinguda, plaça, núm., pis Localitat Districte postal, ciutat Estat

Papereria general

Senyors/Senyores,

U Manual de normes gràfiques

B

La normalització dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat d’imatge de tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol organisme de la Universitat. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l'eix vertical que dibuixa la línia del logotip. La font tipogràfica és la Times i es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l’11. L’espaiat entre línies pot ser el que li correspon al cos és a dir 11 punts o superior. La separació entre paràgrafs és d'una línia en blanc. No cal justificar el marge dret i s’ha de procurar no partir paraules. El nom i el càrrec de la persona destinatària se situen a sota de la denominació de l’organisme, començant a l’alçada que indica el punt que hi ha imprès. El text de la carta o comunicat comença per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al sobre de format americà. El nom i el càrrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, com també la localitat i la data d’expedició, separades del primer grup per una línia en blanc. La distància mínima recomanada d’aquesta darrera línia al marge inferior del paper no ha de ser inferior a 35 mm. Ben cordialment,

Nom i cognoms Càrrec

Barcelona, 25 de setembre de 1997

24

El Servei de Publicacions suministrarà paper gravat al aigua amb l’escut de la Universitat de Barcelona


Paper de carta

Format DIN A4: 210 x 297 mm Qualitat del paper Offset, 90 g/m2 , blanc

Tipografia Times Roman i Bold, cos 8/8 Símbol 15 mm d’amplada

Color Solució a una tinta

U Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Papereria general

B

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

U B Manual de normes gràfiques

UNIVERSITAT DE BARCELONA

25


Segon full de carta

Format DIN A4: 210 x 297 mm Qualitat del paper Offset, 90 g/m2 , blanc

Tipografia Times Roman i Bold Símbol 15 mm d’amplada

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Papereria general

B

U Manual de normes gràfiques

B

26

Color Solució a una tinta


Targetes Format 86 x 54 mm Símbol 12 mm d’amplada

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Tipografia Times Roman, cos 7/7

Nom i cognoms Degà / Degana Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Qualitat del paper Estucat mate, 250 g/m2 , blanc

Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre. Per tal de reduir despeses també es pot imprimir a una sola tinta (negre)

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Papereria general

Nom i cognoms Gerent

U

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Nom i cognoms Degà / Degana

Manual de normes gràfiques

B

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63 http://www.ub.es

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63 http://www.ub.es

27


Targeta gran Format 120 x 175 mm Símbol 12 mm d’amplada Qualitat del paper Estucat mate, 250 g/m2 , blanc

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

Tipografia Times Roman, cos 7/7

Papereria general

Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre. Per tal de reduir despeses també es pot imprimir a una sola tinta (negre)

U Manual de normes gràfiques

B

28

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

Nom i cognoms Degà / Degana


Sobres Format C6: 114 x 162 mm Símbol 12 mm d’amplada Qualitat del paper Offset, 100g/m2, blanc Tipografia Times Roman, cos 7/7 Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre. Per tal de reduir despeses també es pot imprimir a una sola tinta (negre)

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Papereria general

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

29


Sobres per a paper de carta Format 110 x 220 mm Símbol 12 mm d’amplada Qualitat del paper Offset, 100g/m2, blanc Tipografia Times Roman, cos 8/8 Color Solució a dues tintes: logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre. Per tal de reduir despeses també es pot imprimir a una sola tinta (negre)

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Papereria general

B Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

30


Sobres bossa Format 229 x 324 mm Símbol 12 mm d’amplada Qualitat del paper Offset, 100g/m2, blanc Tipografia Times Roman, cos 8/8 Color Solució a una tinta: tot en negre

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Papereria general

B

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

31


Circular

Format DIN A4: 210 x 297 mm

Tipografia Times Roman i Bold

Qualitat del paper Offset, 90 g/m2 , blanc

Color Solució a una tinta: tot en negre

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Barcelona R/N R/V Assumpte

Destinatari .

.

.

.

Papereria general

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

U Manual de normes gràfiques

B

Si us plau, citeu la nostra referència a l’hora de respondre.

32


Fax

Format DIN A4: 210 x 297 mm

Qualitat del paper Offset, 90 g/m2 , blanc

Tipografia Times Roman i Bold

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Data/Date

Gerència

Color Solució a una tinta: tot en negre

Fax

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08071 Barcelona Tel. 402 16 68 Fax 412 04 91 E-mail:eg-@org.ub.es

Hora/Time

De/From A/To Nre. pàgines/Pages n.

