Výroční zpráva 2018

Page 1ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Rok 2018 byl pro nás ve znamení stabilizace a zvy-

zahraničí, supervize, kazuistické semináře a dalších

šování kvality jednotlivých služeb. Velké úsilí jsme

podpůrných aktivit. Projekt je rovněž klíčový pro

rovněž vložili do propagace služeb a navazování spo-

proces transformace, kterým naše organizace pro-

lupráce s odbornou veřejností. Tým pracovníků pokra-

chází již od roku 2015. Z naplánovaných kroků zbývá

čoval v rozšiřování svých dovedností směrem k profe-

již jen realizace posledního bodu a tím je stěhování

sionální podpoře ohrožených dětí a jejich rodin.

organizace do nových prostor. V této věci probíhá intenzivní spolupráce se zřizovatelem.

U služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i u služby Krizová pomoc byla inspekcí konsta-

V rámci propagace organizace systematicky pra-

tována vysoká kvalita poskytované podpory směrem

cujeme se sociálními sítěmi, webovými stránkami,

k ohroženým dětem a jejich rodinám. Klíčovými

informačními letáky, zapojováním dobrovolníků

dokumenty v této oblasti jsou standardy kvality

(například v rámci účasti na Festivalovém půlma-

jednotlivých služeb. Stěžejní osobou při tvorbě

ratonu ve Zlíně) a účastí pracovníků na odborných

těchto podkladů byla manažerka kvality ve spolu-

setkáních (kazuistické semináře, workshopy, komu-

práci s pracovníky jednotlivých služeb a s externími

nitní plánování sociálních služeb, aj.). Dále se daří

odborníky. Snahou byl a je, co nejvěrnější soulad

oslovovat a navazovat spolupráci se sponzory, kteří

přímé práce s těmito dokumenty. Jsem velmi rád,

organizaci podporují buď formou finančních darů,

že je naplnění nejen tohoto cíle potvrzeno i nezávis-

zvýhodněním služeb či dobrovolnictvím. Patří jim

lými subjekty. Služba Sociálně aktivizační služby pro

za to velký dík nejen můj a mých kolegů, ale i dětí

rodiny s dětmi na inspekci kvality zatím čeká.

a rodin, které naší činností podporujeme.

Pokračování projektu Ohrožené děti a mládež ve

Závěrem chci upřímně poděkovat všem svým kole-

Zlínském kraji II, realizovaným naším zřizovatelem

gům za obrovský kus odvedené práce. Velmi si vážím

Zlínským krajem, pro nás znamenal nejen finanční

jejich odhodlání, profesionality, pozitivní energie

zajištění služeb Krizová pomoc a Sociálně aktivizač-

a chuti dělat tuto komplikovanou a náročnou práci.

ní služby pro rodiny s dětmi, ale i zajištění dalšího vzdělávání pracovníků, spolupráce s odborníky ze

Mgr. Marek Mikláš, ředitelZÁKLADNÍ INFORMACE Dětské centrum Zlín je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Počátky její činnosti se váží k polovině 20. století, kdy v sídle organizace, vile Dominika Čipery na Burešově ve Zlíně, začal fungovat dětský domov pro nejmenší děti. V různých obměnách a různé kapacitě existoval dětský domov pro děti od 0 do 3 let (dříve kojenecký ústav) až do roku 2016. V tomto roce došlo k ukončení zdravotnické činnosti, ponechání oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a v roce následujícím k zahájení činnosti služeb sociálních. Cílová skupina: Ohrožené děti, jejich rodiny a blízcí.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC


Poslání: Poskytnutí ochrany a pomoci dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené jejich věku, dětem, jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen, dětem, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání, a dětem, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cíle: Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, případně participovat na umístění dětí do náhradní rodinné péče. Při naplňování tohoto cíle je nutné zabezpečit veškeré potřeby dítěte v nejvyšší možné kvalitě. Jedná se především o zmírnění traumat, všestranný rozvoj dítěte, respektování jeho osobnosti, naplnění jeho potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem a stávajícím podmínkám.

Počet umístěných dětí v roce 2018: Počet nově příchozích za rok 2018

31

Počet dětí, které odešly v průběhu roku 2018

33

Z toho:

do své rodiny

25

do pěstounské péče

4

do jiného zařízení

4

Počet dětí k 31. 12. 2018

5


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Poslání: Poskytnutí rodině s dítětem podporu v řešení jejich obtížné životní situace, a to zejména v jejich přirozeném prostředí. Podle potřeb dítěte bude podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí.

