Page 1

Kanalizacja_deszczowa_Kostrzyn_ulica_Sportowa.ath KSIĄĩKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia 1 Kanalizacja deszczowa wzdłuĪ ulicy Sportowej 1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie d.1 0111-01 równinnym. 334,9/1000 2 KNNR 6 d.1 0805-01 analogia 3 KNNR 6 d.1 0502-03 4 KNNR 1 d.1 0202-06 5 KNNR 1 d.1 0301-02 6 KNNR 1 d.1 0212-04 separator osadnik studnie 7 KNNR 1 d.1 0208-02

j.m.

10 KNNR 1 d.1 0315-05 osadnik separator 11 KNNR 4 d.1 1411-02 12 KNNR 4 d.1 1411-02 13 KNNR 4 d.1 1308-03 14 KNNR 4 d.1 1308-04 15 KNNR 4 d.1 1308-05 16 KNNR 4 d.1 1413-03

km

Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gruboĞci 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

12,2*1,2

m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboĞci 8 cm na podsypce cementowo- m2 piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14,64 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiĊbiernymi o poj.łyĪki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 50% [(12,7-5,20)*1,1*1,9+(291,5-7,20)*1,05*1,6+30,7*1,0*1,3]*0,5

m3

Wykopy z załadunkiem rĊcznym i transportem na odległoĞü do 1 km (grunt kat. III) - 50% [(12,7-5,20)*1,1*1,9+(291,5-7,20)*1,05*1,6+30,7*1,0*1,3]*0,5

m3

Wykopy jamiste o głĊb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiĊbiernymi o poj.łyĪki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ( wykop pod separator, osadnik i studnie betonowe) 2,6*2,6*3,74 2,6*2,6*3,57 2,40*2,40*1,96+2,40*2,40*1,49+2,40*2,40*1,88

m3

Dodatek za kaĪdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) KrotnoĞü = 4 533,20

m3

m3

m3

m3 m3 m3

m3

Pełne umocenienie Ğcian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta- m2 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głĊb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (12,70-5,20)*2*1,9+291,50*2*1,6+30,7*2*1,3 m2 Umocnienie Ğcian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m m2 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnĊtrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (pod osadnik i separator) 2,6*2*3,57 m2 2,6*2*3,74 m2 PodłoĪa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm

m3

(7,5*1,10+284,30*1,05+30,7*1,0+2,6*2,6*2+2,4*2,4*3)*0,15

m3

Obsypanie rur piaskiem 10 cm ponad wierzch rury

m3

7,5*1,10*0,4-0,58+284,30*1,05*0,35-13,95+30,7*1,0*0,3-0,96

m3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Ğr. zewn. 200 mm

m

30,70

m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Ğr. zewn. 250 mm

m

291,50

m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o Ğr. zewn. 315 mm

m

12,70

m

Studnie rewizyjne z krĊgów betonowych o Ğr. 1200 mm w gotowym wykopie o stud. głĊbok. 3m 3,000 stud.

-2-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem

km

8 KNR-W 2-18 MontaĪ konstrukcji podwieszeĔ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl. d.1 0901-01 pu lekkiego o rozpiĊtoĞci elementu 4.0 m 14,00 kpl. 9 KNNR 1 d.1 0313-01

Poszcz

0,33 RAZEM

0,33

14,64 RAZEM

14,64

14,64 RAZEM

14,64

266,60 RAZEM

266,60

266,60 RAZEM

266,60

25,28 24,13 30,70 RAZEM

80,11

533,20 RAZEM

533,20

14,00 RAZEM

14,00

1 041,12 RAZEM

1 041,12

18,56 19,45 RAZEM

38,01

55,24 RAZEM

55,24

101,50 RAZEM

101,50

30,70 RAZEM

30,70

291,50 RAZEM

291,50

12,70 RAZEM

12,70

3,00 RAZEM

3,00


Kanalizacja_deszczowa_Kostrzyn_ulica_Sportowa.ath KSIĄĩKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst 17 KNNR 4 d.1 1413-04

Opis i wyliczenia j.m. Studnie rewizyjne z krĊgów betonowych o Ğr. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] kaĪde 0.5 m róĪnicy głĊb. stud. -7,000 [0.5 m] stud.