Tema/Subject

Papereria general

Fax

U Manual de normes gràfiques

B

Si no rebeu totes les pàgines, si us plau truqueu al telèfon: 402 17 02

33


Imprès per a informàtica

Format 220 x 280 mm Qualitat del paper Estàndard

Tipografia Times Roman Color Solució a una tinta

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Papereria general

B

U Manual de normes gràfiques

B

34


Carpeta dossier

Format DIN C4: 229 x 324mm Qualitat del paper Cartolina estucada: 300 g/m2

Tipografia Times Roman i Bold, cos 14 i 28

Color Fons blau Pantone 285, logotip UB en negre, resta en negatiu (blanc)

Gerència

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Papereria general

B

U Manual de normes gràfiques

B

35


Variacions de color de la carpeta dossier

Format DIN C4: 229 x 324mm Qualitat del paper Cartolina estucada: 300 g/m2

Tipografia Times Roman, cos 14

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

Elements bàsics

B

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B 36

Color Fons blau Pantone 285, logotip UB en negre, resta en negatiu (blanc).

Fons blanc, logotip UB en blau Pantone 285, resta en negre. Fons blanc, logotip UB i resta en negre


Segells de cautxú Format 55 mm d’amplada Tipografia Times Roman i Bold Símbol 10 mm d’amplada

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Servei d’Informació i Publicacions

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Elements bàsics

Servei d’Esports

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Divisió de Ciències Humanes i Socials Departament de Processos de l’Expressió Plàstica

B Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Servei de Compres i Patrimoni S. núm.

37


Pautes per a paper de carta Per a la composició del text del paper de carta es recomana la Times Roman Observacions: Mides expressades en mil.límetres L’exemple està reduït un 25%

15

15

5

5

15

10

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

20

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

Nom i cognoms Degà/Degane

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 318 42 66 Fax 318 81 63

Papereria general

Nom i cognoms Carrer, avinguda, plaça, núm., pis Localitat Districte postal, ciutat Estat

U Manual de normes gràfiques

B

Senyors/Senyores, La normalització dels mecanografiats dels papers de carta assegura la unitat d’imatge de tota la correspondència, per la qual cosa aquest exemple és vàlid per a qualsevol organisme de la Universitat. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots els textos seguint l’eix vertical que dibuixa la línia del logotip. La font tipogràfica és la Times i es recomana que el cos de lletra no sigui superior a l’11. L’espaiat entre línies pot ser el que li correspon al cos, és a dir 11 punts o superior. La separació entre paràgrafs és d’una línia en blanc. No cal justificar el marge dret i s’ha de procurar no partir paraules. El nom i el càrrec de la persona destinatària se situen a sota de la denominació de l’organisme, començant a l’alçada que indica el punt que hi ha imprès. El text de la carta o comunicat comença per sota del senyal de doblec, per facilitar el plegat adequat al sobre de format americà. El nom i el càrrec de la persona emissora se situen a sota de la seva firma, com també la localitat i la data d’expedició, separades del primer grup per una línia en blanc. La distància mínima recomanada d’aquesta darrera línia al marge inferior del paper no ha de ser inferior a 35 mm. Ben cordialment,

Nom i cognoms Càrrec

Barcelona, 25 de setembre de 1997

38

35


Pautes per a targetes i per a sobres Per a la composició del text de les targetes i sobres es recomana la Times Roman Observacions: Mides expressades en mil.límetres L'exemple està reduït un 20% 12

12

4

U

15

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

16

Nom i cognoms Degà/Degane 8

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia Gran Via de les Tel. 318 42 66 Corts Catalanes, 585 Fax 318 81 63 08007 Barcelona http://www.ub.es 4

U

15

B 12

12

Nom i cognoms Degà/Degane

Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia

4

Papereria general

UNIVERSITAT DE BARCELONA

U Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA 15

15

5

B Divisió de Ciències Humanes i Socials Facultat de Filologia Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

15

39


Aplicacions


Anuncis de premsa Exemples de diferents anuncis de premsa L’adaptació del disseny dels diferents anuncis de premsa serà feta i revisada pel Servei de Publicacions

U

En cap cas en un anunci de premsa d’un centre de la Universitat de Barcelona pot aparèixer la Universitat com a col·laborador.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Cursos d'estiu 1998

Aplicacions

alemany anglès francès grec italià neerlandès noruec portuguès rus suec

U

B

Manual de normes gràfiques

B

Matrícula: Fins al dia 2 de juliol. Places limitades. Titulació mínima requerida: COU

Per a més informació adreceu-vos a l'EIM: Edifici Central de la UB. Tel. 403 53 44 Facultat d'Econòmiques: Tel. 402 43 31 Campus Vall d'Hebron. Edifici de Ponent. Tel. 402 10 38 www:http//www.eim.ub.es

U

Universitat de Lleida

UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

Escola d'Idiomes Moderns

Universitat Autónoma de Barcelona

S'obre el termini de preinscripció a la llicenciatura de 2n. cicle de Ciència i Tecnologia dels Aliments Del 7 al 18 de juliol de 1997 Informació i inscripcions: • Punt d'Atenció i Informació a l'Estudiant (Facultat de Farmàcia UB. Carrer Adolf Florensa s/n, Barcelona). • Secretaria Facultat de Veterinària UAB. Campus de Bellaterra. • Secretaria de l'Escola d'Enginyers Agrònoms UdL. La sessió informativa tindrà lloc el dia 7 de juliol, a les 12 hores, a l'aula Magna de la Facultat de Farmàcia de la UB (Av. Joan XXIII s/n).