Cíle: Hlavním cílem je minimalizování důsledků v souvislosti s působením nepříznivé životní situace na jedince a znovuobnovení narušených funkcí rodiny. Podpořená osoba by měla znovu nabýt žádoucích rodičovských dovedností a kompetencí, komunikačních dovedností, obnovení vazeb v rodině, samostatnosti, umět pružně a adekvátně reagovat na nové problémové situace, tak aby byla schopna tyto situace řešit vlastními silami.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2018: 40 uživatelů 909 intervencí


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC


Poslání: Poskytnutí krizové intervence zaměřené na podporu řešení krizové životní situace a poskytnutí odborné pomoci dětem nebo rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové.

Cíle: Primárním cílem služby je minimalizace negativního dopadu nepříznivé situace na rodinu. Dalšími cíly služby pak jsou, v kontextu závažnosti dané situace, zachování rodinné vazby, pokud je to v zájmu dítěte a začlenění dětí a rodin zpět do společnosti.

Počet uživatelů a intervencí v roce 2018: 153 uživatelů 442 intervencí


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)

Mgr. Marek Mikláš ředitel

Mgr. Jiří Hrubý vedoucí ZDVOP, speciální pedagog

Mgr. Monika Škubalová manažerka kvality

Mgr. Renáta Dorazilová sociální pracovnice Mgr. Zuzana Zlámalová

PROVOZNĚ–EKONOMICKÝ ÚSEK

psycholožka

Ing. Marie Gajdošová

Bc. Monika Frolová

ekonomka, zástupkyně ředitele

vychovatelka

Stanislav Váňa

Alena Hniličková

správce

Jitka Jandová Bc. Lucie Poláchová

Aleš Škubal

Marcela Stříteská

údržbář

Mgr. Jana Ševčíková Ludmila Toboláková

Jana Machovská

Ivana Trynerová

uklízečka

pracovnice v sociálních službách

EXTERNÍ PRACOVNÍCI, SUPERVIZOŘI Mgr. Jana Kohnová, supervize, ZDVOP Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., externí podpora, SAS JUDr. Pavla Kubáčková, právní poradenství Mgr. Zuzana Netočná,supervize, ZDVOP a KP Mgr. Petr Smékal, supervize, SAS Mgr. Dana Syslová, externi podpora, SAS Mgr. Gabriela Šustková, supervize, ZDVOP Ing. Miroslav Tesař, správa IT

(stav k 31. 12. 2018)


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

KRIZOVÁ POMOC (KP)

PRO RODINY S DĚTMI (SAS) Mgr. Martina Vlastníková Mgr. Rudolf Křižan

vedoucí KP, sociální pracovnice

vedoucí SAS, sociální pracovník Ing. Mgr. Karla Koutná, Ph.D. Mgr. Veronika Huňková

sociální pracovnice

sociální pracovnice Mgr. Vlasta Harvánková, DiS. Bc. Lucie Masaříková

sociální pracovnice

sociální pracovnice Mgr. Andrea Novosádová psycholožka Bc. Nikol Tajzlerová sociální pracovnice


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 – NÁKLADY A VÝNOSY Náklady (v tis. Kč) Hlavní činnost

Příspěvek zřizovatele

8 153,77

7 480,05

0,00

0,00

126,73

126,73

0,00

0,00

7 995,45

7 321,72

0,00

31,60

31,60

ODVODY SaZP, FKSP 2

2 878,99

Zákonné odvody

2 718,45

MZDOVÉ NÁKLADY 1 Ostatní osobní náklady Prostředky na platy Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