Poszcz

-7,00 RAZEM

18 KNNR 4 d.1 1417-02 19 KNNR 4 d.1 1413-05 20 KNNR 4 d.1 1413-05 analogia 21 KNNR 4 d.1 1424-02 22 KNNR 4 d.1 1610-02 23 KNNR 4 d.1 1610-03 24 KNNR 4 d.1 1610-04 25 KNNR 1 d.1 0214-03

26 KNNR 1 d.1 0318-03 27 KNNR 1 d.1 0408-03 28 KNNR 1 d.1 0206-03

29 KNNR 1 d.1 0208-02

30 kalkulacja d.1 własna 31 kalkulacja d.1 własna 32 kalkulacja d.1 własna

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniĊcie rurą teleskopową

szt

6,000

szt

Separator lamelowy Dn1200 Q=10/100dm3/h

kpl

1,000

kpl

Osadnik czĊĞci stałych D1200 V=2,0m3

kpl

1,000

kpl

Studzienki Ğciekowe uliczne betonowe o Ğr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

10,00

szt.

Próba wodna szczelnoĞci kanałów rurowych o Ğr.nominalnej 200 mm

m

30,70

m

Próba wodna szczelnoĞci kanałów rurowych o Ğr.nominalnej 250 mm

m

291,50

m

Próba wodna szczelnoĞci kanałów rurowych o Ğr.nominalnej 300 mm

m

12,700

m

Zasypanie wykopów .fund.podłuĪnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagĊszcz.mechanicznym zagĊszczarkami (gr.warstwy w stanie luĨnym 40 cm) - kat.gr. I-II (533,20-55,24-101,50)*0,5

m3 m3

Zasypywanie wykopów o Ğcianach pionowych o szerokoĞci 0.8-2.5 m i głĊb.do m3 3.0 m w gr.kat. I-III (533,20-55,24-101,50)*0,5 m3 ZagĊszczanie wykopów rĊcznych zagĊszczarkami

m3

188,23

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiĊbiernymi o poj.łyĪki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do zasypania 188,23-80,11

m3

Dodatek za kaĪdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) KrotnoĞü = 4 108,12

m3

Obsługa geodezyjna

kpl

1,000

kpl

Koszty badania zagĊszczenia gruntu

kpl

1,000

kpl

Koszty zajĊcia pasa drogowego

kpl

1,000

kpl

2 PrzełoĪenie wodociągu Īeliwnego D100 33 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoĞci 0,8-2,5 m i głĊbokoĞci do 3,0 m o Ğcianach piod.2 0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II 2*2*8

-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m3

m3

Razem

-7,00

6,00 RAZEM

6,00

1,00 RAZEM

1,00

1,00 RAZEM

1,00

10,00 RAZEM

10,00

30,70 RAZEM

30,70

291,50 RAZEM

291,50

12,70 RAZEM

12,70

188,23 RAZEM

188,23

188,23 RAZEM

188,23

188,23 RAZEM

188,23

108,12 RAZEM

108,12

108,12 RAZEM

108,12

1,00 RAZEM

1,00

1,00 RAZEM

1,00

1,00 RAZEM

1,00

32,00 RAZEM

32,00

m3 m3


Kanalizacja_deszczowa_Kostrzyn_ulica_Sportowa.ath KSIĄĩKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst 34 KNR 4-02 d.2 0113-05 35 KNR 2-01 d.2 0605-01 36 KNR 2-18 d.2 0112-03

Opis i wyliczenia DemontaĪ rurociągu Īeliwnego ciĞnieniowego o Ğr. 100 mm

j.m. m

6,000

m

Pompowanie oczyszcząjace przy Ğr.otw. 150-500 mm

godz.

3,000

godz.

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki Īeliwne ciĞnieniowe kolnierzowe o Ğr.nom.100 mm - łącznik rurowo kołnierzowy d100 2,000

szt.

37 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - montaĪ kształtek ciĞnieniowych PE, PEHD o połączed.2 0112-02 niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luĨny kołnierz) o Ğr.zewnĊtrznej 110mm 2,000

szt.

szt

39 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciĞnieniowych PE, PEHD złącz. d.2 0111-04 za pomocą kształtek elektrooporowych o Ğr.zewnĊtrznej 110 mm - mufa 2,000 złącz. 40 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - montaĪ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o d.2 0109-04 Ğr.zewnĊtrznej 110 mm 6,000

m

41 KNNR 1 d.2 0214-03

m3

-4-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem

6,00 RAZEM

6,00

3,00 RAZEM

3,00

2,00 RAZEM

2,00

2,00 RAZEM

2,00

4,00 RAZEM

4,00

2,00 RAZEM

2,00

6,00 RAZEM

6,00

32,00 RAZEM

32,00

szt

38 KNR-W 2-18 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciĞnieniowych PE, PEHD złącz. d.2 0111-04 za pomocą kształtek elektrooporowych o Ğr.zewnĊtrznej 110 mm - kolana 4,000 złącz.

Zasypanie wykopów .fund.podłuĪnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagĊszcz.mechanicznym zagĊszczarkami (gr.warstwy w stanie luĨnym 40 cm) - kat.gr. I-II 32,000

Poszcz

m

m3

dds  

sdd gfdt tyfklf yl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you