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Màster en Prevenció de Riscos Laborals Direcció: Sr. José Luis Fuentes Bajo Titulació: Màster de Formació Continuada - Les Heures Durada: 621 hores (371 comune; 100 d’especialització i 150 de projecte o pràctiques preventives) Adreçat a: Personal amb títol universitari que vulgui realitzar les funcions de nivell superior (segons el nou reglament) dels serveis de prevenció propis o aliens. • Auditors de la prevenció • Responsables de departaments de Producció. Recursos Humans. Seguretat i Salut Laboral i Qualitat. • Directius en general que vulguin tenir coneixement de la prevenció de riscos laborals • Autorització administrativa en tràmit

Exposició

Amb la col.laboració de:

42

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Neu, Allau i Risc Natural Vestíbul de la Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Horari: de 10 h a 20 h. Fins al dijous 19 de desembre a les 14 h.

Mutua Universal

PREVIUM

Informació Formació Continuada - Les Heures. Palau de les Heures. Llars Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, s/n 08035 Barcelona Tel.(93) 4283710 Fax (93) 4286370. Internet hhp//www.fbg.ub.es


Anuncis de premsa Els exemples estan reduïts un 15%.

U

MÓN-3

Fundació

Solidaritat UB

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Universitat Autónoma de Barcelona

Formació Universitària en Cooperació Internacional i Altres Cultures Postgrau "El Magrib Actual i els Reptes del Futur"

Postgrau en "Estudis Xinesos"

Director: Dr. Josep M. Vidal Villa Hores lectives: 150 (postgrau) i 300 (màster) Inici curs: 13 de gener de 1997 Preu matrícula: 115.000 PTA. per curs Pre-inscripció: Fins al 30.10.96 Informació: Món-3, Facultat Econòmiques, Av. Diagonal 690, tel. 402 43 25, fax 280 23 78 e-mail MSIERRA@RISCD2.ECO.UB.ES

Director: Dr. Antoni Segura Hores lectives: 160, de gener a juny 1997 Preu matrícula: 100.000 PTA. Traducció simultània (opcional) per a un 25% de sessions en francès: 25.000 PTA Pre- inscripció: Fins al 30.10.96 Informació: Món-3, Facultat Econòmiques, Av. Diagonal 690, tel. 402 43 25, fax 280 23 78

Director Dr. Seun Golden Hores lectives 160, de gener a juny 1997 Preu matrícula 100.000 PTA Pre-inscripció Fins al 30.10.1996 Informació Món-3, Facultat Econòmiques, Av. Diagonal 690, tel. 402 43 25, fax 280 23 78 e-mail MSIERRA@RISCD2.ECO.UB.ES

Aplicaions

Màster i postgrau en "Cooperació i Desenvolupament"

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B Cursos de postgrau i extensió universitària

Manual de normes gràfiques

U

Any acadèmic 1997/98 (primera convocatòria) Divisió de Ciències Humanes i Socials Cursos de postgrau Nom del curs

Tipus de curs

Unitat orgànica

Responsable

Telèfon

Atenció humanística a la persona d'edat avançada Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Atenció humanística a la persona d'edat avançada Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Ceràmica medieval i postmedieval Comunicació intercultural De les arts decoratives al disseny contemporani Disseny gràfic Disseny industrial Atenció humanística a la persona d'edat avançada

Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau Diploma de postgrau

Dept. Filos. Teorètica Pràctica Dept. Hist. Mediev. Paleo. Diplom. Dept. Antrop. Cult. H. Amèrica Dept. Història de l'Art Dept. Disseny i Imatge Dept. Disseny i Imatge Dept. Antrop. Cult. H. Amèrica Dept. Història de l'Art Dept. Disseny i Imatge Dept. Disseny i Imatge Dept. Hist. Mediev. Paleo. Diplom. Dept. Antrop. Cult. H. Amèrica Dept. Història de l'Art Dept. Disseny i Imatge Dept. Disseny i Imatge Dept. Antrop. Cult. H. Amèrica Dept. Història de l'Art Dept. Disseny i Imatge Dept. Disseny i Imatge Dept. Hist. Mediev. Paleo. Diploma Dept. Antrop. Cult. H. America Dept. Història de l'art Dept. Dep. Disseny i imatge Dep. Antrop. Cult. H. America Dep. Història de l'art Dep. Disseny i imatge Dep. Disseny i imatge Dep. Hist. Mediev. Paleo. Diploma Dep. Antrop. Cult. H. America Dep. Història de l'art Dep. Disseny i imatge