Tvorba FKSP PROVOZNÍ NÁKLADY 3

Kryto úč. dotací

Kryto vlast. a ciz. zdroji

Příspěvek ZDVOP

Kryto zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ

673,72

0,00

0,00

8 153,77

0,00

0,00

0,00

126,73

0,00

673,72

0,00

0,00

7 995,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,60

2 656,08

0,00

0,00

222,90

0,00

0,00

2 878,99

2 506,95

0,00

0,00

211,50

0,00

0,00

2 718,45

160,54

149,13

0,00

0,00

11,41

0,00

0,00

160,54

2 641,54

2 218,68

0,00

298,84

124,02

0,00

0,09

2 641,62

Spotřeba materiálu

582,09

265,83

0,00

214,48

101,78

0,00

0,00

582,09

Spotřeba energie a vody

483,80

454,85

0,00

9,20

19,75

0,00

0,09

483,89

Opravy a udržování

80,09

80,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,09

Cestovné

86,83

86,11

0,00

0,72

0,00

0,00

0,00

86,83

Náklady na reprezentaci

11,70

0,00

0,00

11,70

0,00

0,00

0,00

11,70

550,19

499,12

0,00

48,58

2,49

0,00

0,00

550,19

32,75

32,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,75

278,41

278,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,41

Ostatní služby Jiné soc.poj. Zákonné sociální náklady Ostatní náklady

45,13

36,19

0,00

8,94

0,00

0,00

0,00

45,13

364,57

362,84

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

364,57

Odepsané pohledávky

38,12

38,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,12

Náklady z drobného dlouhodobého majetk

87,87

84,37

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

87,87

13 674,29

12 354,81

0,00

298,84

1 020,65

0,00

0,09

13 674,38

Odpisy dlouhodobého majetku

NÁKLADY CELKEM (1+2+3)


Výnosy (v tis. Kč) Hlavní činnost Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Příspěvek zřizovatele

Účel. dotace

Vlastní a cizí zdroje

Příspěvek ZDVOP

Příjmy zdr. poj.

Dop. činnost

Celkem HČ+DČ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z prodeje služeb

68,27

0,00

0,00

68,27

0,00

0,00

0,09

68,35

Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,41

4,41

Ost.výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206,94

0,00

0,00

206,94

0,00

0,00

0,00

206,94

21,91

0,00

0,00

21,91

0,00

0,00

0,00

21,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy vybraných místních vl.institucí z transfer

13 377,17

12 354,81

0,00

1,72

1 020,65

0,00

0,00

13 377,17

transfery od zřizovatele

13 305,57

12 354,81

0,00

0,00

950,76

0,00

0,00

13 305,57

69,89

0,00

0,00

0,00

69,89

0,00

0,00

69,89

Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

transfery ze státního rozpočtu časové rozlišení inv.transferů VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)

1,72

0,00

0,00

1,72

0,00

0,00

0,00

1,72

13 674,29

12 354,81

0,00

298,84

1 020,65

0,00

4,50

13 678,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,41

4,41


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 – ROZVAHA Aktiva

účet AKTIVA CELKEM A. STÁLÁ AKTIVA I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

30 487 840,78

34 196 679,58

24 775 949,10

24 411 384,10

0,00

0,00

031

24 775 949,10

24 411 384,10

Pozemky

021

15 167 734,00

15 167 734,00

Stavby

022

9 355 311,10

9 065 895,10

252 904,00

177 755,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

0,00

0,00

5 711 891,68

9 785 295,48

14 730,42

20 364,87

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

B. OBĚŽNÁ AKTIVA I.

112

Zásoby Materiál na skladě

311

14 730,42

20 364,87

314

2 433 209,88

5 614 300,90

Odběratelé

335

135 050,00

76 923,00

Krátkodobé poskytnuté zálohy

341

252 400,00

16 728,58

Pohledávky za zaměstnanci

381

8 000,00

10 000,00

Daň z příjmů

388

37 757,00

37 757,00

Náklady příštích období

377

5 716,32

3 304,75

1 990 653,56

5 454 365,57

241

3 633,00

15 222,00

II. Krátkodobé pohledávky

Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek

243

3 263 951,38

4 150 629,71

Běžný účet

263

3 163 523,11

4 118 739,64

Běžný účet FKSP

261

19 147,27

14 419,07

Ceniny

70 000,00

6 020,00

Pokladna

11 281,00

11 451,00


Pasiva

účet PASIVA CELKEM C. VLASTNÍ KAPITÁL I.