Pere Suñer/Eudald Foment José l. Padilla Lapuente Ferran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester erran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester erran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester osé l. Padilla Lapuente Ferran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester erran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester erran Iniesta/ Jacint Creus Mireia Freixa i Serra Enric Tormo i Ballester Enric Tormo i Ballester

3026842-fax 53170498 3333466-ext. 3144 8855456 4409200-ext. 3131 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3144 8855456 4409200-ext. 3131 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3144 8855456 4409200-ext. 3131 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3732 409200-ext. 3131 3333466-ext. 3732 3333466-ext. 3732

43


Harmonització tipogràfica d’un organisme Harmonització d’una facultat, organisme, institució o servei respecte a la identificació bàsica de la Universitat de Barcelona.

Facultat de Medicina

Belles Arts

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

Divisió I Ciències Humanes i Socials Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural

CLAUSTRE DE DOCTORS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aplicacions

Facultat de Filosofia

U

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

Manual de normes gràfiques

B

Servei d’Esports

Servei d’Esports

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

U

B

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Formació Continuada Les Heures Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

44

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B


Pautes d’harmonització tipogràfica Exemples d’harmonització tipogràfica respecte a la identificació bàsica.

Facultat de Medicina

a

Servei d’Esports

a b

U

U UNIVERSITAT DE BARCELONA a

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

a/3

b

B

a

U a

Facultat de Filosofia U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

a/3

a

B Manual de normes gràfiques

Divisió I Ciències Humanes i Socials Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural

Aplicacions

3a

2a

45


Codi de colors identificatius dels centres

Aplicacions

Colors identificatius de les facultats, escoles i divisions universitàries. Universitat de Barcelona.

U Manual de normes gràfiques

B

46

Facultats, escoles i divisions

Color

Pantone

Facultat de Belles Arts Facultat de Filologia Facultat de Geografia i Història Facultat de Filosofia Facultat de Pedagogia Facultat de Dret Facultat de Ciències Econòmiques Escola de Ciències Empresarials Facultat de Biologia Facultat de Física Facultat de Química Facultat de Geologia Facultat de Matemàtiques Facultat de Farmàcia Facultat de Medicina Facultat d’Odontologia Facultat de Psicologia

Blanc Blau cel Blau cel Blau cel Blau cel Vermell Taronja Verd Blau fosc Blau fosc Blau fosc Blau fosc Blau fosc Morat Groc Fúcsia Lila

Pantone 306 Pantone 306 Pantone 306 Pantone 344 Pantone Warm Red Pantone Orange 021 Pantone Green Pantone Reflex Blue Pantone Reflex Blue Pantone Reflex Blue Pantone Reflex Blue Pantone Reflex Blue Pantone Violet Pantone Yelow Pantone Pro. Magenta Pantone Purple

Escola d’Infermeria Escola d’EGB Escola de Podologia Escola de Biblioteconomia

Gris perla Verd Verd

Pantone 400 Pantone 339 Pantone 5535

Divisió I Ciències Humans i Socials Divisió II C. Jurídiques, Econòmiques i Socials Divisió III C. Experimental i Matemàtiques Divisió IV Ciències de la Salut Divisió V Ciències de l’Educació

Blau cel Vermell Blau fosc Groc Verd

Pantone 306 Pantone Warm Red Pantone Reflex Blue Pantone Yellow Pantone Green


Carpetes Aplicació de les normes de la imatge gràfica en carpetes d’estudiants.

U

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

DE BARCELONA

B

B

U

B

U

U

B

U B Manual de normes gràfiques

IT DE R A S T VE AT IT B D A A R NI T RC E SI DE VE TA BA DE EL RS T D RC BA O I UN TA E B ELO RCE IV T D ARC NA ER E B EL UN SIT AR ON A IV AT CE L E

Aplicacions

RSITAT DE BARCEL

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

NI

B

B

47


Elements de promoció

t'obre

U

U

Aplicacions

camins U

B

U

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B Manual de normes gràfiques

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

48

B

B

B

U UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Exemples d'aplicació de la imatge gràfica sobre diversos objectes de promoció


Originals


U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B U UNIVERSITAT DE BARCELONA

B U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B

U

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

B


Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Blau Pantone 285

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6

Gris Pantone Warm gray 6


UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Disseny: Quod

U

Manual corporativo UB  

Manual corporativo UB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you