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

30 487 840,78

34 196 679,58

26 449 622,86

26 546 190,41

Jmění účetní jednotky a upravující položky

401

25 146 075,38

24 781 510,38

Jmění účetní jednotky

403

25 087 583,15

24 724 738,59

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

58 492,23

56 771,79

411

1 238 870,22

1 760 266,44

Fond odměn

412

36 026,11

36 026,11

Fond kulturních a sociálních potřeb

413

25 821,85

17 756,71

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

414

122 312,13

186 989,39

Rezervní fond z ostatních titulů

416

606 336,24

708 275,78

448 373,89

811 218,45

III. Výsledek hospodaření

64 677,26

4 413,59

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

64 677,26

4 413,59

4 038 217,92

7 650 489,17

0,00

0,00

II. Fondy účetní jednotky

Fond reprodukce majetku, fond investic

D. CIZÍ ZDROJE I.

Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

321

0,00

0,00

III. Krátkodobé závazky

324

4 038 217,92

7 650 489,17

Dodavatelé

331

43 667,21

1 512,46

Krátkodobé přijaté zálohy

336

215,00

Zaměstnanci

337

556 668,00

521 737,00

Sociální zabezpečení

342

222 971,00

213 820,00

Zdravotní pojištění

374

95 941,00

91 646,00

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

389

88 522,00

87 243,00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

378

2 896 325,00

6 724 695,00

123 790,71

3 535,71

10 118,00

6 300,00

Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 – VÝSLEDOVKA Náklady

účet A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

13 674 293,74

85,48

13 674 293,74

85,48

Spotřeba materiálu

501

582 086,98

Spotřeba energie

502

445 234,91

47,00

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

38 566,52

38,48

Opravy a udržování

511

80 085,90

Cestovné

512

86 826,00

Náklady na reprezentaci

513

11 702,70

Ostatní služby

518

550 188,63

Mzdové náklady

521

8 153 769,00

Zákonné sociální pojištění

524

2 718 448,00

Jiné sociální pojištění

525

32 753,00

Zákonné sociální náklady

527

438 949,86

Odpisy dlouhodobého majetku

551

364 565,00

Náklady z vyřazených pohledávek

557

38 123,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

87 865,24

Ostatní náklady z činnosti

549

45 129,00

II. Finanční náklady III. Náklady na transfery Daň z příjmů


Výnosy

účet

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM

13 674 292,81

4 500,00

Výnosy z činnosti

297 121,04

4 500,00

I.

Výnosy z prodeje služeb

602

Výnosy z pronájmu

603

Čerpání fondů

648

206 942,04

Ostatní výnosy z činnosti

649

21 911,00

II. Finanční výnosy Úroky

85,48 4 414,52

0,76 662

IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

68 268,00

0,76 13 377 171,01

672

13 377 171,01

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním

-0,93

4 414,52

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-0,93

4 414,52Jménem celé organizace děkujeme našemu zřizovateli, sponzorům a partnerům ZŘIZOVATEL

SPONZOŘI A PARTNEŘI

AIP spol. s.r.o.

Pavel Mikláš

EKOME spol. s.r.o.

rodina Mizerova

Nestlé Česko s.r.o.

Jaroslav Skovajsa

NOVENTIS s.r.o.

Alan Zelenka

RENA Market s.r.o.

dobrovolníci z ČSOB

SmarTech Solutions

dobrovolníci ze „Sidónky“

Stavební firma Navláčil

dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy

Milan Daněk

a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín

Renata Heczková

dobrovolníci z Obchodní akademie Tomáše Bati

manželé Kloudovi

a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín

Sociální služba je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského kraje v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.


KONTAKT Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace Burešov 3675, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: 24533661/0100 (KB Zlín)

dczlin@dczlin.cz

Datová schránka: atukhia

577 436 110, 577 435 638

facebook.pl/detskecentrumzlin

IČ: 00839281

Ředitel

Ekonomka

Mgr. Marek Mikláš

Ing. Marie Gajdošová

marek.miklas@dczlin.cz

marie.gajdosova@dczlin.cz

731 168 559

731 404 417

Vedoucí ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující

Mgr. Jiří Hrubý

okamžitou pomoc

jiri.hruby@dczlin.cz

Nepřetržitá pohotovostní linka:

733 615 697

736 510 355

Vedoucí SAS

Sociálně aktivizační služby

Mgr. Rudolf Křižan

pro rodiny s dětmi

rudolf.krizan@dczlin.cz

sas@dczlin.cz

703 178 690

703 178 690

Vedoucí KP

Krizová Pomoc

Mgr. Martina Vlastníková

kp@dczlin.cz

martina.vlastnikova@dczlin.cz

730 166 862

731 404 418

Správce Stanislav Váňa stanislav.vana@dczlin.cz 731 404 416